ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011

2 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın Hedefi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri nda halen birinci eğitimde Endüstri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları sürmekte iken aşağıda verilen gerekçeler ile ikinci öğretim olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür: Bursa Bölgesinde Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 5746 nolu yasa kapsamında Bursa bölgesinde yer alan diğer Ar-Ge Merkezleri ile TÜBİTAK-TEYDEB teşvikleri sonucunda Lisansüstü dereceli Ar-Ge personeli gereksiniminin artması ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağının beklenmesi. Her yıl Tezli Yüksek Lisans Programı için ilan edilen kontenjandan daha fazla öğrencinin başvurmasına rağmen, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına alınabilecek öğrenci sayısının sınırlı olması dolayısıyla yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yeterince karşılanamaması. Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı ve bir işyerinde çalışan öğrencilerin genelde tez odaklı akademik kazanımlarının bazen uygulama odaklı mesleki beceri kazanımları ile yeterince örtüşmemesi. (Uludağ Üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans Programlarından zorunlu olmamakla birlikte mezuniyet koşulu olarak makale yayını istenmesi) Yüksek lisans eğitimi için farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin yoğun talebine karşın, Tezli Yüksek Lisans Programında lisans derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık programında yaşanan başarısızlık sorunları Tezli yüksek Lisans programının gündüz ve birinci eğitim olarak uygulanması sonucu bir işyerinde çalışan öğrencilerin devam koşullarına uyamaması. Sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksiklikleri. Bilindiği üzere Bursa nın gelişmiş sanayi altyapısında mevcut binlerce mühendisin yöneticilik becerilerini destekleyecek diploma programı imkânları halen sınırlıdır, ancak potansiyel yüksektir ve bu mesleki eğitim gereksinimi adaylar tarafından bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Özellikle diploma programı dışında kalan

3 sertifika programlarında özel sektör girişimlerini dikkate alacak olursak bu konudaki potansiyelim daha da yüksek olacağını görmek zor olmayacaktır. Programının Kapsamı: Program, farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer ülkelerde daha önce başlatılmış olan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programları üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar incelendiğinde Yanez ve ark. (2010), Mustar (2009), Phan ve ark. (2009), Kocaoğlu ve ark. (2003), Mallick ve Chaudhury (2000) nin çalışmaları dikkat çekmektedir. Önerdiğimiz programın hedef ve kazanımları tanımlanırken söz konusu çalışmalardaki bulgulardan yararlanılmıştır. Son on yılda gelişen global rekabet ortamının daha fazla Ar-Ge odaklı işletmelere fırsat yarattığı ve bu fırsatları kullanabilen kuruluşların insan kaynakları ve Ar-Ge yöneticilerinin görüşleri dikkate alındığında özellikle mühendis kökenli çalışanların hangi bilgi ve becerilere gereksinim duyduğu çalışmaları ana eksenini oluşturmaktadır. Uluslararası aktörlerin büyük bir hız ve esneklikle hareket ettiği küresel rekabet ortamında, ileri teknoloji ürün üretmek isteyen imalatçı kuruluşlar ile teknoloji odaklı hizmet üretmek isteyen kuruluşlar, ancak küresel pazardan pay alabilmeleri kaydı ile gelecekte var olabileceklerdir. Bu tip kuruluşlarda, alana özel mühendislik bilgi ve becerilerinin yanında bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş, teknolojik yenilikçilik, ekonomik uygunluk, kalite, sürdürülebilir enerji ve çevre konularına hâkim, genelde mühendis kökenli yöneticiler ile Ar-Ge ortamında çalışacak mühendislere olan gereksinimin giderek artacağını kestirmek zor değildir. Yöneticilerin, araştırma ve geliştirme ortamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek, takım çalışması içinde kendi disiplinlerinden aldıkları gücü sinerjiye dönüştürebilen mühendisleri farklı projeler çerçevesinde verimli ve etkin bir şekilde yönetecek bilgi ve becerilere sahip olabilmesi günümüzün dünyasında yükselen bir eğilim olarak görülmektedir. Önerilen programın birinci hedef öğrenci kitlesi, Bursa ve yakın illerde sanayi kuruluşlarında üretim ve Ar-Ge birimlerinde çalışan lisans derecesine sahip genç mühendisler olacaktır. Bu genç kesimin mesleki kariyer beklentileri içinde yöneticilik her zaman mevcuttur, ancak mezuniyet sonrası hızla atıldıkları mesleki kariyerin onları daha güçlü hissettireceği en önemli gereksinim, yöneticilik bilgi ve becerilerini formal bir eğitimle geliştirebilmeleri olmaktadır. Mühendislik yönetimi bilgi ve becerilerini hedefleyen bir Yüksek Lisans derecesi bu gereksinimi karşılayabilirken, bu gereksinimi daha da artıran bir faktör ise günümüzde milli gelir içindeki Ar-Ge payının Avrupa Birliğinin Lisbon Anlaşması çerçevesinde %2 lere

4 çekilmesi başlatılan süreçtir. Bu sürece destek olmak üzere hükümetlerce başlatılan Ar-Ge teşvikleri sonucu 50 ve daha fazla Ar-Ge personeli barındıran şirketlere büyük mali avantajlar tanınmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye de yeni ürün ve hizmetlerin ileri teknoloji kullanarak Ar-Ge faaliyetleri sonucu bir çığ gibi büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Bursa bölgesindeki sanayi kuruluşları ise bu sürece en çok katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Sanayi Bakanlığı sağladığı teşviklerin devamı için Ar-Ge merkezlerinde çalışan yüksek lisans ve doktora unvanına sahip elemanların oranının artırılmasını talep etmektedir. Bu merkezlerde çalışmaların bilimsel tabanlı Ar-Ge yönetim prensiplerine göre gerçekleştirilmesi teşviklerin devamı için gerekli ön şartlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu kuruluşlarda mühendislik yönetimi yanında teknolojinin de yönetilmesi giderek artan bir mühendislik faaliyeti olacağından, genç mühendislerin mühendislik ve teknoloji yönetimine odaklı bir Yüksek Lisans eğitimine sahip olarak bu sürece devam edebilmeleri kendilerine güç katacaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Endüstri tarafından yürütülmek ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme ve Hukuk Anabilim Dallarının öğretim elemanlarınca da desteklenmek üzere disiplinler arası bir kapsama sahiptir. Bu kapsamı oluşturan dersleri, ürün ve üretim sistemi geliştirme süreçlerinin teknolojik ve örgütsel gereksinimlerini anlamaya ve bu süreçleri en uygun kaynak kullanımı ile planlamaya ve yürütmeye yönelik olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaya göre alanlar ve ilgili dersler şöyle sıralanabilir: 1. Karar analizi a) Mühendislikte Olasılık ve İstatistik b) Uygulamalı Yöneylem Araştırması c) Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri 2. Yatırım planlama a) Mühendislik Ekonomisi b) Mühendislik Projelerinin Yönetimi 3. Kalite yönetimi a) İstatistiksel Kalite Kontrolü b) Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri 4. Örgüt yönetimi a) Mühendisler için Yönetim ve Organizasyon b) İnsan Faktörleri c) İnsan Kaynakları Yönetimi d) Örgütsel Davranış 5. İşletme yönetimi

5 a) Mühendisler için Finans ve Muhasebe b) Teknolojik Ürünlerde Pazarlama c) Ar-Ge Finansmanı d) Girişimcilik 6. Teknoloji yönetimi a) Stratejik Teknoloji Yönetimi b) Ürün Tasarımı ve Geliştirme c) Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi d) Tedarik Zinciri Yönetimi e) Bilgi Sistemleri ve Yönetimi f) Ar-Ge Yönetimi g) Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular h) Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi i) Enerji Yönetimi Yukarıda sıralanan derslerin amaç ve hedeflerini sağlayan bilgi ve beceri şeklindeki öğrenci kazanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğrenci kazanımı bilgiler: 1. Teknolojinin iş ortamındaki stratejik rolü 2. Yeni teknolojilerin uygulanma süreci 3. Organizasyon içinde teknoloji transferi süreci 4. Yeni ürün geliştirme süreci 5. Rekabetçiliği artırabilecek iş stratejileri 6. Genel iş fonksiyonları 7. Teknolojik projelerin seçim süreci 8. Kısıtlı koşullar altında kaynakların en uygun biçimde kullanılması 9. Karmaşık karar verme problemlerinin çözümünde çeşitli seçeneklerin dikkate alınması 10. Verilen kararların kısa ve uzun vadedeki yerel ve genel etkileri 11. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden beklentileri ve gereksinimlerin karşılanma süreci 12. Organizasyonlar arası teknoloji transferi süreci 13. Teknolojik seçimler için zamanlama 14. Teknoloji kazanımı için ayrılması gerekli kaynaklar ve yürütülmesi gerekli süreçler 15. Teknolojik inovasyon sürecinin yönetimi 16. Üretim teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 17. Teknik projelerin gelişme sürecini değerlendirme 18. İş süreçleri hakkında veri toplama ve değerlendirme (istatistik) 19. Araştırma ve geliştirme (ARGE) yönetimi 20. Bilgi teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 21. Yatırım girişimlerinin etkin sonuçlar vermesi için uygulanması gereken süreçler

6 22. Satış ve pazarlama süreçleri 23. İnsan kaynakları yönetim süreçleri 24. İş süreçlerinin çevresel etkileri 25. Alınacak iş kararlarında mevcut hükümet politikaların etkileri 26. İş kararlarının toplumsal etkileri 27. İş kararları verilirken dikkat edilecek etik konular 28. Teknik projelerin finansman süreçleri 29. İş kararları verilirken dikkat edilecek yasal düzenlemeler 30. Genel mühendislik fonksiyonları Öğrenci kazanımı beceriler: 1. Teknolojiyi iş stratejisi ile bütünleştirme becerisi 2. Fonksiyonel sınırlar arasında çalışma becerisi 3. Etkin yazılı iletişim becerisi 4. Etkin konuşma (sözlü iletişim) becerisi 5. Yapılan planları uygulama becerisi 6. Yeni teknolojik fırsatları tanımlama becerisi 7. Risk ve belirsizlik altında karar verme becerisi 8. Analitik karar verme tekniklerini uygulama becerisi 9. Zaman odaklı problem çözme becerisi 10. Geliştirilen çözümlerde kullanıcıların desteğini kazanma becerisi 11. İnsanlarla etkin ilişkiler geliştirme becerisi 12. Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilme becerisi 13. Teknik ve idari personeli yönetme becerisi 14. Teknolojik devrim (yenilik) değerinde performans gösterme becerisi 15. Veri yetersizliği ve çatışmaları yönetme becerisi Programa Kimler Başvurabilir: Yüksek Lisans Programının öncelikle hedeflediği potansiyel öğrenciler Bursa ve yakın civarında halen bir sanayi kuruluşunda çalışan lisans derecesine sahip mühendislerdir. Genelde Endüstri dışındaki alanlardan gelmesi beklenen bu potansiyel öğrencilerin, işyerlerinde tam gün çalışmaları nedeniyle ve ancak ikinci öğretim kapsamında mesai saatleri sonrası derslere devam edebileceği öngörülmektedir. Endüstri nda halen yürütülen Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları birinci eğitimde verilmektedir. Özellikle tezli yüksek lisans programına başvurular kontenjan ilan edildiği her dönem en az %50 si lisans derecesi bir başka alandan olan adaylardan oluşmaktadır. Bu tip adaylar için, genelde mevcut lisans programındaki derslerden oluşturulan, Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır ve genelde bu nedenle birinci eğitimde yürütülen bilimsel hazırlık programındaki derslere devam konusunda öğrenciler işyerleri ile sorun yaşamaktadırlar.

7 Bu tip potansiyel öğrencilerin ikinci öğretimde verilecek bir tezsiz yüksek lisans programına devam konusunda daha az sorun yaşayacakları öngörülmektedir. 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre programa öğrenci kabul koşulları tanımlanmıştır. Yüksek lisans programına başvuru koşulları MADDE 7 (1) Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Bir lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği ölçütler doğrultusunda ilgili ALES taban puanına sahip olması gerekir. b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. c) Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi yabancı dillerin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL ve Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanını almış olması gerekir. Bunun dışındaki yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sonuç belgeleri aranır. Bu koşulların Senato tarafından belirlenen en küçük başvuru puanları ise her yıl yenilenmekte olup, en son 2010 Güz döneminde uygulanan puanlar ve ağırlık oranları aşağıda verilmiştir: Yüksek Lisans Programına başvuru ve değerlendirme kuralları Ölçüt Yüksek Lisans Başvuru Koşulu Değerlendirme Ağırlığı ALES Puanı 55 (İlgili puan türünde) %50 Yabancı Dil Sınavı ÜDS 50 KPDS 50 UÜDS 50 TOFEL IBT 50 TOFEL CBT 130 TOFEL PBT 450 %15 Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almak da kabul edilir. Lisans Not Ortalaması - %15 Mülakat Notu - %20

8 Programın başarı koşulları ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri: 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre program oluşturma koşulları tanımlanmıştır. MADDE 35 (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az, 40 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans seviyesinde dersler de aldırılabilir. Yukarıdaki çerçeveye uygun olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam en az 33 kredilik ders alınması gerekmektedir. Dersler altı başlık altında zorunlu seçimli grupları içinde tanımlanmıştır. Karar analizi, yatırım planlama, kalite yönetimi, örgüt yönetimi, işletme yönetimi, teknoloji yönetimi grupları altında yer alan derslerden yapılan ayrı ayrı seçimler ile toplam kredi yükü tamamlanır. Toplam kredi yükünün 6 kredisi Karar Analizi Grubu, 3 kredisi Yatırım Planlama Grubu, 3 kredisi Kalite Yönetimi Grubu, 6 kredisi Örgüt Yönetimi Grubu, 6 kredisi İşletme Yönetimi Grubu, 9 kredisi ise Teknoloji Yönetimi Grubundan alınacaktır. Ayrıca kredisiz olmak üzere tüm öğrencilerin zorunlu olarak bir Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi yapması gerekmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati (T+U+L) Karar Analizi Grubu END 5501 Mühendislikte Olasılık ve İstatistik END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Yatırım Planlama Grubu END 5511 Mühendislik Ekonomisi END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Kalite Yönetimi Grubu END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolü END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Örgüt Yönetimi Grubu END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim END 5532 İnsan Faktörleri END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim 3+0+0

9 Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 İşletme Yönetimi Grubu END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama END 5542 Ar-Ge Finansmanı END 5544 Girişimcilik Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Teknoloji Yönetimi Grubu END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi END 5557 Ar-Ge Yönetimi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi END 5564 Enerji Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 9 Zorunlu Proje END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Kredisiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri END 5501Mühendislikte Olasılık ve İstatistik Temel veri analizi ve grafileri, Olasılık kavramı, Rassal Değişkenler ve olasılık dağılımları, kesikli ve devamlı olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon, korelasyon ve ANOVA END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması Deterministic optimizasyon ve karar verme modellerine giriş. Mühendislik Yönetiminde karşılaşılan problemlerin optimizasyon, simülasyon ve tahmin yöntemleri kullanılarak çözülmesini sağlayacak tekniklerin öğrenciye aktarılması. END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Belirsizlik altında karar vericilerin yaşadığı zorlukların nasıl aşılacağına yönelik karar mekanizmalarının anlatılacaktır. Ders içeriğinde olasılıksal, stokastik ve simülasyon bazlı yöntemlerle ilgili temel bilgiler verilecektir. END 5511 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik ve Ar-Ge projelerinin mühendislik yönetimi açısından ekonomik değerlendirmesi. Paranın zaman değeri, vergilendirmesi, başa-baş analizi, duyarlılık analizi, belirsizlik altında proje değerlendirme, risk paylaşımı, bütçeleme, finansal oranlar ve maliyet tahmin yöntemleri. END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Projelerin Seçimi, Proje Yöneticisi, Proje Organizasyonu, Proje Planlama. Anlaşmazlık ve Müzakere Bütçeleme, Risk Analizi ve Maliyet Tahminleri. Çizelgeleme: (Bilgisayar araçları ve

10 proje yönetimi, MS-Project), Kaynak Tahsisi, İzleme ve Bilgi Sistemleri, Proje Denetlenme, Proje Bitimi. END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolu İşletmelerde kalitenin artırılması amacıyla kalite kontrolunun benimsenmesi, performansın artırılması amacıyla istatistiksel kalite kontrol ve altı sigma araçlarının kullanımı. Problemlerin çözümü ve geliştirme fırsatlarının belirlenebilmesi için deneysel tasarım, aksiyomatik tasarım, FMEA ve TRIZ gibi araçların kullanılması. Yazılımlar yardımı ile kalite kontrolunun işletmelere entegrasyonu. END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Yalın düşünce: Değer, Değer Akımı, Akış, Çekme, Mükemmellik. Araştırma ve ürün geliştirme, süreç geliştirme, ürün ve hizmet üretim süreçlerinde Değer Analizi. zamanında üretim yaklaşımları ve yönetsel araçları. Toplam Kalite Yönetim Sistemleri, belgelendirme süreçleri. Vaka Analizleri. Değer analizi projeleri. END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim Yönetim dersi kapsamında yönetimde temel kavramlar,yönetim aktiviteleri, organizasyonların işleyişi, organizasyonun performansını etkileyen iç ve dış unsurlar, değişim yönetimi, organizasyon kültürü, liderlik, ekip oluşturma ve motivasyon konularında farklı yaklaşımlar incelenecektir. Dersin temel amacı; etkili lider/yönetici olmak için gerekli temel becerileri, ekipleri yönetme ve motive etme becerilerini, profesyonel iletişim becerilerini öğrenciye kazandırmak / geliştirmektir. END 5532 İnsan Faktörleri İnsan Faktörleri ve Sistem, Bilgi Girişi ve İşleyişi, Metin, Grafik, Sembol, ve Kodlar, Dinamik Bilginin Görsel Gösterimi, İşitsel, Duyusal Gösterim, Dilsel İletişim. Fiziksel İş ve Fiziksel Malzeme Taşıma, Motor Becerileri. Sistem Kontrolü, Kontroller ve Veri Giriş Aletleri, El Aletleri ve Cihazlar. Uygulamalı Antropometri, İş Yeri tasarımı ve Oturma, Bileşenlerin Fiziksel Alana Yerleşimi, İşyeri Tasarımının Kişilerarası Yönleri Çevresel Faktörler: Aydınlatma, Hava Şartları, Gürültü, ve Hareket. İş etüdünde yönetim, iş etüdü teknikleri, işin seçimi ve ölçülmesi, standart zamanların saptanması, çalışma yerinde insan hareketleri ve hareket bilgisi. END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi Organizasyonlarda insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları seçimi, eğitim yönetimi ve kariyer gelişimi, yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışan ilişkiler END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim Örgütsel iletişim, örgüt kültürü, yazılı ve sözlü iletişim, örgüt açısından iletişimin önemi, örgütlerde birey ve grup davranışları. Mühendislikte problem çözme ve karar verme yaklaşımları, sistemli düşünme, ekip çalışması ve motivasyonu arttırmada önemli noktalar. END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe Finansal yönetimin tanımı ve amaçları, finansal analiz, finansal planlama, nakit akışlarının tahmini ve analizi, sermaye yönetimi, taktik finansal kararlar, yönetim muhasebesinin tanımı ve amaçları, finansal muhasebe, maliyetlendirme prensipleri ve teknikleri, karar alma. END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama Pazarlama dersinin amacı, pazarlamanın temel prensiplerinden marka yönetimine kadar geçen tüm süreçlerin detaylı olarak ele alınmasıdır. Pazarlama dersinde pazarlama planının oluşturulması, pazarlama stratejilerinin saptanması, pazarlama araştırmaları ve yöntemleri, tüketici tutum ve davranışları, marka yönetimi ana başlıkları örnek uygulamalarla desteklenerek incelenir.

11 END 5542 Ar-Ge Finansmanı Mühendislik projelerinin fizibilitesi, Mühendislik projeleri için sözleşmeler, Ar-Ge projelerindeki risklerin taımlanması ve yönetimi, Yükleniciler için maliyet tahmini Finansal destek ve kredi başvuruları, Vaka analizleri END 5544 Girişimcilik Teknoloji odaklı girişimlerin fırsat ve tehditleri. İş girişimlerinin bir işletmeye dönüşümündeki tüm aşamaların analizi. Vaka tabanlı yöntemlerle yeni ve yerleşik işletmelerin yaşam çevriminin analizi. Tanımlanacak yöntemlerle yeni fikirlerin yaratılması, değerlendirilmesi ve iş geliştirme için kullanılması. Finansman ve kaynak kullanımı. END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi Teknoloji tabanlı işletmelerde stratejinin belirlenebilmesi amacıyla bu tip işletmelerin analizi ve yönetiminin incelenmesi, etkin yönetim için stratejilerin geliştirilmesi, iş stratejisi olarak teknolojiyi ön plana çıkaran veya çıkaracak işletmelerin kullanması gereken analitik araçların incelenmesi, teknoloji geliştirme amacına yönelik yatırım planlama yapısının oluşturulması, tedarikçilerin, rakiplerin ve müşterilerin davranışlarına nasıl yanıt verileceğinin incelenmesi, muhasebe, finanas, operasyonlar, mühendislik, insan kaynakları ve pazarlama etkileşiminin ortaya konulması, vaka analizleri. END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Ürün Tasarımı ve Geliştirme Proje bazlı ders olup 3 aşamada ilerlenecektir. Ön hazırlıkları ve alternatifleri içeren kavram geliştirme, sorun tabanlı düşünme ve analitik özellik yaklaşım tekniklerinin öğrenilmesi ile ilk aşama tamamlanacaktır. Kavram değerlendirme sistemi, kavram testleri, satış tahminleri, finansal analiz ve ürün protokolu oluşturma bölümlerini içeren kavram değerlendirme süreci; tasarım, tasarım ekibi kurumu ve yönetimi ve ürün kullanım testlerini içeren geliştime süreci; piyasaya sürülmek için strajik planlama ve yönetim, piyasa testleri, kamu politikalarını içeren piyasaya sunulma süreci ile ikinci aşama tamamlanacaktır. Son aşamada öğrenciler takımlar halinde fiziksel bir ürünü anlayıp, tasarlayacaklar ve bu ürünün prototipini üreteceklerdir. END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi Üretim sistemlerine giriş. Üretim süreçlerinin tasarımı ve üretim planlama modelleri. Klasik envanter teorisi ve uygulamaları. zamanında üretim yaklaşımı ve çözümlemeleri. Hiyerarşik üretim planlama yaklaşımları ve çözümlemeleri. Üretim ve hizmet sistemlerinin kontrolü, çizelgelemesi. END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağlarının Tasarımı, Tesis Yerleşimi ve Ulaştırma, Toplu Planlama ve Ürün Çeşitliliğinin Yönetimi, Envanter Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Tedarik Zincirinde Müşteri İlişkileri, Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi, Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojisi ve Karar Destek Sistemleri END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi Bilgi teknolojilerinde problem analizi ve uygun çözümü için gereksinimleri karşılamaya odaklı, bilgisayar tabanlı sistem, süreç bileşen veya programların nasıl tasarlanıp, uygulanacağının belirlenmesi. İmalat ve ürün geliştirme ortamlarına yönelik uygulamalarda tasarım, geliştirme ve imalat süreçlerinde israfı azaltan ve pazara çıkış zamanını kısaltan yaklaşımların verilmesi. Donanım ve yazılım teknolojilerinin seçimi ve değerlendirmesi. END 5557 Ar-Ge Yönetimi Firma tipleri, organizasyon yapısı ve öğrenme yapısı. Rekabet. Teknoloji yol-haritası. Ar-Ge, teknoloji, keşif, inovasyon kavramları. Ar-Ge ortaklıkları ve olası işbirlikleri, Ar-Ge çıktıları: Ürün

12 geliştirme, süreç iyileştirme kavramları, müşteri ihtiyaçları analizi. Ar-Ge nin stratejik rolü, Ar- Ge departmanın kurulması ve yönetilmesi, proje seçimi, verimlilik arttırma Ar-Ge harcamalarının yönetilmesi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular Ders, entelektüel sermayenin korunması (patentler, telif hakları, ticari markalar), patentlerin güçlü ve zayıf yönleri, anatomisi, iyi patentler ortaya çıkarma, markaların patenti, entellektüel sermaye performansının ölçülmesi, tasarım ve ürün mesuliyeti, çalışanlara yönelik düzenlemeler ana başlıklarını içerecektir. END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Küresel ısınma. Alternatif enerji kaynakları ve yeni teknolojiler. Sürdürülebilir kalkınma. Çevresel konuların ekonomik analizi. Çevresel etki değerlendirmesi. Yasal gereklilikler. END 5564 Enerji Yönetimi Enerjinin sanayilerde maliyet açısından önemi ve enerji maliyetleri. Enerji verimliliği ve enerji yönetimi kavramı. Enerji yönetim sürecinin oluşturulması. Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufunun sağlanması. Isı, havalandırma ve klima sistemlerinde enerjinin etkin kullanımı. Enerji kaybını önleyen ısı yalıtım sistemleri. Enerji tasarrufunda etkin stratejiler. Sürdürülebilir enerji kavramı ve yeşil enerji için bina tasarımları. Alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Enerji yönetiminde çevresel faktörler. END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi programı içinde alınan tüm derslerin genel ve bütünsel bir uygulamasına yönelik, somut uygulama fırsatlarına dönüşebilecek kazanımlar tanımlayabilen bir uygulamalı proje çalışması Tablo 2.a Yüksek Lisans Programında görev alacak tüm öğretim üyeleri Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Erdal EMEL Hüseyin Cenk Özmutlu Nursel Öztürk Seda Özmutlu Mehmet Akansel Âli Yurdun Orbak Tülin Gündüz Cengiz Akademik Ünvanı Profesör Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim Çalışma Esasları Başka Bir Lisansüstü Programda Görevli ise, Görevli Olduğu Program Adı Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans Besim Türker Özalp Yrd. Doç. Dr. Endüstri

13 Betül Yağmahan Feray Çelikçapa Tuncer Tokol Adem Anbar Füsun Altuntaş Mehmet Eryılmaz Mehmet Genç Öğr. Gör. Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Prof. Dr. U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Endüstri Yüksek Lisans İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Hukuk Yüksek Lisans

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda faaliyet gösteren profesyonellere

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen programlardaki Anabilim ve Bilim Dallarına Yüksek

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri Başvuru Tarihleri Tezsiz Yüksek Lisans Ön Kayıtların Kabulü ( İnternetten ve Enstitüden) Tezsiz İngilizce Bölümler İçin Yabancı Dil Sınavı Tezsiz Yüksek

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 1204

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 1204 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEKNİK İNGİLİZCE Dersin Orjinal Adı: TEKNİK İNGİLİZCE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END Dersin

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon PROGRAMIN TANIMI: Kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak,

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Endüstri ve Sistem Müh. Giriş ES2131 2 / Güz (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün ekli listede belirtilen anabilim dallarına 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci (bahar) yarıyılında Lisansüstü

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI. 3- Doktora programlarına başvurularda yabancı dil olarak sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI. 3- Doktora programlarına başvurularda yabancı dil olarak sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca kabul edilecektir. BAŞVURU ŞARTLARI 1- Lisansüstü programlara başvuran adaylar, başvuru yapacakları Anabilim/Ana sanat/bilim/sanat Dalı ile ilgili özel şartları sağlayıp sağlamadıklarını başvuru yaptıkları ilgili enstitülerin

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. Program Hakkında Genel Bilgi BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR. (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. ÖZEL ŞARTLAR (1) Fizik lisans derecesine sahip olan adaylar (2) Matematik lisans derecesine sahip olan adaylar (3) Matematik yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar (4) Moleküler Biyoloji ve Genetik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

YÜKSEK LİSANS I. ÖĞR. TEZLİ II. ÖĞR. TEZSİZ Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı İktisat İktisat - - - - 8 2 E.A

YÜKSEK LİSANS I. ÖĞR. TEZLİ II. ÖĞR. TEZSİZ Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı İktisat İktisat - - - - 8 2 E.A GAZİ ÜNİVESİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ANABİLİM / BİLİM DALLARINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPTIRMAK İÇİN SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI

İŞLETME ANABİLİM DALI Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi

İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi AKADEMİK EĞİTİM BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.Amaç Genel Sekreterliğimiz ile Özel Üniversiteler

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2014-2015 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıda belirtilen

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALIYÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI:

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALIYÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI, KOŞUL VE ESASLARI: T. C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ve Sanatta Yeterlik Kontenjanlarıve Başvuru Esasları Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) öğrenci kontenjanları

Detaylı

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI -2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI -Programa

Detaylı

Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz

Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ - YÜKSEK LİSANS & DOKTORA PROGRAMLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz 1. Başvuru

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, / ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüye

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı

Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve Doktora Programı Öğrenci Alımı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI BAŞVURU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Programı Başvuruları Başvuru tarihleri: 02-27 Haziran 2014 Giriş Sınav tarihleri: 07-11 Temmuz 2014 2014-2015

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

DOKTORA TEZLİ ANABİLİM DALI NİTELİKLERİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA TEZLİ ANABİLİM DALI NİTELİKLERİ YÜKSEK LİSANS (EK.1) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Enstitümüz Lisansüstü programlarına,

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 1. Başvuru Dönemi: 6 Temmuz 2015-7 Ağustos 2015. 2. Adaylar başvurularını aşağıdaki linkte verilen Online

Detaylı

DERS PROFİLİ. MAN102 İşletme Yönetim İlkeleri (Tavisye Edilir)

DERS PROFİLİ. MAN102 İşletme Yönetim İlkeleri (Tavisye Edilir) DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Elektronik Ortamda İşletmecilik MAN 361 Bahar 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN102 İşletme Yönetim İlkeleri (Tavisye Edilir) Dersin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI. Namık Kemal Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü -İlan Metni- Üniversitemiz Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar,

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar, T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim güz yarıyılında üniversitemizde

Detaylı

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI Ø Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar Ø Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı birinciyarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURULAR Adayların

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. AÇILMIYOR Doktora İngilizce Bölüm Bşk.Uygun görürse DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Güncelleme Tarihi: 17.07.2014 ANABİLİM DALI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA / SANATTA YETERLİK PROGRAMI EĞİTİM

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö.) Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Çevre

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR ANALİTİK KİMYA 6 6 SAY. FARMAKOGNOZİ 10 10 5 SAY.

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı