T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I"

Transkript

1 T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) ( ) OCAK

2 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak tarih ve say Cumhurbakanl onay ile kurulmutur. Bakanlk Tekilat Kanunu tarihinde 186 say Kanun Hükmünde Kararname ile ve tarihinde çkarlan 3154 say Kanunla düzenlenmitir say Kanunda yaplan deikliklerle; 28 Aralk 1989 tarihinde Avrupa Topluluu Koordinasyon Dairesi Bakanl kurulmu, 12 Austos 1993 tarihinde iki Daire Bakanl Genel Müdürlük haline dönütürülerek, Enerji leri Genel Müdürlüü ile Maden leri Genel Müdürlüü isimleri altnda yaplandlm ve ayrca D likiler Dairesi Bakanl kurulmu, 27 Haziran 2001 tarihinde Transit Petrol Boru Hatlar Dairesi Bakanl kurulmutur. Son olarak, 2005 ynda yürürlüe giren 5436 say Kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji Gelitirme Birimleri (SGB) oluturulmu ve bu çerçevede Bakanlzda 2006 nda APK Kurulu Bakanl yerine Strateji Gelitirme Bakanl kurulmutur. KURULU AMACI Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikalarn, ülkenin savunmas, güvenlii ve refah, milli ekonominin gelimesi ve güçlenmesi dorultusunda tespitine yardmc olmak; enerji ve tabii kaynaklarn bu hedef ve politikalara uygun olarak aralmas, gelitirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini salamak. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bakanlz; Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan ksa ve uzun vadeli ihtiyac belirlemek, gerekli politikalarn saptanmasna yardmc olmak, planlamalar yapmak, Enerji ve tabii kaynaklarn ülke yararna, teknik gereklere ve ekonomik gelimelere uygun olarak aralmas, iletilmesi, gelitirilmesi, deerlendirilmesi, denetimi ve korunmas amacyla genel politika esaslarn belirlenmesine yardmc olmak, gerekli programlar yapmak, plan ve projeleri hazrlamak veya hazrlatmak, 2

3 Enerji ve tabii kaynaklarn deerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, letme ve faydalanma haklar vermek, gerektiinde bu haklarn devir, intikal, iptal ilemlerini yapmak, ipotek, kamularma ve dier ktlay haklar tesis etmek, bunlarn sicillerini tutmak ve saklamak, Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararna uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerji üretimi, iletimi, da tesislerinin etüt, kurulu, iletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikalar saptama çalmalarn egüdümünü yapmak ve denetlemek, Yer alt ve yer üstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dam ve tüketim fiyatlandrma politikas tayin ve gerektiinde fiyatlar saptamak, Bakanln Balgi Kurulularn iletme ve yatm programlar inceleyerek onaylamak ve yllk programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve deerlendirmek, Bakanln Balgili Kurulularn çalmalar ve ilemlerini her bakmdan incelemek, ararmak ve tefti etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, Mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek amac ile gerekli bilgileri toplamak, deerlendirmek ve uzun vadeli politikalarn saptanmas ve gelitirilmesi ile ilgili hazrlk çalmalar yapmakla görevlidir. ORGANZASYON YAPISI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl tekilat, merkez birimleri ile ba, ilgili ve ilikili kurululardan meydana gelir. BAKANLIK MERKEZ TELATI Bakanlz merkez tekilat, ana hizmet birimleri, danma ve denetim birimleri ile yardmc hizmet birimlerinden meydana gelmektedir. Bakanlz ana hizmet birimleri unlardr: Enerji leri Genel Müdürlüü Maden leri Genel Müdürlüü Ba ve lgili Kurulular Dairesi Bakanl Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl likiler Dairesi Bakanl Transit Petrol Boru Hatlar Dairesi Bakanl Bakanlz danma ve denetim birimleri unlardr: Strateji Gelitirme Bakanl Tefti Kurulu Bakanl Hukuk Müavirlii Basn ve Halkla likiler Müavirlii Bakanlz yardmc hizmet birimleri unlardr: 3

4 Personel Dairesi Bakanl dari ve Mali ler Dairesi Bakanl Savunma Sekreterlii Özel Kalem Müdürlüü BAKANLIK BALI KURULULARI Petrol leri Genel Müdürlüü (PGM): Türkiye de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, tevik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin toplanarak arama ve üretim irketlerinin bilgisine sunulmas amaçlar dorultusunda faaliyet göstermektedir. Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü (E): Ülkemizin elektrik enerjisi üretim imkanlar ararmakta ve bunlarla ilgili mühendislik hizmetleri sunmaktadr. Ayrca, sanayi, bina, hizmet ve ulam gibi nihai tüketim sektörlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanlmas ile ilgili olarak politika, strateji ve mevzuat gelitirme; eitim ve bilinçlendirme; etüt, istatistik, ararma v.b çalmalar yürütmekte, üniversiteleri, meslek odalar ve tüzel kiileri eitim, etüt ve danmanlk hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmekte ve denetlemektedir. Yine ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklar öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarn deerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmakta, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazrlamakta; ararma kurumlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulular ile ibirlii yaparak pilot sistemler gelitirmekte, tanm ve danmanlk faaliyetlerini yürütmektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüü (MTA): Ülkemizde iletmeye elverili maden alanlar ararmak, iletilen madenlerin daha verimli iletilmesi için gerekli ararmalar yapmak, bunlarla ilgili jeolojik ve jeofizik etütler, arama çalmalar, her türlü laboratuar tahlil ve tecrübeleri ile fizibilite raporlar hazrlamak ve madencilik sektörü için uzman teknik personel ve kalifiye içi yetitirmek amaçlar dorultusunda faaliyet göstermektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Bakanl (TAEK): Barl amaçlarla ülkemizde atom enerjisinin kalknma planlarna uygun olarak ülke yararna kullanlmas salamak, temel ilke ve politikalar belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek amaçlar dorultusunda faaliyette bulunmaktadr. BAKANLIK LG KURULULARI Türkiye Elektrik letim A.. Genel Müdürlüü (TE): Devletin genel enerji ve ekonomi politikasna uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmaktadr. Elektrik Üretim A.. Genel Müdürlüü (EÜA): Devletin genel enerji ve ekonomi politikasna uygun olarak, verimlilik ve karlk ilkelerine göre elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmaktadr. Elektrik üretim ve ticaretini yapmak amac ile kurulan adaki irketler, EÜA Genel Müdürlüü nün ba ortaklklar olarak faaliyet göstermektedir: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.. Genel Müdürlüü Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.. Genel Müdürlüü 4

5 Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.. Genel Müdürlüü Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.. Genel Müdürlüü Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.. Genel Müdürlüü (TETA): Devletin genel enerji ve ekonomi politikasna uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktadr. Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlüü (TK): Devletin genel enerji ve yakt politikasna uygun olarak linyit, turba, bitümlü ist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini deerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlar karlamak, yurt ekonomisine azami katkda bulunmak plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tesit etmek ve gerçekletirilmesini salamak amac dorultusunda faaliyet göstermektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl Genel Müdürlüü (TPAO): Kamu adna hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadr. Boru Hatlarle Petrol Tama A.. Genel Müdürlüü (BOTA): Boru hatlar ile petrol ve doal gaz tamac, doal gaz ithalat, ihracat, pazarlama ve sat ile boru hatlar etüt, mühendislik ve yap alanlarnda faaliyet göstermektedir. Türkiye Elektromekanik Sanayi A.. Genel Müdürlüü (TEMSAN): Elektrik enerjisi üretim, iletim ve da ile ilgili tüm teçhizat ile elektrik santrallar imal, temin ve tesis etmek, iletmek ve bunlarn ticaretini yapmak amaçlar dorultusunda faaliyet göstermektedir. ET Maden letmeleri Genel Müdürlüü (ET): Devletin genel maden politikas içinde, verimlilik ve karlk ilkelerine göre, her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklar en iyi ekilde deerlendirerek ülke ekonomisine azami katk salamak amac dorultusunda faaliyette bulunmaktadr. Türkiye Takömürü Kurumu Genel Müdürlüü (TTK): Devletin genel sanayi ve enerji politikasna uygun olarak, takömürü rezervlerini en iyi ekilde deerlendirerek ve ülkenin takömürü ihtiyac karlayarak yurt ekonomisine katkda bulunmak amaçlar dorultusunda faaliyette bulunmaktadr. BAKANLIK KURULULARI Ulusal Bor Ararma Enstitüsü Bakanl (BOREN): Türkiye de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geni bir ekilde kullan, yeni bor ürünlerinin üretimini ve gelitirilmesini teminen deik alanlarda kullanlarn ararmalar için gerekli bilimsel ortam salamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda ararma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kiileri ile ibirlii yaparak bilimsel ararmalar yapmak, yaptrmak, koordine etmek ve bu ararmalara katk salamak amaçlar dorultusunda faaliyet göstermektedir. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Bakanl (EPDK): Elektrik, doalgaz, petrol ve LPG piyasalarn mali açdan güçlü, istikrarl ve effaf piyasalar eklinde 5

6 yaplandlmas ve bu piyasalarda bamsz bir düzenleme ve denetimin salanmas amaçlar dorultusunda faaliyet göstermektedir. Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi: Birlemi Milletler Snai Kalknma Tekilat (UNIDO) ile imzalanan Güvence Fonu Anlamas ile, kurulmu olan Merkez; hidrojen enerjisi ekonomisi, çevre ilikileri, üretim teknolojileri, depolama teknikleri, tama sistemleri, tatlar üzerindeki uygulamalar ve yakt pilleri konularnda faaliyet göstermektedir. Türkiye Elektrik Dam A.. Genel Müdürlüü (TEDA): Devletin genel enerji ve ekonomi politikasna uygun olarak elektrik dam faaliyetlerinde bulunmaktadr. TEDA, 2 Nisan 2004 tarihinde Özelletirme daresi Bakanl na devredilmitir. Bakanln mevcut organizasyon yapekil 1 de verilmektedir. ekil 1: Organizasyon emas 6

7 GZFT ANAL GÜÇLÜ YÖNLERZ Devlet politikalarndaki etkinlik lgili mevzuatn oluturulmas, uygulanmas ve yönlendirilmesinde Bakanln etkili olmas Bakanlz bünyesinde stratejik konularda görev alan önemli kurulularn faaliyet gösteriyor olmas Teknolojik deim ve yenilenme eilimi Bakanln uluslararas ibirlii projelerine yönelik çalmalarda etkili olmas Doal kaynaklarn aranmasna yönelik faaliyetlerde koordinasyon ve etkinliin salanm olmas Güçlü bir Ar-Ge yap Bakanlz ba ve ilgili kurulularn sosyal imkanlarn geni olmas ve Bakanlz personelinin bu imkanlardan yararlanabilmesi ZAYIF YÖNLERZ Personel ücretlerinin yetersiz olmas ve Bakanlz personelinin ücretleri ile ba ve ilgili kurum ve kurulularz ve dier kurum personel ücretleri arasnda büyük farklklarn bulunmas Nitelikli personel istihdamna imkan verecek kadro iyiletirmelerine ihtiyaç duyulmas ve mevcut nitelikli personele de kariyer unvann verilmemesi Personelin kurum içi ve kurum d eitimler, teknik gezi, seminer vb toplantlara katm imkann istenilen seviyede olmamas ve bu konudaki imkanlarn belli birimler ve belli personele sunulmas Kurumsal kimliin oluturulmam olmas Bakanlz faaliyet alanna giren baz konularda birimler arasnda veya Bakanlz ile dier kurum ve kurulular arasnda yetki ve sorumluluk paylanda sorunlar yaanmas Bakanlk içi birimler ile ba ilgili kurum ve kurulularz arasndaki ibirlii koordinasyon ve bilgi akn istenen düzeyde salanamamas Bakanln bilgi yönetim sistemleri açndan yeterli düzeyde olmamas ve istenilen bilgelere geç ulalmas veya ulalamamas Personele kre, lojman, otopark, yemekhane ve benzeri imkanlarn ba ilgili kurum ve kurulularn kaynaklarndan salanyor olmas Bakanln kendisine ait bir hizmet binasn bulunmamas Bütçe imkanlarn srl olmas 7

8 FIRSATLAR Ülkemizin jeo-stratejik konumu Ülkemizin yeterli ve çeitli yenilenebilir enerji kaynaklarna sahip olmas Baz madenlerde zengin rezervlere sahip olmamz Maden Çeitlilii Enerji verimlilii açndan sahip olduumuz yüksek potansiyel Enerji piyasalarn yeniden yaplandlmas AB ye uyum süreci Bölgesel ibirlii imkanlarn artmas TEHDTLER a bamlk orann yüksek olmas Yerli kaynaklarn elektrik enerjisi üretiminde etkin kullan için yüksek finansal kaynak gereksinimi ve yatm ihtiyacn olmas Fosil kaynak rezervlerinin tükenebilir olmas nedeniyle bu kaynaklarn fiyatlarn artmas sonucu arz güvenliinin tehlikeye girmesi çinde bulunduumuz corafyadaki (Orta Dou ve Hazar Bölgesi) siyasi istikrarszlklar ve terör tehdidi r aan etkiler gerekçesi ile özellikle hidrolik kaynaklarn kullannda d etkiler Dier ülkelerin enerji politikalarn, ülkemizin enerji terminali olma hedefi ile çatmas Sera gaz emisyonlarnda art ve iklim deiklii Yatmclarn piyasa uygulamalarna ilikin güvensizlii Güncel olmayan ücret politikas nedeniyle nitelikli personel istihdam edilememesi Nüfus art hn dünya ortalamasn üzerinde olmas Demiryolu ve deniz ularma altyapn yetersiz olmas Özellikle ülkemizde çkarlan ve ekonomik deeri yüksek olan altn gibi madenlere kar a tepkinin ve kamuoyu baskn olmas Uluslararas ölçekte rekabet edebilecek mali kaynak ile teknolojik güçe sahip irketlerinin mevcut olmamas Bütçe ktlar ve idari sorunlar nedeniyle ararma kurumlarn potansiyellerinin yeterince ve etkin olarak deerlendirilememesi AB ye uyum kapsamnda, bata çevre ile ilgili konularda olmak üzere getirilecek ktlamalar ve ortaya çkacak yüksek maliyetli yatm ihtiyaçlar 8

9 ZYONUMUZ Enerji ve tabii kaynaklar alanlarnda, ülkemizi bölgemizde liderlie tayan saygn bir kurulu olmak. SYONUMUZ Enerji ve tabii kaynaklar verimli, etkin, güvenli, zamannda ve çevreye duyarl ekilde deerlendirerek, ülkenin da baml azaltmay ve ülke refahna en yüksek katk salamay görev edindik. 9

10 TEMEL DEER VE LKELERZ effaflk Faaliyetlerimizi, ilgili taraflarn eriimine açk olarak gerçekletirmekte ve kanunlar çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunmaktayz. Güvenilir olmak Faaliyetlerimizi, ulusal ve uluslararas alanda güvenilir ve itibarl bir kurum olma hedefi dorultusunda yürütmekteyiz. Yenilikçi ve öncü olmak AR-GE çalmalar desteklemekte ve yeni teknoloji kullanna öncülük etmekteyiz. birliine açk olmak Faaliyetlerimizi, ilgili taraflarn da kat salayarak; beklenti ve ihtiyaçlara uygun hizmet sunma amac dorultusunda yürütmekteyiz. Verimlilii esas almak Bakanlza tahsis edilen kamu kaynaklar, verimlilii ve etkinlii salama amac dorultusunda kullanmaktayz. Tutarl ve öngörülebilir olmak Faaliyetlerimizi, orta ve uzun vadeli güvenilir projeksiyonlar nda ve küresel gelimeler dorultusunda, ülkemiz menfaatlerini gözeterek oluturduumuz tutarl politikalar çerçevesinde yürütmekteyiz. 10

11 Stratejik Tema-1 Enerji arz güvenlii STRATEJK AMAÇ VE HEDEFLERZ Gerek dünya genelinde gerekse ülkeler baznda enerji sektörüne ilikin tartma gündemlerinin temelini oluturan enerji arz güvenlii ülkemiz için de önemini korumaktadr. Ülkemizin enerji arz güvenlii balamnda son yllarda, enerji piyasamn rekabete dayal ve effaf bir piyasa anlay çerçevesinde yeniden yaplandlmas, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullan, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanlmas gibi alanlarda yasal ve teknik çalmalar younlalmr. AMAÇ-1 Yerli kaynaklara öncelik verilmek sureti ile kaynak çeitlendirmesini salamak Enerji talebinin karlanmasna ilikin uzun vadeli plan çalmalarzda, Cumhuriyetimizin yüzüncü y olan 2023 ynda yerli kaynaklarn tamamn, yenilenebilir kaynaklarn ise azami ölçüde kullanlmas, enerji arznda çeitlendirmenin artlmas ve nükleer enerjinin 2020 yna kadar olan dönemde elektrik üretim kompozisyonuna dahil edilmesi, bu suretle bugüne kadar üç temel sütun üzerine (kömür, doal gaz ve hidrolik) oturtulmu olan enerji sektörümüzün mimarisinin yeniden dizayn edilmesi, böylelikle da bamln ve ithalat faturasn azaltlmas hedeflenmitir. Performans Göstergeleri (amaca yönelik) a bamlk oran Birincil enerji kaynaklar üretimindeki art Hedef 1.1 Plan dönemi içerisinde, yerli petrol, doalgaz ve kömür arama faaliyetlerinin artlmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Petrol sondaj miktar (bin metre) Doalgaz sondaj miktar (bin metre) Kömür sondaj miktar (bin metre) Hedef 1.2 Yapna balanan MW lk yerli kömür yaktl termik santrallarn 2013 y sonuna kadar iletmeye alnmas salanacaktr. Yerli kömür yaktl termik santral kurulu gücü (MW) Hedef yna kadar en az 3000 MW kurulu gücünde nükleer santral inasna balanmas salanacaktr yna kadar alnan inaat lisans (MW) 11

12 Stratejiler 1) Elektrik planlarnda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarn payn azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir. 2) Enerji arz güvenliinin artlmas amacyla, kaynak, güzergah ve teknoloji çeitlendirmesine gidilecektir.. 3) Ülkemiz hidroelektrik potansiyelinin azami ölçüde deerlendirilebilmesi ve özel sektör marifetiyle ülke ekonomisine kazandlmas için gerekli tedbirler uygulanmaya devam edilecektir. 4) Hidroelektrik üretmeye elverili su kaynaklarn gelitirilmesine yönelik çalmalarn, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklamla ve deen tüketim taleplerini karlamakta esneklik salayan bir ekilde yürütülmesi için gerekli ibirlii salanacaktr. 5) Ülkemizde balatlm olan yerli kömür, petrol ve doalgaz arama ve üretim faaliyetlerine öncelik verilecek ve bu alanlarda yatmlarn sürdürülebilirliini salayacak tedbirler alnacaktr. 6) Küçük rezervli kömür yataklarn bölgesel enerji üretim tesislerinde deerlendirilmesi için gerekli çalmalar yaplacaktr. 7) Elektrik arznda sakl bir çeitlendirme oluturmak için elektrik üretim kaynaklar arasna serbest piyasa ile maksimum uyum gözetilerek nükleer enerji dahil edilecektir. AMAÇ-2 Yenilenebilir enerji kaynaklarn enerji arz içindeki pay arttrmak Yenilenebilir enerji kaynaklarna ilikin temel hedefimiz, bu kaynaklarn elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payn 2020 ynda en az %25 düzeyinde olmasn salanmasr. (amaca yönelik) Yenilenebilir enerji kaynaklarn genel enerji arz içindeki art oran Hedef 2.1 Yapna balanan 5000 MW lk hidroelektrik santrallarn 2014 y sonuna kadar tamamlanmas salanacaktr. HES kurulu gücü (MW) Hedef yna kadar rüzgar enerjisi kurulu gücünün MW a karlmas salanacaktr. Rüzgar enerjisi kurulu gücü (MW) Hedef yna kadar, elektrik enerjisi üretimi için 300 MW lk jeotermal potansiyelimizin iletmeye alnmas salanacaktr. Jeotermal enerji kurulu gücü (MW) 12

13 Hedef 2.4 Güne enerjisinden ticari nitelikte elektrik enerjisi üretimine 2010 y içerisinde balanlmas salanacaktr. Güne enerjisi kurulu gücü (MW) Stratejiler 1) Ekonomik potansiyel oluturan yenilenebilir enerji kaynaklarna ilikin olarak, lisans alnan projelerin öngörülen sürede tamamlanmas için gerekli tedbirler alnacaktr. 2) Üretim planlamalar, teknolojik gelimelere, mevzuat düzenlemelerine ba olarak yenilenebilir enerji kullanm potansiyelindeki gelimeler dikkate alnarak hazrlanacaktr. 3) Hidroelektrik santrallarn ekonomik analiz kriterleri günümüz koullarna göre yeniden deerlendirilecektir. 4) Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar enerjisi santral balanmasna imkan verecek ekilde güçlendirilmesi için gerekli çalmalar zlandlacaktr. 5) Jeotermal kaynaklarn kullanndaki koruma ilkelerine uygun olarak rejenerasyonlar yaplacak ve yinelenebilir özellikleri devam ettirilecektir. 6) Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanlarn özel sektöre açlmas konusundaki çalmalara hz kazandlacaktr. 7) Güne enerjisi öncelikli olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar alannda teknoloji gelitirme çalmalarna arlk verilecektir. 8) Güne enerjisi bata olmak üzere, biyokütle ve denizlerde rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesini özendirmek amacyla pilot projeler ile demonstrasyon projelerine arlk verilecektir. 9) Güne enerjisinin tma, aydnlatma vb. alanlarda kullan yaygnlaracak tedbirler alnacaktr. AMAÇ-3 Enerji verimliliini arttrmak Enerji arz güvenliinin salanmas, da bamlktan kaynaklanan risklerin azaltlmas ve iklim deiklii ile mücadelenin etkinliinin artlmas hedefleri çerçevesinde, enerji üretiminden kullanna kadar olan süreçte verimliliin artlmas, israfn önlenmesi ve enerji younluunun azaltlmas hayati önem arz etmektedir. Bu balamda, enerji tüketimini sosyal ve ekonomik gelime hedeflerini etkilemeden azaltacak tedbirler uygulanacak; elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dam ebekelerinde enerji verimliliinin artlmasna, yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarn yaygnlalmasna ilikin çalmalar yürütülecektir. Alnacak tedbirlerle 2020 yna kadar sanayide %15, binalarda %27 ve ularma sektöründe ise %7 orannda daha az enerji kullann salanmas hedeflenmektedir. Hedef 3.1 Aydnlatma, izolasyon, ulam ve elektrikli cihazlarla ilgili olarak yürütülen enerji verimlilii çalmalar çerçevesinde, yllar arasnda enerji younluunda %10 azalma salanacaktr. 13

14 Enerji younluu (2008 yna göre) Hedef 3.2 Mevcut santrallarda yeni teknolojiler kullanlarak verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artrmak için yaplan rehabilitasyon çalmalarn 2012 y sonuna kadar tamamlanmas salanacaktr. Rehabilitasyonu tamamlanan santral say/rehabilitasyonu planlanan toplam santral say Stratejiler Hedef 3.3 Yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarn yaygnlalmas salanacaktr. Kojenerasyonun toplam üretim içindeki pay 1) Ulusal enerji verimlilii politikalarz kapsamnda stratejik ve bütünleik enerji verimlilii önlem ve programlarn etkili bir ekilde uygulanabilmesi için çalmalar artlarak devam ettirilecektir. 2) AB Enerji Verimlilii Müktesebat ve özellikle kojenerasyon düzenlemeleri ile tam uyum salanacaktr. 3) Aydnlatma öncelikli olmak üzere, kamuda enerji verimlilii çalmalar younlalarak topluma öncelik edilecektir. 4) Enerji verimlilii projeksiyonlar yaplacak, alt sektörlerin enerji verimlilii potansiyelleri belirlenecektir. 5) Yüksek verimli kojenerasyon/trijenerasyon ve bölgesel tma uygulamalar yaygnla ve tevik edici tedbirler alnacaktr. 6) Nihai tüketimin yan sra, enerjinin üretimden tüketime kadar olan tüm amalarnda verimlilii art tedbirler alnacaktr. 7) Elektrik üretim santrallarna ilikin rehabilitasyon projeleri kapsamnda çevre mevzuatna uygunluk gözetilerek satrallarn performans, güvenilirlii ve letme ömrünün artlmas salanacaktr. 8) letmedeki elektrik üretim santrallarn sakl ve entegre bilgi sistemleri oluturulacak, izleme, denetim ve raporlama altyap gelitirilecektir. 9) Ulamda enerji verimlilii çalmalarna kurumsal destek verilmeye devam edilecektir. 10) Binalarda enerji verimlilii konusunda faaliyetler younlalacaktr. 11) Sanayi kurulularn verimlilik art projeleri ve enerji younluunun düürülmesine yönelik alacaklar tedbirler desteklenecektir. 12) Enerji yönetimi sistemi ve enerji yöneticilerinin sanayi ve bina sektörlerinde yaygnlalmas salanacaktr. 13) Toplumumuzdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelimesi için özel sektör ve sivil toplum kurulularn da katmlar ile kampanyalar, ödüllü yarmalar, eitim ve medya etkinlikleri de dahil olmak üzere ülke çapnda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmeye devam edilecektir. 14

15 AMAÇ-4 Serbest piyasa koullarna tam ilerlik kazandrmak ve yatm ortamn iyilemesini salamak say Elektrik Piyasas Kanunu (2001), 4646 say Doalgaz Piyasas Kanunu (2001), 5015 say Petrol Piyasas Kanunu (2003) ve 5307 say Slalm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu (2005) nun yürürlüe girmesi ile birlikte ülkemiz enerjisi sektöründe rekabete dayal ve ileyen bir piyasalarn oluturulmasna yönelik önemli admlar atlm, sektörde faaliyet gösteren kamu kurulular yeniden yaplandlm, sektörde serbestlemeyi temin edecek kurallar uygulanmaya balanmr. Enerji sektöründe serbestletirmenin temel amac arz güvenlii bakndan gerekli ve yeterli yatmlarn yaplmas salayacak yatm ortamn oluturulmas, rekabet ortamn salayaca sektörde verimlilik art yolu ile elde edilecek kazanmlarn tüketiciye yanslmasr. Hedef yna kadar, elektrik sektöründe hedeflenen özelletirmelerin tamamlanmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Elektrik enerjisi üretiminde kamu pay/toplam sektör Elektrik enerjisi danda kamu pay/toplam sektör Hedef yna kadar elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayal olarak leyen piyasa yapn oluturulmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Elektrik piyasasn açklk oran: serbest tüketicilerin pay (%) Kayp-kaçak oranlarndaki azalma Elektrik enerjisi arz kalitesi Piyasa aktörlerinin say Özel sektör yatm miktar (MW) art oran Stratejiler Hedef yna kadar doalgaz sektöründe rekabete dayal olarak ileyen piyasa yapn oluturulmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Piyasa açklk oran: serbest tüketicilerin pay (%) Piyasada faaliyet gösteren aktörlerin say 1) Stratejik öneme haiz büyük yatmlarn özel sektör-kamu ibirlii ile yaplmasna ilikin modeller gelitirilecektir. 2) Elektrik üretim tesisleri ve elektrik dam bölgelerinin özelletirmeleri, piyasada rekabetin olumas, üretim ve dam sektörlerinde verimliliin artlmas ve bu yolla maliyetlerin düürülmesi, oluan kazanmlarn nihai tüketiciye yanslmas, arz güvenliinin salanmas temel hedefleri dorultusunda gerçekletirilecek; gelir odakl bir özelletirme stratejisi izlenmeyecektir 15

16 3) Üretim tesislerinin özelletirilmesinde mevcut santrallarn ihtiyaç duyduu rehabilitasyonlarn yaplmasna, yakt kaynaklarn yeterli olduu tesislerde ilave yatmlarla santral kurulu güçlerinin artlmasna imkan verecek bir özelletirme yöntemi uygulanacaktr. 4) Özelletirilecek üretim tesislerinin belirlenmesinde ve portföyler halinde gruplandlmasnda piyasada hakim güç oluturulmamas ve rekabetin salanmas temel kriter olarak alnacaktr. 5) Piyasa Mali Uzlarma Merkezi (PMUM) tarafndan iletilmekte olan dengeleme ve uzlarma sistemi gelitirilerek gün öncesi piyasas ve gerçek zamanl dengeleme güç piyasas oluturulacaktr. 6) Arz güvenliinin salanmas amacyla gerekli üretim kapasitesi ve yedek kapasitenin oluturulmas için gelitirilen Kapasite Mekanizmas çerçevesinde, üreticiler için; güvenilir kapasitelerine ilikin olarak MW güçleri ile orant kapasite bildirimi yapma, bu bildirime uygun olarak kapasite belgelerini yaynlama ve bu kapasiteyi temin yükümlülüü, tedarikçiler için; tedarik etmekle yükümlü olduklar yükleri karlamak üzere MW cinsinden gerekli kapasite belgelerini temin etme ve bildirme yükümlülüü getirilecektir. 7) Orta ve uzun dönem için yaplan arz-talep projeksiyonlarnda, perakende sat lisansna sahip dam irketlerinin gerekli güvenilir kapasiteye sahip olamayacaklarn tespit edilmesi halinde bu ihtiyaç, talepleri durumunda bu irketler adna Piyasa leticisi (TE-PMUM) tarafndan düzenlenecek merkezi yarmalar ile de temin edilebilecektir. Yarmalar ihtiyaç duyulmas halinde her yl, o y takip eden 5 yl için devreye girebilecek yeni üretim tesislerinin yaplmas temin için uygulanacaktr. Yarma sonucunda belirlenecek üretim irketleri ile tedarikçiler arasnda 10 yldan az olmamak üzere ikili anlamalar yaplarak dam irketlerinin orta ve uzun vadede güvenilir kapasiteye sahip olmalar garanti altna alnacaktr. Üreticinin taahhüt ettii kapasiteyi taahhüt ettii tarihte hizmete sunamamas veya perakende sat lisansna sahip dam irketlerinin anlamaya balanm miktarda enerjiyi sözlemenin gerekleri dorultusunda alamamas durumunda uygulanacak yaptmlar mezkur anlamalara derc edilecek, bu hükümlerin uygulanmasn kontrolü ise Piyasa leticisi (TE) ve EPDK tarafndan mütereken yerine getirilecektir. 8) Elektrik iletim sisteminin gelitirilmesi ve iletim kayplarn azaltlmasna yönelik olarak iletim sistemi yatmlarna öncelik verilecektir. 9) Elektrik enerjisi tüketiminin youn olduu bölgelerde üretimin artmas temin etmek üzere, iletim tarifeleri özendirici olacak ekilde düzenlenecektir. 10) Enerji sektörü alannda faaliyet göstermeyi amaçlayan, KOB'lerin ve giriimcilerin rekabet güçlerini artrmak ve yeni pazarlara açlmalar salamak için, i kurma ve i gelitirme aamalarnda eitim ve danmanlk hizmeti salanacaktr. Bu amaçla, Enerji- gelitirme merkezi kurulacaktr. 11) Enerji sektörü yatmclar ve dier karar vericiler için bilgi altyap oluturmak üzere, Enerji Bilgi Sistemi çalmas öncelikle uygulamaya konulacaktr. AMAÇ-5 Petrol ve doalgaz alannda çeitlilii salamak ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirleri almak. 16

17 2020 ynda 70 milyar metre küp düzeyine ulamas beklenen doalgaz tüketimimize ilikin olarak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarn deerlendirilmesinde kaydedilecek aama ile, doal gaz talep art hnda orta vadede dü salanmas hedeflenmektedir. Doal gaz arz-talep dengesine ilikin çalmalara göre 2011 yna kadar olan dönemde yllk gaz talebini karlamakta sorun bulunmamaktadr. Ancak, talebin youn olduu k aylarnda kaynak ülkelerdeki veya güzergah ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir. Bu kapsamda, 2007 ynda 1,6 milyar metre küp kapasiteli Silivri doal gaz depolama tesisinin devreye alnmas mevsimsel arz güvenliinin salanmas açndan oldukça yararl olmutur. Hedef yna kadar, mevcut doalgaz depolama kapasitesinin %100 orannda artlmas salanacaktr. Performans Göstergeleri Toplam doalgaz depolama kapasitesi/yllk doalgaz tüketim miktar Puant doalgaz talebinin depolama kapasitesine oran Hedef 5.2 Doalgaz ithalatnda 2015 yna kadar, en fazla ithalat gerçekletirdiimiz ülkenin pay %50 nin altna indirecek kaynak ülke çeitlilii salanacaktr. Kaynak ülkelere göre ithalat oranlar Hedef 5.3 Ulusal petrol stoklarn güvenli düzeyde muhafazasn sürdürülmesi salanacaktr. Petrol stok kapasitesi Stratejiler 1) Doalgaz piyasasnda arz talep dengesizliklerini önlemek amacyla gerekli yasal ve fiziki altyapn oluturulmasna yönelik, ilgili kurulularla koordineli olarak çallacak ve bu yönde gerekli destek verilecektir. 2) Öncelikle mevcut doalgaz depolama tesislerinin gaz çekim kapasiteleri artlacaktr. 3) Tuz Gölü Doalgaz Depolama Tesisi Projesi ivedilikle gerçekletirilecektir. 4) Ulusal Petrol Stok Ajans kurulacaktr. Stratejik Tema-2 Ülkemizin enerji alannda bölgesel ve küresel etkinlii Bakanlz, önemli bölgesel petrol ve doal gaz projelerinde öncü rol oynamak suretiyle gerek ulusal arz güvenliinin salanmas, gerekse bölgesel ve küresel arz istikrarna katk salanmas esas alan politika ve stratejileri uygulamakta ve bu alanda kararl sürdürmektedir. Ayrca, elektrik arz güvenliine katk salamak ve yeterli enerjinin kesintisiz ve kaliteli bir ekilde temini açndan komu ülkelerle ikili ve çok tarafl (bölgesel) bazda olmak üzere elektrik enterkonneksiyonlarna da büyük önem vermekteyiz. 17

18 AMAÇ-6 Jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak, enerji alannda bölgesel ibirlii süreçleri çerçevesinde ülkemizi enerji koridoru ve terminali haline getirmek. Türkiye, bata Orta Dou ve Hazar Havzas olmak üzere, dünyann ispatlanm petrol ve doal gaz rezervlerinin yaklak % 72 sinin bulunduu bir corafyada yer almaktadr yna kadar olan dönemde %50 orannda artmas beklenen dünya enerji tüketiminin önemli bir bölümünün içinde bulunduumuz bölgenin kaynaklarndan karlanmas öngörülmektedir. Arz ve talep corafyalar arasndaki farklk, üretici ülkeleri piyasalara ulaarak kaynaklar ekonomik getiriye dönütürme, tüketici ülkeleri ise kaynaklara ekonomik koullarda erierek enerji arzlar güvence altnda tutma araylarna yönlendirmektedir. Giderek küresel nitelik kazanan çok oyunculu bu denklem, ülkemize jeo-stratejik konumu bakndan özel bir nitelik kazandrmaktadr. Türkiye, küresel enerji sektöründeki gelimeler ekseninde ve özel jeo-stratejik konumunun getirdii avantajlar çerçevesinde kendi enerji arz güvenlii bakndan tedarikçi ülke çeitlendirmesini salamann yan sra zengin hidrokarbon kaynaklarn bata AB olmak üzere büyüyen piyasalara tanmasnda önemli bir rol üstlenmeyi hedeflemitir. Türkiye ayn zamanda bulunduu bölgenin en önemli enerji terminali olma yönünde stratejiler gelitirmektedir. Ayrca, elektrik ithalat ve ihracat potansiyelimizi artrmak üzere, komumuz olan ülkelerle uluslararas iletim balantlar tesis edilmekte ve mevcut balantlar güçlendirilmektedir. Hedef yna kadar Ülkemizin ve Avrupa nn petrol ve doalgaz arz güvenliinin artlmas yönünde gündemde olan projelerin gerçekletirilmesi salanacaktr. Tamamlanan proje say Hedef yna kadar yurtd petrol ve doalgaz üretimimizin 2 katna karlmas salanacaktr. Yurtd petrol ve doalgaz üretim miktar (yllk) Hedef yna kadar, Ceyhan a gelen gelen petrol miktarn 2008 yna göre %100 orannda artlmas salanacaktr. Ceyhan a gelen petrol miktarndaki art oran Hedef 6.4 Ceyhan Bölgesi nin farkl kalite ve özelliklerdeki ham petrolün uluslararas piyasalara tedarik edilebildii, rafineri, petrokimya tesisleri ve lalm doalgaz (LNG) ihraç terminalinin bulunduu entegre bir enerji merkezi haline getirilmesi salanacaktr. Ceyhan Bölgesi nde kurulu rafineri kapasitesi 18

19 Hedef yna kadar, Ahiboz/Gölba Bölgesi nin ulusal ve uluslararas doalgaz dam noktas haline getirilmesi salanacaktr. Ahiboz/Gölba doalgaz dam noktasnda gerçekleen yllk gaz ticaret hacmi Stratejiler Hedef yna kadar UCTE ye tam entegrasyon salanacaktr. UCTE ye tam entegrasyon tarihi 1) Ülkemizin corafi ve jeopolitik konumunun sunmu olduu avantaj ile Orta Dou ve Orta Asya nn üretiminin dünya pazarlarna ulamasnda hem bir köprü hem de bir terminal olma dorultusunda çalmalar artlarak devam ettirilecektir. 2) Gündemde olan boru hatt projeleri ile petrol ve doalgaza dayal tesislerin gerçekletirilmesi amacyla ilgili ülkelerle gerekli ibirliinin salanmas ve projelere hz verilmesi amacyla görümelere devam edilecek ve ülkemizdeki ilgili kurulularla koordineli olarak çallacaktr. 3) Derin deniz petrol ve doalgaz arama ve üretim faaliyetlerimiz Karadeniz ve dier denizlerimizde artlarak sürdürülecektir. 4) Bata TPAO odak ülkeleri olmak üzere, hidrokarbon potansiyeli olan ülkelerde arama ve üretim projeleri gelitirme, ortaklk kurma ve hisse satn almaya ilikin giriimlerimiz sürdürülecektir. 5) Elektrik enerjisi ithalat ve ihracat potansiyelini artrmak üzere, komu ülkelerle uluslararas iletim balantlar tesis edilecek, mevcut balantlar güçlendirilecektir. 6) Plan döneminin balang itibari ile iletim sistemimizin UCTE ile paralel çalmas salanacaktr. Stratejik Tema-3 Çevre Enerji üretimi ve tüketiminden kaynakl sera gaz emisyonlar, insan kaynakl iklim deikliinin temel nedeni olarak kabul edilmekte, iklim deikliinin yaam kalitesi, çevre, su, tarm ve gda kaynaklar ve ulusal ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri çerçevesinde enerji sektöründe küresel ölçekte yeni araylar gündeme gelmektedir. klim deiklii ile mücadelede enerji sektörünün etkin rol oynamas öngörülmekte, bu durum enerji arz ve talebinde yeni yönelimleri beraberinde getirmektedir. Talep tarafnda enerji verimlilii bata olmak üzere teknolojik gelimelere de paralel iyiletirmeler, arz tarafnda ise fosil yaktlara alternatif yenilenebilir kaynaklarn kullannda yaygnlama ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretiminde kullanlmas Bakanlz enerji politikalarn iki temel bileeni durumundadr. 19

20 Tabii kaynaklar alannda ise, madenlerin doada milyonlarca yl süren bir zaman dilimi içinde doal olarak ve jeolojik artlarn uygun olduu ortamlarda srl miktarda oluabildii dikkate alndnda, madenlerin bulunabildii yerlerde çevre-ekonomi dengesini gözeterek kullanlmasn zorunlu olduu açkça ortaya çkmaktadr. Ayn zamanda madencilikte kullanlan alanlarn rehabilite edilerek ekosisteme kazandlmas, sektörde bertaraf ve artma teknolojilerinin gelimesi, madenciliin sürdürülebilir kalknma prensiplerine uygun bir faaliyet dal olmas salamaktadr. AMAÇ-7 Enerji ve tabii kaynaklar alanndaki faaliyetlerin çevreye olan etkilerini en aza indirmek Enerji ve madencilik sektörlerinde çevresel boyutlara ilikin uluslararas platformlarda pozisyonumuz;, ülkemizin ekonomik gelimilik düzeyi, enerji sektörünün büyüme potansiyeli ve bu dorultuda enerji arzndaki ihtiyaçlarn ortak fakat farkl sorumluluklar ilkesi temelinde ele alnmas yönündedir. Hedef yndan sonra enerji sektöründen kaynakl sera gaz emisyon art nda azalma salanacaktr. Enerjiden kaynakl toplam sera gaz emisyon art hnda deim (%) Hedef yna kadar, elektrik enerjisi sektöründe temiz kömür yakma teknolojilerinin yaygnlalmas salanacaktr. Temiz kömür yakma teknolojisine sahip santrallar ile yaplan üretimin kömürden toplam elektrik üretimi içindeki pay (%) Hedef yna kadar Madencilik piyasasnda faaliyet gösteren 10 bin maden iletmesinin çevreye uyum planlarn denetimi yaplacaktr. Stratejiler Çevre düzenlemesi yaplan saha say/toplam saha (iletme) say 1) Artan enerji talebinin karlanmasnda yenilenebilir enerji kaynaklar, enerjinin etkin kullan, temiz kömür teknolojilerinin kullan sektörel büyümenin sürdürülebilirliinin salanmas açndan öncelikli seçenekler olarak deerlendirilecektir. 2) Ülkemizin sera gaz azaltm potansiyeli belirlenecektir. 3) klim deikliinin enerji sektörüne etkisi ve alnmas gereken adaptasyon önlemlerine ilikin çalmalar artlacak, önceden önlem alma yakla çerçevesinde karlalacak risk ve kayplarn minimizasyonu için çalmalar yaplacak, toplumun ve yatmclarn bilinçlendirilmesi salanacaktr. 4) Enerji sektörünün her dalnda yatm, üretim ve tüketim aamalarnda kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçlar etkili bir biçimde kullanlacaktr. 20

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Yenilenebilir Enerji Türkiye için Neden Enerji Arz Güvenliği Önemli? Enerji ithalat oranı %70 in üzerinde (tüm ithalatın

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119 TÜRKYE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜÜ PODROM CAD. NO: 12 YENMAHALLE / ANKARA Ankara, 27.01.2009 Say: 119 lgi: 15 Ocak 2009 tarih ve B.15.2.TK.0.19.03-00-250 0888 say yazz. lgi yazzla Kurumunuzun stratejik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Kuak Özelletirmeler Av. Hayati Küçük EMO Hukuk Müaviri Elektrik enerjisi alannda bu güne kadar gerçekletirilen özelletirmeleri üç ayr dönemde ele almak mümkündür.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014) 0 BAKAN SUNUŞU Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul ICCI Enerji Zirvesi Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ ANA TEMALARI 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

BOMONT ELEKTR K TUR ZM VE T CARET A.. YÖNET M KURULU

BOMONT ELEKTR K TUR ZM VE T CARET A.. YÖNET M KURULU BOMONT ELEKTRK MÜHENDSLK MÜAVRLK AAT TURZM VE TCARET A.. YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 çindekiler Raporun Dönemi... 3 Ortakln Ünvan... 3 irketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklk Yaplar,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR

SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI. Dr. Mehmet DUYAR SANAYİDE VE KOBİ LERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI Dr. Mehmet DUYAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ankara- Haziran 2009 ENERJİ

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

YERLİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PLATFORMU. Mete Bağdat Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu

YERLİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PLATFORMU. Mete Bağdat Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu YERLİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PLATFORMU Mete Bağdat Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu Yerli Enerji Teknolojileri Ar-Ge Platformu Nedir? Türkiye de enerji politikalarının oluşturulması

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı