Oyunu reformlarla bozun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyunu reformlarla bozun"

Transkript

1 ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da Ha be ri say fa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 KASIM 2010 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyunu reformlarla bozun TÜRKÝYE AB ÝÇÝNDE KENDÝSÝNE ÇIKARILAN ENGELLERÝ, REFORMLARI SÜRDÜREREK AÞABÝLÝR. ÜYELÝK MÜZAKERELERÝNE BAÞLAYAN HÝÇBÝR ÜLKE REDDEDÝLMEDÝ n Ýngiliz "Finan ci al Ti mes" ga ze te si, Tür ki ye'nin AB sü re ci ni de ðer len dir di ði baþ ya zý la rýn - dan bi rin de, AB i le mü za ke re sü re ci ne baþ la yan hiç bir ül ke nin so nun da red de dil me di ði ni vur gu la dý, a ma AB'nin oy bir li ðiy le mü za ke re le re baþ la ma ka ra rý nýn ar dýn dan beþ yýl geç ti - ði ni ve i ler le me nin dur du ðu nu ha týr latarak, 2005 yýlýndan bu yana müzakere edilmesi gereken 35 fasýldan ancak 13'ü açýlabildi. 18'i ise engellenmiþ durumda ifadesini kullandý. BAZI AB ÜYELERÝ DE TÜRKÝYE'YÝ ENGELLEMEKTEN VAZGEÇMELÝ n Tür ki ye'ye ü ye lik i çin yol a ça ca ðý ta ah hü dün de bu lu nan AB, þim di a yak di ri yor gö rü - þü nü di le ge ti ren ga ze te, bil has sa Fran sa'nýn ve Rum la rý n çý kar dý ðý en gel le me le re dik kat çe ker ken, Tür ki ye, fa sýl lar mü za ke re ye a çýl ma sa da re form larý sür dü re ce ði ni a çýk la dý. Bu doð ru bir ham le. Tür ki ye Re form la rý uy gu la ya rak kö tü ni yet le ri or ta ya çý ka ra bi lir. AB ü ye si ül ke ler de An ka ra'nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me li di ye yaz dý. Ha be ri say fa 4 te Erdoðan: Gündemde bedelli askerlik yok n Baþ ba kan Er do ðan, söz leþ me li er mo de li i le il gi li ha zýr lýk la rýn ken - di le ri ne gel di ði ni be lir te rek, Bu - nun ü ze rin de bi zim de bir ça lýþ - ma mýz var. Ýþ, þu an da i ler li yor. A - ma be del li ke sin lik le þu an da gün - dem de yok tur. Bu nun bi lin me si ni is te rim de di. Ha be ri say fa 5 te FÜZE KALKANININ GÖRÜÞÜLECEÐÝ NATO ZÝRVESÝ YAKLAÞIYOR Cephe ülkesi olmayalým Kürtçe savunmaya yine red kararý n Te rör ör gü tü PKK yý da bün ye sin - de bu lun du ran KCK/TM a na dâ vâ - sý ný tý ka yan Kürt çe sa vun ma ta le bi yi ne red de dil di. Di yar ba kýr 6 ýn cý A - ðýr Ce za Mah ke me sinin taleple il gi - li red ka ra rý na kar þý sa nýk a vu kat la - rý nýn 4. A ðýr Ce za Mah ke me sine yap tý ðý i ti raz bu mahkeme tarafýndan reddedilerek Kürtçe savunma talebi geri çevrildi. Ha be ri say fa 4 te ABD eski Baþkaný Bush a suç duyurusu n U lus la ra ra sý Af Ör gü tü ile ABD Tem sil ci ler Mec li si ü ye si Jer rold Nad ler, es ki ABD Baþ ka ný Ge or ge W. Bush hak kýn da, Ka rar An la rý ki ta býn da, te rör le mü ca de le de, te - rö rist le re kar þý su da bo ðul ma his si ve ren iþ ken ce yön te mi ni o nay la dý - ðý ný ve bu yön te min kul la nýl ma sý na i zin ver di ði ni i ti raf et ti ði nden do la - yý so ruþ tur ma a çýl ma sý çað rý sýn da bu lun du lar. Say fa 7 de Ýkbal duâlarla anýlýyor n Dün bi rin ci say fa da Ýk bal 133 ya - þýn da baþ lý ðý i le a nons et ti ði miz ha - ber tek nik bir ha ta so nu cu ga ze te - miz de yer al ma dý. Ö zür di le ye rek, ha - be ri bu gün 16. say fa da ya yýn lý yo ruz. Nükleer pazarlýkta Türkiye devre dýþý mý? n A me ri kan CNN te le viz yo nu, ABD ve müt te fik le ri nin, Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li mü za ke re le rin Tür ki ye de ya pýl ma sý ný is te me di ði ni ve baþ ka bir yer ö ne re ce ði ni ö ne sü rer ken, ABD Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley de, Ý ran i le 5 ar tý 1 ül ke - le ri a ra sýn da ki top lan tý nýn ye ri ve ta ri hi ko nu sun da he nüz bir net - lik bu lun ma dý ðý ný i fa de et ti. Ha be ri say fa 7 de n NATO'nun Kasým'da Lizbon'da yapýlacak olan zirve toplantýsýnýn tarihi yaklaþýrken, Türkiye'de kurulmasý öngörülen füze kalkanýyla ilgili tartýþmalar devam ediyor. Türkiye'nin konuyla ilgili nihaî tavrýnýn, Soðuk Savaþta olduðu gibi bir cephe da kanat ülkesi olmayacaðýz diyen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý çizgide kalýp kalmayacaðý konusu ise belirsizliðini koruyor. FÝYATIN DÜÞMESÝ UMULUYOR Kurbanlýk için son gün bekleniyor n Can lý hay van pa za rýn da kur - ban be si ci le ri sa týþ ya pa ma dýk - la rý i çin hay van la rý ný bay ram son ra sý ka sap ya da et kom bi ne - le ri ne sat ma yý dü þü nür ken, va - tan daþ larýn da Son gün ler de fi - yat lar dü þer dü þün ce siy le kur - ban lýk al ma dý ðý göz lem le ni yor. Ha be ri say fa 6 da 139 BÝN KÝÞÝYE BAYRAMDA KEY HARÇLIÐI Ha be ri say fa 6 da Ha be ri say fa 5 te ISSN ÝSRAÝL ZÝNDANLARINDA 6 BÝN 700 FÝLÝSTÝNLÝ Haberi sayfa 7 de

2

3

4 4 FARK Yasakçý anlayýþ, reforma da engel FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ve rim li kul la ný la bil se, ül ke mi zin sa hip ol du ðu im kân lar he pi mi ze ye ter. A ma ne den se bu im kân la rý yer li ye rin de kul la na mý yo ruz. Her da im i le ri a dým at mak ge re kir ken, ye rin de say ko mu tu al mýþ gi bi lü zum suz tar týþ ma lar la yýl la rý he ba e di yo ruz. Her ke sin bil di ði ü ze re ül ke miz, yýl lar ön ce baþ la yan bir AB yol cu lu ðu na a dým at tý. A ðýr ak sak da ol sa i ler le yen bu yol cu lu ðun hý zý ko nu sun da þüp he ler var. Dost-düþ man her kes, bu yol cu lu ðun ol ma sý ge re ken gi bi i ler le me di ði nin far kýn da. Ni te kim, 9 Ka sým 2010 ta ri hin de Av ru pa Bir li ði yet ki li or gan la rýn ca a çýk la nan 2010 Tür ki ye Ý ler le me Ra po ru nda da bu ya vaþ la ma ya dik kat çe ki li yor. Ra por da, Tür ki ye den yep ye ni si vil bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý da is te ni yor. (www.ha ber turk.com, 9 Ka sým 2010) AB i le ü ye lik mü za ke re le ri baþ la týp da bu nu so na er di re me yen her han gi bir ül ke yok. Bu du rum Tür ki ye i çin se vin di ri ci bir bil gi, a ma mü za ke re le ri baþ la týp da piþ man mýþ gi bi ya pan ül ke de her hal de ol ma mýþ týr! Ne ya zýk ki Tür ki ye nin hâl ve gi di þi ne ba kýl dý ðýn da, ki mi dö nem ler böy le dav ran dý ðý söy le ne bi lir. Ba zý si ya sî par ti ler mu ha le fet tey ken AB ye ü ye lik sü re ci ne kar þý çý kar ken, ba zý la rý hü kü met tey ken de kar þý çý ka bi li yor. Fa kat bu nu, a çýk ça Biz ü ye ol mak is te mi yo ruz di ye rek de ðil de, gö rüþ me le ri ya vaþ la ta rak, za man za man da lâf da la þý na gi re rek ya pý yor. AB ü ye lilk ta le bi mil le tin ta be bi dir. Se be bi de da ha hür ve da ha â dil bir ül ke de ya þa ma ka rar lý lý ðý dýr. Hür, â dil, de mok rat ve zen gin bir ül ke de ya þa mak 70 mil yo nun u laþ mak i çin ö nü ne doy du ðu bir he def tir. Son yýl lar da a tý lan ba zý müs bet a dým la rýn mil le ti nis be ten de ol sa ra hat lat ma sý; he de fin tu tar lý ol du ðu nu da gös te rir. Me se lâ, yýl lar dan be ri de vam e den ve mil le ti ca nýn dan bez di ren ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý nda kýs men de ol sa bir yu mu þa ma ol ma sý mil le tin de rin bir ne fes al ma sý na ve si le ol du. El be te a tý lan bu a dým lar tak dir e di li yor, a ma he men i lâ ve et mek la zým ki bu a dým lar Gü zel, a ma yet mez! Ka nun lu ya da ka nun suz, in san hak la rý ný ih lâl e den her tür lü fa a li yet so na er me li, in san lar þa ha ne hür ol duk la rý ný his se de bil me li. Ýn san la rýn hür ve â dil bir ül ke de ya þa ma sýn dan kim ler ür ker? Ýf sat ko mi te le ri ür ker, çün kü on lar her hâl ve þart al týn da kav ga dan ve bas ký dan bes le nir. Bas ký so na e rip de mil let hak ký ný a ra ya bi lir hâ le gel di ðin de on la ra ya pa cak iþ kal ma mýþ o lur. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði yo lun da ki i ler le yi þi ne en gel o lan lar el bet te sa de ce i çer de ki et ki li ve yet ki li o dak lar de ðil dir. Baþ ta AB ü ye si ül ke ler ol mak ü ze re dün ya nýn baþ ka ül ke le rin de de Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný is te me yen mih rak lar, þe be ke ler ve o dak lar var dýr. Men fa at ü ze ri ne dö nen dün ya da iþ le rin böy le yü rü yor ol ma sý da an la þý la bi lir. Bü tün bu plan lar da yi ne Tür ki ye nin ka rar lý a dým at ma sýy la bo zu la bi lir. Ýn gi liz Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, AB ü ye si ül ke le rin, An ka ra nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me si ge rek ti ði ni yaz mýþ. Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci ni de ðer len di ren FT, 2005 yý lýn dan bu ya na mü za ke re e dil me si ge re ken 35 fa sýl dan an cak 13 ü nün a çý la bil di ði ne dik kat çek miþ. Ay ný ga ze te, Re form la rý uy gu la ya rak Tür ki ye, Av ru pa nýn kö tü ni ye ti ni or ta ya çý ka ra bi lir hük mü ne var mýþ. (A A, 10 Ka sým 2010) Dik kat le ba ký lýr sa, Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný is te me yen ler i le ya sak çý lar ýn ay ný an la yýþ ta buluþtuðu gö rü lür. Þa hin, BDP ye SPK yý ha týr lat tý ntbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, BDP Grup top lan tý sýn da Türk çe den baþ ka bir dil le hi tap e dil me si nin Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nun 81. mad de si nin hü küm le ri ne ay ký rý bir fa a li yet ol du ðu nu be lir te rek, Tüm si ya sî par ti le ri mi zin, on la rýn yet ki li le ri nin bu ku ral la ra uy ma la rý ge rek ti ði ni TBMM Baþ ka ný o la rak ha týr la tý yo rum. Ak si hal de ya sa lar da bu tür dav ra nýþ la ra han gi so nuç lar bað lan mýþ sa on lar i le il gi li iþ lem ya pý lýr de di. Þa hin, An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak ve be ra be rin de ki he ye ti ka bu lün de so ru la rý ce vap la dý. BDP Grup Baþ kan ve ki li Ben gi Yýl dýz ýn ön ce ki gün grup top lan tý sýn da Kürt çe ko nuþ ma sýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne Þa hin, þun la rý kay det ti: Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ku ral la rý o lan bir dev let tir. Si ya sî par ti le ri mi zin uy ma sý ge re ken e sas lar hem A na ya sa mýz da hem de Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nda a çýk ça i fa de e dil miþ tir. Si ya sî par ti ler, tü zük ve prog ram la rý nýn ya zý mý ve ya yý mýn da, kon gre le rin de, a çýk ve ka pa lý sa lon top lan tý la rýn da ve pro pa gan da la rýn da Türk çe den baþ ka bir dil kul la na maz lar. Bu ya sa la rý mýz da a çýk ça bel li dir. Do la yý sýy la si ya sî par ti le ri miz de bu ya sa lar çer çe ve sin de fa a li yet te bu lun ma lý dýr lar. TBMM de gru bu bu lu nan bir si ya sî par ti nin grup top lan tý sýn da Türk çe den baþ ka bir dil le hi tap e dil me si Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nun 81. mad de si nin hü küm le ri ne ay ký rý bir fa a li yet tir. Tüm si ya sî par ti le ri mi zin, on la rýn yet ki li le ri nin bu ku ral la ra uy ma la rý ge rek ti ði ni TBMM Baþ ka ný o la rak ha týr la tý yo rum. Ak si hal de ya sa lar da bu tür dav ra nýþ la ra han gi so nuç lar bað lan mýþ sa on lar i le il gi li iþ lem ya pý lýr. An ka ra / ci han AB Tür ki ye ye i ki yüz lü yak laþ ma yý bý rak ma lý TÜR KÝYE-AB Kar ma Par la men to Ko mis yo nu (KPK) Eþ baþ ka ný He le ne Fla ut re, Tür ki ye nin AB ka tý lým mü za ke re le ri ni en gel le yen Fran sa, Al - man ya ve Kýb rýs Rum ke si mi ne tep ki gös ter di. Fla ut re, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, AB Ko mis yo nu nun ya yým la dý ðý Ý ler le me Ra po ru nun, Tür ki ye nin AB yo lun da sür dür dü ðü i ler le me yi kay da ge çir me sin den mem nu ni yet duy du ðu nu be lirt ti. A çýk la ma sýn da AB ü ye li ði i çin de - mok ra tik ve a na ya sal re form yo lun da i ler le yen Tür ki ye, hak ka ni yet li þe kil de ö vül me li dir i fa de si ni kul la nan Fla ut re, ön ce li ðin mev cut re - form la rýn uy gu lan ma sý ve ye ni a na ya sa ko nu sun da fi kir bir li ði sað lan - ma sý na ve ril me si ni is te di. Fla ut re, Tür ki ye nin te rör le mü ca de le si ni in san hak la rý na tam say gý lý yü rüt me si, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðün den ta viz ve ril me me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. He len Fla ut re, ya zý lý a çýk la - ma sýn da þun la rý kay det ti: Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin ge nel du ru mu bu - gün a çýk la nan Ý ler le me Ra po ru nu göl ge le di. AB nin gö be ðin de ki ül - ke le rin (bil has sa Fran sa, Al man ya ve Kýb rýs Rum ke si mi nin) Tür ki - ye nin AB pers pek ti fi ni, bu ül ke nin uy gu la dý ðý re form lar dan ve Ko - pen hag Kri ter le ri ne say gý i çin kay det ti ði i ler le me den ba ðým sýz o la rak en gel le me is te ði ka bul e di le mez. Bu uy gun suz yak la þým, Tür ki ye de ki de mok ra tik re form ça ba la rý na ger çek bir teh dit ve Av ru pa pro je si nin u zun va de li çý kar la rý na mu ha le fet tir. Bu ül ke le rin Tür ki ye nin ka tý lý mý - na i ki yüz lü yak la þý mý ný terk et me vak ti gel di ge çi yor. Brüksel / a a YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE HA BER Gazete dünkü sayýsýnda yer alan baþyazýlarýndan birinde, Türkiye nin AB üyelik süreci deðerlendirildi. FT: Oyunu reformlarla bozun AB Ü YE LE RÝ NÝ TÜR KÝ YE NÝN AB YO LU NU EN GEL LE ME YE SON VER ME YE ÇA - ÐI RAN ÝN GÝ LÝZ GA ZE TE SÝ FI NAN CI AL TI MES, TÜR KÝ YE, RE FORM LA RI UY GU - LA YA RAK AV RU PA NIN KÖ TÜ NÝ YE TÝ NÝ OR TA YA ÇI KA RA BÝ LÝR DÝ YE YAZ DI. ÝN GÝLÝZ Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, AB ü ye si ül ke le rin, An ka ra nýn AB yo lu nu en gel le me ye son ver me si ge rek ti ði ni yaz dý. Ga ze te dün kü sa yý sýn da yer a lan baþ ya zý la rýn dan bi rin de, Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci de ðer len di ril di. Türk le rin U mut suz lu ðu baþ lýk la ya zý da, AB i le mü za ke re sü re ci ne baþ la yan hiç bir ül ke nin so nun da red de dil me di ði kay de dil di ve Tür ki ye, baþ vu ru su red de di len ilk ül ke mi o la ca ðý þek lin de ki me ra kýn da hak lý gö rü le bi lir de nil di. AB nin oy bir li ðiy le mü za ke re le re baþ la ma ka ra rý nýn ar dýn dan beþ yýl geç ti ði ve i ler le me nin dur du ðu be lir ti len ya zý da þun lar kay de dil di: Tür ki ye nin ü ye li ði ne kar þý o lan lar, bu nu ge cik tir mek i çin ki tap ta ki tüm hi le le ri kul la ný yor. Ger çe ði giz le yip, ka ça mak tu tum al ma la rý ya nýl gý ya da ya ný yor. Tür ki ye gi bi hýz lý bü yü yen ve Or ta do ðu da et ki li o lan bir ül ke yi ka bul et mek, AB yi e ko no mik ve stra te jik o la rak güç len di rir. AB li der le ri Tür ki ye nin ü ye li ði ni des tek le me li. Bu nun, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol ma ya tam o la rak ha zýr ol du ðu nu söy le mek an la mý na gel me di ði i fa de e di len ya zý da, AB i ler le me ra po run da da be lir ti len Tür ki ye de ki di nî ve et nik a zýn lýk hak la rý ve ba sýn öz gür lü ðü gi bi ko nu la rýn ö nün de ki en gel le rin a þýl ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Londra / a a TE RÖR ör gü tü PKK yý da bün ye sin de bu lun du ran Kür dis tan Top lu lar Bir li ði (KCK/TM) a na dâ vâ sý ný tý ka yan Kürt çe sa vun ma ta le bi red de dil di. Di yar ba kýr 6 ýn cý A ðýr Ce za Mah ke me si nin Kürt çe sa vun ma ve ter cü man a tan ma sý i le il gi li ka ra rý na kar þý sa nýk a vu kat la rý nýn 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne yap tý ðý i ti raz ka ra ra bað lan dý. Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke me si oy bir li ðiy le, sa nýk a vu kat la rý nýn i ti ra zý ný red det ti. Mah ke me ge rek çe sin de, sa nýk la rýn kol luk ta ve nö bet çi hâ kim lik te Türk çe sa vun ma yap týk la rý ný ha týr la ta rak, sa nýk la rýn Türk çe bil dik le ri nin an la þýl dý ðý ný be lirt ti. KÖ TÜ NÝ YET OR TA YA ÇI KA RI LA BÝ LÝR TÜR KÝYE NÝN ü ye li ði nin ö nün de ki tek en ge lin bu stan dart lar da ki u yuþ - maz lýk ol ma dý ðý be lir ti len ya zý da, þöy le de nil di: Tür ki ye ye ü ye lik i çin bir yol a ça ca ðý ta ah hü dün de bu lu nan AB, þim di a yak di ri yor yý lýn dan bu ya - na mü za ke re e dil me si ge re ken 35 fa sýl dan an cak 13 ü a çý la bil di. 18 i i se en - gel len miþ du rum da ve ço ðu Tür ki ye nin ü ye li ði ne mu ha le fet le ri ni a çýk ça i - lan e den Fran sa ve Kýb rýs gi bi ül ke ler ta ra fýn dan ve a pa çýk si ya sî ne den ler - le... Tür ki ye, be ðe ni top la yan bir þe kil de, fa sýl lar mü za ke re ye a çýl ma sa da, bu a lan lar da re form lar yap ma yý sür dü re ce ði ni a çýk la dý. Bu doð ru bir ham le. Re form la rý uy gu la ya rak Tür ki ye, Av ru pa nýn kö tü ni ye ti ni or ta ya çý ka ra bi lir. Ga ze te, Tür ki ye nin ü ye li ði ö nün de ki en cid dî en gel ler den bi ri nin, Türk ka - mu o yu nun AB ü ye li ði is te ði ni kay bet me si ol du ðu nu ve ü ye li ðe mu ha lif le - rin bu nu um du ðu nu da yaz dý. Ül ke i çin de AB ü ye li ði ne des te ðin düþ tü ðü, Tür ki ye nin ü ye li ði nin en bü yük des tek çi le ri o lan Ýn gil te re ve Ýs pan ya nýn da - ha az ses çý kar dý ðý kay de di len FT de ki ya zý da þu i fa de le re yer ve ril di: Bu ül - ke ler po zis yon la rý ný da ha güç lü sa vun ma lý. En gel le nen fa sýl la rýn gö rü þül - me ye baþ lan ma sý i çin bas týr ma la rý i yi bir et ki ya pa bi lir. Kýb rýs so ru nu nun çö - zü mü i çin bir yol bu lun ma lý. Kýb rýs ý Tür ki ye i le so ru nu bit me den ü ye li ðe al - mak cid dî bir ha tay dý. AB, Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü i çin da ha faz la þey yap ma lý. Bu ko lay ol ma ya cak týr, a ma ö dül da ha güç lü bir bir lik o la cak týr. KCK du ruþ ma sýn da Kürt çe sa vun ma kri zi geç ti ði miz haf ta Çar þam ba gü nü Ka mu ran Yük sek in tüm sa nýk lar a dý na 30 say fa lýk Kürt çe sa vun ma yý o ku mak is te me si ve mah ke me he ye ti nin bu nu red det me si ü ze ri ne kriz çýk mýþ tý. Son du ruþ ma da mah ke me a vu kat lar dan ta lep gel me di ði ni be lir te rek ka ra rý ný tek rar a çýk la mýþ tý. Bu nun ü ze ri ne a vu kat lar, Mah ke me ye sun du ðu muz di lek çe i le mah ke me nin ta le bin red di ne i liþ kin a ra ka ra rý nýn, de ðer len di ril mek ü ze re 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ni ta lep e di yo ruz de miþ ti. Mah ke me he ye ti, sa nýk a vu kat la rý nýn ha zýr la dý ðý di lek çe nin, dos ya - AB ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir sin DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, AB nin Ý ler le me Ra po ru nda Tür ki ye de son bir yýl i çe ri sin de si ya sî kri ter ler a çý sýn dan sað la nan ge liþ me le rin kay da ge çi ril me sin den mem nu ni yet du yul du ðu nu bil dir di. Tür - ki ye nin, stra te jik he def o lan AB ü ye li ði is ti ka me tin de ü ze ri ne dü þen le ri ka rar lý lýk la yap ma yý sür dü rül dü ðü vur gu la nan Ba kan lýk a çýk la ma sýn da, Ay ný za man da AB nin de Tür ki ye ye yö ne lik ta - ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me si ni bek li yo ruz de nil di. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma da, AB Ko mis yo nu ta ra fýn dan 1998 den bu ya - na Tür ki ye i çin dü zen li o la rak ha zýr la nan ve mük te se ba ta u yum ko nu sun da son bir yýl i çin de ka te di len me sa fe yi yan sý tan Ý ler le - me Ra po ru nun 13 ün cü sü nün ve AB nin ge niþ le me gün de mi ne i liþ kin tes bit, de ðer len dir me ve ön ce lik le ri i çe ren Ge niþ le me Stra te ji si Bel ge si nin dün ya yým lan dý ðý ha týr la týl dý Ý ler le me Ra po ru nda, Tür ki ye de son bir yýl da ger çek leþ ti ri len si ya sî re - form la ra ge niþ þe kil de yer ve ril di ði be lir ti le rek, Kay da ge çi ri - len o lum lu tes bit ler, ül ke miz de ger çek leþ ti ri len, va tan daþ la rý - mý zýn hak ve öz gür lük le ri nin en yük sek ev ren sel stan dart la ra yük sel til me si ni a maç la yan ça lýþ ma la rýn yan sý ma sý dýr. Ül ke - miz de son bir yýl i çe ri sin de si ya sî kri ter ler a çý sýn dan sað la nan ge liþ me le rin Ý ler le me Ra po ru yla bu þe kil de kay da ge çi ril me - sin den mem nu ni yet du yu yo ruz i fa de si kul la nýl dý. An ka ra / a a Kürt çe sa vun ma ta le bi red de dil di da bu lu nan Kürt çe sa vun ma ve ter cü man ta le bi nin red di ne i liþ kin ka rar la bir lik te de ðer len di ril mek ü ze re 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ni ka rar laþ týr mýþ tý. Son du ruþ ma da i se KCK sa ný ðý Sel ma Ir mak, Kürt çe ko nu þa rak sa vun ma sý ný Kürt çe o ku ya ca ðý ný söy le miþ ti. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca ha zýr la nan 7 bin 578 say fa lýk id di a na me de, 104 ü tu tuk lu 152 ki þi hak kýn da dev le tin bir li ði ni ve bü tün lü ðü nü boz ma, ör güt ü ye si ve yö ne ti ci si ol mak, ör gü te yar dým et mek id di a sýy la 15 yýl i le a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la rý is te ni yor. Diyarbakýr / ci han CHP pa ra dok su: Hal kýn par ti si ol mak ya da ol ma mak SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN ah met dur ma il.com den bi ri o lan CHP de son gün ler de ya þa - Türk si ya se ti nin en es ki ve kök lü par ti le rin nan o lay lar na sýl yo rum lan ma lý dýr? so ru sun dan zi ya de CHP ne ol ma lý dýr? so ru su Türk si ya se ti nin ve de mok ra si si nin ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li dir. CHP nin ye ni sü reç te hal kýn ta lep le ri kar þýsýn da na sýl bir po zis yon be lir le ye ce ði, An ka ra lý lýk kod la rý ný terk e dip et me ye ce ði, par ti nin ge le ce ði ni de be lir le ye cek te mel hu sus lar o la cak týr. Ýn ký lâp la rýn te mel ta þý yý cý sý ve sa vu nu cu su o lan CHP, to ta li ter kim li ði ni hiç bir za man ü ze rin den a ta ma mýþ, is miy le mü sem ma o la ma ya rak da i ma i de o lo jik ya pý sý ný de vam et tir miþ, hal ka rað men ci le rin üs sü ha li ne gel miþ, mil let ten ko puk ya þa mýþ týr. Son ge liþ me ler, par ti nin bu ya pý sýn dan vaz geç me, mil le te ya kýn ol ma, mil le tin de ðer le riy le ba rýþ ma ça ba sý o la rak de ðer len di ri le bi lir mi? Söz ko nu su CHP o lun ca, bu so ru yu ko lay lýk la ce vap lan dýr mak müm kün de ðil dir. Her ne ka dar, Ye ni Þa fak tan Maz har Bað lý, Ký lýç da roð lu nun hal ka ya kýn dur ma, halk tan gö zük me, hak ve öz gür lük ler yö nün de ça ba gös ter me si nin bir re to rik ten i ba ret ol du ðu nu, geç miþ te bu gö re vi Hil mi U ran ýn üst len di ði ni, Hil mi U ran ýn da sýk sýk A na do lu ya se ya hat ler dü zen le ye rek tek par ti uy gu la ma la rýn dan mað dur o lan in san lar la soh bet et ti ði ni, du ru mun ve ha me ti ni gö re me dik le rin den ö tü rü on lar dan ö zür di le di ði ni, ya pý lan hak sýz lýk lar dan ha ber dar o la ma dýk la rý ný, öz gür lük le rin ö nü nün a çý la ca ðý na da ir söz ler ver di ði ni; a ma bun la rýn hiç bir za man ye ri ne ge ti ril me di ði ni i fa de et se de, du rum bu gün i çin çok fark lý dýr. Bu gün çað daþ bir de mok ra si ye ge çi þin san cý la rý gö rü len Tür ki ye de CHP nin tek par ti zih ni ye ti ve Ke ma lizm e yas la nan il ke le riy le a yak ta dur ma sý nýn im kân sýz lý ðý her kes ta ra fýn dan an la þýl mýþ týr. Bir yol ay rý mý na ge len CHP, ya mil le tin ya nýn da yer a la cak ya da An ka ra lý ka la rak mil let nez din de mah kû mi ye ti ni sür dü re cek tir. Bu hu sus ta, Be di üz za man ýn Hil mi U ran a yaz dý ðý mek tup; ta ri hin yýp ran mýþ say fa la rýn da kal mýþ bir ha tý ra dan zi ya de, bü tün za man la rý kap sa ya cak þe kil de, CHP nin ne ol ma sý ge rek ti ðiy le il gi le nen, Mu ha fa za kâr ke si min de CHP ye ba ký þý nýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni þe kil len di ren bir mek tup o la rak bun dan son ra ki sü reç te hem bi zi hem de mu ha ta bý ný yön len di re bi lir. Son Os man lý Mec lis-i Me bu sa nýn da meb us o la rak bu lu nan ve çe þit li hü kü met ler de Ba yýn dýr lýk, A da let ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý yap mýþ o lan Hil mi U ran a CHP Ge nel Sek re te ri ol du ðu dö nem de Be di üz za man ta ra fýn dan ya zý lan mek tup il ke sel yön le riy le si ya set ku ru mu i çin de ö nem li ders ler i çer mek te dir. Be di üz za man mek tu bun da ö zet le þun la rý zik ret mek te dir: Türk mil le ti, kah ra man lý ðýy la Ýs lâm bir li ði ni mu ha fa za e de rek bütün Ýs lâm â le mi ni se vin dir miþ tir. Di ni red de den bir me de ni yet an la yý þý bý ra ký lýp i man ve Kur ân ha ki kat le ri ne sa hip çý kýl maz sa, bu yön de a dým lar a týl maz sa, Türk mil le ti ne kar þý bir düþ man lýk his si o lu þa cak, Ýs lâm â le mi bö lün me ve par ça lan ma teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la cak týr. Mek tu bun da mil le tin i man sýz lýk, se fa het, is tib dat, a nar þi vb. fark lý a lan lar dan ge len teh li ke le re kar þý da ya na bil me-ken di ni ko ru ya bil me yol la rýn dan söz e den Be di üz za man, bu hu sus ta Kur ân a bað lý lý ðýn ö ne mi ni vur gu lar. Tür ki ye yi Ýs lâm â le mi nin mer ke zi o la rak gö ren Be di üz za man, Ýs lâm â le mi i le ir ti ba týn ke sil me me si nin, mu kad de sa ta sa hip çý kýl ma nýn da ö ne mi ne de ði ne rek mil le tin ma ne vî de ðer le riy le u yuþ ma yan in ký lâp ku sur la rý nýn o nu ya pan üç-dört ki þi ye ve ril me si ni, di nî a na ne ye sa hip çý kýl ma sý ný, tah rip o lan ma ne vî de ðer le rin ta mi ri ne ça lý þýl ma sý ný is ter. Be di üz za man a gö re bu ta výr, hem iþ le nen ku sur lar i çin ke fa ret o la cak týr hem de hiz met le rin den do la yý bu kim se le rin mil li yet per ver ve ha mi yet per ver a dýy la a nýl ma la rý na yol a ça cak týr. Hil mi U ran a ö lüm ha ki ka ti ni de ha týr la ta rak gün lük si ya se tin ve dün ye vî meþ ga le le rin fay da sýz lý ðý ný his set ti ren Be di üz za man, Ri sâ le-i Nur la rýn dik ka te a lýn ma sý ný tav si ye e de rek mek tu bu nu son lan dý rýr. Bu gün ya þa nan la rý bu min val de de ðer len dir mek ge re kir. Bu de ði þim han gi kay gýy la o lur sa ol sun, ge nel gi di þa týn Be di üz za man ýn tav si ye le ri ne uy ma ya doð ru CHP yi sü rük le di ði ni, CHP nin de mok ra si le hin de de ðiþ ti ði ni, de ðiþ mek zo run da ol du ðu nu gör mek ge re kir. T. C. ÜS KÜ DAR 2. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝ NDEN Ý LAN E sas No: 2010/327 Mah ke me miz ce ve ri len gün ve 2010/327 E sas, 2010/274 Ka rar sa yý lý ka rar la, E yüp ve Fe ti ye den ol ma Tav - þan lý do ðum lu Se ba hat Ý na nýr ýn kök kay dý i le ev li lik kay dý o lan Ba lý ke sir, Mer kez, Sah ni sar, Cilt No: 20, Ha - ne No: 343, BSN: 5 kay dýn da Se ba hat o lan ö na dý nýn SA BA - HAT o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, Ý lan o lu nur B: 76213

5 YE NÝ AS YA / 11 KASIM 2010 PERÞEMBE HABER 5 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YRAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Zilhicce 1431 Ru mî: 29 T. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Cep he ü lke si ol ma ya lým NATO ZÝR VE SÝ NÝN Ö NEM LÝ GÜN DEM MAD DE LE RÝ A RA SIN DA, YE NÝ STRA TE JÝK KON SEP TÝN KA BU LÜ VE FÜ ZE SA VUN MA SÝS TE MÝ VAR. TÜR KÝ YE ZÝR VE YE CEP HE ÜL KE SÝ OL MA MA PREN SÝ BÝY LE KATILIYOR. NA TO NUN ye ni Stra te jik Kon sep ti nin ka bul e di le ce ði ve ay ný za man da fü ze sa vun ma sis te mi nin de gün de min ö nem li mad de le ri a ra sýn da yer a la ca ðý Liz bon zir ve si yak la þýr ken, zir ve de NA TO nun ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li ka rar lar a lýn ma sý bek le ni yor. NA TO nun Ka sým da Liz bon da dü zen le ne cek dev let ve hü kü met baþ kan la rý zir ve si nin en ö nem li gün dem mad de le ri ni ye ni Stra te jik Kon sept, fü ze sa vun ma sis te mi, Af ga nis tan ve NA TO-Rus ya i liþ ki le ri o luþ tu ru yor. Tür ki ye yi Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül baþ kan lý ðýn da ki he ye tin tem sil e de ce ði zir ve de, ye ni Stra te jik Kon sept, fü ze sa vun ma sis te mi ne i liþ kin bel ge ve Af ga nis tan i le il gi li çe þit li bel ge le rin ka bul e dil me si bek le ni yor. Zir ve ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu da ka tý la cak. Tür ki ye, fü ze sa vun ma sis te mi ne (FSS) il ke sel o la rak kar þý çýk maz ken, ba zý bek len ti ve has sa si yet le ri nin de göz ö nün de bu lun du rul ma sý ný is ti yor. TÜR KÝ YE NÝN ÜÇ TE MEL ÝL KE SÝ Tür ki ye nin sis tem ko nu sun da ge nel o la rak 3 te mel il ke si bu lu nu yor. Bu il ke le ri Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Çin zi ya re ti sý ra sýn da so ru ü ze ri ne þöy le sý ra la mýþ tý: Bi rin ci o la rak Tür ki ye, NA TO nun dý þýn da, NA TO ta ra fýn dan ik na e di len, tek ba þý na bir ül ke de ðil, NA TO nun mer ke zin de yer a lan bir ül ke... NA TO, bir bü tün o la rak sa vun ma kon sep ti ni bel li a ra lýk lar la göz den ge çi rir, gü ven lik ör gü tü o la rak da ge rek li ted bir le ri a lýr. Tür ki ye nin de bu ted bir le re mu ha le fet et me si di ye bir þey söz ko nu su ol maz. Çün kü bu bir gü ven lik ör gü tü ve ge le bi le cek gü ven lik risk le ri nin plan la ma sý ya pý lýr, bun dan da ha do ðal bir þey yok. Ba lis tik fü ze ler de dün ya da bir teh dit tir, nük le er teh dit de var dýr, te rör teh di di de var dýr. (Ý kin ci o la rak) böy le bir gü ven lik Er do ðan ye ni a na ya sa, Çu buk çu yö net me lik de di n BAÞ BA KAN Er do ðan, il ko kul da ba þör tü tar týþ ma la rý ko nu sun da ye ni a na ya sa yý i þa ret et ti. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, G20 zir ve si ne ka týl mak i çin Gü ney Ko re ye ha re ke tin den ön ce E sen bo ða Ha va li ma ný nda a çýk la ma lar yap tý ve ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Baþ ba kan Er do ðan, il ko kul da ki ba þör tü sü tar týþ ma la rý i le il gi li bir so ru ü ze ri ne ö zet le þun la rý söy le di: "Ba þör tü sü ko nu sun da mil let ve ki li se çi mi ve ye ni a na ya sa yý ö nem si yo rum. Hal ký mýz la bir lik te bu so run la rý a þa ca ðýz de di. Ö te yan dan Mil li E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ba kan lý ðý nýn büt çe si ü ze rin de ki gö rüþ me ler de, mil let ve kil le ri nin so ru ve e leþ ti ri le ri ne ce vap ve rir ken, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün e þi Hay rün ni sa Gül ün ba þör tü süy le il gi li söz le ri ni ter cü me et me ye ge rek ol ma dý ðý ný, ilk ve or ta öð re tim ku rum la rýn da, öð ren ci ve öð ret men le rin ký ya fet le ri ni be lir le yen, o kul la ra ba þý a çýk gi dil me si ge rek ti ði ne yö ne lik yö net me lik ol du ðu nu ha týr lat tý. Çu buk çu, Ben Mil li E ði tim Ba ka ný o la rak ilk ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki ký lýk ký ya fet yö net me li ði nin a çýk ol du ðu nu ha týr la tý yo rum de di. An ka ra/a a Be del li as ker lik yok nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, söz leþ me li er mo de li i le il gi li ha zýr lýk la rýn ken di le ri ne gel di ði ni be lir te rek, A ma be del li ke sin lik le þu an da gün dem de yok tur. Bu nun bi lin me si ni is te rim de di. Gü ney Ko re ye ha re ke tin den ön ce E sen bo ða Ha va li ma ný nda so ru la rý ce vap la yan Baþ ba kan Er do ðan, be del li as ker lik le, dö viz li as ker li ðin top lum da ka rýþ tý rýl dý ðý ný be lir te rek, Dö viz li as ker lik baþ ka bir ko nu, be del li as ker lik baþ ka bir ko nu de di. Er do ðan söz le ri ni þöy le sür dür dü: Dö viz li as ker lik yurt dý þýn da me sa i si o lan bel li bir sü re ki 3 yýl dýr, hat ta gün o la rak da be lir le nen bir sü reç tir. Ve o ra da bü tün si gor ta lý bir e le man o la rak ça lýþ mýþ ol du ðu nu is pat et me si ge re ki yor. On dan son ra da be lir le nen dö viz mik ta rý ney se o dö viz mik ta rý ný ö de mek su re tiy le ge lip bu ra da dö viz li as ker li ði 21 gün o la rak ya pý yor. O lay bu dur. Be del li i se yurt i çi ne yö ne lik bir o lay fa kat þu an da gün dem de ke sin lik le böy le bir þey yok. Bu nu bil me ni zi is te rim. An ka ra/a a NATO'nun Kasým tarihlerinde Lizbon'da düzenlenecek toplantýsýnda "Füze Kalkaný" konusunda Türkiye'yi zorlu bir müzakere süreci bekliyor. ya pý lan ma sý ol du ðun da, NA TO nun gü ven li ðin bö lün mez li ði il ke si et ra fýn da, hiç bir ül ke nin gü ven li ði nin göz ar dý e dil me me si ge re kir... Tür ki ye nin bel li böl ge le ri nin dý þa rý da kal ma sý na bað lý bir sa vun ma an la yý þý da ka bul e di le mez. Tür ki ye nin bü tü nüy le i çi ne a lýn ma sý ge re kir. NA TO ü ye si ül ke le rin de bü tü nü nü kap sa ma sý ge re kir. Ü çün cü o la rak i se bi zim a çý mýz dan, biz çev re miz de bi ze dö nük bir teh dit al gý la ma sý na sa hip de ði liz. Ya ni kom þu ül ke le rin her han gi bi rin den... Bu Ý ran, Rus ya, Su ri ye ya da baþ ka la rý o la bi lir, kim o lur sa ol sun... Tür ki ye, So ðuk Sa vaþ ta ol du ðu gi bi bir cep he ya da ka nat ül ke si ol ma ya cak týr... NA TO nun teh dit ta ným la ma sý ve plan la ma la rý ný ya par ken bü tü nü nü ku þat ma sý ve bu teh dit ta ným la ma sýn da Tür ki ye yi bir grup ül key le coð ra fi o la rak kar þý kar þý ya ge ti re cek bir for mü las yo nun dý þýn da kal ma sý ge re kir. HÜ KÜM LÜ LE RE, A ÇIK GÖ RÜÞ CE ZA EV LE RÝN DE KÝ Tu tuk lu ve hü küm lü ler, bay ram sü re sin ce a çýk gö rüþ ya pa bi le cek ler. A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin in im za sýy la Cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý na, ce za in faz ku rum la rý i le tu tu kev le rin de Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la a çýk gö rüþ yap tý rýl ma sý na i liþ kin ge nel ge gön de ril di. Ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da bu lu nan tüm hü küm lü ve tu tuk lu la ra a çýk gö rüþ yap tý rý la ca ðý be lir ti len ge nel ge ye gö re, A da na E Ti pi, An ka ra 1 ve 2 No lu L Ti pi, A lan ya L Ti pi, An tal ya E ve L Ti pi, Ay dýn E Ti pi, Ba lý ke sir L Ti pi, Bur sa E Ti pi, Ço rum L Ti pi, De niz li D Ti pi, Di yar ba kýr E Ti pi, Ga zi an tep E Ti pi, Ýz mir-bu ca Ka pa lý, Mal te pe 1, 2 ve 3 No lu L Ti pi, Mer sin E Ti pi, Met ris 1 ve 2 No lu T Ti pi, Üm ra ni ye E ve T Ti pi, Os ma ni ye T Ti pi, Si liv ri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No lu L Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku rum la rýn da ka lan hü küm lü ve tu tuk lu lar, Ka sým ta rih le rin de 5 gün a çýk gö rüþ ten ya rar la na bi le cek. Di ðer bü tün a ðýr ce za mer ke zi ve mü dür lük teþ ki la tý bu lu nan bað lý ka pa lý ce za in faz ku rum la rýn da ka lan hü küm lü ve tu tuk lu la ra Ka sým ta rih le rin de Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý nýn gö rü þü a lý na rak ku rum ta ra fýn dan be lir le nen 4 gün a çýk gö rüþ yap tý rý la cak. An ka ra/a a YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, gö re ve gel di ði dö nem de en ö nem li so run o la rak kat sa yý ve ba þör tü sü nü gör dü ðü nü be lir te rek, Ý ki si de hal lol muþ du rum da dýr. Müm kün ol du ðu ka dar in san la rý tat min e de cek de re ce de hal lol du de di. A na do lu A jan sý ný zi ya ret e den Öz can, gö rev sü re sin de yap tý ðý ça lýþ ma la rý an la ta rak, gün dem de ki ko nu lar la il gi li de ðer len dir me ler de bu lun du. Gö re vin de üç yý lý 10 A ra lýk 2010 da ta mam la ya cak o lan Öz can, Ba þör tü sü so ru nu bit ti mi ü ni ver si te ler de? so ru su na þöy le ce vap ver di: Bi ze gö re bit ti ve biz ar týk o i þe ka rýþ mý yo ruz. Ar týk si ya si le rin i þi dir, on lar ya pa cak lar. Biz ü ni ver si te ler ta ra fý ný hal let tik gi bi me ge li yor. Ü ni ver si te za ten is ti yor bu nu. Her ke sin ü ni ver si te ler de ba þör tü sü nün ser best ol ma sý ko nu sun da kon sen sü sü var. Bü tün par ti le - NA TO Ü YE LE RÝ NÝN ÇO ÐU TÜR KÝ YE Ý LE E di ni len bil gi ye gö re Tür ki ye nin FSS hak kýn da ki bek len ti ve has sa si yet le ri ko - nu sun da, ö zel lik le de kap sa yý cý lýk il ke sin de o lum lu bir nok ta da bu lu nu lu yor. Ý - ran ýn is men zik re dil me si ne de NA TO ü ye le ri nin bü yük bir bö lü mü nün Tür ki ye i le bir lik te kar þý çýk tý ðý be lir ti li yor. Liz bon da dü zen le ne cek zir ve de FSS hak kýn da si - ya si, te mel bir çer çe ve ka ra rý a lý na cak. Ne re ye ne yin yer leþ ti ri le ce ði gi bi sis te min tek nik bo yu tu i se zir ve son ra sýn da ya pý la cak ça lýþ ma lar da be lir le ne cek. Dev let ve hü kü met baþ kan la rý nýn al dý ðý ka rar, bu tek nik ça lýþ ma la rýn yü rü tül me si i çin ze min o luþ tu ra cak. NA TO zir ve sin de e le a lý na cak ö nem li ü çün cü gün dem mad de si ni de Af ga nis tan o luþ tu ru yor. Ýt ti fak, Af ga nis tan da kri tik bir nok ta ya gel di, çün kü Af - ga nis tan, 2011 yý lýn da vi la yet ler dü ze yin de ken di gü ven lik so rum lu lu ðu nu üst len - me ye baþ la ya cak. Bu nun i çin de Af gan or du su ve po lis gü cü nün ar zu e di len dü ze - ye e riþ me si ö nem ta þý yor. Bu çer çe ve de Tür ki ye de çok ö nem li gö rev ler üst le ni yor. Zir ve nin ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri ni ye ni Stra te jik Kon sept o luþ tu - ru yor. Ha len ge çer li o lan kon sept 1999 yý lýn da ka bul e dil miþ ti. A ra dan ge çen 11 yýl da u lus la ra ra sý gü ven lik or ta mýn da ki de ði þik lik ler göz ö nün de bu lun du ru la - rak, ye ni bir kon sep tin o luþ tu rul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra/a a Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler bayram süresince açýk görüþ yapabilecek. YÖK BAÞ KA NI YU SUF ZÝ YA ÖZ CAN: Kat sa yý ve ba þör tü sü hal lol du rin var, hal ký mý zýn da var. Ben ce bit miþ tir ce va bý ný ver di. Rek tör ler a ra sýn da da kon sen süs var mý? so ru su ü ze ri ne Öz can, Yüz de 98 var. Bel ki bir-i ki ta ne ü ni ver si te miz var dýr, bu ko nu da fark lý gö rü þe sa hip. Ben ce on lar ken di le ri hal le der ler bun dan son ra di ye ce vap la dý. YÖK Baþ kan lý ðý na gel di ði niz de en ö nem li so run o la rak kat sa yý ve ba þör tü sü nü mü gö rü yor du nuz? so ru su nu Öz can, Ý ki si ni gö rü yor dum, i ki si de hal lol muþ du rum da dýr. Müm kün ol du ðu ka dar in san la rý tat min e de cek de re ce de hal lol du. Yüz de yüz ol ma dýy sa bi le kat sa yý da kü çük bir þey kal dý. Ba þör tü sün de de i ti raz e den bir ta ne ü ni ver si te bi le ol sa yüz de yüz bir kon sen süs ten bah se di le mez a ma çok yük sek o ran da bir kon sen süs le ka bul e dil di di ye bi li riz di ye ce vap la dý. Ka lan bir yýl lýk gö rev sü re sin de yap ma yý plan la dý ðý ça lýþ ma la rý da an la tan Öz can, en bü yük he def le rin den bi ri nin Tür ki ye Ak re di tas yon Ku ru mu nu kur mak ol du ðu nu i fa de et ti. Öz can, bu çer çe ve de YÖK ü sa de ce i da ri ve ma li de ne tim ya par ha le ge tir me yi he def le dik le ri ni i fa de et ti. Ü ni ver si te sa yý sý nýn son bir kaç yýl da art tý ðý a ným sa tý la rak, ar tý þýn de vam e dip et me ye ce ði nin so rul ma sý ü ze ri ne Öz can, Ö zel lik le va kýf ü ni ver si te le ri aç ma þart la rý ný bi raz a ðýr laþ tý ra rak de vam e de lim di yo ruz. Me se la þim di va kýf ü ni ver si te si kur mak i çin 15 mil yon TL mal var lý ðý is ti yo ruz. Bu nu bi raz cýk yük sel te lim is ti yo ruz. Ý yi ler, sað lam lar gel sin. Dev let ü ni ver si te le ri de ar týk her il de ol du ðu na gö re, ba zý il ler de i ki þer ta ne ol du, çok ge rek me dik çe aç ma ya lým, mev cut la rý bü yü te lim di yo ruz. Plan böy le di ye ko nuþ tu. An ka ra/a a TAH LÝL Atatürkçü vurgunlar KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Mark Mo bi us. 453 mil yar do la ra hük me den Temp le ton In vest ment Fo nu nun yö ne ti ci si. Ün lü pa ra spe kü la tö rü So ros dan far ký, þir ket le re u zun va de li ya tý rým yap ma sý. Yýl lar dýr Tür ki ye i le ya kýn dan il gi le ni yor. 10 Türk þir ke tin de 3 mil yar do lar ya tý rý mý mýz var di yor. Ve bu ra kam, ÝMKB de ki his se le rin a þa ðý yu ka rý yüz de 7 si ne te ka bül e di yor. THY nin yüz de 9 kü su ru nu da sa týn al dý lar. Mo bi us un il ginç ve çok dik kat çe ki ci bir ö zel li ði de, Tür ki ye de ki re jim tar týþ ma la rý na la ik lik ek se nin den ak tif bir þe kil de mü da hil ol ma sý. Me se lâ Tür ki ye de en kri tik ko nu nun din ve dev let iþ le ri nin ay rýl ma sý, ya ni la ik lik ol du ðu nu söy le yip La ik dev let, pi ya sa la rýn ge liþ me si i çin çok ö nem li. E ði ti min la ik dü zey de ge liþ ti ril me ye de va mý da pi ya sa lar i çin çok ö nem li di yen, o. La ik li ðin ö ne mi ni A ta türk dev rim le riy le i liþ ki len di rip Tür ki ye nin ta ri hi ne ba kar sa nýz, A ta türk ün mo dern bir top lum ku rul ma sý i çin yap týk la rý nýn de vam et me si ni is ti yo ruz di yen de. Av ru pa ül ke le ri AB de bir Ýs lâm ül ke si ne kar þý. An cak on lar A ta türk ün, dev rim le ri ni din ve dev le tin ka tý bir þe kil de ay rýl ma sý na da yan dýr dý ðý ný u nut muþ gö rü nü yor lar söz le ri de o na a it. Da nýþ tay sal dý rý sýn dan tür ban a ve Er do ðan ýn Çankaya a day lý ðý na ka dar bir çok ko nu da la ik du yar lý lý ðý yan sý tan yo rum la rýn yi ne Mo bi us un að zýn dan sâ dýr ol du ðu da kayýtlarla sabit. Þim di ay ný Mo bi us hak kýn da, bor sa ya i liþ kin spe kü la tif ve ma ni pü la tif a çýk la ma lar ya pa rak pi ya sa lar da o la ðan dý þý dal ga lan ma la ra se be bi yet ver di ði ge rek çe siy le Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ta ra fýn dan ön in ce le me baþ la týl mýþ du rum da. Ya ni Mo bi us, A ta türk çü lük ve la ik lik söy lem le riy le bi zim bor sa ya gi rip, ya týr dý ðý 3 mil yar do la rýn kat kat faz la sý ný ka za na rak ve da ha sý spe kü la tif vur gun lar da ya pa rak par sa yý top la dý ðý kuþ ku suy la mer cek al tý na a lýn mýþ va zi yet te. Ba ka lým ön in ce le me de ne ti me dö nü þe cek mi? Ve de ne tim den yap tý rým ka ra rý çý ka cak mý? Hep bir lik te ta kip e dip gö re ce ðiz. Bu o la yýn ce re yan e diþ þek li, bi ze, bir za man lar Tür ki ye de A ta türk ti ca re ti yle kü çük vur gun lar ya pan meþhur Sel çuk Par sa dan ý ha týr lat tý Tem muz un da ö len Par sa dan ýn en çok ko nu þulan ic ra at ý, ya kýn lar da ö len es ki bir kuv vet ko mu ta ný nýn a dý ný kul la na rak dö ne min baþ ba ka ný ný a ra yýp A ta türk çü bir der ne ðe ba ðýþ ta le bin de bu lun ma sý ve is te di ði pa ra yý al ma sýy dý. Or ta ya çýk tý ðý gün ler de ve son ra sýn da çok tar tý þý lýp Par sa dan ýn yar gý lan ma sý ný ve mah kûm ol ma sý ný ne ti ce ve ren bu hadise, A ta türk çü lük a dý na ne türden do lan dý rý cý lýk ve sah te kâr lýk la rýn ya pý la bi le ce ði nin en ti pik ör nek le rin den di. Bu na ben zer, yýl lar dýr de vam e den, a ma su yü zü ne çýk ma mýþ kim bi lir da ha ne o lay lar var... Ka çak in þa a tý ný yýk ma ya ge len e kip le ri A ta türk büs tüy le dur du rup en gel le me ye ça lý þan lar... Sa va ro na yý fu huþ ya ta ðý ha li ne ge ti ren ler... A ta türk a dý kul la ný la rak dü zen le nen ba lo lar, de fi le ler, eð len ce ler i çin ha zýr la nýp fâ hiþ fi yat lar la sa tý lan da ve ti ye ler... Hey kel, büst, pos ter, re sim, ro zet, a fiþ, ki tap, film, ka set, cd... ti ca re tiy le o lu þan ve e pey ce bir kýs mý te kel ci bir ya pý lan ma ü ze ri ne bi na e di lip, res mî yön len dir me ler le bes le nen pi ya sa lar... Bu ek sen de ö zel lik le o kul o dak lý o la rak iþ le yen kâr lý bir rant me ka niz ma sý... Bil has sa A ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na ça ka ca ðýz id di a sýy la ge len 12 Ey lül cü le rin dö ne min de, hey kel ve büst i ma lât ha ne le ri baþ ta ol mak ü ze re, i þi A ta türk pos ter ve re sim le ri bas mak o lan fir ma lar kâr re kor la rý kýr ma dý lar mý? Mo bi us, Tür ki ye de ge mi si ni yü rüt me nin yo lu nun A ta türk çü lük ve la ik lik söylemlerinden geç ti ði ni gö ren u ya nýk ya ban cý ya tý rým cý la rýn ön cü sü o la rak ta rih te ki ye ri ni al mýþ bu lu nu yor. An cak bu A ta türk çü ve la ik çi has sa si yet in ar ka sýn da ne le rin giz len me ye ça lý þýl dý ðý da, so ruþ tur ma ko nu su o lan spe kü las yon, ma ni pü las yon ve vur gun kuþ ku la rýy la gün yü zü ne çý ký yor. Bi lu mum i çe dö nük çað rý þým la rýy la bir lik te...

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı