2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir)

2 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ SON EKONOMİK GELİŞMELER Büyüme ve İstihdam Ödemeler Dengesi Para ve Kur Politikasõ Enflasyon Kamu Maliyesi MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE Büyüme ve İstihdam Enflasyon Para ve Kur Politikasõ Ödemeler Dengesi Öngörülerin Gerçekleşmesinde Ortaya Çõkabilecek Temel Riskler KAMU MALİYESİ Maliye Politikasõnõn Amaçlarõ Kamu Borç Yönetimi Kamu Maliyesi Riskleri Duyarlõlõk Analizi YAPISAL REFORMLAR Piyasa Ekonomisinin ve Girişimciliğin Güçlendirilmesi Özelleştirme Rekabet Hukuku ve Politikalarõ Düzenleyici Reformlar Yatõrõm Ortamõnõn İyileştirilmesi Mali Sektör Bankacõlõk Sektörü Sermaye Piyasasõ İşgücü Piyasasõ İdari Reform Tarõm ve Kõrsal Gelişme Diğer Reform Alanlarõ Eğitim Bölgesel Gelişme Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardõmlaşma Sağlõk Ulaştõrma ve Telekomünikasyon Çevre Enerji EK TABLOLAR i

3 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ TABLOLAR Tablo:1. 1-Büyüme Hõzlarõ ve Talep Unsurlarõ... 3 Tablo:1. 2-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler... 4 Tablo:1. 3-Ülke Gruplarõna Göre Dõş Ticaret... 5 Tablo:1. 4-Ödemeler Dengesi... 6 Tablo: Yõlõ Parasal Hedefleri... 7 Tablo:1. 6-Yõllar İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi Tablo:1. 7-Ocak-Haziran Dönemi İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi Tablo:1. 8-Genel Devlet Gelir ve Harcamalarõ Tablo:2. 1-Sektörler İtibarõyla Katma Değer Gelişmeleri Tablo:2. 2-Toplam Yatõrõm - Tasarruf Dengesi Tablo:2. 3-Üretim Faktörleri Artõşlarõ Tablo:2. 4-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler Tablo:2. 5-Fiyat Hedef ve Öngörüleri Tablo:2. 6-Ödemeler Dengesi Tahminleri Tablo:2. 7-Dõş Talep Yavaşlamasõnõn Etkileri Tablo:2. 8-Bölgesel Siyasi Gerilimler ve Olasõ Sõcak Çatõşmalarõn Etkileri Tablo:3. 1-Genel Devlet Gelir ve Harcamalarõ Tablo:3. 2-İç Borç Stokunun Yapõsõ Tablo:3. 3-Alacaklõlara Göre İç Borç Stoku Tablo:3. 4-Toplam Dõş Borç Stokunun Yapõsõ Tablo:3. 5-Toplam Brüt Borç Stoku Tablo: Döneminde Kamu Brüt Borç Stoku Tahmini Tablo:3. 7-Büyüme Oranõndaki Düşüşün Etkileri Tablo:3. 8-Kur Artõşõnõn Etkileri Tablo:3. 9-İç Borçlanma Faiz Oranõndaki Artõşõn Etkileri Tablo: Dönemi Özelleştirme İşlemleri Tablo: Dönemi Özelleştirme Gelirleri ve Kullanõmlarõ Tablo:4. 3-Özelleştirme Politika Taahhütleri Matriksi Tablo:4. 4-Rekabet Kurumuna Başvurular ve Sonuçlandõrõlan Dosyalar Tablo:4. 5-Bağõmsõz Düzenleyici Kurumlar Tablo:4. 6-TMSF Bünyesine Devralõnan Bankalar Tablo:4. 7-İşgücü Piyasasõ Politika Taahhütleri Matriksi Tablo:4. 8-İstatistik Altyapõsõ Politika Taahhütleri Matriksi Tablo:4. 9-Tarõm Politika Taahhütleri Matriksi Tablo:4. 10-Eğitim Politika Taahhütleri Matriksi Tablo:4. 11 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardõmlaşma Politika Taahhütleri Matriksi. 80 ii

4 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ ŞEKİLLER Şekil 1.1: Ortalama Gecelik Faiz Oranlarõ... 7 Şekil 1.2: Dolar ve Euronun Gelişimi... 8 Şekil 1.3: Aylõk Fiyat Gelişmeleri... 9 Şekil 2.1: GSYİH Büyümesi Şekil 2.2: GSYİH Büyümesine Katkõlar iii

5 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ KUTULAR Kutu 2.1: Potansiyel Hasõla ve Hasõla Açõğõ Projeksiyonlarõ Kutu 2.2: Toplam Faktör Verimliliği Kutu 2.3: Enflasyonun Nedenleri Kutu 2.4: Yeni Merkez Bankasõ Kanunu ve Bağõmsõzlõk Kutu 3.1: Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanunun Getirdiği Başlõca Düzenlemeler Kutu 4.1: Kamu Bankalarõnõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ İçin Aktarõlan Kaynaklar Kutu 4.2: TMSF Bankalarõnõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ İçin Aktarõlan Kaynaklar iv

6 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ KISALTMALAR AB AKTS BAĞ-KUR BDDK BOTAŞ CEPT CITES ÇAYKUR ÇED DAP DGD DİBS DİE DİTAŞ DOKAP DPT DSİ EGSV EKOSOK ERC ERDEMİR ESA95 FSAL GFS GSMH GSYİH HACCP ILO ILO/IPEC IMF İMKB İSDEMİR İŞKUR KBİ KDV KEP KHK KİT Avrupa Birliği Avrupa Kredi Transfer Sistemi Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağõmsõz Çalõşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Boru Hatlarõ ile Petrol Taşõma A.Ş. Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Yönetimleri Kongresi Nesli Tehdit Altõnda Olan Türlerin Uluslararasõ Ticaretine Dair Sözleşme Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çevre Etki Değerlendirme Mekanizmasõ Doğu Anadolu Projesi Doğrudan Gelir Desteği Devlet İç Borçlanma Senetleri Devlet İstatistik Enstitüsü Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planõ Devlet Planlama Teşkilatõ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlõk Hizmetleri Vergisi Ekonomik ve Sosyal Konsey Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarõ Avrupa Birliği Milli Hesaplar Sistemi Mali Sektör Uyum Kredisi IMF Kamu Maliye İstatistikleri Gayri Safi Milli Hasõla Gayri Safi Yurtiçi Hasõla Kritik Kontrol Noktalarõ Tehlike Analizi Uluslararasõ Çalõşma Örgütü ILO Uluslararasõ Çocuk İşçiliğin Önlenmesi Programõ Uluslararasõ Para Fonu İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ İskenderun Demir Çelik İşletmeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Karadeniz Bakõr İşletmeleri Katma Değer Vergisi Katõlõm Öncesi Ekonomik Program Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsleri v

7 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ KOBİ MEDA MYO NUTS OECD ORKÖY OTP ÖSDP ÖTV PETKİM PFPSAL POAŞ R&TTE SEKA SPK SSK TAKBİS TBB TBMM TCDD TCMB TEAŞ TEDAŞ TEFE TEKEL TELEKOM TETTAŞ TFV THY TMO TMSF TŞFAŞ TÜFE TÜGSAŞ TÜPRAŞ UBÇSEP UMTS UNCITRAL Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Avrupa Birliği Akdeniz Programõ Meslek Yüksek Okulu İstatistiki Bölge Birimleri Nomenklatörü Uluslararasõ Ekonomik Kalkõnma ve İşbirliği Teşkilatõ Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Ortak Tarõm Politikasõ Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Özel Tüketim Vergisi Petrokimya Holding A.Ş. Program Amaçlõ Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi Petrol Ofisi A.Ş. Radyo ve Telekomünikasyon İstasyon Gereç Direktifi Türkiye Selüloz ve Kağõt Fabrikalarõ A.Ş. Sermaye Piyasasõ Kurulu Sosyal Sigortalar Kurumu Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarõ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Türkiye Elektrik Dağõtõm A.Ş. Toptan Eşya Fiyatlarõ Endeksi Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türk Telekom (Türkiye Telekomünikasyon A.Ş.) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Toplam Faktör Verimliliği Türk Hava Yollarõ Toprak Mahsulleri Ofisi Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu Türkiye Şeker Fabrikalarõ A.Ş. Tüketici Fiyatlarõ Endeksi Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Ulusal Biyoloji Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planõ Mobil Telsiz Haberleşme Sistemi Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Ticaret Hukuku Komisyonu vi

8 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ GİRİŞ Avrupa Birliğine aday ülkelere yönelik olarak 2001 yõlõnda başlatõlan Katõlõm Öncesi Mali İzleme Süreci çerçevesinde, Türkiye ilk Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõnõ Ekim 2001 tarihinde AB Komisyonuna iletmiştir. Her yõl yenilenmesi öngörülen Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõn ikincisi, AB Komisyonunun bir önceki Katõlõm Öncesi Ekonomik Programa ilişkin değerlendirmeleri de dikkate alõnarak, dönemini kapsayacak şekilde hazõrlanmõştõr 1. Bu Program Kopenhag ekonomik kriterlerinin sağlanmasõ doğrultusunda uygulanacak ekonomi politikalarõnõn çerçevesini ve AB ye üyelik sürecinde yapõsal uyum perspektifini ortaya koymaktadõr. Program, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõ tesis etmeyi, enflasyonu, kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun Gayri Safi Yurt İçi Hasõlaya (GSYİH) oranõnõ AB ülkeleri ortalamalarõna yaklaştõrmayõ, AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesini ve verimliliğe dayalõ rekabet gücü artõşõ sağlanarak Türkiye ekonomisinin AB ye uyum sürecini hõzlandõrmayõ amaçlamaktadõr. Program aynõ zamanda Türkiye ve AB arasõndaki gelişmişlik farkõnõ azaltmaya yönelik bir perspektife dayanmaktadõr. Öngörülen politikalar Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ( ) ile uyum içerisindedir. Uzun yõllardan beri süregelen yüksek kronik enflasyonun ve makroekonomik istikrarsõzlõğõn ortadan kaldõrõlmasõ, Türkiye nin 1999 yõlõ sonundan itibaren uygulamakta olduğu ve Uluslararasõ Para Fonu tarafõndan stand-by anlaşmalarõ çerçevesinde desteklenen ekonomik programlarõn da temel hedefi olmuştur. Bu kapsamda uygulanmakta olan ve dönemini kapsayan ekonomik programda öngörülen politikalar da Türkiye nin AB üyeliği sürecinde gerekli dönüşümlerin gerçekleştirilmesine katkõda bulunacaktõr. Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde, bu hedefleri destekleyen çok yönlü bir ekonomi politikasõ uygulanacaktõr. Maliye politikasõ, yüksek oranda kamu faiz dõşõ fazlasõ vermek suretiyle kamu açõğõ ve borç stokunun GSYİH'ya oranõnõn Maastricht kriterlerine yakõnsamasõnõ hedeflerken, para politikasõ dalgalõ döviz kuru rejimi uygulamasõ altõnda enflasyon hedeflemesine geçilmesini öngörmektedir. Gelirler politikasõ da para ve maliye politikalarõ hedefleriyle uyumlu bir şekilde katõlõmcõ bir yaklaşõmla belirlenecektir. Bu çerçevede uygulanacak politikalarla Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde GSYİH büyümesinin potansiyel seviyeyi yakalayarak yõllõk ortalama yüzde 4,7 oranõnda gerçekleşmesi ve enflasyon oranõnõn yüzde 8 dolayõna gerilemesi öngörülmektedir Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnõn koordinasyonunda, Dõşişleri Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, Ulaştõrma Bakanlõğõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Gümrük Müsteşarlõğõ, TC Merkez Bankasõ Başkanlõğõ, AB Genel Sekreterliği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ, Sermaye Piyasasõ Kurulu Başkanlõğõ, Rekabet Kurumu Başkanlõğõ, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlõğõ, Telekomünikasyon Kurumu Başkanlõğõ, Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu Başkanlõğõ ve YÖK Başkanlõğõnõn katkõlarõyla hazõrlanmõştõr. 1

9 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ Programda önemli bir ağõrlõğa sahip olan yapõsal reformlar, öngörülen ekonomik hedeflere ulaşõlmasõnda ve makroekonomik istikrarõn kalõcõ bir şekilde sağlanmasõnda belirleyici bir rol oynayacaktõr. Yapõsal reformlar ile sürdürülebilir bir büyüme ortamõ tesis edilerek ve piyasa kurallarõna dayalõ ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapõ oluşturularak Kopenhag kriterlerine uyum sağlanmasõ hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özelleştirme yoluyla kamunun ekonomi içerisindeki rolünün azaltõlmasõ ve ekonomik etkinliğin artõrõlmasõ, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulmasõ, bankacõlõk sisteminin reel sektörün kaynak ihtiyacõnõ etkin bir şekilde karşõlayacak yapõya kavuşturulmasõ, çeşitli alanlarda oluşturulan düzenleyici kurumlarla piyasa mekanizmasõnõn güçlendirilmesi ve ekonomide özel sektörün rolünün daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadõr. Kamu finansmanõnda sağlanacak iyileşme çerçevesinde eğitim, sağlõk, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamalarõn payõ artõrõlarak toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesinde, yoksullukla mücadelede ve bölgesel gelişmişlik farkõnõn azaltõlmasõnda aşama katedilmesi öngörülmektedir Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ dört bölümden oluşmaktadõr. İlk bölümde Türkiye ekonomisinin 2001 ve 2002 yõlõ gelişmeleri değerlendirilmektedir. İkinci bölüm, program döneminin temel makroekonomik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanmasõ öngörülen ekonomi politikalarõnõ ortaya koymakta ve sunulan baz senaryo çerçevesinde başlõca makroekonomik öngörü ve tahminleri içermektedir. Bu bölümde aynõ zamanda baz senaryonun gerçekleşmesinde karşõlaşõlabilecek risklere ve bu risklerin temel makroekonomik göstergelere olasõ etkilerine de yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, sürdürülebilir bir mali yapõnõn oluşturulmasõ amacõ doğrultusunda öngörülen politikalar ile program dönemi bütçe ve borç yönetimiyle ilgili hedef ve tahminler yer almaktadõr. Bölümde ayrõca, mali riskler ve bu risklerin olasõ etkilerine ilişkin analizler de içerilmektedir. Son bölümde ise, sürdürülebilir bir büyüme ortamõnõn oluşturulmasõ, ekonominin rekabet gücünün artõrõlmasõ ve serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi doğrultusunda uygulamaya konulmasõ öngörülen yapõsal reformlar ayrõntõlõ bir şekilde ele alõnmaktadõr. 2

10 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler 1. SON EKONOMİK GELİŞMELER 1.1. Büyüme ve İstihdam Kasõm 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan finansal krizler sonucunda ileriye yönelik olarak açõklanan kur rejiminin sürdürülebilirliğinin kalmamasõ nedeniyle dalgalõ kura geçilmiştir. Ancak bankacõlõk sektörü, ödemeler sistemi ve kamu finansmanõndaki güçlüklerin yanõ sõra dünya konjonktüründeki gelişmeler nedeniyle ekonomideki belirsizliklerin artmasõ 2001 yõlõnda geleceğe yönelik beklentileri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte, Türk lirasõndaki aşõrõ reel kayõp ve yüksek reel faizlerin yol açtõğõ iç talep daralmasõna bağlõ olarak 2001 yõlõnda GSYİH yüzde 7,4 oranõnda gerilemiştir. Sektörler itibarõyla, 2001 yõlõnda katma değer azalõşõ tarõm, sanayi ve hizmetler sektörlerinde sõrasõyla yüzde olarak 6,1, 7,5 ve 7,6 oranõnda gerçekleşmiştir. Net dõş alem faktör gelirleri 2001 yõlõnda önemli ölçüde gerilemiş ve GSMH daki daralma GSYİH nõn iki puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 9,4 olmuştur yõlõnda gerek tüketim gerekse yatõrõm harcamalarõnda hõzlõ bir daralma yaşanmõştõr. Özel tüketim harcamalarõ yüzde 9, kamu tüketim harcamalarõ ise yüzde 8,6 oranõnda azalmõştõr. Sabit sermaye yatõrõmlarõnda 2001 yõlõnda yüzde 31,7 oranõnda gerileme kaydedilmiştir. Özel sabit sermaye yatõrõmlarõ, özellikle makine-teçhizat yatõrõmlarõnda gerçekleşen yüzde 49,6 oranõndaki düşüşün etkisiyle yüzde 35,1 oranõnda azalmõştõr. Kamu sabit sermaye yatõrõmlarõ ise yüzde 22 oranõnda gerilemiştir. Üretime ilişkin göstergeler 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinde ekonomide canlanma eğilimini ortaya koymaktadõr. Nitekim GSYİH söz konusu dönemde, bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 2,3 oranõnda artõş kaydetmiştir. Bu dönemde dõş alem faktör gelirlerinin yüzde 27,9 oranõnda azalmasõ sonucunda GSMH büyümesi yüzde 0,7'de kalmõştõr. Tablo:1. 1-Büyüme Hõzlarõ ve Talep Unsurlarõ (Bir Önceki Yõlõn Aynõ Dönemine Göre Yüzde Değişme) Dönemler İtibarõyla Yõllõk I II III IV I Tarõm 3,9-6,1 8,5-2,9-5,6-13,6-1,5 Sanayi 6,0-7,5 0,8-10,1-8,9-10,7 3,0 Hizmetler 8,9-7,6-2,4-10,3-7,4-9,5 2,3 GSYİH 7,4-7,4-0,8-9,6-7,4-10,4 2,3 GSMH 6,3-9,4-3,1-12,1-9,0-12,3 0,7 Toplam Tüketim 6,3-8,9-2,4-10,9-10,2-11,2-1,6 Kamu 7,1-8,6-1,3-6,6-15,0-8,9 2,4 Özel 6,2-9,0-2,5-11,5-9,7-11,7-2,0 Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ 16,9-31,7-13,1-32,1-37,3-38,7-24,8 Kamu 19,6-22,0-5,8-32,0-23,4-18,8-17,7 Özel 16,0-35,1-14,4-32,1-41,5-50,2-26,3 Toplam Yurtiçi Talep 9,8-18,4-9,5-23,9-17,6-21,4-0,6 3

11 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler Sanayi üretiminde Mart ayõndaki yüksek oranlõ artõş Nisan ve Mayõs aylarõnda da devam etmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) aylõk sanayi üretim endeksi verilerine göre, 2002 yõlõnõn Ocak-Mayõs döneminde sanayi üretimi bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 7,2 oranõnda artõş göstermiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü Hanehalkõ İşgücü Anketi sonuçlarõna göre, 2000 yõlõnda yüzde 6,6 olan işsizlik oranõ, 2001 yõlõnda yüzde 8,5 e ulaşmõştõr. İşsizlik ve eksik istihdamla birlikte atõl işgücü oranõ 2000 yõlõnda yüzde 13,6 iken, 2001 yõlõnda yüzde 14,5 e yükselmiştir yõlõnõn ilk çeyreğinde ise işsizlik oranõ yüzde 11,8 e, atõl işgücü oranõ ise yüzde 17,7 ye ulaşmõştõr. Ekonomik daralma, 2001 yõlõnda sanayi ve hizmetler sektörlerinde istihdam azalõşõna neden olurken, tarõm sektörü istihdamõ artmõştõr yõlõnda tarõm sektörünün toplam istihdam içindeki payõ yüzde 32,6, sanayinin payõ yüzde 18,9 ve hizmetlerin payõ yüzde 48,5 olmuştur. Özellikle, sanayi bölgelerinin yoğun olmasõ nedeniyle kentlerde ağõrlõğõnõ hissettiren işten çõkarmalar, kentsel işsizlik oranõnõn artmasõna neden olmuş ve atõl işgücü oranõ 2001 yõlõnda yüzde 18 e yükselmiştir. Kõrsal kesimde bu oran yüzde 10,2 seviyesindedir. Tablo:1. 2-İşgücü Piyasasõnda Gelişmeler Dönemler İtibarõyla Yõllõk I II III IV I Çalõşma Çağõ Nüfusu (Bin Kişi) İşgücüne Katõlma Oranõ (Yüzde) 49,2 48,7 46,4 49,8 51,9 47,9 45,2 İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) İstihdam (Yüzde Değişme) -3,9-1,0 1,1-0,9 0,7-2,2-3,9 İşsizlik Oranõ (Yüzde) 6,6 8,5 8,6 6,9 8,0 10,6 11,8 Kamu sektöründe toplu sözleşme kapsamõndaki işçi ücretleri (net) 2001 yõlõnda bir önceki yõla göre nominal olarak yüzde 36,6 artõş göstermiş, ancak reel olarak yüzde 11,5 oranõnda azalmõştõr. Memur maaşlarõ ise, aynõ yõlda nominal olarak yüzde 48,6 oranõnda artmõş, reel olarak ise yüzde 3,3 oranõnda azalmõştõr. Asgari ücret (net) 2001 yõlõnda yüzde 33 oranõnda artõrõlmõştõr. Bu artõş oranõna göre, asgari ücrette 2001 yõlõnda reel olarak yüzde 13,9 oranõnda düşüş gerçekleşmiştir. Kamu kesiminde 2003 ve 2004 yõllarõnõ kapsayacak yeni toplu iş sözleşmeleri 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõ ile 2003 yõlõnõn ilk çeyreğinde yapõlacaktõr Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Dengesi döneminde yõlda ortalama yüzde 4,6 oranõnda artan ihracat, 2001 yõlõnda yüzde 12,8 oranõnda artarak 31,3 milyar dolara ulaşmõştõr yõlõnda ihracat fiyatlarõ yüzde 2,5 oranõnda gerilemiş ve böylece reel ihracat artõşõ yüzde 15,7 olarak gerçekleşmiştir yõlõnda ihracatta gözlenen bu hõzlõ artõşta Türk lirasõndaki reel değer kaybõ, birim ücret endeksinin dolar bazõnda yüzde 30,9 oranõnda gerilemesi ve iç talebin daralmasõ etkili olmuştur. Ancak, finansman güçlükleri, döviz kurunda büyük 4

12 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler oranlõ dalgalanma ve ihracat pazarlarõndaki sõnõrlõ büyüme ihracattaki artõşõn beklenenin altõnda kalmasõna neden olmuştur yõlõ Ocak-Mayõs döneminde ihracat bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 3,5 oranõnda artarak 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yõlõnda yüzde 34 oranõnda artan ithalat (altõn hariç), 2001 yõlõnda yüzde 25,9 oranõnda gerileyerek 40,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalattaki yüksek oranlõ düşüşte iç talepteki daralma ve Türk lirasõnõn reel değer kaybõ etkili olmuştur. İthalat 2002 yõlõnõn Ocak-Mayõs döneminde, bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre, yüzde 1 oranõnda artarak 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yõlõnda AB ülkelerine yapõlan ihracat yüzde 11,1 oranõnda artõş göstermiştir. AB ülkelerinden yapõlan ithalat toplam ithalattaki daralmaya paralel olarak yüzde 31,3 oranõnda azalmõştõr yõlõnõn ilk beş ayõnda ise AB ile olan dõş ticaret hacmi, bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 1,1 oranõnda gerilemiştir. Tablo:1. 3-Ülke Gruplarõna Göre Dõş Ticaret Yõllõk Ocak-Mayõs (Milyon Dolar) Yüzde Değişme MAL İHRACATI ,5 OECD Ülkeleri ,2 AB Ülkeleri ,2 OECD Üyesi Olmayan Ülkeler ,3 Türkiye Serbest Bölgeleri ,7 MAL İTHALATI* ,0 OECD Ülkeleri ,4 AB Ülkeleri ,9 OECD Üyesi Olmayan Ülkeler ,4 Türkiye Serbest Bölgeleri ,8 * Altõn hariç Dõş ticaret açõğõ 2000 yõlõndaki 22,4 milyar dolarlõk seviyesinden 2001 yõlõnda 4,5 milyar dolara gerilemiştir yõlõnda turizm gelirleri bir önceki yõla göre yüzde 5,9 oranõnda artarak 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İşçi gelirleri ise yüzde 38,9 oranõnda azalarak 2,8 milyar dolara gerilemiştir. Diğer taraftan faiz giderleri yüzde 13,3 oranõnda artarak 7,1 milyar dolara yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, cari işlemler dengesi 2001 yõlõnda 3,4 milyar dolar (GSYİH nõn yüzde 2,3 ü oranõnda) fazla vermiştir yõlõ Ocak-Mayõs döneminde cari işlemler dengesi bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre 1,4 milyar dolar gerileyerek 544 milyon dolarlõk fazladan 884 milyon dolar açõğa dönüşmüştür. 5

13 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler Tablo:1. 4-Ödemeler Dengesi Yõllõk (Milyon Dolar) Ocak-Mayõs İhracat (Fob) İthalat (Fob) DIŞ TİCARET DENGESİ , Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Giderleri CARİ İŞLEMLER DENGESİ SERMAYE HAREKETLERİ (1) Doğrudan Yatõrõmlar (Net) Portföy Yatõrõmlarõ Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri Kõsa Vadeli Sermaye Hareketleri REZERV HAREKETLERİ (1) Rezerv Hariç. Sermaye Hareketleri Hesabõ Mali krizlerin yarattõğõ güven bunalõmõnõn etkisiyle 2001 yõlõnda rezerv hariç sermaye hareketleri yaklaşõk 14,2 milyar dolar açõk vermiştir. Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnda net 2,8 milyar dolar tutarõnda giriş, portföy yatõrõmlarõnda 4,5 milyar dolar, kõsa vadeli sermaye hareketlerinde 11,3 milyar dolar, uzun vadeli sermaye hareketlerinde ise 1,1 milyar dolar çõkõş gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde resmi rezervler 12,9 milyar dolar azalmõştõr. Sermaye hareketleri (rezerv hariç) 2002 yõlõ Ocak-Mayõs döneminde 882 milyon dolar fazla vermiştir. Söz konusu dönemde doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ ve uzun vadeli sermaye hareketlerinde sõrasõyla 131 ve milyon dolarlõk net girişler gerçekleşirken, portföy ve kõsa vadeli sermaye hareketlerinde sõrasõyla 151 ve 106 milyon dolarlõk çõkõşlar olmuştur Para ve Kur Politikasõ Para Politikasõ Döviz kuru rejiminin değişmesi ve kurun nominal çapa olarak kullanõmõna son verilmesi, para politikasõ stratejisinin 2001 yõlõnda yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu amaçla, bankacõlõk sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve dalgalõ kur rejimi çerçevesinde, Türk lirasõnõn değerindeki hõzlõ düşüşün enflasyonist etkilerini sõnõrlandõrmak amacõyla para politikasõnõn daha aktif olarak kullanõlmasõ benimsenmiştir. Bu çerçevede, net iç varlõklar için tavan, net uluslararasõ rezerv değişimi için taban değerler getirilmiş ve bunlar performans kriteri olarak belirlenmiştir. Döviz kuru çapasõnõn ortadan kalkmasõ nedeniyle, para tabanõ ara hedef ve nominal çapa olarak belirlenerek, ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin oluşturulmasõnda bir kriter sağlanmasõ amaçlanmõştõr. Kriz ortamõ ve finansal piyasalardaki hõzlõ yapõsal değişimlerin para talebi ve para tabanõ tahminleri konusunda belirsizlikler oluşturmasõ nedeniyle, programõn nominal çapasõ olarak belirlenen para tabanõna gösterge niteliğinde dönemsel tavanlar getirilmiştir yõlõnda para tabanõ, öngörülen enflasyon ve büyüme oranõ çerçevesinde artõrõlmõş ve kõsa vadeli faizlerin enflasyonist baskõlarõ gidermek için aktif olarak kullanõlmasõ benimsenmiştir. 6

14 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler AB normlarõ ve dünyadaki merkez bankacõlõğõ uygulamalarõ esas alõnmak suretiyle Merkez Bankasõ Kanununda değişiklikler yapõlmõştõr. Bu kapsamda, fiyat istikrarõ Merkez Bankasõnõn öncelikli hedefi haline gelirken, Bankanõn enflasyon hedeflemesinde özerk bir para politikasõ uygulamasõ mümkün kõlõnmõştõr yõlõ Kasõm ayõnda sona eren geçiş sürecinin ardõndan TCMB nin Hazineye doğrudan borç vermesi uygulamasõna tamamõyla son verilmiştir. Böylece, TCMB nin koşullar uygun olduğunda enflasyon hedeflemesi politikasõna geçmesi yönünde gerekli olan hukuki altyapõ tamamlanmõştõr. Parasal hedefler, 2002 yõlõ sonu için yüzde 35 oranõnda belirlenen enflasyon hedefiyle uyumlu olarak tespit edilmiştir. Tablo: Yõlõ Parasal Hedefleri Parasal Taban (Trilyon TL) Net İç Varlõklar (NİV) (Trilyon TL) 3/ Net Uluslararasõ Rezervler (NUR) (Milyon Dolar) 4/ 28 Şubat / Gerçekleşme Nisan / Gerçekleşme Haziran / Gerçekleşme Eylül / Aralõk / / Para Tabanõ ve Net Uluslararasõ Rezervler performans kriterleri için üst limitler. 2/ Para Tabanõ ve Net İç Varlõklar için endikatif üst limit. 3/ Net İç Varlõklar üst limiti endikatif hedeftir. Söz konusu büyüklük zorunlu karşõlõklar ve/veya zorunlu karşõlõk oranlarõna bağlõ olarak tanõmõnõn değişmesi sonucu değişebilir. 4/ Net Uluslararasõ Rezervler, Merkez Bankasõ Net Uluslararasõ Rezervlerinden Hazinenin IMF ye olan yükümlülükleri ve Hazinenin vadesi bir yõldan az olan yabancõ para cinsinden borçlanmalarõnõn çõkartõlarak bulunmaktadõr. Şekil: 1.1 Ortalama Gecelik Faiz Oranlarõ Ocak 02 Şubat 02 Yüzde Mart 02 Nisan 02 Mayõs 02 Haziran 02 Temmuz 02 Ağustos 02 Faiz Oranõ 7

15 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler Merkez Bankasõ, parasal göstergelerin, gerektiğinde değişiklikler yapõlmakla birlikte 2002 yõlõ boyunca kontrol altõnda tutulacağõnõ açõklamõştõr yõlõnõn ilk yarõsõnda net uluslararasõ rezervler ve para tabanõ performans kriteri olarak, net iç varlõklar ise gösterge değer olarak izlenmiştir. Şubat, Nisan ve Haziran sonlarõ itibarõyla hedeflenen sõnõrlar içinde kalõndõğõ gözlenmektedir yõlõ Ocak-Mayõs döneminde finansal piyasalarda istikrar açõsõndan olumlu gelişmeler yaşanmõştõr. TCMB enflasyonu kontrol etme hedefi çerçevesinde kõsa vadeli faiz oranlarõnõ gelişmeler doğrultusunda bir araç olarak kullanmõş ve faiz oranlarõnõ tedrici olarak düşürmüştür. Mayõs ayõndan sonra piyasalarda meydana gelen dalgalanmalarõn ekonomiye etkisini sõnõrlõ tutmak amacõyla TCMB gelişmeleri yakõndan takip etmektedir. Kur Politikasõ 2000 yõlõ başõnda uygulamaya konulan program uyarõnca, kur politikasõ 1 dolar + 0,77 euro kur sepeti baz alõnarak ileriye yönelik olarak açõklanan kur uygulamasõ sürdürülürken, 2001 yõlõ Şubat ayõnda yaşanan kriz sonrasõnda bu sistem terkedilerek dalgalõ kur rejimine geçilmiştir. Dalgalõ kur rejimine geçilmesiyle birlikte, Türk lirasõ reel olarak hõzla değer kaybetmiş ve döviz kurlarõnda önemli dalgalanmalar gözlenmiştir. ABD'de yaşanan 11 Eylül olaylarõnõn da etkisiyle döviz kurlarõ nominal anlamda en yüksek değerlerine 2001 yõlõnõn Ekim ayõnda ulaşmõştõr yõlõ makroekonomik politikalarõnõn belirginleşmesi ve uluslararasõ kuruluşlarõn ek mali desteği nedeniyle ekonomik beklentiler olumluya dönmüş ve bunun sonucu olarak Türk lirasõ Kasõm ayõndan itibaren reel olarak değer kazanõrken belirsizliklerin etkisiyle 2002 yõlõ Mayõs ayõndan sonra reel olarak değer kaybetmeye başlamõştõr. Şekil: 1.2 Dolar ve Euronun Gelişimi Türk Lirasõ Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu.02 Dolar Euro Merkez Bankasõ, dalgalõ kur rejimi çerçevesinde, döviz kurlarõnõn piyasada arz ve talep koşullarõ altõnda belirlenmesi politikasõnõ sürdürmektedir. Ancak, Merkez Bankasõ ani ve geçici dalgalanmalarda döviz kurlarõna müdahale edeceğini ve bu 8

16 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler müdahalelerin amacõnõn döviz kurunun uzun dönem denge değerini etkilemeksizin geçici şoklarõn önlenmesine yönelik olduğunu açõklamõştõr yõlõ içinde sağlanan ek dõş kaynağõn bütçe finansmanõnda kullanõlmasõ nedeniyle piyasaya çõkan fazla likiditeyi çekmek amacõyla, Merkez Bankasõ önceden kamuoyuna açõklanan program çerçevesinde döviz satõş ihaleleri gerçekleştirmiştir. Döviz satõş ihalelerine 2001 yõlõ Aralõk ayõnda son verilmiştir. Ödemeler dengesinde beklenenin ötesinde sağlanan olumlu performans ve giderek belirginleşen ters para ikamesi 2002 yõlõ ilk aylarõnda döviz arz fazlasõ oluşturmuştur. Merkez Bankasõ, hem bu nedenle hem de orta ve uzun vadede daha güçlü rezerv pozisyonuna sahip olmanõn, uygulanan programa ilişkin piyasa güveninin artmasõna katkõ sağlayacağõnõ dikkate alarak 2002 yõlõ Nisan ayõndan itibaren döviz alõm ihaleleri yöntemiyle rezerv seviyesini artõrmaya karar vermiştir. Döviz alõm ihaleleri ile piyasaya çõkan likidite dört hafta vadeli Türk lirasõ depo alõm ihaleleri ile sterilize edilmiştir. Son dönemde döviz piyasalarõnda gözlenen gelişmeler sonucunda, 2002 yõlõ Temmuz ayõndan itibaren, döviz alõm ihalelerine geçici bir süre için ara verilmiştir. Öte yandan, dört hafta vadeli Türk lirasõ depo ihalelerine ise devam edilmektedir Enflasyon 2001 yõlõ sonunda oniki aylõk fiyat artõş hõzlarõ TEFE de yüzde 88,6, TÜFE de ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon oranlarõnõn bir önceki yõla göre önemli ölçüde yükselmesinin temel nedenleri, 2001 Şubat ayõ sonunda yaşanan krizden sonra dalgalõ kur rejimine geçilmesiyle birlikte piyasalarda beklenen güven ortamõnõn sağlanamamasõ, belirsizliğin uzun süre devam etmesi ve bunlarõn döviz kuru ve faiz oranlarõna yansõmasõ ve yõl boyunca devam eden yüksek oranlõ kamu fiyat ayarlamalarõdõr. Şekil: 1.3 Aylõk Fiyat Gelişmeleri /1 3 Yüzde Değişme / / TEFE Özel İmalat Sanayii TÜFE 9

17 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler 2001 yõlõ Ekim ayõnda IMF ile ek finansman imkanõ içeren yeni bir anlaşma yapõlacağõnõn gündeme gelmesi piyasalarõ rahatlatmõş ve Kasõm-Aralõk döneminde Türk lirasõ yabancõ paralar karşõsõnda değer kazanmaya başlarken, faiz oranlarõ ve fiyat artõş hõzlarõ azalma eğilimine girmiştir. Enflasyon oranlarõnda kaydedilen düşme 2002 yõlõnõn ilk yedi ayõnda da devam etmiş, özellikle piyasa tarafõndan çekirdek enflasyon olarak algõlanan özel imalat sanayii fiyat artõş hõzõnda, Temmuz ayõndaki bir miktar yükselmeye rağmen, önemli oranda düşüş gerçekleşmiştir yõlõnõn ilk yedi ayõnda TEFE, özel imalat sanayii fiyatlarõ ve TÜFE de artõş hõzlarõ sõrasõyla yüzde olarak 15,5, 15,2 ve 13,6 oranõnda gerçekleşmiştir. Enflasyondaki düşme eğiliminin devam etmesinin nedenleri; yurt içi talepteki yetersizliğin yõlõn ilk yarõsõnda sürmesi, Merkez Bankasõnõn para politikasõnõ kararlõ bir şekilde uygulayarak parasal genişlemeyi sõnõrlandõrmasõ, kamu kesiminde maaş ve ücret ayarlamalarõnõn program hedefleri doğrultusunda yapõlmasõ ve Kasõm Mayõs 2002 döneminde Türk lirasõnõn güçlenmesi ve istikrarlõ bir seyir izlemesi nedeniyle ithalat girdi maliyetlerinin düşmesidir. Konsolide bütçe performansõnõn hedefler doğrultusunda gerçekleşmeye devam etmesi, Haziran 2002 tarihine kadar Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz oranlarõnõn düşmesi, döviz kurundaki gelişmeler ve Merkez Bankasõnca uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi de dikkate alõndõğõnda 2002 yõlõ sonu enflasyon hedeflerine ulaşõlacağõ tahmin edilmektedir. Yõlõn ilk yedi ayõndaki gelişmeler ve Merkez Bankasõnõn eğilim anketlerine göre enflasyonist beklentilerdeki düşmeler bu öngörüyü destekler niteliktedir Kamu Maliyesi 2001 yõlõ bütçesi, kamu faiz dõşõ fazlasõnõn artõrõlmasõ ve kamu borç stokunun sürdürülebilir bir yapõya kavuşturulmasõ hedeflenerek hazõrlanmõştõr. Bu amaçla 2000 yõlõ sonunda ve 2001 yõlõ içinde uygulanan ekonomik programlar doğrultusunda gelir artõrõcõ ve harcama disiplinini sağlayõcõ tedbirler alõnmõştõr. Bu kapsamda, personel alõmõnõn sõnõrlandõrõlmasõ, bazõ harcama kalemlerinin enflasyon oranõnõn altõnda artõrõlarak faiz dõşõ harcamalarda reel olarak bir gerileme sağlanmasõ gibi daraltõcõ önlemler alõnmõştõr. Diğer taraftan, 2000 yõlõnda uygulamaya konulan gelir artõrõcõ tedbirlere 2001 yõlõnda da devam edilmiş, bu çerçevede motorlu taşõtlar vergisi, taşõt alõm vergisi ve KDV oranlarõnõn yükseltilmesi, gelir vergisi dilimlerinin hedeflenen enflasyona göre artõrõlmasõ, gelir vergisi mükelleflerine yönelik hayat standardõ esasõnõn tekrar uygulamaya konulmasõ, Akaryakõt Tüketim Vergisinin her ay gerçekleşen TEFE oranõnda artõrõlmasõ, vergi kaçağõnõn önlenmesi amacõyla vergi kimlik numarasõ kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ gibi önlemlere başvurulmuştur. Bu önlemler sonucunda, 2001 yõlõnda GSYİH nõn yüzde 3,5 i düzeyinde gelir artõşõ sağlanmõştõr. İzlenen bu politikalar sonucunda, 2001 yõlõnda GSYİH ya oran olarak, bütçe gelirleri ve bütçe harcamalarõ sõrasõyla yüzde 28,6 ve yüzde 44,3 oranõnda gerçekleşirken, bütçe açõğõ yüzde 15,7, faiz dõşõ fazla ise yüzde 6,9 olmuştur. 10

18 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler Tablo:1. 6-Yõllar İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi (GSYİH ya Oran, Yüzde) Harcamalar 36,3 37,7 44,3 Faiz Dõşõ Harcamalar 22,4 21,3 21,7 Cari Harcamalar 11,8 10,9 11,2 Personel 8,9 8,0 8,4 Diğer Cari 2,9 2,9 2,8 Yatõrõm 2,0 2,2 2,3 Transfer 22,4 24,6 30,8 Faiz Dõşõ Transfer 8,6 8,2 8,2 Faiz Ödemeleri 13,8 16,4 22,6 Gelirler 24,3 26,7 28,6 Genel Bütçe 24,0 26,4 28,2 Vergi Gelirleri 19,1 21,3 21,9 Vergi Dõşõ Normal Gelirler 2,4 2,8 4,1 Özel Gelir ve Fonlar 2,5 2,4 2,2 Katma Bütçe 0,3 0,2 0,4 Faiz Dõşõ Fazla 1,9 5,4 6,9 Bütçe Açõğõ -12,0-11,0-15, yõlõnõn Ocak-Haziran döneminde, 53,7 katrilyon liralõk harcama yapõlõrken, 35,8 katrilyon liralõk gelir elde edilmiş ve bütçe açõğõ 17,9 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, harcamalarda bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 73 lük, gelirlerde ise yüzde 56,2 lik bir artõşõ ifade etmektedir. Özellikle iç borç faiz ödemelerindeki yüksek oranlõ artõş, toplam harcamalarõn yükselişinde önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, Ocak-Haziran döneminde 10,6 katrilyon liraya ulaşan faiz dõşõ fazla, programlananõn üzerinde bir iyileşme göstermektedir. Tablo:1. 7-Ocak-Haziran Dönemi İtibarõyla Konsolide Bütçe Dengesi (Yüzde Artõş) Harcamalar 89,8 31,1 73,0 Faiz Dõşõ Harcamalar 50,4 43,8 65,0 Cari Harcamalar 54,1 40,2 64,1 Personel 50,4 40,2 65,8 Diğer Cari 75,7 40,5 55,5 Yatõrõm 50,5 62,7 59,2 Transfer 106,9 27,2 76,8 Faiz Dõşõ Transfer 46,0 45,7 67,0 Faiz Ödemeleri 141,4 20,8 80,8 Gelirler 106,6 47,7 56,2 Vergi Gelirleri 108,0 34,5 53,9 Vergi Dõşõ Normal Gelirler 160,6 187,5 57,3 Özel Gelir ve Fonlar 65,6 13,4 74,5 Faiz Dõşõ Fazla 1 003,4 56,1 38,7 Bütçe Açõğõ 64,2-0,4 120,6 Konsolide bütçe, mahalli idareler, fonlar, sosyal güvenlik kuruluşlarõ ve döner sermayelerden oluşan genel devlet dengesi, bu idarelerin gelir ve giderlerinin konsolidasyonu ile elde edilmektedir. Genel devlet gelir ve harcamalarõna ilişkin büyüklükler aşağõdaki tabloda yer almaktadõr. 11

19 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Son Ekonomik Gelişmeler Tablo:1. 8-Genel Devlet Gelir ve Harcamalarõ (GSYİH ya Oran, Yüzde) Vergiler 23,1 25,4 26,6 Vasõtasõz 10,1 10,0 10,5 Vasõtalõ 12,5 15,0 15,7 Servet 0,4 0,4 0,4 Vergi Dõşõ Normal Gelirler 4,7 4,8 5,0 Faktör Gelirleri 2,9 3,2 3,7 Sosyal Fonlar 5,1 5,4 5,9 Toplam 35,7 38,8 41,2 Özelleştirme Gelirleri 0,1 1,5 0,9 Toplam Gelir 35,8 40,4 42,1 Cari Harcamalar 17,8 16,9 17,5 Yatõrõm Harcamalarõ 4,5 4,7 4,3 Sabit Sermaye 4,5 4,7 4,2 Stok Değişmesi 0,0 0,0 0,0 Transfer Harcamalarõ 26,8 29,1 35,5 Cari Transferler (Net) 25,6 27,5 34,3 Sermaye Transferleri 1,2 1,6 1,1 Stok Değişim Fonu 0,0 0,0 0,0 Toplam Harcama 49,0 50,7 57,2 Borçlanma Gereği 13,2 10,3 15,1 12

20 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ: Makroekonomik Çerçeve 2. MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE Makroekonomik Politikanõn Temel Amaçlarõ döneminde Türkiye nin makroekonomik politikalarõnõn temel amaçlarõ; ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõ tesis etmek, enflasyonu ve kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun GSYİH ya oranõnõ AB ülkeleri ortalamalarõna yaklaştõrmak, AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek ve rekabet edebilirliği artõrarak ekonominin AB ye uyum sürecini hõzlandõrmaktõr. Ekonomi politikasõ aynõ zamanda Türkiye ve AB arasõndaki gelişmişlik farkõnõ azaltmaya yönelik bir perspektife dayanmaktadõr. Bu temel amaçlar çerçevesinde; - maliye politikasõ, kamu açõklarõnõ kalõcõ bir biçimde azaltacak ve kamu borç stokunun sürdürülebilir bir yapõda gelişmesini sağlayacak şekilde yürütülecek, - para politikasõ enflasyonla mücadeleyi hedefleyecek ve ekonomik birimlere uzun vadeli bir bakõş açõsõ kazandõracak çerçevede uygulanacak, - dalgalõ döviz kuru rejimine devam edilecek ve döviz kuru ekonomideki temel dinamikler tarafõndan belirlenecek, - gelirler politikasõ fiyat istikrarõnõ sağlama hedefleriyle tutarlõ ve verimlilikle ilişkili olarak yürütülecek, - makroekonomik istikrarõ sürekli kõlacak, piyasa mekanizmasõnõ güçlendirecek ve ekonominin krizlere karşõ kõrõlganlõğõnõ azaltarak etkin, esnek ve verimli bir yapõya kavuşmasõnõ sağlayacak yapõsal reformlara devam edilecektir. Maliye Politikasõ döneminde uygulanacak maliye politikasõnõn temel amacõ, her yõl önemli bir oranda faiz dõşõ bütçe fazlasõ vererek kamu borç stokunu sürdürülebilir bir düzeye indirmek ve kamu açõklarõnõ kalõcõ bir biçimde azaltmaktõr. Bu çerçevede, kamu harcama, gelir ve borçlanma politikalarõ tutarlõ ve etkin bir biçimde uygulanacak, vergi oranlarõ artõrõlmaksõzõn vergi tabanõnõn genişletilmesi suretiyle vergi gelirleri artõrõlacak ve kamu harcamalarõnda etkinlik ve tasarruf sağlanacaktõr. Katõlõm Öncesi Ekonomik Program döneminde izlenecek maliye politikasõ ve projeksiyonlar detaylõ bir şekilde Bölüm 3'de verilmiştir. Para ve Kur Politikasõ döneminde Merkez Bankasõ para politikasõnõ fiyat istikrarõnõ sağlamaya yönelik olarak belirleyecektir. Bu amaçla, kõsa dönem faiz oranõnõn politika aracõ olarak kullanõlacağõ enflasyon hedeflemesine geçilecektir. Merkez Bankasõ tarafõndan 2001 yõlõ Şubat ayõndan itibaren uygulanmaya başlanan dalgalõ kur rejimi sürdürülecektir. Döviz kuru piyasada arz ve talebe göre belirlenecek, ancak Merkez Bankasõ döviz kurunun uzun dönem seviyesini etkilemeden, sadece aşõrõ dalgalanmalarõ engellemek için müdahalede bulunabilecektir. 13

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Kasõm 2007 Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 İÇİNDEKİLER 2 EKONOMİNİN GÖRÜNÜMÜ.. 3 BÜYÜME.... 6 ENFLASYON. 10 ÖDEMELER DENEGESİ.. 13 DIŞ TİCARET... 19

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Şubat 2007 Ankara Ticaret Odasõ Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Türkiye, 2007 yõlõna, 2006 yõlõnda da çözümleyemediği

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5 EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayõs 2004 İÇİNDEKİLER I. GSMH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarõndaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 7 III.Konsolide Bütçe... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001

2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 2001 YILI PARA POLİTİKASI HEDEFLER VE UYGULAMA T.C. MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2001 PARA POLİTİKASININ ÜÇ DÖNEMİ KRİZ DÖNEMİ FİNANSAL İSTİKRAR -çapa yok -likiditenin verilmesi -dalgalı kur rejiminde döviz müdahaleleri

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Giriş 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara benzer şekilde, 2007 yılında da Şubat ve Ağustos aylarındaki dalgalanmaların

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 02 Kasım 2015

HAFTALIK RAPOR 02 Kasım 2015 Eyl.7 Mar.8 Eyl.8 Mar.9 Eyl.9 Mar.1 Eyl.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Oca.12 May.12 Oca.13 May.13 Oca.14 May.14 Oca.1 May.1 HAFTALIK RAPOR 2 Kasım 21 Dış ticaret açığı Eylül ayında 3.7 milyar dolara geriledi.

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin 1. 26 Yõlõnõn Ekonomik Değerlendirmesi Ekonomik ve siyasi istikrarõn 26 yõlõnda da devam etmesi, Türkiye ekonomisinin pozisyonunu güçlendiren önemli bir etken oldu. Mayõs ve Haziran döneminde yaşanan sõcak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 KURUMSAL BANKACILIK Küresel Piyasalar Araştõrma Makroskop Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı