Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan."

Transkript

1 Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým Ýnþaatý'nda imzalar atýldý. Yöre halkýnýn hasretle beklediði projenin hayata geçmesiyle 77 bin dekar zirai arazi suya kavuþacak. SAYFA 5 De Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor 18 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Osmancýklý tiyatro sanatçýsý Umut Canbolat Hacivat Karagöz gölge oyununu yaþatmak için Anadolu'yu karýþ karýþ geziyor. Yýl boyunca okulöncesi kurumlar baþta olmak üzere okullar, düðünler ve belediye organizasyonlarýnda yer alan usta oyuncu... SAYFA 6 DA Mursi'nin idam Vali Kara'dan kararýna büyük tepki! Ramazan mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan ayýnýn gelmesi nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bereketin, bolluðun ve paylaþýmýn yoðun þekilde yaþandýðý, yýlýn en hayýrlý ayý olarak büyük özlemle beklediðimiz Ramazan ayýna bir kez daha eriþmenin mutluluðunu yaþýyoruz SAYFA 7 DE "Mýsýr'da idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz" Çorum'da sivil toplum kuruluþlarý Özgür-Der Çorum Þubesi öncülüðünde düzenledikleri eylemde Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafýndan idama mahkum edilmesine tepki gösterdiler. Akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydanýnda yapýlan eylemde konuþan Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, "Mursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilincini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için buradayýz" diyerek sözlerine baþladý. Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa ettiðini belirten Murat Ýslam, þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþtýðýný söyledi. SAYFA 3 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan yapýlan basýn açýklamasýnda Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ve yol arkadaþlarýna idam cezasý verilmesine tepki gösterildi. SAYFA 3 DE Ýnzile Þen vefat etti Büyük Palabýyýk köyünden gelme Çimento Fabrikasýndan emekli Mustafa Þen'in eþi, CHP eski il yöneticilerinden Þen Ticaretin sahibi Dursun Þen'in annesi.. SAYFA 9 DA Telefon dükkanýný soydular Eski Ýtfaiye binasý yerinde bulunan telefoncular sitesinde hýrsýzlýk olayý meydana geldi. Nurettin Bey Caddesi'nde Eski Ýtfaiyenin yerinde bulunan sitede bir telefoncuya giren hýrsýzlar tezgahta bulunan telefonlarý çaldý. SAYFA 4 TE SMMMO üyelerine "Etik ve Mesleki Doyum'' konferansý Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýnda "Etik ve Mesleki Doyum'' konulu konferans düzenlendi. SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen programa... SAYFA 2 De Belediye'den Ramazan öncesi fýrýn denetimi Çorum Belediyesi, Ramazan ayý öncesi pide ve ekmek fýrýnlarýný denetledi. Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve denetim ekipleri ile birlikte fýrýnlarý denetleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, eksiklikler konusunda fýrýncýlarý uyardý. SAYFA 5 TE Köse, TBMM'ye kaydýný yaptýrdý 7 Ramazan Sayfasý 9 2 Kýzýltepe'den hizmet teþekkürü DE DA DE "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûmdur" SAYFA 3 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:02 05:02 12:48 16:45 20:22 22: HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa Büyük Okyonusun ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. BUGÜN RAMAZAN-I ÞERÎFÝN I. GÜNÜ - Giyotinle son idam (1939) - Mýsýr'ýn istiklâli (1953) SMMMO üyelerine "Etik ve Mesleki Doyum'' konferansý Günün Þiiri Ahýr Zaman Ýþidün ey ulular,ahýr zaman olusar Sað müslüman seyrekdür,ol da güman olusar Danýþman okur tutmaz,derviþ yolun gözetmez Bu halk öðüt iþitmez,ne sarp zaman olýsar Gitti beyler mürveti,binmiþler birer atý Yediðü yoksul eti,içtiðü kan olýsar Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýnda "Etik ve Mesleki Doyum'' konulu konferans düzenlendi. SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Habib Akdoðan katýldý. Konferansta Doç. Dr. Habib Akdoðan mesleðin Ne acayip sergüzeþtler,baðrým dolu serzeniþler Durmaz akar kanlý yaþlar,aksa gerek þimden gerü. Yunus Emre Kýzýltepe'den geleceði açýsýndan eðitimin ve meslek etiðinin önemi hakkýnda önemli bilgiler verdi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise konferansta, "Meslek alanýnda yapýlan son düzenleme Resmi Gazetede yayýmlanan Muhasebe meslek mensuplarýnýn etik eðitimi ve etik sözleþme yapýlmasý hakkýnda teblið yayýnlandý. Bunun üzerine teorik ve yüz yüze etik eðitimleri ile hedeflenen mesleki etik konusunda ortak deðerler oluþturmak herkesin bu deðerlere sahip çýkmasý konusunda fikir birliðine varmak ve bu eðitimleri tamamlayan meslektaþlarý oda ile etik sözleþmesi imzalayacaklardýr" dedi.yýldýrým, Türkiye çapýnda oluþturulan mesleki sorunlarýn çözümü için de "Bir ses de sen ver" kampanyasýna katkýlarýndan dolayý meslek mensuplarýna teþekkür etti. hizmet teþekkürü HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7356 2,7370 EUR 3,0837 3,0849 STERLiN 4,3059 4,3079 2,2061 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, mahallesinin muhtelif bölgelerinde sürdürülen altyapý hizmetlerinden dolayý Çorum Belediyesine teþekkür etti. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, Belediyesi tarafýndan mahallesinin çeþitli bölgelerinde asfalt, kaldýrým ve park baþta olmak üzere önemli hizmetlere imza atýldýðýný belirterek, bu hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere, belediye baþkan yardýmcýlarýna, ilgili müdürlükler ile tüm belediye personeline teþekkür etti.haber Servisi Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Baro'dan Kolcu ve Sobacý'ya tebrik Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret ettiler. Baro Baþkaný Altan Akpýnar ve yönetimi, ziyaretlerde Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevlerinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Yapý Denetim Bölümü nden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hükümsüzdür Sabri oðlu Ýdris Yetkin Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER Mursi'nin idam kararýna büyük tepki! 3 Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý "Mýsýr'da idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz" Çorum'da sivil toplum kuruluþlarý Özgür-Der Çorum Þubesi öncülüðünde düzenledikleri eylemde Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafýndan idama mahkum edilmesine tepki gösterdiler. Akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydanýnda yapýlan eylemde konuþan Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, "Mursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilincini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için buradayýz" diyerek sözlerine baþladý. Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa ettiðini belirten Murat Ýslam, þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþtýðýný söyledi. Türkiye'de Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'da ki bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyete de dikkat çeken Ýslam, Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkarmak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini darbe ile deviren zihniyetin ayný olduðu belirtti. Ýslam sözlerine þöyle devam etti: "Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa etmektedir. Cunta elinden gelen her þeyi yapmýþ, katliamla, iþkenceyle, yasakla, zulümle Ýhvan'a boyun eðdirmeye, Ýslami hareketi susturmaya, sindirmeye çalýþmýþ ama baþarýsýz olmuþtur. Kardeþlerimiz esir olsa da asla teslim olmamýþlardýr. Ve þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþmaktadýr. Oysa Müslümanlar Rableriyle ahitlerine sadýktýrlar. Bir kýsmý ahdini yerine getirmiþ ve þehadete yürümüþ, diðerleri de sýralarýný beklemektedirler ama asla sözlerinden dönmemiþler, dönmeyeceklerdir. Ayrýca Türkiye'de Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'da ki bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyeti de buradan lanetliyoruz. Mursi'ye darbe yapýldýðýnda buna içten içe sevinen ve ayný sürecin Türkiye'de gerçekleþmesinden, seçilmiþ cumhurbaþkanýna darbe yapýlsa ve idam edilse bundan hoþnut olacaðý belli çevrelerin yayýn organlarýnda attýklarý manþetlerin kendilerini ele vermiþtir. Bu çerçevede Türkiye'de 7 Haziran genel seçim sonuçlarý Orta Doðuda Darbeci Sisi, Katil Esed ve onlarýn destekçileri Ýran ve Ýsrail baþta olmak üzere ABD, BM ve Batý dünyasý tarafýndan memnuniyetle karþýlanmýþtýr. Türkiye'de ki Ak Parti iktidarý Filistin'de, Suriye'de, Mýsýr'da ve diðer coðrafyalarda akan kana sessiz kalmamasý, BM ve küresel egemenlerin iki yüzlü politikalarýný ifþa etmesi bu güçleri rahatsýz etmiþtir. Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkarmak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini darbe ile deviren zihniyet aynýdýr. Bizler Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, Maliki gibi despotlarý ve destekçisi Ýran'ý ve Suud'u, ayrýca, tüm katil diktatörlerin patronluðunu yapan ABD'yi, Ýsrail'i, BM'nin 5'li çetesini, Rusya'sýný lanetlemeyi sürdüreceðiz. Zillete boyun eðene yazýklar olsun! Ýzzete talip olan tüm Müslüman kardeþlerimize selam olsun! Çorumlu Müslümanlar olarak, tevhidi ilkemizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðünün kapýlarýný açmak için mücadelemiz arzýn tamamýnda devam edecektir. Bu vesile ile Ýhvan'a karþý gerçekleþtirilen bu haksýz, hukuksuz ve alçakça saldýrýlarý, bir komediden farksýz olan idam kararlarýný, cuntanýn baský ve despotizmini þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. Mýsýr halkýný ve Müslüman kardeþler teþkilatýnýn haklý davalarýnda sonuna kadar destekliyoruz." Basýn açýklamasý, Hacý Ömer Bayram'ýn yaptýrdýðý duanýn ardýndan sona erdi. Yýlmaz MERT Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan yapýlan basýn açýklamasýnda Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ve yol arkadaþlarýna idam cezasý verilmesine tepki gösterildi. "Ýnsanlýk yaratýldýðýndan bu yana hakbatýl mücadelesi devam ediyor ve kýyamete kadar da devam edecektir. Allah' a ve onun nizamýna savaþ açanlar binlerce yýldýr hep kaybettiler ve kaybetmeye devam edecekler. Kendi nefislerine ve inananlara zulmetmekten baþka bir kazançlarý da olmayacaktýr. "Sakýn, Allah'ý zalimlerin yaptýklarýndan habersiz sanma! Allah, onlarý ancak gözlerin dehþetle bakakalacaðý bir güne erteliyor."(ýbrahim 42)" ifadeleriyle baþlayan açýklamada "Halkýn %52 oyu ile seçilmiþ hükümet daha birinci yýlý dolmadan tanklar ve toplar ile yok edildi.70 yýllýk diktatörlüðe ses çýkarmayanlar ülkenin ilk ve tek seçilmiþ devlet baþkanýna ve Mýsýr halkýna barýþý, selameti, huzuru çok gördüler. Susturmak istediler. Þehadet niþanýna, bir kurþunu þahit tutan Esma'larý bu yüzden katlettiler. Yok etmek istediler. Bu yüzden Rabiatul Adeviye'nin kahraman erlerine kin ve kurþun kustular. Bu gün de Mursi ve yol arkadaþlarý 105 kiþiye idam cezasýný onaylayarak zulümlerine ve zalim ve batýl olan hâkimiyetlerine devam edebileceklerini sanýyorlar. Tarihten hiç mi ders almazlar, ne zaman görülmüþ zulmün hakka galip geldiði Biz inananlar "Bizler kendimizi deðiþtirmedikçe Allah bizim hakkýmýzdaki hükmünü deðiþtirecek deðildir" ayeti gereði inandýðýmýz deðerlere daha sýký sarýlmalýyýz. Batýnýn insafýndan medet ummayý býrakmalýyýz artýk. Onlarýn adaleti sadece kendilerine ve kendilerinden olanlaradýr. Ýbrahim'i ateþe atanlar, Musa'nýn canýna kast edenler þimdi Muhammed Mursi, Muhammed Bedii ve Yusuf Kardavi gibi Ýslam önderleri hakkýnda idam kararý verdiler. Verilen Ýdam kararý tüm Mýsýr halkýna ve tüm Ýslam ümmetine karþý verilmiþ bir karardýr" denildi. 55 sivil toplum kuruluþunun yer alýðý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'nun açýklamasý þu ifadelerle sona erdi: "Ey Zalimler! Siz yaþarken de, baþýnýza kýyamet koparken de, ebedi cehenneminize giderken de hep kaybedenlerden olacaksýnýz. Ýmansýzlýðýnýz, kininiz sizi yiyip bitiriyor. Siz, mutlak, her an kaybeden, daimi mutsuzlardansýnýz. Ey Mýsýr halký, ey Müslüman dünya ümitsizliðe düþme, üzülme Bize yardýmcý olarak Allah yeter. Mübarek Ramazan ayýnýn baþlangýcý bu günlerde intikam hýrsýyla verilen Mýsýr'daki 105 masum insanýn idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz. Rabbim þu mübarek günlerin hürmetine dualarýmýzý kabul etsin, bizleri kendisine hakkýyla kulluk edenlerden eylesin." "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûmdur" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yaptýðý yazýlý açýklamada Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný Mursi'ye verilen idam kararýna tepki gösterdi."mýsýr'ýn seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Mursi hakkýnda verilen idam cezasýný kýnýyoruz. Hukukun üstünlüðünü, insaný ve evrensel insan haklarýný esas alan Memur Sen ailesi olarak darbeci mahkemenin hukuk dýþý, faþist, zalim ve sipariþ kararýný tanýmýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan ve bu kararýn post emperyalizmin ve uluslararasý kamuoyunun, insanlýk vicdanýnýn reddettiði bir karar olduðunu vurgulayan Saatcý, "Halkýn temsilcilerinin darbeci generaller tarafýndan cezalandýrýldýðý bugün, adaletin ve insanlýðýn ayaklar altýna alýndýðý gündür. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ile dava arkadaþlarýna idam kararýnýn verilmesinde darbeci Sisi ile iþbirliði yapan ve karþý çýkmayan herkes sorumludur. Cunta, dünyanýn suskunluðundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalýþmaktadýr. Bu hatalarýný telafi etmek adýna idam kararlarýnýn temyiz de bozulmasý için, zaman kaybetmeden tüm dünya ülkeleri ve insanlýk vicdaný inisiyatif almalýdýr. Binlerce darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr'da katillerin verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve þiddete bulaþmayarak örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn yanýnda durduðumuzu Memur Sen olarak deklare ediyoruz. Memur Sen olarak bir kez daha vurguluyoruz: Kurulan mahkeme düzmecedir. Sanýk kürsüsünde Mursi'nin deðil Sisi'nin olmasý gerekmektedir. Sisi'nin sanýk olduðu ve adaleti esas alan bir mahkemece yargýlandýðý bir düzlemde ancak adalet tartýþýlabilinir. Mursi hakkýnda bugün verilen hüküm; yargýlama yönüyle garabet, karar yönüyle ise vahþettir. Tarih bize gösteriyor ki, bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûm olmuþlardýr" dedi.

4 HABER 2015 buðday taban fiyatlarý açýklandý Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafýndan açýklanan buðday taban fiyatýnýn çiftçiyi rahatlattýðýný söyledi ve Tarým Bakanlýðýna ve TMO'ya teþekkür etti yýlýnda yaþanan olumsuz iklim koþullarýna baðlý olarak Türkiye'de buðday üretiminin bir önceki yýla göre %14 azalýþla 19 milyon ton, arpa üretiminin ise %20 azalýþla 6,3 milyon ton olarak gerçekleþtiðini kaydeden Yýlmaz, "2015 yýlýnda iklim þartlarýnýn hububat üretimi açýsýndan uygun seyretmesi nedeniyle buðday üretiminin geçen yýla göre %18 artýþla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artýþla 8 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu yýl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buðday rekoltesi beklenmektedir. TMO bu güne kadar ekiliþ durumu, bitki geliþimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalýþmalar yürüterek alým politikalarýný þekillendirmiþtir" dedi. Yýlmaz, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada bu yýl TMO tarafýndan hububat alýmlarýnda izlenecek politikalarý ise þöyle sýraladý: 1-Çiftçi Kayýt Sistemi'ne kayýtlý üreticilerden belgelerindeki üretim miktarýnýn tamamý satýn alýnacaktýr. 2-Ürünler, bu yýl da fiziksel analizlerin yanýnda kimyasal analiz deðerlerine göre fiyatlandýrýlacak ve kalitesine göre sýnýflandýrýlarak depolanacaktýr.2011 yýlýnda "Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et" sloganýyla baþlattýðýmýz Proteine Dayalý Alým Sistemi ile ürünlerin kalitesinde artýþ saðlanmýþtýr. Kaliteli üretimi daha da teþvik etmek amacýyla kaliteli ürüne %3'e kadar verilen ilave fiyat, bu yýl %7'ye çýkarýlmýþtýr. Böylece kaliteli üretim yapan üreticimiz önceki yýllara göre daha fazla kazanç elde edecek, diðer yandan ülkemizin kaliteli buðday ihtiyacý da karþýlanmýþ olacaktýr. 3- TMO, üreticilerimizin iþ yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacýyla son üç yýldýr uyguladýðý randevulu alým sistemine bu yýl da devam edecektir. Randevular, internet üzerinden veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alýnabileceði gibi TMO þube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alýnabilecektir. 4-Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü alým yapýlacaktýr yýlý için 2 no.lu Anadolu kýrmýzý sert (AKS) ekmeklik buðday müdahale alým fiyatý ton baþýna 862 TL olarak belirlenmiþtir. Protein oraný yüksek, süne oraný düþük olan buðdaylar %7'ye kadar ilave fiyat almaktadýr.diðer gruplardaki ürünlerin alým fiyatlarý TMO tarafýndan belirlenen pariteye göre hesap edilecektir. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlýðýmýz tarafýndan ton baþýna 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapýlacaktýr. Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðday için belirlenmiþ olan 862 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 127 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 989 TL/Tona yükselmektedir. Açýklanan bu fiyatla Üretici maliyete göre %48 oranýnda, ton baþýna 310 TL kâr elde etmiþ olacaktýr. Pariteye göre Makarnalýk buðday fiyatý 976 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte1.103 TL/ton), Arpa fiyatý ise 645 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 772 TL/ton) olmaktadýr. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alým noktalarýmýzda herhangi bir zorlukla karþýlaþmamalarý için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularýný mutlaka almalarý, ürünlerini randevu alýnan gün getirmeleri, anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý veya banka hesap numaralarý ile alým noktalarýna gelmeleri, gerekmektedir. Anlaþmalý bankalar: Ziraat Bankasý, Halkbank, Akbank, Garanti Bankasý, Vakýflar Bankasý, Yapý Kredi Bankasý, Ýþ Bankasý, Denizbank, TEB, Albaraka Türk, Finansbank." Ýlhan Yýlmaz bütün üreticilerin hayýrlý bol ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileðine bulanarak açýklamasýný tamamladý. Çalýþan anne adaylarý nelere özen göstermeli? Yüksek tempolu ve çok yorucu bir iþi olmayan anne adaylarý, gebeliklerinin son haftalarýna kadar rahatlýkla çalýþabilirler. Ancak çalýþma zamaný ve þekli mutlaka kendilerini takip eden doktorlarý tarafýndan deðerlendirilmeli. Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý- Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, çalýþan anne adaylarýnýn hamilelik sürecini saðlýklý geçirebilmeleri için önerilerde bulundu."çalýþan anne adaylarý en düzensiz beslenen grubu oluþturur. Bunun nedeni, sabah alelacele bir þeyler atýþtýrýlarak güne baþlanmasý, öðlen iþyerinde çýkan yemeðin isteðe göre deðiþtirilememesi ve istenmeyen yemeði yemek yerine yine baþka þeylerle öðünün geçiþtirilmesi ve akþama yorgun argýn eve gelindiðinde yine acelece yemek piþirilmesidir. Haftada bir gün yapýlan pazar kahvaltýlarý da dengesiz beslenmeye katkýda bulunur. Bunun çözümü ise sabah daha erken kalkýp dengeli bir kahvaltý yapmak, öðle yemeðini evden götürmek ve akþam yemeði için de eþten/aileden destek istemek olabilir" diyerek açýklamasýna baþlayan Op. Dr. Seval Taþdemir þu bilgileri verdi: ÇEKMECENÝZDE FINDIK VE CEVÝZ BULUNSUN Saðlýklý ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek için özellikle çalýþan anne adaylarý beslenme alýþkanlýklarýný tekrar gözden geçirmelidirler. Temel besin maddeleri olan et, yumurta, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze-meyve ve tahýllardan yeterince alýnmalý, þeker ve yað dengesi iyi ayarlanmalýdýr. Þeker ve yað miktarý yüksek gýdalar besleyici özellikleri düþük ve kalorileri çok yüksek gýdalar olduðu için sýnýrlý ölçüde tüketilmesi gerekir. Fýndýk ve ceviz gibi kuruyemiþler de yüksek kalorili olmamalarý ve antioksidan etkileri nedeni ile iþ ortamýnda sýnýrlý olmak üzere tüketilebilir. GÜNDE 2 FÝNCANDAN FAZLA ÇAY ÝÇMEYÝN Anne adaylarýnýn günlük kalori ihtiyaçlarý diðer kadýnlara oranla 300 kalori daha fazladýr. Kadýnlarýn normal beslenme düzenlerine hamilelikle birlikte 20 gram protein, 20 miligram demir ve 500 miligram kalsiyum eklenmelidir. 3 ana 3 ara öðün olmak üzere en az 6 öðün beslenilmelidir. Sývý gýdalarý ve özellikle suyu (günde 2 litre) gebelik öncesine nazaran daha fazla tüketmek gereklidir. Kahve ve çayýn günde 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi önerilir. Ara öðünlerde lifli ve kepekli besinler sindirim sistemi için faydalý olacaktýr. Ara öðünlerde havuç, elma gibi meyve ve sebzeler rahatlýkla tüketilebilir. Doðal meyve sularý da baþka bir alternatif olabilir. Yine bu ara öðünler için süt, süt ürünleri ve sütlü tatlýlar da rahatlýkla tüketilebilir. DOÐRU AYAKKABI AZ TOPUKLU OLANDIR Anne adaylarý; iþ ve günlük hayatlarýnda vücuda oturmayan, rahat hareket etmelerini saðlayacak hafif ve bol kýyafetler tercih etmelidir. Özellikle terlemeyi artýran sentetik kumaþlar yerine daha saðlýklý olan pamuklu kumaþlar tercih edilmelidir. Ýç çamaþýrlarýnda da buna dikkat etmeliler. Bu dönemde ayakkabý seçimi de oldukça önem taþýr. Babet gibi topuksuz veya yüksek topuklu ayakkabýlar sýklýkla bel aðrýlarýna sebep olabileceðinden alçak topuklu ayakkabýlar anne adayýnýn çalýþma ortamýndaki rahatý için daha doðru olacaktýr. Turuncu Kitkabevi'nde imza günü Kiþisel Geliþim ve Ýletiþim Uzmaný Saadet Atalay ile Araþtýrmacý Yazar Selâhattin Aydemir imza ve söyleþi günü düzenleyecek. Etkinlik 20 Haziran 2015 Cumartesi günü saat arasýnda Kubbeli Camii Karþýsý Kapalý Çarþýda bulunan Turuncu Kitkabevi'nde yapýlacak. Haber Servisi 2 SAATTE BÝR 10 DAKÝKA MOLA Anne adayýnýn çalýþma ortamýnýn aydýnlýk ve iyi havalandýrýlmýþ olmasý çok önemlidir. Direkt klimaya maruz kalmayan bir bölümde rahat bir koltuðun olduðu ve dirseklerin 90 derecede durabileceði yükseklikteki masalar kullanýlmalýdýr. Uzun süre dinlenmeden çalýþmak kaslarda aðrýya ve dolaþým sisteminde bazý problemlere yol açabilir. Belli aralýklarla verilecek molalarda basit kol, bacak ve boyun hareketleri faydalý olur. Sürekli oturarak çalýþan anne adaylarýnýn 2 saatte bir kalkýp 10 dakika ofis içinde dolaþmalarý, dolaþým sistemlerini rahatlatmalarý açýsýndan önemlidir. Mümkünse iþe servisle gidip gelmek, öðle saatlerini 'þekerleme' yapmak için kullanmak, iþini bir an önce bitirip geri kalan zamanýný istirahat için harcamak veya iþyerinden erken çýkma seçeneðini kullanmak da anne adayý için çözüm olabilir. ARABA KULLANMAK YERÝNE SERVÝSE BÝNÝN Ýþ yerine servis, toplu ulaþým araçlarý veya eþiniz tarafýndan kullanýlan özel araçla gitmek en idealidir. Aracý kendiniz kullanýyorsanýz emniyet kemeri kullanýmýna özen göstermelisiniz. Tansiyon ve kan þekeri düþme eðiliminin ortaya çýktýðý durumlarda araç kullanýlmasý önerilmez. Hamileliðin ikinci yarýsýndan sonra anne adaylarýnýn araç kullanýmýnda daha yavaþ seyreden trafikleri tercih etmeleri önemlidir. 32'nci haftadan sonra kýsa mesafeler hariç anne adayýnýn araç kullanmasý istenmez.çalýþan ve günün önemli bir kýsmýný ayakta geçiren hamileler, evde ayaklarýný ve bacaklarýný yüksek bir noktaya kaldýrarak dinlenmelidirler. Ýþ sonrasý evde basit yürüyüþ veya temel egzersiz hareketleri ile toplardamarlardaki kan akýþýný düzenleyecek hareketler yapmalarý önerilir. Haftada 2-3 kez yüzme, her gün en az 20 dakikalýk tempolu yürüyüþler ya da germe-gevþeme egzersizleri; hem anne adayýnýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar, hem de doðuma iyi bir hazýrlýk olmaktadýr. Gece yatmadan alýnan ýlýk bir duþ; anne adayýný rahatlatarak düzenli bir uykuya geçiþi saðlar." BABASIZ BABALAR GÜNÜ Hayat provasýzdýr. Dolaysýyla kimine gül kimine diken olur. Ýnsan sabredip yaþarsa aziz, ölürse muhtemel ki þehit olur. Geçenlerde bir yerde otururken dikkatimi çekti. Anne - babasý ayrý olan iki kardeþ durmadan birbirlerine sarýlýyorlar. Lisani haliyle anne- babanýn ayrýlýðýndan doðan sevgi eksikliðini birbirlerine omuz vererek bir nebze olsun telafi etmeye çalýþýyorlar. Sulu gözlü biri olarak çok etkilendim. ''Anne-babalar vardýr, çocuklarý için KENDÝLERÝNÝ feda ederler. Anne-babalar vardýr kendi zevki 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sefalarý için ÇOCUKLARINI feda ederler. Ve eften püften sebeplerle evlilik cüzdanlarýný atýverirler. Geçenlerde bir Avukat arkadaþým, 'Mahir Bey, her gün bir boþanma davasý talebi geliyor deyince þaþýrdým' Çünkü bunun uzun vade de yansýmasý olarak bazen çocuklar periþan, ebeveynler periþan ve neticede toplum periþan oluverir. Nasýl olmasýn ki, apartmanýnýzda boynu bükük bir çocuk varsa, siz balkonda güle oynaya çayýnýzý nasýl yudumlayabilirsiniz. Veya sýnýfta bir tarafta anneler - babalar gününüzü kutlayan, diðer taraftan hayatta olan ama iç çekiþme nedeniyle annesine - babasýna sarýlamayan öðrencisi olan öðretmen nasýl mutlu olabilir ki? Rabbim tavuðu civcivlerinden, çocuklarý anne-babalarýndan ayýrmasýn Annesiz-babasýz ANNELER - BABALAR GÜNÜ kutlatmasýn 17 Aðustos depreminde, Annemi ve seni kaybettikten sonra, Özel günleri unutmuþtum baba. Ama þimdi tekrar hatýrladým Bugün babalar günüymüþ! Nereden öðrendin dersen, Çiçekçilerde ayrý bir hazýrlýk Çarþý, pazar bilsen bir kalabalýk. Bende, belki sizi hayalen görürüm diye, Koþtum geldim, özel günlerde Ailecek beraber oturduðumuz, Sizi benden ayýran apartmanýn Tam karþýnýndaki yeþil parka. Kenarda duran banka oturmuþ Ben sizi düþünürken baba, Beni emin bilmiþ olacak ki, Yanýma yaklaþtý küçük bir çocuk. Gözleri nemli ve titrek bir sesle, Bende oturabilir miyim abi dedi. Buyur dedim. Teþekkür ederek, Benim adým Ali dedi, Ve baþladý anlatmaya Uzun hikâye iþte. Babasýný tanýmýyor, O küçükken, babasý evi terk etmiþ Annesi benden bu kadar diyerek, Yeniden evlenip uzak þehre gitmiþ. Bunlar iki kardeþ sokakta kalmýþ Zavallýnýn bakýmsýzlýktan, Üstü baþý kir, Rengi de sapsarý olmuþ. Parklarý, köprü altlarýný mesken tutmuþlar Muhanete muhtaç olmamak için, Çöpten topladýklarý ekmeði Yeyip yatmýþlar. Ve en önemlisi, bu da geçer diyerek Acýlarý, çileleri hep içlerine atýp, Omuz omuza vererek birbirlerini avutmuþlar. Hani baba hep derdinya sen, ''Aman oðul dikkat edin, çevrede hýrlýda var, hýrsýzda var'' diye. O zaman pek anlamazdým ne demek istediðini, Ama þimdi daha iyi anlýyorum baba. Çünkü Ali'nin abisi hýrsýzlarýn iftirasýna kurban gitmiþ. Sorgu sual derken, zavallýnýn üç yýlý hapiste bitmiþ Ali'de abim suçsuz amcalar diyerek, Çevreden yardým talep etmiþ! Ama nafile Sonuç mu, hala haber yok Ben suçsuzum abi dese de, idarenin karný tok Ýþin kahreden yönü ne biliyor musun baba, Kötülerin þerrinden Ali'nin abisinin lehinde þahitlik edecek Bir tek er kiþi yok. Ali'de çekiyor yokluk içinde yok. Biz Ali ile sohbet ederken baba, Önümüzden bir çocuk geçiyor Babasýnýn elinden tutmuþ, Belli ki mutluluktan dünyayý unutmuþ. Ablasýnýn da bir elinde hediye paketi, Diðer elinde çiçek var. Bir zamanlar annemle sana aldýðýmýz gibi Üzerinde ''babalar günün kutlu olsun '' yazýyor. Bizde gýpta ile onlara bakýyoruz baba Çünkü ben annemi ve seni vakitsiz kaybettim Ali ise istenmeyip sokaða terkedilmiþ Anne- baba tarafýndan unutulmuþ bir çocuk. Yaþýný sorarsan, yaþýmýn yarýsý yani on buçuk Ali'yi tanýyýnca sizi daha çok özledim baba. Çünkü siz beni asla terk etmediniz, Sizi benden deprem ayýrdý. Ama Ali'nin durumu farklý Onun hem annesi, hem babasý yaþýyor Zavallý istenmediði için, onlara kavuþamýyor Her ne olursa bunda da bir hayýr vardýr derdin Demek babalar gününde de hayýr varmýþ baba Ýyi ki gelmiþim buraya, yoksa siz mi çaðýrdýnýz? Çünkü Ali gibi saf ve temiz bir arkadaþým oldu. Nasýl olsa imkânýmýz var, paylaþmakta güzeldir. Artýk bana, Ali için aðabeylik yapmak vardýr. Bir babalar günüde böyle geçti iþte baba Sen vesile oldun bir Ali kurtuldu ama Belki geride binlerce Ali var. Bu günlerden habersiz, Yaþýyorlar sokaklarda, Çaresiz, çaresiz

5 HABER 5 Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým Ýnþaatý'nda imzalar atýldý. Yöre halkýnýn hasretle beklediði projenin hayata geçmesiyle 77 bin dekar zirai arazi suya kavuþacak. DSÝ tarafýndan Nisan 2015 tarihinde ihale edilen 'Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým Ýnþaatý' iþinin sözleþmesi DSÝ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve yüklenici YBA Ýnþaat Taah. Mad. Enr. San. ve Tic. A. Þ. - AYK Yol Yapý Ýnþaat San. Tic. A. Þ. Ortak Giriþimi arasýnda imzalandý.en kýsa zamanda tamamlanmasý hedeflenen proje takriben 137 milyon TL'ye mal olacak. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'un en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý, metre toplam ana boru uzunluðuna ve 188 bin metrede þebeke uzunluðuna sahip olacak. Projenin tamamlanmasý ile77 bin dekar tarým arazisi basýnçlý borulu ve açýk kanal sulama þebekeleri vasýtasýyla suya kavuþacak. Aile Hekimlerine Aðrý Fizyolojisi ve Tedavisi bilgilendirmesi Çorum Tabip Odasý ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nin birlikte düzenlediði Aile Saðlýðý Merkezleri Bilgilendirme Toplantýlarýnýn ikincisi Gazi Aile Saðlýðý Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Gazi ASM, Ulukavak ASM, Buhara ASM ve Çýnar ASM Aile Hekimlerine yönelik düzenlenen toplantýda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Rasim Bengi bir sunum yaptý. "Aðrý Fizyolojisi ve Tedavisi" konulu sunumda özellikle aðrýnýn temel mekanizmalarý, bu mekanizmalara göre aðrýnýn sýnýflanmasý ve bunun günlük poliklinik pratiðindeki yansýmalarý üzerinde duran Rasim Bengi, nösiseptif aðrý ve nöropatik aðrý konusunda detaylý bilgi verildi. Bengi, kronik aðrý konusunda hekimlerin sorularýný cevaplandýrdý ve kronik aðrý tedavisindeki son geliþmeleri paylaþtý. Özellikle nöropatik aðrý tedavisindeki güncel tedavi protokollerinin önemi üzerinde duran Bengi, son dönem kronik aðrý tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn tedavi ilkeleri hakkýnda bilgi verdi. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr Mustafa Azak toplantý hakkýnda yaptýðý açýklamada "Aðrý Fizyolojisi" toplantýlarýn ikincisini düzenlediklerini ve bu tip toplantýlarýn çok faydalý olduðuna inandýðýný söyledi. Rasim Bengi ile beraber, önümüzdeki aylarda, bölgesel olarak diðer Aile Saðlýðý Merkezlerinde de düzenleyeceklerini belirtti ve sunumu gerçekleþtiren Yrd. Doç. Dr. Rasim Bengi ile toplantýya katýlan meslektaþlarýna teþekkür etti. Toplantý sonunda, toplantýya katýlan Aile Hekimleri organizasyondan çok memnun olduklarýný dile getirerek sunumun çok faydalý olduðunu belirtip en kýsa zamanda tekrarýnýn yapýlmasýný istediler. Belediye'den Ramazan öncesi fýrýn denetimi Çorum Belediyesi, Ramazan ayý öncesi pide ve ekmek fýrýnlarýný denetledi. Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve denetim ekipleri ile birlikte fýrýnlarý denetleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, eksiklikler konusunda fýrýncýlarý uyardý. Candan, bazý fýrýncýlara ise insan saðlýðýna gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teþekkür etti. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yaptýklarý denetimlerde halkýn saðlýklý ve uygun gramajlý ekmek tüketmesi için yapýlan denetimlerde, fýrýnlarýn temizliðini, hamurun hangi þartlarda üretildiðini, unun depolanma koþullarýný ve ekmeklerin gramaja uygun olup olmadýðýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Denetim ekiplerimiz yýl boyunca sürdürdüðü fýrýn denetimlerini Ramazan öncesi hýzlandýrmýþ durumda. Bu denetimlerde özellikle hijyen kurallarý ve gramaja bakýyoruz. Bugün bazý fýrýnlarýmýzda bu hususlarda incelemeler yaptýk. Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ekmek yemesi için Belediye olarak bütün tedbirleri almýþ bulunmaktayýz" dedi. "Mýsýr'da olanlara gözünü-kulaðýný týkayan uluslararasý güçleri lanetliyoruz" Çorum, her renk çiçekle donatýlacak Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel yaptýðý yazýlý açýklamada, Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ve yol arkadaþlarýna idam cezasý verilmesine tepki gösterdi. "Müminlerden öyle kimseler vardýr ki; Allah'a verdikleri söze sadýk kaldýlar ve þehid oldular. Bir kýsmý þehid olmayý bekliyor. Onlar hiçbir þekilde sözlerini deðiþtirmediler. Selam olsun zalim rejimler karþýsýnda susmayý akýllarýna bile getirmeyen yiðitlere... Selam olsun Þeyh Ahmet Yasine, Seyyid Kutuba, Ýskilipli Atýf Hocaya. Selam olsun Þeyh Saide, Ali Þeriatiye, Halid Ýslambuliye, Þehid Esmaya... Selam Olsun Yasin Börüye, Furkan Doðana, Mavi Marmaraya... Selam Olsun Osman Batura,Cevher Dudayeve,Medet Önlüye... Selam olsun Rabia meydaninda darbeci diktatörlere direnerek þehid olan kardeþlerimize..." diyerek açýklamasýna baþlayan Fatih Yücel, "Evet. Rabimizin Ahzab Suresinin 23. aytetinde belirtiði gibi, müminlerden bir kýsmý Rablerine verdikleri sözü tuttular. Muhammed Mursi gibi Muhammed Bedii gibi Yusuf el kardavi gibi yiðitler de sözlerini asla deðiþtirmeden þehid olmayý bekliyorlar. Bilindiði gibi, 3 Temmuz 2013 tarihinde, Mýsýr tarihinin seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursiye karþý askeri bir darbe geliþtirmiþ ve darbeci Sisinin talimatlarýyla bir yandan kolluk kuvetlerinin saldýrýlarý bir taraftan baltacýlarýn saldýrýlarýyla yüzlerce müslüman þehid edilmiþti. Darbeciler istediklerini elde ettikten sonra, Ümmetin yüz aký olan ihvan-i Müslimin cemaatine yönelik baskýlar ve þiddet artmýþ, herhangi bir þekilde þiddete bulaþmamýþ olan cemaat üyeleri terörist ilan edilmiþ ve ihvanýn tüm faaliyetlerine yasaklamalar getirilmiþti. Tüm dünyanýn gözleri önünde kanlý darbeyi gerçekleþtiren alçak diktatörler, düzmece mahkemeleri marifetiyle kendileri aklamýþ ve kardeþlerimize olan baskýyý her geçen gün arttýrmýþlardý. Yakýn süreçte Muhammed Mursi hakkýnda 20 yýl hapis cezasý veren mahkemenin tasmasý biraz daha sýkýlmýþ olacak ki bu cezanýn üzerinden çok geçmeden Mursi hakkýnda idam kararý veriyor. Buda yetmiyor Dünya Alimler Birliði Baþkaný Yusuf El Kardavi de idam listesine ekleniyor. Alçak darbeci Sisi, onun emrinde olanlar ve Sisi kuklasýný parmaklarýnda oynatanlar ölümle bizleri korkutabileceðini sanýyorlarsa yanýlýyorlar. Bu yanýlgýnýn en büyük þahidi de tarihtir. Tarih Ýbrahimlerin nemrudlara, Musalarýn firavunlara had bildirme sahneleriyle doludur. Ýnanýyoruz ki ; Musa'nýn çocuklarý Firavunlarýn çocuklarýna daima galip geleceklerdir. Bu vesileyle; darbeci alçak Sisiyi, onun oyuncaðý haline gelmiþ mýsýr mahkemelerini ve Mýsýr'da olup bitenlere gözünü-kulaðýný týkayan bütün uluslararasý güçleri lanetliyor, bu kutlu yürüyüþte baþta ihvan-i Müslimin olmak üzere direnen mýsýr halký ile birlikte olduðumuzu ilan ediyoruz. Hiçbir þekilde þüphemiz olmadan inanýyoruz ki Allah ki nice az topluluklarý çok topluluklara galip getirmiþtir; þu istikbal inkilabatý içinde en gür seda Ýslamýn olacaktýr" þeklinde kaydetti. Çorum Belediyesi, bu yaz dikeceði rengârenk çiçeklerle Çorum'u donatacak. Park, bahçe, cami, refüj ve kavþaklara dikilecek çiçeklerle bu yaz renkli geçecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çorum Belediyesi'nin yaptýðý park ve bahçe düzenlemeleri ile Çorum halkýnýn adeta nefes aldýðýný söyledi. Her mevsimde cadde, sokak ve refüjlere çeþit çeþit çiçekler diktiklerin, Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekiplerinin yaz ayý ile birlikte mevsimlik çiçek dikimine yoðun olarak devam ettiðini dile getiren Alper Zahir, "Çorum'u son yýllarda yaptýðýmýz çok sayýdaki modern parkla donattýk. Binlerce aðaç ve çiçek dikimi çalýþmalarýmýz ise planlamalarýmýz doðrultusunda devam ediyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla þehrimizi daha güzel, daha yaþanýlýr hale getiriyoruz. Yaz ayý boyunca 450 bin yazlýk rengarenk çiçeði toprakla buluþturacaðýz. Yaz sonu ise 300 bin kýþlýk çiçek dikerek bu yýl içerisinde diktiðimiz çiçek sayýsýný 750 bine çýkarmýþ olacaðýz" dedi.

6 Kamu Sen'den Demirel'e taziye HABER 6 Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in vefatý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Ýçinde bulunduðumuz siyasi ortamlara, gerginliklere, kutuplaþmalara, ötekileþtirmelere baktýðýmýzda, Süleyman Demirel'in sahip olduðu hoþgörü, sevgi, bütünleþtirme gibi kavramlarýn ülkemiz için ne denli hayati olduðu bir kez daha ortaya çýkmaktadýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Gök, "Demirel, siyasi hayatýmýza kattýðý esprili yaklaþýmý, keskin zekâsý, geniþ hafýzasý ve altýna imza attýðý Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük yatýrýmlarý ile daima hatýrlanacaktýr. Askeri darbelerden en çok zarar gören siyasilerden birsi olmasýna raðmen, bu maðduriyetin arkasýna saklanmadan verdiði mücadele, Cumhurbaþkanlýðý döneminde ortaya koyduðu devlet adamý kimliði ve olaylara karþý gösterdiði milli duruþu ile bugünün siyasetçilerine örnek olacak bir kiþiliði kaybetmiþ olmanýn üzüntüsünü yaþýyoruz. Türk siyasi ve demokrasi tarihine damga vuran, içte ve dýþta tüm kesimlerin takdirini kazanmýþ olan 9. Cumhurbaþkanýmýza yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine baþ saðlýðý diliyoruz" dedi. Alaca THM korosundan ilk konser Alaca Belediyesi ve Halk Eðitim Merkezi ortaklýðýnda kurulan Türk Sanat Müziði (TSM) Korosu ilk konserini verdi. Koro, verdiði "Gönül Þarkýlarý" konseriyle izleyicileri mest ederken, kulaklarýn pasýný sildi. Kanuni Halil Özçelebi yönetiminde, koro þefliðini Selda Erdost'un yaptýðý Türk Sanat Müziði korosu verdikleri konserle ilçeler arasýnda ilk olma özelliðini de taþýyor. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiði gecede solistler, izleyiciler tarafýndan tam not aldý. Konser, Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþti. Konsere Kaymakam Vekili Coþkun Doðan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Memur Sen ve Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cumhur Atalýk, PANKOBÝRLÝK Ýlçe Baþkaný Ünal Coþkun, Ziraat Odasý Genel Sekreteri Dursun Kaya, Belediye Meclis Üyesi Secaattin Arklan, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Halim Yaðlý, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Görevlisi, Bestekar- Kanuni Özdemir Hafýzoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Konser iki bölümden oluþtu. Kemanda Þahin Yalçýn, Udda Nazif Özkurþunlu, Behiye Özeþer, Neyde Nurullah Saðlamkaya, Ritimsazda Fatih Özçelebi, Hülya Gökeþme ve Kanunda Halil Özçelebi yer aldý. Gecede Kaymakam Vekili Coþkun Doðan bir konuþma yaptý. Doðan, koronun kurulmasýnda emeði geçen Belediye ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'ne teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ilçede güzel bir koronun oluþturulduðunu belirterek, bu koronun oluþmasýnda emeklerini esirgemeyen Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'ne de teþekkür etti. Konserde Bayan Koristler ise þu isimlerden oluþtu: Selda Erdost, Derya Yýlmaz, Ebru Erdem, Behiye Özeþer, Deniz Demirci, Emel Aydoðan, Yeter Uysal, Zehra Öztürk ve Hülya Gökeþme. Erkrek Koristler: Ali Altuntaþ, Alper Kaðan Çakýcý, Hüseyin Erdost, Muzaffer Dursun, Muzaffer Kaya, Subhi Hamarat, Abdurrahim Kahraman, Ahmet Uyanýk, Dr. Fatih Tuncel, Burhan Erdem, Ramazan Gül, Sinan Odabaþ, Uður Yýlmaz, Harun Enç ve Uður Tuncel. Konser etkinliðinin sunuculuðunu Dr. Fatih Tuncel yaptý. Konser sonunda Kaymakam Vekili Coþkun Doðan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ çiçek, plaket ve teþekkür belgelerini koro adýna Koro Þefi Selda Erdost ve Halil Özçelebi'ye sundular. Sungurlu'da berberler iftardan sonra kapalý Sungurlu'da berberler ramazan ayý boyunca iftardan sonra kapalý olacak. Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, yaptýðý açýklamada ilçedeki berberlerin ramazan ayýnda iftardan sonra kapalý olacaðýný söyledi. Karslý, berberlerin yaz nedeniyle akþam kapanýþ saatinin olduðunu belirterek, ramazanda kapanýþ saatinin iftar saatine yakýn olmasý nedeniyle üyelerin çoðunluðunun kararý ile iftardan sonra iþ yerlerinin tekrar açýlmamasý yönünde karar alýndýðýný kaydetti. Ramazan Bayramý nedeniyle 13 Temmuzdan itibaren berberlerin iftardan sonrada müþterileri bitene kadar açýk kalmasý yönünde de karar aldýklarýný ifade eden Karslý, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için ramazan ayý boyunca iftardan önce iþyerlerine gelmelerini istedi. Karslý, tüm ilçe halkýna hayýrlý ramazanlar diledi. Anadolu'da Hacivat- Karagöz'ü yaþatýyor Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunun (MYO) eðitim dönemi birincisi ve ayný zamanda üniversite üçüncüsü Mine Sözkesen oldu. Çocuk Geliþimi bölümü öðrencisi Mine Sözkesen, baþarýsýnda yanýnda olan herkese teþekkür ederek,"baþarýmda yanýmda olan aileme ve verdikleri emeklerden dolayý baþta Kerim Aktaþ, Özlem Bal, Gülden Öztürk Serter hocalarým olmak üzere bütün hocalarýma teþekkür ediyorum" dedi. Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Bölümü öðrencisi Ýlhami Yurdakul'da okulu ikincilikle bitirdi. Ýlhami Yurdakul, hem okuyup hemde çalýþtýðýný belirterek, "Okuduðum halde, Zihinsel Engelliler Bakým Merkezinde hemþire olarak ta çalýþtým ve halen çalýþmaktayým. Baþarýmdaki etken, hedeflerim ve geleceðim hakkýnda düþüncelerimi gerçekleþtirmek için dersleri önemsemek ve çok çalýþmak. Sungurlu için þunu söylemek istiyorum, sosyal faaliyetlerin yetersiz olmasý beni biraz bunaltý" þeklinde konuþtu. Sungurlu Meslek Yüksekokulunun üçüncüsü Çocuk Geliþimi ikinci öðretim öðrencisi Þeyma Çetin oldu. Þeyma Çetin, baþarýsýnda ailesinin desteðinin büyük katkýsý olduðunu vurgulayarak, "Baþarýmý çok çalýþmama ve her zaman bana destek olan aileme ve arkadaþlarýma borçluyum. Ayný zamanda Osmancýklý tiyatro sanatçýsý Umut Canbolat Hacivat Karagöz gölge oyununu yaþatmak için Anadolu'yu karýþ karýþ geziyor. Yýl boyunca okulöncesi kurumlar baþta olmak üzere okullar, düðünler ve belediye organizasyonlarýnda yer alan usta oyuncu Umut Canbolat hayal perdesinde oyunlarýný miniklere sergileyerek geleneksel bir sanatýn yaþatýlmasýný saðlýyor. Tarihten günümüze hayal perdesi olarak adlandýrýlan Karagöz gölge oyununu sergileyen oyunculara da hayali deniliyor. Anadolu'da "Hayali Umut Hoca" olarak tanýnan Canbolat sunumu sonrasýnda merhum Karagöz gölge oyunu sanatçýsý Hayali Küçük Ali'yi de çocuklara anlatýyor. Sunumunda ses tonu vurgulamalar ve mimikleri de ustaca kullanan oyuncu daha sonra çocuklarla sohbet ederek geleneksel Karagöz Hacivat gölge oyunu konunda da bilgilendirmelerde bulunuyor. Çocuklarýn gölge oyununda kullanýlan malzemeleri tanýmlarýna da fýrsat veriyor. Özellikle Ramazan ayý nedeni ile belediye organizasyonlarýndan yoðun bir talep aldýðýný belirten Umut Canbolat Sakarya'dan Artvin'e Bayburt'tan Kýrþehir'e kadar yaklaþýk kýrk vilayette sahne aldýðýný ifade ederek yoðun talepler aldýðýný ve önümüzdeki yýllarda Allah nasip ederse turneye en az on vilayet daha ekleneceðini belirterek "Turnede Çorum'dan geldiðimi ifade ettiðimde daha çok ilgi görüyorum. Çünkü tiyatro turneleri daha çok Ýstanbul kökenlidir. Anadolu'dan Karagöz gölge oyununu yaþatan bir tiyatrocu çýkmasý nedeni ile insanlar daha çok ilgi gösteriyor" dedi. Sungurlu MYO birincisi Mine Sözkesen oldu bilgileriyle bize rehber olan hocalarýmýza borçluyum." dedi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, okullarýndan mezun olan tüm öðrencilere bundan sonraki iþ ve özel hayatlarýnda baþarýlar diledi. Hitit Üniversitesi eðitim öðretim yýlý mezuniyet töreni 12 Haziran Cuma günü, Çorum Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda yapýldý. Törende dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verilirken Sungurlu Belediye Baþkan Vekili Osman Koca da altýnla ödüllendirdi.sungurlugündem

7 HABER 7 Alaca, Osmancýk ve Ýskilip doðalgaz boru hattý ihalesi yapýldý Çorum Merkez ve Sungurlu ilçesinden sonra Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçeleri de Doðalgaza kavuþuyor. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçeleri doðalgaz Boru Hatlarý Yapým Ýþi 16 Haziran tarihi itibariyle gerçekleþti. Ýstikrar ve güven ortamý devam ettiði sürece bütün yatýrýmlarýn da gerçekleþmeye devam edeceðini belirten Çorum Milletvekili Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bir Sözümüzü daha tutuyoruz. Verdiðimiz, vaat ettiðimiz bütün iþleri yapmaya devam ediyoruz. Seçim öncesinde 16 Haziranda ihalesinin yapýlacaðý müjdesini verdiðimiz 3 ilçemizin Doðalgaz Boru Hattý Yapým Ýþi ihalesi gerçekleþmiþ ve 8 firma teklif vermiþtir. BOTAÞ (Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ.)Genel Müdürlüðü yasal süreç içerisinde verilen teklifleri deðerlendirecektir. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. "Kimilerinin seçim vaadidir seçim sonrasý unutulur" söylemlerini de hatýrlatan Uslu, "Biz çalýþmalarýmýzý seçimlik yapmýyoruz. Geçmiþte yasal dayanaðý, lisansý olmadan verilen sözleri görev bilerek çalýþmalarýmýzý özveriyle tamamladýk. Bugün Boru Hattý ihalesi ile son noktaya gelmiþ olduk. Þehir içi çalýþmalarýnýn yapýlmasý için de Lisans için EPDK (Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu)'nýn alacaðý karar doðrultusunda çalýþmalar tamamlanacaktýr" þeklinde kaydetti. Alaca, Osmancýk, Ýskilip Doðalgaz boru hatlarý için BOTAÞ, 6 ve 8 inch çapýnda 143 km'lik yüksek basýnçlý doðalgaz çelik boru hattý yapýmýný gerçekleþtirecek. Bilindiði üzere 2010 yýlýnda Alaca ve Osmancýk için asgari 3.000'leri aþan abone talebi toplanmýþ ancak, lisans belgesinde bu iki ilçenin bulunmamasý ve yeni bir YPK kararý gerektirmesi nedeniyle süreç uzamýþtý. Milletvekillerinin yaptýðý yoðun çalýþmalar, konunun dönemin Baþbakaný Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve ilgililere bizzat Uslu tarafýndan dile getirilmesi ile Bakanlar Kurulunun Türkiye genelindeki nüfusu 'i aþan ilçelerin faydalandýrýlmasý kararý 28 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Yapýlan düzenlemede "elektrik abone sayýsýnýn % 60'ýna ulaþan ilçeler" kriterine yapýlan itirazý, Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve ilgililere taþýyarak bu rakamýn çok yüksek olduðunu ve "mesken" abone sayýsýnýn % 60'ýnýn daha gerçekçi ve ulaþýlabilir olduðunu belirtmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca "ikincil" düzenlemeler bu teklife göre "deðiþtirilerek" çýkartýlmýþtý. Bu yeni durumda Alaca ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Ýskilip'te ilave edilerek Valilik, Ýl Özel Ýdare, ilçe belediyeleri, milletvekilleri ve ilgili kamu kurumlarý ile ortak - eþgüdümlü çalýþarak proje ve kamulaþtýrma ihale sürecine ulaþmayý baþaran ilk 3 ilçe olmuþlardý. Bu çerçevede; ilçelerin Doðalgaz Boru Hattý Proje ve Kamulaþtýrma iþi 2014 yýlý yatýrým programýna alýnarak ihaleleri 17, 22 ve 23 Ocak 2014 tarihlerinde yapýlmýþ ve süreç Nisan 2015'te tamamlanmýþ, ara vermeden Boru Hattý Ýhalesi ilanýna da çýkýlmýþ 16 Haziran 2015 için de tarih alýnmýþtý. Ayrýca 1 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete`de Bakanlar Kurulunun, Alaca,Osmancýk ve Ýskilip Ýlçeleri doðal gaz iletim hatlarý projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaþým yollarý, enerji nakil hatlarý, katodik koruma hatlarý ve anot yataklarýnýn yapýmý amacýyla Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü tarafýndan acele kamulaþtýrýlmasýna kararý da yayýnlanmýþtý. Köse, TBMM'ye kaydýný yaptýrdý TOPLANTIYA ÇAÐRI Çözdebir ( Çorum Özel Dershaneciler Birliði ) yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 02 Temmuz 2015 tarihinde,saat 10:00'da Anafen Dershanesi (Karakeçili Mah.Ilýca Cad.Alaybey Sok.No:96/B ) Merkez / Çorum adresinde yapýlacaktýr.çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonrasý ayný yer ve ayný saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM : 1 - Açýlýþ 2 - Divan teþekkülü 3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4 - Denetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5 - Tahmini bütçenin görüþülmesi 6 - Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçilmesi 7 - Dilek ve temenniler 8 - Kapanýþ Vali Kara'dan Ramazan mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan ayýnýn gelmesi nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bereketin, bolluðun ve paylaþýmýn yoðun þekilde yaþandýðý, yýlýn en hayýrlý ayý olarak büyük özlemle beklediðimiz Ramazan ayýna bir kez daha eriþmenin mutluluðunu yaþýyoruz" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara, "Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceðimiz, on bir ayýn sultaný Ramazan ayýnýn gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip 'yardýmlaþma' ve 'paylaþma' konularýndaki hassasiyet daha da artmaktadýr. Ramazan; paylaþmak, paylaþarak çoðalmak demektir. Hiç þüphesiz Ramazan ayýnýn manevî atmosferi, yapýlan yardýmlarý da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düþen görev yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn güzelliðini en güzel þekilde yaþayýp yaþatmaktýr. 'Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr.' Hadis-i Þerif inin rehberliðinde, elimizden geldiði kadar, çevreye karþý duyarlý olmalý, aç olaný doyurmalý, dertli olana derman olmalý, yardýma muhtaç olana yardým elini uzatmalýyýz. Yoksul kardeþlerimizin yaralarýný sarmak; zengin fakir, genç yaþlý demeden ayný sofraya oturmak, milletimizin birliðini daha da güçlendirecektir. Bu duygu ve düþüncelerle Çorumlu hemþerilerimizin Ramazan-ý Þerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayýn Ýslam âlemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzura vesile olmasýný temenni ediyorum" þeklinde kaydetti. Çorum'daki MS hastalarý ilk kez bir araya geldi Geçtiðimiz günlerde mazbatasýný alan CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 25. Dönem milletvekilliði için kaydýný yaptýrdý. Eþi Leyla Köse ve çocuklarý Onat ve Sarp ile birlikte TBMM'ye giden Köse, mazbatasýnýn TBMM yetkililerine teslim etti. Ramazan çadýrý iftara hazýr Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, "Ramazanýn Ýslam Coðrafyasý baþta olmak üzere, dünyanýn birçok yerinde yaþanan sýkýntýlarýn son bulmasýna vesile olmasýný diliyorum. Ýslam âleminin Ramazan ayýný tebrik ediyor þehrimize, ülkemize ve insanlýða hayýrlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Yabacýoðlu, "Ýslam âleminin heyecanla beklediði rahmet ve maðfiret ayý olan 11 ayýn sultaný Ramazan'a birlik ve beraberlik içinde eriþmenin mutluluðunu yaþýyoruz. 'Ramazan Ayý' manevi iklimimizi yenilediði gibi maddi hayatýmýzda dayanýþmayý, kardeþliði, bereketi iftarýyla-sahuruyla soframýza seriyor. Önümüze serilen o sofrada, on bir ayýn sultaný olan Ramazan'ýn bütün rahmetine þahit olacaðýz. Hoþgörü, barýþ ve kardeþlik duygularýný perçinleyen Ramazan ayýnýn üzerimize býrakacaðý rahmeti milletçe paylaþýyoruz" þeklinde kaydetti. Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl kurulan Ramazan Çadýrý bu yýlda kurulumu gerçekleþtirilerek iftara hazýr hale getirildi. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu Ramazan Çadýrý'nda incelemelerde bulundu. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu yaptýðý açýklamada, Ramazan çadýrýnýn, ramazan ayý boyunca Çorumpark (Eski Kültür Sitesi) altýnda bulunan açýk otoparkta hizmet vereceðini ifade etti. Yabacýoðlu, "Çorumlu hayýrsever hemþehrilerimiz her yýl iftar çadýrýnda iftar yemeði veriyor. Yemek vermek isteyen hayýrsever vatandaþlarýmýza þimdiden teþekkür ediyorum. Ýftar çadýrýnda bu yýl da Ramazan boyunca her gün kiþi 6 çeþit yemekle ayný adan iftar yapabilecek. Bu yýl Ramazan çadýrýyla birlikte mahallelerde vermiþ olduðumuz iftar sayýsýný artýrarak halkýmýzla daha fazla birlikte olmayý amaçlýyoruz. Bu sene Ramazan Sokaðý olmayacaðý için, etkinliklerimizi hazýrladýðýmýz dolu dolu ramazan programý ile iftar verilen mahallelerde gerçekleþtireceðiz" ifadelerini kullandý. Çorum'daki Multipl Skleroz (MS) hastalarý bir araya geldi. Uzun yýllardýr var olan ancak toplum tarafýndan az bilinen MS hastalýðýna yakalanan insan sayýsý azýmsanmayacak kadar çok. Türkiye genelinde 40 bine yakýn olan MS hastasý sayýsý Çorum'da da 30 kiþi civarýnda. MS hastasý olan Betül Ömerdedeoðlu, Yalçýn Uysal, Seher Ayhan ve Sema Evlüce, Kahverengi Cafe'de bir araya gelerek, sohbet ettiler. Çorum'da yaþayan MS hastalarýna ulaþarak, birlikte neler yapabileceklerini deðerlendirmek istediklerini ve beraber vakit geçirmeyi istediklerini belirten Yalçýn Uysal, MS hastalarýnýn evde dört duvar arasýnda kalmamasý gerektiðini, evde oturmak yerine sosyalleþmelerini ve insanlarda MS hastalýðýný anlatmalarýný, bu hastalýk ile ilgili insanlarýn bilinçlenmesini saðlamalarýný söyledi. Çorum'daki MS hastalarý olarak ilk buluþmalarýný gerçekleþtirdiklerini ifade eden Uysal, daha çok MS hastasýna ulaþarak belli aralýklarla buluþmalarýný devam ettireceklerini, fikir alýþ veriþinde bulunacaklarýný kaydetti. Uysal, insanlarda MS hastalýðý ile ilgili farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný, insanlarýn MS hastalýðý üzerine bilgilerinin eksik olduðunun altýný çizerek, Türkiye genelinde 40 bin civarýnda Çorum'da ise 30 kiþiye yakýn MS hastasý olduðunun tahmin edildiðini, bazý MS hastasý olan kiþilerin hastalýðýnýn ileri seviyede olduðunu, MS hastalýðýnýn her kiþide ayrý yaþanan bir hastalýk olduðunu kaydetti. BAYANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Uysal, MS hastalýðýna ne kadar erken yaþta yakalanýrsa o kadar þiddetli bir hastalýk sürecinin geçtiðini ve MS hastalýðýnýn erkeklere oranla bayanlarda daha sýk görülen bir hastalýk olduðuna dikkat çekti. 6 aylýk bir bebeðe dahi MS hastalýðý teþhisinin konulduðunu ve maalesef ki MS hastalýðýný yok edecek bir tedavinin henüz bulunamadýðýný vurgulayan Uysal, MS hastalýðýný kimi insanýn çok þiddetli olarak kimi insanýn ise daha hafif bir þekilde yaþadýðýný söyledi. ÝKÝ ÇEÞÝT MS HASTALIÐI VAR "Ataklý" ve "Ataksýz" olmak üzere iki çeþit MS hastalýðý olduðunu, MS hastalýðýnýn tedavisinin olmadýðýný belirten Uysal, sadece MS hastalýðýna baðlý oluþan yan etkileri hafifletici tedavilerin bulunduðunu kaydetti. MS hastalýðýnýn en belirgin belirtileri ile ilgili bilgi veren Uysal, bu belirtilerin bitkinlik, yürüyememe, görme kaybý, denge sorunu ve hastalýðýn ilerlemesi ile konuþma sorunu olduðunu ifade etti. MS HASTALIÐI BÝLÝNMÝYOR Uysal, "Toplumda MS hastalýðý bilinmiyor ve MS hastalarýna karþý uzak kalýnýyor. MS, bulaþýcý bir hastalýk deðil. Toplumun MS hastalýðýný bilmemesi ve MS hastalarýna bakýþlarýndan dolayý da MS hastalarý toplumda kendilerine ya zor yer buluyor ya da bulamadýklarý için MS hastasý olduklarýný gizliyor" dedi. Daha çok MS hastasýna ulaþmak istediklerini dile getiren Uysal, MS konusunda bilgi sahibi kiþilerle ve yetkililerle görüþerek toplumda bir farkýndalýk oluþturmak istediklerini söyledi.

8 YAÞAM 8 Sahura kalkmadan oruç tutmak Metabolizmayý bozuyor Kadýný Vuramadýlar Temel Ýstanbul'a gelmiþ, yürüyormuþ. Bu arada 5 dakikada bir top atýþlarý duyulmaktaymýþ. Merak edip sormuþ:"hemþrim bu top atýþlarý neyin nesi?"kraliçe Elizabeth'in gelmesi sebebiyle top atýþý Kelime Avý yapýldýðý anlatýlmýþ.aradan yarým saat geçmis ve top atýþlarý halen sürmekteymiþ. Temel yine sormuþ bir baþkasýna: "Bu top atýþlari neden?" diye. Ayný cevabý alýnca söylenmis: "Ulan, yarým saattir bir kadýný vuramadýlar, be!" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Yeterli ve dengeli beslenme hayatýn her döneminde olduðu gibi Ramazan ayýnda da büyük önem taþýyor. Ramazan'da saðlýðýn ve ideal kilonun korunmasý için en kritik öðün sahurun atlanmamasý gerekiyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Sevil Ürer, beslenmenin önemi hakkýnda bilgi verdi. Gece yemek yiyip yatmayýn Ramazan ayýnda sahur vaktinin geçmiþ yýllardaki gibi sabaha karþý deðil gecenin ilk saatlerinde olmasý uyku problemlerine neden olduðu için pek çok insan gece yiyip yatmayý ya da tek öðün beslenmeyi tercih etmektedir. Ancak sahurun yapýlmamasý metabolizmayý zayýflatýrken, oruç tutarken kýsa sürede acýkmaya da sebep olmaktadýr. Sahur yapýlýrken tüketilen besinlere de dikkat edilmelidir. Çok baharatlý ve tuzlu yiyecekler, gün içinde daha çok su ihtiyacýna neden olur. Sahurda süt, yumurta, peynir çeþitleri gibi uzun süreli tokluk saðlayacak protein içeriði yüksek besinler ve bol söðüþ veya 1 su bardaðý yarým yaðlý süt veya yoðurt meyve ile tam tahýllý gevrekler tercih edilebilir. Metabolizma hýzýnýzý artýrýn Ramazan ayýnda uyku ve beslenme düzenindeki deðiþiklikler metabolizmanýn çalýþma hýzýnýn deðiþmesine sebep olur. Bu dönemde sýcaklýk ve neme baðlý olarak vücut ýsýsý artmakta, vücut bu yeni duruma adapte olmaya çalýþmaktadýr. Sýcaklýðýn etkisiyle terleme ile birlikte artan sývý kayýplarý ise telafi edilmelidir. Ýftar ve sahur arasýnda en az 2-2,5 litre su içilmeli, ayran, taze sýkýlmýþ meyve ve sebze sularý, çorba, komposto gibi içeceklerle sývý alýmý artýrýlmalýdýr. Sývý tüketimini artýrmak için iftarda ilk yemek olarak çorba tercih edilebilir. Kontrollü beslenme programý ný hayata geçirin Ramazan sonrasý tansiyon, kalp hastalýklarý gibi sorunlar yaþamamak ve hýzla kilo almamak için kontrollü bir beslenme programýnýn uygulanmasý gerekir. Ramazan ayýnda bireylerin yaþ, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre günlük almalarý gereken enerji, protein, karbonhidrat, yað, vitamin ve mineral oranlarý deðiþmez. Saðlýðýn ve ideal kilonun korunmasý için bu dönemde de saðlýklý ve çeþitli besin seçenekleri ile yeterli ve dengeli beslenme planýnýn uygulanmasý gerekir. Aðýr iftar yemekleri kalbe yük bindirir Ramazan'ýn yemek kültürü açýsýndan en bilinen özelliði iftar sofralarýndaki çeþitlilik ve bolluktur. Ýftar sofralarýnda bir insana yetecek yemeðin 2-3 kat fazlasý bulunabilmektedir. Ýftarda kan þekeri çok düþük olduðundan kýsa sürede çok miktarda besin tüketme isteði doðar. Fakat uzun bir açlýk sonrasý aðýr yemekler tüketmek kalbin yükünü artýrýr ve ani kalp krizleri, yüksek tansiyon, beyin kanamasý ve felç gibi olumsuzluklara yol açabilir. Çorba sonrasý 5 dakika mola fazla kalori almanýzý engeller Su ve istenirse hurmayla oruç açýldýktan sonra peynir çeþitleri, domates, salatalýk gibi tuzlu ve aþýrý yaðlý olmayan kahvaltýlýklar, çorba ve salata gibi hafif besinlerle iftara devam edilmelidir. Ana yemeðe geçmeden önce 5-10 dakika kadar bir mola vermek hem mideyi rahatlatacak hem de daha az yemeði saðlayacaktýr. Verilen aradan sonra ana yemekte etli-etsiz sebze veya ýzgara et yemeði, 1-2 dilim tam buðday ekmeðiyle veya az miktarda pilav/makarna/bulgur pilav ile tercih edilebilir. Yanýna yoðurt, ayran ya da cacýk tüketilebilir. Ýftarda yemeði yavaþ yemek ve lokmalarý iyi çiðnemek sindirim açýsýndan çok önemlidir.ýftarda kýzartma keyfinin faturasý fazla kilolar Ýftarda kýzartmalar, tereyaðý ile hazýrlanmýþ aðýr tencere yemekleri, hamurla yapýlan aðýr tatlýlar, fazla miktarda tüketilen pilav ve makarna gibi yemekler vücutta yaðlanmayý artýrmaktadýr. Yaðlanma ve kilo alýmý aðýrlýk hissini artýracaðýndan kiþi kendini zinde deðil yorgun ve bitkin hisseder. Yemek sonrasý tatlý tüketimine de dikkat edilmelidir. Yemekten 1-2 saat sonra meyve veya tatlý tüketilebilir. Þerbetli hamur tatlýlarý yerine özellikle mevsim meyvelerinden yapýlan tatlýlar, sütlü tatlýlar (sütlaç, güllaç, muhallebi) ya da dondurma tercih edilmelidir. 20:50 Yunus Emre Yunus, Konya nýn meþhur medreselerinde, önemli müderrislerin eðitiminden alarak Sivrihisar kazasýnda Kadý lýk yapmaktadýr. Ýlmiye sýnýfý mensubu bir medreseli olan Yunus un da ana meselesi, Moðol baskýsýyla bozulan liyakat düzenidir. Kadý Yunus için de kurtuluþ reçetesi, liyakat sisteminin iþlemesidir. Liyakat sisteminin iþlemesi için kendisini bu yola gark eden Yunus yaþadýðý olaylar vesilesi ile Tapduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. 20:00 Eyvah Eyvah 3 Büyük aþký Müjgan la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaþmýþtýr. Ailesine bakabilmek için her fýrsatý deðerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarýnda bile klarnetini çalmaktadýr. Can dostu, ablasý Firuzan ise hayatýna Ýstanbul da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meþhur olmaktadýr. Hüseyin için Firuzan artýk televizyonda seyredebildiði ve özlediði eski tatlý bir hatýradýr sanki... Ama ayrý þehirlerde ayrý hikayeler yaþayan bu insanlarýn ortak bir yönü vardýr. Bunu kendileri bilmeseler de feleðin çemberinden geçmek üzerelerdir. 21:50 Sinema Cadýlar Zamaný Çocukluktan beri kardeþ gibi büyüyen ve yýllarca savaþtýktan sonra evlerine dönen iki arkadaþ, vebanýn her þeyi yakýp yýktýðýný görür. Bu manzara karþýsýnda her ne kadar hayretler içerisinde kalsalar da buna bir çözüm yolu bulmalarý gerekmektedir. Kilisenin ileri gelenleri bir kýzý cadýlýkla suçlamaktadýr ve onlara göre bütün olanlarýn sorumlusu odur. Ýki arkadaþýn bu kýzý çok uzaklardaki bir manastýra götürmeleri emredilir. Böylece manastýrdaki rahipler kýzýn neden olduðu laneti kaldýrmak için ayinler yapacaktýr. Adile Naþit Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naþit'in babasý komedyen Komik-i Þehir Naþit, annesi de Türkiye Ermenisi tiyatro oyuncusu Amelya Haným'dýr. Aðabeyi Selim Naþit ve 1950'de evlendiði eþi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçýsýdýr. Adile Naþit eþi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal Ýnce ile gizlice evlendi. Sinema dünyasýnda, Rýfat Ilgaz'ýn ünlü eseri Hababam Sýnýfý'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile olduðu kadar, Münir Özkul ile karþýlýklý oynadýðý filmlerdeki "Anne" rolleriyle de ünlenen Adile Naþit 11 Aralýk 1987'de doðduðu þehir olan Ýstanbul'da 57 yaþýndayken baðýrsak kanseri sonucu yaþamýný yitirmiþtir. Cenaze töreni 13 Aralýk 1987 tarihinde Þiþli Camii'nde düzenlendi. Öðleyin kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðýna defnedilmiþtir.[3] Ýstanbul Karacaahmet mezarlýðýnda ilk eþi Ziya Keskiner ve oðlu Ahmet Keskiner ( ) birlikte yatmaktadýr. Oyunlarýnda ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslûbu ve kahkahasý onu Türk Sinemasýnýn unutulmaz isimleri arasýna yerleþtirmiþtir. Adile Naþit canlandýrdýðý anne karakterleri nedeniyle 1985 yýlýnda Yýlýn Annesi seçilmiþtir. ÇÝN USULÜ DANA YAHNÝ Malzemeler 300 gr Dana Eti 2 Soðan 3 Sivribiber 1 Havuç 2 Diþ Sarýmsak 2 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Çorba Kaþýðý Soya Fasulyesi 2 Çorba Kaþýðý Soya Sosu 2 Kahve Fincaný Sýcak Su Yemeðin Tarifi Dana etini þeritler halinde kesin. Soðanlarý soyup iri parçalar halinde doðrayýn. Biberleri temizleyip çekirdeklerini ayýklayýn. Havuç ve sarýmsaðý iri iri kýyýn. Sývýyaðý teflon tavada Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana kýzdýrýn. Eti ilave edip rengi deðiþinceye kadar kavurun. Soðan, havuç, biber, sarýmsak ve soya fasulyesini ekleyin. Sürekli karýþtýrarak birkaç dakika piþirin.sýcak su ve soya fasulyesini ilave edip sebzeler diri kalacak þekilde birkaç dakika daha karýþtýrarak piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Üç Silahþörler 21:50 Cadýlar Zamaný 23:40 Deli Ýþi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 19:00 Herbie Tam Gaz 20:45 Ana Haber 21:45 Bitirim Ýkili 2 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Ýftar Vakti 21:00 Eyvah Eyvah 3 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Yunus Emre 22:00 Zeyrek ile Çeyrek 23:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Sevdiðiniz þeylerden Allah yolunda harcamadýkça iyiliðe asla eriþemezsiniz. Her ne harcarsanýz Allah onu bilir. (Âl-i Ýmran, 3/92) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Yüce Allah þöyle buyurur: "Kim bir iyilik yaparsa ona on misli vardýr hatta daha fazlasýný veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona bir misli vardýr hatta baðýþlarým." (müslim, zikir, 22) Sahabe Hayatý ABBÂS ÝBN ABDULMUTTALÝB Hz. Peygamber'in amcasý. Künyesi Ebu'l- Fazl. Babasý Abdulmuttalib, annesi Nuteyle'dir. Abbas Rasûlullah'tan bir iki yaþ büyüktü. Abbas, çocukluðunda kaybolmuþtu. Annesi onu bulunca Kâbe'nin örtülerini ipeklilerle yenilemiþti. Rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi Abdulmuttalib'in himayesine geçtikten sonra Abbas'la çocukluklarý beraber geçti. Gençliðinde Hz. Abbas ticaretle uðraþýp, zengin oldu. Araplar arasýnda Kâbe'ye hizmet büyük bir þeref sayýlýrdý. Kâbe hizmetleri Kureyþ'in ileri gelenleri arasýnda bölüþülmüþtü. Hz. Abbas da sikâye* görevini yapýyordu. Hac günlerinde Abbas ile kardeþleri Zemzem kuyusundan su çekerek hacýlara daðýtýrlardý. Hz. Abbas su daðýtma görevini Ýslâm'dan sonra da sürdürdü. Peygamberimiz Veda Haccý'nda Zemzem kuyusunun baþýna gelip Hz. Abbas'tan su istemiþtir.hz. Abbas, Peygamberimiz (s.a.s.) Ýslâm'ý yaymaya baþladýðýnda tarafsýz bir tavýr takýnmýþtý. Ne iman etmiþ, ne de karþý koymuþtu. Hatta kabul etmemesine raðmen Ýslâm davetinde Hz. Peygamber'e yardýmcý olmuþtur. Medineliler Akabe'de Hz. Peygamber'e bey'at ettiklerinde Hz. Abbas da orada bulunmuþtu. Bey'at sýrasýnda Rasûlullah'ýn elini tutmuþ, Medinelilerle bey'atin gerçekleþmesinde önemli bir rol oynamýþtýr. Hz. Abbas, müslüman görünmese de, ticârî ve idârî nüfûzundan Hz. Peygamber'i yararlandýrmýþtýr. Öte yandan hanýmý Ümmü'l Fazl ise, ilk müslümanlardandýr. Müþrikler Bedir'e giderken zorla Hz. Abbas'ý da götürdüler. Hz. Abbas'ýn kerhen müþriklerle Bedir savaþýna katýlmasý üzerine Rasûlullah þöyle dedi:"abbas'a her kim rastgelirse sakýn öldürmesin. O, müþriklerin zoru ile yurdundan gönülsüz çýkmýþtýr." Fakat Hz. Abbas, Bedir'de esir düþtü ve Rasûlullah'ýn huzuruna çýkarýldý. Rasûlullah ona kendisi, kardeþleri ve müttefiki olan Utbe b. Amr için fidye vermesini söyledi. O ise yalnýz kendisi için yüz, Akil için seksen ukiyye -takriben yedi bin dirhem-altýn vermekle yetindi. Ötekiler kendi mallarýndan fidye verip kurtuldular. Abbas, fidyeleri verdikten sonra Rasûlullah'a þöyle dedi: "Beni Kureyþ'in fakiri dedirtecek hâle koydun. Hayatým boyunca ötekine berikine avuç açacak hâle getirdin." Rasûlullah da cevaben: "Peki Ümmü'l-Fazl'e emanet ettiðin mallar ne oldu? Buraya gelirken, 'Þayet kazaya uðrarsam iþte bunlarý oðullarým Fazl, Abdullah ve Kusem için sakla, seni kendimden sonra zengin býrakýyorum' diyerek gösterip gömdüðün altýnlar ne oldu?" buyurdu. Abbas þaþýrdý ve "Vallahi senin Rasûlullah olduðuna þehadet ederim. Bunu benden, bir de Ümmü'l- Fazl'dan baþka hiçbir kimse bilmiyordu." dedi ve o anda hemen iman etti. Daha sonra Hz. Abbas Mekke'ye döndü. Müslümanlýðýný gizledi ve Mekke'deki müslümanlarý korudu; Mekke ve müþriklerle ilgili Peygamberimize haberler yolluyordu. Hz. Abbas, Mekke'nin fethinden kýsa bir süre önce Medine'ye hicret etti. Hatta yolda Mekke'yi fethe gelmekte olan Hz. Peygamber ile karþýlaþtýðýnda Rasûlullah ona, "Ben peygamberlerin sonuncusu, sen de muhacirlerin sonuncususun" demiþtir. Abbas Mekke'nin fethinden sonra Peygamber'in yanýnda yer aldý; Huneyn'de Ýslâm ordusu daðýlýp çok az kiþi kalmýþken Abbas, Peygamberimizin atýnýn dizginlerini tutmuþ ve çaðrýsýyla müslümanlarý çözülmekten kurtararak tekrar toplanmalarýný saðlamýþ ve savaþýn kazanýlmasýna sebep olmuþtur. Böylelikle onun gür sesi sayesinde büyük bir bozgun önlenmiþ oldu. Hz. Peygamber, Vedâ Hutbesi'nde, "fâizin her türlüsünün ayaðý altýnda olduðunu ve ilk kaldýrdýðý fâizin amcasý Abbas'a ait olan fâiz borçlarý olduðunu" söylemiþtir. Hz. Abbas çok zengindi ve faizle borç para veriyor, yani tefecilik yapýyordu; ancak fâizin kaldýrýlmasýndan sonra bir daha fâiz alýþ-veriþiyle uðraþmamýþtýr. Bizans seferlerinde müslüman ordularýn silah ve teçhizatýnýn malý kaynaðýný da Hz. Abbas karþýlamýþtýr. Hz. Abbas'ý, Rasûlullah'ýn vefatý sýrasýnda hilâfet meselesiyle uðraþýrken bulmanýn anlamý, onun, halifeliðin Hâþimoðullarýnda kalmasýný istediði þeklinde yorumlanabilir. Hz. Peygamber rahatsýzlanýnca Hz. Abbas, Hz. Ali'ye, "Görmüyor musun? Rasûlullah vefât etmek üzeredir. Ben Abdulmuttalib oðullarýnýn ölecekleri sýrada yüzlerinin ne hâle geldiðini bilirim. Haydi Allah Rasûlü'nün yanýna gidelim de halifeliði kime býrakacaðýný soralým. Bize býrakýrsa bunu bilelim. Bizden baþkasýna býrakýyorsa kendisiyle konuþalým, bize gerekli tavsiyelerde bulunsun" dedi. Hz. Ali bu teklifi reddederek, "Allah'ýn elçisinden bunu sorar da, o baþkanlýðýn bize ait olmadýðýný söylerse millet bizi hiçbir zaman baþkan yapmaz, onun için ben bunu soramam" dedi. Hz. Âiþe'den rivâyete göre, Rasûlullah hastalandýðýnda burnuna burun otu damlatýldý. Hz. Peygamber ayýldýktan sonra þöyle dedi: "Abbas'tan baþka her birinizin burnuna bu ilaç damlatýlacaktýr." Çünkü Abbas ilaç damlatýlýrken hazýr deðildi." Baþka bir rivâyete göre, Hz. Abbas, Rasûlullah'ýn burnuna ilaç damlatmýþ, Peygamberimiz ayýldýðýnda "Ýlacý kim damlattý?" demiþ; Abbas'ýn damlattýðý söylendiðinde Rasûlullah (s.a.s.) Habeþistan'ý iþaret ederek, "Bu ilacý kadýnlar iþte þu memleket tarafýndan getirdiler. Niçin bu ilacý damlattýnýz?" diye sormuþtur. Abbas da "Biz senin zatülcenb hastalýðýna tutulmandan korktuk" demiþ. Rasûlullah da þu cevabý vermiþ: "Allah beni bu hastalýkla cezalandýrmaz. Amcam hariç olmak üzere evde bulunanlarýn hepsinin burnuna bu ilaç damlatýlacaktýr." Hz. Abbas üç halife zamanýnda da yaþadý. Hicretin otuziki'nci yýlýnda Medine'de seksen sekiz yaþýnda vefat etti. Cenâze namazýný Hz. Osman kýldýrdý. 653 yýlýnda öldüðünde arkasýnda on erkek çocuk ile bir çok kýz çocuðu býrakmýþtýr. Hudeybiye barýþý sýrasýnda Hz. Abbas'la görüþen Hz. Peygamber onun baldýzý Meymûne ile evlenmiþti. Hz. Abbas'ýn soyundan gelenler sonradan Abbâsîler devletini kurdular.rasûlullah, amcasý Hz. Abbas'a saygý gösterir, onu övücü sözler söylerdi. "Abbas bendendir, ben de ondaným." Bir gün sarhoþun biri yakalanmýþ götürülürken Abbas'ýn evine kaçmýþtý. Tekrar yakalandýktan sonra olay Rasûlullah'a anlatýlýnca o gülümsemiþ ve bir þey söylememiþti. Rasûlullah, "Abdulmuttalib oðlu Abbas, bu Kureyþ'in en cömerdi ve akrabalýk baðlarýna en saygýlýsý" demiþti. Hz. Abbas köle azâd etmeyi çok severdi. Devlet iþlerinde halifeler onun fikrini alýrlardý. Hz. Ömer onu yaðmur dualarýna alýr götürürdü. Dürüst, geniþ düþünceli, cömert, yardýmsever bir sahabeydi. Nesli alabildiðine çoðalmýþtýr. Buhârî ve Müslim'de ondan otuzbeþ hadis rivayet edilmektedir. Hz. Abbas Medine'de el-bakî' kabristanýnda medfundur. RAMAZAN YAZILARI DUA Rabbimiz! Bize dünya adýna verdiðin bütün nimetleri din-i mübin-i Ýslam'a hizmet etme istikametinde kullanmayý nasip eyle! Bizi, kardeþlerimizi, hepimizi bütün mevcûdâtý kuþatan ve her þeye þâmil olan engin rahmetinden mahrum etme!amin MANÝ Arnavut'musun Tatar'mýsýn Ekþili çorba yaparmýsýn Sana davul çalýyorum amma Acaba sen oruç tutarmýsýn ALNINA ÝYÝLÝK YAZGISI YAZILAN ÇEÞMELER "Su hayattýr" vecîzesi yanýnda, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in "En faziletli sadaka, su vermektir" tavsiyesine uyan müminler, insanlarýn kullanýmýna suyu ulaþtýrma hususunda büyük gayret göstermiþlerdir. Sahâbîden, Sa'd b. Ubâde (r.a.) cömertliði ile maruf idi. Bu yönüyle Hz. Peygamber (sav)'in övgüsüne de mazhar olmuþtur. Kendisinin, "Allahým, bana cömertlik yapabileceðim mal ver" diye dua ettiði rivayet olunur. Validesi vefat edince, Peygamber Efendimize gelerek, annesi adýna nasýl bir hayýr yapabileceðini sordu. Efendimiz, ona: "Su sadakasý iyidir, zira sadaka vermek, Cenâb-ý Hakk'ýn gazabýný yumuþatýr; Ýnsaný azaptan kurtarýr. Eceli gelmemiþ olan hastanýn þifa bulmasýna sebep olur." Buyurdular. Bunun üzerine Sa'd b. Ubâde, "Sikâye-i âl-i Sa'd" adý verilen kuyuyu açtýrarak bütün Müslümanlarýn istifadesine sunmuþtur. Abbasi sultanlarýndan Harun Reþid'in hanýmý Zübeyde, VIII. asýrda kendi adýyla anýlan suyollarýný inþa ettirdi. Mekke-i Mükerreme'ye Haneyn tarafýndan su getirtir. Bu suyu yaptýrdýðý su yollarý ile Arafat ve Müzdelife'ye kadar ulaþtýrýr. Bu hayýr için büyük meblaðlarý sýrf hayýr için sarf eder. Bu hizmetinden hacýlar yanýnda Mekke ahalisi de istifade eder. Zamanla tahrip olan, kullanýlamayacak hale gelen "Ayn Zübeyde" suyolu, Osmanlý döneminde Kânuni Sultan Süleyman'ýn kýzý Mihrimah Sultan tarafýndan, adýna kurdurduðu bir vakýf aracýlýðýyla tamir ettirilir. Suyolu kullanýlmaz hâle geldiðinde, Mekke Emiri durumu Osmanlý devlet merkezine bir raporla bildirir. Kanuni Sultan Süleyman, bir heyete masrafý tespit ettirir. Bundan sonra Kanuni'nin kýzý Mihrimah Sultan devreye girerek, bu suyolunu, kurmuþ olduðu vakýf aracýlýðýyla tamir ettirir. Sultanlar, Valide Sultanlar, Sadrazamlar, devletin ileri gelenleri ve imkân sahibi herkes, suyu insanlara ulaþtýrma ve sunma konusunda ellerinden gelen her türlü gayreti göstermiþlerdir. Osmanlý'da su kültürünün izlerini, hüküm sürdüðü her yerde görmek mümkündür. Pâyitaht olan Ýstanbul, bu konuda zengin bir mirasý göz önüne sermektedir. Osmanlý su yapýlarýný bentler, suyollarý, maksemler, su terazileri, þadýrvan, kuyu, çeþme ve sebiller oluþturmaktadýr. Bu yapýlarýn çoðunda kitabeleri bulunmaktadýr. Þüphesiz, önemli su yapýlarýndan olan ve suyun kullanýma sunulduðu çeþme ve sebiller, gerek mimari gerekse yazý sanatýnýn önemli yapýlarýdýr. Bugün, Ýstanbul'da bulunan binden fazla su yapýsý, sadece yazý sanatý bakýmýndan incelendiðinde önemli sonuçlar elde edilebilir. Devrinin özelliðini yansýtan mimari üslûp yanýnda, ayetler, hadisler, zamanýnýn önemli þairlerinin elinden çýkmýþ manzum metinler, ayný titizlikle devrin hattatlarýna yazdýrýldýðýnda, suyun güzelliðine uygun nadide eserler ortaya çýkmýþtýr. Ýstanbul'da, görülebilecek su eserlerinden: Topkapý Sarayý Bâb-ý Hümâyun önünde bulunan III. Ahmed Çeþmesi, Tophane Meydan Çeþmesi, Üsküdar Gülnûþ Emetullah Valide Sultan Meydan Çeþmesi (III. Ahmed Çeþmesi), Azapkapý Sâliha Sultan Meydan Çeþmesi ve Sebili, Maçka Bezmiâlem Valide Sultan Çeþmesi, Maçka II. Abdülhamid Çeþmesi, Kadýrga Esmâ Sultan Çeþmesi, Gülhane Parký giriþi I. Ahmed Çeþmesi, Eyüpsultan Camii I. Ahmed Sebili, Küçüksu Mihriþah Valide Sultan Meydan Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:02 20:22 22:11 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ Çeþmesi, Üsküdar Gülnûþ Emetullah Valide Sultan Sebili ve Çeþmesi, Üsküdar Miskinler Çeþmesi (Hâfýz Ýsa Aða Çeþmesi), Emirgân I. Abdülhamid Han Çeþmesi ve Sebili, Topkapý Takkeci Ýbrahim Çavuþ Sebili gerek mimarîsi gerekse kitabeleri bakýmýndan dikkat çeken eserlerden bir kýsmýdýr. Çeþmeler, mimarî bakýmdan genel olarak þu kýsýmlardan oluþmaktadýr. 1- Hazne 2- Ayna Taþý 3- Kitabe 4- Tekne/Kurna 5- Bekleme sekisi Þüphesiz, bu unsurlar genel yapýyý aksettirmektedir. Bütün çeþmelerde bu unsurlarýn tamamýný bulmak mümkün olmadýðý gibi kimi çeþmelerde bu unsurlar fazlasýyla bulunmaktadýr. Su yapýlarýnda, hat sanatý her dönemde kullanýlan bir unsur olmuþtur. Ýlk dönem çeþmelerinden baþlamak üzere son döneme kadar, özellikle çeþme ve sebil kitabelerinde, mensur ifadeler yanýnda manzum metinler, kýsa dualar, su ile ilgili ayet ve hadis-i þerifler bolca kullanýlmýþtýr. Kullanýlan bu metinlerin bir kýsmýnýn edebî kýymeti yanýnda hat sanatý bakýmýnda da önemi bulunmaktadýr. Ýstanbul'daki bazý su yapýlarýndaki ayet, hadis, bazý ibareler ve bulunduklarý yerler þöyledir: Enbiya suresi 21/30. ayeti "Ve mine'l-mâi kulle þeyin hayy: Bütün canlýlarý sudan [yarattýk]." þekliyle: Belgrad ormanlarýnda Taksim Suyu tesisleri üzerinde bulunan Validebendi'nin celî talik ile yazýlan kitabesinin, kývrýk dal ve yaprak motifleriyle oluþturulmuþ tâc kýsmýnda, celî sülüs hat ve müdevver istifle, Gülhâne Parký giriþ kapýsýnda bulunan I. Ahmed Çeþmesi, Kocamustafapaþa Hekimoðlu Ali Paþa Çeþmesi, Aða Camii Çeþmesi, Üsküdar Þeyh Camii Çeþmesi, Üsküdar Ahmediye Çeþmesi, Çengelköy II. Mahmud Çeþmesi, Ýstinye Ahmed Þemseddin Efendi Çeþmesi; ayný ayet-i kerime besmele ile birlikte Dolmabahçe Emin Aða Çeþmesi, Tophane Kýlýçalipaþa Sebili, Süleymaniye Abdullah Aða Çeþmesi, Üsküdar Ýnâdiye Çeþmesi, Ýçerenköy Mahmud Bey Çeþmesi, Salacak Silahdar Mustafa Çeþmesi, Eyüp Mihriþah Valide Sultan Çeþmesi ve talik hat ile Caðaloðlu Yokuþu Çeþmesi'nde görülebilir. Ayný ayet, tuðra formunda, Üsküdar Karacaahmed Mezarlýðý duvarýndaki Aiþe Hatun çeþmesinde görülebilir. H. 1209/ tarihli olan bu çeþmenin tuðra sereninde "Ve mine'lmâi kulle þeyin hayy" ayeti, tuðranýn iç beyzesinin iç tarafýnda da "Sadakallahu" ibaresi görülmektedir Ayný ayet-i kerime, epeyce deforme olduðu hâlde, celî sülüs müsennâ þekliyle, Süleymaniye semtinde, Bozdoðan Kemeri'nin nihayet bulduðu, Kaptan Paþa Mektebi Sokaðý'nýn köþesindeki bir çeþmede, kemer niþi içerisinde bulunmaktadýr. Bu ayet-i kerime, "ve cealnâ mine'l-mâi kulle þeyin hayy efelâ yu'minûn" þekliyle, Eyüp Pertevniyal Valide Sultan Çeþmesi, Galata Bereketzâde Çeþmesi ve Kasýmpaþa Abdi Kaptan Sebili üzerinde yer almaktadýr. Ýnsan suresi 76/6. "Aynen yeþrebu bihâ 'ibâdullâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ: Bu ancak Allah'ýn kullarýnýn taþýra taþýra içebileceði bir pýnardýr." âyeti, Üsküdar Ümmü Gülsüm Haným Çeþmesi'nde, Sultanhamam II. Vakýf Haný cephesinde; ayetin son kýsmý olan "yufeccirûnehâ tefcîrâ" olmadan da, Süleymâniye Meydaný Çeþmesi ve Eyüp Vezîriazam Ýbrahim Paþa Çeþmesi'nde kullanýlmýþtýr. DEVAM EDECEK. Doç. Dr. Süleyman BERK NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði KESME AÞI ÇORBA Karýþtýrma kabýna unu koyuyoruz. Ortasýný havuz þeklinde açýyoruz.yumurtayý kýrýp ortasýndan yoðurmaya baþlýyoruz. Tuzunu da ilave edip, su ile birlikte sert bir hamur yoðuruyoruz. Hamurumuzu merdaneyle açýyoruz. Hamuru kurumaya býrakýyoruz. Kurutulan hamuru önce uzun þeritler halinde kesiyoruz. Daha sonra bir araya getirip küçük kareler halinde kesiyoruz. Köftesi için: Kýymayý rendelenen soðan ve tuzla yoðurup minik köfteler yapýyoruz.köfteleri sývý yaðda kýzartýyoruz. Mercimekleri suda haþlýyoruz.haþlanan mercimeklerin üzerine kesme hamuru döküp karýþtýrýyoruz. Ocaðýn altýný kýsýp çorbamýzý piþiriyoruz. Kýzartýlan köfteleri de ilave ediyoruz. Piþen çorbamýzý servis tabaðýna alýp, servis ediyoruz. Malzemeler 1,5 Su B. Un 1 Yumurta 1 Su B. Yeþil Mercimek 1 Soðan 200 Gr. Kýyma 1 Tutam Maydanoz 1 Çorba K. Tereyaðý Tuz Su BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 HABER Uslu'dan Bayat'a teþekkür 10 Bayat Kaymakamý Ýdris Akça, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Erdoðan Köroðlu ve Ahmet Tuna, Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Salim Uslu'nun basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre 25.Dönemin ülkeye, millete hayýrlý olmasý dileklerini ileten Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Bayat'a büyük hizmetleriniz oldu ve olmaya da devam ediyor. Ýhalesi tamamlanan sadece Týmarlý Sulamasý bile bizim hayal edemeyeceðimiz büyüklükte bir proje emeðinize yüreðinize saðlýk" dedi. Yaptýðý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Ünlü, "Geçtiðimiz günlerde Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu'nu Bayat'ta aðýrladýk. Çalýþmalarla ilgili bilgiler vererek taleplerimizi de iletmiþtik. Bugün de Genel Müdürümüzü ziyaret ederek köy yollarý ve Belediyemizin devam eden yatýrýmlarý ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulunduk" þeklinde kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Bayat ilçemizin Ýstikrara ve bizlere vermiþ olduðu destek için çok teþekkür ederim. Seçim sonrasý da ilçemizi ziyaret ettiðimizde duygularýmý teþkilatýmýzla paylaþmýþtým. Ýller Bankasý yerel yönetimlerimiz için ciddi destek saðlayan bir kurum. Genel Müdürümüz taleplerimize her zaman destek oldu. Desteðin devam etmesi ülkenin ekonomisinin iyiye gitmesi ve istikrarla doðrudan baðlantýlý. Bizler çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Halkýmýzýn verdiði mesaj ve bundan sonra yaþanacak süreç ülkemiz için oldukça önemli" dedi. Cemiyet'ten Dost Haber'e 'hayýrlý olsun' ziyareti Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Dost Haber Gazetesi'ni ziyaret etti. Dost Haber Gazetesi'nin yeni Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý'nýn evsahipliðindeki ziyarete Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýlarý Sadýk Örgel ve Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Naci Aygün ve Servet Seyfettin Mete de katýldý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti eski baþkaný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Þevket Erzen, Dost Haber'in yeni imtiyaz sahibi Volkan Sakallý'yý kutlayarak basýn-yayýn hayatýnda baþarýlar diledi.medya camiasýna genç ve gazeteciliði seven bir iþadamýnýn katýlmasýndan duyduðu memnuniyeti belirten Cemiyet Baþkaný Erzen, basýn sektörünün her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmasý gerektiðini vurguladý. "Gazeteciler Cemiyeti olarak Çorum'da bunu baþardýðýmýza inanýyoruz" diyen Erzen, "Bu sektöre yeni arkadaþlarýmýzýn girmesi bizleri mutlu ediyor. Köklü bir geçmiþe sahip Dost Haber Gazetesi'nin, genç ve idealist arkadaþlarýmýzýn gayretleriyle daha da büyüyeceðine inanýyorum" diye konuþtu. Cemiyet yönetiminin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Volkan Sakallý ise þunlarý söyledi: "Basýn ve matbaa sektöründe çok saygý duyduðun aðabeylerim var. Yakýn arkadaþlarým bu sektörde iþ yapýyorlar. Onlarýn yanýna gidip çok sabahladýðým oldu. Matbaa kokusu alan bir kiþi bu sektörden kopamaz diyorlardý. Gerçekten çok haklýlarmýþ. Uzun zamandýr gazetecilik mesleðine merakým vardý. Kýsmet bugüneymiþ. Dost Haber Gazetesi yayýn çizgisinden taviz vermeden, ayný ilkeler doðrultusunda yayýn hayatýný sürdürecek. 20 yýldýr bizleri destekleyen, her zaman yanýmýzda olan deðerli okurlarýmýza ve Çorumlu hemþerilerimize ne kadar teþekkür etsek az. Bu sektörde büyümeye kararlýyýz." Baðcý'ya hayýrlý olsun ziyaretleri Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý Genel Merkez'deki makamýnda ziyaret ederek, 25. Dönemde Milletvekili seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Milletvekili Cahit Baðcý'nýn basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre Dodurga heyetinin ardýndan Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan baþkanlýðýnda Ýlçe Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Baðcý, her iki ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Çorum'da 13 yýllýk AK Parti Ýktidarlarýna, icraatlar, yatýrýmlar ve hizmetler yeni hedeflerle vatandaþlarýmýzýn tamamýna ulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yeni dönemlerimizde de vatandaþlarýmýza hizmet için üzerimize düþen görevi yerine getirmeye devam edeceðiz. Seçim çalýþmalarýnda gösterdikleri Ýnzile Þen vefat etti Büyük Palabýyýk köyünden gelme Çimento Fabrikasýndan emekli Mustafa Þen'in eþi, CHP eski il yöneticilerinden Þen Ticaretin sahibi Dursun Þen'in annesi, Mustafa ve Ali Þen'in babaannesi, eski Merkez Lokantasý sahibi Muharrem Yýldýz'ýn ablasý Ýnzile Þen hayatýný kaybetti. Ýnzile Þen'in cenazesi bugün saat 10.30'da Bahabey Caddesi No: 83'deki evinden alýnarak Palabýyýk köyünde topraða verilecek. çabalar, gayretler ve emeklerinden dolayý bütün AK Parti Teþkilatlarýna ve bugün hayýrlý olsun ziyaretine gelen Dodurga Belediye Baþkanýmýz, Ýlçe baþkanýmýz, Sungurlu Ýlçe Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu Üyelerine teþekkür ediyoruz. Yeni Dönem Parlamentomuzda da AK Parti Türkiye'nin sorunlarýný çözmede, milletimizin huzur, güven ve istikrarýný korumada üstüne düþen sorumluluðu yerine getirecektir" ifadeleri yer aldý. Sungurlu AK Parti'den Uslu ve Kurt'a tebrik AÝHM'den Eðitim Sen kararý AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý Genel Seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'u TBMM'de ziyaret etti. Sungurlu AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan yaptýðý konuþmada Uslu'ya, "Yeniden Milletvekili seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Ýlçemize ve Ýlimize yapmýþ olduðunuz yatýrýmlardan dolayý teþekkür ediyoruz. Özellikle ilçemizden geçecek Otoyol Projesi ile ilgili yapýlan spekülasyonlarda net duruþunuz, kamuoyunu doðru bilgilerle bilgilendirmeniz bize güç kattý. Sungurlu halký da bize olan güvenini tekrar 1.parti yaparak göstermiþ oldu. Emeðinize ve katkýlarýnýz için teþekkür ederiz" dedi.uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaþýmýz oldukça bilinçli aldatma, çamur atma, yanýltma siyaseti yapanlarý affetmiyor. Adý ve katkýsý bilinmeyen bir Platform adý altýnda gizlenerek Sungurlulu hemþehrilerimizi kimse aldatamaz ve aldatamadý da. Otoyolu tabi ki siyasi irade getirir, ama nereden geçeceðini teknik ve fiziki koþullar belirler. Bu gerçeði görmezden gelenlere halkýmýz gereken cevabý da vermiþtir. Hizmeti görmezden gelerek, siyaset öðretmeye kalkanlara Sungurlulu hemþehrilerimiz biz nüfus kaydýna deðil hizmete bakarýz diyerek gereken cevabý vermiþtir. Seçim sonrasý da ilçemizi ziyaret ettiðimizde duygularýmý hemþehrilerimizle de paylaþmýþtým. Bir kez daha Sungurlulu hemþehrilerime sizler aracýlýðýyla teþekkür ediyorum" dedi.çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu- Kurt'da,"Bana ve partimize gösterilen yoðun ilgiden dolayý teþkilat mensuplarýna ve hemþehrilerime teþekkür ederim" þeklinde kaydetti.ziyarette Sungurlu teþkilat üyeleri; Alaattin Tosundere, Ayhan Akçan, Bekir Sami Ünsal, Bülent Kaleli, Duran Akgümüþ, Ýshak Yelmenoðlu, Mehmet Kaplan, MevlütGöyhan, Mustafa Bike, Volkan Hançeroðlu, Fatih Atalay, Melike Enginbaðý, Ramazan Kayretli, Yalçýn Akkaya, Orhan Lizel, Recep Karaman, Serkan Civanöz bulundu. Eðitim Sen Çorum Þubesinin 24 Mart 2009 günü Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan öðretmenlerin isteði dýþýnda açýlan ve öðretmenlerin katýlmaya zorlandýðý kurslar ve seminerler konusunda yapýlan basýn açýklamasýna katýlanlara yönelik verilen cezayý taþýdýðý Sungurlu'da Ramazan pidesinin fiyatý deðiþmedi Sungurlu'da Ramazan pidesi geçen yýl ki fiyat olan 1 liradan satýlacak. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Alaittin Akel, yaptýðý açýklamada bu sene ramazan pidesinin fiyatýnda bir artýþ yapýlmadýðýný belirterek, geçen yýl 250 gram pidenin 1 liradan satýldýðýný, bu fiyatýn bu senede uygulanacaðýný söyledi. Ayrýca 250 gram ekmekte 80 kuruþtan satýlmaya devam edilecek. Akel, ramazan ayýnýn baþta ilçe halký olmak üzere Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinden karar çýktý. Eðitim Sen Hukuk TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Söz konusu cezalara yapýlan itirazlarýn reddi üzerine 2009 yýlýnda basýn açýklamasýna katýlan 24 üyemiz, BES üyesi arkadaþýmýz ve sendikamýz adýna AHÝM`e baþvuru yapýlmýþtýr. AHÝM, 9 Haziran 2015 tarihinde bu baþvuruyla ilgili Özbent vd.-türkiye kararýný vermiþtir. Bu kararda AHÝM Türkiye`nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin örgütlenme özgürlüðünü koruyan 11.maddesine ihlal ettiðine, her bir baþvurucuya 1500 euro manevi tazminat ve 65 euro maddi tazminat ile 850 euro masraflar ve avukatlýk ücreti ödemesine karar vermiþtir. Bundan sonra bilinmelidir ki mücadele kültürünü insanlýk tarihinin onurlu mücadelesinden alan Eðitim Sen ve Eðitim Sen üyeleri hiçbir baskýya boyun eðmedi eðmeyecektir. Hiçbir karanlýk güç eðitimsen güneþini söndüremeyecek balçýkla sývayamayacaktýr.hiçbir kuvvet Eðitim Sen'i ve Eðitim Sen üyelerini onurlu mücadelesinden yeryüzü aþkýn yüzü oluncaya dek alýkoyamayacaktýr" þeklinde kaydetti. tüm Ýslam alemine hayýrlý ve bereketli olmasý temennisinde bulundu.

11 2 AÐUS- 18 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE HABER 11 Ýþte asýrlýk Þükrü dedenin uzun yaþam sýrrý "Yalancý Aranýyor" sahnelendi Denizli'de yaþayan Þükrü Kýzýlhan'ýn yaþý 100'ün üzerinde. Ýki öðünden fazla yemek yemediðini, her þeyi az ve öz yediðini belirterek midenin dinlendirilmesi gerektiðini aktarýyor. Asýrlýk çýnar, yokluk dönemlerinde ekmek bulamadýklarý zaman dað armutlarýndan unlarla beslendiðini de anlatýyor. Günde iki kez, sabah akþam yemek yetiyor. Öðle vakti bir kez daha yesem hasta olurum. Mideyi çok fazla yormayacaksýn. Yaþým 100'ü geçkin. Hâlâ yemeklerimi idareyle yerim. Bu sözler, Denizli'nin Acýpayam ilçesinde yaþayan, gerçek yaþý 114 olduðu tahmin edilen Þükrü Kýzýlhan'a ait. Asýrlýk çýnar Kýzýlhan, ömrünü zor þartlar altýnda geçirmiþ. Öyle ki, ekmek bulamadýðý için dað armutlarýndan yapýlan unlarla beslenmiþ. Yaþý itibarýyla de Yunanlarýn Anadolu'yu iþgal ettiði dönemlere de tanýklýk etmiþ. O zamanlar yiyecek içecek bulmak da zorlandýklarýný anlatan Kýzýlhan, þimdi her þeyin bol bulunduðunu, yemek olduðunda bile çok az yediðini aktarýyor. 76 yaþýndaki oðlu Ali Kýzýlhan da babasýnýn çok çalýþkan olduðunu belirterek, Zor þartlarda yaþadý. Beþ oðlu, beþ kýzý var. Torunlarýný sayamam bile. Sadece benim 37 torunum var. Zamanýnda çok armut haký', kozak yemiþtir. Biz de yedik. ifadelerini kullanýyor. Yaþý itibarýyla da Yunanlarýn Anadolu'yu iþgal ettiði dönemlere de tanýklýk eden Þükrü Kýzýlhan, o zamanlar yiyecek içecek bulmakta zorlandýklarýný anlatýyor. Þimdi her þeyin bol bulunduðunu, yemek olduðunda bile çok az yediðini de ekliyor. ASIRLIK DEDEYE YAÞLILIK MAAÞI BÝLE BAÐLATILAMAMIÞ Bu sefer de Þükrü Dede'nin ilk gelini Hediye Kýzýlhan anlatmaya baþlýyor. 45 seneden beri birlikte yemek yediklerini aktaran gelin Kýzýlhan, Yemek ayýrt etmez, ne bulursa yer. Özel bir isteði de olmaz. Taþlýca armutlarýný dövüp içine buðday atýp yerdi. diyor. Þükrü Dede'ye yaþlýlýk aylýðý baðlatýlamamasýndan yakýnan gelin Kýzýlhan, Emekli olamadý. Yaþlýlýk maaþý almadý. Çok uðraþtýlar. Ama olmadý. diye konuþuyor. 64 yaþýndaki emekli öðretmen Ali Nevzat Kýzýlhan ise dedesinin, babasý doðmadan 6 ay önce ölerek öksüz kaldýðýný, annesini 1,5 yaþýndayken kaybederek amcalarýyla beraber zor þartlar altýnda büyüdüðünü anlatýyor: Askere gittiðinde dört tane evladý olduðunu söylüyor babam. Kaç yaþýnda kayýt olduðunu bilen yok. Þimdiki nüfus kaydý 1912, resmiyette 103 yaþýnda. Aslýnda 114 yaþýnda. Çok yemez, ben hiç yediðini görmedim. Babasý bu yaþýna gelmesine raðmen devletten bir maaþ baðlatamadýklarý için bürokrasiden yakýnýyor: Ýki sefer heyet raporu aldým, yine olmadý. Üzerinde tarla var kayýtlý. Saðlýk karnesi benim üzerimde. Baþka hiçbir kuruþ devletten yok. Olmadý, yaptýramadýk. Kaç defa götürdüm getirdim, bir kuruþ devletten yardýmý yok. Bürokraside büyük panik Eðitim Sen Çorum Þubesi tiyatro topluluðu "Yalancý Aranýyor" isimli oyunu sahneledi.devlet Tiyatro Salonunda sahnelenen oyunu Eðitim Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca, Genel Merkez Basýn Yayýn Sekreteri Haným Koçyiðit ve Genel Merkez Kadýn Sekreteri Ebru Yiðit ile çok sayýda davetli izledi. Abdullah Gül: Ýfade özgürlüðüne saygým gereði kitabýn yazýlmamasý yönünde telkinim olamazdý 11. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþdanýþmaný Ahmet Sever'in piyasaya çýkan 'Abdullah Gül Ýle 12 Yýl' adlý kitabýyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yaptý. Kitabýn hazýrlýðýnda bir yönlendirmesinin ve müdahalesinin olmadýðýný belirten Gül, yazýlmasýna sýcak bakmadýðýný Ahmet Sever'e aktardýðýný savundu. "Kiþilerin düþünce ve ifade özgürlüðüne saygý en büyük hassasiyetlerimden birisidir. Bunun bir gereði olarak danýþmaným dahi olsa kitap yazmasý ya da yazmamasý þeklinde bir telkinim olmaz." dedi.gül'ün açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Daha önceki cumhurbaþkanlarýnýn basýn müþavirlerinin görevleri sonrasý tecrübeleriyle ilgili kitaplar yazdýrdýklarý bilinmektedir. Uzun yýllar danýþmanlýðýmý yapan Ahmet Sever de ayný þekilde kendisinin gözlemlerine tanýklýklarýna ve çevresinden edindiði izlenimlere dayanan bir kitap yazmýþtýr. Bu kitabýn bazý çevreler tarafýndan farklý mecralara çekilmeye çalýþýldýðýný üzülerek görmekteyim. Söz konusu kitabýn benim tarafýmdan yazdýrýldýðý, dikte ettirildiði, onaylandýðý veya aynen görüþlerimi yansýttýðý gibi yanlýþ bir algýnýn kamuoyunda oluþturulmasý yönünde çaba harcayanlar bulunmaktadýr. Bu kitabýn hazýrlýðýnda herhangi bir yönlendirmem veya müdahalem söz konusu olmadýðý gibi kitabýn yazýlmasýna sýcak bakmadýðýmý Ahmet Sever'e aktarmýþtým. Kamuoyunun çok iyi bildiði gibi benim inançlarýmda ve dünya görüþümde sansüre, baskýya yer yoktur. Kiþilerin düþünce ve ifade özgürlüðüne saygý en büyük hassasiyetlerimden birisidir. Bunun bir gereði olarak danýþmaným dahi olsa kitap yazmasý ya da yazmamasý þeklinde bir telkinim olmaz. Bu sebeple hiçkimse bu kitaba farklý anlamlar yüklememeli, buradan farklý siyasi sonuçlar çýkarmamalýdýr" Fuat Avni: Derin devletin faili meçhulleri ve MÝT'in yapacaðý eylemler Cemaat'e yýkýlacak! Twitter fenomeni Fuat Avni çok çarpýcý iddialarda bulundu. Fuat hesabý üzerinden, derin devletin faili meçhulleri ile MÝT tarafýndan yapýlacak eylemlerin Cemaat'e yýkýlmasý için karanlýk planlar yapýldýðýný yazdý.fuat Avni, Derin Devlet'in faili meçhulleri Cemaat'e mal edilip, Cemaat'in eskiden beri bu tür eylemler yaptýðý algýsý oluþturulacak. MÝT'in karanlýk güçleri tarafýndan yapýlacak eylemler de Cemaat tarafýndan organize ediliyor denilecek. paylaþýmýnda bulundu.fuat Avni paylaþmalarýnda ayrýca, eski Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn Saray'dan aldýðý talimatla gizli bir toplantý yaparak, hukuksuz bir þekilde Ýçiþleri Bakanlýðýna atanacaklarýn listesini verdiðini yazdý. Fuat Avni, Cumhurbaþkaný'nýn Aralýk dosyasýnýn Meclis'e gelmemesi için erken seçim yapmayý þart olarak gördüðünü belirtti. Erken seçim için kaos ve terör eylemleri ile planlandýðýný yazan Fuat Avni, Saray'ýn Ala'yý Ýçiþleri Bakaný gibi kullandýðýný, Ahmet Davutoðlu'nun ise olup bitenden haberinin olmadýðýný ileri sürdü.fuat Avni, kumpasý þöyle anlattý: Y., 17/25 Aralýk dosyasýnýn Meclis'te gündeme gelmesinden korkmuyor, titriyor. Bu olmasýn diye her yolu deniyor. Y. ve avanelerine göre dosyalarýn açýlmamasý için erken seçim þart. Erken seçim kaosla, kaos da terör eylemleriyle gelecek. Bu ayný zamanda seçim maðlubiyetini unutturmanýn da formülü. Efkan'ýn içiþlerinde, Feridun'un dýþiþlerinde, Fidan'ýn MÝT'te, Kasýrga'nýn eski derin ekipte yapacaðý çalýþmalar önemli. Plana göre, PKK-Hizbullah, PKK-IÞÝD gerginliði týrmandýrýlacak ve MÝT içindeki karanlýk adamlar, eylemlere zemin hazýrlayacak. 7 Haziran seçim sonuçlarý en çok bürokrasiyi vurdu. AKP'nin 2023 yýlýna kadar iktidarda kalacaðýný inanan bürokrasi, seçimlerden koalisyon hükümeti çýkmasý üzerine adeta paniðe kapýldý. Taraf'ýn haberine göre, Yargý, emniyet, Maliye gibi son dönemde gündemden düþmeyen kurumlar baþta olmak üzere bir çok kamu kurumunda, rutin iþlemlerin dýþýnda bir karara imza atýlmaz hale geldi. Olasý bir koalisyon hükümetinde yargýlanmaktan korkan bürokratlar da, 13 yýllýk AKP döneminde yapýlan ihaleleri, hukukçularý bir kez daha inceletmeye baþladý. Bürokraside yaþanan paniðin ayrýntýlarý þöyle: SAVCILIK AÇIKLAMASININ ANLAMI CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu hakkýnda, 17 Aralýk tapelerini yayýnladýðý için verilen takipsizlik kararý kaldýrýldý. Ayný gün Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý da, Türk hukuk tarihinde benzerine rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak, soruþturmalarýn hiçbir geliþmeden etkilenmeden devam edeceðini kamuoyuna duyurdu. Bu geliþmeler, gözlerin kamuya ve bürokratlara çevrilmesine yol açtý. 7 Haziran seçimlerinin ardýndan yaþanan bu durumun, bürokratlarda baþlayan büyük panik nedeniyle yapýldýðý ortaya çýktý. KÝMSE ÝMZA ATMAK ÝSTEMÝYOR Hükümet kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin tek baþýna iktidar olma yetkisini kaybetmesi, AKP'nin bürokratlarýnýn telaþlanmasýna yol açtý. Baþta Maliye Bakanlýðý bürokratlarý olmak üzere, Emniyet, yargý gibi son dönemde tartýþmalý bir çok operasyona imza atan kurumlarda, adeta rutin iþlemlerin dýþýndaki konular raflara kaldýrýldý. Siyasi nitelikteki operasyonlarýn tamamý askýya alýndý. Yeni iklimden vergi incelemeleri bile etkilendi. Bir üst düzey Maliye Bakanlýðý bürokratý, kendisine ziyarete gelen bir eski üstada, Ne olacaðýný biz de bilmiyoruz. Tüm incelemeleri yavaþlattýk deðerlendirmesinde bulundu. EMNÝYET ZATEN ÝSTEKSÝZDÝ 7 Haziran seçimleri, 17 Aralýk operasyonun ardýndan muhalif þirketlere ve muhalif gazetecilere yönelik yapýlan operasyonlarý da etkiledi. Bir savcý, seçim sonuçlarýnýn güvenlik personelinin operasyonlara yaklaþýmýný deðiþtirdiðini belirterek, Zaten, siyasi operasyonlar konusunda emniyet isteksiz davranýyordu. Þu anda, operasyon yapacak güvenlikçi bulmak zor deðerlendirmesinde bulundu. 17 ARALIK DOSYASI ENDÝÞESÝ Bürokratlarýn paniðe kapýlmasýnda, CHP ve MHP gibi olasý koalisyon ortaklarýnýn yolsuzluklarýn üzerine gidileceðine yönelik açýklamalarý da etkili oldu. Özellikle, 17 Aralýk yolsuzluk dosyasýnýn, hükümet kurma çalýþmalarýnýn bir numaralý maddesi olarak açýklanmasý, kamudaki endiþenin artmasýna yol açtý. Meclis'te dört bakanýn 17 Aralýk'tan yüce divana gönderilmesi kesin gözüyle bakýlýrken, dosyanýn bürokrat ayaðýna iliþkin de yeniden soruþturmanýn baþlatýlmasý öngörülüyor. Bunun içinde, bakanlarýn çocuklarýnýn ve kamu görevlilerinin yeniden hakim karþýsýna çýkarýlmasý bekleniyor. MINTIKA TEMÝZLÝÐÝ BAÞLADI Bu geliþmeler, bürokraside bir anlamda mýntýka temizliði baþlatýlmasýna yol açtý. Bir çok kamu kurumunda, AKP'nin 13 yýllýk iktidarý döneminde yapýlan ihaleler ve alýmlar, hukukçular tarafýndan gözden geçirilmeye baþlandý. Yine Ankara kulislerinde dolaþan bilgilere göre, bazý kurumlarda evrak imha iþlemleri baþladý. Hatta, örtülü ödenekten pay alan ve bu kalemden yurt dýþýnda çeþitli harcamalarda bulunan bir kamu kurumunda, 7 Haziran gecesinden itibaren evrak imha iþlemi baþladý. Özellik bir bürokratýn, sandýklarýn açýlmasýnýn ardýndan gece makamýna giderek, evraklarý imha etmeye baþladýðý konuþuluyor. SAVCILIK AÇIKLAMA YAPMAK ÝSTEMEDÝ Bürokrasideki bu panik havasý AKP Hükümeti'ni de rahatsýz etti. Bu süreçte, itirafçýlarýn ortaya çýkmasýndan endiþe ediliyor. Bu nedenle AKP Hükümeti'nin hala güçlü olduðunun kamuoyuna gösterilmesi kararlaþtýrýldý. Bunun içinde, ayný gün hem Baþsavcýlýk yazýlý açýklama yaparken, CHP Lideri Kýlýçdaroðlu'nun da hakkýndaki takipsizlik kararý kaldýrýlarak, Biz hala etkiliyiz mesajý verilmek istendi. Ankara Adliyesi'nde, savcýlýðýn açýklama konusunda isteksiz davrandýðý ve bu süreçte baðýmsýz kalmak istediði ancak, baský nedeniyle açýklama yapmak zorunda kaldýðý konuþuluyor. IPI: Yeni hükümet hakaret yasalarýný uluslararasý standartlara getirmelidir Today's Zaman Genel Yayýn Yönetmeni Bülent Keneþ'e Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði gerekçesiyle hapis cezasý verilmesine uluslararasý kuruluþlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararasý Basýn Enstitüsü (IPI) Hukuk ve Ýletiþim Direktörü Steven M. Ellis tarafýndan yapýlan açýklamada "Hakaret davalarý eleþtiriyi bastýrmak için kullanýlabilir ve Türkiye'deki basýn özgürlüðünün en önemli tehditlerinden biridir." ifadelerine yer verildi. Bu durumun, yasalarýn suistimali için açýk bir davetiye çýkarýldýðýný belirten Ellis, özellikle cumhurbaþkaný ve diðer memurlar söz konusu olduðunda yüksek cezalarýn verildiðini ifade etti. "Sayýn Keneþ'in mahkumiyeti son dönemde Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn gazetecileri hedef aldýðý çok sayýda davanýn sonuncusu." diyen Ellis, "Bu durum, Türkiye'de yeni kurulacak hükümetin hakaretle ilgili yasalarý uluslararasý standartlara getirmesi için adým atmasýna acil ihtiyaç olduðunu göstermektedir." dedi. IPI mart ayýnda yayýnlanan 'Demokrasi Risk Altýnda' baþlýklý raporda; Erdoðan'ýn, kendisini eleþtiren gazetecilere açtýðý davalarý eleþtirmiþti.

12 18 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE Arsin, hedef büyüttü Arsinspor'un yeni teknik direktörü Gökhan Yýlmaz, baþý sözü verdi. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Arsinspor'un yeni teknik direktörü Gökhan Yýlmaz kendisine güvenen yönetimin desteklerini boþa çýkartmayacaðýný belirtirken önümüzdeki günlerde transferde hareketli saatlerin yaþanabileceðini ifade etti. Yýlmaz, "Arsinspor yönetimi bana güvenerek bu büyük göreve beni getirdi. Onlarýn bu güvenini boþa çýkartmamak için elimden gelin yapacaðým" dedi.yýlmaz, "Transferde þuanda ücretler yüksek. Biraz beklemedeyiz. Elimizdeki kadrodan 9 futbolcuyu tutacaðýz. Kaliteli ve direk katký saðlayacak 5 ismi transfer edeceðiz. Kontenjanýn kalkmasý da yetenekli oyuncunun önünü açtý. Ýlk beþ sýra içinde kendimize yer edinmenin planlarýný yapýyoruz. Hedefimiz beklentileri karþýlamak olacaktýr" diye konuþtu. "Final maçýndan sonra çok üzüldüm" Belediyespor, "Gül'le devam" dedi Çorum Belediyespor Olaðanüstü Genel Kurul'u dün gerçekleþtirilirken, Zeki Gül yeni dönemde de Çorum Belediyespor'un baþkaný olarak seçildi. Ligin bitiminin ardýndan Olaðan Üstü Genel Kurul'a giden Kýrmýzý- Siyahlýlarda genel kurul heyecaný dün yaþandý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen genel kurulda Zeki Gül baþkanlýðýnda yeni yönetim oluþturuldu. Eski yöneticilerden KerepKahramantekin ve Mustafa Mertek'in yer almadýðý listede, Turgay Yýlmaz ve Mustafa Altunkaya kendine yer buldu. Turgut Özal Konferans Salonu'nda divan baþkanlýðýný Haþim Avcý, divan üyeliklerini ise Kemal Kan ve Mustafa Kanat'ýn yaptýðý Genel kurulda 77 üyeden 46 üye hazýr bulundu. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrede faaliyet raporunun okunmasýnýn ardýndan mali bilanço konularý kabul edildi. Sunulan tek listede Zeki Gül yeniden Çorum Belediyespor baþkaný oldu. Dün yapýlan kongre sonrasýnda ise yönetim þu þekilde oluþtu: YÖNETÝM KURULU ASÝL: Zeki Gül,FatihÖzçan, Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Mustafa Altunkaya, Fahri Yandýk, Sinan Özdilli,Hüseyin Teke, Hasan Özer Gökmen YÖNETÝM KURULU YEDEK: Mustafa Mertek, KerepKahramantekin, Mustafa Kanat, Halit Karslý, Ahmet Özcam, Fazlý Tapan, Haþim Avcý, Hüseyin Avcý, Ýsa Ýpek, Mustafa Satýr, Ömer faruk Karateke DENETÝM KURULU ASÝL: Erol Tonga, Ali Aybir, Erdem Sakýnmaz DENETÝM KURULU YEDEK: Alper Zahir, Salih Karslýoðlu, Cengiz Eker Çorum Belediyespor genel kurulu dün yapýlýrken, dilek temenniler bölümünde konuþma yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül gelecek sezon hedefe ulaþmak istediklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte herkesten destek beklediklerini söyleyen Gül, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gayret sarf edeceklerini belirtti. Gül konuþmasýnda " Bilindiði üzere görevi býrakabileceðim yönünde beyanatlar veriyorum. Ancak bazý görevler size teblið edildiði zaman yapabilecek bir þey kalmýyor. Dün olduðu gibi bunan sonra da Belediyespor'un her konuda daha iyi yerlere gelebilmesi adýna üzerime düþenin en iyisini yapacaðým. Birçok branþta ilimizi en iyi þekilde temsil etmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu da elde ettiðimiz baþarýlarla kanýtlýyoruz. Amatör branþlarýn yaný sýra profesyonel futbol takýmýmýzýn da baþarýsý için yoðun çaba sarf ediyoruz. Neredeyse zamanýmýzýn bir çoðunu futbol takýmýmýzýn baþarýlý olmasý için harcýyoruz. Þimdi önümüzde yeni bir sezon var. Hedefimiz elbetteki þampiyonluk. Transfer konusunda pahalý isimler yerine bizlere katký saðlayacak isimlerle görüþeceðiz. Eskiþehir'de oynanan final maçý ve öncesinde bizler yönetim olarak üzerimiz düþen herþeyi fazlasýyla yaptýk. Futbolcularýmýzýn her türlü konusuyla yakýndan ilgilendik. Ancak teknik heyetin üzerine düþeni çok fazla yapabildiði kanaatinde deðilim. Benim en büyük üzüntüm bizleri hiçbir karþýlýk beklemeksizin Eskiþehir'e kadar gelerek destekleyen taraftarlarýmýzýn stattan üzgün ayrýlmasý olmuþtur.bizlere destek olan herkese çok teþekkür ediyoruz. Çorum'a yakýþýr bir tesis yapmanýn gayreti içerisindeyiz. Bu tesis için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan saha sözü aldýk. En geç ramazan sonunda tesisin temelini atmak istiyoruz. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü bizim en büyük destekçimiz. Her konuda bizlere imkanlar doðrultusunda destek oluyor. Bizler de onun saðladýðý desteðin hakkýný vermek adýna uðraþ veriyoruz. Þahsým ve yönetim kurulu üyelerimiz adýna kendisine bir kez daha teþekkür ediyorum.bu þehrin baþarý beklediðini biliyoruz. Ancak bizim bunu sadece yönetim kurulu olarak yapmamýz beklenemez. Baþta sanayici ve iþadamlarý olmak üzere herkesin bu takýma sahip çýkmasý gerektiðini düþünüyoruz. Baþarýnýn bu sayede geleceði herkesin beilmesi gerektiðinin bilinmesini istiyoruz.belediye'de bazý üst düzey yönetici arkadaþlarýmýz bile bazen kaç lira maaþ aldýðýmý soruyorlar. Herkes bir þeyi çok iyi bilsin ki, bu iþ tamamen gönül iþi. Bizler haftalýk yaþayan insanlarýz. Takým yenerse moralimiz iyi, yenilirse kötü oluyor. Bu iþ parayla yapýlacak bir iþ deðil. Çoðu zaman ailenizden bile feragat etmek zorunda olduðunuz bir iþ yapýyoruz" ifadelerini kullandý. Buket'ten altýn madalya Gürcistan'ýn baþkenti Tiflis'te yapýlan Uluslararasý MMA Þampiyonasý'nda mücadele eden Çorumlu sporcu Buket Çalýþkan altýn madalya ile döndü. Þampiyonada 60 kiloda yarýþan Buket, tüm rakiplerini yenerek altýn madalyaya uzanan isim oldu. Türkiye adýna 60 idareci ile þampiyonada yer alýrken takým halinde de Türkiye birinci oldu. Takým halinde Gürcistan ikinci, Azerbaycan ise üçüncü olmayý baþaran ülkeler oldular. 7 ülkenin katýldýðý þampiyonada K1, MMA, Nevaza, Sambo gibi yarýþmalar yapýldý. MMA, Türkiye'de yeni geliþen sporlar arasýnda yer alýrken karýþýk dövüþ sanatlarý olarak biliniyor. Þampiyonada kilosunda birinci olan Buket Çalýþkan, bu baþarýsýyla Japonya'nýn Tokyo kentinde yapýlacak özel bir maça davet edildi. Sporcusunun baþarýsýyla ilgili konuþan antrenör Hasan Çalýþkan, "Önümüzdeki günlerde sponsor bulmamýz durumunda buraya katýlýp iyi bir sonuçla dönmeyi düþünüyoruz. Ýnþallah burada da ülkemizi en güzel þekilde temsil edeceðiz. Amacýmýz hem ülkemizi hem de ilimizi dünyanýn her yerinde en iyi þekilde temsil etmek." dedi. Bilal Kýsa resmen Galatasaray'da Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile sözleþmesi sona eren Çorumlu tecrübeli futbolcu Bilal Kýsa'yý renklerine baðladý. Akhisar Belediyespor ile transfer görüþmelerinde pürüz çýkan Bilal Kýsa'nýn transferi çýkmaza girmiþti. Akhisar cephesi yýldýz futbolcu için sözleþmesi bitmesine raðmen bonservis bedeli çýkarmýþtý. Ancak Galatasaray sürpriz bir hamle yaptý ve transfer görüþmelerini sürdürdüðü Bilal Kýsa transferini KAP'a bildirdi. Galatasaray Sportif Sýnai ve Ticari Yatýrýmlarý AÞ'den Borsa Ýstanbul'a yapýlan ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda da yer alan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Bilal Kýsa ile , ve sezonlarý için (son sezon opsiyonlu; futbolcunun sezonunda fiilen 20 resmi maçta oynamasý þartýna baðlý) anlaþmaya varýlmýþtýr. Buna göre oyuncuya her bir sezon için 2.407,500 TL sabit transfer ücreti ve oyuncunun 11 kiþilik kadroda oynadýðý her resmi karþýlaþma için TL deðiþken transfer ücreti ödenecektir."bilal Kýsa geçtiðimiz sezon Süper Lig'de 31 maç oynadý, 6 gol atýp 8 asist yaptý. Toplam 90 þut çeken Bilal Kýsa 34 kez isabet saðladý. Kadrosunda kalmasýný düþündüðü isimlerle görüþmelere baþladý. Birlik Nakliyat Düzyurtspor yeni sezon öncesinde kadrosunda kalmasýný düþündüðü isimlerle görüþmelere baþladý. Ýç transferde sözleþmesi biten oyuncularla görüþmelere baþlayan Turuncu-Beyazlýlar'ýn önümüzdeki günlerde bu sorunu ortadan kaldýrýp dýþ transfere yönelmesi bekleniyor. Öncelikli olarak iç transferi noktalamak istediklerini söyleyen Birlik Nakliyat Düzyurtspor Asbaþkaný Turgay Genç, "Ardýndan da Düzyurt terleyecek oluþacak tabloya göre dýþ transfere yöneleceðiz. Ýskelet kadromuzu korumayý arzuluyoruz. Gerekli görülen mevkilere kaliteli futbolcular transfer edip iyi bir ekip seyrettirmenin planlarýný yapýyoruz" þeklinde konuþtu Þampiyonluðu Kutladýlar Çorum Belediyesi Kent Konseyi tarafýndan düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvasý'nda þampiyon olan Hitit Kültür Merkezi, zaferini yemekli bir programla kutladý. Hitit Kültür Merkezi Baþkaný Hacý Odabaþ, þampiyon takýma Dalgýçlar Otel'de bir yemek verdi. Dün akþam Dalgýçlar Otel'de bir araya gelen Hitit Kültür Merkezi Baþkaný Hacý Odabaþ, derneðin takým kaptaný Bekir Çýnar, takým oyuncularý; Mesut Kaya, Ömer Emniyet, Turgut Demirtaþ, Engin Göktepe, Ýlker Erol ve Cem Doðan hem turnuvayý deðerlendirdi, hem de þampiyonluðu kutladý. Takým kaptaný Bekir Çýnar, aldýklarý kupayý Dernek Baþkaný Hacý Odabaþ'a teslim ederken, daha büyük baþarýlara imza atacaklarýna ve baþka kupalar da getireceklerine inandýðýný vurguladý. FUTBOL TAKIMI DA KURULACAK Hacý Odabaþ ise Hitit Kültür Merkezi'ni baþarýyla temsil eden oyuncularý tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Odabaþ, takýma gereken desteði vermeye her zaman hazýr olduklarýný bildirdi. Hacý Odabaþ ayrýca önümüzdeki günlerde basketbol takýmýnýn yaný sýra futbol takýmý da kuracaklarýný ifade ederek, futbol turnuvalarýnda da Hitit Kültür Merkezi'nin temsil edilmesini saðlayacaklarýný kaydetti

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı