BAKI DÖVL8T UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT. FAKÜL TaSİNİN ELMİ M8CMU8Sİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKI DÖVL8T UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT. FAKÜL TaSİNİN ELMİ M8CMU8Sİ."

Transkript

1 BAKI DÖVL8T UNİVERSİTETİ İLAHİYYAT FAKÜL TaSİNİN ELMİ M8CMU8Sİ. N!:~ 22 DEKABR (ARALIK) 2014

2 Zerdüşt 'ii n tannsı tek mi çift mi? 173 ZERDÜŞT'ÜN TANRlSI TEK Mİ ÇİFT Mİ? FarukKURT Bakü Devlet Üniversitesi, Sosyal ilimler ve Psikologiyafakültesi Anahtar Kelime/er: Zerdüşt, Avesta, Zerdüşt'ün kutsal kitabı, Gata, Ahuramazda Key words: Zoroastrian, Avesta, Zoroastrian 's holy book, Ghats, Ahurazmazda Juuorıe6ble Cnooa: 3opoacmp, Aeecma, C6JlUfeHHble KHUZU 3opoacmpa, rambı, AxypaA1a30a GİRİŞ Zerdüşt insanlığın dibe vurduğu bir dönemin başkaldın simgesi, bir düşünce adamı, dönemin peygamberidir. O sorulmayanları sorma cesaretini kendisinde gören,inançları uğruna bedel ödemekten kaçınmayandır. İnsanlık tarihi iki ileri bir geri giderek ilerlemiştir. Günümüzde olduğu gibi, o dönemde de insanlık kargaşa içindeydi; kötülük denetimsizdi, insanlık gerçeklikten uzaktı, güçsüzler ezilınekteydi. Doğal olarak insanlar, bütün bu kargaşaya düzen getirecek ve insan soyuna unuttuğu doğruluk dersini yeniden öğretecek bir kurtaneıyı bekliyordu. İşte Zerdüşt böylesi bir dönemin ürünüdür Zerdüşt ve onun getirdiği din hakkında Avrupalı doğu araştırmacıları ve bilim adamlan geniş araştırmalar yapmalanna rağmen ne yazık ki bu toprakların yetiştirdiği bu görkemli ruhani ve büyük şahsiyet hakkında bizde halen de derin çalışmalar yok ve yapmaya da niyetimiz yok gibi; ondan ne onun şahsiyeti ne. de onun Avesta'sı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu dinin mukaddes kitaplar abidesi sayılan A vesta 'nın bir hissesi olan O atalar insanları doğruluğa, iyiliğe ve güzel işler yapmaya davet eder. Bu, insaniann manevi ve maddi temizliğe, kamilliğe ulaşması için doğru yol gösteren kanundur. Gatalarda ve diğer Zerdüşti edebiyatta gösterilen ahlaki, manevi normlar ve prensipler hala hayatımızda var, yenidir ve insaniann bunlan bilmeye ihtiyacı vardır.

3 174 FantkKURT Spitman Zerdüşt Sözü ve Avesta Sözünün Anlamlan Edebiyatlarda Zerdüşt ismi çok farklı anlamlarda ifade edilir: Zartuşt, Zerhuşt, Zerdhuşt, Zeretuşt, Zeraduşt, Zertuhuşt olarak. Bu kadar isimle arnlmasına rağmen Zerdüşt kendisini Zeretuştere adlandınr. Bazen bu söze soyadı olarak Spenteme ilave edilir. Muasır Zerdüştilik edebiyatında ikinci söz İspentman veya Spitman de yazılır. Zerdüşt sözü tahminen "ak ırk yahut ak sülale" demektir. İki bin yıl önce edebiyatlarda Zerdüşt sözüne farklı manalar verilmiştir. Bunlar içerisinde olan yunan tarihçisi Dejnon bu sözü " yıldızlara tapan" gibi tercüme etmiştir. Farklı araştırmacılara göre ise, bu söz iki kısımdan ibarettir: "Zeret,. ve "Uştura". Zeret sözü hakkında da farklı görüşler var, ona birçok manalar verilmiştir. En çok kabul edileni "Sarı, altın renkli" manasındadır. Bazı araştırmacılar onu "yaşlı" ve "asabi" manasında kabul etmişlerdir. Darmsıeter sözün birinci hissesini "Zeretu" hesap etmiş ve ona "Zerent" şeklinde - "yaşlı" manasında izah etmiştir. Büyük olasılıkla, bunların hiçbiri doğru değildir. Çünkü Avesta'da a l tın "Zairita" sözüyle ifade edilir. Zerdüşt sözünün ikinci kısmını izah etmek kolaydır. Çünkü fars dilinde ''şotor'' veya "oştor" sözü halen kullamlmaktadır. Bir çok İranlıların isimlerinin ön takısında at,öküz, ve deve sözü olduğu gibi şüphesiz Zerdüştadı da böyle olmuş, O, "san deve sahibi" yahut "sinirli deve sahibi" manasında ifade edilir. Richard Fray'ın yazdığına bazıları Zerdüşt'ü efsanevi şahsiyet olarak kabul ederler ve Avesta'yı sonralar yazılmış uydurma bir eser diye iddia ederler. Lakin ona göre bu hiç de doğru değildir. Zerdüşt isminin olması buna en büyük ispattır. Çünkü bu, kadim Persiya'da şahıs ismi olmuştur. R.Fray'a göre "Zaraduşta" sözünün anlamı "deve sahibi" yahut "deve süren" demektir ve O, Spitman ailesine mensuptur (1,7;8). Pehlevi dili, dilbilimciler tarafından Kürtçe, Farsça, Belucice'nin kökü ve kaynağı olarak kabul edilmektedir. Yani bu üç dil, Pehlevi dilinden doğmuştur. Zamanla Pehlevice ortadan kalkmış ve kaybolmuştur; Kürtçe, Farsça ve Belucice de üç farklı dil haline gelmiş, her biri bağımsız birer dil olmuş, kendi kalıp ve kimliğini bulmuş ve özel adlarını almışlardır (8, 2). Profesör W.Barthold ve Profesör Veysbax bu sözün hem Avesta'da hem de Hehamenişi'lerin çivi yazısında " Penah" ve "yardım,. manasında kullanıldığını düşünrnüşlerdir. Yalmz "Penah" sözü kullanımı doğru ise de "meth,. anlamında yani "övgü" anlamında daha anlamlı olur. Bu söz yazımında hatalı yazılmış olabilir. Bu söz Pehlevi dilinde "İstan" anlamında verilmiştir.

4 Zerdüşt 'ün ta1msı tek mi çift mi? 175 A vesta çok zaman zend sözü ile birlikte "Zend- A vesta" anlamında kullanılır. Sasaniler zamanında "Zend" Pehlevi dilinde Avesta'nın izahı manasındadır. Zend sözü 57'nci yasna'nın 8'nci bendinde verilmiş "azanta" sözünden türetilmiş, "İzah" demektir. "Pazend" sözü ise Pehlevice "İzaba izah" demektir ( 1,19;20). Peygamber Zerdüşt' ün hayatı Spitama ailesinden gelen Peygamber Zerdüşt ( Parsi Guj. Zarhost, PW. Zartost, Zardust, Yun. Zoroaster) Paourusaspa (Av; Phl. Pourusasp) (Videvdat 19.4,6) ile Dughdöva'nın (Av. Dughdov) oğluydu. Doğduğu yer, esas itibariyle bir kırsal alan uygadığının izleriyle doluydu. Her şey buram buram doğa kokardı doğduğu yörede. Darej Nehri layısındaki köyünün ve kabilesinin temel geçim kaynaklan anlaşıldığı kadanyla tanmcılıktı. Baba tarafından ebeveynlerinin çoğunun ismi aspa=hesp (Kurmancide) ile, yani tanıncının en büyük yardımcısı olan hayvanın adıyla biter ki bu, isimlendiride o z~manlann sosyal yapılanmas ı açısından karakteristiktir. İşte bazı örnekler; Paitiraspa, Haicetaspa, Urvandaspa ve Zaratbuştra'ııın babası Pourusşaspa... Annesinin adı da bayvancılıkla ilgiliydi; "sütü bol ineklerio sahibi" anlamına gelen Doughdova... Peygamber'in kendisinin de adında bulunan uştra=deve bizi tabiatın o güzelim kucağına götürmüyor mu? Eşlerinden birinin adı, "ilginç öküzleri olan" anlamına gelen Hvovi; oğlunun adı da İşatvestra, yani "istenen otlaklar" anlamına geliyordu. Bunca çayır, öküz,deve vs arasında herhalde zanaatkarlann egemen üretici güç olduğu bir şehir uygarlığı beklenemezdi.... (13, 179). Zerdüşt'ün yaşamına ilişkin tarihleri tam olarak tespit etmek imkansızdır; ancak araştırmacılarm çoğunluğu peygamberin on-onbir ve altıncı yüzyı lları arasında yaşadığını varsayıyorlar. Zerdüşt'ün çocukluğu ve sonraki yaşamına dair geleneksel aniatılar mucizelerle doludur. Örneğin, ağlayarak değil de,' gülerek doğduğu söylenir( denkard 7,3;2) (2,11). Zerdüşt'ün vatanının belirlenmesi, en az tarihi kadar önem taşımaktadır. Doğduğu yeri ve zamanı bilmek, onun nasıl bir kültürle yetiştiğini ve hangi şartlarda yaşadığını ve fikirlerini şekillendiren etkenierin neler o labileceğini anlama konusunda bize yardımcı olacaktır. Ancak onun doğduğu yeriri net olarak bilindiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Avesta, Zerdüşt'ün doğum yerini İran- Vic'i haritada kesin olarak tespit edemiyoruz. Bununla birlikte, tabmini olarak bu yerin, Orta Asya'yı kapsayan, Pakistan'nın kuzey batısı söylenmektedir. ile Afganistan, İran ve Irak arasında bir yer olabi leceği

5 176 FarukKURT Bu konuda iki temel görüş ileri sürülmektedir. a. Gerek geleneksel rivayetler, gerekse Jackson, Bartholomae, Haertzeld ve Hertel gibi önemli isimlerio de yer aldığı bazı araştırmacılara göre Zerdüşt, İran'nın batısındaki Azerbaycan'nın yakınlannda doğmuştur. Ancak Zerdüşt'ün, daha sonra İran'nın kuzeydoğusundaki Belh ve Harezm'de etkisini gösterdiği konusunda heınfıkirdirler. Çünkü Zerdüşt'ün hamisi ve aşireti varlığını bu bölgede idame ettirmekteydi. b. Aralarında M. Boyce, Niberg, Lombel, Zeahner ve Şehbazi gibi önemli araştırmacıların bulunduğu bir diğer görüşün temsilcileri ise Zerdüşt'ün İran 'nın kuzeydoğusundan (Harezm'in bulunduğu bölge) olduğunu söylemektedirler. (13, 98;99) Buna rağmen bazı geleneksel Zarahuştracı kitaplar, Airyana Vaejah'ı, Atropatene = Aturpatakan= Adarbaijan ile özdeşleştirmekten geri durmazlar. Bunlardan Bundahişn ve Dinkart örnek gösterilebilir... Onun, Adarbaijan'nın neresinden, yani; Urmiyeli mi, Şizli mi veya diğer adıyla Çizli mi (ki üçü de aynı yerdedir) veya Dareja vadisinden mi olduğu konusundaki tartışmaya rağmen, geleneksel oryantal kaynaklar ve araştırmacı larm çoğu da Zarahuştra'yı Medya'nın bu kuzey bölgesine yerleştirmektedirler (13,132). Zerdüşt'ün üç kadınla evli olduğu ve üç kız üç erkek olmak üzere toplam altı çocuğundan söz edilmektedir.özellikle erkek çocuklarının çiftçiler,din adamlan ve askerler olmak üzere toplumdaki sosyal sınıflan temsil ettiğine inamlmaktadır (9,2ı;22). Hem bir rahip hem de bir peygamber olan, dinin tek kurucusu Zerdüşt otuzlu yaşlannda vahiy almıştır. Dini metinlerde bu olay şöyle tasvir edilir. Zamanında Zerdüşt şafak vakti, Bahar bayramı için haoma- hum veya ''Hauma'' Mihrperestler ve Zerdüştilerin özünü kaynatıp ondan "Mey ve Meng" isminde şarap yaptıklan ve şarabı içmekle ruhani bir cezbede gark olduklanna ve kendilerine gaibi sırlarm ilham olduğuna inandıklan özel kutsal bir bitki imiş- hazırlığı için su. almaya nehir kıyısına gitti. Kovayı suyla doldurup kıyıya döndüğünde, ışıldayan bir varlık- Vohu Manalı (Av. Vohu Manalı "iyi akıl"; Phl. Vohuman) göründü ve Zerdüşt'ü vahiy alacağı Alıura Mazda ve diğer beş ışıldayan Varlığa ( Amesa Spenta) getirdi. Zerdüşt sadece Alıura Mazda'ya tapınınakla kalmadı (üç alıuranın en yücesi olduğu kabul edildiği için), onun bütün iyi şeylerin Y aratıcısı, yaratılmamış olan ve ezelden beri var olan tek tann olduğunu ilan etti (2, ı ı).

6 Zerdiişt 'ün tan mı tek mi çift mi? 177 A vesta Kitabı Haklanda A vesta kitabı 5 bölüm ya da 5 kitaptan oluşur: 1. Yasna(Gatalar) 2. Yaştlar 3. Visparad 4. Xorde Avesta( Küçük- Avesta). 5. Vendidad (1,23). Eğer başından sonuna kadar sayfalan takip edersek, bu eski zamandan yeniye doğru gelmemiz gibidir. İlk bölüm "Gatalar"dır. E.Benvehiste gibi büyük filologlann inancına göre Gatlar, Zerdüşt'ün kendi eseridir; "dini ilahiler" adıyla Ahuramazda'ya bitaben söylenmiştir. Filologlar bu ilabilerin dilini, aramızda mevcut olan en eski dil olarak kabul ediyorlar. Bu kavramlar açısından da böyledir. Gatalar'a eklenmiş olanların, yeni bir dili vardır. Bunlar, dilbilimsel açıdan Hebamenişi dönemine aittir. Ve yapılan bu eklemeler "Yasna"yı meydana getirir. Bunlar adalet ve tannya tapmayla ilgili ilahilerdir. Yaştlar ise bizzat Zerdüştün'ün söylediği belirtilen tevbit ilabileri dir. Bazılan bu kelimeyi Kuran' daki ''Yasin'' kelimesiyle bir zannetmişlerdir. Çünkü bu kelimenin farklı kıratları vardır. "Yeşme", "Yeşma", "Yesn", Yesna" vs. şeklinde de yazılmıştır(3,220). Yaşt ("hürmet", tapınma"; Av.- yaz "saygı"dan gelir) 21 (ya da 23) dua veya ilahi ile sona eklenmiş birkaç parçalı bölümlerden oluşan bir derlemedir. Yaşt, meleklere ve farklı payelere sahip muhtelif ilahi varlıklar~ hitap eden dualardan oluşur. Yaştlarda ayrıca Zerdüştlüğün temel kavramlannıp. açıklaması, yedi ilahi varlık ve alemlerinden söz edilmekte, gelecekteki kurtuluş ve kötü güçlere karşı nihai zafer öngörülmektedir. Sonra ise Visparad: Visparad adı, Geldner/ Bartholomae transkripsiyon şemasında Avestaca Vispe ratavo. (Bartholomae 1904:col.1467,150l)'nun, Hoffman'ın şemasında ise Vispe ratava'nun kısaltılmışı olup muğlak bir anlama sahiptir. Vispe ratava "bütün ustalar" ya da "bütün efendiler" olarak tercüme edilebilir. Visparad yirmi-dört (23 ya da 27) bölüme (Av. kereti) ayrılır ve ek dualar, övgüler ve Alıura Mazda'ya, diğer kutsal varlıklara saygı adakları ve dini şarkılardan oluşur (2,22). Visparad'ın ardından Xord Avesta gelir. ( Phl. Khvartag Abestag, Pers. Khorda Avesta) " küçük Avesta" olarak tercüme edilen bir dua kitabıdır. Il. Şapfu ( ) döneminde yaşamış Mfibedler mfibedi Azerbad Mihraspend tarafından derlenmiştir. Xorde Avesta, namazlarda, kutsal gün, gece ve aylarda dini törenler ve sodre giymede, kosti bağlama, düğün, taziye gibi törenler ve bayramlarda okunan bir kutsal metindir. İçerisindeki metinler büyük Avesta'dan alınmış, birtakım eklemeler ve eksiltmelerle oluşturulmuştur.

7 178 FarukKURT Ve son olarak da Vendidat kitabı gelir. Eski şekli, Avesta'da, " Vi.daeva.dita" olan Vendidü " aynlık ve devden/şeytandan uzak olma kuralına sahip kişi ' ', " devler aleyhine kanun" anlamındadır. Vendidad, " 22 Fergerd'ten oluşur. Her Fergerd, " bend'lerden meydana gelir. 21. Fergerd' e kadar bu bölümlerde daha çok dini kurallardan; yemin etmek, mukavele yapmak, mukaveleyi fes etmek, temizlik, yıkanmak, suları temiz tutma, ölüden ve cesetten uzak durmak, tövbe etmek, sadaka vermek, doktora para vermek, tırnak kesmek, saç kestirmek, doğru ve yalan hakkında, sabahları ötüp de insanlan namaza kaldıran horuz'dan, köpeğe iyi bakmaktan söz edilir (1,23;24). O halde zaman bakımından Avesta, Zerdüşt zamanından başlıyor- Gatalar- ve Sasani döneminin sonuna (Enuşirvan zamanı) ve İslam'ın doğuşunun eşiğine vanyor (3, ). Zerdü şt'ün Tanrı inancı Zerdüşt'ün tanrısının tek mi çift mi olduğu konusunda iki görüş vardır : Biri şu bilinen klasik teoridir. Bu bakış açısına göre Zerdüşt dini düalizın dinidir. "Ahura" ve Ehrimen'in dini ile "Engermeinu" ile Spentameinu"nun dinidir (3,194).. Tanrılardan biri, iyilik taniısıdır ve bütün iyiliklerio kaynağıdır. Avestada, Alıura mazda (Ormazad, Ormuz) Yezdan ya da sadece Alıura isinileri a ltında kendisinden bahsolunur. Diğeri de bütün kötülüklerin kaynağı ve yöneticisidir; ki bu da metinlerde Ahriman, Div, Drug, ya da Angra Mainyu şeklinde geçer. Ay:hca Alıura 'nın yanında, onun yarattığı ve onun yardımcısı olan altı tanrı daha vardır. Bunlara Imşas Pendler (ebedi mukaddesler) denir. Bu mukabil Alıriman da böyle altı yardımcısı vardır: Bunlara da Karnerikan denilir (6,274). Her kim ve her şey- kötü olursa, "Engermeinu'nun bir parçasıdır. Bu iki zat "Engermeinu ve Spentameinu- daima savaş halindeler. O halde Zerdüşt 'ün dininde zatın dünyadaki ikiliğine inanç vardır (3,194). ikincilere göre ise Zerdüşt'ün Tanrısı bir tek tanrıcılıktır. Alıura Mazda karşı karşıya gelen iki ruhtan üstündür. O her şeyin yaratıcısıdır (5,262). Avesta'nın metnine bakıp da sarahatle Ahuramazda'yı, her şeyin, her kesin, iyi ve kötünün, aydınlık ve karanlığın yaratıcısı olarak gören, ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul eden; "yeni Spentamei ve "yeni Engermei'yi açıkça Ahuramazda'nın mahlü.ku bilen pek çok ayet gördüğümüzde, dil ve düşünceyi tevhit olarak buluruz. Fakat Avesta'nın diğer kısımlarını incelediğimizde, Ahuramazda'nın Ehri.men'e karşı olduğunu her ikisinin ezeli ve ebedi olduğunu; birinin aydınlık ve iyilik tanrısı,

8 Zerdiişt 'ün tanrısı tek mi çift mi? 179 diğerinin ise karanlık ve kötülük tannsı olduğunu görürüz. Burası da şirk kokusu venyor. Bu kitapta, Zerdüşt adındaki düşünür ve şahsiyetin, hem muvahhit hem de müşrik olmasına imkan yoktur. O halde bu ikisinden biri doğrudur, her ikisi değil. Bu konuyu anlamak için en eski metinlere müracaat ediyoruz; eğer eski metinlerde tevhidi ayetler bulursak, bu şirk ayetlerinin, toplumun, müşrik, yani monoteist amillerinin- zorba güçler, eşekleştiriciler ve istibdatçılar- ilave olduğuna delil teşkil eder. Çünkü tevhit daima bu tefrikacıların, grupçulann, ırkçılarui, sınıflarm zaranna olmuştur. Din berrak ve duru olduğu ve büyük bir devrimci kurucunun zihninde bilinçli bir hareket olarak var olduğu sürece tevlıittir. Sonra resmi ruhaniyet hükümet ve gruplannın v.s eline düşünce, bir gelenek baline gelir ve bozuk bir boyut kazanır, şirk onda yol bulur (3,219). Profesör Tahir Rezavi, de Zerdüşt'lükteki ikili anlayışın sonradan Zerdüşt' çülüğe girdiğini ve Zerdüşt'ün esas öğretileri arasında bu tannlann olmadığı görüşünü savunmakta ve en eski metinler olan Gatalar'dan, Alıura Mazda'nın her şeyin üstünde olduğunun açıkça anlaşıldığını, Gatalar' da başka tann olmadığını, Zerdüşt'ün özellikle eskilerin çok tannlanndan nefret ettiğini, Gatalar' da gerek divlerin gerek İmşas Pendler'in, herhangi bir yaratıcılık vasıflarından ve Alıura'dan başka faal olmadığı hususlarını iddiasına gerekçe olarak almaktadır. Böylece Zerdüşt iyilik ve kötülüğün kaynağının ayn olduğunu iddia ile" kamattaki ve insan fıtratllldaki kötülükleri Alıura Mazda'ya yakıştırmayarak, ondan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. İyilik ve kötülük cevherinin. birbirine nispeti yokluk ile varlık gibidir. İyilik cevheri karşısında Şer cevheri izafidir. Bütün varlığın yaradam Alıura Mazda' dır. Alıura ne zaman ki herhangi bir varlığı yarattı, onun yanında ona zıt olan Şer kendiliğinden iyinin gölgesi olarak var oldu. Bu iki cevher, dünyada gece ile gündüz gibi birbirine paralel olarak çalışırlar, ebedi bir mücadele halindedirler; bu çekişme ancak kıyamette son bulacaktır. Alıura Mazda'nın iyilerin tarafını tutması sonucunda bu mücadele iyinin üstünlüğü ile son bulacaktır( 6,2 7 5). Zerdüşt'ün tannsının tek olduğunu iddia eden bilim adamlan bu iddialarını daha çok Gatalar'a dayandırmaktalar. Bunlardan bütün ömrünü Avesta'yı incelemeye veren meşhur Alman bilim adamı K.F.Geldner ise bu konu hakkında söyle der: " Zerdüşt Gatalar'da kendine has derin fikirle konuşur. Onun sözleri sahtekarlıktan uzak ve samimi dir. O, kendi sözlerini inançla ve. tereddütsüz söyler ve onda fazla

9 180 FantkKURT söz yoktur. Onun bahsettiği mesele dünyada hayır ve şer'in mücadelesi, hayrın bu dünyada ve ahiret'de mükafatlanacağına aittir. Onun Gatalan maneviyat ve ahlak bütünlüğüdür. W. Geiger "Zerdüşt Gatalar'da" adlı eserinde ise der ki: " Zerdüşt'ün dini yabancı fikirlerden uzaktır ve şimdiye kadar da öz temizliğini korumuştur. Zerdüşt 'ün ahlaki bakımından tuttuğu yeri, onun ne derece yüksek felsefi fikirlere sahip olduğunu Gatalar' dan anlayabiliriz. O kendi zamanının zihniyetinden çıkarak çok -çok ileriye gitmiş bir şahıstır. En kadim zamanda bile, halkına bir yaratıcıya tapmayı öğretti. Onun gösterdiği din biçimsel dini merasimle ve kurban kesmekle bağlı değildi. Onun gösterdiği saf ve doğru düşünce ile yaşamak prensipleridir (1,21). Avesta'nın başında meclis, makam, yani ahenk anlamında "Ga,se" veya "Gatalar" adıyla birkaç şiir ve ilahi var. Darmesteter ise bu konuda fikirlerini şöyle açıklar: Avesta'nın bu kısmının Zerdüşt'ün diline, diğer bütün kısımlardan daha fazla yakın olduğuna inanır, Vedai kitapların yazılmış olduğu dil ile. O halde bunlar iki bin üç yüz- dört yüz, hatta iki bin beş yüz yıl öncesine ait olduğu söylenebilir: Bazılan bu ilabilerin muhtemelen Zerdüşt'ün tannsına hit~p eden kendi münacatlan olduğuna inanıyorlar. Her halükarda ister Zerdüşt'ün isterse Zerdüşt'ten sonra vücuda getirilıniş olsun, Zerdüşt'ten ilk sahip olduğumıiz ve takriben istinat edebileceğimiz en güvenilir kitaptır (3,196). Christensen de Gatalardaki dinin tam olmamakla beraber tek tanncı olduğuriu; Ehrimen, Karnerihan ve diğer Divlerin asla Alıura Mazdanın eşiti olmadığını, olsa olsa İmşas Pendlerin eşiti sayılabileceğini belirtmektedir. A vesta ve Sanskrit dilleri bilgini Haug ise «Zerdüşt Peygamber Allahın tek ve yegane olduğunu ispat ettikten sonra eski zamanlardan beri insanlarm ve bilginierin zihnini kurcalayan ve büyük bir mesel e olan (dünyada görülen bütün noksanlık ve kötülükleri yüce Allahın adalet ve merhametine nasıl yakıştırmak mümkün olur) fikrini, iki zıt kuvvet nazariyesini ortaya a~arak izah etmiştir. Bu yüzden de bu iki varlık iyi ayn cevher halinde anlaşılmıştır. Esasen Angra Mainyu imşas pendlerin zıddıdır. İmşas pendler Alıuranın eşidi zannedilince Ehriman da Ahiıranın eşidi olmuştur. Gatalarda ve Y eştlerde imşas pendler melek rolündedirler.bazı tann adlan Gatalarda Alıura Mazdanın sıfatlan olduğu halde sonradan derlenen A vesta bölümlerinde bu sıfatlar tanrı suretine bürünmüşlerdir>> demektedir. Böylece Zerdüşt'te görülen ikicilik yani Alıura Mazda ile Angra Mainyu münasebeti diğer semavi dinlerdeki Allah şeytan münasebeti gibi ele alınmaktadır (6,275;276).

10 Zerdüşt'ün tanrısı tek mi çift mi? 181 Burada Hz. Ali de Zerdüşt dininin sapmasını şöyle tahlil ediyor: Kitap, risalet ve hak sahibi bir din olan Zerdüştilik, tarihteki açgözlü güçlülerin ve zor temsilcilerinin, zorbaların elleriyle tahrif edilmiştir. Yemen'in güneyinde bir yer olan Hicr, Zerdüşti İranlıların yerleşim yeriydi. Yemen'in Müslümanlar tarafından fethinden sonra Hz. Peygamberin 'emriyle Hicr Zerdüştileri ve Mecusilerine Ehlikitap muamelesi yaptılar ve onlardan cizye aldılar. Biliyoruz ki, İslam, sadece muvahhitten ve ehlikitap ve gerçek tevhidi din ehli olan kimselerden - sapmış da olsalar- cizye alıyor. Bundan dolayı Hz. Peygamber, Mecusi şirkini, Yahudilik ve Hıristiyanlığın şirkiyle aynı türden telakki ediyor ve Zerdüşt dinini, şirk dini olarak görmüyor, Mecusileri müşrik din1i olarak değerlendiriyor (3,230). Azerbaycan araştırmacılan İ.Aliyev ve S.Rzaguluzade Zerdüşt öğretisinin monodualist bir inanç olduğu düşüncesindeler. S.Rzaguluzade'ye göre Zerdüşt dünyada şerin varlığını anlatmak için diyor ki, Vahid- Alıura Mazda iki olumlu( Hakikat sembolü şer yaı:atamazdı) başlangıç yaratır ve sonra onlardan biri Şer Ruha dönüşür. Bu başlangıçların mücadelesi ve karşılıklı hareketi dünya gelişiminin ikinci aşamasında tüm varlığın ortaya çıkmasına neden olur. Bununla da tüm var olmanın yaratıcılan gibi İlk Birim Başlangıç ve iki tabii başlangıç kabul edilir (1 1, 34) Sonuç ve Değerlendirme Zerdüşt dinin ne olduğu konusunda iki görüş hakimdir. Bunlardan birincilere göre Zerdüşt'ün dini düalist dindir. ikincilere göre de Zerdüşt'ün dini tek tanrıcılıktır ve her şeyin yaratıcısı o' dur. Zerdüşt'ün tanrısının tek olduğunu iddia edenlerin çoğu bu görüşlerini en eski metinler olan Gatalar'a dayandındar ve onlara göre Gatalarda Alıura Mazda'nın her şeyin üstünde olduğunun açıkça anlaşıldığıdır. Yapılan araştırınalarda da ikinci görüşte olan bilim adamları ve araştırmacıların düşünceleri ve görüşleri gerçeğe daha yakındır. Bunun yanı sıra Zerdüşt'ün Avestası orijinalliğinden oldukça farklıdır. Eldeki bilgiler, binlerce yıldır Ortadoğu coğrafyası ve toplumu üzerine uygulanan inkarimha-asimilasyon uygulamalarından kurtıılabilen verilerdir. Bir kısmı S~saniler döneminde mekanın iktidar güçlerinin çıkarlarını gözeterek yeniden yazılan bazı Avesta bölüml.eridir. Bir kısmı karşıt Arap ve diğer egemenlerin saldınlanndan kurtıılup da Hindistan'a giden Zerdüştilerin derleyip koruduklandır. Bir kısmı Kürtlerin ve Zerdüşti toplulukların günümüze kadar getirebildikleri aniatılar ve toplumsal bellek değerleri olurken bir kısmı da tarihi, sosyolojik, etimolojik ve etnolojik araştırmalar sonucu elde edilen bilgi-bulgu ve belgelerdir.

11 182 FarukKURT EDEBiYAT ıo2. 1. Farsça'?an Azericeye çev: İsmail Şems, Avesta birinci kitap, Bakı ı995, sh. 2. Çev: Fahriye Adsay/ İbrahim Bingöl, Zerdüşt Avesta" Zerdüştilerin Kutsal Metinleri İstanbul 20ı2 Avesta Yayınevi, sh Ali : Şeraiti, Dinler Tarihi 2: Ankara Mart 2012 FCR Yayın Reklam Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara, sh Ağayer Şükürov, ŞarkFelsefesi ve Filozoflan; Bakı 2005, sh Çev. Ergün Akça, Yunan Felsefe Tarihi: Sokrat Öncesi İlk Filozoflar ve Pytagorasçılar, İstanbul Kasım 20 ı 1 Kabalcı Yayınevi, sh Cahit Can, Www. Zerdüştçülük, Zerdüşt ve Hukuk (Avesta), dergiler.ankara. edu. tr/ dergiler/3 8/3 3 5/ pdf 7. Nimet Y ıldınm, Ardavirafname, Pinhan Yayıncılık, 20 ı ı, sh. ı Www. Kürt Dilinin Hint-Avrupa Dilleri Arasındaki Yeri: Kürtçeden Çev. Sedat Karataş; Najiba Ziyayi Azizi, Zerdüştiliğin Kutsal Kitabı (Avesta) üzerine bir araştırma (doktora tezi): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din bilimleri Anabilim Dalı (Dinler Tarihi), Ankara 2009 ı O. Asiye Tığlı, Zerdüşt Ha ya h ve Öğretisi,Beyan yayınlan Ankara Şubat lletopidi A3ep6aH:wı<aHCKOH <!>HJioco<Pırn (Azerbaycan Felsefe Tarihi), T.l. Baey, 3JIM, 2002, c ı2. İbrahim Ülger,Zerdüşt Güzel Söz, Güzel Davranış, Güzel Eylem,Berfin Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti, Nisan 2009 İstanbul 13. Zarathuştra, M.Sıraç Bilgin, Berfin Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti, Temmuz 2003 İstanbul

12 Zerdüşt'iin tannsı tek mi çift mi? 183 ÖZET Makalede Zerdüşt'ün doğduğu ve büyüdüğü yer, onun Tapn inancı, ayrıca Zerdüştlüğün dini kitaplar toplusu Avestanın içeriği farklı araştırmalara göre incelenmiştir. Bu sonuca varılmıştır ki, genel kanaat Zerdüşt'ün Azerbaycan'ın Urmiye ya?a Şiz bölgesinde doğmuş olduğu yönünde ağırlık basmaktadır. Makalede Zerdüştlüğün düalist mi, yoksa tek tanrılıcılı.k dini mi olması konusuna da açıklık getiriliyor. Yazar'a göre Zerdüşt'ün inancının monoteist yönünde olduğu ve kendinden sonra gelenlerin bunu düalist olarak değiştirdikleri hakkında araştırmacıların düşünceleri ve görüşleri gerçeğe daha yakındır. SUM:MARY In the presented a~cle the place of birth and growth of zoroastrian, his belief to God and besides them the volume of religious books of zoroastrianism have been analysed according to Avesta's different investigations. And it was come to conclusion that there is much information about zoroastrian that he was bom either in Urmia or in the region of shiz of Azerbaijan. In the article it is also explained about dualism or monotheism of zoroastrianism. According to the author zoroastrian's belief was monotheism and next generation following him changed this belief as dualist and the investigators opinions and views about it are closer to his truth. PE3IOME B CTaTbe corroctab.ıunotch pa3jih'nlbie Hayqm,ıe.z:ı;oBo.z:u,ı H Bbmo.z:u,ı Hccne.z:ı;oBaTeneH: o MecTe po)k,l(ehhh 3opoacTpa, ero :>KH3HH H Bepe B Eora, a TaiOKe o co.z:ı;ep)kamrn 3opoacTpHiicKoii pejihrh03hoii I<Hiii'H ABecTa. ABTop ctatbh nphx.o,ı:ı;ın K BI>mo.uy, ırro no MHeHHIO 6onDmHHCTBa Hccne.z:ı;oBaTeneH: 3opoacTp po.l{h.jich B pernohe YpMWI HJIH I.I..IH3 A3ep6aii.wı<aHa. B CTane pa31>hchhetch Bonpoc o.uyaı.rncnrı:ıeckom H1IH MOHoTeHCTH'leCKOM xapaıcrepe 30pOaCTpH3Ma. llo MHeHHIO abtopa 6.11IDKe K HCTHHe BbmO.Z:U,I Hccne.z:ı;osaTeneH: o TOM, qro 30poacTpH3M - :no pejihrhh e.l{hho6o)khh, HO B xo.z:ı;e HCTopım 6ı,ma H3MeHeHa Ha.uyaı.rncTJ.iqeCI<:yiO. Çapa tövsiya etdi: dos.q.c.mürşüdlü

EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ

EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ Kültürü sanatı ve gelenekleriyle çok köklü bir geçmişi olan İran Zerdüşt ve onun öğretisi Zerdüştlük e de ev sahipliği yapmıştır. Zerdüşt

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Kadîm İran da Din: Monoteizm den Düalizm e Mecusi Tanrı Anlayışı Mehmet Alıcı İstanbul: Ayışığı Kitaplığı, 2012, 366 sayfa.

Kadîm İran da Din: Monoteizm den Düalizm e Mecusi Tanrı Anlayışı Mehmet Alıcı İstanbul: Ayışığı Kitaplığı, 2012, 366 sayfa. Kadîm İran da Din: Monoteizm den Düalizm e Mecusi Tanrı Anlayışı Mehmet Alıcı İstanbul: Ayışığı Kitaplığı, 2012, 366 sayfa. Bilindiği gibi ülkemizde Mecûsîlik veya Zerdüştîlik üzerine yapılan araştırmalar

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Haşim Rezi, Zerdüşt: Hayat, Zaman, Mekân, çev: Erkan Çardakçı, (İstanbul: Avesta Yayınları, 2014), 88 s.

Haşim Rezi, Zerdüşt: Hayat, Zaman, Mekân, çev: Erkan Çardakçı, (İstanbul: Avesta Yayınları, 2014), 88 s. Milel ve Nihal, 13 (2), 2016 doi: 10.17131/milel.284855 Haşim Rezi, Zerdüşt: Hayat, Zaman, Mekân, çev: Erkan Çardakçı, (İstanbul: Avesta Yayınları, 2014), 88 s. Tanıtımını yapacağımız eser, modern dönem

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Ahura Mazda / Ahura Mazdah (Bilgi'nin Efendisi)

Ahura Mazda / Ahura Mazdah (Bilgi'nin Efendisi) Ahura Mazda / Ahura Mazdah (Bilgi'nin Efendisi) Ahura Mazda (Pehlevice : Ohrmazd Farsça: اهورا مزدا "bilginin Efendisi" [1] "Hâkim Rabb" [2] ) eski İran dini Zerdüştçülüğün kötülük ilkesi ya da Tanrı'sı

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Hıristiyan İnanç Esasları Teslis Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı altında üç kişilikte tek tanrıyı kabul ederler. Hıristiyan inancına göre baba kainatı ya

Hıristiyan İnanç Esasları Teslis Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı altında üç kişilikte tek tanrıyı kabul ederler. Hıristiyan inancına göre baba kainatı ya Hıristiyan İnanç Esasları Teslis Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı altında üç kişilikte tek tanrıyı kabul ederler. Hıristiyan inancına göre baba kainatı yaratmıştır. Tanrının inkarnasyonu olan oğul, günahın

Detaylı

ZERDÜŞTÇÜLÜK, ZERDÜŞT VE HUKUK (AVESTA) 1 GENEL OLARAK ZERDÜŞTÇÜLÜK

ZERDÜŞTÇÜLÜK, ZERDÜŞT VE HUKUK (AVESTA) 1 GENEL OLARAK ZERDÜŞTÇÜLÜK ZERDÜŞTÇÜLÜK, ZERDÜŞT VE HUKUK (AVESTA) I. BÖLÜM 1 GENEL OLARAK ZERDÜŞTÇÜLÜK Asistan : Cahit CAN Tarih içinde, uzun çağlar boyunca animizm (ruhçuluk), naturizm (tabiatçılık) ve totemizm (totemcilik) olarak

Detaylı

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine "asif philosopy/mış gibi felsefe" deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar var"mış gibi" hareket edeceksin.

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine asif philosopy/mış gibi felsefe deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar varmış gibi hareket edeceksin. Diğer yazımızda belirttiğimiz gibi İmmaunel Kant ahlak delili ile Allah'a ulaşmak değil bilakis O'ndan uzaklaşmak istiyor. Ne yazık ki birçok felsefeci ve hatta ilahiyatçı Allah'ın varlığının delilleri

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU

peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU peygamberin (aleyhissalâtu vesselam) bir günü METİN KARABAŞOĞLU Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: İç Tasarım: Kapak Tasarımı: ISBN:

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Genel Hatlarıyla Mecusilik ve Zerdüşt ün Modern Takipçileri. Mehmet Alıcı

Genel Hatlarıyla Mecusilik ve Zerdüşt ün Modern Takipçileri. Mehmet Alıcı Genel Hatlarıyla Mecusilik ve Zerdüşt ün Modern Takipçileri Mehmet Alıcı [Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi] Özet Bu çalışmada teolojik-tarihsel süreci çerçevesinde Mecusiliğin ortaya çıkışından

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık II Editörler Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar İSLÂM İNANÇ ESASLARI Yazarlar Prof.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ZURVANİZM İN KURULUŞU VE SASANİLER DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ

ZURVANİZM İN KURULUŞU VE SASANİLER DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 56 (Yaz 2013) 295 ZURVANİZM İN KURULUŞU VE SASANİLER DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ Hayreddin KIZIL (*) Öz Bu makalede Antik İran da bir dönem zaman tanrısı olarak kabul edilmiş

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK

ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS ) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK ESKİ İRAN DA DİN VE TOPLUM (MS. 226 652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK Eski İran da Din ve Toplum (M.S. 226-652) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü: Prof. Dr. Mustafa Demirci HİKMETEVİ

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı?

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı? Question Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din tahrife uğradı? Answer: Hazreti İsa ya (s.a) uyanlar, bu ilahi peygamberin aralarında olma nimetinden

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Tanrı ile İnsan arasındaki ilişki konulu Sempozyum

Tanrı ile İnsan arasındaki ilişki konulu Sempozyum MÜSLÜMAN- IDRİSTİYAN DİYALOGU Tanrı ile İnsan arasındaki ilişki konulu Sempozyum KAPUSYEN RAHiPLER ve MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi ÖGRETİM ÜYELERİNİN İŞBİRLİGİYLE Tanr1 ile İnsan arasindaki

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en

Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en Mehmet Akif Ersoy; Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın! Mısralarını şehitlerimize, gazilerimize, en genel ifadeyle milletimize yazmıştır. Bu mısralar, aziz

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

- Sorma, şişenin üzerinde iyice çalkalayın yazıyormuş, ben fark etmemişim

- Sorma, şişenin üzerinde iyice çalkalayın yazıyormuş, ben fark etmemişim Öksürük şurubu Temel odanın içinde zıplayıp duruyormuş. Arkadaşı sormuş : - Ne oldu, ne yapıyorsun böyle? - Öksürük şurubu içtim. - E, niye zıplıyorsun peki? - Sorma, şişenin üzerinde iyice çalkalayın

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ

FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ FELSEFİ PROBLEMLERE GENEL BAKIŞ FELSEFENİN BÖLÜMLERİ A-BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ ) İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliğini ele alır. Bilgi felsefesi; bilginin imkanı, doğruluğu, kaynağı, sınırları

Detaylı

ZERDÜŞTÎLİK DE KOZMOGONİ VE YARATILIŞ

ZERDÜŞTÎLİK DE KOZMOGONİ VE YARATILIŞ ZERDÜŞTÎLİK DE KOZMOGONİ VE YARATILIŞ Yrd. Doç. Dr. Huzeyfe SAYIM E.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Özet Zerdüştîlik Eski İran dinleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu din ilk bakışta düalist

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister.

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Yalan Söylemeyen Çocuk Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Annesi: Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcı evladım, Abdülkâdir

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı