TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK ,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR."

Transkript

1 TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK ,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN 06/11/2007 TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ PAYLARININ ULUSAL PAZARDA ILEM GÖREBLECENE KARAR VERILMTR Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Ek satı hakkı, Tekfen Holding A.. tarafından, halka arz sonrasında toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, halka arz edilen toplam pay miktarının %15 ine tekabül eden nominal deerli payların, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi suretiyle kullanılmı olacaktır. Ek satıa konu payların, yine ibu izahname Bölüm IV Madde 11 de belirtilen tahsisat oranları dorultusunda yeterli talebin geldii yatırımcı gruplarının daıtım listelerine eklenecek ve daıtım esaslarına uygun olarak yatırımcılara daıtım gerçekletirilecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda Tekfen Holding A.. nin toplam sermayesinin %34,5 ine tekabül eden nominal deerli paylar halka arz edilmi olacaktır. Ek satı hakkının kullanılmaması durumunda Tekfen Holding A.. nin toplam sermayesinin %30,0 una tekabül eden nominal deerli paylar halka arz edilmi olacaktır. 1

2 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ( irket ) Merkez ve ube Adresleri : Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Kültür Mahallesi Aydınlık Sokak Tekfen Sitesi A Blok No:7 Beikta STANBUL Kültür Mahallesi Aydınlık Sokak Tekfen Sitesi A Blok No:7 Beikta STANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : stanbul Ticaret Sicil Memurluu 5. Süresi : 6. Bilinen Ortak Sayısı : 3 tüzel ve 12 gerçek kii olmak üzere toplam 15 ortaktır. 7. Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : Halka açılacak olan Tekfen Grubu taahhüt, tarım, emlak gelitirme ve dier olmak üzere dört grupta faaliyet göstermektedir. Grubun en tepesindeki irket olan Tekfen Holding A.. ise grup irketlerine sevk ve idare, hukuki danımanlık, denetim ve halkla ilikiler gibi hizmetler vermekle beraber dier genel holding faaliyetleri ile de itigal etmektedir. Tekfen Holding A.. nin esas sözlemesinin 3. maddesinde bulunan ve faaliyet konusunu belirten metin öyledir: ESAS SÖZLEME MADDE 3 GAYE VE KONU Holding, kurulmu veya kurulacak herhangi bir konuda itigal eden yerli ve yabancı anonim ve limitet yerli ve yabancı irketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilecei gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici itirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlamalar yapabilir. Bu cümleye dayanarak aaıdaki hukuki ve iktisadi ilemleri yapabilir. öyle ki, holding bu amacını gerçekletirebilmek için aaıdaki ilem ve tasarrufları yapabilir. a) Yurtiçinde ve yurtdıında aracılık faaliyeti niteliinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü iletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, baka hisselerle deitirebilir, itiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir. 2

3 b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmu veya kurulacak irketlerin, özellikle sermaye ve yönetimine katıldıı irketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebilecei gibi bu irketlerin daha önce ihraç edilmi veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden irketlere veya alıcılarına garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satılarını ve deerlerinin korunmasını salayacak ilemlere de giriebilir. irketlerin tahvillerini alabilir veya dier ekillerde bunları finanse edebilir. c) Kurulmu veya kurulacak irketlerle özellikle sermaye ve yönetimine itirak ettii irketlerin her türlü finansman ileri ile hukuki,mali ve teknik ilerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir. d) irketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilikiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dı uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu irketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir. e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, itiraki bulunduu irketlerin bankalardan veya dier mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipotei, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giritii mali taahhütlere karılık, her nevi gayrimenkul ipotei dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir. f) irketlerin vadeli satılarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları dier müesseselere devir ve ciro edebilir. irketlerin finansman ilerine ilave olarak bu irketlerin hukuki ve mali ilerini, muhasebe kontrol ve organizasyon ilerini, proje, plan, etüt gibi teknik ve iktisadi ileri ile personel yetitirilmesine yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dıında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlamalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karılık irketlerden i baına veya yıllık abonman anlamaları yaparak ücret alabilir. g) Yabancı ve yerli holding veya dier irketlerle ibirlii yapabilir veya itirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlamalar yapabilir. h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine itirak ettii irketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere itirak edebilir veya kendi nam ve hesabına itirak ederek aldıı ihaleleri irketlere devredebilir. Bu hizmetlerine karılık itirak ettii irketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karılıı anlamalar yapabilir ve bu hizmetlerine karı bir ücret alabilecei gibi ihalelerin devri karılıı muayyen bir bedel talep edebilir. i) Holding yurt içinde ve yurt dıında sermaye ve yönetimine katıldıı irketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir. j) Holding, sermayesine itirak ettii irketlerin ticari ve sınai itigal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul emtia ile her nev'i ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereinde arazileri, bilahare sermayesine itirak ettii irketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir. Holding sermayesine itirak ettii irketlerin, ticari ve sınai itigal konularına giren her türlü malı, itirak ettii irketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların, itirak ettii irketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçeklememesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü ahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine 3

4 intikal ettirebilir. Holding sermayesine itirak ettii irketlerin ihracata konu tekil eden her nev'i emtiasını bu irketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir. Sermayesine itirak ettii irketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylatırmak için yerli ve yabancı firmaların veya itirak ettii irketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu irketlerin mamullerini pazarlayabilir. k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi kii ve/veya kurumlara baıta bulunabilir veya kârdan pay ayırabilir. l) Gaye ve mevzuunu gerçekletirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları bakalarına devir ve fera ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen bakalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeit iltizamı ve tasarrufı ilemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefîyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve deerlendirilmesi ileri ile itigal edebilir. Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya dier teminatları karılıında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya ahsi her çeit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir. m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, bakalarına ait marka, ihtira beratı ve knowhow'ları devralabilir, devraldıı bilcümle fikri hakları itirak ettii veya etmedii irketlere devredebilir veya kiralayabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden baka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek baka ilere giriilmek istendii takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfıyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding diledii ileri yapabilecektir. Ana sözlemenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınacaktır. Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekletirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. 4

5 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ORTAKLIIMIZ KAYITLI SERMAYE SSTEMNE TAB DELDR. ii) Ödenmi Sermayesi : ,00 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 30/03/ /03/ /06/2007 Adı Soyadı () (%) () (%) () (%) Feyyaz Berker ,00 25, ,55 25, ,00 25,76 Necati Akçalılar ,00 25, ,55 25, ,00 25,76 Ali Nihat Gökyiit ,00 15, ,88 15, ,00 15,82 Ali Nihat Gökyiit 11, ,00 Yatırım Holding A ,01 11, ,00 11,20 Öner Yatırım ç ve Dı Tic.A ,00 0, ,90 0, ,00 0,97 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları ,00 2, ,59 2, ,00 2,46 Koruma Vakfı Dier Gerçek Kii Ortaklar ,00 18, ,52 18, ,00 18,03 TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiilerin; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı 5 Dolaylı Yoldan Sahip Olunan Sermaye Tutarı () Toplam Sermayeye Oranı (%) Burhan Cahit Gökyiit ,1 Turgut Gökyiit ,1 Murat Gigin ,4 Vahide Gigin ,4 Feride Demirba ,4 Erhan Öner ,97 Can Demirba ,84 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, ,78 Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı Tema Vakfı ,56 Esra Demirba ,56 Ali Nihat Gökyiit ,06 Ali Ercan Öner 542 <0,001 Hatice Canan Öner <0,01 <0,001 Amaç Öner <0,01 <0,001 Cengiz Yaman <0,01 <0,001

6 5. hraççı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı () Oranı (%) Feyyaz Berker ,00 25,76 Necati Akçalılar ,00 25,76 Ali Nihat Gökyiit (Dorudan) ,00 15,82 Ali Nihat Gökyiit (Dolaylı) ,85 0,06 Erhan Öner (Dorudan) ,00 3,48 Erhan Öner (Dolaylı) ,27 0,97 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu mtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri(YKR) Toplam () Sermayeye Oranı(%) YOKTUR A YOKTUR* NAMA ,00 50,85 YOKTUR B YOKTUR HAMLNE ,00 49,15 TOPLAM ,00 100,00 * tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen esas sözleme deiiklikleri uyarınca kardan pay alma ve hisse devrine ilikin imtiyazlar kaldırılmı olup, halka arz sonrası irketimiz esas sözlemesinin sermaye balıklı 6. maddesinin tescili ile pay grupları ortadan kaldırılacak ve tüm paylar hamiline yazılı hale gelecektir. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: () Artırım Tescil Tarihi Artırım Tutarı Nakit ç Kaynaklardan artırım Artırım sonrası sermaye , , , , , ,000, , ,00 TOPLAM ,00 6

7 HSSEDDARIN SERMAYE SERMAYE SERMAYE SERMAYE ADI SOYADI / ÜNVANI , , , ,00 A SERS NAMA Feyyaz BERKER , , , ,00 Necati AKÇALILAR , , , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , , , ,00 Ali Nihat GÖKYT , , , ,00 Ali Nihat Gökyiit Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı , , , , , , , ,00 B SERS NAMA Ali Nihat GÖKYT , ,00 Alev BERKER , ,00 Cansevil AKÇALILAR , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , , , ,00 B SERS HAMLNE Ali Nihat GÖKYT , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Alev BERKER , ,00 Cansevil AKÇALILAR , ,00 Erhan ÖNER , ,00 Abdurrahman Günay ÜNLÜSOY , ,00 Naim ÖZKAZANÇ , ,00 Mehmet Necdet BOZDOAN , ,00 Ali Nihat Gökyiit Yatırım Holding A , ,00 Öner Yatırım ç Ve Dı Tic.A , ,00 Mehmet ERKTN , ,00 Emine ERKTN , ,00 Elçin ERKTN , ,00 C SERS HAMLNE , ,00 Ali Nihat GÖKYT , ,00 Necati AKÇALILAR , ,00 Feyyaz BERKER , ,00 Erhan ÖNER , ,00 Abdurrahman Günay ÜNLÜSOY , ,00 Naim ÖZKAZANÇ , ,00 Mehmet Necdet BOZDOAN , ,00 Öner Yatırım ç Ve Dı Tic.A , ,00 Mehmet ERKTN , ,00 Emine ERKTN , ,00 Elçin ERKTN , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 7

8 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR. 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Tekfen Holding A.. Esas Sözlemesinin, 13.maddesine göre; Holding in ileri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen dokuz üyeden oluan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda üç baımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri nin baımsızlıına ilikin açıklama yer alır. Tüzel kii ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kii üyeler temsil ettikleri tüzel kiilerle temsil münasebeti kesildiinde üyelik sıfatını kendiliinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir. 14.maddesine göre; Yönetim Kurulu Üyeleri nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyelii ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ni her zaman deitirebilir. Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu nun 315.maddesi uyarınca üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kiiler seçilir. Bunlar Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. 19. maddesine göre; Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dıarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine balı kalmayarak, denetçileri her zaman deitirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: irket esas sözlemesinde yer alan nisaplara ilikin maddeler aaıda verilmektedir. Madde 17 YÖNETM KURULU TEKLATI TOPLANTI DÜZEN VE NSAPLAR: dare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olaan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir bakan ve bulunmadıı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir bakan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, Holding ileri ve ilemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarının balayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması arttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çounluu ile alınır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptıı teklife dierlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Holding sermayesinin en az %5 i deerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Bakanı na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Bakanı nın, derhal toplantı yapılması gerekmedii sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilikin konuyu tartımaya açabilir. 8

9 Madde 21 OLAAN VE OLAANÜSTÜ GENEL KURULLARTOPLANTI VE KARAR NSABI: Holding genel kurulu olaan ve olaanüstü toplanır. Olaan Genel Kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olaanüstü genel kurul, holding ilerinin gerektirdii her zaman kanun ve bu ana sözlemede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun gösterecei lüzum üzerine idare merkezinin bulunduu ehrin elverili bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çarı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı na, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na ve Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilir. Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili dier belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması arttır. Olaan ve olaanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinde deiiklik yapan 4487 sayılı Kanun un 2. maddesi gerei holdingin Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu lkelerine uygun olarak düzenlenir 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: Tekfen Holding A.. nin 30 adet nama yazılı intifa senetleri Tekfen, Eitim Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı na aittir. Kurucu intifa senetleri malikine herhangi bir surette oy ve sair azalık hakları bahetmez. Holding esas sözlemesinin Karın Daıtımı balıklı 28. maddesine göre; bilançoda gözüken net (safi) kardan geçmi yıl zararlarının düülmesinden sonra kalan kar üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalandan, varsa yıl içinde yapılan baı tutarlarının ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az %30 oranında birinci temettü ödenir. Bundan sonra kalanın en fazla %3 ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eitim, Salık, Kültür, Sanat ve Doal Varlıkları Koruma Vakfı na tahsis olunur. 12. Payların devir esası: Holding in hamiline yazılı paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 9

10 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 10

11 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER 1. Pay ihracına ilikin yetkili organ kararları: tarih ve 457 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile Tekfen Holding A.. nin pay ihracına ilikin karar alınmıtır. Sözkonusu karara göre; Ödenmi sermaye den ye çıkarılacak ve arttırılan ye isabet eden adet pay mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması yolu ile; Sermaye Piyasası Kurulu nun, ilgili tebli ve hükümleri dorultusunda primli olarak tamamen halka arz edilecektir. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri () Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı () YOKTUR Hamiline 1, ,00 TOPLAM ,00 3. a) ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının daılımı aaıda verilmektedir: YOKTUR b) ç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara daıtılacak paylar ile ilgili bilgiler: YOKTUR 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) hraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildii hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının karından temettü verilecektir. c) Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımın tescil edilecei tarih. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR 6. hraç edilecek payların yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 11

12 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: YOKTUR. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Halka arz yoluyla satılmak amacıyla nakit olarak artırılan ,00 sermayeye ilikin olarak mevcut ortakların rüçhan hakları tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla tamamen kısıtlanmıtır. 9. Varsa belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR. 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: BULUNMAMAKTADIR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmıtır. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların daıtım esasları: YOKTUR 12

13 III. ORTAKLIIMIZIN MEVCUT PAYLARININ 'LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER 1. Paylarını satacak olan ortaklar hakkında bilgiler: Ortaın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Ortaın Dolaysız Sermaye Payı Tutar () Oran (%) Ortaın Satacaı Payların Nominal Deeri () Feyyaz Berker ,00 25, ,00 Necati Akçalılar ,00 25, ,00 Ali Nihat Gökyiit ,00 15, ,00 Alev Berker ,00 3, ,00 Cansevil Akçalılar ,00 3, ,00 Erhan Öner ,00 3, ,00 A.Günay Ünlüsoy ,00 1, ,00 Naim Özkazanç ,00 1, ,00 M.Necdet Bozdoan ,00 1, ,00 Mehmet Erktin ,00 0, ,00 Emine Erktin ,00 0, ,00 Elçin Erktin ,00 0, ,00 TOPLAM 85, ,00 2. Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: Nominal Nama/Hamilin Pay Bir Payın Nominal Pay Deerleri Tertip e Grubu Deeri () Sayısı Toplamı Olduu () YOKTUR* HAMLNE 1, ,00 TOPLAM ,00 * tarihli Olaanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen esas sözleme deiiklikleri uyarınca kardan pay alma ve hisse devrine ilikin imtiyazlar kaldırılmı olup, halka arz sonrası irketimiz esas sözlemesinin sermaye balıklı 6. maddesinin tescili ile pay grupları ortadan kaldırılacak ve tüm paylar hamiline yazılı hale gelecektir. 13

14 3. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) hraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildii hesap dönemi itibarıyla temettüye hak kazanır ve kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR. 5. Halka arz edilecek payların saladıı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 14

15 IV. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 igünüdür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı fiyatı: Halka arzda 1. nominal deerli (1 Lot) payın satı fiyatı 4,70 ile 5,80 aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 5,80 den toplanacaktır. 3. Satı fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: TEKFEN HOLDNG A.. DEERLEME Tekfen Holding A.. nin ( Tekfen ) deerlemesinde Taahhüt, Tarım ve Terminal Hizmetleri için NA analizleri yapılarak Parçaların Toplamı Yöntemi kullanılmıtır. Grubun Gayrimenkul Portföyü ise TSKB nin En iyi kullanım metodu kullanarak varmı olduu deer ile ele alınmıtır. Tekfen de Tekfenbank ın satıından sonra kalan %30 luk payın ise, Tekfen in sahip olduu hisse satım opsiyonu (put opsiyonu) temel alınarak deerlemesi yapılmıtır. Holding ıskontosu MKB de ilem gören holdinglerin NAD larına göre ortalama ıskonto üzerinden hesaplanmıtır (%12). Tekfen Holding A.. nin 3 ana faaliyete odaklanmı olması ve tüm itiraklerinde %100 pay sahibi olması ıskonto oranını düürücü etkenlerken, taahhüt ile tarım sektörleri arasından bir sinerji bulunmaması ıskonto oranını yukarıya çekebilecek bir faktördür. Planlanan yeni rafineri, Ceyhan ve Samsun terminallerinin geniletilmesi, Samsun daki sülfürik asit tesisi yatırımı, Fas ta planlanan fosforik asit tesisi yatırımı ve yeni girilen TekfenOZ emlak gelitirme ortaklıı deerlemenin dıında tutulmutur. 1. Tekfen Taahhüt Grubu ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) ndirgenmi Nakit Akımları ( NA ) çerçevesinde öngörülen net satılar yıllarını kapsayan mevcut birikmi iler, irketin teklif vermi olduu potansiyel projeler, irketin teklif vermeyi planladıı yeni ihalelerin yer aldıı stratejik plan projeleri, ve Türkiye de 2008 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması planlanan altyapı proje ihalelerini kapsamaktadır. Deerlemede ihale kazanma oranı olarak Tekfen in performansına balı kalınarak bölgesel bazda ihtiyatlı rakamlar benimsenmitir. Tüm yeni projeler için %15 oranında bir Brüt Marj öngörülürken (%5 hata payı dahil), petrol zengini ülkelerde patlayan altyapı yatırımlarına paralel olarak mevcut projelerdeki marjların 2007 yılında %11, 2008 yılında %13, 2009 yılında %17, 2010 ve 2011 yıllarında %16 olarak gerçekleecei öngörülmütür. Faaliyet giderleri merkezi personel giderlerinden olumaktadır. Personel ücretleri için dolar cinsinden 2011 yılına kadar yıllık %5 artı öngörülürken, sonrası için artı %3 seviyesinde sabitlenmitir. Yeni projeler için gerekli makine ve ekipman yatırımlarının 2008 yılında net satıların %5 i civarında gerçekleecei öngörülürken, bu oranın 2012 yılına kadar yavalayan ciro artıına paralel olarak %3 seviyelerine dümesi beklenmektedir. Efektif vergi oranı, projelerin gerçekletii ülkelerdeki vergi oranları esas alınarak hesaplanmıtır. 15

16 Tekfen Taahhüt NA (milyon ABD$) 2007T 2008T 2009T 2010T 2011T 2012T 2013T 2014T 2015T AD Net Satılar FVÖK () Vergi (FVÖK üzerinden) () letme Sermayesindeki deiim (+) Amortisman Gideri () Yatırım Harcamaları Serbest Nakit Iskonto oranı 1,00 1,09 1,19 1,29 1,41 1,53 1,67 1,82 1,98 NA Toplam NA 395 Artık Deer Büyüme Oranı 2% Artık Deer 398 Firma Deeri 793 () Net Borç Yükü 133 Özsermaye Deeri 660 AD: Artık Deer NA: ndirgenmi Nakit Akımları FVÖK: Faiz Vergi Öncesi Kar T: Tahmini Öngörü süresini kapsayan Serbest Nakit Akımları, hesaplaması aaıda verilen Aırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ( AOSM ) ile indirgenmitir. AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,5% Sermaye Risk Primi 5% Beta 0,7 Sermaye Maliyeti 10,0% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25% AOSM 8,9% Projeksiyon dönemi sonrası için hesaplaması aaıda verilen Artık Deer kullanılmıtır. Artık Deer Yılı Rakamları (milyon ABD$) Net Satılar 987 Brüt Kar Marjı 13% FAVÖK Marjı 10% Yatırım Harcamaları (Net Satıların %) 3% Amortisman (Net Satıların %) 3% Serbest Nakit 53 Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer büyüme oranlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer Büyüme Oranı 1,0% 2,0% 3,0% 8,4% ,9% ,4% Çarpan Analizi Son yıllarda hızlı büyüme gösteren ve sürekli yatırım yapan Tekfen Taahhüt Grubu için ileriye dönük FD/FAVÖK ve F/K çarpanları kullanılmıtır. Çarpan analizinde yurt dıı benzer irketler için Tekfen e paralel büyüme sergilemi irketler kullanılırken, yurt içi benzer irket olarak ENKA naat ve Sanayi 16

17 A.. tercih edilmitir. Uluslar arası Benzer irketler FD / Net Satılar FD / FAVÖK F / K FAVÖK MARJI 2005G 2009T BYBO FAVÖK Net Kar irket 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2006G Aker Kvaerner 0,9 0,8 0,8 12,6 10,5 9,3 19,7 16,4 14,3 5,8 25,3 28,2 ItalianThai Develop 1,1 1,0 0,9 13,3 11,1 9,8 29,5 24,1 20,2 3,4 16,3 7,7 Sino Thai Engr & Con 0,5 0,5 0,5 10,1 8,4 6,5 21,9 16,5 12,6 8,8 13,5 6,4 Tecnicas Reunidas SA 1,5 1,1 1,0 25,1 16,8 14,3 27,6 18,4 15,4 5,4 59,3 49,0 ASTALDI Spa 0,8 0,7 0,6 6,9 6,0 5,0 14,8 12,3 9,3 10,5 15,4 18,9 J&PAvax SA 1,6 1,5 1,3 18,8 15,5 13,0 21,6 16,4 15,5 6,3 29,9 30,8 Amec Plc 0,9 0,9 0,8 16,0 12,6 11,2 32,5 23,8 18,6 3,2 12,2 142,3 Balfour Beatty Plc 0,3 0,2 0,2 8,7 7,7 7,2 15,1 13,4 12,4 2,8 19,2 12,2 Fluor Corp 0,7 0,6 0,5 17,4 14,0 11,7 35,0 28,3 23,2 3,6 28,1 26,2 Technip SA 0,7 0,7 0,6 8,5 7,4 6,7 24,2 19,8 17,1 7,5 21,0 44,5 Foster Wheeler Ltd 2,0 1,6 1,5 16,1 13,3 12,2 25,5 21,4 19,3 9,5 43,3 n.a. Petrofac Ltd 2,7 2,5 2,3 21,8 20,8 18,5 20,8 18,9 17,7 10,6 9,8 5,9 Bilfinger Berger Ag 0,4 0,3 0,3 9,0 8,1 7,5 16,9 14,2 12,6 3,3 21,3 26,2 Polimex Mostostal Sa 1,7 1,4 1,3 29,3 21,6 17,7 52,3 35,5 28,7 5,6 34,6 46,4 Median 0,9 0,8 0,8 14,6 11,9 10,5 23,1 18,7 16,3 5,5 21,1 26,2 Tekfen Taahhüt (Hedef Özsermaye Deeri (milyon ABD$) ,3 28,4 26,4 Yurt içi Benzer irket(ler) FD / Net Satılar FD / FAVÖK F / K FAVÖK MARJI irket 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2007B 2008T 2009T 2006G ENKA INSAAT VE SANAYI 2,51 2,31 2,14 15,15 13,44 11,95 22,41 19,61 18,51 15,80 Tekfen Taahhüt (Hedef Özsermaye Deeri (milyon ABD$) Tekfen Taahhüt Grubu çarpan analizinde ileriye dönük F/K çarpanı 614 milyon ABD$ ile milyon ABD$ arasında bir deer aralıına iaret ederken, FD/FAVÖK çarpanı ile daha yüksek olan milyon ABD$ milyon ABD$ deer aralıı tespit edilmektedir. ki yaklaım arasındaki farkın büyük oranda Tekfen Taahhüt Grubu nun tabi olduu farklı yurt dıı vergi oranlarından kaynaklandıı tespit edilmitir. 2. Toros Tarımsal Sanayi Grubu A. Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.. ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) Tarımsal Sanayi Grubu, Tekfen Holding in NAD inde ( Net Aktif Deeri ) ikinci en büyük paya sahiptir yılı itibariyle Tarımsal Sanayi Grubu nun konsolide gelirlerinde gübre faaliyetlerinden elde edilen pay %83 olarak gerçeklemitir döneminde yurt içi gübre tüketiminin %2,3 bileik yıllık büyüme oranı ile artması beklenmektedir. Aynı dönemde Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.. nin ( Toros Tarım ) satı hacminin %5,5 lik bileik yıllık büyüme oranı ile artacaı ve 2011 yılında pazar payının %34,5 e eriecei öngörülmektedir yılı itibariyle yeni gübre üretim kapasitelerinin devreye girmesinden önceki 34 yıllık dönemde gübre fiyatlarının imdiki yüksek seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Gübre faaliyetlerinden salanan gelirlerde önemli bir büyüme beklenmemekle birlikte, Toros Tarım ın portföyünde bulunan yüksek kar marjına sahip özel gübre, tohum ve fide gibi ürünler sayesinde döneminde F.A.V.Ö.K. bileik yıllık büyüme oranının %8 olarak gerçeklemesi beklenmektedir. 17

18 Toros Tarım NAA (milyon ABD$) 2006 * 2007B 2008T 2009T 2010T 2011T Net Satı Gelirleri Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier Faaliyet Karı Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier Amortisman FAVÖK Gübre Tohum, Fide ve Tahıllar Dier FAVÖK Marjı 9,4% 10,4% 12% 12% 12% 12% () Vergi () Yatırım Harcamaları 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 () letme Sermayesindeki Deiim Serbest Nakit ndirgeme Faktörü 1,00 1,10 1,20 1,31 1,44 NA Toplam NA 179 Artık Deer 2011 FAVÖK) 264 Firma Deeri 442 Net Borç 139 Özsermaye Deeri 303 AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,8% Sermaye Risk Primi 5,0% Beta 0,8 Sermaye Maliyeti 10,8% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25,0% AOSM 9,5% Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer FAVÖK çarpanlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer FAVÖK Çarpanı 4,0x 5,0x 6,0x 9,0% ,5% ,0% NAA sonucunda milyon ABD Doları deer aralıına ulaılmaktadır. 18

19 Piyasa Çarpanları Analizi Piyasa çarpanları analizinde; Fiyat / Kazanç oranı Firma Deeri / FAVÖK oranı yöntemleri kullanılmıtır. Katsayıları kullanılan yurt içi ve yurt dıı benzer irketler aaıdaki tablolarda yer almaktadır. PD FD/FAVÖK F/K Firma Ülke mln ABD$ 2007B 2008T 2007B 2008T Uluslararası Benzer irketler Yara Int Norveç ,3 8,7 11,2 12,6 Engro Pakistan ,5 16,4 24,5 21,4 Israel Chemicals srail ,2 11,0 21,5 17,3 Ortalama 12,7 12,0 19,1 17,1 Yurt çi Benzer irketler Gübreta Türkiye 179 6,5 7,1 7,2 7,7 Bafa Türkiye 128 4,9 5,5 8,0 8,5 Ortalama 5,7 6,3 7,6 8,1 Uluslararası benzerlerle yapılan analizin önemli bir kısıtı yurt dıındaki bu irketlerin hammadde kaynaklarına da sahip olan entegre üreticiler olmalarıdır. Toros Tarım ın ürün portföyünün, yurt içindeki benzerleri gibi sadece gübreden olumaması, gübrenin yanısıra daha yüksek kar marjına sahip bütünleyici ürünlerin de Toros un ürün yelpazesinde bulunması, ve Toros Tarım ın sektör lideri konumunda olması yurt içi benzer analizinde önemli bir kısıt tekil etmektedir. Toros Tarım Çarpan Deerlemesi (milyon ABD$) Uluslararası Benzerler Analizi Özsermaye 19,1x Tahmini Net Kar ,1x Tahmini Net Kar ,7x Tahmini FAVÖK ,0x Tahmini FAVÖK Medyan 617 Yurt çi Benzerler 7,6x Tahmini Net Kar ,1x Tahmini Net Kar ,7x Tahmini FAVÖK ,3x Tahmini FAVÖK Medyan 237 Toros Tahminler (milyon ABD$) 2007B 2008T Net Satı Gelirleri FAVÖK Net Kar

20 B. Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.. ndirgenmi Nakit Akımları Analizi (NAA) irket, Samsun ve Ceyhan daki terminalleri vasıtasıyla üçüncü ahıslara terminal hizmetleri sunmaktadır. NAA kapsamında kullanılan projeksiyonlara halka arz geliri ile yapılması planlanan kapasite artılarının etkileri dahil edilmemitir. Toros Terminal Hizmetleri NAA (milyon ABD$) B 2008T 2009T 2010T 2011T Net Ciro FAVÖK FAVÖK Marjı 59% 54% 49% 49% 49% 49% Vergi Yatırım Harcamaları Serbest Nakit ndirgeme Oranı 1,00 1,10 1,20 1,31 1,44 NA Artık Deer Büyümesi 2% Artık Deer 116 Toplam Özsermaye Deeri 176 AOSM Hesabı Risksiz Faiz Oranı 6,8% Sermaye Risk Primi 5,0% Beta 80,0% Sermaye Maliyeti 10,8% Borç Maliyeti 7,0% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 5,6% Finansal Borçlar / Toplam Pasifler 25,0% AOSM 9,5% Özsermaye deerinin farklı AOSM ve Artık Deer büyüme oranlarına olan duyarlılıı aaıdaki tabloda verilmitir. NA Duyarlılık Analizi (milyon ABD$) AOSM Artık Deer Büyüme Oranı 1,0% 2,0% 3,0% 9,0% ,5% ,0% Projeksiyon döneminde ton baına elleçleme fiyatları sabit tutulmutur. NAA sonucunda milyon ABD Doları deer aralıına ulaılmaktadır. 3. Emlak Gelitirme Tekfen in en önemli gayrimenkul yatırım olan Tekfen Tower 129 milyon ABD Doları deerle Holding in Toplam Varlık Deeri hesaplamasına dahil edilmitir. Bu deer, TSKB nin deerleme raporundan alınan 160 milyon ABD Doları ndan Tekfen Tower da Tekfen grup irketleri tarafından kullanılan kısımlara karılık gelen bedelin düülmesiyle elde edilmitir. Tekfen Holding in Akmerkez GYO da sahip olduu %10,8 oranındaki payı, 40 milyon ABD Doları piyasa deeriyle Holding in Toplam Varlık Deeri hesaplamasına dahil edilmitir. Temmuz 2008 de tamamlanması planlanan Bodrum Yalıkavak projesinin deeri, maliyet ile villaların 20

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız.

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. Özel Durum Açıklaması Tarih : 12 Nisan 2012 Konu : Ana Sözleşme Tadili İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. İlgi açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2012 tarihli kararı ile, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES TEKFEN HOLDNG ANONM RKET ESAS MUKAVELES Madde 1- KURULU: Aaıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim irketlerin ani kuruluu hükümlerine göre

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 30.865.000.- YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1- KURULUŞ:

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1- KURULUŞ: TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ ESAS SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ MEVCUT DURUM TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır)

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 07 Mayıs 2013. Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtım Tarihi

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 07 Mayıs 2013. Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtım Tarihi Özel Durum Açıklaması Tarih : 07 Mayıs 2013 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtım Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 07.05.2013 14:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN :

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : 1)NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSZ+NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SETDR.

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar Kurumsal Finansman Bölümü +90 212 276 2727 www.tekstilyatirim.com.tr ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİYAT TESPİT RAPORU GÖRÜŞÜ 10.11.2014 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mayıs 2013 Salı günü saat 14:00 de Büyükdere Caddesi No.209 34394,

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı