illilllili ŞUBAT 1983

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "illilllili ŞUBAT 1983"

Transkript

1 illilllili ŞUBAT YAYlN KURULU Prof. Dr. Turan Y AZGAN - Doç. Dr. A. Mertol TULUM - Doç. Dr. Eiıis ÖKSÜZ - Doç. Dr. Musta.f'a E. EliKAL - Yar. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN - Yar. Doç. Dr. Ahmet YÖRÜK- Dr. Taner KA- RAHASANO~LU.. TORK DONYASI ARAŞTIRMALARI 0 Sayı ı az 0 Ş u b.a ı İki Ayda Bir Yaymlalıır. 0 Sahibi ı Türk Dünyası Araşiı.rmalan Vakfı ' Adına Prof. Dr: Turan YAzGAN 0 Yazı İşleri Müdüro : Er kal ETÇİOGLU 0 İdarehane: Hoşka.dem Mahallesi, Kınktulumba Sokağı, Belediye Sarayı Arkası, Aıikaravt Mehmet Efendi Medresesi----;- Df~gi- Baskı, Kazancı Matbaa,. cılı.k Sanayii 0 Eiyatı, 400 TL., Yıllık Abone Bedeli (6 Sayı) TL. ÖğTetmeıi ve Öğrencilere 1500 'İ'L. Yurtdışı : Almanya 50 DM., A.B.D. 27. $, Ban]qı. Hesap No.: Türkiye Vakıflar Bankas ı Aksaray Şubesi 20/ Ziraat Bankası Aksaray Şubesi HABERLEŞME ADRESI : P.K. 94.,... Aksaray/İSTANBUL Telefon:

2 HilAFETiN OSMANLlLARA GEÇiŞ I ile ilgili RiVAYETLER * ".Yazan: Dr. N. Ahmet ASRAR Çeviren: Süleyman -TOLOCO. Genellikle, Osmanlı Sultanı Ya,vuz Selim'in, 'de Memlüklere karşı çıktığı Mısır seferinde, Aıbıbasi Halifesini,.halifelik ünvanı hak kını Kendisine bırakmağa zo_rladığ ına ve bu ünvanı kendi üzerine aldığına inanılır. Bu hususta. nakledilen ri.vayetler, çok sayıda ve ekseriya birbirij1e zıttır. Burada, onl_a~dan bazılarını _zikretmek kôfi gelecektir. MemiOk Sultanı ei-gavri'nin, üzerine y'ü rüyeiı Sultan ı. Se Iim'i karşılamaya gittiği esnada, Abbasi Halife~i ei-mütevekkil Ala'll6h'ı beraberinde götürdüğü ı ve Merc-i Dôbil\'da yenilmesinden 'son ra, Halife'nin Osmanlı Sultanına esir düştüğü söylenir. Sulton onu saygı ile karşıladı, ona bir f:ı.il'at.hediye etti ve Haleb'e dönmesine izin verdi 2 Osmanlı ordusunun Haleb'e yarışından sonraki ilk Cumada (29 Ağustos 1516), ei-utroş cômiinin minberinden, Sultan I. Selim'in halife ilôn edildiği bir "~utb&" okundu. Hatip, onun ismini, şimdiye =kadar yalnı7 Halife için kullanılan bir ünvan olan " Hôkim u 'I-Haremeyni'ş-Şerifey~_" (Mukaddes Mekke ve Medine Şehirlerinin Hôkimi). diye -. :.. o \,. * Makale'nİn aslı için bk. Dr. N. Ahmet Asrar, "The Myth Alıout the. Transfer of the Caliphate to the Ottomans", Journal of Regional Culturaı 'institute Clfan, Pakistan, 1\ırkeyJ, vol. V, No. 2-3, Tahran CSpring and Summer, 1972), pp ı Ibn İyıls, An Accou:nt of the Ottoman Conquest of Egypt, Eng. trans. W.H. Salmon, London i921, pp. 6-7; Uzunçarşılı, İ.H., Osmanlı Tarihi, İstanbul 1949, II, İbn İyiıs, a.g.e., s. 47.

3 TÜRK DUNYASI A,RAŞTIRMAI.ARI Şubat 1983 zi kretti. Bunu işitince, Sultan'ın gözleri yaşardı v~ hatibi, bunun yerine "Hôd imu' I-Haremeyni'ş - Şerifeyn" diye okumaya dôvet ederek, düzeltti. Hutbenin sonunda, hatibe, zôt-i şahônesine ait ~ıymetli bir elbise verdi 3 Diğer bir rivayete göre, bu hadise 20 Şubat 1517'de Kahire'deki Melik Mü'eyyed camiinde vuko buldu i, Yine başka bir rivayete göre, "Halife.. ünvanı, Ypvuz Sultan Selim'e ei-mütevekkil tarafından resmen lstanbtji'da verilmişti. Bu rivayete göre, ı. Selim'in bereberinde Kahire'den istan bul'a götürülen ~her ulemôsı, Istanbul'daki Türk ufemôsının rehberliğinde bir toplantı yapmış ve bütün dini esasları müzakere. ettikten sonra, hilôfetin, islôma en büyük hizmeti yapmış olan Osmanlı la ra geçmesine karar vermişlerdi. EI-Mütevek>kil'in, Ayasofya cômiinde G özel bir merasimle Sultan ı: Selim'e "Halife" ünvanını takdim ettiği ve ona kendi hil'i:ıtını ve kılıcını. verdiği söylenir 0 _ Diğe~ bir müellif 7, bu konuda bize değişik bir rivayet nakleder. on.un rivayeti, hülôsa olarak, aşağıdaki şekildedir : "Yavuz Sultan Selim, Mısır'da ikameti esnasında, Halife ünıvanını taşımaktan zev-k duyan ei-mütevekkil'e.hürmette as-. la kusur etmedi. Birgün,.Sultan, Halife'ye, kendisini lstanbul'a götürmeyi, teklif etti. Halife bu teklifi takdiri e karşıladığını söy 'ledi; fakat nezôketle reddetti. Daha son~a. Sultan'a şu şekilde hitap etti : "Gecmiş yüzyıllar boyunca, halifelrı<, son derece duygusuz ve Iiyôkatsiz kimselerin elinde kaldı ve netice olara,k, maddi ve mônevi değerlerini kay;betti. Bugün herkes, sade_ce dini bir lider olamk, tıclife'yi hakir görüyor; ve ben bu husust~ son derece müteessirim. Şu anda, halifeliğin gerçek değerini ve kudsi güoünü bilen ve aynı zamanda, d-ünya işlerine son derece vôkıf, sizin gmi bir hükümdario görüşmek şerefine mazhar olduğum icin, kendimi, çok bahtiyar ıbir kimse olara~ görüyos von Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, Tr. trc:mehmed Ata, İstanbul , IV, 196; Gücüyener, Fuad, Yavuz Sultan Selim, İstanbul ' 1945, n ~ Danişmend, İ.H., İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 197İ, n Diğer bir rivayete göre, Halifelik ünvanı, YaV\ı.z'a lstanbul'daki Eyüp Sultan camlinde devredilmiştir. s Daztişmend; l.h... a.g.e., II, 37-38; Öztuna, Yılmaz, Türkiye Tarihi. İstanbul , V, Gücüyener, Fuad a.g.e

4 S. TÜLÜCÜ: HİLAFETİN OSMANLlLARA GEÇİŞİ rum. Kur'an-ı Kerim'in bir eyetinde şöyle buyurulmaktadır: 'Sana emanet ecmen şeyi en lôyık olana ver" (Nisô so resi, ôyet : 58) ve ~amamen eminim ki, benim bu harek e~im, Peygamberimizin ruhunu hoşnut edecektir. Bundan dolayı, Halife ünvanını senin himcryene ve senin evledına bırakıyorum.' ei-mütevekkil' in Sultan Selim'e "Allah seni hayırlı kılsın" sö:cü, onu ç_ok duygulandırdı ve "AIIah'a yemih ederim ki, şayet ben bu şerefe lôyrk olmasaydım, kabul etmezdif!1" diyerek, Halife ünv'anım kobul etti" \ Bu rivaye-te göre, haji.felik, Sultan Selim'e.bizzat ei-mütevekkil tarafından Kahira'de verilmiş oluyordu. Bununla beraber, müellif, bunu destekleme sadedinde h~rhangi bir tar ~hi delil vermez. Hatta Uzunçarşılı gibi ciddi ve dikkatli bir müell.if bile, günümüz Türk tarihçileri ve _ôlimlerinin umumi kanaatı doğr.~l~usunda yanılmış görurymektedir ve o, "Osmanlı Tarihi". adlı büyü'k eserinin bir yerinde, 'Abbasi Halifesinden Halife ünva-: nını devrelan Sultan Selim'in, Isiörn dünyasındaki nüfuzunun arttığını" o.belirtir. Da ha ilerdeıki sayfalarda, Halife'rıin, lstan-. 'bul'da iken, ünvanını ı. Selim'e devrettiğini 10 söyl~r.' A!bbcisi Halifesi ei-müteve'k'kil hakkında tafsilôth bilgi, sadece, muas ı r Mısırlı tarihçi )rbn iyôs'ın eserinde bulunmaktadır. Onun rivayet!, hülôsa olarak, 'şu şekildedir:,s Gücüyener, Fuad, a.g.e., n, Uzunçarş.ılı, i.h., a.g.e., n, o AyDı mll., a.g.e., n, '280. n ilin!yas, a.g.e.,.s Aynı mll., a.g.e., s. 47. "Meinluk Sultanı Kansüh ei-gavri'yi mağlup ettikten son-. ra, Sultan t Selim, Haleb'deki sarayına uğradı ve o vakit, Ha IJfe Emirü'I-Mü'minin ei"mütevek'kil ve yanında_ Şôfii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden Kemôleddin et-tavil, Muhyiddin ~ Demiri ve Şihô beddin ei-futohi adlı üç kadı, sıra ile, Sultan Selim'in huzuruna çııktılar _ 11 Sultan Selim, Hali.fe'ye saygı ile muamele etti. ve ona oturmasını rica etti. Sonra onu tekrar lbağdad'a göndereceğine söz verdi. Halife yola çıkma k üzere iken, Sultan. ona 'bir hil'at hediye etti ve "onu kaçmaması için göz altına alamk~' Hal eb' e geri gönderdi 12 Sultan, namına hutbe okunan ei-utroş camiinde cuma namazını kıldı. Keza, Haleb ve civarındaki bölgelerin minberierinden onun adına.hutbe.oku- -93-

5 TÜI\K DÜNYAS~.A)tAŞ~I Şubat nuyordu 13 ;. Bu.a rada, MemiOklerin mağiobiyet haberi Kahire'ye. ulaşınca, ei-mütevekkil'in baıbası, Eryıirü'I-Mü'minin Ya'kub. ei M~tems ~k. kendisinin, Halife'nin vekili okırak tôyin edildiğini ilôn etti. Önce, halk, onun iddiasını şüphe ile karşıladı,. zira. onlar, halifeliğin Seyyid Halil oğullarından/ birine verileceğini zannediyorlardı, fakat ei-müstemsi k, ei-mütevekkil'in, vekili olarak kendisini tôyin ettiğini te'yit e~en, Kadı Şemseddin b. Vahiş vasıtası yla gönderilen bir mektubunu gösterdi ve halk ikna edilmiş oldu ı.: ei-müıteveık kil, Kahira'ye muzafferen girişi münasebetiyle Osmanlı Sultanının yanında bulundu ve müteakip cuma gününde, Kahira'deki ve Mısır'ın diger kısımlarındaki ca- milerin ımirrberler i nden, Sultan Selim nômına hutbe okundu. Ya'kCrb'un Halife'nin vekili ojma durumu son.a erdi.. Daha.sonra, Halife ei-mütevekkil, deniz yoluyla istanbul'a gönderildi (Temmuz 1517) ve bir zaman sonra,devlet parasını Çarçur ede~ rek, bayağı ~ir hayat sürmeye bdşl~yınca, Sultan'ın sempatisini kaybetti ve 1520 yılında. Yedikule'ye hapsedildi ıs. Halife, ı. Selim'in ölümüne kadar hapishanede kaldı. Selim'in oğlu ve ha-. lefi Kanuni Su~tön Süleyman, Halife'yi ve Mısır'dan getirilen diğer mahpüsları serbest bıraktı. Halife ei-mütevekkil'in Kahire':ye geri qönmesine müsaade edildi ve orada ona günde 60 dirhem tahsisat verildi 16 Hôlô 1-:falife ünvanını taşıdığı halde, 1543 yılında orada öldü" 17 Bu mdiomattan başka, İbn lyôs ta-..ratından, halifeliğin Yavuz Sultan Selim' e ve hatta Sultan Süleyman;a. geçişi hakkında tek bir kelime zi.kredirmiş değilelir ıs. Ne diğer bir Osmanlı kaynağı veya muasır Arap tariheisi bu mes'ele üzerinde durur ve ne de bununla ilgili henhangi bir.ı~ Aynı mll., a.g.e.,_ s. 49. ı~ Aynı mll., a.g.e., s ıg. Keza bk. Uzunçarşılı, İ.H., a.g.e., IT, 280;.Arİı.old, T.W., T)ıe Calipbate,.Oxford 1924, p ' ıs İbn İyas, Bedayi'u'z-Zuhür fi VekQ.yi'ı'd-Duhür,.Bulak 1312/1894, m, 237. "İbtihacu't-'İ'evArih" CSüleymaniye ktp.; Rusrev Paşa, nr.' ) in müellüi Mebined b. Hoca Sa'deddin Efendi'ye göre, yul{arda.mevzuu bahs edilen ş~. sadece Abbasilerdendi ve adı Şerif Abbasi idi ve ona gündelik olarak, 60 akçe (dinar değill nisbetinde tabsisat bağlanmıştı Cİbtihacu't-Teva.nıı. vr. 48a). - ı1 lbn İyas, An Account of the Ottoman Conquest of Egypt, p ıs Bununla beraber, Seyyid Emir All; bu durumu, İbn İY,as'm I. Selim'e karşı takındığı peşin hüküm ve menfi tavrı gösteren bir husus olarak yorumlar CToynbee, A.J., Survey of International Affairs, London 1925, p. 38, dipnot). -94-

6 S. TüLücü, HİLAFETİN. OSMANLlLARA. GEÇİŞİ ' vesika mevcuttur. Istanbul'da Topkapı Sarayı Müzesinde hôlô muhafaz~ edilmekte olan Emônôt-i Mukadd~e (Kô'be'nin anahtarları, Hz. Peygamber ve ashôıbının bımktıı klcirı eşyalar)'den çok bahsedilir ve onların Halife ei-mü-tevekıkil tarafından Sultan ı. Selim'e teslim edildiği söylenir. Daıha ilerde göreceğimiz gibi. bunlar,. ı. Selim'e ei-müteveıkkil değil, Mekke Şerifi tarafından verilmiştir. ~ Keza hatırda tutulması gereken bir nokta da şudur: Sultan Selim, oğlu Şehzade Süleyımaı:ı'a Mısır ve Suriye'nin fethini ha Iber veren bir mektup 19 yazdığı zaman, Halife'nin ünvanını deruıhte - ettiğin~ dair herhangi bir şey söylememiş-tl Ocak-Şubat 1517 tarihli mektuıbunda, Mısir seferini bütün' tafsilôtıyla vermektedir. Marc-i Dôbik ve Ridôniyye savaşları, Kahira'ye muzaf.., feren girişi uzarinde mufassalan durduğu ve Mekke Şerifinin kendisine biat etmeye geldiğini yazdığı halde, halifeliğe dair hiçbir şey.zrkretmemiştir. Sultan ı. Se.lim'in, ferman ve mektuplarında sık sık kullandığı Halifetullôh fi'i-arz (AIIah'ın Yeryüzündeki Vekili). Zıl_ fullôh. fi'i-arz (AIIah'ın Yeryüzündeki Gölgesi) ve. Halifetu'I-Mus Hmin. (Müslümanların Halifesi) gibi unvaniara g_elirıc~. bunlar, herıhangi bir şeye delôlet etmemekteqir. Zira Sultan S~lim bu ünvaniarı Mı,sır'ın fethinden önce kullanmıştı. Onun, Sultan ll. Mehmed, ll. Murad ve Yıldırım Bayezid gibi selefieri ve Sultan Süleyman'dan, son hükümdar Sultan Vahideddin'e kadar bü~ün halefleri, Se.lçu'klu, Timurlu, MemiO k, Özbek Şeybôni ve Moğol hanedonlarına mensup muhtelif hükümdarlar, zaman za- -man bu ünvaniarı kullan:mışlardı.' Açikça ifade edilelbilir ki halifeji.k, Sulten 1. Selim' e. veya onun halen erinden birine Halife ei-mütevekkil veya onun tem silcilerinden herhangi biri tarafında-n, resmen verilmiş değildi ve bu 'hususta söylenenler, aneçık birer hayal mahsulüdür. Bu-. nunla beraber, Osmanlıların gerçek kudret ve nüfuzunu, lslôm Cilemindeki yerini ve liderli klerinin bütün ileri gelen lslôm hükümdarları tarafından kabulünü hesaba kattığ ımız : zaman, denilebilir ki, dini ~a:mi yet olmasa bile bizzat Osmanlılar ve 19 Sultan Selim'in oğlu Şehzade Süleyma.n'a yazdığı mektubun. metni için bk. Feridün, Ahmed Bey, Munşe'atü's-Selatin, İstanbul 1275/ 1859, I, ' -95-

7 ToRK DÜNYASI A,RAŞTIRMA,LARI Şubat diğer müslüman devletler icin, hilôfetl ele geçirme gayreti, tq_ mamen boş. ve gereksiz bir iddia değildi. Tarihçi lbn.. Haldun, çok zaman. önce, Arapların, -'halifelik müessesesini ayakta tu-.. \ tan önemli şartlardan biri olan- " idare etme.k.abiliyeti"ni yitirmelerinden sonra, Isıarn dünyasının liderliğini kaybettiklerini ve şimdi bu şer~fin T-ürklere geçtiğini ifade etrnişti ~ 0, Insan daima kuwetli olmaya meyleder. Bu, tabii bir olaydır.. Sultan Selim'in iron, Mısır ve Suriye'nin f ethi ile kazandı~ı ku.wet ve nüfuz, kan akıtılma:ksızın, Hicaz, Lübnan, Filistin, Bingazi, Nubya ve Cezayir'in Oı?man l ı idaresi altına geçmesini sağladı. Sultan Selim'in Mısır'da ikameti esnasında, bağlılıklarını arzetmek ıüzere, uzak ve yakından birçok heyetler geldi. Btı heyetierin en mühimi, Mekl<e Şerifinin heyeti idi. Şeyh :Serekq} b. Muhammed, zaferlerini tebrik etmek ve itaatini arzetmek üzere, oğlu EbO Numeyy 21 'i, Me'kke. ve Medine'nin anahtarları ve Ernô-nôt-i İ\ll uk,addese 22 ile Sultan'a gön.derdi ~s. Aynı zamanda Şerifin, oğlunu Suriye ve Yemen'den gelen hacıların lideri 20 İbn Haldıin,. Mukaddime, Tr. tre. Zakir Kadiri Ugan, İstanbul 1954, I, 52; Türkçe bir kaynağa göre, Şeıif Berekat, oğlu ;Ebıi Numeyy ile beraber, bizzat Mısır'da Sultan'ı ziyaret etti ve ona bağlılığını arzetti Cbk. Heza.rfen, Huseyn, Tenkihu't-Teva.rth, Sıileymaniye ktp:, Fatih, nr. 4303, vr. 43a). 22 İ.H. DAnişmend pu emanetleıin bir listesini veıir: Dendan-ı Saadet CHz. Peygamber'in dişi>, Kadern-i Şeıif <Hz. Peygamber'in ayak izi), Na'leyn-i. Sddet (Hz. Peygamber'in ayakkabısı), Seyf-i Saadet <Mukaddes kılıç>. Asa-yı Saadet <Mukaddes asa), Kavs-i Saadet <Yay), Seecade-i Saadet (Secce4e),. Gasl-i Nebevi suyu (Hz. Peygambe_r'in mübarek cenazesini yıkamak -için ' kulianılan su), Mifta.h-ı Beyt-i -Muazzani <Ktı.'be'nin anahtan), Kamis-i Fahrü'n-Nisa CHz. Fatıma'nm gömleği). Kamis-i Seyyidü'ş Şa.Jıeda <İmam Hıiseyin'in gömleği), SıJyıif-i Cehar-Yar CDört Halife'nin kılıçlan), Kelam-ı Kadim bi-hatt-ı Osman <Hz. Osmlı.n'm elyazısıyla Kur'an-ı Kerim) ve KeHun-ı Kadim bi7hatt-ı Ali (Hz. Ali'nin elyazısıyla Kur'an-ı Kerim). Bunlardan başka, bir hırka CHırka-i Şeıif) ve ili sancak ( Sancak-ı Şerif veya IJva-yı Saadet) vardı. Bu sanca.kıaidan birinin, I. Sıil~ynian devrinde ı;tanbul'a getirildiği söylenir <bk. Dlı.nişmend, İ.H.; a.g.e., II,.43 ve 88). Bütün bu emanetler, aynı anda lstanbul'a getirilmiş değildi Bunlar, muhtelif zamanlarda S.ultanlann hazine ve koleksiyon una ilave edilmişlerdi. Z3 Uzunçarşılı, İ.H., a.g.e. n, 278; Gücüyener, F., a.g.e., n. 158; Altundağ, Şinasi, Selim I, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1966, x;

8 s, TÜLÜCÜ: HİLAFETIN OSMANLlLARA GEÇİŞİ olarcık tôyin etmesini Sultan'dan rica ettiği -söylenir 2 ~. Sultan bu özel heyeti huzuruna kabul etti ve -onun oğluna bir hil'atla kılıç.hediye ederek ve ona Cidde limanının vergilerini ve güm-: rüik resimlerini toplama salôıhiyetini vererek, Şerif.in ricasını il<obul etti. Böylece,.Hicaz 6 Temmuz 1517'de Osmanlı lmparatorluğuna katıldı 2 ~. Sultan Selim öldü ü z~an, Şerif Berekôt _ höjô Hicaz'da hüküm sürüyordu. Sultan Süleyman, ş~rif'e, tahta çı1~ışını haber. veren ve Osmonlılara bağlılığını devam ettirmesi yolunda ter mennisini ifade eden ıbir mektup gönderdi 26 Buna cevap olamk, Şerif Berekôt b. Muhammed, Sultan Selim'in ölümü -dolayısıyla -tôziyelerini bildiren rve Süleyman'ııı oüjqsunu _tebri k.ede~ bir mektup gönderdi. Ayrıca, eleisi Necmuddin Ebu'I-Aii'yi, Sultan~a itaatini.arz etmek üzere;. Osmanfı sarayına gönderdi ~ 7 Böylece, Sultan Süleyman, Osmanlıların lslôm dünyasının lideri olmalarırio müslümanların mônevi baş-kentndan tasvip qlm!ş oldu. 2' Heza.rt'en, Husein, a.g.e., vr. 43a. 25 Aynı mll., a.g.e., vr.. 43a; Anonim, Fetihname-i Diyar-ı Arab, vr. 6aa-b. 2s Sultan Süleyİnan, Şerif Berekat'a -yazdığı Arapça ;ı:nektubunda: babası:nm vefatından ve devlet idaresinin kendi eline geçtiğind~ bahsediyor ve böylece, halifelik görevini ve "Hadim-i Beytulla.b ve1-harem" ünvanını derubte ettiğini söylüyordu. Süleyman ay-. rıca, ölmüş ola.ı;ı. babasının rubu- için, özel dua meclisleri tertip etmesini ve kendisinin tahta çıkışını ilan etmesini Şerif'e büdirmekteydi. Yine o, Osmanlı İmpa.rarorlu~ ile Hicaz.Donpnyonu. arasın,daki münasebetlerin zamanla gelişeceği ümidini taşıdığını beyan ediyordu Cbk. Fer-idün, Abm~d Bey, a..g.e., I, 500-SOl). 27 Sultan'a Arapça cevabında, Şerif Be:rekat. kısaca şunları söylüyordu : "Mektubtİnuztı aldık ve onu okuı:i:ı.akla ziyade'siyle memnun ol~ duk. Emirlerinize binaen, babanizın vefatı haberi ve _ cülüsuıluz; halka duyuru,ldu. İşiamın düşmanla.rına karşı kazandığıniz zaferleıinizi; yakından takip edip, takdir ettiğimiz.için, si:z;e daima sadıkız. Mektubunuzu alır a:_lınaz, bütün ~nemli şahsiyetjeri, Ka'be'ıim ve diğer Y erlerin ulemasını davet ettik ve tahta Çıkışınızı hepimiz memnuniyetle karşıladık. İslamın zafer ve başarısı için, devletiniziii ve idarenizin devamını temenni ederiz. Kafirlere karşı mücade-: lenizde ittifakla sizin arkanızdayız. Babanız Sultan Selim'in keder verici vefatından dolayı taziyelerimizi arz etmek. ve ayrica cülüsunuzu. tebrik etmek için, elçimiz Necmuddin Ebu '~-Ali'yi, yüce sarayımza gönderiyoruz ve Zat-ı Şabanenizin _onu şefkatle kabul edeceğini samimi_yetle ümit eçl.eriz." (Feridün. Ahmed Bey, a.g.e., I, >.

9 TÜRK DÜNYASI A,RAŞTIRMALARI Şubat Sultan Süleyman Atfjbasi Halifesine çok hürmet gösterdi ve ona karşı son derece nazik davrandı. Bununla beraber Sultan, ştmdiki halde sadepe isimde kalmış olan hukuki ünvanını devre~mesl Için, Halife'yi icbar etmeye. o kadar hevesli değildi. Görüldüğü üzere, onu daha zryade Mekke Ş_~rifinin desteği alôkadar ediyordu ve Şerif'in, kendisine bağlılığını öildirm!3sinden memnun.oldu. Şu da var.1<1.. ei-mütevekkil'in 1543'de ölümünden sonra, hali-felik müessesesinin ismen mevcut sôhlbl,. $~.lt~ n Süleyman'!~ : 'yol~~dan cekilm iş oldu. Halifeliğin geçiştyle ilgili rivayetlerin m~nşe'i üzerindeki. tepkikler, iık 'idd.ianın, doğulu değil, batılı bir kaynak tarafından ortaya atıldığını göstermeıktedir. lık bilgi,. XVII. asrın sonlarına doğru, Fabricius ve Rosinus tarafından verilmiştir. Onlar Sultan Selim'in, Halife' yi çekilmeye zorladığını 28 ifade etmekle beraber, halifefiğe sahip.çıktığını. ilerf. sürmezler. : Barthold, T.W. Arnold. v.e. F. Stripling gibi. Batılı tari'l:ıçile,r, halifeliğin Osmanlılara geçişi ile ilgili söylentinin ilk defa, d'ohsson'un 'Tableau Generol de I'Empire Ottomıan" (Paris 1788, 1, 232, 271) adlı eser.!nd~ nçıkl.edildiğini söylerler 20 : Maamafih, biz geçenlerde, hilôfeti devrelan Osmanlıların, XVIII. asrın il'k yarısında hôlô güçlü. olduğu kçınaotini. gösteren bir elyazması buldu~. "Hilôfetin A~-i Osmôn'ıa intik ali" _adı altında, Istanbul Süleymaniye kütüp-. h9nesi kataloğu Hacı Mahmud Ef~ndi ~ısmı, nr. 4897'de kay ıtiı bulunan söz konusu yazma, bir risale hôlinde olup, lstanbuf' un önde gelen ôlimlerinder:ı biri olan MOsô ei~kudsi ei-halveti tarafindan, Arapça ve Türkçe olamk kaleme alınmıştır. Herhangi bir yerinde te'jif tarthi zi,kredilmeme kle beraber, muhtellf. kısımlarında geçen 1. Mahmud adından, onun Sultqn 1. M ahmod devrine ( ) dit oldu'ğu kesinlik ka-zanmaktadır. Risalenin adı aldatıcıdır ve onda hilôfetin Osmaniiiara intikali hususunda bir açıklama bulacağını zanneden kimse, hayal kırıklığına uğrar. Tarihi ıbir vesikadan ziyade, Osmanlı hanedanının mustakbel :kudret, istfkrar ve' başarısı :llususurıdo, ulemô ve tıukukçuların söz ve temennilerini hô~i. bir ımecmuadır. Risale, halkın, Osmanlı hanedanının -devamı :hususunda şüpheye düş 'l!üğü IYir zamanda yazılmış görünüyor. Onun as!l gayesi bu şüp FabrichiS, ~orge ve Rosinus CStripling, F., The Ottoman Turks and the Arabs, , Urbana 1942, m, 56'ya istinaden). 2? Aynı mll, a.g.e., ID, 56; Arnold, T.W., a.g.e., s. H ~ 98)- '

10 S. TÜLÜCÜ.: HİLAFETİN osmanlllara "GEÇİŞİ he ve endişeleri d~f eder. görünmektedir. Evvelô,. -.müellif, Mu s.~ tafô es-sıddi'k1'nin "el-muv.ezzin bi't-tcrub. fi'i-fcak beyn e' I A~ern. ve'l-arao".. adlı eserinden nakillerde bulunarak; Aıbqasiler.kuv~ vet rve nüfuzlar.ını ıkayıbe.dince, lslôm dünyasının liderleri ola~. rak Osmanlıların meydana cıktıklarını söyler Sonra müellif, bazı. Kur'an ôyetlerine, Hz. Peygamıb.er'in. hadislerine. ve.hepsi de şu veya bu şekild~. Osmanlıların hllôfe,ti yeniden devam ettireceklerini belirterek kehanette.bulunan Şeyh Abdu'I-Gani Nôbulusi, Şeyh Muhyiddin Arabi, Şeyıh Sadreddin Konevi, Şeyh. Hakki. Salôn Safedi ve Yahyô b. Uikbe gibi önde gelen ulemônın.bazı eserlerine müracaat eder 31 Daha sonra mü~llif, ilgi ce kici bir hikôye anlatmaya başlar. özet olarak, bu hikôyede, bu dünyanın sonuna doğru Rum kôfirlerinin 300 gemilik muazzam bir donanma ile, denizden Şam (Suriye)'o hücum etmeye gelecekleri -söylenir 32 Bu esnada, istanbul tahtında son Sultan, Selim Hôtim aa 'bulunur. Kôfirler Halep, Istanbul ai (Constantinople) ve diğer bazı şehirleri zaptetmeyi başarırlar. Selim Hôtlm kişilik bir ordu ile, kôfirlerle savaşmaya koyulur. ve Hz. Mehdi'nin yardımı ile, bütün bu yerlerden. onları kovar 35 Bu orada, Istanbul boş ve müdafaasız iken, lslôm düşmanları, şe-. hirde kalan bir ovuc müslümanı yener ve ~eçici olarak burada hükumet ıkurarlar. Fokat, Hz. Mehdi ile ıbirltkte Selim Hôtim, zo-. ferle istanbul'a döner -ve kofiriere e~ici ıbir darbe indirir, nihayet islôm ve müslümanlar kurtulur. Gör~vini yaptııktan sonra, Hz. Mehdi Aratbistan'a döner 86 Kitap, Sultan Mahmud'un lslôm düşmaniarına karşı savaşında zaferi için, dua ve hayırlı temennilerle son bulur. Risale, hilôfetin resmen Osmanlı lara intikali hususunda herhangi bir şey söylemez fakat XVIII. asır Tür.k ulemôsının, Ha- 3o sı Müsa el-kudsi el-halveti, Hilafetin Al-i Osman'a intikali, Süleymar niye ktp., Hacı Malımüd Efendi, nr. 4897, vr. 2b. Aynı mll., a.g.e., vr. 2b:sa.. 1s2 Aynı mll., a.g.e. vr.. 3a-b. ss Açık bir şekilde, bu fikir, Mısır fatibi Yavuz Sultan Selim ile, son Sultan Selim Hii.tim arasında bir mukayese amacını gütmektedir. a-ı Müellif, bunun, başşehir İstanbul olmadığını iddia etmektedir. Bu, Arabistan veya Medyen'de küçük bir şehir olabilir <vr. 3b}. 3s Aynı mll., a.g.e., vr. 3b.. ss Aynı mll., a.g.e., vr. 4a. - $9. -.

11 TÜRK D'ONY ASI A,Rı\ŞTIRMt\LARI Şubat.1983 ;, 1 Hfe ünvanı. ıüzerindekl Osmanlı iddiasının meşııuiyetini ispat et-.. me gayretine katıldıklarır:ıı 'gösterir. Şüphesiz, mes'elenin siya si bir yönü de vardır. Son z.amanlarda Sultan IL Aıbdülhamid ( )'in, kendi bünyesinde, halifeliğin eski nüfuz.unu.ihya etme gaı'{retleri ve ıhilôfet sancağı altında lsjöm dünyasını birleştirme teşebbüsü; eski ıünıvanı, siyasi çıkara kullanma faaliyeti idi

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ   Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 02.03.2018 Youtube kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. ARİF ÖZBEYLİ Tahta Geçme Yaşı: 33.3 Saltanat

Detaylı

İMAM ALİ RIZA

İMAM ALİ RIZA Adı İmam Ali Rıza Ünvanı Rıza, Sultan, Horasan, Garib el guruba (gariblerin garibi) Babası Musa-i Kazim Anası Mersiye (lakabı necime) Doğum yeri ve tarihi Medine, 770 Çocukları Muhammed Taki ve bir de

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir.

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. YAVUZ SULTAN SELİM Babası: Sultan II. Bayezid Annesi: Gülbahar Hatun Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470 1 / 5

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

CAMİ MİMARİSİ EMEVİLER EMEVİLER DEVRİ EMEVİLER DEVRİ EMEVİLER DEVRİ ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ OSMANLI MİMARLIĞI

CAMİ MİMARİSİ EMEVİLER EMEVİLER DEVRİ EMEVİLER DEVRİ EMEVİLER DEVRİ ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ OSMANLI MİMARLIĞI CAMİ MİMARİSİ EMEVİLER 661-750 Y. Doç. Dr. UZAY YERGÜN EMEVİLER DEVRİ EMEVİLER DEVRİ TUNUS KAYRAVAN 670-726 (F: A.Ç., 2006) ŞAM EMEVİYE, 706-714 EMEVİLER DEVRİ ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ 756-1031 KUDÜS MESCİD-ÜL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ 1 SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ Gürbüz MIZRAK Süleyman Şah Türbesi ve bulunduğu alan Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisindeydi. Burası Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ Selçuklu Devleti nin Kuruluşu Sultan Alparslan Dönemi Fetret Dönemi Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi Malazgirt Zaferi Anadolu ya Yapılan Akınlar Sultan Melikşah Dönemi Sultan Sancar Dönemi

Detaylı

İSTANBUL-MEKKE DEMİRYOLU PROJESİ

İSTANBUL-MEKKE DEMİRYOLU PROJESİ II. Abdülhamid tarafından 99 yıl önce hizmete açılan 'Hicaz Demiryolu'nun adı, Suudi Arabistan yetkililerinin isteği üzerine değiştirildi. Hicaz Demiryolu'nun yeni adı, 'İstanbul- Mekke Demiryolu Projesi'

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur.

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur. Alıntı; FarukBeşer İsra Suresi hicretten bir yıl önce indirilmiş. Yani Hicret yakındır ve artık Medine de Yahudilerle temas başlayacaktır. Sure sanki her iki tarafı da buna hazırlıyor gibidir. Mescid-i

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri 19. yy da Osmanlı ve Bizans hakkındaki araştırmalar ilerledikçe benzerlikler dikkat çekmeye başladı. Gibbons a göre Osm. Hukuk sahasında

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

. TürkDünyası . ARAŞTIRJJALARI

. TürkDünyası . ARAŞTIRJJALARI ... TürkDünyası. ARAŞTIRJJALARI -. - 56 Ekim 1988 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI * Sayı: 56 * Ekim 1988 *iki ayda bir yayınlanır* Sahibi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Adına: Prof. Dr. Turan. YAZGAN.. Yazı

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s)

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s) Ahmed el Hasan (a.s) 1 Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla. Hamd Alemlerin Rabbi Allahadır. Allahın selamı Muhammed ve Al-i Muhammedin, İmamlar ve Mehdilerin üzerine olsun. Dünyanın Doğusundaki ve Batısındaki

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Programları 1. HAFTA SIYER NEDIR? Siyeri nasıl okuyalım? Niçin Peygamber gönderilmiştir? Hz. Peygamber i sevmek ve hayatının bilinmesi gerekliliğini

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

Veda Hutbesi. "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

Veda Hutbesi. Ey insanlar!  Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Veda Hutbesi Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O'na hamd eder, O'ndan yarlığanmak diler ve O'na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ Balım Sultan Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan; Hacı Bektaş Veli'nin ilk öncülülerinden Dimetoka tekkesinin posnişini Seyit Ali Sultan'in torunlarindan olup, doğumu 1462 dir.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar.

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde geçen Abbasi melik kimdir?iki dişli yıldızdan maksat

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

KALEKIŞLA KÖYÜ TAKVİMİ 2019

KALEKIŞLA KÖYÜ TAKVİMİ 2019 KIRIKKALE SULAKYURT KALEKIŞLA KÖYÜ TAKVİMİ 2019 TARİHTEN ESKİ ANILARLA Hamdi Metin Alçavuş (Ali Metin, eşi Hürü Metin ve yakın akrabası 28.6.1950 Resim arkasında şu satırlar eklenmiştir: Bu resimleri daima

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular: *Hz. Osman Dönemi İç Karışıklıklar *Hz. Ali Dönemi İç Karışıklıklar Dört Halifenin Hayatı ve Şahsiyetleri Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı Raşidin, DİA, XVIII,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı