BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar"

Transkript

1 DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmelik; BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, trampası, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri aynı hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi, İşlemlerini ve usullerini düzenler. Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar bu yönetmelik kapsamı dışındadır. 1 Tanımlar Madde 2- Bu yönetmeliğin uygulanmasında: İdare : Maliye Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarını; Bakanlık: Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) nı; İta Amiri: ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) 2 İllerde Defterdar (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı kurulan illerde Milli Emlak Dairesi Başkanı) ve ilçelerde Kaymakamı; Kanun : tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nu ; Satış : Taşınmaz mal satışını; Kira :Taşınmaz malların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini; Trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri; Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminatı; Fuzuli Şagil: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseleri; Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini; 1 Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallara ilişkin işlemler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: İllerde Defterdar ve ilçelerde Kaymakamı

2 Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri; Müşteri: Arttırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri; İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri; Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri; Sözleşme: Defterdarlık veya malmüdürlüğü ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaşmayı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mal (Hazine özel malları):tapuda Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar ile tescil edilebilir nitelikli Hazinenin senetsiz tasarrufunda bulunan taşınmaz malları; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer kanunlarda devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerleri; İfade eder. İhale Yetkilisi Madde 3- Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye, ita amirleri yetkilidir. İhaleye Katılabilme Şartları Madde 4- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için: a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak; b) Tebligat için Türkiye de adres göstermek; c) Bu yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak; d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tesbit edilecek diğer belgeleri vermek; e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Şarttır. İhalelere Katılamayacak Olanlar Madde 5- Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: A- İdarenin; a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

3 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), B- Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, Şartnameler Madde 6- İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur: a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, b)taşınmaz malın tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar; d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, g) İhaleyi yapıp yapmamakta idarenin serbest olduğu, h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylayacağı veya iptal edilebileceği, i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, j) Ödeme yeri ve şartları, k)ihtilafların çözüm şekli. Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar idareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu yönetmeliğin 14 ncü maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür. Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir yahut idarede bedelsiz görülebilir. İKİNCİ KISIM Ortak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM İhaleye Hazırlık İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi Madde 7- İhaleye konu olan taşınmaz malın işlem gördüğü, yoksa bu amaçla açılacak bir dosyaya onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur. Tahmin Edilen Bedel Tesbiti

4 Madde 8- Tahmin edilen bedel, idarece tesbit edilir veya ettirilir. Tesbitte rayiç bedel esas alınır. Bu bedel; ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) 3 Tesbit genel beyan yılında yapılacaksa bu yılda, genel beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ise o yılda, satış veya trampada, aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz mal için emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değerden; kirada ise bir yıllık kira bedeli bu değerin %5 (Yüzdebeş) inden az olmamak üzere idarece doğrudan, Tesbit, beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ve o yılda da aynı veya benzer vasıfta taşınmaz mal için beyanda bulunulmamış ise, bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak, Tesbit ve hesap edilir. Tesbitin idarece doğrudan yapılması halinde de gerekirse bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de soruşturulabilir. Tesbit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği Tahmin Edilen Satış/Trampa/Kira / Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Bedeli Tesbitine Ait Hesap Tutanağı nda gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel, gerektiğinde ihale komisyonunca tahkik ettirilir. Onay Belgesi Madde 9- İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir. Onay belgesini illerde milli emlak müdürlüğü, ilçelerde mal müdürlüğü hazırlar; ita amiri onaylar. İhale Komisyonları Madde 10- İhale komisyonlarına ita amirleri tarafından başkan olarak, illerde; Milli Emlak Müdürü veya Emlak Müdürü, ilçelerde; Milli Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürlüğü bulunmayan ilçelerde Malmüdürü; idareden üye olarak, illerde; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde; Milli Emlak Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü memurlarından biri görevlendirilir. ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile eklenen fıkra) Gerekli görülen hallerde il ve ilçelerde birden fazla ihale komisyonu kurulabilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda komisyon başkanı olarak Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Denetmeni veya Milli Emlak Şefi görevlendirilebilir. İhale komisyonlarına maliye memuru olarak illerde, Milli Emlak Dairesi Başkanının veya Milli Emlak Müdürünün görevlendireceği, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: Tesbit genel beyan yılında yapılacaksa bu yılda, genel beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ise o yılda, satış veya trampada, aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz mal için emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değerden; kira veya mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde ise bir yıllık kira veya mülkiyetin gayri ayni hak bedeli bu değerin %7 (Yüzde yedi) sinden az olmamak üzere idarece doğrudan,

5 Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Denetmeni, Milli Emlak Şefi veya Memuru, ilçelerde; Milli Emlak Müdürlüğü bulunduğu takdirde, Milli Emlak Müdürünün, bulunmayan ilçelerde Malmüdürünün görevlendireceği, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Şefi veya Memuru, bunlar bulunmadığı takdirde diğer Şef veya Memurlardan biri katılır. İta amiri veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı olmak üzere ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Böyle bir görevlendirme düşünüldüğü takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde ihaleyi yapacak idarece, görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır. Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur ve uzmanın adı, soyadı ve memuriyet ünvanı belirtilir. Komisyonda görev yaptıklarının belirlemek bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur ve uzman da imzalar. Komisyonların Çalışması Madde 11- İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz.muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. İhalenin İlanı Madde 12 - İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur: 1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar; a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz. b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde defterdarlık veya malmüdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır. 2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; Tahmin edilen bedeli her yıl tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 17'nci maddesinin 2'nci fıkrasına göre genel bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili Basın-İlan Kurumu nca tesbit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa ilan edilir. 3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar; Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir. 4. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için defterdarlık veya malmüdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttirler. İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar Madde 13- İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

6 b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği, c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, d) Tahmin edilen bedel alınacaksa geçici teminat miktarı, e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, f) Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. Şartname ve Eklerin Değişiklik Halinde İlan Madde 14 -İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tesbit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur. İlanın Uygun Olmaması Madde ve 13 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Bakanlığın onayı ile geçerli sayılabilir. İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir. İhalenin Tatil Gününe Rastlaması Madde 16 - İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır. Tekliflerin Açılma Zamanı Madde 17 - Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tesbit edilir. Açılma zamanı için, Posta Telgraf ve Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Geçici Teminat Madde 18 ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik) 4 Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması, satışı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya ön izin verilmesi ihalelerinde tahmini bedelin % 3 (yüzdeüç) ünden az olmamak üzere % 30 (yüzdeotuz)'una kadar geçici teminat alınabilir. Trampa, tarıma elverişli arazilerin topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: İsteklilerden, satışta tahmin edilen satış bedelinin, kiraya verilmede tahmin edilen bir yıllık kira bedelinin %3 ü oranında geçici teminat alınır

7 Madde 19 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Kanunun 26 ıncı maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaleti haiz tahviller. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Uygun Bedelin Tesbiti İKİNCİ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları Madde 20- Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması Madde 21- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar Madde 22- İhale Komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi Madde 23- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi Madde 24- İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. Zam Teklifleri Madde 25 - Teklifler verildikten sonra Kanun ve bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam teklifleri kabul edilmez.

8 İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler Madde 26 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İhale Usullerinin Neler Olduğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İhale Usulleri Madde 27 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır: a) Kapalı teklif usulü, b) Açık teklif usulü, c) Pazarlık usulü. İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, İhalelerle İlgili Özel Hükümler kısmında belirtilmiştir. A - KAPALI TEKLİF USULÜ Tekliflerin Hazırlanması Madde 28 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin Verilmesi Madde 29 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dış Zarfların Açılması Madde 30 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tesbit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya

9 vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar. İç Zarfların Açılması Madde 31 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 28 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek; a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayın bağlı kaldığı, b) İhalenin yapılmadığı, Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir Tekliflerin Aynı Olması Madde 33- Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet, aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiç bir isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. İhalenin Yapılamaması Madde 34 - Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır. B - AÇIK TEKLİF USULÜ Açık Teklif Usulünün Uygulanması Madde 35 - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 28 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen, son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Açık Teklif Usulünde İhale Madde 36 - İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılmayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler

10 ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale Sonucunun Karara Bağlanması Madde 37 - Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 32 nci maddeye göre karara bağlanır. İhalenin Yapılamaması Madde 38 - Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır. C- PAZARLIK USULÜ Pazarlık Usulünde İhale Madde 39 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bakanlığın Onayına Bağlı İhaleler Mahalli Komisyonların İhale Kararlarının Kesinleşmesi Madde 40- Mahalli komisyonların verdiği ihale kararlarından; Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl genel bütçe kanunu ile tesbit edilecek parasal sınıra kadar olanları mahalli ita amirlerinin, bu sınırı aşan ihaleler bakanlığın onay ve red kararı ile kesinleşir. Bakanlığın Onay veya İptal Süresi Madde 41 - Bakanlığın onayına bağlı ihalelerde ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bakanlığın onay veya iptal kararı, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun biçimde müşteri veya vekiline tebliğ edilir. Bakanlıktan Onay Alma Şekli Madde 42 -Onay talebi kaymakamlıklarca vilayet araya girmeksizin doğrudan veya valilerce bakanlıktan yazı, telgraf veya teleksle yapılır. Onay Talep Yazısında Yer Alacak Hususlar Madde 43 - Bakanlığa yazılacak onay talep yazısında, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilir.

11 a) Taşınmaz malın mahalle veya köyü, mevkii, ada-pafta-parsel veya tapu tarihi, ciltsahife-sıra numaraları, cinsi, varsa sokak adı ve kapı numarası yüzölçümü, hisse durumu, hisseli ise hazine payının oranı, b) Taşınmaz mal bina ise ayrıca binanın inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap-kargir veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı, c) Taşınmaz malın imar durumu, Hazinenin özel mülkiyetinde mi yoksa devletin hüküm ve tasarrufu altında mı olduğu, d) İhalelerin satış, trampa, kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi türlerinden hangisine ait olduğu, e) Tahmin ve teklif edilen bedel ve bu bedellerin bir metrekareye mi, tamamına mı taşınmaz mal hisseli ise hazine hissesinin tamamına mı; kira ihalelerinde bedelin bir döneme mi, tamamına mı ait bulunduğu ve kaç yıllık olduğu, f) İhaleye kaç kişinin katıldığı, g) Kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde ihalenin kaç yıllık olarak yapıldığı, h) Müşterinin adı ve soyadı, i) İhale tarihi, j) Trampa ihalelerinde; ayrıca, taşınmaz malına karşılık alınacak yerin (a), (b) fıkralarında belirtilenler ile durumuna ait bilgiler, k) Taşınmaz malla ilgili olarak Bakanlıkla önceden yazışma yapılmışsa, Bakanlık dosya numarası. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması BEŞİNCİ BÖLÜM Sözleşme Madde 44 - Kira ihalelerinde sözleşme düzenlenir. Mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde taahhütname alınır ve tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenir. Sözleşme, idare adına ita amiri tarafından imzalanır. Satış ve trampa ihalelerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir. Kesin Teminat Madde 45 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden kira ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalelerinde bir yıllık ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alınmaz Müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. Kesin Teminatın Geri Verilmesi

12 Madde 46 - Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra müşteriye geri verilir. Sözleşme Yapılmasında Müşterinin Görev ve Sorumluluğu Madde 47 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşteri, 23 ve 41'inci maddelere göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Satış ve trampa ihalelerinde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini, varsa müşteriye ait trampa bedel farkını ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat hazineye gelir kaydedilir. Tarıma elverişli arazilerin, büfe, kantin, çayocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz malların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir. Tarıma elverişli arazilerin kiraya verilmesi anında düzenlenecek sözleşmeler arazinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarının veya azalarından birinin, büfe, kantin, çayocağı gibi yerler bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir; sözleşmeyi bunlar da imza eder. Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi Madde 48 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. İdarenin Görev ve Sorumluluğu Madde 49 - İdare 47 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilen taşınmaz malları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. Tebligatın 24 üncü maddedeki sürede yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır. Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması Madde 50 - Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13 Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez. Kiralarda Sözleşme Süresi Madde 51- Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlemlerinde önceden bakanlıktan izin alınır. Yıllık kira bedelinin nasıl tesbit ve hesap edileceği süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nisbeti gibi esaslar Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi ve sözleşmede gösterilir. Sözleşmenin Devri Madde 52- Topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen tarım arazisi ve büfe, kantin ve çay ocakları ile ilgili olanlar hariç, ihale süresi ile sınırlı olarak sözleşme Bakanlığın izni ile başkasına devredilebilir veya ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 50 nci madde hükümleri uygulanır. Müşterinin Ölümü Madde 53- Müşterinin ölümü halinde, idareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. Müşterinin İflası Hali Madde 54- Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır. Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyeti Hali Madde 55- Müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 50 nci maddeye göre işlem yapılır. Müşterinin Birden Fazla Olması Hali Madde 56- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM İhalelerle İlgili Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Mal Satışı İhale Usulleri Madde 57- Taşınmaz mal satışlarında, tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine

14 göre her yıl genel bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde kapalı teklif usulü uygulanır. Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilecek parasal tutar içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yönetmelik ile eklenen fıkra ): Ancak, Diplomatik Site Alanından yabancı misyonlara pazarlık usulü ile arsa satılabilir. Satışı Yasak Olan Taşınmaz Mallar Madde 58- Aşağıdaki taşınmaz malların, belirtilen nitelikleri değişmedikçe satışları yasaktır: a) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, b) Hazinenin özel mülkiyetinde kabul edilmekle beraber henüz tapuya tescil edilmemiş taşınmaz mallar, c) Tahsisli taşınmaz mallar, d) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmaz mallar, e) Orman sahaları içindeki taşınmaz mallar, Satılacak Taşınmaz Malın Mahallinde Tesbiti, İzin ve Satış Şartları Madde 59- Satışa çıkarılacak taşınmaz malın mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı düzenlenir. Krokide, tapulama ve kadastro görmüş olsun veya olmasın taşınmaz malın yüzölçümü yeniden ölçülür ve noksan veya fazlalığın olup olmadığı da gösterilir. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) 5 Taşınmaz mallar satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınır. İzin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmaz mallar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler de bulunur: A - Bilgiler: a) Taşınmaz malın satış sebebi, b) İmar planı içinde olup olmadığı; imar planı içinde ise hangi hizmete ayrıldığı, c) Belediye hudutları veya mücavir saha içinde bulunup bulunmadığı. B - Eklenecek Belgeler: a) Tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği; b) Bu maddeye göre çizilen kroki ile düzenlenen tutanağın tasdikli örnekleri; c) Tatbiki imar planı içinde ise, tasdikli plan örneği; Satış şartları Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi nde gösterilir. Ferağ İşlemine Yetkililer tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: Taşınmaz malların satışa çıkarılmasından önce, bedel ve miktarı ne olursa olsun, bakanlıktan izin alınır.

15 Madde 60- Satılan taşınmaz malın tapuda ferağının verilmesine illerde defterdar veya görevlendireceği memur, ilçelerde malmüdürleri yetkilidir. İhale Usulü İKİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Mal Trampası Madde 61- Taşınmaz mal trampa ihalesi bedel ve miktarı ne olursa olsun Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılır. Trampa Edilecek Taşınmaz Malın Maliklerinden İstenecek Belgeler Madde 62- Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz malların maliklerinden aşağıdaki belgeler istenir: a) Trampa teklifini ve bu teklif ile ilgili taahhütleri içeren ve malikler veya vekillerince verilecek dilekçe, b) Taşınmaz malın tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikası, c) Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği, d) Bina ise, yapı kullanma izin belgesinin tasdikli örneği. Trampa Edilecek Taşınmaz Malın Mahallinde Tesbiti ve Krokisinin Yapılması Madde 63- Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz malın mahallinde 59 uncu maddede belirtilen şekilde kroki ve tutanak düzenlenir. Satışla İlgili Hükümlerin Uygulanması Madde 64 - Trampa ihalelerinde, bu Yönetmeliğin satışla ilgili 58, 59, 60 ıncı maddeleri aynen uygulanır ve Bakanlığa yazılacak izin talep yazısına ayrıca Hazine taşınmaz malı ile trampa edilecek taşınmaz mallara ait 62 nci maddede sözü geçen belgeler eklenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi İhale Usulleri Madde 65- Kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı ve açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen devletin özel mülkiyetindeki taşınmazmallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Kanunun 51 inci maddesinin (g), Hazinenin müştereken veya iştirak halinde sahibi bulunduğu taşınmaz mallardaki payları (f) bendine göre pazarlıkla, bunun dışında kalan taşınmaz mallar ise tahmin edilen bedeli Kanunun 45 nci maddesindeki parasal sınıra kadar olanlar açık teklif, bu parasal sınırı aşanlar kapalı teklif usulü kiraya verilir. Kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği, idareye yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığını Bakanlık belirler. Aşağıdaki hallerde bu özelliklerin varlığı kabul edilir: 1- Tarıma elverişli araziler, 2- Büfe, kantin, çayocağı gibi yerler, 3- Turizm yatırımı yapılacak yerler, 4- Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmaz mallar,

16 5- Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar, Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl genel bütçe kanununda gösterilecek belli tutar içinde kalsa da kiralama ihalesi pazarlıkla yapılamaz. Tarıma Elverişli Araziler Madde 66- Tarıma elverişli araziler, özel mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki esaslara göre tesbit edilen bedel üzerinden Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde gösterilen komisyonca topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilir. Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi Yerler Madde 67- Hazinenin özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak için kiralanmış taşınmaz mallarda, görevli personelin ihtiyacının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla tahsisli veya kiralanmış taşınmaz malda tasarrufta bulunan kuruluş amirinin teklifi, ilde valinin, ilçede kaymakamın tasdiki ile uygun görülen bir yer, ihtiyaca göre büfe, kantin, çayocağı gibi bir amaç için ayrılabilir. Bu yerlerin elektrik, su, havagazı, ısıtma tesisatı mümkün olduğu kadar kuruluşça binanın genel tesisatından ayrılır. Bu tesisatın teknik bakımından müstakil hale getirilmesi mümkün olmaması halinde tahmin edilen bedelin tesbit ve hesaplanmasında elektrik, su, havagazı, ısıtma giderleri de gösterilir. İşletme hakkı içerisinde büfe, kantin, çayocağı açılacak dairenin amiri tarafından (çalışılan yerin huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik gibi özelliklerinin de koruyup gözetecek güvenilirlikteki) bu dairenin bünyesinde kurulmuş yardımlaşma sandığı, dernek, okul aile birliği gibi kuruluşlar varsa ve uygun görülürse bunlardan birine, uygun görülmediği takdirde işletme hakkı verilmesini talep eden kişiler arasından seçilerek ilde defterdarlık, ilçede malmüdürlüğüne bildirilen kişiler arasında yapılacak pazarlık sonunda uygun bedeli teklif edene ihale edilir. İşletme hakkı verilen büfe, kantin, çayocağı gibi yerlerin işletme hakkına ait tahmini bedel, Yönetmeliğin 8 nci maddesinde sayılan kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmadan bünyesinde büfe, kantin, çayocağı gibi yerler açılacak idarenin yetkililerinden alınacak bilgiler de gözönünde tutularak idarece tesbit edilir. İşletme Hakkı Verilecek Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi Yerlere Ait Tesbit ve Tahmin Edilen İşletme Hakkı Bedeli Hesap Tutanağı nda gösterilir. İşletme hakkı verilen şahıs veya kuruluş ile idare arasında İşletme Hakkı Verilen Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi Yerlere Ait İşletme Hakkı Sözleşmesi düzenlenir. Bünyesinde büfe, kantin çayocağı gibi yerler açılan kuruluşun önereceği hususlar ile idarenin gerekli gördüğü kurallar bu sözleşmenin özel şartlar bölümünde gösterilir. Turizm Yatırımı Yapılacak Yerler Madde 68 -Turizm yatırımı yapılacak yer Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı nca ön izin verilmesi ve ön izin taahhütnamesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde müteşebbisine kiraya verilir. Turizm yatırımına konu taşınmaz malda ilk yıla ait tahmini bedel arsa veya araziye uygulanacak proje bedelinin % 05 (bindebeş) inden az olmamak üzere, binada ise Yönetmeliğin 8 inci maddesi esaslarına göre tesbit ve hesap edilir. Süre ve şartlar Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi nde ve sözleşmede belirtilir. Geçici İş ve Hizmetler İçin Kullanılacak Taşınmaz Mallar Madde 69- Gezginci tiyatro, cambazhane, sirk, mevsimlik ve seyyar açık hava sineması, lunapark gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere kısa süreler için kiralanması istenilen

17 taşınmaz mallar müşterisine, birden fazla müşterisi olması halinde aralarında yapılacak pazarlık sonunda uygun bedeli teklif edene ihale edilir. Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerler Madde 70- Kiraya verilecek devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve Taşınmaz Mala Ait Tesbit Ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı düzenlenir. Hazinenin Müştereken veya İştirak Halinde Sahip Bulunduğu Taşınmaz Malların İdaresi Madde 71- Hazinenin müştereken veya iştirak halinde sahip bulunduğu taşınmaz mal ve Hazine hissesi için de taşınmaz malın bulunduğu yer idaresince bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde açıklanan biçimde tesbit ve hesap tutanağı tanzim edilir. Anılan tutanakla hesap edilen kira bedeli esas alınarak idarece hissedar veya hissedarların adreslerine yazılı tebligatla, Hazine ile hissedar olduğu taşınmaz malı kendisinin kullanmak ve kiralamak isteyip istemediği, diğer hissedarlara veya üçüncü kişilere kiraya verilmesine muvafakat edip etmeyeceği, aksi takdirde kendisinin veya üçüncü kişilerin işgal veya tasarrufu olmasa dahi bu taşınmaz maldaki hazine hissesinin kiralanamamasından ötürü Hazinenin yoksun kaldığı gelirin kendisinden talep edileceği bildirilir ve tebligat yapan idareye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap verilmesi istenir. Taşınmaz mal biri Hazine olmak üzere iki kişiye ait ise idarenin kiralama önerisini kabul etmesi halinde hissedarına pazarlıkla kiraya verilir. İkiden fazla hissedarı olan taşınmaz mallar öteki hissedarların hisse oranı ve hissedar sayısı olarak yarıdan fazlasının yazılı muvafakatının alınabilmesi halinde genel hükümler çercevesinde kiraya verilir. Hissedar veya hissedarlardan yukarıda açıklanan biçimde ve tebligatta belirtilen süre içerisinde muvafakat sağlanamadığı veya cevap alınamadığı takdirde muvafakat etmeyen veya cevap vermeyen hissedar veya hissedarlardan Hazinenin bu taşınmaz maldaki hissesinin kiralanamamasından ötürü yoksun kaldığı gelire tekabül edecek bir tazminat ecrimisil olarak bu Yönetmelik esasları dahilinde tesbit, takdir ve tahsil edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi Esasları ve Türleri ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik şekli: Tesis edilebilecek mülkiyetin gayri ayni haklar Madde 72- Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesis edilebilir. Bu taşınmaz mallar üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti ve gayrimenkul rehni tesis edilemez. Turizm, eğitim, sağlık gibi hizmetler için özel düzenleme bulunan hallerde, bu Yönetmeliğin özel düzenlemeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu maddenin üçüncü fıkrasının tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: Taşınmaz mal üzerinde turizm yatırım projesi tatbik edilmesi halinde 68 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde müteşebbisine irtifak hakkı da tesis edilebilir.

18 Madde 72- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde Medeni Kanun a göre azami 49 yıla kadar irtifak hakkı (sükna hakkı hariç) ile Kat Mülkiyeti Kanunu na göre kat irtifakı tesis edilebilir. Bu taşınmaz mallar üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti ve gayrimenkul rehni tesis edilemez. Amaçları açısından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları aşağıda gösterilmiştir: a) Kamu yararı amaçlı irtifak hakkı tesisi: Kamu kurum ve kuruluşları lehine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre, Hazine taşınmaz malları üzerinde kamu yararı amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir. b) Turizm amaçlı irtifak hakkı tesisi: gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, turizm bölgelerinde, turizm alan ve merkezleri içinde veya dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki Hazine taşınmaz malları üzerinde Turizm Bakanlığı nca yapılan tahsislere istinaden turizm yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilebilir. Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında turizm yatırımlarına tahsis edilecek irtifak haklarında gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Turizm Bakanlığı ile Orman Bakanlığı nca Turizm Teşvik Kanunu ve Orman Kanunu na göre turizm tesisleri için tahsis edilen araziler üzerindeki tesislere bitişik olup tesisin faaliyeti için lüzumlu olan ve anılan mevzuata tabi olmayan Hazineye ait araziler üzerinde turizm yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilebilir. Buna ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. c) Eğitim amaçlı irtifak hakkı tesisi: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki her derece ve türde okul yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişiler lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde eğitim amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir. Eğitim amaçlı irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir. Kanunla kurulan özel üniversitelere de talepte bulunmaları halinde Hazine taşınmaz malları üzerinde eğitim amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir. d) Sağlık amaçlı irtifak hakkı tesisi: 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Tüzüğüne uygun olarak yapılacak sağlık yatırımları için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişiler lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde sağlık amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir. Sağlık amaçlı irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir. e) Sosyal amaçlı irtifak hakkı tesisi: Kanunla kurulan oda, borsa, birlik ve çeşitli kurumlar ile dernekler, spor kulüpleri, vakıflar ve benzeri kurumlar lehine Hazine taşınmaz malları üzerinde bu kurumların görevleri veya amaçları gereği ihtiyaç duydukları tesisleri gerçekleştirebilmeleri amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir. f) Yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı tesisi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler lehine, özel kanunlarındaki hükümler gereği, Hazine taşınmaz malları üzerinde yatırımları teşvik

19 amacıyla irtifak hakkı tesis edilebilir gün ve 3096; gün ve 3996 sayılı Kanunlar gereği görev verilmiş şirketler lehine tesis edilen irtifak hakları yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakları kapsamında kabul edilir. g) Fuarcılık ve Sergileme amaçlı irtifak hakkı tesisi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri hakkında 3143 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde organize edilecek fuar ve sergileri, uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirecek ve bu amaçla hizmet verecek yatırımlar için irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu amaçla irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir. h) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı tesisi: Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sanayi yatırımları için Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu amaçla irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir. Yukarıda belirtilen haller dışındaki irtifak hakkı tesisine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedelinin Tesbiti ve Bakanlıktan İzin Alınması ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) 7 Madde 73- A - Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti: İrtifak hakkına konu Hazine taşınmaz malının ilk yıl irtifak hakkı bedelinin tesbitinde aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Kamu yararı amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Kamulaştırma Kanunu nun 30 uncu maddesine göre tesbit edilir. b) Eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Hazine taşınmaz malı üzerinde yapılması öngörülen yatırım (proje) tutarının %05 (Bindebeş) i üzerinden hesaplanır. Tesbit edilen bu bedel emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin %1 (Yüzdebir) inden az olamaz. Sosyal amaçlı irtifak haklarından yukarıdaki oranlar %50 indirimli uygulanır. Turizm amaçlı irtifak hakkı tesisinde bedel Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Turizm Bakanlığı nca tesbit edilir. Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında, turizm yatırımları için tesis edilecek irtifak hakkında bedel Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. B - Bakanlıktan İzin Alınması: Hazine taşınmaz malları üzerinde irtifak hakkı tesisinden önce, bedel ve miktar ne olursa olsun Bakanlıktan izin alınır. Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur: a) Taşınmaz mal üzerinde hangi amaçla irtifak hakkı tesis edileceği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: İhale Usulü Madde 73- Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ihalesi, Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılır.

20 b) İmar planı içinde ise, hangi hizmete ayrıldığı, c) Tescilli ise tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği, d) Taşınmaz malın mahallinde çizilen ölçekli krokisi ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı nın tasdikli örneği, e) Tasdikli imar planı içinde ise tasdikli plan örneği, f) İrtifak hakkı tesisi talebinde bulunanlardan alınacak teklif ve taahhütlerini içeren yazı veya dilekçelerinin tasdikli örneği. İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi, Resmi Senet Tanzimi ve Şartları ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) 8 Madde 74- İrtifak hakkı tesisi ihalesi hak lehtarının, ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesinde olduğu gibi özel mevzuatına veya bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 51 inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usuluyle yapılır. İrtifak Hakkı Tesisi Taahhütnamesinde; taşınmaz malın tapu kaydı, irtifak hakkının süresi, hak lehdarı, irtifak hakkının konusu, inşaat yapılacak ise süre ve şartları, irtifak hakkının bedeli, teminat, irtifak hakkının sona ermesi ve iptal şartları ile tesis edilecek irtifak hakkına ilişkin diğer özel şartlar gösterilir. Bakanlıkça irtifak hakkı tesisinin uygun görüldüğüne dair Defterdarlığa talimat verilmesini müteakip ilgiliye tebligat yapılır. Yapılan tebligatı izleyen 30 gün içinde ilk yıl bedeli ve alınması öngörülmüş ise kesin teminat yatırılarak İrtifak Hakkı Tesisi Taahhütnamesi hak lehtarı ve idarenin katılımı ile tapuda resmi senede bağlanır. İlk Yıldan Sonraki Yıllara Ait İrtifak Hakkı Bedellerinin Tesbiti ve Hasılattan Pay Alınması ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yönetmelik ile değişik) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: Mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilecek yerin ve tahmin edilen bedelinin tesbiti Madde 74 - Üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilecek Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir ve Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı düzenlenir. Tahmin edilen bedel 68 inci maddedeki esasa göre tesbit ve hesap edilir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: Mülkiyetin gayri ayni hak tesisinden önce bakanlıktan izin alınması Madde 75 - Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinden önce, bedel ve miktarı ne olursa olsun bakanlıktan izin alınır. Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında aşağıdaki bilgiler ve belgeler de bulunur. A - Bilgiler a)taşınmaz malın hangi amaçla üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesis edileceği; b)imar planı içinde ise, hangi hizmete ayrıldığı; B - Eklenecek belgeler a) Tescilli ise tapu senedi veya çaplı tasarruf vesikasının tasdikli örneği; b) 74 üncü maddeye göre çizilen kroki ve Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı nın tasdikli örneği; c) Tatbiki imar planı içinde ise tasdikli plan örneği; d) Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi teklifinde bulunanlardan alınacak ve teklif ve taahhütlerini içeren yazı veya

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ 2006 (Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 18/05/2006 tarih ve 22/210 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ KISIM I YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM MADDE 1- BALIKESİR

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Madde 1 - Bu Yönetmelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün mülkiyetindeki

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 04/06/2013 Toplantı Sayısı : 362 Karar Sayısı : 3076 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3076- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Taşınmaz Kira Yönergesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Haziran 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26557 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi,

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, MARSU Genel Müdürlüğünün 2. Madde de belirtilen işlerinin uygulanmasında

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale kanunu

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm Page 1 of 7 10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26993 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. DEVLET İHALE KANUNU KANUN NO: 2886 DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi: 8 Eylül 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Eylül 1983 Sayı: 18161 5.t. Düstur, c.22 s. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar KAPSAM MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ 14 Mart 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27169 YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINIR SATIŞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı:

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı: -214- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283)

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 1 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SASKİ) İHALE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ 3069 İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.6.1993, No : 93/4497 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30.4.1992, No : 3796

Detaylı

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951 Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29343 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ 1961 FONLAR İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.6.1984, No : 84/8277 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.9.1983, No : 2886 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.8.1984, No : 18478 Yayımlandığı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29279 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

İRTİFAK HAKKI ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR

İRTİFAK HAKKI ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR İRTİFAK HAKKI ŞARTNAMESİ Ek-13 I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın: 41020101746 İli : KOCAELİ İlçesi : GEBZE Mahalle/Köyü : MUSTAFAPAŞA Mevkii : - Pafta No / Cilt No : G22B19D2A/87

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BEYAZŞEHİR MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET KONUT ALANI ARSASININ SATIŞI İLE İLGİLİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR. Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR, TAŞINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZ KİRA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu yönergenin amacı ve Kapsamı ; Erzincan Üniversitesi mülkiyetinde bulunan ve Hazineye

Detaylı