GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ"

Transkript

1 GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi 3025 Deniz KOCACIK Sekreter 3027 Faks 3449 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Mesut KÖSE Yön.Kur. BaĢkanı 3005 Mustafa ERDOĞAN Üye 3010 R.Kayhan ÜNAL Üye 3137 Dr. Mehmet KÜÇÜK Üye 3065 Esma SÜMER Sekreter 3066 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Mesut KÖSE Genel Müdür 3019 Özgün ÖZCAN Özel Kalem ġube Müdürü V Bilal NAZLI DanıĢman (Ziraat Müh.) 3016 KürĢat AYGÜN DanıĢman (Uzman) 3039 Gökhan GÜRBÜZ DanıĢman (Ziraat Müh.) 3050 DanıĢman DanıĢman 3014 Gözde DOĞAN DanıĢman (Ziraat Müh.) 3051 Serkan BOY DanıĢman (Ziraat Müh.) 3055 Gülden EVĠN Sekreter 3019 Tuğba ORDU Sekreter 3002 Nimet SELÇUK Sekreter 3003 Saliha OVER Sekreter 3005 Hakan KATAR ġoför 3384 Refik Kayhan ÜNAL Genel Md.Yrd Derya ġener Sekreter 3137 Mustafa ERDOĞAN Genel Md.Yrd Meryem DEMĠR Sekreter 3010 Gökhan YAZGI Genel Md.Yrd Belde KARACA Sekreter 3018 Makam Toplantı Salonu Gn Müdür Yardımcıları Toplantı Salonu 3059 Güvercinlik Makam Odası Gen.Müd Güvercinlik makam toplantı odası 8082 Güvercinlik DanıĢman 8083 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ Özgün ÖZCAN Özel Büro ġube Müdürü V Naciye DUMAN BaĢ Uzman 3023 Perihan BÜLBÜL Memur 3024 Suat ERDOĞAN Teknisyen 3012 Buket AKBAġ Memur 3061 Uğur ERKAYMAZ MüĢavir 8212 Eyüp ERDOĞAN MüĢavir 3463 Mehmet VARLI MüĢavir 3461

2 ġaban TOKAT MüĢavir 8217 Nazım ÖZYĠĞĠT MüĢavir 8218 Bedrettin TOKDEMĠR MüĢavir 3460 Kemal OĞUZ MüĢavir 8204 Ahmet AYAZ MüĢavir 8209 Refik YILDIRIM MüĢavir 8206 Cevdet ġenel MüĢavir 8221 ġükrü YILDIZ MüĢavir 8211 Kadir ERKOÇ MüĢavir 8214 Necdet MERT MüĢavir 8215 Hüseyin YIDIRIM MüĢavir 8210 Alo Ürün Hattı 3410 BASIN YAYIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ AyĢin ġenses ġube Müdürü 3037 Leyla ÖZDEMĠR Sekreterlik 3038 Ayla DEĞERCAN Servis ġefi 3048 Sabahattin KARABAĞ Uzman 3056 Ġsa DEMĠREL Uzman 3042 Osman AK Grafiker 3052 Zehra ĠNAL Memur 3044 Saniye BAL Memur 3041 Mustafa EKĠNCĠ Uzman Yrd L.Hakan BAKIRCI Memur 3429 Hasan GÖRÜR Memur 3043 Muhittin AYDOĞAN Memur 3047 Esra KAYA AKPINAR Eksper 3040 Gülsüm ABA Memur 3058 Ġsa ÇĠÇEK Memur 3060 ÜRÜN TEKNOLOJĠSĠ VE LABARATUVAR ġb.md Kullanıcı Unvan Tel.No Hidayet FODUL ġube Müdürü 8160 Sekreter 8161 Mehmet KÜÇÜK BaĢ Uzman 8181 Ali KAYADĠBĠ BaĢ Uzman 8167 Tuncay SAĞBAġ ġef 8163 Fatma ERDOĞAN Mühendis(Gıda) 8168 Kenan DANACI ġef 8175 RüĢtü DUYGU Laborant 8170 AyĢe CANPOLAT Laborant 8192 Abdullah TOY Laborant 8193 Sibel MARAġ Mühendis(Ziraat) 8184 ġule TABBAN Mühendis(Ziraat) 8174 Rukiye TUNÇ Mühendis (Kimya) 8173 Yelda GÖZEN ÇELĠK Mühendis (Ziraat) 8190 Selma ULUS AR-Ge Servisi ġefi 8176 Yusuf KOCAMIġ Mühendis(Ziraat) 8177 Yener BAġPINAR Eksper (Mühendis) 8194 Celal SEVĠM Mühendis(Ziraat) 8162 Hülya YAZIRLI Büro Hizmetleri Servisi Hatice ZEYLEK Memur 8182 Merve KILINÇ Memur 8183 Çay Ocağı 8178 DanıĢma 8179 Faks 8169 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Selami GÜLEN BaĢkan 8280

3 Songül KÖSE Sekreter 8260 Ferhat KERIMOĞLU BaĢmüfettiĢ 8275 Mustafa ÇĠÇEK BaĢmüfettiĢ 8279 Gökçer ANLAK BaĢmüfettiĢ 8287 Tahir SARIKAYA BaĢmüfettiĢ 8285 Cengiz BAĞIN BaĢmüfettiĢ 8289 Nurettin DEMĠR BaĢmüfettiĢ 8286 Erkan DEMĠRTAġ MüfettiĢ 8274 Atilla TOMBULOĞLU MüfettiĢ 8262 Aykut Ozan ALAN MüfettiĢ 8267 Levent YENĠGÜN MüfettiĢ 8278 Hamit KISA MüfettiĢ 8281 Seray YILMAZ MüfettiĢ 8282 A.Zübeyde ġencan MüfettiĢ 8284 Selçuk ARI MüfettiĢ 8269 Kıvanç ġahġn MüfettiĢ 8273 Emrah DELĠBALCI MüfettiĢ 8290 Emrah AYDIN MüfettiĢ 8291 Cemile GÜZEL MüfettiĢ 8288 Cahide TORAMAN Büro Hiz.S.ġef Aynur DOK Memur 8265 Salih TANIġ Memur 8266 Muharrem TEKĠN Dağıtıcı 8264 Toplantı Salonu 8293 Faks 8263 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Berrin EKMEKCĠ Hukuk MüĢaviri 3134 Seher YILDIRIM Sekreter 3095 Ġsmail TEZER Hukuk MüĢaviri 3097 Esma ATĠK Hukuk MüĢaviri 3096 Saliha AKSOY Hukuk MüĢaviri V Burçin YÜKSEL Avukat 3099 Burak AKPINAR Avukat 3090 Semra AKKAN Avukat 3094 Afife TOZAR Avukat 3093 Meral PARLAR Avukat 3092 Yavuz SEYĠTOGLU Avukat 3098 Meryem ġenocak Büro Hiz.S.ġef 3101 Gökhan HALICI Memur 3422 Gözde ATACAN Bilgisayar ĠĢletmeni 3091 Fatma GEDĠKLĠ Memur 3088 Esin ġahġn Memur 3088 Faks 3448 ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Metin ÖZTÜRK BaĢkan 3218 Hicran COġKUNER Sekreter 3218 Celal KAYA BaĢ Uzman 3452 Hülya ÖZEN Büro Hiz.S.ġefi 3219 Ġsmail KARATAġ Bilgisayar ĠĢlm Mehmet KOCADAĞ Memur 3457 Rifat ġahġn Koordinasyon Değerlendirme ġb. Md M.Ufuk MĠSTEPE Uzman 3206 Fatma TOPAL Uzman 3211 ġule AÇIK Uzman 3216 Mehmet ÖZGÖÇMEN Uzman 3213 Hakan TEKĠN Ziraat Mühendisi 3296 Çiğdem VAHAPOĞLU Ziraat Mühendisi 3407 Uğur DEMĠR Ziraat Mühendisi 3210

4 Nilhan SENDĠNÇ Eksper 3409 Cüneyt ÇAKMAK Eksper 3290 AyĢegül ÖZÇELĠK Memur 3399 M.Nebi ġahġn Memur 3455 Ġsmail TEZER Yönetimi GeliĢtirme ġb.md.v Eray Uğur KUTSAL Ziraat Mühendisi 3445 Engin SALMAN Uzman 3207 Baykal YILDIRIM Uzman 3222 Ergül ÇETĠN Uzman 3102 Fazilet UTKU Bilgisayar ĠĢletmeni 3248 Ġclal Gökçe ÜNAL Memur 3423 Evren ERGUT Eksper 3454 Hale ÖZSARAÇ DıĢ ĠliĢkiler ġb.md Oğuz ERDOĞAN Ziraat Mühendisi 3205 Zühal DEMĠRTAġ Eksper 3220 UlaĢ YAVUZ Uzman Yrd Berna EYĠT Mühendis (Gıda) 3426 Pınar ÖZDEMĠR Memur 3496 Eda Nur GÜNEġ Memur 3456 Güzin DEDE Memur 3214 Toplantı Salonu 3905 TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Cihan SOYALP BaĢkan 3129 Nevin ASLAN Sekreter 3129 Bülent SAYILIR BaĢ Uzman 8222 Tugrul SARIYAT BaĢ Uzman 3086 Nevin SEZGĠN Büro Hizm.S.ġefi 3138 Celal SAĞLAM Memur 3215 Safure YILDIRIM-Osman ALIÇ Memur 3255 Ender YENEN Ġç Ticaret ġube Md ġakir GÜL Uzman 3124 Dursun KARAN Uzman 3136 Zeynep DEHMEN Uzman 3150 Ġsmail TĠRYAKĠ Eksper 3141 Ahmet ġahin YEġĠLAY Eksper 3083 Fatih KAYA Ziraat Mühendisi 3082 Ziya BOĞAZLIYANLIOĞLU Memur 3387 Ramazan YAVAġ Uzman 3139 Seçil AKGÖL Ziraat Mühendisi 3128 Hande GEREN Eksper 3144 Zübeyde KIZILTEPE Memur 3157 Onur BAYHAN Eksper 3159 Tunç NECĠPOĞLU DıĢ Ticaret ġb.md Mustafa DEMRĠCĠ Uzman 3147 Cenk ÜVEZ Ziraat Mühendisi 3143 Dr.Neslihan KÖSE Ziraat Mühendisi 3261 Begüm ARITÜRK Memur 3146 Mustafa BOZKURT Memur 3156 Türksev ĠNAM Memur 3479 IĢıl AKYOL Eksper 3087 Elif HAÇKALI Uzman 3158 Emel ĠLHAN TAHAOĞLU TaĢımalar ġb.md Kahraman DÜLGER Uzman 3388 Semra CERAN Uzman 3126 Sibel BARDAK Ziraat Mühendisi 3145 ġeniz TAġCI Ziraat Mühendisi 3133 SevgĠ AKKUġ AKAN Ziraat Mühendisi 3132 Ġnan AÇIK Uzman 3079 AyĢe GĠRĠFTĠNOĞLU Programcı 3225 Süreyya TANIK KOÇAK Uzman 3122 Muazzez OĞUZ Memur 3080

5 Dr.Serkan YENAL Memur 3078 Çağatay MARAġ Piyasa Takip ve Değ. ġb.md. V Pınar ÖZPALA Uzman Yrd 3198 ġule KILIÇ Ziraat Mühendisi 3152 Nazlı CEYLAN Uzman Yrd Atilla KABASAKAL Ziraat Mühendisi 3142 Gönül ALTUNDĠġ Eksper 3155 Tamina KĠBAR Memur 3081 Deniz BAYHAN Eksper 3135 Toplantı Salonu 3950 ALIM VE MUHAFAZA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Hacı BARAN BaĢkan 3104 Feriza SOYAL Sekreter 3104 Mustafa ÇĠL BaĢ Uzman 8228 Latif KIREKER BaĢ Uzman 8096 Rıdvan YILMAZ BaĢ Uzman 3459 Ġhsan ERGÜL Büro Hizm.Ser. ġ 3112 Özden ÖNER-Yusuf KÖSE Büro Serv Selim TAHAN Bak.Mıs.Çel.Alım Muh.ġb.Md Turan EKMEKCĠ ġef V. Mühendis(ziraat) 3465 Mete SARIHAN Ziraat Mühendisi 3425 Rukiye ġahġn Eksper 3154 BaĢak UĞUR Ziraat Mühendisi 3466 Demet CĠVAN Mısır Alım ve Muh. ġefi 3103 Adem ÇĠFTÇĠ Eksper 3153 Mevlüt AKAN Eksper 3464 M.Ersan GÖKÇAY Eksper 3116 Hünkar AYDIN Hububat Alım vemuh.ġb.müdürü 3106 Emre KÜÇÜK Ziraat Mühendisi 3109 Tuncay AKGÖL Ziraat Mühendisi 3114 Mevlüt SEVĠNDĠOĞLU Ziraat Mühendisi 3475 Sami AKSOY Ziraat Mühendisi 3476 HepĢen NUMANOĞLU ġef 3110 Gökhan GÜLEY Eksper 3462 Abdullah KARAPINAR Eksper 3421 Hilal AYGAR Ziraat Mühendisi 3450 Erdoğan KILIÇ Toh.Rap.tetk.ġb.Md Lütfi EROĞLU Rapor Tetk.Ser.ġefi 3117 Selin GÜVEN Eksper 3478 Toplantı odası 3901 FINDIK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Mustafa BAHAR BaĢkan 3274 Sekreter 3274 Muhammed AKBABA BaĢ Uzman 3470 Ali ġenel Büro Hizmetleri Servis ġefi 3446 Ayten AYDOĞAN-Gül DEMĠRCĠ Memur 3447 Aynur KAHRAMAN Memur 3439 Hüseyin DELĠBAġ Fındık Ġmlat ve Tic.ġube Müdürü V Nazan YEġĠLAY Eksper-Ziraat Müh Esen GÖKÇEK Ziraat Yük.Müh Alım Muhafaza Sube Müdürlügü Mehmet AKSOY ġef(mühendis) 3108 Refika Atalay YENEN Gıda Yük.Müh Esma EKMEKCĠ Uzman Yrd.-Gıda Yük.Müh. 3424

6 Enver ġġmġek Fındık Ticaret ġb.md Esin TUNÇ Ziraat Mühendisi 3089 AyĢe ACAR Ziraat Mühendisi 3467 AyĢe GÜLER Ziraat Mühendisi 3430 Aytaç KÜÇÜK Ziraat Mühendisi 3440 Kurumsal Kimlik ġb. Md Elif TAÇ Ziraat Mühendisi 3085 Cem ARSLAN Uzman Yrd.-Gıda Müh Mustafa TĠKEN Teknisyen (Elektirik) 3451 Faks 3396 TMO Ürün SatıĢ Büfesi 3441 HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Santral Mustafa Ömer TANRIVERDĠ BaĢkan 8002 AyĢe YILMAZ Sekreter 8003 Erkan AKÇAY BaĢ Uzman 8244 Hüseyin CANTAġ BaĢ Uzman 8130 Hudaverdi EERCAN BaĢ Uzman 8030 Güler ÇEġĠTLĠ Büro Hizmetleri Serv.ġefi 8007 Mustafa SIRAKAYA Memur Erhan KÖMÜRCÜ Memur 8008 A.Zeynep YALÇINER Ticaret ġb.md.v Rıza ATEġ Uzman 8018 Erdinç ÜNAL Uzman 8019 Paz. AraĢ. Bağ. Servis ġefi 8015 Özge ORAL Kimyager 8197 Özgü AYDIN Mütercim 8099 Sultan EROL Pazarlama Sr. ġefi 8021 Emine D. BOSTANCIOĞLU Kimyager 8020 Ahmet ERġAHAN Mühendis (Ziraat) 8098 Sibel SIDAL Memur 8011 Yasemin TÜMGÖREN Yurtiçi Pazarlama ġ Mehmet AYDIN Muhasebe 1298 Handan AYDIN Mühendis 1297 Reha YONTAN Ziraat Mühendisi 1296 H.Kudret ARICAN Üretim ve ĠĢl.ġb.Md Hatice ORAK Ziraat Mühendisi 8013 Sevil MADEN Ziraat Mühendisi 8010 Fikriye RODOP Ziraat Mühendisi 8039 Günay GÜNER Uzman 8024 S.ġebnem AKINBĠNGÖL Uzman 8004 Devran HASDEMĠR Kimyager 8012 Behzat GÖĞEBAKAN Eksper 8196 BarıĢ GEZEN Eksper 8201 Ozan DOĞAN Eksper 8023 Nazmi AKIN ĠĢletme ġb Md 8027 Zahide BARAN Servis ġefi 8022 YaĢar Nabi KÜÇÜK Servis ġefi 8026 Ülkü KARAKULAK Y.Müh. (Kimya) 8025 Eda DEMĠRKAN GÖK Müh. (Kimya) 8016 Bülent GÖLBAġ Kimyager 8017 Recep KAPLAN Müh. (Makine) 8095 Toplantı Odası 8029 MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

7 Muharrem AKYAKA BaĢkan 3176 Elif ÜLKER Sekreter 3176 Enver TĠMUR BaĢuzman 3495 Ahmet KELEġ BaĢuzman 3187 E.Selda TAN Büro Hiz.S.ġefi V Nilgün SÖZER Uzman 3167 Hasip DEMĠR Uzman 3297 Anıl BÜYÜKSUNGUR Bilgisayar ĠĢletmeni 3474 Canan YÜKSEL Muhasebeci 3193 Veli MENAZ Memur 3193 Ercan ERDEMĠR Memur 3474 Dilek GÜVENĠR Finansman ġube Müdürü 3169 Nilgün COġARCAN Servis ġefi 3196 Ertuğrul ÇELĠK Programcı 3171 Engin ÖZDEMĠR Servis ġefi 3173 Ömer SĠLSÜPÜR Uzman 3491 Nilgün SELÇUK Muhasebeci 3185 Duygu BAYRĠ BOZKURT Muhasebeci 3184 Hülya YAVUZ Muhasebeci 3195 Deniz BERĠġ Muhasebeci 3165 Bahadır GÜLER Muhasebeci 3406 Mevlüt KIYMAZ Mali Mevzuat Sigorta ġb.md.v Hüseyin DEĞĠRMENCĠ Uzman 3180 Lale ġaġmaz DOĞAN Muhasebeci 3181 N.Murat UĞUR Muhasebeci 3192 Hasip DEMĠR Muhasebeci 3297 ġeyma YAĞCI Muhasebeci 3299 Burcu TOKCAN Muhasebeci 3202 Burcu KARAALĠ Muhasebeci 3164 Ömer ġahġn Muhasebeci 3494 Ramazan BALKAN Bütçe ve Bilanço ġb.md Yahya BULUT Uzman 3172 Aydın TAN Uzman 3179 Nuran KOCATÜRK Uzman 3182 Fehmi YAġARAN Uzman 3183 Ali BĠLGĠN Muhasebeci 3162 Seyhan TEKĠN Muhasebeci 3186 Tolga BAġAR Muhasebeci 3191 Erdem ALTAYLI Muhasebeci 3189 Muhammet SELÇUK Muhasebeci 3178 Ebubekir KOÇ Muhasebeci 3166 Erkan ERTEN Muhasebeci 3492 Mustafa TEZCAN Muhasebeci 3163 Celal BAYRAM Merkez Muhasebe ġb.md Cem DOĞAN Servis ġefi 3203 Samet BERK Uzman 3201 Figen OĞUZ Uzman 3175 Esare KILIÇASLAN Muhasebeci 3391 Hatice ÇETĠNKAYA Muhasebeci 3204 Köksal ÖZDEMĠR Muhasebeci 3174 Gülhan AYDOĞAN Muhasebeci 3197 Ahmet BAYKARA Muhasebeci 3199 Adnan DĠNÇ Uzman 3395 Cumhur BAYRAKTAR Muhasebeci 3398 Toplantı salonu 3908 Faks 3393 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Özkan GÜNDAY BaĢkan V Serap DELĠCE Sekreter 3363 Gündüz ALPAY BaĢuzman 8258

8 Vedat ÖZDEMĠR BaĢuzman 8257 Feyzullah BULUT BaĢuzman 3312 Avni ÖKMEN ġef V Songül BAYRAM Memur 3368 Levent GÜNER Memur 3381 Seda ġeker Bilgisayar ĠĢletmeni 3111 Nihat GÜZEL Sistem Yönetimi ġube Md.V 3119 Özcan DOĞAN Bilgisayar iģletmeni 3113 Sinan ERGÜN Bilgisayar ĠĢletmeni 3369 Arzu TÜMÜR Programcı 3377 Elif ERDOĞAN Bilgisayar ĠĢletmeni 3160 Celalettin ARIÖZ Bakım Onarım Servis ġefi 3392 Ġbrahim UZ Çözümleyici 8200 Seçkin POLAT Teknisyen 3372 H.Bayram SEKMEN Bilgisayar ĠĢletmeni 3443 Bahattin POLAT Programcı 8100 Cevdet Sunay KAYKUSUZ Teknisyen 3121 Oğuzhan YILMAZ Teknisyen 3382 Uğur GĠRĠFTĠNOĞLU Projeler ve Uygulama ġb.md.v 3364 Perihan GÜRBÜZ Uygulama Ser. ġefi V Hakan YILMAZ Bilgisayar Mühendisi 3473 Nevran KARAKURUM Çözümleyici 3379 Ayhan TAY Programcı 3344 Çağlar ġeyranlioğlu Bilgisayar ĠĢletmeni 3383 Yusuf ÜLKÜ Programcı 3434 Ebru SUBAġI Bilgisayar Mühendisi 3433 M.Ali KOCAMER BOTT Firma 3437 BOTT Firma 3373 Sedat SERÇE Ġnternet Servisleri ġube Md.V 3341 M.Ali DURMAZ Servis ġefi 3362 Feridun DEMĠR Uzman 3360 Yunus ERDEMĠR Sistem Programcısı 3359 A.Sena DÜMEN Çözümleyici 3365 Neslihan TUFAN Teknisyen 3380 Melike ÖNEM Programcı 3378 Levent ÇUBUKÇU Bilgisayar ĠĢletmeni 3374 Mehmet Mahsum DEMĠRCAN Tekniker 3118 Esen TÜRKYILMAZ Memur 3435 Rasim Kerim BÜLBÜL HaberleĢme ġube Müdürü V Nurten TULGAR Kurum ĠletiĢim Hizmetleri srv.ģefi 3305 Hatice DEMĠRKOL Uzman 3302 BuĢra IġIKHAN Memur 8251 Ġbrahim DEMĠR Teknisyen 3301 Fatih ÖZÇELĠK Telefon Teknikeri 3315 Hasan KARAKULAK Telefon Teknikeri 3314 Ali KILIÇ Sant. Memuru 3991 Ayhan CEYLAN Sant. Memuru 3990 Turan ÖZTOKATLI Sant. Memuru 3963 Aydın ARIZ Memur(Güvercinlik) 8202 Hüseyin YILDIRIM Gelen Evrak ArĢiv ve Faks S.ġefi 3308 Süleyman KÜÇÜKTEPE Memur 3303 Sabriye CESUR Memur 3438 Ümit GENCER Memur 3311 Ahmet KIVRAKDAL Teknisyen (Faks) 3310 Emine BOLATBAġ Santral Memuru (iģçi) 3313 Basri ERDEM Giden Evrak S.ġefi 3304 Bayram ÇOBAN-Murat RECEP Memur 3306 Ali GASER Memur 3444 EBYS EBYS 3070 Toplantı Salonu 3906

9 Kurum ArĢivi 3911 PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ġsmail MANDIRACI BaĢkan 3227 Emel ADA Sekreter 3227 Ünsal BĠBER Büro Hiz.Ser.ġefi 3242 IĢınsu KARABÜK Memur 3249 Mustafa KARA Memur 3231 Faks 3223 Toplantı Salonu Perran KARAN Pers.ġube Müdürü 3243 Buket DORA Uzman 3232 Yıldırım KILINÇARSLAN Uzman 3233 Gonca ALMALI Uzman Yardımcısı 3244 Nihal NALÇACI Memur 3389 Hakan SELÇUK Bilgisayar ĠĢletmeni 3420 Sultan ÇUHADAR ġef 3234 Firdevs YERLĠKAYA ġef 3245 AyĢe ÇĠÇEK Memur 3265 H.ġükran SAVAġKAN Uzman 3239 Hasan AġAN ġef 3237 Ferda BALKAN Memur 3226 Ali YAġAR Memur 3250 Ġzzet GEMĠCĠ Özlk.ĠĢl.ġube Müdürü 3228 Atilla ĠġBĠLĠR Uzman 3236 Ahmet DĠVAN Uzman 3247 Yusuf GÜLDÜ ġef 3235 Nihat SENEM ġef 3240 ġeminur KARAMAN Memur 3263 Yasin KIZIL Memur 3262 Ömer OKÇU ġef 3238 Murat ERDEM Memur 3298 Sultan ERSOY Memur 3418 Cezmi SOLMAZ Memur 3224 Aslı ULUKAÇAR Memur 3419 Esma Hale GÜR Memur 3260 Haluk TÜRKOĞLU Eğitim ġb.md Fatma AKIN KIYAK Sekreter 8224 Aycan CELAYĠR ATALAY Eğtim Uzmanı 8226 A.Melih KUġÇU Eğtim Uzmanı 8234 Cevat BĠBER Eğtim Uzmanı 8230 Hikmet KAYMAK Eğtim Uzmanı 8232 Ahmet UMUTLU Bilgisayar ĠĢletmeni 8219 Celal SEZGEK Memur 8236 Çay Ocağı 8237 Faks 8238 Fatma ARAÇ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ġb.md Çetin ULUKAÇAR ĠĢ Güv.Sr.ġef 3230 Aysun GÜNDAY Memur 3417 Mehtap VARLI ĠĢ Sağlığı Sr. ġefi 3253 Fatma Bilgin Memur 3256 Zeynep AKDOĞAN - Tülay TAN HemĢire 3254 Sevim KUVVET Teknisyen 3251 Murat KUYUMCU DiĢ Doktoru 3257 Canan ALTUN Doktor 3246 Ümmühan SABAH Diyetisyen 3472 Fizik Tedavi 3258 Mehmet KEġLĠ-Abdullah ERTĠġ Personel ArĢiv TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

10 Metin KÜÇÜKKÖSELER BaĢkan 3321 Bahtiyar GÜNDÜZ Sekreter 3321 Emin ESMER BaĢ Uzman 8229 Nihat ĠNAL BaĢ Uzman 8233 Mustafa ÖZTÜRK BaĢ Uzman 8213 Demir AKBAYIR BüroHizmServis ġefi 3342 Nazmiye KADEROĞLU-Recai AYPEK Memur 3343 Faks 3487 Toplantı Salonu 3902 Ali CELĠK Yatırım ġb.md.v Mehmet TANRITANIR Mühendis 3348 A.Rasim GÖK Mühendis 3358 Mitat ASĠL Mühendis 3350 Ali ÇELĠK Mühendis 3431 Hasan SARIKAYA Mühendis 3324 Durhasan KARA Mühendis 3331 Adil ÖZONUK Mühendis 3317 Ali SARIBAL Mühendis 3354 Cengiz ÇELEN Uzman 3334 Zeki SUNGUR Mühendis 3332 Sercan BAYKARA Mühendis (elekt) 3386 Serkan BOZKOYUN Mühendis(ĠnĢaat) 3353 Nahide ALPDOĞAN Mühendis(ĠnĢaat) 3291 Canset Ercan YORULMAZ ĠĢletme ġb.md.v YaĢar KURT ġef 3336 Alican KEMALOGLU Mühendis(Elk) 3338 Neslihan TOKAT Mimar 3394 Bilgehan KARAKUġ Memur 3316 Nuri ÖZKAN Mühendis (inģ) 3385 Özgür KUNT Mühendis (Makine) 3338 Canset KOÇER Mühendis (Elektrik) 3355 Hasan KAYA Teknisyen 3330 Kenan TURNA Teknisyen 3284 Lokman AYGÜN Teknisyen 3357 Levent TANIK Satın Alma ġb.md.v Levent TANIK ġef 3349 Mahmut BAYSAL Uzman 3351 Hüseyin SARI Uzman 3326 Mustafa AKSOY Uzman 3346 Emrah GÜNEK Teknisyen 3352 Salih KARACA Teknisyen 3333 M.Ali TATLI Teknisyen 3347 Necdet YERLĠKAYA Uzman 3345 Sebahattin KÖSE Teknisyen 3320 NeĢe ÇOġAR Uzman Yrd Cengiz KUTLUGÜN Mühendis (Makine) 3337 Fatih TAġKANAT Teknisyen 3276 Metin ÖZBEY ġef V Hamza GÜRBÜZ Muhasebe 8150 Muhterem BAVBEK Teknisyen 8153 Hüseyin EROL Teknisyen 8154 Oktay ERCAN Memur Satınalma 8205 Hilmi MENTEġE Emlak ġb.müdürü 3322 Erdal AKGÜL Mühendis 3319 Necdet ġahġner Mühendis 3335 Melda DEDEOĞLU Mühendis (Harita) 3325 Hüseyin HERGÜL Tekniker 3340 Erol KÖRPINAR Tekniker 3318 Ümit ALTAY Memur 3339 Sinema Salonu Genel Müdürlük 3900 Sendika Odasi 3940 Makam Çay ocağı 3997 Makam Görevli 3998

11 Zemin kat çay ocağı kat çay ocağı kat çay ocağı kat çay ocağı 3981 Ek bina çay ocağı B çay ocağı 3992 Berber Naci 3993 Bayan Kuaförü 3994 Terzi Sadık 3989 Temizlik Firması 3486 Destek Hizmet Odası (depo) 3987 Asansör 3965 Garaj 3969 Kontrol 8128 Mehmet YILDIZ Güvercinlik Tesisleri 8117 Güvercinlik Tes. Ekip ġefliği 8088 Ali Kemal ERDEM Muhasebe 8118 Muhsin UYAN Teknisyen 8119 Laboratuvar 8120 Arzu TURUP Eksper 8122 YeĢim ÇAMLI Ziraat Mühendisi 8195 Mithat AY 8199 Silo Kumanda Odası Sağlık Odası kat çay oçağı Zemin kat Depo Depo-fax 8156 Kantar 8116 Kantar Ustaları 8159 Güvercinlik Malzeme 8101 Marangozhane 8147 Demirhane 8158 Temizlik Firması 8123 Bahçıvanlar 8124 Pirinç Deposu 8125 Pirinç SatıĢ 8126 Ticaret Borsası 8127 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Necat BÖREKÇĠ BaĢkan 3077 Burak MUTLU Sekreter 3068 Cetin YILMAZ Güvenlik ġube Müdür V Mehmet DEMĠR Sivil Savunma Uzmanı 3468 Özkan ÖZDEMĠR Sivil Savunma Uzmanı 3469 Ġsmail MUNGAN Uzman 3483 Fadime AKCAN Uzman 3484 Fatih AKSOY Güvenlik Servis ġef V Ebuzer VĠCDAN Memur 3477 Fatih GÖÇMEN Memur 3442 Güvercinlik DanıĢma 8239 Güvercinlik DanıĢma Ġdari Bina GiriĢi 8133 Güvercinlik DanıĢma Ġst. Yolu Kapısı 8135 Güvercinlik DanıĢma Behiçbey Kapısı 8136 Güvercinlik DanıĢma 8137 Güvercinlik Nöbetçi Memuru 8138 Genel Müdürlük Müracaat 3482 Genel Müdürlük Müracaat Genel Müdürlük Kulübe 3984 Genel Müdürlük Otopark Müracaat 3982 Genel Müdürlük Makam Müracaat 3983 Ġlhami BAKIRCIOĞLU Bakım Onarım ġube Müdürü V. 3432

12 Gökhan ACAR Bakım Onarım Servis ġefliği 3287 Ahmet TAġ Teknisyen Yrd. (Asansör) 3292 Mehmet HARMANDAĞ Tekniker 3278 Mehmet GÜNEġ Tekniker 3278 Yusuf ALP-Yusuf ÇEVĠK Teknisyen 3282 Mehmet Ali Uyar Teknisyen Yrd Ahmet TURASAN Teknisyen 3328 Harun KUZPINAR Tedarik Servis ġefi 3277 Ali KAYA Muhasebeci 3269 Serfinaz BOĞAZLIYANLIOĞLU Memur 3285 Gökhan ÇĠĞDEM Teknisyen 3267 Ertuğrul AYHAN Teknisyen 3288 Ömer Faruk ÖZEN Sosyal ĠĢler ġube Müdürü V Ender ÇITAK Sosyal Hizmetler Servis ġef V Afet INCĠLĠ Sistem programcısı 3161 BarıĢ ÇORBACI Bilgisayar ĠĢletmeni 3932 Osman ġimģek Tekisyen 3267 Nurettin KARACA Teknisyen 3273 Mehmet KIRAÇ Tabldot Ser.ġefi 3264 Neriman TĠMUR Uzman 3275 YaĢettin GÜRBÜZ Memur 3275 Abdülkadir ġahġngöz Muhasebeci 3266 Rukiye CEYHAN Memur 3273 Yemekhane altkat salon 3921 Mutfak 3921 Hasan ÖZSOY Yemekhane 8140 Ali DEĞĠRMAN Yemekhane Yemekhane Garsonlar Yemekhane 3488 Ġsmail TABANLI Ġç Hizmetler Servis ġef V Mustafa Tufan Teknisyen 3272 Mustafa SAYLAM Teknisyen(Depo) 3293 Feray BULUT Memur 3286 Ahmet AĞGÜN- Kuddusi YURDAKUL Teknisyen (Matbaa ) 3307 Güvercinlik Matbaa 8145 ġoförler Odası 3485 Destek Hizmet Odası (depo) 3987 Mustafa ÇOġKUNER Temizlil Firması 3486 Yeter HALICI Temizlik Firması 3968 Haluk TÜRKOGLU Ek Tesisler ġube Müdürü V Mustafa CABA Tesisler Servis ġef V Oya HATĠPOĞLU Ziraat Mühendisi 8084 Ġhsan YAZIRLI Tekniker 8090 Mustafa ġġmġek Teknisyen 8089 Selahattin BEDER Kalorifer odası 8091 ġoförler 8151 Karani PEHLĠVANOĞLU 8147 Sebahattin EDE 8147 Nebi EKĠCĠ Misafirhane Ve Spor Tesisleri Servis ġefi V Misafirhane DanıĢma Serhat ġġmġek-tolga BALÇIK-Ġlyas ARIKAN Misafirhane Nöbetçi Memuru 8240 Güvercinlik Erkek Kuaförü 8241 ÇamaĢırhane 8242 Spor Salonu 8246 Nihat Kaplan HaberleĢme Servis ġef V Mehmet TÜRCAN Memur 3480 Sami AYGAN Memur 3493 Filiz YILDIZ Memur

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ

MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTELERİ KALİTE KONSEYİ (YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK KOMİTESİ) Op. Dr. Gülçin SARIYILDIZ Genel Müdür Uzm. Dr. Gülay KILIÇ BaĢhekim Sibel DURGUN

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ DEKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Prof. Dr. V.Haktan ÖZAÇMAK FAKÜLTE KURULU DEKAN TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BAġKANI

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2016-2017 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI (4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002 HAYRULLAH GÜNEŞ 3 130302003 BURCU DİNDAROĞLU

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr.

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr. FYK Üyeleri 1) Prof.Dr.SatılmıĢ TEKĠNDAL 2) Prof.Dr.Kadir ERKAN 3) Prof.Dr.Muharrem YILMAZ 4) Doç.Dr.Mustafa ÇANAKÇI 5) Doç.Dr.Celal ÇEKEN 6) Yrd.Doç.Dr.Özcan ATLAM 7) Yüksel YILMAZ FAKÜLTE KURULU Üyeleri

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Yrd.Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk ArĢ. Gör. Mehmet SAYDAM mhmt3482@hotmail.com EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ / Tel.: 0 446 224 00 89 Yrd.Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Derslik 1

Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Derslik 1 S.N Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Derslik 1 ADI VE SOYADI A.BİLİM DALI 1 Abbas Eren SERT Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2 Abdulğani DEMĠR Eğitim Yönetimi ve Denetimi 3 Abdulhamit TUKAY

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı) Sadi GÖKTAġ (Müdür

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 29 Eylül 2014 Pazartesi İ : TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VLİSİ 1 Cihangir CENGİZ 84,488 29,57 80,13 24,04 82,50 28,88

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler

2010-2011 Öğretim Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenciler 1 Matematik-Bilgisayar 200822004 Ayça ARSLAN 2 3,51 % 50 2 Matematik-Bilgisayar 200722010 Edanur BAYAM 3 3,00 % 20 3 Matematik-Bilgisayar 200722038 Hümeyra SATOĞLU 3 3,11 % 20 4 Matematik-Bilgisayar 200722045

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKLOJİSİ A.B.D - - (1008346) 1 İBRAHİM ŞEN 79,250 89,323 86,301 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı 2 ESRA ALTAY ÖZTÜRK

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri UYGULAMA OKULUNUN ADI : AHİ EVRAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ İktisat HÜSEYİN IŞIK FATMA SAY MUHAMMET DEMİR ÖZGE AYDINLAR VİLDAN KEKİL Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ (35701402518) 1 UYGULAMA OKULUNUN ADI : ÇORUH

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ Erdal ĠBAĞLU Genel Müdür Üye. ĠCRA (ÜST YÖNETĠM) KURULU _ Medikal Direktör Nazlıhan ALKAN Genel Müdür Yardımcısı Erol TURAN Genel Müdür Yardımcısı Özlem ġan Ġnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı