Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki farkl tespit yönteminde fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt r lmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki farkl tespit yönteminde fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt r lmas"

Transkript

1 ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(4): künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki farkl tespit yönteminde fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt r lmas Hayri Baran YOSMAO LU 1, Gül BALTACI 1, Defne KAYA 2, Hamza ÖZER 3, Ahmet ATAY 4 1 Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara; 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Spor Hekimli i ABD, Ankara; 3 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Ankara; 4 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Ankara Amaç: Çal flmam zda Endobutton postfiksasyon ve femoral transfiksasyon yöntemleri kullan larak ön çapraz ba (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yap lan kiflilerin, alt ekstremite kas kuvveti, eklem pozisyon hissi ve diz stabilitesi sonuçlar n karfl laflt rmay amaçlad k. Çal flma plan : Hamstring tendon grefti kullan larak Endobutton postfiksasyon (n=20; ortalama yafl: 26.5) ve femoral transfiksasyon (n=20; ortalama yafl: 29.9) yöntemleri ile ameliyat edilmifl bireyler klinik ÖÇB rehabilitasyon program na al nd. Ameliyat sonras 12. ayda izokinetik dinamometre ile kas testi yap larak, kuadriseps ve hamstring kas kuvvetleri de erlendirildi. Diz eklemi pozisyon hissi kay plar n belirlemek için bilgisayarl koordinasyon ve propriosepsiyon testleri (Functional Squat System; Monitored Rehab System) yap ld. Diz laksitesini belirlemek için ön çekmece testi, Kneelax 3 artrometre kullan larak yap ld. Bulgular: ki grup aras nda hamstring ve kuadriseps kas kuvvetleri, konsantrik ve egzantrik motor koordinasyon ve ön tibial laksite parametrelerinde istatistiksel aç dan anlaml bir fark bulunmad (p>0.05). Ç kar mlar: Çal flmam z femoral transfiksasyon ve Endobutton postfiksasyon cerrahi tekni i ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan bireylerin ameliyat sonras 1. y l itibar yla fonksiyonel sonuçlar aras nda istatistiksel aç dan anlaml bir fark olmad n göstermifltir. Ancak her iki grupta da hamstring-kuadriseps kas kuvveti, motor koordinasyon ve propriosepsiyon yetersizli i devam etmektedir. Bu yüzden nöromusküler egzersizler içeren rehabilitasyon program ve takibin, cerrahi sonras 1 y ldan az sürmeyecek flekilde devam etmesini tavsiye etmekteyiz. Anahtar sözcükler: Endobutton; hamstring greft; ön çapraz ba ; TransFix. Ön çapraz ba (ÖÇB) cerrahisi günümüzde ortopedi alan nda en çok çal fl lan kas-iskelet sistemi konular ndan birisidir. [1] Bu cerrahinin amac ÖÇB fonksiyonunu restore etmek, yaralanma sonucu kaybolan proprioseptif mekanizman n sürdürülmesini sa lamak ve böylece ileride oluflabilecek osteoartrit riskini azaltmakt r. [2] ÖÇB rekonstrüksiyonu için y llard r çok çeflitli otogreft ve allogreftler kullan lm flt r. Son y llarda en çok tercih edilen seçenek otogreft hamstring tendondur. [3,4] Hamstring tendon greftinin ÖÇB olarak tespiti amac yla çeflitli yöntemler ve materyaller kullan lmaktad r. Endobutton postfiksasyon (Smith & Nephew Inc., Andover, MA, ABD) grefti lateral femoral kortekse sabitlemek için çokça kullan lan bir yöntemdir. Biyomekanik çal flmalarda bu yöntemle yap lan greftin dayan kl l 61±11 Yaz flma adresi: Dr. Hayri Baran Yosmao lu. Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, 06100, Samanpazar, Ankara. e-posta: Baflvuru tarihi: Kabul tarihi: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i

2 Yosmao lu ve ark. ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras tedavi sonuçlar 241 N/mm olarak hesaplanm flt r. [5] ÖÇB rekonstrüksiyonunda oldukça s k kullan lan di er bir tespit yöntemi de femoral transfiksasyondur (TransFix; Arthrex, Inc., Naples, FL, ABD). Bu yöntem ile yap lan greftin sa laml ise 240N±74 N/mm olarak bulunmufltur. [6] Literatür incelendi inde, farkl tespit yöntemlerinin dayan kl l ile ilgili çeflitli klinik ve kadavra çal flmalar na rastlamak mümkündür, ancak bu tespit metodlar n n fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt ran bir çal flma yoktur. [6-9] De erlendirme için kullan lan yöntemlerin fonksiyonel performansa dayal ölçümleri içermesi cerrahi ve rehabilitasyon etkinli ini incelemek aç s ndan önemlidir. Dolay s yla, çal flmam zda, diz ekleminin dinamik flartlar alt nda davran fl n de erlendirmek hedeflendi. Bu amaçla, Endobutton postfiksasyon ve femoral transfiksasyon yöntemleri kullan larak ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan kiflilerin rehabilitasyon sonras alt ekstremite kas kuvveti, kas koordinasyonu ve diz stabilitesinin fonksiyonel sonuçlar aras ndaki farklara bak ld. Hastalar ve yöntem Endobutton postfiksasyon ve femoral transfiksasyon yöntemleri kullan larak hamstring tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap l p merkezimize baflvuran 40 olgu, 20 fler kiflilik 2 ayr gruba ayr l p klinik ÖÇB rehabilitasyon program na dahil edildi (Tablo 1). Çal flmam z, T bbi Araflt rmalar Etik Kurulu taraf ndan de erlendirilerek etik aç dan uygun bulundu ve tüm kat l mc lar n ayd nlat lm fl onam al nd. Daha önce geçirilmifl mevcut ÖÇB yaralanmas d fl nda herhangi bir alt ekstremite yaralanmas n n ve motor koordinasyon veya alg düzeyini etkileyecek herhangi bir nöromusküler rahats zl n n olmamas, ÖÇB rekonstrüksiyonuna ek olarak herhangi bir cerrahi ifllemin olmamas bireylerin çal flmaya dahil edilme kriterlerini oluflturdu. Her iki gruba ameliyat sonras 12. ayda: 1- Kuadriseps ve hamstring kaslar n n kuvvetini ölçmek amac yla ISOMED 2000 izokinetik dinamometre (D&R Ferstl GmbH, Hemau, Almanya) ile kas testi yap ld. 2- Ameliyat edilen ekstremitenin propriosepsiyon ve nöromusküler koordinasyon eksikliklerini ölçmek amac yla bilgisayarl koordinasyon ve propriosepsiyon testleri (Functional Squat System; Monitored Rehab System, Haarlem, Hollanda) yap ld. 3- Ameliyat edilen dizin tibial anterior translasyon fark n ölçmek amac yla ön çekmece testi Kneelax 3 artrometre (Monitored Rehab System, Haarlem, Hollanda) ile yap ld. Yap lan tüm testlerde bireylerin etkilenmifl dizleri di er taraf ile karfl laflt r ld ve etkilenmifl taraf n yetersizlik yüzdesi hesapland. Cerrahi protokol Femoral transfiksasyon: ÖÇB rekonstrüksiyonu için otojen, dört katl semitendinosus ve grasilis greftleri kullan ld. Tibial plato medial eklem hatt ndan iki parmak altta oblik insizyon ile pes anserinus tendonlar üzerine ulafl ld. Tendon tespit noktas n yükseltmek amac yla pes anserinus üzerinde ters L fleklinde insizyon yap ld. Kapal uçlu tendon s y r c yard m ile her iki tendon al nd ve üzerlerindeki kaslar temizlendi. Tendonlar n her iki ucu dikildi ve greftlere germe terminali üzerinde 5 dakika boyunca 15 lbs lik germe kuvveti uyguland. S ras ile tibia ve femurda tüneller haz rlanarak femur taraf nda as lma prensibine göre, tibia taraf nda ise biyoçözünür inter- Tablo 1. Bireylerin demografik özellikleri. Yafl Boy uzunlu u Vücut a rl (y l)±ss (cm)±ss (kg)±ss Femoral transfiksasyon 29.85± ± ±1.69 (n=20) Endobutton postfiksasyon 26.45± ± ±3.00 (n=20) fiekil 1. Fonksiyonel squat sistemde hastan n pozisyonlanmas. [Bu flekil, derginin adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]

3 242 Acta Orthop Traumatol Turc ferans vidas yard m ile, tünel içerisinde s k flt rma yöntemi kullan larak doku z mbas ile greft tespit edildi. Endobutton postfiksasyon: Kapal tendon s y r - c s kullan larak, s ras yla grasilis ve semitendinosus adale tendonlar ayn ekstremiteden elde edildi. Daha sonra standart artroskopi portalleri kullan larak diz eklemi artroskopik olarak de erlendirildi. Medial portal kullan larak saat 10 veya 2 hizas na, 4 kat olarak haz rlanm fl grasilis ve semitendinosus tendonlar n n içerisinden geçebilece i çapta femoral tünel haz rland. Greft insizyonu ile, ÖÇB güdü ü rehber al narak, 45 derece aç yla uygun çapta tibial tünel aç ld. Haz rlanan greft tibial tünelde bafllayarak diz içerisine yerlefltirildi. Femoral tarafta Endobutton loop, tibial tarafta biyoçözünür vida ve U-çivi kullan larak greft tespit edildi. Postoperatif rehabilitasyon Tüm hastalar cerrahi sonras ilk hafta içerisinde rehabilitasyona bafllad. Ameliyat sonras ilk 3 haftal k sürede eklem hareket aç kl n erken kazanmak hedeflendi. Hastan n ayakta tolere edebildi i ölçüde a rl k aktarmas na izin verildi. Fleksiyon yönünde eklem hareket aç kl n artt rmak için kapal kinetik zincir fleksiyon egzersizleri, ekstansiyon limitasyonunu önlemek için ekstansiyon ask s egzersizi yapt - r ld. Kuadriseps kontrolünü artt rmak amac yla düz bacak kald rma, izometrik kuadriseps egzersizleri ve kalça abdüksiyon ve addüksiyon egzersizleri yapt r ld. Cerrahiden 3-4 hafta sonra bisiklet, Theraband ile kuvvetlendirme egzersizleri, denge tahtas üzerinde a rl k aktarma, yumuflak zemin denge ve koordinasyon egzersizlerine baflland. Ayakta mini çömelme ve kapal kinetik zincir koordinasyon egzersizlerine yine bu dönemde devam edildi. 6-8 hafta içinde dirençli diz ekstansiyon ve fleksiyon egzersizlerine geçildi. Hastalar ameliyat sonras ilk 6 hafta dizlik kulland. Ameliyattan 16 hafta sonra düz kofluya izin verildi. Postoperatif 6, 12, 16, 24 ve 36. haftalarda klinik de- erlendirme, egzersiz program n n yeniden düzenlenmesi ve hasta motivasyonunun korunmas amac yla hastalar klini e ça r ld ve kontrolleri yap ld. Kuvvet de erlendirmesi Çal flmam zda her iki gruptaki hastalar ISOMED 2000 izokinetik dinamometre (D&R Ferstl GmbH, Hemau, Almanya) ile de erlendirildi. Fleksiyon-ekstansiyon hareketi boyunca hamstring ve kuadriseps kaslar n n izokinetik kuvvetinin belirlenmesi amac yla test yap lacak kifli ölçüm koltu una diz ve kalça eklemi 90 olacak flekilde oturtuldu. Diz eklem merkezi lazer vas tas yla dinamometre hareket merkezi ile efllefltirildi. 5 dakikal k s nma periyodunun ard ndan izokinetik sistem öncelikle 60 /sn lik aç sal h za ayarland. Bu aç sal h zda hastadan sistemin kuvvet kolunu mümkün oldu unca kuvvetli bir flekilde baca yla 5 kere yukar ya itmesi ve beklemeden yine mümkün olan en kuvvetli flekilde bafllang ç pozisyonuna dönmesi istendi. 1 dakikal k dinlenme aras ndan sonra sistem ayn ifllemler 180 /saniyelik aç sal h zda 10 tekrar yap lacak flekilde uyguland ve dene in uygulad maksimum kuvvetin ortalamas hesapland. Testler sonucunda etkilenmifl dizden elde edilen peak tork ve toplam ifl de erleri di er ekstremiteden elde edilenlerle karfl laflt r larak, etkilenmifl taraf n zay fl k yüzdesi hesapland. Motor koordinasyon testi Motor koordinasyon de erlendirilmesi bilgisayara ba lanm fl horizontal leg press aleti olan fonksiyonel squat sistemi ile yap ld (Functional Squat System; Monitored Rehab System, Haarlem, Hollanda). Hasta s rtüstü pozisyonda, diz ve kalça eklemi 90 olacak flekilde sisteme yerlefltirildi (fiekil 1). Hastadan bir tam diz ekstansiyonu yap p tekrar bafllang ç pozisyonuna dönmesi istendi. Bu sayede dene in yapt horizontal çömelme hareketinin maksimum ve minimum noktalar sisteme kaydedildi. Daha sonra vücut a rl n n %20 sine karfl l k gelen a rl k, sistem üzerindeki a rl k barlar ndan ayarlanarak teste baflland. Hastadan, önce etkilenmifl taraf baca ile ekranda görünen k rm z art iflaretini, yine ekranda mavi çizgiyle belirlenen rota üzerinde 1 dakika boyunca tutmas istendi. Bu görevi belli bir koordinasyon içinde do ru olarak yapabilmesi için dene in, diz fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini konsantrik ve egzantrik kas kontraksiyonu yard m ile yapmas gerekti. Rotadan sapma miktar sistem taraf ndan hesapland. Bir dakikal k dinlenme aras verildikten sonra ayn test di er ekstremite ile tekrarlanarak, etkilenmifl ekstremitenin koordinasyon kayb yüzdesi hem egzantrik hem de konsantrik hareket için ayr ayr hesapland. Propriosepsiyon testi Hasta horizontal leg press sistemine ayn flekilde yerlefltirildi. Hastadan bir tam diz ekstansiyonu ya-

4 Yosmao lu ve ark. ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras tedavi sonuçlar 243 Table 2. zokinetik kuvvet defisitleri. Femoral transfiksasyon Endobutton postfiksasyon Kuadriseps defisiti X ±SS Ortalama ±SS t p (180 /s) Peak tork (%) ± ± Toplam ifl (%) ± ± Peak tork (%) ± ± Toplam ifl (%) ± ± Hamstring defisiti X ±SS Ortalama ±SS t p (180 /s) Peak tork (%) 7.31 ± ± Toplam ifl (%) 6.14 ± ± Peak tork (%) 7.31 ± ± Toplam ifl (%) 9.64 ± ± SS: Standart sapma; t: t-test; p=0.05 p p tekrar bafllang ç pozisyonuna dönmesi istendi. Bu sayede dene in yapt horizontal çömelme hareketinin maksimum ve minimum noktalar sisteme kaydedildi. Daha sonra vücut a rl n n %20 sine karfl l k gelen a rl k, sistem üzerindeki a rl k barlar ndan ayarlanarak teste baflland. Hastadan, önce etkilenmifl taraf baca ile ekranda görünen k rm z art iflaretini, konsantrik ve egzantrik kas kontraksiyonunu kullanarak mavi çizgiyle belirlenen rota üzerinde bulunan sabit bir fleksiyon derecesine iki kere getirmesi istendi. Daha sonra k rm z art flekli ekran üzerinden kayboldu ve hastalardan biraz önce k rm - z art iflareti yard m yla görerek geldikleri noktay, görsel uyar olmadan tekrar bulmas istendi. Hastalar n görerek geldikleri nokta ile görmeden geldikleri nokta aras ndaki fark sistem taraf ndan hesapland. Test 1 dakika dinlenme aras verildikten sonra di er bacakta tekrarlanarak iki bacak aras ndaki fark yüzde olarak belirlendi. Diz stabilitesinin ölçümü Diz ekleminde anterior-posterior yönde meydana gelen tibio-femoral hareket ölçümü Kneelax 3 artrometre (Monitored Rehab System, Haarlem, Hollanda) ile yap ld. Bu ölçüm için hasta uzun oturufl pozisyonuna al nd. Artrometrenin diz aparat diz eklemini fleksiyona alacak flekilde yerlefltirildi. Daha sonra artrometre diz eklemine s k bir biçimde ba land. Artrometrenin kolu yard m ya hastan n tibias, femur sabit kalacak flekilde anteriora do ru çekildi. 132 N kuvvet alt ndaki anterior tibial translasyon belirlendi. Ayn ifllem di er ekstremiteye uygulanarak, etkilenmifl taraf n di er ekstremiteye oranla anterior tibial translasyon farkl l mm cinsinden hesapland. statistiksel analiz Hastalardan al nan verilerin analizi independent sample t-testi ile Statistical Processing for the Social Sciences software 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, % 20 % /sn P. tork 60 /sn T. ifl 180 /sn P. tork 180 /sn T. ifl 0 60 /sn P. tork 60 /sn T. ifl 180 /sn P. tork 180 /sn T. ifl TransFix Endobutton TransFix Endobutton fiekil 2. Etkilenmifl ekstremite kuadriseps kuvvet defisitleri. fiekil 3. Etkilenmifl ekstremite hamstring kas kuvveti defisitleri.

5 244 Acta Orthop Traumatol Turc Table 3. Egzantrik koordinasyon, konsentrik koordinasyon, propriosepsiyon defisitleri ve anterior tibial laksite farklar. Femoral transfiksasyon Endobutton postfiksasyon X ±SS X ±SS t p Egzantrik koordinasyon defisiti (%) 16.47± ± Konsantrik koordinasyon defisiti (%) 18.35± ± Propriosepsiyon (%) 73.72± ± Anterior tibial laksite fark (mm) 2.63± ± SS: Standard sapma; t: t-test; p=0.05 ABD) program kullan larak karfl laflt r ld. statistiksel farkl l k düzeyi p<0.05 olarak al nd. Bulgular Etkilenmifl ekstremite ile sa lam ekstremitenin 60 /sn ve 180 /sn aç sal h zlarda kuadriseps ve hamstring izokinetik peak tork ve toplam ifl defisitlerinde iki grup aras nda istatistiksel aç dan bir fark yoktur (p>0.05) (Tablo 2; fiekil 2 ve 3). Etkilenmifl ekstremite ile sa lam ekstremitenin egzantrik koordinasyon, konsantrik koordinasyon ve propriosepsiyon ve anterior tibial translasyon fark sonuçlar nda iki grup aras nda istatistiksel aç dan anlaml bir fark yoktur (p>0.05) (Tablo 3; fiekil 4 ve 5). Tart flma Bu çal flmada buldu umuz izokinetik kuvvet defisiti sonuçlar, femoral transfiksasyon ve Endobutton postfiksasyon yöntemleri aras nda postoperatif 1. y lda kas kuvveti yönünden istatistiksel bir fark olmad - n göstermektedir. Her iki grupta da etkilenmifl ekstremitede di er ekstremiteye oranla hamstring kas nda %10 civar nda kuvvet kayb bulunmufltur. Bu oran, literatürde hamstring greft ile yap lan ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras nda oluflan kas kuvveti kayb ile ilgili çal flmalarda bulunan oranlar ile paralellik göstermektedir. Bizzini ve ark., hamstring tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan hastalar n cerrahiden 11 ay sonra, hamstring kuvvet defisitinin ortalama %10.4±3.6 oldu unu saptam flt r. [10] Aune ve ark., hamstring tendon ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan hastalar n 12. ay ölçümlerinde yaklafl k %15 oran nda hamstring kuvvet defisiti oldu unu göstermifltir. [11] Feller ve ark., hamstring tendon ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan hastalar n ameliyat sonras 12. ayda ortalama %8.7±17.1 hamstring kuvvet kayb gösterdi ini belirtmifltir. [12] Hamstring kuvvet kayb n n uzun dönemde nas l de iflti ini inceleyen araflt rmac lar ise ileri dönemde hamstring defisitinin y llar geçtikçe azalma e iliminde oldu unu ve ameliyat sonras 2-4 y l ölçümlerinde, normale yaklafl ld n bildirmifllerdir. [13,14] Çal flmam z n kuadriseps kas kuvveti sonuçlar nda ise femoral transfiksasyon grubunda %10-15, Endobutton postfiksasyon grubunda %15-20 kuadriseps kuvvet kayb olufltu u gözlenmifltir. Literatürde hamstring greftleri ile yap lan ÖÇB rekonstrüksiyo % 40 mm Eksentrik koordinasyon Konsentrik koordinasyon Propriosepsiyon 0 TransFix Endobutton TransFix Endobutton Anterior tibial translasyon fiekil 4. Etkilenmifl ekstremite koordinasyon ve propriosepsiyon defisitleri. fiekil 5. Etkilenmifl ekstremite anterior tibial translasyon farkl l (mm).

6 Yosmao lu ve ark. ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras tedavi sonuçlar 245 nundan sonra, kuadriseps kas kuvvetinde benzer flekilde kay p oldu unu gösteren pek çok çal flma vard r. [12,15-17] De Jong ve ark., hamstring tendon grefti ile yap lan ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras kuadriseps kas nda ciddi kuvvet kayb olufltu unu, bu kayb n postoperatif 6 ile 12 ay aras nda azald n ancak yine de ameliyat öncesiyle karfl laflt r ld nda yetersizli in devam etti ini belirtmifllerdir. [16] Kobayashi ve ark., ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras, 12 ile 24. ay aras nda kas kuvvetinde 60 /s aç sal h zda %17, 180 /s aç sal h zda %9 art fl meydana geldi ini, buna ra men hamstring ve kuadriseps kaslar nda kuvvet yetersizli inin hala devam etti ini saptam fllard r. [17] Feller ve ark., 12. ay ölçümlerinde kuadriseps kas nda 60 /sn aç sal h zda %11.1±16.5 defisit saptam fllard r. [12] Yap lan çal flmalarda ÖÇB rekonstrüksiyonu gerçeklefltirilen ekstremitenin kuadriseps kas kuvvetinin uzun dönemde bile di er ekstremiteye oranla zay f bulunmas, kuadriseps zay fl n n sadece patellar tendon greftinde de- il, ayn zamanda hamstring tendon greftinde, hatta allogreftlerde bile olufltu unu kan tlamaktad r. [10,18] Kuadriseps zay fl n n temel nedeni donör saha morbiditesi de il, reseptör ve nöromusküler aktivasyon sistemlerinin bozulmas d r. [19-21] Dolay s yla ameliyat hangi greft tipiyle yap lm fl olursa olsun, oluflmas beklenen bir durumdur. Bu kuvvet yetersizli inde zamanla azalma olmas na ra men, uzun y llar sonra bile bu kaslardaki zay fl k devam etmektedir. [22,23] Lautamies ve ark., hamstring ve patellar tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu geçiren hastalar n 5 y ll k takiplerinde kuadriseps ve hamstring kas kuvveti yetersizli inin sürdü ünü göstermifllerdir. [22] Jarvela ve ark., cerrahiden 7 y l sonra bile ortalama %10 kuadriseps zay fl - n n sürdü ünü bildirmifltir. [23] Çal flmam zda her iki tespit grubunda %15-18 konsantrik ve egzantrik motor koordinasyon, %70 civar nda da propriosepsiyon defisiti olufltu u bulunmufltur. Ameliyat edilen ekstremitenin bu testlerde düflük performans göstermesi, ÖÇB yaralanmas ndan sonra meydana gelen eklem pozisyon hissi kayb na ba lanabilir. Ön çapraz ba n proprioseptif görevini iyi yapabilme oran içinde bulunan mekanoreseptörlerle ilgilidir. [2] Denti ve ark., tedavi edilmemifl ÖÇB lezyonu olan kiflilerde yaralanma sonras 3. aydan itibaren mekanoreseptör say s n n kademeli olarak azald n, 9 ay sonra ise ancak birkaç serbest sinir sonlanmas n n geriye kald n bildirmifl, bir y l geçmifl vakalarda yap lan biyopsi sonuçlar ise serbest sinir sonlanmalar n n bile yok oldu unu göstermifltir. [24] Ön çapraz ba yaralanmas n n mekanoreseptör hasar na neden oldu u kan tlanm fl olmas na ra men, literatürde yer alan propriosepsiyon çal flmalar çeliflkili sonuçlar göstermektedir. Yazarlar n bir k sm ÖÇB yaralanmas olan vakalarda diz eklem pozisyonu hissinin azald n bildirmifltir. [25-27] Ancak baz yazarlar ise yaralanma sonras eklem pozisyon hissinde herhangi bir fark bulamam fllard r. [28,29] Literatürde geçerlik ve güvenirli i gösterilmifl olan eklem pozisyon hissi ölçümleri yayg n olarak kullan lmas na ra men, Grob ve ark., eklem pozisyon hissini araflt ran test sonuçlar n n birbiriyle korelasyonunun olmad n göstermifltir. [30,31] Bu testler bafllang ç noktas ve hareket yönü de ifltirildi inde farkl sonuçlar verebilmektedir. [28,30] Bir baflka önemli nokta ise, flu anda kullan lan propriosepsiyon testlerinin hiçbirinin, ÖÇB üzerindeki mekanoreseptörlerden gelen proprioseptif his ile diz çevresindeki di er yumuflak dokulardan ve eklem kapsülünden al nan pozisyon hissini ay rt edememesidir. Dolay s yla bu testlerin hiçbiri izole olarak ÖÇB içindeki mekanoreseptörlere iliflkin kesin bir yarg veremez. [32] Çal flmam zda kulland m z motor koordinasyon ve propriosepsiyon testleri, hem eklem pozisyon hissini hem de motor kontrol paternini dinamik flartlarda ölçmektedir. Haliyle, çal flmam z sadece eklem pozisyon hissini ölçen di er çal flmalardan farkl d r. Ön çapraz ba tibial anterior translasyonu engelleyen esas yap d r. Ancak d flar dan yüklenen kuvvet miktar artt kça bir miktar tibial kaymaya da izin verir. Gabriel ve ark., diz tam ekstansiyondayken 4±1.0 mm, 60 fleksiyonda iken 6.4±2.4 mm tibial translasyon meydana geldi ini göstermifllerdir. [33] 10 Nm valgus ve 5 Nm tibial internal rotasyon kombine uyguland nda ise 15 fleksiyonda 3.7±2.2 mm, 30 fleksiyonda 5.7±2.7 mm translasyon meydana gelir. [33] Çal flmam zda her iki tespit grubunda tibial anterior translasyonun di er taraf ile fark 3 mm nin alt nda bulunmufltur. Literatür incelendi inde pek çok yay nda benzer sonuca rastlanmaktad r. [11,12,34-36] Aune ve ark., hamstring tendon greftinden bir y l sonra cerrahi uygulanan ekstremitedeki anterior translasyonun di er tarafa oranla ortalama 2.8±2.6 mm fazla oldu unu bildirmifltir. [11] Feller ve ark. yine hamstring greft ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan hastalarda 1. y lda 1.9±1.1 mm fark oldu unu göstermifltir. [12] Marcacci ve ark., hamstring tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras 5. y l anterior laksite sonuçlar na göre hastalar n %76 s n n 3 mm ve alt nda, %18 inin 3 ila 5 mm aras, %6 s n n

7 246 Acta Orthop Traumatol Turc ise 5 mm den fazla anterior tibial translasyon gösterdi- ini bildirmifltir. [34] Afl k ve ark., 204 hasta üzerinde ortalama postoperatif 82. haftada yapt klar anterior laksite de erlendirmesinde hastalar n %95 inde 5 mm nin alt nda anterior tibial translasyon farkl l göstermifltir. [35] Prodromos ve ark., hamstring tendon Endobutton postfiksasyon ile ameliyat edilen 133 hasta üzerinde ortalama 54. ayda yapt klar tibial deplasman ölçümlerinde, hastalar n %86.7 sinin 3 mm ve alt nda, %3 ünde ise 4 mm anterior tibial translasyon fark l tespit etmifllerdir. [36] Bizzini ve ark., ÖÇB rekonstrüksiyonu yap lan hastalar n anterior tibial laksitesini cerrahiden 11 ay sonra Kneelax ile ölçmüfl, hamstring tendon grefti rekonstrüksiyonu uygulanan hastalar n ameliyat edilen taraf tibial laksitesinin sa lam tarafa göre ortalama 2.7±0.7 mm fazla oldu unu bildirmifltir. [10] Literatürde hamstring tendon greft çeflitleriyle gerçeklefltirilen rekonstrüksiyonlar sonras diz stabilitelerini karfl laflt ran herhangi bir çal flma yoktur. Oysa hamstring tendon greftlemede kullan lan farkl tespit materyalleri ve teknikleri farkl biyomekanik sonuçlar ortaya ç karmaktad r. [37,38] Bu aç dan çal flmam z n stabilite sonuçlar, hamstring tendon ile yap - lan greftlemede farkl tip rekonstrüksiyon metodlar - n n laksite sonuçlar n karfl laflt rmal olarak ortaya koymas aç s ndan önemlidir. Karfl dizle yap lan karfl laflt rmadaki k s t m z ameliyat edilmemifl dizde postoperatif gerçeklefltirilen müdahalelerin göz ard edilmesidir. Bu yüzden kas kuvveti kayb n n gösteriminde ameliyat öncesi durum yerine, ameliyat edilmemifl dizle k yas yapmak daha uygun olacakt r. Çal flmam z, ÖÇB rekonstrüksiyonunda femoral transfiksasyon ve Endobutton postfiksasyon yöntemlerinin izokinetik kas kuvveti, nöromusküler koordinasyon, eklem pozisyon hissi ve anterior tibial stabilite ortalamalar aç s ndan fonksiyonel sonuçlar aras nda, ameliyat sonras 1. y l itibariyle herhangi bir farkl l k olmad n göstermektedir. Çal flmam zdan ç kan ikinci önemli sonuç, her iki hasta grubunda da, hamstring ve kuadriseps kuvveti, motor koordinasyon ve eklem pozisyon hissi aç s ndan eksikliklerin olmas - n n hastalar n normale dönmesi için 1 y ll k sürenin yeterli olmad n göstermesidir. Bu yüzden ÖÇB cerrahisi geçiren hastalar, ameliyat sonras uzun dönemde de takip edilmeli ve eksikliklere yönelik rehabilitasyon ve egzersiz programlar uygulanmal d r. Ç kar Örtüflmesi: Ç kar örtüflmesi bulunmad belirtilmifltir. Kaynaklar 1. Gottlob CA, Baker CL, Pellissier JM. Colvin L. Cost effectiveness of anterior crucite ligament reconstruction in young adults. Clin Orthop Relat Res 1999;(367): Adachi N, Ochi M, Uchio Y, Iwasa J, Ryoke K, Kuriwaka M. Mechanoreceptors in the anterior Cruciate ligament contribute to the joint position sense. Acta Orthop Scand 2002;73: Freedman K, D Amato M, Nedeff D, Ari Kaz, Bach B. Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a metaanalysis comparing patellar tendon and hamstring tendon autografts. Am J Sports Med 2003;31: Valentin A, Engström B, Werner S. ACL reconstruction: patellar tendon versus hamstring grafts economical aspects. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006;4: Honl M, Carrero V, Hille E, Schneider E, Morlock MM. Bone-patellar tendon-bone grafts for anterior cruciate ligament reconstruction: an in vitro comparison of mechanical behavior under failure tensile loading and cyclic submaximal tensile loading. Am J Sports Med 2002;30: Brown CH Jr, Wilson DR, Hecker AT, Ferragamo M. Graft-bone motion and tensile properties of hamstring and patellar tendon anterior cruciate ligament femoral graft fixation under cyclic loading. Arthroscopy 2004;20: Fauno P, Kaalund S. Tunnel widening after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction is influenced by the type of graft fixation used: a prospective randomized study. Arthroscopy 2005;21: Lee YS, Kim SK, Park JY, Park JW, Wang JH, Jung YB, et al. Double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction using two different suspensory femoral fixation: a technical note. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007;15: Milano G, Mulas PD, Ziranu F, Piras S, Manunta A, Fabbriciani C. Comparison between different femoral fixation devices for ACL reconstruction with doubled hamstring tendon greft: a biomechanical analysis. Arthroscopy 2006;22: Bizzini M, Gorelick M, Munzinger U, Drobny T. Joint laxity and isokinetic thigh muscle strength characteristics after anterior cruciate ligament reconstruction: bone patellar tendon bone versus quadrupled hamstring autografts. Clin J Sport Med 2006;16: Aune AK, Holm I, Risberg MA, Jensen HK, Steen H. Four-strand hamstring tendon autograft compared with patellar tendon-bone autograft for anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized study with two-year follow-up. Am J Sports Med 2001;29: Feller JA, Webster KE. A randomized comparison of patellar tendon and hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2003;31: Maeda A, Shino K, Horibe S, Nakata K, Buccafusca G. Anterior cruciate ligament reconstruction with multi-

8 Yosmao lu ve ark. ÖÇB rekonstrüksiyonu sonras tedavi sonuçlar 247 stranded autogenous semitendinosus tendon. Am J Sports Med 1996;24: Yasuda K, Tsujino J, Ohkoshi Y, Tanabe Y, Kaneda K. Graft site morbidity with autogenous semitendinosus and gracilis tendons. Am J Sports Med 1995;23: Anderson JL, Lamb SE, Barker KL, Davies S, Dodd CA, Beard DJ. Changes in muscle torque following anterior cruciateligament reconstruction. A comparison between hamstrings and patella tendon graft procedures on 45 patients. Acta Orthop Scand 2002;73: De Jong S, van Caspel D, van Haeff M, Saris DBF. Functional assessment and muscle strength before and after reconstruction of chronic anterior cruciate ligament lesions. Arthroscopy 2007;23: Kobayashi A, Higuchi H, Terauchi M, Kobayashi F, Kimura M, Takagishi K. Muscle performance after anterior cruciate ligament reconstruction. Int Orthop 2004;28: Lephart SM, Kocher MS, Harner CD, Fu FH. Quadriceps strength and functional capacity after anterior cruciate ligament reconstruction: patellar tendon autograft versus allograft. Am J Sports Med 1993;21: Krogsgaard MR, Dyhre-Poulsen P, Fischer-Rasmussen T. Cruciate ligament reflexes. J Electromyogr Kinesiol 2002; 12: Johansson H, Sjölander P, Sojka P. A sensory role for the cruciate ligaments. Clin Orthop Relat Res 1991;(268): Williams GN, Chmielewski T, Rudolph K, Buchanan TS, Snyder-Mackler L. Dynamic knee stability: current theory and implications for clinicians and scientists. J Orthop Sports Phys Ther 2001;31: Lautamies R, Harilainen A, Kettunen J, Sandelin J, Kujala UM. Isokinetic quadriceps and hamstring muscle strength and knee function 5 years after anterior cruciate ligament reconstruction: comparison between bone-patellar tendonbone and hamstring tendon autografts. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008;16: Järvelä T, Kannus P, Latvala K, Järvinen M. Simple measurements in assessing muscle performance after an ACL reconstruction. Int J Sports Med 2002;23: Denti M, Monteleone M, Berardi A, Panni AS. Anterior cruciate ligament mechanoreceptors. Histologic studies on lesions and reconstruction. Clin Orthop Relat Res 1994; (308): Ageberg E, Fridén T. Normalized motor function but impaired sensory function after unilateral non-reconstructed ACL injury: patients compared with uninjured controls. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008;16: Carter ND, Jenkinson TR, Wilson D, Jones DW, Torode AS. Joint position sense and rehabilitation in the anterior cruciate ligament deficient knee. Br J Sports Med 1997; 31: Katayama M, Higuchi H, Kimura M, Kobayashi A, Hatayama K, Terauchi M, et al. Proprioception and performance after anterior cruciate ligament rupture. Int Orthop 2004;28: Fridén T, Roberts D, Zätterström R, Lindstrand A, Moritz U. Proprioception in the nearly extended knee. Measurements of position and movement in healthy individuals and in symptomatic anterior cruciate ligament injured patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1996;4: Good L, Roos H, Gottlieb DJ, Renström PA, Beynnon BD. Joint position sense is not changed after acute disruption of the anterior cruciate ligament. Acta Orthop Scand 1999;70: Boerboom AL, Huizinga MR, Kaan WA, Stewart RE, Hofb AL, Bulstra SK, et al. Validation of a method to measure the proprioception of the knee. Gait Posture 2008;28: Grob KR, Kuster MS, Higgins SA, Lloyd DG, Yata H. Lack of correlation between different measurements of proprioception in the knee. J Bone Joint Surg Br 2002;84: Hogervorst T, Brand R. Mechanoreceptors in joint function. J Bone Joint Surg 1998;80: Gabriel MT, Wong EK, Woo SL, Yagi M, Debski RE. Distribution of in situ forces in the anterior cruciate ligament in response to rotatory loads. J Orthop Res 2004; 22: Marcacci M, Zaffagnini S, Iacono F, Vascellari A, Loreti I, Kon E, et al. Intra- and extra-articular anterior cruciate ligament reconstruction utilizing autogeneous semitendinosus and gracilis tendons: 5-year clinical results. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2003;11: Afl k M, fien C, Tuncay I, Erdil M, Avc C, Tafler ÖF. The mid- to long-term results of the anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendons using Transfix technique. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15: Prodromos CC, Han YS, Keller BL, Bolyard RJ. Stability results of hamstring anterior cruciate ligament reconstruction at 2- to 8-year follow-up. Arthroscopy 2005;21: Fu FH, Bennett CH, Lattermann C, Ma CB. Current trends in anterior cruciate ligament reconstruction. Part 1. Biology and biomechanics of reconstruction. Am J Sports Med 1999;27: Fu FH, Bennett CH, Ma CB, Menetrey J, Lattermann C. Current trends in anterior cruciate ligament reconstruction. Part II. Operative procedures and clinical correlations. Am J Sports Med 2000;28:

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(4):285-292 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas Derya

Detaylı

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3):208-214 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri

Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38 Suppl 1:27-31 Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri Sports injuries

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:513-517 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Patellar tendon kullan larak yap lan ön çapraz ba rekonstrüksiyonlar n n MRG ile de erlendirilmesi Kutsi Köseo

Detaylı

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi

Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi Türk Psikoloji Dergisi 2004, 19 (53), 49-65 Kayg Duyarl n Azaltmada Göz Hareketleriyle Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Tedavisi fiennur Tutarel-K fllak* Ankara Üniversitesi Özet Göz Hareketleriyle

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S Fiziksel T p 2005; 8(1): 33-40 F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S ETIOLOGIC, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL

Detaylı

Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education

Kanat Skapula. Winging Scapula. E itim / Education E itim / Education 113 Winging Scapula lknur AKTAfi, Kenan AKGÜN* Sayg Hastanesi, stanbul, Türkiye * stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul,

Detaylı

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Olgu Sunumu / Case Report 119 Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Suprascapular Nerve Neuropathy: A Case Report Cengiz BAHADIR, Sena TOPATAN, Asl han TARAKTAfi, Kenan AKGÜN* Haydarpafla Numune

Detaylı

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi

Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi 112 Orijinal Araflt rma Original Article Serebral paralizili çocuklarda ev egzersiz program n n etkinli inin incelenmesi The evaluation of home exercise program efficiency in children with cerebral palsy

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL st T p Fak Derg 2007;70:98-102 J Ist Faculty Med 2007;70:98-102 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı