Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan."

Transkript

1 Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým Ýnþaatý'nda imzalar atýldý. Yöre halkýnýn hasretle beklediði projenin hayata geçmesiyle 77 bin dekar zirai arazi suya kavuþacak. SAYFA 5 De Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor 18 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Osmancýklý tiyatro sanatçýsý Umut Canbolat Hacivat Karagöz gölge oyununu yaþatmak için Anadolu'yu karýþ karýþ geziyor. Yýl boyunca okulöncesi kurumlar baþta olmak üzere okullar, düðünler ve belediye organizasyonlarýnda yer alan usta oyuncu... SAYFA 6 DA Mursi'nin idam Vali Kara'dan kararýna büyük tepki! Ramazan mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan ayýnýn gelmesi nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bereketin, bolluðun ve paylaþýmýn yoðun þekilde yaþandýðý, yýlýn en hayýrlý ayý olarak büyük özlemle beklediðimiz Ramazan ayýna bir kez daha eriþmenin mutluluðunu yaþýyoruz SAYFA 7 DE "Mýsýr'da idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz" Çorum'da sivil toplum kuruluþlarý Özgür-Der Çorum Þubesi öncülüðünde düzenledikleri eylemde Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafýndan idama mahkum edilmesine tepki gösterdiler. Akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydanýnda yapýlan eylemde konuþan Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, "Mursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilincini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için buradayýz" diyerek sözlerine baþladý. Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa ettiðini belirten Murat Ýslam, þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþtýðýný söyledi. SAYFA 3 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan yapýlan basýn açýklamasýnda Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ve yol arkadaþlarýna idam cezasý verilmesine tepki gösterildi. SAYFA 3 DE Ýnzile Þen vefat etti Büyük Palabýyýk köyünden gelme Çimento Fabrikasýndan emekli Mustafa Þen'in eþi, CHP eski il yöneticilerinden Þen Ticaretin sahibi Dursun Þen'in annesi.. SAYFA 9 DA Telefon dükkanýný soydular Eski Ýtfaiye binasý yerinde bulunan telefoncular sitesinde hýrsýzlýk olayý meydana geldi. Nurettin Bey Caddesi'nde Eski Ýtfaiyenin yerinde bulunan sitede bir telefoncuya giren hýrsýzlar tezgahta bulunan telefonlarý çaldý. SAYFA 4 TE SMMMO üyelerine "Etik ve Mesleki Doyum'' konferansý Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýnda "Etik ve Mesleki Doyum'' konulu konferans düzenlendi. SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen programa... SAYFA 2 De Belediye'den Ramazan öncesi fýrýn denetimi Çorum Belediyesi, Ramazan ayý öncesi pide ve ekmek fýrýnlarýný denetledi. Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve denetim ekipleri ile birlikte fýrýnlarý denetleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, eksiklikler konusunda fýrýncýlarý uyardý. SAYFA 5 TE Köse, TBMM'ye kaydýný yaptýrdý 7 Ramazan Sayfasý 9 2 Kýzýltepe'den hizmet teþekkürü DE DA DE "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûmdur" SAYFA 3 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:02 05:02 12:48 16:45 20:22 22: HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa Büyük Okyonusun ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. BUGÜN RAMAZAN-I ÞERÎFÝN I. GÜNÜ - Giyotinle son idam (1939) - Mýsýr'ýn istiklâli (1953) SMMMO üyelerine "Etik ve Mesleki Doyum'' konferansý Günün Þiiri Ahýr Zaman Ýþidün ey ulular,ahýr zaman olusar Sað müslüman seyrekdür,ol da güman olusar Danýþman okur tutmaz,derviþ yolun gözetmez Bu halk öðüt iþitmez,ne sarp zaman olýsar Gitti beyler mürveti,binmiþler birer atý Yediðü yoksul eti,içtiðü kan olýsar Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýnda "Etik ve Mesleki Doyum'' konulu konferans düzenlendi. SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Habib Akdoðan katýldý. Konferansta Doç. Dr. Habib Akdoðan mesleðin Ne acayip sergüzeþtler,baðrým dolu serzeniþler Durmaz akar kanlý yaþlar,aksa gerek þimden gerü. Yunus Emre Kýzýltepe'den geleceði açýsýndan eðitimin ve meslek etiðinin önemi hakkýnda önemli bilgiler verdi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise konferansta, "Meslek alanýnda yapýlan son düzenleme Resmi Gazetede yayýmlanan Muhasebe meslek mensuplarýnýn etik eðitimi ve etik sözleþme yapýlmasý hakkýnda teblið yayýnlandý. Bunun üzerine teorik ve yüz yüze etik eðitimleri ile hedeflenen mesleki etik konusunda ortak deðerler oluþturmak herkesin bu deðerlere sahip çýkmasý konusunda fikir birliðine varmak ve bu eðitimleri tamamlayan meslektaþlarý oda ile etik sözleþmesi imzalayacaklardýr" dedi.yýldýrým, Türkiye çapýnda oluþturulan mesleki sorunlarýn çözümü için de "Bir ses de sen ver" kampanyasýna katkýlarýndan dolayý meslek mensuplarýna teþekkür etti. hizmet teþekkürü HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7356 2,7370 EUR 3,0837 3,0849 STERLiN 4,3059 4,3079 2,2061 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, mahallesinin muhtelif bölgelerinde sürdürülen altyapý hizmetlerinden dolayý Çorum Belediyesine teþekkür etti. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, Belediyesi tarafýndan mahallesinin çeþitli bölgelerinde asfalt, kaldýrým ve park baþta olmak üzere önemli hizmetlere imza atýldýðýný belirterek, bu hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere, belediye baþkan yardýmcýlarýna, ilgili müdürlükler ile tüm belediye personeline teþekkür etti.haber Servisi Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Baro'dan Kolcu ve Sobacý'ya tebrik Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret ettiler. Baro Baþkaný Altan Akpýnar ve yönetimi, ziyaretlerde Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevlerinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Yapý Denetim Bölümü nden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hükümsüzdür Sabri oðlu Ýdris Yetkin Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER Mursi'nin idam kararýna büyük tepki! 3 Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý "Mýsýr'da idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz" Çorum'da sivil toplum kuruluþlarý Özgür-Der Çorum Þubesi öncülüðünde düzenledikleri eylemde Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'nin darbeciler tarafýndan idama mahkum edilmesine tepki gösterdiler. Akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydanýnda yapýlan eylemde konuþan Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, "Mursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilincini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için buradayýz" diyerek sözlerine baþladý. Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa ettiðini belirten Murat Ýslam, þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþtýðýný söyledi. Türkiye'de Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'da ki bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyete de dikkat çeken Ýslam, Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkarmak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini darbe ile deviren zihniyetin ayný olduðu belirtti. Ýslam sözlerine þöyle devam etti: "Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa etmektedir. Cunta elinden gelen her þeyi yapmýþ, katliamla, iþkenceyle, yasakla, zulümle Ýhvan'a boyun eðdirmeye, Ýslami hareketi susturmaya, sindirmeye çalýþmýþ ama baþarýsýz olmuþtur. Kardeþlerimiz esir olsa da asla teslim olmamýþlardýr. Ve þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþmaktadýr. Oysa Müslümanlar Rableriyle ahitlerine sadýktýrlar. Bir kýsmý ahdini yerine getirmiþ ve þehadete yürümüþ, diðerleri de sýralarýný beklemektedirler ama asla sözlerinden dönmemiþler, dönmeyeceklerdir. Ayrýca Türkiye'de Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'da ki bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyeti de buradan lanetliyoruz. Mursi'ye darbe yapýldýðýnda buna içten içe sevinen ve ayný sürecin Türkiye'de gerçekleþmesinden, seçilmiþ cumhurbaþkanýna darbe yapýlsa ve idam edilse bundan hoþnut olacaðý belli çevrelerin yayýn organlarýnda attýklarý manþetlerin kendilerini ele vermiþtir. Bu çerçevede Türkiye'de 7 Haziran genel seçim sonuçlarý Orta Doðuda Darbeci Sisi, Katil Esed ve onlarýn destekçileri Ýran ve Ýsrail baþta olmak üzere ABD, BM ve Batý dünyasý tarafýndan memnuniyetle karþýlanmýþtýr. Türkiye'de ki Ak Parti iktidarý Filistin'de, Suriye'de, Mýsýr'da ve diðer coðrafyalarda akan kana sessiz kalmamasý, BM ve küresel egemenlerin iki yüzlü politikalarýný ifþa etmesi bu güçleri rahatsýz etmiþtir. Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkarmak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini darbe ile deviren zihniyet aynýdýr. Bizler Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, Maliki gibi despotlarý ve destekçisi Ýran'ý ve Suud'u, ayrýca, tüm katil diktatörlerin patronluðunu yapan ABD'yi, Ýsrail'i, BM'nin 5'li çetesini, Rusya'sýný lanetlemeyi sürdüreceðiz. Zillete boyun eðene yazýklar olsun! Ýzzete talip olan tüm Müslüman kardeþlerimize selam olsun! Çorumlu Müslümanlar olarak, tevhidi ilkemizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðünün kapýlarýný açmak için mücadelemiz arzýn tamamýnda devam edecektir. Bu vesile ile Ýhvan'a karþý gerçekleþtirilen bu haksýz, hukuksuz ve alçakça saldýrýlarý, bir komediden farksýz olan idam kararlarýný, cuntanýn baský ve despotizmini þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. Mýsýr halkýný ve Müslüman kardeþler teþkilatýnýn haklý davalarýnda sonuna kadar destekliyoruz." Basýn açýklamasý, Hacý Ömer Bayram'ýn yaptýrdýðý duanýn ardýndan sona erdi. Yýlmaz MERT Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan yapýlan basýn açýklamasýnda Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ve yol arkadaþlarýna idam cezasý verilmesine tepki gösterildi. "Ýnsanlýk yaratýldýðýndan bu yana hakbatýl mücadelesi devam ediyor ve kýyamete kadar da devam edecektir. Allah' a ve onun nizamýna savaþ açanlar binlerce yýldýr hep kaybettiler ve kaybetmeye devam edecekler. Kendi nefislerine ve inananlara zulmetmekten baþka bir kazançlarý da olmayacaktýr. "Sakýn, Allah'ý zalimlerin yaptýklarýndan habersiz sanma! Allah, onlarý ancak gözlerin dehþetle bakakalacaðý bir güne erteliyor."(ýbrahim 42)" ifadeleriyle baþlayan açýklamada "Halkýn %52 oyu ile seçilmiþ hükümet daha birinci yýlý dolmadan tanklar ve toplar ile yok edildi.70 yýllýk diktatörlüðe ses çýkarmayanlar ülkenin ilk ve tek seçilmiþ devlet baþkanýna ve Mýsýr halkýna barýþý, selameti, huzuru çok gördüler. Susturmak istediler. Þehadet niþanýna, bir kurþunu þahit tutan Esma'larý bu yüzden katlettiler. Yok etmek istediler. Bu yüzden Rabiatul Adeviye'nin kahraman erlerine kin ve kurþun kustular. Bu gün de Mursi ve yol arkadaþlarý 105 kiþiye idam cezasýný onaylayarak zulümlerine ve zalim ve batýl olan hâkimiyetlerine devam edebileceklerini sanýyorlar. Tarihten hiç mi ders almazlar, ne zaman görülmüþ zulmün hakka galip geldiði Biz inananlar "Bizler kendimizi deðiþtirmedikçe Allah bizim hakkýmýzdaki hükmünü deðiþtirecek deðildir" ayeti gereði inandýðýmýz deðerlere daha sýký sarýlmalýyýz. Batýnýn insafýndan medet ummayý býrakmalýyýz artýk. Onlarýn adaleti sadece kendilerine ve kendilerinden olanlaradýr. Ýbrahim'i ateþe atanlar, Musa'nýn canýna kast edenler þimdi Muhammed Mursi, Muhammed Bedii ve Yusuf Kardavi gibi Ýslam önderleri hakkýnda idam kararý verdiler. Verilen Ýdam kararý tüm Mýsýr halkýna ve tüm Ýslam ümmetine karþý verilmiþ bir karardýr" denildi. 55 sivil toplum kuruluþunun yer alýðý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'nun açýklamasý þu ifadelerle sona erdi: "Ey Zalimler! Siz yaþarken de, baþýnýza kýyamet koparken de, ebedi cehenneminize giderken de hep kaybedenlerden olacaksýnýz. Ýmansýzlýðýnýz, kininiz sizi yiyip bitiriyor. Siz, mutlak, her an kaybeden, daimi mutsuzlardansýnýz. Ey Mýsýr halký, ey Müslüman dünya ümitsizliðe düþme, üzülme Bize yardýmcý olarak Allah yeter. Mübarek Ramazan ayýnýn baþlangýcý bu günlerde intikam hýrsýyla verilen Mýsýr'daki 105 masum insanýn idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz. Rabbim þu mübarek günlerin hürmetine dualarýmýzý kabul etsin, bizleri kendisine hakkýyla kulluk edenlerden eylesin." "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûmdur" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yaptýðý yazýlý açýklamada Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný Mursi'ye verilen idam kararýna tepki gösterdi."mýsýr'ýn seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Mursi hakkýnda verilen idam cezasýný kýnýyoruz. Hukukun üstünlüðünü, insaný ve evrensel insan haklarýný esas alan Memur Sen ailesi olarak darbeci mahkemenin hukuk dýþý, faþist, zalim ve sipariþ kararýný tanýmýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan ve bu kararýn post emperyalizmin ve uluslararasý kamuoyunun, insanlýk vicdanýnýn reddettiði bir karar olduðunu vurgulayan Saatcý, "Halkýn temsilcilerinin darbeci generaller tarafýndan cezalandýrýldýðý bugün, adaletin ve insanlýðýn ayaklar altýna alýndýðý gündür. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ile dava arkadaþlarýna idam kararýnýn verilmesinde darbeci Sisi ile iþbirliði yapan ve karþý çýkmayan herkes sorumludur. Cunta, dünyanýn suskunluðundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalýþmaktadýr. Bu hatalarýný telafi etmek adýna idam kararlarýnýn temyiz de bozulmasý için, zaman kaybetmeden tüm dünya ülkeleri ve insanlýk vicdaný inisiyatif almalýdýr. Binlerce darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr'da katillerin verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve þiddete bulaþmayarak örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn yanýnda durduðumuzu Memur Sen olarak deklare ediyoruz. Memur Sen olarak bir kez daha vurguluyoruz: Kurulan mahkeme düzmecedir. Sanýk kürsüsünde Mursi'nin deðil Sisi'nin olmasý gerekmektedir. Sisi'nin sanýk olduðu ve adaleti esas alan bir mahkemece yargýlandýðý bir düzlemde ancak adalet tartýþýlabilinir. Mursi hakkýnda bugün verilen hüküm; yargýlama yönüyle garabet, karar yönüyle ise vahþettir. Tarih bize gösteriyor ki, bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûm olmuþlardýr" dedi.

4 HABER 2015 buðday taban fiyatlarý açýklandý Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafýndan açýklanan buðday taban fiyatýnýn çiftçiyi rahatlattýðýný söyledi ve Tarým Bakanlýðýna ve TMO'ya teþekkür etti yýlýnda yaþanan olumsuz iklim koþullarýna baðlý olarak Türkiye'de buðday üretiminin bir önceki yýla göre %14 azalýþla 19 milyon ton, arpa üretiminin ise %20 azalýþla 6,3 milyon ton olarak gerçekleþtiðini kaydeden Yýlmaz, "2015 yýlýnda iklim þartlarýnýn hububat üretimi açýsýndan uygun seyretmesi nedeniyle buðday üretiminin geçen yýla göre %18 artýþla 22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artýþla 8 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu yýl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buðday rekoltesi beklenmektedir. TMO bu güne kadar ekiliþ durumu, bitki geliþimi, üretim durumu ve ürün maliyeti gibi konularda çalýþmalar yürüterek alým politikalarýný þekillendirmiþtir" dedi. Yýlmaz, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada bu yýl TMO tarafýndan hububat alýmlarýnda izlenecek politikalarý ise þöyle sýraladý: 1-Çiftçi Kayýt Sistemi'ne kayýtlý üreticilerden belgelerindeki üretim miktarýnýn tamamý satýn alýnacaktýr. 2-Ürünler, bu yýl da fiziksel analizlerin yanýnda kimyasal analiz deðerlerine göre fiyatlandýrýlacak ve kalitesine göre sýnýflandýrýlarak depolanacaktýr.2011 yýlýnda "Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et" sloganýyla baþlattýðýmýz Proteine Dayalý Alým Sistemi ile ürünlerin kalitesinde artýþ saðlanmýþtýr. Kaliteli üretimi daha da teþvik etmek amacýyla kaliteli ürüne %3'e kadar verilen ilave fiyat, bu yýl %7'ye çýkarýlmýþtýr. Böylece kaliteli üretim yapan üreticimiz önceki yýllara göre daha fazla kazanç elde edecek, diðer yandan ülkemizin kaliteli buðday ihtiyacý da karþýlanmýþ olacaktýr. 3- TMO, üreticilerimizin iþ yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacýyla son üç yýldýr uyguladýðý randevulu alým sistemine bu yýl da devam edecektir. Randevular, internet üzerinden veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alýnabileceði gibi TMO þube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alýnabilecektir. 4-Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü alým yapýlacaktýr yýlý için 2 no.lu Anadolu kýrmýzý sert (AKS) ekmeklik buðday müdahale alým fiyatý ton baþýna 862 TL olarak belirlenmiþtir. Protein oraný yüksek, süne oraný düþük olan buðdaylar %7'ye kadar ilave fiyat almaktadýr.diðer gruplardaki ürünlerin alým fiyatlarý TMO tarafýndan belirlenen pariteye göre hesap edilecektir. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlýðýmýz tarafýndan ton baþýna 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapýlacaktýr. Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðday için belirlenmiþ olan 862 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 127 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 989 TL/Tona yükselmektedir. Açýklanan bu fiyatla Üretici maliyete göre %48 oranýnda, ton baþýna 310 TL kâr elde etmiþ olacaktýr. Pariteye göre Makarnalýk buðday fiyatý 976 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte1.103 TL/ton), Arpa fiyatý ise 645 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 772 TL/ton) olmaktadýr. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alým noktalarýmýzda herhangi bir zorlukla karþýlaþmamalarý için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularýný mutlaka almalarý, ürünlerini randevu alýnan gün getirmeleri, anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý veya banka hesap numaralarý ile alým noktalarýna gelmeleri, gerekmektedir. Anlaþmalý bankalar: Ziraat Bankasý, Halkbank, Akbank, Garanti Bankasý, Vakýflar Bankasý, Yapý Kredi Bankasý, Ýþ Bankasý, Denizbank, TEB, Albaraka Türk, Finansbank." Ýlhan Yýlmaz bütün üreticilerin hayýrlý bol ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri dileðine bulanarak açýklamasýný tamamladý. Çalýþan anne adaylarý nelere özen göstermeli? Yüksek tempolu ve çok yorucu bir iþi olmayan anne adaylarý, gebeliklerinin son haftalarýna kadar rahatlýkla çalýþabilirler. Ancak çalýþma zamaný ve þekli mutlaka kendilerini takip eden doktorlarý tarafýndan deðerlendirilmeli. Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý- Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, çalýþan anne adaylarýnýn hamilelik sürecini saðlýklý geçirebilmeleri için önerilerde bulundu."çalýþan anne adaylarý en düzensiz beslenen grubu oluþturur. Bunun nedeni, sabah alelacele bir þeyler atýþtýrýlarak güne baþlanmasý, öðlen iþyerinde çýkan yemeðin isteðe göre deðiþtirilememesi ve istenmeyen yemeði yemek yerine yine baþka þeylerle öðünün geçiþtirilmesi ve akþama yorgun argýn eve gelindiðinde yine acelece yemek piþirilmesidir. Haftada bir gün yapýlan pazar kahvaltýlarý da dengesiz beslenmeye katkýda bulunur. Bunun çözümü ise sabah daha erken kalkýp dengeli bir kahvaltý yapmak, öðle yemeðini evden götürmek ve akþam yemeði için de eþten/aileden destek istemek olabilir" diyerek açýklamasýna baþlayan Op. Dr. Seval Taþdemir þu bilgileri verdi: ÇEKMECENÝZDE FINDIK VE CEVÝZ BULUNSUN Saðlýklý ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek için özellikle çalýþan anne adaylarý beslenme alýþkanlýklarýný tekrar gözden geçirmelidirler. Temel besin maddeleri olan et, yumurta, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze-meyve ve tahýllardan yeterince alýnmalý, þeker ve yað dengesi iyi ayarlanmalýdýr. Þeker ve yað miktarý yüksek gýdalar besleyici özellikleri düþük ve kalorileri çok yüksek gýdalar olduðu için sýnýrlý ölçüde tüketilmesi gerekir. Fýndýk ve ceviz gibi kuruyemiþler de yüksek kalorili olmamalarý ve antioksidan etkileri nedeni ile iþ ortamýnda sýnýrlý olmak üzere tüketilebilir. GÜNDE 2 FÝNCANDAN FAZLA ÇAY ÝÇMEYÝN Anne adaylarýnýn günlük kalori ihtiyaçlarý diðer kadýnlara oranla 300 kalori daha fazladýr. Kadýnlarýn normal beslenme düzenlerine hamilelikle birlikte 20 gram protein, 20 miligram demir ve 500 miligram kalsiyum eklenmelidir. 3 ana 3 ara öðün olmak üzere en az 6 öðün beslenilmelidir. Sývý gýdalarý ve özellikle suyu (günde 2 litre) gebelik öncesine nazaran daha fazla tüketmek gereklidir. Kahve ve çayýn günde 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi önerilir. Ara öðünlerde lifli ve kepekli besinler sindirim sistemi için faydalý olacaktýr. Ara öðünlerde havuç, elma gibi meyve ve sebzeler rahatlýkla tüketilebilir. Doðal meyve sularý da baþka bir alternatif olabilir. Yine bu ara öðünler için süt, süt ürünleri ve sütlü tatlýlar da rahatlýkla tüketilebilir. DOÐRU AYAKKABI AZ TOPUKLU OLANDIR Anne adaylarý; iþ ve günlük hayatlarýnda vücuda oturmayan, rahat hareket etmelerini saðlayacak hafif ve bol kýyafetler tercih etmelidir. Özellikle terlemeyi artýran sentetik kumaþlar yerine daha saðlýklý olan pamuklu kumaþlar tercih edilmelidir. Ýç çamaþýrlarýnda da buna dikkat etmeliler. Bu dönemde ayakkabý seçimi de oldukça önem taþýr. Babet gibi topuksuz veya yüksek topuklu ayakkabýlar sýklýkla bel aðrýlarýna sebep olabileceðinden alçak topuklu ayakkabýlar anne adayýnýn çalýþma ortamýndaki rahatý için daha doðru olacaktýr. Turuncu Kitkabevi'nde imza günü Kiþisel Geliþim ve Ýletiþim Uzmaný Saadet Atalay ile Araþtýrmacý Yazar Selâhattin Aydemir imza ve söyleþi günü düzenleyecek. Etkinlik 20 Haziran 2015 Cumartesi günü saat arasýnda Kubbeli Camii Karþýsý Kapalý Çarþýda bulunan Turuncu Kitkabevi'nde yapýlacak. Haber Servisi 2 SAATTE BÝR 10 DAKÝKA MOLA Anne adayýnýn çalýþma ortamýnýn aydýnlýk ve iyi havalandýrýlmýþ olmasý çok önemlidir. Direkt klimaya maruz kalmayan bir bölümde rahat bir koltuðun olduðu ve dirseklerin 90 derecede durabileceði yükseklikteki masalar kullanýlmalýdýr. Uzun süre dinlenmeden çalýþmak kaslarda aðrýya ve dolaþým sisteminde bazý problemlere yol açabilir. Belli aralýklarla verilecek molalarda basit kol, bacak ve boyun hareketleri faydalý olur. Sürekli oturarak çalýþan anne adaylarýnýn 2 saatte bir kalkýp 10 dakika ofis içinde dolaþmalarý, dolaþým sistemlerini rahatlatmalarý açýsýndan önemlidir. Mümkünse iþe servisle gidip gelmek, öðle saatlerini 'þekerleme' yapmak için kullanmak, iþini bir an önce bitirip geri kalan zamanýný istirahat için harcamak veya iþyerinden erken çýkma seçeneðini kullanmak da anne adayý için çözüm olabilir. ARABA KULLANMAK YERÝNE SERVÝSE BÝNÝN Ýþ yerine servis, toplu ulaþým araçlarý veya eþiniz tarafýndan kullanýlan özel araçla gitmek en idealidir. Aracý kendiniz kullanýyorsanýz emniyet kemeri kullanýmýna özen göstermelisiniz. Tansiyon ve kan þekeri düþme eðiliminin ortaya çýktýðý durumlarda araç kullanýlmasý önerilmez. Hamileliðin ikinci yarýsýndan sonra anne adaylarýnýn araç kullanýmýnda daha yavaþ seyreden trafikleri tercih etmeleri önemlidir. 32'nci haftadan sonra kýsa mesafeler hariç anne adayýnýn araç kullanmasý istenmez.çalýþan ve günün önemli bir kýsmýný ayakta geçiren hamileler, evde ayaklarýný ve bacaklarýný yüksek bir noktaya kaldýrarak dinlenmelidirler. Ýþ sonrasý evde basit yürüyüþ veya temel egzersiz hareketleri ile toplardamarlardaki kan akýþýný düzenleyecek hareketler yapmalarý önerilir. Haftada 2-3 kez yüzme, her gün en az 20 dakikalýk tempolu yürüyüþler ya da germe-gevþeme egzersizleri; hem anne adayýnýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar, hem de doðuma iyi bir hazýrlýk olmaktadýr. Gece yatmadan alýnan ýlýk bir duþ; anne adayýný rahatlatarak düzenli bir uykuya geçiþi saðlar." BABASIZ BABALAR GÜNÜ Hayat provasýzdýr. Dolaysýyla kimine gül kimine diken olur. Ýnsan sabredip yaþarsa aziz, ölürse muhtemel ki þehit olur. Geçenlerde bir yerde otururken dikkatimi çekti. Anne - babasý ayrý olan iki kardeþ durmadan birbirlerine sarýlýyorlar. Lisani haliyle anne- babanýn ayrýlýðýndan doðan sevgi eksikliðini birbirlerine omuz vererek bir nebze olsun telafi etmeye çalýþýyorlar. Sulu gözlü biri olarak çok etkilendim. ''Anne-babalar vardýr, çocuklarý için KENDÝLERÝNÝ feda ederler. Anne-babalar vardýr kendi zevki 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sefalarý için ÇOCUKLARINI feda ederler. Ve eften püften sebeplerle evlilik cüzdanlarýný atýverirler. Geçenlerde bir Avukat arkadaþým, 'Mahir Bey, her gün bir boþanma davasý talebi geliyor deyince þaþýrdým' Çünkü bunun uzun vade de yansýmasý olarak bazen çocuklar periþan, ebeveynler periþan ve neticede toplum periþan oluverir. Nasýl olmasýn ki, apartmanýnýzda boynu bükük bir çocuk varsa, siz balkonda güle oynaya çayýnýzý nasýl yudumlayabilirsiniz. Veya sýnýfta bir tarafta anneler - babalar gününüzü kutlayan, diðer taraftan hayatta olan ama iç çekiþme nedeniyle annesine - babasýna sarýlamayan öðrencisi olan öðretmen nasýl mutlu olabilir ki? Rabbim tavuðu civcivlerinden, çocuklarý anne-babalarýndan ayýrmasýn Annesiz-babasýz ANNELER - BABALAR GÜNÜ kutlatmasýn 17 Aðustos depreminde, Annemi ve seni kaybettikten sonra, Özel günleri unutmuþtum baba. Ama þimdi tekrar hatýrladým Bugün babalar günüymüþ! Nereden öðrendin dersen, Çiçekçilerde ayrý bir hazýrlýk Çarþý, pazar bilsen bir kalabalýk. Bende, belki sizi hayalen görürüm diye, Koþtum geldim, özel günlerde Ailecek beraber oturduðumuz, Sizi benden ayýran apartmanýn Tam karþýnýndaki yeþil parka. Kenarda duran banka oturmuþ Ben sizi düþünürken baba, Beni emin bilmiþ olacak ki, Yanýma yaklaþtý küçük bir çocuk. Gözleri nemli ve titrek bir sesle, Bende oturabilir miyim abi dedi. Buyur dedim. Teþekkür ederek, Benim adým Ali dedi, Ve baþladý anlatmaya Uzun hikâye iþte. Babasýný tanýmýyor, O küçükken, babasý evi terk etmiþ Annesi benden bu kadar diyerek, Yeniden evlenip uzak þehre gitmiþ. Bunlar iki kardeþ sokakta kalmýþ Zavallýnýn bakýmsýzlýktan, Üstü baþý kir, Rengi de sapsarý olmuþ. Parklarý, köprü altlarýný mesken tutmuþlar Muhanete muhtaç olmamak için, Çöpten topladýklarý ekmeði Yeyip yatmýþlar. Ve en önemlisi, bu da geçer diyerek Acýlarý, çileleri hep içlerine atýp, Omuz omuza vererek birbirlerini avutmuþlar. Hani baba hep derdinya sen, ''Aman oðul dikkat edin, çevrede hýrlýda var, hýrsýzda var'' diye. O zaman pek anlamazdým ne demek istediðini, Ama þimdi daha iyi anlýyorum baba. Çünkü Ali'nin abisi hýrsýzlarýn iftirasýna kurban gitmiþ. Sorgu sual derken, zavallýnýn üç yýlý hapiste bitmiþ Ali'de abim suçsuz amcalar diyerek, Çevreden yardým talep etmiþ! Ama nafile Sonuç mu, hala haber yok Ben suçsuzum abi dese de, idarenin karný tok Ýþin kahreden yönü ne biliyor musun baba, Kötülerin þerrinden Ali'nin abisinin lehinde þahitlik edecek Bir tek er kiþi yok. Ali'de çekiyor yokluk içinde yok. Biz Ali ile sohbet ederken baba, Önümüzden bir çocuk geçiyor Babasýnýn elinden tutmuþ, Belli ki mutluluktan dünyayý unutmuþ. Ablasýnýn da bir elinde hediye paketi, Diðer elinde çiçek var. Bir zamanlar annemle sana aldýðýmýz gibi Üzerinde ''babalar günün kutlu olsun '' yazýyor. Bizde gýpta ile onlara bakýyoruz baba Çünkü ben annemi ve seni vakitsiz kaybettim Ali ise istenmeyip sokaða terkedilmiþ Anne- baba tarafýndan unutulmuþ bir çocuk. Yaþýný sorarsan, yaþýmýn yarýsý yani on buçuk Ali'yi tanýyýnca sizi daha çok özledim baba. Çünkü siz beni asla terk etmediniz, Sizi benden deprem ayýrdý. Ama Ali'nin durumu farklý Onun hem annesi, hem babasý yaþýyor Zavallý istenmediði için, onlara kavuþamýyor Her ne olursa bunda da bir hayýr vardýr derdin Demek babalar gününde de hayýr varmýþ baba Ýyi ki gelmiþim buraya, yoksa siz mi çaðýrdýnýz? Çünkü Ali gibi saf ve temiz bir arkadaþým oldu. Nasýl olsa imkânýmýz var, paylaþmakta güzeldir. Artýk bana, Ali için aðabeylik yapmak vardýr. Bir babalar günüde böyle geçti iþte baba Sen vesile oldun bir Ali kurtuldu ama Belki geride binlerce Ali var. Bu günlerden habersiz, Yaþýyorlar sokaklarda, Çaresiz, çaresiz

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Hasan Çakmak finalde yarýþacak Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı