YAZ OKULU OKUL NO ADI SOYADI FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞI ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ OKULU OKUL NO ADI SOYADI FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞI ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA"

Transkript

1 YAZ OKULU OKUL NO AD SOYAD FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN KODUGİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ DERSİN KDERSİ ALACAĞ ÜNİVERSİTE AÇKLAMA EEE 4238 Digital Signal Procssing EEE 404 Digital Systems and Signal Procssing Gaziantep Üniversitesi Erkan ŞAN EEE 3230 Power Systems Analysis EEE 471 Power Systems Analysis EEM 2115 Elektromagnetik Alan EEE 261 Elektromagnetics Elektrik Elektronik Mert Can UZUNÇAVDAR Mert Can UZUNÇAVDAR CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Fakültesi NS 2155 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği Aziz Kunter YLMAZ Üni. İnş Hidrolik NS 3113 Zemin Mekaniği CVE 321 Zemin Mekaniği Mustafa Kemal YLMAZ Pamukkkale Üni.Fak. NS 3119 Çelik Yapılar CVE 487 Çelik Yapılar Hüseyin TEKİN NS 3119 Steel Structures Steel Structures Üni. İnş İ.Anıl KARAKURT NS 2119 Ölçme Bilgisi İNŞ 2016 Topoğrafya Ünv.Fak.İnş Buğra ÜNER PHY 1302 Physics CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithms and

2 Karar Tarihi : T.C. MANiSA celal BAYAR Uxivnnsirnsi vrurrnnnisr-ir r,trur,rnsi y6nnrinn KURULU KARARLAR Karar Sayrst:201912,2 Karar 5 :Falciiltemiz loliimleri oerencilerinin Yfi Yaz Okulu derslerini baska bir iiniversitedetr alma talobine iliqkin Boliim E[itim Komisyonu Raporlarr ile dilekgeleri okundu. Yaprlan gortlgmeler sonunda; Aga$rdaki tabloda ofrenci numarasr, adr soyadr almak istedi[i dersler ile dersi alacalr i.iniversitesi belirtilen dfirencilerin Yiiksekofiretim Kurumlannda Onlisans ve Lisans Diize'yindeki Programlar Arasmda Gegig, Qift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasr fuedi Transferi Yaprlmasr Esaslarma itiqtin Ycjnetmelik"in22.maddesinin l.bendinde, " Yurt iginde veya yurt drgrnda bir yiiksekiifretim ]<urumuna kayrth olan iifirencinin, ulusal ve uluslararasr ii[renci defiqim programlarr kapsantrnda veya 6zel iifrenci olarak aynr diizeyde bagka bir yiiksekiifretim kurumundan aldrfr ders veya uygulamalarrn kredileri, ilgili yiinetim kurulu kararr ile kayrth oldu[u diploma programrndaki yiikiimliiltilderinin yerine sayrlabilir." denildi[inden, ilgili ogrencilerin O}retim Yrh '{az Okulunda Ozel O[renci olarak bagka bir iiniversiteden ders almasrnrn uygunlufuna oybirlifii ile karar verildi. 2O8-209 YAZ OKULU UNiYERSiT,DDKi DERSiN KoDU ve UNVERSiTE 3l l9 Qelik Yaprlar NS 3131 Qelik Yaprlar NS 3131 Qelik Yaprlar 3101 Yapr Stati[i MATH loo Calculus MATH 1OO2 Calculus NM 324 Qelik Unv.Muh.Fak.ins.MUh. Unv.Muh.F Unv.MUh.Fak.ing,Muh. Ozan QETNKAYA MAK 2114 Termodinamik MAK2122 MUhendislik Malzemeleri MAT 2332 Milhendislikte Sayrsal Yontemler 15181s337 Miihendislik Mtihendislik Malzemeleri r EskiEehir Osmangazi MUh.Mim, Fak Mak. Miih, MAT 3O1 M MAT 101 Calculus ir Katip Qelebi U, t403120t1 PHY 101 Physics MAKll12Statik Statics and Strenght of Materials Ayberk $lk MAT 1301 Matematik Dokuz Eylill Unv.Muh.Fak.Mak Miih MAT 1302 Matematik MAT OO Matematik PHY 1304 Physics l PHY Physics MAK 3103 Mekanizma 313 Sistetn Analizi ve Unv,Muh.Fak.Mak.MUh Physics PHY l0l Physics T Dokuz Eylul A( 2119 Mulcavemet MA( 2015 Unv,Mtlh,Fal<.Mal< Miih Mukavemet

3 Mustafa ABAC MAK 2i 13 Termodinamik l Termodinarn MAK 3103 Mekanizma TekniEi Sait Can PARLAK MTH 2301 Differential Eguations FZ 1304 Fizik Mel<anizma TekniEi MAT 2015 Differansiyel Denl<lemler PHY 102 Fizik 8 Unv Muh.Fak,Mak.Mtih. zmir Katip Qel.Uni. in9.mi.ih. T vor r M.Mustafa GULTEKN FZ 105 Physich Eskigehir Teknik Unv.Miih.Fak.ins.MUh. MTH 2301 Dif1'erential MAT 219 EskiEehir Teknik Eguations Differential Unv.Bil.Milh. Eguations Dokuz Eyliil Yaprlar Unv Mijh Fak inq.milh NS 3l0l Yapr Statifi N$ 3007 Yapr StatiEi NS 3131 Qelik Yaprlar Steel Unv, Structures Milh.Fak.hrE Miih. NS 2134 Hidroloji Hvdrolosv N$ 342 Foundation Eskiqehir Teknik Engineering Enqineerinq Unv,Muh.Fak.ins.Muh M.Melih PA.LAZ NS 3131 Qelik Yaprtar N$ 3028 Qelik Batuhan GURHAN Bafuhan OZMEN CMl2l Foundation Zuhal GOKDERE CM2 Foundation Ensineerins Ertan EFE NS 4151 lnqaat Muhendislifi Tasarrmr Kemal BARDAKC Berkan OZE L N$ 342 Foundation Ensineerins CVE 446 Bilgisayar Destekli Hidrolik tasaflm MAT 20 Matematik Diferans iyel Berke (ARAKA$ MAT 1OO2 Mathematics MHN 2101 Miihendislik MAK2325 Mekani[i Miihendislik tvtekalt gt MAT2039 EskiEehir Teknik U nv.mi.ih. Fal<.lns.Miih. Pamukkkale Unv.M0h.Fak,inq,Muh. Dokuz Eylill Univ.Miih.Fak. EskiEehir Osmangazi Univ,MUh.Fak,-ingaat Muh, Dokuz Eyllil Unv.M0h.Fak Dokuz Eylul Unv.Mtih Fak.Makina Mi.irh Dokuz Eyliil Unv,Fen Fak.Matematil< BuEra DURiUN PHY 101 Physics Dokuz Eylill Unv,Miih. Fak Melis Su GUNDU6AN MAT 2039 Dokuz Eyliil Unv.Fen Fak.Matematik MAT 002 Dol<uz Eyliil PHY l30l Physics Mathematics Unv.Miih.Fak. PHY 1 l0l Physics Dokuz Eyliil MHN 100 Bitgisayar Destekli N$ l0tl Teknik Unv.MUh.Fak. Teknik Resim Resim MAT 2039 Dokuz Eyliil Unv MUh Fak -lneaat Muh. Dokuz Eyliil Unv,Fen Fak.Matematil< s8 Ozan GO( MAT 1OO2 Dokuz EylUl Mathematics Unv.MUh.Fak.-Bil gisayar' Muh PHY 1304 Physics l PHY Physics l ) Burak SEN()ER l Berkan AKBA$AK,MAT 205 MAT 205 Denklernler zmir Katip Qelebi Univ.. Milh.ve Mim.Fak.- Malz Bil ve Miih tzmir Katip Qelebi Univ.. MUh,ve Mim.Fak.- Malz Bil,ve Mtih. r Anrl Can OiTEM MAT 1301 Matematik MAT 101 Calculus izmir Katip Qelebi Univ.- Miih.ve Mim.Fak,- Elek.Elekr. M0h. END 2107 Advanced Computer COE 201 Computer and Aoolications izmir Katip Qelebi Univ.- Mllh.ve Mim.Fak.- Makine Mtih, '

4 r Ahmet Deniz KARAGO, MAT 205 lzmir (atip Qelebi Univ - MUh,ve Mirn.Fak.- Makine Miih FZ 1301 Fizik PHY 101 Fizik UygLrn Elber Fulkan ARSLAN KM 1311 Genel (imya CHE 101 M0hendisler igin Kimva MAT 21 1 Sakarya Univ.-Mi.ih.Fak.- Endustri Muhendislii BUlent GUlrlEg FZ 1301 Fizikl PHY 101 Fizik zmir Katip Qelebi Univ.. Mtlh.ve Mim.Fak.- Makine MUh. r Cansel KUL END 4234 E Giivenli[i ve iegi Sa[L[r Reyhan $EN Ahmet Can DNQ Denl<lemler r603r5024 Tahsin ALTNTA[; MAT 205 E54l l q Saflrtr ve GiivenliSi MAT 205 MAT 205 Dileransiyel Denklernler zmir Katrp Qelebi Univ.- Mlih.ve Mim.Fak.- Makine Mtlh. zmir Katip Qelebi Univ M0h.ve Mim.Fak.- Makine Mtlh, izrnir (atip Qelebi Univ MUh,ve Mim Fak - Makine Mtih PHY 101 Physics Katip Qelebi ve Dokuz EylUl Universitesi MAT l00l Calculus Muhendislik F. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Muh, MTH 2301 Differantial Equations MAT 205 Differantial Eouations s061 Kubra $ANL MAT 101 Calculus (atip Qelebi Universitesi Miihendislik F. Elektrik MTH 2301 Difforantial MAT 205 Elektronik Miih Equations Differantial Equations Alperen Bil-GiN EEM 2113 Elektronik EEM 301 Elektronik Sakarya U.MUh F. Elektrik Elektronik M Jiyan AYK PHY 101 Physics Katip Qelebi Universitesi PHY 1304 Physics PHY 102 Physics Elektronik Miih UygLrn Uyguu Yiiksel MAHMUTOGLU MAT 101 Matematik MAT 102 Matematik Yagar PARJLT EEM Elektrik Tesisleri EEN 319 Elektrik Tesis eri EEM 3228 Ytlksek Geri im EEN 460 YUksek TekniEi Gerilim TekniEi s0 S0leyman Eerk ERDURAN MAT 1001 Calculus s6 Gdkberk KAPLAN Katip Qelebi Universitesi MUhendislik F. Elektrik Elektronik Muh. Pamukkale Unv.Miih.Fak. Elektrik Elektronik Muh PHY l30l Physics Dokuz Eyliil Universitesi Mtihendisl ik Fal<0ltes i Bilgisayar MUhendislii CSE 133 ntroduction to Prnqramminq EEM 21 5 Elektromanyetik Alan EEM 3l l3 Elekrrik Makineleri r Birand TOPUZ MTH 2301 Differantial Equations t Omer $lr.tr CSE ntroduction to PY l30l Physics CME 1201 Algorithms and Programmine Electromagiletics Electrical Machinery MAT 205 Differantial Equations CME 1OO1 Algorithms and Programmins MAT 1001 Calculus PHY 101 Physics Osmangazi Uni.Mtihendislik Fakilltesi Elektrik Elektronik Milh. Katip Qelebi U.Mi.lh F.Elekt.Elek.Miih. Dokuz Eyliil Universitesi Miihendislik Faktlltesi Bilgisayar MUhendisli!i Mustath Cern MTH l30l Mathematics MAT 1001 Calculus Dokuz EylUl ONAN U.Mtih.F.Bileisavar MUh. r Furkan Dokuz EylUl Universitesi

5 SAKARYA MAT l00l Calculus CSE ntroduction to cme l20t Prnorqmmino Algorithms and l 503 l 0043 Cavit BEKR EEM 21 l3 Elektronik Electronics EEE 2103 Circuit Theory Circuit Analysis MTH 2301 Differantial Equations 1s Differzintial Eorrations Milhendislik Faktlltesi Bil gisayar Miihendisli!i usmangazl Uni.Miihendislik Fak0ltesi Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Miih Talha KOZ-U EEM 2113 Etektronik EEE 2103 Circuit Theory s Eleotronics Circuit Aralvsis Osmangazi Uni.Miihendislik FakUltesi Elektrik Elektronik Milh. EEE2102 Circuit Theory Circuit Analysis r Furkan Berl,r PHY 1304 Physics PHY 102 Fizik 1 (atip Qelebi SAYRM U.Miih.F.Elekt.Elek.Miih Qalatay AQABEY MAT 1001 Calculus CSE 133 ntroduction to Prosrammino CME 1201 Algorithms and Prosrammins OmeTERDOGAN MATH 1851 Calculus Dokuz Eyliil Universitesi Miihendislik F. Bilgisayar Muh. Mulla Srtkr Kogman U.Muh.F.Elekt.Elek Miih tmza Prof. Dr. Nevzat ONAT Dekan V. Bagkan funza imza imza Prof,Dr. s KAYAAD Prof, Dr, M A YURDUSEV Prof.Dr. Enver ATiK r.iu:r" Uy. Uy. imza imza imza imza Dos.Dr. Y KoQYiGi'f Dog.Dr.A u Ozrunr< Dr.ogr.uyesi o ESKi Raporror +.YUye Uy" Uy" Fatma NKAYA Faktilte Sekreteri

6 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLAR Karar Tarihi : Karar Sayısı : 2019/24 Karar 7: Fakültemiz Bölümleri öğrencilerinin Öğretim Yılı Yaz Okulu derslerini başka bir üniversiteden alma talebine ilişkin Bölüm Eğitim Komisyonu Raporları ile dilekçeleri okundu. Yapılan görüşmeler sonunda; Aşağıdaki tabloda öğrenci numarası, adı soyadı almak istediği dersler ile dersi alacağı üniversitesi belirtilen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik in 22.maddesinin 1.bendinde, Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. denildiğinden, ilgili öğrencilerin Öğretim Yılı Yaz Okulunda Özel Öğrenci olarak başka bir üniversiteden ders almasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. OKUL NO AD SOYAD Mehmet KZLTAŞ YAZ OKULU FAKÜLTEMİZDEKİ DERSİN GİDECEĞİ ÜNİVERSİTEDEKİ KODU VE AD DERSİN KODU VE AD CSE 3105 Object Oriented Analysis CME 2210 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CME 3206 Software Engineering DERSİ ALACAĞ ÜNİVERSİTE AÇKLAMA Burak ŞAHİN CSE 3101 Computer Organization CSE 3105 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CME 2206 Computer Architecture CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering Veli Murat YÜKSEL Doğukan TURAN CSE 3101 Computer Organization CSE 3105 Object Oriented Analysis CSE 4103 Software Engineering CSE 1133 ntroduction to PHY 1304 Physics CSE 2134 Logic Desing CME 2206 Computer Architecture CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering CME 1001 Algorithms and CME 2003 Logic Desing Mehmet Cevdet ERTEN Büşranur SEVER Burak BULUT Oğuz TÜRKMEN Mert Ozan İRĞAÇ Erkan ŞAN Alperen BİLGİN Ender MENDİ PHY 1304 Physics CSE 2134 Logic Desing MTH 2302 Numerical Methods in Engineering EEM 2115 Elektromanyetik Alan EEM 3228 Yüksek Gerilim Tekniği EEM 3234 Elektrik Tesisleri EEM 3230 Güç Sistem Analizi EEE 4237 Programmable Logic Controller EEM 2113 Elektronik CME 2003 Logic Desing MATH 2059 Numerical Methods Calculus Calculus Physics Elektromagnetics EEEN 460 Yüksek Gerilim Tekniği EEEN 319 Elektrik Tesisleri EEEN 350 Güç Sistem Analizi EEE 442 Programmable Logic Controller EEM 3301 Elektronik Devreleri Marmara Ü.F.Elekt.Elek. Ü.F.Kimya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Elek.Elektr.Mühendisliği Pamukkale Üni. Elektrik Elektronik Gaziantep Üni.M. F.Elek.Elektr. Uludağ Ü.F.Elekt.Elek. EEM 3228 Yüksek Gerilim Tekniği EEEN 460 Yüksek Gerilim Tekniği Pamukkale Üni. EEM 3230 Güç Sistem Analizi EEEN 350 Güç Sistem Analizi Elektrik Elektronik Ayseli Erem BAT Calculus Ü.F.Kimya Gizem CENGİZ Calculus Mathematics Ü.F.Kimya Biyomühendislik Damla ALTNDAĞ Calculus Calculus Kimya Mühendisliği ve

7 Mathematics Kıvanç ERGEN EEM 2118 Elektronik EED 2012 Analog Electronics Biyomühendislik Ünv.Fak.Elek.Elekt Berkay TÜRKYLMAZ Arda FİDAN Burak KAYALAR Torun Bartu ÇELİK Emine ÖZ Deniz KNAYER Mert Can UZUNÇAVDAR Berkay ÇETİNKAYA Mikail AKİ Can ALTNSOY Ayseli Erem BAT Metin Oktay BAYRAM Oğuzhan AKSU Mustafa BAYRAK PHY 1304 Physics CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar Ünv.Fak. CSE 1133 ntroduction to CME 1001 Algorithms and Bilgisayar CSE 1133 ntroduction to EEM 2113 Elektronik CME 1001 Algorithms and EED 2012 Analog Electronics Ünv.Fak. Elektrik Elektronik CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 2134 Logic Desing CME 1214 Logic Desing Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Kimya Calculus MTH 2302 Numerical Methods in Engineering PHY 1304 Physics MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Calculus Calculus Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Bilgisayar Calculus Numerical Analysis Kimya Mühendisliği Calculus Physics Kimya ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Calculus Numerical Analysis Kimya Mühendisliği Burak Onur VARL CSE 3137 Object Oriented Analysis CME 2210 Object Oriented Analysis Onur ÖZDEMİR CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Mert TÜRKOĞLU Barış ZRHL Ünv.Fak. Bilgisayar CSE 1124 Object Oriented CME 1002 Algorithims and Ünv.Fak. Bilgisayar Mustafa Elmas ORZAN PHY 1304 Physics Özgür Taylan DUMAN EEM 2113 Elektronik EEM 1103 Bilgisayar Programlama EED 2012 Analog Electronics BİL 1002 Bilgisayar Programlama Ünv.Fak. Elektrik Elektronik Ülkünur AYDN İlker YELEKÇİOĞLU Metehan KRKCOĞLU Mustafa Batuhan OYMAK Ünv.Fak. Elektrik Elektronik CSE 3137 Object Oriented Analysis PHY 1304 Physics CSE 3105 Object Oriented Analysis and Design CME 2210 Object Oriented Analysis Physics CME 2210 Object Oriented Analysis Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak. Bilgisayar

8 Kubilay PEKZORLU CSE 4103 Software Engineering PHY 1304 Physics CME 3206 Software Engineering PHYS 1102 Physics HELVAC Kaan ÖZDOĞAN Serkan ATASOY CSE 1133 ntroduction to EEM 2115 Elektromagnetik Alan EEM 2126 Elektromanyetik Dalga CME 1201 Algorithms and EEM 2201 Elektromagnetik Alan Kuramı EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Kuramı MAT 2083 Differential Eguations Marmara Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Bilgisayar Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Muharrem Denizer DEMİR Talha ÇELEBİ Enes Can ÖZER Gülben EMİROĞLU Mesut UÇAR Berat ARDÇ EEM 2113 Elektronik EEM 2126 Elektromanyetik Dalga EEM 3301 Elektronik Devreleri EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Bursa Uludağ Ü.F.Elekt.Elek. Kuramı EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Elektromagnetic Ünv.Fak.Elektrik Theory Elektronik EEM 2126 Elektromanyetik Dalga EEM 2202 Elektromanyetik Dalga Kuramı Bursa Uludağ Üniversitesi EEM 2113 Elektronik EEM 3301 Elektronik Devreleri Elektrik Elektronik ve FZK 1071 Basic Physics Makine Mühendisliği CSE 1124 Object Oriented MAT 2083 Differential Eguations CME 1212 Algorithms and Calculus Calculus Calculus Calculus Soner SEZER Calculus Barış ZRHL CSE 1133 ntroduction to CME 1201 Algorithms and Eren KOCADAĞ Calculus Osman Taylan GÖKÇEN Calculus Şuayb Osman DÜZCE Ünv.Fak.Bilgisayar Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Bilgisayar Ünv.Fak.Kimya Ünv.Fak.Kimya EEM 3117 Otomatik Kontrol EEM 2113 Elektronik EEM 4240 Elektromekanik Enerji EEM 3105 Otomatik Kontrol EEM 3301 Elektronik Devreleri Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Dönüşümü EEM 3504 Elektrik Enerji Dönüşümü Hakkı Can TÜRKER EEM 2113 Elektronik EEM 3301 Elektronik Devreleri Eren TOSUN PHY 1304 Physics Calculus Physics Bursa Uludağ Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Kimya Mühendisliği Değil Calculus Batuhan KOÇ Calculus PHY 1304 Physics Physics Uğur GENÇER Calculus Üniversitesi Kimya Mühendisliği Ünv.Fak.Kimya Cahid ALR Çağlar ZEYBEK Mert Can DEMİRCİ Onur YAZC MAT 1001Matematik Ünv.Fak. Bilgisayar MAT 1002 Mathematics CSE 3105 Object Oriented Analysis and Design CSE 4103 Software Engineering CSE 1124 Object Oriented Calculus Calculus CME 2210 Object Oriented Analysis CME 3206 Software Engineering CME 1212 Algorithms and Rıtvan TÜZÜNER MAT 101 Calculus ntroduction to Talha TURGUT EEM 1103 Bilgisayar Programlama Computer EEM 2115 Elektromanyetik Alan Electromagnetic Theory Çağatay AÇABEY Ümit HAKİ PHY 1304 Physics MAT 1071 Calculus FZK 1071 Basic Physics Calculus Kimya Mühendisliği Ünv.Fak. Bilgisayar Ünv.Fak.Bilgisayar Katip Çelebi Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Elektrik Elektronik Mühendisliği Bursa Uludağ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Üniversitesi

9 PHY 1304 Physics Physics EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Elektromagnetic Theory Deniz Eren GENÇAY PHY 1304 Physics Physics Deniz Eren GENÇAY Calculus Ülkünur AYDN Calculus Afşin ÖZDOĞAN İbrahim ÜNLÜER Nurettin Taha FÜZÜN MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Calculus Numerical Analysis Calculus E+11 Mathematics Calculus E+11 Mathematics Berk ORTAK Calculus Ali HACET EEM 2126 Elektromanyetik Dalga Calculus Elektromagnetic Theory Kimya-Elektrik Elektronik Mühendisliği Ünv.Fak.Elektrik Elektronik Ünv.Fak.Kimya Ünv.Fak.Kimya Kimya Mühendisliği Kimya-Biyo Mühendisliği Kimya-Biyo Mühendisliği Ünv.Fak.Kimya Kimya-Elektrik Elektronik Mühendisliği Sacit YLDZ MAT 1302 Matematik MAK 2119 Mukavemet MAT 1072 Matematik MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2004 Mukavemet Süeda DİNSEVER MAK 1112 Statik MAK 2120 Mukavemet MAK 1014 Statik MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Canberk AKNC MAK 1112 Statik MAK 2120 Mukavemet MAK 1014 Statik MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Koray EVCİL MAT 1301 Matematik MAK 2119 Mukavemet MAT 1071 Calculus MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 1072 Matematik Gökhan KAPLAN MAK 2113 Termodinamik MAK 2119 Mukavemet MAK 2007 Termodinamik MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2111 Malzeme Bilimi MAK 2005 Malzeme Bilimi Ufuk Onat TAŞ MAK 2120 Mukavemet MEE 3018 Dynamics of Machinery MAK 2022 Mukavemet Üni. Fak. Mak İlker BİLİR MAK 3142 Üretim Yöntemleri MAK 2132 Dinamik MAT 1302 Matematik MAK 2120 Mukavemet MAK 3019 İmal Usulleri MAK 2010 Dinamik MAT 1072 Matematik MAK 2004 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. Uludağ Üni. Fak. İnş. Uludağ Üni. Fak. Mak Yücel HARMANL MAK 2119 Mukavemet MAK 3103 Mekanizma Tekniği MAK 2015 Mukavemet MEE 3025 Mechanisms Üni. Fak. Mak. MAK 3131 Sistem Analizi ve Kontrol MEE 3017 Sistem Model ve Analiz Buse KALAY MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği MMM 2027 Mühendislik Üni. MAK 2122 Mühendislik Malzemeleri Malzemeleri Fak. Mak Doğukan KARAARSLAN MAK 2132 Dinamik MAK 2122 Mühendislik Malzemeleri MAK 2010 Dinamik MAK 2006 Mühendislik Malzemeleri Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2114 Termodinamik MAK 2008 Termodinamik Gülşah BÇAKC MAK 2120 Mukavemet MAK 2119 Mukavemet MAK 2004 Mukavemet MAK 2003 Mukavemet Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2132 Dinamik MAK 2010 Dinamik İrem TURAN Birtan ŞENGÜL MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Üni. Fak. Mak. MAK 3131 Sistem Analizi ve Kontrol MEE 3017 Sistem Model ve Analiz

10 Faruk KURT Mutlu TAŞSEKİ Eftalya KAYA Can KORKMAZ Tolga SEVEN Burak KARA MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 1112 Statik Statics MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik MAK 1112 Statik MAK 1002 Statik Uludağ Üni. Fak. Mak. MAK 2132 Dinamik MAK 2010 Dinamik MAT 1301 Matematik MAT 157 Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 156 Matematik MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2022 Mukavemet Ahmet Kerem KALYONCU MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. MAK 2120 Mukavemet MAK 2022 Mukavemet Enis MACAR Bilgesu SARTAŞ MHN 1101 Teknik Resim MAK 1106 Bilgisayar Destekli Teknik MAK 1003 Teknik Resim MAK 1004 Bilgisayar Destekli Uludağ Üni. Fak. Mak. Resim Teknik Resim Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik MAT 156 Matematik Üni. Fak. PHY 1304 Physics Physics Elektrik-Elektronik Tayyip Hüseyin HAYTA MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği Aziz TEMEL Sinan BAKN MAK 2119 Mukavemet Strenth of Materials Üni. Fak. Mak. MAK 1112 Statik Statics MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Mak. MAT 1302 Matematik Matematik Nasim ALSEDRAMDAN MAT 1301 Matematik Matematik Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik İbrahim Mert ALTN Makine Dinamiği Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Yiğit DANDİL Enes ALPAYDN Alihan ÜNVER Eren AKDAĞ Makine Dinamiği Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Heat Transfer Üni. Fak. Kimya. MAK 3117 sı Transferi Processes Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği CHE 1311 General Chemistry CHEM 1007 Basic Chemistry Marmara Üni. Fak. MAT 2332 Mühendislikte Sayısal Mak. Yöntemler MATH 2059 Numerical Methods MAK 2119 Mukavemet MAK 2015 Mukavemet Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği MAK 3025 Mechanisms Kaşif Oğuzcan AYDN Ata Mustafa ÖZBEK MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği MEE 3172 Computer Application in Computational Mechanical Engineering Mechanics Üni. Fak. Mak. MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Sefa ARDAHAN MAK 3103 Mekanizma Tekniği Mekanizma Tekniği Üni. Fak. Mak Makine Dinamiği Baturalp ÇELİK Üni Makine Dinamiği Fak. Mak. Alperen Üni. Fak. Bilg AYDOĞDU MAT 1301 Matematik Matematik Ahmet İlkhan Üni. ORUÇ MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Fak. Mak Cem AYTULUN Üni. MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Fak. Mak. Üni Ali Berk DOĞAN MAT 1302 Matematik MAT 1010 Matematik Fak. Mak. Üni. Fak. Mak Sefa KÖYLÜER Makine Dinamiği Görkem TÜRKERİ Üni. MAK 3103 Mekanizma Tekniği MEE 3025 Mechanisms Fak. Mak Mehmet ŞEN Üni. Fak. Mak. MAK 2114 Termodinamik Termodinamik Cem ÇETİN Üni. Fak. Bilg. MAT 1302 Matematik Matematik

11 Kağan TOPRAK Makine Dinamiği Alperen DALGÇ MAT 1301 Matematik Matematik Sercan ÇETİN Makine Dinamiği Murat ŞİŞKOLAR Barış BAYZ Önder GÜLER Ümran CİNDAR Atakan ULUPNAR Umutcan ATEŞ Umutcan ATEŞ Dilay KURLU Yudum SOYÇAN Ali Deniz GÜLÇUBUK KM 1311 Genel Kimya MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik FZ 1304 Fizik MHN 1122 Lineer Cebir MHN 2101 Mühendislik Mekaniği FZ 1301 Fizik MAT 1301 Matematik BL 1306 Temel Bilgisayar Programlama Makine Dinamiği KİM 1015 Kimya MAT 1009 Matematik MAT 1010 Matematik MAT 2083 FZK 1072 Temel Fizik MAT 1078 Lineer Cebir MAT 2083 NS 1012 Statik FZK 1071 Fizik MAT 1071 Matematik BMB 1002 Bilgisayar Programlamaya Giriş Physıcs PHY 1101 Physıcs MATH 101 Mathematics PHYS 103 Physics MATH 201 Differantial Equations Eyüp Ercan AVCOĞLU İsmail Enes ÇAKMAK Batuhan GÖLBAŞ Kamil ASLAN Ahmet Utku PELEN Hüseyin Kürşat ÇAKMAKL Salih UÇAR Ahmet Meriç CANSZ Burak GÜLER Batuhan ULAMŞL MAT 1301 Matematik FZ 1301 Fizik FZ 1301 Fizik MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MAT 1301 Matematik FZ 1301 Fizik FZ 1301 Fizik KM 1311 Genel Kimya BL 1306 Temel Bilgisayar Programlama MAT 1302 Matematik MHN 3120 İstatistik PHY 1304 Physics MAT 101 Mathematics MAT 102 Mathematics MAT 1009 Matematik FİZ 1101 Fizik FİZ 1101 Fizik MAT 1009 Matematik MAT 1010 Matematik MAT 1009 Matematik FİZ 1101 Fizik FİZ 1101 Fizik KİM 1015 Kimya ntroduction to Computer MAT 1010 Matematik MAT 2011 Matematik MDN 2215 İstatistik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik Üni. Fak. Mak. Üni. Fak. Bilg. Üni. Fak. Mak. Üni. Fak. Mak. Üniv.Fak.Ortak Üniv.Fak.Ortak Üniv.Fak.Ortak Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. Elektrik-Elektronik Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. İnşaat Uludağ Üniv.Fak. Bilgisayar Uludağ Üniv.Fak. Makine Üniv. Fak. Biyomühendislik Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Met.ve Malz. Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Met.ve Malz. Gazi Üniv.Mühendislik Fak.Bilgisayar Üniv. Fak. Bilgisayar İzmir Katip Çelebi Üniv. Ortak Ders İzmir Katip Çelebi Üniv. Ortak Ders Üniv.Fak.Endüstri Üniv.Fak.Endüstri Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv.Fak.Tekstil Üniv. Fak. Endüstri Üniv.Met. Malz. Üniv.Met. Malz. Üniv.Met. Malz. Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak.

12 Nurdan KOCABYK Cemal Türker SOYDAN Efe Can ÇOKGÜLEN PHY 1304 Physics Abdullah AKARSU Onur BAŞARAN Emin ÇNAR Veysel GÜNAY Serhat DUMAN PHY 1304 Physics Efe ŞENYÜREK Tunahan BİLGİN PHY 1304 Physics Büşra DURSUN İsmail Enes YAZAR Melis Su GÜNDUĞAN Kenan ERSOY PHY 1304 Physics PHY 1304 Physics MAT 2011 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 1002 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik Calculus MAT 2083 MAT 1072 Calculus FZK 1071 Basic Physics Physics Calculus MAT 2011 Matematik MAT 1001 Matematik MAT 2011 Matematik MAT 2011 Matematik Üniv. Fak. İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv.MühTekstil Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Bilgisayar Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv. Mühendislik Fak. Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Uludağ Üniv. Fak. İnşaat Uludağ Üniv. Fak. Makine Uludağ Üniv. Fak. Makine Üniv. Fak.Elektrik-Elektronik Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Üniv.Fak. Üniv.Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak. Üniv. Fak.İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv. Fak.Tekstil MAT 2011 Matematik Üniv. MAT 2011 Matematik Sine Gül ARULAT Calculus MAT 2011 Matematik BAŞKARANFİLCİ Üniv. Fak.İnşaat Üniv. Fak. Çevre Üniv. Fak.Tekstil Üniv. Mühendislik Fak.Kimya Üniv. Fak.İnşaat Yiğit Doğuş YÜR NS 3105 Yapı Statiği NS 3119 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş MHN 1101 Teknik Resim NS 1011 Teknik Resim K.Ali OKUMUŞOĞLU NS 3131 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş Ç.Güven GÜNER NS 2107 Dinamik NS 2106 Mukavemet NS 2009 Dinamik NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik Burak PERVANE NS 3123 Betonarme NS 2106 Mukavemet NS 3011 Betonarme NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş Emre AMİROĞLU Anıl EKMEKÇİ Burak TUFAN NS 3119 Çelik Yapılar NS 3131 Çelik Yapılar NS 3111 Zemin Mekaniği MAT 1301 Matematik NS 3028 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Soil Mechanics MATH 2853 Differential Eguations Matematik NS 2155 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği S.İbrahim YLMAZ NS 2115 Mukavemet NM 201 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. Ünv. Fak.İnş. Muğla Sıtkı Koç.Ünv.İnş. Ünv. Fak.Bil. Üni.Fak.İnş. Akdeniz Ünv.Fak.İnş.

13 NS 1103 Temel Bilgisayar Programlama EEM 101 Temel Bilgisara Programlama Akdeniz Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Gamze ÖZEN MAT 205 Differential Eguations İzmir Katip Çel.Üni..Mim. Fak. NS 1103 Temel Bilgisar Programlama COE 108 C Programlama NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş Ulaş KÜRÜM MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MAT 1071 Matematik MAT 1072 Matematik Uludağ Ünv.Fak. İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2011 Mukavemet A.Kunter YLMAZ NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş. NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Batuhan ERİM NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2140 Ulaştırma NS 2014 Akışkanlar Mekaniği NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Burak GÜL MAT 1301 Matematik NS 2106 Mukavemet MAT 1009 Matematik NS 2002 Mukavemet Ünv.Fak.İnş. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Yusuf KURKUNÇ NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş Süheyp EVİZ NS 2101 Dinamik NS 2009 Dinamik Ünv.Fak.İnş. NS 3023 Hidrolik Eren AKKAYA NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2140 Ulaştırma NS 2014 Akışkanlar Mekaniği NS 3025 Ulaştırma Ünv.Fak.İnş Beyza KALMUK NS 114 Statik NS 3023 Hidrolik NS 1012 Statik Ünv.Fak.İnş Serkan KOÇ NS 2115 Mukavemet NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2001 Mukavemet NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Oğuzhan ÇİFTTELİ MAT 1301 Matematik CHE 1311 General Chemistry MATH 1001 Calculus CHEM 1007 Basic Chemistry Mar.Ünv.Fak.Bil.Müh Mert TURHAL K.Hilal ÜNAL NS 2109 Malzeme Bilimi MTH 2302 Numerical Methods in Engineering MHN 3120 İstatistik MATH Differential Eguations Malzeme Bilimi Numarical Analysis Mathematics MDN 2215 İstatistik B.Mustafa KARAKAYA MAT 1301 Matematik MAT 1009 Matematik NS 4151 İnşaat Mühendisliği Tasarımı Ertan EFE Karayolu Tasarımı Üni.Fak.İnş. Üni.Fak.Kim. Üni.Fak.Biyo. Ünv.Fak.Maden. Ünv.Fak.. Ünv.Fak.İnş. Üni.Fak.İnş. Değil Furkan PİLAVC NS 2107 Dinamik NS 2009 Dinamik NS 3023 Hidrolik Ünv.Fak.İnş. NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Yasin ÇİFTÇİ PHY 1304 Physics NS 3023 Hidrolik Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Ünv.Fak.İnş Taner ŞENER PHY 1304 Physics NS 2115 Mukavemet NS 2001 Mukavemet Ünv.Fak.Elektrik- Elektronik Ünv.Fak.İnş Eren Özgün YALÇN NS 2115 Mukavemet NS 2106 Mukavemet NS 2107 Dinamik NS 2011 Mukavemet NS 2012 Mukavemet NS 2014 Dinamik Uludağ Ünv.Fak. İnş Can BAYR NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya Ünv.Fak.İnş. NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği NS 3112 Zemin Mekaniği NS 3014 Zemin Mekaniği Ünv.Fak.İnş.

14 Y.Berkan TOPÇUOĞLU NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar M.Fatih GÜRBÜZ NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş. Ünv.Fak.İnş Mazlum AĞRMAN NS 3119 Çelik Yapılar NS 3105 Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği Ünv.Fak. NS 3123 Betonarme NS 3011 Betonarme Fırat YLDZ MTH 1302 Mathematics Calculus Ömer KRÇAL NS 3123 Betonarme NS 3105 Yapı Statiği Betonarme Yapı Statiği Çağrı ERGİN NS 2106 Mukavemet NS 2002 Mukavemet Berkay KELEK M: Furkan AKPNAR MAT 1301 Matematik MAT 1302 Matematik MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Matematik Matematik Hidrolik Numarical Analysis PHY 1304 Physics Physics Gülümser GÜRLER NS 3119 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Üni.Fak.Kim. Üni.Fak.İnş. Ünv.Fak.İnş. Üni.Fak.Bil.. Üni.Fak.İnş. Üni.Fak.Kim. Üni.Fak. Elk.Eletronik Ünv.Fak.İnş Yasin KUŞ NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş. NS 3023 Hidrolik Okan UÇAN NS 2115 Mukavemet NS 2107 Dinamik NS 2001 Mukavemet NS 2009 Dinamik Ünv.Fak.İnş. MHN 3120 İstatistik NS 2011İstatiğe Giriş İsmail SOLMAZ NS 3111 Zemin Mekaniği 321 Zemin Mekaniği Pamukkale Ünv.Fak.İnş. NS 3131 Çelik Yapılar 487 Çelik Yapılar NS 2107 Dinamik NS 2009 Dinamik S. Can PARLAK NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği Ünv.Fak. FİZ 1304 Fizik FİZ 1102 Fizik Ö.Çağrı GÜRPÜZ NS 3131 Çelik Yapılar NS 3028 Çelik Yapılar Ünv.Fak.İnş. NS 2119 Ölçme Bilgisi NS 2016 Topoğrafya M.Can TURAN NS 3131 Çelik Yapılar NS 3101Yapı Statiği NS 3028 Çelik Yapılar NS 3007 Yapı Statiği Ünv.Fak.İnş. NS 3102 Yapı Statiği NS 3008 Yapı Statiği Hidrolik can KAPLAN NS 2109 Malzeme Bilimi MTH 2302 Numerical Methods in Engineering Numerical Analysis Malzeme Bilimi Üni.Fak.İnş H.Hüseyin VAROL NS 2155 Akışkanlar Mekaniği NS 2014 Akışkanlar Mekaniği Ünv.Fak.İnş. NS 2140 Ulaştırma NS 3025 Ulaştırma Didem YÜKSEL MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh GMD 4117 Proses Kontrol Process Control Ünv.Fak.Gıda.Müh Sakarya Ünv.Fak.Endüstri Melek DURMUŞ MAT 1302 Matematik MAT 112 Matematik Sakarya Ünv.Fak.Gıda GMD 2104 Akışkanlar Mekaniği GMD 210 Akışkanlar Mekaniği Ünv Alara ATİK MHN 2101 Mühendislik Mekaniği MAK 2325 Mühendislik Mekaniği Fak.Endüstri Fulya ALPERDEM MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Ünv.Fak.İnşaat GMD2134 Akışkanlar Mekaniği Akışkanlar Mekaniği Deniz ÖZTÜRK MAT 1302 Matematik Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Dicle Ünv.Fak.Elkt- EEZ 205 Elektronik Gözde DAŞ Alişan TORUNOĞLU MHN 3120 İstatistik MİM B5331 İstatistik 1 Dicle Ünv.Mimarlık Fak. GMD2134 Akışkanlar Mekaniği NS 206 Akışkanlar Mekaniği Dicle Ünv.Fak.İnşaat Uludağ MAT 1301 Matematik MAT 1071 Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Uludağ MAT 1302 Matematik MAT 1072 Matematik Ünv.Fak.Bilg.Müh Uludağ Ünv. MAT 2083 Fak.İnşaat

15 Ezgi SOYLU MTH 1301 Mathematics- Mat 1001 Calculus-1 İmza Ünv.Fak.Kimya Mühendisliği Prof. Dr. Ahmet TÜRK Dekan Başkan imza imza izinli Prof.Dr. S KAYAARD Prof. Dr. M A YURDUSEV Prof.Dr. Enver ATİK Üye Üye Üye imza imza imza imza Doç.Dr. Y KOÇYİĞİT Doç.Dr.A U ÖZTÜRK Dr.Öğr.Üyesi O ESKİ Raportör Üye Üye Üye Fatma İNKAYA Fakülte Sekreteri