ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

2 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi fatura ve giderlerinden bir kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, Belediyemizce ödenmesi ve ödenecek giderlerin belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Bilindiği gibi; 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve (26824) Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş 5747 Sayılı Kanun un 2. maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca daha önce Büyükçekmece İlçesine bağlı bulunan Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz İlk Kademe Belediyeleri ile, Catalca İlçesine bağlı Muratbey ve Silivri İlçesine bağlı Celaliye Kamiloba İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, mahalleleri ile birlikte belediyemize bağlanmışlardır Sayılı Kanun gereğince Belediyemize bağlanmış bulunan Mahalle Muhtarlıkları ile birlikte ilçemizde toplam 23 Adet Mahalle Muhtarlığı oluşmuştur. Müteakiben bu mahallelerden Batıköy Mahallesinin Mimaroba Mahallesi, Sinanoba Mahallesi ve Ekinoba Mahallesi isimleri altında üç ayrı mahalleye bölünmesi ve Muratbey Mahallesinin ise 6360 Sayılı Kanun hükümleri gereğince Çatalca İlçe Belediyesine bağlanması sonucu ilçemizde halihazırda toplam 24 Adet Mahalle Muhtarlığı oluşmuştur. Geçmiş dönemde ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti v.b. gibi belgeleri düzenleyen Mahalle Muhtarlıkları, bu gibi belgelerin düzenlemesinden elde ettikleri gelirler ile muhtarlık giderlerini karşılamakta iken, bu görevlerin muhtarlıklardan alınması sonucu, muhtarlık giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş olup, bu durum gerek Mahalle Muhtarlarının yakınmalarından ve gerekse mahallinde tespit edilmiştir. Öyle ki; mahalle muhtarlarının bir bölümü, yazdıkları dilekçelerle muhtarlık gelirlerinin çok az olması ve buna mukabil muhtarlık giderlerinin ise muhtarlık bütçesi ile karşılanamayacak kadar fazla olması nedeniyle, başta Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi faturalarını ödemekte sıkıntılar yaşandığını ve yaşanan kesintiler nedeniyle muhtarlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, bu gibi fatura bedellerinin ve kiralarının belediyemizce ödenmesi talebinde bulunmuşlardır. Yine bilindiği gibi; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrasında Belediye, mahallenin ve Muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için, bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar denilmektedir. 1

3 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Mahalle Muhtarlıkların bu sorunlarının çözülebilmesi, mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin aksamadan, sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın başta Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi fatura ve giderlerinden bir kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, Belediyemizce ödenmesi ve ödenecek giderlerin belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (750382) sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 1. maddesi olarak belirlenerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklifle ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Mahalle Muhtarlıkların sorunlarının çözülebilmesi, mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin aksamadan, sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın; Elektrik, Su, Telefon (Muhtarlıkça kullanılan sabit telefon), Doğalgaz, İnternet fatura bedellerinin (Fatura aboneliklerinin ilgili Mahalle Muhtarlığı Tüzel Kişiliği adına yapılmış olması şartıyla), 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ( tarihinden itibaren ilgili muhtarlıklar adına tahakkuk ettirilmiş bulunan tüm fatura bedelleri dahil olmak üzere.) Belediyemizce ödenmesine, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

4 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 02 /2015 ( 16 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2015 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapılmak suretiyle 1 Adet Sağlık Memuru ve 2 Adet Avukat ın Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve 2015 Yılı sözleşme ücretinin belirlenmesi. ( Md.) KA R A R : Bilindiği üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi ile Belediyelerin norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Çözümleyici ve Programcı, tabip, Uzman Tabip, Ebe, Hemşire, Veteriner, Kimyager, Teknisyen ve Tekniker gibi uzman ve teknik personeli, 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddesi hükümlerine uygun olarak, yıllık sözleşme ile çalıştırabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve (11493) sayılı yazıları ile Belediyelerde sözleşmeli personel istihdamının esasları düzenlenmiş ve yapılan bu düzenlemeler ile Belediyelerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin Tam Zamanlı Sözleşme yapılmak suretiyle yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesine imkan sağlanmış olup, bu hususlar dikkate alınarak; Belediyemizde 2015 Yılında ihtiyaç duyulan (1) Adet SAĞLIK MEMURU ile 2 Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle Sözleşmeli Personel istihdam edilmesi düşünülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak, Belediyemiz Meclisince onaylanmış bulunan Devlet Memuru Kadro Unvanları karşılık gösterilerek (1) Adet SAĞLIK MEMURU ile 2 Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve sözleşme ücretinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesi hususlarının, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve (749935) sayılı yazılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 2. maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif konu ile ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; 1

5 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 02 /2015 ( 16 ) Konusu Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak; 1- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (40) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 3 Dereceli Sağlık Memuru Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet SAĞLIK MEMURU 2- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (40) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 1 Dereceli Avukat Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet AVUKAT 3- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (16) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 5 Dereceli Avukat Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesine ve sözleşme ücretinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesine, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

6 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Dizdariye Mahallesi Salı Pazarı 06 / 02 /2015 (17) Konusu Tezgah yerlerinin iptali. GÜNDEMİN ( 3. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz sınırlarındaki Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının (Kapalı Salı Pazarı) girişinde bulunan, Abdurrahman EREKE Sokaktaki kısmının, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca iptal edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Zabıta Müdürlüğü nün 24/09/2014 tarih ve sayılı yazısıyla; İlçemiz, Dizdariye Mahallesinde Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının girişi Abdurrahman EREKE sokağı üzerinde bulunan pazar tezgahlarının trafiği olumsuz yönde etkilediğini, bu durumun da olabilecek yangın, sağlık ve acil olaylara müdahaleyi etkileyeceği için, söz konusu yerdeki mevcut pazar tezgahlarının Kültür Park tarafına alınması talep edilmiştir. İlçemiz, Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının, Abdurrahman EREKE sokağa taştığı, bu sokağın kapanmasıyla D-100 karayoluna şehir merkezinden tek çıkış imkanı olan, Gölboyu Caddesinde trafiğin tıkandığı, ayrıca bu cadde üzerinde bulunan dolmuş durağından ötürü de trafik açısından büyük sorunlar yaşandığı gözlemlenmektedir. Şehir merkezinden D-100 karayoluna Gölboyu Caddesi üzerinden çıkışın rahatlayabilmesi için, Abdurrahman EREKE sokağın pazar tezgahlarından arındırılması ve dolmuş durağının da bu sokak üzerinde konuşlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 12/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması başlıklı 10. maddesinin 1.fıkrasında Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkanları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan Pazar yerleri n Kararı ile başka bir alana taşınabilir yada kapatılabilir. denilmektedir. Bu nedenle; Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması başlıklı 10. maddesine istinaden, Büyükçekmece merkezden D-100 karayoluna tek çıkış olan Gölboyu Caddesinin trafik seyrinin tam olabilmesi için özellikle Salı günleri yaşanan olumsuzlukların bertarafı bakımından, Meclis Kararı alınmaksızın tahsis edilip belge düzenlenen Salı pazarı girişi Abdurrahman EREKE sokakta ki sağ kısım nolu pazar tezgahları ile sol kısım nolu pazar tezgahlarının bulunduğu Abdurrahman EREKE sokağının Pazar yeri olarak kullanımının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karar alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (750524) sayılı yazılı teklifi eki dosya, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 3. maddesi olarak belirlenerek, müştereken incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklifle ilgili olarak, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunca müştereken hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; 1

7 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Dizdariye Mahallesi Salı Pazarı 06 / 02 /2015 (17) Konusu Tezgah yerlerinin iptali. Emlak İstimlak Müdürlüğünün bu husustaki yazılı teklifi doğrultusunda, Belediyemiz sınırlarındaki Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının (Kapalı Salı Pazarı) girişinde bulunan, Abdurrahman EREKE Sokaktaki; sağ kısım no lu pazar tezgahları ile sol kısım no lu pazar tezgahları olmak üzere, Toplam 47 Adet Pazar tezgahının bulunduğu kısmının, Büyükçekmece İlçe Merkezinden D-100 karayoluna tek çıkış olan Gölboyu Caddesinin trafik akışında, özellikle Salı günleri kurulmakta olan pazar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilebilmesi, vuku bulabilecek yangın, sağlık ve acil olaylara müdahalelerin kolaylaştırılabilmesi bakımından, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca iptal edilmesine ve Pazar tezgah yerleri iptal edilen (Toplam 47 Adet Tezgah yeri) Pazar esnaflarının mağduriyetlerinin giderilebilmesi bakımından, Belediyece daha sonra belirlenecek olan alternatif Pazar Yerlerinden, söz konusu esnaflara yeni Pazar Tezgah Yeri tahsis edilmesine, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunca müştereken hazırlanan komisyon raporunda belirtilen görüş doğrultusunda, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

8 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- B.Çekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağı 06/ 02 /2015 ( 18 ) Konusu 2015 Yılı Ücret Tarifesi; GÜNDEMİN (4.) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz sınırlarındaki Mimarsinan Balıkçı Barınağına demirleyen teknelerden alınacak Hizmet Bedeli nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun (18/f) maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ve Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde bulunan Mimarsinan Balıkçı Barınağı, 28/08/1997 tarih ve sayılı olurla, Büyükçekmece Mal Müdürlüğü ve kapatılan Mimarsinan Belediyesi arasında imzalanmış olan protokol ile 20 yıl süre ile Mimarsinan Belediyesinin kullanımına verilmiştir sayılı yasa uyarınca Mimarsinan Belediyesinin tüzel kişiliği sona erdiğinden, Mimarsinan Belediyesi tarafından yapılan Balıkçı Barınağının tasarruf ve kullanım hakkı, Büyükçekmece Belediyesine geçmiştir. Mimarsinan Balıkçı Barınağının tasarruf ve kullanım hakkı Belediyemiz de olduğundan, söz konusu yerde, Belediyemizce güvenlik, elektrik, su vb. gibi ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, bu hizmetlerin karşılığında hizmet bedeli alınması gerekmektedir. Bu nedenle; Makamınızca da uygun bulunması halinde, tasarruf ve kullanım hakkı Belediyemize ait olan, Mimarsinan Balıkçı Barınağındaki, S.S. Mimarsinan Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçı teknelerinin dışında kalan teknelere verilecek güvenlik, elektrik, su vb. hizmetler için, yazımız ekinde belirtilen fiyat tarifesi üzerinden, hizmet bedeli alınması ve alınması gereken hizmet bedelinin belirlenebilmesi için, uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince karar alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (751337) sayılı teklifi ve eki tarife, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 02 Şubat 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Dördüncü maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Tarife Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin Tarife Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Büyükçekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağına demirleyecek olan S.S. Mimarsinan Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçı teknelerinin dışında kalan Teknelerden, Belediyemizce 2015 yılında, bu hususta hazırlanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda, giriş güvenliği ile elektrik ve su hizmetlerinin verilmesi karşılığında alınacak hizmet bedelinin, Emlak İstimlak Müdürlüğünce liste şeklinde hazırlanan tarifenin, Tarife Komisyonunca yapılan değişiklik doğrultusunda, değiştirildiği şekliyle; T.C. 1

9 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- B.Çekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağı 02/ 02 /2015 ( 18 ) Konusu 2015 Yılı Ücret Tarifesi; belirlenmesine ve Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesine, yapılan oylama sonucu, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. BELEDİYESİ BALIKÇI BARINAĞI 2015 YILI FİYAT LİSTESİ METRELER 1 AY 3 AY 6 AY 12 AY 0-5'E KADAR 200 TL 400 TL 700 TL TL ARASI 600 TL TL TL TL ARASI 850 TL TL TL TL ARASI TL TL TL TL ARASI TL TL TL TL KATİP Emine DEMİRCİ BAŞKAN Dr. Hasan AKGÜN Belediye Başkanı İMZA KATİP Önder Yüksel ERYİĞİT İMZA ASLI GİBİDİR İMZA Yılmaz ÖZDAMAR Yazı İşleri Md. V. 2

10 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. GÜNDEMİN ( 5.) MADDESİ : M E V Z U : Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün tarih ve (751629) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 02 Şubat 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Beşinci maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ : Türkoba Mahallesi Güneyinin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hususu. KOMİSYON İNCELEMESİ : Plan ve Proje Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 02/02/2015 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Bilindiği üzere Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda İstanbul Büyükşehir n tarihli ve 469 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı kabul edilmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanmıştır. Söz konusu plan 15/08/ /09/2013 tarihleri arasında askıya çıkmıştır. Yukarıda bahsi geçen nazım imar planının bir kısmı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılmış olup değerlendirilip karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede; Planlama alanının Büyükçekmece ilçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirtilen yaklaşık ha lık alan için yapıldığı görülmüştür. Planlama alanının ha lık kısmı havza dışı alan, ha lık kısmı ise Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanında yer almaktadır. Planlama alanı tamamen tarım dışı alandır. 1

11 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. Planlama alanı; 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 125 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 147 ada 1 parsel, 144 ada 1 parsel, 149 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 126 ada 4, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 parseller ve 26, 27, 119, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 166, 516, 681 parselleri kapsamaktadır. MÜLKİYET : Dosyasında yer alan tapu kayıtları incelendiğinde; Planlama alanının büyük kısmının özel şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir. MERİ PLANDAKİ DURUMU : Planlama alanı, onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında planlama alanı kısmen meslek lisesi alanı, kısmen 40 ki/ha konut alanı, kısmen 60 ki/ha konut alanı, kısmen tarım alanı ve kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı, kısmen yeşil alan olarak planlanmış olup ilgililerinin itirazı sonucunda tamamen konut dışı kentsel çalışma alanına alınmıştır. Eğitim alanı için alanın kuzeyinde 516 parsel üzerinde yer ayrılmıştır. Planlama alanı, meri onay tarihli 1/1000 ölçekli Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır. Planlama alanı meri planda %30,32 Emsal:0.20 konut dışı kentsel çalışma alanı, %49,61 Emsal:0.20 Depolama alanı, %3,29 Emsal:0.80 Sanayi alanı (havza dışı alan) ve %3,61 konut alanı ve % 11,34 teknik alt yapı alanı, %1,82 pasif yeşil alanı olarak ayrılmıştır. TALEP : Alanın % 93,24 ü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, % 2,21 i Meslek Lisesi alanı, %4,42 si teknik altyapı alanı, % 0,13 ü pasif yeşil alan olarak planlanmıştır. Havza içerisindeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Emsal:0.25, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m olarak; Havza dışındaki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Emsal:0.80, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m olarak planlanmıştır. Meslek Lisesi alanı için; Meslek Lisesi Alanlarında ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda kamu kullanımı dışındaki faaliyetler yer alamaz. plan notunun eklendiği, yine Meslek Lisesi Alanının kamu eline geçmesi için 516 numaralı parsel kamu eline geçmeden 140,155,156,157,161,163,166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parseller, 126 ada 4,17,18 parseller, 144 ada 1 parsel,149 ada 7 parselde uygulama yapılamaz. plan notunun eklendiği, Yüksek basınçlı Doğal Gaz Boru Hatları için; Yüksek basınçlı Doğal Gaz Boru Hatları için yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile bina yaklaşım mesafesi; boru hattının her bir tarafı için bina yaklaşım mesafesi=boru hattı irtifak sınırı + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (5m.) olarak hesaplanır. Buna uygun olarak planda boru hattının her bir tarafı için bina yaklaşım mesafesi boru hattı irtifak sınırından itibaren 5m. dir. İmar uygulaması aşamasında, talep edildiği takdirde, içerisinde bina yapılmamak şartı ile, Boru hattı koruma kuşağı yeni oluşacak parsel içerisinde kalabilecek şekilde, cephesindeki parseller tevhid edilebilir. Plan notunun eklendiği görülmüştür. 2

12 SAYFA : (3) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ : Planlama alanına altlık teşkil etmek üzere; İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, BOTAŞ A.Ş. İstanbul İşletme Müdürlüğü, BEDAŞ Genel Müdürlüğü kurumlarından görüş alınmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısında; Netice olarak; Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ilgi (d) İBB Meclis kararı ile onaylanan Türkoba Mahallesi Güneyi 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ın mutlak tarım alanı olmaması durumunda idaremizce uygun bulunmaktadır. denilerek 5 maddelik altyapı görüşü bildirmiştir. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarih ve sayılı yazısında; Planlama sahası ile ilgili olarak; ilgi (b) kurum görüşümüz ve alınan görüşümüzden günümüze kadar olan süreçte plan yetkisine sahip kuruluşlar kanalı ile yapılan başvurular için verilen kurum görüşlerimiz geçerliliğini korumakta olup, bahsi geçen kurum görüşlerimize göre güncellenerek hazırlanan harita (CD ortamında ) yazımız ekinde sunulmuştur. Ayrıca tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı toprak kanunu ve arazi kullanımı kanununun 25. Maddesi tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun 8 inci maddesine eklenen Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz. hükmüne istinaden bahse konu planlama sahasında bulunan tarım arazilerinin 5403 sayılı kanunda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanmaması gerekmektedir." denilmektedir. BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı içerisinde kurumumuza ait 22m lik ittifak sahası bulunmakta olup, 12 lik 70 bar yüksek basınçlı Büyükçekmece konutları ve sanayisini besleyen Büyükçekmece Doğal Gaz Branşman Boru hattı geçmektedir. Konu ile ilgili olarak ; tarih ve sayılı Resmi Gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ; BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( BOTAŞ) HAM PETROL ve DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI ve İŞLETMESİNİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ ne göre ; Bina yaklaşım mesafesi ittifak sınırından itibaren; 3

13 SAYFA : (4) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. Madde 7 ve bent (5) e göre ; doğalgaz boru hattı yakınına ; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler en az ekteki tabloda yer alan emniyet mesafesi sınırına kadar yapıla bilir ibaresi yer almaktadır. Ancak, akaryakıt istasyonları, LPG ve CNG istasyonlarının boru hattına yaklaşma mesafesi; boru askı ile istasyonda bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dispanserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz demektedir. Madde 7 ve bent (9) göre ; Ana iletim doğalgaz hatları tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile bina yaklaşım emniyet mesafeleri ; çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergah şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi + her kat için 0,5metre formülüne göre hesaplanır. Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanları için 10 metre ilave edilir. Formülde belirtilen çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergah genişliği ek-3 te yer alan tablodan boru hattının çapına göre belirlenir. İmar mevzuatına göre bina çekme mesafesi ise ilgili belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina çekme mesafesi olarak tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme mesafesi belirlenirken Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan maddeler esas alınır. Boru hatlarının kamulaştırma veya irtifak sahaları yeşil alan olarak bırakılacaktır. Boru hatları koridoru kesinlikle paralel yol olarak kullanılmayacak olup, yalnız dikey geçişlere müsaade edilecektir. denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Konut Dışı Çalışma Alanları için ;Teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12m, çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, DİĞER FONKSİYONLAR İÇİN OTOPARKLAR Yürürlükteki İstanbul otopark yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli otopark alanlarının kendi paralelleri içerisinde karşılanması, ZEMİN ALTI KATLI OTOPARKLAR Planlama alanı içinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı nın uygun görüşü alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, Pazar alanı, meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kotları değiştirilmeyecek biçimde, olağan üstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu ( UTK) kararıyla kamuya ait Zemin altı katlı otopark olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir plan notunun eklenmesi gerekmektedir. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü nden tekrar görüş alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilerek görüş bildirmiştir. 4

14 SAYFA : (5) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısı ile; Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızdan alınan ilgi (c) yazıda; İmar Uygulama Sınırı içerisinde kalan Eğitim Tesisi yerlerinin uygulama neticesinde Düzenleme Ortaklık Payından bedelsiz olarak temin edileceği, yapılacak imar değişikliğinde bu yerlere karşılık eşdeğer alan olarak gösterilen alanlarında aynı büyüklükte ve Bakanlığımıza külfet getirmemek üzere bedelsiz terk edilmediği veyahut imar değişikliğiyle oluşacak kamulaştırma külfetinin talep sahibince karşılanmadığı müddetçe uygun görülmediği belirtilmiştir." denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; "İdaremizce konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Belediyenizce 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planının bir kısmı için yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Çalışmasını da alan sınırlarının nasıl belirlendiği anlaşılmamış, Nazım İmar Planı ile belirlenen 18. madde uygulama sınırlarına, planlama alanı sınırına yada planlama alanı sınırının belirlenmesine yönelik kullanılabilecek diğer kriterlere uygun olarak belirlenmediği, uygulama imar planı çalışmasının Nazım İmar Planına uygun olarak belirlenecek etaplar halinde yapılmamasını ve uygulamanın parçalı olarak yapılmasının kamusal donatı alanlarının elde edilmesini zorlaştıracağı, kamulaştırma maliyetinin artması ve-veya hazine adına kayıtlı taşınmazların donatı alanı olarak kullanılması sonuçlarını doğuracağı, büyük oranda yapılaşmanın bulunmadığı gelişme alanlarında uygulama imar planı sınırlarının, kamusal donatı alanlarının 18. madde uygulaması gibi yöntemlerle elde edilmesini kolaylaştıracak biçimde bütüncül bir anlayışla belirlenmesinin uygun olacağı görüş ve kanaatlerine varılmıştır." denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün tarih, sayılı yazısında; "Planlama alanı kapsamında; herhangi bir UTK kararlı proje ve çalışmamız bulunmamakta olup bilgi alınması hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir. BEDAŞ Genel Müdürlüğü nün tarih 1368 sayılı yazsısında; "İlgili yazı ekinizde belirtilen alan içerisinde, ilerdeki yapılaşmaya bağlı olarak ihtiyacın karşılanması için uygun olan herhangi bir noktaya Trafo Merkezi için yer ayrılması gerekmektedir. Söz konusu yer için herhangi bir projemiz gözükmemektedir." denilmektedir. İGDAŞ Genel Müdürlüğü nün tarih sayılı yazısında; "Söz konusu planlama sınırları içerisinde yer alan mevcut doğalgaz alt yapı tesislerimiz ekli pafta ve CD de sayısal olarak.(.dgn ve.dwg formatında ) 3 DERECE_ED 50 koordinat sisteminde gösterilmiştir. Mevcut doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi,çelik doğalgaz hatlarımızın halihazır şekliyle alınması ve çekil doğalgaz hatlarına min m boru ortak aksından ( boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından ( boru ağı ve solu ayrı ayrı olarak ) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu eklenmelidir. denilerek görüş bildirilmiştir. 5

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE ESKİCE ÇİFTLİĞİ'NDE YER ALAN 2 ADET ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ (106 ADA 19 PARSEL İLE 106 ADA 22 PARSEL) İLE 1 ADET TARLA NİTELİKLİ

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 01.11.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı