YAZ OKULU OKUL NO ADI SOYADI FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞI ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ OKULU OKUL NO ADI SOYADI FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞI ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA"

Transkript

1 YAZ OKULU OKUL NO AD SOYAD FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞ ÜNİVERSİTE AÇKLAMA EEE 4238 Digital Signal Procssing EEE 404 Digital Systems and Signal Procssing Gaziantep Üniversitesi Erkan ŞAN EEE 3230 Power Systems Analysis EEE 471 Power Systems Analysis EEM 2115 Elektromagnetik Alan EEE 261 Elektromagnetics Elektrik Elektronik Mert Can UZUNÇAVDAR Mert Can UZUNÇAVDAR CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Fakültesi NS 2155 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği Aziz Kunter YLMAZ Üni. İnş Hidrolik NS 3113 Zemin Mekaniği CVE 321 Zemin Mekaniği Mustafa Kemal YLMAZ Pamukkkale Üni.Fak. NS 3119 Çelik Yapılar CVE 487 Çelik Yapılar Hüseyin TEKİN NS 3119 Steel Structures Steel Structures Üni. İnş İ.Anıl KARAKURT NS 2119 Ölçme Bilgisi İNŞ 2016 Topoğrafya Ünv.Fak.İnş Buğra ÜNER PHY 1302 Physics CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithms and

2 Karar Tarihi : T.C. MANiSA celal BAYAR Uxivnnsirnsi vrurrnnnisr-ir r,trur,rnsi y6nnrinn KURULU KARARLAR Karar Sayrst:201912,2 Karar 5 :Falciiltemiz loliimleri oerencilerinin Yfi Yaz Okulu derslerini baska bir iiniversitedetr alma talobine iliqkin Boliim E[itim Komisyonu Raporlarr ile dilekgeleri okundu. Yaprlan gortlgmeler sonunda; Aga$rdaki tabloda ofrenci numarasr, adr soyadr almak istedi[i dersler ile dersi alacalr i.iniversitesi belirtilen dfirencilerin Yiiksekofiretim Kurumlannda Onlisans ve Lisans Diize'yindeki Programlar Arasmda Gegig, Qift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasr fuedi Transferi Yaprlmasr Esaslarma itiqtin Ycjnetmelik"in22.maddesinin l.bendinde, " Yurt iginde veya yurt drgrnda bir yiiksekiifretim ]<urumuna kayrth olan iifirencinin, ulusal ve uluslararasr ii[renci defiqim programlarr kapsantrnda veya 6zel iifrenci olarak aynr diizeyde bagka bir yiiksekiifretim kurumundan aldrfr ders veya uygulamalarrn kredileri, ilgili yiinetim kurulu kararr ile kayrth oldu[u diploma programrndaki yiikiimliiltilderinin yerine sayrlabilir." denildi[inden, ilgili ogrencilerin O}retim Yrh '{az Okulunda Ozel O[renci olarak bagka bir iiniversiteden ders almasrnrn uygunlufuna oybirlifii ile karar verildi. 2O8-209 YAZ OKULU UNiYERSiT,DDKi DERSiN KoDU ve UNVERSiTE 3l l9 Qelik Yaprlar NS 3131 Qelik Yaprlar NS 3131 Qelik Yaprlar 3101 Yapr Stati[i MATH loo Calculus MATH 1OO2 Calculus NM 324 Qelik Unv.Muh.Fak.ins.MUh. Unv.Muh.F Unv.MUh.Fak.ing,Muh. Ozan QETNKAYA MAK 2114 Termodinamik MAK2122 MUhendislik Malzemeleri MAT 2332 Milhendislikte Sayrsal Yontemler 15181s337 Miihendislik Mtihendislik Malzemeleri r EskiEehir Osmangazi MUh.Mim, Fak Mak. Miih, MAT 3O1 M MAT 101 Calculus ir Katip Qelebi U, t403120t1 PHY 101 Physics MAKll12Statik Statics and Strenght of Materials Ayberk $lk MAT 1301 Matematik Dokuz Eylill Unv.Muh.Fak.Mak Miih MAT 1302 Matematik MAT OO Matematik PHY 1304 Physics l PHY Physics MAK 3103 Mekanizma 313 Sistetn Analizi ve Unv,Muh.Fak.Mak.MUh Physics PHY l0l Physics T Dokuz Eylul A( 2119 Mulcavemet MA( 2015 Unv,Mtlh,Fal<.Mal< Miih Mukavemet

3 Mustafa ABAC MAK 2i 13 Termodinamik l Termodinarn MAK 3103 Mekanizma TekniEi Sait Can PARLAK MTH 2301 Differential Eguations FZ 1304 Fizik Mel<anizma TekniEi MAT 2015 Differansiyel Denl<lemler PHY 102 Fizik 8 Unv Muh.Fak,Mak.Mtih. zmir Katip Qel.Uni. in9.mi.ih. T vor r M.Mustafa GULTEKN FZ 105 Physich Eskigehir Teknik Unv.Miih.Fak.ins.MUh. MTH 2301 Dif1'erential MAT 219 EskiEehir Teknik Eguations Differential Unv.Bil.Milh. Eguations Dokuz Eyliil Yaprlar Unv Mijh Fak inq.milh NS 3l0l Yapr Statifi N$ 3007 Yapr StatiEi NS 3131 Qelik Yaprlar Steel Unv, Structures Milh.Fak.hrE Miih. NS 2134 Hidroloji Hvdrolosv N$ 342 Foundation Eskiqehir Teknik Engineering Enqineerinq Unv,Muh.Fak.ins.Muh M.Melih PA.LAZ NS 3131 Qelik Yaprtar N$ 3028 Qelik Batuhan GURHAN Bafuhan OZMEN CMl2l Foundation Zuhal GOKDERE CM2 Foundation Ensineerins Ertan EFE NS 4151 lnqaat Muhendislifi Tasarrmr Kemal BARDAKC Berkan OZE L N$ 342 Foundation Ensineerins CVE 446 Bilgisayar Destekli Hidrolik tasaflm MAT 20 Matematik Diferans iyel Berke (ARAKA$ MAT 1OO2 Mathematics MHN 2101 Miihendislik MAK2325 Mekani[i Miihendislik tvtekalt gt MAT2039 EskiEehir Teknik U nv.mi.ih. Fal<.lns.Miih. Pamukkkale Unv.M0h.Fak,inq,Muh. Dokuz Eylill Univ.Miih.Fak. EskiEehir Osmangazi Univ,MUh.Fak,-ingaat Muh, Dokuz Eyllil Unv.M0h.Fak Dokuz Eylul Unv.Mtih Fak.Makina Mi.irh Dokuz Eyliil Unv,Fen Fak.Matematil< BuEra DURiUN PHY 101 Physics Dokuz Eylill Unv,Miih. Fak Melis Su GUNDU6AN MAT 2039 Dokuz Eyliil Unv.Fen Fak.Matematik MAT 002 Dol<uz Eyliil PHY l30l Physics Mathematics Unv.Miih.Fak. PHY 1 l0l Physics Dokuz Eyliil MHN 100 Bitgisayar Destekli N$ l0tl Teknik Unv.MUh.Fak. Teknik Resim Resim MAT 2039 Dokuz Eyliil Unv MUh Fak -lneaat Muh. Dokuz Eyliil Unv,Fen Fak.Matematil< s8 Ozan GO( MAT 1OO2 Dokuz EylUl Mathematics Unv.MUh.Fak.-Bil gisayar' Muh PHY 1304 Physics l PHY Physics l ) Burak SEN()ER l Berkan AKBA$AK,MAT 205 MAT 205 Denklernler zmir Katip Qelebi Univ.. Milh.ve Mim.Fak.- Malz Bil ve Miih tzmir Katip Qelebi Univ.. MUh,ve Mim.Fak.- Malz Bil,ve Mtih. r Anrl Can OiTEM MAT 1301 Matematik MAT 101 Calculus izmir Katip Qelebi Univ.- Miih.ve Mim.Fak,- Elek.Elekr. M0h. END 2107 Advanced Computer COE 201 Computer and Aoolications izmir Katip Qelebi Univ.- Mllh.ve Mim.Fak.- Makine Mtih, '

4 r Ahmet Deniz KARAGO, MAT 205 lzmir (atip Qelebi Univ - MUh,ve Mirn.Fak.- Makine Miih FZ 1301 Fizik PHY 101 Fizik UygLrn Elber Fulkan ARSLAN KM 1311 Genel (imya CHE 101 M0hendisler igin Kimva MAT 21 1 Sakarya Univ.-Mi.ih.Fak.- Endustri Muhendislii BUlent GUlrlEg FZ 1301 Fizikl PHY 101 Fizik zmir Katip Qelebi Univ.. Mtlh.ve Mim.Fak.- Makine MUh. r Cansel KUL END 4234 E Giivenli[i ve iegi Sa[L[r Reyhan $EN Ahmet Can DNQ Denl<lemler r603r5024 Tahsin ALTNTA[; MAT 205 E54l l q Saflrtr ve GiivenliSi MAT 205 MAT 205 Dileransiyel Denklernler zmir Katrp Qelebi Univ.- Mlih.ve Mim.Fak.- Makine Mtlh. zmir Katip Qelebi Univ M0h.ve Mim.Fak.- Makine Mtlh, izrnir (atip Qelebi Univ MUh,ve Mim Fak - Makine Mtih PHY 101 Physics Katip Qelebi ve Dokuz EylUl Universitesi MAT l00l Calculus Muhendislik F. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Muh, MTH 2301 Differantial Equations MAT 205 Differantial Eouations s061 Kubra $ANL MAT 101 Calculus (atip Qelebi Universitesi Miihendislik F. Elektrik MTH 2301 Difforantial MAT 205 Elektronik Miih Equations Differantial Equations Alperen Bil-GiN EEM 2113 Elektronik EEM 301 Elektronik Sakarya U.MUh F. Elektrik Elektronik M Jiyan AYK PHY 101 Physics Katip Qelebi Universitesi PHY 1304 Physics PHY 102 Physics Elektronik Miih UygLrn Uyguu Yiiksel MAHMUTOGLU MAT 101 Matematik MAT 102 Matematik Yagar PARJLT EEM Elektrik Tesisleri EEN 319 Elektrik Tesis eri EEM 3228 Ytlksek Geri im EEN 460 YUksek TekniEi Gerilim TekniEi s0 S0leyman Eerk ERDURAN MAT 1001 Calculus s6 Gdkberk KAPLAN Katip Qelebi Universitesi MUhendislik F. Elektrik Elektronik Muh. Pamukkale Unv.Miih.Fak. Elektrik Elektronik Muh PHY l30l Physics Dokuz Eyliil Universitesi Mtihendisl ik Fal<0ltes i Bilgisayar MUhendislii CSE 133 ntroduction to Prnqramminq EEM 21 5 Elektromanyetik Alan EEM 3l l3 Elekrrik Makineleri r Birand TOPUZ MTH 2301 Differantial Equations t Omer $lr.tr CSE ntroduction to PY l30l Physics CME 1201 Algorithms and Programmine Electromagiletics Electrical Machinery MAT 205 Differantial Equations CME 1OO1 Algorithms and Programmins MAT 1001 Calculus PHY 101 Physics Osmangazi Uni.Mtihendislik Fakilltesi Elektrik Elektronik Milh. Katip Qelebi U.Mi.lh F.Elekt.Elek.Miih. Dokuz Eyliil Universitesi Miihendislik Faktlltesi Bilgisayar MUhendisli!i Mustath Cern MTH l30l Mathematics MAT 1001 Calculus Dokuz EylUl ONAN U.Mtih.F.Bileisavar MUh. r Furkan Dokuz EylUl Universitesi

5 SAKARYA MAT l00l Calculus CSE ntroduction to cme l20t Prnorqmmino Algorithms and l 503 l 0043 Cavit BEKR EEM 21 l3 Elektronik Electronics EEE 2103 Circuit Theory Circuit Analysis MTH 2301 Differantial Equations 1s Differzintial Eorrations Milhendislik Faktlltesi Bil gisayar Miihendisli!i usmangazl Uni.Miihendislik Fak0ltesi Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Miih Talha KOZ-U EEM 2113 Etektronik EEE 2103 Circuit Theory s Eleotronics Circuit Aralvsis Osmangazi Uni.Miihendislik FakUltesi Elektrik Elektronik Milh. EEE2102 Circuit Theory Circuit Analysis r Furkan Berl,r PHY 1304 Physics PHY 102 Fizik 1 (atip Qelebi SAYRM U.Miih.F.Elekt.Elek.Miih Qalatay AQABEY MAT 1001 Calculus CSE 133 ntroduction to Prosrammino CME 1201 Algorithms and Prosrammins OmeTERDOGAN MATH 1851 Calculus Dokuz Eyliil Universitesi Miihendislik F. Bilgisayar Muh. Mulla Srtkr Kogman U.Muh.F.Elekt.Elek Miih tmza Prof. Dr. Nevzat ONAT Dekan V. Bagkan funza imza imza Prof,Dr. s KAYAAD Prof, Dr, M A YURDUSEV Prof.Dr. Enver ATiK r.iu:r" Uy. Uy. imza imza imza imza Dos.Dr. Y KoQYiGi'f Dog.Dr.A u Ozrunr< Dr.ogr.uyesi o ESKi Raporror +.YUye Uy" Uy" Fatma NKAYA Faktilte Sekreteri

6 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLAR Karar Tarihi : Karar Sayısı : 2019/24 Karar 7: Fakültemiz Bölümleri öğrencilerinin Öğretim Yılı Yaz Okulu derslerini başka bir üniversiteden alma talebine ilişkin Bölüm Eğitim Komisyonu Raporları ile dilekçeleri okundu. Yapılan görüşmeler sonunda; Aşağıdaki tabloda öğrenci numarası, adı soyadı almak istediği dersler ile dersi alacağı üniversitesi belirtilen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik in 22.maddesinin 1.bendinde, Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. denildiğinden, ilgili öğrencilerin Öğretim Yılı Yaz Okulunda Özel Öğrenci olarak başka bir üniversiteden ders almasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. OKUL NO AD SOYAD Mehmet KZLTAŞ YAZ OKULU FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN GİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ KODU VE AD DERSİN KODU VE AD CSE 3105 Object Oriented Analysis CME 2210 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CME 3206 Software Engineering DERSİ ALACAĞ ÜNİVERSİTE AÇKLAMA Burak ŞAHİN CSE 3101 Computer Organization CSE 3105 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CME 2206 Computer Architecture CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering Veli Murat YÜKSEL Doğukan TURAN CSE 3101 Computer Organization CSE 3105 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CSE 1133 ntroduction to PHY 1304 Physics CSE 2134 Logic Desing CME 2206 Computer Architecture CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering CME 1001 Algorithms and CME 2003 Logic Desing Mehmet Cevdet ERTEN Büşranur SEVER Burak BULUT Oğuz TÜRKMEN Mert Ozan İRĞAÇ Erkan ŞAN Alperen BİLGİN Ender MENDİ PHY 1304 Physics CSE 2134 Logic Desing MTH 2302 Numerical Methods in Engineering EEM 2115 Elektromanyetik Alan EEM 3228 Yüksek Gerilim Tekniği EEM 3234 Elektrik Tesisleri EEM 3230 Güç Sistem Analizi EEE 4237 Programmable Logic Controller EEM 2113 Elektronik CME 2003 Logic Desing MATH 2059 Numerical Methods Calculus Calculus Physics Elektromagnetics EEEN 460 Yüksek Gerilim Tekniği EEEN 319 Elektrik Tesisleri EEEN 350 Güç Sistem Analizi EEE 442 Programmable Logic Controller EEM 3301 Elektronik Devreleri Marmara Ü.F.Elekt.Elek. Ü.F.Kimya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Elek.Elektr.Mühendisliği Pamukkale Üni. Elektrik Elektronik Gaziantep Üni.M. F.Elek.Elektr. Uludağ Ü.F.Elekt.Elek. EEM 3228 Yüksek Gerilim Tekniği EEEN 460 Yüksek Gerilim Tekniği Pamukkale Üni. EEM 3230 Güç Sistem Analizi EEEN 350 Güç Sistem Analizi Elektrik Elektronik Ayseli Erem BAT Calculus Ü.F.Kimya Gizem CENGİZ Calculus Mathematics Ü.F.Kimya Biyomühendislik Damla ALTNDAĞ Calculus Calculus Kimya Mühendisliği ve

7 Mathematics Kıvanç ERGEN EEM 2118 Elektronik EED 2012 Analog Electronics Biyomühendislik Ünv.Fak.Elek.Elekt Berkay TÜRKYLMAZ Arda FİDAN Burak KAYALAR Torun Bartu ÇELİK Emine ÖZ Deniz KNAYER Mert Can UZUNÇAVDAR Berkay ÇETİNKAYA Mikail AKİ Can ALTNSOY Ayseli Erem BAT Metin Oktay BAYRAM Oğuzhan AKSU Mustafa BAYRAK PHY 1304 Physics CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar Ünv.Fak. CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Bilgisayar CSE 1133 ntroduction to EEM 2113 Elektronik CME 1001 Algorithms and EED 2012 Analog Electronics Ünv.Fak. Elektrik Elektronik CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 2134 Logic Desing CME 1214 Logic Desing Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Kimya Calculus MTH 2302 Numerical Methods in Engineering PHY 1304 Physics MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Calculus Calculus Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Bilgisayar Calculus Numerical Analysis Kimya Mühendisliği Calculus Physics Kimya ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Calculus Numerical Analysis Kimya Mühendisliği Burak Onur VARL CSE 3137 Object Oriented Analysis CME 2210 Object Oriented Analysis Onur ÖZDEMİR CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Mert TÜRKOĞLU Barış ZRHL Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar Mustafa Elmas ORZAN PHY 1304 Physics Özgür Taylan DUMAN EEM 2113 Elektronik EEM 1103 Bilgisayar Programlama EED 2012 Analog Electronics BİL 1002 Bilgisayar Programlama Ünv.Fak. Elektrik Elektronik Ülkünur AYDN İlker YELEKÇİOĞLU Metehan KRKCOĞLU Mustafa Batuhan OYMAK Ünv.Fak. Elektrik Elektronik CSE 3137 Object Oriented Analysis PHY 1304 Physics CSE 3105 Object Oriented Analysis and Design CME 2210 Object Oriented Analysis Physics CME 2210 Object Oriented Analysis Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak. Bilgisayar

8 Kubilay PEKZORLU CSE 4103 Software Engineering PHY 1304 Physics CME 3206 Software Engineering PHYS 1102 Physics HELVAC Kaan ÖZDOĞAN Serkan ATASOY CSE 1133 ntroduction to EEM 2115 Elektromagnetik Alan EEM 2126 Elektromanyetik Dalga CME 1201 Algorithms and EEM 2201 Elektromagnetik Alan Kuramı EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Kuramı MAT 2083 Differential Eguations Marmara Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Bilgisayar Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Muharrem Denizer DEMİR Talha ÇELEBİ Enes Can ÖZER Gülben EMİROĞLU Mesut UÇAR Berat ARDÇ EEM 2113 Elektronik EEM 2126 Elektromanyetik Dalga EEM 3301 Elektronik Devreleri EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Bursa Uludağ Ü.F.Elekt.Elek. Kuramı EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Elektromagnetic Ünv.Fak.Elektrik Theory Elektronik EEM 2126 Elektromanyetik Dalga EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Kuramı Bursa Uludağ Üniversitesi EEM 2113 Elektronik EEM 3301 Elektronik Devreleri Elektrik Elektronik ve FZK 1071 Basic Physics Makine Mühendisliği CSE 1124 Object Oriented MAT 2083 Differential Eguations CME 1212 Algorithms and Calculus Calculus Calculus Calculus Soner SEZER Calculus Barış ZRHL CSE 1133 ntroduction to CME 1201 Algorithms and Eren KOCADAĞ Calculus Osman Taylan GÖKÇEN Calculus Şuayb Osman DÜZCE Ünv.Fak.Bilgisayar Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Kimya Ünv.Fak.Kimya EEM 3117 Otomatik Kontrol EEM 2113 Elektronik EEM 4240 Elektromekanik Enerji EEM 3105 Otomatik Kontrol EEM 3301 Elektronik Devreleri Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Dönüşümü EEM 3504 Elektrik Enerji Dönüşümü Hakkı Can TÜRKER EEM 2113 Elektronik EEM 3301 Elektronik Devreleri Eren TOSUN PHY 1304 Physics Calculus Physics Bursa Uludağ Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Kimya Mühendisliği Değil Calculus Batuhan KOÇ Calculus PHY 1304 Physics Physics Uğur GENÇER Calculus Üniversitesi Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Kimya Cahid ALR Çağlar ZEYBEK Mert Can DEMİRCİ Onur YAZC MAT 1001Matematik Ünv.Fak. Bilgisayar MAT 1002 Mathematics CSE 3105 Object Oriented Analysis and Design CSE 4103 Software Engineering CSE 1124 Object Oriented Calculus Calculus CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering CME 1212 Algorithms and Rıtvan TÜZÜNER MAT 101 Calculus ntroduction to Talha TURGUT EEM 1103 Bilgisayar Programlama Computer EEM 2115 Elektromanyetik Alan Electromagnetic Theory Çağatay AÇABEY Ümit HAKİ PHY 1304 Physics MAT 1071 Calculus FZK 1071 Basic Physics Calculus Kimya Mühendisliği Ünv.Fak. Bilgisayar Ünv.Fak.Bilgisayar Katip Çelebi Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Elektrik Elektronik Mühendisliği Bursa Uludağ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Üniversitesi

9 PHY 1304 Physics Physics EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Elektromagnetic Theory Deniz Eren GENÇAY PHY 1304 Physics Physics Deniz Eren GENÇAY Calculus Ülkünur AYDN Calculus Afşin ÖZDOĞAN İbrahim ÜNLÜER Nurettin Taha FÜZÜN MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Calculus Numerical Analysis Calculus E+11 Mathematics Calculus E+11 Mathematics Berk ORTAK Calculus Ali HACET EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Calculus Elektromagnetic Theory Kimya-Elektrik Elektronik Mühendisliği Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Kimya Ünv.Fak.Kimya Kimya Mühendisliği Kimya-Biyo Mühendisliği Kimya-Biyo Mühendisliği Ünv.Fak.Kimya Kimya-Elektrik Elektronik Mühendisliği Sacit YLDZ MAT 1302 Matematik MAK 2119 Mukavemet MAT 1072 Matematik MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2004 Mukavemet Süeda DİNSEVER MAK 1112 Statik MAK 2120 Mukavemet MAK 1014 Statik MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Canberk AKNC MAK 1112 Statik MAK 2120 Mukavemet MAK 1014 Statik MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Koray EVCİL MAT 1301 Matematik MAK 2119 Mukavemet MAT 1071 Calculus MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1072 Matematik Gökhan KAPLAN MAK 2113 Termodinamik MAK 2119 Mukavemet MAK 2007 Termodinamik MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2111 Malzeme Bilimi MAK 2005 Malzeme Bilimi Ufuk Onat TAŞ MAK 2120 Mukavemet MEE 3018 Dynamics of Machinery MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak İlker BİLİR MAK 3142 Üretim Yöntemleri MAK 2132 Dinamik MAT 1302 Matematik MAK 2120 Mukavemet MAK 3019 İmal Usulleri MAK 2010 Dinamik MAT 1072 Matematik MAK 2004 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. Uludağ Üni. Fak. İnş. Uludağ Üni. Fak. Mak Yücel HARMANL MAK 2119 Mukavemet MAK 3103 Mekanizma Tekniği MAK 2015 Mukavemet MEE 3025 Mechanisms Üni. Fak. Mak. MAK 3131 Sistem Analizi ve Kontrol MEE 3017 Sistem Model ve Analiz Buse KALAY MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği MMM 2027 Mühendislik Üni. MAK 2122 Mühendislik Malzemeleri Malzemeleri Fak. Mak Doğukan KARAARSLAN MAK 2132 Dinamik MAK 2122 Mühendislik Malzemeleri MAK 2010 Dinamik MAK 2006 Mühendislik Malzemeleri Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2114 Termodinamik MAK 2008 Termodinamik Gülşah BÇAKC MAK 2120 Mukavemet MAK 2119 Mukavemet MAK 2004 Mukavemet MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2132 Dinamik MAK 2010 Dinamik İrem TURAN Birtan ŞENGÜL MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Üni. Fak. Mak. MAK 3131 Sistem Analizi ve Kontrol MEE 3017 Sistem Model ve Analiz

10 Faruk KURT Mutlu TAŞSEKİ Eftalya KAYA Can KORKMAZ Tolga SEVEN Burak KARA MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 1112 Statik Statics MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik MAK 1112 Statik MAK 1002 Statik Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2132 Dinamik MAK 2010 Dinamik MAT 1301 Matematik MAT 157 Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 156 Matematik MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2022 Mukavemet Ahmet Kerem KALYONCU MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2022 Mukavemet Enis MACAR Bilgesu SARTAŞ MHN 1101 Teknik Resim MAK 1106 Bilgisayar Destekli Teknik MAK 1003 Teknik Resim MAK 1004 Bilgisayar Destekli Uludağ Üni. Fak. Mak. Resim Teknik Resim Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 156 Matematik Üni. Fak. PHY 1304 Physics Physics Elektrik-Elektronik Tayyip Hüseyin HAYTA MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği Aziz TEMEL Sinan BAKN MAK 2119 Mukavemet Strenth of Materials Üni. Fak. Mak. MAK 1112 Statik Statics MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik Matematik Nasim ALSEDRAMDAN MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik İbrahim Mert ALTN Makine Dinamiği Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Yiğit DANDİL Enes ALPAYDN Alihan ÜNVER Eren AKDAĞ Makine Dinamiği Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Heat Transfer Üni. Fak. Kimya. MAK 3117 sı Transferi Processes Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği CHE 1311 General Chemistry CHEM 1007 Basic Chemistry Marmara Üni. Fak. MAT 2332 Mühendislikte Sayısal Mak. Yöntemler MATH 2059 Numerical Methods MAK 2119 Mukavemet MAK 2015 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği MAK 3025 Mechanisms Kaşif Oğuzcan AYDN Ata Mustafa ÖZBEK MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği MEE 3172 Computer Application in Computational Mechanical Engineering Mechanics Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Sefa ARDAHAN MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği Baturalp ÇELİK Üni Makine Dinamiği Fak. Mak. Alperen Üni. Fak. Bilg AYDOĞDU MAT 1301 Matematik Matematik Ahmet İlkhan Üni. ORUÇ MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Fak. Mak Cem AYTULUN Üni. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Fak. Mak. Üni Ali Berk DOĞAN MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Fak. Mak. Üni. Fak. Mak Sefa KÖYLÜER Makine Dinamiği Görkem TÜRKERİ Üni. MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Fak. Mak Mehmet ŞEN Üni. Fak. Mak. MAK 2114 Termodinamik Termodinamik Cem ÇETİN Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik

11 Kağan TOPRAK Makine Dinamiği Alperen DALGÇ MAT 1301 Matematik Matematik Sercan ÇETİN Makine Dinamiği Murat ŞİŞKOLAR Barış BAYZ Önder GÜLER Ümran CİNDAR Atakan ULUPNAR Umutcan ATEŞ Umutcan ATEŞ Dilay KURLU Yudum SOYÇAN Ali Deniz GÜLÇUBUK KM 1311 Genel Kimya MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik FZ 1304 Fizik MHN 1122 Lineer Cebir MHN 2101 Mühendislik Mekaniği FZ 1301 Fizik MAT 1301 Matematik BL 1306 Temel Bilgisayar Programlama Makine Dinamiği KİM 1015 Kimya MAT 1009 Matematik MAT 1010 Matematik MAT 2083 FZK 1072 Temel Fizik MAT 1078 Lineer Cebir MAT 2083 NS 1012 Statik FZK 1071 Fizik MAT 1071 Matematik BMB 1002 Bilgisayar Programlamaya Giriş Physıcs PHY 1101 Physıcs MATH 101 Mathematics PHYS 103 Physics MATH 201 Differantial Equations Eyüp Ercan AVCOĞLU İsmail Enes ÇAKMAK Batuhan GÖLBAŞ Kamil ASLAN Ahmet Utku PELEN Hüseyin Kürşat ÇAKMAKL Salih UÇAR Ahmet Meriç CANSZ Burak GÜLER Batuhan ULAMŞL MAT 1301 Matematik FZ 1301 Fizik FZ 1301 Fizik MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MAT 1301 Matematik FZ 1301 Fizik FZ 1301 Fizik KM 1311 Genel Kimya BL 1306 Temel Bilgisayar Programlama MAT 1302 Matematik MHN 3120 İstatistik PHY 1304 Physics MAT 101 Mathematics MAT 102 Mathematics MAT 1009 Matematik FİZ 1101 Fizik FİZ 1101 Fizik MAT 1009 Matematik MAT 1010 Matematik MAT 1009 Matematik FİZ 1101 Fizik FİZ 1101 Fizik KİM 1015 Kimya ntroduction to Computer MAT 1010 Matematik MAT 2011 Matematik MDN 2215 İstatistik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. Üni. Fak. Bilg. Üni. Fak. Mak. Üni. Fak. Mak. Üniv.Fak.Ortak Üniv.Fak.Ortak Üniv.Fak.Ortak Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. Bilgisayar Uludağ Üniv.Fak. Makine Üniv. Fak. Biyomühendislik Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Met.ve Malz. Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Met.ve Malz. Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar İzmir Katip Çelebi Üniv. Ortak Ders İzmir Katip Çelebi Üniv. Ortak Ders Üniv.Fak.Endüstri Üniv.Fak.Endüstri Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv. Fak. Endüstri Üniv.Met. Malz. Üniv.Met. Malz. Üniv.Met. Malz. Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak.

12 Nurdan KOCABYK Cemal Türker SOYDAN Efe Can ÇOKGÜLEN PHY 1304 Physics Abdullah AKARSU Onur BAŞARAN Emin ÇNAR Veysel GÜNAY Serhat DUMAN PHY 1304 Physics Efe ŞENYÜREK Tunahan BİLGİN PHY 1304 Physics Büşra DURSUN İsmail Enes YAZAR Melis Su GÜNDUĞAN Kenan ERSOY PHY 1304 Physics PHY 1304 Physics MAT 2011 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik Calculus MAT 2083 MAT 1072 Calculus FZK 1071 Basic Physics Physics Calculus MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 2011 Matematik Üniv. Fak. İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv.MühTekstil Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv. Mühendislik Fak. Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Uludağ Üniv. Fak. İnşaat Uludağ Üniv. Fak. Makine Uludağ Üniv. Fak. Makine Üniv. Fak.Elektrik-Elektronik Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak.İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv. Fak.Tekstil MAT 2011 Matematik Üniv. MAT 2011 Matematik Sine Gül ARULAT Calculus MAT 2011 Matematik BAŞKARANFİLCİ Üniv. Fak.İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv. Fak.Tekstil Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Üniv. Fak.İnşaat Yiğit Doğuş YÜR NS 3105 Yapı Statiği NS 3119 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş MHN 1101 Teknik Resim NS 1011 Teknik Resim K.Ali OKUMUŞOĞLU NS 3131 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş Ç.Güven GÜNER NS 2107 Dinamik NS 2106 Mukavemet NS 2009 Dinamik NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik Burak PERVANE NS 3123 Betonarme NS 2106 Mukavemet NS 3011 Betonarme NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş Emre AMİROĞLU Anıl EKMEKÇİ Burak TUFAN NS 3119 Çelik Yapılar NS 3131 Çelik Yapılar NS 3111 Zemin Mekaniği MAT 1301 Matematik NS 3028 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Soil Mechanics MATH 2853 Differential Eguations Matematik NS 2155 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği S.İbrahim YLMAZ NS 2115 Mukavemet NM 201 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. Ünv. Fak.İnş. Muğla Sıtkı Koç.Ünv.İnş. Ünv. Fak.Bil. Üni.Fak.İnş. Akdeniz Ünv.Fak.İnş.

13 NS 1103 Temel Bilgisayar Programlama EEM 101 Temel Bilgisara Programlama Akdeniz Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Gamze ÖZEN MAT 205 Differential Eguations İzmir Katip Çel.Üni..Mim. Fak. NS 1103 Temel Bilgisar Programlama COE 108 C Programlama NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş Ulaş KÜRÜM MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MAT 1071 Matematik MAT 1072 Matematik Uludağ Ünv.Fak. İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2011 Mukavemet A.Kunter YLMAZ NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş. NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Batuhan ERİM NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2140 Ulaştırma NS 2014 Akışkanlar Mekaniği NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Burak GÜL MAT 1301 Matematik NS 2106 Mukavemet MAT 1009 Matematik NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Yusuf KURKUNÇ NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş Süheyp EVİZ NS 2101 Dinamik NS 2009 Dinamik Ünv.Fak.İnş. NS 3023 Hidrolik Eren AKKAYA NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2140 Ulaştırma NS 2014 Akışkanlar Mekaniği NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş Beyza KALMUK NS 114 Statik NS 3023 Hidrolik NS 1012 Statik Ünv.Fak.İnş Serkan KOÇ NS 2115 Mukavemet NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2001 Mukavemet NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Oğuzhan ÇİFTTELİ MAT 1301 Matematik CHE 1311 General Chemistry MATH 1001 Calculus CHEM 1007 Basic Chemistry Mar.Ünv.Fak.Bil.Müh Mert TURHAL K.Hilal ÜNAL NS 2109 Malzeme Bilimi MTH 2302 Numerical Methods in Engineering MHN 3120 İstatistik MATH Differential Eguations Malzeme Bilimi Numarical Analysis Mathematics MDN 2215 İstatistik B.Mustafa KARAKAYA MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik NS 4151 İnşaat Mühendisliği Tasarımı Ertan EFE Karayolu Tasarımı Üni.Fak.İnş. Üni.Fak.Kim. Üni.Fak.Biyo. Ünv.Fak.Maden. Ünv.Fak.. Ünv.Fak.İnş. Üni.Fak.İnş. Değil Furkan PİLAVC NS 2107 Dinamik NS 2009 Dinamik NS 3023 Hidrolik Ünv.Fak.İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Yasin ÇİFTÇİ PHY 1304 Physics NS 3023 Hidrolik Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Ünv.Fak.İnş Taner ŞENER PHY 1304 Physics NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Ünv.Fak.İnş Eren Özgün YALÇN NS 2115 Mukavemet NS 2106 Mukavemet NS 2107 Dinamik NS 2011 Mukavemet NS 2012 Mukavemet NS 2014 Dinamik Uludağ Ünv.Fak. İnş Can BAYR NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Ünv.Fak.İnş. NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği NS 3112 Zemin Mekaniği NS 3014 Zemin Mekaniği Ünv.Fak.İnş.

14 Y.Berkan TOPÇUOĞLU NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar M.Fatih GÜRBÜZ NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş. Ünv.Fak.İnş Mazlum AĞRMAN NS 3119 Çelik Yapılar NS 3105 Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği Ünv.Fak. NS 3123 Betonarme NS 3011 Betonarme Fırat YLDZ MTH 1302 Mathematics Calculus Ömer KRÇAL NS 3123 Betonarme NS 3105 Yapı Statiği Betonarme Yapı Statiği Çağrı ERGİN NS 2106 Mukavemet NS 2002 Mukavemet Berkay KELEK M: Furkan AKPNAR MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Matematik Matematik Hidrolik Numarical Analysis PHY 1304 Physics Physics Gülümser GÜRLER NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Üni.Fak.Kim. Üni.Fak.İnş. Ünv.Fak.İnş. Üni.Fak.Bil.. Üni.Fak.İnş. Üni.Fak.Kim. Üni.Fak. Elk.Eletronik Ünv.Fak.İnş Yasin KUŞ NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş. NS 3023 Hidrolik Okan UÇAN NS 2115 Mukavemet NS 2107 Dinamik NS 2001 Mukavemet NS 2009 Dinamik Ünv.Fak.İnş. MHN 3120 İstatistik NS 2011İstatiğe Giriş İsmail SOLMAZ NS 3111 Zemin Mekaniği 321 Zemin Mekaniği Pamukkale Ünv.Fak.İnş. NS 3131 Çelik Yapılar 487 Çelik Yapılar NS 2107 Dinamik NS 2009 Dinamik S. Can PARLAK NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği Ünv.Fak. FİZ 1304 Fizik FİZ 1102 Fizik Ö.Çağrı GÜRPÜZ NS 3131 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya M.Can TURAN NS 3131 Çelik Yapılar NS 3101Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği Ünv.Fak.İnş. NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği Hidrolik can KAPLAN NS 2109 Malzeme Bilimi MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Numerical Analysis Malzeme Bilimi Üni.Fak.İnş H.Hüseyin VAROL NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş. NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Didem YÜKSEL MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh GMD 4117 Proses Kontrol Process Control Ünv.Fak.Gıda.Müh Sakarya Ünv.Fak.Endüstri Melek DURMUŞ MAT 1302 Matematik MAT 112 Matematik Sakarya Ünv.Fak.Gıda GMD 2104 Akışkanlar Mekaniği GMD 210 Akışkanlar Mekaniği Ünv Alara ATİK MHN 2101 Mühendislik Mekaniği MAK 2325 Mühendislik Mekaniği Fak.Endüstri Fulya ALPERDEM MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Ünv.Fak.İnşaat GMD2134 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği Deniz ÖZTÜRK MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Dicle Ünv.Fak.Elkt- EEZ 205 Elektronik Gözde DAŞ Alişan TORUNOĞLU MHN 3120 İstatistik MİM B5331 İstatistik 1 Dicle Ünv.Mimarlık Fak. GMD2134 Akışkanlar Mekaniği NS 206 Akışkanlar Mekaniği Dicle Ünv.Fak.İnşaat Uludağ MAT 1301 Matematik MAT 1071 Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Uludağ MAT 1302 Matematik MAT 1072 Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Uludağ Ünv. MAT 2083 Fak.İnşaat

15 Ezgi SOYLU MTH 1301 Mathematics- Mat 1001 Calculus-1 İmza Ünv.Fak.Kimya Mühendisliği Prof. Dr. Ahmet TÜRK Dekan Başkan imza imza izinli Prof.Dr. S KAYAARD Prof. Dr. M A YURDUSEV Prof.Dr. Enver ATİK Üye Üye Üye imza imza imza imza Doç.Dr. Y KOÇYİĞİT Doç.Dr.A U ÖZTÜRK Dr.Öğr.Üyesi O ESKİ Raportör Üye Üye Üye Fatma İNKAYA Fakülte Sekreteri

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 06.07.2018 Karar Sayısı : 2018/25 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar 1:Fakültemiz Bölümleri öğrencilerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Yaz

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği. MHN 3120 İstatik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği. MHN 3120 İstatik Numarası Adı Soyadı Alacağı Dersin Adı Dersi Alacağı Üniversite Adı 150303103 130303094 Ahmet Yalçın Yıldırım Amanullah Samimi 120303040 Büşra Kaplan INS 3111 Zemin Mekaniği I INS 2122 Hidroloji MHN 3120

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi : Karar Sayısı : 2018/23

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi : Karar Sayısı : 2018/23 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 29.06.2018 Karar Sayısı : 2018/23 Karar 5:Fakültemiz Bölümleri öğrencilerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Yaz

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri Sıra Adı Soyadı Bölümü Ders Bilgileri Kodu ve Adı Ders Yükü ECTS Kredisi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101. English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I

Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101. English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) Ön

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.75564 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sayı : 54261193-302.99 Konu : Çap ve Yandal

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü) 2014-2015 ve 2015-2016 Yaz Okulu verilerine göre başka üniversitelerden alınmış ve ce eşdeğer kabul edilmiş derslerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin 2016-2017 Yaz Döneminde bu listede

Detaylı

(SINAV PROGRAMI SON SAYFADADIR) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğrencinin Adı Soyadı. Öğrencinin Numarası

(SINAV PROGRAMI SON SAYFADADIR) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğrencinin Adı Soyadı. Öğrencinin Numarası (SINAV PROGRAMI SON SAYFADADIR) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğrencinin Adı Soyadı Öğrencinin Numarası Sınava Gireceği Dersin Adı Onur İNCEBAY 1130603029 TRS 104 Teknik Resim Talip YAVUZ 1130603018 TRS 104

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TEKLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.07.2017 354 01-03 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof. Dr. Reşat SELBAŞ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 0900-0950 000-050 00-50 200-250 300-350 400-450 500-550 600-650 Elektrik - Elektronik Mühendisliği / Türkçe Electrical - Electronics / Turkish BİL3 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (L) FİZ0 FİZİK I (L) A. GÜRHANLI

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV MAZERETLERİ DERSİN ÖĞRENCİNİN KODU ADI ÖĞRETİM ÜYESİ NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ MAT120 Matematik II Öğr. Gör.

Detaylı

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. ADI-SOYADI İLAN NO MEZUN OLDUĞU ÜNV. LİSANS MEZUNİYET ORTALAMA SI YÖK 4'LÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN 100'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIKLARI ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Eşdeğer e-yds YÖKDİL KPDS Yabancı Dil Notu Öndeğerlendirme

Detaylı

Fakültesi. FIZ 1301 Fizik I EEM 2125 Elektromagnetik Alan Teorisi MHN 1122 Lineer Cebir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik.

Fakültesi. FIZ 1301 Fizik I EEM 2125 Elektromagnetik Alan Teorisi MHN 1122 Lineer Cebir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik. Numarası Adı Soyadı Alacağı Dersin Adı Dersi Alacağı Üniversite Adı EEM 2126 Elektromagnetik Dalga Teorisi 150311062 Yiğit Dilmen EEE 2102 Circuit Theory II 130311025 Atakan Kayman EEM 2125 Elektromagnetik

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK SOY 1 21351367 AKKUZU HÜSEYİN 2 21351463 ÇELİKOĞLU SÜLEYMAN 3 21351549 KOCAOĞLU DENİZ CAN 4 21451696 ASLAN BAYRAM 5 21451702 AŞIRIM YİĞİT AŞAN 6 21451716 AYDIN

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Fakültesi. FIZ 1301 Fizik I EEM 2125 Elektromagnetik Alan Teorisi MHN 1122 Lineer Cebir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik.

Fakültesi. FIZ 1301 Fizik I EEM 2125 Elektromagnetik Alan Teorisi MHN 1122 Lineer Cebir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik. Numarası Adı Soyadı Alacağı Dersin Adı Dersi Alacağı Üniversite Adı EEM 2126 Elektromagnetik Dalga Teorisi 150311062 Yiğit Dilmen EEE 2102 Circuit Theory 130311025 Atakan Kayman EEM 2125 Elektromagnetik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

YTÜ İnşaat Müh. Bölümü Dersler BOĞAZİÇİ ÜNİ. ODTÜ Kodu Adı Adı Kodu Adı Kodu. Environmental Eng. CE 421

YTÜ İnşaat Müh. Bölümü Dersler BOĞAZİÇİ ÜNİ. ODTÜ Kodu Adı Adı Kodu Adı Kodu. Environmental Eng. CE 421 YTÜ İnşaat Müh. Bölümü Dersler BOĞAZİÇİ ÜNİ. ODTÜ INS1122 Mühendislik Jeolojisi Earth Sciences CE331 Geology for Civil Engineers GEOE104 INS1322 Statik Statics CE243 Engineering Mechanics I CE221 INS1911

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV MAZERETLERİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER DERSİN ÖĞRENCİNİN KODU ADI ÖĞRETİM ÜYESİ NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

MAZERET SINAV PROGRAMI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ MAZERET SINAVLARI PROGRAMI

MAZERET SINAV PROGRAMI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ MAZERET SINAVLARI PROGRAMI MAZERET SINAV PROGRAMI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ MAZERET SINAVLARI PROGRAMI Tarih Gün Saat Dersin Adı Sınav Bilg. Öğrenci No-Ad Soyad Derslik 2016503103 Salih ÖZDİLİM 2016503099 Gülbahar

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders B1601.00106 Hüseyin AKALAN Bilişim Fak. / Bilgisayar Mikro İşlemcili Sis. Ve Mikro İşlemciler B1601.00105 Furkan Berat ÇAKIR

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü) 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 Yaz Okulu verilerine göre başka üniversitelerden alınmış ve ce eşdeğer kabul edilmiş derslerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin 2017-2018 Yaz Döneminde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 SINAV GÖREVLERİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 05/09/16 13:00 05/09/16 15:00 05/09/16 15:00 CEV102 STATİK MUKAVEMET (ANFİ-336D) YILDIRIM SOS GİRİŞİMCİLİK

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi Numara Adı-Soyadı Mazeret Sınavına Gireceği Dersin Adı 13010302031 Emre ERSEÇKİN

Detaylı

CE :00-11:50 1 9:00-9: :00-10: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16:50

CE :00-11:50 1 9:00-9: :00-10: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16:50 CE- :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 MATH.0 MATH.0 C0(Pr-) PHYS.0 Physics II C09(Pr-) C09(Pr-) MATH.0 C0(Pr-) MATH.0 C0(Pr-) MATH.0 Mathematics I C0() NC MATH.0 Mathematics I C0() NC CE0.0 Statics PHYS.0 Physics

Detaylı

GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER ARASI KARATE LİGİ MERHUM DOĞAN ERDOĞAN TURNUVASI SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU

GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER ARASI KARATE LİGİ MERHUM DOĞAN ERDOĞAN TURNUVASI SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER ARASI KARATE LİGİ MERHUM DOĞAN ERDOĞAN TURNUVASI 14.12.2014 SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU 2006-2007 DOĞ.ERKEK 25 KG 2006-2007 DOĞ.ERKEK 30 KG 1 FURKAN SARTEL KOCAELİ

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 TELAFİ SINAV PROGRAMLARI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 05/09/16 13:00 05/09/16 15:00 05/09/16 15:00 CEV102 STATİK MUKAVEMET (ANFİ-336D) YILDIRIM SOS GİRİŞİMCİLİK

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(Sınav Programı Son Sayfadadır) Öğrencinin Adı Soyadı Numarası Mazeret Sınavına Gireceği Ders Seyhan KAYA 2110653009 CMSB 310 Uzaktan Algılama ve CBS Esin ARSLAN 2100653032 CMSB

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI KARATE LİG MÜSABAKALARI ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU

CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI KARATE LİG MÜSABAKALARI ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU CUMHURİYET BAYRAMI KUPASI KARATE LİG MÜSABAKALARI 26.10.2014 ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU 2006-2007 DOĞ.ERKEK 25 KG 2006-2007 DOĞ.ERKEK 30 KG 1 BERAT UYGUN SAKARYA 1 SEFA ONUR SAKARYA 2 BEDİRHAN ÖKSÜZ DÜZCE

Detaylı

Adı EEM310 Otomatik Kontrol EHM342 Otomatik Kontrol 325, ,120 Mühendislik

Adı EEM310 Otomatik Kontrol EHM342 Otomatik Kontrol 325, ,120 Mühendislik Öğrenci Adı- Soyadı Öğrenci No Dersin Seçildiği Üniversite Rıdvan TEKİN 1221008020 AKDENİZ Hüseyin Hilmi ERDEN 1221008033 AKDENİZ Kayıt Yılı Seçilen Dersin Kodu ve Adı 2012 EEM208 Dalga si EEM314 2012

Detaylı

Desing Project Sunumları (3. Sınıf) 12 Kasım 2018 Graduation Project Sunumları (4. Sınıf) Kasım 2018

Desing Project Sunumları (3. Sınıf) 12 Kasım 2018 Graduation Project Sunumları (4. Sınıf) Kasım 2018 DESIGN PROJECT I & GRADUATION PROJECT I/ II DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE Desing Project Sunumları (3. Sınıf) 12 Kasım 2018 Graduation Project Sunumları (4. Sınıf) 12 13 Kasım 2018 Sunum Yeri: C208

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

ALACAĞI DERSLER GANO EN AZ 2,00 OLMALI

ALACAĞI DERSLER GANO EN AZ 2,00 OLMALI 0001011007 REFİKA ÇEVİK MAT 353 Olasılık EN AZ CC NOTU İLE GEÇMELİ ELL 204 Introduction To Linguistics-II 0001021206 AYŞEGÜL YILMAZ ELL 304 Poetry-II (Modern Poetry Since 1900s) GANO 1,97 ELL 203 Introduction

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.11.2016/PAZARTESİ DERS SAATİ ENG 112 ENGLISH I ERKAN TÜRKMEN A 220 30.11.2016 / ÇARŞAMBA 13:00-15:00 FIZ 112 PHYSICS-I AYBEN KARASU UYSAL M-102,

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 05-06 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi senatosunda kabul edilen yeni eğitim planının 05-06 Eğitim-Öğretim

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖSYM YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖSYM YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LARINA GÖRE (EK-1) BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUSLARARASI Ü (BİRİNCİ ÖĞRETİM) SOY I 1 EMİNE HATUN BOYUN 1 TM-3 329,10544 ULUSLARARASI 2 HASAN SÜRER

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİDEN ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI SONUÇLARI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BAŞVURU YAPILAN KURUM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO BÖLÜM NOT

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİDEN ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI SONUÇLARI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BAŞVURU YAPILAN KURUM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO BÖLÜM NOT 2018-2019 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİDEN ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI SONUÇLARI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BAŞVURU YAPILAN KURUM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO BÖLÜM NOT ORTALASONUÇ 1 DİDEM ÇİNAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ 09.08. 2017 MEZUNLARI 201651501801 BARIŞ KAPLAN Bilgisayar Programcı BASIM AŞAMASINDA 201551501016

Detaylı

II. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 14 Mayıs

II. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 14 Mayıs Sayfa-- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Bülent ERDEM in başkanlığında 09 Nisan 208 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-: Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 03.04.208

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ. KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ. KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri Sıra Adı Soyadı Bölümü Ders Bilgileri Kodu ve Adı Ders Yükü ECTS Kredisi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YA DÖNEMİ KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yerine Ders Bilgileri

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2015 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ. İnşaat Müh - Geoteknik. Alan İçi. Doktora T.C.

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2015 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ. İnşaat Müh - Geoteknik. Alan İçi. Doktora T.C. İnşaat Müh - Geoteknik Doktora 1. 502 ALİ COŞANDAL 1 ASİL 2. 1762 BURAK BİLGE HAN YOLCU 1 ASİL Kontenjanı : 2 İnşaat Müh - Geoteknik Ad Soyad Tercih Durumu 1. 587 BERNA AKSOY 2 ASİL 2. 931 KADİR KOCAMAN

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ Yönetim Kurulu nun 02 EYLÜL 2015 Tarih ve 37 sayılı toplantı tutanağıdır.

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ Yönetim Kurulu nun 02 EYLÜL 2015 Tarih ve 37 sayılı toplantı tutanağıdır. BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ Yönetim Kurulu nun 02 EYLÜL 2015 Tarih ve 37 sayılı toplantı tutanağıdır. Toplantıda Bulunanlar Prof. Dr. Sema OKTUĞ Dekan Prof. Dr. Nadia ERDOĞAN Prof. Dr. Zehra ÇATALTEPE

Detaylı

İlan Edilmemiş Öğrenci Not Listesi

İlan Edilmemiş Öğrenci Not Listesi Adı Soyadı t Sistemi Vize Ödev Proje Final tu t 1 132802020 Mehmet KOCA Bağıl 65 100 95 98 88 AA lı 2 132802023 Hüseyin ERTAN Bağıl 56 100 100 63 72 BA lı 3 132803023 Alican EDEBALİ Bağıl 56 20 100 63

Detaylı

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları

Salon Olimpik Baraj Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : Yıldız Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 12 Aralık 2015 68 SIRA NO Yarışma : Uzun Atlama Baraj Derecesi : 6.30 Rekor:

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ. Rapor Tarihi.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ. Rapor Tarihi. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MAZERET SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Sıra No: Öğrenci No: Öğrenci Adı Soyadı Rapor Tarihi Sınav Tarihi Ders Adı Ders Kodu Görüş 31.10.2017

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 19.07.2016 297 01-06 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof. Dr. Reşat SELBAŞ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. KARARLAR:

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı) 06-07 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl 6 Aralık Pazartesi 7 Aralık Salı 8 Aralık Çarşamba 9 Aralık Perşembe 0 Aralık Cuma Fizik I (Grup 6) - İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

İNŞAAT 1. İ1. Ders. 6.Ders. 7.Ders 14:10-14:55 15:05-15:50 16:00-16:45. Türk Dili II Uzaktan Eğitim

İNŞAAT 1. İ1. Ders. 6.Ders. 7.Ders 14:10-14:55 15:05-15:50 16:00-16:45. Türk Dili II Uzaktan Eğitim Mathematics II Statik Uzaktan Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Burak ŞAHİNER Bilgisayar Destekli Teknik Resim B201/ Engineering Statics Bilgisayar Destekli Teknik Resim B201/ Engineering Statics Statik Tenis Tarihi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ MAZERET SINAVI BAġVURU DEĞERLENDĠRME LĠSTESĠ. Rapor Tarihi

MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ MAZERET SINAVI BAġVURU DEĞERLENDĠRME LĠSTESĠ. Rapor Tarihi Sıra No: MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YL GÜZ DÖNEMĠ MAZERET SNAV BAġVURU DEĞERLENDĠRME LĠSTESĠ Öğrenci No: Öğrenci Adı Soyadı Rapor Tarihi Sınav Tarihi Ders Adı Ders Kodu 1 090506035 Ahmet

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANI : SEZGİN SEZER SEZON : DÖNEM : DERS : MAT113 - Matematik I SECTION :

ÖĞRETİM ELEMANI : SEZGİN SEZER SEZON : DÖNEM : DERS : MAT113 - Matematik I SECTION : ÖĞRETİM ELEMANI : SEZGİN SEZER SEZON : 2017-2018 DÖNEM : DERS : MAT113 - Matematik I SECTION : 1 1 Endüstri Mühendisliği 4 100201009 2 1 Geomatik Mühendisliği 4 120208009 3 1 Endüstri Mühendisliği 4 130201009

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Oturum Tarihi Oturum Sayısı 01/07/2015 2015/07 Bölüm Kurulumuz, Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ali ĠNAN ın BaĢkanlığında

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

Dönem Ders Adı ELEKTRİK MAKİNELERİ I. Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10

Dönem Ders Adı ELEKTRİK MAKİNELERİ I. Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10 ELEKTRİK MAKİNELERİ I HEL116 Ders Optik Kodu 676116 Ders Şubesi 10 Sıra Öğrenci No Soyadı Adı Not 1 21249273 GÜNDOĞDU FATİH B2 2 21350356 ÖZTOSUNLAR DOĞAN A3 3 21385918 AKBULUT OKAN F2 4 21450451 AKMAN

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

DURGUNSU KANO OLİMPİK UMUTLAR YARIŞLARI 31 Ağustos - 01 Eylül 2013 SAPANCA GÖLÜ / ADAPAZARI

DURGUNSU KANO OLİMPİK UMUTLAR YARIŞLARI 31 Ağustos - 01 Eylül 2013 SAPANCA GÖLÜ / ADAPAZARI DURGUNSU KANO OLİMPİK UMUTLAR YARIŞLARI Ağustos - 0 Eylül 0 SAPANCA GÖLÜ / ADAPAZARI AĞUSTOS 0 CUMARTESİ.GÜN 000 m. ELEMELER VE FİNALLER Derece Sonuç 0.00 K- 000 m. GENÇ ERKEKLER. ELEME Derece Sonuç RİZE

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 13.08.2015 Toplantı Sayısı: 32 Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine, Fakülte Yönetim Kurulu 13.08.2015 Perşembe günü,

Detaylı

DERS (BÜTÜNLEME NOT KONTROL) LİSTESİ Akademik Dönem : Güz Dönemi

DERS (BÜTÜNLEME NOT KONTROL) LİSTESİ Akademik Dönem : Güz Dönemi Dersin Optik Kodu : 676103 Ders Kodu : HEL 103 Dersin Adı : ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇÜMLERİ Şubesi : 20 1 21386216 ACER, MÜNÜR 678 F3 2 21386221 ARSLAN, FURKAN 678 F2 3 21386235 ARTUÇ, ADEM 678 F2 4 21386287

Detaylı

Fırat Üniversitesi TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ(M.T.OK) BİLİMSEL HAZIRLIK

Fırat Üniversitesi TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ(M.T.OK) BİLİMSEL HAZIRLIK ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ(M.T.OK) BİLİMSEL HAZIRLIK 1 14525513 MUSTAFA BAYRAM ÇAKIR 53 54 2 16509538 EMRE AKDAĞ 68 52 3 16525001 ZÜBEYDE YEİÇ 68 72 4 16525002 HAYRİYE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar 11: Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ÇAP ve YANDAL başvuru değerlendirmelerine ilişkin Bölüm Başkanlığının 01.10.2018 tarih ve E.83147 yazısı ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YA OKULU KURUMDIŞI DERS ALMA TALEBİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Ders Bilgileri Yerine Ders Bilgileri Sıra Adı Soyadı Bölümü Kodu ve Adı Ders Yükü ECTS Kredisi

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU) TAF-Türkcell Küçükler Festivali (ZONGULDAK GRUBU) Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Zonguldak Kategori : KÜÇÜK ERKEKLER Tarih : Katılan Takım Sayısı : Katılan Sporcu Sayısı : 0

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) 2016 YGS'YE BAŞVURAN ÖĞRENCİ EĞİTİM BİLGİLERİ LİSTESİ

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) 2016 YGS'YE BAŞVURAN ÖĞRENCİ EĞİTİM BİLGİLERİ LİSTESİ Sıra No CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) 2016 YGS'YE BAŞVURAN ÖĞRENCİ EĞİTİM BİLGİLERİ LİSTESİ Kimlik Bilgi Kaynak Öğrenci No Okul Tür / Alan / Dal Mezuniyet Bilgisi Diploma Notu 1

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARI FORMU

YÖNETİM KURULU KARARI FORMU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI OTURUM TARİHİ VE SAATİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI 2.04.201 / 12.30 14 04-08 Fakültemiz Yönetim Kurulu Fakülte Dekanı Prof. Dr.

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AML - 10. Sınıf / E Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 1009 BORA HAZAR 2 1011 CEM TUNÇ ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI) 1 1188 RAMAZAN AYDIN 2 1262 BATUHAN KURU ATL - 10. Sınıf

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışma Adı : Yarışma Bilgileri TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışmanın Yapıldığı İl : KOCAELİ Kategori : KÜÇÜK

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

ZEYNEP KÖSEM KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAKÜLTESİ UFUK EFE MARMARA ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)

ZEYNEP KÖSEM KARADENİZ TEKNİK ÜNV. TIP FAKÜLTESİ UFUK EFE MARMARA ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) EREN BAKŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNV. MELİH HAKAN GÜNEŞ İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNV. ZEYNEP KÖSEM KARADENİZ TEKNİK ÜNV. AYŞENUR GÜLMEZ BÜLENT ECEVİT ÜNV. HAZEL ERİM BALIKESİR ÜNV. EMİR CAN KARDEŞ NAMIK KEMAL

Detaylı

Endüstri Müh-Endüstri Alan içi Tezli Yüksek Lisans

Endüstri Müh-Endüstri Alan içi Tezli Yüksek Lisans Endüstri Müh-Endüstri Alan içi Tezli Yüksek Lisans Başvuru Giriş Sınavı AGNO Başarı No Ad Soyad Ales Puanı Notu Notu Notu Tercih Durumu 1. 444 VEYSEL KARANİ NURDAĞ 86.245 88 96.730 89.30 1 ASİL 2. 2344

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEZUNLARIMIZ

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MEZUNLARIMIZ ADEM ÇALANER ERHAN CAN ÖZCAN BEGÜN ÜNAL TUĞBERK BAŞTEPE İDRİS AKDENİZ ESRA KARAKÖSELİ SIRMA KAFA T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2013 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2012 2013 MEZUNLARIMIZ BOĞAZİÇİ

Detaylı

ADI-SOYADI İLAN NO MEZUN OLDUĞU ÜNV. LİSANS MEZUNİYET ORTALAMA SI YÖK 4'LÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN 100'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIKLARI ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Eşdeğer e-yds YÖKDİL KPDS Yabancı Dil Notu Öndeğerlendirme

Detaylı

28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ KAYDA GELMESİ GEREKEN YEDEK ADAYLAR

28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ KAYDA GELMESİ GEREKEN YEDEK ADAYLAR 28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ KAYDA GELMESİ GEREKEN YEDEK ADAYLAR Biyomühendislik 26. 2172 REYHAN YANIKOĞLU YEDEK Biyomühendislik 15. 2750 CANER CEBECİ YEDEK Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı 0.0.2018 32 01 01- Mezuniyetler hk. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Detaylı

ELEKTİRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONTENJAN:15

ELEKTİRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONTENJAN:15 ELEKTİRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONTENJAN: NO ADI SOYADI DURUMU MURAT İZMİRLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 0,, 0-MF- HAYRİ MURAT SAĞIROĞLU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 0,0. 0-MF- MEHMET BARBAROS

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVLARINA MAZERETLERİ NEDENİYLE GİREMEYEN ÖĞRENCİLER

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVLARINA MAZERETLERİ NEDENİYLE GİREMEYEN ÖĞRENCİLER 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAVLARINA MAZERETLERİ NEDENİYLE GİREMEYEN ÖĞRENCİLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğrenci No Adı Soyadı Rapor Tarihi Raporlu Olduğu Gün Sayısı 130601007 Aysun

Detaylı