Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar"

Transkript

1

2 indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker Aktüalite Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar 38 Kilo Vermenin ve Koruman n Yollar smail Ethem Tokdemir Duyurular m z 24 Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu Çocuklarda Görme Bozukluklar Prof. Dr. E. Cumhur fiener 80 42Club VEN Mezunu Sevim Erarslan 26 Okul Ça Çocuklar nda Sa l kl Beslenme Prof. Dr. Gülden Bumin Köksal 64 N D E K S

3 indeks 3 44 s-tel letiflim 71 Kampüs 46 Bitki Çaylar 50 Kültür-Sanat/ Ezgi Saydam 57Briç KOLEJL LER 48 Türk Telekom Koçu Ercüment Sunter Bizim Dünyam z 68 Türk E itim Derne i 75Torch 76 Zaferinin 92. Y l nda Çanakkale 80Spor 83 Kaybettiklerimiz ndirimli 85 Kurulufllar

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Kolejliler, Bu köflede art k sizlerle daha k sa aral klarla buluflman n verdi i mutluluk ve heyacan yafl yorum y l ndan itibaren iki ayda bir ç karaca m z dergimizin içeri inde de yenilikler oldu. Aktüalite, kiflisel geliflim, hobi, uzman makalesi ve 2007 den önce konuk yazar ekledik. Aktüalite köflesinde; sergiler, film festivalleri, müzik festivalleri gibi sosyal yaflam m z renklendirecek alanlarda, sizlere bilgiler vermeye çal flaca z. Kiflisel Geliflim bölümünde ise, her say da bir uzman m z, farkl alanlarda bilgilerini ve tecrübelerini sizlerle paylaflacak. Kültür - Sanat köflesinin içeri ini de de ifltirdik. Sanatç lar m za ve kitap elefltirilerine yer vermemizin yan s ra bundan sonraki her say da farkl bir sanat dal görsel a rl kl olarak anlat lacak. Bu yeniliklerin, dergimizi daha keyifli hale getirece ini ümit ediyoruz. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i G e n e l B a fl k a n Sevgili dostlar m, sizlerin de bildi i üzere, tarihinde Derne imiz Ola an Mali Genel Kurulunu yapm flt r. Genel kurulumuzda, 2007 y l aidat ücretleri y ll k 75 YTL olarak belirlenmifltir. Üyelerimize aidat ödemelerinde taksit imkân da sunulmufl olup, eski borçlar dâhil, aidatlar n 5 taksitte, TED Finanskart na 6 taksitte ödeme kolayl sa lanm flt r. Kemal Ziya Savran Art fl sebebini k saca özetlemek gerekirse, bu ülkenin sorunlar na duyarl bir camiay temsil eden bir dernek olarak, sizlere daha kaliteli, daha ça dafl bir hizmet sunmak ad na yap lm fl bir art flt r. Bu çerçevede, zaten flimdiye kadar yapt m z konferanslar, tan t m gecesi, spor etkinlikleri, iki ayda bir ç kacak olan dergimiz ve Haziran ay nda temelini ataca m z Sosyal Tesis bunlara örnek teflkil etmektedir. Ayr ca bu orandaki art fl bir defaya mahsus olup, bundan sonraki y llarda, yapaca m z art fllar, bir Sosyal Tesise sahip derneklerin aidatlar ile orant l bir seviyede tutulacakt r. Bu noktada, siz sevgili üyelerimizden anlay fl beklemekteyiz. Konu ile ilgili ayr nt l aç klamay dergimiz ile beraber gönderdi imiz metinde bulabilirsiniz. Söz konusu aç klama ayr ca web sayfam zda da yay mlanacakt r. Sizlerle paylaflmak istedi im di er bir konu, fiubat ay sonu itibariyle Sosyal Tesisimize katk payl üyeli in 1. kampanya döneminin sonunun gelmifl olmas d r. Bizleri son derece mutlu eden ve heyecanland ran nokta ise, flu ana kadar katk pay veren üyelerimizin say s n n 500'ü geçmesidir. Sizlerin bu konuda gösterdi i ilgi ve hassasiyet bizlere ayr ca bir güç ve güven vermektedir. Bu say m zda yine birbirinden de erli konuklar m z a rlad k. Hepsine dergimiz ad na teflekkürlerimi sunuyorum. Son olarak tüm Kolej camiam za, sevinçli günlerin ve birlikteliklerin yaflanaca, güzel bir ilkbahar diliyor ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününüzü kutluyorum. Sayg lar mla Kemal Ziya SAVRAN Genel Baflkan

6

7 konuk yazar 7 B Her fley çok güzeldi... Ben ve eflim TED Ankara Kolejliyiz. kimiz de o y llara ait hep güzel an lara sahibiz. Bizim oluflumuzda, terbiye al fl m zda, TED'in rolü büyüktür. Ben ilkokul ikiden itibaren Kolej'de büyüdüm. Çocukluktan gençli e Kolej de geçtim. Bizim zaman m zda ilkokulda veliler de çok yak nlafl rd birbirine. Her hafta bir velinin evinde çayl pastal toplant lar düzenlenirdi, biz çocuklar okul d fl nda da arkadafll k yapman n keyfini ç kar rd k o günlerde. Sonra y llar geçti, veli toplant lar bitti ama gençler (art k bize çocuk denmesini sevmiyorduk) toplanma gelene ini sürdürdük, her hafta partiler düzenlerdik. lk aflklar o partilerden kaynaklan rd, dolay s yla Kolej bize hayat n en önemli dersini de verdi, bir k za nas l davranaca m z, nas l centilmen olaca m z da orada ö rendik. Bu birçok dersin bize ö retebilece inden çok daha önemliydi bence. Garip de il mi? O y llarda kurulan arkadafll klar aradan hiç zaman geçmemifl gibi sürebiliyor. Ben eski arkadafllar ma rastlad m takdirde sanki yine okuldaym fl z, aradan hiç zaman geçmemifl gibi ayn s cakl k ve yak nl kla arkadafll - ma b rakt m yerden devam ederim. Bu bir anlamda geçen y llara meydan okumad r ve içimize verdi i s cakl k çok önemlidir. fl hayat na stanbul'da devam ederken okulumla yine gurur duydum, hemen her ifl kolunda önemli yerlerde çal flan insanlar aras nda çok say da TED'li var, bu da övünmemiz için bir neden tabii ki. Bence TED bize kaliteli insan olmay ö retti, her okul bilgi verebilir ama kaliteyi her yer veremez size, TED bunu baflar r. fiimdi anne- baba olarak bizim hayalimiz o lumuzun da TED'de okuma flans n yakalayabilmesi ve TED'e lay k bir ö renci haline gelebilmesidir. E er bu gerçekleflirse eflim ve benim için hayli duygu yüklü bir olay olacak. Büyük ihtimalle onu okula götürdü ümüz ilk gün, kendi günlerimize dönece iz. Dün ile bugün birbirine kar flacak, biz de Kolej marfl n söyleyece- iz çocuklarla birlikte, izin verseler de keflke s n fta da tekrar oturabilsem. Ben Ankara'ya gitti imde eski Kolej kampüsüne gidip tel örgülerin ard ndan basket sahalar n, müdürün merdivenin bafl nda yapt hafta sonu konuflmalar - n seyrederim. Birkaç kez s n flar gezip yine görmek istedim ama olmad, kap lar kilitliydi. fiimdi duyuyorum ki TED bir üniversite kuruyormufl. Keflke bizim zaman m zda var olsayd çünkü bir okula birinci s n ftan bafllay p üniversite diplomam oradan alman n ne büyük ayr cal k oldu unu hissedebiliyorum. Ait olma hissi olan insanlar hayat n da k ymetini bilirler ve ister istemez yaflamlar nda bir kaliteyi tutturabilirler. yi ki vars n Kolej, hayat benim için güzel yapt n sen. SERDAR TURGUT '72

8 portre 8 Firmam z n Baflar s nda Kaliteli malat ve Müflteri Memnuniyetine Verilen Önemin Rolü Büyük O tam bir ifl kad n Gençli inden itibaren kendini gelifltirmifl, büyük sorumluluklar alm fl ve hepsinin de üstesinden gelmifl mezunu Ayfle Sevgör (Sever) flu an MET fi nflaat Yönetim Kurulu Üyesi ve MET fi Holding A.fi.'de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görevini sürdürüyor. Sevgör ile flirketi, baflar lar ve Kolej dönemi hakk nda keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize kendinizi tan t r m s n z? Mart 1955 Elaz do umluyum. lk, orta ve lise ö renimimi TED Ankara Koleji'nde tamamlad m ve 1972 y l nda mezun oldum senesinde ODTÜ'nün s nav ile di er üniversitelerin s navlar ayr idi. Merkezi sistemde çok baflar l bir s nav verdim. Ancak sonuçlar aç klanamad çünkü sorular çal nm flt. ODTÜ'den gelen sonuçlarda, Mimarl k Fakültesi fiehir Planlama Bölümünü kazanm flt m. Tekrar s nava girmeyi göze alamad m ve ODTÜ fiehir Planlama Bölümüne kayd m yapt rd m. O bölümün e itimin içeri ini okumufl ve planlama konusunun ilginç olabilece ini düflünerek seçmifltim. Çok da yan lmam fl m, çok keyifli bir e itim gördüm. Bu e itimi ald - m için de çok çok memnunum. Çünkü planlama konusunu çal flt m her ortamda fazlas yla kulland m y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra Turizm Bakanl Planlama Genel Müdürlü ünde flehir planc s olarak göreve bafllad m. Bu arada ngiltere'den Turizm Bakanl na verilmifl olan bir bursu kazanarak y llar aras nda 1 y l süre ile Surrey Üniversitesi'nde Turizm Planlamas ve Geliflimi konusunda master yapt m y l nda Bakanl a döndü ümde Planlama fiube Müdürlü üne atand m. 2 y l bu görevi sürdürdükten sonra Kamu Yönetimi anlay fl n n bana çok uymad n düflündüm ve çocu umun do umunu da gerekçe göstererek istifa ettim. 5 y l süresince çal flmad m. Bu dönemde de iki o lumu büyüttüm. Metifl bünyesinde ne zamandan beri çal fl yorsunuz? fiirketteki göreviniz nedir? Aile flirketimiz olan MET fi, 1980'lerin sonunda çok moda olan, arazi tahsisi alarak turizm yat r m yapmak konusuna ilgi gösteriyor ve baz haz rl klar yap yordu. Asl nda ben flirketin turizm sektörüne girmesini hiç uygun bulmuyordum çünkü Türkiye'nin planl ve programl bir turizm politikas n n olmad n düflünüyorum. Babam bize destek ol tarz nda bir yaklafl mla konuyu aç nca 1989 y l nda MET fi'te çal flmaya bafllad m y llar aras nda MET fi'teki görevim turizm koordinatörlü ü idi. Daha sonra 1990 y l nda KALKAN Otelcilik ve Turizm flletmeleri A.fi.'nin Genel Müdürlü üne getirildim ve tatil köyü projesinin haz rlanmas, yat r m n yap lmas ve tesisin iflletilmesi ifllemlerinin yap lmas ifllerini yürüttüm. Bu arada bir de Grida Tours ad nda A Grubu acentam z vard, onun da sorumlu müdürüydüm y l na kadar KALKAN A.fi.'nin Genel Müdürlü ü görevini yürüttüm. Çok yo un çal flt m bu dönemde bence hayat m n dönüm noktalar ndan biri olan bir kursa kat ld m. ODTÜ dari Bilimler Fakültesinde her y l düzenlenen ve 1,5 y l kadar süren Üst Düzey Yöneticilik Sertifika Program y llar aras nda kat lm fl oldu um bu sertifika program bana yönetim anlam nda çok farkl bir vizyon getirdi.

9 portre 9 Bu sertifika program n tamamlad ktan sonra anlad m ki aile flirketlerinde kurumsallaflma gerçeklefltirilemezse flirket 3. nesilden sonra devam etmiyordu y l nda Genel Müdürlük görevini o dönemde tatil köyümüzün müdürü olan kifliye devrederek ben yönetim kurulu baflkanl na geçtim, yani icraat n içinden ç k p yönetim kurulunda bu iflin yönlendiricisi, takipçisi ve denetleyicisi oldum. Bu arada MET fi'in içinde kurumsallaflma çal flmalar n da bafllatm flt k. O gün bu gündür de gerek MET fi nflaat Yönetim Kurulu Üyesi gerekse 2003 y - l nda babam n vefat ndan sonra üstlendi im MET fi Holding A.fi.'deki Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s görevim bünyesinde a rl kl olarak flirketin organizasyonu, kurumsallaflma, standartlaflma konular ile ilgileniyorum. Bu kapsamda da ISO 9001:2000, ISO ve OHSAS Kalite Yönetim Sistemlerinin flirkete kazand r lmas sürecinde yönetim temsilcisi olarak çal flt m ve halen bu görevi de yapmaktay m. söyledi im gibi, kaliteli imalat ve müflteri memnuniyetine verilen önemin çok büyük rolü var. Bu iki sonucu elde edebilmek için de do al olarak yetkin ve yetkilendirilmifl ekip laz m. ME- T fi bir aile flirketi demifltim ya, bu aile asl nda flirket boyu genifl. MET fi Türkiye'nin en köklü flirketlerinden biri. Bünyenizde çal flmak isteyen genç mezunlara nas l ifl imkânlar sunuyorsunuz? Genç mezunlara mezun olduklar an hemen ifl olana sun- Asl nda belki de hayat m n bir baflka dönüm noktas olan Kalite Derne i ile böylece daha yak ndan tan flm fl oldum. Bana MET fi'i sormufltunuz ama hani çok önemsedi im katma de- er konusu var ya, iflte bu katma de er nedeniyle izninizle ben biraz KalDer konusuna girmek istiyorum. KalDer 1991 y - l nda kurulmufl olan bir dernek. Misyonu kalite kavram n n yaflam n tüm alanlar na yerleflmesine öncülük etmek, ifl yaflam na vizyon kazand rmak, kalk nmada devlet kurumlar n n en önemli paydafllar ndan biri olmakt r. K sacas KalDer, toplum ve özel sektöre sa lad katma de erle Türkiye'nin gelece ine yön veren bir sivil toplum kurulufludur. Ülkenin rekabet gücünü artt rmaya yönelik olarak çok önemli bir araç oldu una inand m Mükemmellik Modeli ne ve bunu misyon edinmifl olan KalDer'e çok önem veriyorum çünkü 'Yönetim Kalitesi' bu gün rekabet gücünü artt ran birincil faktör. Bu söylefliyi de bir vesile bilerek asl nda herkese özellikle bu konuya e ilmelerini önermek isterim. Bize MET fi nflaat hakk nda bilgi verir misiniz? MET fi 1967 y l nda kurulmufl bir aile flirketidir. Bu sene 40. y - l m z kutluyoruz. Ana faaliyet konusu sizin de bildi iniz gibi inflaat. Genel müteahhit olarak da tan mlayabilece imiz ME- T fi, 40 y ld r kaliteye ve müflteri memnuniyetine verdi i önem sonucu inflaat sektöründe tercih edilen bir firma haline gelmifltir. Gerek yurt içi gerekse yurt d fl nda (Libya, Rusya, Türkmenistan, Afganistan ve Irak gibi) oto yollar, altyap, üstyap, askeri ve endüstriyel tesisler gerçeklefltirmifltir. 40 y ll k bir geçmifle sahip olan MET fi inflaat n bu kadar sene ayakta durmas n n sebebini neye ba l yorsunuz? fiirketin kurucusu rahmetli babam Kadir Sever'in ve orta olan kardefli Bedri Sever'in gösterdi i liderli i ve yaratt klar flirket kültürünü ilk s raya koymak gerekiyor. Ayr ca, daha önce de mak asl nda her zaman mümkün olam yor. Baz meslek gruplar ndan örne in muhasebe, iflletme gibi dallardan mezun olmufl arkadafllar m za, özellikle daha önceden bizde staj yapm fllar ve olumlu not alm fllar ise, ifl teklifi yap yoruz. Ancak mühendislik bölümlerinden yeni mezun olanlara ifl imkân sa layabildi imizi söyleyemeyece im. Bu konuda benim her zaman dile getirdi im bir elefltiri var. Asl nda tüm üniversitelerin e itimleri hepimizin bildi i gibi teorik ve uygulamadan, gerçek hayattan oldukça uzak. E itim sürecinde bunun aras - n bulmak gerekiyor ve bildi im kadar yla da zaten yurt d - fl ndan bafllamak üzere pek çok üniversite bunun üstesinden gelebilmek için müfredatlar n de ifltiriyor. K sacas yo un ifl

10 portre 10 temposu içinde yeni mezunlara ifli ö retecek zaman ve enerji bulunamad ndan ifle al mlarda bu anlamda aç k de iliz. Bu konuda bir projemiz var fakat onu da çok etkin bir hale getiremedik. fiöyle ki üniversitelerin mühendislik bölümleri ile iliflkiye geçerek onlar n ikinci, üçüncü s n f ö rencilerinden flantiyelere stajyer gönderip, ifle s nmalar n sa layarak ileride ifl teklifi yapmay düflünüyoruz. Ama dedi im gibi bu konuyu henüz aktif hale getiremedik. Bir konuya daha de inmek istiyorum. MET fi'e köklü flirket tan m getirdiniz. Bir flirketin yapt ifl alan nda ciddi bir bilgi birikimi ve tan n rl olabilir ama bir flirkete köklü flirket diyebilmek için bence en az üç nesildir o sektörde varl n sürdürüyor olmas gerekir diye düflünüyorum. Yine aile flirketi konusuna geliyorum. Bugün dünyada aile flirketlerinde bu anlamda çok büyük bir problem var, yani üçüncü nesile geçebileni çok az. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu kurumsallaflma, yani insanlara ba l olmayan yönetim yaklafl mlar, 'Mükemmellik Modeli' uygulamas. Yukar da bahsetmifltim, y llar ndan beri kurumsallaflma çal flmalar n sürdürüyoruz. Hiç kolay olmuyor ama iyi ki bafllam fl z, çok mesafe kaydettik, 2003 y l nda flirketimizin kurucular ndan babam kaybettikten sonra özellikle bunun ne kadar önemli oldu unu bir kez daha anlad k. Hâlâ çal flmalar sürüyor, herkesin beklentisi çok farkl oldu u için herkesi ayn hedefe yönlendirmek çok çaba gerektiriyor. nanmak laz m. ö retmenlik görevine al nmalar n sa lard m. O günün flartlar gerektirmifl olabilir ama sonradan ö rendi im kadar yla birço umuz ilkokul ö retmenlerimiz yüzünden daha sonraki yaflamlar m zda birçok travma yaflam fl z. Benim de ilkokul ö retmenimle çok ciddi problemlerim vard. Annem bu konuda çok bilinçliydi, bana büyük destek oldu ve travmay atlatabildim. Ortaokul dönemine gelirsek, k z basketbol tak m antremanlar na devam ederdim. Gözlerim oldukça h zl ilerleyen bir miyop oldu u için göz doktorum bana basket oynamay yasaklam flt. Ama sonradan gözlü ü ile oynayan bir sürü basketçi ç kt. fiimdi geri dönsem Kolej k z basketbol tak m na girmeye çal fl rd m. Bir de ortaokulda bir tiyatro salonumuz vard. Sadece bir etkinlik olaca zamanlarda aç l rd. Fakat ben bu tiyatro olay - n o kadar çok seviyordum ki, biraz muzurluk da var tabi, oraya girifl yolunu keflfetmifltim ve flu an nas l yapt m hat rlam yorum ama bütün s n f oraya toplard m, sahnedeki fl klar açar oyunlar oynard k. Çok e lenirdik, mesela gene öyle bir fley yaflamak isterdim. Liseye gelince... Genelde ortam o kadar güzeldi ve öylesine doyas ya yaflad m ki özellikle özlemini duydu um bir fley akl ma gelmiyor. Göremiyor olsayd m arkadafllar m derdim ama ilk ve ortaokuldaki s n f m z n büyük ço unlu u birbirimizi bulduk ve zaman zaman görüflüyoruz. Kolej N gerçekleflti inde bu buluflmalar daha da hofl olacak. fle al mlarda gençlerde arad n z kriterler nelerdir? Öncelikle lisan. kinci s rada kiflilik özellikleri yer al yor. Vizyoner, yeniliklere ve kendini gelifltirmeye aç k, sorumluluk alabilen, iyi insan iliflkileri olan kiflilik özellikleri ar yoruz. Ondan sonra üniversiteler bir yere kadar tercih kriteri olabiliyor ama burada da her fley kifliye ba l. Kolej'in etkinliklerine zaman ay rabiliyor musunuz? Hem okulun, hem Mezunlar Derne inin, hem de vakf n bir sürü etkinli i var. Biz '72 mezunlar olarak kendi kendimize bir tak m etkinlikler yap yoruz. Onlara olabildi ince kat lmaya çal fl yorum. Son dönemlerde de genifl kat l ml baz etkinlikler oldu, onlar da kaç rmamaya çal fl yorum. Özellikle kurulufl y ldönümünün kutland gece, mezunlar derne inin yeni sosyal bina yap m ile ilgili yapt tan t m gibi etkinliklere kat l yorum. Size bir flans verilse ve Kolej s ralar na geri dönseniz, flu an ne yapmak istersiniz? Özlemini çekti iniz fley nedir? Hani hep derler ya flu anki akl m olsa, flu yafl mda flunlar yapard m diye, asl nda ben ilk, orta ve liseyi dolu dolu ve doya doya yaflad m. Ama örne in ilkokula geri dönsem ve elimde yetki olsa ilkokul ö retmenlerinin psikometrik testler sonucu

11

12 aktüalite ANKARA ULUSLARARASI F LM FEST VAL N SAN TAR HLER NDE YAPILACAK 18. Ankara Uluslararas Film Festivali Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Yo un ilginin beklendi i festivalin özel ödülleri de sahiplerini bulacak. 18. Ankara Uluslararas Film Festivali kapsam nda, her y l verilmekte olan Aziz Nesin Emek Ödülü Türk sinemas nda birbirinden farkl karakterleri canland ran Fatma Girik'e takdim edilecek y l ndan bu yana Ankara Uluslararas Film Festivali nde sanata görsel iletiflim yoluyla katk da bulunan sanatç lara Sanat Ç - nar unvan n verilmesi kararlaflt r lm flt. Bu do rultuda bu seneki Sanat Ç nar ödülüne, Türk Edebiyat na yapt katk lar ndan dolay Erhan Bener lay k görüldü senesinden beri düzenlenen, festivallere katk da bulunan, Türk filmlerini ve sanatç lar n ödüllendirerek film festivali gelene ini kurumsallaflt ran ve Türk sinemas n n dünyada tan nmas na vesile olan Antalya Alt n Portakal Film Festivali'ne ise Kitle letiflim Ödülü verilecek. K TÂBES dot" / INSCRIPTION dot / CANAN DA DELEN 21 fiubat - 21 Nisan 2007 Küratör /Curator Hasan Bülent Kahraman "K TÂBES dot" "Yerleflik düzen", "modern göçebelik" ve "küresel yaflamda mobilite" gibi ça m z n kavramlar n al fl lagelmemifl bir çizgide; mimari ve tarih iliflkisinde sorgulayan Canan Da delen eserlerini 21 fiubat- 21 Nisan tarihleri aras nda Akbank Sanat Merkezi- Beyo lu nda sergiliyor. Çal flmalar ndaki sosyolojik-arkeolojik bak fl aç s n fliirsel bir anlat m ile vurgulayan Da delen, yap tlar, mekân iliflkisini ön plana alarak, son derece özüne indirgemifl, minimalist bir dil ile tasarlam flt r. B LKENT SENFON ORKESTRASI MART AYI PROGRAMI 17 Mart Cumartesi, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Maximiano Valdes, flef Kürflad Terci- Ka an Korad, gitar ikilisi A. Marquez "Danzon" No.2, R. Dyens "Concerto Maggio", H. Berlioz Fantastik Senfoni, Op Mart Cuma, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, flef Janis Vakarelis, piyano L. Bernstein "Candide" Uvertürü, G. Gershwin Piyano Konçertosu, Fa majör G. Gershwin "Catfish Row", "Porgy and Bess", L. Bernstein Senfonik Danslar, "Bat Yakas Hikayesi", 31 Mart Cumartesi, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Saygun Sezonu Bilkent Senfoni Orkestras Gürer Aykal, flef Mirjam Tschopp, keman A. A. Saygun Keman Konçertosu, Op. 44 B. Bartok Orkestra çin Konçerto.

13 aktüalite 13 ANKARA DAN SEÇME OYUNLAR Belal Aile Sezonda perde açan Belal Aile adl oyun 4, 11 ve 24 Mart tarihlerinde de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda seyircilerle bulufluyor. Coline Serreau'nun kaleme ald oyunda 5 çocuklu, yoksulluk s n r nda bir iflçi ailesinin hayat anlat l yor. Belal Aile de Füsun Oruç Akay, Hakan Sal nm fl, Hayrullah Tarhan Karagöz, Ceyda Baykal ve Kemal Uçar gibi sanatç lar m z yer al yor. Kendime K yamam Kendime K yamam adl oyun Mart ay nda fiinasi Sahnesi nde tiyatro severlerle bulufluyor. Evlilik üzerine de iflik düflünceleri mizahi bir dille anlatan oyun Curth Flatow'un eseri. 2 perdeden oluflan oyunda; Murat Atak, Lale Baflar, Zeynep Aytek Metin, Pervin Balc, Hicran Yavuz, Mehmet Ali Toklu, Abdullah ndir, Mert Hürol ve Z. Gürdal Karao lu oynuyor ULUSLARARASI ANKARA MÜZ K FEST VAL 04 N SAN - 30 N SAN 2007 Ankara'da özendirici bir rolü olan, dünyan n birçok tan nm fl sanatç s n dinleme olana n yaratan festival, Nisan tarihleri aras nda Ankaral müzikseverlerle birlikte olacak. Uluslararas Ankara Müzik Festivali, bir öncekinden daha iyisini gerçeklefltirip daha çok sanatsevere ulaflabilme hedefini sürekli tutarak, Ankaral lar n ilgisi ve deste iyle baflkentin en önemli sanat etkinliklerinden biri olmaya devam edecek. BEKLENEN LEONARDO EVRENSEL DEHA SERG S ANKARA DA... Arçelik A.fi.'nin katk lar yla stanbul'da sergilenen Leonardo: Evrensel Deha sergisi 24 fiubat- 24 Mart tarihleri aras nda ODTÜ'de sergilenecek. Sergi Leonardo Da Vinci'nin mühendislik harikas olarak kabul edilen eserlerini kaps yor. Orijinal çizimlerinden infla edilmifl makinelerin replikalar n ve interaktif icatlar n da bar nd r yor. CEMAL SÜREYA fi R ÖDÜLLER SAH PLER N BULDU Geçti imiz Ocak ay nda flair Cemal Süreya n n ölümünün 17. y ldönümünde, ünlü flairi anmak amac yla Cemal Süreya fliir ödülleri verildi. Caddebostan Kültür Merkezi'nde yap lan törende '97 mezunumuz Burak Tokcan, 31 fliirden oluflan Sesim Kan Kaybediyor adl dosyas ile özendirme ödülüne lay k görüldü. Genç mezunumuzu tebrik ediyoruz. 26. ULUSLARARASI STANBUL F LM FEST VAL 31 MART - 15 N SAN stanbul Kültür Sanat Vakf taraf ndan Akbank sponsorlu unda yap lan 26. Uluslararas stanbul Film Festivali 31 Mart - 15 Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Bu programda Oscar aday 6 film yer alacak. Yap lan aç klamada; festival program nda yer alan 6 filmin, 79. Oscar ödüllerinde 10 farkl kategoride 14 kez aday gösterildi.

14 aktüalite 14 Dünya Tiyatrolar Günü Kutlu Olsun Kolejli Bir Tiyatro Sanatç m z n Kaleminden: T YATRO KAHRAMANLARI 1962 y l nda Ankara'da do an Murat Atak, ilk, orta ve lise ö renimini TED Ankara Koleji'nde tamamlad ktan sonra 1987 y l nda Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Rejisörlük ana sanat dal nda yüksek lisans yapm fl olan Atak, bugüne kadar binlerce televizyon filmi ve dizisinde seslendirme, birçok radyo tiyatrosunda da oyuncu ve rejisör olarak görev yapm flt r. Halen Baflkent Üniversitesi Kanal B televizyonunda Atölye ve Dil yaras programlar n n hem yap mc l n hem de sunuculu unu yapmaktad r. Kimdir tiyatro kahraman? Sophocles'in düzene baflkald ran Antigone'si mi, Molire'in Cimri'si Harpagon ya da Sad k fiendil'in Yedi Kocal Hürmüz'ü mü? Turan Oflazo lu'nun Kösem Sultan' n ya da Shakespeare'in Lady Macbeth'ini iktidar h rslar m kahraman yapar. Haldun Taner'in ezik adam Vicdani'yi ve her dönemin adam Efruz'u tiyatro kahraman yapan kimdir? Yoksa tiyatronun as l kahramanlar tüm bu kifliliklere hayat veren midir? As l kahraman olanlar her fleye ra men tiyatroya gönül veren tiyatroculard r Ülkemizde var olan de er erozyonuna karfl mücadelenin sanat kesiminde yer alan tiyatrocular n, mücadele etmek zorunda kald klar pek çok nokta vard r. Oyun yazarlar, eserlerinin yeterli say da okuyucu ve seyirciyle buluflturman n mücadelesindedir. Oyuncular ve yönetmenler, magazine dayal medyaya karfl direnmek zorunda kal r; TV dizilerinde yer alamad kça yetenekleri halk taraf ndan kabul görmez; tiyatro eserleri dar bir kitleye ulaflt ndan da tan nmaz, bilinmezler. Sahnede var olmayan ama tiyatro üretiminin temel tafl olan tasar mc lar n, üretim ekibinin ve teknik personelin varl ndansa hiç kimsenin haberi dahi olmaz. Devletin sanata, özelde de tiyatroya verdi i destek azald kça, hem sahnede var olmalar bu deste e ba l olan özel tiyatrolar n, hem de devlet tiyatrolar n n ifli giderek güçleflmektedir. Maddi olanaks zl klar yüzünden özel tiyatrolar kapanmakta, devlet tiyatrolar n n üretim kalitesi düflmekte ve tüm tiyatrocular gönül birli i yaparak bu zorluklara karfl kahramanca savaflmaktad r. Onlara bu noktada destek olan ise, yüreklerindeki tiyatro aflk ve seyircilerin alk fllar d r. Oysa bir ülkenin kültürel geliflimini destekleyecek en önemli ö elerden biridir, tiyatro. Topluma evrensel insani de erlerin özelinde ayna tutar; kiflilerin hatalar yla e lendirir, hayat n ac gerçekleriyle a lat r. Olaylar ve kavramlarla da elefltirel bak fl aç s n sakl tutarak toplumu e lendirirken e itmeye, sosyo-kültürel anlamda gelifltirmeye çal fl r. Bir yerleflimin geliflmifllik ölçüsü sadece maddi de erlere ba l olarak ölçülemez; yaflan labilirlik faktörü kültürel faaliyetleri de içerir. Devlet tiyatrolar da tüm ülke içinde yay lma (turneler) politikas ve bölge tiyatrolar ndaki etkinlikleriyle bu politikay benimsemekte; devletin çeflitli illerdeki kültür arac olarak halka kaliteli bir kentli olma lezzeti sunmaya çal flmaktad r. Bu noktada Devlet Tiyatrolar n n çal flmalar ile hem halk n kültürel birikimini artt rmay hem de magazinsel kültür yozlaflmas n engellemeyi amaçlanmaktad r. Devlete düflen ise verece i maddi deste in yan s ra, Devlet Tiyatrolar n n kuruluflundan beri üstlendi i bu görevin öneminin fark na vararak, kurumu memuriyet klifleleri içinde de erlendirmemek olacakt r. Bu ba lamda özel tiyatrolara verece i destek de tiyatronun yayg nlafl p ve kültürel geliflimi desteklemesi için temel oluflturacakt r. Tüm bu olumsuzluklar düflünüldü ünde Türkiye'de tiyatroyu - hangi dal nda olursa olsun- meslek olarak seçmek, özveri ister; maddi ve manevi anlamda beklentileri s n rland rmay gerektirir. Bu nedenle, tiyatrocular kahraman d r. Sahne kiflilerine kendi yaflamlar ndan, kiflisel isteklerinden ödün vererek hayat verirler. Maddi gelirler yerine alk fllarla mutlu olurlar. Yapt klar ifl ço u zaman takdir görmez, çünkü onlar genel, günü kurtaran politikalar n d fl ndad r; halk n e itimsiz ve kültürel zevki geliflmemifl bireyleri için üretim yapmazlar. Amaç kitaplar n n çok satmas, fazla insan taraf ndan tan nmak ya da çok para kazanmak de ildir; bu isteklerin tiyatro yaparak karfl lanmayaca- n n da bilincindedirler. Onlar n tek amac vard r, sahne üzerinde var olmak, oyunlar arac l yla bir fleyler söylemek ve alk fllanmak. Tiyatronun kahramanlar n n iflte bu yüzden her zaman onlar n yan nda olacak kahraman seyirciye ihtiyac vard r. Çünkü kahramanlar, sadece alk fl için yaflarlar Murat ATAK 80

15

16 duyurular m z 16 HEDEF M Z HER ZAMAN OLDU U G B, DAHA DA KAL TEL VE GÜZEL B R KOLEJL LER DERG S N OKUYUCULARIMIZA SUNMAK Burak Turgut 99, Aydan Ercan 82, fienol Sar soy 82, Suzan Bilgen Özgün 81, Zuhal Dinçer, Zeynep At lgan y l ndan itibaren içerik aç s ndan daha da zenginleflen ancak görsel tasar m anlam nda sadeleflmeye bafllayan KOLEJL LER dergimizi yay na haz rlayan ekibimizin bir bölümünü çal flmalar esnas nda ajans foto rafç m z Turgay Kaytanc görüntüledi. Son yedi say d r dergi yay n kurulunda yer alan ve geçen sene Yay n Kurulu Baflkanl görevini Mehmet Tümer'den devralan Suzan Bilgen Özgün'81, dergi çal flmalar n n yorucu ama son derece keyifli bir ekip çal flmas içerisinde gerçekleflti ini belirtti. Önceki y llarda da KOLEJL LER dergisinin belli bir çizgiyi yakalam fl oldu unu vurgulayan Özgün, Hedefimiz her zaman oldu u gibi, daha da kaliteli ve güzel bir Kolejliler dergisini okuyucular m za sunmak, bu konuda eme i geçen herkese ve bugüne kadar dergide yer alan tüm de erli konuklar m za teflekkür ediyoruz dedi. Yay n Kurulu Baflkan Suzan Bilgen Özgün 81, Baflkan Yard mc s fienol Sar soy 82, Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan Olcay 93, Yay n Kurulu Üyeleri Can Ç rgan 80, Aydan Ercan 82, Bo aç Çekinmez 99, Burak Turgut 99, dernek çal flanlar m z lhan Koçak 72, Zuhal Dinçer ve ajans ekibimiz Zeynep At lgan 97, Duygu Onay ve Mihriban Tezcan dan oluflan çal flma ekibi, yap lan toplant lar ve okuyucular m zdan gelen geribildirimler do rultusunda dergiye uzman makalesi, aktüalite, kiflisel geliflim ve hobi bölümlerini eklerken foto raflarla oldukça renkli olan derginin tasar m n n da daha sade bir görünüm almas na karar verdiklerini bildirdi. Kolejliler dergisinin sene içersindeki say miktar n artt rmay planlayan çal flma ekibi, bu flekilde Kolej camias yla daha s k buluflmay, ayn zamanda da gündemi ve kültürel-sanatsal faaliyetleri daha yo un olarak okuyuculara aktarmay amaçlad klar n ifade etti.

17 duyurular m z MAL VE DAR GENEL KURULUMUZ GERÇEKLEfiT 11 fiubat 2007 Pazar günü Kurtulufl Lisesi binas nda Mali Genel Kurulumuz gerçeklefltirilmifltir. Al nan karar do rultusunda, Mezunlar Derne imizin 2007 aidat 75 YTL olarak belirlenmifltir. lk üyeli e girifl ise 75+75=150 YTL olarak belirlenmifltir. Aidatlar, Finansbank TED kredi kart na 6 taksit, di er kartlara da 5 taksit fleklinde ödenebilir.

18 maariften yetiflenler Y ld r Kolej Ruhunu Tafl yor: Sevim Erarslan 1949 y l nda Kolej'den mezun olan Sevim Erarslan, bugün afl - m dedi i okulu için çal fl yor. Tam 17 senedir Türk E itim Derne inde Denetleme Kurulu Üyesi. Sadece ö rencilerini de il çevresindekileri de bilgisi ve sevgisi ile büyüledi inden, her seferinde oylar n ço unu alarak seçiliyor. Ancak onun için mutluluklar n en büyü ü, Kolej için gençlerle birlikte çal flmak. Lisede tan fl r sonradan hayat n n yönünü tamam yla de ifltirecek olan Kolej ile. Ortaokulu K z Lisesinde okumak zorunda kalm flt r y l nda Kolej'e girer. Baflar yla mezun olmas n n ard ndan Dil ve Tarih Co rafya Fakültesini bitirir. Bundan sonra k sa süren bir ö retmenlik dönemi bafllayacakt r ancak tek iste i kendi okulunda, Kolej'de ö retmenlik yapmakt r. En sonunda Kolej'de ö retmenlik yapmaya hak kazan r fakat bu kez de evlidir ve ikiz bebekleri vard r. Çal flamaz. Ö retmenli i b - rakmak zorunda kal r. Seneler sonra e itime âfl k oldu una, ö retmenli e dönmesi gerekti ine karar verecek ve yar m kalan meslek hayat na kald yerden devam edecektir. Ö rencilerle birlikte olmak ve ö retmek onun hayat n n anlam d r. Üstelik çok daha farkl bir gruba okuma yazma ö retecektir. Bahçelievler Ortaokulunda Halk E itim Merkezine ait bir kursta yetiflkinlere okuma yazma ö retecek, uzun seneler boyunca verdi i emekleri sayesinde birçok insan okuryazar yapacakt r. Okulda yapmay düflündü ü daha pek çok fley vard r. Befl sene önce bir gönüllü grubu kurarlar. Grubun misyonu büyüktür. Fakir ve çal flkan çocuklara burslar verirler. Sevim Erarslan bununla da kalmaz. Büyük bir mutlulukla okulu için çal flmak üzere iki ayr gruba daha kat l r. Türk E itim Derne inde faaliyet göstermeye bafllar ve Mezunlar Derne inde Onur Kurulu Üyesi olur. Kolej Y llar Eskiler için ayr d r anlam okulun. Bir baflka türlü ba lan rlar onlar. Özellikle '49 mezunlar. Mezuniyetlerinden beri hiç kopmazlar. Çünkü Kolej onlara çok ayr cal kl bir okulda okuduklar n hissettirmifltir. Özellikle Sevim Erarslan K z Lisesinde de

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı