T.e. ADANA BfJyUK EHiR BELEDiYESi Ula lm Koordinasyon Merkezi (UKOME) Karar Tarihi : Karar SaYlsl : 2019/196

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA BfJyUK EHiR BELEDiYESi Ula lm Koordinasyon Merkezi (UKOME) Karar Tarihi : Karar SaYlsl : 2019/196"

Transkript

1 - ADANA BfJyUK EHiR BELEDiYESi Karar SaYlsl : 2019/196 K A R A R KOMiSYON TESEKKULU: giindeminde bulunan konulan gorii mek iizere, Ula lm Daire Ba kalll Dr. Murat KOTOK<;::O Ba kanltgmda; Biiyiik ehir Belediye Ba kanltgml temsile, Av. Hatice ERCAN, Mediha Didem OGOTCO, Mehmet BORAN, Mitat <;::ITIRIK, Mehmet <;::ULCU, Haydar <;::ANKAYA, Onder ALPAGOT, Cihan <;::INAR, Nihat AKSAY, 6. Mekanize Piyade Tiimen ve Gamizon Komutanltgtnl temsile Halit ERBA, il Emniyet Miidiirliigiinii temsile Hakan AKSOY, il landarma Komutanltgtnl temsile Latif AKME E, Karayollan 5. Bolge Miidiirliigiinii temsile Ufuk KALKAN, Ula tlrma ve Altyapl Bakanltgl 5. Bolge Miidiirliigiinii temsile ule EKER, Devlet Hava Meydanlan i letmesi Adana Havalimalll Ba miidiirliigiinii temsile Yusuf AKBABAOZ, Karata Liman Ba kanltgtnl temsile Cumali GOZEL, TUrkiye Soforler ve Otomobilciler Federasyonunu temsile Adana Taksiciler Kamyoncular Kamyonet9iler Nakliyeciler ve Nakliyat Komisyonculan Esnaf Odastndan Atilla BARI IK; konulanna gore <;::ukurova ilge Belediye Ba kanltgtnl temsile Orhan BAG, Karaisalt ilge Belediye Ba kanltgml temsile Cumali OZCAN, Karata ilge Belediye Ba kanltgml temsile Mehmet SAHiN; aynca konularma gore gorii ii altnmak iizere, Adana Minibiis9iiler Esnaf Odasl Ba kalll ve Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi Ba kalll Nihat SOZOTEK, Adana Halk Otobiis9iileri Esnaf Odastndan Niyazi GOGER, Adana Servis Aracl i letmecileri Esnaf Odastndan Onsal PER<;::iN ve Adana Ticaret Odastndan Mehmet BALIK<;::I'nm i tira:kiyle <;::ar amba giinii saat 10.00'da Biiyiik ehir Belediyesi 9. Kat Meclis Salonunda toplandl. ilgi: a)adana Servis Aracl i letmecileri Esnaf Odasmm tarihli say til ve "Servis Ocretleri" konulu yazlsi. b) tarihli, 2019/ARAKARAR-30 say til UKOME Ara Karan. c) tarihli ve "Okul Servis Ocretleri" konulu UKOME Teknik Alt Komisyon Raporu. TEKLiF: Adana Servis Aracl i letmecileri Esnaf Odastntn ilgi (a) yazlstndaki (ozetle) "20 19 Ylltnda Sayfa I /6

2 Karar Tarihi : Karar SaYlsl : 2019/196 ADANA BiJyfJK EHiR BELEDiYESi Adana Servis Anci hlctmecileri EsoaC Odasl olarak 2019 Y IImda uygulanaeak Okul Servis Ocretlerinin onaylanarak taraflmlza gonderilmesini arz ederiz. Okul Servis iicretlerinin gidi donii olup, ki i ba 1 sezonluk belirlenmi ve 9 takside biiliinmii tiir.dini ve Resmi Bayram tatilleri ile siimestr tatili dii ii1diikten sonra fiyat tespiti yap 11m I tlr.bu yiizden fiyat indirimi talep edilmeyeeek,aydi iieret iideneeektir. OGRENCi SERVisi 0-5 Km mesafe i\,in sezonluk toplam 5-10 Km mesafe i"in sezonluk top lam 10 Km den sonra her bir km i\,in Dir. OGRENCi SERVisi 2.079,00 TL 0-5 Km mesafe i"in Ayhk TL 2.187,00 TL 0-10 Km mesafe i"in Ayhk 243,00 TL 31,50 TL 10 km den sonra her bir km i"in 3,5 TL Rehber personel iiereti.servis Ara\,larmdaki koltuk saylsma gore biiliiniip,toplamda asgari iiereti ge\'meyeeek ekilde ogrenei velilerinden almaeaktlr. Amortisman giderleri,akaryaklt iieretlerine ge1en zamlar,gelecegimiz olan <;ocuklarlmlzm Emniyeti i\,in son model ara\,lar kullamimasl ve bu ara\,larm yasal yiikiimliiliiklerinin(ta lt Pulu,Trafik Sigortasl.Kaskolardaki yiiksek artl,vergi ve Bagkur)Yiiksek olu u giiziiniine ahnarak,yukarlda belirttigimiz servis iicretlerinin onaylanarak taraflmlza bildirilmesi h;in,geregini Arz Ederiz. G.Sekreter Halice T ANSA Ba kan Onsal PER<;iN Y6netmeligi. MEVZUAT HUxUMLERi: 5216 saylh BUytik ehir Belediyesi Kanunu ve BUytik ehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri KARAR UKOME Teknik Alt Komisyon Raporunda; "ilgi : a)ukome'nin tarih ve 201 9/ARAKARAR-30 say til ara karan. b)ukome Teknik Ait Komisyonunun tarihli Tutanagl. UKOME'nin tarih ve 201 9/ARAKARAR-30 say til ara karannda; UKOME Teknik Alt Komisyonunca; Adana Servis Aracl i letmecileri Esnaf Odasll1l tarihli say til yazlsll1daki okul servis Ucretlerinin duzenlenmesi talebinin incelenerek bir rapor hazlrlanmasll1a ve hazlrlanan raporun UKOME'de degerlendirilmesine ara karar verilmi tir. Konu UKOME Teknik Alt Komisyonunun tarihli toplantlsll1da g6ru UlmU ve "S6z konusu talebin Adana Servis Aracl j letmecileri Esnaf Odasl ve Adana Ticaret Odasl temsilcilerinin g6ri4lerinin almacagl bir UKOME Teknik A/t Komisyonu top/antlsmd dirilmesinin uygun Sayfa 2 /6

3 Karar SaYlsl : ADANA BiJyUK EHiR BELEDiYESi Adana Servis Aracl i letmecileri Esnaf Odasl ve Adana Ticaret Odasl temsilcilerinin gorli leri almarak yapilan inceleme sonucunda; A aglda yer alan Ocret Tarifesi Uygulama Esaslarma uyulmasl kaydlyla, TOil< tarafmdan aylklanan son yilhk enflasyon oral1l dikkate almarak Egitim ve Ogretim Yill Ogrenci Servis Ocretlerinin tablodaki gibi uygulanmasmm uygun oldugu gorli ve kanaatindeyiz Egitim ve Ogretim Yill Ogrenci Servis Ucretleri (KDV Dahil) Mesafe (km) Sezonluk Toplam Ayhk (9 Ay) ,00 TL 217,00 TL ,00 TL 229,00 TL 10 km'den sonra her bir km iyin 29,25 TL 3,25 TL Ucret Tarifesi Uygulama Esaslan l)odemeler sezonluk pe in veya ayhk (9 ay) olarak yapilabilir. 2)Bu tarifede yer alan licretler azami hadleri gosterir. Ocret hadlerinin lizerinde ve uyulmasl gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki licretlere KDV dahildir. 3)Ta lmacl ogrencinin ikametgah degi ikligi, okul degi ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi uzun slireli hastahk vb. hallerinde pe in odenen servis licretinin hizmet almmayan donemlerine isabet eden klsmmt iade etmek zorundadlr. 4)Ocret Tarifesi ogretim Ylh sezonu iyin (ogretim yilt boyunca yanyil tatili ile resmi ve idari tatiller dahil) geyerlidir. 5)Belirlenen licretler resmi ve ozel egitim kurumlannda hizmet veren okul servis araylannm okul ile ogrenci ikametgahl arasmdaki ta tma hizmeti iyin geyerlidir. 6)Ocret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ul ilabilir en yakm toplu ta tma glizergah uzunlugu dikkate almacakttr. Ancak hat lizerinde toplu ta lma glizergahl yok ise ev ile okul arasmdaki ula ilabilir en yakm mesafe dikkate ahnacaktlr. Ocret hesaplanmasl km olarak tek gidi lizerinden hesaplal1lr, donli iyin aynca km hesabt yapilmaz. Belirlenen licretler gidi -donli iyin olup, devlet okullan ile ozel okullann tllmlinli kapsar. 7)10 Km'nin lizerindeki her bir km iyin UKOME karan ile aynca belirlenen licret ilave edilir. Sayfa 3 /6

4 ADANA BUYUK EHiR BELEDivESi Karar SaYlsl : Teklif, teklifle Hgili UKOME Teknik Alt Komisyon Raporu ve mevzuat hiikiimleri incelenmis olup; ilgili meslek odalan temsilcilerinin gorii leri almarak, UKOME Teknik Alt Komisyonu raporu dogrultusunda, Adana Biiyiik ehir Belediyesi smlrlan ic;erisinde ogrenei ta lmaelhgl yapan servis arac;lan ic;in egitim ve ogretim ytll okul servis arac;lan iieret tarifesinin a aglda belirtilen ekilde uygulanmasma karar verilmi tir Egitim ve Ogretim YIlt Ogrenci Servis Ccretleri (KDV Dahil) Mesafe (km) Sezonluk Toplam Ayhk (9 Ay) ,00 TL 217,00 TL ,00 TL 229,00 TL 10 km' den sonra her bir km ic;in 29,25 TL 3,25 TL Ucret Tarifesi Uygulama Esaslan I)Odemeler sezonluk pe in veya ayltk (9 ay) olarak yaptlabilir. 2)Bu tarifede yer alan iieretler azami hadleri gosterir. Ceret hadlerinin iizerinde ve uyulmasl gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki iieretlere KDV dahildir. 3)Ta lmael, ogreneinin ikametgah degi ikligi, okul degi ikligi, okuma hakkml kaybetmesi, tedavisi uzun siireli hastahk vb. hallerinde pe in odenen servis iieretinin hizmet almmayan donemlerine isabet eden klsmml iade etmek zorundadlr. 4)Oeret Tarifesi egitim ve ogretim ytll sezonu ic;in (egitim ve ogretim YIlt boyunca yanytl tatili ile resmi ve idari tatiller dahil) gec;erlidir. 5)Belirlenen iieretler resmi ve ozel egitim kurumlannda hizmet veren okul servis arac;lannm okul ile ogrenci ikametgahl arasmdaki ta lma hizmeti ic;in gec;erlidir. 6)Ocret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasmda ul t1abilir en yakm toplu ta lma giizergah uzunlugu dikkate almacaktlr. Aneak hat iizerinde toplu ta lma giizergahl yok ise ev ile okul arasmdaki ula t1abilir en yakm mesafe dikkate ahnacaktlr. Ceret hesaplanmasl km olarak tek gidi iizerinden hesaplamr, donii ic;in aynca km hesabl yapllmaz. Belirlenen iieretler gidi -donii ic;in olup, devlet okullan ile ozel okullann tiimiinii kapsar. 7)10 Km'nin iizerindeki her bir km ic;in UKOME karan ile aynea belirlenen iicret ilave edilir. 8)Ta lmael, iicret tarifesini servis ta ltmm goriiniir bir yerinde bulundur zorunludur.. ;0 # r-llf Sayfa 4 / 6

5 Karar SaylSl : 2019/196 ADANA BiJyUK EHiR BELEDiYESi Tensi lerinize arz olunur. Afet Risk Yon b.md.v. B. ehir Bld.Tem. OTCO..-=!1!!!l!!:::::E*f -"lr... _..s.md.v TCDD 6.BoI.Md.Tem. Atilla BARI IK DHMi Adana Havalimam Ba mtidtirltigti Tern. Bota Lim. Ba k. Tern. EL Lima kam Karata L'. Ba k. Tern. Sah.Gtiv.Akdeniz BoI.Kom.Tem. Ytiregir iltye Bel.Tem. Seyhan iltye Bel.Tem. Yumurtallk [[tye Bel.Tem. (Katllrnadl) Santyam iltye Bel.Tem. (KatJlmadl) Pozantl fltye Bel.Tem. Ceyhan iltye Bel.Tem. Sayfa 5/6

6 Karar Tarihi : Karar SaYIsl : 2019/196 ADANA BDYUKSEHiR BELEDiYESi Ula Im Koordinasyon Merkezi (Kattlmadl) Aladag Bye Bel.Tem. Saimbeyli i1ye Bel.Tem. Feke i1ye Bel.Tem. Tufanbeyli ilye Bel.Tem. irnamoglu i1ye Bel.Tern. cum.m N Fen i leri iirli Karaisah ily.tern. (Katllrnadl) Kozan ilye Bel.Tern. U Y G U N D U R IQs:i201 Zeydan KARALAR Biiyii ehir BeJediye Ba kadi Sayfa 6 / 6