ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011

2 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın Hedefi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri nda halen birinci eğitimde Endüstri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları sürmekte iken aşağıda verilen gerekçeler ile ikinci öğretim olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür: Bursa Bölgesinde Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 5746 nolu yasa kapsamında Bursa bölgesinde yer alan diğer Ar-Ge Merkezleri ile TÜBİTAK-TEYDEB teşvikleri sonucunda Lisansüstü dereceli Ar-Ge personeli gereksiniminin artması ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağının beklenmesi. Her yıl Tezli Yüksek Lisans Programı için ilan edilen kontenjandan daha fazla öğrencinin başvurmasına rağmen, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına alınabilecek öğrenci sayısının sınırlı olması dolayısıyla yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yeterince karşılanamaması. Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı ve bir işyerinde çalışan öğrencilerin genelde tez odaklı akademik kazanımlarının bazen uygulama odaklı mesleki beceri kazanımları ile yeterince örtüşmemesi. (Uludağ Üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans Programlarından zorunlu olmamakla birlikte mezuniyet koşulu olarak makale yayını istenmesi) Yüksek lisans eğitimi için farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin yoğun talebine karşın, Tezli Yüksek Lisans Programında lisans derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık programında yaşanan başarısızlık sorunları Tezli yüksek Lisans programının gündüz ve birinci eğitim olarak uygulanması sonucu bir işyerinde çalışan öğrencilerin devam koşullarına uyamaması. Sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksiklikleri. Bilindiği üzere Bursa nın gelişmiş sanayi altyapısında mevcut binlerce mühendisin yöneticilik becerilerini destekleyecek diploma programı imkânları halen sınırlıdır, ancak potansiyel yüksektir ve bu mesleki eğitim gereksinimi adaylar tarafından bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Özellikle diploma programı dışında kalan

3 sertifika programlarında özel sektör girişimlerini dikkate alacak olursak bu konudaki potansiyelim daha da yüksek olacağını görmek zor olmayacaktır. Programının Kapsamı: Program, farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer ülkelerde daha önce başlatılmış olan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programları üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar incelendiğinde Yanez ve ark. (2010), Mustar (2009), Phan ve ark. (2009), Kocaoğlu ve ark. (2003), Mallick ve Chaudhury (2000) nin çalışmaları dikkat çekmektedir. Önerdiğimiz programın hedef ve kazanımları tanımlanırken söz konusu çalışmalardaki bulgulardan yararlanılmıştır. Son on yılda gelişen global rekabet ortamının daha fazla Ar-Ge odaklı işletmelere fırsat yarattığı ve bu fırsatları kullanabilen kuruluşların insan kaynakları ve Ar-Ge yöneticilerinin görüşleri dikkate alındığında özellikle mühendis kökenli çalışanların hangi bilgi ve becerilere gereksinim duyduğu çalışmaları ana eksenini oluşturmaktadır. Uluslararası aktörlerin büyük bir hız ve esneklikle hareket ettiği küresel rekabet ortamında, ileri teknoloji ürün üretmek isteyen imalatçı kuruluşlar ile teknoloji odaklı hizmet üretmek isteyen kuruluşlar, ancak küresel pazardan pay alabilmeleri kaydı ile gelecekte var olabileceklerdir. Bu tip kuruluşlarda, alana özel mühendislik bilgi ve becerilerinin yanında bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş, teknolojik yenilikçilik, ekonomik uygunluk, kalite, sürdürülebilir enerji ve çevre konularına hâkim, genelde mühendis kökenli yöneticiler ile Ar-Ge ortamında çalışacak mühendislere olan gereksinimin giderek artacağını kestirmek zor değildir. Yöneticilerin, araştırma ve geliştirme ortamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek, takım çalışması içinde kendi disiplinlerinden aldıkları gücü sinerjiye dönüştürebilen mühendisleri farklı projeler çerçevesinde verimli ve etkin bir şekilde yönetecek bilgi ve becerilere sahip olabilmesi günümüzün dünyasında yükselen bir eğilim olarak görülmektedir. Önerilen programın birinci hedef öğrenci kitlesi, Bursa ve yakın illerde sanayi kuruluşlarında üretim ve Ar-Ge birimlerinde çalışan lisans derecesine sahip genç mühendisler olacaktır. Bu genç kesimin mesleki kariyer beklentileri içinde yöneticilik her zaman mevcuttur, ancak mezuniyet sonrası hızla atıldıkları mesleki kariyerin onları daha güçlü hissettireceği en önemli gereksinim, yöneticilik bilgi ve becerilerini formal bir eğitimle geliştirebilmeleri olmaktadır. Mühendislik yönetimi bilgi ve becerilerini hedefleyen bir Yüksek Lisans derecesi bu gereksinimi karşılayabilirken, bu gereksinimi daha da artıran bir faktör ise günümüzde milli gelir içindeki Ar-Ge payının Avrupa Birliğinin Lisbon Anlaşması çerçevesinde %2 lere

4 çekilmesi başlatılan süreçtir. Bu sürece destek olmak üzere hükümetlerce başlatılan Ar-Ge teşvikleri sonucu 50 ve daha fazla Ar-Ge personeli barındıran şirketlere büyük mali avantajlar tanınmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye de yeni ürün ve hizmetlerin ileri teknoloji kullanarak Ar-Ge faaliyetleri sonucu bir çığ gibi büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Bursa bölgesindeki sanayi kuruluşları ise bu sürece en çok katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Sanayi Bakanlığı sağladığı teşviklerin devamı için Ar-Ge merkezlerinde çalışan yüksek lisans ve doktora unvanına sahip elemanların oranının artırılmasını talep etmektedir. Bu merkezlerde çalışmaların bilimsel tabanlı Ar-Ge yönetim prensiplerine göre gerçekleştirilmesi teşviklerin devamı için gerekli ön şartlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu kuruluşlarda mühendislik yönetimi yanında teknolojinin de yönetilmesi giderek artan bir mühendislik faaliyeti olacağından, genç mühendislerin mühendislik ve teknoloji yönetimine odaklı bir Yüksek Lisans eğitimine sahip olarak bu sürece devam edebilmeleri kendilerine güç katacaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Endüstri tarafından yürütülmek ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme ve Hukuk Anabilim Dallarının öğretim elemanlarınca da desteklenmek üzere disiplinler arası bir kapsama sahiptir. Bu kapsamı oluşturan dersleri, ürün ve üretim sistemi geliştirme süreçlerinin teknolojik ve örgütsel gereksinimlerini anlamaya ve bu süreçleri en uygun kaynak kullanımı ile planlamaya ve yürütmeye yönelik olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaya göre alanlar ve ilgili dersler şöyle sıralanabilir: 1. Karar analizi a) Mühendislikte Olasılık ve İstatistik b) Uygulamalı Yöneylem Araştırması c) Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri 2. Yatırım planlama a) Mühendislik Ekonomisi b) Mühendislik Projelerinin Yönetimi 3. Kalite yönetimi a) İstatistiksel Kalite Kontrolü b) Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri 4. Örgüt yönetimi a) Mühendisler için Yönetim ve Organizasyon b) İnsan Faktörleri c) İnsan Kaynakları Yönetimi d) Örgütsel Davranış 5. İşletme yönetimi

5 a) Mühendisler için Finans ve Muhasebe b) Teknolojik Ürünlerde Pazarlama c) Ar-Ge Finansmanı d) Girişimcilik 6. Teknoloji yönetimi a) Stratejik Teknoloji Yönetimi b) Ürün Tasarımı ve Geliştirme c) Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi d) Tedarik Zinciri Yönetimi e) Bilgi Sistemleri ve Yönetimi f) Ar-Ge Yönetimi g) Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular h) Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi i) Enerji Yönetimi Yukarıda sıralanan derslerin amaç ve hedeflerini sağlayan bilgi ve beceri şeklindeki öğrenci kazanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğrenci kazanımı bilgiler: 1. Teknolojinin iş ortamındaki stratejik rolü 2. Yeni teknolojilerin uygulanma süreci 3. Organizasyon içinde teknoloji transferi süreci 4. Yeni ürün geliştirme süreci 5. Rekabetçiliği artırabilecek iş stratejileri 6. Genel iş fonksiyonları 7. Teknolojik projelerin seçim süreci 8. Kısıtlı koşullar altında kaynakların en uygun biçimde kullanılması 9. Karmaşık karar verme problemlerinin çözümünde çeşitli seçeneklerin dikkate alınması 10. Verilen kararların kısa ve uzun vadedeki yerel ve genel etkileri 11. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden beklentileri ve gereksinimlerin karşılanma süreci 12. Organizasyonlar arası teknoloji transferi süreci 13. Teknolojik seçimler için zamanlama 14. Teknoloji kazanımı için ayrılması gerekli kaynaklar ve yürütülmesi gerekli süreçler 15. Teknolojik inovasyon sürecinin yönetimi 16. Üretim teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 17. Teknik projelerin gelişme sürecini değerlendirme 18. İş süreçleri hakkında veri toplama ve değerlendirme (istatistik) 19. Araştırma ve geliştirme (ARGE) yönetimi 20. Bilgi teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 21. Yatırım girişimlerinin etkin sonuçlar vermesi için uygulanması gereken süreçler

6 22. Satış ve pazarlama süreçleri 23. İnsan kaynakları yönetim süreçleri 24. İş süreçlerinin çevresel etkileri 25. Alınacak iş kararlarında mevcut hükümet politikaların etkileri 26. İş kararlarının toplumsal etkileri 27. İş kararları verilirken dikkat edilecek etik konular 28. Teknik projelerin finansman süreçleri 29. İş kararları verilirken dikkat edilecek yasal düzenlemeler 30. Genel mühendislik fonksiyonları Öğrenci kazanımı beceriler: 1. Teknolojiyi iş stratejisi ile bütünleştirme becerisi 2. Fonksiyonel sınırlar arasında çalışma becerisi 3. Etkin yazılı iletişim becerisi 4. Etkin konuşma (sözlü iletişim) becerisi 5. Yapılan planları uygulama becerisi 6. Yeni teknolojik fırsatları tanımlama becerisi 7. Risk ve belirsizlik altında karar verme becerisi 8. Analitik karar verme tekniklerini uygulama becerisi 9. Zaman odaklı problem çözme becerisi 10. Geliştirilen çözümlerde kullanıcıların desteğini kazanma becerisi 11. İnsanlarla etkin ilişkiler geliştirme becerisi 12. Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilme becerisi 13. Teknik ve idari personeli yönetme becerisi 14. Teknolojik devrim (yenilik) değerinde performans gösterme becerisi 15. Veri yetersizliği ve çatışmaları yönetme becerisi Programa Kimler Başvurabilir: Yüksek Lisans Programının öncelikle hedeflediği potansiyel öğrenciler Bursa ve yakın civarında halen bir sanayi kuruluşunda çalışan lisans derecesine sahip mühendislerdir. Genelde Endüstri dışındaki alanlardan gelmesi beklenen bu potansiyel öğrencilerin, işyerlerinde tam gün çalışmaları nedeniyle ve ancak ikinci öğretim kapsamında mesai saatleri sonrası derslere devam edebileceği öngörülmektedir. Endüstri nda halen yürütülen Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları birinci eğitimde verilmektedir. Özellikle tezli yüksek lisans programına başvurular kontenjan ilan edildiği her dönem en az %50 si lisans derecesi bir başka alandan olan adaylardan oluşmaktadır. Bu tip adaylar için, genelde mevcut lisans programındaki derslerden oluşturulan, Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır ve genelde bu nedenle birinci eğitimde yürütülen bilimsel hazırlık programındaki derslere devam konusunda öğrenciler işyerleri ile sorun yaşamaktadırlar.

7 Bu tip potansiyel öğrencilerin ikinci öğretimde verilecek bir tezsiz yüksek lisans programına devam konusunda daha az sorun yaşayacakları öngörülmektedir. 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre programa öğrenci kabul koşulları tanımlanmıştır. Yüksek lisans programına başvuru koşulları MADDE 7 (1) Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Bir lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği ölçütler doğrultusunda ilgili ALES taban puanına sahip olması gerekir. b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. c) Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi yabancı dillerin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL ve Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanını almış olması gerekir. Bunun dışındaki yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sonuç belgeleri aranır. Bu koşulların Senato tarafından belirlenen en küçük başvuru puanları ise her yıl yenilenmekte olup, en son 2010 Güz döneminde uygulanan puanlar ve ağırlık oranları aşağıda verilmiştir: Yüksek Lisans Programına başvuru ve değerlendirme kuralları Ölçüt Yüksek Lisans Başvuru Koşulu Değerlendirme Ağırlığı ALES Puanı 55 (İlgili puan türünde) %50 Yabancı Dil Sınavı ÜDS 50 KPDS 50 UÜDS 50 TOFEL IBT 50 TOFEL CBT 130 TOFEL PBT 450 %15 Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almak da kabul edilir. Lisans Not Ortalaması - %15 Mülakat Notu - %20

8 Programın başarı koşulları ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri: 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre program oluşturma koşulları tanımlanmıştır. MADDE 35 (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az, 40 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans seviyesinde dersler de aldırılabilir. Yukarıdaki çerçeveye uygun olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam en az 33 kredilik ders alınması gerekmektedir. Dersler altı başlık altında zorunlu seçimli grupları içinde tanımlanmıştır. Karar analizi, yatırım planlama, kalite yönetimi, örgüt yönetimi, işletme yönetimi, teknoloji yönetimi grupları altında yer alan derslerden yapılan ayrı ayrı seçimler ile toplam kredi yükü tamamlanır. Toplam kredi yükünün 6 kredisi Karar Analizi Grubu, 3 kredisi Yatırım Planlama Grubu, 3 kredisi Kalite Yönetimi Grubu, 6 kredisi Örgüt Yönetimi Grubu, 6 kredisi İşletme Yönetimi Grubu, 9 kredisi ise Teknoloji Yönetimi Grubundan alınacaktır. Ayrıca kredisiz olmak üzere tüm öğrencilerin zorunlu olarak bir Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi yapması gerekmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati (T+U+L) Karar Analizi Grubu END 5501 Mühendislikte Olasılık ve İstatistik END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Yatırım Planlama Grubu END 5511 Mühendislik Ekonomisi END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Kalite Yönetimi Grubu END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolü END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Örgüt Yönetimi Grubu END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim END 5532 İnsan Faktörleri END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim 3+0+0

9 Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 İşletme Yönetimi Grubu END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama END 5542 Ar-Ge Finansmanı END 5544 Girişimcilik Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Teknoloji Yönetimi Grubu END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi END 5557 Ar-Ge Yönetimi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi END 5564 Enerji Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 9 Zorunlu Proje END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Kredisiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri END 5501Mühendislikte Olasılık ve İstatistik Temel veri analizi ve grafileri, Olasılık kavramı, Rassal Değişkenler ve olasılık dağılımları, kesikli ve devamlı olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon, korelasyon ve ANOVA END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması Deterministic optimizasyon ve karar verme modellerine giriş. Mühendislik Yönetiminde karşılaşılan problemlerin optimizasyon, simülasyon ve tahmin yöntemleri kullanılarak çözülmesini sağlayacak tekniklerin öğrenciye aktarılması. END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Belirsizlik altında karar vericilerin yaşadığı zorlukların nasıl aşılacağına yönelik karar mekanizmalarının anlatılacaktır. Ders içeriğinde olasılıksal, stokastik ve simülasyon bazlı yöntemlerle ilgili temel bilgiler verilecektir. END 5511 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik ve Ar-Ge projelerinin mühendislik yönetimi açısından ekonomik değerlendirmesi. Paranın zaman değeri, vergilendirmesi, başa-baş analizi, duyarlılık analizi, belirsizlik altında proje değerlendirme, risk paylaşımı, bütçeleme, finansal oranlar ve maliyet tahmin yöntemleri. END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Projelerin Seçimi, Proje Yöneticisi, Proje Organizasyonu, Proje Planlama. Anlaşmazlık ve Müzakere Bütçeleme, Risk Analizi ve Maliyet Tahminleri. Çizelgeleme: (Bilgisayar araçları ve

10 proje yönetimi, MS-Project), Kaynak Tahsisi, İzleme ve Bilgi Sistemleri, Proje Denetlenme, Proje Bitimi. END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolu İşletmelerde kalitenin artırılması amacıyla kalite kontrolunun benimsenmesi, performansın artırılması amacıyla istatistiksel kalite kontrol ve altı sigma araçlarının kullanımı. Problemlerin çözümü ve geliştirme fırsatlarının belirlenebilmesi için deneysel tasarım, aksiyomatik tasarım, FMEA ve TRIZ gibi araçların kullanılması. Yazılımlar yardımı ile kalite kontrolunun işletmelere entegrasyonu. END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Yalın düşünce: Değer, Değer Akımı, Akış, Çekme, Mükemmellik. Araştırma ve ürün geliştirme, süreç geliştirme, ürün ve hizmet üretim süreçlerinde Değer Analizi. zamanında üretim yaklaşımları ve yönetsel araçları. Toplam Kalite Yönetim Sistemleri, belgelendirme süreçleri. Vaka Analizleri. Değer analizi projeleri. END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim Yönetim dersi kapsamında yönetimde temel kavramlar,yönetim aktiviteleri, organizasyonların işleyişi, organizasyonun performansını etkileyen iç ve dış unsurlar, değişim yönetimi, organizasyon kültürü, liderlik, ekip oluşturma ve motivasyon konularında farklı yaklaşımlar incelenecektir. Dersin temel amacı; etkili lider/yönetici olmak için gerekli temel becerileri, ekipleri yönetme ve motive etme becerilerini, profesyonel iletişim becerilerini öğrenciye kazandırmak / geliştirmektir. END 5532 İnsan Faktörleri İnsan Faktörleri ve Sistem, Bilgi Girişi ve İşleyişi, Metin, Grafik, Sembol, ve Kodlar, Dinamik Bilginin Görsel Gösterimi, İşitsel, Duyusal Gösterim, Dilsel İletişim. Fiziksel İş ve Fiziksel Malzeme Taşıma, Motor Becerileri. Sistem Kontrolü, Kontroller ve Veri Giriş Aletleri, El Aletleri ve Cihazlar. Uygulamalı Antropometri, İş Yeri tasarımı ve Oturma, Bileşenlerin Fiziksel Alana Yerleşimi, İşyeri Tasarımının Kişilerarası Yönleri Çevresel Faktörler: Aydınlatma, Hava Şartları, Gürültü, ve Hareket. İş etüdünde yönetim, iş etüdü teknikleri, işin seçimi ve ölçülmesi, standart zamanların saptanması, çalışma yerinde insan hareketleri ve hareket bilgisi. END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi Organizasyonlarda insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları seçimi, eğitim yönetimi ve kariyer gelişimi, yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışan ilişkiler END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim Örgütsel iletişim, örgüt kültürü, yazılı ve sözlü iletişim, örgüt açısından iletişimin önemi, örgütlerde birey ve grup davranışları. Mühendislikte problem çözme ve karar verme yaklaşımları, sistemli düşünme, ekip çalışması ve motivasyonu arttırmada önemli noktalar. END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe Finansal yönetimin tanımı ve amaçları, finansal analiz, finansal planlama, nakit akışlarının tahmini ve analizi, sermaye yönetimi, taktik finansal kararlar, yönetim muhasebesinin tanımı ve amaçları, finansal muhasebe, maliyetlendirme prensipleri ve teknikleri, karar alma. END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama Pazarlama dersinin amacı, pazarlamanın temel prensiplerinden marka yönetimine kadar geçen tüm süreçlerin detaylı olarak ele alınmasıdır. Pazarlama dersinde pazarlama planının oluşturulması, pazarlama stratejilerinin saptanması, pazarlama araştırmaları ve yöntemleri, tüketici tutum ve davranışları, marka yönetimi ana başlıkları örnek uygulamalarla desteklenerek incelenir.

11 END 5542 Ar-Ge Finansmanı Mühendislik projelerinin fizibilitesi, Mühendislik projeleri için sözleşmeler, Ar-Ge projelerindeki risklerin taımlanması ve yönetimi, Yükleniciler için maliyet tahmini Finansal destek ve kredi başvuruları, Vaka analizleri END 5544 Girişimcilik Teknoloji odaklı girişimlerin fırsat ve tehditleri. İş girişimlerinin bir işletmeye dönüşümündeki tüm aşamaların analizi. Vaka tabanlı yöntemlerle yeni ve yerleşik işletmelerin yaşam çevriminin analizi. Tanımlanacak yöntemlerle yeni fikirlerin yaratılması, değerlendirilmesi ve iş geliştirme için kullanılması. Finansman ve kaynak kullanımı. END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi Teknoloji tabanlı işletmelerde stratejinin belirlenebilmesi amacıyla bu tip işletmelerin analizi ve yönetiminin incelenmesi, etkin yönetim için stratejilerin geliştirilmesi, iş stratejisi olarak teknolojiyi ön plana çıkaran veya çıkaracak işletmelerin kullanması gereken analitik araçların incelenmesi, teknoloji geliştirme amacına yönelik yatırım planlama yapısının oluşturulması, tedarikçilerin, rakiplerin ve müşterilerin davranışlarına nasıl yanıt verileceğinin incelenmesi, muhasebe, finanas, operasyonlar, mühendislik, insan kaynakları ve pazarlama etkileşiminin ortaya konulması, vaka analizleri. END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Ürün Tasarımı ve Geliştirme Proje bazlı ders olup 3 aşamada ilerlenecektir. Ön hazırlıkları ve alternatifleri içeren kavram geliştirme, sorun tabanlı düşünme ve analitik özellik yaklaşım tekniklerinin öğrenilmesi ile ilk aşama tamamlanacaktır. Kavram değerlendirme sistemi, kavram testleri, satış tahminleri, finansal analiz ve ürün protokolu oluşturma bölümlerini içeren kavram değerlendirme süreci; tasarım, tasarım ekibi kurumu ve yönetimi ve ürün kullanım testlerini içeren geliştime süreci; piyasaya sürülmek için strajik planlama ve yönetim, piyasa testleri, kamu politikalarını içeren piyasaya sunulma süreci ile ikinci aşama tamamlanacaktır. Son aşamada öğrenciler takımlar halinde fiziksel bir ürünü anlayıp, tasarlayacaklar ve bu ürünün prototipini üreteceklerdir. END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi Üretim sistemlerine giriş. Üretim süreçlerinin tasarımı ve üretim planlama modelleri. Klasik envanter teorisi ve uygulamaları. zamanında üretim yaklaşımı ve çözümlemeleri. Hiyerarşik üretim planlama yaklaşımları ve çözümlemeleri. Üretim ve hizmet sistemlerinin kontrolü, çizelgelemesi. END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağlarının Tasarımı, Tesis Yerleşimi ve Ulaştırma, Toplu Planlama ve Ürün Çeşitliliğinin Yönetimi, Envanter Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Tedarik Zincirinde Müşteri İlişkileri, Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi, Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojisi ve Karar Destek Sistemleri END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi Bilgi teknolojilerinde problem analizi ve uygun çözümü için gereksinimleri karşılamaya odaklı, bilgisayar tabanlı sistem, süreç bileşen veya programların nasıl tasarlanıp, uygulanacağının belirlenmesi. İmalat ve ürün geliştirme ortamlarına yönelik uygulamalarda tasarım, geliştirme ve imalat süreçlerinde israfı azaltan ve pazara çıkış zamanını kısaltan yaklaşımların verilmesi. Donanım ve yazılım teknolojilerinin seçimi ve değerlendirmesi. END 5557 Ar-Ge Yönetimi Firma tipleri, organizasyon yapısı ve öğrenme yapısı. Rekabet. Teknoloji yol-haritası. Ar-Ge, teknoloji, keşif, inovasyon kavramları. Ar-Ge ortaklıkları ve olası işbirlikleri, Ar-Ge çıktıları: Ürün

12 geliştirme, süreç iyileştirme kavramları, müşteri ihtiyaçları analizi. Ar-Ge nin stratejik rolü, Ar- Ge departmanın kurulması ve yönetilmesi, proje seçimi, verimlilik arttırma Ar-Ge harcamalarının yönetilmesi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular Ders, entelektüel sermayenin korunması (patentler, telif hakları, ticari markalar), patentlerin güçlü ve zayıf yönleri, anatomisi, iyi patentler ortaya çıkarma, markaların patenti, entellektüel sermaye performansının ölçülmesi, tasarım ve ürün mesuliyeti, çalışanlara yönelik düzenlemeler ana başlıklarını içerecektir. END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Küresel ısınma. Alternatif enerji kaynakları ve yeni teknolojiler. Sürdürülebilir kalkınma. Çevresel konuların ekonomik analizi. Çevresel etki değerlendirmesi. Yasal gereklilikler. END 5564 Enerji Yönetimi Enerjinin sanayilerde maliyet açısından önemi ve enerji maliyetleri. Enerji verimliliği ve enerji yönetimi kavramı. Enerji yönetim sürecinin oluşturulması. Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufunun sağlanması. Isı, havalandırma ve klima sistemlerinde enerjinin etkin kullanımı. Enerji kaybını önleyen ısı yalıtım sistemleri. Enerji tasarrufunda etkin stratejiler. Sürdürülebilir enerji kavramı ve yeşil enerji için bina tasarımları. Alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Enerji yönetiminde çevresel faktörler. END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi programı içinde alınan tüm derslerin genel ve bütünsel bir uygulamasına yönelik, somut uygulama fırsatlarına dönüşebilecek kazanımlar tanımlayabilen bir uygulamalı proje çalışması Tablo 2.a Yüksek Lisans Programında görev alacak tüm öğretim üyeleri Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Erdal EMEL Hüseyin Cenk Özmutlu Nursel Öztürk Seda Özmutlu Mehmet Akansel Âli Yurdun Orbak Tülin Gündüz Cengiz Akademik Ünvanı Profesör Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim Çalışma Esasları Başka Bir Lisansüstü Programda Görevli ise, Görevli Olduğu Program Adı Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans Besim Türker Özalp Yrd. Doç. Dr. Endüstri

13 Betül Yağmahan Feray Çelikçapa Tuncer Tokol Adem Anbar Füsun Altuntaş Mehmet Eryılmaz Mehmet Genç Öğr. Gör. Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Prof. Dr. U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Endüstri Yüksek Lisans İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Hukuk Yüksek Lisans

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı