ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI"

Transkript

1 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

2 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlardan; 1. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden önce ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. 2. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden sonra ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. 3. kolondaki fiyatlar 01/01/2006 tarihinden sonra ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

3 SIRA NO Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R YAPILAN ĠġĠN ADI POZ NO SAHĠFE NO Ġller Bankası TaĢıma Formülleri Kazılardan Minha Edilecek Değerler Nakliye Cetvelleri (Cetvel 1) , Makinaların 1 Saatlik Ücreti , TAġIMALAR Ġhzaratta (Karsız) , 9 5- Ġmalatta (Karlı) , 10 ĠHZARAT ĠġLERĠ 6- Kum, Çakıl ve KırmataĢ (ĠĢ BaĢında) TaĢ, Kil, Font, Sfero Baca Kapağı ve Izgara Beton, B.A. Borular, "C" Parçası, Dirsek Muayene ve Parsel Bacaları 08 12, Harç ĠĢleri ĠMALAT ĠġLERĠ 10- Beton, B.A., "C" Parçası, Dirsek, Mua. ve Parsel Bacaları, BaĢ Bağlama 12 16, HDPE esaslı borular ve bacalar 12 21, DüĢey AhĢap Ġksalar Kazı ĠĢleri Ġle Ġlgili Paçal Fiyatlar , Su BoĢaltma ĠĢleri Su BoĢaltma ve Çamur MüĢkülat Zamları Dolgu ve Zemin Islah ĠĢleri , Yükleme, BoĢaltma ve Figüre ĠĢleri Drenaj ĠĢleri Beton ĠĢleri Fore Kazık, Ankraj ĠĢleri , Prefabrik Beton Ġmalat, Beton Oluk ve Kanalizasyon Kontrol Bacası Yapılması Kargir ĠĢleri, Kaldırım, Çim TaĢı ve YavaĢ Kum Filitre Tabanına Beton Parke Yapılması Sökme ĠĢleri , Fiberglas Donatılı Bitümlü Malzeme ile Çatı Örtüsü ve Mahya Yapılması Derz ve Yaltım ĠĢleri , Çelik PalplanĢ Ġksa , Kaset DöĢeme, Kalıp, TaĢıyıcı Ġskele ve Yükseklik Zamları AhĢap Çatı ve Akustik Tavan Yapılması AhĢap Doğrama ve Mobilya ĠĢleri , Demir, Saç, Kapak ve Çubuk Izgara ĠĢleri , Kaplama, Demir Yüzeylerinin Temizlenmesi ve Epoxy Boya ĠĢleri Kaplama, Sıva, ġap, Mozayik, Asma Tavan, Alçı Plaka ve Alçı Reğlaj ĠĢleri Tünel ve Galeri ĠĢleri Boru, Galeri ve Menfez Temizleme ĠĢleri , K.Y. ve D.Y. Altından Yatay Delgi Metodu Ġle Boru Geçirilmesi ĠĢleri 32 39, Proje ĠĢleri Çim ve Ağaç Dikim ĠĢleri Ġçmesuyu Arıtma ve Yapı ĠnĢ. Ait Birim Fiyatların Eski ve Yeni Poz No' ları

4 1- Tesis inşaatı sözleşmesi ekinde bulunan keşif özetindeki birim fiyatlar ile Birim Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü takdirde; Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır A Ç I K L A M A L A R Birim Fiyat Cetvelinde yer alan birim fiyatlar ile özel rayiç fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Baskı ve mdi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi; Bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır. İşlerin yapım şartları ve uygulamaya ait özellikleri '' İller Bankası 1995 yılı Birim Fiyat Tarifleri'', 2001 yılı Birim Fiyat Tarifleri (EK 1) ve 2004 yılı Birim Fiyat Tarifleri (EK 2) kitaplarının poz tarifleri ile 2008 ve 2010 yılı birim fiyat tarifleri eki fiyat cetveli, 2008 ve 2010 yılında ilave edilen işler bölümünde ve devamı notlarda belirtilmiş, ayrıca Bankamız internet sitesinde de tüm birim fiyat analiz ve tarifleri yayınlanmıştır. Bu pozlara ait işin birim fiyatları, aynı poz numaralarıyla Birim Fiyat Cetvelinde gösterilmiştir. Bu Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri kitabında yer alan poz tariflerinin karşısındaymış gibi uygulanacaktır Yılı Birim Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar 01 OCAK 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. 4

5 ĠLLER BANKASI TAġIMA FORMÜLLERĠ Bankamız karayolu taģıma formüllerinin uygulandığı taģıma birim fiyatları; yapılan her türlü hizmet ve masraflar dahil (Yüklenici karı ve genel giderleri, yükleme, boģaltma ve istif bedelleri hariç) aģağıdaki bedellere göre hesap edilecektir. Not:Formüllerde ; 1- (M) : TaĢıma mesafesi (Değeri metre cinsinden alınacaktır ) 2- (A,B) : Sabit katsayılar 3- (k) : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından ĠnĢaat Birim Fiyatlarına esas iģcilik, araç ve gereç rayiç listesinde her yıl mut olarak yayınlanan yol cinsi, vasıtanın dingil yükü ve tonajına göre değiģmeyen, poz no 'lu " Her cins ve tonajda motorlu araç taģıma katsayısı "dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değiģen ve 1977 yılından itibaren rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait diğer değerler ise, Ġller Bankası karayolu taģıma formüllerinin içine sabit katsayılarla (A, B) dahil edilmiģ olduğundan dikkate alınmayacaktır. 4- (n) : 1994 yılı Poz karģılığı (k) katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı ( k ) katsayısı esas alınarak hesaplanan artıģ katsayısıdır. F= (...A...X M+...B...) X n ( / Ton) Poz No 07.İB-1 a) 0-50 m arası F= (50,79016 x M + 0) x 0, İB-2 b) m arası F= ( 7,67819 x M ) x 0, İB-3 c) m arası F= ( 4,78909 x M ) x 0, İB-4 d) m arası F= ( 2,87290 x M ) x 0, İB-5 e) m arası F= ( 1,20792 x M ) x 0, İB-6 h) m arası F= ( 0,95727 x M ) x 0, İB-7 i) m arası F= ( 0,86189 x M ) x 0, İB-8 j) m'den fazla F= ( 0,76578 x M ) x 0, BĠRĠM FĠYAARDA KULLANILAN DÖVĠZ KURLARI Dövize dayalı malzeme, makina, araç ve gereç bedelleri ; tarihinde uygulanmak üzere Merkez Bankası'nca yayımlanan ; 1 EURO ( ) için... : 2, ABD Doları ( ) için... : 1,8980 olarak yayımlanan döviz satış değeri üzerinden hesap edilecektir. 1- KAZI BĠRĠM FĠYAARINDAN DOLGU KARġILIĞI DÜġÜLECEK MĠKTARLAR , /1, ve /1 ile devamları olan poz no'lu paçal (tek) klas kazı birim fiyatlar; bu birim fiyatların dayalı olduğu analizlerindeki, EL ĠLE YAPILAN KAZILARDA BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI A- Elle dar derin kazı birim fiyatlarından ()... : 5,84 5,84 B- Elle geniş derin kazı birim fiyatlarından ()... : 2,66 2,66 MAKĠNALI KAZILARDA A- Makinalı dar derin kazı birim fiyatlarından ()... : 1,33 1,33 B- Makinalı geniş derin kazı birim fiyatlarından dolgu bedeli düşülerek hesap edilecektir. ()... : 0,45 0,31 5

6 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM 2 - NAKLĠYE CETVELLERĠ (Cetvel 1) 1 10 m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı ton 2, m mesafeye nakliye fiyatı ton 2, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 7, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 8, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 10, m mesafeye nakliye fiyatı ton 11, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 12, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 13, m mesafeye nakliye fiyatı ton 14, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 15, m mesafeye nakliye fiyatı ton 16,47 6

7 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM m mesafeye nakliye fiyatı. ton 17, m mesafeye nakliye fiyatı ton 18, m mesafeye nakliye fiyatı ton 19, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 20, m mesafeye nakliye fiyatı ton 21, m mesafeye nakliye fiyatı ton 22, m mesafeye nakliye fiyatı ton 23, m mesafeye nakliye fiyatı ton 24, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 25, m mesafeye nakliye fiyatı ton 26, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 27, m mesafeye nakliye fiyatı ton 28, m mesafeye nakliye fiyatı ton 29, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 30, m mesafeye nakliye fiyatı ton 31, m mesafeye nakliye fiyatı ton 32, m mesafeye nakliye fiyatı ton 33, m mesafeye nakliye fiyatı ton 34, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 35, m mesafeye nakliye fiyatı ton 36, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 37, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 38, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 38, m mesafeye nakliye fiyatı ton 39, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 40, m mesafeye nakliye fiyatı ton 41, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 42, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 43, m mesafeye nakliye fiyatı ton 45, m mesafeye nakliye fiyatı ton 47, m mesafeye nakliye fiyatı ton 49, m mesafeye nakliye fiyatı ton 51, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 53, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 54, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 56, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 58, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 60, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 62, m mesafeye nakliye fiyatı ton 64, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 66, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 68, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 69, m mesafeye nakliye fiyatı ton 71, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 73, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 75, m mesafeye nakliye fiyatı ton 77, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 79, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 81, m mesafeye nakliye fiyatı ton 83, m mesafeye nakliye fiyatı ton 84,90 7

8 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM m mesafeye nakliye fiyatı. ton 86, m mesafeye nakliye fiyatı ton 88, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 90, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 92, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 94, m mesafeye nakliye fiyatı ton 96, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 98, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 99, m mesafeye nakliye fiyatı ton 101, m mesafeye nakliye fiyatı ton 103, m mesafeye nakliye fiyatı ton 105, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 107, m mesafeye nakliye fiyatı ton 109, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 111, m mesafeye nakliye fiyatı ton 113, m mesafeye nakliye fiyatı ton 114, m mesafeye nakliye fiyatı ton 116, m mesafeye nakliye fiyatı ton 118, m mesafeye nakliye fiyatı ton 120, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 122, m mesafeye nakliye fiyatı ton 124, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 126, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 128, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 129, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 131, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 133, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 135, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 137,38 Not:Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici karı ve genel gider bedelleri hariç ) 8

9 3 - MAKĠNALARIN 1 SAAĠK ÜCRETĠ Ekskavatör...1 Yd DHP sa 106,53 77, /1 Ekskavatör -Beko /4, 1 5/8 Yd 3 ve 125 DHP sa 130,62 94, Ekskavatör...1 1/2 Yd 3 ve 140 DHP sa 141,48 100, Ekskavatör...2 Yd 3 ve 170 DHP sa 163,48 113, Ekskavatör /2 Yd 3 ve 210 DHP sa 197,89 136, Ekskavatör /2 Yd 3 ve 260 DHP sa 237,98 162, Traktör Skreyper... TD 20 veya emsali sa 112,53 80, Traktör Ripper...TD25 veya emsali 185 DHP+rip. sa 184,97 130, Motor Greyder...80 DHP den yukarı 9 ton sa 87,02 63, Lastik tekerlekli Traktör Skreyper DHP sa 262,94 189, /KH Lastik tekerlekli Traktör Skrayper DHP ve 2 Yd 3 luk sa 67,08 43, /1 Traktör Buldozer...70 DHP Gücünde sa 78,72 58, /2 Traktör Buldozer DHP gücünde sa 102,33 73, /3 Traktör Buldozer DHP Gücünde sa 147,49 100, Traktör Buldozer DHP Gücünde TD 25 sa 178,13 124, Traktör Buldozer DHP gücünde sa 279,34 196, Traktör Buldozer DHP gücünde sa 327,75 227, /1 Kompresörlü Şahmerdan HP gücünde sa 94,36 79, /2 Her kapasitede buharlı Şahmerdan sa 107,56 107, /İB Hidrolik Yatay itme makinası sa 92,75 80, Kompresör Cfm lik ve 2 tabancalı sa 69,11 59, /1 Vantilasyon için Komp. tüm ekipmanları ile birlikte Cfm lik sa 49,76 40, /2 Enjeksiyon Makinası tüm ekipmanları ile birlikte sa 49,89 40, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 255,14 190, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 334,98 239, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 382,63 271, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 462,53 321, /İB-5 ( gr.) 180 ton/cm² kapasiteli enjeksiyon makinası sa 29,26 29, /İB-6 Ø60mm çekme makinası (Extrüler ve çekici) sa 39,59 39, Lastik tekerlekli yükleyici...1 1/2 Yd 3 ve 80 DHP sa 82,95 59, /İB-1 Fabrika beton boru taşıma makinası sa 50,68 36, /İB-2 Beton boru imalat makinası sa 86,80 86, Paletli yükleyici...1 1/2 Yd 3 ve 56 DHP sa 82,34 65, Betoniyer... Motorlu 250 lt. lik sa 26,41 23, /İB Prefabrik Parsel, Muayene Bacası,halka ve konik imalat fabrikası sa 41,19 41, /İB lt kapasiteli otomatik beton santralı sa 36,75 36, Mozayik silme makinası sa 15,57 15, Vibratör /2 HP 9-16 Yd 3 /h sa 6,88 6, /İB Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS -6 HFB) sa 34,28 34, /İB-2 50 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-15 HHF) sa 57,24 57, /İB-3 75 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-25HHF) sa 74,72 74, /İB-4 97 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-16HF) sa 77,12 77, /İB Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-24 HF) sa 102,83 102, Konkasör Primer (15x24+sek. 24x16 inç, 25/h 1'' ve 40/h 2''randumanlı) sa 175,21 131, Elek makinası... SB 60 emsali sa 67,16 46, Motopomp... 5 PS gücünde sa 9,53 7, /İB Motorlu tulumbanın 1 saatlik ücreti...5 PS gücünde sa 18,67 18, Motopomp...20 PS gücünde sa 23,76 15,98 9

10 03.534/1 Motopomp...30 PS gücünde sa 34,79 24, /İB-1 20 PS motorla aküple 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumbanın 1 saatik ücreti sa 29,98 29, /İB-2 ( ) PS motorla aküple (125, 200) mm çapında emme borulu 2 et santrifüj tulumbanın 1saatlik ücreti sa 62,60 52, /İB-3 ( ) PS motorla aküple (125, 150, 200) mm çapında emme borulu 3 et santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti sa 127,58 95, Motopomp PS gücünde sa 51,67 34, Motopomp...60 PS gücünde sa 65,62 42, tonluk Arazöz sa 52,19 34, /1 Pick-Up Arazöz sa 50,82 33, /İB Yüksek basınçlı tripleks pompa sa 513,86 411, Her cins ( titreşimli darbeli ) motörlü Kompaktör 9 HP sa 24,25 21, Titreşimli Silindir (35-58 DHP, 4-5 ton statik 8-9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör) sa 76,93 53, Titreşimli Silindir (41-56DHP, 4-5 statik 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör) sa 80,93 56, /KH-1 Titreşimli Silindir (70 DHP, 8 ton statik ton dinamik kuvvette silindir+paletli. traktör. ) sa 78,87 58, Komple keçi ayağı silindir (40 DHP gücünde paletli traktör Kg, 1.20 m. uzunlukta 2 tamburlu) sa 46,95 35, /1 Komple keçi ayağı silindir (70 DHP gücünde paletli, traktör Kg, 4 tamburlu) sa 75,12 56, /2 Keçi ayağı silindir (100 DHP gücünde paletli traktör Kg 6 tamburlu) sa 98,60 74, Demir merdaneli silindir (40 DHP gücünde, 8-10 tonluk 2-3 sa 46,95 35, /1 tekerlekli Demir merdaneli ) silindir (60 DHP gücünde çekici tonluk 2-3 tekerlekli) sa 61,81 44, Lastik tekerlekli silindir (40 DHP gücünde çekici,7-8 tonluk ) sa 46,95 35, Küçük eleme makinası (25 /h, 30 HP gücünde dizel motor, komple ) sa 45,70 36, /İB-1 Çift kazanlı karıştırıcı mikser sa 72, Fore kazık delgi makinası.. (40HP motoru ve boruları ile komple) sa 48,62 36, /1 Fore kazık delgi makinası. (76HP motoru ve boruları ile komple) sa 119,08 93, /İB Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası. (304 HP komple) sa 425,71 448, /İB-1 Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP) sa 205, Otomatik beton santralı...(50 /h,1000 lt. kapasiteli) sa 17,10 17, /İB Beton yapma tesisinin 1 saatlik ücreti sa 39,36 39, /İB-1 Prefabrik beton plak, parke yapma tesisinin 1 saatlik ücreti sa 234,30 234, /1 Rotor sistemli BEP 80 M. ve benzeri tip beton pompası sa 143,64 128, /3 Kablo germe makinası sa 21,07 21, /özel-4 Elekrofüzyon HDPE kaynak makinası sa 7,44 7, KW jeneratör grubu (7,5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar) sa 21,16 21, /1 Duba ton klapeli anroşman dubası sa 13,93 13, /3 Duba ton klapeli anroşman dubası sa 22,56 22, /1 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 134,25 100, /2 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 233,09 163, /3 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 281,96 191, /4 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 468,24 315, /5 Romörkör...2x300 HP gücünde dizel motorlu sa 526,01 350, Maçula HP, 60 ton luk sa 428,34 311, Çim biçme makinası sa 4,29 4, Ziraat işlerinde kullanılan traktör (11 DHP lik ekipmanları ile) sa 30,07 24,14 10

11 Ziraat işlerinde kullanılan traktör (35 DHP lik ekipmanları ile) sa 45,11 34, /KH-1 45 HP gücünde traktör + romörkör sa 53,13 40, lt lik kollu sırt pulverizatörü sa 5,17 5, lt lik motorlu sırt pulverizatörü sa 8,24 8, lt. lik el ile çekilen motorlu pulverizatör sa 15,64 15, lt. lik vasıta ile çekilen motorlu pulverizatör sa 56,13 56, lt. lik vasıta ile taşınır motorlu pulverizatör sa 65,23 65, lt. lik kendi yürür motorlu pulverizatör sa 50,15 36, lt. lik vasıta ile taşınır hidrolik düzenli motorlu pulverizatör sa 79,30 79, Vinç ( 36 HP, 5 ton'luk ) sa 50,75 38, Bardör Vinç (30 KW, 60 ton'luk ) sa 45,20 45, /İB-1 30 ton luk vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç) toplam 270 HP gücünde) sa 301,14 222, /İB-2 50 ton luk vinç (320 HP kamyon HP vinç) toplam 450 HP gücünde) sa 540,89 409, /İB-3 80 ton luk vinç (320 HP kamyon HP vinç) toplam 476 HP gücünde) sa 511,55 372, Emici basıcı Refülör HP gücünde sa 218,79 156, Prizman HP, 15 ton vinç, 3 Yd 3 lük sa 204,59 152, Panton (Kreyn dubası) tonluk sa 19,27 19, /1 Panton vinci sa 155,88 155, Dalgıç B10633 botu sa 46,01 35, /1 Dalgıç takımı sa 65,01 54, Blok motorlu şantiye briket imal makinası Ps komple sa 26,46 26, Oto treyler HP sa 238,74 151, Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinası HP sa 22,47 16, Kanalet Fabrikası sa 368,37 310, /İB-1 Ø150-Ø800mm buhar kürlü Beton ve B.A. Boru imal eden fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil ) sa 123,63 123,63 Ø900-Ø1200mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-2 sa 185,15 185,15 ekipmanlar dahil ) Ø1400-Ø1600mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-3 sa 277,15 277,15 ekipmanlar dahil ) Ø1800-Ø2000mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-4 sa 400,78 400,78 ekipmanlar dahil ) Ø2200-Ø2600mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-5 sa 462,88 462,88 ekipmanlar dahil ) /İB-6 Ø2800-Ø3000mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil ) sa 570,40 570, /İB-1 Asfalt kesme makinası (10 HP ) sa 38,69 35,77 11

12 TAġIMALAR 4 - ĠHZARATTA (Karsız ) Çimento: : (...Çimento fab.) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Betonarme Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton B.A.ve Profil Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Esas ĠnĢaat Gereçleri Kiremit Sönmemiş kireç... ton Tuğla Çelik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton A. Ç. Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Plastik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Ġdarece Verilen Yangın musluğu (İşyeri nakli) :... ton Her cins vana (İşyeri nakli) :... ton Font kapak ve ızgara (İşyeri nakli) :... ton A.Ç. B. Hususi Aksam (İşyeri nakli) :... ton P.V.C.B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Çelik B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Font B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Not:İhzarat nakliye bedeli imalat nakliye bedelinin % 80'i dir. 12

13 /A Şantiye deposuna nakli... ton /B 5- ĠMALATTA (Karlı) Çimento: : (...Çimento fab.) Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)...ton Betonarme Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton B.A.ve Profil Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Esas inģaat gereçleri /2 Toprak (Depo dolgusu veya imla) /3 Kazı malzemesi (Kesin veya geçici depo ) /4 Kil nakli Kiremit Sönmemiş kireç Tuğla Çelik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton A. Ç. Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Plastik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Ön Gerilmeli B.A. Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Beton veya B.A. Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton 13

14 C.T.P Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton H.D.P.E Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Prefabrik Beton ve B.A.Elemanların ġantiye Ġçi Nakli /1 Muayene ve parsel bacası prefabrik elemanlarının şantiye içi nakli... ton /2 Dolu gövdeli prefabrik elemanların şantiye içi nakli... ton Hazır Beton Nakli Transmikser ile taze beton nakli... Ġdarece Verilen Yangın musluğu (İşyeri nakli)... ton Her cins vana (İşyeri nakli)... ton Font kapak ve ızgara (İşyeri nakli)... ton A.Ç. B. Hususi Aksam (İşyeri nakli)... ton P.V.C.B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton Çelik B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton Font B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton 14

15 ĠHZARAT ĠġLERĠ 6 - KUM, ÇAKIL VE KIRMATAġ ( Ġġ BAġINDA) El ile tuvenan kum, çakıl ( kum - çakıl ) hazırlanması 12,75 12,75 El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara /İB 23,38 23,38 yüklenmesi ve boşaltılması dahil ) /İB El ile elenmiş kum, çakıl veya kum - çakıl hazırlanması (Figüre bedeli hariç) 21,25 21, Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli 2,77 2, /İB Makina dahil) ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli hariç) 1,70 1,30 El ile temin edilen tuvenan kum - çakıl malzemeden her katagoride /İB-1 granülometrik kum - çakıl hazırlanması ( Poz no'lu analizden) 18,17 17,27 (Figüre bedeli hariç) Makina ile temin edilen tuvenan kum - çakıl malzemeden her katagoride /İB-2 granülometrik kum-çakıl hazırlanması ( Poz nolu analizden) (Figüre 6,91 5,60 bedeli hariç) /İB-3 Dere malzemsinden elenmiş ( mm'lik) temel malzemesi hazırlanması 6,91 5, Demirden basit ihzarat (Kaynaklı- Kaynaksız) kg 5,59 5,59 7-TAġ, KĠL, FONT VEYA SFERO BACA KAPAĞI VE IZGARA /İB El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Taş'ın Ocaktan Taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli harıçtır) 19,66 18, /İB-1 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-70) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 28,28 25, /İB-2 Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-70) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 21,21 19, /İB-3 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (70-150) mm'lik temel malzemesi hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 26,54 24, /İB-1 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-30) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 32,18 29, /İB-2 Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-30) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 25,11 22, /İB-3 Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0-70 ) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç 8,56 6, /İB-4 )Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0-30 ) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç 12,06 9, /İB ) Kazı Taşından Taş Hazırlanması (Kazı taşının çıkarıldığı yerden taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli hariçtir) 13,25 13, Font baca kapağı hazırlanması kg 2,21 2, Font ızgara ve basamak hazırlanması kg 1,76 1, /İB Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (88 kg) 264,61 263, /İB Sfero döküm ızgara hazırlanması kg 2,80 2, Söndürülmüş kireç hazırlanması 67,33 67,33 15

16 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER 8 - BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI, DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI A - Buhar kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının (Muflu) ġantiye deposundaki Hazırlık fiyatı SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER Ø500mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 57,68 46, Ø600mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 71,67 57, Ø700mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 82,04 66, Ø800mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 106,16 85, Ø900mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m Ø1000mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 177,99 143, Ø1200mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 250,36 197, Ø1400mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru. m. 365,94 299,31 B - Buhar Kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının (Lamba zıvanalı) ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı Ø1400 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru m. 350,28 283, Ø1600 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru m. 445,06 357, Ø1800mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 674,44 556, Ø2000mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 832,24 687, Ø2200mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 997,34 841, Ø2400mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m ,67 961, Ø2600mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , , Ø2800mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , , Ø3000mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , ,13 C - Buhar Kürlü Beton Kanalizasyon Borularının (Muflu) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Ø150mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 12,97 10, Ø200mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 16,55 12, Ø300mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 26,70 20, Ø400mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 38,52 30, Ø500mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 51,54 42, Ø600mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 69,48 55,20 D - Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Beton ve Betonarme Kanalizasyon Borularının(Muflu) Santiye deposundaki Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil) Ø150mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 15,44 12, Ø200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 19,73 15, Ø300mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 32,79 27, Ø400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 48,08 40, Ø500mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 63,85 54, Ø600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 83,41 69, Ø800mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 131,74 110, Ø1000mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 204,67 170, Ø1200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 283,08 229, Ø1400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 392,02 323, Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 524,47 433,04 16

17 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER E- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Betonarme Kanalizasyon Borularının (Lamba Zıvanalı) ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil) Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 525,81 426, Ø1800mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 701,84 583, Ø2000mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 858,41 713, Ø2200mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m ,80 912, Ø2400mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m , ,96 F - Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği Hazırlık Fiyatı Ø150mm 45'lik buhar kürlü beton boru (Muflu) dirseği 6,75 5,32 G - Buhar Kürsüz Parsel Bacası Prefabrik Elemanların ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı 500 dz'lu prefabrik parsel bacası Gövde Bileziği ( Beton )( m. 65,02 65,02 m.yükseklik için ) H - Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik Elemanların ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik taban elemanlarının şantiyede /1 186,84 156,68 hazırlanması. Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde elemanlarının /2 şantiyede hazırlanması. (H=0.50 m. yüksekliğinde, 0.80x0.80 m..iç 134,80 103,88 ebında,0.10 m. et kalınlığında) Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde elemanlarının /3 şantiyede hazırlanması. (H=0.25 m. yüksekliğinde, 0.80x0.80 m..iç ebında, 99,24 69, m. et kalınlığında) Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde üksekliği ayar /4 elemanının şantiyede hazırlanması. (Değişken yüksekliklerde 0.80x0.80 m..iç m. 268,72 206,89 ebında, 0.10 m. et kalınlığında) Parsel bacası için BS 18 betonu (350 dz.lu) kullanılarak çerçevesiz prefabrik /5 27,83 26,65 betonarme kapağın şantiyede hazırlanması. (Bahçedeki Parsel Bacaları için) Parsel bacası için BS 18 betonu (350dz.lu) kullanılarak profil demiri ile /6 çerçevelenmiş prefabrik betoarma kapağın şantiyede hazırlanması. (Cde ve 54,76 53,58 sokaklardaki Parsel bacaları için) I - Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının (Lastik conta ile birleģtirilen) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.60 m /1 132,63 102,47 yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.35m /2 85,87 67,02 yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.60 m /3 139,89 108,97 yüksekliğinde, 1.20 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.35 m /4 89,70 70,47 yüksekliğinde, 1.20 m. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar bileziği (H= / m. arasında değişken yükseklikte d=1.00m. iç çapında imal edilen gövde m. 213,96 166,84 yüksekliği ayar bileziği elemanları ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar bileziği (H= / m. arasında değişken yükseklikte d=1.20m.iç çapında imal edilen gövde m. 222,77 175,64 yüksekliği ayar bileziği elemanları ) /1 Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.00 m.. iç çapında) 126,64 96,48 17

18 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER /2 Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.20 m.. iç çapında) 156,25 122, Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği 35,88 26, Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı 41,20 31,77 J - Buhar Kürlü, Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanlarının (Lastik conta bağlantılı) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,11 334,17 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,85 337,91 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,37 341,43 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,28 336,34 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,47 339,53 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,94 343,00 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,97 338,03 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,89 341,95 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,51 345,57 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,10 386,16 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,43 390,49 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,13 394,19 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,39 388,45 (1 giriş 1çıkışlı) /5-2 Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı (2 giriş 1çıkışlı) 475,52 392, /5-3 Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı (3 giriş 1çıkışlı) 480,03 397, /6 Çıkış çapı Ø 700 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu. prefabrik muayene bacası taban elemanı 732,99 644, /7 Çıkış çapı Ø 800 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu.prefabrik muayene bacası taban elemanı 727,28 644,34 Demirli BS 18 (B.225) betonu kullanılarak font ızgaralı prefabrik betonarme taban elemanı /8 kapağının şantiyede hazırlanması. (Çıkış çapı Ø700-Ø800mm elemanlar için) 205,58 199,57 K - Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı /1 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.60m yüksekliğinde, 1.00m iç çapında ) 183,97 147, /2 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.35m.yüksekliğinde, 1.00m. iç çapında ) 129,61 109, /3 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.60m. yüksekliğinde, 1.20 m. iç çapında ) 192,98 156, /4 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.35m. yüksekliğinde, 1.20m. iç çapında ) 138,95 117,76 Buhar kürlü, entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H= m /5 arasında değişken yükseklikte d=1.00m iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği m. 254,75 199,56 elemanları ) Buhar kürlü, entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H= m /6 arasında değişken yükseklikte d=1.20m iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği m. 267,16 211,97 elemanları ) /1 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.00m. iç çapında) 160,62 128, /2 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.20m. iç çapında) 186,99 152, Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği 49,53 38, Buhar kürlü,entegre contalı,500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı 60,46 49,11 18

19 9-HARÇ ĠġLERĠ kg. çimento dozlu tesviye harcı hazırlanması 60,27 60, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 60,59 60, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 65,91 65, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 71,23 71, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 72,93 72, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 81,87 81, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 83,57 83, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 92,50 92, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 94,20 94, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 74,27 74, Mozayik harcı hazırlanması 125,00 125, Renkli doğal taş pirinç ile renkli mozayik harcı hazırlanması 137,75 137, /İB Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı 134,00 134,00 hazırlanması ĠMALAT ĠġLERĠ 10 - BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI, DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI SONRASI A - Buhar Kürlü Lastik Contalı (Muflu) Beton Kanalizasyon Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø150mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 24,60 24,60 20, Ø200mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 30,55 30,55 25, Ø300mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 56,62 52,93 45, Ø400mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 82,40 76,61 66, Ø500mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 110,59 102,69 89, Ø600mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 140,45 131,49 112,19 B - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Kanalizasyon Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø150mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 26,95 26,95 23, Ø200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 33,51 33,51 28, Ø300mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 62,46 58,77 51, Ø400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 92,40 86,61 76, Ø500mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 122,99 115,09 102, Ø600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 154,29 145,33 126,03 C - Buhar Kürlü Lastik Contalı Betonarme Kanalizasyon Borularının DöĢenmesi ( Boru bedeli, lastik contalı baģ bağlama bedeli ve sızdırmazlık bedeli dahil ) Ø500mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 115,93 108,03 92, Ø600mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 139,81 130,86 112, Ø700mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 159,60 149,59 129, Ø800mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 199,75 189,25 161, Ø900mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m Ø1000mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 339,72 312,86 268, Ø1200mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 443,74 414,73 345, Ø1400mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 607,09 575,93 489, Ø1400mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 578,21 547,05 460, Ø1600mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 751,96 714,02 600, Ø1800mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.070, ,02 875, Ø2000mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.463, , , Ø2200mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.726, , , Ø2400mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.953, , , Ø2600mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.208, , ,76 19

20 SONRASI Ø2800 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.609, , , Ø3000 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.881, , ,15 D - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, entegre conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø800mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 225,02 213,96 186, Ø1000mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 362,65 335,79 291, Ø1200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 471,91 442,90 373, Ø1400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 620,69 590,53 501, Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 841,34 804,75 685,10 E - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba zıvanalı) Betonarme Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, entegre conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 843,08 806,41 676, Ø1800mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.089, ,46 893, Ø2000mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.477, , , Ø2200mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.808, , , Ø2400mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 2.113, , ,80 F - Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği ile " C" parçasının DöĢenmesi Her çapta buhar kürlü beton boru '' C '' parçası ile parsel bağlantısı teşkili yapılması. 10,98 10,98 9, Ø150 mm 45 lik (Muflu ) buhar kürlü muflu beton kanalizasyon dirseklerinin döşenmesi 12,45 12,45 10, Parsel bacası halkasının yerine montajı ile parsel bacası teşkili m 108,13 103,84 103, / / / / / /6 G - Buhar Kürsüz Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (Harç birleģimli) Ġle Parsel Bacası TeĢkil Edilmesi H - Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik elemanların Ġmalat Birim Fiyatları Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.60 m. ve boru birleşim yerleri lastik contalı) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.50 m. ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.25 m. ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkili (H=Değişken yüksekliklerde ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş çerçevesiz prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi. (Bahçedeki Parsel Bacaları için) BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (Cde ve sokaklardaki Parsel Bacaları için) m 254,37 250,09 212,39 192,90 188,62 149,97 148,46 144,17 106,47 425,00 412,13 334,85 35,85 34,38 34,38 69,51 68,04 68,04 I - Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (Lastik contalı) Ġle Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi / /2 Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0.60 m.. yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0.35m.. yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) 220,03 215,29 176,46 149,04 145,89 121,62 20

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ BAHÇE ORMAN - PARK Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ağaç dikimi (makinasız) 40 2 Ağaç dikimi (makinalı) 10 3 Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 12.5.2010-7.7.2012 Tarihleri Arasında Uygulanan 8.7.2012 Tarihinden Sonra Uygulanacak 1 Ağaç dikimi (makineli)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ EK-1 (Değişik:RG-8/7/2012-28347) ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Sıra İşçilik No İŞ KOLU Oranı (%) AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 1- Ağaç dikimi (makinalı) 10 2- Ağaç kesimi (yükleme

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (ek-1) ektekişekilde değiştirilmiştir. 1 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28928 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

Detaylı

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır

SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi. 29.09.2005-11.05.2010 Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu SSK Tebliği İle Yayımlanan Asgari İşçilik Oranları Listesi.0.0 -.0. Tarihleri Arası Yürürlükte Kalmıştır Sıra İ Ş K O L U Oran No AĞAÇ

Detaylı

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sayı: SGK/2014.002 Tarih: 03.03.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 5510 - Madde: 85 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB5-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 4383 KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR TEDAŞ BİRİM FİYATLARINI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat cetvellerinde elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak; 1- Kuvvetli Akım

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı