TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK ,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR."

Transkript

1 TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK ,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN 06/11/2007 TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ PAYLARININ ULUSAL PAZARDA ILEM GÖREBLECENE KARAR VERILMTR Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Ek satı hakkı, Tekfen Holding A.. tarafından, halka arz sonrasında toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, halka arz edilen toplam pay miktarının %15 ine tekabül eden nominal deerli payların, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi suretiyle kullanılmı olacaktır. Ek satıa konu payların, yine ibu izahname Bölüm IV Madde 11 de belirtilen tahsisat oranları dorultusunda yeterli talebin geldii yatırımcı gruplarının daıtım listelerine eklenecek ve daıtım esaslarına uygun olarak yatırımcılara daıtım gerçekletirilecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda Tekfen Holding A.. nin toplam sermayesinin %34,5 ine tekabül eden nominal deerli paylar halka arz edilmi olacaktır. Ek satı hakkının kullanılmaması durumunda Tekfen Holding A.. nin toplam sermayesinin %30,0 una tekabül eden nominal deerli paylar halka arz edilmi olacaktır. 1

2 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ( irket ) Merkez ve ube Adresleri : Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Kültür Mahallesi Aydınlık Sokak Tekfen Sitesi A Blok No:7 Beikta STANBUL Kültür Mahallesi Aydınlık Sokak Tekfen Sitesi A Blok No:7 Beikta STANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : stanbul Ticaret Sicil Memurluu 5. Süresi : 6. Bilinen Ortak Sayısı : 3 tüzel ve 12 gerçek kii olmak üzere toplam 15 ortaktır. 7. Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : Halka açılacak olan Tekfen Grubu taahhüt, tarım, emlak gelitirme ve dier olmak üzere dört grupta faaliyet göstermektedir. Grubun en tepesindeki irket olan Tekfen Holding A.. ise grup irketlerine sevk ve idare, hukuki danımanlık, denetim ve halkla ilikiler gibi hizmetler vermekle beraber dier genel holding faaliyetleri ile de itigal etmektedir. Tekfen Holding A.. nin esas sözlemesinin 3. maddesinde bulunan ve faaliyet konusunu belirten metin öyledir: ESAS SÖZLEME MADDE 3 GAYE VE KONU Holding, kurulmu veya kurulacak herhangi bir konuda itigal eden yerli ve yabancı anonim ve limitet yerli ve yabancı irketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilecei gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici itirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlamalar yapabilir. Bu cümleye dayanarak aaıdaki hukuki ve iktisadi ilemleri yapabilir. öyle ki, holding bu amacını gerçekletirebilmek için aaıdaki ilem ve tasarrufları yapabilir. a) Yurtiçinde ve yurtdıında aracılık faaliyeti niteliinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü iletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, baka hisselerle deitirebilir, itiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. 2

3 b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmu veya kurulacak irketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldıı irketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebilecei gibi bu irketlerin daha önce ihraç edilmi veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden irketlere veya alıcılarına garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satılarını ve deerlerinin korunmasını salayacak ilemlere de giriebilir. irketlerin tahvillerini alabilir veya dier ekillerde bunları finanse edebilir. c) Kurulmu veya kurulacak irketlerle özellikle sermaye ve yönetimine itirak ettii irketlerin her türlü finansman ileri ile hukuki,mali ve teknik ilerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir. d) irketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilikiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dı uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu irketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir. e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, itiraki bulunduu irketlerin bankalardan veya dier mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipotei, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giritii mali taahhütlere karılık, her nevi gayrimenkul ipotei dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir. f) irketlerin vadeli satılarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları dier müesseselere devir ve ciro edebilir. irketlerin finansman ilerine ilave olarak bu irketlerin hukuki ve mali ilerini, muhasebe kontrol ve organizasyon ilerini, proje, plan, etüt gibi teknik ve iktisadi ileri ile personel yetitirilmesine yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dıında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlamalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karılık irketlerden i baına veya yıllık abonman anlamaları yaparak ücret alabilir. g) Yabancı ve yerli holding veya dier irketlerle ibirlii yapabilir veya itirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlamalar yapabilir. h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine itirak ettii irketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere itirak edebilir veya kendi nam ve hesabına itirak ederek aldıı ihaleleri irketlere devredebilir. Bu hizmetlerine karılık itirak ettii irketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karılıı anlamalar yapabilir ve bu hizmetlerine karı bir ücret alabilecei gibi ihalelerin devri karılıı muayyen bir bedel talep edebilir. i) Holding yurt içinde ve yurt dıında sermaye ve yönetimine katıldıı irketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir. j) Holding, sermayesine itirak ettii irketlerin ticari ve sınai itigal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereinde arazileri, bilahare sermayesine itirak ettii irketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine itirak ettii irketlerin, ticari ve sınai itigal konularına giren her türlü malı, itirak ettii irketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların, itirak ettii irketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçeklememesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü ahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine 3

4 intikal ettirebilir. Holding sermayesine itirak ettii irketlerin ihracata konu tekil eden her nev'i emtiasını bu irketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir. Sermayesine itirak ettii irketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylatırmak için yerli ve yabancı firmaların veya itirak ettii irketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu irketlerin mamullerini pazarlayabilir. k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi kii ve/veya kurumlara baıta bulunabilir veya kârdan pay ayırabilir. l) Gaye ve mevzuunu gerçekletirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları bakalarına devir ve fera ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen bakalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeit iltizamı ve tasarrufı ilemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefîyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve deerlendirilmesi ileri ile itigal edebilir. Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya dier teminatları karılıında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya ahsi her çeit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, bakalarına ait marka, ihtira beratı ve knowhow'ları devralabilir, devraldıı bilcümle fikri hakları itirak ettii veya etmedii irketlere devredebilir veya kiralayabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden baka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfıyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding diledii ileri yapabilecektir. Ana sözlemenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınacaktır. Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekletirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. 4

5 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ORTAKLIIMIZ KAYITLI SERMAYE SSTEMNE TAB DELDR. ii) Ödenmi Sermayesi : ,00 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 30/03/ /03/ /06/2007 Adı Soyadı () (%) () (%) () (%) Feyyaz Berker ,00 25, ,55 25, ,00 25,76 Necati Akçalılar ,00 25, ,55 25, ,00 25,76 Ali Nihat Gökyiit ,00 15, ,88 15, ,00 15,82 Ali Nihat Gökyiit 11, ,00 Yatırım Holding A ,01 11, ,00 11,20 Öner Yatırım ç ve Dı Tic.A ,00 0, ,90 0, ,00 0,97 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları ,00 2, ,59 2, ,00 2,46 Koruma Vakfı Dier Gerçek Kii Ortaklar ,00 18, ,52 18, ,00 18,03 TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiilerin; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı 5 Dolaylı Yoldan Sahip Olunan Sermaye Tutarı () Toplam Sermayeye Oranı (%) Burhan Cahit Gökyiit ,1 Turgut Gökyiit ,1 Murat Gigin ,4 Vahide Gigin ,4 Feride Demirba ,4 Erhan Öner ,97 Can Demirba ,84 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, ,78 Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı Tema Vakfı ,56 Esra Demirba ,56 Ali Nihat Gökyiit ,06 Ali Ercan Öner 542 <0,001 Hatice Canan Öner <0,01 <0,001 Amaç Öner <0,01 <0,001 Cengiz Yaman <0,01 <0,001

6 5. hraççı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı () Oranı (%) Feyyaz Berker ,00 25,76 Necati Akçalılar ,00 25,76 Ali Nihat Gökyiit (Dorudan) ,00 15,82 Ali Nihat Gökyiit (Dolaylı) ,85 0,06 Erhan Öner (Dorudan) ,00 3,48 Erhan Öner (Dolaylı) ,27 0,97 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu mtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri(YKR) Toplam () Sermayeye Oranı(%) YOKTUR A YOKTUR* NAMA ,00 50,85 YOKTUR B YOKTUR HAMLNE ,00 49,15 TOPLAM ,00 100,00 * tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen esas sözleme deiiklikleri uyarınca kardan pay alma ve hisse devrine ilikin imtiyazlar kaldırılmı olup, halka arz sonrası irketimiz esas sözlemesinin sermaye balıklı 6. maddesinin tescili ile pay grupları ortadan kaldırılacak ve tüm paylar hamiline yazılı hale gelecektir. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: () Artırım Tescil Tarihi Artırım Tutarı Nakit ç Kaynaklardan artırım Artırım sonrası sermaye , , , , , ,000, , ,00 TOPLAM ,00 6

7 HSSEDDARIN SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE ADI SOYADI / ÜNVANI , , , ,00 A SERS NAMA Feyyaz BERKER , , , ,00 Necati AKÇALILAR , , , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , , , ,00 Ali Nihat GÖKYT , , , ,00 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı , , , , , , , ,00 B SERS NAMA Ali Nihat GÖKYT , ,00 Alev BERKER , ,00 Cansevil AKÇALILAR , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , , , ,00 B SERS HAMLNE Ali Nihat GÖKYT , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Alev BERKER , ,00 Cansevil AKÇALILAR , ,00 Erhan ÖNER , ,00 Abdurrahman Günay ÜNLÜSOY , ,00 Naim ÖZKAZANÇ , ,00 Mehmet Necdet BOZDOAN , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , ,00 Öner Yatırım ç Ve Dı Tic.A , ,00 Mehmet ERKTN , ,00 Emine ERKTN , ,00 Elçin ERKTN , ,00 C SERS HAMLNE , ,00 Ali Nihat GÖKYT , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Erhan ÖNER , ,00 Abdurrahman Günay ÜNLÜSOY , ,00 Naim ÖZKAZANÇ , ,00 Mehmet Necdet BOZDOAN , ,00 Öner Yatırım ç Ve Dı Tic.A , ,00 Mehmet ERKTN , ,00 Emine ERKTN , ,00 Elçin ERKTN , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 7

8 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR. 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Tekfen Holding A.. Esas Sözlemesinin, 13.maddesine göre; Holding in ileri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda üç baımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri nin baımsızlıına ilikin açıklama yer alır. Tüzel kii ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kii üyeler temsil ettikleri tüzel kiilerle temsil münasebeti kesildiinde üyelik sıfatını kendiliinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir. 14.maddesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyelii ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ni her zaman deitirebilir. Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu nun 315.maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kiiler seçilir. Bunlar Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. 19. maddesine göre; Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dıarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, denetçileri her zaman deitirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: irket esas sözlemesinde yer alan nisaplara ilikin maddeler aaıda verilmektedir. Madde 17 YÖNETM KURULU TEKLATI TOPLANTI DÜZEN VE NSAPLAR: dare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olaan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir bakan ve bulunmadıı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir bakan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding ileri ve ilemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarının balayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması arttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çounluu ile alınır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptıı teklife dierlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5 i deerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Bakanı na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Bakanı nın, derhal toplantı yapılması gerekmedii sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilikin konuyu tartımaya açabilir. 8

9 Madde 21 OLAAN VE OLAANÜSTÜ GENEL KURULLARTOPLANTI VE KARAR NSABI: Holding genel kurulu olaan ve olaanüstü toplanır. Olaan Genel Kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olaanüstü genel kurul, holding ilerinin gerektirdii her zaman kanun ve bu ana sözlemede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun gösterecei lüzum üzerine idare merkezinin bulunduu ehrin elverili bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çarı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili dier belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması arttır. Olaan ve olaanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinde deiiklik yapan 4487 sayılı Kanun un 2. maddesi gerei holdingin Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu lkelerine uygun olarak düzenlenir 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: Tekfen Holding A.. nin 30 adet nama yazılı intifa senetleri Tekfen, Eitim Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı na aittir. Kurucu intifa senetleri malikine herhangi bir surette oy ve sair azalık hakları bahetmez. Holding esas sözlemesinin Karın Daıtımı balıklı 28. maddesine göre; bilançoda gözüken net (safi) kardan geçmi yıl zararlarının düülmesinden sonra kalan kar üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalandan, varsa yıl içinde yapılan baı tutarlarının ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az %30 oranında birinci temettü ödenir. Bundan sonra kalanın en fazla %3 ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı na tahsis olunur. 12. Payların devir esası: Holding in hamiline yazılı paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 9

10 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 10

11 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER 1. Pay ihracına ilikin yetkili organ kararları: tarih ve 457 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile Tekfen Holding A.. nin pay ihracına ilikin karar alınmıtır. Sözkonusu karara göre; Ödenmi sermaye den ye çıkarılacak ve arttırılan ye isabet eden adet pay mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması yolu ile; Sermaye Piyasası Kurulu nun, ilgili tebli ve hükümleri dorultusunda primli olarak tamamen halka arz edilecektir. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri () Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı () YOKTUR Hamiline 1, ,00 TOPLAM ,00 3. a) ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının daılımı aaıda verilmektedir: YOKTUR b) ç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara daıtılacak paylar ile ilgili bilgiler: YOKTUR 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) hraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildii hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının karından temettü verilecektir. c) Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımın tescil edilecei tarih. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR 6. hraç edilecek payların yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 11

12 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: YOKTUR. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Halka arz yoluyla satılmak amacıyla nakit olarak artırılan ,00 sermayeye ilikin olarak mevcut ortakların rüçhan hakları tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla tamamen kısıtlanmıtır. 9. Varsa belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR. 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: BULUNMAMAKTADIR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmıtır. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların daıtım esasları: YOKTUR 12

13 III. ORTAKLIIMIZIN MEVCUT PAYLARININ 'LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER 1. Paylarını satacak olan ortaklar hakkında bilgiler: Ortaın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Ortaın Dolaysız Sermaye Payı Tutar () Oran (%) Ortaın Satacaı Payların Nominal Deeri () Feyyaz Berker ,00 25, ,00 Necati Akçalılar ,00 25, ,00 Ali Nihat Gökyiit ,00 15, ,00 Alev Berker ,00 3, ,00 Cansevil Akçalılar ,00 3, ,00 Erhan Öner ,00 3, ,00 A.Günay Ünlüsoy ,00 1, ,00 Naim Özkazanç ,00 1, ,00 M.Necdet Bozdoan ,00 1, ,00 Mehmet Erktin ,00 0, ,00 Emine Erktin ,00 0, ,00 Elçin Erktin ,00 0, ,00 TOPLAM 85, ,00 2. Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: Nominal Nama/Hamilin Pay Bir Payın Nominal Pay Deerleri Tertip e Grubu Deeri () Sayısı Toplamı Olduu () YOKTUR* HAMLNE 1, ,00 TOPLAM ,00 * tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen esas sözleme deiiklikleri uyarınca kardan pay alma ve hisse devrine ilikin imtiyazlar kaldırılmı olup, halka arz sonrası irketimiz esas sözlemesinin sermaye balıklı 6. maddesinin tescili ile pay grupları ortadan kaldırılacak ve tüm paylar hamiline yazılı hale gelecektir. 13

14 3. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) hraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildii hesap dönemi itibarıyla temettüye hak kazanır ve kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR. 5. Halka arz edilecek payların saladıı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 14

15 IV. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 igünüdür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı fiyatı: Halka arzda 1. nominal deerli (1 Lot) payın satı fiyatı 4,70 ile 5,80 aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 5,80 den toplanacaktır. 3. Satı fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: TEKFEN HOLDNG A.. DEERLEME Tekfen Holding A.. nin ( Tekfen ) deerlemesinde Taahhüt, Tarım ve Terminal Hizmetleri için NA analizleri yapılarak Parçaların Toplamı Yöntemi kullanılmıtır. Grubun Gayrimenkul Portföyü ise TSKB nin En iyi kullanım metodu kullanarak varmı olduu deer ile ele alınmıtır. Tekfen de Tekfenbank ın satıından sonra kalan %30 luk payın ise, Tekfen in sahip olduu hisse satım opsiyonu (put opsiyonu) temel alınarak deerlemesi yapılmıtır. Holding ıskontosu MKB de ilem gören holdinglerin NAD larına göre ortalama ıskonto üzerinden hesaplanmıtır (%12). Tekfen Holding A.. nin 3 ana faaliyete odaklanmı olması ve tüm itiraklerinde %100 pay sahibi olması ıskonto oranını düürücü etkenlerken, taahhüt ile tarım sektörleri arasından bir sinerji bulunmaması ıskonto oranını yukarıya çekebilecek bir faktördür. Planlanan yeni rafineri, Ceyhan ve Samsun terminallerinin geniletilmesi, Samsun daki sülfürik asit tesisi yatırımı, Fas ta planlanan fosforik asit tesisi yatırımı ve yeni girilen TekfenOZ emlak gelitirme ortaklıı deerlemenin dıında tutulmutur. 1. Tekfen Taahhüt Grubu ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) ndirgenmi Nakit Akımları ( NA ) çerçevesinde öngörülen net satılar yıllarını kapsayan mevcut birikmi iler, irketin teklif vermi olduu potansiyel projeler, irketin teklif vermeyi planladıı yeni ihalelerin yer aldıı stratejik plan projeleri, ve Türkiye de 2008 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması planlanan altyapı proje ihalelerini kapsamaktadır. Deerlemede ihale kazanma oranı olarak Tekfen in performansına balı kalınarak bölgesel bazda ihtiyatlı rakamlar benimsenmitir. Tüm yeni projeler için %15 oranında bir Brüt Marj öngörülürken (%5 hata payı dahil), petrol zengini ülkelerde patlayan altyapı yatırımlarına paralel olarak mevcut projelerdeki marjların 2007 yılında %11, 2008 yılında %13, 2009 yılında %17, 2010 ve 2011 yıllarında %16 olarak gerçekleecei öngörülmütür. Faaliyet giderleri merkezi personel giderlerinden olumaktadır. Personel ücretleri için dolar cinsinden 2011 yılına kadar yıllık %5 artı öngörülürken, sonrası için artı %3 seviyesinde sabitlenmitir. Yeni projeler için gerekli makine ve ekipman yatırımlarının 2008 yılında net satıların %5 i civarında gerçekleecei öngörülürken, bu oranın 2012 yılına kadar yavalayan ciro artıına paralel olarak %3 seviyelerine dümesi beklenmektedir. Efektif vergi oranı, projelerin gerçekletii ülkelerdeki vergi oranları esas alınarak hesaplanmıtır. 15

16 Tekfen Taahhüt NA (milyon ABD$) 2007T 2008T 2009T 2010T 2011T 2012T 2013T 2014T 2015T AD Net Satılar FVÖK () Vergi (FVÖK üzerinden) () letme Sermayesindeki deiim (+) Amortisman Gideri () Yatırım Harcamaları Serbest Nakit Iskonto oranı 1,00 1,09 1,19 1,29 1,41 1,53 1,67 1,82 1,98 NA Toplam NA 395 Artık Deer Büyüme Oranı 2% Artık Deer 398 Firma Deeri 793 () Net Borç Yükü 133 Özsermaye Deeri 660 AD: Artık Deer NA: ndirgenmi Nakit Akımları FVÖK: Faiz Vergi Öncesi Kar T: Tahmini Öngörü süresini kapsayan Serbest Nakit Akımları, hesaplaması aaıda verilen Aırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ( AOSM ) ile indirgenmitir. AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,5% Sermaye Risk Primi 5% Beta 0,7 Sermaye Maliyeti 10,0% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25% AOSM 8,9% Projeksiyon dönemi sonrası için hesaplaması aaıda verilen Artık Deer kullanılmıtır. Artık Deer Yılı Rakamları (milyon ABD$) Net Satılar 987 Brüt Kar Marjı 13% FAVÖK Marjı 10% Yatırım Harcamaları (Net Satıların %) 3% Amortisman (Net Satıların %) 3% Serbest Nakit 53 Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer büyüme oranlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer Büyüme Oranı 1,0% 2,0% 3,0% 8,4% ,9% ,4% Çarpan Analizi Son yıllarda hızlı büyüme gösteren ve sürekli yatırım yapan Tekfen Taahhüt Grubu için ileriye dönük FD/FAVÖK ve F/K çarpanları kullanılmıtır. Çarpan analizinde yurt dıı benzer irketler için Tekfen e paralel büyüme sergilemi irketler kullanılırken, yurt içi benzer irket olarak ENKA naat ve Sanayi 16

17 A.. tercih edilmitir. Uluslar arası Benzer irketler FD / Net Satılar FD / FAVÖK F / K FAVÖK MARJI 2005G 2009T BYBO FAVÖK Net Kar irket 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2006G Aker Kvaerner 0,9 0,8 0,8 12,6 10,5 9,3 19,7 16,4 14,3 5,8 25,3 28,2 ItalianThai Develop 1,1 1,0 0,9 13,3 11,1 9,8 29,5 24,1 20,2 3,4 16,3 7,7 Sino Thai Engr & Con 0,5 0,5 0,5 10,1 8,4 6,5 21,9 16,5 12,6 8,8 13,5 6,4 Tecnicas Reunidas SA 1,5 1,1 1,0 25,1 16,8 14,3 27,6 18,4 15,4 5,4 59,3 49,0 ASTALDI Spa 0,8 0,7 0,6 6,9 6,0 5,0 14,8 12,3 9,3 10,5 15,4 18,9 J&PAvax SA 1,6 1,5 1,3 18,8 15,5 13,0 21,6 16,4 15,5 6,3 29,9 30,8 Amec Plc 0,9 0,9 0,8 16,0 12,6 11,2 32,5 23,8 18,6 3,2 12,2 142,3 Balfour Beatty Plc 0,3 0,2 0,2 8,7 7,7 7,2 15,1 13,4 12,4 2,8 19,2 12,2 Fluor Corp 0,7 0,6 0,5 17,4 14,0 11,7 35,0 28,3 23,2 3,6 28,1 26,2 Technip SA 0,7 0,7 0,6 8,5 7,4 6,7 24,2 19,8 17,1 7,5 21,0 44,5 Foster Wheeler Ltd 2,0 1,6 1,5 16,1 13,3 12,2 25,5 21,4 19,3 9,5 43,3 n.a. Petrofac Ltd 2,7 2,5 2,3 21,8 20,8 18,5 20,8 18,9 17,7 10,6 9,8 5,9 Bilfinger Berger Ag 0,4 0,3 0,3 9,0 8,1 7,5 16,9 14,2 12,6 3,3 21,3 26,2 Polimex Mostostal Sa 1,7 1,4 1,3 29,3 21,6 17,7 52,3 35,5 28,7 5,6 34,6 46,4 Median 0,9 0,8 0,8 14,6 11,9 10,5 23,1 18,7 16,3 5,5 21,1 26,2 Tekfen Taahhüt (Hedef Özsermaye Deeri (milyon ABD$) ,3 28,4 26,4 Yurt içi Benzer irket(ler) FD / Net Satılar FD / FAVÖK F / K FAVÖK MARJI irket 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2006G ENKA INSAAT VE SANAYI 2,51 2,31 2,14 15,15 13,44 11,95 22,41 19,61 18,51 15,80 Tekfen Taahhüt (Hedef Özsermaye Deeri (milyon ABD$) Tekfen Taahhüt Grubu çarpan analizinde ileriye dönük F/K çarpanı 614 milyon ABD$ ile milyon ABD$ arasında bir deer aralıına iaret ederken, FD/FAVÖK çarpanı ile daha yüksek olan milyon ABD$ milyon ABD$ deer aralıı tespit edilmektedir. ki yaklaım arasındaki farkın büyük oranda Tekfen Taahhüt Grubu nun tabi olduu farklı yurt dıı vergi oranlarından kaynaklandıı tespit edilmitir. 2. Toros Tarımsal Sanayi Grubu A. Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.. ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) Tarımsal Sanayi Grubu, Tekfen Holding in NAD inde ( Net Aktif Deeri ) ikinci en büyük paya sahiptir yılı itibariyle Tarımsal Sanayi Grubu nun konsolide gelirlerinde gübre faaliyetlerinden elde edilen pay %83 olarak gerçeklemitir döneminde yurt içi gübre tüketiminin %2,3 bileik yıllık büyüme oranı ile artması beklenmektedir. Aynı dönemde Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.. nin ( Toros Tarım ) satı hacminin %5,5 lik bileik yıllık büyüme oranı ile artacaı ve 2011 yılında pazar payının %34,5 e eriecei öngörülmektedir yılı itibariyle yeni gübre üretim kapasitelerinin devreye girmesinden önceki 34 yıllık dönemde gübre fiyatlarının imdiki yüksek seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Gübre faaliyetlerinden salanan gelirlerde önemli bir büyüme beklenmemekle birlikte, Toros Tarım ın portföyünde bulunan yüksek kar marjına sahip özel gübre, tohum ve fide gibi ürünler sayesinde döneminde F.A.V.Ö.K. bileik yıllık büyüme oranının %8 olarak gerçeklemesi beklenmektedir. 17

18 Toros Tarım NAA (milyon ABD$) 2006 * 2007B 2008T 2009T 2010T 2011T Net Satı Gelirleri Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier Faaliyet Karı Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier Amortisman FAVÖK Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier FAVÖK Marjı 9,4% 10,4% 12% 12% 12% 12% () Vergi () Yatırım Harcamaları 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 () letme Sermayesindeki Deiim Serbest Nakit ndirgeme Faktörü 1,00 1,10 1,20 1,31 1,44 NA Toplam NA 179 Artık Deer 2011 FAVÖK) 264 Firma Deeri 442 Net Borç 139 Özsermaye Deeri 303 AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,8% Sermaye Risk Primi 5,0% Beta 0,8 Sermaye Maliyeti 10,8% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25,0% AOSM 9,5% Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer FAVÖK çarpanlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer FAVÖK Çarpanı 4,0x 5,0x 6,0x 9,0% ,5% ,0% NAA sonucunda milyon ABD Doları deer aralıına ulaılmaktadır. 18

19 Piyasa Çarpanları Analizi Piyasa çarpanları analizinde; Fiyat / Kazanç oranı Firma Deeri / FAVÖK oranı yöntemleri kullanılmıtır. Katsayıları kullanılan yurt içi ve yurt dıı benzer irketler aaıdaki tablolarda yer almaktadır. PD FD/FAVÖK F/K Firma Ülke mln ABD$ 2007B 2008T 2007B 2008T Uluslararası Benzer irketler Yara Int Norveç ,3 8,7 11,2 12,6 Engro Pakistan ,5 16,4 24,5 21,4 Israel Chemicals srail ,2 11,0 21,5 17,3 Ortalama 12,7 12,0 19,1 17,1 Yurt çi Benzer irketler Gübreta Türkiye 179 6,5 7,1 7,2 7,7 Bafa Türkiye 128 4,9 5,5 8,0 8,5 Ortalama 5,7 6,3 7,6 8,1 Uluslararası benzerlerle yapılan analizin önemli bir kısıtı yurt dıındaki bu irketlerin hammadde kaynaklarına da sahip olan entegre üreticiler olmalarıdır. Toros Tarım ın ürün portföyünün, yurt içindeki benzerleri gibi sadece gübreden olumaması, gübrenin yanısıra daha yüksek kar marjına sahip bütünleyici ürünlerin de Toros un ürün yelpazesinde bulunması, ve Toros Tarım ın sektör lideri konumunda olması yurt içi benzer analizinde önemli bir kısıt tekil etmektedir. Toros Tarım Çarpan Deerlemesi (milyon ABD$) Uluslararası Benzerler Analizi Özsermaye 19,1x Tahmini Net Kar ,1x Tahmini Net Kar ,7x Tahmini FAVÖK ,0x Tahmini FAVÖK Medyan 617 Yurt çi Benzerler 7,6x Tahmini Net Kar ,1x Tahmini Net Kar ,7x Tahmini FAVÖK ,3x Tahmini FAVÖK Medyan 237 Toros Tahminler (milyon ABD$) 2007B 2008T Net Satı Gelirleri FAVÖK Net Kar

20 B. Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.. ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) irket, Samsun ve Ceyhan daki terminalleri vasıtasıyla üçüncü ahıslara terminal hizmetleri sunmaktadır. NAA kapsamında kullanılan projeksiyonlara halka arz geliri ile yapılması planlanan kapasite artılarının etkileri dahil edilmemitir. Toros Terminal Hizmetleri NAA (milyon ABD$) B 2008T 2009T 2010T 2011T Net Ciro FAVÖK FAVÖK Marjı 59% 54% 49% 49% 49% 49% Vergi Yatırım Harcamaları Serbest Nakit ndirgeme Oranı 1,00 1,10 1,20 1,31 1,44 NA Artık Deer Büyümesi 2% Artık Deer 116 Toplam Özsermaye Deeri 176 AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,8% Sermaye Risk Primi 5,0% Beta 80,0% Sermaye Maliyeti 10,8% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25,0% AOSM 9,5% Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer büyüme oranlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer Büyüme Oranı 1,0% 2,0% 3,0% 9,0% ,5% ,0% Projeksiyon döneminde ton baına elleçleme fiyatları sabit tutulmutur. NAA sonucunda milyon ABD Doları deer aralıına ulaılmaktadır. 3. Emlak Gelitirme Tekfen in en önemli gayrimenkul yatırım olan Tekfen Tower 129 milyon ABD Doları deerle Holding in Toplam Varlık Deeri hesaplamasına dahil edilmitir. Bu deer, TSKB nin deerleme raporundan alınan 160 milyon ABD Doları ndan Tekfen Tower da Tekfen grup irketleri tarafından kullanılan kısımlara karılık gelen bedelin düülmesiyle elde edilmitir. Tekfen Holding in Akmerkez GYO da sahip olduu %10,8 oranındaki payı, 40 milyon ABD Doları piyasa deeriyle Holding in Toplam Varlık Deeri hesaplamasına dahil edilmitir. Temmuz 2008 de tamamlanması planlanan Bodrum Yalıkavak projesinin deeri, maliyet ile villaların 20

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLIĞIMIZIN ĠLK DEFA HALKA ARZ EDĠLECEK 18.000.000.-TL (EK SATIġ DAHĠL 20.700.000.-TL) NOMĠNAL DEĞERLĠ PAYLARIN SATIġI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASINDAN 4.200.000.000 YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı