Oyunu reformlarla bozun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyunu reformlarla bozun"

Transkript

1 ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da Ha be ri say fa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 KASIM 2010 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyunu reformlarla bozun TÜRKÝYE AB ÝÇÝNDE KENDÝSÝNE ÇIKARILAN ENGELLERÝ, REFORMLARI SÜRDÜREREK AÞABÝLÝR. ÜYELÝK MÜZAKERELERÝNE BAÞLAYAN HÝÇBÝR ÜLKE REDDEDÝLMEDÝ n Ýngiliz "Finan ci al Ti mes" ga ze te si, Tür ki ye'nin AB sü re ci ni de ðer len dir di ði baþ ya zý la rýn - dan bi rin de, AB i le mü za ke re sü re ci ne baþ la yan hiç bir ül ke nin so nun da red de dil me di ði ni vur gu la dý, a ma AB'nin oy bir li ðiy le mü za ke re le re baþ la ma ka ra rý nýn ar dýn dan beþ yýl geç ti - ði ni ve i ler le me nin dur du ðu nu ha týr latarak, 2005 yýlýndan bu yana müzakere edilmesi gereken 35 fasýldan ancak 13'ü açýlabildi. 18'i ise engellenmiþ durumda ifadesini kullandý. BAZI AB ÜYELERÝ DE TÜRKÝYE'YÝ ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELÝ n Tür ki ye'ye ü ye lik i çin yol a ça ca ðý ta ah hü dün de bu lu nan AB, þim di a yak di ri yor gö rü - þü nü di le ge ti ren ga ze te, bil has sa Fran sa'nýn ve Rum la rý n çý kar dý ðý en gel le me le re dik kat çe ker ken, Tür ki ye, fa sýl lar mü za ke re ye a çýl ma sa da re form larý sür dü re ce ði ni a çýk la dý. Bu doð ru bir ham le. Tür ki ye Re form la rý uy gu la ya rak kö tü ni yet le ri or ta ya çý ka ra bi lir. AB ü ye si ül ke ler de An ka ra'nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me li di ye yaz dý. Ha be ri say fa 4 te Erdoðan: Gündemde bedelli askerlik yok n Baþ ba kan Er do ðan, söz leþ me li er mo de li i le il gi li ha zýr lýk la rýn ken - di le ri ne gel di ði ni be lir te rek, Bu - nun ü ze rin de bi zim de bir ça lýþ - ma mýz var. Ýþ, þu an da i ler li yor. A - ma be del li ke sin lik le þu an da gün - dem de yok tur. Bu nun bi lin me si ni is te rim de di. Ha be ri say fa 5 te FÜZE KALKANININ GÖRÜÞÜLECEÐÝ NATO ZÝRVESÝ YAKLAÞIYOR Cephe ülkesi olmayalým Kürtçe savunmaya yine red kararý n Te rör ör gü tü PKK yý da bün ye sin - de bu lun du ran KCK/TM a na dâ vâ - sý ný tý ka yan Kürt çe sa vun ma ta le bi yi ne red de dil di. Di yar ba kýr 6 ýn cý A - ðýr Ce za Mah ke me sinin taleple il gi - li red ka ra rý na kar þý sa nýk a vu kat la - rý nýn 4. A ðýr Ce za Mah ke me sine yap tý ðý i ti raz bu mahkeme tarafýndan reddedilerek Kürtçe savunma talebi geri çevrildi. Ha be ri say fa 4 te ABD eski Baþkaný Bush a suç duyurusu n U lus la ra ra sý Af Ör gü tü ile ABD Tem sil ci ler Mec li si ü ye si Jer rold Nad ler, es ki ABD Baþ ka ný Ge or ge W. Bush hak kýn da, Ka rar An la rý ki ta býn da, te rör le mü ca de le de, te - rö rist le re kar þý su da bo ðul ma his si ve ren iþ ken ce yön te mi ni o nay la dý - ðý ný ve bu yön te min kul la nýl ma sý na i zin ver di ði ni i ti raf et ti ði nden do la - yý so ruþ tur ma a çýl ma sý çað rý sýn da bu lun du lar. Say fa 7 de Ýkbal duâlarla anýlýyor n Dün bi rin ci say fa da Ýk bal 133 ya - þýn da baþ lý ðý i le a nons et ti ði miz ha - ber tek nik bir ha ta so nu cu ga ze te - miz de yer al ma dý. Ö zür di le ye rek, ha - be ri bu gün 16. say fa da ya yýn lý yo ruz. Nükleer pazarlýkta Türkiye devre dýþý mý? n A me ri kan CNN te le viz yo nu, ABD ve müt te fik le ri nin, Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li mü za ke re le rin Tür ki ye de ya pýl ma sý ný is te me di ði ni ve baþ ka bir yer ö ne re ce ði ni ö ne sü rer ken, ABD Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley de, Ý ran i le 5 ar tý 1 ül ke - le ri a ra sýn da ki top lan tý nýn ye ri ve ta ri hi ko nu sun da he nüz bir net - lik bu lun ma dý ðý ný i fa de et ti. Ha be ri say fa 7 de n NATO'nun Kasým'da Lizbon'da yapýlacak olan zirve toplantýsýnýn tarihi yaklaþýrken, Türkiye'de kurulmasý öngörülen füze kalkanýyla ilgili tartýþmalar devam ediyor. Türkiye'nin konuyla ilgili nihaî tavrýnýn, Soðuk Savaþta olduðu gibi bir cephe da kanat ülkesi olmayacaðýz diyen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý çizgide kalýp kalmayacaðý konusu ise belirsizliðini koruyor. FÝYATIN DÜÞMESÝ UMULUYOR Kurbanlýk için son gün bekleniyor n Can lý hay van pa za rýn da kur - ban be si ci le ri sa týþ ya pa ma dýk - la rý i çin hay van la rý ný bay ram son ra sý ka sap ya da et kom bi ne - le ri ne sat ma yý dü þü nür ken, va - tan daþ larýn da Son gün ler de fi - yat lar dü þer dü þün ce siy le kur - ban lýk al ma dý ðý göz lem le ni yor. Ha be ri say fa 6 da 139 BÝN KÝÞÝYE BAYRAMDA KEY HARÇLIÐI Ha be ri say fa 6 da Ha be ri say fa 5 te ISSN ÝSRAÝL ZÝNDANLARINDA 6 BÝN 700 FÝLÝSTÝNLÝ Haberi sayfa 7 de

2

3

4 4 FARK Yasakçý anlayýþ, reforma da engel FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ve rim li kul la ný la bil se, ül ke mi zin sa hip ol du ðu im kân lar he pi mi ze ye ter. A ma ne den se bu im kân la rý yer li ye rin de kul la na mý yo ruz. Her da im i le ri a dým at mak ge re kir ken, ye rin de say ko mu tu al mýþ gi bi lü zum suz tar týþ ma lar la yýl la rý he ba e di yo ruz. Her ke sin bil di ði ü ze re ül ke miz, yýl lar ön ce baþ la yan bir AB yol cu lu ðu na a dým at tý. A ðýr ak sak da ol sa i ler le yen bu yol cu lu ðun hý zý ko nu sun da þüp he ler var. Dost-düþ man her kes, bu yol cu lu ðun ol ma sý ge re ken gi bi i ler le me di ði nin far kýn da. Ni te kim, 9 Ka sým 2010 ta ri hin de Av ru pa Bir li ði yet ki li or gan la rýn ca a çýk la nan 2010 Tür ki ye Ý ler le me Ra po ru nda da bu ya vaþ la ma ya dik kat çe ki li yor. Ra por da, Tür ki ye den yep ye ni si vil bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý da is te ni yor. ( ber turk.com, 9 Ka sým 2010) AB i le ü ye lik mü za ke re le ri baþ la týp da bu nu so na er di re me yen her han gi bir ül ke yok. Bu du rum Tür ki ye i çin se vin di ri ci bir bil gi, a ma mü za ke re le ri baþ la týp da piþ man mýþ gi bi ya pan ül ke de her hal de ol ma mýþ týr! Ne ya zýk ki Tür ki ye nin hâl ve gi di þi ne ba kýl dý ðýn da, ki mi dö nem ler böy le dav ran dý ðý söy le ne bi lir. Ba zý si ya sî par ti ler mu ha le fet tey ken AB ye ü ye lik sü re ci ne kar þý çý kar ken, ba zý la rý hü kü met tey ken de kar þý çý ka bi li yor. Fa kat bu nu, a çýk ça Biz ü ye ol mak is te mi yo ruz di ye rek de ðil de, gö rüþ me le ri ya vaþ la ta rak, za man za man da lâf da la þý na gi re rek ya pý yor. AB ü ye lilk ta le bi mil le tin ta be bi dir. Se be bi de da ha hür ve da ha â dil bir ül ke de ya þa ma ka rar lý lý ðý dýr. Hür, â dil, de mok rat ve zen gin bir ül ke de ya þa mak 70 mil yo nun u laþ mak i çin ö nü ne doy du ðu bir he def tir. Son yýl lar da a tý lan ba zý müs bet a dým la rýn mil le ti nis be ten de ol sa ra hat lat ma sý; he de fin tu tar lý ol du ðu nu da gös te rir. Me se lâ, yýl lar dan be ri de vam e den ve mil le ti ca nýn dan bez di ren ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý nda kýs men de ol sa bir yu mu þa ma ol ma sý mil le tin de rin bir ne fes al ma sý na ve si le ol du. El be te a tý lan bu a dým lar tak dir e di li yor, a ma he men i lâ ve et mek la zým ki bu a dým lar Gü zel, a ma yet mez! Ka nun lu ya da ka nun suz, in san hak la rý ný ih lâl e den her tür lü fa a li yet so na er me li, in san lar þa ha ne hür ol duk la rý ný his se de bil me li. Ýn san la rýn hür ve â dil bir ül ke de ya þa ma sýn dan kim ler ür ker? Ýf sat ko mi te le ri ür ker, çün kü on lar her hâl ve þart al týn da kav ga dan ve bas ký dan bes le nir. Bas ký so na e rip de mil let hak ký ný a ra ya bi lir hâ le gel di ðin de on la ra ya pa cak iþ kal ma mýþ o lur. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði yo lun da ki i ler le yi þi ne en gel o lan lar el bet te sa de ce i çer de ki et ki li ve yet ki li o dak lar de ðil dir. Baþ ta AB ü ye si ül ke ler ol mak ü ze re dün ya nýn baþ ka ül ke le rin de de Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný is te me yen mih rak lar, þe be ke ler ve o dak lar var dýr. Men fa at ü ze ri ne dö nen dün ya da iþ le rin böy le yü rü yor ol ma sý da an la þý la bi lir. Bü tün bu plan lar da yi ne Tür ki ye nin ka rar lý a dým at ma sýy la bo zu la bi lir. Ýn gi liz Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, AB ü ye si ül ke le rin, An ka ra nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me si ge rek ti ði ni yaz mýþ. Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci ni de ðer len di ren FT, 2005 yý lýn dan bu ya na mü za ke re e dil me si ge re ken 35 fa sýl dan an cak 13 ü nün a çý la bil di ði ne dik kat çek miþ. Ay ný ga ze te, Re form la rý uy gu la ya rak Tür ki ye, Av ru pa nýn kö tü ni ye ti ni or ta ya çý ka ra bi lir hük mü ne var mýþ. (A A, 10 Ka sým 2010) Dik kat le ba ký lýr sa, Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný is te me yen ler i le ya sak çý lar ýn ay ný an la yýþ ta buluþtuðu gö rü lür. Þa hin, BDP ye SPK yý ha týr lat tý ntbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, BDP Grup top lan tý sýn da Türk çe den baþ ka bir dil le hi tap e dil me si nin Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nun 81. mad de si nin hü küm le ri ne ay ký rý bir fa a li yet ol du ðu nu be lir te rek, Tüm si ya sî par ti le ri mi zin, on la rýn yet ki li le ri nin bu ku ral la ra uy ma la rý ge rek ti ði ni TBMM Baþ ka ný o la rak ha týr la tý yo rum. Ak si hal de ya sa lar da bu tür dav ra nýþ la ra han gi so nuç lar bað lan mýþ sa on lar i le il gi li iþ lem ya pý lýr de di. Þa hin, An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak ve be ra be rin de ki he ye ti ka bu lün de so ru la rý ce vap la dý. BDP Grup Baþ kan ve ki li Ben gi Yýl dýz ýn ön ce ki gün grup top lan tý sýn da Kürt çe ko nuþ ma sýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne Þa hin, þun la rý kay det ti: Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ku ral la rý o lan bir dev let tir. Si ya sî par ti le ri mi zin uy ma sý ge re ken e sas lar hem A na ya sa mýz da hem de Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nda a çýk ça i fa de e dil miþ tir. Si ya sî par ti ler, tü zük ve prog ram la rý nýn ya zý mý ve ya yý mýn da, kon gre le rin de, a çýk ve ka pa lý sa lon top lan tý la rýn da ve pro pa gan da la rýn da Türk çe den baþ ka bir dil kul la na maz lar. Bu ya sa la rý mýz da a çýk ça bel li dir. Do la yý sýy la si ya sî par ti le ri miz de bu ya sa lar çer çe ve sin de fa a li yet te bu lun ma lý dýr lar. TBMM de gru bu bu lu nan bir si ya sî par ti nin grup top lan tý sýn da Türk çe den baþ ka bir dil le hi tap e dil me si Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nun 81. mad de si nin hü küm le ri ne ay ký rý bir fa a li yet tir. Tüm si ya sî par ti le ri mi zin, on la rýn yet ki li le ri nin bu ku ral la ra uy ma la rý ge rek ti ði ni TBMM Baþ ka ný o la rak ha týr la tý yo rum. Ak si hal de ya sa lar da bu tür dav ra nýþ la ra han gi so nuç lar bað lan mýþ sa on lar i le il gi li iþ lem ya pý lýr. An ka ra / ci han AB Tür ki ye ye i ki yüz lü yak laþ ma yý bý rak ma lý TÜR KÝYE-AB Kar ma Par la men to Ko mis yo nu (KPK) Eþ baþ ka ný He le ne Fla ut re, Tür ki ye nin AB ka tý lým mü za ke re le ri ni en gel le yen Fran sa, Al - man ya ve Kýb rýs Rum ke si mi ne tep ki gös ter di. Fla ut re, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, AB Ko mis yo nu nun ya yým la dý ðý Ý ler le me Ra po ru nun, Tür ki ye nin AB yo lun da sür dür dü ðü i ler le me yi kay da ge çir me sin den mem nu ni yet duy du ðu nu be lirt ti. A çýk la ma sýn da AB ü ye li ði i çin de - mok ra tik ve a na ya sal re form yo lun da i ler le yen Tür ki ye, hak ka ni yet li þe kil de ö vül me li dir i fa de si ni kul la nan Fla ut re, ön ce li ðin mev cut re - form la rýn uy gu lan ma sý ve ye ni a na ya sa ko nu sun da fi kir bir li ði sað lan - ma sý na ve ril me si ni is te di. Fla ut re, Tür ki ye nin te rör le mü ca de le si ni in san hak la rý na tam say gý lý yü rüt me si, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðün den ta viz ve ril me me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. He len Fla ut re, ya zý lý a çýk la - ma sýn da þun la rý kay det ti: Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin ge nel du ru mu bu - gün a çýk la nan Ý ler le me Ra po ru nu göl ge le di. AB nin gö be ðin de ki ül - ke le rin (bil has sa Fran sa, Al man ya ve Kýb rýs Rum ke si mi nin) Tür ki - ye nin AB pers pek ti fi ni, bu ül ke nin uy gu la dý ðý re form lar dan ve Ko - pen hag Kri ter le ri ne say gý i çin kay det ti ði i ler le me den ba ðým sýz o la rak en gel le me is te ði ka bul e di le mez. Bu uy gun suz yak la þým, Tür ki ye de ki de mok ra tik re form ça ba la rý na ger çek bir teh dit ve Av ru pa pro je si nin u zun va de li çý kar la rý na mu ha le fet tir. Bu ül ke le rin Tür ki ye nin ka tý lý mý - na i ki yüz lü yak la þý mý ný terk et me vak ti gel di ge çi yor. Brüksel / a a YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE HA BER Gazete dünkü sayýsýnda yer alan baþyazýlarýndan birinde, Türkiye nin AB üyelik süreci deðerlendirildi. FT: Oyunu reformlarla bozun AB Ü YE LE RÝ NÝ TÜR KÝ YE NÝN AB YO LU NU EN GEL LE ME YE SON VER ME YE ÇA - ÐI RAN ÝN GÝ LÝZ GA ZE TE SÝ FI NAN CI AL TI MES, TÜR KÝ YE, RE FORM LA RI UY GU - LA YA RAK AV RU PA NIN KÖ TÜ NÝ YE TÝ NÝ OR TA YA ÇI KA RA BÝ LÝR DÝ YE YAZ DI. ÝN GÝLÝZ Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, AB ü ye si ül ke le rin, An ka ra nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me si ge rek ti ði ni yaz dý. Ga ze te dün kü sa yý sýn da yer a lan baþ ya zý la rýn dan bi rin de, Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci de ðer len di ril di. Türk le rin U mut suz lu ðu baþ lýk la ya zý da, AB i le mü za ke re sü re ci ne baþ la yan hiç bir ül ke nin so nun da red de dil me di ði kay de dil di ve Tür ki ye, baþ vu ru su red de di len ilk ül ke mi o la ca ðý þek lin de ki me ra kýn da hak lý gö rü le bi lir de nil di. AB nin oy bir li ðiy le mü za ke re le re baþ la ma ka ra rý nýn ar dýn dan beþ yýl geç ti ði ve i ler le me nin dur du ðu be lir ti len ya zý da þun lar kay de dil di: Tür ki ye nin ü ye li ði ne kar þý o lan lar, bu nu ge cik tir mek i çin ki tap ta ki tüm hi le le ri kul la ný yor. Ger çe ði giz le yip, ka ça mak tu tum al ma la rý ya nýl gý ya da ya ný yor. Tür ki ye gi bi hýz lý bü yü yen ve Or ta do ðu da et ki li o lan bir ül ke yi ka bul et mek, AB yi e ko no mik ve stra te jik o la rak güç len di rir. AB li der le ri Tür ki ye nin ü ye li ði ni des tek le me li. Bu nun, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol ma ya tam o la rak ha zýr ol du ðu nu söy le mek an la mý na gel me di ði i fa de e di len ya zý da, AB i ler le me ra po run da da be lir ti len Tür ki ye de ki di nî ve et nik a zýn lýk hak la rý ve ba sýn öz gür lü ðü gi bi ko nu la rýn ö nün de ki en gel le rin a þýl ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Londra / a a TE RÖR ör gü tü PKK yý da bün ye sin de bu lun du ran Kür dis tan Top lu lar Bir li ði (KCK/TM) a na dâ vâ sý ný tý ka yan Kürt çe sa vun ma ta le bi red de dil di. Di yar ba kýr 6 ýn cý A ðýr Ce za Mah ke me si nin Kürt çe sa vun ma ve ter cü man a tan ma sý i le il gi li ka ra rý na kar þý sa nýk a vu kat la rý nýn 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne yap tý ðý i ti raz ka ra ra bað lan dý. Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke me si oy bir li ðiy le, sa nýk a vu kat la rý nýn i ti ra zý ný red det ti. Mah ke me ge rek çe sin de, sa nýk la rýn kol luk ta ve nö bet çi hâ kim lik te Türk çe sa vun ma yap týk la rý ný ha týr la ta rak, sa nýk la rýn Türk çe bil dik le ri nin an la þýl dý ðý ný be lirt ti. KÖ TÜ NÝ YET OR TA YA ÇI KA RI LA BÝ LÝR TÜR KÝYE NÝN ü ye li ði nin ö nün de ki tek en ge lin bu stan dart lar da ki u yuþ - maz lýk ol ma dý ðý be lir ti len ya zý da, þöy le de nil di: Tür ki ye ye ü ye lik i çin bir yol a ça ca ðý ta ah hü dün de bu lu nan AB, þim di a yak di ri yor yý lýn dan bu ya - na mü za ke re e dil me si ge re ken 35 fa sýl dan an cak 13 ü a çý la bil di. 18 i i se en - gel len miþ du rum da ve ço ðu Tür ki ye nin ü ye li ði ne mu ha le fet le ri ni a çýk ça i - lan e den Fran sa ve Kýb rýs gi bi ül ke ler ta ra fýn dan ve a pa çýk si ya sî ne den ler - le... Tür ki ye, be ðe ni top la yan bir þe kil de, fa sýl lar mü za ke re ye a çýl ma sa da, bu a lan lar da re form lar yap ma yý sür dü re ce ði ni a çýk la dý. Bu doð ru bir ham le. Re form la rý uy gu la ya rak Tür ki ye, Av ru pa nýn kö tü ni ye ti ni or ta ya çý ka ra bi lir. Ga ze te, Tür ki ye nin ü ye li ði ö nün de ki en cid dî en gel ler den bi ri nin, Türk ka - mu o yu nun AB ü ye li ði is te ði ni kay bet me si ol du ðu nu ve ü ye li ðe mu ha lif le - rin bu nu um du ðu nu da yaz dý. Ül ke i çin de AB ü ye li ði ne des te ðin düþ tü ðü, Tür ki ye nin ü ye li ði nin en bü yük des tek çi le ri o lan Ýn gil te re ve Ýs pan ya nýn da - ha az ses çý kar dý ðý kay de di len FT de ki ya zý da þu i fa de le re yer ve ril di: Bu ül - ke ler po zis yon la rý ný da ha güç lü sa vun ma lý. En gel le nen fa sýl la rýn gö rü þül - me ye baþ lan ma sý i çin bas týr ma la rý i yi bir et ki ya pa bi lir. Kýb rýs so ru nu nun çö - zü mü i çin bir yol bu lun ma lý. Kýb rýs ý Tür ki ye i le so ru nu bit me den ü ye li ðe al - mak cid dî bir ha tay dý. AB, Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü i çin da ha faz la þey yap ma lý. Bu ko lay ol ma ya cak týr, a ma ö dül da ha güç lü bir bir lik o la cak týr. KCK du ruþ ma sýn da Kürt çe sa vun ma kri zi geç ti ði miz haf ta Çar þam ba gü nü Ka mu ran Yük sek in tüm sa nýk lar a dý na 30 say fa lýk Kürt çe sa vun ma yý o ku mak is te me si ve mah ke me he ye ti nin bu nu red det me si ü ze ri ne kriz çýk mýþ tý. Son du ruþ ma da mah ke me a vu kat lar dan ta lep gel me di ði ni be lir te rek ka ra rý ný tek rar a çýk la mýþ tý. Bu nun ü ze ri ne a vu kat lar, Mah ke me ye sun du ðu muz di lek çe i le mah ke me nin ta le bin red di ne i liþ kin a ra ka ra rý nýn, de ðer len di ril mek ü ze re 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ni ta lep e di yo ruz de miþ ti. Mah ke me he ye ti, sa nýk a vu kat la rý nýn ha zýr la dý ðý di lek çe nin, dos ya - AB ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir sin DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, AB nin Ý ler le me Ra po ru nda Tür ki ye de son bir yýl i çe ri sin de si ya sî kri ter ler a çý sýn dan sað la nan ge liþ me le rin kay da ge çi ril me sin den mem nu ni yet du yul du ðu nu bil dir di. Tür - ki ye nin, stra te jik he def o lan AB ü ye li ði is ti ka me tin de ü ze ri ne dü þen le ri ka rar lý lýk la yap ma yý sür dü rül dü ðü vur gu la nan Ba kan lýk a çýk la ma sýn da, Ay ný za man da AB nin de Tür ki ye ye yö ne lik ta - ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me si ni bek li yo ruz de nil di. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma da, AB Ko mis yo nu ta ra fýn dan 1998 den bu ya - na Tür ki ye i çin dü zen li o la rak ha zýr la nan ve mük te se ba ta u yum ko nu sun da son bir yýl i çin de ka te di len me sa fe yi yan sý tan Ý ler le - me Ra po ru nun 13 ün cü sü nün ve AB nin ge niþ le me gün de mi ne i liþ kin tes bit, de ðer len dir me ve ön ce lik le ri i çe ren Ge niþ le me Stra te ji si Bel ge si nin dün ya yým lan dý ðý ha týr la týl dý Ý ler le me Ra po ru nda, Tür ki ye de son bir yýl da ger çek leþ ti ri len si ya sî re - form la ra ge niþ þe kil de yer ve ril di ði be lir ti le rek, Kay da ge çi ri - len o lum lu tes bit ler, ül ke miz de ger çek leþ ti ri len, va tan daþ la rý - mý zýn hak ve öz gür lük le ri nin en yük sek ev ren sel stan dart la ra yük sel til me si ni a maç la yan ça lýþ ma la rýn yan sý ma sý dýr. Ül ke - miz de son bir yýl i çe ri sin de si ya sî kri ter ler a çý sýn dan sað la nan ge liþ me le rin Ý ler le me Ra po ru yla bu þe kil de kay da ge çi ril me - sin den mem nu ni yet du yu yo ruz i fa de si kul la nýl dý. An ka ra / a a Kürt çe sa vun ma ta le bi red de dil di da bu lu nan Kürt çe sa vun ma ve ter cü man ta le bi nin red di ne i liþ kin ka rar la bir lik te de ðer len di ril mek ü ze re 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ni ka rar laþ týr mýþ tý. Son du ruþ ma da i se KCK sa ný ðý Sel ma Ir mak, Kürt çe ko nu þa rak sa vun ma sý ný Kürt çe o ku ya ca ðý ný söy le miþ ti. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca ha zýr la nan 7 bin 578 say fa lýk id di a na me de, 104 ü tu tuk lu 152 ki þi hak kýn da dev le tin bir li ði ni ve bü tün lü ðü nü boz ma, ör güt ü ye si ve yö ne ti ci si ol mak, ör gü te yar dým et mek id di a sýy la 15 yýl i le a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la rý is te ni yor. Diyarbakýr / ci han CHP pa ra dok su: Hal kýn par ti si ol mak ya da ol ma mak SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN ah met dur ma il.com den bi ri o lan CHP de son gün ler de ya þa - Türk si ya se ti nin en es ki ve kök lü par ti le rin nan o lay lar na sýl yo rum lan ma lý dýr? so ru sun dan zi ya de CHP ne ol ma lý dýr? so ru su Türk si ya se ti nin ve de mok ra si si nin ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li dir. CHP nin ye ni sü reç te hal kýn ta lep le ri kar þýsýn da na sýl bir po zis yon be lir le ye ce ði, An ka ra lý lýk kod la rý ný terk e dip et me ye ce ði, par ti nin ge le ce ði ni de be lir le ye cek te mel hu sus lar o la cak týr. Ýn ký lâp la rýn te mel ta þý yý cý sý ve sa vu nu cu su o lan CHP, to ta li ter kim li ði ni hiç bir za man ü ze rin den a ta ma mýþ, is miy le mü sem ma o la ma ya rak da i ma i de o lo jik ya pý sý ný de vam et tir miþ, hal ka rað men ci le rin üs sü ha li ne gel miþ, mil let ten ko puk ya þa mýþ týr. Son ge liþ me ler, par ti nin bu ya pý sýn dan vaz geç me, mil le te ya kýn ol ma, mil le tin de ðer le riy le ba rýþ ma ça ba sý o la rak de ðer len di ri le bi lir mi? Söz ko nu su CHP o lun ca, bu so ru yu ko lay lýk la ce vap lan dýr mak müm kün de ðil dir. Her ne ka dar, Ye ni Þa fak tan Maz har Bað lý, Ký lýç da roð lu nun hal ka ya kýn dur ma, halk tan gö zük me, hak ve öz gür lük ler yö nün de ça ba gös ter me si nin bir re to rik ten i ba ret ol du ðu nu, geç miþ te bu gö re vi Hil mi U ran ýn üst len di ði ni, Hil mi U ran ýn da sýk sýk A na do lu ya se ya hat ler dü zen le ye rek tek par ti uy gu la ma la rýn dan mað dur o lan in san lar la soh bet et ti ði ni, du ru mun ve ha me ti ni gö re me dik le rin den ö tü rü on lar dan ö zür di le di ði ni, ya pý lan hak sýz lýk lar dan ha ber dar o la ma dýk la rý ný, öz gür lük le rin ö nü nün a çý la ca ðý na da ir söz ler ver di ði ni; a ma bun la rýn hiç bir za man ye ri ne ge ti ril me di ði ni i fa de et se de, du rum bu gün i çin çok fark lý dýr. Bu gün çað daþ bir de mok ra si ye ge çi þin san cý la rý gö rü len Tür ki ye de CHP nin tek par ti zih ni ye ti ve Ke ma lizm e yas la nan il ke le riy le a yak ta dur ma sý nýn im kân sýz lý ðý her kes ta ra fýn dan an la þýl mýþ týr. Bir yol ay rý mý na ge len CHP, ya mil le tin ya nýn da yer a la cak ya da An ka ra lý ka la rak mil let nez din de mah kû mi ye ti ni sür dü re cek tir. Bu hu sus ta, Be di üz za man ýn Hil mi U ran a yaz dý ðý mek tup; ta ri hin yýp ran mýþ say fa la rýn da kal mýþ bir ha tý ra dan zi ya de, bü tün za man la rý kap sa ya cak þe kil de, CHP nin ne ol ma sý ge rek ti ðiy le il gi le nen, Mu ha fa za kâr ke si min de CHP ye ba ký þý nýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni þe kil len di ren bir mek tup o la rak bun dan son ra ki sü reç te hem bi zi hem de mu ha ta bý ný yön len di re bi lir. Son Os man lý Mec lis-i Me bu sa nýn da meb us o la rak bu lu nan ve çe þit li hü kü met ler de Ba yýn dýr lýk, A da let ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý yap mýþ o lan Hil mi U ran a CHP Ge nel Sek re te ri ol du ðu dö nem de Be di üz za man ta ra fýn dan ya zý lan mek tup il ke sel yön le riy le si ya set ku ru mu i çin de ö nem li ders ler i çer mek te dir. Be di üz za man mek tu bun da ö zet le þun la rý zik ret mek te dir: Türk mil le ti, kah ra man lý ðýy la Ýs lâm bir li ði ni mu ha fa za e de rek bütün Ýs lâm â le mi ni se vin dir miþ tir. Di ni red de den bir me de ni yet an la yý þý bý ra ký lýp i man ve Kur ân ha ki kat le ri ne sa hip çý kýl maz sa, bu yön de a dým lar a týl maz sa, Türk mil le ti ne kar þý bir düþ man lýk his si o lu þa cak, Ýs lâm â le mi bö lün me ve par ça lan ma teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la cak týr. Mek tu bun da mil le tin i man sýz lýk, se fa het, is tib dat, a nar þi vb. fark lý a lan lar dan ge len teh li ke le re kar þý da ya na bil me-ken di ni ko ru ya bil me yol la rýn dan söz e den Be di üz za man, bu hu sus ta Kur ân a bað lý lý ðýn ö ne mi ni vur gu lar. Tür ki ye yi Ýs lâm â le mi nin mer ke zi o la rak gö ren Be di üz za man, Ýs lâm â le mi i le ir ti ba týn ke sil me me si nin, mu kad de sa ta sa hip çý kýl ma nýn da ö ne mi ne de ði ne rek mil le tin ma ne vî de ðer le riy le u yuþ ma yan in ký lâp ku sur la rý nýn o nu ya pan üç-dört ki þi ye ve ril me si ni, di nî a na ne ye sa hip çý kýl ma sý ný, tah rip o lan ma ne vî de ðer le rin ta mi ri ne ça lý þýl ma sý ný is ter. Be di üz za man a gö re bu ta výr, hem iþ le nen ku sur lar i çin ke fa ret o la cak týr hem de hiz met le rin den do la yý bu kim se le rin mil li yet per ver ve ha mi yet per ver a dýy la a nýl ma la rý na yol a ça cak týr. Hil mi U ran a ö lüm ha ki ka ti ni de ha týr la ta rak gün lük si ya se tin ve dün ye vî meþ ga le le rin fay da sýz lý ðý ný his set ti ren Be di üz za man, Ri sâ le-i Nur la rýn dik ka te a lýn ma sý ný tav si ye e de rek mek tu bu nu son lan dý rýr. Bu gün ya þa nan la rý bu min val de de ðer len dir mek ge re kir. Bu de ði þim han gi kay gýy la o lur sa ol sun, ge nel gi di þa týn Be di üz za man ýn tav si ye le ri ne uy ma ya doð ru CHP yi sü rük le di ði ni, CHP nin de mok ra si le hin de de ðiþ ti ði ni, de ðiþ mek zo run da ol du ðu nu gör mek ge re kir. T. C. ÜS KÜ DAR 2. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝ NDEN Ý LAN E sas No: 2010/327 Mah ke me miz ce ve ri len gün ve 2010/327 E sas, 2010/274 Ka rar sa yý lý ka rar la, E yüp ve Fe ti ye den ol ma Tav - þan lý do ðum lu Se ba hat Ý na nýr ýn kök kay dý i le ev li lik kay dý o lan Ba lý ke sir, Mer kez, Sah ni sar, Cilt No: 20, Ha - ne No: 343, BSN: 5 kay dýn da Se ba hat o lan ö na dý nýn SA BA - HAT o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, Ý lan o lu nur B: 76213

5 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE HABER 5 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YRAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Zilhicce 1431 Ru mî: 29 T. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Cep he ü lke si ol ma ya lým NATO ZÝR VE SÝ NÝN Ö NEM LÝ GÜN DEM MAD DE LE RÝ A RA SIN DA, YE NÝ STRA TE JÝK KON SEP TÝN KA BU LÜ VE FÜ ZE SA VUN MA SÝS TE MÝ VAR. TÜR KÝ YE ZÝR VE YE CEP HE ÜL KE SÝ OL MA MA PREN SÝ BÝY LE KATILIYOR. NA TO NUN ye ni Stra te jik Kon sep ti nin ka bul e di le ce ði ve ay ný za man da fü ze sa vun ma sis te mi nin de gün de min ö nem li mad de le ri a ra sýn da yer a la ca ðý Liz bon zir ve si yak la þýr ken, zir ve de NA TO nun ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li ka rar lar a lýn ma sý bek le ni yor. NA TO nun Ka sým da Liz bon da dü zen le ne cek dev let ve hü kü met baþ kan la rý zir ve si nin en ö nem li gün dem mad de le ri ni ye ni Stra te jik Kon sept, fü ze sa vun ma sis te mi, Af ga nis tan ve NA TO-Rus ya i liþ ki le ri o luþ tu ru yor. Tür ki ye yi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül baþ kan lý ðýn da ki he ye tin tem sil e de ce ði zir ve de, ye ni Stra te jik Kon sept, fü ze sa vun ma sis te mi ne i liþ kin bel ge ve Af ga nis tan i le il gi li çe þit li bel ge le rin ka bul e dil me si bek le ni yor. Zir ve ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu da ka tý la cak. Tür ki ye, fü ze sa vun ma sis te mi ne (FSS) il ke sel o la rak kar þý çýk maz ken, ba zý bek len ti ve has sa si yet le ri nin de göz ö nün de bu lun du rul ma sý ný is ti yor. TÜR KÝ YE NÝN ÜÇ TE MEL ÝL KE SÝ Tür ki ye nin sis tem ko nu sun da ge nel o la rak 3 te mel il ke si bu lu nu yor. Bu il ke le ri Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Çin zi ya re ti sý ra sýn da so ru ü ze ri ne þöy le sý ra la mýþ tý: Bi rin ci o la rak Tür ki ye, NA TO nun dý þýn da, NA TO ta ra fýn dan ik na e di len, tek ba þý na bir ül ke de ðil, NA TO nun mer ke zin de yer a lan bir ül ke... NA TO, bir bü tün o la rak sa vun ma kon sep ti ni bel li a ra lýk lar la göz den ge çi rir, gü ven lik ör gü tü o la rak da ge rek li ted bir le ri a lýr. Tür ki ye nin de bu ted bir le re mu ha le fet et me si di ye bir þey söz ko nu su ol maz. Çün kü bu bir gü ven lik ör gü tü ve ge le bi le cek gü ven lik risk le ri nin plan la ma sý ya pý lýr, bun dan da ha do ðal bir þey yok. Ba lis tik fü ze ler de dün ya da bir teh dit tir, nük le er teh dit de var dýr, te rör teh di di de var dýr. (Ý kin ci o la rak) böy le bir gü ven lik Er do ðan ye ni a na ya sa, Çu buk çu yö net me lik de di n BAÞ BA KAN Er do ðan, il ko kul da ba þör tü tar týþ ma la rý ko nu sun da ye ni a na ya sa yý i þa ret et ti. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, G20 zir ve si ne ka týl mak i çin Gü ney Ko re ye ha re ke tin den ön ce E sen bo ða Ha va li ma ný nda a çýk la ma lar yap tý ve ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Baþ ba kan Er do ðan, il ko kul da ki ba þör tü sü tar týþ ma la rý i le il gi li bir so ru ü ze ri ne ö zet le þun la rý söy le di: "Ba þör tü sü ko nu sun da mil let ve ki li se çi mi ve ye ni a na ya sa yý ö nem si yo rum. Hal ký mýz la bir lik te bu so run la rý a þa ca ðýz de di. Ö te yan dan Mil li E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ba kan lý ðý nýn büt çe si ü ze rin de ki gö rüþ me ler de, mil let ve kil le ri nin so ru ve e leþ ti ri le ri ne ce vap ve rir ken, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün e þi Hay rün ni sa Gül ün ba þör tü süy le il gi li söz le ri ni ter cü me et me ye ge rek ol ma dý ðý ný, ilk ve or ta öð re tim ku rum la rýn da, öð ren ci ve öð ret men le rin ký ya fet le ri ni be lir le yen, o kul la ra ba þý a çýk gi dil me si ge rek ti ði ne yö ne lik yö net me lik ol du ðu nu ha týr lat tý. Çu buk çu, Ben Mil li E ði tim Ba ka ný o la rak ilk ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki ký lýk ký ya fet yö net me li ði nin a çýk ol du ðu nu ha týr la tý yo rum de di. An ka ra/a a Be del li as ker lik yok nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, söz leþ me li er mo de li i le il gi li ha zýr lýk la rýn ken di le ri ne gel di ði ni be lir te rek, A ma be del li ke sin lik le þu an da gün dem de yok tur. Bu nun bi lin me si ni is te rim de di. Gü ney Ko re ye ha re ke tin den ön ce E sen bo ða Ha va li ma ný nda so ru la rý ce vap la yan Baþ ba kan Er do ðan, be del li as ker lik le, dö viz li as ker li ðin top lum da ka rýþ tý rýl dý ðý ný be lir te rek, Dö viz li as ker lik baþ ka bir ko nu, be del li as ker lik baþ ka bir ko nu de di. Er do ðan söz le ri ni þöy le sür dür dü: Dö viz li as ker lik yurt dý þýn da me sa i si o lan bel li bir sü re ki 3 yýl dýr, hat ta gün o la rak da be lir le nen bir sü reç tir. Ve o ra da bü tün si gor ta lý bir e le man o la rak ça lýþ mýþ ol du ðu nu is pat et me si ge re ki yor. On dan son ra da be lir le nen dö viz mik ta rý ney se o dö viz mik ta rý ný ö de mek su re tiy le ge lip bu ra da dö viz li as ker li ði 21 gün o la rak ya pý yor. O lay bu dur. Be del li i se yurt i çi ne yö ne lik bir o lay fa kat þu an da gün dem de ke sin lik le böy le bir þey yok. Bu nu bil me ni zi is te rim. An ka ra/a a NATO'nun Kasým tarihlerinde Lizbon'da düzenlenecek toplantýsýnda "Füze Kalkaný" konusunda Türkiye'yi zorlu bir müzakere süreci bekliyor. ya pý lan ma sý ol du ðun da, NA TO nun gü ven li ðin bö lün mez li ði il ke si et ra fýn da, hiç bir ül ke nin gü ven li ði nin göz ar dý e dil me me si ge re kir... Tür ki ye nin bel li böl ge le ri nin dý þa rý da kal ma sý na bað lý bir sa vun ma an la yý þý da ka bul e di le mez. Tür ki ye nin bü tü nüy le i çi ne a lýn ma sý ge re kir. NA TO ü ye si ül ke le rin de bü tü nü nü kap sa ma sý ge re kir. Ü çün cü o la rak i se bi zim a çý mýz dan, biz çev re miz de bi ze dö nük bir teh dit al gý la ma sý na sa hip de ði liz. Ya ni kom þu ül ke le rin her han gi bi rin den... Bu Ý ran, Rus ya, Su ri ye ya da baþ ka la rý o la bi lir, kim o lur sa ol sun... Tür ki ye, So ðuk Sa vaþ ta ol du ðu gi bi bir cep he ya da ka nat ül ke si ol ma ya cak týr... NA TO nun teh dit ta ným la ma sý ve plan la ma la rý ný ya par ken bü tü nü nü ku þat ma sý ve bu teh dit ta ným la ma sýn da Tür ki ye yi bir grup ül key le coð ra fi o la rak kar þý kar þý ya ge ti re cek bir for mü las yo nun dý þýn da kal ma sý ge re kir. HÜ KÜM LÜ LE RE, A ÇIK GÖ RÜÞ CE ZA EV LE RÝN DE KÝ Tu tuk lu ve hü küm lü ler, bay ram sü re sin ce a çýk gö rüþ ya pa bi le cek ler. A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin in im za sýy la Cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý na, ce za in faz ku rum la rý i le tu tu kev le rin de Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la a çýk gö rüþ yap tý rýl ma sý na i liþ kin ge nel ge gön de ril di. Ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da bu lu nan tüm hü küm lü ve tu tuk lu la ra a çýk gö rüþ yap tý rý la ca ðý be lir ti len ge nel ge ye gö re, A da na E Ti pi, An ka ra 1 ve 2 No lu L Ti pi, A lan ya L Ti pi, An tal ya E ve L Ti pi, Ay dýn E Ti pi, Ba lý ke sir L Ti pi, Bur sa E Ti pi, Ço rum L Ti pi, De niz li D Ti pi, Di yar ba kýr E Ti pi, Ga zi an tep E Ti pi, Ýz mir-bu ca Ka pa lý, Mal te pe 1, 2 ve 3 No lu L Ti pi, Mer sin E Ti pi, Met ris 1 ve 2 No lu T Ti pi, Üm ra ni ye E ve T Ti pi, Os ma ni ye T Ti pi, Si liv ri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No lu L Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku rum la rýn da ka lan hü küm lü ve tu tuk lu lar, Ka sým ta rih le rin de 5 gün a çýk gö rüþ ten ya rar la na bi le cek. Di ðer bü tün a ðýr ce za mer ke zi ve mü dür lük teþ ki la tý bu lu nan bað lý ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da ka lan hü küm lü ve tu tuk lu la ra Ka sým ta rih le rin de Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý nýn gö rü þü a lý na rak ku rum ta ra fýn dan be lir le nen 4 gün a çýk gö rüþ yap tý rý la cak. An ka ra/a a YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, gö re ve gel di ði dö nem de en ö nem li so run o la rak kat sa yý ve ba þör tü sü nü gör dü ðü nü be lir te rek, Ý ki si de hal lol muþ du rum da dýr. Müm kün ol du ðu ka dar in san la rý tat min e de cek de re ce de hal lol du de di. A na do lu A jan sý ný zi ya ret e den Öz can, gö rev sü re sin de yap tý ðý ça lýþ ma la rý an la ta rak, gün dem de ki ko nu lar la il gi li de ðer len dir me ler de bu lun du. Gö re vin de üç yý lý 10 A ra lýk 2010 da ta mam la ya cak o lan Öz can, Ba þör tü sü so ru nu bit ti mi ü ni ver si te ler de? so ru su na þöy le ce vap ver di: Bi ze gö re bit ti ve biz ar týk o i þe ka rýþ mý yo ruz. Ar týk si ya si le rin i þi dir, on lar ya pa cak lar. Biz ü ni ver si te ler ta ra fý ný hal let tik gi bi me ge li yor. Ü ni ver si te za ten is ti yor bu nu. Her ke sin ü ni ver si te ler de ba þör tü sü nün ser best ol ma sý ko nu sun da kon sen sü sü var. Bü tün par ti le - NA TO Ü YE LE RÝ NÝN ÇO ÐU TÜR KÝ YE Ý LE E di ni len bil gi ye gö re Tür ki ye nin FSS hak kýn da ki bek len ti ve has sa si yet le ri ko - nu sun da, ö zel lik le de kap sa yý cý lýk il ke sin de o lum lu bir nok ta da bu lu nu lu yor. Ý - ran ýn is men zik re dil me si ne de NA TO ü ye le ri nin bü yük bir bö lü mü nün Tür ki ye i le bir lik te kar þý çýk tý ðý be lir ti li yor. Liz bon da dü zen le ne cek zir ve de FSS hak kýn da si - ya si, te mel bir çer çe ve ka ra rý a lý na cak. Ne re ye ne yin yer leþ ti ri le ce ði gi bi sis te min tek nik bo yu tu i se zir ve son ra sýn da ya pý la cak ça lýþ ma lar da be lir le ne cek. Dev let ve hü kü met baþ kan la rý nýn al dý ðý ka rar, bu tek nik ça lýþ ma la rýn yü rü tül me si i çin ze min o luþ tu ra cak. NA TO zir ve sin de e le a lý na cak ö nem li ü çün cü gün dem mad de si ni de Af ga nis tan o luþ tu ru yor. Ýt ti fak, Af ga nis tan da kri tik bir nok ta ya gel di, çün kü Af - ga nis tan, 2011 yý lýn da vi la yet ler dü ze yin de ken di gü ven lik so rum lu lu ðu nu üst len - me ye baþ la ya cak. Bu nun i çin de Af gan or du su ve po lis gü cü nün ar zu e di len dü ze - ye e riþ me si ö nem ta þý yor. Bu çer çe ve de Tür ki ye de çok ö nem li gö rev ler üst le ni yor. Zir ve nin ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri ni ye ni Stra te jik Kon sept o luþ tu - ru yor. Ha len ge çer li o lan kon sept 1999 yý lýn da ka bul e dil miþ ti. A ra dan ge çen 11 yýl da u lus la ra ra sý gü ven lik or ta mýn da ki de ði þik lik ler göz ö nün de bu lun du ru la - rak, ye ni bir kon sep tin o luþ tu rul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra/a a Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler bayram süresince açýk görüþ yapabilecek. YÖK BAÞ KA NI YU SUF ZÝ YA ÖZ CAN: Kat sa yý ve ba þör tü sü hal lol du rin var, hal ký mý zýn da var. Ben ce bit miþ tir ce va bý ný ver di. Rek tör ler a ra sýn da da kon sen süs var mý? so ru su ü ze ri ne Öz can, Yüz de 98 var. Bel ki bir-i ki ta ne ü ni ver si te miz var dýr, bu ko nu da fark lý gö rü þe sa hip. Ben ce on lar ken di le ri hal le der ler bun dan son ra di ye ce vap la dý. YÖK Baþ kan lý ðý na gel di ði niz de en ö nem li so run o la rak kat sa yý ve ba þör tü sü nü mü gö rü yor du nuz? so ru su nu Öz can, Ý ki si ni gö rü yor dum, i ki si de hal lol muþ du rum da dýr. Müm kün ol du ðu ka dar in san la rý tat min e de cek de re ce de hal lol du. Yüz de yüz ol ma dýy sa bi le kat sa yý da kü çük bir þey kal dý. Ba þör tü sün de de i ti raz e den bir ta ne ü ni ver si te bi le ol sa yüz de yüz bir kon sen süs ten bah se di le mez a ma çok yük sek o ran da bir kon sen süs le ka bul e dil di di ye bi li riz di ye ce vap la dý. Ka lan bir yýl lýk gö rev sü re sin de yap ma yý plan la dý ðý ça lýþ ma la rý da an la tan Öz can, en bü yük he def le rin den bi ri nin Tür ki ye Ak re di tas yon Ku ru mu nu kur mak ol du ðu nu i fa de et ti. Öz can, bu çer çe ve de YÖK ü sa de ce i da ri ve ma li de ne tim ya par ha le ge tir me yi he def le dik le ri ni i fa de et ti. Ü ni ver si te sa yý sý nýn son bir kaç yýl da art tý ðý a ným sa tý la rak, ar tý þýn de vam e dip et me ye ce ði nin so rul ma sý ü ze ri ne Öz can, Ö zel lik le va kýf ü ni ver si te le ri aç ma þart la rý ný bi raz a ðýr laþ tý ra rak de vam e de lim di yo ruz. Me se la þim di va kýf ü ni ver si te si kur mak i çin 15 mil yon TL mal var lý ðý is ti yo ruz. Bu nu bi raz cýk yük sel te lim is ti yo ruz. Ý yi ler, sað lam lar gel sin. Dev let ü ni ver si te le ri de ar týk her il de ol du ðu na gö re, ba zý il ler de i ki þer ta ne ol du, çok ge rek me dik çe aç ma ya lým, mev cut la rý bü yü te lim di yo ruz. Plan böy le di ye ko nuþ tu. An ka ra/a a TAH LÝL Atatürkçü vurgunlar KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Mark Mo bi us. 453 mil yar do la ra hük me den Temp le ton In vest ment Fo nu nun yö ne ti ci si. Ün lü pa ra spe kü la tö rü So ros dan far ký, þir ket le re u zun va de li ya tý rým yap ma sý. Yýl lar dýr Tür ki ye i le ya kýn dan il gi le ni yor. 10 Türk þir ke tin de 3 mil yar do lar ya tý rý mý mýz var di yor. Ve bu ra kam, ÝMKB de ki his se le rin a þa ðý yu ka rý yüz de 7 si ne te ka bül e di yor. THY nin yüz de 9 kü su ru nu da sa týn al dý lar. Mo bi us un il ginç ve çok dik kat çe ki ci bir ö zel li ði de, Tür ki ye de ki re jim tar týþ ma la rý na la ik lik ek se nin den ak tif bir þe kil de mü da hil ol ma sý. Me se lâ Tür ki ye de en kri tik ko nu nun din ve dev let iþ le ri nin ay rýl ma sý, ya ni la ik lik ol du ðu nu söy le yip La ik dev let, pi ya sa la rýn ge liþ me si i çin çok ö nem li. E ði ti min la ik dü zey de ge liþ ti ril me ye de va mý da pi ya sa lar i çin çok ö nem li di yen, o. La ik li ðin ö ne mi ni A ta türk dev rim le riy le i liþ ki len di rip Tür ki ye nin ta ri hi ne ba kar sa nýz, A ta türk ün mo dern bir top lum ku rul ma sý i çin yap týk la rý nýn de vam et me si ni is ti yo ruz di yen de. Av ru pa ül ke le ri AB de bir Ýs lâm ül ke si ne kar þý. An cak on lar A ta türk ün, dev rim le ri ni din ve dev le tin ka tý bir þe kil de ay rýl ma sý na da yan dýr dý ðý ný u nut muþ gö rü nü yor lar söz le ri de o na a it. Da nýþ tay sal dý rý sýn dan tür ban a ve Er do ðan ýn Çankaya a day lý ðý na ka dar bir çok ko nu da la ik du yar lý lý ðý yan sý tan yo rum la rýn yi ne Mo bi us un að zýn dan sâ dýr ol du ðu da kayýtlarla sabit. Þim di ay ný Mo bi us hak kýn da, bor sa ya i liþ kin spe kü la tif ve ma ni pü la tif a çýk la ma lar ya pa rak pi ya sa lar da o la ðan dý þý dal ga lan ma la ra se be bi yet ver di ði ge rek çe siy le Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ta ra fýn dan ön in ce le me baþ la týl mýþ du rum da. Ya ni Mo bi us, A ta türk çü lük ve la ik lik söy lem le riy le bi zim bor sa ya gi rip, ya týr dý ðý 3 mil yar do la rýn kat kat faz la sý ný ka za na rak ve da ha sý spe kü la tif vur gun lar da ya pa rak par sa yý top la dý ðý kuþ ku suy la mer cek al tý na a lýn mýþ va zi yet te. Ba ka lým ön in ce le me de ne ti me dö nü þe cek mi? Ve de ne tim den yap tý rým ka ra rý çý ka cak mý? Hep bir lik te ta kip e dip gö re ce ðiz. Bu o la yýn ce re yan e diþ þek li, bi ze, bir za man lar Tür ki ye de A ta türk ti ca re ti yle kü çük vur gun lar ya pan meþhur Sel çuk Par sa dan ý ha týr lat tý Tem muz un da ö len Par sa dan ýn en çok ko nu þulan ic ra at ý, ya kýn lar da ö len es ki bir kuv vet ko mu ta ný nýn a dý ný kul la na rak dö ne min baþ ba ka ný ný a ra yýp A ta türk çü bir der ne ðe ba ðýþ ta le bin de bu lun ma sý ve is te di ði pa ra yý al ma sýy dý. Or ta ya çýk tý ðý gün ler de ve son ra sýn da çok tar tý þý lýp Par sa dan ýn yar gý lan ma sý ný ve mah kûm ol ma sý ný ne ti ce ve ren bu hadise, A ta türk çü lük a dý na ne türden do lan dý rý cý lýk ve sah te kâr lýk la rýn ya pý la bi le ce ði nin en ti pik ör nek le rin den di. Bu na ben zer, yýl lar dýr de vam e den, a ma su yü zü ne çýk ma mýþ kim bi lir da ha ne o lay lar var... Ka çak in þa a tý ný yýk ma ya ge len e kip le ri A ta türk büs tüy le dur du rup en gel le me ye ça lý þan lar... Sa va ro na yý fu huþ ya ta ðý ha li ne ge ti ren ler... A ta türk a dý kul la ný la rak dü zen le nen ba lo lar, de fi le ler, eð len ce ler i çin ha zýr la nýp fâ hiþ fi yat lar la sa tý lan da ve ti ye ler... Hey kel, büst, pos ter, re sim, ro zet, a fiþ, ki tap, film, ka set, cd... ti ca re tiy le o lu þan ve e pey ce bir kýs mý te kel ci bir ya pý lan ma ü ze ri ne bi na e di lip, res mî yön len dir me ler le bes le nen pi ya sa lar... Bu ek sen de ö zel lik le o kul o dak lý o la rak iþ le yen kâr lý bir rant me ka niz ma sý... Bil has sa A ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na ça ka ca ðýz id di a sýy la ge len 12 Ey lül cü le rin dö ne min de, hey kel ve büst i ma lât ha ne le ri baþ ta ol mak ü ze re, i þi A ta türk pos ter ve re sim le ri bas mak o lan fir ma lar kâr re kor la rý kýr ma dý lar mý? Mo bi us, Tür ki ye de ge mi si ni yü rüt me nin yo lu nun A ta türk çü lük ve la ik lik söylemlerinden geç ti ði ni gö ren u ya nýk ya ban cý ya tý rým cý la rýn ön cü sü o la rak ta rih te ki ye ri ni al mýþ bu lu nu yor. An cak bu A ta türk çü ve la ik çi has sa si yet in ar ka sýn da ne le rin giz len me ye ça lý þýl dý ðý da, so ruþ tur ma ko nu su o lan spe kü las yon, ma ni pü las yon ve vur gun kuþ ku la rýy la gün yü zü ne çý ký yor. Bi lu mum i çe dö nük çað rý þým la rýy la bir lik te...

6 6 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE EKONOMÝ HA BER LER 58 mil yar lýk ver gi, ver gi den mu af nmalýye Ba kan lý ðý na gö re, ö nü müz de ki 3 yýl lýk dö - nem de 57 mil yar 894 mil yon 687 bin li ra lýk ver gi, ver - gi den mu af ve is tis na o la cak. Ma li ye Ba kan lý ðý ndan e - di ni len bil gi ye gö re, çe þit li ka nun lar da ye ra lan ver gi in di ri mi, is tis na ve mu a fi yet ler ne de niy le ö nü müz de ki yýl 17 mil yar 565 mil yon 717 bin li ra lýk ver gi den vaz - ge çi le cek. Bu nun 10 mil yar 818 mil yon li ra lýk bö lü mü de, Ge lir Ver gi si Ka nu nun da ki is tis na ve mu a fi yet ler so nu cu tah sil e dil me ye cek. Ku rum lar Ver gi si Ka nu - nun da ki is tis na ve mu a fi yet ler, 3 mil yar 968 mil yon li ra ver gi kay bý na yo la çar ken, bu ra kam Kat ma De - ðer Ver gi si Ka nu nu i çin yak la þýk 1 mil yar li ra o la cak. 22 mil yon a bo ne cep nu ma ra sý ný ta þý dý nmo BÝL a bo ne le rin nu ma ra de ðiþ tir me den fark lý o pe ra - tör den hiz met a la bil me si ne im kan sað la yan Nu ma ra Ta - þý na bi lir li ði Sis te mi nin (NTS) Tür ki ye de hiz me te gir me - si nin i kin ci yý lýn da nu ma ra ta þý yan a bo ne sa yý sý 22 mil yo - na yak laþ tý. A lý nan bil gi ye gö re, 9 Ka sým 2008 de hiz me te gi ren ve ön ce ki gün i ti ba riy le 2. yý lý ný dol du ran NTS kap - sa mýn da 21 mil yon 931 bin 943 mo bil nu ma ra ta þýn dý. Bu na gö re, Tür ki ye de gün de or ta la ma 30 bin a bo ne o - pe ra tör de ðiþ tir di. Ge çen yýl 10 Ey lül de baþ la yan sa bit hat lar da nu ma ra ta þý na bi lir li ði uy gu la ma sýn dan i se bu gü - ne ka dar sa de ce 17 bin 448 a bo ne ya rar lan dý. An ka ra / a a Kom þu al ma yýp sa de ce ev a lý yor lar ntürk Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Vak fý (TÜ SÝ AV) Em - lak Sek tör Ku rul Baþ ka ný Sa lim Taþ çý, yap týk la rý bir a - raþ týr ma nýn, ev sa týn a lan la rýn bi na da ki min o tur du - ðu nu da hi sor ma dýk la rý ný, kom þu luk i liþ ki le ri nin ta ri - he ka rýþ tý ðý ný or ta ya koy du ðu nu söy le di. Sa lim Taþ çý, 2 bin 100 ki þi ü ze rin de yap týk la rý a raþ týr ma ya gö re, ge - ce kon du lar da kom þu luk bað la rý nýn da ha güç lü ol du - ðu nu, 8-10 da i re lik bi na lar da kom þu lu ðun es ki si gi bi ol ma sa da sür dü ðü nü, an cak çok kat lý bi na lar da kom - þu lu ðun ta ri he ka rýþ tý ðý ný i fa de et ti. Taþ çý, a raþ týr ma - la rý na gö re, 8-10 da i re lik bi na lar da kar þý kom þu yu so - ran la rýn o ra ný nýn yüz de 10, yan kom þu yu so ran la rý - nýn o ra ný nýn yüz de 5 ol du ðu nu söy le di. An ka ra / a a Ýh ra cat çý lar kur dan þi kâ yet çi ntürkýye Ýh ra cat çý lar Mec li si'nin (TÝM) ger çek - leþ tir di ði an ke te gö re ih ra cat çý fir ma la rýn yüz de 80 i dö viz ku ru dolayýsýyla sý kýn tý ya þý yor. Tür ki ye Ýh ra - cat çý lar Mec li si'nin (TÝM) ger çek leþ tir di ði Ýh ra cat çý E ði lim A raþ týr ma sý nýn Tem muz-ey lül dö ne mi ni kap sa yan ü çün cü çey rek so nuç la rý a çýk lan dý. Tür ki - ye nin en faz la ih ra cat ya pan ilk 500 fir ma sýn dan 145, i kin ci 500 fir ma sýn dan 139 ve ilk 1000 ih ra cat çý dý þýn da ka lan 216 ih ra cat çý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ - ti ri len an ke tin so nuç la rý na gö re ih ra cat çý la rýn yüz de 80 i yük sek dö viz ku ru dolayýsýyla sý kýn tý ya þý yor. Dö viz ku ru sebebiy le ya þa nan sý kýn tý la rýn it ha lat ve ih ra cat a ra sýn da ki ma ka sý sü rek li ge niþ let ti ði ne dik - kat çe ken TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, De ðer - li TL ne de niy le ban ka lar ve it ha lat çý lar kâr e di yor o - la bi lir, a ma biz ih ra cat çý lar cid dî so run ya þý yo ruz. Bu ko nu da bu gü ne ka dar yet ki li pek çok ba ka ný mýz - la bir a ra ya gel dik. Þim di en yet ki li ma ka ma sa yýn Baþ ba kan a çý ka ca ðýz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 KASIM 2010 Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU ABD DO LA RI KA NA DA DO LA RI DÜN DÜN DÜN DÜN 1,4150 1, ,55 428,57 1 A VUS TRAL YA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN ÖN CE KÝ GÜN 1 DA NÝ MAR KA KRO NU NOR VEÇ KRO NU ,4070 1, ,00 428,00 1 E U RO SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ p 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ JA PON YE NÝ Kur ba na 3,5 mil yar li ra p p p KUR BAN LIK FÝ YAT LA RI GE ÇEN YI LA O RAN LA YÜZ DE AR TAR KEN, GE ÇEN SE NE KÝ SA YI DA KUR BAN KE SÝL ME SÝ HA LÝN DE, KUR BAN SA TI ÞININ TUTARI 3,5 MÝL YAR LÝ RA YI BU LA CAK. BU yýl kur ban sa tý þý nýn 3,5 mil yar li ra ya u - laþ ma sý bek le ni yor. Ar tan et fi yat la rý na bað - lý o la rak kur ban lýk fi yat la rý da ge çen yý la o - ran la yüz de yük se lir ken, ge çen yýl ki sa yý da kur ban ke sil me si ha lin de, kur ban sa - tý þý 3,5 mil yar li ra yý bu la cak. Kur ban Bay ra - mý na bir haf ta dan ký sa bir sü re ka la il ler de - ki kur ban fi yat la rý da bel li ol ma ya baþ la dý. Kur ban lýk fi yat la rýn da ge çen se ne ye o ran la yüz de lýk ar tý þýn ol du ðu dik ka ti çe ki - yor. Bu se ne ya þa nan et kri zi i le et fi yat la rý - nýn yük sel me si kur ban lýk la rý da et ki le di. Et fi yat la rýy la o ran tý lý o la rak kur ban lýk la rýn fi - yat la rý ge çen se ne ye o ran la yüz de art - tý. Ge çen se ne or ta la ma li ra a ra sýn - da fi yat la sa tý lan kü çük baþ hay van lar, bu se - ne kur ban pa zar la rýn da li ra a ra sýn - da fi yat bu lur ken, ge çen se ne li ra a ra sýn da sa tý lan bü yük baþ hay van lar i se 3-10 bin li ra a ra sýn da fi yat lar la sa tý la cak. Tür - ki ye de her Kur ban Bay ra mý nda yak la þýk bin bü yük baþ, 2-2,5 mil yon da kü - çük baþ hay van ke si li yor. Ge çen se ne Kur - ban Bay ra mý nda 600 bin bü yük baþ, 2 mil - yon 200 bin de kü çük baþ hay van ke sil miþ ti. Bu Kur ban Bay ra mý nda, ge çen yýl ki sa yý da kur ban ke sil me si ha lin de, kur ban sa tý þý 3,5 mil yar li ra yý bu la cak. Bu na nak li ye, kur ban pa za rý ki ra la rý, ka sap üc ret le ri gi bi gi der le - rin ek len me siy le kur ban ke si mi nin ya rat tý ðý e ko no mik ha re ket da ha da bü yü ye cek. 139 bin ki þi ye bay ram da KEY harç lý ðý KO NUT E din dir me Yar dý mý (KEY) he sap la rý nýn tas fi ye si kap sa mýn da, 139 bin 8 hak sa hi - bi ne da ha dün den i ti ba ren ö de - me ya pýl ma ya baþ lan dý. Hak sa - hip le ri ne i liþ kin Tas fi ye Ha lin - de ki Em lâk Ban ka sý KEY Bi ri mi ta ra fýn dan ha zýr la nan lis te, Tas - fi ye Em lâk Ko nut GYO ta ra fýn - dan Res mî Ga ze te nin dün kü mü ker rer sa yý sýn da ya yým lan dý. Top lam 2930 Res mî Ga ze te say fa sýn da yer a lan lis te, Em lâk Ko nut GYO nun yo de - ÝS TAN BUL DEF TER DAR LI ÐIN DAN Ý LA NEN TEB LÝÐ Kurbanlýk almak isteyenler fiyatlarýn düþmesi için son günleri beklerken, satýcýlar 'fiyatlar düþmez' diyor. Tür ki ye Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, ar tan fi yat la rýn tü ke ti ci nin a lým gü cü nü zor la ma sý dolayýsýyla bu se ne ke si len kur ban sa yý sýn da ge çen se ne le re o - ran la yüz de 30 a zal ma bek len di ði ni di le ge - tir di. TMMOB Zi ra at Mü hen dis le ri O da sý Baþ ka ný Tur han Tun cer de, Ta rým ve Kö - yiþ le ri Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, Kur ban Bay ra mý nda ke si le cek 2 mil yon kü çük baþ me le ri.com in ter net ad re sin - den de sor gu la na bi le cek. Lis te kap sa mýn da, 139 bin 8 ki þi ye top lam 48 mil yon 682 bin 483,5 li ra ö de me ya pý la cak. Hak sa - hip le ri, a la cak la rý KEY tu tar la rý - ný in ter net ad re sin den sor gu la - dýk tan son ra, Zi ra at Ban ka sý þu - be le ri ne baþ vu ra bi le cek. Bu lis - te de a dý yer a lan lar, ön ce ki ö de - me le re gö re yüz de 12,5 da ha yük sek pa ra a la cak lar. Tas fi ye Ha lin de ki Em lâk Ban ka sý Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Ze ki Sa - yýn ýn ver di ði bil gi ye gö re, ye ni ya yýn la nan lis te i le bir lik te, KEY he sap la rý nýn tas fi ye si kap sa mýn - da ö de me lis te sin de a dý ya yým - la nan ki þi sa yý sý 11 mil yon 910 bin 16 ya, ö de me ya pý la cak top - lam hak e diþ tu ta rý da 3 mil yar 991 mil yon 743 bin 126 li ra ya u laþ tý. Tas fi ye sü re ci nin so nun - da ö de me ya pý lan ki þi sa yý sý nýn 500 bin ci va rýn da ar ta rak, 12,5 mil yo na, ö de me tu ta rý nýn da 4 mil yar li ra ya u laþ ma sý nýn tah - min e diliyor. An ka ra / a a ve 500 bin bü yük baþ hay va nýn yak la þýk ya - rý sý it hal e di le cek. Ba kan lýk þim di ye ka dar 723 bin ko yun ve 209 bin 517 bü yük baþ hay van it ha la tý i çin i zin bel ge si ver di. Bu - gü ne ka dar 167 bin 536 ko yun it ha la tý ger - çek le þir ken, it hal e di len ka sap lýk bü yük baþ hay van sa yý sý da 125 bin 88 ol du. Kur ban Bay ra mý ön ce sin de it ha la týn ar ta rak de vam et me si ni bek li yo ruz di ye ko nuþ tu. KUR BAN LIK FÝ YAT LA RI DÜ ÞER DÝ YE SON GÜ NÜ BEK LÝ YOR LAR Trab zon can lý hay van pa za rýn da kur ban be si ci le ri sa týþ ya pa ma dý ðý i çin hay van la rý ný bay ram son ra sý ka sap ya da et kom bi ne le ri ne sat ma yý dü þü nür ken, va tan daþ lar da son gün ler de fi yat lar dü þer dü þün ce siy le kur ban - lýk al mý yor. Tür ki ye nin çe þit li il le rin den ge - le rek kur ban lýk hay van sa tý þý yap mak i çin De lik li taþ mev kiin de ki kur ban sa týþ a la ný na yer le þen be si ci le rin bü yük bö lü mü, hay van - la rý ný ki log ram ba þý na be lir le nen fi yat lar la sa tý þa su nu yor. Kü çük baþ hay van lar da ki log - ram fi yat la rý 12,5 li ra dan baþ lar ken, bü yük - baþ hay van lar da i se bu fi yat 23 li ra ya ka dar çý ka bi li yor. Ki log ram baz lý sa tý lan kur ban lýk - lar da bir ko yun en az 450, bir da na i se en az 3 bin li ra dan sa tý lý yor. Bay burt tan i ki yü ze ya kýn kü çük baþ hay va nýy la pa za ra ge len Re - fik Bay rak tar, et fi yat la rý nýn yýl i çe ri sin de yük sek ol ma sý nýn, va tan daþ lar a ra sýn da kur - ban lýk lar da pa ha lý o la cak dü þün ce si ni o luþ - tur du ðu nu söy le di. A i le siy le bir lik te gel di ði pa zar da fi yat a raþ týr ma sý ya pan Er kan Ço lak i se kur ban lýk fi yat la rý nýn ge çen yýl la ra o ran - la bir mik tar yük sel di ði ni sa vu na rak, Þu a - þa ma da kur ban al ma mýz zor gö zü kü yor. An cak ta biî yi ne de ü mit li yiz. A re fe Gü nü ya da bay ra mýn bi rin ci gü nü fi yat la rýn dü þe - ce ði ni sa ný yo rum de di. Ankara-Trabzon / aa <MAL ALIMI> ÝÇÝN ÝHALE ÝLANI < BARCO TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ >, DOÐU ANADOLU KALKINMA AJAN- SI 2009 KOBÝ MALÝ DESTEK Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile < BÝTLÝS YOLU ÜZERÝ SARAY MAH.5 NOLU TEKEL DEPOSU / MUÞ >' adresinde Spor Dýþ Giysi Ýmalatý ve Ek Ýstihdam ile Kapasite Artýrýmý Projesi kapsamýnda mal alýmý > ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale Konusu ; Makine Alýmý Lot 1 : a) Döner kafa yapýþtýrma dikiþ makinesi b) Dik yapýþtýrma dikiþ presi, c) Sürekli yapýþtýrma dikiþ presi, d) Otomatik yapýþtýrma dikiþ hazýrlama, Lot 2 ; a) Dijital Baský Makinasý, b) Dijital Baský Makinasý Lot 3 ; a) Elektronik düz dikiþ makinasý, b) Elektronik býçaklý düz dikiþ makinasý, c) Elektronik iptalli çift iðne düz dikiþ makinasý, d) Elektronik punteriz makinasý, e) Overlok Makinasý, f) Ýlik Makinasý, g) Elektronik iptalli çift iðne düz dikiþ makinasý, h) 4 iplik Overlok Makinasý l) Kollu Makine (þort için). Lot 4 ; a) Transfer pres makinasý, Lot 5 ; a) Roland baský makinasý. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý BÝTLÝS YOLU ÜZERÝ SARAY MAH.5 NOLU TEKEL DEPOSU / MUÞ > adresinden veya < internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: <02/12/2010 saat: 17.00) Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; < adresinden yayýnlanacaktýr. Tuz la Ver gi Da i re si Mü kel lef le ri ne a it o lup yu ka rý da a dý, so ya dý ve Un va ný ya zý lý mü kel lef ler a dý na sa lý nan ver gi ve ce za lar ne de niy le tan zim o lu nan ö de me e mir le ri bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma la rý ne de niy le teb lið e dil me di ðin den 213 Sa yý lý V.U.K. nun mad de le ri ne is ti na den il gi li le rin i lan ta ri hin den baþ la ya rak bir ay i çe ri sin de ver gi da i re si ne biz zat ve ya bil - ve kâ le mü ra ca at ta bu lun ma la rý ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res mi teb lið ya pý la ca ðý, bir a yýn so nun da mü ra ca - at ta bu lun ma yan ve ya a çýk ad res le ri ni bil dir me yen ler hak kýn da iþ bu i la nýn neþ ri ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so nun da teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: Teklifler, <03/12/2010> tarihinde, saat <10.00:.>'da ve < BÝTLÝS YOLU ÜZERÝ SARAY MAH.5 NOLU TEKEL DEPOSU / MUÞ > adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. Ýlgililere ilanen duyurulur. BARCO TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ T. C. ÞÝÞ LÝ 7. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/2247 Tal. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at le ri a ra sýn da KO CA MAN SUR SK. N: 72 ÞÝÞ LÝ/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me - si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 34 FG 3896 PLA KA LI A RAÇ 2008 MO DEL FÝ AT AL BE A SO LE 1,3 AL MÝS TÝK GRÝ RENK LÝ VU RUK VE KI RIK YOK LAS TÝK LER Ý YÝ SO RUN SUZ. Top lam: ,00 YTL B: T. C. SA KAR YA 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2009/922 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 24/11/2010 gü nü sa at a ra sýn da SA KAR YA Dr. Se la hat - tin Za im Bul va rý Ev ren köy mev ki i ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 29/11/2010 gü nü SA KAR YA -Dr. Se la hat tin Za im Bul va rý Ev ren köy mev ki i ad re sin de sa at le ri a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si - nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da no su ya zý lý dos - ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/10/2010 Li ra A det Ma lýn cin si(ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 a det 54 SD 572 pla ka sa yý lý sko da mar ka 2008 mo del fa bi a classic 1.2 tip li si yah renk li B2G mo tor se ri no lu TM3AH þa si se ri no lu fa al va sý ta. B: T. C. SA KAR YA 6. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/949 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü Sa at ÖZ SA KAR YA ÇE - LÝK LER YE DÝ E MÝN-KUM KÖY YO LU Ü ZE RÝ TE LE KOM ÞAN TÝ YE SÝ YA NI A DA PA ZA - RI/SA KAR YA ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra - ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa - týþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn - dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re - mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 54 YZ 213 PLA KA LI KÝ A BON GO MAR KA A RAÇ MO DEL, KU TUP BE YA ZI RENK LÝ. A RA CIN SOL KA PI SIN DA ÇÝ ZÝK VE E ZÝK VAR. ÇA LI ÞIR DU RUM DA. B: 76424

7 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE DÜNYA 7 Bush a iþkence soruþturmasý U LUS LAR A RA SI AF ÖR GÜ TÜ VE ABD TEM SÝL CÝ LER MEC LÝ SÝ Ü YE SÝ NAD LER, ABD ES KÝ BAÞ KA NI BUSH HAK KIN DA ÝÞ KEN - CE YÝ O NAY LA DI ÐI VE KUL LA NIL MA SI NA Ý ZÝN VER DÝ ÐÝ Ý ÇÝN SO RUÞ TUR MA VE GE RE KÝR SE DÂ VÂ A ÇIL MA SI ÇAÐ RI SI YAP TI. U LUS LAR A RA SI Af Ör gü tü ve ABD Tem sil ci ler Mec li si ü ye si Jer rold Nad ler, es ki ABD Baþ ka ný Ge or ge W. Bush hak kýn da so ruþ tur ma ve ge re kir se da va a çýl ma sý çað rý sýn da bu lun du lar. Af Ör gü tün den ya pý lan a çýk la ma da, Bush un, a ný la rý ný i çe ren Ka rar An la rý (De ci si on Po ints) ad lý ki ta býn da, te rör le mü ca de le de, te rö rist le re kar þý su da bo ðul ma his si ve ren iþ ken ce yön te mi ni (wa ter bo ar ding) o nay la dý ðý ný ve bu yön te min kul la nýl ma sý na i zin ver di ði ni i ti raf et ti ði be lir til di. Ýn san hak la rý ku ru lu þu, A me ri ka lý yet ki li le re, Bush dö ne min de ( ), te rö riz me kar þý sa vaþ de ni len sü reç te ki in san hak la rý ih lâl le ri nin a raþ tý rýl ma sý i çin ba ðým sýz bir so ruþ tur ma baþ lat ma la rý çað rý sýn da bu lun du. U lus la ra ra sý Af Ör gü tü ay rý ca, ABD nin 1994 yý lýn da, BM nin iþ ken ce ye kar þý söz leþ me si ni o nay la dý ðý ný ha týr lat tý. ABD Tem sil ci ler Mec li si ü ye si Nad ler da Bush un ki ta býn da kul lan dý ðý i fa de le ri skan dal o la rak ni te le ye rek, ko nu hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý i çin ö zel bir sav cý nýn gö rev len di ril me si ni ve dev le tin han gi dü ze yin de ça lýþ mýþ o lur sa ol sun so rum lu la rýn ce za lan dý rýl ma sý ný is te di. Af Ör gü tü yet ki li le rin den Rob Fre er AFP ye yol la dý ðý e-pos ta me sa jýn da, Bush un ki ta býn da yer a lan i ti raf, ABD nin bu i ti raf i le il gi li bir so ruþ tur ma aç ma sý i çin ye ter li bir de lil teþ kil e di yor i fa de si ne yer ver di. Fre er e gö re, e ðer so ruþ tur ma so nu cu i ti raf is pat la nýr sa, in san hak la rý ih lâ li ko nu sun da ABD nin u lus lar a ra sý yü küm lü lü ðü nü ye ri ne ge tir me si i çin Bush hak kýn da da va a çýl ma sý ge re ki yor. Bush ki ta býn da, A me ri kan Ha be ral ma Teþ ki lâ tý (CI A) sor gu cu la rý na, 11 Ey lül 2001 de ki sal dý rý lar la il gi si ol du ðu dü þü nü len Ha lid Þeyh Mu ham med i sor gu la mak i çin wa ter bo ar ding yön te mi ne baþ vur ma la rý na i zin ver di ði ni yaz dý. Ýþ ken ce tü rü o la rak ni te len di ri len wa ter bo ar ding sor gu la ma tek ni ðin de, sýrt üs tü ya tý rý lan zan lý nýn að zý bir bez le ör tü le rek yü zü ne su dö kü lü yor ve zan lý da bo ðul ma his si u yan dý rý lý yor. ABD A da let Ba kan lý ðý na a it o lan ve 2009 da if þa e di len bir not, 2003 yý lýn da Pa kis tan da e le ge çi ri len Þeyh Mu ham med in, 183 kez wa ter bo ar ding yön te miy le sor gu lan dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Te rö re kar þý sa va þý ný ve I rak a mü da ha le si ni an la tan ki ta býn da Bush, wa ter bo ar ding yön te mi nin iþ ken ce ol ma dý ðý ný sa vu nu yor ve ge re kir se, A me ri ka lý la rý ko ru mak i çin yi ne zor ka rar lar al ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir ti yor. Bush tan son ra ik ti da rý dev ra lan Ba rack O ba ma yö ne ti mi, wa ter bo ar ding i iþ ken ce o la rak ka bul e de rek ya sak la mýþ tý. Was hing ton / a a TÜRKÝYE BÝZÝ YARI YOLDA BIRAKTI ABD NÝN es ki Baþ ka ný Ge or ge W. Bush, a ný la rý ný ka le me al dý ðý De ci si on Po ints ad lý ki ta býn da, 1 Mart tez ke re si nin red de dil me sin de ha yal ký rýk lý ðý ve hüs ra na uð ra dý ðý ný be lir te rek, NA TO müt te fi - ki miz Tür ki ye, þim di ye ka dar ki en ö nem li ta lep le ri - miz den bi rin de A me ri ka yý ya rý yol da bý rak mýþ tý di ye yaz dý. I rak a sal dý rý pla ný nýn 2003 yý lý nýn Mart a yýn da ha zýr ol du ðu nu be lir ten Bush, 1 yýl dan faz - la sü ren a raþ týr ma ve sor gu la ma lar dan son ra, (dö - ne min ABD Mer kez Kuv vet ler Ko mu ta ný) Tommy Franks ve e ki bi, A me ri ka lý la rýn ve I rak lý la rýn can kay bý ný en a za in di rir ken Sad dam Hü se yin i de sü - rat le ve ke sin o la rak de vi re ce ðin den e min ol du - ðum bir o pe ras yon ge liþ tir di ler. Ge ri ye ka lan tek be lir siz lik Tür ki ye nin ro lüy dü de di. Bush, 1 Mart tez ke re si nin TBMM de red de dil me si ne ka dar u za - nan sü re ci ve o dö nem de ya þa nan la ra i liþ kin dü - þün ce le ri ni ki ta býn da þöy le an lat tý: Türk le re, top - rak la rý ný kul lan ma mý za i zin ver me si i çin ay lar dýr bas ký ya pý yor duk, böy le ce 4 ün cü Pi ya de Tü me - ni nden 15 bin as ke ri ku zey den I rak a so ka bi le cek - tik. E ko no mik ve as ke ri yar dým da bu lun ma, Tür ki - ye ye U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu nun (IMF) ki lit prog - ram la rý na e ri þim sað la ma sý i çin yar dým et me ve Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý na güç lü des te ði mi zi sür dür me sö zü ver miþ tik. Bir nok ta da, iz ni a la ca - ðýz gi bi gö rü nü yor du. (Dö ne min baþ ba ka ný) Ab dul - lah Gül ün ka bi ne si, ta le bi mi zi o nay la mýþ tý. An cak TBMM 1 Mart ta tez ke re ye i liþ kin ni hai oy la ma yý yap tý ðýn da, tez ke re az fark la ka bul e dil me di. Ha - yal ký rýk lý ðý na ve hüs ra na uð ra mýþ tým. Þim di ye ka - dar yap tý ðý mýz en ö nem li ta lep le ri miz den bi rin de, NA TO müt te fi ki miz Tür ki ye, A me ri ka yý ya rý yol da bý rak mýþ tý. Bush, dö ne min ABD Sa vun ma Ba ka - ný Do nald Rums feld ve Mer kez Kuv vet ler Ko mu ta - ný Tommy Franks in, Türk hü kü me ti nin gö rüþ de - ðiþ tir me si ih ti ma li ne kar þý, Tür ki ye ü ze rin den ko - nuþ lan dýr mak ü ze re 4 ün cü Pi ya de Tü me ni ni Do - ðu Ak de niz de bek let ti ði ni, ak si tak dir de bir lik le rin I rak a Ku veyt ten gi re ce ði ni i fa de et ti. ÝS RAÝL ce za ev le rin de 6 bin 700 Fi lis tin li tu tuk lu bu lun du ðu, bun lar dan 283 ü nün ço cuk ol du ðu a çýk lan dý. Fi lis tin Yö ne ti mi nin tu tuk lu lar la il gi li ba kan lý ðý na bað lý is ta tis tik bö lü mü ta ra fýn dan ha zýr la nan ra po ra gö re, Ýs ra il de ki 20 do la yýn da ce za e vi ve gö ze tim mer ke zin de bu lu nan Fi lis tin li tu tuk lu la rýn yüz de 10 u Gaz ze Þe ri di nden. Tu tuk lu la rýn 192 si nin i da ri gö ze tim al týn da bu lun du ðu ve ha len hak la rýn da her han gi bir suç la ma ve ya mah ke - SURÝYE'YE ÝSRAÝL SALDIRMIÞ ÝSRAÝL hava kuvvetlerinin 2007 yýlýnda Suriye de hedef aldýklarý noktanýn nükleer reaktör inþaatý olduðunu teyit etti ve kendisinin de bu saldýrýyý sessizce onayladýðýný da yazan Bush, Ýsrail böylece, Lübnan Savaþýnda kaybettiðim güveni telâfi etti dediði bu saldýrý için, övgü dolu ifadeler kullandý. Bush, bir önceki yýlda Ýsrail in Lübnan da giriþtiði savaþa atýf yaparak, Ýsrail in o savaþta kararsýz olduðunu, iniþli çýkýþlý davrandýðýný ve bu sebeple onlara güveninin kaybolduðunu belirtti. Bush, bir yýl sonra Suriye deki hava saldýrýsýnýn ise bu ülkenin tek baþýna bu iþin üstesinden gelebileceðini gösterdiðini ifade ederek, Ýsraillilere olan güven kaybýmý da böylece telâfi ettiler dedi. Ýsraillilerin Suriye saldýrýsýný önce ABD ye teklif ettiklerini ve siz bombalayýn dediklerini kaydeden Bush, bunu reddettiklerini bildirdi. 6 Eylül 2007 deki bu saldýrý, Ýsrail in son dönemdeki en derin askerî sýrlarýndan biri olarak kalmýþtý. Suriye o dönemde hava sahasýnýn ihlâl edildiðini açýklamýþ, baþka bir ayrýntý da vermemiþti. Ýsrail ise bu saldýrýyla ilgili hiçbir açýklama yapmamýþtý. Bush, anýlarýnda, vurulan noktanýn, Kuzey Kore yardýmýyla inþa edilmekte olan bir nükleer reaktör olduðunu teyit etmiþ oldu. Washington / aa Ýsrail cezaevlerinde 6 bin 700 Filistinli var me ka ra rý ol ma dý ðý be lir til di. Bu a ra da Ýs ra il as ker le ri, Ba tý Þe ri a da ki Ha mas ýn üst dü zey i sim le rin den, mil let ve ki li Dr. Mah mud Ra ma hi yi Ra mal lah ta ki e vin de dün tu tuk la dý. Fi lis tin par la men to su baþ kan ve kil le rin den Dr. Ah med Ba har, ya zý lý bir a çýk la ma ya pa rak Ra ma hi nin tu tuk lan ma sý ný ký na dý. Ba har, hal kýn tem sil ci le ri nin do ku nul maz lýk hak la rý nýn ve bu yön de ki u lus la r a ra sý hu ku kun ih lâl e dil di ði ni be lirt ti. Tel Aviv / aa George W. Bush un anýlarý GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN Ame ri ka nýn es ki Baþ ka ný Ge or ge W. Bush a ný la rý ný ya yýn la dý. Ý kin ci Kör fez Sa va þý, I rak ýn iþ ga li, 11 Ey lül sal dý rý la rý gi bi ya kýn ta ri hin ö nem li o lay la rý nýn yal nýz ca þahidi de ðil, ay ný za man da sa ný ðý o lan Bush un a ný la rý, o dö nem de ki ruh ha li ni yan sýt ma sý ba ký mýn dan il ginç i puç la rý ta þý yor. 1 Mart tez ke re si i le il gi li o la rak ha yal ký rýk lý ðý na ve hüs ra na uð ra dým di yor. Þim di ye ka dar yap tý ðý mýz en ö nem li ta lep le ri miz den bi rin de, NA TO müt te fi ki miz Tür ki ye, A me ri ka yý ya rý yol da bý rak tý. Bush bu a ra da top rak la rý mý zý kul lan mak i çin ay lar ca hü kü me te bas ký yap tý ðý ný da ya zý yor. Bu nun kar þý lý ðýn da da IMF ki lit prog ram la rýn dan ya rar lan ma i çin yar dým et me ve AB ye ka tý lý ma des tek va a din de bu lun duk la rý ný i ti raf e di yor. Tez ke re nin red de dil me si, Bush un bir yýl dýr yap tý ðý can kay bý ný en a za in di rir ken, Sad dam Hü se yin i de sü r'at le de vir me im kâ ný ve re cek sal dý rý pla ný ný boz muþ. Bu bo zu lan plan ko nu sun da Al lah a þü kür de mek ten baþ ka bir þey gel mi yor ak lý mý za. Bo zuk ruh ha li ni yan sýt ma sý ba ký mýn dan wa ter bo ar ding de dik le ri iþ ken ce me to du nu ki þi sel o la rak o nay la dý ðý ný an lat tý ðý ký sým il ginç. Sor gu la nan ki þi yi e ðim li bir tah ta ü ze ri ne a yak la rý yu ka rý da o la cak þe kil de sýr tüs tü ya tý rýp el le ri ve a yak la rý ný bað la dýk tan son ra, yü zü ne sü rek li su dö kü le rek bo ðul ma his si u yan dýr ma ya da ya ný yor bu iþ ken ce. Me ðer Bush hu kuk çu la rý na sor muþ on lar da ya sal de yin ce, uy gu la yýn em ri ver miþ. Böy le bir iþ ken ce na sýl hu ku ka uy gun o lu yor sa! Ger çi ken di sý nýr la rý i çin de ol ma dý ðý, do layý sýy la ken di ya sa la rý na ta bi ol ma dý ðý ge rek çe siy le, ma sum in san la rý dol dur du ðu Gu an ta na mo da yap týk la rý ný hu ku ka uy gun bu lan bir dev let a da mýn dan bun dan baþ ka bir ta výr bek le ne mez di. Ha ya týn da ki ba zý ha ta la rý da ka bul e di yor sa yýn Bush. Da ha I rak ýn iþ ga li baþ lar baþ la maz Gö re vi ta mam la dýk gi bi id di a lý bir a fi þin ö nün de za fe ri ni a çýk la ma sý ný o gün den bu ya na ge çen yýl lar ka o su ta mam la dý ðý ný gös ter di, Kat ri na Ka sýr ga sýn da ba þa rý sýz o lan Fe de ral A cil Du rum Ý da re si nin ba þa rý sýz baþ ka ný ný öv me si ni, kit le im ha si lâh la rý var di ye sal dýr dý ðý I rak ta bu si lâh la rýn ol ma dý ðý ný öð ren me si ni ha ta o la rak ni te li yor. Bi ze gö re Bush, ye ni dün ya dü ze ni ni kur ma uð ru na, ö zel lik le Ýs lâm â le mi ne kar þý bü yük suç lar iþ le yen bir in san lýk suç lu su. I rak ta, Fi lis tin de ve Af ga nis tan da dö kü len yüz bin ler ce ma su mun ka ný el le rin de. Gu an ta na mo da ha kim ö nü ne çý kar ma dan yýl lar da iþ ken ce al týn da tut tu ðu in san la rýn a hý ný al mýþ bir li der. Baþ lat tý ðý sa vaþ la rýn hâ lâ sür me si de, ba þa rý sýz lý ðý nýn en bü yük de li li. Ge or ge Bush bun dan son ra he sa bý ný ahi ret te ve re cek. Bi zi a sýl ü zen, de mok ra si ve hoþ gö rü va a diy le ge len O ba ma nýn, o nun sa vaþ la rý ný hem de Af ga nis tan a da ha faz la bir lik yý ða rak ha len sür dü rü yor ol ma sý. ABD Yö ne ti mi nin, yak la þýk o tuz yýl dýr kur ma ya ça lýþ týk la rý ye ni dün ya dü ze ni nin, on la ra in san lý ðýn hu sû me tin den baþ ka bir þey ka zan dýr ma dý ðý ný öð ren me le ri nin za ma ný gel di de ge çi yor bi le. Ha ta yý ka bul et mek de bir me zi yet ol sa da, ha ta sý yüz bin le rin ha ya tý ný et ki le yen li der le rin Ha ta mý ka bul et tim de yip, yo lu na de vam et me si ka bul e di le mez. On la rýn ha ta la rý ný dü zelt me yü küm lü lü ðü var. Ta biî ni yet le ri ha lis i se ÝKT de Ýs ra il i ký na dý ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Ýs ra il hü kü me ti nin Ba tý Þe ri a da ki A ri el yer le þi mi o la rak ad lan dý rý lan 800 ye ni e vin in þa a ka ra rý nýn ar dýn dan Do ðu Ku düs te bin 300 e vin da ha in þa sý na i zin ver me si ü ze ri ne bir ký na ma ya yýn la dý. ÝKT Ge nel Sek re te ri, Ýs ra il in bu ka ra rý nýn sa de ce Fi lis tin hal ký nýn el den a lý na maz hak la rý ný et ki le me di ði ni ay ný za man da u lus lar a ra sý ka nun lar ve 4. Ce nev re Kon van si yo nu mad de le ri nin de çir kin bir ih lâ li ol du ðu nu i fa de et ti. Ek me led din Ýh sa noð lu, Ýs ra il in top rak lar hu su sun da ye ni ve fark lý bir ger çek li ði em po ze e de rek ye ni bi na lar yer leþ tir me si ve kut sal Ku düs þeh ri ni Ya hu di leþ ti re rek i zo le et me si yo luy la u lus la r a ra sý hu ku ku çið ne me ko nu sun da gös ter di ði bu ça ba nýn u lus la r a ra sý meþ rû i ye te kar þý bir mey dan o ku ma ol du ðu nu söy le di. Cidde / cihan Ariel Þa ron, çift li ðe nak le di li yor GE ÇÝR DÝ ÐÝ be yin ka na ma sý ve fel cin ar dýn dan 4 yýl dýr ko ma da o lan ve ma ki ne ler le ya þa tý lan Ýs ra il in es ki baþ ba ka ný A ri el Þa ron, a i le si nin ka ra rýy la, þim di ye ka dar tu tul du ðu Tel Ha þo mer Þe ba Týp Mer ke zin den Ne cef te ki çift li ði ne nak le di le cek. Has ta ne yet ki li le ri, ba sýn da çý kan ha ber le ri doð ru la ya rak, Þa ron a i le si nin bir kaç gün dür bu ko nu da ha zýr lýk lar yap tý ðý ný be lirt ti. Þa ron un, þart la rýn uy gun ol ma sý du ru mun da ö nü müz de ki bir kaç gün i çin de e vi ne ta þýn ma sý ve týb bî ba ký mý nýn ar týk bu ra da sür dü rül me si plan la ný yor. Tel Aviv / aa Nükleerde Tür ki ye devre dýþý mý býrakýlacak? n ABD NÝN Ý ran i le Ba tý a ra sýn da ki mü za ke re le rin Tür ki ye de ger çek leþ me si ni is te me di ði bil di ril di. A me ri kan CNN te le viz yo nu, ABD i le müt te fik le ri nin, Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li mü za ke re le rin Tür ki ye de ya pýl ma sý ný is te me dik le ri ni ö ne sür dü. CNN, dip lo ma tik kay nak la ra da yan dýr dý ðý ha be rin de Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi nin da i mî ü ye le riy le Al man ya nýn mü za ke re le rin ne re de ya pý la ca ðý na i liþ kin o la rak, Tür ki ye ye ri ne baþ ka bir me kân ö ne re cek le ri ni be lirt ti. Mü za ke re ler i çin ta rih o la rak da 23 Ka sým ya da 5 A ra lýk tan bi ri nin tek lif e di le ce ði vur gu lan dý. A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley i se ta rih ve yer ko nu sun da he nüz bir net lik ol ma dý ðý ný söy le di.crow ley, bu ko nu yu or tak la rýy la is ti þa re et tik ten son ra res mî ce va bý ve re cek le ri ni kay det ti. Ö te yan dan Ý ran Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad ül ke si nin nük le er prog ra mý ný Ba tý lý ül ke ler le gö rüþ me ye ce ði ni söy le di. Ý ran, Ba tý lý ül ke ler le en son 1 E kim 2009 da Ce nev re de mü za ke re ler de bu lun muþ tu. Was hing ton / a a

8 8 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE MEDYA - POLÝTÝK Sistem ve deðiþim AVUSTURYA MEKTUBU MÝKAÝL YAPRAK Sis te me ve sis tem leþ me ye so nu na ka dar e vet a ma, bu sis tem ler sis ten u zak ol ma lý. Sis li ve bu la nýk ol ma ma lý. Þef faf, a çýk ve net ol ma lý. Ka pa lý ka pý lar ar ka sýn da ha zýr la nýp hal ka su nul ma dan, bü tün ay rýn tý la rýy la mu ha tap lar bil gi len di ril me li, ay dýn la týl ma lý.. De ni le bi lir ki; a na ya sa lar, be þe rî sis tem le rin en üst dü zey de ki ver si yo nu dur. En sað lam te mel, es ki de yim le üs sül e sas ol ma lý dýr. A na ya sa lar da ki a rý za lar, bü tün top lu mu ra hat sýz e der, hu zur suz e der. Bir kýs mý, hat ta ço ðun lu ðu mev cut a na ya sa dan mem nun kal sa bi le, mem nun ol ma yan a zýn lý ðýn hu zur suz lu ðu, on la rý da hu zur suz e der. Mev cut a na ya sa lar da de ði þik lik ya pý lýr ken, en çok bu hu su sa dik kat ge re kir. Fer din hu ku ku mut la ka na za ra a lýn ma lý dýr. Di yor lar ki, 12 Ey lül ü rü nü bir a na ya sa yý de ðiþ tir me ye ilk a dým id di a sýy la ya pý lan 12 Ey lül re fe ran du mu, ba zý hu sus lar da ge ri ye doð ru a dým lar bi le at tý ra bi lir miþ! Di yor lar ve ya zý yor lar ki, A da let Ba kan lý ðý, HSYK se çim le rin de ken di bü rok rat la rý nýn da i çin de ol du ðu lis te yi seç ti re bil mek i çin i ki bin ki þiy le sa ha ça lýþ ma sý yap tý, bas ký kur du, ba zý a day la rý çe kil me le ri i çin teh dit et ti, ve sa i re.. Bir de Av ru pa Par la men to su Baþ ka ný Jery Bu zek in söz le ri hâ lâ ha fý za lar da ol ma lý. Di yor du ki, A na ya sa lar par ti po li ti ka la rý nýn ö - BU GÜN 10 Ka sým. Bu gün sa de ce A ta türk ün nü ne geç me li ve sa de ce ço ðun lu ðun ka ra rý ný yan sýt ma ma lý. ö lüm yýl dö nü mü de ðil. Ay ný za man da A ta - Ýn þa al lah, mil lî i ra de ve i le ri de mok ra si di ye di ye ba zý hu sus - türk ün ar dýn dan tut ma mýz bek le nen ka mu lar da da ha da ge ri ye gö tü rül müþ ol ma yýz.. *** De mok ra si miz hâ lâ de mok ra tik o la ma mýþ sa, cum hu ri ye ti miz hâ lâ cum hu ra mal o la ma mýþ sa, de mok ra tik par la men ter sis te min par ti le ri, ken di iç le rin de hâ lâ de mok rat o la ma mýþ lar sa, baþ la rýn da ki li der le rin i ki du da ðý a ra sýn da sý ký þýp ka lý yor lar sa... A ca ba bu nun ka ba ha ti ne re de ve kim de a ran ma lý? Be þe rî sis tem le rin en i yi si o la rak al gý la nan de mok ra si de mi, yok sa de mok ra si yi ken di si ya sî çý kar la rý doð rul tu sun da e ðip bü ken zih ni yet ler de mi? Kök lü par ti ler, ge le nek sel ya pý la rý ný ve kök le ri ni ko ru ma der di ne düþ tü ler. MHP ve CHP gi bi ge le nek çi par ti ler, ne re dey se kök le rin den sö kü lüp a tý la cak mýþ ca sý na de ði þim teh di diy le kar þý kar þý ya dýr lar. De mok rat Par ti nin ne â lem de ol du ðu nu doð ru su kes ti re mi yo rum. AKP nin za ten kök der di yok. O san ki kök ten de ðil de gök ten me det a lý yor. A ki be ti nin ne o la ca ðý ný da Al lah bi li yor. Þim di bir de HAS Par ti ku rul du. Nu man Kur tul muþ has et ti. Ka ra de niz li kar deþ le ri miz, oh ol du mâ nâ sýn da has ol di der ler. Ba ka lým bu nun has lý ðý, ö te ki nin ak lý ðý ka dar mý o la cak? dev let ya pý sý na kar þý ol du ðu nu be lirt mek gi - *** bi ta bu yý ký cý söy lem ler de di rekt A ta türk çü Yer yü zün de hiç bir mil let, hiç bir ül ke yok tur ki, sis tem ler de ki a ol ma ma nýn gös ter ge si o la rak e le a lý nýp yi ne rý za la rýn ve boþ luk la rýn san cý sý ný çek miþ ol ma sýn. Ki bu hal, ül ke had le ri bil di ri lir. Kürt le rin ve din dar la rýn si miz de had saf ha da dýr. Zi ra res mî i de o lo ji nin ne fe si ni en se sin de ya si par ti le ri nin ba þý na sýk lýk la gel di ði gi bi his set me yen hiç bir ku rum ve ku ru luþ yok tur. Res mî i de o lo ji yi ka - had bil mez si ya si par ti ler ka pa tý lýp ce za lar bul et me yip, a ma red de et me yen (o na kar þý baþ kal dýr ma yan) gö rüþ ler ve yak la þým lar mu va ce he sin de, tez gâh la rý ný bu i de o lo ji nin yað dý rý lýr; had bil mez bir ki þiy se A til la en u za ðýn da ku ran lar bi le, bu i de o lo ji nin bas ký sýn dan di rekt ol ma - Yay la ör ne ðin de ol du ðu gi bi- i fa de öz gür lü sa da en di rekt na sip le ri ni a lý yor lar. ðü ký sýt la nýr, mec bu ri sür gün ya þar, ha ya tý Sis tem le rin sis li hay hu yu a ra sýn da si vil top lum ku ru luþ la rý ve ce zor laþ tý rý lýr. E ðer mev zu ba his had bil mez ma at ler de bu keþ me keþ ten pay la rý na dü þe ni a lý yor lar. Ýs lâ mý su - bir hay van sa, ne ol du ðu nu Gül süm Ý nek in lan dýr ma, zi hin le ri bu lan dýr ma ça ba la rý ah ta pot gi bi her ta ra fa kol ba þý na ge len ler den ha týr lý yo ruz. a tý yor, her a la na dil u za tý yor. A me ri kan mer kez li I lým lý Ýs lâm at - Böy le si bir A ta türk fe ti þiz mi nin si ya sal a rak si yon la rý en mer kez den en mu hi te ka dar ya yý lý yor. lan da pek çok iþ le vi var el bet. Bun lar dan en ö - *** Hiz met pla ný ný ve sis te mi ni sað lam te mel ler ü ze ri ne o tur tan Ye ni As ya mýz, de ði þim ta lep le ri ni en ma kul ve en ol gun ca kar þý la ya bi li yor. A yar lâ zým ol du ðu za man að ya ra bak mý yor. Te ced düt ve tec dit a dý na ye ni i cad la ra ih ti yaç duy mu yor. Meþ ve ret ve þû râ ze min le rin de Mü ced di din be yan la rý ý þý ðýn da ye ni çö züm ler ü re ti yor. I þýk tan me det a lý yor, ý þý ða göl ge dü þür mü yor. Bu i fa de ler, son tem sil ci ler top lan tý mý zýn tav rýn dan, üs lû bun dan, muh te va sýn dan ve ne ti ce sin den id ra ki me yan sý yan fe no men ler dir. Ýh lâs Ri sâ le le rin de ki þu ne fis yo rum, me se le mi zi i za ha ye ti yor: Ha ki kî, sa mi mî bir it ti fak ta her bir fert, sâ ir kar deþ le ri nin gö züy le de ba ka bi lir ve ku lak la rýy la da i þi te bi lir. Gü yâ on müt te hit a da mýn her bi ri yir mi göz le ba ký yor, on a kýl la dü þü nü yor, yir mi ku lak la i þi ti yor, yir mi el le ça lý þý yor bir tarz da mâ ne vî kýy me ti ve kuv vet le ri var dýr. Ve.. Üs ta dýn ka bu lü, el bet te ki bi zim de ka bu lü müz dür: Kah ra man Ta hi rî ve Hâ fýz Mus ta fa nýn yap týk la rý hiz met çok gü zel dir. On la rýn ted bir le ri i sa bet li dir, hak týr. Nur fab ri ka sý nýn di va nýn da ver di ði niz ka rar lar, ne o lur sa ka bu lü müz dür. (Kas ta mo nu L.) ATATÜRK DÝNÝ REDDETTÝ A TA TÜRK ÜN dü þün ce si bi lim sel bil gi nin ke sin ka bu lü ne da ya nýr. Bu ka bul i ki ö nem li so nuç tü re ti yor du. Bi rin ci si ge le nek sel/ kon van si yo nel o la na bu an la yýþ i çin de yer yok tu. Din ge rek bi li þim dü ze yin de, ge rek se ge le nek sel o la ný ya rat ma ka pa si te siy le bu de ðer len dir me den pa yý na dü þe ni a lý yor ve top tan cý bir yak la þým la red de di li yor du. Ke ma list dok tri nin ö zü bu dur. Bu bir an lam da di nin, bir an lam da top lu mun, bir an lam da da zih nin la ik leþ ti ril me si dir. Top lum sal ya pý yý baþ tan ba þa de ðiþ tir me yi ön gö ren bu yak la þým ge ne Ha ni oð lu nun gös ter di ði gi bi bü yük öl çü de Ab dul lah Cev det çev re si nin it hal et ti ði Al man kö ken li ma ter ya liz me da ya nýr. Sa ný la nýn ter si ne, çok çið nen miþ bir sa kýz o lan Fran sýz dü þün ce si o ka dar et ki li de ðil dir. Mus ta fa Ke mal sa vaþ ça dýr la rýn da bi le Þeh ben der za de nin Al lah ý Ýn kâr Müm - sal yas sa ye sin de, o nun si ya sa lýn mer ke zin de ki ka dir-i mut lak lý ðý nýn hak lý lý ðý ný ve meþ ru i ye ti ni as la sor gu la ma mýz ge rek ti ði ni bi ze ha týr la tan ta rih. Ün lü si ya set te o ris ye ni Cla u de Le fort, De mok ra si Ü ze ri ne ad lý e se rin de ik ti dar a la ný nýn ni hai o la rak be lir le ne me yen bir boþ luk tan i ba ret ol ma sý nýn de mok ra tik sis te min a lâ me ti fa ri ka sý ol du ðu nu an la týr. Ne var ki sýk lýk la de mok ra tik ol du ðu nu id di a et ti ði miz ül ke miz de ik ti dar a la ný sor gu lan ma sý da hi ya sak o lan u lu sal a ta/ba ba fi gü rü müz A ta türk ta ra fýn dan dol du rul muþ tur. Bu se bep le ül ke miz de ne si ya si par ti ler ne de ki þi ler ra hat lýk la A ta türk çü ol ma dýk la rý ný iz har e de bi lir ler. E der ler se had le ri bil di ri lir. A çýk tan A ta türk çü de ði lim den me se bi le, o to ri ter la ik çi li ðe ya da ü ni ter nem li siy se ben ce þu: Cum hu ri yet in ku rul ma - Bir annenin mektubu MÝL LET KÜR SÜ SÜ Sa yýn par ti baþ kan la rý ve yö ne ti ci ler! Ye ter ar týk kýz la rý mý zýn e þarp la rýy la uð raþ tý ðý nýz, a sýl me se le niz o lan Tür ki ye nin so run la rýy la uð ra þý nýz. Al lah ý mýz bir, Pey gam be ri miz bir, va ta ný mýz bir, þeh ri miz bir; bir, bir, bir. Biz de Müs lü ma nýz ve Tür ki ye de siz ler le ya þý yo ruz di yor sa nýz, kýz la rý mý zýn te set tür le riy le uð raþ ma yýn. Siz o tur du ðu nuz kol tuk lar da biz le rin sa ye sin de ka li te li bir ha yat ya þar ken, sýrf i nan cý yü zün den mes le ði ni ya pa ma yan kýz la rý mý zýn, ne ler çek tik le ri ni bil mi yor su nuz. Ben bir an ne yim. Ký zý mýn kün mü dür, i sim li tar týþ ma cý ya pý tý ný o ku yor ve bu nun la il gi li not la rý def te ri ne kay de di yor du. Sa de ce bu de ðil. Gus tav Le Bon un dü þün ce le ri Pa þa nýn üs tün de et - Atatürk ün düþüncesinde din toptancý bir yaklaþýmla reddediliyordu. Kemalist doktrinin özü budur. ki liy di ve Ba tý lý laþ ma nýn þe dit mü da fi i Ab dul lah Cev det i a te iz min en ö nem li i sim le rin den bi ri si o lan Je an Mes li er in ki - sýn dan i ti ba ren kö tü lü ðü/ yan lýþ lý ðý/ çir kin li ði ba riz o lan öy le iþ ler ya pýl dý ki, i yi li ði/ doð ru lu ðu/ gü zel li ði sor gu la na maz o lan bir i sim ü ze rin den tüm bu zu lüm le rin ha sý ral tý e di le bi le ce ði sa nýl dý. Ör ne ðin mu ha fa za kâr la rýn ýs rar la sa de ce Ýs met Ý nö nü dö ne mi ni kö tü le me si nin se be bi bi raz da bu dur. Ya ni a ra sý ya pý lan la rý sor gu la ma mý zýn ya sak o lu þu. Bu 15 yýl da tam 14 Kürt is ya ný nýn ol ma sý, bun la rýn en kan lý la rý nýn Der sim Kat li a mý o lu þu, Ýs tik lâl Mah ke me le ri nde pek ço ðu suç suz yüz ler ce in sa ný mý zýn mu ha lif ler baþ ta ol mak ü ze re hal ka göz da ðý ver mek a ma cýy la a sýl ma sý, sa vaþ ta bi le Mec lis i ni ka pat týr ma mýþ bir hal kýn de mok ra si ye ha zýr ol ma dý ðý ge rek çe siy le tek par ti re ji mi ne mah kûm e dil me si, Þark Is la hat Pla ný yla Kürt so ru nu nun kan gren ha le ge ti ril me si, ta bý ný çe virt mek le gö rev len di ri yor du. Ý kin ci ol gu bu dü þün ce le rin na sýl uy gu la na ca ðýy dý. Þu be lirt ti ði miz ger çek ka bul e dil dik ten son ra o nu uy gu la mak çe lik bir çe kir de ðin gö re viy di. Bu yön te min da ha 1900 ler den baþ la ya rak a ma ö zel lik le 1930 lar da be nim sen me si do ðal dýr. Çün kü o dö nem za ten to ta li ter re jim ler dö ne miy di. A ta türk ve dar çev re si bu im kâ ný di ðer ül ke ler de de kit le sel top lum dö nü þüm le ri ni sað la yan to ta li ter par ti le rin me to du nu be nim se ye rek ger çek leþ tir me yo lu na git ti. Ka riz ma sý bu na ay rý ca o la nak ver di ði i çin dö nem 1950 ye ka dar u za dý. Söz ko nu su uy gu la ma nýn baþ ka bo yut la rý da var dý. Mus ta fa Ke mal in de genç ya þýn dan baþ la ya rak bir par ça sý ol du ðu a ra yýþ geç Os man lý dö ne mi ay dýn la rý nýn ve bü rok rat la rý nýn or tak bir ka bu lün den tü rü yor du ve bu Atatürkçü deðilim, n olmuþ Cum hu ri ye tin ku rul ma - sýn dan i ti ba ren kö tü lü ðü/ yan lýþ lý ðý/ çir kin li ði ba riz o lan öy le iþ ler ya pýl dý ki, i yi li ði/ doð ru lu ðu/ gü zel - li ði sor gu la na maz o lan bir i sim ü ze rin den bütün bu zu lüm le rin ha sý ral tý e di le bi le ce ði sa nýl dý. yi ne bir 10 Ka sým gü nü Vec di Gö nül ün Yap týk da fe na mý ol du? bað la mýn da sa vun du ðu gay rý Müs lim var lý ðý nýn el bir li ðiy le yok e dil me si, dev let di ni nin Ýs lâm ol du ðu nu A na ya sa dan çý kar týp bü tün hal ka la ik çi bir Sün ni li ðin (!) em po ze e dil me si, vb. Bun ca zul mü u nut mak, ha týr la ma mak, ol ma mýþ gi bi dav ran mak müm kün mü? on yýl lýk ev li li ðin de e þi nin has ta o lup ça lý þa ma ma sý yü zün den siz ler ma sa la rý ný zý do na týr ken on la rýn ma sa la rýn da ku ru ek me ði bi le yok tu. Bu vic dan sýz lat maz mý? A ma on lar rýz ký ve ren Rez zak-ý Ha ki ki ye tam tes lim ol muþ lar ve o ku ru ek mek on la ra bak la va, bö rek ol muþ tur. Çe kin e li ni zi ya ka mýz dan, mert çe sö zü nüz de du ru nuz ve çö züm bu lu nuz. Ve a sýl me se le le ri ni ze dö nü nüz. Ben te set tür lü bir an ne yim. Ý ki oð lu mu Tür ki ye ye, va ta ný mý za as ker gön der dim. Siz ler bi zim e þar bý mý za dil u za týr ken, on lar as ker o la rak siz le rin a i le le ri ni ge ce gün düz de me den ko ru yor lar dý. E ðer siz ba þör tü lü le ri ra hat bý rak ma ya cak sa nýz, ne den biz le rin o ðul la rý ný as ke re a lý yor su nuz? Var sýn si zin ki ler git sin! Ö zel o kul la ra da ge tir di ði niz ya sak yü zün den iþ a ra yan ký zým de fa lar ca iþ bu la ma dan e ve dön dü. Kar þý lý ðýn da ba þör tü sü nün a çýl ma sý is ten di. A ma on lar emr-i Ý lâ hî ye kar þý gel me di ler, gel me ye cek ler de... kur ta rý cý lýk tý. Kur ta rý cý lý ðýn va ro lu þu hem e lit le re top lum da ay rý bir gö rev yük le yen po zi ti vizm de ya tý yor du, hem Le Bon un volk sge ist dü þün ce sin de, hem de Ka me ra lizm de (a man dik kat Ke ma lizm de ðil). Bil has sa bu son kav ram dev le tin et kin iþ le til me si ne dö nük tü ve bu nu sað la ya cak o lan as ker ve bü rok rat kad ro lar dý. E ðer bu kad ro lar ö ne çý ka rý lýr sa, el le ri ne güç ve ri lir se dev let i yi iþ le ti le cek ve kur ta rý la cak tý. Mus ta fa Ke mal bu mem ba lar dan su i çe rek ye tiþ miþ ti. Dü þün ce si ni ge ne bu kay nak la ra da ya na rak uy gu lar ken de Ja ko ben ol ma nýn ö te sin de Blan qu ist i di. Ya ni týp ký Le nin gi bi bir a zýn lý ðýn ey le mi ol mak sý zýn dev rim ya pý la ma ya ca ðý na i na ný yor du ve ken di si nin söy le di ði gi bi ge re kir se ba zý kel le ler ke si le cek ti. Ha san Bü lent Kah ra man Sa bah, Bu gün bi le hü kü me tin a çý lým yap ma ya ça lýþ tý ðý top lum sal me se le le re ba kar sa nýz, pek çok so ru nu mu zun baþ la dý ðý ya da zir ve yap tý ðý ta rih le rin mev zu ba his 15 yýl i çin de ol du ðu nu gö rür sü nüz. E vet, bu gün 10 Ka sým. A ta türk e E be di Þef un va ný ve ril me si nin bo þa ol ma dý ðý ný bi ze ha týr la tan ta rih. Hay rün ni sa Gül mak bul first lady ol ma yo lun da Ba þýn dan be ri e þi nin ve do la yý sýy la ken di si nin halk ta ra fýn dan o nay lan mýþ ma ka mý ný des tek le di ðim Hay rün ni sa Ha ným, üç se ne lik Çan ka ya i ka me ti sý ra sýn da mak bul va tan daþ lý ðýn kod la rý ný çöz müþ gö rü nü yor: 1. Hal ka ca hil mu a me le si ya pa cak sýn. 2. E ði tim þart düs tu run ca Hal ký ay dýn lat mak gö re vi miz di ye cek sin. 3. Di nî bil gi ler a la nýn da o to ri te ol ma san da ah kâm ke se cek sin. Bir first lady nin il ko kul ça ðýn da ki kýz ço cu ðu na ba þör tü sü nün farz o lup ol ma dý ðý tar týþ ma sý ü ze rin den a çýk la ma yap ma sý i sa bet li de ðil. Zi ra Çan ka ya da Ya þar Nu ri nin sý ký o ku yu cu su o lan bir first lady de o tu ru yor o la bi lir di. Dev le ti tem sil e den le rin din an la yýþ la rý çer çe ve sin de hal ka a kýl öð ret me sin den ol duk ça çek miþ bir ül ke yiz. Kal dý ki fýk hen Ýs lâ mi ol gun luk an la yý þý a çý sýn dan 10 ya þýn da bir kýz ço cu ðu i çin de ba þör tü sü pe kâ lâ farz o la bi lir. Tüm bun lar bir ya na, Hay rün ni sa Ha ným ýn söz le rin de ki e sas so ru nu, ba þý a çýk lý ðý ka rar ve ril me si ge re ken bir du rum o la rak gör me yip ba þý ný ört me yi ka rar ve ril me si ge re ken bir du rum o la rak al gý la ma sý o luþ tu ru yor. Böy le lik le ba þý ný aç mak za ten ol ma sý ge re ken, ge nel-ge çer, do ðal, sað lýk lý, meþ ru bir du rum ken; ba þý ný ört mek ol ma ma sý ge re ken, a rý zi, gay rý ta bi i, pa to lo jik ve gay rý meþ ru bir du rum mer te be si ne dü þü rül müþ o lu yor. Bir a i le nin ký zý ný top lum i çin de ba cak la rý ný ka pa ma ya ya da pla ja git tik le rin de ma yo gi yip ba cak la rý ný aç ma ya yön len dir me si ne ka dar o la ðan sa; di nî has sa si yet le ri yük sek bir a i le nin de ken di mah re mi yet al gý sý çer çe ve sin de ký zý ný ba þý ný ört me ye yön len dir me si o ka dar o la ðan dýr. Ço cuk hak la rý ný ge liþ ti re lim, ço cu ðun a i le kar þý sýn da ki ko nu mu nu güç len di re lim a ma bu nu ya par ken ba þý ný ört me yi il le de a i le bas ký sýn dan ne þet e den bir du rum muþ gi bi yan sýt mak tan vaz ge çip dev let bas ký sý ný hak lý laþ týr maz sak da ha ça buk ay dýn la ný rýz sa ný yo rum. Hi lal Kap lan / Ta raf, Bu hak sýz lý ða ar týk son ve rin. Bý ra kýn kýz la rý mýz da re fa ha ka vuþ sun. Ev de has ta o lup i lâç ve ek mek bek le yen in san lar var, siz ler den te nez zül e dip bir þey is te mi yo ruz. Hak ký mýz o lan ve i nan cý mýz ge re ði giy di ði miz ký lýk ve ký ya fe ti mi ze ka rýþ ma yý nýz. De mok ra si den söz e den siz ler, ma a le sef de mok ra si nin d sin den ha be ri niz yok! Ver di ði niz sö zü tu tun, a sýl me se le le ri ni ze dö nü nüz. Bu va tan he pi mi zin, hiç bir ka nun ve kuv vet bu hak ký mý zý e li miz den a la maz. Te set tür fýt rî bir ih ti yaç týr, siz le ri Kur ân da ki il gi li â yet le ri o ku ma ya dâ vet e di yo rum. Bin ler ce hak sa hi bi, siz ler den hak la rý nýn ve ril me si ni ta lep e di yor. Lüt fen in sa fa ge lin, tez za man da sö zü nüz de dur ma yý hak bi lin. Biz ler de Ek mek siz ya þa rýz, a ma hür ri yet siz ve ba þör tü süz ya þa ya ma yýz de riz. Ba þör tü sü ya sa ðý mað du ru bir ký zýn an ne si Se ma Sa ðýr

9 Kalp le rin mü hür len me si FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ah met Bey: Kalp le rin mü hür len me si ne de - mek tir? Ba ka ra Sû re si nin ko nuy la il gi li â ye ti þöy le dir: Kâ fir le ri u yar san da, u yar ma san da bir dir; on lar i nan maz lar. Al lah on la rýn kalp le ri ni ve ku lak la rý ný mü hür le miþ tir; göz le rin de de per de var dýr; bü yük a zap on lar i çin dir. 1  yet te kalp le rin ve ku lak la rýn mü hür len me si, kü für sý fa tý zik re dil dik ten son ra te lâf fuz e di lir. Ön ce lik le bu ra dan; kü für sý fa tý nýn kalp le re tek ba þý na zul met ve ka ran lýk ver me ye ye ter li ol du ðu an la þý lýr. Kü für ka ran lý ðý na dü þen bir kalp in saf sýz dýr, mer ha met siz dir, du yar sýz dýr, taþ lar dan da ha ka tý dýr. Kü für ka ran lý ðý i çin de bo ca la yan ku lak lar i se, et ra fýn da sa yý sýz var lýk la rýn hâl ve ya söz di liy le Al lah a o lan ya ka rýþ la rý ný, zi kir le ri ni ve tes bih le ri ni i þit mez ler, duy maz lar; hak ka kar þý du yar sýz dýr lar; ha ki ka ta kar þý il gi siz dir ler. Bu i nat on lar da â de ta ke mik leþ miþ; â de ta ka rak ter hâ li ne gel miþ tir. 2 Al lah Re sû lü (asm) Mek ke de zor þart lar da bü tün müþ rik le re on i ki yýl hak ký teb lið e der, fa kat müþ rik ler den çok faz la i nat ve in kâr la be ra ber a kýl la ra dur gun luk ve re cek öl çü de e zi yet ve ha ka ret ler gö rür; ken di si ne az de ne cek sa yý da bah ti yar i man e der. Hic ret ten son ra Me di ne de i se bü yük coþ ku ve he ye can la kar þý lan mak la be ra ber, Me di ne li Ya hu di ler den de bu def a bek len me dik kin ve hu sû met le kar þý la þýn ca in san la rýn hak di ne kar þý bu men fî di re niþ le ri ü ze ri ne çok hü zün du yar. Çün kü o nun (asm) öy le þef kat li ve re fet li bir kal bi var dýr ki, bü tün in san la rýn top ye kûn i man et me si ni, top ye kûn hak ka gel me si ni ve ne ti ce de top ye kûn Ce hen nem den kur tul ma sý ný bü yük bir ar zu ve iþ ti yak la is te mek te dir. Bir ta ne Al lah ku lu nun bi le Al lah ýn va hiy da i re si nin dý þýn da kal ma sý ný is te mez; bun dan bü yük ýz tý rap du yar. Oy sa in san la rýn ço ðu, taþ laþ mýþ kalp le re sa hip tir ler ve i ma nýn in ce li ði ni, ne za ke ti ni ve za ra fe ti ni kav ra ma mak ta dýr lar. Ce nâb-ý Hak, Re su lü nün (asm) bu hü zün lü hâ li ü ze ri ne bu i ki â ye ti na zil bu yu ra rak bir ne vî te sel lî ve ri yor. Bu â yet ler den bi rin ci sin de ge çen, U yar san da, u yar ma san da bir dir; on lar i man et mez ler i fa de sin den, u ya rý gö re vi nin ya pýl ma sý nýn ne ti ce siz o la ca ðý mâ nâ sý ný çý kar mak doð ru ol maz. Çün kü Al lah Re su lü (asm), yi ne Kur ân ýn ve hat ta ay ný sû re nin, Doð ru su Biz se ni hak i le müj de ci ve u ya rý cý o la rak gön der dik. Sen Ce hen nem lik ler den so rum lu tu tul ma ya cak sýn! 3 be ya nýy la müj de ci ve u ya rý cý o la rak gö rev li bu lun mak ta dýr. Bu du rum da, yu ka rý da ge çen â yet, Al lah Re sû lü ne (asm) u ya rý gö re vi es na sýn da mah zun ol ma ma sý ge rek ti ði ni; çün kü on la rýn kalp le ri nin ka tý laþ mýþ bu lun du ðu nu; kü für on la rýn ka rak ter le ri ne iþ le miþ ve ar týk vaz ge çil mez bir a lýþ kan lýk ha li ni al mýþ ol du ðu nu; u ya rý gö re vi nin ö te sin de, i nan ma ma la rýn dan ö tü rü ü zün tü duy ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu lar ni te lik te dir. He men ar dýn dan ge len â yet te i se on la rýn kalp le ri nin ve ku lak la rý nýn mü hür len miþ ol du ðu nu, göz le rin de de bir per de bu lun du ðu nu be yan e de rek; on la rýn kalp le ri nin, ku lak la rý nýn ve göz le ri nin hak ka ka pa lý bu lun du ðu nu bir va ký a tes bi ti sa de din de be yan e der. Ya ni on lar ken di ter cih le riy le küf re gir miþ ler, ken di ter cih le riy le hak ký din le me mek te dir ler, ken di ter cih le riy le kü für de kal ma ya de vam et mek te dir ler. Se ni din le mez ler se ü zül me, ken di ni yýp rat ma; sen in san la rýn ta bi at la rý ný ve a lýþ kan lýk la rý ný de ðiþ ti re mez sin; za ten de ðiþ tir mek le de mü kel lef de ðil sin, mâ nâ sý ný vur gu lar ma hi yet te dir. Bu â yet ler, in san la rýn ço ðun lu ðu ne den fit ne-fü cur da, gü nah ve ha ram lar da boy lu bo yun ca gö mül müþ ler, kü für ve is yan i çin de ya þa yýp gi di yor lar ve hak ký din le mi yor lar, di yen bütün ehl-i hak i çin de bü yük bir mâ ne vî mo ral ve te sel lî kay na ðý teþ kil et mek te dir. Zi ra gü nü müz de de in san lar hak ký din le me mek te dir ler; gü nü müz de de bir çok in sa nýn ku lak la rý ka pa lý, göz le ri per de li dir; gü nü müz de de in saf sýz lýk, vic dan sýz lýk ve mer ha met siz lik diz bo yu dur; had saf ha da dýr! Bu gün de hak ve hu kuk çið nen mek te, i man sýz lýk gir da býn da in san lýk þe re fi pa yi mâl e dil mek te dir. Bü tün bun lar, in san la rýn i çin de bu lun duk la rý im ti han sýr rý nýn da bir ge re ði dir. O hal de bü tün bun lar la be ra ber, ehl-i hak i çin ü mit siz lik yok tur; ka ram sar lýk yok tur; çýp lak u ya rý ve teb lið gö re vi nin ö te sin de, ha yal ký rýk lý ðý ol ma ma lý dýr. Kalp le rin mü hür len me si te ri min den, Ýs te se ler de hi da ye te gel me ye cek ler mâ nâ sý ný çý kar mak da doð ru de ðil dir. Her ne ka dar hi da yet, Ce nâb-ý Hakk ýn tak dir ve di le ðiy le müm kün ol sa da; kul ne ka dar ka tý yü rek li ve ha þin ta bi at lý o lur sa ol sun; tev fik ve hi da ye ti is te di ði tak dir de, Ce nâb-ý Hakk ýn o na hi da ye ti na sip et me si ve mu vaf fa ki yet ver me si, Rah me ti nin þe nin den dir. Ýs lâ mi yet ön ce si ka tý yü rek li ve ha þin Ö mer le; Müs lü man ol duk tan son ra â dil ve ce sur Ö me rü l-fa ruk (ra), bu mes e le de bi ze ör nek o la rak ye ter. DU  Ey Kud dûs-u Ra hîm! Nef si mi gü nah lar da bý rak ma! Kal bi mi kir ler den a rýn dýr! Gön lü mü dün ya da bý rak ma! Ru hu mu ev ham dan a rýn dýr! Ak lý mý he ve sât ta bý rak ma! Duy gu la rý mý ves ve se ler den a rýn dýr! Yü zü mü af fýn la tat - hir ey le! A mel def te ri mi sey yi ât la rým dan a rýn dýr! Sey yi â - tý mý ha se na ta teb dil ey le! Öm rü mü da lâ let ler den a rýn dýr! Yo lu ma hi da ye ti ni re fik ey le! Sýr rý mý ga zab e de ce ðin fe - sâ dât tan a rýn dýr! Gö zü mü gör mez, ku la ðý mý i þit mez, ak - lý mý kav ra yýþ sýz kýl ma! Kal bi mi ha kâ i ka mü hür le me!  min! Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si, 2/ Ý þâ rât ül-ý câz, s Ba ka ra Sû re si, 2/119. BEDESTEN Meddahlarýn karalamalarý (3) M. LATÝF SALÝHOÐLU De fa lar ca ya zýp söy le dik: Sul tan I I. Ab dül ha mid'in þah si ye ti i le si ya se ti ni bir bi ri ne ka rýþ týr ma ma lý. Bun la rý ay rý ay rý e le a lýp de ðer len dir me li. Ak si hal de ha ta dan, yan lýþ tan kur tul ma nýn im kân ve ih ti ma li yok tur. Zi ra, þah sî ha ya tý nok ta sýn da cid den din dar, maz but, mut ta ki ve di ra yet li bir þah si yet o lan Sul tan Ab dül ha mid'in ta kip et ti ði ve ya mec bur ol du ðu si ya set, ay ný de re ce müs bet ve maz but de ðil dir. Üs tad Be di üz za man'ýn ge rek Di vân ý Harb i Ör fî, ge rek se Mü nâ za rât i sim li e ser le rin de i fa de et ti ði gi bi, Sul tan Ab dül ha mid, zâ týn da þef kat li ve hat ta ve lî de re ce sin de bir pa di þah i ken, o tuz yýl müd det le ta kip et miþ ol du ðu si ya set i se "za yýf is tib dat" mâ nâ ve ma hi ye ti ni ta þý mak ta dýr. Be di üz za man Haz ret le ri, tâ ba þýn dan be ri ta þý mýþ ol du ðu bu çer çe ve de ki fi kir ve ka na a ti ni ha ya tý nýn so nu na ka dar da Tarihin yorumu Siyasette II. Devr i Ýsmet Ýs met Pa þa, M. Ke - M. mal'in ö lü mü nün ar - dýn dan M. Fev zi Pa þa nýn Mec lis'e göz da ðý ma hi ye tin - de ki tav rý nýn da te si riy le Cum hur baþ kan lý ðý na se çil di. Böy le lik le, Ýs met Pa þa nýn si ya set te "I I. devr i ik ti da - rý" baþ la mýþ ol du. Ýs met Pa þa nýn si ya set ha ya tý ný üç dö ne me a yýr - mak müm kün. En te re san o lan, bu dö - nem le rin her bi ri nin 12 se ne sür müþ ol ma sý dýr. Bi rin ci 12 yýl lýk de vir: 1925'te ki kan lý Þeyh Sa id Ha di se si i le baþ la yýp, 1937 yý lýn da ki Der sim kat li â mýy - la son bul muþ tur. Ý kin ci 12 yýl lýk de vir: M. Ke mal'in 1938'de öl me siy le O, in sa nýn bir ya pý sý. Bir za fi yet de ðil. En kah ra man lar bi le, ye ri ge lir, að lar lar. Ka tý kalp li in san la rýn da bir â ný var dýr ki o nu tu ta maz sý nýz. Ý ki ci ha nýn me dar-ý if ti ha rý Pey gam be ri miz de að la mýþ tý (asm). Es ki çað lar da ba zý in san la rýn göz ya þý ka va noz la rý var mýþ. Bir ö mür bo yu göz yaþ la rý ný on da bi rik ti rir ler miþ. Ta rih hep böy le ya þan dý. Ki mi ke de rin den að la dý, ki mi se vinç göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Be di üz za man Haz ret le ri nin de að la dý ðý bir çok za ma ný ol du. Van Ka le si nin ba þýn da Er me ni le rin ha rap et ti ði es ki Van a ba ka rak hýç ký rýk lar la að la dý ðý ný; Es ki þe hir hap si ne hak sýz o la rak koy duk la rý za man da, li se bah çe sin de raks e den kýz öð ren ci le rin el li yýl son ra ki hal le ri ni mâ nen mü þa he de e de rek að la dý ðý ný, sev gi li ta le be le rin den ge len mek tup lar i çin göz ya þý dök tü ðü nü bi li yo ruz. Siz ler be nim bil dik le ri mi bil se niz, çok að lar az gü ler di niz de miþ ti Kâ i na týn Sul ta ný (asm). Göz ya þý þi ir le ri söy len di, göz ya þý mek tup la rý ya zýl dý. YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE MA KA LE Ýs met Pa þa, Mec lis kür sü sün - de ant i çer ken. baþ la yýp, De mok rat la rýn za fe riy le ne ti ce le nen 1950 se çim le rin de so na er miþ tir. Ü çün cü 12 yýl lýk de vir: 1960 Dar be si nin ar dýn dan baþ la yýp, CHP Ge nel Baþ - kan lý ðý kol tu ðu nu E ce vit'e kap týr dý ðý 1972 yý lýn da son Maðdur kiþi, özür diler mi? mu ha fa za et miþ ve as la de ðiþ tir me miþ tir. E li miz de bel ge var. Ku pü rü nü gör dü ðü nüz Os man lý ca el yaz ma sý i fa de ler, Di vân ý Harb i Ör fî i sim li e se rin son tas hih li nüs ha sý nýn ba þýn da yer a lý yor. Ta rih o la rak da, 1950'li yýl la rýn or ta la rý na denk dü þü yor. Zi ra, o ra da bu e ser i çin "Kýrk al tý se ne ev vel ta be di len..." i fa de si kul la ný lý yor ki, bu da se ne le ri ni gös te ri yor. Ýþ te, bu kay nak e se rin ge rek 1910'lu ve ge rek se 1950'li nüs ha la rýn da, þu i fa de ler ay nen yer al mak ta dýr: "Vak ta ki, hür ri yet di vâ ne lik le yâd o lu nur du; za yýf is tib dat, tý mar ha ne yi ba na mek tep ey le di... Vak ta ki, i ti dal, is ti ka met, ir ti ca i le il ti bas o lun du; meþ rû ti yet te þid det li is tib dat, ha pis ha ne yi ba na mek tep ey le di." (Ay rý ca ba ký nýz: Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ý ki Mek teb i Mu sî be tin Þe hâ det nâ me si baþ lýk lý bö lü mün Ý ki Mek teb i Mu sî be tin Þe hâ det nâ me si isimli eserin konumuzla ilgili sayfasý. Gözyaþlarý... ANADOLU NUN SÝNESÝ 11 Kasým 1938 bul muþ tur. Ýs met Pa þa nýn, bir de yýl la rý na a it ye kûn i ki se ne yi bu lan Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý i le Baþ ba - kan lýk (ic ra at or tak lý ðý) müd de ti var. Bu na gö re, top lam ic ra at ve si ya sî te sir müd de ti 38 se ne yi bu lu yor. Þöy le ki: 12x3=36+2=38. Bu 38 ra ka mý, ay ný za - man da M. Ke mal'in 19 yýl sü ren si ya sî ic ra a tý nýn tam i ki ka tý o ra nýn da. Ru mu zât ý Se mâ ni ye i - sim li e ser de bu nok ta ya dik kat çe ki le rek, i kin ci re is Ýs met'in ye kûn ic ra a tý nýn bi - rin ci re i sin i ki mis li ol du ðu ve fa kat "Es se be bü ke'l fâ il" sýr rýn ca, bu nun da bir his se - si nin yi ne bi rin ci ye a it ol du - ðu, mâ nâ yý cif rî ve eb ce dî he sap lar la i fa de e di li yor. RAÞÝT YÜCEL Necm Sû re si nin 60 ve 61 in ci â yet le rin de Að la ya cak yer de gü lü yor su nuz. Gaf let i çin de o ya la ný yor su nuz bu yu ru lu yor. Hik met li bir söz de þöy le ses le ni lir: Að la mak gi bi þe fa at çi, rý za gi bi tâ at, zi na gi bi ma si yet, he va-i ne fis gi bi düþ man yok tur. Ve Að la mak, ü zün tü ve ke de rin i lâ cý dýr de miþ a ta la rý mýz. El la W.Wit co i se söy le dil len di rir göz ya þý ný: Gü ler ken her kes se nin le be ra ber dir, að lar san yal nýz ka lýr sýn Ýn cil de i se þöy le ses le ni lir: Se vi nen le se vi nin, að la yan la að la yýn. Mer hum Ne cip Fa zýl i se, þu mýs ra lar i le ce - Mu kad di me'si, s. 117; YAN, 2009, Ýst.) De mek ki ney miþ? Sa id Nur sî, Sul tan Ab dül ha mid'in þah si ye ti ve si ya se ti hak kýn da bun dan yüz se ne ev vel ne de miþ ve ne yaz mýþ sa, ha ya tý nýn so nu na ka dar da ay ný dü þün ce ve ka na a ti mu ha fa za et miþ tir. Do la yý sýy la, ba zý ko nu ca hil le ri nin or ta ya çý kýp "Üs tad Be di üz za man, Sul tan Ab dül ha mid hak kýn da ya nýl mýþ týr, ha ta et miþ tir, te za ta düþ müþ tür, ne ti ce de ö zür di le miþ tir..." tar zýn da id di a lar da bu lun ma sý, ta ma mýy la bir he ze yan dýr, il mî/fik rî hiç bir kýy met i har bi ye si yok tur. Be di üz za man Haz ret le ri, hâ þâ Sul tan Ab dül ha mid'in þah sý na ha ka ret mi et miþ tir? Tah kir ve ya tez yif e di ci bir söz mü söy le miþ tir? Bu me yan da bir tek de lil, en kü çük bir hüc cet gös te ri le bi lir mi? As la... O hal de, Sa id Nur sî, ni çin ö zür di le sin ve han gi sö zün den do la yý bir ne dâ met ih ti ya cý duy sun? Be di üz za man Haz ret le ri, da ha son ra ki de vir ler de, ya ni Ýt ti hat ve Te rak ki i le tek par ti hü kü met le ri i çin sý ra sýy la "þid det li is tib dat" ve "mut lak is tib dat" tâ bir le ri ni kul lan mýþ týr. An cak, Sul tan Ab dül ha mid dev ri nin mut la ki yet i da re si ni de "za yýf is tib dat" þek lin de ni te le miþ ve son tas hih li e ser le rin de da hi bu i fa de yi de ðiþ tir me miþ tir. De mek ki, Sa id Nur sî i çin her han gi bir ö zür, bir ya nýl ma, bir ne dâ met du ru mu söz ko nu su de ðil dir. Ak si ni id di a, ha ta o lur, if ti ra o lur, ya lan cý lýk o lur. Ya lan i se, bir "lâfz ý kâ fir" o lup, mü'mi ne, Müs lü ma na as la ya kýþ maz. Hem, Üs tad Be di üz za man, ken di si ni ce za lan dý ran lar dan ni çin ö zür di le sin ki? Sýrf hür ri yet, meþ rû ti yet ve ma a rif hak kýn da fi kir be yan et ti ði i çin ce za lan dý rý lan, ön ce tý mar ha ne ye, ar dýn dan tev kif ha ne ye sevk e di len bir maz lûm, kalk sýn bir de o na bu mu sîbe ti ya þa tan lar dan ö zür mü di le sin? Be di üz za man hak kýn da bu ya la ný uy du ran la rýn ken di si öy le mi ya pý yor? Me se lâ, ken di le ri ni ce za lan dý ran Ke ma list ler den ö zür di li yor lar mý? E vet, gad re uð ra yan maz lûm la rýn Ke ma list ler den ö zür di le me si ne ka dar a bes i se, Üs tad Be di üz za man'ýn da ken di si ni "mek teb i mu sî bet"e a tan lar dan ö zür di le me si o de re ce a bes tir. Be di üz za man Haz ret le ri, a bes le iþ ti gal et mez ve et me miþ tir. (De va mý var) vap ve rir: Bu gün að la ço cu ðum, ya rýn að la ya maz sýn, Bu gün að la dý ðý ný ya rýn an la ya maz sýn Ve Meh med  kif yü re ðin den ge len þu fer yad i le hay ký rýr: Að la rým að la ta mam, his se de rim söy le ye mem, Di li yok kal bi min, on dan ne ka dar bî za rým Ve Or han Ve li: Að la sam se si mi du yar mý sý nýz mýs ra la rým da; Do ku na bi lir mi si niz göz yaþ la rý na el le ri niz le? To ka di zâ de Þe kip i se baþ ka bir pen ce re den ba kar göz yaþ la rý na: Gül sem de i çim den að la rým ben, Sýz lar yü re ðim, i çim gü ler ken Mu al lim Fey zi i se, baþ ka bir na zar la ba kar: Dil be nim, di de be nim, aþk be nim, Ne den a ðýr ge li yor, að la yý þý að yâ re. Ve Haz re ti A li (ra) E fen di miz a sýr lar ön ce sin den þöy le ses le nir: Að la yýp sýz la mak, sa býr dan da ha yo ru cu dur Ve son o la rak Sey ra ni söy ler: Ke rim dir o na rýr ku lun i þi ni, að la týr sa Mev lâm yi ne gül dü rür. Að la ya nýn ha li ni an cak að la yan lar an lar, göz ya þý nýn ri ya sý yok tur. Al lah að lat ma sýn e fen dim. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Hu zur da ki mah zun kalp ler! 9 DOSTHANE ALÝ RIZA AYDIN Þu gün ler de, göz yaþ la rý sel o lu yor Kâ be de Ce nâb-ý Hakk ýn dâ ve ti ne Leb beyk di ye rek ko þan Müs lü man la rýn bir tek ga ye le ri var; o da, O 'nun rý za sý. U zak ya kýn de me den bu bel de ye gi den ler, u mu lur ki, Rab bi mi zin rah me ti ne e rer ler. Yýl lar bo yu kalp le ri nin ses le ri ne ku lak ve ren her in san, kar þý sý na çýk tý ðýn da bir im kân; Al lah da o na, e di ve rin ce ih san; ko þuþ tu rur en mu kad des top ra ða. Ge ril miþ yay da ki ha zýr du ran ok gi bi, gö nül, göv de den ön ce fýr lý yor sev da sý nýn yo lu na. E vet, bu bir sev da! Yýl lar yý lý ku ru lan, bit mek bil mez bir hül ya. Be þik ten me za ra ka dar den se mü ba lâ ða o lur mu bil mem, bu tut ku nun ta ri fi? Gön lü ne kor dü þer düþ mez baþ lý yor, te da ri kin te lâ þý. Ön ce ku lak ka bar tý yor, o ra la rýn bah si ne. Din li yor din li yor, ar dý sý ra in li yor. Þa i rin, Ey bad-ý sa bâ, uð rar sa yo lun semt-i Ha re meyn e / Ta zî mi mi ar zey le Re sû lü s-se ka ley ne mýs ra la rýy la i fa de et ti ði gi bi; o da, se lâm gön der me ye baþ lý yor ar týk, o ra ya gi den ler le. Do lu yor bir ba ký ma, bu mâ nâ nýn aþ kýy la. Duy duk la rýn dan al dý ðý haz, hü zün o lu yor son ra, ay rý lý ðýn ko ruy la. Ön ce fik ren, son ra fi i len ha zýr lý ðýn ma ra to nu baþ lý yor. Ýs lâm ýn beþ þar týn dan bi ri o lan Hac, zen gin ol ma, güç ye tir me þar tý na bað lý o lan hem ma lî, hem de be de nî bir i ba det çe þi di. El de im kân o lun ca za ten þart lar o lu þur. Ol ma ya nýn i ki e li bir bi riy le o vu þur. Ö mür bo yu, kü çük ta sar ruf la rý ný bu mak sat i çin yas týk al týn da bi rik ti ren; i ne ði ni, ö kü zü nü pa zar la ra ge ti ren kal bi sâ fî in san lar ço ðu mu zun ma lû mu. De mek has ret kalp te fi liz ve rin ce, ar týk o nu dur dur ma ya güç yet mez: Ah bir, Pey gam ber E fen di mi zin ma ka mý na va ra bil sem; ah bir, Ma kam-ý Ýb ra him in ya nýn da i ki re kât na maz ký la bil sem; ne o lur, Ha ce rü l-es ved e e ri þe bil sem de yip du rur, dur ma dan. Tâ, var dý ðý gü ne, mu ra dý na er di ði a na ka dar O ra la ra ka vuþ mak, ta rif e dil mez dev let. Ha re meyn e va rýl mýþ, vus la ta e ril miþ ni ha yet. Me di ne de gö rül müþ, Re sûl ün mak be re si; yet mez o lur o an da in san la rýn ne fe si. Se lâm ve ri lir Pey gam be re, se lâm lar i le ti lir. Müm kün ol sa, o an da, a su man in le ti lir. Es sa lâ tü ves se lâ mü a ley ke yâ Re sû lul lah Sa lât lar ve se lâm lar tak dim e di lir o na. Pey gam ber E fen di miz (asm): Be ni ve fa tým dan son ra zi ya ret e den, sað lý ðým da zi ya ret et miþ gi bi dir ; Her kim kab ri min ba þýn da ba na sa lâ tü se lâm ge ti rir se ben o nu a ra cý sýz o la rak i þi ti rim bu yu ru yor ya! Ýþ te, o an, e ri þi lir mu ra da. Gö nül ler Sul ta ný, zi ya ret e dil miþ; ya nýn da, ya ký nýn da, di zi nin di bin de kýrk va kit na maz ký lýn mýþ; ay rýl ma nýn gel miþ ar týk za ma ný. Gö nül ler de hü zün, göz ler de bu ðu, çý ký lýr Me dî ne-i Mü nev ve re den Ar týk Bey tul lah a çev ri lir göz ler. Ce nâb-ý Hakk ýn dâ ve ti ne, O' nun mað fi ret sof ra sý na yö ne lir yüz ler. Mi kat sý nýr la rý na gi ril di ði an dan i ti ba ren Ha cý a day la rý, ses le ri nin en yük sek per de sin den hi tap e der Rab bi ne: Leb beyk, Al lâ hüm me leb beyk (Bu yur Al lah ým, bu yur! Em rin de yim bu yur!..) Tel bi ye yi tek rar e der, ta ka ti ni a þa rak. Mek ke-i Mü ker re me ye, ni ha yet va rý lýr, Bey tul lah a kar þý du ru lur. O an, iþ te o an, mut lu lu ðun zir ve si Yü rek ler çýr pý nýr du rur, a vuç ta ki kuþ gi bi. Tel bi ye se si fý sýl tý ya dö nü þür ve ni ha yet ke si lir. He ye can son had din de, ký mýl ký mýl, ký mýl dý yor du dak lar; Ya ra ta na arz e di lir du â lar. Hâ le gö re, Hiç de yer kal ma mýþ der ken, me taf ta ki me lâ i ke hüsn-i is tik bal e der þu bah ti yar kul la rý. Yer a çar lar yer le rin den sa na, o na, ö te ki ne; ta vaf et sin ler di ye. Dö nü lür du ru lur ar týk haz i le, naz i le, ni yaz i le Bey tul lah ýn çev re si. O ra lar da ruh hâ le ti bir baþ ka. Bo yun lar bü kük, göz ler yaþ lý, gö nül ler te lâþ lý! Af fe dil mek gay re tiy le hic ran bü rür kalp le ri. Ge ce ler ge çer, gün ler bi ter; dur du rul maz ki, za man. Ün si yet baþ lar ya vaþ ya vaþ, sü kûn bu lur he ye can. Ar týk, göz ler Bey tul lah ta, gö nül ler i se A ra fat ta, o an da; ya ni Hu zur a du ru lan an da Sab rýn gü cü yet mez o lur, o gü ne var mak i çin. Zil hic ce nin se ki zin de A ra fat a va rý lýr; do ku zun da Hu zur un da du ru lur. O gün de, o va kit te, o an da is te nir Mev lâ mýz dan is te ne cek ne var sa. O an Vak fe â ný dýr, A ra fat ta ki Vak fe. Di lek ler sýð dý rý lýr ta ma mýy la o vak te. Çün kü o an, Al lah ýn mað fi ret ka pý la rý ný ar dý na ka dar a ra la dý ðý an dýr; çün kü o an, gü nah la rýn, ha zan gi bi dö kül dü ðü an dýr; çün kü o an, O' nun þef kat si ne si ne yas lan ma za ma ný dýr; çün kü o an, in san la rýn að la dý ðý, göz yaþ la rý nýn çað la dý ðý an dýr; çün kü o an, hüc câc ýn, An ne sin den ye ni doð muþ gi bi ol du ðu an dýr. Çün kü o an: Ha cý o lu nan an dýr. O an, Hu zur da ki mah zun kalp le rin â ný!.. Boy nu bü kük, gön lü ký rýk, mah zun ol muþ kalp le re o vus la tý na sip et sin Rab bi miz

10 10 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE KÜLTÜR-SANAT VEFATININ 52. YILDÖNÜMÜNDE UNUTULMAZ BESTELERÝN ÞAÝRÝ Yahya Kemal Beyatlý MÜZÝK YAZILARI ALÝ OKTAY Þim di ye ka dar bu sü tun lar da hep bes te kâr la rý mý - zýn ha yat la rýn dan bah set miþ ve ta nýt ma ya ça lýþ - mýþ týk. Bu ya zý mýz da i se bir þâ i ri mi zi ký sa da ol sa ta ný ma ya ça lý þa ca ðýz. Sa de ce bir þâ ir de ðil ay ný za man da çok i yi bir mû si ki þi nas, dev let a da mý ve gö nül in sa ný o - lan Yah ya Ke mal i. Ha týr lar sa nýz geç ti ði miz haf ta þa i rin ve fat yýl dö nü mü dolayýsýyla prog ram lar dü zen len di, bes te len miþ þi ir le rin den o lu þan kon ser ler ve ril di. Ga ze - te ler, ya zar lar ye te rin ce ol ma sa da Yah ya Ke mal i an lat - ma ya ça lýþ tý lar, ha ber ler yap tý lar. Ön ce þa i ri mi zi ký sa bir ta ný ya lým di ler se niz: 1884 yý lýn da Üs küp te doð muþ Ah med A gâh. Da ha son ra Yah ya Ke mal o la rak de ði þe cek bu is me so yad o lan Be yat lý i se de de le rin den Þeh sü var Pa þa nýn ke li - me kar þý lý ðý ol ma sý ha se biy le dir. Ka nu nî Ha cý A rif Bey i da re sin de ki klâ sik Türk Mu sý kî si ic ra la rý ný din - le ye rek kuv vet li bir mü zik kül tü rü e din miþ tir. Ü ni - ver si te ve o kul lar da ders ler ver miþ, ga ze te ler de baþ - ya zar lýk yap mýþ týr. Lo zan Kon fe - ran sý mu rah has ü ye li ði ne se çil miþ, mil let ve kil li ði ve el çi lik gö rev le rin - de bu lun muþ tur. Ken di Gök Kub - be miz, A ziz Ýs tan bul, Es ki Þi i rin Rüz gâ riy le, Ru ba i ler gi bi bir çok ki - tap yaz mýþ týr. 1 Ka sým 1958 de Ýs - tan bul da Cer rah pa þa Has ta ne si nde ve fat et miþ tir. Ce na ze si bü yük bir halk kit le si ta ra fýn dan tö ren le kal - dý rý la rak Ru me li hi sa rý yo lun da ki kab ris ta na def ne dil - miþ tir. Yah ya Ke mal þa ir ve fi kir a dam lý ðý yö nü i le e de - bi ya tý mýz da hak et ti ði ne zih ye ri al ma sý nýn ya ný sý ra o - nu en çok ha týr la tan di ðer bir ta ra fý da ha fý za lar da yer e den þar ký la rýn þi ir le ri ni yaz mýþ ol ma sý dýr. Ö zel lik le Mü nir Nu red din Sel çuk un bes te le di ði þar ký la rýn bir ço ðu nun þi i ri o na a it tir. A ziz Ýs tan bul, Dö nül mez Ak - þa mýn Uf kun da yýz, Kan dil li Yü zer ken Uy ku lar da, Ha fý - zýn Kab ri, En dü lüs te Raks gi bi u nu tul maz Mü nir Nu - red din bes te le ri nin þa i ri Yah ya Ke mal Be yat lý dýr. Türk Mu sý kî sin de Yah ya Ke mal Mü nir Nu red din bir lik te li - ði ka li te nin, es te ti ðin, sa n'a týn bu luþ tu ðu bir mü kem - mel u yu mun a dý ol muþ tur. Ve fa tý nýn 52. yý lýn da mer - hum þa i ri mi zi rah met le a ný yo ruz. E zan sýz Semt ler / Yah ya Ke mal Be yat lý RAMAZAN se vin ci ni A tik val de den i nen so kak ta, bay ram na ma zý kýl ma nýn mut lu lu ðu nu Sü ley ma ni - ye de bir bay ram sa ba hý ve mu sî ki mi zin de ðe ri ni Es ki mu sî ki miz þi ir le rin de Yah ya Ke mal den o ku mak ay rý bir gü zel dir. Ben ce biz i an la tan en gü zel ya zý lar dan bi ri dir Yah ya Ke mal in E zan sýz Semt ler i. O gün le rin Þiþ - li si Mo da sý i le bu gün ki a ra sýn da as lýn da çok fark ol - ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. En ba si tin den Þiþ li de yýl lar - dan be ri i kin ci bir ca mi in þa e dil me miþ tir me se lâ. Tak sim de bir ca mi ya pý mý ný gün de me al mak bi le si ya si ler i çin baþ lý ba þý na bir ce sa ret ko nu su ol muþ - tur her za man. Teþ vi ki ye, Ni þan ta þý ha ke za. Ge lin o gün le rin Ýs tan bul u na Yah ya Ke mal in ka le mi i le ba - kýp E zan sýz Semt ler in ruh la ra ver di ði a cý yý bir neb - ze ol sun his set me ye ça lý þa lým: Ken di ken di me di yo rum ki: Þiþ li, Ka dý köy, Mo da gi bi semt ler de do ðan, bü yü yen oy na yan Türk ço cuk la - rý mil li yet le rin den tam bir de re ce na sib a la bi li yor lar mý? O semt ler de ki mi na re ler gö rül mez, e zan lar i þi til - mez, Ra ma zan ve kan dil gün le ri his se dil mez. Ço cuk lar Müs lü man lý ðýn ço cuk luk rü ya sý ný na sýl gö rür ler? Ýþ te bu rü ya ço cuk luk de di ði miz bu Müs lü man rü ya sý dýr ki bi zi he nüz bir mil let ha lin de tu tu yor. Bu - gün kü Türk ba ba la rý ha va sý ve top ra ðý Müs lü man lýk rü ya sý i le do lu semt ler de doð du lar. Do ðar ken ku lak la - rý na e zan o kun du. Ev le rin o da la rýn da na ma za dur muþ ih ti yar ni ne ler gör dü ler. Mü ba rek gün le rin ak þam la rý bir min de rin kö þe sin den o ku nan Kur ân ýn se si ni i þit ti - ler. Bir raf ü ze rin de du ran Ki ta bul lah ý in dir di ler, kü çü - cük el le riy le aç tý lar, gül ya ðý gi bi bir ruh o lan sa rý sa hi fe - le ri ni kok la dý lar. Ýlk ders on la ra bes me le yi öð ren di ler. Bay ram na maz la rý na ba ba la rý nýn ya nýn da git ti ler. Ca - mi ler i çin de þa fak sö ker ken Tek bir le ri din le di ler. Bu - gü nün ço cuk la rý bü yük bir ek se ri yet le yi ne Müs lü man semt le rin de do ðu yor lar, bü yü yor lar, es ki si ka dar de rin bir ta has süs i le de ðil se bi le yi ne Müs lü man lý ðý his se di - yor lar. Fa kat faz la me de ni le þen üst ta ba ka nýn ço cuk la rý e zan sýz ye ni semt ler de a laf ran ga ter bi ye i le ye ti þir ken Türk ço cuk lu ðu nun en gü zel rü ya sý ný gö re mi yor lar. Ah! Bü yük ced le ri miz. On lar da Ga la ta, Be yoð lu gi bi Frenk semt le ri ne yer le þir ler di. Fa kat yer leþ tik le ri ma - hal ler de Müs lü man lý ðýn nu ru be li rir, beþ va kit te e zan i - þi ti lir; as ma lý mi na re, göl ge li mes cid pey da o lur; so kak kö þe sin de bir tür be nin kan di li u ya nýr, ha sý lý o top ra ðýn kö þe si i ma na ge lir di. Me de ni leþ tik çe Müs lü man lýk tan çýk tý ðý mý zý ta bi ve hoþ gö ren eb leh ler u za ða de ðil, Bal - kan dev let le ri nin þe hir le ri ne ka dar git sin ler GÖNÜLDEN DÝLE... Çok in san an la ya maz es ki mû sý kî miz den, Ve on dan an la ma yan bir þey an la maz biz den. A çar bir al týn a nah tar la ruh u fuk la rý ný He men ya yýl ma ya baþ lar sâ da ve nur a ký ný Yah ya Ke mal Be yat lý ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: Müzikle tedâvi, psikiyatri hastalarýna olumlu etki yapýyor E ROL DO YRAN e ni as ya.com.tr OKMEYDANI Dev let Has ta - ne si On ko log Ser vi si dok tor - la rýn dan Tay fun Han cý lar, er - ken teþ his te kan se rin i yi le þe - bi lir bir has ta lýk ol du ðu nu söy le di. Pro fes yo nel mü zik ya pa rak san'at çý kim li ði ni de sür dü ren Dr. Tay fun Han cý - lar, ha ya ta i na nan has ta la rýn te da vi le rin de da ha ba þa rý lý so nuç lar a lýn dý ðý ný be - lir te rek, "Has ta la rýn e ve ka pan ma sý ný, i þi ni bý rak - ma sý ný doð ru bul mu yo rum. Bun lar te da vi yi o - lum suz et ki li yor. Ý nanç lý ve mo ra li yük sek, ha ya ta bað lý ki þi le rin te da vi le ri nin de ke sin lik le da ha i yi bir du rum da ol du ðu nu gö rü yo ruz" de di. Dr. Han cý lar so ru la rý mý zý þöy le ce vap lan dýr dý: Di ðer branþ lar a gö re si zin i þi niz da ha sý kýn tý lý ve zor gü rü nü yor. Týp ta en zor has ta lýk lar dan bi riy le uð ra þý yor su - nuz. Çün kü te da vi si müm kün o lan bir has ta lýk bi - le ol sa, bel li ko þul lar da ya ni er ken teþ his te kan ser i yi le þe bi lir bir has ta lýk ar týk. Za ma nýn da teþ his e - de bi lir se niz, i yi bir te da vi uy gu lar sý nýz. Fa kat bu na rað men so nuç ta bir in sa nýn kan ser ol du ðu nu bil - me si da hi ha yat den ge si ni boz du ðu i çin bu gün has ta la rý mý zýn he men hep si baþ tan bir trav ma ya - þar lar. O yüz den i yi de ol sa lar, kö tü de ol sa lar bir ta kým zor luk lar ya þar lar. Hal bu ki mi de niz de ül ser var dýr, te da vi o lur su nuz, i yi le þir si niz, her þey bi ter. Ha ya tý ný za nor mal de vam e der si niz. Kan ser li bir has ta nýn ha ya týn da ta ma men nor ma le dön me si çok ko lay bir iþ de ðil dir. O yüz den biz ge nel de hü - zün lü has ta lar la uð raþ ma ya a lýþ ký nýz dýr. Ne den se top lum da bu tip has ta la ra kan ser ol du ye ri ne "a man sýz has ta lý ða" ya ka lan dý de ni li yor. Bu doð ru bir i fa de mi? Hiç a lâ ka sý yok. Has ta lýk a man sýz de ðil, es ki si gi bi de ðil. Bu gün ar týk bir çok kan ser tü rün de cid - dî te da vi a þa ma la rý kay de dil di. A man sýz has ta lýk lâ fý ben ce da ha mo ral bo zu cu bir lâf. Ar týk bil di - ðim ka dar ba sýn bi le bu nu çok faz la kul lan mý yor. B U L M A C A / SOL DAN SA ÐA- 1. Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah ta dan ta rým a ra cý. - Ya pý mal ze me si o la rak kul la ný lan cam, çi men to, tuð la vb. mad de le rin bir le þi min - de bu lu nan, si li sik a si din baz lar la bir le þe rek o luþ tur du ðu tuz. 2. Yüz ký sým ka u çu ðun o tuz i ki ký sým kü kürt le iþ len - me sin den el de e di len plas tik mad de. - Di kil miþ sü tun lar ve bun la rýn ü ze rin de ki re sim ler, na kýþ lar, ya zý lar. 3. Bit - me miþ, ta mam lan ma mýþ, ta mam de ðil. - Bir bi ri ne ya kýn a da la rýn o luþ tur du ðu top lu luk, ta ký ma da. 4. Mu si ki de ri - tim. - Ni kâh me ra sim le ri. - Karýþýk renk. 5. Ger çek te ye ri ol ma yýp zi hin de ta sar la nan, mev hum, fa ra zi. - Ya nan mad de le rin ve ya gaz la rýn tür lü bi çim ler de ki ý þýk lý u zan tý sý, ya lým, ya laz, a laz. 6. Ge niþ li ði an lam lý ke li me. - Bir ku ru lu - þa men sup, ü ye. - Ke sip a tan, þüp he ye ve te red dü de ma hal bý rak ma yan, ke sin, þüp he siz. 7. Mü köz zar la rýn yan gý sal ek su das yon la bir lik te o lan yan gý sý. - Ý þa ret, a lâ - met. 8. "Sö zün ký sa sý, doð ru su an lam la rýn da bir söz, zarf. - Bir a sit le bir leþ ti ðin de bir tuz o luþ tu ran mad de. 9. Güç, et ki ve ya be ce ri ba ký mýn dan a lý þýl mý þýn ü ze rin de o - lan (kim se). - Bir tür gev rek ve tuz lu bis kü vinin halk arasýnda söyleniþi. 10. Taht, pa di þa hýn tah tý. - Bi ri nin buy ru ðu al týn da o lan gö rev li, ma dun. - Bir so ru e ki. Sanatçý kiþiliðiyle de tanýnan Okmeydaný Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi doktorlarýndan Tayfun Hancýlar, müzikle tedâvinin hastalarda ekstra faydasýnýn olduðunu belirterek, özellikle psikiyatride uygulanabileceðini kaydetti. Di rekt o la rak ak ci ðer kan se ri, gýrt lak kan se ri gi bi ta bir ler kul la ný yor. Doð ru su da bu. Te da vi den ön ce psi ko lo jik des tek a lýn ma sý ný tav si ye e di yor mu su nuz? Ben has ta la rý ma ge nel o la rak bu nu ö ne ri yo - rum. Ne ka dar güç lü o lur sa nýz o lun, böy le bir has ta lýk ta a yak ta dur mak pey ko lay de ðil. Ým kân - la rý el ve ri yor sa mut la ka, a ma mut la ka psi ko lo jik des tek al ma la rý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Çev re nin tav rý na sýl ol ma lý? Sýk zi ya ret et mek has ta yý o lum suz et ki li yor mu? Ha yýr. Kan se ri so nuç ta baþ ka bir has ta lýk gi bi dü þün mek lâ zým. An cak has ta yý çok sýk bo ðaz e - dip de ca nýn dan bez dir me nin bir â le mi yok. Te da vi den so nuç a lýn ma sý i çin mo ral fak tö rü de ö nem li gö rü nü yor. Ta bi, kan ser te da vi sin de mo ral de çok cid dî bir et ken. Ya þa mý ný zý ay ný þe kil de de vam et tir - mek lâ zým. Da ha ön ce git ti ði niz yer le re git - mek, gö rüþ tü ðü nüz ar ka daþ la rý nýz la gö rüþ - mek, ya þa mý ný zý müm kün ol du ðun ca sür dür - me ye ça lýþ mak lâ zým. O yüz den e ve ka pan - mak, i þi bý rak mak bu tip þey ler çok doð ru de - ðil. Tam ter si ne te da vi yi o lum suz et ki li yor. Ke mo te ra pi te da vi nin en ö nem li un su ru. An cak ba zý has ta lar mo ral a çý sýn dan saç la rý nýn dö kül me me si i çin da ha dü þük Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da doz da ve ril me si ni is ti yor. Böy le bir uy gu la ma te da vi de ay ný so nu cu sað lý yor mu? A çýk ça sý ben saç dö kül me siy le il gi li öy le zan ne dil di ði ka dar bü yük bir mu ha le fet gör - me dim has ta lar da. Çün kü so nuç ta has ta gör - dü ðü bu te da viy le u zun yýl lar ka za na ca ðý ný bi - li yor sa, ya þa mý ný çok da ha ra hat gö tü re bi le ce - ði ne i na ný yor sa, ar týk es ki si gi bi ha re ket e de ce - ði ne da ir çok bü yük bir tep ki gör mü yo rum. Ke mo te ra pi yi red det me an la mýn da söy lü yo - rum. Bu ko nu da bir sý kýn tý mýz yok di ye bi li rim. Te da vi de dok to ru nu za i nan mak ö nem li. Dok to ru nu za i na ný yor sa nýz, ya þa ma i na ný yor - sa nýz ve ya þa ma ne ka dar bað la ný yor sa nýz bi zim i - çin o ka dar a van taj o lu yor. O yüz den i nanç lý ve mo ra li yük sek, ha ya ta bað lý ki þi le rin te da vi le ri nin de, so nuç la rý nýn da ke sin lik le da ha i yi bir du rum - da ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ý nanç fak tö rü nü u nut ma mak lâ zým. Her ke sin bir i nan cý var. Kim se yi i nan cýn dan ö - tü rü e leþ tir mek müm kün de ðil. So nuç ta, en a zýn - dan ya þa ma i na nan in san lar da ha ba þa rý lý o lu yor. Ba þa rý lý bir te da vi son ra sý e vi ne gön der di ði niz has ta lar siz de na sýl bir duy gu mey da na ge ti ri yor? Dok tor lu ðun as lýn da te mel ne de ni, si zin yap tý - ðý nýz i þin si ze bir an lam da mo ral ver me si. Dok tor i yi leþ tir di ði has ta i le mo ral bu lu yor Konferansa Da vet Ko nu : Amerikada Risâle-i Nur'un Ýnkiþafý Ko nuþ ma cý: Nejat Eren - Prof. Dr. Süleyman Kurter Ta rih : 11 Kasým 2010 Perþembe Sa at: Yer : Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu Not: Giriþ Ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Se mi ne re Da vet YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Sibir ya'da bir a kar su. - Ye mek ten e - mir. 2. Si bir ya'da ya þa yan bir Türk bo yu. - Bir do ku yu sa ran in ce ta - ba ka. 3. Bi yo lo ji nin bit ki le ri in ce le yen bir alt da lý. - Gam di zi sin de re i - le fa a ra sýn da ki ses ve bu se si gös te ren no ta i þa re ti. 4. Yaþ lý ka dýn - la ra say gý lý bir ses len me sö zü. - Halk e de bi ya týn da ko þuk lar da ký sa ye dek li di ze ler. 5. Ham mad de le ri iþ le ye rek pi ya sa ya çý ka cak du ru - ma ge ti ren iþ ye ri, ya pý me vi. 6. Yýl dýz. - Ke sin lik de re ce si ne var ma - yan, fa kat yüz de el li nin üs tün de bu lu nan bil gi. 7. Ba ðýr sak la rý tu tan ka rýn iç za rý. 8. Lan ta ný sim ge le yen harf ler. - A ras 'da ses siz ler. 9. Çe - kin me, ge ri dur ma. - Bir iþ ve ya du ru mun so nu, so nuç. 10. Ki ra i le tut mak. 11. Her hak sa hi bi ne hak ký - nýn tam ve ek sik siz ve ril me si, hak ka ni - yet, â dil lik. - Yer me, ký na ma, a yýp la ma. 12. Ýs ra il'in baþ þehri. - (Tersi) Ýridyumun simgesi. MERSÝN Konu : Amerika'da Risâle-i Nur hizmetinin Ýnkiþafý Konuþmacýlar: Prof. Dr. Süleyman Kurter ve Nejat Eren Tarih : 12 Kasým 2010 Cuma Saat: Yer : Zübeyir Gündüzalp Hizmet Binasý; Barajyolu 4,5 Durak Hasan Usta Karþýsý MNG Kargo Sokaðý Kat: 6 Organizasyon: YENÝ ASYA GAZETESÝ ADANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ Not: Program için hanýmlara ayrýca yer ayrýlmýþtýr. ADANA Tayfun Hancýlar Dok tor lu ðu nuz ya nýn da sa nat çý kim li ði niz de var. Klip le ri niz TV ka nal la rýn da gös te ri li yor. Mü zik il gi si ne re den ge li yor? Çok es ki den be ri var, ye ni bir þey de ðil. 1987'den be ri yap tý ðým bir þey. Þim di ye ka dar i ki al büm yap tým. Mü zik ben de týp la bir lik te baþ la dý. 87'de dok tor ol dum, 87'de de mü zi ðe baþ la dým. Has ta la rý nýz sa nat çý kiþiliðinizi bi li yor mu? Bi li yor lar. Dok tor lu ðu mun ya nýn da mü zik yap ma mý se vi yor lar. A ra da CD'le ri mi zi a lan - lar o lu yor, kon ser le ri mi ze ge len ler o lu yor. Bu ko nu da bir prob lem ya þa mý yo rum. Has ta la ra mü zik li te da vi de uy gu la ný yor. Fay da sý na i na ný yor mu su nuz? Bi zim has ta ne de yok. Cer rah pa þa Has ta ne sin - de bir top lu luk var. Fay da sý yö nün de pek bil gim yok. An cak mut la ka bir et ki si var dýr. A ma sa de ce psi ki yat ri has ta lar i çin o la bi lir. Ba zý dok tor sa nat çý lar mü zi ði dok tor lu ða ter cih e di yor? Siz i ki si ni bir a ra da mý yü rü te cek si niz? Her i ki si ni bir lik te yü rü tü yo rum. Be nim i - çin bir prob lem yok. Sa bah has ta ne de ça lý þý - yo rum, ak þam da ö zel bir yer de mü zik ya pý - yo rum. Gün de en az 40 has ta ya ba ký yo rum. Kâ ðýt ü ze rin de dok tor de ði lim. Bir önceki bulmacanýn cevaplarý S A K Ý R U S U B A T 2 E N E K A Z Ý Z Ý Y E 3 ME ME Þ M A R A Z 4 A E B A B Ý L A 5 H A R A Z A E R D E M 6 N N E S Ý M E C E 7 T H A L Ý M E R A N 8 A S A Ý R A Ý N A 9 S A V Y E L E K Ý F 10 A Z A M E T N Ý S P Ý Mev lâ nâ ya re kor zi ya ret TÜRKÝYE NÝN en çok zi ya ret e di len mü - ze le rin den bi ri o lan Mev lâ nâ Mü ze si ni bu yý lýn 10 a yýn da ge çen yý la o ran la yüz de 15 ar týþ la, 1 mil yon 420 bin 546 yer li ve ya ban cý tu rist gez di. Kon ya yý i nanç tu riz - mi a çý sýn dan bir mer kez ha li ne ge ti ren Mev lâ nâ Mü ze si ne o lan il gi, dü zen le - nen Mev lâ nâ yý an ma tö ren le ri, ya yým - la nan ki tap lar ve ta ný tým fa a li yet le ri sa - ye sin de her ge çen yýl hýz la ar tý yor. Top ka pý Sa ra yý Mü ze si ve A ya sof ya Mü ze si gi bi Tür ki ye nin en faz la zi ya - ret e di len mü ze le rin a ra sýn da yer a lan mü ze, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Mev lâ nâ nýn Gel çað rý sý na ku lak ve - ren yer li ve ya ban cý yüz bin ler ce ki þi nin a de ta a ký ný na uð ra dý. Bu ay i le Mev lâ - nâ yý an ma tö ren le ri nin dü zen le ne ce ði A ra lýk a yýn da da 250 bi ni aþ kýn tu ris tin Mev lâ nâ Mü ze si ne gel me si bek le ni yor. Yet ki li ler, yýl so nu na ka dar Mev lâ nâ Mü - ze si nin 1 mil yon 700 bin zi ya ret çi ra ka - mý ný a þa rak ye ni bir re kor kýr ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. Kon ya / a a

11 14 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBÝE SPOR YATTARA: ÜÇ BÜYÜKLERÝ HÝÇ BÝZE GÖRE Kupa üvey evlat BU KADAR KÖTÜ GÖRMEDÝM MEHMET ILGAZ Trabzonspor takým kaptaný Ýbrahim Yattara, 8 sezondur Türkiye'deyim ve üç büyük takýmý ayný anda bu kadar kötü durumda görmedim" dedi. Sezona iyi baþladýðýný ama bir anda kendini yedek kulübesinde bulduðunu söyleyen Yattara, Fýrsat verilmesini bekliyorum" diye konuþtu. TRAB ZONS POR'UN ta kým kap ta ný Ýb ra hi ma Yat ta ra, haf ta so nun da ki ra kip le ri Bur sas por'u yen me le ri ha - lin de li gin ilk ya rý sý ný li der bi ti re cek - le ri ni söy le di. Yat ta ra, yap tý ðý a çýk la - ma da, lig de art ar da ga li bi yet ler al - dýk la rý ný be lir te rek, ''Ta kým da her ke - sin þam pi yon luk is te ði var. E li miz - den ge le ni ya pý yo ruz. Þam pi yon lu ða i nan dýk ve bu nu ba þa ra rak ku pa yý kal dýr mak is ti yo ruz'' de di. Ta kým da iþ le rin yo lun da git ti ði ni i fa de e den Yat ta ra, ''Biz ça lýþ ma la rý mý zý en i yi þe kil de sür dü rü yo ruz. Ta kým o yu nu oy nu yo ruz. Han gi maç o lur sa ol sun her ma çý ka za na bi li riz. Her maç ka - zan ma ya çý ký yo ruz, bu nun i çin mü - ca de le e di yo ruz'' di ye ko nuþ tu. ÝSTANBUL ÝYÝ GÝTMÝYOR Þu an da lig de Bur sas por ve Trab - zons por'un þam pi yon luk yo lun da en cid di a day lar ol du ðu nu i fa de e den Ýbharim Yat ta ra, ''Bur sas por da bi - zim gi bi i yi gi di yor, a ma son za man - lar da bi raz dü þüþ te. Ýs tan bul ta kým la - rý i se i yi git mi yor, a ma on la rý u nut - mu yo ruz. Tek rar ya rý þa or tak o la bi - lir ler. Biz i yi kon san tre o la ca ðýz, ö - zel lik le A na do lu ta kým la rý kar þý sýn da zor la ný yo ruz. Þam pi yon luk is ti yor sak her ma ça çok i yi kon san tre ol ma mýz ge re ki yor. Böy le lik le þam pi yon lu ða u la þa bi li riz'' i fa de le ri ni kul lan dý. BU FIRSATI DEÐERLENDÝRELÝM Ýb ra him Yat ta ra, Trab zons por'da 8 se zon dur for ma giy di ði ni be lir te rek, þöy le de vam et ti: ''Ben Ýs tan bul'un bü yük ta kým la rý ný hiç ay ný an da bu ka dar kö tü gör me dim. Tür ki ye'ye gel dim ge le li lig de ilk de fa böy le bir du rum ol du. O za man bu nu de ðer - len dir me miz ge re ki yor. Ý ki üç yýl ön - ce Be þik taþ kö tü baþ la dý, to par la dý li - gi ilk sý ra da bi tir di. Ga la ta sa ray ay ný þe kil de þam pi yon ol du. Bun la rý da bi li yo ruz. Biz bu fýr sa tý de ðer len dir - me li yiz. Pu an far ký faz la, a ma bu nun düþ me si ne i zin ver me me ye ça lý þa ca - ðýz.'' Þu an da ön le rin de Bur sas por i le ya pa cak la rý bir fi nal ma çý nýn bu lun - du ðu nu di le ge ti ren Yat ta ra, ''Bu ma - çý a lýr sak ilk ya rý yý ga ran ti li der bi ti ri - riz. Þam pi yon ol mak is ti yor sak bu ma ça i yi kon san tre o lup, 3 pu an al - ma mýz ge re ki yor. Li gin i kin ci ya rý - sýn da 3 bü yük ta kým i le dep las man ma çý mýz var. O maç lar dan 2 be ra - ber lik, 1 ga li bi yet a lýr sak þam pi yon o la bi li riz''di ye ko nuþ tu. HOCADAN FORMA BEKLÝYORUM Yat ta ra, ge çen se zon sa kat lý ðý ne de - niy le hiç oy na ma dý ðý ný be lir te rek, ''Bu se ne oy na ma yý bek le dim, for ma þan sý - SÖZLEÞMEM BU SEZON BÝTÝYOR: Yattara, sezon sonunda sözleþmesinin sona ereceðini belirterek, ''Benle bu konuda þu ana kadar konuþulmadý. Ýleride ne olacak bilmiyorum. Sezon sonunda bakacaðým, kalýyor muyum gidecek miyim belli deðil. Sezon sonuna kadar inþallah bu formayý giyeceðim, elimden geleni vereceðim. Ondan sonra gidersem de çok iyi þeyler yaparak gitmek isterim, ama kalacaðým inþallah'' dedi. FOTOÐRAF: A.A ný bek le dim. Li ge çok i yi baþ la dým, a - ma on dan son ra bir an da ye dek ku lü - be sin de ken di mi gör düm. A ma ho ca - ya say gým var. Ho ca han gi fut bol cu yu ko yu yor, o oy nu yor. Ben þu an da oy - na mak is ti yo rum. Es ki for mu mu tut - mak is ti yo rum. Form tut mak i çin de oy na mam la zým, a ma ba na þans ver - mi yor. Ben o þan sý bek li yo rum. O þans ge lin ce de ðer len di re ce ðim'' de di. TÜRK VATANDAÞI OLDUM Bor do-ma vi li ta raf tar la rýn her za - man kal bin de ol du ðu nu i fa de e den Yat ta ra, ''Ben bu ta ký mý, ta raf ta rý çok se vi yo rum. Ha la ta raf tar la ra çok þey - ler gös ter mek is ti yo rum. Þu an da for ma þan sý bu la mý yo rum. Yi ne bu ta raf tar ba na des tek ve ri yor. For ma þan sý bu lun ca e lim den ge le ni ya pa ca - ðým'' di ye ko nuþ tu. Türk va tan daþ lý ðý mü ra ca a tý nýn ka bul e dil di ði ni di le ge ti ren Yat ta ra, ''Bu se zon Türk va - tan da þý ol dum. Sür me ne li Ýb ra him Yat ta ra Ü çün cü o la ca ðým. Bu se zon Türk va tan da þý ol dum, in þal lah þam - pi yon luk ku pa sý ný da kal dý ra ca ðým'' di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Tür ki ye Ku pa sý'nda di ðer eþ leþ me le re ba kýl - dý ðýn da 4 ta ne Sü per Lig tem sil ci si nin ol - du ðu en zor grup tu sa rý la ci vert li le rin ki. Lig de ya vaþ ya vaþ ra yý na o tur ma ya ve is te di ði so nuç la rý al ma ya baþ la yan ta kým da son gün le rin mo da ke li me si 'ro tas yon' a gi den Ay kut Ko ca - man hiç de bek le me di ði bir ye nil gi al dý. Fe ner - bah çe'nin ol maz sa ol maz la rýn dan en ö nem li si Em re Be lö zoð lu. U zun ca bir sü re de ta ký mýn da o la ma ya cak. Meh met To puz mü ca de le si ve çok koþ ma sý i le o nun ek sik li ði ni faz la his set tir mi yor - du. Ay kut ho ca haf ta so nun da ki Ga zi an tep dep - las ma ný ný dü þü ne rek A lex de So u za ve Meh met To puz' u Ýs tan bul' da bý ra kýp, Cris ti an Ba ro - ni'nin ya ný na genç Gö kay Ý ra vul'u mon te et miþ. Bre zil ya lý ne ka dar u mur sa maz i se genç fut bol cu o ka dar o yu nun ve i ki li mü ca de le le rin tam or ta - sýn day dý. O ka dar çok e for sarf et ti ki o nu gö ren a ða bey le ri faz la koþ ma ih ti ya cý his set me di ler. Ýlk ya rý da bi raz da ha i yi gö rü nen Fe ner bah çe, bu nu bi raz da ra kip ho ca Ü mit Ö zat'a borç luy du. Ta ký mý ný ge ri yas la yýp, ra ki bi nin ü ze ri ne gel me si - ne i zin ver di. Ý kin ci dev re i le bir lik te Tur gut Do - ðan Þa hin i le Meh met Ça kýr' ý o yu na so kup, The o We eks' i de ilk 45 da ki ka da et ki li o lan Mi ros lav Stoch'un kar þý sý na yer leþ ti rin ce hem Fe ner bah çe' yi dur dur du hem de ta ký mý nýn o fan sif gü cü nü ar - týr mýþ ol du. Ö zel lik le es ki gün le ri ni a ra yan Meh - met Ça kýr ge ri dö nüþ ler de a ðýr ka lan An dre Dos San tos' un ka na dý ný kal bu ra çe vir di. Al dý ðý her top ta sý fý ra in di ve ar ka daþ la rý ný po zis yo na sok tu. Vol kan De mi rel'i zor la ya cak bir ka le ci ol sun di ye a lý nan Ser kan Ký rýn tý lý bu ha li i le Mert Gü - nok'u bi le ra hat sýz e de mez. Es ki gün le ri nin çok u za ðýn da. Ka le si ne ge len her top gol ol du. Ken di - si ne a ci len çe ki dü zen ver mek zo run da. Fe ner - bah çe li fut bol cu lar o ka dar vur dum duy maz dý lar ki bir an da se zon ba þýn da oy na dýk la rý Av ru pa maç la rý gel di gö zü mü zün ö nü ne. 'Ne re den çýk tý þim di bu maç' ha va sýn day dý lar. Bu yak la þým de - vam e der se faz la de ði þen bir þey ol maz as lýn da. Son yýl lar da ya rý fi nal ler de ya da fi nal ler de kay be - di len ku pa ya bu yýl grup lar da ve da e di lir o ka dar. Efes bugün Atina'da Panathinaikos önünde galibiyet arýyor nefes Pil sen Bas ket bol Ta ký mý, THY Av - ru pa Li gi'nde bu gün A ti na dep las ma nýn da Pa nat hi na i kos'a kar þý zor lu bir sý nav ve re - cek. A ti na'ya gi den la ci vert be yaz lý e kip, Pa - nat hi na i kos i le (D) Gru bu'nda ya pa ca ðý 4. haf ta ma çýn da ilk dep las man ga li bi ye ti ni he def li yor. Gru bun da ki ilk ma çýn da Slo - ven ya'nýn U ni on O lim pi ja ta ký mý kar þý sýn da dep las man da 9590 mað lup o lan, ar dýn dan üst üs te Ýs tan bul'da oy na dý ðý i ki maç ta Ýs - pan yol Po wer E lec tro nics Va len ci a'yý 7963, Ý tal yan ra ki bi Ar ma ni Je ans Mi la no'yu da 8274 ye nen la ci vert be yaz lý e kip, Pa nat hi na - i kos kar þý sýn da da ga li bi yet i çin mü ca de le ve re cek. O A KA A re na'da TSÝ 21.45'te baþ - la ya cak kar þý laþ ma Sky Türk Te le viz yo - nu'ndan nak len ya yýn la na cak. TÜRKÝYE KUPASINDA BUGÜN Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - Ka sým pa þa Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye - Be þik taþ Polat: Yeni stada 67 gün kaldý Ga la ta sa ray Baþ ka ný Ad nan Po lat, "He pi - miz stat la ya týp, stat la kal ký yo ruz" de di. GALATASARAY Spor Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat ve Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri in þa a ti de vam e den ye ni stad Türk Te le kom A re na'yý zi ya ret et ti. Baþ kan ve Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri ne, TO KÝ, Var yap ve U - zun lar yet ki li le ri de eþ lik et ti ler. Stat ge zi si es na sýn - da Türk Te le kom A re na'nýn ý þýk lan dýr ma ve ses sis - tem le ri de ça lýþ tý rýl dý. Stat ho par lör le rin den Ga la ta - sa ray Marþ la rý ya yýn lan dý. Ge zi nin ar dýn dan sta dýn i çin de top lu hal de ye mek yen di. Ye mek te ko nu þan Ga la ta sa ray Baþ ka ný Ad nan Po lat, "Türk Te le kom A re na'ya gel di ði miz her ye ni gün, bi zim i çin ye ni bir he ye can o lu yor. Bu gün de bu ra da hem ý þýk la rý gör me hem de se si ve a kus ti ði din le me fýr sa tý mýz ol du. A çýk ça sý stat tan bu ra ya siz ler gi bi biz de gel - mek is te me dik. Bu ra da ta bii ki e sas e me ði ge çen ler siz ler si niz. Bu e me ði siz or ta ya çý kar dý nýz. Bu ra da þu an da ol ma yan ve bu sta da e me ði ge çen çok ar ka - da þý mýz var. Bu ra da o lan ol ma yan her ke se te þek kür e di yo ruz. Çok gü zel ve gu rur du ya ca ðý mýz bir e ser or ta ya çý ký yor. Sü ley man Bey'le (Var lý baþ) bi raz ev - vel o nu ko nu þu yor duk. Bir çok yer de pro je ler ya pý - yor a ma her hal de Nu man Bey (U zun) ve Sü ley man Bey'in en çok gu rur duy duk la rý pro je bu o la cak. Bu - ra da a çý lýþ ta 55 bin ki þi yi gör dük le rin de de sa ný yo - rum göz yaþ la rý ný tu ta ma ya cak lar. Bu ye mek i çin Sa - yýn Baþ kan la ra te þek kür e di yo ruz. A çý lýþ gü nü mü ze, 15 O cak o la rak he sap la dý ðý mýz da 67 gü nü müz var. Bun dan son ra za ma na kar þý bir ya rýþ o la cak. Bi li yo - rum ki bu ra da 1000 ki þi den faz la in san sa bah la ra ka dar ça lý þý yor. Biz de Ga la ta sa ray Yö ne ti mi ve Ku - lüp Pro fes yo nel le ri o la rak ça lý þý yo ruz. He pi miz stat - la ya týp stat la kal ký yo ruz" de di. Var yap Yö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Sü ley man Var lý baþ i se, "Sa yýn Baþ ka ný - ma ve TO KÝ Yö ne ti mi ne, bu ka dar bü yük, me þa a - kat li ve zor bir i þi, bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de, bir bi ri i le çok i yi i le ti þim ku ra rak, dün ya nýn en ka li - te li in þa a tý ný za ma nýn da yap mýþ ol ma nýn mut lu lu - ðu nu ya þa dý ðý mýz i çin hu zur la rý nýz da te þek kür e de - rim. Bu or ga ni zas yon da kat ký sý o lan Sa yýn Pro je Mü dü rü ve ça lý þan la rý na, Var yap ve U zun lar'ýn ça lý - þan la rý na ve alt ta þe ron la rý mý za, e me ði ge çen her ke - se te þek kür e di yo rum" þek lin de ko nuþ tu. ÜMÝT ÖZAT: 11 AYDIR MAAÞIMI ALMIYORUM n ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Ümit Özat, ''Ankaragücü yönetimi basýnda maaþýmýn ödendiðine dair çýkan haberlerin asýlsýz olduðunu açýklamazsa, bugün belgelerle her þeyi açýklayacaðým'' dedi. Özat, basýnda maaþýnýn ödendiði konusundaki haberlere iliþkin Ankaragücü yönetiminin bir 'yalanlama' yapmamasý halinde, kendisinin durumu Ümit Özat bugün belgelerle basýna açýklayacaðýný söyledi. Ankaragücü Kulübü Baþkaný Ahmet Gökçek'e olan sevgisi ve saygýsý nedeniyle bugüne kadar haksýzlýklar ve yýpratmalar konusunda hiçbir açýklama yapmadýðýný belirten Özat, ''Yine de hiçbir þekilde açýklama yapmayacaktým. Ancak yöneticilerimizden Ayhan Atalay'ýn 'maaþýný verdiðimiz adamlar benim hakkýmda konuþamazlar' sözü üzerine 11 aydýr maaþýmýzý alamadýðýmýzý açýklamak zorunda kaldým. Ankaragücü yönetimi basýnda maaþýmýn ödendiðine dair çýkan haberlerin asýlsýz olduðunu açýklamazsa, belgelerle her þeyi açýklayacaðým'' diye konuþtu. Ersan Ýlyasova 12 sayý ile Bucks'ý galibiyete taþýdý namerýkan profesyonel basketbol ligi NBA'e dün gece oynanan 7 maçla devam edildi. Bradley Center'da oynanan karþýlaþmada New York Knicks'i aðýrlayan Milwaukee Bucks, rakibini yenmeyi baþardý. Bucks'ta 7 isim sayýda çift haneli rakamlara ulaþýrken, Brandon Jennings 19 sayýyla takýmýn en skorer oyuncusu oldu. Evsahibi takýmýn Türk basketbolcusu Ersan Ýlyasova da galibiyete 12 sayý 9 ribaunt ile katkýda bulundu. 89,6 sayý ortalamasý ile NBA'in en düþük oranýna sahip olan Milwaukee Bucks, bu ortalamayý üçüncü çeyreðin sonunda geçti ve bu maçta sezonun en yüksek sayýsýna ulaþtý. Knics'te ise en skorer isim 19 sayýyla Amare Stoudemire oldu. Jokey Halis Karataþ Güney Afrika'da yarýþacak nünlü jo key Ha lis Ka ra taþ, 1214 Ka sým ta rih - le ri a ra sýn da Gü ney Af ri ka'da ger çek leþ ti ri le cek U lus la ra ra sý Jo key Þam pi yo na sý'nda Tür ki ye'yi tem sil e de cek. Or ga ni zas yon i çin Gü ney Af ri - ka'ya gi den Ha lis Ka ra taþ'ýn, Jo han nes burg'da bu lu nan Turf fon te in Hi pod ro mu ve Ca pe town'da bu lu nan Ke nil worth Hi pod ro mu'nda ger çek le þe cek tur nu va da, Tür ki ye'yi tem si len i - kin ci kez at bi ne ce ði ak ta rý lýr ken, ba þa rý lý jo ke yi güç lü ra kip le rin bek le di ði i fa de e dil di. Or ga ni - zas yo na, Gü ney Af ri ka ve Av ru pa'dan 6'þar jo - ke yin o luþ tur du ðu ta kým lar ya rý þa cak. Bu yýl 5 ay rý ya rý þa ka tý la cak Ha lis Ka ra taþ, ge çen yýl ka - týl dý ðý dört ko þu da i se 1 ü çün cü lük, 1 be þin ci lik ve 2 de al týn cý lýk el de et miþ ti. Ronaldinho ABD'ye transfer oluyor nbrezýlyali futbolcu Ronaldinho'nun, ayný zamanda menajerliðini yapan kardeþi Roberto de Assis'in aracýlýðýyla, transferi konusunda LA Galaxy ile anlaþtýðý ileri sürüldü. Ýtalya'da yayýmlanan Gazzetta della Sport gazetesi, de Assis'in, LA Galaxy ile masaya oturduðunu ve futbolcunun gelecek yýl ABD'de oynamasý konusunda anlaþmaya varýldýðýný iddia etti. Milan kulübünün baþkan yardýmcýsý Adriano Galliani, yaptýðý açýklamada, Ronaldinho'nun kontratýnýnyenilenmesine yönelik görüþmelerin gelecek yýla sarkýtýldýðýný söylemiþti.

12 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE LÂHÝKA 15 Ço cu klara, di nin e mir le ri teþ vik kâ râ ne em re dil me li Âl-i Melekler, Meryem'e þöyle demiþlerdi: Ey Meryem! Allah, seni, bir 'Ol' emriyle yaratacaðý bir oðul ile müjdeliyor. Onun adý, Meryem oðlu Mesih Îsâ'dýr. O, dünyada ve ahirette büyük bir þerefe ve Allah katýnda yüksek bir dereceye sahiptir. Ýmran Sûresi: 45 / Âyet-i Kerime Meâli Ha ki kî i ma nýn gös ter ge si ve ih lâ sýn sa de fi: Te vek kül on la rý a lýþ týr mak i çin, teþ vik kâ râ ne Be di uz za man Sa id Nur si. Ye di ya þý na ge len bir ço cu ða na maz gi bi farz la ra pe der ve va li de le ri em ret mek ve on ya þý na gir se þid det le na maz kýl dýr mak ve a lýþ týr mak þe ri at ta var. Ra bi an: Di nar Ba rak lý Kö yün den Meh med Ça vuþ ve kar de þi, bir a dam la be ra ber ya ný ma gel di ler. Pek cid dî gör düm. Son ra ba na bir mek tu bun da bir þey ya zý yor ve bir par ça mek tu bu nu lef fen gön de ri yo rum. Bu kar de þi miz ba zý þey ler so ru yor. Ri sâ le-i Nur su âl le re ih ti yaç bý rak mý yor. Ve be nim be de li me her þe ye ce vap ve ri yor. Yal nýz ço cuk tâ zi ye si ne da ir ri sâ le de Et raf la rýn da e be di yen yaþ lan ma ya cak ço cuk lar do la þýr. (Vâ ký a Sû re si: 56:17.) â ye ti ne da ir su â lin de bir ký sým es ki tef sir ler, de miþ ler: Cen net te ço cuk tan ga yet ih ti ya ra ka dar her kes o tuz üç ya þýn da o la cak. Bu nun ha ki ka ti Al la hü â lem þu o la cak ki: Sa rih â yet vil dâ nün (ço cuk lar) tâ bi ri i fa de e der ki, fe râ iz-i þer i ye yi yap ma ya mec bur ol ma yan ve ma sû ni yet ci he tiy le de yap ma yan ve kab le l-bü lûð ve fat e den ço cuk lar, Cen ne te lâ yýk ve se vim li ço cuk o la rak ka la cak lar. Fa kat þer an ye di ya þý na ge len bir ço cu ða na maz gi bi farz la ra pe der ve va li de le ri on la rý a lýþ týr mak i çin, teþ vik kâ râ ne em ret mek ve on ya þý na gir se þid det le na maz kýl dýr mak ve a lýþ týr mak þe ri at ta var. De mek, Va cip ol ma dý ðý hal de, na fi le ne vîn den ye di ya þýn dan hadd-i bü lû ða ka dar bü yük ler gi bi na maz ký lýp o ruç tu tan ço cuk lar, mü te dey yin bü yük ler gi bi bü yük mü kâ fâ tý gör mek i çin o tuz üç ya þýn da o la cak lar di ye, bir ký sým tef sir bu nok ta yý i zah et me den, u mum ço cuk la ra teþ mil et miþ ler. Has i ken âmm zan ne dil miþ. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 597 *** Ri sâ le-i Nur un fýt ra ten ve za ma nýn va zi ye ti ne gö re ta le be si o la cak, baþ ta, ma sum ço cuk lar dýr. Çün kü bir ço cuk, kü çük lü ðün de kuv vet li bir ders-i i ma nî a la maz sa, son ra pek zor ve müþ kül bir tarz da Ýs lâ mi yet ve i ma nýn er kân la rý ný ru hu na a la bi lir. A de ta gayr-ý müs lim bi ri si nin Ýs lâ mi ye ti ka bul et mek de re ce sin de zor o lu yor, ya ba nî dü þer. Bil has sa, pe der ve va li de si ni din dar gör mez se ve yal nýz dün ye vî fen ler le zih ni ter bi ye ol sa, da ha zi ya de ya ba ni lik ve rir. O hal de o ço cuk, dün ya da pe der ve va li de si ne hür met ye rin de is tis kal e dip ça buk öl me le ri ni ar zu i le on la ra bir ne v'î be lâ o lur. A hi ret te de on la ra þe fa at çi de ðil, bel ki dâ vâ cý o lur: Ne den i ma ný mý ter bi ye-i Ýs lâ mi ye i le kur tar ma dý nýz? Ýþ te bu ha ki ka te bi na en, en bah ti yar ço cuk lar on lar dýr ki, Ri sâ le-i Nur da i re si ne gi rip dün ya da pe der ve va li de si ne hür met ve hiz met ve ha se na tý i le on la rýn def ter-i a mâ li ne ve fat la rýn dan son ra ha se na tý yaz dýr mak la ve a hi ret te on la ra de re ce si ne gö re þe fa at et mek le bah ti yar ev lat o lur lar. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 86 *** O þef kat li va li de, ço cu ðu nun ha yat-ý dün ye vi ye de teh li ke ye gir me me si, is ti fa de ve fay da gör me si i çin her fe da kâr lý ðý na za ra a lýr, o nu öy le ter bi ye e der. Oð lum pa þa ol sun di ye bü tün ma lý ný ve rir, ha fýz mek te bin den a lýr, Av ru pa ya gön de rir. Fa kat o ço cu ðun ha yat-ý e be di ye si teh li ke ye gir di ði ni dü þün mü yor. Ve dün ya hap sin den kur tar ma ya ça lý þý yor; Ce hen nem hap si ne düþ me me si ni na za ra al mý yor. Fýt rî þef ka tin tam zýd dý o la rak, o mâ sum ço cu ðu nu, â hi ret te þe fa at çi ol mak lâ zým ge lir ken dâ vâ cý e di yor. O ço cuk, Ni çin be nim i ma ný mý tak vi ye et me den bu he lâ ke ti me se be bi yet ver din? di ye þek vâ e de cek. Dün ya da da, ter bi ye-i Ýs lâ mi ye yi tam al ma dý ðý i çin, va li de si nin ha ri ka þef ka ti nin hak ký na kar þý lâ yý kýy la mu ka be le e de mez, bel ki de çok ku sur e der. Lem a lar, 24. Lem a, 1. Nük te LÜ GAT ÇE fe râ iz-i þer i ye: Þe ri a - týn ya pýl ma sý ný mec bur et ti ði e mir ler. ma sû ni yet: Do ku nul - maz lýk, e min lik. kab le l-bü lûð: Er gen lik ön ce si, bü lûð dan ön ce. hadd-i bü lûð: Bü lû - ða er me ya þý, tek lif-i Ý - lâ hî nin baþ la dý ðý, na - maz ve o ruç gi bi e mir - le rin ye ri ne ge ti ril me si - nin þart ol du ðu yaþ. âmm: U mu mî, ge nel. NURLARDA SEYAHAT AHMET DEMÝRDÖÐMEZ e vek kü lün ke li me mâ nâ sý; ve kîl kýl ma, i þi baþ ka sý na ha va le et me. Al lah a da yan ma ve gü ven me, gü cü nün yet me di ði yer de Al lah tan bek le me. Bir i þin ger çek leþ me si i çin ge re ken ça lýþ ma yý ve ça ba yý gös te rip se bep le re baþ vur duk tan son ra i þi Al lah a bý rak ma, ne ti ce yi O'n dan bil me, ka de re ra zý ol mak týr. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur da te vek kül ü ze rin de çok dur muþ, A ziz, sý ddýk, sar sýl maz ve te vek kü lün ma hi ye ti ni ve kýy me ti ni an la yan kar deþ le rim 1 i fa de le riy le te vek kü lün bü yük ö ne mi ne ve mü min i çin za ru rî ol du ðu na dik kat çek miþ tir. Çün kü Ýn san za yýf týr, be lâ la rý çok; fa kir dir, ih ti ya cý pek zi yâ de; â ciz dir, ha yat yü kü pek a ðýr. E ðer Ka dîr-i Zül ce lâl e da ya nýp te vek kül et mez se ve i ti mad e dip tes lim ol maz sa, vic dâ ný dâ im a zab i çin de ka lýr. Se me re siz me þak kat ler, e lem ler, te es süf ler o nu bo ðar; ya sar hoþ ve ya ca na var e der. 2 Ha ki kî i ma nýn bir gös ter ge si o lan te vek kül, is ti nad ve is tim dat nok ta la rý ný ta zam mun e di yor. 3 Bu yüz den Ýn san za af ve ac zi ni ve fakr ve ih ti ya cý ný, bir Ka dîr-i Ra hî me te vek kül i le te dâ vi e der. Ha yat ve vü cu dun yü kü nü, O nun kud re ti ne, rah me ti ne tes lim e dip, ken di ne yük le me yip, bel ki ken di si o ha ya tý na ve nef si ne bi ner hük - El-mev tü hak kun Ö lü mü biz den ý rak gör dük, hep u zak ta, Þey tan la ne fis, bek ler du rur tu zak ta, Ga ye mi zi bi lip, kal ma ma lý yýz ay ný du rak ta, Muh kem â yet o lan, El-mev tün hak da, Ya kýn lýk de re ce si ne gö re bi zi et ki le di, Tûl-i e mel, hýrs ar zu la rý mý zý bi le di, Þim þek çak tý, gök þid det li gür le di, Li sâ nýn ca lâ i lâ he il lal lah de yip bir le di, Mu sî bet ler, has ta lýk lar ö lü mü ha týr la týr, An la yan la ra kâ fî ge lir bir kaç sa týr, Kim se da rýl ma sýn, ký rýl ma sýn ha týr, Ba na ru cû e de cek si niz der, Ha kim-i Fâ týr, Ýn san oð lu gi der, bu min val ü ze re, Ö lüm çok þey le ri ha týr la týr biz le re, Kuv vet ten dü þüp, að rý lar gi rer diz le re, Yol a çýk ga yet, ne hâ cet boþ söz le re, Ge niþ gör dü ðü müz uf ku muz çok dar, Ka bir að zý ný aç mýþ biz le re e der ih tar, Da ðar cý ðýn da var sa gü zel a mel den bir mik tar, Rab bim bi ze rah met et, ce hen nem den kur tar, HA SAN YE ÞÝL KA YA mün de bir ra hat ma kam bu lur. Ken di si nin nâ týk bir hay van de ðil, bel ki ha ki kî bir in san ve mak bul bir mi sa fir-i Rah mân ol du ðu nu bil di rir. 4 Te vek kül et mek is te yen ler (baþ ka sý na de ðil) sa de ce Al lah a gü ven sin ler 5 â ye tin den ha re ket le i ki ay rý te vek kü le dik kat çe ken Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, bir bi rin den ni ha yet de re ce de ba îd, hat tâ bi ri tem bel li ðin ün va ný, di ðe ri ha ki kî ih lâ sýn sa - Bediüzzaman Hazretleri, Risâle-i Nur da tevekkül üzerinde çok durmuþ, Aziz, sýddýk, sarsýlmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kýymetini anlayan kardeþlerim ifadeleriyle tevekkülün büyük önemine ve mü min için zarurî olduðuna dikkat çekmiþtir. de fi o lan i ki te vek kü lü ki, bi ri, me þi e tin muk te zâ sý o lan es bab a ra sýn da ki ni za ma kar þý te mer rüd hük mün de o lan, ter tib-i mu kad de mat ta ki bir te vek kül-ü tem be lâ ne; di ðe ri, Ýs lâ mi ye tin muk te zâ sý o lan, ne ti ce i ti ba rýy la ger den dâ de-i tev fik o la rak va zi fe-i i lâ hi ye ye ka rýþ ma mak la te ret tüb-ü ne ti ce de mü mi nâ ne te vek kül dür 6 söz le riy le ý þýk tut muþ tur. Ýh lâ sýn sa de fi ve mü mi nâ ne te vek kül o la rak ni te le di ði doð ru ve ha ki kî te vek kü lün ma hi ye ti ni Yir mi Ü çün cü Söz ün Ü çün cü Nok ta sýn da e le a lan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Yan lýþ an la ma! Te vek kül, es bâ bý bü tün bü tün red det mek de ðil dir. Bel ki, es bâ bý dest-i kud re tin per de si bi lip ri â yet e de rek; es bâ ba te þeb büs i se, bir ne v'î du â-i fi i lî te lâk kî e de rek; mü seb be bâ tý yal nýz Ce nâb-ý Hak tan is te mek ve ne ti ce le ri O'n dan bil mek ve O' na min net tar ol mak tan i bâ ret tir 7 söz le riy le de te vek kü lün ve ciz bir ta ri fi ni yap mýþ týr. Bu mâ nâ lar ý þý ðýn da, mü mi nâ ne te vek kül bir çok me zi ye ti i çi ne al mak ta dýr. Me se lâ, mü min, â lem de ki ni za ma ri â yet et mek le tev fik-i Ý lâ hî yi; se bep le ri kud ret e li nin per de si bi lip te þeb büs et me kle fi i lî du â yý; ne ti ce le ri Al lah tan is te mek, bil mek, baþ ka la rý na de ðil sa de ce Al lah a min net tar ol makla; hem tev hi di, hem ih lâ sý, hem rý za-i Ý lâ hi yi ka zan mak ta; hem de kâ i na týn di len ci li ðin den ve her ha di se nin kar þý sýn da tit re mek ten ve hod fü ruþ luk tan ve mas ka ra lýk tan ve þe kâ vet-i uh re vi ye den (â hi ret a za býn dan) ve taz yi kat-ý dün ye vi ye (dün ye vî bas ký ve sý kýn tý lar) hap sin den kur tul mak ta dýr. 8 Bu i ti bar la, her mü min ga yet kuv vet li bir nok ta-i is ti nat o lan i man-ý bil lah tan ge len 9 te vek kül ma ka mý ný ve tes lim rüt be si ni ve rý za de re ce si ni ka zan mak 10 he de fi ne o dak lan ma lý dýr. Bu nun i çin i se, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin þu i fa de le ri ne ku lak ve ril me li dir: Ben tah min e di yo rum ki, bü tün kü re-i ar zýn bu yan gý nýn da ve fýr tý na la rýn da se lâ met-i kal bi ni ve is ti ra hat-ý ru hu nu mu ha fa za e den ve kur ta ran yal nýz ha ki kî ehl-i i mân ve ehl-i te vek kül ve rý za - dýr. Bun la rýn i çin de de en zi ya de ken di ni kur ta ran lar, Ri sâ le-i Nur un da i re si ne sa da kat le gi ren ler dir. Çün kü bun lar, Ri sâ le-i Nur dan al dýk la rý i man-ý tah ki ki ders le ri nin nu ruy la ve gö züy le, her þey de rah met-i Ý lâ hi ye nin i zi ni, ö zü nü, yü zü nü gö rüp her þey de ke mâl-i hik me ti ni, ce mâl-i a da le ti ni mü þa he de et tik le rin den, ke mâl-i tes li mi yet ve rý zay la, ru bu bi yet-i Ý lâ hi ye nin ic ra a týn dan o lan mu sî bet le re kar þý tes li mi yet le, gü le rek kar þý lý yor lar, rý za gös te ri yor lar. Ve mer ha met-i Ý lâ hi ye den da ha i le ri þef kat le ri ni sür mü yor lar ki, e lem ve a zap çek sin ler. Ýþ te bu na bi na en, de ðil yal nýz ha yat-ý uh re vi ye nin, bel ki dün ya da ki ha ya týn da hi sa a det ve lez ze ti ni is te yen ler, had siz tec rü be le riy le, Ri sâ le-i Nur un i ma nî ve Kur â nî ders le rin de bu la bi lir ler ve bu lu yor lar. 11 Bir sul tan gi bi, bü tün kâ i na týn du â la rý ný ken di du â la rý mýz i çi ne al mak ve bir abd-i kül lî ve bir ve kîl-i u mu mî gi bi yal nýz Al lah tan yar dým is te yip, kâ i na týn gü zel bir tak vi mi ol mak 12 i çin te vek kül mer te be le rin de te rak kî et mek ve Tev rat ýn bir â ye tin de Ce nâb-ý Hakk ýn Sen be nim ku lum ve re su lüm sün. Sa na Mü te vek kil a dý ný ver dim. 13 de di ði Re sul-i Ek rem E fen di miz A ley his sa la tü Ves se lâm ýn yo lun da yü rü mek ve o nun bu za man da ki va ri si o lan Üs tad Be di üz za man ve Ri sâ le-i Nur un mes lek ve meþ re bi ni ya þa mak te men ni siy le. Dip not lar: 1- Þu â lar, s. 530, 2- Söz ler, s. 51, 3- Mes - ne vî-i Nu ri ye, s. 352, 4- Söz ler, s. 1034, 5- Ýb ra him Sû re si: 12. â yet, 6- Mü nâ za rât, s. 188 (Ye ni As ya Neþ ri yat, ye ni tan zim), 7- Söz ler, s. 501, 8- A ge., s. 502, 9- Lem a lar, s. 380, 10- Mek tu bat, s. 774, 11- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 165, 12- Söz ler, s. 508, 13- Mek - tu bat, s. 286.

13 ALMAN BÝLÝM ADAMI PROF. DR. GUDRUN KRÄMER: Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y11 KASIM 2010 PERÞEMBE TEMÂÞÂ Ýslâm, Almanya nýn Güve bir parçasý ALMANYA CUMHURBAÞKANI WULFF'TAN SONRA PROF. DR. KRAMER DE ÝSLÂM DÝNÝNÝN ÜLKENÝN YENÝ BÝR ÖGESÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. FOTOÐRAF: Çok küçük cüz iyatlar var, mu cizat-ý san atça külliyattan üstündür. Bediüzzaman, Mektubat, s. 242 AL MAN YA DA, Ýs lâm ýn ve Müs lü man - la rý ül ke nin bir par ça sý o lup ol ma dý ðý tar týþ ma la rý sü rer ken, Ýs lâm ve Müs lü - man la rý he def a lan a çýk la ma la ra an lam lý bir ce vap, a raþ týr ma la rýy la u lus lar a ra sý Ger da Hen kel 2010 ö dü lü ne lâ yýk gö rü - len Al man bi lim in sa ný Prof. Dr. Gud - run Krä mer den gel di. A raþ týr ma cý Krä - mer, Ýs lâm Al man kül tü rü nün ye ni bir ö ge si, bir par ça sý dýr de di. Al man ya ve Ba tý dün ya sýn da ya pý lan bir di ðer ha ta ya dik kat çe ken bi lim ka dý ný Prof. Dr. Gud - run Krä mer, a þý rý lýk ve te rö rün Ýs lâm la ay nýý ke fe ye ko nul ma sý nýn yan lýþ lý ðý na vur gu yap tý. Prof. Dr. Krä mer, Bun la rý Ýs lâm la ay ný ke ye fe koy mak, A man top - lu mu nun ak tü el a raþ týr ma lar da ki gö rüþ - le ri ne de da ya na rak, bü - tün Al man top lu - mu nun Ne o na - zi ler den o - luþ tu ðu nu söy le mek gi bi o lur. Bir þe yi gör mez - den ge le me ye ce ði miz gi - bi, di ðer le ri ni de gör mek, al - gý la mak ge re kir de di. A þý rý, kök ten ci Ýs lâm cý la rýn ken di ül ke le - rin de bi le hal kýn ço ðun lu ðu nu ar ka sý na a la ma dý ðý ný, ço ðu za man yal nýz kal dýk - la rý ný ha týr la tan Ýs lâm bi lim ci Krä mer, bun la rýn gör mez den ge lin me me si ge - rek ti ði nin al tý ný çiz di. Berlin / cihan WULFF A DES TEK VER DÝ GUD RUN Krä mer, Ýs lâm Al man ya nýn bir par ça sý dýr di yen Cum - hur baþ ka ný Chris ti an Wulff a da hak ver di. Prof. Dr. Krä mer, Bu bir ger çe ðin ta ným lan ma sý dýr de di. Al man ya da mil yon lar ca Müs lü man bu lun du ðu na dik kat çe ken Prof. Dr. Krä mer, a - na ya sa ya gö re on la rýn da ken di din le ri ni pra ti ðe dök me hak la rý ol du ðu nu di le ge tir di. A raþ týr ma cý Prof. Dr. Krä - mer, Ta rih te Ýs lâm Al man kül tü rü nün bir par ça sý de - ðil di. A ma Ýs lâm Al man kül tü rü ne ye ni bir öge o la - rak ka týl mýþ týr i fa de le ri ni kul lan dý. Cumhurbaþkaný Wulff'un "Ýslâm, Almanya'nýn bir parçasý" sözlerine bilim adamýndan destek geldi. Ma vi Yýl dýz ko ru ma al týn da n DÜN YA ü ze rin de ya pý lan in ce le me ler de nes li tü ken mek ü ze re o lan ve Bern Söz leþ me si ge re ði çok teh li ke li ve mut lak ko run ma sý ge re ken ka - te go ri sin de yer a lan Am so ni a o ri en ta lis Ma vi Yýl dýz bit ki si Ko ca e li Ü ni ver si te si nde ko ru ma al tý na a lý na rak, ço ðal týl ma ya baþ lan dý. Ma vi Yýl - dýz bit ki si Dün ya da sa de ce Yu na nis tan ýn ku zey - do ðu sun da ve Tür ki ye nin ku zey ba tý sýn da son de re ce dar ya yý lýþ gös te ren, na dir ve tü ken me teh di di al týn da o lan bir bit ki tü rü. Yu na nis tan lý bo ta nik çi ler ta ra fýn dan 1974 ta ri hin den son ra hiç bir ve ri nin bi lim dün ya sý na su nul ma ma sý, bit ki nin sa de ce Tür ki ye de kal dý ðý bil gi si ni kuv - vet len di ri yor. Yu nan lý pro je or tak la rý i le Yu na - nis tan da ya pý la cak a ra zi ça lýþ ma la rý so nu cun da ma vi yýl dý zýn sa de ce Tür ki ye de kal dý ðý ka yýt la ra ge çi ri le rek, dün ya ya i lan e di le cek. Kocaeli / cihan Sa man yo lu nda ye ni ke þif n A ME RÝKAN U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA) nýn Fer mi U zay Te les ko pu, Sa man yo - lu ga lak si si nin mer ke zin de yak la þýk 50 bin ý þýk yý lý ge niþ li ðin de dev bir ya pý göz lem le di. Bi lim der gi si The As troph ysi cal Jo ur nal de ya yýn la - nan a raþ týr ma so nuç la rý na gö re, ga ma ý þýn la rýy - la tes bit e di len ka bar cýk þek lin de ki ya pý, as lýn da ga lak si nin mer ke zin de ki çok bü yük bir ka ra de - lik ten püs kü ren ka lýn tý lar o la bi lir. Vir go (Ba - þak) ta kým yýl dý zýn dan, Grus (Tur na) ta kým yýl - dý zý na ka dar u za nan ya pý nýn mil yon lar ca yýl ya - þýn da o la bi le ce ði be lir ti li yor. De va sa ka bar cý - ðýn, mil yon lar ca yýl ön ce pat la yan bir yýl dý zýn ya da yýl dýz kü me si nin yol aç tý ðý i na nýl maz bo - yut ta ki gaz bo þal ma sýn dan da kay nak la na bi le - ce ði kay de di li yor. Ýstanbul / cihan 118 yýl dýr þi fa da ðý tý yor n AN KA RA YA 80 ki lo met re u zak lýk ta ki I lý ca Va di si nde yer a lan A yaþ Ýç me ce ve Kap lý ca la rý, 118 yýl dýr þi fa da ðý tý yor. Bin ya tak ka pa si te si ne sa hip o lan A yaþ Kap lý ca la rý, fi zik te da vi mer ke zi o la rak da hiz met ve ri yor. A yaþ Ýç me ce ve Kap lý - ca la rý nýn iç me su yu ka li te si o la rak dün ya da ü - çün cü ol du ðu be lir ti li yor. Kar bon di ok sit ve çe þit - li mi ne ral ler ba ký mýn dan muhtevasý zen gin o lan su yun sý cak lý ðý 51 san tig rat de re ce ye ka dar çý ký - yor. Kap lý ca nýn iþ let me or ta ðý Muh lis Bal, A yaþ Kap lý ca la rý nýn 1892 yý lýn da a çýl dý ðý ný ve üç ku - þak týr hiz met ver di ði ni be lir te rek, te si sin 12 ay bo yun ca a çýk ol du ðu nu söy le di. Ankara / cihan Ýk bal duâlarla a ný lý yor FÝ KÝR LE RÝ ve þi ir le riy le Pa kis - tan ýn ba ðým sýz lý ða ka vuþ ma - sýn da bü yük rol oy na yan þa ir, fi lo zof ve si ya set a da mý Mu - ham med Ýk bal, 133. do ðum yýl dö nü mün de, ül ke ge ne - lin de dü zen le nen tö ren - ler le a ný lý yor. Ýlk tö ren, Do ðu nun bü yük þa i ri o la rak bi li nen Ýk bal in La hor þeh rin de ki me za - rýn da ya pýl dý. Öð ren ci, öð ret men, si ya set çi ve as ker le rin a ký ný na uð ra - yan me zar da, Kur ân-ý Ke rim ve du â lar o kun du. Ýk bal in 133. do ðum yýl - dö nü mü i çin, Pa kis tan ýn çe þit li þe hir le rin de prog - ram lar, se mi ner ler, kon fe - rans lar ve pa nel ler dü zen len di. Ay rý ca fe de ral hü kü met ve e - ya let hü kü met le ri, res mî prog - ram lar la Ýk bal i an dý. Pa kis tan dev let te le viz yo nu ve ö zel te le - viz yon lar da, ö zel ya yýn la rýn da Ýk bal in ha ya tý ný, dü þün ce le ri ni ve e ser le ri ni an lat tý. Hü kü met, Ýk bal in 133. do ðum yýl dö nü - mü dolayýsýyla bir gün lük res - mî ta til i lân et miþ ti. Pa kis tan Dev let Baþ ka ný A sýf A li Zer da ri de Ýk bal in do ðum gü nü dolayýsýyla ya yým la dý ðý me saj da, Ýk bal in Hint Alt Ký t'a sý nda ya - þa yan e sir Müs lü man lar i çin ba ðým sýz va tan fik ri ni or ta ya at tý ðý ný ve bu fi kir uð run da o la - ða nüs tü mü ca de le ver di ði ni ha - týr la ta rak, Bu gün ül ke yi teh dit e den a þý rý lýk, te rö riz me ve bö - lün müþ lü ðe kar þý Ýk bal in ev - ren sel Ýs lâm di ni ni en gü zel þe - kil de yo rum la yan öð re ti ve fel - se fe si ne ih ti yaç duy mak ta yýz de di. Ýslamabad / aa MUHAMMED ÝKBAL KÝMDÝR? 1873 yýlýnda Ýngiliz sömürgesi Hindistan ýn Siyalkot þehrinde dünya gelen Ýkbal, ilk eðitimini Ýslâmî ilimler üzerine aldý. Hocalarýnýn teþvikiyle edebiyata yönelen Ýkbal, Lahor daki Doðu Dilleri Fakültesi nde yüksek öðrenimini tamamladýktan sonra, 1905 yýlýnda felsefe ve hukuk eðitimi almak üzere Ýngiltere ye gitti. Felsefe üzerine Almanya da doktora yapan Ýkbal, 1908 de ülkesine döndü ve Hindistanlý Müslümanlarýn baðýmsýzlýk mücadelesi fikrini ortaya atarak, siyasete baþladý. Ýkbal in çaðdaþ Urdu ve Fars edebiyatýnýn önemli eserleri olarak kabul edilen coþkulu þiirlerinin, Müslüman halkýn Ýngiliz sömürgeciliðine baþkaldýrmasýnda ve Pakistan ýn kuruluþunda büyük etkisi oldu. Benliðin Sýrlarý, Aþk ve Tutku, Doðudan Esintiler, Cibril in Kanadý, Esrar ý Rumuz ve Þarktan Haberler gibi birçok esere imza atan Ýkbal, Pakistan ýn baðýmsýzlýðýný göremeden, 21 Nisan 1938 tarihinde Lahor da vefat etti.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı