MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2012 Sayý 162. Sunuþ...v

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2012 Sayý 162. Sunuþ...v"

Transkript

1

2 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2012 Sayý 162 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER SGB Daire Baþkaný Üye Ali Mercan AYDIN SGB Daire Baþkaný Üye Nural KARACA SGB Daire Baþkaný Üye Ýsmail ERASLAN SGB Daire Baþkaný Üye Seyfeddin KOÇUM SGB Daire Baþkaný Dergimiz HAKEMLÝ DERGÝ olup, yýlda iki kez yayýnlanmaktadýr. Dergimizde yayýmlanan makaleler en az üç hakem tarafýndan okunmaktadýr. Yönetim Merkezi ve Yazýþma Adresi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Dikmen Caddesi M Blok Kat: Bakanlýklar /ANKARA Tel: Baský Tarihi: Temmuz 2012 Tasarým - Baský ÝVME : Hermes Matbaacýlýk Kazým Karabekir Cd. 39/16-21 Ýskitler-Ankara Yayýn Türü Yaygýn Süreli Yayýn Dergimizde çýkan yazýlarýn baþka yayýn organlarýnca aynen yayýnlanmasý Baþkanlýðýmýzdan alýnacak yazýlý izinle, alýntýlar yapýlmasý ise kaynak gösterilmesi koþulu ile mümkündür. MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ...v Türkiye'de Finansal Liberalizasyon Sürecinde Ekonomi Politikalarýnýn Milli Gelire Yansýmasý: Arz-Yönlü mü, Talep-Yönlü mü?...1 Prof.Dr. Salih BARIÞIK, Yrd.Doç.Dr. Rüþtü YAYAR Ýdeal Bir Kamu Ýhale Kanunu ve Ýdeal Bir Kamu Ýhale Kurumu ve Kurulu Nasýl Olmalýdýr? Fonksiyonel Bir Model Çalýþmasý...18 Sami KAPLAN Performans Esaslý Bütçeleme Uygulamasýnýn Türk Kamu Kurumlarýnda Algýlanmasý ve Sorun Alanlarýnýn Tespiti: Eskiþehir Ýli Örneði...51 Doç.Dr. Semih BÝLGE, Öðr. Gör. Selma DEMÝRTAÞ Türkiye'de Deniz Taþýmacýlýðýna Saðlanan Vergi Teþvikleri Üzerine Bir Ýnceleme...73 Doç.Dr. Ali ÇELÝKKAYA Sabit Sermaye Mallarýnýn Yurt Ýçi Ölçek Etkisi ve 2000 Yýlý Sonrasý Türkiye Örneði Doç.Dr. A. Niyazi ÖZKER Vergi Uyuþmazlýklarýnýn Çözüm Yollarýnýn Nitel Araþtýrma Yöntemleriyle Karþýlaþtýrýlmasý Doç.Dr. Fatih SAVAÞAN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMÝR, Aziz ULUPINAR Yeni Kamu Mali Yönetim ve Denetim Sisteminde Raporlama..145 Doç.Dr. Ýlhami SÖYLER, Dr. Mustafa ÇOLAK Kamu Maliyesine Etkileri Açýsýndan Kamu Özel Sektör Ortaklýklarý Üzerine Bir Deðerlendirme Doç.Dr. Mehmet ÞAHÝN, Arþ.Gör. Özge UYSAL 2001 ve 2008 Yýlýnda Oluþan Krizlerin Faktör Analizi ile Açýklanmasý Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOÐLU ISSN

3 Ücretlerin Vergilendirilmesine Ýliþkin Karþýlaþtýrmalý Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüðü Yrd.Doç.Dr. Özgür BÝYAN, Yrd.Doç.Dr. Güneþ YILMAZ Mülkiyet Hakkýna Haksýz Bir Müdahale, Ýptali ve Yeni Hukuki Zemin: Fazla veya Yersiz Tahsil Edilen Vergilerin Ýadesinde Süre Sorunu Yrd.Doç.Dr. Mine Nur BOZDOÐAN Vergi Alacaðýnýn Güvence Altýna Alýnmasýnda Teminat, Ýhtiyati Haciz ve Ýhtiyati Tahakkuka Ýliþkin Özellikli Durumlar Yrd.Doç.Dr. Neslihan COÞKUN KARADAÐ Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme Ýliþkisi: Türkiye Örneði Yrd.Doç.Dr. Fatih MANGIR, Dr. Hasan Murat ERTUÐRUL Kamu Çalýþanlarýnýn Örgütsel Baðlýlýðý: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma Yrd.Doç.Dr. Ýsmail SEVÝNÇ, Doç.Dr. Ali ÞAHÝN Týkanýklýk Fiyatlamasý, Dünya Uygulamalarý ve Türkiye'deki Durumun Deðerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Suat Hayri ÞENTÜRK Türkiye Ekonomisinde Ýktisadi Güven Endeksleri ve Seçilmiþ Makro Deðiþkenler Arasýndaki Ýliþkilerin VAR Analizi Dr. Ýbrahim ARISOY Vergi Hukukunda Finansman Giderlerinin Sýnýrlandýrýlmasý Sorunu Dr. Tahir ERDEM Bazý Yabancý Ülkelerde Siyasi Partilerin Mali Denetimini Yapan Kurumlar ve Türkiye Açýsýndan Bir Deðerlendirme Dr. Recep KAPLAN Maliye Bakanlýðý tarafýndan 1973 yýlýndan beri çýkarýlmakta olan 150. Sayýsýndan baþlayarak, yýlda iki kez hakemli dergi statüsünde yayýmlanan Maliye Dergisi içeriðindeki makaleler ayrýca Econlit ile ULAKBÝM de de yayýmlanmaktadýr. TÜBÝTAK ULAKBÝM

4 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý ve Ýstihdam Üzerine Etkileri Dr. Emine Nida KOL, Doç.Dr. Zeynep KARAÇOR Artan Getiriler ve Ýktisadi Coðrafya Paul KRUGMAN, Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Ali POLAT Optimal Maliye Politikasý: Bir Literatür Taramasý Dr. Taner TURAN Türkiye'de Belediyelerin Tahvil Ýhracý ve Amerika Birleþik Devletleri Uygulamasý Dr. Soner YAKAR, Doç.Dr. Serkan Yýlmaz KANDIR Bir Usul Ekonomisi Kolaylýðý: Vergi Yargýsýnda Tek Dilekçe ile Dava Açma Dr. Soner YAKAR 6111 Sayýlý Kanunun Cinsiyete Duyarlý Bütçeleme Perspektifinden Deðerlendirilmesi Ali Ýhsan ÖRÜCÜ, Arþ.Gör. Doðan BAKIRTAÞ Avrupa Birliði Hesaplar Sistemi Kapsamýnda Devlet Borçlanma Senetleri (DBS): Piyasa Deðeri ile Merkezi Yönetim DBS Yükümlülüðü Arzu AYTEKÝN BALIBEK, Zeliha ÖNAL, Halil AZAL Türkiye'de Kamu Hizmetinin Görülmesinde Kullanýlmakta Olan Gizlilik Derecesi Tanýmlarý: Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mustafa DÝRÝ, Mirac GÜLÇÝÇEK Vergilendirme Alanýnda Avrupa Birliðinin Ýþbirliði Aracý: Fiscalis 2013 Programý Birol UBAY Yazarlar Hakkýnda Yazý Kurallarý Maliye Dergisi Yayýmlanma Süreci Yýlýnda Bakanlýðýmýz Kütüphanesi Ýçin Alýnan Yayýnlar...571

5

6 SUNUÞ Sevgili Okurlarýmýz; 1973 yýlýndan beri çýkarýlmakta olan ve 150'nci sayýsýndan baþlayarak yýlda iki kez ulusal hakemli dergi olarak yayýn hayatýna devam eden Maliye Dergisinin 162'nci sayýsý ile tekrar birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayýz. Akademik ve mesleki camiada saygýn bir yeri bulunan ve önemli okuyucu potansiyeline sahip olan Maliye Dergisinin; alanýnda çok baþarýlý bir uluslararasý dizin sitesi EconLit'te ve farklý konu ve disiplinlerde zengin bir veri tabaný koleksiyonuna sahip olan TÜBÝTAK-ULAKBÝM Sosyal Bilimler Veri Tabanýnda yayýmýna devam edilmekte olup, siz deðerli Okurlarýmýzýn ilgisini çekeceðini düþündüðümüz muhtelif konularda yetkin isimler tarafýndan hazýrlanan bilimsel çalýþmalara bu sayýmýzda da yer verilmiþtir yýlýnýn birinci yarýsýnda; i. Dr. Mustafa DENÝZ'e ait Reforming The European Union Budget: A Social Constructivist Policy Approach, ii. Prof.Dr. A.Kemal ÇELEBÝ'ye ait Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, iii. Dr. Recep KAPLAN'a ait Türk Kamu Harcama Yönetiminde Hesap Verme Sorumluluðu, iv. Editörlüðünü Prof.Dr. Coþkun Can AKTAN, Doç.Dr. Ahmet KESÝK ve Doç.Dr. Dilek DÝLEYÝCÝ'nin yaptýðý Yeni Maliye Deðiþim Çaðýnda Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öðretiler, Yeni Perspektifler, v. Osman ÞAHÝN'e ait Türkiye'deki Devlet Üniversitelerine Analitik Yaklaþým, vi. Metin KAZAN'a ait Yargýtay Kararlarý Iþýðýnda Taþýnmaz Hukukundan Doðan Hazine Davalarý, vii. Dr. Mustafa ÇOLAK'a ait Kayýtdýþý Ekonomi ve Çözüme Yönelik Politika Önerileri, viii. Salâhaddin KARDEÞ'e ait Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatý,

7 adlý kitaplarýn basýmý yapýlarak Baþkanlýðýmýzca okurlarýmýzýn hizmetine sunulmuþtur. Bakanlýðýmýz kütüphanesine 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda 85 adet kitap satýn alma suretiyle, 56 adet kitap da baðýþ yoluyla kazandýrýlmýþtýr. Bu kitaplarla birlikte 2012 yýlý ilk altý ayý itibarýyla kütüphanemizde adet kitap ve 230 adet çeþitli süreli yayýn mevcut bulunmaktadýr. Abone olunan dergi sayýsý ise 15 adettir. Deðerli okurlarýmýz, 39 yýldýr hizmet veren Maliye Dergisinin 162'nci sayýsýnýn da akademik ve mesleki camiaya faydalý olmasý temennisiyle saðlýklý ve mutlu günler dileriz. Saygýlarýmýzla, Doç.Dr. Ahmet KESÝK Strateji Geliþtirme Baþkaný

8 YAZARLAR HAKKINDA Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesinde tamamlayan ve Northern Illinois Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunan yazar halen Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Dr. İbrahim ARISOY 1980 yılında Adana da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi İktisat bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, İsveç te Linköping Üniversitesi nde daha sonra YÖK bursu ile ABD de The University of Utah da akademik çalışmalarda bulundu. Halil AZAL 1981 yılında Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Duke Üniversitesi Uluslararası Kalkınma bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan yazar, halen Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Hazine Uzmanı olarak görev Doğan BAKIRTAŞ 1983 yılında doğdu. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Pamukkale Üniversitesi SBE de yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi SBE de doktora eğitimine devam etmekte olan yazar, halen Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF de araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Arzu AYTEKİN BALIBEK 1971 yılında Ankara da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. İngiltere de Londra Ekonomi Okulunda yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar, halen Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev Prof.Dr. Salih BARIŞIK 1970 yılında Tokat/Turhal da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev Doç.Dr. Semih BİLGE İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans, Anadolu Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Eskişehir 561

9 Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Özgür BİYAN Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi SBE Mali Hukuk Bilim Dalında yüksek lisans, Marmara Üniversitesi SBE Mali Hukuk Bilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, American University Washington College of Law (Washington D.C.) da misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Halen Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Mine Nur BOZDOĞAN Gazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisansını doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Gazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Doç.Dr. Ali ÇELİKKAYA 1974 yılında Ağrı da doğdu. Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev Dr. Mustafa ÇOLAK 1975 yılında Malatya da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. ABD Illinois Üniversitesi işletme programında (MSBA) master ve İstanbul Üniversitesi SBE Mali Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişliği görevinde bulunan yazar, halen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev Selma DEMİRTAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar, halen Uşak Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Mustafa DİRİ 1968 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan yazar halen Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığında Başbakanlık Uzmanı olarak görev Dr. Tahir ERDEM 1974 yılında Kayseri/Develi de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. ABD Boston Üniversitesinde Finansal Ekonomi alanında da yüksek lisans programını 562

10 tamamlayan yazar, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü görevine halen Vergi Başmüfettişi olarak devam etmektedir. Dr. Hasan Murat ERTUĞRUL 1981 yılında İstanbul da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Balıkesir Üniversitesi SBE İktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve Hacettepe Üniversitesi SBE İktisat bölümünde doktora eğitimini tamamlayan yazar halen Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünde Hazine Uzmanı olarak görev Mirac GÜLÇİÇEK 1982 yılında Bitlis te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Uluslararası İşletmecilik (tezli) bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar halen Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığında Başbakanlık Uzmanı olarak görev Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen aynı Üniversitenin İİBF İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak görev Dr. Recep KAPLAN 1980 yılında Gaziantep de doğdu. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans ve Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayarak İngiltere de (University of Kent) Avrupa Yönetişimi Master Programı na katılan yazar, halen Başbakanlık Uzmanı olarak görev Sami KAPLAN 1964 yılında Konya/Kulu da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD'de ekonomi alanındaki lisansüstü öğrenimini derece ile tamamladı. Maliye Müfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ile Genel Müdür Yardımcılığı ve Hollanda-Lahey Büyükelçiliği Maliye Müşaviri görevlerinde bulundu sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun çıkarılması ve Kamu İhale Kurumunun kurulmasıyla sonuçlanan ve yaklaşık 4,5 yıl süren çalışmaları yürüten yazar, halen Maliye Bakanlığında Vergi Başmüfettişi olarak görev Doç.Dr. Zeynep KARAÇOR Selçuk Üniversitesi İİBF den mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, İktisat Politikası alanında doçent olan yazar, halen aynı Üniversitenin İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev 563

11 Yrd.Doç.Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Maliye Anabilim Dalı Maliye Teorisi programında yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev Dr. Emine Nida KOL 1983 yılında Konya da doğdu. Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden eş zamanlı olarak mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürlüğünde görev Yrd.Doç.Dr. Fatih MANGIR 1978 yılında İstanbul da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi SBE İktisat bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar 2010 yılında aynı bölümde yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev Zeliha ÖNAL 1982 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İİBF İsletme bölümünden mezun oldu. Duke Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan yazar halen Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Hazine Uzmanı olarak görev Ali İhsan ÖRÜCÜ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Boston Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi SBE de doktora eğitimine devam etmekte olan yazar, halen Vergi Başmüfettişi olarak görev Doç.Dr. A. Niyazi ÖZKER Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans ve Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünde doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Ali POLAT İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen S. Arabistan da King Saud University, College of Business Administration da öğretim üyesi olarak görev 564

12 Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Colorado Üniversitesi nde yüksek lisans (1997), Kansas Üniversitesi nde doktora (2002) çalışmasını tamamlayan yazar halen Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. İsmail SEVİNÇ Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev Doç.Dr. İlhami SÖYLER 1958 yılında Kahramanmaraş da doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlayarak Mali Hukuk Dalında Doçent unvanını alan yazar, halen Sayıştay Savcısı olarak görev Doç.Dr. Ali ŞAHİN Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans ve Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar 2009 yılında Doçent unvanını aldı. Halen Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN 1967 yılında Gaziantep te doğdu. Anadolu Üniversitesi Kütahya İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans, İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK 1976 yılında Trabzon da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans, İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev Dr. Taner TURAN 1973 yılında Adana da doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. North Carolina State Üniversitesinde yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığında Milli Emlak Kontrolörlüğü, Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Daire Başkanlığı (V) görevlerinde bulunan yazar, halen Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev 565

13 Birol UBAY Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde kamu yönetimi üzerine yüksek lisans ve ATAUM da Avrupa Birliği Uzmanlık sertifikası programına katılan yazar, halen Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev Aziz ULUPINAR 1982 yılında Karabük te doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan yazar halen İzmir 1. İdare Mahkemesi üyesi olarak görev Özge UYSAL 1983 yılında Çanakkale de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve Marmara Üniversitesi Maliye Teorisi Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmekte olan yazar halen Marmara Üniversitesi Maliye bölümünde araştırma görevlisi olarak görev Dr. Soner YAKAR Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi SBE Mali Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde görev Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU 1975 yılında Kahramanmaraş ta doğdu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede SBE İşletme (Muhasebe-Finansman) Anabilim Dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi SBE İşletme (Muhasebe-Finansman) Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen KSÜ İİBF İşletme bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Rüştü YAYAR 1969 yılında Tokat/Turhal da doğdu. Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen aynı Üniversitenin İİBF İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev Yrd.Doç.Dr. Güneş YILMAZ 1980 yılında Alanya da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE Maliye Bilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan yazar, halen Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 566

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2011) Dr. İsmail Hakkı Acar 1947 yılında İstanbul da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

FAALİYET RAPORU (2008-2011)

FAALİYET RAPORU (2008-2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2008-2011) PROF. DR. EKREM ERDEM DEKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38039 KAYSERİ AKADEMİK KADRO

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ

T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ FAALÝYET RAPORU 2008-2009 Hayatta en hakiki mürþit ilimdir fendir, ilim ve fenden baþka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1968-2008) Alp Acar 1947 yılında doğdu. 1968 yılında lisans, 1970 yılında yüksek lisans eğitimini ODTÜ de tamamladı. 1968

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1970-2010) Fehmi Akbal 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında Kağıthane

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU MESAJI Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, 2012 yılında küresel ekonomide Avrupa borç krizine

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 4: Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları. Bölüm 1: Sunuş. Bölüm 2: Değerlendirmeler. Bölüm 3: Değerlendirmeler

İçindekiler. Bölüm 4: Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları. Bölüm 1: Sunuş. Bölüm 2: Değerlendirmeler. Bölüm 3: Değerlendirmeler İçindekiler Bölüm 1: Sunuş 4 Kısaca Bank Asya 6 Bank Asya Kilometre Taşları 8 Başlıca Göstergeler 10 Bank Asya nın Sektördeki Konumu Bölüm 2: Değerlendirmeler 14 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 16 Genel

Detaylı