Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar"

Transkript

1

2 indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker Aktüalite Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar 38 Kilo Vermenin ve Koruman n Yollar smail Ethem Tokdemir Duyurular m z 24 Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu Çocuklarda Görme Bozukluklar Prof. Dr. E. Cumhur fiener 80 42Club VEN Mezunu Sevim Erarslan 26 Okul Ça Çocuklar nda Sa l kl Beslenme Prof. Dr. Gülden Bumin Köksal 64 N D E K S

3 indeks 3 44 s-tel letiflim 71 Kampüs 46 Bitki Çaylar 50 Kültür-Sanat/ Ezgi Saydam 57Briç KOLEJL LER 48 Türk Telekom Koçu Ercüment Sunter Bizim Dünyam z 68 Türk E itim Derne i 75Torch 76 Zaferinin 92. Y l nda Çanakkale 80Spor 83 Kaybettiklerimiz ndirimli 85 Kurulufllar

4

5 baflkandan mesaj 5 Sevgili Kolejliler, Bu köflede art k sizlerle daha k sa aral klarla buluflman n verdi i mutluluk ve heyacan yafl yorum y l ndan itibaren iki ayda bir ç karaca m z dergimizin içeri inde de yenilikler oldu. Aktüalite, kiflisel geliflim, hobi, uzman makalesi ve 2007 den önce konuk yazar ekledik. Aktüalite köflesinde; sergiler, film festivalleri, müzik festivalleri gibi sosyal yaflam m z renklendirecek alanlarda, sizlere bilgiler vermeye çal flaca z. Kiflisel Geliflim bölümünde ise, her say da bir uzman m z, farkl alanlarda bilgilerini ve tecrübelerini sizlerle paylaflacak. Kültür - Sanat köflesinin içeri ini de de ifltirdik. Sanatç lar m za ve kitap elefltirilerine yer vermemizin yan s ra bundan sonraki her say da farkl bir sanat dal görsel a rl kl olarak anlat lacak. Bu yeniliklerin, dergimizi daha keyifli hale getirece ini ümit ediyoruz. TED Ankara Koleji Mezunlar Derne i G e n e l B a fl k a n Sevgili dostlar m, sizlerin de bildi i üzere, tarihinde Derne imiz Ola an Mali Genel Kurulunu yapm flt r. Genel kurulumuzda, 2007 y l aidat ücretleri y ll k 75 YTL olarak belirlenmifltir. Üyelerimize aidat ödemelerinde taksit imkân da sunulmufl olup, eski borçlar dâhil, aidatlar n 5 taksitte, TED Finanskart na 6 taksitte ödeme kolayl sa lanm flt r. Kemal Ziya Savran Art fl sebebini k saca özetlemek gerekirse, bu ülkenin sorunlar na duyarl bir camiay temsil eden bir dernek olarak, sizlere daha kaliteli, daha ça dafl bir hizmet sunmak ad na yap lm fl bir art flt r. Bu çerçevede, zaten flimdiye kadar yapt m z konferanslar, tan t m gecesi, spor etkinlikleri, iki ayda bir ç kacak olan dergimiz ve Haziran ay nda temelini ataca m z Sosyal Tesis bunlara örnek teflkil etmektedir. Ayr ca bu orandaki art fl bir defaya mahsus olup, bundan sonraki y llarda, yapaca m z art fllar, bir Sosyal Tesise sahip derneklerin aidatlar ile orant l bir seviyede tutulacakt r. Bu noktada, siz sevgili üyelerimizden anlay fl beklemekteyiz. Konu ile ilgili ayr nt l aç klamay dergimiz ile beraber gönderdi imiz metinde bulabilirsiniz. Söz konusu aç klama ayr ca web sayfam zda da yay mlanacakt r. Sizlerle paylaflmak istedi im di er bir konu, fiubat ay sonu itibariyle Sosyal Tesisimize katk payl üyeli in 1. kampanya döneminin sonunun gelmifl olmas d r. Bizleri son derece mutlu eden ve heyecanland ran nokta ise, flu ana kadar katk pay veren üyelerimizin say s n n 500'ü geçmesidir. Sizlerin bu konuda gösterdi i ilgi ve hassasiyet bizlere ayr ca bir güç ve güven vermektedir. Bu say m zda yine birbirinden de erli konuklar m z a rlad k. Hepsine dergimiz ad na teflekkürlerimi sunuyorum. Son olarak tüm Kolej camiam za, sevinçli günlerin ve birlikteliklerin yaflanaca, güzel bir ilkbahar diliyor ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününüzü kutluyorum. Sayg lar mla Kemal Ziya SAVRAN Genel Baflkan

6

7 konuk yazar 7 B Her fley çok güzeldi... Ben ve eflim TED Ankara Kolejliyiz. kimiz de o y llara ait hep güzel an lara sahibiz. Bizim oluflumuzda, terbiye al fl m zda, TED'in rolü büyüktür. Ben ilkokul ikiden itibaren Kolej'de büyüdüm. Çocukluktan gençli e Kolej de geçtim. Bizim zaman m zda ilkokulda veliler de çok yak nlafl rd birbirine. Her hafta bir velinin evinde çayl pastal toplant lar düzenlenirdi, biz çocuklar okul d fl nda da arkadafll k yapman n keyfini ç kar rd k o günlerde. Sonra y llar geçti, veli toplant lar bitti ama gençler (art k bize çocuk denmesini sevmiyorduk) toplanma gelene ini sürdürdük, her hafta partiler düzenlerdik. lk aflklar o partilerden kaynaklan rd, dolay s yla Kolej bize hayat n en önemli dersini de verdi, bir k za nas l davranaca m z, nas l centilmen olaca m z da orada ö rendik. Bu birçok dersin bize ö retebilece inden çok daha önemliydi bence. Garip de il mi? O y llarda kurulan arkadafll klar aradan hiç zaman geçmemifl gibi sürebiliyor. Ben eski arkadafllar ma rastlad m takdirde sanki yine okuldaym fl z, aradan hiç zaman geçmemifl gibi ayn s cakl k ve yak nl kla arkadafll - ma b rakt m yerden devam ederim. Bu bir anlamda geçen y llara meydan okumad r ve içimize verdi i s cakl k çok önemlidir. fl hayat na stanbul'da devam ederken okulumla yine gurur duydum, hemen her ifl kolunda önemli yerlerde çal flan insanlar aras nda çok say da TED'li var, bu da övünmemiz için bir neden tabii ki. Bence TED bize kaliteli insan olmay ö retti, her okul bilgi verebilir ama kaliteyi her yer veremez size, TED bunu baflar r. fiimdi anne- baba olarak bizim hayalimiz o lumuzun da TED'de okuma flans n yakalayabilmesi ve TED'e lay k bir ö renci haline gelebilmesidir. E er bu gerçekleflirse eflim ve benim için hayli duygu yüklü bir olay olacak. Büyük ihtimalle onu okula götürdü ümüz ilk gün, kendi günlerimize dönece iz. Dün ile bugün birbirine kar flacak, biz de Kolej marfl n söyleyece- iz çocuklarla birlikte, izin verseler de keflke s n fta da tekrar oturabilsem. Ben Ankara'ya gitti imde eski Kolej kampüsüne gidip tel örgülerin ard ndan basket sahalar n, müdürün merdivenin bafl nda yapt hafta sonu konuflmalar - n seyrederim. Birkaç kez s n flar gezip yine görmek istedim ama olmad, kap lar kilitliydi. fiimdi duyuyorum ki TED bir üniversite kuruyormufl. Keflke bizim zaman m zda var olsayd çünkü bir okula birinci s n ftan bafllay p üniversite diplomam oradan alman n ne büyük ayr cal k oldu unu hissedebiliyorum. Ait olma hissi olan insanlar hayat n da k ymetini bilirler ve ister istemez yaflamlar nda bir kaliteyi tutturabilirler. yi ki vars n Kolej, hayat benim için güzel yapt n sen. SERDAR TURGUT '72

8 portre 8 Firmam z n Baflar s nda Kaliteli malat ve Müflteri Memnuniyetine Verilen Önemin Rolü Büyük O tam bir ifl kad n Gençli inden itibaren kendini gelifltirmifl, büyük sorumluluklar alm fl ve hepsinin de üstesinden gelmifl mezunu Ayfle Sevgör (Sever) flu an MET fi nflaat Yönetim Kurulu Üyesi ve MET fi Holding A.fi.'de Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görevini sürdürüyor. Sevgör ile flirketi, baflar lar ve Kolej dönemi hakk nda keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize kendinizi tan t r m s n z? Mart 1955 Elaz do umluyum. lk, orta ve lise ö renimimi TED Ankara Koleji'nde tamamlad m ve 1972 y l nda mezun oldum senesinde ODTÜ'nün s nav ile di er üniversitelerin s navlar ayr idi. Merkezi sistemde çok baflar l bir s nav verdim. Ancak sonuçlar aç klanamad çünkü sorular çal nm flt. ODTÜ'den gelen sonuçlarda, Mimarl k Fakültesi fiehir Planlama Bölümünü kazanm flt m. Tekrar s nava girmeyi göze alamad m ve ODTÜ fiehir Planlama Bölümüne kayd m yapt rd m. O bölümün e itimin içeri ini okumufl ve planlama konusunun ilginç olabilece ini düflünerek seçmifltim. Çok da yan lmam fl m, çok keyifli bir e itim gördüm. Bu e itimi ald - m için de çok çok memnunum. Çünkü planlama konusunu çal flt m her ortamda fazlas yla kulland m y l nda ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra Turizm Bakanl Planlama Genel Müdürlü ünde flehir planc s olarak göreve bafllad m. Bu arada ngiltere'den Turizm Bakanl na verilmifl olan bir bursu kazanarak y llar aras nda 1 y l süre ile Surrey Üniversitesi'nde Turizm Planlamas ve Geliflimi konusunda master yapt m y l nda Bakanl a döndü ümde Planlama fiube Müdürlü üne atand m. 2 y l bu görevi sürdürdükten sonra Kamu Yönetimi anlay fl n n bana çok uymad n düflündüm ve çocu umun do umunu da gerekçe göstererek istifa ettim. 5 y l süresince çal flmad m. Bu dönemde de iki o lumu büyüttüm. Metifl bünyesinde ne zamandan beri çal fl yorsunuz? fiirketteki göreviniz nedir? Aile flirketimiz olan MET fi, 1980'lerin sonunda çok moda olan, arazi tahsisi alarak turizm yat r m yapmak konusuna ilgi gösteriyor ve baz haz rl klar yap yordu. Asl nda ben flirketin turizm sektörüne girmesini hiç uygun bulmuyordum çünkü Türkiye'nin planl ve programl bir turizm politikas n n olmad n düflünüyorum. Babam bize destek ol tarz nda bir yaklafl mla konuyu aç nca 1989 y l nda MET fi'te çal flmaya bafllad m y llar aras nda MET fi'teki görevim turizm koordinatörlü ü idi. Daha sonra 1990 y l nda KALKAN Otelcilik ve Turizm flletmeleri A.fi.'nin Genel Müdürlü üne getirildim ve tatil köyü projesinin haz rlanmas, yat r m n yap lmas ve tesisin iflletilmesi ifllemlerinin yap lmas ifllerini yürüttüm. Bu arada bir de Grida Tours ad nda A Grubu acentam z vard, onun da sorumlu müdürüydüm y l na kadar KALKAN A.fi.'nin Genel Müdürlü ü görevini yürüttüm. Çok yo un çal flt m bu dönemde bence hayat m n dönüm noktalar ndan biri olan bir kursa kat ld m. ODTÜ dari Bilimler Fakültesinde her y l düzenlenen ve 1,5 y l kadar süren Üst Düzey Yöneticilik Sertifika Program y llar aras nda kat lm fl oldu um bu sertifika program bana yönetim anlam nda çok farkl bir vizyon getirdi.

9 portre 9 Bu sertifika program n tamamlad ktan sonra anlad m ki aile flirketlerinde kurumsallaflma gerçeklefltirilemezse flirket 3. nesilden sonra devam etmiyordu y l nda Genel Müdürlük görevini o dönemde tatil köyümüzün müdürü olan kifliye devrederek ben yönetim kurulu baflkanl na geçtim, yani icraat n içinden ç k p yönetim kurulunda bu iflin yönlendiricisi, takipçisi ve denetleyicisi oldum. Bu arada MET fi'in içinde kurumsallaflma çal flmalar n da bafllatm flt k. O gün bu gündür de gerek MET fi nflaat Yönetim Kurulu Üyesi gerekse 2003 y - l nda babam n vefat ndan sonra üstlendi im MET fi Holding A.fi.'deki Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s görevim bünyesinde a rl kl olarak flirketin organizasyonu, kurumsallaflma, standartlaflma konular ile ilgileniyorum. Bu kapsamda da ISO 9001:2000, ISO ve OHSAS Kalite Yönetim Sistemlerinin flirkete kazand r lmas sürecinde yönetim temsilcisi olarak çal flt m ve halen bu görevi de yapmaktay m. söyledi im gibi, kaliteli imalat ve müflteri memnuniyetine verilen önemin çok büyük rolü var. Bu iki sonucu elde edebilmek için de do al olarak yetkin ve yetkilendirilmifl ekip laz m. ME- T fi bir aile flirketi demifltim ya, bu aile asl nda flirket boyu genifl. MET fi Türkiye'nin en köklü flirketlerinden biri. Bünyenizde çal flmak isteyen genç mezunlara nas l ifl imkânlar sunuyorsunuz? Genç mezunlara mezun olduklar an hemen ifl olana sun- Asl nda belki de hayat m n bir baflka dönüm noktas olan Kalite Derne i ile böylece daha yak ndan tan flm fl oldum. Bana MET fi'i sormufltunuz ama hani çok önemsedi im katma de- er konusu var ya, iflte bu katma de er nedeniyle izninizle ben biraz KalDer konusuna girmek istiyorum. KalDer 1991 y - l nda kurulmufl olan bir dernek. Misyonu kalite kavram n n yaflam n tüm alanlar na yerleflmesine öncülük etmek, ifl yaflam na vizyon kazand rmak, kalk nmada devlet kurumlar n n en önemli paydafllar ndan biri olmakt r. K sacas KalDer, toplum ve özel sektöre sa lad katma de erle Türkiye'nin gelece ine yön veren bir sivil toplum kurulufludur. Ülkenin rekabet gücünü artt rmaya yönelik olarak çok önemli bir araç oldu una inand m Mükemmellik Modeli ne ve bunu misyon edinmifl olan KalDer'e çok önem veriyorum çünkü 'Yönetim Kalitesi' bu gün rekabet gücünü artt ran birincil faktör. Bu söylefliyi de bir vesile bilerek asl nda herkese özellikle bu konuya e ilmelerini önermek isterim. Bize MET fi nflaat hakk nda bilgi verir misiniz? MET fi 1967 y l nda kurulmufl bir aile flirketidir. Bu sene 40. y - l m z kutluyoruz. Ana faaliyet konusu sizin de bildi iniz gibi inflaat. Genel müteahhit olarak da tan mlayabilece imiz ME- T fi, 40 y ld r kaliteye ve müflteri memnuniyetine verdi i önem sonucu inflaat sektöründe tercih edilen bir firma haline gelmifltir. Gerek yurt içi gerekse yurt d fl nda (Libya, Rusya, Türkmenistan, Afganistan ve Irak gibi) oto yollar, altyap, üstyap, askeri ve endüstriyel tesisler gerçeklefltirmifltir. 40 y ll k bir geçmifle sahip olan MET fi inflaat n bu kadar sene ayakta durmas n n sebebini neye ba l yorsunuz? fiirketin kurucusu rahmetli babam Kadir Sever'in ve orta olan kardefli Bedri Sever'in gösterdi i liderli i ve yaratt klar flirket kültürünü ilk s raya koymak gerekiyor. Ayr ca, daha önce de mak asl nda her zaman mümkün olam yor. Baz meslek gruplar ndan örne in muhasebe, iflletme gibi dallardan mezun olmufl arkadafllar m za, özellikle daha önceden bizde staj yapm fllar ve olumlu not alm fllar ise, ifl teklifi yap yoruz. Ancak mühendislik bölümlerinden yeni mezun olanlara ifl imkân sa layabildi imizi söyleyemeyece im. Bu konuda benim her zaman dile getirdi im bir elefltiri var. Asl nda tüm üniversitelerin e itimleri hepimizin bildi i gibi teorik ve uygulamadan, gerçek hayattan oldukça uzak. E itim sürecinde bunun aras - n bulmak gerekiyor ve bildi im kadar yla da zaten yurt d - fl ndan bafllamak üzere pek çok üniversite bunun üstesinden gelebilmek için müfredatlar n de ifltiriyor. K sacas yo un ifl

10 portre 10 temposu içinde yeni mezunlara ifli ö retecek zaman ve enerji bulunamad ndan ifle al mlarda bu anlamda aç k de iliz. Bu konuda bir projemiz var fakat onu da çok etkin bir hale getiremedik. fiöyle ki üniversitelerin mühendislik bölümleri ile iliflkiye geçerek onlar n ikinci, üçüncü s n f ö rencilerinden flantiyelere stajyer gönderip, ifle s nmalar n sa layarak ileride ifl teklifi yapmay düflünüyoruz. Ama dedi im gibi bu konuyu henüz aktif hale getiremedik. Bir konuya daha de inmek istiyorum. MET fi'e köklü flirket tan m getirdiniz. Bir flirketin yapt ifl alan nda ciddi bir bilgi birikimi ve tan n rl olabilir ama bir flirkete köklü flirket diyebilmek için bence en az üç nesildir o sektörde varl n sürdürüyor olmas gerekir diye düflünüyorum. Yine aile flirketi konusuna geliyorum. Bugün dünyada aile flirketlerinde bu anlamda çok büyük bir problem var, yani üçüncü nesile geçebileni çok az. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu kurumsallaflma, yani insanlara ba l olmayan yönetim yaklafl mlar, 'Mükemmellik Modeli' uygulamas. Yukar da bahsetmifltim, y llar ndan beri kurumsallaflma çal flmalar n sürdürüyoruz. Hiç kolay olmuyor ama iyi ki bafllam fl z, çok mesafe kaydettik, 2003 y l nda flirketimizin kurucular ndan babam kaybettikten sonra özellikle bunun ne kadar önemli oldu unu bir kez daha anlad k. Hâlâ çal flmalar sürüyor, herkesin beklentisi çok farkl oldu u için herkesi ayn hedefe yönlendirmek çok çaba gerektiriyor. nanmak laz m. ö retmenlik görevine al nmalar n sa lard m. O günün flartlar gerektirmifl olabilir ama sonradan ö rendi im kadar yla birço umuz ilkokul ö retmenlerimiz yüzünden daha sonraki yaflamlar m zda birçok travma yaflam fl z. Benim de ilkokul ö retmenimle çok ciddi problemlerim vard. Annem bu konuda çok bilinçliydi, bana büyük destek oldu ve travmay atlatabildim. Ortaokul dönemine gelirsek, k z basketbol tak m antremanlar na devam ederdim. Gözlerim oldukça h zl ilerleyen bir miyop oldu u için göz doktorum bana basket oynamay yasaklam flt. Ama sonradan gözlü ü ile oynayan bir sürü basketçi ç kt. fiimdi geri dönsem Kolej k z basketbol tak m na girmeye çal fl rd m. Bir de ortaokulda bir tiyatro salonumuz vard. Sadece bir etkinlik olaca zamanlarda aç l rd. Fakat ben bu tiyatro olay - n o kadar çok seviyordum ki, biraz muzurluk da var tabi, oraya girifl yolunu keflfetmifltim ve flu an nas l yapt m hat rlam yorum ama bütün s n f oraya toplard m, sahnedeki fl klar açar oyunlar oynard k. Çok e lenirdik, mesela gene öyle bir fley yaflamak isterdim. Liseye gelince... Genelde ortam o kadar güzeldi ve öylesine doyas ya yaflad m ki özellikle özlemini duydu um bir fley akl ma gelmiyor. Göremiyor olsayd m arkadafllar m derdim ama ilk ve ortaokuldaki s n f m z n büyük ço unlu u birbirimizi bulduk ve zaman zaman görüflüyoruz. Kolej N gerçekleflti inde bu buluflmalar daha da hofl olacak. fle al mlarda gençlerde arad n z kriterler nelerdir? Öncelikle lisan. kinci s rada kiflilik özellikleri yer al yor. Vizyoner, yeniliklere ve kendini gelifltirmeye aç k, sorumluluk alabilen, iyi insan iliflkileri olan kiflilik özellikleri ar yoruz. Ondan sonra üniversiteler bir yere kadar tercih kriteri olabiliyor ama burada da her fley kifliye ba l. Kolej'in etkinliklerine zaman ay rabiliyor musunuz? Hem okulun, hem Mezunlar Derne inin, hem de vakf n bir sürü etkinli i var. Biz '72 mezunlar olarak kendi kendimize bir tak m etkinlikler yap yoruz. Onlara olabildi ince kat lmaya çal fl yorum. Son dönemlerde de genifl kat l ml baz etkinlikler oldu, onlar da kaç rmamaya çal fl yorum. Özellikle kurulufl y ldönümünün kutland gece, mezunlar derne inin yeni sosyal bina yap m ile ilgili yapt tan t m gibi etkinliklere kat l yorum. Size bir flans verilse ve Kolej s ralar na geri dönseniz, flu an ne yapmak istersiniz? Özlemini çekti iniz fley nedir? Hani hep derler ya flu anki akl m olsa, flu yafl mda flunlar yapard m diye, asl nda ben ilk, orta ve liseyi dolu dolu ve doya doya yaflad m. Ama örne in ilkokula geri dönsem ve elimde yetki olsa ilkokul ö retmenlerinin psikometrik testler sonucu

11

12 aktüalite ANKARA ULUSLARARASI F LM FEST VAL N SAN TAR HLER NDE YAPILACAK 18. Ankara Uluslararas Film Festivali Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Yo un ilginin beklendi i festivalin özel ödülleri de sahiplerini bulacak. 18. Ankara Uluslararas Film Festivali kapsam nda, her y l verilmekte olan Aziz Nesin Emek Ödülü Türk sinemas nda birbirinden farkl karakterleri canland ran Fatma Girik'e takdim edilecek y l ndan bu yana Ankara Uluslararas Film Festivali nde sanata görsel iletiflim yoluyla katk da bulunan sanatç lara Sanat Ç - nar unvan n verilmesi kararlaflt r lm flt. Bu do rultuda bu seneki Sanat Ç nar ödülüne, Türk Edebiyat na yapt katk lar ndan dolay Erhan Bener lay k görüldü senesinden beri düzenlenen, festivallere katk da bulunan, Türk filmlerini ve sanatç lar n ödüllendirerek film festivali gelene ini kurumsallaflt ran ve Türk sinemas n n dünyada tan nmas na vesile olan Antalya Alt n Portakal Film Festivali'ne ise Kitle letiflim Ödülü verilecek. K TÂBES dot" / INSCRIPTION dot / CANAN DA DELEN 21 fiubat - 21 Nisan 2007 Küratör /Curator Hasan Bülent Kahraman "K TÂBES dot" "Yerleflik düzen", "modern göçebelik" ve "küresel yaflamda mobilite" gibi ça m z n kavramlar n al fl lagelmemifl bir çizgide; mimari ve tarih iliflkisinde sorgulayan Canan Da delen eserlerini 21 fiubat- 21 Nisan tarihleri aras nda Akbank Sanat Merkezi- Beyo lu nda sergiliyor. Çal flmalar ndaki sosyolojik-arkeolojik bak fl aç s n fliirsel bir anlat m ile vurgulayan Da delen, yap tlar, mekân iliflkisini ön plana alarak, son derece özüne indirgemifl, minimalist bir dil ile tasarlam flt r. B LKENT SENFON ORKESTRASI MART AYI PROGRAMI 17 Mart Cumartesi, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Maximiano Valdes, flef Kürflad Terci- Ka an Korad, gitar ikilisi A. Marquez "Danzon" No.2, R. Dyens "Concerto Maggio", H. Berlioz Fantastik Senfoni, Op Mart Cuma, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, flef Janis Vakarelis, piyano L. Bernstein "Candide" Uvertürü, G. Gershwin Piyano Konçertosu, Fa majör G. Gershwin "Catfish Row", "Porgy and Bess", L. Bernstein Senfonik Danslar, "Bat Yakas Hikayesi", 31 Mart Cumartesi, 20:00 / Bilkent Konser Salonu Bilkent Saygun Sezonu Bilkent Senfoni Orkestras Gürer Aykal, flef Mirjam Tschopp, keman A. A. Saygun Keman Konçertosu, Op. 44 B. Bartok Orkestra çin Konçerto.

13 aktüalite 13 ANKARA DAN SEÇME OYUNLAR Belal Aile Sezonda perde açan Belal Aile adl oyun 4, 11 ve 24 Mart tarihlerinde de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda seyircilerle bulufluyor. Coline Serreau'nun kaleme ald oyunda 5 çocuklu, yoksulluk s n r nda bir iflçi ailesinin hayat anlat l yor. Belal Aile de Füsun Oruç Akay, Hakan Sal nm fl, Hayrullah Tarhan Karagöz, Ceyda Baykal ve Kemal Uçar gibi sanatç lar m z yer al yor. Kendime K yamam Kendime K yamam adl oyun Mart ay nda fiinasi Sahnesi nde tiyatro severlerle bulufluyor. Evlilik üzerine de iflik düflünceleri mizahi bir dille anlatan oyun Curth Flatow'un eseri. 2 perdeden oluflan oyunda; Murat Atak, Lale Baflar, Zeynep Aytek Metin, Pervin Balc, Hicran Yavuz, Mehmet Ali Toklu, Abdullah ndir, Mert Hürol ve Z. Gürdal Karao lu oynuyor ULUSLARARASI ANKARA MÜZ K FEST VAL 04 N SAN - 30 N SAN 2007 Ankara'da özendirici bir rolü olan, dünyan n birçok tan nm fl sanatç s n dinleme olana n yaratan festival, Nisan tarihleri aras nda Ankaral müzikseverlerle birlikte olacak. Uluslararas Ankara Müzik Festivali, bir öncekinden daha iyisini gerçeklefltirip daha çok sanatsevere ulaflabilme hedefini sürekli tutarak, Ankaral lar n ilgisi ve deste iyle baflkentin en önemli sanat etkinliklerinden biri olmaya devam edecek. BEKLENEN LEONARDO EVRENSEL DEHA SERG S ANKARA DA... Arçelik A.fi.'nin katk lar yla stanbul'da sergilenen Leonardo: Evrensel Deha sergisi 24 fiubat- 24 Mart tarihleri aras nda ODTÜ'de sergilenecek. Sergi Leonardo Da Vinci'nin mühendislik harikas olarak kabul edilen eserlerini kaps yor. Orijinal çizimlerinden infla edilmifl makinelerin replikalar n ve interaktif icatlar n da bar nd r yor. CEMAL SÜREYA fi R ÖDÜLLER SAH PLER N BULDU Geçti imiz Ocak ay nda flair Cemal Süreya n n ölümünün 17. y ldönümünde, ünlü flairi anmak amac yla Cemal Süreya fliir ödülleri verildi. Caddebostan Kültür Merkezi'nde yap lan törende '97 mezunumuz Burak Tokcan, 31 fliirden oluflan Sesim Kan Kaybediyor adl dosyas ile özendirme ödülüne lay k görüldü. Genç mezunumuzu tebrik ediyoruz. 26. ULUSLARARASI STANBUL F LM FEST VAL 31 MART - 15 N SAN stanbul Kültür Sanat Vakf taraf ndan Akbank sponsorlu unda yap lan 26. Uluslararas stanbul Film Festivali 31 Mart - 15 Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. Bu programda Oscar aday 6 film yer alacak. Yap lan aç klamada; festival program nda yer alan 6 filmin, 79. Oscar ödüllerinde 10 farkl kategoride 14 kez aday gösterildi.

14 aktüalite 14 Dünya Tiyatrolar Günü Kutlu Olsun Kolejli Bir Tiyatro Sanatç m z n Kaleminden: T YATRO KAHRAMANLARI 1962 y l nda Ankara'da do an Murat Atak, ilk, orta ve lise ö renimini TED Ankara Koleji'nde tamamlad ktan sonra 1987 y l nda Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Rejisörlük ana sanat dal nda yüksek lisans yapm fl olan Atak, bugüne kadar binlerce televizyon filmi ve dizisinde seslendirme, birçok radyo tiyatrosunda da oyuncu ve rejisör olarak görev yapm flt r. Halen Baflkent Üniversitesi Kanal B televizyonunda Atölye ve Dil yaras programlar n n hem yap mc l n hem de sunuculu unu yapmaktad r. Kimdir tiyatro kahraman? Sophocles'in düzene baflkald ran Antigone'si mi, Molire'in Cimri'si Harpagon ya da Sad k fiendil'in Yedi Kocal Hürmüz'ü mü? Turan Oflazo lu'nun Kösem Sultan' n ya da Shakespeare'in Lady Macbeth'ini iktidar h rslar m kahraman yapar. Haldun Taner'in ezik adam Vicdani'yi ve her dönemin adam Efruz'u tiyatro kahraman yapan kimdir? Yoksa tiyatronun as l kahramanlar tüm bu kifliliklere hayat veren midir? As l kahraman olanlar her fleye ra men tiyatroya gönül veren tiyatroculard r Ülkemizde var olan de er erozyonuna karfl mücadelenin sanat kesiminde yer alan tiyatrocular n, mücadele etmek zorunda kald klar pek çok nokta vard r. Oyun yazarlar, eserlerinin yeterli say da okuyucu ve seyirciyle buluflturman n mücadelesindedir. Oyuncular ve yönetmenler, magazine dayal medyaya karfl direnmek zorunda kal r; TV dizilerinde yer alamad kça yetenekleri halk taraf ndan kabul görmez; tiyatro eserleri dar bir kitleye ulaflt ndan da tan nmaz, bilinmezler. Sahnede var olmayan ama tiyatro üretiminin temel tafl olan tasar mc lar n, üretim ekibinin ve teknik personelin varl ndansa hiç kimsenin haberi dahi olmaz. Devletin sanata, özelde de tiyatroya verdi i destek azald kça, hem sahnede var olmalar bu deste e ba l olan özel tiyatrolar n, hem de devlet tiyatrolar n n ifli giderek güçleflmektedir. Maddi olanaks zl klar yüzünden özel tiyatrolar kapanmakta, devlet tiyatrolar n n üretim kalitesi düflmekte ve tüm tiyatrocular gönül birli i yaparak bu zorluklara karfl kahramanca savaflmaktad r. Onlara bu noktada destek olan ise, yüreklerindeki tiyatro aflk ve seyircilerin alk fllar d r. Oysa bir ülkenin kültürel geliflimini destekleyecek en önemli ö elerden biridir, tiyatro. Topluma evrensel insani de erlerin özelinde ayna tutar; kiflilerin hatalar yla e lendirir, hayat n ac gerçekleriyle a lat r. Olaylar ve kavramlarla da elefltirel bak fl aç s n sakl tutarak toplumu e lendirirken e itmeye, sosyo-kültürel anlamda gelifltirmeye çal fl r. Bir yerleflimin geliflmifllik ölçüsü sadece maddi de erlere ba l olarak ölçülemez; yaflan labilirlik faktörü kültürel faaliyetleri de içerir. Devlet tiyatrolar da tüm ülke içinde yay lma (turneler) politikas ve bölge tiyatrolar ndaki etkinlikleriyle bu politikay benimsemekte; devletin çeflitli illerdeki kültür arac olarak halka kaliteli bir kentli olma lezzeti sunmaya çal flmaktad r. Bu noktada Devlet Tiyatrolar n n çal flmalar ile hem halk n kültürel birikimini artt rmay hem de magazinsel kültür yozlaflmas n engellemeyi amaçlanmaktad r. Devlete düflen ise verece i maddi deste in yan s ra, Devlet Tiyatrolar n n kuruluflundan beri üstlendi i bu görevin öneminin fark na vararak, kurumu memuriyet klifleleri içinde de erlendirmemek olacakt r. Bu ba lamda özel tiyatrolara verece i destek de tiyatronun yayg nlafl p ve kültürel geliflimi desteklemesi için temel oluflturacakt r. Tüm bu olumsuzluklar düflünüldü ünde Türkiye'de tiyatroyu - hangi dal nda olursa olsun- meslek olarak seçmek, özveri ister; maddi ve manevi anlamda beklentileri s n rland rmay gerektirir. Bu nedenle, tiyatrocular kahraman d r. Sahne kiflilerine kendi yaflamlar ndan, kiflisel isteklerinden ödün vererek hayat verirler. Maddi gelirler yerine alk fllarla mutlu olurlar. Yapt klar ifl ço u zaman takdir görmez, çünkü onlar genel, günü kurtaran politikalar n d fl ndad r; halk n e itimsiz ve kültürel zevki geliflmemifl bireyleri için üretim yapmazlar. Amaç kitaplar n n çok satmas, fazla insan taraf ndan tan nmak ya da çok para kazanmak de ildir; bu isteklerin tiyatro yaparak karfl lanmayaca- n n da bilincindedirler. Onlar n tek amac vard r, sahne üzerinde var olmak, oyunlar arac l yla bir fleyler söylemek ve alk fllanmak. Tiyatronun kahramanlar n n iflte bu yüzden her zaman onlar n yan nda olacak kahraman seyirciye ihtiyac vard r. Çünkü kahramanlar, sadece alk fl için yaflarlar Murat ATAK 80

15

16 duyurular m z 16 HEDEF M Z HER ZAMAN OLDU U G B, DAHA DA KAL TEL VE GÜZEL B R KOLEJL LER DERG S N OKUYUCULARIMIZA SUNMAK Burak Turgut 99, Aydan Ercan 82, fienol Sar soy 82, Suzan Bilgen Özgün 81, Zuhal Dinçer, Zeynep At lgan y l ndan itibaren içerik aç s ndan daha da zenginleflen ancak görsel tasar m anlam nda sadeleflmeye bafllayan KOLEJL LER dergimizi yay na haz rlayan ekibimizin bir bölümünü çal flmalar esnas nda ajans foto rafç m z Turgay Kaytanc görüntüledi. Son yedi say d r dergi yay n kurulunda yer alan ve geçen sene Yay n Kurulu Baflkanl görevini Mehmet Tümer'den devralan Suzan Bilgen Özgün'81, dergi çal flmalar n n yorucu ama son derece keyifli bir ekip çal flmas içerisinde gerçekleflti ini belirtti. Önceki y llarda da KOLEJL LER dergisinin belli bir çizgiyi yakalam fl oldu unu vurgulayan Özgün, Hedefimiz her zaman oldu u gibi, daha da kaliteli ve güzel bir Kolejliler dergisini okuyucular m za sunmak, bu konuda eme i geçen herkese ve bugüne kadar dergide yer alan tüm de erli konuklar m za teflekkür ediyoruz dedi. Yay n Kurulu Baflkan Suzan Bilgen Özgün 81, Baflkan Yard mc s fienol Sar soy 82, Yaz flleri Müdürü M. Kutluhan Olcay 93, Yay n Kurulu Üyeleri Can Ç rgan 80, Aydan Ercan 82, Bo aç Çekinmez 99, Burak Turgut 99, dernek çal flanlar m z lhan Koçak 72, Zuhal Dinçer ve ajans ekibimiz Zeynep At lgan 97, Duygu Onay ve Mihriban Tezcan dan oluflan çal flma ekibi, yap lan toplant lar ve okuyucular m zdan gelen geribildirimler do rultusunda dergiye uzman makalesi, aktüalite, kiflisel geliflim ve hobi bölümlerini eklerken foto raflarla oldukça renkli olan derginin tasar m n n da daha sade bir görünüm almas na karar verdiklerini bildirdi. Kolejliler dergisinin sene içersindeki say miktar n artt rmay planlayan çal flma ekibi, bu flekilde Kolej camias yla daha s k buluflmay, ayn zamanda da gündemi ve kültürel-sanatsal faaliyetleri daha yo un olarak okuyuculara aktarmay amaçlad klar n ifade etti.

17 duyurular m z MAL VE DAR GENEL KURULUMUZ GERÇEKLEfiT 11 fiubat 2007 Pazar günü Kurtulufl Lisesi binas nda Mali Genel Kurulumuz gerçeklefltirilmifltir. Al nan karar do rultusunda, Mezunlar Derne imizin 2007 aidat 75 YTL olarak belirlenmifltir. lk üyeli e girifl ise 75+75=150 YTL olarak belirlenmifltir. Aidatlar, Finansbank TED kredi kart na 6 taksit, di er kartlara da 5 taksit fleklinde ödenebilir.

18 maariften yetiflenler Y ld r Kolej Ruhunu Tafl yor: Sevim Erarslan 1949 y l nda Kolej'den mezun olan Sevim Erarslan, bugün afl - m dedi i okulu için çal fl yor. Tam 17 senedir Türk E itim Derne inde Denetleme Kurulu Üyesi. Sadece ö rencilerini de il çevresindekileri de bilgisi ve sevgisi ile büyüledi inden, her seferinde oylar n ço unu alarak seçiliyor. Ancak onun için mutluluklar n en büyü ü, Kolej için gençlerle birlikte çal flmak. Lisede tan fl r sonradan hayat n n yönünü tamam yla de ifltirecek olan Kolej ile. Ortaokulu K z Lisesinde okumak zorunda kalm flt r y l nda Kolej'e girer. Baflar yla mezun olmas n n ard ndan Dil ve Tarih Co rafya Fakültesini bitirir. Bundan sonra k sa süren bir ö retmenlik dönemi bafllayacakt r ancak tek iste i kendi okulunda, Kolej'de ö retmenlik yapmakt r. En sonunda Kolej'de ö retmenlik yapmaya hak kazan r fakat bu kez de evlidir ve ikiz bebekleri vard r. Çal flamaz. Ö retmenli i b - rakmak zorunda kal r. Seneler sonra e itime âfl k oldu una, ö retmenli e dönmesi gerekti ine karar verecek ve yar m kalan meslek hayat na kald yerden devam edecektir. Ö rencilerle birlikte olmak ve ö retmek onun hayat n n anlam d r. Üstelik çok daha farkl bir gruba okuma yazma ö retecektir. Bahçelievler Ortaokulunda Halk E itim Merkezine ait bir kursta yetiflkinlere okuma yazma ö retecek, uzun seneler boyunca verdi i emekleri sayesinde birçok insan okuryazar yapacakt r. Okulda yapmay düflündü ü daha pek çok fley vard r. Befl sene önce bir gönüllü grubu kurarlar. Grubun misyonu büyüktür. Fakir ve çal flkan çocuklara burslar verirler. Sevim Erarslan bununla da kalmaz. Büyük bir mutlulukla okulu için çal flmak üzere iki ayr gruba daha kat l r. Türk E itim Derne inde faaliyet göstermeye bafllar ve Mezunlar Derne inde Onur Kurulu Üyesi olur. Kolej Y llar Eskiler için ayr d r anlam okulun. Bir baflka türlü ba lan rlar onlar. Özellikle '49 mezunlar. Mezuniyetlerinden beri hiç kopmazlar. Çünkü Kolej onlara çok ayr cal kl bir okulda okuduklar n hissettirmifltir. Özellikle Sevim Erarslan K z Lisesinde de

19 maariften yetiflenler 19 okumufl olmas dolay s yla Kolej'i daha iyi anlar. Çocuk oldu- unu, ö renci oldu unu doya doya hissetmifl, yaflam flt r. Ö retmenlerin bak fl aç lar, davran fllar ve Kolej'in ortam çok farkl d r. Onun döneminden kalan ö retmen - ö renci ba bambaflkad r. Tüm duygular dolu dolu, derinlemesine yaflanm flt r. Arkadafll k ba lar çok kuvvetlidir. Bütün ö retmenlerin yeri ayr - d r. An lar çok özeldir. O günlerden bugüne kalanlar da çok özeldir. Güzel an lar tazelemek için Kolejli arkadafllarla seyahatlere ç k l r. Türkiye'nin birçok yerine gidilir. Okuduklar dönemlerde k z ve erkek ö renciler ayr ayr e itim görmüfllerdir ancak mezun olduktan sonra bir bütün olmufllard r. On befl günde bir grup toplant lar yap l r. Ev toplant lar nda herkes usta oldu u lezzetleri sergiler, zaman zaman d flar da yemekler düzenlenir, eski günlerden konuflulur. fiakalar, tak lmalar, hat - ralar çok özeldir. En zarif danslar yap l r. Okurken s n fta daha az sempati duyulan, uzak hissedilen arkadafll klar bile art k yerini dostlu a b rakm flt r. Sevim Erarslan, Kolej ruhunu kalbinden hiç ç kartmaz. Etkinliklere, grup toplant lar na kat l r, özellikle de ailenin tüm çocuklar n Kolej'de okutur. Bugün üç çocu u ve torunu Kolej'de okumufltur. Art k Kolej sadece onun için de il, aile için de hayran olunan okuldur. ncek'e büyük bir heyecanla gider. Onun döneminde tek edebiyat ve fen s n f, çok az ö renci varken art k okul büyümüfl, kocaman bir kampüs haline gelmifltir. Mezun olduktan sonra daha çok hissedilir Kolej ruhu. Sosyallik, beraberlik, yetiflmede birlik, ayn fleylere sevinmek ve ba lanmak, birlik olmakt r bu ruhun anlam. Okurken de ba l l k vard r ancak mezun olduktan sonra bu ba l l k artar. Gidilen bir seyahatte, bir Kolejliye rastlamak çok özel bir duygudur. Bir yak nl k do ar arada. Yak n bir akrabaya rastlanm fl gibi. Kolejliler mutlaka birbirini bulur. Selamlar gelip gider. Buluflulur, yemekler yenir. Eski günler yâd edilir. Bir de Sevim Han m için Kolej mezunu k zlar yla birlikte mezunlar balosuna kat lman n gururu kal r geriye.

20 sa l k 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Günümüzde çok s k görülen bel ve boyun a r lar birço umuzun yaflam kalitesini düflürürken iflgücü kay plar na da sebep oluyor. Özellikle bilgisayar bafl nda çal flanlarda görülen bel ve boyun a r lar için Prof. Dr. Reyhan Çeliker '79 sürekli ayn pozisyonda oturmamam z gerekti ini söylüyor ve saat bafl k sa molalar verip hareket etmemizi ve yürümemizi öneriyor. Sizi tan yabilir miyiz? TED Ankara Koleji 1979 mezunuyum y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesini bitirdim. Zorunlu hizmetimi tamamlad ktan sonra yine Hacettepe Üniversitesinde Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal nda ihtisasa bafllad m. Uzmanl k e itimimi 1992 y l nda tamamlad m ve 1997 y llar nda 9 ay süre ile Belçika'da Gent Üniversitesinde Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal nda; Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Klinik Nörofizyoloji Bölümünde; ngiltere- Londra'da Guy's Hospital'da Romatoloji Departman ve A r Kliniklerinde çal flmalar yapt m. Akademik kariyerime Hacettepe Üniversitesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal nda devam ettim, 1995'te doçent, 2002 y l nda profesör oldum. TED Ankara Koleji nde okuyan 13 yafl nda bir k z m var. Bel ve boyun a r lar günümüzde s k görülen rahats zl klar aras nda yer al yor. Bu a r lar n sebepleri nelerdir? Geliflmifl ülkelerin ço unda bel ve boyun a r lar önemli bir sa l k sorunu olarak karfl m za ç kmaktad r. statistikler tüm insanlar n %80'inde yaflam n bir döneminde bel a r s, %50'sinde ise boyun a r s olaca n göstermektedir. Bel ve boyun a r lar hem fonksiyonel kay p ve yaflam kalitesinde azalma ile bireyi, hem de iflgücü ve ekonomik kay plar nedeniyle toplumu olumsuz yönde etkiler. Bel ve boyun a r lar n n büyük k sm mekanik nedenler ile oluflur. Bu grup içinde kas ve ba zorlanmalar, durufl bozukluklar, dejenerasyon yani kireçlenmeler, disk hernisi yani f t klaflmalar, do umsal anomaliler, skolyoz, kanal darl gibi nedenler yer almaktad r. Mekanik olmayan nedenler ise enfeksiyonlar, tümöral, metabolik ve romatizmal nedenlerdir ve bu a r lar n çok küçük bir bölümünü oluflturmaktad r. En önemli faktörler fiziksel ve iflle ilgili olanlard r. fli gere i uzun süre ayn pozisyonda kalanlar, kötü bir durufla sahip olanlar, afl r kilolular, a r ifl yapanlar, stresli bir yaflam olanlar bel ve boyun a r lar na aday kiflilerdir. Son y llarda artan bilgisayar kullan m, masa bafl nda uzun süre oturarak çal flma özellikle boyun, s rt ve bel a r lar nda art fla neden olmufltur. Sigara içmenin de disk beslenmesini bozarak omurga sorunlar n artt rd söylenmektedir. Beli ve boynu a r yan hastalar n öncelikle baflvurmalar gereken uzmanl k dallar hangileridir? Bel ve boyun a r lar n n nedenleri göz önüne al nd nda birçok bilim dal n n ilgi alan na girdi ini görüyoruz. Ancak biliyoruz ki bu a r lar n büyük bir bölümü mekanik nedenlerden kaynaklanmaktad r. A r n n ay r c tan s n n yap lmas, kas -is-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı