Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 1

2 2

3 Yayına Hazırlayanlar İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Altyapı Komitesi Proje Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadebaşı Cd. No:25 K:3 Oda: 314 Fatih \ İstanbul Hülya Kaya (Danışman) (0212) Çiğdem Çakar (0212) Güldeniz Tatlıcan (0212) Murat Dil (0212) Timuçin Kurt (0212)

4 1.GİRİŞ Günümüzde küresel finans merkezleri olarak öne çıkan kentlerin ortak paydasında nitelikli insan kaynağı, istikrarlı iş ortamı ve etkin düzenlemeler, nitelikli altyapı, uluslararası pazara kolay erişim, yüksek rekabet gücü gibi faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, Türkiye yi ve dolayısı ile İstanbul u dünya ekonomisinde ön sıralara getirmiştir. İstanbul zengin kaynaklara, bölgesel ve yerel potansiyele ve işgücü potansiyeline sahiptir. Yetersiz veya sıkıntılı konuların da çözülmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede İstanbul un 10 yıl içinde bölgesel, 30 yıl içinde de küresel bir finans merkezi olması için yola çıkılmıştır. Bu amaca yönelik idari yapılanma, 1 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda, teknik çalışmaları yürütmek üzere, hukuk, finans, vergi düzenlemeleri, fiziksel ve teknolojik altyapı ve insan kaynağı konularında öncelik ve eylemler belirlenmiş ve bunlara ilişkin 8 adet komite oluşturulmuştur. Oluşturulan komitelerden bir tanesi de İFM Altyapı Komitesi dir. Altyapı Komitesi nin görevleri; Fiziksel altyapının iyileştirilmesi başlığı altında, İstanbul da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır. şeklinde belirtilmiştir. Buna göre İFM Altyapı Komitesi, İstanbul un mevcut altyapı sorunlarını tespit etmek ve sorunlu alanlara yönelik öneri ve eylem planı geliştirmekle sorumlu kılınmış olup; o Ulaşım, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Enerji o Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre o Eğitim, Sağlık o Güvenlik o Doğal Afetler konularında beş adet çalışma grubu ile çalışmalarına hızla devam etmektedir. Konunun doğru analiz edilebilmesi ve hedefe hızlı ulaşılabilmesi için, anket, arama konferansı ve çalıştaylar planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. İFM Altyapı Komitesi nin düzenlediği arama konferanslarında altyapı konularında yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve bu doğrultuda eylem önerileri oluşturmak, ortak akıl üretmek ve alternatifli çözümler ortaya koymak hedeflenmiştir. 2. AMAÇ ve YÖNTEM İFM Projesi kapsamında, İstanbul un fiziksel ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere oluşturulan Altyapı Komitesi; kümelenme, konut, ofis, ulaşım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik ve doğal afetler konularında katılımcı bir yöntem modeli olan arama konferansları gerçekleştirmiştir. Arama Konferansı ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemidir. Ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir 2

5 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu çalışma düzenidir. Arama Konferansının amacı, normal olarak doğrudan ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirerek, mevcut durumun analizini yapmak, sorunları belirlemek, çözüm önerilerini ortaya çıkarmak ve yol haritasını çizmektir. Bu doğrultuda, 2011 yılının Şubat ayı içerisinde tarihinde Kümelenme, Ofis ve Konut tarihinde Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler, tarihinde Eğitim ve Sağlık ile tarihinde Turizm ve Güvenlik konularında arama konferansları gerçekleştirilmiştir. Toplam dört günde 10 ayrı konuda gerçekleştirilen İFM arama konferanslarının amacı; geniş katılımlı bir program dâhilinde, İFM yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin İFM Altyapı Komitesi nin görev alanına giren konulardaki sorunlarını tespit ederek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı nda yer alan eylem önerilerinin tartışılması ve olgunlaştırılması da hedeflenmiştir. Arama konferanslarında iki farklı yöntem kullanılmıştır. 07 ve 21 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Kümelenme, Ofis, Konut, Turizm ve Güvenlik arama konferanslarında; öğleden önceki ilk oturum, grup üyeleri arasında tanışma ve çalışmada uygulanacak yöntemin tanıtılması ile başlamıştır. Daha sonra, Kart Tekniği kullanılmak suretiyle katılımcıların görüşleri alınıp kapsayıcı bir sorun kümesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların tespit edilen sorunlar hakkındaki düşünceleri moderatörler tarafından yine Açık Tartışma ile alınmış ve sorunlar belirli sorun alanları altında gruplandırılmıştır. Sorunların katılımcılar tarafından önceliklendirilmesiyle Sorun Analizi Oturumu tamamlanmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise belirlenen sorun alanları bazında 3-4 kişilik alt gruplar oluşturulmuştur. Konut ve Ofis gruplarında, Fikir Tepsisi tekniği kullanılarak, alt grupların, çalıştıkları sorun alanı altındaki sorunlara yönelik 5 ayrı kümelenme mekânının avantaj ve dezavantajlarını belirtmelerini ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Finansal Kümelenme grubunda ise yine Fikir Tepsisi tekniği kullanılarak, alt grupların, çalıştıkları sorun alanı altındaki sorunlara yönelik 3 ayrı kümelenme modelinin avantaj ve dezavantajlarını belirtmelerini ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Avantaj ve dezavantaj analizinin ve çözüm önerilerinin ileride oluşturulabilecek çalışmalara faaliyet, proje, tedbir şeklinde girdi sağlaması amaçlanmıştır. 14 ve 17 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Ulaşım, Enerji, Doğal Afetler, Eğitim ve Sağlık arama konferansları; katılımcılara iletilen yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar, ihtiyaçlar, çözüm önerileri ve 2011 Eylem Planı na ilişkin görüşleri ile ilgili dört adet soru üzerinden gerçekleştirilmiştir. Grup üyeleri arasında tanışma ve çalışmada uygulanacak yöntemin tanıtılması ile başlanan sabahki oturumda; katılımcılardan yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar ve ihtiyaçlar konularındaki görüşleri alınıp kapsayıcı bir sorun kümesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların tespit edilen sorunlar hakkındaki düşünceleri moderatörler tarafından yine Açık Tartışma ile alınmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise belirlenen sorun alanları bazında yine Açık Tartışma ile çözüm önerileri ve 2011 Eylem Planı na ilişkin görüşleri alınmıştır. İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi ile Devlet Planlama Teşkilatı nın işbirliği ile gerçekleştirilen arama konferanslarına İFM Altyapı Komitesi çalışmalarını gerçekleştiren komite ve çalışma grubu üyeleri ile kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsi eden 251 paydaş katılmıştır. 3

6 Programlar iki ana bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümde, ana salonda açılış konuşmaları ile İFM Altyapı Komitesi nin görevleri ve çalışmaları tanıtılarak, programın akışı hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. İkinci bölüm ise paralel oturumlar şeklinde farklı salonlarda devam etmiştir. İkinci bölümde ilk olarak, yönteme ilişkin bilgi verilerek, katılımcıların kısaca kendilerini tanıtması istenmiş ve ardından belirlenen konu başlıklarına göre sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konularak, İFM 2011 Eylem Planı na yönelik öneriler oluşturulmuştur. 3. KÜMELENME, OFİS, KONUT ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI 07 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen Kümelenme, Ofis, Konut Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin kümelenme, ofis, konut alanlarında sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, katılımcılardan kümelenme, ofis ve konut alanlarında daha önceden hazırlanmış olan 2011 Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması hedeflenmiştir FİNANSAL KÜMELENME tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 28 paydaşın katıldığı Finansal Kümelenme İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; ulaşım altyapısının yetersizliği ve trafik sıkışıklığı, havaalanları ve merkezlere erişim sorunu, teknolojik altyapının yetersizliği, plansız yapılanma, finans merkezi yapılanmasının olacağı kümelenme alanlarına ilişkin araştırmaların yetersizliği, Kent in sosyal ihtiyaçlara cevap verememesi ve kurumlar arası eşgüdüm sorunu Türkiye de finans kurumlarının mekânsal yerleşimi ile ilgili bugün yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek en önemli sorun ve ihtiyaçlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda, Kent ile bütünleşen, kademelenmiş çok merkezli bir kümelenme modelinin İFM yapılanması için uygun model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok merkezli gelişmenin sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu olması, İstanbul Metropoliten Bölgesi nin mekânsal gelişimine olumlu katkı sağlayacak olması, yer seçim alternatifleri sunması ve yerel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak olması bu tercihin başlıca nedenleri olarak belirtilmiştir. Ancak çok merkezli gelişmede, merkezlerin birbirleri ile güçlü iletişimi sağlanarak fonksiyonel bütünlüğün sağlanması, uluslararası bağlantılardan yerel bağlantılara kadar hızlı ulaşım ve güncelleştirilmiş hızlı iletişimin olması büyük önem arz etmektedir. Çok merkezli bir yapılanma modelinde de rehabilite edilmesi koşulu ile Büyükdere, Levent, Maslak Aksı ana merkez" olarak kabul edilerek; Anadolu Yakası nda Ataşehir destekli Kartal ın, Avrupa Yakası nda ise Yenibosna Basın Aksı ve çevresinin İFM yapılanması için en uygun kümelenme bölgeleri olduğu belirtilmiştir. Kentle bütünleşen çok merkezli bir İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için belirtilen çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Verimli, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım ve iletişimin sağlanması, 4

7 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu o Kent makroformu ve merkezler kademelenmesinin bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alınması, o Kent in yaşamsal alanları olan orman, su havzaları ve tarım alanlarının korunması, o Sosyal yaşam kalitesinin yetersizliğinin giderilmesi, o İstanbul un kültür ve turizm kentine dayalı imajına finans merkezinin de eklenmesi, o Kamusal hizmet üreten kurumlar arasında eşgüdüm eksikliğinin giderilmesi. Ayrıca, raporda, İFM yapılanmasında öne çıkan beş bölgenin öne çıkma gerekçeleri detaylı olarak yer alması gerektiği ifade edilmiştir Eylem Planı na yönelik olarak, finans kurumlarının yerlerinin ve kümelenme ilişkilerinin belirlenmesi için bu konuda uzman bir firmaya alansal varlık araştırması yaptırılarak; elde edilecek sonuçlara göre İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin taşıma kapasitelerinin (kaç firma olacak, kaç kişi çalışacak) belirlenmesi ve ekonomik etki analizlerinin yapılması önerilmiştir OFİS tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 17 paydaşın katıldığı Ofis Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; ulaşım ve trafik sorunları, yeterli altyapının sağlanamaması, sosyal olanakların yetersizliği, arsa stoku azlığı, imar planı ve imar hukuku sorunları, enerji ihtiyacı bugün yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek sorun ve ihtiyaçlar içinde öncelikli olanlar olarak belirtilmiştir. İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen Ofis altyapısı bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Uluslararası finans kuruluşlarının aradığı ön şartlardan biri olması nedeniyle, yeşil binalar yapılmasının teşvik edilmesi ve bu konuda ulusal standartların belirlenmesi, o Simgesel nitelikteki mimari yapıların ortaya çıkabilmesi için bu binalara mevzuat yönünden (uluslararası yapım şartlarına bağlı kalmak kaydıyla) ayrıcalıklar tanımlanması KONUT tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 13 paydaşın katıldığı İFM Projesi Kapsamında Konut Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; nitelikli konut, konut-işyeri erişimi, kontrolsüz nüfus artışı, doğal afetlere karşı dayanıklı yapı stoku ihtiyacı, sosyal donatıların yetersizliği, kentsel dokudaki dengesizlik ve imar planı ve imar hukuku sorunları en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. İstanbul da A ve A+ sınıfı konut sıkıntısının olmadığı ve yatırımların mevcut stokun iyileştirilmesi ve nitelikli konut stokunun arttırılması yönünde yapılması ile kentsel 5

8 dönüşümde buna ek olarak doğal afetlere dayanıklılığın da göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, konut-işyeri erişimi açısından yapılaşmadan ziyade toplu taşıma sistemlerinin ele alınmasının daha doğru olacağı vurgulanmıştır. 4. ULAŞIM, ENERJİ VE DOĞAL AFETLER ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI 14 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin ulaşım, enerji ve doğal afet alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Katılımcılardan ayrıca ulaşım, enerji ve doğal afetlerle ilgili olarak daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması hedeflenmiştir ULAŞIM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 29 paydaşın katıldığı Ulaşım Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; talebin kapasiteden fazla olması, eksik ve yetersiz trafik denetimi, yetersiz ve karayoluna dayalı toplu ulaşım altyapısı, mevcut ulaşım altyapısının yetersiz olması, İstanbul a üçüncü bir havaalanının gerekliliği ve ulaşımdan sorumlu kurumlar arası koordinasyon eksikliği İFM-Ulaşım ilişkisinde en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen ulaşım bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o İstanbul a göç sorununun Ankara dan bölgesel kalkınma projeleriyle çözümlenmesi, o Ulaşımla ilgili performans ölçütlerinin belirlenmesi, o İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal gerekçelerle orta vadede önerilen bazı raylı sistem hatlarının İFM vizyonundan hareketle daha kısa vadeye alınması, o Havaalanları için, havayoluyla İstanbul a gelenlerin şehir geneline etkin dağılımını sağlayacak bütün ulaşım yollarını, raylı sistemini, karayollarını ve denizyollarını da içeren havaalanı master planlarının hazırlanması, o Atatürk Havalimanı na askeri havalimanının katılmasıyla alanın genişletilmesi ve İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Silivri de önerilen yeni havalimanının bir an önce yapılması, o Başta Tokyo olmak üzere dünyada kamu ve özel sektör ortaklığına dayalı raylı sistem yatırım ve işletim modellerinin incelenmesi, o Toplu taşıma odaklı gelişmenin sağlanması için imar haklarının transferi, imar haklarının serbest bırakılması gibi imar haklarından doğan rantın toplu taşıma yararına kullanılmasına yönelik finansman modellerinin araştırılması, 6

9 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu o Eylem Planı na yerleşim alternatiflerinin (değişik kombinasyonların) ulaşıma yapacağı etkileri açısından denenmesi, ulaşım açısından fizibilitelerinin yapılması maddesinin eklenmesi, o B5 numaralı eylem İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen hatların, kaynak imkanı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması şeklinde değiştirilmesi, o Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile finans merkezlerinin birbirlerine hızlı tren hatlarıyla bağlanması, o İkinci bir Boğaz tüp raylı sistem geçişi ile ilgili projenin öncelikler arasına alınarak, gerekli çalışmaların yapılması Eylem Planı nda B5 numaralı eylemin İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen hatların, kaynak imkânı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması olarak değiştirilmesi önerilmiştir yılı sonrası için Eylem Planı na getirilen öneriler ise aşağıda özetlenmiştir: 1. İstanbul Ulaşım Master Planı nda yer alan 625 km lik raylı sistemler arasından, İFM yapılanmasında ön plana çıkan potansiyel bölgeler doğrultusunda, acilen ele alınması gereken yaklaşık 30 km lik ulaşım yatırımlarına merkezi yönetimin yatırım programında öncelik verilmesi. (B5 eylemi ile ilgili) o Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arası raylı sistem bağlantısı, o Ataşehir i D-100 ve TEM koridorlarına bağlayan raylı sistem bağlantısı, o Üsküdar-Ümraniye ile Kadıköy-Kartal raylı sistem hatlarının Ataşehir Finans Merkezi ile bağlantılarının sağlanması, o Sabiha Gökçen Havalimanı - Marmaray raylı sistem bağlantısı, o Kartal ile Sabiha Gökçen Havalimanı nın raylı sistem ile birbirine bağlanması, o Yenibosna Basın Ekspres Aksı - Atatürk Hava Limanı raylı sistem bağlantısı. 2. Bostancı dan başlayıp Ataşehir-İkinci Köprü güzergâhıyla Boğaz ı geçen ve Avrupa Yakasında da Büyükdere Aksı na ulaşan ikinci Boğaz raylı sistem geçişi projesinin Marmaray la entegre olacak şekilde öncelikler arasına alınması. 3. İstanbul da da doğu-batı aksında, havaalanları ile bağlantılı yeni bir hızlı tren koridorunun planlanması. 4. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Silivri de önerilen yeni havalimanı ile ilgili havaalanı master plan çalışmalarının başlatılması. 5. Tükettiğin kadar öde (yakıt tüketimine dayalı vergilendirme, emisyon vergisinin yakıt tüketimine dayalı geliştirilmesi) uygulaması, sıkışıklık ücretlendirmesi, otopark ücretlendirmesi gibi uygulamalara yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. 6. Ulaşım sisteminin verimliliğini ölçmede referans alınacak performans göstergelerinin belirlenmesi. 7

10 4.2. ENERJİ tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 27 paydaşın katıldığı Enerji Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin etkin kullanılmaması, gerekli yatırımların zamanında yapılamaması, enerji verimliliği kültürünün gelişmemiş olması, rekabet kültürünün eksik olması ve bunun fiyatlara yansıması, altyapı kazılarının enerji altyapısına zarar vermesi, enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde imarsız yapılaşmalar ve master plan eksikliği en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen enerji bazında öncelikle ele alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Çift kaynak ve coğrafi yayılma konusunda finansman sağlamak için modeller geliştirilmesi, o Enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi, o Altyapı kazılarında koordinasyon sağlanması amacıyla kazı yapacak kurumlar arasında etkin iletişim sağlanması, o Detaylı veri toplanarak mevcut durumu değerlendirilmesi, sektörel enerji yoğunluklarının belirlenmesi ve gerçekçi projeksiyonların yapılması, o Kamu kurum ve kuruluşlarının örnek teşkil etmesi amacıyla enerji verimliliği uygulamalarını bir an önce kendi yapılarında uygulamaya koyması, o Bağımsız nitelikte enerji ajanslarının oluşturulması, o Elektrikli ve hibrid araçlar için ciddi bir şekilde altyapı çalışmalarının yapılması, o Akıllı şebeke uygulamalarına (smart grid) geçiş yapılması, o Atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve hızlandırılması Eylem Planı na ilave olarak yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına yönelik detaylı fizibilite çalışmasının yapılması ve enerji verimliliği konusunda Freiburg şehrinin incelenmesi önerileri getirilmiştir. Ayrıca, Eylem Planı nda 2011 yılı sonrası için ilgili tüm aktörlerin işbirliği ile Bütüncül Bir Enerji Master Planı Hazırlık Çalışması konusunun yer alması gerektiği ifade edilmiştir DOĞAL AFETLER tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 28 paydaşın katıldığı Doğal Afetlere Yönelik Altyapı için Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; afetlere bütüncül yaklaşımla bakılmaması, afet yönetimi ve koordinasyonda eksiklikler, denetim ve yasal mevzuat konusundaki eksiklikler, toplumun yeterince bilgilendirilmemesi/hazırlanamaması doğal afetler konusunda en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Ayrıca, önlemlerin yapı ölçeği yerine mahalle ölçeğinde belirlenmesinin ve afete dayalı kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. 8

11 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen Doğal afetlere yönelik altyapı bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Deprem ve sel riskleri dışındaki riskler için de risk analizleri ve tehlike haritalarının yapılması, o Birçok kurum tarafından yapılan çalışmaların entegre edilmesi ile bütünleşik afet bilgi sistemi nin kurulması, o Acil müdahale planları yapılması ve güncel tutulması, o Yapılacak çalışmalarda iş sürekliliği konusunun göz önünde bulundurulması, o İBB, ilçeler ve merkezi teşkilatın ilgili organları arasındaki yetki karmaşası ve yasal eksiklilerin çözümlenmesi, o İstanbul un güvenli bir kent olduğu imajını güçlendirecek sakınım planı ve afete dayalı dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi, o Olası afet sonrası, finans merkezi/merkezlerinin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği ilişkin planların yapılması, o Boğazlardan geçen gemi kazalarına yönelik önlemlerin alınması, o Avrupa Birliği Sel Direktifi ne uyulması, tüm sellerin özelliklerine göre ayrı çözümlerin uygulanması, o Drenaj sistemlerinin yeni yağış trendine uygun olarak gözden geçirilmesi, o Sosyal hasar görebilirlik çalışmasının yapılması, o Sigorta prim ve teminatlarının belirlenmesinde yapının teknik özelliklerinin ve taşıdığı risk unsurlarının göz önünde bulundurulması, o Özel tüketim vergisi benzeri bir fon yerine; ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilmiş binaların tekrar yapımında veya güçlendirilmesinde vergi muafiyeti benzeri bir yöntem uygulanması. Rapor a yönelik olarak; afetlerin genel bir bakış açısıyla bütüncül olarak ele alınması ve tüm afet risklerine (tsunami, enerji, terör vs.) yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. İFM Raporu nda belirtildiği gibi sadece sağlık çadırlarının değil, tüm toplu bakım ve barınma yerlerinin ve tesislerinin donanımının ele alınması gerekmektedir sonrası için Eylem Planı na Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yönelik Bütünleşik Afet Planlarının hazırlanması ve bu planlarda sosyal hasar görebilirlik çalışmalarına yer verilmesi maddesinin eklenmesi önerilmiştir. 5. EĞİTİM VE SAĞLIK ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI Eğitim ve Sağlık Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin eğitim ve sağlık alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Katılımcılardan ayrıca eğitim ve sağlık ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması da hedeflenmiştir. 9

12 5.1. EĞİTİM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 26 paydaşın katıldığı Eğitim Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; kapasitenin artırılması ihtiyaçları, denklik-uyum sorunları, yeniden yapılanma ihtiyacı, yabancı dil sorunu, kalitenin artırılması ihtiyacı ve finansman ve arsa temini sorunları en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM çerçevesinde etkin bir eğitim altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Bakalorya uygulayan resmi okulların sayısının arttırılması ve bunların ilköğretim bazında da düşünülmesi, o Yurtdışından gelecek ara sınıf öğrencilerinin yıl kayıplarının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, o Yabancıların çocuklarının devam edeceği okullarda, onların Türkiye ye ve eğitim sistemine uyumu konusunda Milli Eğitim politikaları çerçevesinde entegrasyon ve oryantasyon konusunda destek sağlanması, o Öğretmen yeterliliklerinin, hizmet içi eğitimler ile geliştirilmesi, o Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı nın görüşleri alınarak, İstanbul daki öğretmen açığını kapatacak bir ek atamanın yapılması, o Yabancıların 0-5 yaş grubu çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim kurumlarının yeterli hale getirilmesi, o Mevcut okulların nitelikleri gözden geçirilerek fiziki olarak iyileştirilmesi ve yeni okulların daha büyük dersliklerle inşa edilmesi, o Eğitim tesisleri için arsa temini konusunda yerel yönetimlerin katkılarının sağlanması, o Finans merkezi yapılanmasında öne çıkan bölgelerde çalışacakların ikamet bölgelerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması ve buna göre yeni okul yatırımı ihtiyacının tespit edilmesi. Eğitim raporu hazırlanırken, göz önünde bulundurulması önerilen hususlar aşağıda özetlenmiştir: o Uluslararası finans merkezlerindeki okul kaliteleri ve eğitim altyapısının genel olarak incelenmesi, o Ülkemizde çalışan yabancıların çocuklarının eğitiminde yaşadıkları veya ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları sorunları tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılması, o İFM kapsamında 5, 10 ve 15 yıllık vadelerde ne kadar yabancı öğrenci gelebileceğine ilişkin öngörülerin yapılarak, kapasite aşımı olup olmayacağının araştırılması Eylem Planı na yönelik olarak öneriler aşağıda özetlenmiştir: 1. Uluslararası finans merkezlerindeki okul kaliteleri ve eğitim altyapısı detayda incelenerek, İstanbul un mevcut durumu ile karşılaştırmasının yapılması 10

13 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 2. İFM projesi kapsamında öne çıkan bölgeler bazında eğitim altyapısına ilişkin mevcut durumun ihtiyacı karşılama durumu, planlanan yatırımlar ve talep tahmini çalışması yapılması, 3. Yabancıların çocuklarının eğitimde yaşadıkları sorunların belirlenmesine yönelik araştırma yapılması SAĞLIK tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 31 paydaşın katıldığı Sağlık Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; insan kaynağı ve niteliğinde eksiklikler, sertifikasyon/akreditasyon belgelerinde standardizasyon olmaması, fiziksel altyapıda yetersizlik, sosyal güvenlikte sigorta sektörlerindeki sorunlar, yabancıların sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu sorunu, organizasyon ve yönetim sorunu, çevre sağlığı kontrol ve uygulamalarının yeterince etkin yapılamaması ve sağlık turizmi konusunda organizasyon eksikliği en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM çerçevesinde etkin bir sağlık altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Ayrıntılı inceleme ve analizler yapılarak bir simülasyon modeli oluşturulmalıdır, o Yönlendirme komitesi oluşturularak kişilerin sorumlulukları belirlenmelidir, o Yapı standartlarında dünya standartları yakalanmalıdır, o İnsan kaynağı için üniversitelerle iş birliği yapılmalı; nitelikli personel yetişene kadar, özel hastanelerde yabancı dilde hizmet verebilecek iş zenginleştirme çalışmaları yapılmalıdır, o Akdeniz Üniversitesi nin yabancılara uyguladığı model incelenmelidir. Eylem Planı na yönelik olarak eylemlerle ilgili sorumlu ve işbirliği yapılacak kuruluşların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca aşağıdaki çalışmaların yapılması önerilmiştir. 1. Yatarak sağlık hizmetleri, ayakta sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetleri ile ilgili mevcut durumun ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı; iç ve dış göçlerin buna etkisi ile ilgili ayrıntılı araştırma ve analizlerin yapılması, 2. İstanbul un finans merkezi olması durumunda beklenen talep artışı, bu talebi arttıracak nüfusun genel özellikleri, yaş, cinsiyet gibi sağlık hizmetleri kullanımını etkileyebilecek profil özellikleri ve dolayısıyla, talepte hangi tür hizmetler için ne kadar bir artış olacağına dair simülasyon tarzı bir modelin hazırlanması, 3. Antalya Akdeniz Üniversitesi nin yabancı hastaların tedavi süreçlerinde (hastanın hastane içi, sigortacıyla iletişimi, aracı destek kurumuyla iletişimi vb.) uyguladıkları modelin analiz edilmesi, 4. Laboratuar ve radyoloji teknisyenleri de dâhil olmak üzere hekim dışı kadrolarda norm kadro ve görev tanımlarına ilişkin çalışmalarının yapılması 11

14 6. TURİZM VE GÜVENLİK ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI Turizm ve Güvenlik Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak Konulu Arama Konferansı nın amacı İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin turizm ve güvenlik alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir Ayrıca, katılımcılardan turizm ve güvenlik alanlarında daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve öneriler alınması hedeflenmektedir TURİZM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 26 paydaşın katıldığı Turizm Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; turizm sektöründe iletişim ve yaklaşım sorunları yaşanması, turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliği, istanbul un marka algısının düşük olması, kurumlar arası koordinasyon eksikliği, istanbul un turizm master planının olmaması, istanbul için turizm talep analizinin yapılmamış olması, ziyaretçilere farklı deneyimler sunan turizm işletmelerinin yetersiz olması, şehir merkezinin yaya olarak gezilmesinin çok zor olması ve doğal ve tarihi değerlerin korunmasındaki sorunlar önemli sorun ve ihtiyaçlar olarak gündeme getirilmiştir. Kentle bütünleşen etkin bir turizm altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıldızlı otellerde çalışacak kalifiye personelle ilgili standartların/kriterlerin belirlemesi ve bunların otellerin yıldızlanmasında veya belgelendirilmesinde kullanılması, o Turizm konusunda eğitim almamış ancak sektördeki belli bir süre çalışma deneyimi ve niteliği ile sektörde aranan vasıflara sahip kişilere sektörde çalışma belgesi verilmesi, o T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı veya özel sektör tarafından beş yıldızlı otellerde görev yapacak yöneticilerin eğitimi için yöneticilik okulunun açılması, o Türkiye ve İstanbul un kültürel ve tarihi zenginliğini bilen ve bunu yabancı ziyaretçilere etkin bir şekilde aktaran personelin yetiştirilmesi, o YÖK ve MEB e bağlı turizm okullarının sektöre uygun elemanlar yetiştirip yetiştirmediği ya da sektörün okullarda personele yeterli eğitim verildiğini bilip bilmediği konularında araştırma yapılması, o İstanbul un sahip olduğu değerlerinin tanıtımının yapılması, bu konuda çalışan kurumların desteklenmesi; sosyal medya, sinema ve kültürel aktivitelerle İstanbul un marka ve imaj algısının yükseltilmesi, o Çalışmaları devam eden Turizm Master Planı ndan sektör ve bu konunun uzmanlarının haberdar edilmesi ve geri bildirim (feed back) verecek aktif bir katılımın sağlanması, o Yurt dışında izlenen Türk dizilerinde Türkiye ve İstanbul imajına yönelik gizli reklamlara belli kurallara tabi kalmak kaydıyla izin verilmesi, 12

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İNŞAAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-61-1 YAYIN NO: KB: 2865 - ÖİK: 715 Bu çalışma

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MERSİN, 2014 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 / 62 İÇİNDEKİLER 1. KALİTE P OLİTİKAM IZ... 4 2.STRATEJİK P LANLAMA... 5 2.1. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YASAL DAYANAKLARI... 5 2.2. ÇALIŞMA EKİPLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI... 6 3. MEVCUT

Detaylı

T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI. Ulusal Ulaştırma Kamu Araştırma Programı

T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI. Ulusal Ulaştırma Kamu Araştırma Programı T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Ulusal Ulaştırma Kamu Araştırma Programı 2006 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 Ö N S Ö Z Bilindiği üzere, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 10 Mart 2005 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı