GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ"

Transkript

1 GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi 3025 Deniz KOCACIK Sekreter 3027 Faks 3449 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Mesut KÖSE Yön.Kur. BaĢkanı 3005 Mustafa ERDOĞAN Üye 3010 R.Kayhan ÜNAL Üye 3137 Dr. Mehmet KÜÇÜK Üye 3065 Esma SÜMER Sekreter 3066 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI Mesut KÖSE Genel Müdür 3019 Özgün ÖZCAN Özel Kalem ġube Müdürü V Bilal NAZLI DanıĢman (Ziraat Müh.) 3016 KürĢat AYGÜN DanıĢman (Uzman) 3039 Gökhan GÜRBÜZ DanıĢman (Ziraat Müh.) 3050 DanıĢman DanıĢman 3014 Gözde DOĞAN DanıĢman (Ziraat Müh.) 3051 Serkan BOY DanıĢman (Ziraat Müh.) 3055 Gülden EVĠN Sekreter 3019 Tuğba ORDU Sekreter 3002 Nimet SELÇUK Sekreter 3003 Saliha OVER Sekreter 3005 Hakan KATAR ġoför 3384 Refik Kayhan ÜNAL Genel Md.Yrd Derya ġener Sekreter 3137 Mustafa ERDOĞAN Genel Md.Yrd Meryem DEMĠR Sekreter 3010 Gökhan YAZGI Genel Md.Yrd Belde KARACA Sekreter 3018 Makam Toplantı Salonu Gn Müdür Yardımcıları Toplantı Salonu 3059 Güvercinlik Makam Odası Gen.Müd Güvercinlik makam toplantı odası 8082 Güvercinlik DanıĢman 8083 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ Özgün ÖZCAN Özel Büro ġube Müdürü V Naciye DUMAN BaĢ Uzman 3023 Perihan BÜLBÜL Memur 3024 Suat ERDOĞAN Teknisyen 3012 Buket AKBAġ Memur 3061 Uğur ERKAYMAZ MüĢavir 8212 Eyüp ERDOĞAN MüĢavir 3463 Mehmet VARLI MüĢavir 3461

2 ġaban TOKAT MüĢavir 8217 Nazım ÖZYĠĞĠT MüĢavir 8218 Bedrettin TOKDEMĠR MüĢavir 3460 Kemal OĞUZ MüĢavir 8204 Ahmet AYAZ MüĢavir 8209 Refik YILDIRIM MüĢavir 8206 Cevdet ġenel MüĢavir 8221 ġükrü YILDIZ MüĢavir 8211 Kadir ERKOÇ MüĢavir 8214 Necdet MERT MüĢavir 8215 Hüseyin YIDIRIM MüĢavir 8210 Alo Ürün Hattı 3410 BASIN YAYIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ AyĢin ġenses ġube Müdürü 3037 Leyla ÖZDEMĠR Sekreterlik 3038 Ayla DEĞERCAN Servis ġefi 3048 Sabahattin KARABAĞ Uzman 3056 Ġsa DEMĠREL Uzman 3042 Osman AK Grafiker 3052 Zehra ĠNAL Memur 3044 Saniye BAL Memur 3041 Mustafa EKĠNCĠ Uzman Yrd L.Hakan BAKIRCI Memur 3429 Hasan GÖRÜR Memur 3043 Muhittin AYDOĞAN Memur 3047 Esra KAYA AKPINAR Eksper 3040 Gülsüm ABA Memur 3058 Ġsa ÇĠÇEK Memur 3060 ÜRÜN TEKNOLOJĠSĠ VE LABARATUVAR ġb.md Kullanıcı Unvan Tel.No Hidayet FODUL ġube Müdürü 8160 Sekreter 8161 Mehmet KÜÇÜK BaĢ Uzman 8181 Ali KAYADĠBĠ BaĢ Uzman 8167 Tuncay SAĞBAġ ġef 8163 Fatma ERDOĞAN Mühendis(Gıda) 8168 Kenan DANACI ġef 8175 RüĢtü DUYGU Laborant 8170 AyĢe CANPOLAT Laborant 8192 Abdullah TOY Laborant 8193 Sibel MARAġ Mühendis(Ziraat) 8184 ġule TABBAN Mühendis(Ziraat) 8174 Rukiye TUNÇ Mühendis (Kimya) 8173 Yelda GÖZEN ÇELĠK Mühendis (Ziraat) 8190 Selma ULUS AR-Ge Servisi ġefi 8176 Yusuf KOCAMIġ Mühendis(Ziraat) 8177 Yener BAġPINAR Eksper (Mühendis) 8194 Celal SEVĠM Mühendis(Ziraat) 8162 Hülya YAZIRLI Büro Hizmetleri Servisi Hatice ZEYLEK Memur 8182 Merve KILINÇ Memur 8183 Çay Ocağı 8178 DanıĢma 8179 Faks 8169 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI Selami GÜLEN BaĢkan 8280

3 Songül KÖSE Sekreter 8260 Ferhat KERIMOĞLU BaĢmüfettiĢ 8275 Mustafa ÇĠÇEK BaĢmüfettiĢ 8279 Gökçer ANLAK BaĢmüfettiĢ 8287 Tahir SARIKAYA BaĢmüfettiĢ 8285 Cengiz BAĞIN BaĢmüfettiĢ 8289 Nurettin DEMĠR BaĢmüfettiĢ 8286 Erkan DEMĠRTAġ MüfettiĢ 8274 Atilla TOMBULOĞLU MüfettiĢ 8262 Aykut Ozan ALAN MüfettiĢ 8267 Levent YENĠGÜN MüfettiĢ 8278 Hamit KISA MüfettiĢ 8281 Seray YILMAZ MüfettiĢ 8282 A.Zübeyde ġencan MüfettiĢ 8284 Selçuk ARI MüfettiĢ 8269 Kıvanç ġahġn MüfettiĢ 8273 Emrah DELĠBALCI MüfettiĢ 8290 Emrah AYDIN MüfettiĢ 8291 Cemile GÜZEL MüfettiĢ 8288 Cahide TORAMAN Büro Hiz.S.ġef Aynur DOK Memur 8265 Salih TANIġ Memur 8266 Muharrem TEKĠN Dağıtıcı 8264 Toplantı Salonu 8293 Faks 8263 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Berrin EKMEKCĠ Hukuk MüĢaviri 3134 Seher YILDIRIM Sekreter 3095 Ġsmail TEZER Hukuk MüĢaviri 3097 Esma ATĠK Hukuk MüĢaviri 3096 Saliha AKSOY Hukuk MüĢaviri V Burçin YÜKSEL Avukat 3099 Burak AKPINAR Avukat 3090 Semra AKKAN Avukat 3094 Afife TOZAR Avukat 3093 Meral PARLAR Avukat 3092 Yavuz SEYĠTOGLU Avukat 3098 Meryem ġenocak Büro Hiz.S.ġef 3101 Gökhan HALICI Memur 3422 Gözde ATACAN Bilgisayar ĠĢletmeni 3091 Fatma GEDĠKLĠ Memur 3088 Esin ġahġn Memur 3088 Faks 3448 ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Metin ÖZTÜRK BaĢkan 3218 Hicran COġKUNER Sekreter 3218 Celal KAYA BaĢ Uzman 3452 Hülya ÖZEN Büro Hiz.S.ġefi 3219 Ġsmail KARATAġ Bilgisayar ĠĢlm Mehmet KOCADAĞ Memur 3457 Rifat ġahġn Koordinasyon Değerlendirme ġb. Md M.Ufuk MĠSTEPE Uzman 3206 Fatma TOPAL Uzman 3211 ġule AÇIK Uzman 3216 Mehmet ÖZGÖÇMEN Uzman 3213 Hakan TEKĠN Ziraat Mühendisi 3296 Çiğdem VAHAPOĞLU Ziraat Mühendisi 3407 Uğur DEMĠR Ziraat Mühendisi 3210

4 Nilhan SENDĠNÇ Eksper 3409 Cüneyt ÇAKMAK Eksper 3290 AyĢegül ÖZÇELĠK Memur 3399 M.Nebi ġahġn Memur 3455 Ġsmail TEZER Yönetimi GeliĢtirme ġb.md.v Eray Uğur KUTSAL Ziraat Mühendisi 3445 Engin SALMAN Uzman 3207 Baykal YILDIRIM Uzman 3222 Ergül ÇETĠN Uzman 3102 Fazilet UTKU Bilgisayar ĠĢletmeni 3248 Ġclal Gökçe ÜNAL Memur 3423 Evren ERGUT Eksper 3454 Hale ÖZSARAÇ DıĢ ĠliĢkiler ġb.md Oğuz ERDOĞAN Ziraat Mühendisi 3205 Zühal DEMĠRTAġ Eksper 3220 UlaĢ YAVUZ Uzman Yrd Berna EYĠT Mühendis (Gıda) 3426 Pınar ÖZDEMĠR Memur 3496 Eda Nur GÜNEġ Memur 3456 Güzin DEDE Memur 3214 Toplantı Salonu 3905 TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Cihan SOYALP BaĢkan 3129 Nevin ASLAN Sekreter 3129 Bülent SAYILIR BaĢ Uzman 8222 Tugrul SARIYAT BaĢ Uzman 3086 Nevin SEZGĠN Büro Hizm.S.ġefi 3138 Celal SAĞLAM Memur 3215 Safure YILDIRIM-Osman ALIÇ Memur 3255 Ender YENEN Ġç Ticaret ġube Md ġakir GÜL Uzman 3124 Dursun KARAN Uzman 3136 Zeynep DEHMEN Uzman 3150 Ġsmail TĠRYAKĠ Eksper 3141 Ahmet ġahin YEġĠLAY Eksper 3083 Fatih KAYA Ziraat Mühendisi 3082 Ziya BOĞAZLIYANLIOĞLU Memur 3387 Ramazan YAVAġ Uzman 3139 Seçil AKGÖL Ziraat Mühendisi 3128 Hande GEREN Eksper 3144 Zübeyde KIZILTEPE Memur 3157 Onur BAYHAN Eksper 3159 Tunç NECĠPOĞLU DıĢ Ticaret ġb.md Mustafa DEMRĠCĠ Uzman 3147 Cenk ÜVEZ Ziraat Mühendisi 3143 Dr.Neslihan KÖSE Ziraat Mühendisi 3261 Begüm ARITÜRK Memur 3146 Mustafa BOZKURT Memur 3156 Türksev ĠNAM Memur 3479 IĢıl AKYOL Eksper 3087 Elif HAÇKALI Uzman 3158 Emel ĠLHAN TAHAOĞLU TaĢımalar ġb.md Kahraman DÜLGER Uzman 3388 Semra CERAN Uzman 3126 Sibel BARDAK Ziraat Mühendisi 3145 ġeniz TAġCI Ziraat Mühendisi 3133 SevgĠ AKKUġ AKAN Ziraat Mühendisi 3132 Ġnan AÇIK Uzman 3079 AyĢe GĠRĠFTĠNOĞLU Programcı 3225 Süreyya TANIK KOÇAK Uzman 3122 Muazzez OĞUZ Memur 3080

5 Dr.Serkan YENAL Memur 3078 Çağatay MARAġ Piyasa Takip ve Değ. ġb.md. V Pınar ÖZPALA Uzman Yrd 3198 ġule KILIÇ Ziraat Mühendisi 3152 Nazlı CEYLAN Uzman Yrd Atilla KABASAKAL Ziraat Mühendisi 3142 Gönül ALTUNDĠġ Eksper 3155 Tamina KĠBAR Memur 3081 Deniz BAYHAN Eksper 3135 Toplantı Salonu 3950 ALIM VE MUHAFAZA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Hacı BARAN BaĢkan 3104 Feriza SOYAL Sekreter 3104 Mustafa ÇĠL BaĢ Uzman 8228 Latif KIREKER BaĢ Uzman 8096 Rıdvan YILMAZ BaĢ Uzman 3459 Ġhsan ERGÜL Büro Hizm.Ser. ġ 3112 Özden ÖNER-Yusuf KÖSE Büro Serv Selim TAHAN Bak.Mıs.Çel.Alım Muh.ġb.Md Turan EKMEKCĠ ġef V. Mühendis(ziraat) 3465 Mete SARIHAN Ziraat Mühendisi 3425 Rukiye ġahġn Eksper 3154 BaĢak UĞUR Ziraat Mühendisi 3466 Demet CĠVAN Mısır Alım ve Muh. ġefi 3103 Adem ÇĠFTÇĠ Eksper 3153 Mevlüt AKAN Eksper 3464 M.Ersan GÖKÇAY Eksper 3116 Hünkar AYDIN Hububat Alım vemuh.ġb.müdürü 3106 Emre KÜÇÜK Ziraat Mühendisi 3109 Tuncay AKGÖL Ziraat Mühendisi 3114 Mevlüt SEVĠNDĠOĞLU Ziraat Mühendisi 3475 Sami AKSOY Ziraat Mühendisi 3476 HepĢen NUMANOĞLU ġef 3110 Gökhan GÜLEY Eksper 3462 Abdullah KARAPINAR Eksper 3421 Hilal AYGAR Ziraat Mühendisi 3450 Erdoğan KILIÇ Toh.Rap.tetk.ġb.Md Lütfi EROĞLU Rapor Tetk.Ser.ġefi 3117 Selin GÜVEN Eksper 3478 Toplantı odası 3901 FINDIK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Mustafa BAHAR BaĢkan 3274 Sekreter 3274 Muhammed AKBABA BaĢ Uzman 3470 Ali ġenel Büro Hizmetleri Servis ġefi 3446 Ayten AYDOĞAN-Gül DEMĠRCĠ Memur 3447 Aynur KAHRAMAN Memur 3439 Hüseyin DELĠBAġ Fındık Ġmlat ve Tic.ġube Müdürü V Nazan YEġĠLAY Eksper-Ziraat Müh Esen GÖKÇEK Ziraat Yük.Müh Alım Muhafaza Sube Müdürlügü Mehmet AKSOY ġef(mühendis) 3108 Refika Atalay YENEN Gıda Yük.Müh Esma EKMEKCĠ Uzman Yrd.-Gıda Yük.Müh. 3424

6 Enver ġġmġek Fındık Ticaret ġb.md Esin TUNÇ Ziraat Mühendisi 3089 AyĢe ACAR Ziraat Mühendisi 3467 AyĢe GÜLER Ziraat Mühendisi 3430 Aytaç KÜÇÜK Ziraat Mühendisi 3440 Kurumsal Kimlik ġb. Md Elif TAÇ Ziraat Mühendisi 3085 Cem ARSLAN Uzman Yrd.-Gıda Müh Mustafa TĠKEN Teknisyen (Elektirik) 3451 Faks 3396 TMO Ürün SatıĢ Büfesi 3441 HAġHAġ VE ALKALOĠD ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Santral Mustafa Ömer TANRIVERDĠ BaĢkan 8002 AyĢe YILMAZ Sekreter 8003 Erkan AKÇAY BaĢ Uzman 8244 Hüseyin CANTAġ BaĢ Uzman 8130 Hudaverdi EERCAN BaĢ Uzman 8030 Güler ÇEġĠTLĠ Büro Hizmetleri Serv.ġefi 8007 Mustafa SIRAKAYA Memur Erhan KÖMÜRCÜ Memur 8008 A.Zeynep YALÇINER Ticaret ġb.md.v Rıza ATEġ Uzman 8018 Erdinç ÜNAL Uzman 8019 Paz. AraĢ. Bağ. Servis ġefi 8015 Özge ORAL Kimyager 8197 Özgü AYDIN Mütercim 8099 Sultan EROL Pazarlama Sr. ġefi 8021 Emine D. BOSTANCIOĞLU Kimyager 8020 Ahmet ERġAHAN Mühendis (Ziraat) 8098 Sibel SIDAL Memur 8011 Yasemin TÜMGÖREN Yurtiçi Pazarlama ġ Mehmet AYDIN Muhasebe 1298 Handan AYDIN Mühendis 1297 Reha YONTAN Ziraat Mühendisi 1296 H.Kudret ARICAN Üretim ve ĠĢl.ġb.Md Hatice ORAK Ziraat Mühendisi 8013 Sevil MADEN Ziraat Mühendisi 8010 Fikriye RODOP Ziraat Mühendisi 8039 Günay GÜNER Uzman 8024 S.ġebnem AKINBĠNGÖL Uzman 8004 Devran HASDEMĠR Kimyager 8012 Behzat GÖĞEBAKAN Eksper 8196 BarıĢ GEZEN Eksper 8201 Ozan DOĞAN Eksper 8023 Nazmi AKIN ĠĢletme ġb Md 8027 Zahide BARAN Servis ġefi 8022 YaĢar Nabi KÜÇÜK Servis ġefi 8026 Ülkü KARAKULAK Y.Müh. (Kimya) 8025 Eda DEMĠRKAN GÖK Müh. (Kimya) 8016 Bülent GÖLBAġ Kimyager 8017 Recep KAPLAN Müh. (Makine) 8095 Toplantı Odası 8029 MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

7 Muharrem AKYAKA BaĢkan 3176 Elif ÜLKER Sekreter 3176 Enver TĠMUR BaĢuzman 3495 Ahmet KELEġ BaĢuzman 3187 E.Selda TAN Büro Hiz.S.ġefi V Nilgün SÖZER Uzman 3167 Hasip DEMĠR Uzman 3297 Anıl BÜYÜKSUNGUR Bilgisayar ĠĢletmeni 3474 Canan YÜKSEL Muhasebeci 3193 Veli MENAZ Memur 3193 Ercan ERDEMĠR Memur 3474 Dilek GÜVENĠR Finansman ġube Müdürü 3169 Nilgün COġARCAN Servis ġefi 3196 Ertuğrul ÇELĠK Programcı 3171 Engin ÖZDEMĠR Servis ġefi 3173 Ömer SĠLSÜPÜR Uzman 3491 Nilgün SELÇUK Muhasebeci 3185 Duygu BAYRĠ BOZKURT Muhasebeci 3184 Hülya YAVUZ Muhasebeci 3195 Deniz BERĠġ Muhasebeci 3165 Bahadır GÜLER Muhasebeci 3406 Mevlüt KIYMAZ Mali Mevzuat Sigorta ġb.md.v Hüseyin DEĞĠRMENCĠ Uzman 3180 Lale ġaġmaz DOĞAN Muhasebeci 3181 N.Murat UĞUR Muhasebeci 3192 Hasip DEMĠR Muhasebeci 3297 ġeyma YAĞCI Muhasebeci 3299 Burcu TOKCAN Muhasebeci 3202 Burcu KARAALĠ Muhasebeci 3164 Ömer ġahġn Muhasebeci 3494 Ramazan BALKAN Bütçe ve Bilanço ġb.md Yahya BULUT Uzman 3172 Aydın TAN Uzman 3179 Nuran KOCATÜRK Uzman 3182 Fehmi YAġARAN Uzman 3183 Ali BĠLGĠN Muhasebeci 3162 Seyhan TEKĠN Muhasebeci 3186 Tolga BAġAR Muhasebeci 3191 Erdem ALTAYLI Muhasebeci 3189 Muhammet SELÇUK Muhasebeci 3178 Ebubekir KOÇ Muhasebeci 3166 Erkan ERTEN Muhasebeci 3492 Mustafa TEZCAN Muhasebeci 3163 Celal BAYRAM Merkez Muhasebe ġb.md Cem DOĞAN Servis ġefi 3203 Samet BERK Uzman 3201 Figen OĞUZ Uzman 3175 Esare KILIÇASLAN Muhasebeci 3391 Hatice ÇETĠNKAYA Muhasebeci 3204 Köksal ÖZDEMĠR Muhasebeci 3174 Gülhan AYDOĞAN Muhasebeci 3197 Ahmet BAYKARA Muhasebeci 3199 Adnan DĠNÇ Uzman 3395 Cumhur BAYRAKTAR Muhasebeci 3398 Toplantı salonu 3908 Faks 3393 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Özkan GÜNDAY BaĢkan V Serap DELĠCE Sekreter 3363 Gündüz ALPAY BaĢuzman 8258

8 Vedat ÖZDEMĠR BaĢuzman 8257 Feyzullah BULUT BaĢuzman 3312 Avni ÖKMEN ġef V Songül BAYRAM Memur 3368 Levent GÜNER Memur 3381 Seda ġeker Bilgisayar ĠĢletmeni 3111 Nihat GÜZEL Sistem Yönetimi ġube Md.V 3119 Özcan DOĞAN Bilgisayar iģletmeni 3113 Sinan ERGÜN Bilgisayar ĠĢletmeni 3369 Arzu TÜMÜR Programcı 3377 Elif ERDOĞAN Bilgisayar ĠĢletmeni 3160 Celalettin ARIÖZ Bakım Onarım Servis ġefi 3392 Ġbrahim UZ Çözümleyici 8200 Seçkin POLAT Teknisyen 3372 H.Bayram SEKMEN Bilgisayar ĠĢletmeni 3443 Bahattin POLAT Programcı 8100 Cevdet Sunay KAYKUSUZ Teknisyen 3121 Oğuzhan YILMAZ Teknisyen 3382 Uğur GĠRĠFTĠNOĞLU Projeler ve Uygulama ġb.md.v 3364 Perihan GÜRBÜZ Uygulama Ser. ġefi V Hakan YILMAZ Bilgisayar Mühendisi 3473 Nevran KARAKURUM Çözümleyici 3379 Ayhan TAY Programcı 3344 Çağlar ġeyranlioğlu Bilgisayar ĠĢletmeni 3383 Yusuf ÜLKÜ Programcı 3434 Ebru SUBAġI Bilgisayar Mühendisi 3433 M.Ali KOCAMER BOTT Firma 3437 BOTT Firma 3373 Sedat SERÇE Ġnternet Servisleri ġube Md.V 3341 M.Ali DURMAZ Servis ġefi 3362 Feridun DEMĠR Uzman 3360 Yunus ERDEMĠR Sistem Programcısı 3359 A.Sena DÜMEN Çözümleyici 3365 Neslihan TUFAN Teknisyen 3380 Melike ÖNEM Programcı 3378 Levent ÇUBUKÇU Bilgisayar ĠĢletmeni 3374 Mehmet Mahsum DEMĠRCAN Tekniker 3118 Esen TÜRKYILMAZ Memur 3435 Rasim Kerim BÜLBÜL HaberleĢme ġube Müdürü V Nurten TULGAR Kurum ĠletiĢim Hizmetleri srv.ģefi 3305 Hatice DEMĠRKOL Uzman 3302 BuĢra IġIKHAN Memur 8251 Ġbrahim DEMĠR Teknisyen 3301 Fatih ÖZÇELĠK Telefon Teknikeri 3315 Hasan KARAKULAK Telefon Teknikeri 3314 Ali KILIÇ Sant. Memuru 3991 Ayhan CEYLAN Sant. Memuru 3990 Turan ÖZTOKATLI Sant. Memuru 3963 Aydın ARIZ Memur(Güvercinlik) 8202 Hüseyin YILDIRIM Gelen Evrak ArĢiv ve Faks S.ġefi 3308 Süleyman KÜÇÜKTEPE Memur 3303 Sabriye CESUR Memur 3438 Ümit GENCER Memur 3311 Ahmet KIVRAKDAL Teknisyen (Faks) 3310 Emine BOLATBAġ Santral Memuru (iģçi) 3313 Basri ERDEM Giden Evrak S.ġefi 3304 Bayram ÇOBAN-Murat RECEP Memur 3306 Ali GASER Memur 3444 EBYS EBYS 3070 Toplantı Salonu 3906

9 Kurum ArĢivi 3911 PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ġsmail MANDIRACI BaĢkan 3227 Emel ADA Sekreter 3227 Ünsal BĠBER Büro Hiz.Ser.ġefi 3242 IĢınsu KARABÜK Memur 3249 Mustafa KARA Memur 3231 Faks 3223 Toplantı Salonu Perran KARAN Pers.ġube Müdürü 3243 Buket DORA Uzman 3232 Yıldırım KILINÇARSLAN Uzman 3233 Gonca ALMALI Uzman Yardımcısı 3244 Nihal NALÇACI Memur 3389 Hakan SELÇUK Bilgisayar ĠĢletmeni 3420 Sultan ÇUHADAR ġef 3234 Firdevs YERLĠKAYA ġef 3245 AyĢe ÇĠÇEK Memur 3265 H.ġükran SAVAġKAN Uzman 3239 Hasan AġAN ġef 3237 Ferda BALKAN Memur 3226 Ali YAġAR Memur 3250 Ġzzet GEMĠCĠ Özlk.ĠĢl.ġube Müdürü 3228 Atilla ĠġBĠLĠR Uzman 3236 Ahmet DĠVAN Uzman 3247 Yusuf GÜLDÜ ġef 3235 Nihat SENEM ġef 3240 ġeminur KARAMAN Memur 3263 Yasin KIZIL Memur 3262 Ömer OKÇU ġef 3238 Murat ERDEM Memur 3298 Sultan ERSOY Memur 3418 Cezmi SOLMAZ Memur 3224 Aslı ULUKAÇAR Memur 3419 Esma Hale GÜR Memur 3260 Haluk TÜRKOĞLU Eğitim ġb.md Fatma AKIN KIYAK Sekreter 8224 Aycan CELAYĠR ATALAY Eğtim Uzmanı 8226 A.Melih KUġÇU Eğtim Uzmanı 8234 Cevat BĠBER Eğtim Uzmanı 8230 Hikmet KAYMAK Eğtim Uzmanı 8232 Ahmet UMUTLU Bilgisayar ĠĢletmeni 8219 Celal SEZGEK Memur 8236 Çay Ocağı 8237 Faks 8238 Fatma ARAÇ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ġb.md Çetin ULUKAÇAR ĠĢ Güv.Sr.ġef 3230 Aysun GÜNDAY Memur 3417 Mehtap VARLI ĠĢ Sağlığı Sr. ġefi 3253 Fatma Bilgin Memur 3256 Zeynep AKDOĞAN - Tülay TAN HemĢire 3254 Sevim KUVVET Teknisyen 3251 Murat KUYUMCU DiĢ Doktoru 3257 Canan ALTUN Doktor 3246 Ümmühan SABAH Diyetisyen 3472 Fizik Tedavi 3258 Mehmet KEġLĠ-Abdullah ERTĠġ Personel ArĢiv TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

10 Metin KÜÇÜKKÖSELER BaĢkan 3321 Bahtiyar GÜNDÜZ Sekreter 3321 Emin ESMER BaĢ Uzman 8229 Nihat ĠNAL BaĢ Uzman 8233 Mustafa ÖZTÜRK BaĢ Uzman 8213 Demir AKBAYIR BüroHizmServis ġefi 3342 Nazmiye KADEROĞLU-Recai AYPEK Memur 3343 Faks 3487 Toplantı Salonu 3902 Ali CELĠK Yatırım ġb.md.v Mehmet TANRITANIR Mühendis 3348 A.Rasim GÖK Mühendis 3358 Mitat ASĠL Mühendis 3350 Ali ÇELĠK Mühendis 3431 Hasan SARIKAYA Mühendis 3324 Durhasan KARA Mühendis 3331 Adil ÖZONUK Mühendis 3317 Ali SARIBAL Mühendis 3354 Cengiz ÇELEN Uzman 3334 Zeki SUNGUR Mühendis 3332 Sercan BAYKARA Mühendis (elekt) 3386 Serkan BOZKOYUN Mühendis(ĠnĢaat) 3353 Nahide ALPDOĞAN Mühendis(ĠnĢaat) 3291 Canset Ercan YORULMAZ ĠĢletme ġb.md.v YaĢar KURT ġef 3336 Alican KEMALOGLU Mühendis(Elk) 3338 Neslihan TOKAT Mimar 3394 Bilgehan KARAKUġ Memur 3316 Nuri ÖZKAN Mühendis (inģ) 3385 Özgür KUNT Mühendis (Makine) 3338 Canset KOÇER Mühendis (Elektrik) 3355 Hasan KAYA Teknisyen 3330 Kenan TURNA Teknisyen 3284 Lokman AYGÜN Teknisyen 3357 Levent TANIK Satın Alma ġb.md.v Levent TANIK ġef 3349 Mahmut BAYSAL Uzman 3351 Hüseyin SARI Uzman 3326 Mustafa AKSOY Uzman 3346 Emrah GÜNEK Teknisyen 3352 Salih KARACA Teknisyen 3333 M.Ali TATLI Teknisyen 3347 Necdet YERLĠKAYA Uzman 3345 Sebahattin KÖSE Teknisyen 3320 NeĢe ÇOġAR Uzman Yrd Cengiz KUTLUGÜN Mühendis (Makine) 3337 Fatih TAġKANAT Teknisyen 3276 Metin ÖZBEY ġef V Hamza GÜRBÜZ Muhasebe 8150 Muhterem BAVBEK Teknisyen 8153 Hüseyin EROL Teknisyen 8154 Oktay ERCAN Memur Satınalma 8205 Hilmi MENTEġE Emlak ġb.müdürü 3322 Erdal AKGÜL Mühendis 3319 Necdet ġahġner Mühendis 3335 Melda DEDEOĞLU Mühendis (Harita) 3325 Hüseyin HERGÜL Tekniker 3340 Erol KÖRPINAR Tekniker 3318 Ümit ALTAY Memur 3339 Sinema Salonu Genel Müdürlük 3900 Sendika Odasi 3940 Makam Çay ocağı 3997 Makam Görevli 3998

11 Zemin kat çay ocağı kat çay ocağı kat çay ocağı kat çay ocağı 3981 Ek bina çay ocağı B çay ocağı 3992 Berber Naci 3993 Bayan Kuaförü 3994 Terzi Sadık 3989 Temizlik Firması 3486 Destek Hizmet Odası (depo) 3987 Asansör 3965 Garaj 3969 Kontrol 8128 Mehmet YILDIZ Güvercinlik Tesisleri 8117 Güvercinlik Tes. Ekip ġefliği 8088 Ali Kemal ERDEM Muhasebe 8118 Muhsin UYAN Teknisyen 8119 Laboratuvar 8120 Arzu TURUP Eksper 8122 YeĢim ÇAMLI Ziraat Mühendisi 8195 Mithat AY 8199 Silo Kumanda Odası Sağlık Odası kat çay oçağı Zemin kat Depo Depo-fax 8156 Kantar 8116 Kantar Ustaları 8159 Güvercinlik Malzeme 8101 Marangozhane 8147 Demirhane 8158 Temizlik Firması 8123 Bahçıvanlar 8124 Pirinç Deposu 8125 Pirinç SatıĢ 8126 Ticaret Borsası 8127 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Necat BÖREKÇĠ BaĢkan 3077 Burak MUTLU Sekreter 3068 Cetin YILMAZ Güvenlik ġube Müdür V Mehmet DEMĠR Sivil Savunma Uzmanı 3468 Özkan ÖZDEMĠR Sivil Savunma Uzmanı 3469 Ġsmail MUNGAN Uzman 3483 Fadime AKCAN Uzman 3484 Fatih AKSOY Güvenlik Servis ġef V Ebuzer VĠCDAN Memur 3477 Fatih GÖÇMEN Memur 3442 Güvercinlik DanıĢma 8239 Güvercinlik DanıĢma Ġdari Bina GiriĢi 8133 Güvercinlik DanıĢma Ġst. Yolu Kapısı 8135 Güvercinlik DanıĢma Behiçbey Kapısı 8136 Güvercinlik DanıĢma 8137 Güvercinlik Nöbetçi Memuru 8138 Genel Müdürlük Müracaat 3482 Genel Müdürlük Müracaat Genel Müdürlük Kulübe 3984 Genel Müdürlük Otopark Müracaat 3982 Genel Müdürlük Makam Müracaat 3983 Ġlhami BAKIRCIOĞLU Bakım Onarım ġube Müdürü V. 3432

12 Gökhan ACAR Bakım Onarım Servis ġefliği 3287 Ahmet TAġ Teknisyen Yrd. (Asansör) 3292 Mehmet HARMANDAĞ Tekniker 3278 Mehmet GÜNEġ Tekniker 3278 Yusuf ALP-Yusuf ÇEVĠK Teknisyen 3282 Mehmet Ali Uyar Teknisyen Yrd Ahmet TURASAN Teknisyen 3328 Harun KUZPINAR Tedarik Servis ġefi 3277 Ali KAYA Muhasebeci 3269 Serfinaz BOĞAZLIYANLIOĞLU Memur 3285 Gökhan ÇĠĞDEM Teknisyen 3267 Ertuğrul AYHAN Teknisyen 3288 Ömer Faruk ÖZEN Sosyal ĠĢler ġube Müdürü V Ender ÇITAK Sosyal Hizmetler Servis ġef V Afet INCĠLĠ Sistem programcısı 3161 BarıĢ ÇORBACI Bilgisayar ĠĢletmeni 3932 Osman ġimģek Tekisyen 3267 Nurettin KARACA Teknisyen 3273 Mehmet KIRAÇ Tabldot Ser.ġefi 3264 Neriman TĠMUR Uzman 3275 YaĢettin GÜRBÜZ Memur 3275 Abdülkadir ġahġngöz Muhasebeci 3266 Rukiye CEYHAN Memur 3273 Yemekhane altkat salon 3921 Mutfak 3921 Hasan ÖZSOY Yemekhane 8140 Ali DEĞĠRMAN Yemekhane Yemekhane Garsonlar Yemekhane 3488 Ġsmail TABANLI Ġç Hizmetler Servis ġef V Mustafa Tufan Teknisyen 3272 Mustafa SAYLAM Teknisyen(Depo) 3293 Feray BULUT Memur 3286 Ahmet AĞGÜN- Kuddusi YURDAKUL Teknisyen (Matbaa ) 3307 Güvercinlik Matbaa 8145 ġoförler Odası 3485 Destek Hizmet Odası (depo) 3987 Mustafa ÇOġKUNER Temizlil Firması 3486 Yeter HALICI Temizlik Firması 3968 Haluk TÜRKOGLU Ek Tesisler ġube Müdürü V Mustafa CABA Tesisler Servis ġef V Oya HATĠPOĞLU Ziraat Mühendisi 8084 Ġhsan YAZIRLI Tekniker 8090 Mustafa ġġmġek Teknisyen 8089 Selahattin BEDER Kalorifer odası 8091 ġoförler 8151 Karani PEHLĠVANOĞLU 8147 Sebahattin EDE 8147 Nebi EKĠCĠ Misafirhane Ve Spor Tesisleri Servis ġefi V Misafirhane DanıĢma Serhat ġġmġek-tolga BALÇIK-Ġlyas ARIKAN Misafirhane Nöbetçi Memuru 8240 Güvercinlik Erkek Kuaförü 8241 ÇamaĢırhane 8242 Spor Salonu 8246 Nihat Kaplan HaberleĢme Servis ġef V Mehmet TÜRCAN Memur 3480 Sami AYGAN Memur 3493 Filiz YILDIZ Memur

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEKRETERLİK ARZU ELMAS 4328940-4328939 1400-1401 SEKRETERLİK LEYLA

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV.

ERKUNT DÖKÜM VE MAKĠNA SANAYĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ Ülkü GÜRLER 1979 ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLKENT ÜNĠV. NAME - SURNAME YEAR of GRADUATION ORGANIZATION & POSITION Levent KĠRĠġÇĠ 1979 University of Pittsburgh,School of Pharmacy Professor of Pharmaceutical Sciences and Psychiatry Meriç ÖZTÜRKCAN 1979 YENI YUZYIL

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü başarı

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ 1 295 GÜLHAN ULUMAN FIRAT İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 2 148 SADETTİN EREN İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 3 373 ÜMİT BAŞER İvedik

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 11302 BURCU BÜYÜKBEZGİN 1991 TUR 0:16:57 0:34:36 0:52:18 2 6063 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:17:44 0:34:54 0:52:30 3 6062 DAMLA POYRAZ 1992 TUR 0:19:35 0:39:07 0:59:37 4 8627 YELİZ AY YILDIZ 1977

Detaylı

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ 1 NURAN ACAR ARAÇ LİSESİ 315 EDEBİYAT 1975 2 AYNUR KEBELİOĞLU ARAÇ LİSESİ 501 EDEBİYAT 1975 3 SEBAHAT KARAKAŞ ARAÇ LİSESİ 519 EDEBİYAT 1975 4 RAMAZAN GÜRKAN SARIŞEN ARAÇ LİSESİ 594 EDEBİYAT 1975 5 FATMA

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality 1 14665 FURKAN AKSUOGLU 1995 TUR 0:20:15 0:31:06 0:32:27 2 13232 KADIR GÜRBÜZ 1996 TUR 0:21:01 0:33:05 0:34:25 3 14203 SEZER ALTUNTAŞ 1983 TUR 0:22:07 0:34:15 0:35:33 4 13231 TALHA ÜNSAL 1996 TUR 0:22:07

Detaylı

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 15059 ESMA AYDEMIR 1992 TUR 0:16:43 0:33:21 0:41:50 0:50:32 2 15060 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:16:42 0:33:23 0:41:56 0:50:45 3 9770 ÖZLEM KAYA 1990 TUR 0:16:55 0:34:12 0:42:56 0:51:47 4 15061 YASEMİN

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

Adana 1. Grup (İKTİSADİ) Eğitim Yeri : Adana Hekimevi Eğitim Tarihi : 17-19 Ocak 2011 ABDULKADİR ÇİÇEK AHMET FATİN RÜŞTÜ DAĞLI AHMET SÜRMEKEŞ AHMET TUNAHAN KIVIRCIK AHMET YILDIRIM ALİ MERİÇ ATİLLA BARUĞ

Detaylı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı Alaca Meslek Yüksekokulu 201 Nolu Derslik 201 1 135010001 HASAN TOPUZ 2 135010002 ONURCAN DOĞAN 3 135010003 BURAK YÖNET 4 135010004 YUSUF GÜMÜŞ 5 135010005 ALİ CİHAN ŞAHİN 6 135010007 MELİH KEKEÇ 7 135010008

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

SINAV NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ

SINAV NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ D-201 02888 14022067 MURAT ABANOZ D-201 02889 14033080 NESLİHAN ABAYLI D-201 02890 14052030

Detaylı

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı