28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ"

Transkript

1 G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI CUM/ 75 r ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD DI GUDI u Prof. Dr. açiner, 28 Þubat'ta maðdur edilen insanlar var. þinden haksýz yere atýlan insanlar var. endisine ikinci sýnýf muamelesi yapýlan insanlar var. ýyafetinden dolayý bir hücreye atýlýp orada sorguya çekilen, kýlýk kýyafetini deðiþtirmezse eðitim hakkýný kullanamayacaðý söylenen insanlar var" dedi. ÖÐC, ÖÐM FÞD u dönemde üniversite öðrencilerinin fiþlenerek Ö e bildirildiðini belirten açiner, burada sadece askerî darbe suçu deðil, insan haklarý ihlâllerinin de olduðunu söyledi. açiner, ortada milyonlarca maðdur olmasýna raðmen suçlularýn elini kollunu sallayarak ortada dolaþtýðýna vurgu yaparak "uçlar cezasýz kalmamalý" dedi. n 8 de CUM MZI ÇIIÞID I Gözlemciler uriye ye gitmek için hazýr u us ya nýn BM em sil ci si Bü yü kel çi Vi ta liy Çur kin, Mos ko va nýn u ri ye de þid de tin dur ma sýn dan mem nun ol du ðu nu be lir te rek, u lus la r a ra sý göz lem ci le rin bir an ön ce u ri ye ye gön de ril me si ni is te di. BM ve rap Bir li ði nin u ri ye tem sil ci si o fi n nan ýn söz cü sü h med Fev zi de, bir ön cü BM göz lem ci he ye ti nin u ri ye ye git me ye ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. nha be ri say fa 7 de B ÖDÜÜ, M Z G' srail e Doðu lmanya benzetmesi kýzdýrdý u obel ödüllü lman yazar Günter Grass, yayýmlanan bir þiiri dolayýsýyla srail in kendisine getirdiði ülkeye giriþ yasaðý kararýnýn, Doðu lmanya stihbarat Bakaný rich Mielke tarafýndan dile getirilen giriþ yasaðý açýklamasýndaki ifadeleri hatýrlattýðýný belirtti. nha be ri say fa 7 de BH GZ HB DÇ BG: Basýn da iyi bir imtihan veremedi GÜ: HUUÎ ÜÇ Þ u8 M MÜDÜÜÐÜD fa de le ri a lý ný yor u n ka ra m ni yet Mü dür lü ðü e rör le Mü ca de le Þû be Mü dür lü ðü e kip le ri, 28 Þu bat o ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 28 ki þi nin i fa de le ri ni a vu kat la rý eþ li ðin de a lý yor. o ruþ tur ma kap sa mýn da hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar tý lanlardan 3 ü ne yurt dý þýn da bu lun du ðu için he nüz u la þý la ma dý ðý be lir til di. nha be ri say fa 8 de Baþörtüsü ve namaz suç sayýlmýþtý u8 u9 a yýp mi ni bü se gün ler son ra u la þýl dý HB F u3 nternette '1 dakikada neler oluyor? HB F u16 D zmir Fuarýnda HB F u4 I HZ' I Me mur söz leþ me bek li yor u Ça lýþ ma ve os yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ka mu gö rev li le ri top lu söz leþ me gö rüþ me le ri nin en geç 30 i san da baþ la ya ca ðý ný ve Ma yýs a yýn da ta mam la na ca ðý ný a çýk la dý. n 10 da B IDIZ: Çok ya kan ya na cak u ner ji ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner ýl dýz, Do ðal gaz da da ha faz la kul la nan i le da ha az a ra sýn da bir fi yat ka de me len dir me si ü ze ri ne ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. Bu, çok kul la na nýn bel ki da ha çok ö de ye ce ði bir me ka niz ma o la bi lir de di.n 10 da

2 CUM Â H Â Þüphesiz þeytan, içki ve kumarla aranýza düþmanlýk ve kin sokmak, sizi llah ý anmaktan ve namazdan alýkoymak ister. rtýk bunlardan vazgeçtiniz, deðil mi? Mâide ûresi: 91 / Â ye t-i e ri me Me â li H D Benden sonra ümmetim hakkýnda þu üç þeyden korkuyorum: 1- darecilerin zulme sapmalarý. 2- ýldýzlarýn tesirine inanmalarý. 3- aderi inkâr etmeleri. Câ mi ü s-a ðîr, o: 162 / Ha di s-i Þe rif Me â li Be lâ yü zün de gül, tâ o da gül sün Ci han do lu be lâ ba þýn da var ken, ne ba ðý rýr sýn kü çük bir be lâ dan? Gel, te vek kül kýl. e vek kül le be lâ yü zün de gül, tâ o da gül sün. gül dük çe kü çü lür, e der te bed dül. i rin ci Me se le: sýl mu sî bet ve mu - B zýr mu si bet, di ne ge len mu sî bet tir. Mu sî bet-i di ni ye den her va kit der gâh-ý lâ hi ye ye il ti ca e dip fer yad et mek ge rek tir. Fa kat di nî ol ma yan mu sî bet ler, ha ki kat nok ta sýn da mu sî bet de ðil dir ler. Bir kýs mý ih tar-ý ah mâ nî dir. a sýl ki ço ban, gay rýn tar la sý na te ca vüz e den ko yun la rý na taþ a týp, on lar o taþ tan his se der ler ki, za rar lý iþ ten kur tar mak i çin bir ih tar dýr, mem nu nâ ne dö ner ler. Öy le de, çok zâ hi rî mu sî bet ler var ki, lâ hî bi rer ih tar, bi rer i kaz dýr. Ve bir kýs mý kef fâ re tü z-zü nub dur. Ve bir kýs mý, gaf le ti da ðý týp, be þe rî o lan ac zi ni ve za a fý ný bil di re rek bir nev î hu zur ver mek tir. Mu sî be tin has ta lýk o lan nev î, sa bý kan geç ti ði gi bi, o ký sým, mu sî bet de ðil, bel ki bir il ti fat-ý ab bâ nî dir, bir tat hir dir. i va yet te var dýr ki, r miþ bir a ða cý silk mek le na sýl mey ve le ri dü þü yor; sýt ma nýn tit re me sin den gü nah lar öy le dö kü lü yor. Haz ret-i y yüb ley his se lâm, mü nâ câ týn da, is ti ra hat-i ne fis i çin du â et me miþ. Bel ki zikr-i li sa nî ve te fek kür-ü kal bî ye mâ ni ol du ðu za man, u bu di yet i çin þi fa ta lep ey le miþ. Biz, o mü nâ cat la bi rin ci mak sa dý mýz, gü nah lar dan ge len mâ ne vî, ru hî ya ra la rý mý zýn þi fa sý ný ni yet et me li yiz. Mad dî has ta lýk lar i çin, u bu di ye te mâ ni ol du ðu za man il ti ca e de bi li riz. Fa kat mu te ri zâ ne, müþ te ki yâ ne bir su ret te de ðil, bel ki mü te zel li lâ ne ve is tim dat kâ râ ne il ti ca e dil me li. Ma dem nun ru bu bi ye ti ne ra zý yýz; o ru bu bi ye ti nok ta sýn da ver di ði þe ye rý za lâ zým. a zâ ve ka de ri ne i ti ra zý iþ mam e der bir tarz da ah, of e dip þek vâ et mek, bir nev î ka de ri ten kit tir, ra hî mi ye ti ni it ham dýr. a de ri ten kit e den, ba þý ný ör se vu rur, ký rar. ah me ti it ham e den, rah met ten mah rum ka lýr. ý rýl mýþ el le in ti kam al mak i çin o e li is ti mal et mek na sýl ký rýl ma sý ný tez yid e di yor; öy le de, mu sî be te gi rif tar o lan a dam, i ti raz kâ râ ne þek vâ ve me rak la o nu kar þý la mak, mu sî be ti i ki leþ ti ri yor. kin ci Me se le: Mad dî mu sî bet le ri bü yük gör dük çe bü yür, kü çük gör dük çe kü çü lür. Me se lâ, ge ce ler de in sa nýn gö zü ne bir ha yal i li þir. na e hem mi yet ver dik çe þi þer, e hem mi yet ve ril mez se kay bo lur. Hü cum e den a rý la ra i liþ tik çe faz la te hâ cüm gös ter me le ri, lâ kayt kal dýk ça da ðýl ma la rý gi bi, mad dî mu sî bet le re de bü yük na za rýy la, e hem mi yet le bak týk ça bü yür. Me rak va sý ta sýy la o mu sî bet ce set ten ge çe rek kalb de de kök le þir, bir mâ ne vî mu sî be ti da hi ne ti ce ve rir, o na is ti nad e der, de vam e der. e va kit o me ra ký, ka zâ ya rý za ve te vek kül va sý ta sýy la i za le et se, bir a ða cýn kö kü ke sil me si gi bi, mad dî mu sî bet ha fif le þe ha fif le þe, kö kü ke sil miþ a ðaç gi bi ku rur, gi der. Bu ha ki ka ti i fa de i çin bir va kit böy le de miþ tim: Bý rak ey bi ça re fer ya dý be lâ dan kýl te vek kül, Zi ra fer yat be lâ en der ha tâ en der be lâ dýr bil. ðer be lâ ve re ni bul dun sa, sa fâ en der a tâ en der be lâ dýr bil. ðer bul maz san, bü tün dün ya ce fâ en der fe nâ en der be lâ dýr bil. Ci han do lu be lâ ba þýn da var ken, ne ba ðý rýr sýn kü çük bir be lâ dan? Gel, te vek kül kýl. e vek kül le be lâ yü zün de gül, tâ o da gül sün. gül dük çe kü çü lür, e der te bed dül. a sýl ki mü ba re ze de müt hiþ bir has ma kar þý gül mek le, a dâ vet mu sa lâ ha ya, hu sû met þa ka ya dö ner, a dâ vet kü çü lür, mah vo lur, te vek kül i le mu sî be te kar þý çýk mak da hi öy le dir. em a lar, 2. em a, 5. ük te Û G Ç: ih tar-ý ah mâ nî: on suz mer ha met sa hi bi o - lan l lah ýn ih ta rý. gayr: Baþ ka sý. kef fâ re tü z-zü nub: Gü nah la rýn kef fa re ti. tat hir: e miz le me. en der: çin de, da hi lin de. te bed dül: e ni len me, de ðiþ me. a dâ vet: Düþ man lýk. ün net-i e niy ye pen ce re sin den ha ya tý o ku mak a ðýn fo toð ra fý na ba kýl dý ðýn da dün - C ya a de ta kay na yan bir ka zan gi bi gö rün mek te dir. Bir ta raf ta sa vaþ, te rör; bir ta raf ta zu lüm, fit ne; di ðer bir ta raf ta i se ah lâk sýz lýk, se fa let ve se fa het vs... Bü tün bun la ra tam bir ký ya met as rý man za ra la rý de mek müm kün. Böy le bir as rý, mâ ne vî bir ka za ný ma çe vir mek, her þey den mü te es sir o lan ru hu ko ru ma ya al mak i çin hik met li ba kýþ la ra ih ti yaç var dýr. Þüp he siz kâ i na ta, ha di se le re, mu sî bet le re hik met na za rýy la ba ka bil me yi öð re ne bi le ce ði miz ye gâ ne kay nak i se ur ân ve sün net tir. i yet ve na zar, mâ nâ-i har fî prog ra mý na gö re a yar la nýr sa, ba ký lan her ha di se hem ma ne vî te rak ki ye ve si le o la cak, hem de ça buk mü te es sir o lan ru hu has ta lan mak tan ko ru ya cak týr. n san, ken di si ne ve ril miþ o lan ci ha za tý ha ki kî va zi fe sin de kul lan dý ðý za man et ra fýn da ki o lup bi ten ha di se le re da ha po zi tif, i yim ser ve ü mit vâr ba ka bi le cek ve sað lýk lý de ðer len dir me ler ya pa bi le cek tir. þ te ha ya ta da ha po zi tif ba ka bil me nin en ön ce lik li þar tý hiç þüp he siz i man dýr. Zi ra l lah a i man sa ye sin de in san mu az zam bir it mi nan ve gü ve ne u la þýr. hi re te i man is tik ba li nur lan dý rýr, ka de re i man ha di se le ri nur lan dý rýr, pey gam ber le re ve ki tap la ra i man reh ber siz lik zul me tin den kur ta rýr, me lek le re i man i se, in sa ný yal nýz lýk zin da nýn dan ha lâs e der. Ha ya ta da ha ü mit var ve i yim ser ba ka bil me nin i kin ci e sa sý i se, i ba det tir. Zi ra i man ve a mel bir lik te li ði ni ya ka la yan lar eþ ya nýn mülk ve me le kût ci he ti ni o ku ya bi lir ler. Çün kü i man bir i lâç i se, bu i lâ cýn te si ri ni art tý ran þey i ba det tir. ba det, in sa nýn ha ya tý ný ni zam al tý na al dý ðý gi bi, duy gu la rý ný, me yil le ri ni ve his le ri ni if rat ve tef rit ler den ko rur. man, i ba det bir lik te li ði nin bu is te nen ne ti ce le ri ka zan dý ra bil me si i çin de, hiç þüp he siz ih lâs çok ö nem li dir. Ha ya ta po zi tif ba ka bil me nin ü çün cü bir þar tý i se, du â et mek tir. Çün kü du â e den a dam acz ve za fi ye ti ni gö rüp, her þe ye gü cü ye ten l lah a yö ne lip, hâ li ni na arz e der. Du â, þu dün ya ha ya - op lum ha ya tý mýz da yap mak mec bu ri ye tin de ol du ðu muz bir ta kým dav ra nýþ lar var dýr. He le bu top lum s lâm top lu mu i se; el bet te ya pý lan her ha re ket s lâm ýn e sas la rý na uy gun ol ma sý ge re kir. Bu ha re ket ler, ay ný za man da sem bol ler dir. Bir baþ ka i fa de i le bun la ra þe â ir de nir. Þe a ir; Müs lü man la ra a it ka i de ler ve bü tün Müs lü man lar la a lâ ka lý mes e le ler ve a lâ met ler ve u mu mun his se dar ol du ðu iþ ler dir. ur ân-ý e rim de Ba ka ra û re si nde a fa ve Mer ve, l lah ýn hac i çin ta yin et ti ði þe â ir ler den dir (a lâ met ler den dir) 1 de nil mek te dir. ün net-i e niy ye i çin de en mü hi mi s lâ mi yet a lâ met le ri o lan ve þe â i re de te al luk e den sün net ler dir. Be di üz za man, em a lar ad lý e se rin de þöy le i fa de e der: ün net-i e niy ye nin i çin de en mü hi mi, s lâ mi yet a lâ met le ri o lan ve þe â i re de ta al luk e den sün net ler dir. Þe â ir, a de ta hu kuk-u u mu mi ye nev in den, ce mi ye te a it bir u bu di yet tir. Bi ri si nin yap ma sýy la o ce mi yet u mu men is ti fa de et ti ði gi bi, o nun ter kiy le de u mum ce ma at mes ul o lur. Bu ne vî þe a i re ri ya gi re mez ve i lân e di lir. a fi le nev in den de ol sa, þah sî farz lar dan da ha e hem mi yet li dir. 2 Be di üz za man, Mek tu bat ad lý e se rin de Þe a ir-i s lâ mi ye yi þöy le ta rif et mek te dir: Hu kuk-u þah si ye ve bir ne vî hu ku kul lah sa yý lan hu kuk-u u mu mi ye na mýy la i ki ne vî hu kuk var. Öy le de, me sa il-i þer i ye de bir ký sým me sa il, eþ ha sa ta al luk e der; bir ký sým u mu ma, u mu mi yet i ti ba rýy la ta al luk e der ki, on la ra týn da o lay la rýn dað lar gi bi dal ga la rý a ra sýn da bo ðul ma de re ce si ne ge len in san i çin, en bü yük kur ta rý cý ve te sel li kay na ðý dýr. Çün kü duâ e den a dam bi lir ki, had siz ih ti ya ca tý ný gi de re cek, had siz düþ man la rýn dan e min e de cek ve en giz li ha tý ra-ý kal bi ni bi le cek ndan baþ ka sý yok tur. Ha ya ta da ha bir i yim ser ve ü mit var ba ka bil me nin bir baþ ka þar tý da sað lam bir ka der i nan cý dýr. Zi ra in sa ný en çok hu zur suz ve mut suz e den þey ler den bi ri si de, be lir siz lik ler ve her þe yin rast ge le, te sa dü fen o la bi le ce ði ni dü þün mek tir. y sa ka der lâ hî bir prog ram dýr. Bu prog ram da hiç bir þey hik met siz ve ge li þi gü zel de ðil dir. Üs te lik ka der prog ra mýn da ki þi nin ne ka dar ya þa ma sý tak dir e dil miþ se, bu ki þi nin kal dý ra bi le ce ðin den faz la sý de ðil dir. i ne ka na at, þü kür, sa býr duy gu la rý da in sa nýn ha ya ta ba ký þý ný doð ru dan et ki le mek te dir. Dün ya ha ya tý ný üc ret ve lez zet al ma ye ri o la rak gör me yen, üc re tin ahi ret te a lý na ca ðý ný bi len bir in san da sa býr, ka na at duy gu la rý hâ kim o lur. Þük ret me yen in san e lin de ki ni met le rin far kýn a va ra ma ya cak ve ka na at e de me ye cek tir. a na at siz lik i se, hýr sý ve sa býr sýz lý ðý ne ti ce ve re cek tir. Bu a sýr in sa ný i çin po zi tif ba ký þýn ol maz sa ol maz e sas la rýn dan bi ri si de te vek kül dür. Zi ra te vek kül en te sir li bir an ti dep re san dýr. Ü mit var ol mak da yi ne sað lam bir i ma nýn ne ti ce sin de in sa nýn ka zan dý ðý bir duy gu dur. n san hem l lah a i na na cak, hem l lah ýn her þe ye gü cü yet ti ði ni ve rah met sa hi bi ol du ðu nu bi le cek, hem de ü mit siz o la cak, bu müm kün de ðil dir. Zi ra bir in san ü mi di ke sik bir va zi yet te ka lý yor sa, bu ki þi nin i man za fi ye tin den bah se di le bi lir. n san e lin den ge le ni yap mak la mü kel lef tir. e ti ce Ce nâb-ý Hakk a a it tir. Fa kat ne ti ce ye ka rýþ ma ya kal kan, ya ni Ce nâb-ý Hakk ýn i þi ne mü da ha le e den in san, bek le di ði ne ti ce ha sýl ol ma yýn ca, ü mit siz li ðe düþ mek te dir. Ü mit siz lik i se, baþ ka ma ne vî za af la rýn bir ka pý sý o la bil mek te dir. Hâ sý lý, o lay la rýn biz de bý rak tý ðý iz ler, ba kýþ a çý mýz la a lâ ka lý dýr. Hik me ti o kun ma yan bir ha di se, in sa ný de rin den ya ra la mak ta dýr. Bu yüz den in sa nýn ha ya tý ný zin da na ve ya cen ne te çe vir me si, ha di se le re yük le di ði an lam i le doð ru dan a lâ ka lý dýr. â i na ta e sû lul lah ýn (asm) gö züy le, e sû lul lah a (asm) ur ân ýn gö züy le ba ka bil di ði miz öl çü de her þey nur la na cak ve bir mür þid-i kâ mil hük mü ne ge çe cek tir. Bu pen ce re den has ta lýk da, sað lýk da, fa kir lik de, zen gin lik de, ö lüm de, do ðum da, ne ti ce o la rak her þey an lam lý o la cak týr. s lâm ýn sem bol le ri: Þe â ir ler mekli Müftü / Þe a ir-i s lâ mi ye ta bir e di lir. Bu þe â i rin u mu ma ta al lu ku ci he tiy le, u mum on da his se dar dýr. U mu mun rý za sý ol maz sa, on la ra i liþ mek, u mu mun hu ku ku na te ca vüz dür. þe â i rin en cüz i si (sün net ka bi lin den bir me se le si) en bü yük bir me se le hük mün de na zar-ý e hem mi yet te dir. Doð ru dan doð ru ya u mum â lem-i s lâ ma ta al luk et ti ði gi bi, sr-ý a a det ten þim di ye ka dar bü tün e â zým-ý s lâ mýn bað lan dý ðý o nu ra nî zin cir le ri ko par ma ya, tah rip ve tah rif et me ye ça lý þan lar ve yar dým e den ler, dü þün sün ler ki, ne ka dar deh þet li bir ha ta ya dü þü yor lar. Ve zer re mik tar þu ur la rý var sa tit re sin ler! 3 Þe a ir ler; Be di üz za man ýn i fa de siy le ze mi nin yü zün de ça kýl mýþ mis mar lar [çi vi ler] hüm kün de dir. 4 Þe â ir le rin za yýf la týl ma sý ve ya or ta dan kal dý rýl ma sý top lum la rýn du yar sýz lý ðýn dan kay nak lan dý ðý gi bi vic dan-ý u mu mi nin bo zul ma sý na yol a ça ca ðý ný i fa de e der. i ne bir baþ ka e se rin de þe a ir le rin in san la rýn sý ðý na ðý ol du ðu nu þöy le i fa de e der:..a vâm-ý mü mi nî nin is ti nad gâh la rý o lan s lâ mî e sas lar ve ce re yan lar ve þe â ir ler ký rýl ma sýy la, bo zul ma ya yüz tu tan vic dan-ý u mu mî yi ur ân ýn i câ zýy la o ge niþ ya ra la rý ný, ur ân ýn ve i ma nýn i lâç la rýy la te da vi et me ye ça lý þý yor. 5 Dip not lar: 1- Ba ka ra û re si, 2/ Be di üz za man; em a lar, e ni s ya eþ ri yat, s - tan bul-1994, s Be di üz za man; Mek tu bat, e ni s ya eþ ri yat, s tan bul-1994, s Be di üz za man; öz ler, e ni s ya eþ ri yat, s - tan bul-1994, s Be di üz za man; as ta mo nu â hi ka sý, e ni s ya eþ ri yat, s tan bul-1994, s. 28.

3 HB CUM 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) (orumlu) ecep BZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. el: Mustafa GÖM (0212) M C Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: por di tö rü oordinatörü e cep Þ CI rol D U 36 M M C Ð: Zep pe lin tr. 25, h len, el: Mesut ÇB , Fax: C M C Ð: v ni a yýn o or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDB fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým at. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li I e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk a na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met U U Ge nel a yýn Mü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ MZ V Hic rî: 23 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 1 isan 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Öð ren ci le re gül ve du â kar tý MDÐ MÜFÜÜ GÖV, ÇD UI GZ ÖÐC HM PGMB FDMZ (M) I, HM D GÜ DUÂ I HD. l ma dað da, ut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le il çe müf tü lü ðü, il çe de ki o kul la rý ge ze rek öð ren ci le re gül da ðý ta rak Pey gam ber fen di mi zi (asm) an lat tý. Pey gam ber fen di mi zin (asm) do ðu mu nun ýl dö nü mü faaliyetle ri bütün yurt ta ol du ðu gi bi l ma dað da da kut lan dý. l ma dað Müf tü lük gö rev li le ri, l çe de ki o kul la rý ge ze rek öð ren ci le re hem Pey gam ber fen di mi zi (asm) an lat tý, hem de gül i le duâ kart la rý he di ye et ti. Gö rev li ler ar deþ lik ah lâ ký ör nek ol sun nü Di ya net Va kýf-en Ge nel Baþ ka ný u ri Ü nal Pey gam ber fen di mi zin (asm) güzel ahlâkýnýn bütün insanlýða örnek olmasý gerektiðini söyledi. utlu Do - ðum Haf ta sý dolayýsýyla bir a çýk la ma ya pan u ri Ü nal, Peygamberimizin (asm) asýrlar önce zul met ka ran lýk - la rý ný ay dýn la tan bir nur o la rak doð du ðu nu hatýrlattý. s lâm dün ya sýn da kar de þin kar de þi öl dür dü ðü, Müs lü - man la rý bir bi rin den a yýr mak is te yen le rin ol du ðu bir dö - ne min ya þan dý ðý na dik kat çe ken Ü nal, l la hýn e su - lü ne en faz la med yun (borç lu) ol du ðu muz þu gün ler de s lâm dün ya sýn da iç sa vaþ lar da kar deþ kar de þi öl dür - mek te, em per ya list iþ gal ler ya þa nýl mak ta, zul me kar þý mü ca de le ler ve ril mek te dir de di. ut lu Do ðum'un Pey gam ber fen di mi zin (asm) kar deþ lik ah lâ ký ve kar - deþ lik hu ku ku te ma sýy la kut la na caðýný kay de den Ü - nal,, bi ze hep ba rý þý, e sen li ði tav si ye et ti. Ge tir di ði di nin a dý bi le s lâm (Ba rýþ) Di ni di ye i sim len di ril di di ye ko nuþ tu. n ka ra / h met er zi dana'da Müftülük, 100 bin kitap daðýtacak nd Müftülüðü vatandaþlara 100 bin kitap daðýtacak. eyhan Müftülüðü tarafýndan utlu Doðum Haftasýnda vatandaþlara birebir daðýtýlmak üzere sipariþ verilen ur'ân-ý erim meali, Hz. Peygamberin Hayatý, Hadis itabý ve amaz kitabýndan oluþan 100 bin kitap dana'ya getirildi. itaplar eyhan müftülüðünün bir kültür hizmeti olarak 17 isan alý günü 5 cak stadyumunda kutlanacak utlu Doðum gecesinde vatandaþlara daðýtýlacak. arihî að Camii'nde yapýlan toplantýda eyhan Müftülüðüne baðlý bütün personel hazýr bulundu. Hamza fendi Camii mam-hatibi Ömer Çalýþkan ýn okuduðu ur'ân-ý erimden sonra utlu Doðum Programý personele teblið edildi. Öte yandan dana'daki müf tü le r, da na Müf tü sü rif Gök ce baþ kan lý ðýn da ma moð lu l çe Müf tü lü ðü'n de ut lu Do ðum Haf ta sý için toplandý. dana'daki utlu Doðum programý þöyle þekillendi: 17 i san a lý gü nü sa at de ger çek leþ ti ri le cek ö zel prog ra m Di ya - net þ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez de katýlacak. Prog ram da a ray Bos na lâ hi Gru bu, na - do lu da lâ hi þk Bu luþ ma la rý da yer a lý yor. l Müf tü - lü ðü lâ hi o ro su nun ilk kez böy le si ne bir ka la ba lýk kit le ö nün de sah ne a la ca ðý prog ra mýn su nu cu su, ek ran la rýn da a ma zan prog ram la rý nýn su nu cu - lu ðu nu ya pan er dar un cer o la cak. Bütün dana halký programa dâvet edildi. da na / ci han öð ren ci le re Pey gam be ri mi zin (asm) ya þan tý sý ný ve ah lâ ký nýn ör nek a lýn ma sý ko nu sun da çe þit li soh bet ler de bu lun du. Öð ren ci ler i se uy gu la ma dan duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge ti rir ken, ut lu Do ðum un ken di ya þan tý la rý i çin ye ni bir baþ lan gýç ol ma sý di le ðin di bu lun du. ut lu Do ðum Haf ta sý nýn ö ne mi ne dik kat çe ken bir öð ren ci i se prog ram da hi lin de ken di le ri ne tak dim e di len he di ye ler do la yý sýy la duy du ðu mut lu lu ðu di le ge tir di. Ç CU M D Fil yos Ça yý nda ki köp rü nün çök - me si so nu cu su ya dü þe rek kay bo lan mi ni bü sün, köp rü nün yak la þýk 200 met re a þa ðý sýn da bu - lun du ðu bil di ril di. ý yý ya çý ka rý lan mi ni büs te, 3 ki þi nin ce se di nin bu lun du ðu bil di ril di. öp rü nün yak la þýk 200 met re a þa ðý sýn da bu lu nan mi ni - büs, a ra ma kur tar ma e kip le ri nin, vinç ve iþ ma - ki ne le riy le yü rüt tü ðü sa at ler sü ren ça lýþ may la ký yý ya çý ka rýl dý. Hur da ya dö nen mi ni büs i çe ri sin - de, 3 ki þi nin ce se di nin bu lun du ðu be lir til di. Mi - ni büs te ce se di bu lu nan 3 ki þi nin kim li ði de be lir - len di. Çay cu ma Dev let Has ta ne si mor gu na kal - dý rý lan ce set le rin s ma il Ö ren baþ, lim Ba þö ren ve Meh met Ba þö ren e a it ol du ðu tes bit e dil di. Mi ni büs i le bir lik te kay bo lan 14 ki þi den 3 ü nün ce se di ne u la þýl ma - sýy la bir lik te ka yýp sa yý sý 11 e düþ tü. - kip ler, Fil yos Ça - yý nda ka yýp la rý a ra - ma yý sür dü rü yor. Zon gul dak / a a 1441 H M U DU ÖÐC al dýk la rý gü lün ken di le ri ni Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý ný öð ren mek i çin bir a dým ol du ðu na de ði ne rek, Pey gam ber fen di miz Hz. Mu ham med Mus ta fa'yý (asm) ha týr la tan la ra çok te þek kür et ti. Bu a ra da ut lu Do ðum Haf ta sý il çe de 1441 ha tim ve mil yon lar ca sa la vat o ku yan va tan daþ lar ta ra fýn dan da çe þit li prog ram lar la kut la ný yor. l çe müf tü lü ðü - nün fa a li yet le ri haf ta bo yun ca de vam e de ce ði be lir til di. n ka ra / ci han a yýp mi ni bü se gün ler son ra u la þýl dý Van, be þik gi bi sal la ný yor UP: 45 V D 4.2 bü yük lü ðün de az þid - det li dep rem mey da na gel di. Bo - ða zi çi Ü ni ver si te si an dil li a sat - ha ne si ve Dep rem raþ týr ma ns - ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa - at de mer kez üs sü Van a bað lý Mol la ka sým ö yü o lan az þid - det li dep re min bü yük lü ðü 4.2 o la - rak öl çül dü. Çal dý ran il çe si ne bað lý li kel le ö yün de de sa at te ay ný bü yük lük te dep rem mey da na gel di ði bil di ril di. Van / a a ir ti ni as ya.com.tr Pey gam be ri miz ve M. e mal Prof. Dr. Za fer op rak, z gi Ba þa ran a ver di ði ve 9 i san da a di kal de ya yýn la nýp er te si gün e ni s ya ya man þet o lan mü lâ ka týn da, 30 lu yýl lar da ki e ði ti mi an la týr ken ta türk ün din so ru nu var dý. Bu nu ta rih tez le rin den ders ki tap la rý na ka dar her yer de göz lem le mek müm kün. dö nem de ev rim te o ri si ni gün de me ge tir mek an cak ta türk ün ya pa bi le ce ði bir þey di. Man týk, je o lo ji, bi yo lo ji ki tap la rýn da Dar win var. a rih ki tap la rý Dar win den e sin le ni len ha yat zin ci ri ne yer ve ri yor der ken, son de re ce ö nem li bir de tay ýn da al tý ný çi zi yor: Haz ret-i Mu ham med, 1930 lar da ar týk Mu ham med ol muþ, sý fa tý kal dý rýl mýþ du rum da. e ni dö nem de, ar týk bir hür met i fa de si o lan Haz ret da hi de nil mi yor. Da ha sý, M. e mal â zým a ra be kir e ur ân ý ürk çe ye ter cü me et tir me ni ye ti ni a çýk lar ken, Pey gam be ri miz (a.s.m.) i çin ra boð lu ke li me si ni kul la ný yor. (a id ur sî ve M. e mal ki ta bý mýz, s. 58) op rak ý te yid e den söz le ri a dýk l bay rak ýn b ra him l tay a ver di ði mü lâ kat ta da gö rü yo ruz: Cum hu ri yet ten ön ce Hz. Mu ham med e öv gü ler dü zer ken, 10 yýl son ra li se ler i çin ha zýr lat tý ðýn ki tap ta rap be de vi si, a kýl lý bir a dam dý, di ðer din le ri in ce le miþ, on lar dan be ðen dik le ri ni al mýþ ve ur ân di ye bir ki tap or ta ya koy muþ di yor sun. Bu nu yýl lar ca o ku tu yor sun ye ka dar bu ki tap lar o kun du. (a bah-pa zar, ) Bu an la yý þýn na sýl ne ti ce ler ver di ði ni gös te ren bir ör nek, o gü nün ür ki ye si ni an la tan ur key o-day (1928) ki ta bý nýn ya za rý Gra ce l li son a ko nu þan bir ma a rif mü fet ti þi nin söy le dik le ri: Bi zim pey gam be ri miz Ga zi miz dir. Biz o ra bis tan lý þa hýs i le i liþ ki mi zi so na er dir dik. Mu ham med in di ni ra bis tan a uy gun du; a ma bi ze ya ra maz. (Þük rü Ha ni oð lu, Za man, ) (a id ur sî ve M. e mal ki ta bý mýz, s. 73) *** Za fer op rak tan il ginç bir a nek dot da þu: 30 lu yýl la rýn dü þün ce ya pý sý ný be lir le yen, n gi liz sos ya list ta rih çi H. G. Wells. nunla birlikte tarih anlayýþý geniþ bir zamana yayýlýyor; geçmiþ milyonlarca yýl geriye çekiliyor. ta türk bir þe kil de o nun n san lý ðýn a ri hi ad lý ki ta bý ný bu lup o ku yor. Bu ki tap ür ki ye de ta rih çi li ðin dö nüm nok ta la rýn dan bi ri. u tuk ta a týf ya pý lan tek ya ban cý i sim o. Uh re vî ni te lik te ki dem-hav va dan baþ la yan ta rih o nun ki ta býy la mil yon lar ca yýl ge ri ye çe ki lip dün ye vî bir ta ba na o tur tu lu yor. Þu pa saj da Prof. Dr. Þük rü Ha ni oð lu dan: Mus ta fa e mal in Wells i o ku duk tan son ra yap tý ðý n san lar sü rün gen ler gi bi su dan çýk týk la rý i çin ilk a ta mýz ba lýk týr. þ ler da ha i ler le dik çe o in san lar pri mat züm re sin den tü re di ler. Biz may mu nuz, dü þün ce le ri miz in san dýr ben ze ri tes bit ler, as lýn da Wells in, týp ký Büch ner gi bi, Hux ley a ra cý lý ðýy la, Ha ec kel den, bil has sa Di e a di o la ri en (1862) den, a la rak u yar la dý ðý, re ka pi tü las yon ku ra mý na da ya lý ev rim þe ma sý nýn di le ge ti ril me siy di. (y ný tez Wells den ne re dey se ay nen ter cü me e di le rek res mî ders ki tap la rý na da ko nul muþ tu: Fil ha ki ka rü þey mî ha yat i le ce nin ha ya tý de vir le rin de in san, ev ve lâ bir ba lýk o la cak mýþ gi bi baþ lar; yer de sü rü nen hay van la rý ha týr la tan bir ta kým þe kil ler den ge çer; [h]u lâ sa in san lar, su lar da kay na þýp çýr pý nan bir mev cut tan, çok ya vaþ yü rü yen bir te kâ mül le, bu gün kü þek le gel di ler. a rih I [1931], s. 5) (Za man, , a id ur sî ve M. e mal, s. 136) *** â zým a ra be kir in o zan dan son ra nö nü ye sor du ðu s met, bu din a ley hin de ki fi kir ler si ze o zan da tel kin e dil di de ðil mi? su a li ne s met Pa þa nýn Biz sa va þa Ma car lar ve Bul gar lar la be ra ber gir dik. He pi miz kay bet tik, a ma sa de ce bi zim ba ðým sýz lý ðý mýz or ta dan kal dý rýl dý. Müs lü man kal dýk ça ba ðým sýz lý ðý mý zýn teh li ke al týn da o la ca ðý ný bil me miz lâ zým di ye ce vap ver di ði ni be lir ten Mus ta fa r ma ðan ýn ak tar dý ðý a nek dot da bir baþ ka ö nem li bo yu tuy la ko nu yu ta mam lý yor ( me ti a ru han, e ni Þa fak-pa zar, ).

4 CUM ÜÜ zmir itap Fuarý nda Ce ma at ler ve Be di üz za man Mo de li ko nu þu la cak n DM ði tim ci ler Der ne ði nin Dü - zen le di ði Ce ma at ler ve Be di üz za man Mo - de li ko nu lu se mi ner bu gün sa at da baþ la ya cak. o nuþ ma cý o la rak ga ze te miz Ge nel a yýn Mü dü rü â zým Gü leç yüz ün ka - tý la ca ðý se mi ner e ni s ya Vak fý op lan tý a lo nun da ger çek leþ ti ri le cek. y rýn tý lý bil gi al mak is te yen ler o lu te le - fon dan u la þa bi lir ler. ül tür a nat er vi si ÜP FID Ü ICI Þ BÐ HZI UU I ZM P FUI D Þ DI. Ü P üm Fu ar cý lýk a pým.þ. ta ra fýn dan ür ki ye a yýn cý lar Bir li - ði iþ bir li ði i le dü zen le nen 17. z mir i tap Fu a rý U lus la ra ra sý z mir Fu - ar a la nýn da bu gün a çý lý yor i san a ra sý zi ya ret çi le ri ni a ðýr la - ya cak o lan fu ar da, e ni s ya eþ - ri yat ta ye ri ni al dý. 105 o lu stant ta zi ya ret çi le ri ni a ðýr la ya cak o lan e ni s ya eþ ri yat, ye ni çý - kan e ser le ri ni ta ný týr ken ki tap la - rý ný sa tý þa su na cak. y rý ca çe þit li fa a li yet le rin ger çek le þe ce ði fu ar - da, e ni s ya eþ ri yat da 20 i san da ü ley man ös me ne yi o kur la rýy la bu luþ tu ra cak sa at le ri a ra sýn da ki tap la rý - ný im za la ya cak o lan ös me ne, o kur la rýy la soh bet et me im kâ ný bu la cak. ak la þýk 350 ya yý ne vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka tý lý mýy la dü zen le ne cek o lan fu ar do kuz gün sü re sin ce söy le þi, pa nel, þi ir din le ti le ri ve ço cuk fa a li yet - le riy le 120 fa a li yet ger çek leþ ti ri le cek. Gi ri þin üc ret siz ol du ðu 17. z mir i tap Fu a rý, her gün , ka pa nýþ gü nü 22 i san ta ri hin de i se sa at le ri a ra sýn da zi ya ret e di le bi le cek. ül tür a nat er vi si unus mre nin hayatý beyaz perdeye taþýnýyor ÞH Valiliði tarafýndan, sevgi ve hoþgörü mimarý unus mre nin hayatýný konu alacak sinema filmi için senaryo yarýþmasý düzenlendi. Dünyayý unus mre yle anýþtýrmak çerçevesinde deðerlendirilecek olan senaryolarýn film haline dönüþtürülmesi için skiþehir Valiliði ile ültür ve urizm Bakanlýðý ndan destek saðlanacak. ürk sinema tarihinde unus mre yi konu alan sadece bir film bulunuyor yapýmý olan, senaryosu ve yönetmenliðini Özdemir Birsel in yaptýðý, Hakan Balamir, ülin Örsek ve ltan Bozkurt un rol aldýklarý Gönüller Fatihi filmi, unus mre ile ilgili tek sinema yapýmý olma özelliðini koruyor. Belirli dönemlerde, unus mre ile ilgili bazý belgeseller yapýlsa da bu eserler unus un felsefesini insanlara anlatmak için yeteri bilgi ve derinlik içermiyor. skiþehir / cihan de bi yat kon sept li Mi ni tel n ZM ah ra man lar da e de bi yat kon sept - li Mi ni tel a çýl dý. 15 o da sý bu lu nan o te lin her o da sý ürk e de bi ya tý nýn se vi len i sim le rin den bi ri ne ay rýl dý. o bi sin den ko ri dor la rý na tüm a - lan la rý ya zar la rýn gör sel le ri, e ser le ri, e ser le rin - den me tin ler le do na tý lan Mi ni tel de ürk e - de bi ya tý nýn ö nem li tem sil ci le ri nin ö zel eþ ya - la rý da bu lu nu yor. y rý ca tüm zi ya ret çi le re kal dýk la rý o da han gi ya za rýn sa, ken di si ne a it bir e se ri de ar ma ðan e di li yor. Her yýl ürk e - de bi ya tý nýn fark lý tem sil ci le ri ne yer ve ril me si plan la nan, ken di si de ya zar o lan Gül þah lik - bank ýn aç tý ðý Mi ni tel de i le ri ki dö nem ler de e de bi yat söy le þi le ri ve ya zar a töl ye le ri de ya - pý la cak. üll tür a nat er vi si 41 ül ke den 1000 ço cuk o ca e li de n C Bü yük þe hir Be le di ye si i - san a rih le ri ra sýn da üm Dün ya dan Ço cuk - la rý ðýr la ya cak 41 ül ke den 1000 ço cu ðun ka - tý la ca ðý o ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si 23 i - san U lus la ra ra sý Ço cuk Fes ti va li Ço cuk ði tim ð len ce Fu a rý i çin ge ri sa yým baþ la dý. o ca e li Bü yük þe hir Be le di ye sin ce bu yýl dör dün cü sü dü zen le ne cek o lan fa a li yet kap sa mýn da, fark lý ül ke le rin halk o yun la rý mü zik li þov lar, si - ne ma ve ti yat ro gös te ri le ri ne, U zay ü ne - li nden a ra göz-ha ci vat ah ne si ne, a ra o - ke den uk la Þo va, Cal li o ve ar çýn mü zi kal le - rin den Mo del kon se ri ne, Çin Ma sa lý gös te ri - sin den 20 fark lý a töl ye ça lýþ ma sý na ka dar bir - bi rin den renk li fa a li yet ler tüm dün ya ço cuk la - rý i çin ha yat bu la cak. üll tür a nat er vi si l man gö züy le ürk ler ka ri ka tür ser gi si n ka ra da n M'I seç kin ga ze te ve der gi le - rin de ya yým la nan ka ri ka tür ler den o lu þan 50 ýl 50 a ri ka tür: l man a ri ka tü rist le rin Gö - züy le ürk ler ser gi si, n ka ra da iz le ni me su - nul du. urt Dý þý ürk ler ve k ra ba op lu luk lar Baþ kan lý ðý nýn ge çen yýl l man ya ya Gö çün 50. ý lý do la yý sýy la dü zen le di ði et kin lik ler kap sa mýn da, Ha cet te pe Ü ni ver si te si Göç ve i ya set raþ týr ma la rý Mer ke zi Mü dü rü Doç. Dr. Mu rat r do ðan ta ra fýn dan ha zýr la nan ça - lýþ ma, l man ül tür Mer ke zi nde ser gi len di. Mu rat r do ðan, yap tý ðý a çýk la ma da, ser gi nin l man ka ri ka tü rist ler ta ra fýn dan l man - ya da 50. yý lý ný dol du ran ürk ler i le il gi li çi zi len ve l man ga ze te le rin de yer a lan ça lýþ ma lar - dan o luþ tu ðu nu söy le di. er gi, 28 i san a ka - dar zi ya ret e di le bi lir. n ka ra / a a lk kez düzenlenen ufi Bursa Bursa da asavvuf ültürü ergisi Büyükþehir Belediyesi ent Müzesi nde ziyarete açýldý ent müzesinde tasavvufa yolculuk BU D ilk kez dü zen le nen u fi Bur sa Bur sa da a sav - vuf ül tü rü er gi si Bü yük þe hir Be le di ye si ent Mü ze - si nde zi ya re te a çýl dý. er gi, ent Mü ze si o or di na tö rü h met r dön mez ve e ki bi nin yak la þýk bir yýl sü ren ça lýþ - ma la rý so nu cu ha ya ta ge çi ril di. Pro je nin da nýþ man lý ðý ný i se Prof. Dr. Mus ta fa a ra yap tý. er gi nin a çý lý þýn da ko nu þan ent Mü ze si o or di na tö rü h met r dön mez, Ön ce lik le ge ce gün düz bü yük bir öz ve riy le ça lý þan ent Mü ze si e ki - bi ne, kat ký la rý ný her za man ve ren U lu dað Ü ni ver si te - si nde ki ho ca la rý mý za ve san dýk la rý ný a ça rak ta ri hi bi ri kim - le ri ni bi zim le pay la þan ba ðýþ çý la rý mý za te þek kür e di yo rum. Bu ser gi de ba ðýþ la rýy la bi ze ö nem li bir kat ký ve ren U lu soy a i le si ne de þük ran la rý mý su nu yo rum. de di. V VU FU MD DÎ Ö Ü er gi nin pro je da nýþ man lý ðý ný ya pan Prof. Dr. Mus ta fa a ra, Bur sa da ilk de fa böy le bir ser gi nin dü zen len di ði ni be lirt ti. a ra, ken di si nin de ilk de fa böy le bir ko nu da da - nýþ man lýk yap tý ðý ný ha týr lat tý. a sav vuf hak kýn da he men her ke sin ak lýn da bir ta kým bil gi ler ol du ðu nu ve kim se nin bu ko nu ya ken di ni ya ban cý his set me di ði ni di le ge ti ren a - ra, n cak ge nel o la rak ta sav vuf de yin ce ak lý mý za da ha çok ma ne vi þey ler ge li yor. Mev la na, Ha cý Bay ram Ve li, - mir ul tan... Biz bu ser gi de o la yýn mad di yö nü nü göz ler ö - nü ne se ri yo ruz. Gö nül yol cu lu ðu na çý kan in san la rýn ko - nak la dýk la rý yer ler de kul lan dýk la rý eþ ya la rý siz le rin gün de - mi ne ta þý mak is te dik. di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han U lus la ra ra sý e zai a ra koç em poz yu mu Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa op rak, e zai a ra - koç un, ya þa yan, za ma nýn en ö nem li ka lem us - ta la rýn dan bi ri ol du ðu nu söy le di.op rak, Dic le Ü ni ver si te sin ce (DÜ), ül tür ve u rizm Ba kan lý - ðý, ta türk ül tür Mer ke zi Baþ kan lý ðý i le Di yar - ba kýr Va li li ði nin iþ bir li ðiy le, DÜ on gre Mer ke - zi nde dü zen le nen U lus la ra ra sý e zai a ra koç em poz yu mu nun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma - da, Di yar ba kýr ýn kök lü geç mi þe sa hip, ka dim bir kent ol ma nýn gü zel lik le ri ni ba rýn dý ran bir þe hir ol du ðu nu be lirt ti. ül tür ve me de ni yet de ðer le - ri ni or ta ya çý ka ran, ya þa yan, ö züm se yen de ðer li in san la rýn Di yar ba kýr dan tüm dün ya ya ses len - dik le ri ni an la tan Va li op rak, þun la rý söy le di: l Ce ze ri den, li mi ri den, Zi ya Gö kalp ten, Ca - hit ýt ký a ran cý dan çok ö nem li in san la rý mý zý ken di ka za ným la rý mý zý da or ta ya ko ya cak þe - kil de bu ra da ye tiþ tir miþ bir il. e zai a ra koç, ya þa yan, za ma nýn en ö nem li ka lem us ta la rýn - dan bi ri. Fi kir us ta la rýn dan, da va in san la rýn - dan bi ri. nun ya þý yor ol ma sý ve ya þar ken bu sem poz yu mun bu ra da ya pý lý yor ol ma sý ný da - ha an lam lý ký lý yor dedi. Di yar ba kýr / a a B U M C H a z ý r l a y a n : r d a l d a b a þ (er da lo da D Ð 1. s te ni len ni te lik le ri ta þý yan, i yi ye tiþ miþ us ta iþ çi, ni te lik li iþ çi, va sýf lý is çi.- þit - me,duy ma. 2. ý yý ya da ya ný la rak san da lýn a çýl ma sý i - çin kü rek çi le re ve ri len ko mut.- ü tün yü ze yin de ki ta ba ka. 3. Pey nir, et, ba lýk, tur þu, as ma yap ra ðý vb. yi - ye cek le rin, bo zul ma ma sý i çin i çin de tu tul duk la rý tuz lu su.- Bo ya cý lýk ta kul la ný lan, kýr mýz bö ce ði nin üst de ri bez le ri nin sal gý la dý ðý mad de. 4. uy la dö nen bir çe þit de ðir men.-er bi ye e den,rý zýk lan dý ra rak bes le yen l lah.- n sý zýn or ta ya çý kan. 5. Þi ir de öl çü.- e li me ba þýn da kul la ný lan bir o lum suz luk ön e ki. 6. s man lý ürk çe sin de es ki e ser ler.- Pa ta tes ek mek i - çin a çý lan çu kur. 7. Baþ la dý ðý nok ta da bi ten, bir ve ya da ha faz la ye re ön ce den be lir len miþ bir prog ra ma gö re ya pý lan se ya hat.-is te ba þý.- i mi yö re le ri miz de ha la. 8. Met deð nek (çe lik-ço mak) o yu nun da çe li ðin ço ma ya i sa bet et me me si-ba þý na gel di ði sý fat la rýn üs - tün de re ce de ol du ðu nu gös te ren ke li me- Bir þart e ki. 9. ý nýr la rý mý za en son da hil o lan i li miz.- Be lir ti, i þa - ret, iz, ni þan. 10. Öl dük ten son ra di ri lip ve e be di yen ka lý ný cak o lan yer.- Baþ lan gý cý ol ma yan B ÖC BUMCI CVBI H M V D M M Z I M M M G H H MU Þ M V D U I D Þ ÐI Ü zün tü, ke der.- Ha týr la ma ni da sý. 2. þ siz ba þý boþ.- o - man ya'nýn yer li hal ký na ve bu hal kýn so yun dan o lan kim se le re s man lý ürk le ri - nin ver di ði ad. 3. a le ye tiþ ti ri len bah çe.-r go da is tih za, a lay. 4. r lan da kur tu luþ ör gü tü ký sa sý.- ýþ ya ðý þý. 5. fars ça da du dak.- ü çük ka sa ba. 6. Hüc re le rin a þý rý ço - ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te - ren yum ru, tü mör, ne op laz ma- a rih ön ce sin den gü nü mü ze ka dar de ði þik çað la - rýn ve uy gar lýk la rýn kül tür de ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn tý. 7. Fa sýn baþ - ken ti. 8. Bü yük ler, u lu lar.- le mek ten e mir.. 9. s ga ri, mi ni mum. 10. Her tür lü kor ku, ta sa ve teh li ke den u zak, gü ven de ol ma du ru mu.- u zu se si. 11. ad yo ak tif ci sim ler de öl çü bi ri mi.-b ret der si ve ren bil ge ce söz ler ya da kü çük hi ka ye. 12. Her han gi bir e ner ji tü rü nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ tür mek, bel li bir güç ten ya rar - la na rak bir i þi yap mak ve ya et ki o luþ tur mak i çin çark lar, diþ li ler ve çe þit li par ça lar - dan o lu þan dü ze nek ler bü tü nü. - na do lu'da ya þa mýþ bir es ki çað me de ni ye ti.

5 Ma ri fe tul lâ hýn þa hit le ri l lâh ýn mev cu di ye ti ve bir li ði, â lem de lâ hî ce mâl ve ab ba nî ke mâl þek lin de te za hür e der. kin ci Þu â da, eþ ya da ki te cel lî e den bu te za hür le rin fer dî o la rak, tek ba þý na de ðil it ti sal et miþ bir bü tün o la rak te fek kür e dil me si tav si ye e di lir. Böy le ce ma ri fe tul la hýn þa hit le ri bir ve tek ay na da de ðil da ha ge niþ ay na da te ma þa e dil miþ o lur.* Ce nâb-ý l lâh ý ta ný ma nýn, ma ri fet et me nin nu ru na ye tiþ mek, bak mak ev ve lâ tes li mi ye ti ik ti za e di yor. es li mi ye tin ar dýn dan â yet ve þa hit le rin ay na la rýn da bür han ve de lil le rin gö ze nek le ri, in ce cik dür bün le ri, mik ros kop ve te les kop la rýy la te ma þa et mek ge re ki yor. þ te bü tün bun lar la in sa nýn üs tün den ge çen, kal bi ne ge len ve ak lý na gö rü nen her bir nu ru da ten kit par mak la rýy la yok la ma mak ve te red düt e dip mev cu di ye ti hak kýn da þüp he ye düþ me mek þart týr. hal de sa na gö rü nen ve he ye ca na ge le rek ý þýk la nan nu ru tut mak i çin e li ni u zat ma! Zi ra on lar se nin bil di ðin, ya þa dý ðýn gi bi de ðil dir ler. e sin lik le ve ön ce lik le gaf le te sü rük le yen se bep ler den sýy rýl ki gaf let ten kur tu la sýn. on ra o nur la ra dö nüp mü te vec cih ol. Mü tec cih ol mak sa de ce yü zü nü dön mek le ol ma ma lý, her þe yin le dö nük ol ma lý sýn. Ve ar týk o ra da dur. nok ta da bek le ve ya bek le me si ni bil. Çün kü, bu nok ta da ma ri fe tul la hýn þa hit le ri ne mu ha tap o la cak sýn. o nu ya gir me den ön ce ha zýr lýk ge re ke cek. Ön ce lik le tav si ye ye ba ka lým: v ve lâ, Gaf let es ba býn dan te cer rüt et, son ra ma ri fe tul la hýn þa hit le ri ne mü te vec cih ol dur. Gaf let se bep le ri o lan baþ ta gü nah lar ol mak ü ze re kal bi mi ze za rar ve ren, ak lý mý zý ge rek siz meþ gul e den ve ru hu mu zu i man ha ki kat le rin den u zak sa ha lar da do laþ tý ran se bep ler den ne ka dar u zak du rur sak, ha ki kat le ri zevk et me miz de o nis pet te ar ta cak týr. Men hi yat ve gü nah lar dan iç ti nap i le tak va nýn de re ce si ar ta cak, a mel-i sa li he yak la þý la cak. Bu a rýn ma ve te miz len me nin de va mý ný di le ye rek ko nu ya ge çi yo ruz. Üs ta dýn i fa de siy le ma ri fe tul la hýn þa hit le ri, bür han la rý üç çe þit tir. Bi rin ci ký sým i se su gi bi dir. Bun lar gö rü nür, his se di lir, lâ kin par mak lar la tu tul maz. kýl i le i man ha ki kat le ri nin id ra ki ye ter li ol ma yýp kal ben da hi tas dik ve tes lim ge re kir. Bu þa hit le re mu ha tap o lur ken ha yal ler den sýy rý lýp, bü tü nüy le dal mak ge re kir, te red düt et me den, sa ðý ný so lu nu kur ca la ma dan tes lim el zem dir. u gi bi o lan bu ha ki kat, ak lý ken di ne me kân ka bul et me di ði gi bi baþ ka la rý nýn ka bu lü ne, tes li mi ye ti ne gi der, o ra da hâ ne tu tar. ül li ya týn ba zý ri sâ le le ri a kýl dan zi ya de kal be hi tap e der. Bu ra da su mi sâ li kin ci Þu â da i þa ret e dil di ði gi bi bi zi, rýz ka tev cih var. ýzk bir kü çük ay na i ken, bir den bü tün rýz ka muh taç o lan la rýn bi ra ra ya, yan ya na ge ti ril me si, it ti sa li i le ha sýl o lan ma na bir bü yük ay na ya dö nüp ce mâl ve ke mâl sa hi bi ez zak ý i þa ret e der. ýz ký gö rür ve his se der sin, an cak ne re den na sýl vs. gel di ði ne ak lý ný ka rýþ tý ra rak yol bul ma ya ça lý þýl dý ðýn da ka çý rýr sýn. ýzk ver mek va zi fe-i lâ hi ye ye a it bir key fi yet tir. na a it o lan bir i þi ak len çöz me ye ça lýþ mak ye ri ne ü ze ri ne dü þen va zi fe ni yap, u bu di ye ti ne dön. vet rýzk, tek ba þý na ma ri fe tul la hýn þa hit le rin den su gi bi o lan la ra bir de lil dir, mi sal dir. ý þýn öl müþ ar zýn, ba har haþ rin de di ril me si a hi re tin var lý ðý na su gi bi bir de lil dir. Ma ri fe tul la hýn þa hit le rin den i kin ci si i se ha va gi bi dir. Bu þa hit i se his se di lir, fa kat ne gö rü nür, ne de tu tu lur. na kar þý sen, yü zün, að zýn, ru hun la o rah met ha va sý na kar þý te vec cüh et, ken di ni mu ka bil tut. en kit e li ni u zat ma, tu ta maz sýn. u hun la te nef füs et. e red düt e liy le bak san, ten kit le el at san, o yü rür, gi der. e nin e li ni mes ken it ti haz et mez, o na ra zý ol maz. Her þi fa ya muh taç o la na þi fa nýn ve ril me si i kin ci de li le mi sâl dir. Þi fa yý ne gö rür ve ne de tu ta bi lir sin, an cak his se der sin. Þi fa yý is ti yor san, kar þý la ma ya ça lýþ, ism-i Þa fî nin te cel li gâ hý ol ma ya ken di ni ha zýr la, ted bi ri ni al ve ni ha yet ken di ni mu ka bil tut. u hun la ya þa. Haþ ri an dý ran sa bah ha va sý da bu na ay rý bir mi sâl dir. His se der sin an cak gö re mez ve tu ta maz sýn. Ma ri fe tul la hýn þa hit le ri nin ü çün cü sü i se nur gi bi dir. Gö rü nür, fa kat ne his se di lir, ne de tu tu lur. Öy ley se, sen kal bi nin gö züy le, ru hu nun na za rýy la ken di ni o na mu ka bil tut ve gö zü nü o na tev cih et, bek le. Bel ki ken di ken di ne ge lir. Çün kü nur, el le tu tul maz, par mak lar la av lan maz. Bel ki o nur an cak ba si ret nu ruy la av la nýr. ðer hýrs lý ve mad dî e li ni u zat san ve mad dî te ra zi ler le tart san, sön me se de giz le nir. Çün kü öy le nur, mad dî de hap se ra zý ol ma dý ðý gi bi, kay da gi re mez, þef faf ol ma ya ný ken di ne mâ lik ve sey yid ka bul et mez. lâ hî ih san i le ve ri len hi da yet, ha ya tý mý zýn ru hu dur. u hu muz da ki e be di yet ar zu su i se a hi re tin var lý ðý na nur gi bi bir de lil dir. Da ha de rin o lan bu þa hid kalb gö zü, ruh na za rý, ba si ret nu ru i le gö rü nür. alb, ruh, ba si ret mad dî ol ma yan þey ler dir. Ma ri fe tul la hýn ilk þa hit le ri ni ra hat his se de bi lir ve gö rür i ken, i kin ci yi an cak his se de bil dik. n cak ü çün cü en in ce ve sýr lý o la ný dýr, ya ni per de li dir, bu da gö rü lür an cak his se dil mez ve tu tul maz. Bu hu sus la ra dik kat e dil me li. u ve ha va par mak la tu tu la mý yor. Bu ne vî de lil le rin a kýl la id ra ki müm kün ol mu yor. hal de ak len ik na ol mak, i man da tek ba þý na ye ter li de ðil. al bi i ti raz ve is yan lar la ya ra lý o la nýn ru hî tat mi ni de zor dur. hal de sý nýr la rý bi le lim. k lýn ik na ol ma sý ko nu la rý i le kal bin tes li mi mev zu la rý ný ka rýþ týr ma mak ge re kir. Had din bi lin me si so rum lu lu ðun ve e de bin ge re ði dir. Her ma kam da ki ha va yý ya þa ya lým, a ma kap týr ma ya lým. ap týr mak ba zan mev cu du el den ka çýr ma ya se bep o lu yor, za ra ra dü þe riz. Bu nun gi bi in ce ko nu lar da Üs ta dýn i ka zý ný ha týr la ya lým: Pen ce re ler den sey ret, iç le ri ne gir me. Dip not: * Bu ya zý nýn ko nu su i le a lâ ka lý so ru yu so ran Vah - det tin k yýl a te þek kür e di yo rum. afer sa dog Zih ni mi zi çe pe çev re ku þa tan so ru lar, ö nü mü ze dað gi bi yý ðý lan prob lem ler ve son suz ac zi miz as la gö zü mü zü kor kut ma sýn! Her has ta lý ðýn þi fâ sý, her prob le min çö zü mü ol du ðu gi bi; her so ru nun ce va bý, for mü lü ol ma lý dýr. Bu nun de li li, her þe yin bir si met ri si ve zýd dý nýn bu lun ma sý dýr. Gü zel-çir kin, â lim-ca hil, sert-yu mu þak, bü yükkü çük, aç-tok, u zun-ký sa, so ðuk-sý cak, ar tý CUM M 5 Her problemin çözümü vardýr ek si, müs bet-men fi, zen gin-fa kir, mad de- mâ nâ ve so ru-ce vap! n san bey ni, ce va bý ný bu la ma ya ca ðý so ruy la mu ha tap ký lýn ma mýþ týr. Her su â lin ce va bý ve ril miþ; her müþ kül hal le dil miþ; her sýr per de si a ra lan mýþ; pek çok mu am ma çö zül müþ. Prob lem le ri hal let me nin en bü yük e ner ji kay nak la rý mýz dan bi ri si, ü mit tir. Ü mi di ni yi ti ren, her þe yi ni kay be der. Ü mit vâr o lan, çok þe yi ka za nýr. De ni ze dü þe ni, ü mit çýr pýn tý la rý kur ta rýr; ü mit siz li ðin ha re ket siz li ði ba tý rýr, bo ðar. Ü mit siz o lan, kü çük su bi ri kin ti sin de bi le bo ðu lur. o ðurt ka bý na at la yan kur ba ða nýn kur tu luþ mâ ce ra sý ný ha týr la yý nýz: Ü mit le çýr pý nýp; mey da na ge tir di ði yað a da cý ðý na çý kýp ha ya tý ný kur tar ma dý mý? Her çi bad â bâd (Bat tý ba lýk yan gi der) di ye rek ken di si ni bý rak say dý; ö lüm fer ma ný ný o sa ni ye ler de im za la mýþ o la cak tý. Biz prob lem ler den de ðil, on lar biz den kork sun! Bi ze, prob lem le ri çöz me yi ba þa ra cak ka dar güç ve ril miþ tir. He pi mi ze ye te ri ka dar za man, im kân ve fýr sat lar ve ri lir. Ha ya tý mýz fýr sat lar der ya sýn da yü zer. Ö nem li o lan, on la rý fark e dip de ðer len di re bil mek tir. zim ve se ba týn ya ný na a zý cýk gay ret i lâ ve et ti ði miz de ce va bý ný bu la ma ya ca ðý mýz so ru; al týn dan kal ka ma ya ca ðýz me se le, hal le de me ye ce ði miz iþ yok gi bi dir. e ter ki, ye te nek le ri mi zi bu yön de kul la nýp, sa mi mi yet ve ka rar lý lýk la ü zer le ri ne gi de lim. Bi li yo ruz ki; ne is te di ði ni bil me yen düz yol da þa þý rýr ken; ne is te di ði ni bi len dað la rý bi le a þar! Ce sa ret, se bat ve ka rar lý lýk la gi riþ ti ði miz i þi ço ðun luk la bi ti rir ken; kork tu ðu muz ve te red düt le, þüp hey le baþ la dý ðý mýz me se le yi ke mâ liy le so nuç lan dý ra ma yýz, öy le de ðil mi? Maðrur ve maðdurlarýyla 28 Þubat e ser dön dü sap dön dü; on beþ yýl son ra da he sap dön dü: 1997 Ha zi ran'ýn dan i ti ba ren ön ce ik ti da rý, ar dýn dan dev le tin ki lit nok ta la rý ný e le ge çi re rek yüz bin ler ce mâ su mun hak ký na gi ren, on la rýn mað dur ol ma sý na se be bi yet ve ren ce ber rut ak tör ler, þim di on ca yap týk la rý nýn he sa bý ný a dâ let ö nün de ve re cek le ri bir dö ne me gir di ler. dâ let te cel lî e de cek, hak ye ri ni bu la cak mý? Bi le mi yo ruz. l la hu â'lem... Doð ru su, iþ le nen suç lar o de re ce a ðýr dýr ve çet re fil li dir ki, a dâ le tin bu dün ya da ye ri ni tam mâ nâ sýy la bu la ca ðýn dan e min de ði liz. Dâ vâ nýn He sap Gü nü ne in ti kal et me si i se, da ha kö tü, da ha fe nâ bir du rum. i te kim, li der ko nu mun da ki ak tör ler den ba zý la rý ö bür dün ya ya gö çüp git ti: Baþba kan Bü lent ce vit ve ra mi ral Gü ven r ka ya gi bi... Bi rin ci si, hal kýn hür i ra de siy le se çi le rek Mec lis'e gel miþ o lan Mer ve a vak çý i çin, ür sü'den "Had di ni bil di rin!" di ye ba ðý ra rak, hem bir "cins i lâ tif"i ren ci de et miþ, hem de "mil lî i ra de"yi hiç say mýþ tý. Di ðe ri i se, "28 Þu bat" ka sýr ga sý ný es ti ren cun ta nýn kur may kad ro sun da a ktif gö rev yap mýþ bir pa þa o lup "ir ti ca P'dan da ha teh li ke li" di yen ve bu doð rul tu da mil yon la rý fiþ le yen BÇG i le þöh ret ka zan mýþ tý. Bun lar, 28 Þu bat'ýn baþ ak tör le ri a ra sýn da gö rül dü ðü i çin dün gö zal tý na a lý nan m. rg. Çe vik Bir'e na za ran çok da ha a ðýr bir fa tu ra i le kar þý ka rþý ya dýr lar. vet, bir kim se nin hak et ti ði ce za nýn hiç ol maz sa bir kýs mý ný bu dün ya da çek me si da hi, o nun hak kýn da baþ lý ba þý na bir rah met te cel li si dir. al dý ki, bü tün suç lar bu ta raf ta kar þý lý ðý ný bul say dý, Mî zân Gü nü ne hâ þâ ih ti yaç kal maz dý. Her ne i se... ab lo ka rý þýk; zi hin ler kar ma ka rý þýk Post mo dern dar be nin bir ký sým ak tör le ri hak kýn da so ruþ tur ma a çýl dý ve dâ vâ sü re ci ne gi ril miþ ol du; an cak, hâ lâ zi hin ler ka rý þýk du rum da. Zi ra, o dö nem de ya þa nan ha di se ler zin ci ri ev ve lâ net o la rak bi lin mi yor. y rý ca, sü reç i çin de çok çar pýt ma lar ya pýl dý. e zâ, þa þý la cak de re ce de yer de ðiþ ti ren, saf de ðiþ ti ren, rol den ro le ge çiþ ler ya pan lar ol du. Me se lâ, cun ta cý la ra ya ran mak, ya da on lar dan kork tu ðu i çin say fa lar ca, sü tun lar ca dil dö ken, on la ra me dih nâ me ler dü - zen ba zý þöh ret ler, ne tu haf týr ki bi lâ ha re ken di ni bam baþ ka bir rol dey miþ gi bi gös ter me ye ça lýþ tý. Va ký â, cun ta cý la ra ya ran ma ya ça lý þan la rýn da mü him bir kýs mý ay ný cep he den to kat ye di ler, bir ba ký ma mað dur e dil di ler. ma þu hu sus mu hak kak týr ki: 28 Þu bat son ra sýn da mað dur o lan la rýn ta ma mý, vakt i za ma nýn da o dev rin ce ber rut la rý ve cun ta cý la rý na mu ha lif de ðil di. Hat ta, on la ra dost gö rü nüp a kýl ho ca lý ðý ya pan lar da hi var dý. Bu se bep le, zi hin le rin net leþ me si ne ve bil has sa ye ni nes lin ko nu yu an la ma sý na yar dým cý ol mak i çin, ba zý bil gi le ri ký sa ca ak tar makta fay da var. * * * 28 Þu bat fýr tý na sý na mâ ruz ka lan r ba kan Çil ler li der li ðin de ki 54. Hü kü met (e fah ol o a lis yo nu) 28 Ha zi ran 1996'da ku rul du. Öm rü tam bir yýl de vam e den bu hü kü met, 30 Ha zi ran 1997'de is ti fa sý ný ver di ve ta ri he ka rýþ mýþ ol du. Bu hü kü me tin gö rev ba þýn da ol du ðu 28 Þu bat 1997'de, do kuz sa at sü ren ve a la bil di ði ne ger gin ge çen Mil lî Gü ven lik u ru lu top lan tý sý ya pýl dý. ge ce, MG'da top lam 18 mad de ü ze rin de u zun u zun gö rüþ me ler ya pýl dý ve söz de "la ik li ði ko ru mak, ir ti ca teh li ke si ni ön le mek" mak sa dýy la bu mad de ler "28 Þu bat a rar la rý" is miy le hü kü me te teb lið e dil di. Hü kü me tin ba þýn da ec met tin r ba kan 28 Þu bat'ýn ne o lup ne ol ma dý - ðýy la il gi li ye ni bir sü reç baþ la - dý: ar gý sü re ci... e men ni e de - lim ki, yar gý saf ha sý sað lýk lý ve hýz lý iþ le sin de, o ka ran lýk lý dö - nem bü tün ger çek le riy le ay dýn - lý ða ka vuþ tu rul sun. var dý. ar dým cý sý ve hü kü met or ta ðý i se an su Çil ler'di. Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re hü kü met ü ye le ri 28 Þu bat a rar la rý nýn al tý na im za koy du lar. n cak, bun la rý uy gu la ma ya koy mak is te me di ler. þi a ðýr dan al ma ya, va zi ye ti bu sû ret le i da re et me ye, ya ni i þi ge çiþ tir me ye ça lýþ tý lar. s ker, med ya, yar gý ve iþ dün ya sýn dan mü te þek kil "Cun ta cý ko a lis yon" i se, hü kü me te göz aç týr ma mak ve baþ ka ca bir iþ yap týr ma mak i çin e lin den ge le ni ar dý na koy mu yor du. Goy goy cu lar, þak þak çý lar, "Bir da ki ka ka ran lýk"çý lar, her ta raf ta ci rit a tý yor lar dý. a sýt lý þe kil de or tam ge ril me ye, "Ha va kur þun gi bi a ðýr"laþ tý rýl ma ya ça lý þýl dý. He def, meþ rû mu ha fa za kâr hü kü me ti de vir mek ve bil has sa top lu mun din dar ke si mi ü ze rin de dev let e liy le te rör es tir mek - ti. Uz man m ni yet çi ra koð lu'nun da i fa de siy le, u sur luk ka za sý, in can'da tank la rýn yü rü tül me si ve "sah te þeyh ler"le il gi li skan dal lar, bu mak sa da yö ne lik o la rak ön ce den ha zýr lan mýþ mi zan sen ler di. * * * vet, dar be ci cun ta lar, he de fi ne var mak i çin, da i ma ba ha ne ka bi lin den ge rek çe ler uy dur muþ lar dýr. 27 Ma yýs çý la ra gö re, mem le ket ka rýþ mýþ, dev let u çu ru mun ke na rý na gel miþ ti. 12 Mart çý la ra gö re, iþ ler çý ðý rýn dan çýk mýþ, ül ke kriz le rin e þi ði ne gel miþ ti. 12 y lül cü le re gö re, a nar þi ge mi a zý ya al mýþ, kar deþ kav ga sý nýn ö nü ne ge çil mez ol muþ tu. 28 Þu bat çý la ra gö re i se, ir ti ca teh li ke si bü yü müþ, ül ke i çin ön ce lik li teh dit du ru mu na gel miþ ti. y sa, bun la rýn ta ma mý mi zan sen o lup, va ha me tin bo yut la rý biz zat cun ta cý lar ta ra fýn dan bü yü tül me ye, ge niþ le til me ye ça lý þý lý yor du. Zi ra, dar be cun ta la rý na gö re, a nar þi ne ka dar a zar sa, ir ti ca ne de re ce hort lar sa, kar deþ ka ný ne ka dar çok a ký tý lýr sa, dar be de o de re ce ko lay o lur. De mek ki, tek is te dik le ri ön ce lik le dar be ye ký lýf bul mak, ar dýn dan da te pe ye o tu rup çö rek len mek. Bu gü ne ka dar bü tün yap týk la rý bun dan i ba ret tir. Ül ke ye, mil le te za rar dan baþ ka hiç bir fay da la rý do kun ma mýþ týr. * * * Bu mil let, dar be ci ler den ve dar be man tý ðýn dan çok çek ti. Bun dan böy le ar týk çek mek is te mi yor. Mil let, dar be ler ta ri he ka rýþ sýn ve bir da ha hort la ya ma sýn is ti yor. Bu nun i çin de, el bet te ki dar be ci ler yar gý lan ma lý. ma, bir ta raf tan da dar be ye "meþ rû i yet ký lý fý" ma hi ye tin de ki kà nun lar yü rür lük ten kal dý rýl ma lý ve bu tür te þeb büs le rin ö nü a çýk, vâ zýh hü küm lü kà nu lar la ön len me li. * * * on bir kaç not Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun dar be plâ ný de þif re e dil di ðin de, Me ral k þe ner çiþ le ri Ba ka nýy dý. Cun ta þak þak çý sý bir ga ze te nin baþ ya za rý, bir yan dan as ke re öv gü dü zer ken, bir yan dan da çiþ le ri Ba ka ný Me ral k þe ner i çin, "ya naþ ma, ke nar ma hal le dil be ri" tar zýn da ha ka ret yük lü i fa de ler kul la ný yor du. Bu ha ka ret ten do la yý, bi lâ ha re taz mi nat ö de mek zo run da kal dý. Cun ta cý bir ge ne ral i se, hü kü met ü ye le ri ni "ka zý ða o turt mak"tan söz e di yor du. zor gün ler de, en a ðýr fa tu ra ö de yen ga ze te le rin ba þýn da i se, e ni s ya ge li yor du. Mü es se se ve ça lý þan lar o la rak, de fa lar ca DGM'ler de yar gý lan dýk, çe þit li ce za la ra çarp tý rýl dýk. 2001'de "Zor za man da ak tif hiz met" baþ lýk lý bir ya zým dan do la yý, ken dim de mes lek ha ya tým da ilk de fa ol mak ü ze re ay ný DGM'ler de yar gý lan dým ve be ra at et tim. H ÇD lur han Cel kan (0 505) ev ser-i ur â nî den sü zü len ha vuz ab ri Bey: h lâs i sâ le si nde h lâ sý ký ran i kin ci ma ni Ha þi ye de ge çen, vet bah ti yar o dur ki, kev ser-i ur â nî den sü zü len tat lý, bü yük bir ha vu zu ka zan mak i çin, bir buz par ça sý nev in de ki þah si ye ti ni ve e na ni ye ti ni o ha vuz i çi ne a týp e ri ten dir. Bu cüm le de ge çen ha vuz, buz par ça sý, kev ser-i ur â nî, þah si yet ve e na ni yet ne de mek tir? y rý ay rý a çýk lar sa nýz mem nun o lu rum. ev ser, ur ân da ge çen â lem-i be ka da ki bir bü yük ha vu zun ve ya neh rin a dý dýr. ev ser û re si nde Ce nâb-ý Hak, ev gi li Pey gam be ri miz e (asm) Þüp he siz biz sa na ev ser i ver dik. 1 bu yu ru yor. Pey gam ber fen di miz (asm) kev ser le müj de le ni yor. a ha be den b dul lah b. Ö mer, b dul lah b. b bas, Hz. i þe, nes b. Ma lik, Mü ca hid ve bu  li ye ev ser den mak sa dýn, l lah eâ lâ' nýn, Cen net te e su lul lah a ver di ði bir ýr mak ol du ðu nu söy le miþ ler dir. Haz ret-i nes an la tý yor ki: e su lul lah bu yur du ki: Ben Cen net te yü rür ken ö nü me bir ne hir çýk tý. nun i ki ke na rý da in ci kub be le rin den i ba ret ti. Me le ðe de dim ki: Bu ne dir? Me lek: þ te bu, l lah ýn sa na ver di ði ev ser dir. de di. on ra me lek e li ni neh rin top ra ðý na u za týp on dan misk çý kar dý. r dýn dan ben, id re tü l-mün te ha ya yük sel til dim. ra da bü yük bir nur gör düm. 2 Di ðer bir ri va yet te Haz ret-i nes di yor ki: e su lul lah'dan (a.s.m.) ev ser ne dir? di ye so rul du. e su lul lah: ev ser, l lah ýn cen net te ba na ver di ði bir ne hir dir. op ra ðý misk tir., süt ten da ha be yaz, bal dan da ha tat lý dýr. n dan kuþ lar su iç me ye ge lir. kuþ la rýn bo yun la rý de ve bo yun la rý gi bi dir. bu be kir: y l la hýn e su lü, bun lar ne hoþ þey ler dir! de di. e su lul lah: n la rý ye mek da ha hoþ tur. bu yur du. 3 Haz ret-i nes bir di ðer ri va ye tin de þöy le an la tý yor: Bir gün e su lul lah a ra mýz da bu lu nur ken u yuk la dý. on ra ba þý ný gü lüm se ye rek yu ka rý kal dýr dý. De dik ki: y l lah ýn e su lü, se ni gül dü ren ne dir? e su lul lah: Þim di ba na bir sû re in di ril di. de di. Ve Bes me le çe ke rek ev ser û re si ni o ku du. on ra: iz ev ser in ne ol du ðu nu bi li yor mu su nuz? de di. De dik ki: l lah ve e su lü, da ha i yi bi lir. e su lul lah:, l lah ýn ba na va a det ti ði bir ne hir dir. nun ba þýn da çok ça ha yýr lý þey ler var dýr., bir ha vuz dur. ý ya met gü nün de üm me tim on dan su iç me ye ge le cek tir. nun su iç me kap la rý yýl dýz la rýn sa yý sý ka dar dýr. Üm me tim den ba zý la rý ya ka la nýp o ne hir den u zak laþ tý rý la cak lar dýr. Ben di ye ce ðim ki: y ab bim, o be nim üm me tim den dir! ab bim di ye cek ki: n la rýn sen den son ra ne ler yap týk la rý ný bil mi yor sun! 4 Ha di sin di ðer bir ri va ye tin de ge çen, neh rin ü ze rin de ha vuz var dýr. 5 i fa de sin den, ha vu zun ev ser neh ri nin bir bö lü mü ol du ðu an la þý lý yor. k ri me ve Mü ca hid de, ev ser in çok ha yýr lý þey ler, ur ân-ý e rim ve Hik met ol du ðu nu söy le miþ ler dir. 6 u ka rý da ki kay nak lar dan an la þý lý yor ki, ev ser-i ur â nî bir Cen net ýr ma ðý na bað lý bir be ka ha vu zu dur. Pey gam ber fen di miz e (asm) ve do la yý sýy la üm me ti ne bir müj de o la rak ve ril miþ tir. Be di üz za man Haz ret le ri nin, ka zan mak i çin ih lâ sýn þart ol du ðu nu ýs rar la vur gu la dý ðý ha vuz, iþ te bu ev ser ha vu zu dur. i þi nin ken di þah sýn dan ve ken di ben li ðin den i ba ret o lan þah si ye ti ve e na ni ye ti i se Be di üz za man ýn ri sâ le le rin de buz par ça sý teþ bi hiy le i fa de e dil miþ tir. Ha vu za a tý lan buz par ça sý e ðer e rir se ha vuz i le ho mo jen le þir, ha vuz dan bir par ça o lur. ðer e ri mez i se, bir buz par ça sý gi bi ken di e na ni ye ti i le ka lýr. i þi nin ken di e na ni ye ti nin ki þi yi kur tar ma sý i se çok zor dur! Ö te yan dan an la þý lý yor ki, i sâ le-i ur, ay ný za man da bir e de bi yat þa he se ri dir. i sâ le-i ur da i man ha ki kat le ri ni an lat mak i çin e de bi ya týn bü tün sa nat la rý î caz va rî bir us ta lýk la kul la nýl mýþ týr. Me se lâ, Be di üz za man Haz ret le ri bu ra da ih lâ sý, te sa nü dü ve u huv ve ti teþ bih sa na týy la an la tý yor. a ni Be di üz za man a gö re, ki þi nin ken di þah si ye ti, ki þi li ði ve ben li ði bir buz par ça sý hük mün de dir. i sâ le-i ur un þahs-ý ma ne vi si ni teþ kil e den ce ma at-i nu ra ni ye i se, ev ser ha vu zu na u laþ tý ra cak u mu mî bir cad de-i ur â nî dir. Be di üz za man ha vuz mi sâ li ni, ev ser ha vu zun dan ki na ye o la rak tam ye rin de kul la ný yor. a ni ev ser ha vu zu na u laþ mak i çin ken di ben li ðin den ge çip, bir buz par ça sý hük mün de ki ben li ði ni þahs-ý ma ne vî ha vu zun da e rit mek ge rek li dir. Bu gü nün þahs-ý ma ne vî ha vu zu, ký ya met te ki ev ser ha vu zu nun mu kad di me si dir. Dip not lar: 1- ev ser û re si: ir mi zi,. ef sir el- ur ân, û re: 108, Ha dis no: h med b. Han bel, Müs ned, C.3, Müs lim. es a - lah, Bab: 53 Ha dis o Müs lim. es a - lah, Bab: 53 Ha dis o a be ri ef si ri, 9/

6 MD P CUM (...) DÜ sa bah ür ki ye ta ri hi gün ler den bi ri - si ne da ha ta nýk ol du. 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da e mek li r ge ne ral Çe vik Bir in, a - ra la rýn da ol du ðu 31 ki þi hak kýn da gö zal tý ka - ra rý çý ka rýl dý. Bu, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý nýn ilk kes kin a - dý mý dýr. ür ki ye, ma lum, ö nem li bir si vil leþ me sü re - ci nin tam or ta sýn da son ra sý (27 i san muh tý ra sý dý þýn da ki) tüm dar be gi ri þim le ri yar gý ö nün de, pek çok ge ne ral dar be id di a sýy la tu tuk lu... Geç mi þe yö ne lik o la rak 12 y lül cü - le rin ya ka sý na ya pý þýl dý. 27 Ma yýs ve 12 Mart da hil tüm dar be ler hak kýn da Mec lis te a raþ týr - ma ko mis yo nu ku ru lu yor. Ve 28 Þu bat so nun da on lar a ra sýn da ki ye ri - ni al dý... üm bun lar, si vil leþ me sü re ci nin ha ya ti ö nem de ki yüz leþ me, yap tý rým, he sap sor ma bo yut la rý na i þa ret e der. 28 Þu bat ö nem li dir... ür ki ye bu gün hâ lâ o gü nün tor tu la rýy la ya þý yor, bun lar a ra sýn da ki mi si ya si ya pý lar, kor ku lar, en di þe ler, öf ke ler var. 28 Þu bat de mok ra si nin mi li ter leþ me si nin öy kü sü dür. 10 bin ler ce in sa nýn fiþ len di ði bir ca dý a vý dev ri dir. a sa ve ah lak dý þý an dýç lar la in san la rýn, si - ya si kim lik le rin a þa ðý lan dý ðý, ka ra lan dý ðý, hap - se a týl dý ðý, kur þun lan dý ðý ka ra bir dö nem dir. Ba þör tü lü me mur la rýn, öð ren ci le rin hak la - rý nýn gasp e dil di ði, ik na o da la rý nýn hü küm sür dü ðü, o kul la rýn gar ni zon la ra çev ril di ði bir ka ran lý ðýn is mi dir. eh li ke, teh dit fik riy le vic dan la ra yö ne lik ah lak dý þý bir mü da ha le nin a dý dýr. Hep sin den ö nem li si 28 Þu bat cel la dý ve kur ba nýy la top lu bir in faz ha li dir. Baþ ta rek tör ler, ü ni ver si te öð re tim ü ye le ri, sen di ka lar, o da lar, i þa dam la rý ba sýn, hat ta si - ya set çi ler, da ha sý dö ne min cum hur baþ ka ný ol mak ü ze re bu i þe pek çok ki þi, ke sim ve sek - tör ka rýþ tý. u ru lan kim lik ve ki þi lik gi yo tin le ri nde top lu mun bir bö lü mü gö nül lü gö rev al dý. Bir grup di ðer gru bu fiþ le di, ih bar et ti... ma al tý ný kuv vet le çi ze lim, bu ka ra nýn bir ta ne as li so rum lu su var dýr: s ker... Da ha doð ru su o dö ne min ka rar ga hý, o dö - ne min bu i þe so yu nan ge ne ral le ri... i te kim bu gün gö zal tý na a lý nan lar on lar dýr... Bu ki þi ler top lum ve yar gý ö nün de he sap ver me li dir ve ve re cek tir. Bu du rum ka mu vic da ný ný mut lu e der, tat - min e der... Pe ki, 28 Þu bat ýn di ðer ak tör le ri? n lar dan (ö zel lik le n ka ra da in faz me - mur lu ðu nu ya pan ba zý la rý dý þýn da) pek ço ðu - nun ko nu mu e tik, ah la ki ve si ya si ka ba hat sý - nýr la rý i çin de ka lýr. tik, ah la kî ve si ya sî yap tý rým la rý ge rek ti rir. Bu yap tý rým me ka niz ma sý da ür ki ye de e - pey sü re dir ça lý þý yor. 28 Þu bat a bu laþ mýþ si ya si ak tör le rin he men hep si top lum ta ra fýn dan se çim ler yo luy la tas - fi ye e dil di. 28 Þu bat ýn ba sýn pat ron la rýn dan Dinç Bil - gin o yun dý þýn da kal dý, o gü nün ba sýn yö ne ti - ci le ri sis te min mer ke zi nin dý þý na i til di. Ve 28 Þu bat her fýr sat ta, her ve si ley le on la ra ha týr la tý lan bir ka ra o la rak et raf la rýn da do la þý yor. Dö ne min 5 li çe te ta bir e di len si vil top lum ör güt le ri nin yö ne ti ci le ri as ke rin a dam la rý dam ga sýy la a ný lý yor... Þim di þu nu ö zell lik le be lirt mek te fay da var: 28 Þu bat so ruþ tur ma sý as la 28 Þu bat va ri bir ca dý a vý na dön me me li dir. s la in ti kam cý bir me ka niz ma yý an dýr ma ma lý dýr. uç iþ le yen ler i le ka ba hat iþ le yen ler a ra sýn - da ki çiz gi dik kat le çi zil me li dir. k si hal de bu so ruþ tur ma da o to ri ter bir dal ga yý bes ler, ye ni bir ik ti dar a ra cý ha li ne dö ner. on yýl lar da ür ki ye bu na ben zer du rum lar ya þa dý ve ya þý yor. U ma rýz ge rek li ders ler a lýn mýþ týr... Bu nu, 28 Þu bat ta e lin de ki ka lem le as ker le ve as ker cil man týk la mü ca de le et miþ, bu çer - çe ve de ken di çev re sin de dýþ lan mýþ, psi ko lo jik ha re kat la ra, da va la ra ma ruz kal mýþ in san lar - dan bi ri o la rak söy lü yo rum... Gün ta ri hi dir, a ma dik kat... li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, 13 i san 2012 or ta sý, gü neþ hâ lâ çe kin gen bir â þýk gi - bi pýr pýr göz kýr par ken... Gel dik 28 Þu bat a ya zý na! Mem le ke ti me ha ki ka ten ba har gel miþ ol - say dý... Bir baþ ka o lur du, bu 12 y lül le rin, 28 Þu bat la rýn he sap ver me si. i ne de... v ler ba sý lýn ca, ya tak lar ka rýþ tý rý lýn ca, do - lap lar in di ri lin ce, ku tu lar bo þal tý lýn ca, raf lar dev ri lin ce, bir za man la rýn kud ret li le ri nin güç - süz ça re siz li ði bü tün ma hal le ye a kýn ca... im o lur sa ol sun... Ca ný mý ya kan ve ya ca ný ma kas tet miþ de ol sun... çim a cýr, a cýr da... Bir yan dan da, ha ya týn hiç bir þey ol ma mýþ gi bi ak ma sý ný, ta ri hin a val a val bak ma sý ný kal - dý ra ma yan kal bim; bir he sap ve ril me sin den ya na a tar. «12 y lül i çin a de ce dar be de ðil, si lah lý soy gun dur de miþ tim. ür ki ye yi yö rün ge si ne o turt ma, hak ve öz - gür lük gas býy dý ay ný za man da. 28 Þu bat da bir ne vi öy le. Bir ký sým ser ma ye ve med ya i le iþ bir li ðiy le, ba lans mas ke li si lah lý soy gun dur! Bir ký sým ser ma ye yi baþ ka la rý na kar þý ka yýr - ma, kol la ma ve bu a ra da ý zýp lat ma o - pe ras yo nu dur! ür ki ye yi yö rün ge sin de kýç üs tü o turt ma o pe ras yo nu dur. ma bir de, u sur luk u ört - bas et mek i çin, bi za ti hi u sur luk a sa hip çý kan hü kü me ti de vir me o pe ras yo nu dur! yüz den, yar gý sýz in faz la rýn, yüz ler ce kay - býn, on ca iþ ken ce nin, ka nýn ço ðal ma sý nýn, o - to ri te nin ve ta hak kü mün kan la bes len me si - nin de gö bek a dý dýr! 28 Þu bat, 12 y lül ün de va mý dýr! 28 Þu bat, BD,, s ra il dir! 28 Þu bat, 2001 kri zi dir; IMF dir! 28 Þu bat, s ra il le im ti yaz lar ve tank i ha le - sidir! 28 Þu bat, Ha ya ta Dö nüþ de nen u fan - pe ras yo nu dur! 28 Þu bat yüz yýl lýk bir kib rin bin yýl lýk id di a - sý dýr! d di a yý kay bet miþ tir... Ve o yüz den, mer ke zin halk o yuy la tas fi ye - si nin ve P nin 10 ar tý... yýl lýk ik ti da rý nýn e - be si dir! «k ti dar mu ha li fi ol mak, 28 Þu bat ýn ya ný na ka pak lan ma yý kal dýr maz! Dü rüst o lan; 12 y lül, 28 Þu bat... her ne i se, he sa bý nýn so rul ma sý i çin, ek sik so ru la rýn sor - gu lan ma sý i çin ak lý ný, yü re ði ni, ka le mi ni ko - ya bil mek... Fa kat... n ti de mok ra tik ta rih ler den he sap sor ma - nýn tek ba þý na de mok ra si ba ha rý ol ma dý ðý ný as la u nut ma mak týr. «Çün kü Þu bat ýn yö rün ge o pe ras yo nu, bu gün kom þu la ra kar þý BD ve o pe ra tö rü, n cir lik ve ü re cik vij dan vi dan jö rü o la rak sü rü yor sa.., 28 Þu bat ýn fiþ le me, a yýr ma, ez me, i ti bar sýz - laþ týr ma, iþ siz leþ tir me, sür gün leþ tir me le ke le - ri, in san la rý a þa ðý la ma, ka ra la ma, linç ça mur - la rý bu gü nün pu an ti ye renk le ri o la rak da tam yol yü rü yor sa Þu bat ýn ser ma ye ka yýr ma sý ve a yýr ma sý, bu gün fark lý ak tör ler le a ma ay ný bi çim de i ler - li yor sa Þu bat ýn u sur luk, ö zel ha re kât, ö zel harp ru hu baþ ka bi çim ler de hâ lâ dev let ku - rum la rý na sin miþ; u sur luk ze va tý ve fik ri ya tý bu gün de bir yer ler de yu va lan mýþ sa... Ba har bi raz da kar na ba har dýr Ho cam! «Çe vik Bir, bir ib ret tir! po le ti ne, ma ka mý - na, el al týn da yok sul ço cuk lar dan mü te þek kil e mir ku lu or du ya, mil let pa ra sýy la yý ðýl mýþ si - lah la ra, BD-s ra il lo bi le ri ne, bü rok ra si, si ya - set, ser ma ye ve med ya nýn þý ma rýk, yan daþ, bri fing ci bo bi le ri ne ba ka rak ya nýl ma nýn... ud re ti ni e ze li, ta hak kü mü nü e be di, poh - poh lan ma yý ö lüm süz san ma nýn tim sa li dir! Dün den bu gü ne, her gü ne bir ders tir! U mur a lu, Ha ber türk, 13 i san 2012 I D ür ki ye de si vil si ya set bi raz da de mok rat ol say dý, 28 Þu bat i le he - sap laþ ma i þi bu gü ne kal maz, da ha yýl 1997 i ken bin yýl sü re cek 28 Þu bat so na er me ye baþ la ya bi lir di. ec met tin r ba kan'ýn is ti fa sý nýn ar dýn - dan Cum hur baþ ka ný ü ley man De mi rel, P li de ri Me sut ýl maz'ýn ka bi ne si ni o - nay la dý ðýn da o na üç ta ne mek tup ver di. Bu mek tup lar dan bi ri hiç ka mu o yu na a çýk lan ma dý. mek tup ta De mi rel, hü - kü met ten ül ke de nor mal leþ me yi sað la - ma sý ný is ti yor du. or mal leþ me, ya ni ge nel se çim le re gi - dil me si ve ül ke si ya se ti ü ze rin de ki as ker göl ge si nin kal dý rýl ma sý. u haf týr, ay ný þe yi çok is te yen ve bu nu da de fa lar ca di le ge ti ren ler den bi ri za ma - nýn CHP li de ri De niz Baykal'dý. 'Bir an ön - ce se çim ya pa lým di yor du Bay kal da. ma Me sut ýl maz ve Bü lent ce vit se çi mi ge cik tir di ler, o nun ye ri ne ic ra at ya pa rak iz bý ra ka bi le cek le ri ni ve se çim - de ki þans la rý ný da ha da ar tý ra bi le cek le ri - ni dü þün dü ler. o nun da Me sut ýl maz hü kü me ti ürk - bank yol suz lu ðu yü zün den gen so ruy la dü - þü rül dü, ül ke yi 1999'da se çi me Bü lent ce - vit in a zýn lýk hü kü me ti gö tür dü. y sa 1997 sonba ha rýn da se çim ya pý la bil - sey di, ye ni par la men to ve hü kü met da ha az as ker göl ge sin de ka la bi lir, 28 Þu bat i le he - sap laþ ma ve nor mal leþ me da ha er ken sað - la na bi lir di. s ke rin re jim ü ze rin de ki göl ge si nin kalk ma sý an la mýn da nor mal leþ me i çin ta a 2007 so nu nu bek le me miz ge rek mez di. s met Ber kan, Hür ri yet, 13 i san Þu bat so ru la rý... BU ül ke de ya þa yýp da a kýl sað lý ðý ný ko ru ya bi len bi ri - le ri var mý a ca ba?(...) Dün sa bah u ya ný yo ruz 28 Þu bat pe ras yo nu baþ la mýþ. mek li r ge ne ral Çe vik Bir, mek li uð ge ne ral b dul lah ý lý çars lan, mek li uð ge ne ral d ris o - ralp göz al tý na a lýn mýþ. «««Gü ne böy le baþ la yýn ca siz na sýl u yan mýþ o lur sa nýz o - lun ha ber le rin ba þý na o tu ru yor su nuz is ter is te mez y ný þi zof re nik ya pý i çi ni ze iþ li yor. 28 Þu bat gün le ri ni ha týr la dým. a sýl kor kunç bir la ik lik bas ký sý var dý. Þe ri at teh li ke si ay yu ka çýk mýþ gi bi gös te ri li yor - du te le viz yon lar da. Ür kü tü cü gö rü nüþ lü a dam lar, el le rin de so pa la rý, ka fa la rýn da sa rýk la rýy la þe hir þe hir do la þý yor lar dý. y ný ka dýn bir o þeyh le, bir baþ ka þeyh le ba sý lý - yor du. a me ra lar þeyh le rin ya tak o da la rý na gi ri yor du. on ra 28 Þu bat ol du. ka dýn da kay bol du, þeyh ler de kay bol du, so pa lý sa rýk lý a dam lar da kay bol du. þeyh ler den bi ri da ha son ra u yuþ tu ru cu ü re - ti min den ya ka lan dý. Þe ri at da ya lan dý þe ri at yü zün den dar be o la ca ðý da «««Dün as ker ler göz al tý na a lý nýn ca da bun lar gel di ak lý ma Þeyh ler le ba sý lýp du ran ka dýn ne ol du a ca ba? im di o ka dýn? im, bi ri le ri ni þeyh ký lý ðý na sok muþ tu? a rýk lý so pa lý a dam la rý kim þe hir þe hir do laþ tý rý - yor du? n la rýn gi der le ri ni kim ler kar þý lý yor du? Med ya ni ye bu o lay la rýn iç yü zü nü hiç me rak e dip a raþ týr ma mýþ tý? i ye Ge nel kur may ýn pro pa gan da mer ke zi gi bi ça lýþ mýþ tý ga ze te ler le te le viz yon lar? Ü ni ver si te ler ni ye sus muþ tu? þ dün ya sý ni ye sus muþ tu? «««Pe ki, o za man ki din dar e fah Par ti si ne den ta - ba nýy la bir lik te bu sah te kar lýk la rýn kar þý sýn da dik dur ma mýþ tý? e den Mil li Gü ven lik u ru lu nda 28 Þu bat ka - rar la rý ný im za la mýþ lar dý? i ye mu ha fa za kar ta ban is yan et me miþ ti? i ye din dar ik ti dar, dev let çe te le ri nin o luþ tur - du ðu u sur luk a fa sa fi so de miþ ti? i ye ken di ni dev le tin suç la rýn dan a yýr ma mýþ tý da o suç la rýn des tek çi si ko nu mu na gir miþ ti? e den 28 Þu bat çý la rýn a la bil di ði ne sö mü re ce ði gös te ri ler yap mýþ tý? e den r ba kan kan lý mý o la cak, kan sýz mý o la - cak gi bi tu haf söz ler söy le miþ ti. «««Bu ra sý ki min kim ol du ðu nu bil me di ði miz tu haf bir ül ke. U yuþ tu ru cu ü ret ci sin den þeyh, ge ne ral ler den dar be ci, din ci ler den iþ bir lik çi, ga ze te ci ler den dar - be a ja ný ya pý yor. Ha la bü tün ger çek le ri bil me di ði mi zi dü þü nü yo - rum. za man ki din dar ik ti da rýn i çin de a ca ba 28 Þu bat çý lar i çin ça lý þan lar var mýy dý? im ler di on lar? Maz lum la rýn a ra sý na sý zan za lim le rin a dam la - rý ný da bir gün öð re ne cek mi yiz?(...) a nem l tan, Va tan, 13 i san 2012 k lý se lim den ay rýl ma ya lým H te ker rür et me sin den, bir o yu na da ha gel mek ten kork ma lý yýz. t ti had ve e rak ki ön der le ri dev le ti, hat ta pa di þah - tan da sak la ya rak har be sü rük ler ken þüp - he siz ki fark lý ar zu lar da de ðil ler di. ma iþ te ne ti ce. Bir im pa ra tor luk la bir as rý ve mil yon lar ca ye tiþ kin in sa ný kay bet tik. n lar ca yýl bo yun ca ge ri kal mýþ ül ke dam ga sý ný ta þý dýk. Þim di ta lih ve ta rih bi - ze gül müþ, her ke si þa þýr tan bir ge liþ miþ - lik çiz gi si ya ka la mýþ ken a man duy gu la rý - mý za, he ye can la rý mý za ye nik düþ me ye - lim, ak lý se lim den kop ma ya lým. Da ha BP/Bü yük r ta do ðu Pro je si, ne dir-ne de ðil dir an la þýl ma dan or ta ya bu rap Ba ha rý gel di. u nus ta, ib ya da, Mý sýr da, e men de ba har rüz gâr la rý fýr - tý na ya dö nü þür ken u ri ye sâ kin di. Hat ta o gün ler de u ri ye i da re siy le n ka ra dost tu. nun i çin ürk dev let a dam la rý Be þar sad ve e ki bi ni re form lar yap ma sý, e li ni ça buk tut ma sý i çin çok u yar dý lar. os yal hâ di se ler, sal gýn has ta lýk lar gi bi - dir. Bir yer de baþ la dýy sa di ðer ta raf la ra da sýç rar. n cak ya rým a sýr lýk ke mik leþ - miþ bir des pot i da re nin gü dü mün de ki dev let re i si, hal ký na hür ri yet müj de si ni ve re cek as lan lýk ya pa ma dý ðý gi bi sýr tý ný - ran, us ya ve Çin e da ya ya rak di ren di. on i ki siy le BMG ni de kul lan mýþ ol du. ma ya rým a sýr dýr bas tý rýl mýþ u ri ye mu - ha le fe ti, çok tan so ka ða dö kül müþ tü. Þim di ler de 100 bin ci va rýn da u ri ye li kom þu ül ke le re sý ðýn mýþ du rum da. Bu - nun en az ya rý sý ka dar da ö lü ve ril di. a - ra lý sa yý sý ný bi len yok. a çýp sý ný rý mý za can a tan la rý Ba as as - ker le ri kur þun la mak ta. ur þun lar bi zim ta ra fa da düþ tü. Þüp he siz ki hu dut ih la li - ne ürk res mî ma kam la rý se yir ci ka la - maz dý. es siz hiç kal maz lar dý. h met Da vu toð lu, Çin se ya ha ti ni bý ra ka rak a ci - len yur da dö nüþ yap tý. on ra sýn day sa a - na ha ber ler ve man þet ler gün dem dey di. Baþ ba ka nýn ko nuþ ma la rý ve ri li yor - du.(...)e var ki bu nu yo rum la ya rak harp i la ný gi bi ver mek, yan lýþ týr, he ye ca ný týr - man dýr mak týr ve o yu na gel mek tir. Bu gün bir ba ký ma u ri ye i le baþ ba þa kal mýþ ol duk. a kýn de ni ze i til miþ ol ma ya lým! nun i çin s lam Ba rýþ Gü cü ku ra lým tek li fin de ýs rar lý yýz. Bi zim, u ri ye a ha li siy le i le hiç bir prob - le mi miz yok tur ve o la maz. Ba as re ji mi, bö lü cü lü ðü yýl lar yý lý bes le mek le za ten bi ze kar þý sa bý ka lý. ðul sad a bir þans hem de ne þans ta ný dýk a ma kýy me ti ni bi le me di. r ta ya çý kan ne ti ce yi so ðuk kan lý lýk la de ðer len dir me miz, ta ri hin ders le ri ni u nut - ma ma mýz þart týr. sad ve þü re kâ sý gi de - cek tir. Bun dan son ra ka la maz. Fa kat gi - der ken þim di den son ra sý tu fan! di ye bi lir. þ te o ka ra ni ye te fýr sat ver me me li yiz I. Dün ya Har bi nin yü zün cü se ne sin de I I I. Dün ya Har bi fe la ket ö te si fe la ket o lur. Böy le bir teh li ke var mý? ok a ma ya o lur sa! Þu gün is tik rar, ür ki ye i çin her þey dir. a him r, ür ki ye, 13 i san 2012 Peki, o zamanki dindar efah Partisi neden tabanýyla birlikte bu sahtekârlýklarýn karþýsýnda dik durmamýþtý? eden Millî Güvenlik urulu nda 28 Þubat kararlarýný imzalamýþlardý? Çe vik Bir, bir ib ret tir! po le ti ne, ma ka mý na, el al týn da yok sul ço cuk lar dan mü te þek kil e mir ku lu or du ya, mil let pa ra sýy la yý ðýl mýþ si lâh la ra, BD-s ra il lo bi le ri ne, bü rok ra si, si ya set, ser ma ye ve med ya nýn þý ma rýk, yan daþ, bri fing ci ho bi le ri ne ba ka rak ya nýl ma nýn... ud re ti - ni e ze lî, ta hak kü mü nü e be dî, poh poh lan ma yý ö lüm süz san ma nýn tim sa li dir! 28 Þu bat de mok ra si nin mi li ter leþ me si nin öy kü sü dür. 10 bin ler ce in sa nýn fiþ len di ði bir ca dý a vý dev ri dir. Ba þör tü lü me mur la - rýn, öð ren ci le rin hak la rý nýn gasp e dil di ði, ik na o da la rý nýn hü küm sür dü ðü, o kul la rýn gar ni zon la ra çev ril di ði bir ka ran lý ðýn is mi dir. o nun da 28 Þu bat... üz yýl lýk kib rin, bin yýl lýk fi yas ko su! 28 Þu bat ýn he sa bý ný gör mek te ka çan fýr sat 11 MÜ D H! MU V o pe ras yon la ra ü zü lü yor lar sa, þöy le te sel li bu la bi lir ler: Hü kü - met de ko mu tan se vi yor e sas ta! Bin ler ce öð ret men (ve baþ ka la rý) i þi ne, a i le si ne ka vuþ ma yý; yüz bin ler ce me mur in - sa ni þart la rý; on bin ler ce as ker in san ye ri ne kon ma yý bek ler ken... Hü kü met, kur may su bay la ra ö zel zam yap tý! a ra gâh ta ha zýr la nan duy gu sal im ti yaz an dýn tek lif ka bul e dil di... Üst üs tün ler i le ast alt lar a ra sýn da u çu rum ta am mü den a çýl dý! Me se le bu, bü yük mu ta ba kat bu dur. Dev let ru hun da ki im ti yaz cý, ay rým cý, üs tün lük çü, mi li ter re za let bir de bu dur! M DÂV onu: Cemaatler ve Bediüzzaman modeli onuþmacý: âzým Güleçyüz (eni sya Gazetesi Genel ayýn Müdürü) arih:14 isan Cumartesi aat: er: eni sya Vakfý toplantý salonu dres: Vefa Cemal ener osyalý cad. o: 117 (eni 61) üleymaniye-fatih / BU rtibat: (0505) rganizasyon: Demokrat ðitimciler Derneði ot: Bayanlar için yer ayrýlmýþtýr.

7 CUM DÜ 7 BM göz lem ci he ye ti ha zýr BM V P BÐ' U MC F 'I ÖZCÜÜ HMD FVZ, BM GÜV ' VM HD, B ÖCÜ BM GÖZMC H U' GM HZI DUÐUU D. H, UÇÐ BM HZI B. BM ve rap Bir li ði nin u ri ye tem sil ci si o fi n - nan ýn söz cü sü h med Fev zi, bir ön cü BM göz lem ci he ye ti nin u ri ye ye git me ye ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Fev zi, Ce nev re de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ön cü he ye ti nin u çak la ra bin me ye ve en ký sa sü re de u ri ye ye u laþ ma ya ha zýr ol du ðu nu söy le di. h med Fev zi, ön cü he ye tin, BM Gü ven lik on se yi nin o nay ver me si ha lin de, u ri ye ye git me si ön gö rü len 250 ki - uriye'nin BM Daimî emsilcisi Beþþar Caferi, ülkesinin nnan Planý'na baðlý olduðunu söyledi. Mü ba rek e ya kýn i sim le re si ya set ya sa ðý n MII Par la men to su, dev rik cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek e ya kýn i sim le re 10 yýl si ya si ya - sak ge ti ren ta sa rý yý ka bul et ti. Mü ba rek dö ne - min de is tih ba rat þe fi ve dev let baþ ka ný yar dým cý sý o la rak gö rev ya pan Ö mer ü ley man, es ki baþ ba - kan h med Þe fik ve fes he di len U lu sal Par ti nin üst dü zey gö rev li le ri nin ge le cek ay ya pý la cak dev let baþ kan lý ðý se çi min de a day ol ma sý ný en gel - le mek i çin su nu lan ya sa ta sa rý sý, ik ti dar da ki ük - sek s ke ri on sey in o na yýn dan son ra yü rür lü ðe gi re cek. Ö te yan dan, e çim o mis yo nu nun ay so nu na ka dar ni hai a day lis te si ni a çýk la ma sý bek - le ni yor. e çim o mis yo nu, da ha ön ce Þe fik ve ü ley man ýn a day ol du ðu nu a çýk la mýþ tý. e çim o mis yo nu ka rar la rý tem yiz e di le mi yor. Mü ba - rek, 11 Þu bat 2011 de is ti fa et miþ ti. a hi re / a a Pa kis tan, ik mal yo lu nu aç tý n P Par la men to su, ka sým a yýn dan be ri ka pa lý tu tu lan f ga nis tan da ki ve BD bir lik le ri ne ik mal sað la yan yo lun tek rar a çýl ma sý - na ka rar ver di. Pa kis tan U lu sal Gü ven lik on se yi ta ra fýn dan par la men to ya su nu lan ö ne ri, mec lis te tar tý þýl dýk tan son ra ka bul e dil di. Par la men to nun ka ra rýn dan son ra ko nu þan U lu sal Gü ven lik on se yi Baþ ka ný e na tör a za ab ba ni, BD yö ne ti min den Pa kis tan ýn ba ðým sýz lý ðý, e ge men - li ði ve top rak bü tün lü ðü ne say gý gös ter me si ni is - te di. Pa kis tan ýn e ge men lik hak la rýn dan as la ta viz ver me ye ce ði ni vur gu la yan ab ba ni, BD nin Pa kis tan top rak la rýn da in san sýz ha va a raç la rýy la ger çek leþ tir di ði sal dý rý la rý der hal dur dur ma sý ný ge rek ti ði ni söy le di. Pa kis tan Par la men to su nda ilk de fa bir dýþ po li ti ka ko nu su nun tar tý þý la rak ve oy la may la ka ra ra bað lan dý. s la ma bad / a a GÇMÞ U M DÂV onu: Peygamber fendimizin (asm) þefkat yönü Muhterem aðabeyimiz li Vapurlu'nun aðabeyi, skender Vapurlu'nun babasý Mustafa Vapurlu'nun rahatsýzlandýðýný öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. nkara eni sya kuyucularý onuþmacý: asemin Güleçyüz arih: aat : 14:30 er: eni sya eminer alonu ýlmaz cak þhaný, at: 1 Büyük Cami yaný / DÜZC ot: oplantý hanýmlara mahsustur. þi lik göz lem ci he ye ti ne o nay ver me si ha lin de mis yon i çin ha zýr lýk ya pa ca ðý ný i fa de et ti. öz cü, BM he ye ti nin mis yo nu nun a teþ ke sin, ge çer li ol ma sý ve ger çek ten düþ man lý ða son ver - me ye dö nüþ me si ha lin de ba rý þý ko ru mak ol du - ðu nu kay det ti. Fev zi, BM Gü ven lik on se yi nin ya ný sý ra u ri ye nin de BM mis yo nu nu o nay la ma - sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. U BM Da i mi em sil ci si Bü yü kel çi Beþ þar Ca fe ri, u ri ye hü - kü me ti nin n nan pla ný na bað lý ol - du ðu nu ve bu pla na her ke sin bað lý ol ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di. BM ve rap Bir li ði nin u ri ye ö - zel tem sil ci si o fi n nan ýn BM Gü ven lik on se yi ü ye le ri ne u ri - ye de ki du rum ve 6 mad de lik ba - rýþ pla ný nýn uy gu lan ma sý na yö ne - lik bil gi ver di ði top lan tý so na er di. Ba sý na ka pa lý top lan tý nýn ar dýn - dan ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan u ri ye nin BM Da i mi em sil ci si Bü yü kel çi Ca fe ri, Bir kez da ha yi - ne le mek is ti yo rum, hü kü me tim n nan mis yo nun ba þa rý lý ol ma sý DIM D U ÇI M I o fi n nan ýn söz cü sü h med Fev zi, Þam ýn in sa ni yar dým ko ri do ru nun a çýl ma sý na i zin ver me si ge rek ti - ði ni bil dir di. n nan ýn söz cü sü h med Fev zi, yap tý ðý a çýk la ma da Ö zel em sil ci n nan, þu an da ha ri ka bir du rum da ol ma dý ðý mý zýn bi lin cin de. er best bý ra kýl ma - sý ge re ken mah kum lar, a çýl ma sý ge re ken in sa ni yar dým ko ri dor la rý var di ye ko nuþ tu. Ce nev re / a a Ca fe ri: Pla na bað lý yýz i çin ta ah hüt te bu lun muþ tur, pla - na bað lý dýr. a yýn n nan la iþ bir li - ði yap ma ta ah hü tü müz var ve di - ðer ta raf la rýn da n nan pla ný nýn tüm hü küm le ri ne bað lý ka la rak ay ný ta ah hüt le ri ver me le ri ni ve plan a ley hi ne ça lýþ ma ma la rý ný is - ti yo ruz de di.ca fe ri, Bu pla na sa de ce bi zim bað lý ol ma mýz yet - mez, her ke sin bu pla na a çýk þe kil - de bað lý ol du ðu nu gös ter me si ge - re kir di ye ko nuþ tu. u ri ye de si - lah lý grup la rýn þid de ti nin de vam et ti ði ni ve bu nun dur ma sý ge rek - ti ði ni sa vu nan Ca fe ri, u ri ye or - du su nun i ti dal i çin de dav ran dý ðý ný sa vun du. u ri ye sa hil le ri ni us sa vaþ ge mi le ri ko ru ya cak o vos ti ha ber a jan sý na a çýk la ma da bu lu nan us ya a vun ma Ba kan lý ðý na a it bir kay nak, us sa vaþ ge mi le - ri nin k de niz de u ri ye sa hil le rin de gü ven lik a maç lý sü rek li gö rev ya pa ca ðý ný söy le di. us ya nýn u ri ye de bu lu - nan ar tus li ma nýn da ki as ke rî üs se ya kýn böl ge de us sa vaþ ge mi le ri nin gö rev yap ma sý i le il gi li ka rar a lýn dý ðý ný kay de den yet ki li, Þim di us ya nýn a re de niz Fi lo su na a it met li výy sa vaþ ge mi si u ri ye sa hil le ri ne ko nuþ lan dý. Ma yýs a yýn da bir baþ ka a ra de niz Fi lo su na a it sa vaþ ge mi si i le gö rev de ði þi mi ya pa cak de di. Mos ko va / ci han uriye de a teþ kese Çin ve us ya dan des tek Ç ve us ya nýn BM da i mi tem sil - ci le ri, BM- rap Bir li ði Ö zel em - sil ci si o fi n nan ýn, u ri ye de þid - de tin ön ce ki gün i ti ba rýy la dur ma - sý na yö ne lik pla ný nýn ba þa rý ya u laþ - ma sýn da ken di hü kü met le ri nin bü - yük rol oy na dý ðý ný be lirt ti. Çin in BM Da i mi em sil ci si Bü yü - kel çi i Ba o dong, yap tý ðý a çýk la ma da, u ri ye hü kü me ti nin a teþ ke se u ya ca ðý - na ve or du su nu yer le þim mer kez le - rin den ge ri çe ke ce ði ne yö ne lik a çýk la - ma sý ný mem nu ni yet le kar þý la dý ðý ný be lirt ti. i, n nan ýn u ri ye de ki a teþ - ke se u yul ma sý ný de net le mek ü ze re bir BM göz lem ci mis yo nu nun bir an ön - ce git me si nin is te di ði ni ve bu ta le be de des tek ver dik le ri ni di le ge ti re rek, Bu kap sam da BMG da gö rüþ me le - ri miz o la cak de di. us ya nýn BM Da i mi em sil ci si Bü yü kel çi Vi ta li Çur kin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, n nan dan son de re ce i yi bil gi - ler al dýk la rý ný, a teþ ke sin de vam et me - si nin her kes i çin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Çur kin, u ri ye ye bir an ön - ce ön cü bir göz lem ci BM mis yo nu gön de ril me si ko nu sun da BMG da gö rüþ me le ri miz o la cak de di. Çur kin, a teþ ke sin sað lan ma sýn da us ya nýn son de re ce ö nem li bir rol oy na dý ðý ný kay det ti. Bir leþ miþ Mil let ler / a a u zey o re nin ü çün cü ba þa rý sýz lý ðý U Z o re nin yö rün ge ye uy du yer leþ tir me gi ri þi mi 1998 ve 2009 dan son ra ü çün cü kez ba þa rý sýz ol du. Fýr lat ma dan ký sa sü re son ra BD ve böl ge de ki müt - te fik le ri Gü ney o re i le Ja pon ya, u zey o re fü ze si nin, Çin sý ný rý na 50 km me - sa fe de ki ong çang-ri U zay Mer ke zi nden kal ký þý nýn ar dýn dan u çuþ es na sýn da par ça lan dý ðý ný a çýk la dý lar. me ri kan Ha va a vun ma o mu tan lý ðý ( D), me ri kan sis tem le ri nin sa at 8.39 da ( 01.39) u zey o re a e po dong-2 ro - ke ti ni tes pit e dip iz le di ði ni be lir te rek, fü ze nin ilk ka tý nýn a rý De niz de e ul un 165 km u za ðýn da de ni ze düþ tü ðü nü, i kin ci ve ü çün cü kat la rý nýn i se ça lýþ ma dý - ðý ný, par ça la rý nýn bir teh dit o luþ tur ma dan de ni ze düþ tü ðü nü a çýk la dý. u zey o re, u zun men zil li ba lis tik fü ze si a e po dong-2 yi em muz 2006 ve i san 2009 da de ne miþ ti. BD nin ar dýn dan müt te fik le ri Gü ney o re ve Ja pon ya da u zey o re nin fü ze yi fýr lat ma sý ný ký na ya rak, bu nu u lus la r a ra sý top lu ma mey - dan o ku yan Pyong yang re ji mi nin pro vo kas yo nu o la rak ni te le di. u zey o - re nin baþ müt te fi ki Çin u zey o re nin uy du fýr lat ma gi ri þi mi nin ba þa rý sýz lýk la so nuç lan ma sý na i liþ kin Böl ge de ba rýþ ve is tik ra rýn ko run ma sý a dý na ta raf la rý so ðuk kan lý ol ma ya ça ðýr dý. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý öz cü sü i u Vey min, u - zey o re nin uy du fýr lat ma gi ri þi mi nin ba þa rý sýz ol ma sý ve ta raf la rýn o la ya i liþ kin tep ki le ri ni iz le dik di ye ko nuþ tu. Zen gin ler ku lü bü G8 ül ke le ri nin (l man ya, a na da, BD, Fran sa, n gil te re, tal ya, Ja pon ya, us ya) Pyong yang ý ký na yýp, BM nin uy gun ce va bý ver me si çað rý sý nýn ar dýn dan 15 ü ye li BM Gü ven lik on - se yi nden bir dip lo mat, on sey in bun dan son ra a tý la cak a dým la rý ka rar laþ týr - mak ü ze re bu gün a ci len top la na ca ðý ný bil dir di. BM Gü ven lik on se yi nin 1874 sa yý lý ka ra rý, u zey o re nin nük le er ya da ba lis tik de ne me yap ma sý ný ya sak lý - yor. u zey o re yet ki li le ri de fü ze fýr lat ma iþ le mi nin ba þa rý sýz lý ðý ný ka bul e de - rek, res mi C a jan sý a ra cý lý ðýy la, bir a çýk la ma yap tý. Pe kin - n ka ra / aa. C. BU 10. C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZ IÞ I) Dosya o: 2011/4188. Örnek o: 27 atýþ ilaný borçlu ve lgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý veya adresleri bilinmeyenler için iþ bu satýþ ilanýnýn teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. GMU PU DI: stanbul ili, Fatih ilçesi, inanaða mah., Hattat zzet mevkii, 2710 ada, 454 pafta, 12 parsel, 50/310 arsa pay/payda, zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümde daire niteliðinde taþýnmaz. GMUÜ M DUUMU: Fatih Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün tarih 6 sayýlý yazýsýnda; Fatih ilçesi 454 pafta 2710 ada 12 parselin 1/1000 ölçekli tarihli Fatih koruma amaçlý uygulama imar planýnda 3.derece koruma bölgesinde h: mt. irtifa da konut alanýnda kaldýðý, dosyasýnda yapýlan incelemede söz konusu parselde 1972 tarih ve 7552 sayý ile iskanlý kýsmi 2. ýsmi bodrum+1. Bodrum+4 kat+çekme katlý bina mevcut olduðu, yeni yapýlaþma halinde koruma kurulu tarafýndan görüþ alýnmasý gerektiði belirtilerek Fatih ilçesi 1/1000 ölçekli koruma amaçlý uygulama imar planlarý ile ilgili Danýþtay 6. Dairesinin 2010/6413 sayýlý kararý ile de yürütmenin durdurulmasý kararý alýndýðý bildirilmiþtir. GMUÜ H HZI DUUMU V VFI: a þýn maz, s tan bul li Fa tih il - çe si, i na na ða Ma hal le si, Hat tat iz zet so ka ðýn da ta pu da 2710 a da, 12 par sel (92.26 m 2 ) sa yý sý i le ka yýt lý kat Mül ki yet li "Bod rum ze min üç nor mal ve bir çek me kat lý kar gir a - part man" ni te lik li ha li ha zýr da 58 dýþ ka pý no lu ö re a part ma nýn da, 50/310 ar sa pay lý, ze min kat, 2 ba ðým sýz bö lüm ve 2 iç ka pý nu ma ra lý da i re nin ta ma mý dýr. a þýn ma zýn bu lun du ðu bi na nýn, Bod rum kat+ze min kat+4 nor mal kat+çek me kat - tan o luþ tu ðu, B... tarz da 2.ý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil di ði, tak ri bi 40 yýl lýk öm re sa hip ol du ðu, her kat ta 1 a det da i re bu lun du ðu, bi na nýn yer dö þe me si dök me mo za ik, gi riþ te pa led yen dö þe me, ka pý sý de mir doð ra ma, cep he si sý va lý, bo ya lý ve ba kým lý dýr. atýþa konu zemin kat 2 ba ðým sýz bö lüm ve 2 iç ka pý nu ma ra lý da i re, a lon + 2 ya tak o da sý+ ban yo+wc+ mut fak ma hal le rin den i ba ret, sa lon yer dö þe me si pvc kap la ma, ya - tak o da sý, mut fak, hol yer dö þe me si pvc, du var lar sý va lý, bo ya lý, mut fak ta do lap lar ah - þap kap la ma, ban yo da yer ve du var lar se ra mik kap la ma, la va bo su, kü ve ti i le sýh hi te si - sat ar ma tür le ri mev cut, pen ce re le ri pvc ü ze ri de mir doð ra ma lý, ah þap iç ka pý lý, dýþ ka pý - sý çe lik o lup tak ri bi brüt 80 m 2 a la na sa hip ol du ðu, da i re ler de e lek trik, su te si sa tý i le do ðal gaz kom bi te si sa tý nýn bu lun du ðu gö rül müþ tür. a tý þa ko nu ta þýn maz ka ra- ya ya u la þý mý na mü sa it alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ tüm ka mu hiz met le rin den ya rar la na - bi lir bir mev ki de yer al mak ta dýr. Fa tih mer ke ze, Fa tih ca mi si ne, Ha liç cad de si ne ya kýn ko num da o lup çev re sin de a lýþ ve riþ mer kez le ri, o kul vb. do na tý a lan la rý bu lun mak ta dýr. GMUÜ IM: ,00- (üzyirmibin ürk irasý) IÞ ÞI: 1-) aþýnmazýn sa tý þý 21/05/2012 gü nü sa at 14:30'dan 14:40'a ka dar s tan bul 10. c ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; aþýnmazýn satýþý 31/05/2012 gü nü sa at 14:30'dan 14:40'a ka dar ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf - la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di "" sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. a - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, at ma De ðer Ver gi si nin ta ma mý (% 1), ve a pu Har cý nýn ½ si ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, a pu har cý nýn ½ si, el la li ye ve bi rik miþ ver gi ler res - mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) haleye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) atýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak lar, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur. ( m. 126) (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek o: 27 B: esmi lanlar

8 ca ni as ya.com.tr 8 H B CUM 28 Þubat ýn destekçileri el kaldýrsýn! Unut ma has ta lý ðýy la muz da rip o lan in san la rýn ne hal le re düþ tü ðü nü, 28 Þu bat im za cý la rý - nýn göz al tý na a lýn ma la rý son ra sýn da bir de fa da ha þa hit ol duk. Gö ren ve du yan da zan ne der ki, ür ki ye de çok de mok rat, çok hak ka ni yet li ve çok a da let se ver bir med ya var. Dün kü ga ze te le ri gö re - nin baþ ka þe kil de dü þün me si ne im kân var mý? Bir i - ki ga ze te ha riç med ya nýn ta ma mý, 28 Þu bat a im za a tan la rýn he sa ba çe kil me si ni al kýþ lý yor... an lýþ an la þýl ma sýn, 28 Þu bat a im za a tan la ra ni - çin he sap so ru lu yor? de mi yo ruz. k si ne bu he sap sor ma geç ka lýn mýþ bir a dým dýr. eþ ke çok da ha ön ce ve bel ki de 28 Þu bat ýn er te si gü nü iþ ba þýn da ki ik ti dar ta ra fýn dan he sap so ru la bil sey di. a ni, 28 Þu - bat ka rar la rý hiç uy gu lan ma say dý, kim se böy le yan - lýþ la ra im za at ma ya ce sa ret e de me sey di. ey se, o lan ol du ve ür ki ye nin a ðýr be del ler ö - de di ði bir sü re ci ge ri de bý rak mýþ ol duk. Geç de ol sa bu yan lý þa im za a tan la ra he sap so ru la cak ol ma sý doð ru bir a dým. n cak, bu he sap sor ma sa de ce im za a tan lar la sý nýr lý ka lýr sa mak sa da u la þýl mýþ ol - maz. Çün kü im za a tan lar ka dar o im za cý la rý dört el le al kýþ la yan, Hay di, ner de kal dý nýz? di yen, r - týk bu i þi si lâh sýz kuv vet ler hal le de cek di ye yol gös - te ren, 28 Þu bat çý la rýn her yan lý þý ný al kýþ la ya rak des - tek o lan la ra da bir þe kil de he sap so rul ma lý dýr. i ne i fa de e de lim ki bu he sap sor ma, mah ke me ö - nün de ve mut lak su ret te a da let le ha re ket e de rek ol - ma lý dýr. an lýþ ya pan la ra he sap so rar ken de yan lýþ ya - pýl mama lý dýr. Ga rip o lan bir nok ta da, ba zý 28 Þu bat - çý la rýn hâ lâ o gün ler de at týk la rý yan lýþ im za la ra sa hip çý ký yor ol ma la rý dýr. ra dan bun ca yýl geç ti, at týk la rý im za la rýn yan lýþ ne ti ce ler do ður du ðu, ür ki ye ye pa - ha lý ya mal ol du ðu or ta ya çýk tý, a ma on lara in saf gel - me di. Ma a le sef, bu gün ay ný im kân el le rin de ol sa ye ni 28 Þu bat la ra im za at mak tan da ge ri kal maz lar. Bu ve si le i le med ya nýn da cid dî bir ö ze leþ ti ri yap - ma ya ih ti ya cý var. Bu gün 28 Þu bat a ba lans a ya rý di - ye se vin mek yet mi yor. 28 Þu bat ta ve son ra ki gün ler - de na sýl ha ber le re im za at týk la rý ný medy a yö ne ti ci le ri de dü þün me li de ðil mi dir? 28 Þu bat ýn bu ka dar ya ra - la yý cý ol ma sý bi raz da med ya nýn tav rý se be biy le de ðil mi? a lan yan lýþ bil gi ler le say fa la rý ný kir let ti ler ve bin - ler ce ma su mun mað dur ol ma sý na se bep ol du lar. 28 Þu bat ýn muk te dir le ri nin ar zu la rý ný e mir te lâk ki et me nin hiç mi he sa bý so rul ma ya cak? Muh te me len mah ke me sa fa ha týn da da med ya nýn tav rý gün de me ge le cek tir. Han gi med ya men sup la rý - nýn 28 Þu bat a gö nül lü er ol du ðu, han gi ya zar la rýn i - lan tah ta sý na dön dü ðü el bet gö rü le cek. Bun lar da gö - rül me li ki ger çek an lam da 28 Þu bat ve ben ze ri a çýk ve giz li dar be ve dar be ci ler le he sap la þý la bil sin. Güç, o yun bo zar a ma med ya nýn bu de re ce gü - nül lü dar be ta þý yý cý lý ðý yap ma sý ge re kir miy di? Di - ye lim ki dar be ye ve dar be ci le re i ti raz e de me di ler. us ma yý ter cih e de rek da ha az des tek im kân la rý yok muy du? Ma a le sef baþ ta med ya ol mak ü ze re pek çok güç dar be ci le re gö nül lü des tek çi ol du. Med ya nýn ve di ðer güç mer kez le ri nin 28 Þu bat 1997 den son ra or ta ya ko nu lan tav rý or ta ya koy ma - dan dar be ci ler le he sap la þýl mýþ ol maz. 28 Þu bat ý des tek le yen med ya men sup la rý el kal dý ra cak ol sa, e - lin de ka lem tu tan çok az sa yý da ga ze te ci ka lýr. Ü mi di miz ve te men ni miz, dar be ci le re des tek o - lan güç mer kez le ri ne de ka nun ö nün de ve a dil bir þe kil de he sap so rul ma sý dýr. Bir man þet le hü kü met de vi ren med ya ya he sap so rul maz sa he sap laþ ma ek sik ka lýr... milyonlarý 28 maðdur etti ÞUB ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. G BÖG PII DÂV eni sya Gazetesi ge Bölge emsilcileri Bölge oplantýsý aþaðýdaki, tarih, yer ve saatte yapýlacaktýr. Bölge emsilcilerine duyurulur. er: ntalya arih: 15 isan 2012 Pazar aat: rtibat elefonlarý Büro : 0(242) ejat ren : (0505) / (0532) ot: 1-14 isan Cumartesi akþamý büroda çevre dersi yapýlacaktýr. 2- Pazar sabahý kahvaltý arasý toplantý mekânýnda hep birlikte topluca yapýlacaktýr. DÂV ç nadolu Bölge stiþaresi isan 2012 tarihlerinde HZM BMIZI açýlýþýyla birlikte V'ta yapýlacaktýr. Gündem 14 isan 2012 Cumartesi - çýlýþ aat kþam namazý ve namaz sonrasý program, 15 isan 2012 Pazar - Bölge istiþaresi (lgililerin katýlýmýyla) ot: Gazetemiz yazarlarý, bütün aðabey ve kardeþlerimiz dâvetlidir. rtibat: (0507) (0536) UU DÐUM PGMI DÂV "a Muhammed (asm) sen olmasaydýn, âlemleri yaratmazdým" "udsî Hadisinin Muhatabý Fahri âinat fendimizi (asm) anacaðýmýz varlýk âleminin medarý iftiharý konulu seminerimize katýlmanýzý bekliyoruz. onuþmacý : ur Hacýnebioðlu arih : 14 isan 2012 Cumartesi aat: er : þrefpaþa sya / ZM "ermesimiz 12.00'da baþlayacaktýr." ot: Programýmýz hanýmlara mahsustur. Ç n se kiz Mart Ü ni ver si te si (Ç MÜ) ek - tö rü Prof. Dr. e dat a çi ner, 28 Þu bat ýn ce za sýz kal mýþ bir suç ol du ðu nu söy le di. a çi ner, Dar be gi ri þim le ri de - vam et ti ði i çin 28 Þu bat ýn ve 12 y lül ün he sa bý so rul ma - dý de di. 28 Þu bat so ruþ tur ma sý çer çe ve sin de ya pý lan a ra - ma ve gö zal tý la rý de ðer len di ren a çi ner, 28 Þu bat ýn bir as ke ri dar be ol du ðu nu, ya pa nýn da mað dur o lan la rýn da ka bul et ti ði ni söy le di. 28 Þu bat ý or ta da ce za sýz kal mýþ bir suç o la rak ta ným la yan a çi ner, as ke rin si vil o to ri te ye bir mü da ha le si ol du ðu nu, geç miþ dar be ler den fark lý bir yön - tem kul lan sa da ti pik bir dar be ol du ðu nun her kes ta ra - fýn dan ka bul e dil di ði ni ak tar dý. Dar be nin bir suç ol du ðu - nu ha týr la tan a çi ner, 28 Þu bat, týp ký 12 y lül de ol du ðu gi bi pek çok iþ ken ce yi de i çin de ba rýn dý rý yor. Pek çok in - san hak ký ih lâ li ni de i çin de ba rýn dý rý yor. a de ce bir as ke rî dar be su çu yok or ta da, mað dur e di len in san lar var. þin - den hak sýz ye re a tý lan in san lar var. en di si ne i kin ci sý nýf mu a me le si ya pý lan in san lar var. ý ya fe tin den do la yý bir hüc re ye a tý lýp o ra da sor gu ya çe ki len, ký lýk ký ya fe ti ni de - ðiþ tir mez se e ði tim hak ký ný kul la na ma ya ca ðý söy le nen in - san lar var. f ti ra a týl dý ðý i çin bu na da ya na ma yýp ha ya tý ný kay be den in san lar var. un dak ta ki ço cu ðu na süt gö tü re - me miþ, 28 Þu bat ýn ka ra la ma la rý ne de niy le iþ siz aþ sýz kal - dý ðý i çin mað dur o lan, ar ka daþ la rý nýn pa ra top la yýp yar - dým et ti ði in san lar var de di. Çanakkale / ci han BH Ga ze te si nin es ki a hi bi Dinç Bil gin, 28 Þu bat dö ne min de, ba sý nýn ye ter li de re ce de de - mok ra tik kav ga yap ma dý ðý ný be lir te rek, am ter si ne þim di uy dur mas yon ol du ðu nu öð ren di - ði miz ha ber le ri ya yýn la dý. Mü ca de le e de me di - ðim i çin ü zün tü du yu yo rum. ma in saf lý sor - du ðum da ya pa bi lir miy dik di ye, bel ki ce sur dav ra na bi lir dik doð ru su de di. a bah ýn es ki Pat ro nu Bil gin, 28 Þu bat dö ne - min de bir çok ku rum gi bi ba sý nýn da as ke rin bas ký sý al týn da ol du ðu nu i fa de e de rek, as ker ler ta ra fýn dan dâ vet e dil di ði bir ye mek te ya þa dýk la - rý ný ak tar dý. e mek te, Çe vik Bir ve rol Öz kas - nak ýn a bah Ga ze te si ya zar la rý ný ken di si ne þi - ka yet et tik le ri ni be lir ten Bil gin, Ben de e lim - den gel di ði ka dar an lat ma ya ça lýþ tým ki ga ze te - le rin iþ le yi þi as ke rî iþ le yi þe ben zer iþ le yiþ de ðil. Fa kat o a dam la ra o nu an lat mak, o ta rih te pek müm kün de ðil di. Bu na pek na zik ol ma yan tep - ki ler gös ter di ler di ye ko nuþ tu. U DU M H B I DI 28 Þu bat dö ne min de as ke rin en bü yük müt - te fi ki nin yar gý ol du ðu nu be lir ten Bil gin, ba sý nýn bu ku rum lar la mü ca de le ye gi re cek gü cü nün ol - ma dý ðý ný i le ri sür dü. Bil gin, þun la rý söy le di: De di ðim gi bi o ta rih te en güç lü ku rum as ke ri - yey di. n dan son ra da en bü yük müt te fik le ri yar gýy dý. Bun lar la i yi ge çin me yen, kar þý du ra nýn gi de ce ði yer de, iþ te uh Me te ük sel in kar þý sý - na git mek o lur du. za ma nýn sav cý la rý ný, o za - ma nýn yar gý sý ný bir dü þü nün. Þöy le bir ak lý ný za ge ti rin. Bu tür bas ký la ra ba sýn de mok rat bir tep - ki ver me di, ve re me di. Hü ku met ler de ve re me - di, yar gý da ve re me di, ü ni ver si te ler de ve re me - di. ür ki ye nin 700 bin mev cut lu or du su var. ank la rý, top la rý var. Ba sý nýn on lar la mü ca de le - ye gi re cek gü cü yok. Mü ca de le et se gi de cek le ri mah ke me, a bih a na do ðu lu nun, uh Me te ük sel in yar gý sý. e ya pa bi lir di ba sýn? a ni ye - ter li de re ce de de mok ra tik kav ga yap ma dý ba sýn. am ter si ne þim di uy dur mas yon ol du ðu nu öð - ren di ði miz ha ber le ri ya yýn la dý. Mü ca de le e de - me di ðim i çin ü zün tü du yu yo rum. ma in saf lý sor du ðum da ya pa bi lir miy dik di ye, bel ki ce sur dav ra na bi lir dik doð ru su. Med ya nýn o dö nem de i yi bir im ti han ve re - me di ði ne dik kat çe ken Bil gin, dö nem mer - kez med ya i yi im ti han ver me di. s ke ri ve sa ye - tin or gan la rý na kar þý dur ma iþ le vi ni ye ri ne ge - tir me di. e ri ne ge ti ri le bi lir miy di di ye so rar sa - nýz? Bi raz in saf lý dav ran mak la zým. dö nem de kim se kar þý du ra ma dý. ar gý, ü ni ver si te ler, pro - fe sör ler kim se kar þý du ra ma dý. Ben ken di he sa - bý ma di yo rum, da ha de mok ra tik o la bi lir dik o ta rih te. la ma dýk de di. s tan bul / ci han k þe ner: Çe vik Bir de ne da met ge ti rir se baþ ta cý e di le cek mi? FH Hü kü me ti nin çiþ le ri Ba ka ný o lan BMM Baþ kan ve ki li Me ral k þe ner, 28 Þu bat sü re - ci ne i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da ya pý lan a ra ma ve gö zal tý la rý il gi li 28 Þu bat ýn iþ bir lik çi le ri nin bir kýs mý, ne da met ge tir di ði ni söy le yip, þu an da sos yal ve ya zýn ha ya tý mýz da baþ ta cý e di li yor. a yýn Çe vik Bir ve ar ka daþ la rý da e da met ge tir dim, ö zür di le - rim de di ði za man baþ ta cý e di le cek mi dir? de di. k þe ner, Mar ma ra Ü ni ver si te si la hi yat Fa kül te - si nde dü zen le nen i ya set te a dýn l mak baþ lýk lý kon fe ran sýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - lan dýr dý. Bir ga ze te ci nin 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma ko nu sun da ki so ru su ü ze ri ne k þe ner, so ruþ tur ma nýn bu gün i kin ci gü nü ol du ðu - nu be lir te rek, z li yo rum. Ha yýr lý bir a dým. ar gý lan - ma ko nu su nu çok ba þýn dan be ri dil len di ren bir in sa - ným, çok u zun za man dýr, bu gün de ðil de di. o ruþ - tur ma yý o lum lu bir a dým o la rak gör dü ðü nü, an cak i - ler le me si ne ba ka cak la rý ný kay de den k þe ner, þöy le ko nuþ tu: Dik kat çek mek is te di ðim ko nu lar var. Bi - rin ci si, 28 Þu bat ýn iþ bir lik çi le ri var dý, bu iþ bir lik çi le - rin bir kýs mý, sü re ci o gün en þid det li þe kil de al kýþ la - yan lar, ne da met ge tir di ði ni söy le yip, þu an da sos yal ve ya zýn ha ya tý mýz da baþ ta cý e di li yor. a yýn Çe vik Bir ve ar ka daþ la rý da Ben ne da met ge tir dim, ö zür di - le rim de di ði za man baþ ta cý e di le cek mi dir? kin ci si, yar gý men sup la rý nýn bri fin ge git me le riy le il gi li. ork - muþ lar dýr, git miþ ler dir o na bir þey de mi yo rum a ma 8 da ki ka a yak ta al kýþ la yan bu yar gýç la rýn bu gün han gi gö rev le ri yap tý ðý ný ve han gi ka rar la rý ver di ði ni bil mek is te rim. Ü çün cü ko nu i se o dö nem de dev let ve si vil bü rok ra si i çin de iþ bir lik çi ler var dý. Bun la rýn bu gün han gi ko num lar da ol du ðu nu me rak e di yo rum. Ör - nek ver mem ge re kir se, e fah yol Hü kü me ti nde, 28 Þu bat ta en de rin kriz ler den bi ri ni çý ka ran dev rin m ni yet Ge nel Mü dü rü la ad din ük sel, bu gün n ka ra Va li si dir. Bu tür ar ka daþ la ra dik kat çek mek is te rim. Bu so ruþ tur ma nýn, yar gý ko nu su nun çok dik kat li bir ta kip çi si o la ca ðým. k þe ner, baþ ka bir so ru ü ze ri ne de so ruþ tur ma nýn bü tün iþ bir lik çi le re u zan ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. s tan bul / a a Ba þör tü sü ve na maz suç sa yýl mýþ tý 28 ÞU B sü re ci nin ta nýk la rý, yü rü tü len so ruþ tur - ma yý de ðer len dir di. s ki e fah Par ti si 20. Dö nem Bo lu Mil let ve ki li Mus ta fa ün lü oð lu, 28 Þu bat so - ruþ tur ma sý na i liþ kin Bu dar be yi ya pan la rýn ce za sýz kal ma ma sý ge rek, bun lar ce za sýz ka lýr sa mil le tin a hý da or ta da ka lýr de di. mek li Mu ha re be üz ba þý i - ya zi Bu dak da, yýl la rý a ra sýn da Hak ka ri de gö rev yap tý ðý ný, 1996 da da z mir ge r du Mu ha - be re a bu ru na ta yin ol du ðu nu, 28 Þu bat sü re cin de na maz kýl ma sý nýn ve e þi nin baþ ör tü sü kul lan ma sý - nýn so run ya pýl dý ðý ný söy le di. Bu dak, 28 Þu bat so ruþ - tur ma sý nýn u mut ve ri ci ol du ðu nu be lir te rek, sü re cin baþ lan gýç o la rak kal ma ma sý ný, ne ti ce len me si ni ar zu et ti ði ni söy le di. Bu dak, n þal lah ne ti ce le ne cek. Bu nu a da le tin te cel li si o la rak gö rü yo rum. Çün kü çok zor lu bir sü reç ya þa dýk de di. mek li st su bay b ra him Gün gör de 28 Þu bat sü re cin de, na maz kýl ma sý ve e þi - nin baþ ör tü sü se be biy le or du dan a týl dý ðý ný söy le di. 28 Þu bat 1997 de, na maz kýl ma sý se be biy le 7 gün o da hap si al dý ðý ný an la tan Gün gör, Be ni ko ðuþ böl ge si ni i ba det a maç lý kul lan mak, er le rin bat ta ni ye si ni hij ye - nik ol ma yan þart lar da, mak sa dý dý þýn da kul lan mak - tan 7 gün o da hap si ne çarp týr dý lar. 28 Þu bat gü nü o - da hap si ne mah kum ol dum de di. nkara / a a Ö Z yet ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðýn ca yü rü tü len 28 Þu bat sü re - ci ne i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 26 ki þi, ge ce n ka ra m ni yet Mü dür lü ðü e rör le Mü ca - de le Þu be Mü dür lü ðü nde tu tul du. o ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý - nan zan lý lar, sað lýk kon tro lü nün ar - dýn dan ön ce ki gün öð le sa at le rin den i - ti ba ren n ka ra m ni yet Mü dür lü - ðü ne ge ti ril di. ra la rýn da es ki Ge nel - kur may 2. Baþ ka ný e mek li r ge ne ral Çe vik Bir i le e mek li uð ge ne ral b - dul lah ý lý çars lan ýn bu lun du ðu 26 zan lý, ge ce yi e rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü nde ge çir di. e rör le Mü - ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, zan - lý la rýn a vu kat la rý eþ li ðin de i fa de le ri ni al ma ya baþ la dý. vu kat la rý bu lun ma - yan la ra i se ba ro dan a vu kat gö rev len - di ril di. Ö te yan dan að lýk Ba kan lý ðý na a it bir am bu lans, ted bir a ma cýy la e - rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü nün ö nün de bek le ti li yor. n ka ra / a a 28 Þubat sürecine iliþkin soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 26 kiþinin avukatlarý eþliðinde ifadelerinin alýnmasýna baþlandý. Ba sýn, 28 Þu bat ta i yi bir im ti han ve re me di fa de le ri a lýn ma ya baþ lan dý GÖZI I II 3'Ü U DIÞID UÞ U M kap sa mýn da hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar tý lan di ðer 5 ki þi den 3 ü nün yurt dý þýn da bu lun - du ðu, 2 si ne i se he nüz u la þý la ma dý ðý be lir til di. Bu gün ad li ye ye sevk e dil me si bek le nen zan lý la rýn, bu ra da ki i fa de le ri ni ö zel yet ki li Cum hu ri yet av cý la rý Mus ta fa Bil gi li ve e mal Çe tin in a la ca ðý kay de dil di. av cý Çe - tin, 12 y lül dar be si ne i liþ kin e nan v ren ve ah sin Þa hin ka ya hak kýn da ki id di a na me yi de ha zýr la mýþ ve da va ya du ruþ ma sav cý sý o la rak çýk mýþ tý. UÇ U D DÞI Ç, o dö nem de ü ni ver si te öð ren ci le ri nin fiþ le ne rek dü zen li o la rak Ö e bil di ril - di ði ni be lir te rek, bu ra da sa de ce as ke rî dar be su çu de ðil, in san hak la rý ih lâl le ri nin de ol - du ðu nu söy le di. a çi ner, or ta da mil yon lar ca mað dur ol ma sý na rað men suç lu la rýn el li ni kol lu nu sal la ya rak or ta da do laþ tý ðý na vur gu ya pa rak þöy le ko nuþ tu: dö nem de fiþ - le me ler var. De mok ra si ye kar þý, hu ku ka kar þý o ka dar ih lâl var ki. Bun lar da sü re a þý mý ol maz, za man a þý mý ol maz. Do la yý sý i le suç çok net. Mað du ru mil yon lar ca in san, suç - lu su so rum lu su or ta lar da do la þý yor e li ni ko lu nu sal la ya rak. Bir suç ce za sýz ka lýr sa ye ni suç la rýn teþ vik e dil me si de mek. u çun ce za lan dý rýl ma sý ö te sin de 28 Þu bat a, 12 y - lül e ce za ve ril me si, mah ke me le ri nin ya pýl ma sý ay ný za man da ge le cek te böy le suç lar iþ len me me si i çin de ge rek li. Bu ra da bir yar gý sü re ci var. D B G ÞM DVM 28 ÞU B I ne den þim di ye ka dar so ruþ tu rul ma dý ðý yö nün de sýk sýk ya pý lan e leþ ti ri - le ri de ce vap la yan a çi ner, dar be le rin he sa bý nýn so rul ma ma sý ný, dar be gi ri þim le ri nin de vam et me si ne bað la dý. a çi ner, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Hu ku kî a çý dan ba kar sa - nýz, 28 Þu bat ta bu nun ya pýl ma sý ge re ki yor du. 98, 99 ve 2000 li yýl lar da po li sin gi dip bu nu ya pan la rý ya ka la ma sý ge re ki yor du a ma o gün ön le me si ge re ken ler de su çun par ça sýy dý. on ra ür ki ye de ðiþ ti, a ma her þe yin bir sý ra sý var li yýl la ra bak tý ðý nýz za man ne den 28 Þu bat tan he sap sor ma dý nýz, ne den 12 y lül den he sap sor ma dý nýz di ye so ra mý yor su nuz, çün kü 28 Þu bat tan çok da ha ö nem li, çok da ha ö lüm cül, çok da ha a cil, o da ye ni bir dar be gi ri þi mi. Ba kar sa nýz dar be plan la rý na, a rý kýz, þu dur bu - dur, 2000 li yýl lar bo yun ca dar be gi ri þim le ri de vam et miþ tir. 28 Þu bat tan son ra da dar be gi ri þim le ri de vam et miþ tir. an da ü ze ri ni ze ge len dar be gi ri þim le ri ni ön le me yi bý ra kýp 12 y lül de ki,28 Þu bat ta ki dar bey le uð ra þa maz sý nýz. Bir ön ce lik sý ra sý söz ko - nu su. Ül ke le rin bir ka pa si te si var dýr, o ka pa si te yi dik ka te al ma mýz ge re ki yor. Fabrikada patlama: 4 ölü HMMÞ bir kot boyama fabrikasýnda meydana gelen patlama sonucu 4 kiþi öldü, 9 kiþi yaralandý. ahramanmaraþ-ayseri karayolunda bir firmaya ait kot boyama fabrikasýnda henüz belirlenemeyen sebepten patlama meydana geldi. Patlamada 4 kiþi öldü, 9 kiþi de yaralandý. aralanan iþçiler ahramanmaraþ Belediyesi arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri tarafýndan fabrikadan çýkarýlarak çevredeki hastanelere kaldýrýldý. ahramanmaraþ / a a

9 CUM H B 9 Dar be ler na sýl ön le ne bi lir? H B mka ni as ya.com.tr ür ki ye nin dar be ve dar be ci ler le yüz leþ me si, he sap laþ ma sý se vin di ri ci a ri hin de ilk kez dar be le ri a raþ tý ra cak Mec lis raþ týr ma o mis yo nu nun 17 ü ye sin den bi ri si o la bil mek i çin çok sa yý da mil let ve ki li nin baþ vur ma sý, bun lar dan ba zý la rý nýn 12 y lül mað du ru ol ma sý da dik kat çe ki ci. ür ki ye bu fýr sa tý i yi de ðer len dir me li, dar be ler ve dar be ci ler le he sap la þa bil me li dir. Bu se fer de ol maz sa, de mok ra si yi i çi ne sin di re me yen le re gün do ða cak týr. Ma lû mu nuz, 12 y lül dar be si ni ya pan e nan v ren ve ah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan ma sý na 4 i san da baþ lan dý. a ri hî di ye ni te len di ri len 12 y lül dâ vâ sý nýn ü çün cü gü nün de bir a ra ka rar ve ril di. Dâ vâ 11 Ma yýs a er te len di. Mah ke me sað lýk du rum la rý dolayýsýyla du ruþ ma ya gel me yen i ki sa ný ðýn tu tuk lan ma ta le bi ni red de der ken, ba zý par ti ve ku ru mun mü da hil li ði ni ka bul et ti. Di ðer mü da hil lik ta lep le ri ni de bu ta rih ten i ti ba ren de ðer len dir me ye a la cak. (Bu a ra da, 12 y lül dar be si nin yar gý lan dý ðý dâ vâ ya, dar be nin ilk gü nün den be ri kar þý du ran ve dar be a na ya sa sý na ha yýr de di ði i çin dar be ci ler ta ra fýn dan 470 gün ka pa tý lan ga ze te miz de mü da hil o la cak. e ni s ya mut la ka bu dâ vâ ya mü da hil ya pýl ma lý dýr. Çün kü o ra da söy le ye ce ði miz çok þey ler o la cak týr ) a biî bu ra da þu nu not et mek lâ zým. 12 y lül dar be si i çin sa de ce bu i ki ki þi nin yar gý lan ma sý ür ki ye nin dar be i le he sap laþ ma sý an la mý na gel me ye cek tir. Bu dâ vâ gö rü þü lür ken te le viz yon lar da ya yýn la nan ar þiv gö rün tü le rin den bi le he sap so rul ma sý ge re ken le rin hay li ka ba rýk ol du ðu an la þý la bi lir. Mah ke me ye gel me yen dar be nin li de ri v ren in bir ga ze te ci ye yap tý ðý a çýk la ma i se hay ret le kar þý la na cak ni te lik te. v ren, Öl sey dim de bu gün le ri gör me sey dim de miþ. v ren en çok mü da hil a vu kat lar dan ge len a fe se ko nu lup yar gý lan sýn sö zü ne kah rol muþ. Da ha ön ce halk yar gý lan ma sý ný is ter se in ti har e de ce ði ni a çýk la yan e nan v ren bu se fer Çok ya þa mak da i yi de ðil. eþ ke l lah bu ka dar ya þat ma say dý. Öl sey dim de bu gün le ri gör me sey dim. He sap ver mek ten kaç mý yo rum, a ma ya pý lan ha ka ret ler den ra hat sýz lýk du yu yo rum de miþ! Pe ki o dö nem de hak sýz ye re yar gý la nan la rýn, iþ ken ce gö ren le rin, i dam e di len le rin, mað dur o lan la rýn ken di le ri ya da ya kýn la rý ra hat sýz ol mu yor lar mý? ap týk la rýnýn mut la ka he sa bý ný ver me li dir. * * * Bir yan dan bu dâ vâ de vam e der ken di ðer yan dan Ö zel et ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat o ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý la rýn ol du ðu þu gün ler de, Po lis ka de mi si Gü ven lik Bi lim le ri Fa kül te sin de ve ns ti tü sün de gö rev ya pan P ü tah ya mil let ve ki li Prof. Dr. d ris Bal ýn ha zýr la dý ðý Dar be ler na sýl ön le ne bi lir? ra po ru hay li dik kat çe ki ci. Geç ti ði miz gün ler de yap tý ðý bir top lan tý i le a çýk la dý ðý 14 say fa lýk ra po ru bi ze de gön der miþ Prof. Bal. Cum hur baþ ka ný na, baþ ba ka na ve il gi li ku rum la ra su nu lan ra por da Prof. Dr. d ris Bal, ön ce prob le mi teþ his e di yor. a ri hî sü re ce i þa ret e den Bal ýn so ru nun de vam et me si nin ma li yet le ri ni sý ra lar ken ra po run ba þýn da ki sö zü de dik kat çe ki ci, li si lâh tu tan lar ya e mir ver me ye, ya e mir al ma ya a lýþ kýn dýr lar. i vil ik ti dar lar e li si lâh tu tan la ra, as la e mir ver me fýr sa tý ver me me li, ilk em re den on lar ol ma lý dýr 47 mad de i le so ru nun te da vi si ve çö züm i çin kul la ný la cak a raç la rý sý ra la yan Prof. Bal ýn ra po run da ki dik kat çe ken mad de le ri þöy le sý ra la ya bi li riz: Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn Mil lî a vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, 35. mad de nin kal dý rýl ma sý, MG nýn ve jan dar ma nýn lað ve dil me si... Prof. Bal ýn þu tes bi ti i se çok ö nem li: Dar be zih ni ye ti bit miþ de ðil. Ge ri çe kil miþ gi bi gö rü nü yor lar, bu da bir tak tik. am hu kuk dev le ti o la cak a dým lar a týl maz sa her an ge ri dö ne bi lir ler. Bal ay rý ca ra po run da, s ker si lâ hý ol du ðu i çin dar be yap mak ta dýr, fa kat dar be yi des tek le yen ve kýþ kýr tan med ya, dar be ye dâ ve ti ye çý kar tan si ya set çi, mi li ta riz mi al kýþ la yan ü ni ver si te ve di ðer ak tör ler göz ar dý e dil me me li dir i fa de si de bir ger çe ðin al tý ný çi zi yor. Bi zim de sýk sýk söy le di ði miz gi bi dar be le rin ön len me si ya ni bu has ta lý ðýn te da vi si i çin ilk ve a cil o la rak ya pýl ma sý ge re ken ye ni ve si vil bir a na ya sa dýr. 12 dar be si i le a sýl he sap laþ ma 12 y lül dar be si nin en bü yük ü rü nü o lan ve þu an da ül ke ye dar ge len, in sa ný de ðil, dev le ti ön ce le yen bir a na ya sa ye ri ne özgür lük çü de mok ra tik bir a na ya sa nýn ya pý la bil me si i le o la cak týr. Bu Mec lis or ta mýn da bu nun ya pý la bil me si hay li zor gö rü lü yor. Bu gö rü þe Prof. Bal da ka tý lý yor. n cak ür ki ye bu nu mut la ka ba þa ra bil me li dir. v ren in yar gý lan ma sý i le il gi li o la rak Prof, Bal, Ö nem li o lan e nan v ren in ce za a lýp al ma sý de ðil, hal kýn vic da nýn da dar be le rin mah kûm e dil me si dir di yor. þ te e sas me se le de bu dur. s lýn da 12 y lül dar be si hal kýn vic da nýn da za ten mah kûm dur. Bu dö nem de de mok ra si yi mil le te çok gö ren le rin de mah kûm ol ma sý ge re kir. Bal ýn Dar be nin pan ze hi ri, de mok ra tik zih ni ye ti ço cuk luk tan i ti ba ren ka zan dýr mak De mok ra si ler de meþ rû i yet kay na ðý halk týr Hem as ke rî hem de si vil o kul lar da müf re dat lar ye ni den göz den ge çi ril me li, be lir len me li ve in san hak la rý na, de mok ra si ye, ço ðul cu lu ða vur gu ya pa cak þe kil de ders prog ram la rý o luþ tu rul ma lý dýr tes bit le ri i le ya zý mý zý nok ta la ya lým. l ko le kar þý iþ bir li ði nü e þi lay Ce mi ye ti i le s tan bul i ca ret da sý ( ) a ra sýn da top lu mu, ö zel lik le de genç le ri al kol ve si ga ra gi bi ba ðým lý lýk ya pan kö tü a lýþ kan lýk lar dan u zak tut mak i çin or tak fa a li yet le ri yap ma yý ön gö ren iþ bir li ði pro to ko lü im za lan dý. Ce mi ye tin e pet çi ler as rý nda ki mer ke zin de dü zen le nen im za tö re nin de ko nu þan ür ki ye e þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, ta ri hi ku rum la rýn ku ru luþ la rý i ti ba rýy la ür ki ye de ba ðým sýz lýk mü ca de le si nin sem bo lü ol duk la rý ný söy le di. Bal cý, e þi lay da ku ru lu þu i ti ba rýy la s tan bul un iþ ga li yýl la rýn da al kol düþ man lý ðý i fa de siy le as lýn da bir va tan mü da fa a sý yap mýþ. s tan bul kur tul muþ a ma ül ke miz ha la ba ðým lý lýk lar dan kur tu la ma dý de di. Bir yýl dýr ö nem li ku ru luþ lar la pro to kol ler im za la dýk la rý ný an la tan Bal cý, ye ni bir kon sept be lir le dik le ri ni ve bu kon sep te gö re res mi, ö zel her ku ru luþ ta en az bi rer e þi lay tem sil ci si o luþ tur ma ya baþ la dýk la rý ný kay det ti. Mu har rem Bal cý, Ba ðým lý lýk la mü ca de le, dün ya i le en teg re yü rü tül mez se ka za ný la cak bir mü ca de le de ðil dir. ne den le hem u lu sal, hem de u lus la ra ra sý ku ru luþ lar e þi lay ýn do ðal part ner le ri dir. n þal lah bu ül ke ba ðým lý lýk la mü ca de le de dün ya ya ör nek o la cak di ye ko nuþ tu. i le ö zel lik le e ði tim a la nýn da iþ bir li ði ne bü yük ö nem ve re cek le ri ni di le ge ti ren Bal cý, Ba ðým lý ol ma ma nýn yo lu hiç baþ la ma mak týr. na o ku lun dan ü ni ver si te son sý ný fa ka dar, bü tün bu öð ren ci kit le si ne bir lik te u laþ ma yý dü þü nü yo ruz. m kan la rý mý zý bir leþ ti re ce ðiz i fa de le ri ni kul lan dý. ö ne tim u ru lu Baþ kan ar dým cý sý Dur sun op çu da pro to ko lün a ma cý nýn baþ ta bü yük þe hir ler ol mak ü ze re ür ki ye de ah lâ kî ve kül tü rel bir kal kýn ma at mos fe ri i çe ri sin de al kol, u yuþ tu ru cu ve si ga ra gi bi mad de le rin tü ke ti mi ni en a za in dir mek ve böy le lik le sað lýk lý bir ne sil ve top lum o luþ ma sý na ze min ha zýr la mak ol du ðu nu söy le di. o nuþ ma la rýn ar dýn dan ür ki ye e þi lay Ce mi ye ti i le a ra sýn da ki iþ bir li ði pro to ko lü, Mu har rem Bal cý i le Dur sun op çu ta ra fýn dan im za lan dý. s tan bul / a a na ya sa o mis yo nu tek lif le ri din le ye cek n a na ya sa ça lýþ ma la rý ný sür dü ren BMM na ya sa Uz laþ ma o mis yo nu, çe þit li ke sim le rin gö rüþ ve ö ne ri le ri ni al ma ya de vam e di yor. i vil to pum ku ru luþ la rý nýn gö rü þü nü al mak ü ze re o luþ tu ru lan lt o mis yon, 16 i san Pa zar te si gü nü ür ki ye a to lik pis ko pos la rý u ru lu Baþ ka ný ug ge ro Fran cesc hi ni ve be ra be rin de ki he ye ti, n san Hak la rý Der ne ði Baþ ka ný Öz türk ürk do ðan, Ül kü cak la rý ði tim ve ül tür Vak fý i le o man lar Der ne ði tem sil ci le ri ni din le ye cek. Ö te yan dan, BMM na ya sa uz laþ ma o mis yo nu Ba kan ve ü ye le ri, 15 i san Pa zar gü nü Ga zi an tep, da ha son ra i se r zu rum ve s tan bul da ya pý la cak böl ge top lan tý la rý na ka tý la cak. n ka ra / a a Gün doð du, taz mi na tý burs o la rak ve re cek nm MU- ve ði tim-bir-en Ge nel Baþ ka ný h met Gün doð du nun, a ka ret da va sýn dan ka zan dý ðý taz mi na tý so ma li li öð ren ci le re burs o la rak ve re cek. h met Gün doð du nun, bir in ter net si te sin de ken di si nin yap tý ðý bir ba sýn a çýk la ma sý nýn al tý na, a i le si ne a ðýr i fa de ler ve ha ka ret i çe ren yo rum ya zýl ma sý se be biy le aç tý ðý dâ vâ da, ha ka ret e den þah sa, sulh ce za mah ke me si bin 740 ad li pa ra, as li ye hu kuk mah ke me si i se bin 500 ma ne vi taz mi nat ce za sý ka ra rý ver di. Gün doð du, ka zan dý ðý taz mi na tý ü ni ver si te e ði tim le ri ni ta mam la mak i çin o ma li den ür ki ye ye ge ti ri len o ma li li öð ren ci le re burs o la rak ve re ce ði ni a çýk la dý. n ka ra / Fa tih a ra göz na ya sa 500 be yaz ür kü ko ru yor n Mu kuk çu su Prof. Dr. Ha san ah sin Fen doð lu, a na ya sa nýn, 500 i la bin be yaz ür kü ko ru du ðu nu, bu yüz den de hal kýn ya nýn da ol ma dý ðý ný söy le di. ý rýk ka le Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen ent on se yi top lan tý sýn da ye ni a na ya sa ko nu sun da pa nel dü zen len di. Pa nel de ko nu þan Prof. Dr. Fen doð lu, dar be dö nem le ri nin ür ki ye si ni an lat tý. Prof. Dr. Fen doð lu, ü re sel li der ol ma ya a day bir ür ki ye var kar þý mýz da. Bu ül ke i çin ye ni bir a na ya sa ge re ki yor. Mev cut a na ya sa ay ný za man da ve sa yet çi. Hal ký na gü ven me yen, hal kýn seç tik le ri ne gü ven me yen a ma 500 i la bin be yaz ür ke gü ve nen bir a na ya sa. Þu an da ki na ya sa hu ku ken meþ ru o la bi lir a ma de mok ra tik a çý dan de ðil. Bu bir 82 na ya sa sý da de ðil. Bu a na ya sa bi ze P te rö rü nü de he di ye et miþ tir. Böy le bir a na ya sa in sa ný ve bi re yi kü çül ten, dev le ti kut su yor. Dev le ti ko ru yor ve hem de va tan da þý na kar þý. þ te bu yüz den de ðiþ me li ve ür ki ye yi mo del ül ke yap ma lý de di. Ga zi Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. n der t hem tay da na ya sa hu ku ka uy gun ol ma lý. e ni bir a na ya sa mý ya pý la cak, yok sa mev cut ta de ði þik lik mi o la cak? Bu na bak mak la zým. na ya sa dev le tin kim lik kar tý dýr. Bir ül ke yi a na ya sa sý i le ta nýr sý nýz di ye ko nuþ tu. ý rýk ka le / ci han Gül: oruþturma normal CUMHUBÞI GÜ, 28 ÞUB UÞUMI Þ, BÖ B ÐÜÜ DÖMD Þ HUUUZUI P M D BUU G HUU ÜC BÞMII D B DUÐUU B. Cumhurbaþkaný Gül, Çankaya öþkü'nde ibya Büyükelçisi bdurrezzak Muhtar bdülkadir'in güven mektubu kabulü öncesinde gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. CUM HU BÞ I b dul lah Gül, 28 Þu bat o ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki a ra ma ve gö zal tý lar la il gi li a kýn si ya sî ta ri hi mi zin bir a ra dö ne mi ol du ðu nu he pi miz bi li yo ruz. Ha fý za la rý mýz da ha la ta ze dir. Do la yý sýy la böy le bir o la ða nüs tü dö nem de ya þa nan hu kuk suz luk la rý ta kip et mek de ve bu nun la il gi li hu ku ki sü re cin baþ la ma sý da ta bi i dir. Bu nu böy le gör mek ge re kir de ðer len dir me sin de bu lun du. Gül, Çan ka ya öþ kü nde ib ya Bü yü kel çi si b dur rez zak Muh tar b dül ka dir in gü ven mek tu bu ka bu lü ön ce sin de ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin 28 Þu bat o ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki a ra ma ve gö zal tý lar la il gi li so ru su ü ze ri ne Gül, þun la rý söy le di: a kýn si ya sî ta ri hi mi zin bir a ra dö ne mi ol du ðu nu he pi miz bi li yo ruz. Ha fý za la rý mýz da ha la ta ze dir. Do la yý sýy la böy le bir o la ða nüs tü dö nem de ya þa nan hu kuk suz luk la rý ta kip et mek de ve bu nun la il gi li hu ku ki sü re cin baþ la ma sý da ta bi i dir. Bu nu böy le gör mek ge re kir. ar gý la ma ya yö ne lik e leþ ti ri ler bu lun du ðu nun ha - týr la týl ma sý ü ze ri ne i se Gül, sü re cin de vam et ti ði ni be lir te rek, mi nim ki dik kat e de cek ler dir de ðer len dir me sin de bu lun du. Baþ ka bir ga ze te ci nin, CHP Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu nun in ti kam duy gu su i le a da let a ran ma ma lý de di. ep ki çek ti bu söz le ri, siz ne der si niz so ru su na kar þý lýk Gül, Bun lar te mel pren sip ler dir. Bu bir hu ku ki sü reç a ma suç var sa ta bii ki ko nu nun a raþ tý rýl ma sý da hu ku ki ge rek li lik tir de di. 'I BÞIÐI ÜÇ FI Cum hur baþ ka ný Gül, u ri ye de ki ge liþ me le re i liþ kin, u ri ye sý ný rýn dan si lah ses le ri gel di ði yö nün de bil gi ler var, siz na sýl de ðer len di re cek si niz so ru su ü ze ri ne u ri ye sa de ce u ri ye li ler i çin de ðil bi zim i çin de çok ö nem li bir ko nu. Do la yý sýy la çok da ha ya ti bir me se le. ba kým dan ür ki ye bu ko nu yu çok ya kýn dan ta kip et mek te dir de di. o fi n nan ýn baþ lat tý ðý sü re cin ba þa rýy la ne ti ce len me si yö nün de ki ar zu su nu di le ge ti ren Gül, Bu nun u ri ye i çin çok i yi bir fýr sat ol du ðu nu da dü þü nü rüm, o ba kým dan her ke sin ü ze ri ne dü þe ni yap ma sý ge re kir. Bu sü re ci þim di dik kat li bir þe kil de ta kip et mek ge re kir di ye ko nuþ tu. ''H ÖÜ Þ ÞII- D D HZICI...'' Gül, bir ga ze te ci nin, U lus la ra ra sý ma ka le ler de as ke ri o pe ras yo nun bir çö züm o la bi le ce ði ne da ir ba zý yo rum lar ve de ðer len dir me ler çý ký yor. ür ki ye nin bu ko nuy la il gi li ba kýþ a çý sý ne dir so ru su ü ze ri ne de Böy le bü yük bir o lay söz ko nu su o lun ca her kes bir çok se nar yo lar ya pa cak týr. Her kes en kö tü þart lar kar þý sýn da ken di si ni ha zýr la ya cak týr. Bu ay rý bir ko nu hiç kim se böy le cid di, bü yük me se le ler de ha zýr lýk sýz ol mak is te mez. ma ö nem li o lan þey þim di söy le di ðim dir; o fi n nan ýn baþ lat tý ðý sü re cin ba þa rý lý ol ma sý her kes i çin çok i yi o lur. Bu nu çok i yi de ðer len dir mek la zým. u ri ye i çin de u ri ye yi yö ne ten ler i çin de bu çok i yi bir fýr sat týr, son fýr sat bel ki de a çýk la ma sýn da bu lun du. n ka ra / a a e ni bir a na ya sa B sü re ci ni des tek ler V U P Par la men to su (P) Mil let ve ki li mi ne Boz kurt, ür ki ye;de ki de mok ra tik leþ me sü re ci ni ya kýn dan iz le dik le ri ni be lir te rek, ye ni bir a na ya sa nýn ür ki ye;nin B sü re ci ni müt hiþ bir þe kil de des tek le ye ce ði ni söy le di. þ çi Par ti si (Pvd) ü ye si Boz kurt, Hol lan da'nýn pel do orn þeh rin de ka týl dý ðý, B nin ge le ce ði. ür ki ye i le mi, ür ki ye siz mi? ko nu lu top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, mev cut a na ya sa nýn ür ki ye'ye ye ter li ol ma dý ðý ný ve de ðiþ me si ge rek ti ði ni kay det ti. ür ki ye'de ki de mok ra tik leþ me sü re cin de ye ni a na ya sa nýn ö nem li bir yer iþ gal et ti ði ni be lir ten Boz kurt, 1982;den kal ma a na ya sa nýn ür ki ye;ye dar gel di ði ni, do la yý sýy la öz gür lük le ri ön ce lik a lan ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu i fa de et ti. Bu ko nu da ya pý lan ça lýþ ma la rýn ol du ðu nu ve bun la rý ö nem se dik le ri ne de dik ka ti çe ken Boz kurt, ye ni a na ya sa nýn ya pýl ma sü re ci ne tüm top lu mun des tek ver me si ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Duy du ðum ka da rýy la bu sü reç baþ la mýþ. op lan tý lar fi lan ya pý lý yor di yen Boz kurt þöy le de vam et ti: U ma rým ür ki ye'de ki bü tün si vil top lu mu, de ði þik grup la rý i çi ne a lan bir sü reç ol sun bu. Çün kü bü tün ür ki - ye nin a na ya sa sý o la cak týr ya pý la cak o lan. Biz ye ni a na ya sa sü re ci ni ta bii ki ya kýn dan ta kip e di yo ruz. ma sü reç ür ki ye nin sü re ci, ür ki ye de ki halk bu a na ya sa ya kat ký ver me li. Bi zim i çin ö nem li o lan öz gür lük ler dir. e ni a na ya sa re form sü re ci ni na sýl des tek ler, bu dur ö nem li o lan. Do la yý sýy la halk ve ne ka dar grup bu i þin i çi ne ka tý lýr sa o ka dar da i yi o lur. Fark lý lýk la rýn ol ma sý ný çok ö nem li bu lu yo rum de mek ki her kes bu sü re ce ka týl mak is ti yor. a de ce bel li grup lar de ðil her kes bu a na ya sa yý sa hip len mek is ti yor. Ben ce çok o lum lu bir þey. pel do orn / a a D: s man lý ca ve ürt çe seç me li der si ni des tek li yo ruz nd M ði tim ci ler en di ka sý (D) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, s man lý ca ve ürt çe nin seç me li ders ler ha vu zun da yer al ma sý ný ih ti yaç o la rak gö rü yor ve des tek li yo ruz. ði tim sis te mi miz bu sa ye de böl ge si ne, dün ya ya ve ta ri hi ne dö nük bü yük bir a çý lým ger çek leþ ti re cek tir de di. ür ki ye nin de mok ra tik leþ me si ve te mel hak ve hür ri yet le rin ge niþ le me si a dý na ürt çe nin seç me li ders ol ma sý ný ö nem se dik le ri ni Gür kan v cý, þun la rý kay det ti: eç me li ütr çe der si yü zün den ül ke miz bö lün me ye cek, düþ man la rý mýz se vinç ten bay ram et me ye cek tir. am ak si ne ür ki ye da ha da bü yü ye cek, top lum sal ba rýþ ve kar deþ li ði miz per çin le ne cek tir. ürt çe de bi zim kül tü rel zen gin li ði mi zin çok ö nem li bir par ça sý dýr. ürt çe de bi zim di li miz dir. Bu zen gin li ðin her ba kým dan ken di ni or ta ya koy ma sý ve mil le ti mi zin bu kül tü rel zen gin lik ten ya rar lan ma sý i çin ya pý lan la rý çok doð ru bir po li ti ka o la rak gö rü yo ruz. e rel dil le ri miz ü ze rin de ki her tür lü bas ký ve ay rým cý lý ða kar þý çýk týk tan son ra; ürt çe dý þýn da ýr manc ca ve Za za ca ko nu þan yurt taþ la rý mý zýn bir bir le ri ni an la ma dý ðý ger çe ði bir ya na, il den i le de ði þen leh çe, þi ve fark lý lýk la rý, pra tik ya rar ve ürk çe yi en i yi i le ti þim a ra cý ol ma sý ger çe ðin den ha re ket le e ði tim di li nin ürk çe ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. v cý, s man lý ca seç me li der si nin e ði tim sis te mi ni geç mi þi nin ve ta ri hi nin ö nün de ki en gel le ri kal dý ran bir dü zen le me o la rak gör dük le ri ni söy le di. v cý, s man lý ca, bi zim me de ni ye ti mi zin a nah ta rý dýr ve öz ürk çe dir. e ni ür ki ye nin e ði tim he def le rin den bi ri si o la rak s man lý ca nýn li se ler de zo run lu ders ol ma sý da dü þü nü le bi lir. ü re sel le þen dün ya da koz mo po lit bir kül tür le ye ti þen genç le ri mi zin, ka dim me de ni ye ti mi zin bi ri ki mi ne u laþ ma sý, geç mi þi ni ve ta ri hi ni ta ný ma sý a dý na s man lý ca yý bil mek ve o ku mak çok de ðer li bir ka za ným o la cak týr di ye ko nuþ tu. n ka ra / e cep Gö ren Deniz Feneri Derneði'ne takipsizlik kararý nm Deniz Feneri e.v isimli kuruluþ hakkýnda lmanya da 2007 yýlýnda baþlayan hukuki süreçle baðlantýlý olarak, 2008 yýlýnda nkara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan DZ F adýyla baþlatýlan soruþturma tarihi itibariyle, ürkiye Deniz Feneri Derneði nin tüm yetkilileri hakkýnda verilen takipsizlik kararý ile sonuçlanmýþtýr. Deniz Feneri Derneði nden yapýlan yazýlý açýklamada Verilen takipsizlik kararý, hayýrseverlerimizin emanetlerinin, kýlýna bile bir zarar gelmeden korunduðunu bir kez daha ortaya koymuþ, ileri sürülen tüm iddialarýn bir iftiradan ibaret olduðu avcýlýk kararý ile tespit edilmiþtir. Deniz Feneri olayý, lmanya da planlanýp baþlatýlan ve ürkiye de bazý siyasi çevrelerin, kimi medya gruplarýnýn ve derin yapýlanmalarýn çok amaçlý olarak sahneye koyduðu uluslar arasý bir operasyondur denildi. çýklama þöyle devam etti: Deniz Feneri üzerinden yürütülen bu linç kampanyasý bazý siyasi hesaplaþmalara malzeme yapýlmýþ, toplumda güvensizlik ortamý oluþturmak ve ülkemizde hýzla geliþen sivil toplum kuruluþlarýnýn önünü kesmek için fýrsat bilinmiþtir. Bu süreçte Deniz Feneri konusu, planlý olarak defalarca medyanýn ve BMM nin gündemine taþýnmýþ; bilinçli bir karalama kampanyasý yürütülerek, toplumlarýn en önemli dinamiklerinden olan yardýmlaþma ve dayanýþma anlayýþýna ciddi anlamda zarar verilmiþtir. Deniz Feneri, hayýrseverlerimizin merhametinin eseridir. nlarýn destekleriyle, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da dünyanýn dört bir yanýndaki mazlum ve maðdurlar için iyilik yolculuðumuz devam edecektir. aþadýðýmýz zorlu süreçte, iyiliði yaþatma mücadelemize destek veren ve bizleri yalnýz býrakmayan baðýþçýlarýmýza, gönüllülerimize, kanaat önderlerine ve ivil oplum uruluþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. eni sya / stanbul

10 M CUM. FU ZMMÐU a yýþ tay de ne tim yap(a)mý yor mu? Bi lin di ði gi bi Ma li ye nin a na ya sa sý hük - mün de o lan mül ga 1050 a yý lý Mu ha - se bei U mu mi ye a nu nu ür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru lu þu nun dör dün cü yý - lýn da 26 Ma yýs 1927 de ka bul e di le rek yü rür - lü ðe gir miþ ve ye ri ne i ka me e di len 5018 a yý - lý a mu Ma lî ö ne ti mi ve on trol a nu nu - nun yü rür lük ta ri hi o lan yý lý na ka dar yet miþ se kiz yýl bo yun ca Dev le tin bü - tün mal la rý nýn yö ne tim (de ne tim) ve mu ha - se be si ne da ya nak teþ kil et miþ tir. Dev le tin bü tün ge lir le ri nin top lan ma sý ve bü tün gi - der le ri nin hak sa hip le ri ne ö den me si yi ne bu ka nu na gö re ya pýl mak tay dý. a pý lan har ca - ma la rýn ka nu nî mev zu a ta uy gun luk de ne ti mi Ma li ye bi rim le ri ta ra fýn dan ya pýl mak ta i ken 5018 sa yý lý ya sa i le bu de ne tim yet ki si har ca - ma bi rim le ri ne dev re dil di. Bu dü zen le me, büt çe nin uy gu la ma sý ra sýn da ki de ne ti mi ni yi ne uy gu la ma yý ya pa na bý rak mak gi bi çok sa kýn ca la rýy la be ra ber ga rip bir uy gu la ma ge - tir miþ tir. Ma li ye bi rim le rin ce har ca ma lar ön ce si yüz de yüz ya pý lan bir de ne tim den son ra ger çek leþ ti ri len gi der ler ü ze rin de a - yýþ tay ev rak çek me su re tiy le yüz de i ki lik bir de ne tim ger çek leþ tir mek tey di. Þu an da bü - tün say man lýk lar da beþ al tý yýl dýr a yýþ tay a gön de ril mek ü ze re mü ba lâða sýz yüz bin ler ce çu val har ca ma bel ge si ev rak ar þiv ler de bek le - til mek te dir. e den? Bu so ru ya ce vap o la rak aþ ra lý Uz man i - sim li bir o ku ru mu zun yo ru mun da ký sa ca; 5018 a yý lý a nu nun kap sa mý çok ge niþ, a - ma bu ka nu nu hâ lâ Ma li ye ci ler den baþ ka uy - gu la yan yok. er den bi li yor sun di ye so rar sa - nýz bu ka nun ya yým lan dýk tan son ra a yýþ tay ta ra fýn dan de ne tim ya pýl ma dý, keþ ke ya pýl - say dý, a ma bü tün har ca ma bi rim le ri nin yet - ki li le ri nin ce za al ma sý gün de me ge lin ce de - ne tim fa lan ya pý la ma dý, ya pý la maz da za ten, çün kü har ca ma bi rim le ri þu an hâ lâ ken di ni 1050 sa yý lý ka nu nun a mir le ri sa ný yor. sýl mev zu i se, þu; i da re bak tý ki, har ca ma bi rim le ri 5018'e a yak uy du ra mý yor, o za man bu nun tek þa hi di o lan ma li ye yi da ha doð ru - su, mu ha se ba tý ve mil lî em lâ kýn ma lî di sip li - ni ni boz ma ya ka rar ver di. a ni har ca ma bi - rim le ri çý ta ya çý ka rý la ma dý, çö züm çý ta nýn in di ril me sin de gö rül dü, çý ta i ner ken de ma li - ye nin di sip lin an la yý þý nýn bun la ra gö re in dir - gen me si ge re kir di ve o da ya pýl dý. ma yan lýþ ya pýl dý. He de fi ma lî di sip lin den ta viz ver me - mek o lan bir i da re nin ken di per so ne li ni mað dur e de rek ça lýþ ma per for man sý ný in dir - ge me si çok faz la ya dýr ga na cak bir du rum du. Ma a le sef o da ol du Ge rek un van ve ge rek se ma lî yön den fark lý lýk la rýn gi de ri le rek, zor bir sü reç ten ge - çe rek ger çek ma lî di sip lin i le mev zi len miþ ma li ye per so ne li ni de ði þik ad lar i le ta ným la - ma yýn, mü dür le re, de ne tim ci le re, uz man la ra (bu ra da þef le ri ve me mur la rý da dâ hil et mek ge rek) lâ yýk ol duk la rý de ðer le ri ve re rek on la - rýn son suz ça lýþ ma az mi ni kýr ma yýn. ok sa bu per so ne li bir küs tü rür se niz ye ri ne i ka me e de ce ði niz per so nel bu la maz sý nýz ve di sip lin de ni len hiçbir þey kal maz. Ve hep si de baþ ka ku rum lar da ça lýþ mak ü ze re yel ken a çar lar fa de le ri ne yer ver mek te dir. Bu tes bit le re ka týl ma mak müm kün de ðil. Gü zel bir a ta - sö zü müz var þ ten art maz, diþ ten ar tar. iz is te di ði niz ka dar ge lir top la yýn e ðer ma lî di sip li ni yok sa yan bir an la yýþ la ma lî de ne ti - mi ol ma yan har ca ma lar ya par sa nýz bu gün - kü u na nis tan ýn du ru mu na düþ mek gi bi a - ðýr bir so nuç la kar þý kar þý ya ka lýr sý nýz. Ma li - ye Mü dür le ri nin ba sýn a çýk la ma sý nýn son bö lü mün den ký sa bir a lýn týy la nok ta la mak is ti yo rum.... Ö zet o la rak ya pý lan dü zen le me ler; 1 BMM nin (do la yý sýy la ürk top lu mu - nun) büt çe hak ký ö nem li öl çü de e lin den a lýn - mýþ týr. 2 Hu kuk Dev le ti kav ra mý za rar gör müþ - tür. Çün kü Dev let sa de ce hu ku ku ya pan an - cak uy gu la ma sý ný de net le me yen ko nu ma ge - ti ril miþ tir. 3 Ma lî de ne tim or ta dan kal dý rýl mak la ma lî di sip lin id di a sýn dan da fi i len vaz ge çil - miþ tir. 4 e ter siz lik ten do ðan u sûl süz lük ler den baþ ka yol suz luk lar da cid dî ar týþ la ra yol a ça - cak bir or tam mey da na ge ti ril miþ tir. 5 Ma lî yö ne tim, her de mok ra tik mo dern dev le tin ol du ðu gi bi ür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin de en te mel ku rum la rýn dan bi ri - dir. Bu ku ru mun za a fa dü þü rül me si, dev le tin ku rum sal kül tü rün de ve ni te lik li dev let a da - mý ha vu zun da te lâ fi si im kân sýz yý kým lar mey da na ge ti re cek tir. DÖ VZ F F M Z B I DÖ VZ U I 2012 Cin si Cin si 1 BD D I 1 VU D I 1 D M U 1 U 1 G Z DÖ VZ F F 12 IÞ IÞ IÞ IÞ VÇ F GI 1 VÇ U 1 D D I 1 U V D I 1 VÇ U 1 U U D B 100 J P IÞ IÞ IÞ IÞ D DÜ 1,7985 Ö C GÜ 1,7985 B P U I C. I I DÜ 2,3547 Ö C GÜ 2,3701 p DÜ 96,15 Ö C GÜ 95,60 p DÜ 646 Ö C GÜ 642 Ç C MD DÐGZ UIMI UUD B M ÜZD ÇIÞIII BD B IDIZ, DÐGZI FZ UI DH FZ F ÖDCÐ B. Ç zi ya re ti son ra sý ga ze te ci ler le bir a ra ya ge len ner ji ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner ýl dýz, mes ken de do ðal gaz kul la ný mý ko nu sun da ye ni bir sis tem ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Do ðal - ga zýn it hal e di len bir kay nak ol du ðu nu, fi ya tý nýn da dý þar dan be lir len di ði ni vur gu la yan a ner, þun la rý kay det ti: Do ðal ga za zam ya pýl ma say dý ar tan gir di ma li yet le ri büt çe ye yük o la ca ðý i çin do ðal gaz kul lan ma yan la ra da si ra yet e de cek ti. Bu du rum ben zin de de ge çer li. Zam ya pý la rak a ra cý ol ma yan la rýn bu ma lî yü kü his set me me le ri is te ni yor. Do ðal ga zýn ih ti yaç sa hi bi va tan da þa be del siz ve ril me si söz ko nu su de ðil. er li kay na - ðý mýz kö mür de bu nu ya pý yo ruz a ma do ðal gaz it - hal bir kay nak. Do ðal gaz da hi be den zi ya de, da ha faz la kul la nan i le da ha az a ra sýn da bir fi yat ka de - me len dir me si ü ze ri ne ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. Bu, çok kul la na nýn bel ki da ha çok ö de ye ce ði bir me ka niz ma o la bi lir. Pet rol gi bi do ðal gaz da da kay nak la rýn çe þit - len di ril me si ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nü i fa de e - den ýl dýz, bu doð rul tu da I rak tan do ðal gaz a - lýn ma sý i çin ö nem li a dým lar at týk la rý ný di le ge - tir di. Ba kan yýl dýz, ür ki ye nin I rak sý ný rý na ya - kýn bir yer de ku ru la cak san tral sa ye sin de bu ül ke ye e lek trik sa tý þý nýn ya pý la ca ðý ný bil di re rek, I rak ýn ku ze yi ne sý nýr da ku ra ca ðý mýz san tral le e lek trik ve re ce ðiz, on lar da bi ze do ðal gaz ve re - cek. Bu ko nu da þef faf bir sü reç söz ko nu su o - la cak. ha le yi ka za nan fir ma do ðal ga zý ge tir - mek le gö rev len di ri le cek di ye ko nuþ tu. C Ç ÜÇ H M kin ci nük le er san tral le il gi li ko nu þan ýl dýz, Çin ge zi si um du ðum dan da ha ve rim li geç ti. Þ U 7 yýl da 1 mil yon 75 bin ki þi yi i þe yer leþ tir di Þ U, 7 yýl da 1 mil yon 75 bin 718 ki þi yi i þe yer leþ tir di. Ça lýþ ma ve os yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in, MHP n ka ra Mil let ve ki li Öz can e ni çe ri nin ya zý lý so ru ö - ner ge si ne ver di ði ce va ba gö re; Þ - U a 2005 de ya pý lan 516 bin 703 baþ vu ru dan 81 bin 685 i; 2006 da ya pý lan 564 bin 388 baþ - vu ru dan 85 bin 882 si; 2007 de ya - pý lan 656 bin 969 baþ vu ru dan 111 bin 375 i; 2008 de ya pý lan 1 mil - yon 275 bin 674 baþ vu ru dan 109 bin 595 i; 2009 da ya pý lan 1 mil - yon 435 bin 24 baþ vu ru dan 118 bin 278 i; 2010 da ya pý lan 1 mil - yon 217 bin 936 baþ vu ru dan 205 bin 231 i; 2011 de ya pý lan 1 mil - yon 398 bin 355 baþ vu ru dan 363 bin 672 si i þe yer leþ ti ril di. Böy le ce, yýl la rý a ra sýn da Þ - U a ya pý lan top lam 7 mil yon 65 bin 49 baþ vu ru dan 1 mil yon 75 bin 718 i i þe yer leþ ti ril miþ ol - du. Þ U a 2002 yý lýn dan 31 o - cak 2012 ta ri hi ne ka dar iþ siz lik ö - de ne ði i çin baþ vu ran 3 mil yon 81 bin 821 ki þi den hak e den 2 mil - yon 465 bin 610 ki þi ye i se top lam 4 mil yar 621 mil yon 212 bin 349 li ra ö de me ya pýl dý. n ka ra / a a n de ðer li 100 þir ke ti miz ya rým el ma et mi yor BD Fi nan ce in a raþ týr ma sý na gö re, ür ki ye nin en de ðer li 100 þir ke ti - nin top lam mar ka de ðe ri, 70.6 mil yar do lar lýk mar ka de ðe ri ne sa hip o lan pp le ýn ya rý sý na bi le e ri þe mi yor. Brand Fi nan ce in a raþ týr ma la rýn dan ya pý - lan he sap la ma ya gö re, ür ki ye nin en de ðer li mar ka la rý lis te sin de, lis te nin ba þý ný 2 mil yar 389 mil yon do lar la ürk e le kom çe ki yor. ürk e le kom u lis te de, 2 mil yar 280 mil yon do lar lýk mar ka de ðe riy le þ Ban ka sý ve 1 mil - yar 898 mil yon do lar lýk mar ka de ðe riy le urk cell ta kip e di yor. Bun la rýn dý þýn da, 100 ürk þir ke ti nin yer al dý ðý lis te nin ilk 10 un da k bank, Ga ran ti Ban ka sý, ürk Ha va ol la rý, fes, a pý re di Ban ka sý, r çe lik ve BM bu lu - nu yor. öz ko nu su 100 þir ke tin top lam mar ka de ðe ri 2011 yý lýn da 32.9 mil yar do lar se vi ye sin dey ken, geç ti ði miz ay a çýk la nan ve dün ya nýn en de ðer li mar ka la rý lis te sin de bir yýl da 7 sý ra bir den yük sel me siy le pi ya sa - lar da bü yük þaþ kýn lý ða sebep o lan pp le ýn mar ka de ðe ri, 70.6 mil yar do - la ra u laþ tý. pp le, bu per for man sýy la, dün ya nýn da en de ðer li mar ka sý ol - du. ür ki ye nin en de ðer li 100 þir ke ti, top lam mar ka de ðer le riy le, an cak Ge ne ral lec tric in mar ka de ðe ri ne u la þa bil di. n ka ra / a a Bakan ýldýz, "ek ül key le yü rüt tü ðü müz ye ni nük le er güç san tra li ça lýþ ma la rý ný Ja pon ya, Gü ney o re ve Çin i le yü rü te ce ðiz. Han gi si ül ke mi zin men fa at le ri ne uy gun sa o ter cih e di le cek dedi. ek ül key le yü rüt tü ðü müz ye ni nük le er güç san tra li ça lýþ ma la rý ný Ja pon ya, Gü ney o re ve Çin i le yü rü te ce ðiz. Han gi si ül ke mi zin men fa - at le ri ne uy gun sa o ter cih e di le cek de di. ýl - dýz, Çin i le nük le er güç san tra li ko nu sun da an laþ ma mýz du ru mun da, nük le er güç san tra li U lus la ra ra sý tom ner ji si u ru mu ve B nin be lir le di ði stan dart lar da o la cak. us ya i le de an laþ ma mýz bu þe kil de di ye ko nuþ tu. Bir ba - sýn men su bu nun, Çin in ü re tim le ri nin ka li te - siz o la rak al gý lan dý ðý ve nük le er güç san tra li ko nu sun da ka mu o yun da kay gý la rýn ol du ðu nu sor ma sý ü ze ri ne ýl dýz, þun la rý kay det ti: Çin i - le nük le er güç san tral ko nu sun da an laþ ma mýz uriye ile ihracat yapan firma sayýsý 2011'de 3 bin 269 iken, bu rakam 2012'nin ilk iki ayýnda 538'e düþtü. u ri ye i le ti ca ret dur ma nok ta sýn da M DÂV eni sya Vakfý Hanýmlar olunun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar, züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! arih : er : lemdað Cad.,16/B, Belediye arþýsý - Ümraniye rtibat: (0535) (0546) tu M Ba ka ný Za fer Çað la yan, 2011 de u ri ye ye ih ra cat ya pan fir ma sa yý sý nýn 3 bin 269 ol du - ðu nu, bu ra ka mýn 2012 nin ilk i ki a yýn da i se 538 o la rak ger çek leþ ti ði ni bil dir di. Çað la yan, MHP Ha tay Mil let ve ki li d nan Þe fik Çir kin in ya zý lý so ru ö ner ge si ne ver di ði ce vap ta, u ri ye den 2011 yý lýn da it ha lat ya pan fir ma sa yý sý nýn 644, 2012 yý lý nýn ilk i ki a yýn da i se it ha lat çý fir ma sa yý sý nýn 108 ol du ðu nu be lirt ti. Çað la yan, u ri ye de 1 mil yar do la ra ya kýn ürk ya tý rý mý bu lun du ðu nun tah min e dil di ði ni kay det ti. 30 Mart i ti ba riy le u ri ye Ül ke z le me Ma sa sý na 136 fir ma nýn baþ vu ru yap tý ðý ný bil di ren Çað la yan, bu baþ vu ru la rýn 9 u nun gü ven lik dolayýsýyla, 127 si nin i se ti ca rî sebep ler le ya pýl - dý ðý ný i fa de et ti. u ri ye de 1 mil yar do la ra ya kýn ürk ya tý rý mý bu lun du ðu tah min e dil di ði ni i fa de e den Çað la yan, u ri ye de ki sý kýn tý lar dolayýsýyla al ter na tif gü zer gâh a ra yýþ la rý na yö ne lik Mý sýr ma - kam la rý i le baþ la tý lan gö rüþ me ler ta mam lan ma a þa ma sý na gel di ði ni kay det ti. n ka ra / a a p du ru mun da, nük le er güç san tra li U lus la ra ra sý tom ner ji si u ru mu ve B nin be lir le di ði stan dart lar da o la cak. us ya i le de an laþ ma mýz bu þe kil de. ük le er san tral ko nu sun da ka li te - siz ü re tim söz ko nu su ol maz. Mer sin k ku yu ya in þa e di le cek ilk nük le er san tra li us ya ya pa cak. n ka ra / a a Me mur, söz leþ me bek li yor Ç IÞ M ve os yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ka mu gö rev li le ri top lu söz leþ me gö rüþ me le ri nin en geç 30 i san da baþ la ya ca ðý ný ve Ma yýs a yýn da ta mam la na ca ðý ný a çýk la dý. Çe lik, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, ka mu ça lý þan la rý na ta ný nan top lu söz - leþ me hak ký nýn kul la ný mý ný dü zen le yen ve 4688 sa yý lý en di ka lar a nu nu nda de ði þik lik ön gö ren 6982 sa yý lý a nun un, Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan dý ðý ný ve 11 i san 2012 de es mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü - ðe gir di ði ni be lirt ti. Bu ta rih i ti ba riy le top lu söz - leþ me sü re ci ne i liþ kin ça lýþ ma la rýn baþ la týl dý ðý ný i - fa de e den Çe lik, bu çer çe ve de, top lu söz leþ me sis te mi nin uy gu lan ma sý ný dü zen le mek i çin ha - zýr la nan yö net me lik tas la ðý nýn, 12 i san i ti ba riy - le il gi li ka mu ku ru luþ la rý ve kon fe de ras yon la rýn gö rü þü ne su nul du ðu nu bil dir di. ö net me li ðin gö rüþ ler a lýn dýk tan son ra ge le cek haf ta yü rür lü ðe gir me si nin plan lan dý ðý ný be lir ten Çe lik, þun la rý kay det ti: Bu ça lýþ ma lar hýz la yü rü tül mek te o lup, top lu söz leþ me gö rüþ me le ri ne en geç 30 i san 2012 ye ka dar baþ lan ma sý ön gö rül mek te dir. Bu - na gö re, ka mu gö rev li le ri nin yýl la rý na i liþ kin ma lî ve sos yal hak la rý ný be lir le mek ü ze re yü rü tü le cek top lu söz leþ me gö rüþ me le ri nin Ma - yýs a yý i çin de ta mam lan ma sý plan lan mak ta dýr. Ba kan Çe lik, bu yýl cak a yýn dan i ti ba ren ya pýl - ma sý ge re ken ma aþ ar týþ la rý nýn he nüz ger çek leþ - ti ril me miþ ol ma sý dolayýsýyla ka mu gö rev li le ri nin her han gi bir hak kay bý nýn söz ko nu su ol ma ya ca - ðý na dik ka ti çek ti. n ka ra / a a G UU I H-UG- V CVI ÜÜ ve DIÞ- M DÐ ÖM UUU BÞIÐID DÐMZ II Ð G UU PII 06/05/2012 Pazar günü saat 'da Fatih Halýcýlar Cad. Muhtar Hüsnü ok. o: 37/ stanbul adresinde bulunan dernek lokalinde aþaðýda yazýlý gündeme göre yapýlacaktýr. Belirtilen gün çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, ikinci toplantý 13/05/2012 Pazar günü saat 10.00'da ayný gündemle ayný yer ve saatte nisapsýz olarak yapýlacaktýr. ayýn üyeleri toplantýya katýlmalarý saygýyla rica olunur. önetim urulu GÜDM 1. çýlýþ ve oklama 2. ongre Baþkanlýk divaný seçimi 3. aygý duruþu 4. önetim kurul faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi 5. önetim kurul ve denetim kurulunun ayrý ayrý ibrasý 6. ahmini bütçenin görüþünlerek onaylanmasý 7. Üyelik görevlerini yerine getirmeyenlerin üyeliklerinin sona erdirilmesinin karara baðlanmasý 8. eni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi 9. Dilek ve temenniler 10. apanýþ

11 HZI: Hayreddin kmen BUMC CUM 11 ÇG BUMC M HZ an daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üst ten, çap raz ve ya ter - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. M: BH, B, H, HÞ, Þ, ÐÇ, ÇÇ,, BHÇ, FZ, MUCU, CM, ÇV, GÜ, PP, D, FD, HUM, M, ÇI, UZU, M, ÇM, P, P, M, P. V B H D Ç Ç F M U H U P Þ C Z G B B U Ü I H U M I Ð M P Z M I P P Ç Ç Ç D Z H Ç D Ü V Ç D M U B M M M C U F G Þ M Ç D Ð Þ t ÞB M lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak ta bir harf de ðiþ ti re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. C F UU BUMC M Ö P andaki harf ku tu la rý ný üst te ki boþ ka re le re doð ru yer leþ ti rir se niz yan dan ve üst ten mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - tu lar dan bi ri ni biz yer leþ tir dik. MZ BUMC U U B þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþtirebilir misiniz? D I Ç U B: Gemiyi fýrtýnalý denizden sahil-i selamete ulaþtýrýr mýsýnýz? U B U I Ç U D H U D M Þ U P H Þ B B I Z H U F D M V G M M H U D I H M M 9 F B M J D P I U B Z B Þ B U Þ Ü I M M: Üstte dört ay ismi ka rý þýk yazýl mýþ.doðrusunu altlarýna yazar mý sý nýz? Þ: andaki þekillerden iki tanesi çifttir. Çift olan bu þekilleri bulabilir misiniz? CVP: M: Þubat, isan, ylül, asým M HZ 3 Harfli: ZM, U, B, P, M,,, F, D. 4 Harfli: B, P, V,, ZC,,, U, M, DD, PU,, IÞI, BD, HC, ZI, CVP: ÇG: oldan aða: 1- s- Pil 2- aradeniz 3- Vakanüs 4- Masarif- i 5- aneruhu 6- P- senon- e 7- hize- hize- ukata 8-s- aat- isa 9- entetik- t 10- eis- erbela 11- i- BB- aassub 12- el- vans 13- inan- stým- r 14- elepir- ekta 15- P Mazýdaðý 16-e-Önerme 17-l-aký- Ur 18- kbük- ac 19- kram- ize. ukarýdan aþaðýya: 1- s 2- avanta- riyik 3- asathane- ne 4- kan- stiklal 5- dare- sb- em 6- enirkent- Ba- Patlak 7- üfus- ik- Vaize- r 8- Pis- Helaket asrý- ba 9- iz- unut- ant- Döküm 10- i- k- CÜC, HZB, V, P. 5 Harfli:, P,, F, VZ, CI, P, VHD, HM, CM, DM, Z, ÞM, Z, P, Ç, M, M, UZ, HFIZ, MUD,, F, BD. basýyanýk 11- antes- Meðer 12- i- D- ýr- i 13- as- u- t- Muaz 14- y- Beraberce. UU BUMC: oldan: CM, F. ukarýdan: CP, Ö. DÐÞ: ÞB, BB, B, B,, M, M.

12 CUM /12802 IMI V GMU C IM V VIFI Bir borçtan dolayý hacizli bulunan PU DI 1- Bursa li smangazi lçesi rmut Mahallesi Bekirinbük mevkii 4362 ada 30 parselde tapuya kayýtlý 2781,44 m 2 arla 2- Bursa li smangazi lçesi rmut Mahallesi üzkilelik mevkii 4383 ada 57 parselde tapuya kayýtlý m 2 arla 3- Bursa li smangazi lçesi rmut Mahallesi üzkilelik mevkii 4383 ada 46 parselde tapuya kayýtlý 2624,82.m 2 arla 4- Bursa li smangazi lçesi rmut Mahallesi üzkilelik mevkii 4383 ada 60 parselde tapuya kayýtlý 3.024,33.m 2 arla ÖZ : 1- Bur sa li s man ga zi l çe si r mut Ma hal le si Be ki rin bük mev ki i 4362 a da 30 par sel de ta pu ya ka yýt lý 2781,44 m 2 ar la: a pu kay dýn da ni te li ði tar la vas fýnda gö rü nen gay ri men kul a pa ma þef ta li bah çe si o lup 5x5 m a ra lýk lar la di kil miþ 20 yaþ la rýn da þef ta li a ðaç la rý bu lun mak ta dýr. Be ki rin bük yo lu na cep he li 29 par sel i le bi ti þik o lup yo la yak la þýk 70 met re me sa fe de dir. u ze yin - den dre naj ka na lý geç mek te dir. a þýn ma zýn ü ze rin den i mar du ru mun da be lir til di ði ü ze - re e ner ji na kil hat tý geç mek te o lup taþ ký na ma ruz a lan lar da bu lun du ðun dan dre naj prob le mi bu lun mak ta dýr. a þýn maz to poð ra fik ya pý sý i ti ba riy le düz dü ze ya kýn ta ban a - ra zi gö rü nü mün de dir. op rak ya pý sý de rin pro fil li mil li ve týn lý ö zel li ðe sa hip tir. a þýn - ma zýn bu lun du ðu mev ki de mev cut yer al tý su la ma sis te miy le dam la ma su la ma ya pýl - mak ta dýr. a þýn maz ü ze rin de ya pý lý her han gi bir bi na bu lun ma mak ta dýr. 2- Bursa li s man ga zi l çe si r mut Ma hal le si üz ki le lik mev ki i 4383 a da 57 par sel - de ta pu ya ka yýt lý m 2 ar la a pu kay dýn da ni te li ði tar la vas fý nda gö rü nen gay ri - men kul a pa ma Þef ta li bah çe si o lup 5x5 m a ra lýk lar la di kil miþ 20 yaþ la rýn da þef ta li a - ðaç la rý bu lun mak ta dýr. a þýn maz to poð ra fik ya pý sý i ti ba riy le düz dü ze ya kýn ta ban a ra - zi gö rü nü mün de dir. ar la ya mah sus yol bu lun ma mak ta dýr. op rak ya pý sý de rin pro fil li mil li ve týn lý ö zel li ðe sa hip tir. a þýn ma zýn bu lun du ðu mev ki de mev cut yer al tý su la ma sis te miy le dam la ma su la ma ya pýl mak ta dýr. a þýn maz ü ze rin de ya pý lý her han gi bir bi na bu lun ma mak ta dýr. 3- Bur sa li s man ga zi l çe si r mut Ma hal le si üz ki le lik mev ki i 4383 a da 46 par sel de ta pu ya ka yýt lý 2624,82.m 2 ar la a pu kay dýn da ni te li ði tar la vas fýn da gö rü nen gay ri - men kul r mut bah çe si o lup 5x5 m a ra lýk lar la di kil miþ 15 yaþ la rýn da de ve ci ar mut a ðaç - la rý bu lun mak ta dýr. a þýn maz to poð ra fik ya pý sý i ti ba riy le ka nal sed de yo lun dan yak la þýk cm se vi ye si dü þük o lup top rak ya pý sý de rin pro fil li mil li ve týn lý ö zel li ðe sa hip tir. a þýn ma zýn bu lun du ðu mev ki de mev cut yer al tý su la ma sis te miy le dam la ma su la ma ya pýl mak ta dýr. a þýn maz ba tý da dre naj ka na lý i le sed de yo lu na cep he li o lup do ðu sun da çift lik ye ri bu lun mak ta dýr. a þýn maz ü ze rin de ya pý lý her han gi bir bi na bu lun ma mak ta dýr. 4- Bur sa li s man ga zi l çe si r mut Ma hal le si üz ki le lik mev ki i, 4383 a da 60 par sel - de ta pu ya ka yýt lý 3.024,33.m 2 ar la a pu kay dýn da ni te li ði tar la vas fý da gö rü nen gay ri - men kul a pa ma þef ta li bah çe si o lup 5x5 m a ra lýk lar la di kil miþ 20 yaþ la rýn da þef ta li a - ðaç la rý bu lun mak ta dýr. a þý maz ku zey de ay ný va sýf la ra sa hip 57 no lu par sel i le bi ti þik - tir. a þýn maz to poð ra fik ya pý sý i ti ba riy le düz dü ze ya kýn ta ban a ra zi gö rü nü mün de dir. op rak ya pý sý de rin pro fil li mil li ve týn lý ö zel li ðe sa hip tir. a þý ma zýn bu lun du ðu mev ki - de mev cut yer al tý su la ma sis te miy le dam la ma su la ma ya pýl mak ta dýr. ar la ya mah sus yol bu lun ma mak ta dýr. a þýn maz ü ze rin de ya pý lý her han gi bir bi na bu lun ma mak ta dýr. M DUUMU: ada 30 par sel 1/5000 öl çek li na zým i mar pla ný kap sa mýn da a rým sal ni te li ði ko ru na cak a lan lar da taþ ký na ma ruz a lan lar da ve e ner ji na kil hat tý ko - ru ma ku þa ðýn da kal mak ta dýr ada parsel 1/5000 ölçekli nazým imar planý kapsamýnda arýmsal niteliði korunacak alanlarda kalmaktadýr. DÐ : ada 30 parsel ; ,67.(üzbirbinüçyüzellibeþltmýþ yedi.) ada 57 parsel : ,50.(üzyedibinüçyüzyirmiiki lli ) ada 46 parsel : ,80. (üzdörtbin dokuzyüz doksaniki eksen ) ada 60 parsel : ,20.(üzonbeþbinonbeþ irmi ) IÞ : ada 30 parsel: ada 46 parsel ada 57 parsel: ada 60 parsel: IÞ ÞI: 1- atýþ a lý Gü nü yu karý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Bur sa d li ye si Mer kez bi na bod rum kat d li ye ka fe ter ya sýn da a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr - ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en - çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki al mak þar týy la 01/06/2012 ta ri hin de Bur sa d li ye si Mer - kez bi na bod rum kat d li ye ka fe ter ya sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü - ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. 2- rttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ( ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is - te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.el la li ye res mi ta pu sa tým har cý sa - týþ be de lin den ö de ne cek dam ga res mi tel la li ye ve tes lim mas raf la rý i le DV (% 18) ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý o lan bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif e ttik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- atýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu kar ýda ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. 02/04/2012 (*) l gili ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: BU 5. C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZI ÇI IM I) esmi lanlar Dosya o: 2010/353 al. Örnek o: apu aydý : 1-Çanakkale li Bayramiç lçesi vciler öyü öyiçi mevkii 654 parsel de kayýtlý 192,00 m 2 yüzölçümlü avlulu kargir ev ve kerpiç ev cinsinde taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : atýþa konu Parsel üze rin de i ki a det bi na bu lun mak ta dýr. na yo la cep he li lk bi na 2 kat yýð ma bi na ü ze ri ne ya pý lan yük sek ça tý ka týndan o luþ mak ta dýr. Bi na tuð la du var lý, du var la rý sý va lý ve bo ya lý, ça tý ka tý nýn üs tü e ter nit kap lý, ze min ka tý iþ ye ri o la rak kul la ný - lan üst kat lar ko nut ni te li ðin de dir ta ban a la ný 87 m 2 dir. kin ci bi na par se lin ar ka yo lu na cep he li be to nar me, üç kat lý, üs tün de ay rý ca ça tý ka tý o lan, du var la rý sý va lý ve bo ya lý ko - nut o la rak kul la ný lan 72 m 2 ta ban a lan lý bi na dýr. Par sel kö yün mer ke zin de ve ti ca re tin yo ðun ol duðu böl ge de dir. mar Durumu : Bay ra miç Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 24/01/2012 ta rih ve 41 sa yý lý ya zý la rý na gö re sa tý þa ko nu gay ri men kul be le di ye mü ca vir a lan ve i mar pla ný dý þýn da dýr. Muhammen Bedeli : ,00 atýþ aati : 10:00-10:10 rasý 2- apu aydý : Çanakkale li Bay ra miç l çe si v ci ler ö yü, öy kö yi çi mev ki i 730 par sel de ka yýt lý 384,00 m 2 yü zöl çüm lü bah çe li kar gir ev, ker piç a hýr cin sin de ta þýn maz, Ça nak ka le li Bay ra miç l çe si v ci ler ö yü ö yi çi mev ki i 731 par sel de ka yýt lý 512,00 m 2 yü zöl çüm lü bah çe li ker piç ev cin sin de ta þýn maz, Ça nak ka le li Bay ra miç l çe si v ci ler ö yü ö yi çi mev ki i 732 par sel de ka yýt lý 452,00 m 2 yü zöl çüm lü Bah çe li ar gir Man dý ra cin sin de taþýn maz. (Be lir ti len 730, 731 ve 732 nu ma ra lý par sel ler ü ze rin de ki bi na lar tek bir par - sel miþ çe si ne ya pýl mýþ o lup, bu bi na la rý ve de ðer le ri ni a yýr ma im kâ ný ol ma dý ðýn dan üç par sel bir lik te tek bir par sel gi bi, tek par sel o la rak sa tý þa çý kar tý la cak týr.) Hali Hazýr Durumu : atýþa konu Parseller üzerinde : 1-)ki katlý imalathane betonarme 3- sýnýfý yapýlar gurubundadýr. lt kat depo niteliðinde, zemini beton duvarlarý sývalýdýr. Üst katý imalathane olarak kullanýlmakta ve zemin karo seramik kaplý, duvarlarý içten fayans ile kaplý üstü eternit kaplýdýr. aban alaný 225 m 2 dir. 2-) ki katlý depo ve imalathane betonarme 3- sýnýfý yapýlar gurubuna girmektedir. ltý depo üst katý imalathane þeklindedir. Üst kat zemini karo seramik kaplýdýr. aban alaný 154 m 2 dir. 3-) oðuk hava deposu, basit depolarý ve üstkatýnda idari çalýþma odalarý ile çalýþanlarýn odalarý bulunmaktadýr. oðuk hava deposu 117 m 2 taban alanlýdýr. ola doðru basit depolar 26 m 2 dir. Çalýþma odalarý 52 m 2 dir. oðuk hava deposu 3- sýnýfý yapýlar gurubundadýr. Depolar 1-B sýnýfý yapýlar gurubundadýr. Çalýþan odalarý 2-B sýnýfý yapýlar gurubuna girmektedir. 4-) ki imalathane arasýndaki alanýn üstü betonarme döþeme ile kaplanarak üzerine imalathanelere ek bina yapýlmýþtýr. aban alaný 32 m 2 dir. 5-) Üstü eternitkaplý yýðma tuðla duvarlý, ön tarafý açýk basit deponun taban alaný 82 m 2 dir. Belirtilen bu yapýlar 730, 731, 732 numaralý parseller üzerine tekbir parselmiþçesine yapýlmýþ olup, parsellere göre binalarý ayýrma imkâný bulunmamaktadýr. mar Durumu : Bayramiç Belediye Baþkanlýðýnýn 24/01/2012 tarih ve 41 sayýlý yazýlarýna göre satýþa konu gayrimenkul belediye mücavir alan ve imar planý dýþýndadýr. Muhammen Bedeli : ,00 atýþ aati : 10:30-10:40 rasý atýþ Þartlarý : 1- atýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Bayramiç cra Müdürlüðü - Bayra miç d li ye si Bay ra miç/ç ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Bay ra miç c ra Müdürlüðü - Bayramiç dliyesi -Bayra miç/ç ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra - na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de ürk i - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. a pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le.d.v. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- atýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( m.126) B: C. BMÇ C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇI IM I) esmi lanlar nc 4 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hacý Çýtak npasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Feridun Gençaða nhliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. mel udun Z Dosya o: 2011/1985. Örnek o: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan ve satýlmasýna karar verilen 2 adet taþýnmazýn; (1 ) nolu ÞIMZI PU DI V : smaniye ili, Merkez ilçesi Hacýosmanlý mah. 319 ada, 1 parsel sayýlý 550,00 m 2 yüzölçümlü natamam bina nitelikli, zemin kat 11 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý 4/86 arsa paylý iþyeri nitelikli taþýnmazýn M hissesi. ÞIMZI M DUUMU: smaniye Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 13-11/1913 sayýlý yazýsýnda 319 ada 19 parselin imar planý içerisinde olduðu, üzerinde kýsmen yol geniþlemesi olup, diðer kýsýmlarý ayrýk nizam beþ kat konut alaný olduðu bildirilmiþtir. ÞIMZI H HZI DUUMU: öz konusu ta þýn maz s ma ni ye i li, mer kez il çe si, Ha cý os man lý ma hal le sin de o lup, ku - zey, gü ney ve do ðu sun da yol bu lun mak ta dýr. Ba tý sýn da da ark la çev ri li dir. Brüt 33 m 2 a - lan lý, ta ban se ra mik, ön ký sým pro fil ca me kân, e lek trik ve su yu mev cut ye ni ya pý dýr. â - zým a ra be kir cad de si ü ze rin de dir, þe hir mer ke zi ne tak ri ben 2000 m me sa fe de o lup, ü - çün cü sý nýf B gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. rsa hissesi deðeri : ,00- Bina deðeri: ,00- toplam ,00 kýymet takdir olunmuþtur. ÞIMZI IM: ,00- (2 ) nolu ÞIMZI PU DI V : smaniye ili Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet mevkii 157 ada 12 parsel sayýlý 207,00 m 2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev nitelikli taþýnmazýn M hissesi ÞIMZI M DUUMU: smaniye Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 13-11/1379 sayýlý yazýsýnda söz konusu parselin imar planý içerisinde olduðu, ayrýk nizam 5 kat konut alaný olarak gözüktüðü bildirilmiþtir. ÞIMZI H HZI DUUMU öz ko nu su ta þýn maz 12 no lu par sel ü ze rin de 135 m 2 o tu rum lu i ki kat lý, be to nar me kar kas o la rak ya pýl mýþ, her i ki ka tý da ko nut o la rak kul la ný lan ya pý mev cut tur. Bi na nýn top lam in þa at a la ný 135x2=270 m 2 gel mek te dir. Da i re ler üç o da, bir sa lon, mut fak, ban - yo ve tu va let ten i ba ret tir. Bi na nýn iç du var la rý plas tik bo ya, dýþ du var la rý cep he bo ya sý i le bo yan mýþ týr. Bi na tak ri ben 20 ya þýn da dýr. Bi na nýn a þýn ma pa yý % 20 o la rak ka bul e dil - miþ tir. Bi na ü çün cü sý nýf gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. Bi na nýn her i ki ka tý da ko nut o la rak kul la nýl mak ta dýr. a þýn maz þe hir mer ke zi ne tak ri ben 1500 m me sa fe de dir. rsa deðeri: ,00- Bina deðeri: ,00- toplam ,00 kýymet takdir olunmuþtur. ÞIMZI IM: ,00- IÞ ÞI; 1-a) (1) nolu ÞI M ZI a tý þý: 25/05/2012 gü nü,sa at 09.30'dan 09.40a ka dar; b) (2) no lu ÞI M ZI a tý þý: 25/05/2012 gü nü, sa at 09.50den 10.00a ka dar; s ma ni ye 1. c ra Da i re si nin 2011/1985 a yý lý dos ya sýn dan; s ma ni ye 1. C D 'nde; a çýk ar - týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a - la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; 04/06/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. ha le Dam ga res mi ve DV'nin ta ma mý, ta pu a lým har cý ve ta pu mas raf la rý i le tah li ye tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. el la li ye be de li ve Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. þ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (. m. 127) 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- atýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1985 sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. ( m. 126) 05/04/2012 (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: C. M 1. C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZI ÇI IM I) esmi lanlar Z Muhterem aðabeyimiz brahim ayan ve deðerli kardeþlerimiz Ö. Faruk ve Murat ayan'ýn yengesi ofa ayan'ýn ayrýca Muhterem kardeþimiz li alçýnkaya'nýn babasý Himmet alçýnkaya'nýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumeye ve Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli aileleri ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. li vcý, ýdvan aya, Fehmi Özkan, amazan Bulut, erim rý, Mustafa cak, uphi araman, hmet araþahan, Zübeyir Çizgili, smail Bulut, brahim ulganer / UGUU D : 2011/648. Örnek o: 27 GMUÜ PU DI: s tan bul i li, a rý yer il çe si, Bah çe köy ö yü, 41 a da, 8 par sel de ki 300/4640 ar sa pay lý Blok, Ze min at ta ki, Bod rum at ta Müþ te mi la tý o - lan 1 Ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý mes ken. GMUÜ M DUUMU: stanbul arýyer Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün arih ve ve 19/10/2011 arih 6921 sayýlý yazýlarýndan istanbul ili, arýyer ilçesi, Bahçeköy köyü, 41 da, 8 Parsel sayýlý yerin, "stanbul Valiliði, l Mahalli dareler Müdürlüðü'nün tarih, B.05,4.V sayýlý yazýsý ile Bahçeköy lk ademe Belediyesinin, "5747 ayýlý Büyükþehir Belediyesi ýnýrlarý çerisinde lçe urulmasý ve Bazý anunlarda Deðiþiklik apýlmasý Hakkýnda anun" yürürlüðe girmesi ile arýyer Belediyesi sýnýrlarýna katýldýðý, Bahçeköy, 41 ada, 8 parseli de kapsayan 1/5000 ölçekli oruma maçlý azým mar Planý çalýþmalarý stanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnca sürdürülmekte olduðundan, onaylý 1/5000 ölçekli oruma maçlý mar Planý ve 1/1000 ölçekli oruma maçlý Uygulama mar Planý bulunmadýðýndan bu aþamada günümüz itibariyle imar uygulamasý yapýlamadýðý ve dosyasýnda yapý tatil tutanaðý ile yýkým kararýnýn bulunmadýðý" öðrenilmiþtir. GMUÜ H HZI DUUMU V VFI: a þýn maz 4 a det blok ve 16 a - det ba ðým sýz bö lüm den i ba ret, gü ven lik hiz me ti ve ri len si te i çer sin de dir. "Bod rum kat+ ze min kat+1. nor mal kat" þek lin de, ze min o tu ru mu yak la þýk 260,00 m 2 o lan Blok ta, ze min o tu ru mu nun yak la þýk ya rý sý o lan 130,00 m 2 'lik kýs mý ü ze rin de, Bah çe trip lek si ko nu mun da yer a lan, yak laþýk 4-5 yýl lýk o lan 1 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lü mün; Bod rum ka týn da; "Mer di ven Ho lü+a tak o da sý+ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon)+ça - ma þýr lýk+ban yo-wc" yer al mak ta dýr. at ze mi ni nin ta ma mý nýn se ra mik kap lý ol du ðu, Mer di ven ho lün de, mer di ven al tý nýn ah þap mo bil ya lý ça lýþ ma ma hal li- ki tap lýk o la rak dü zen len di ði, Ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon) du var la rý kar ton pi yer li, ö zel ta sa rým ve iþ çi lik bo ya lý o lup, ka pý gi ri þi nin sað ta ra fýn da ki du var cep he si ne ba zý ký sým la rý kü - tüp ha ne þek lin de dü zen len miþ o lan sa bit ah þap mo bil ya do lap ya pýl mýþ ol du ðu, ka pý gi ri þi nin kar þý sýn da ki du va rýn sað ta raf ta ki kö þe si ne ö zel i ma lat ah þap mo bil ya bar bö - lü mü o luþ tu rul du ðu, bah çe ko tu nun al týn da ol ma sý ne de niy le o da la rýn ay dýn lat ma ve ha va lan dýr ma sý nýn bant pen ce re ler i le sað lan dý ðý, mer di ven ho lü, ya tak o da sý ve ban - yo-wc ta van la rý nýn kar ton pi yer iþ çi lik li ol du ðu, mer di ven ho lü, ya tak o da sý ve ça ma þýr - lýk o da sý nýn du var ve ta van la rý i le ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon) ta va ný nýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý ol du ðu, Banyo-wc duvarlarýnýn tavana kadar fayans olduðu, Zemin (giriþ) atýnda; "Giriþ antresi + oridor+dinlenme-tv odasý+banyowc+mutfak+alon+eras" yer almaktadýr. Giriþ antresi, koridor, banyo-wc ve mutfak zeminlerinin seramik, dilenme-tv odasý zemini laminant parke, salon zemini ahþap lamine parke, banyo-wc du var la rý nýn ta va na ka dar fa yans kap lý ol du ðu, mut fak ta or ta ký sým da tez gâh, o cak, fý rýn ve dav lum ba zýn yer al dý ðý ka re þek lin de bir a da nýn o luþ tu - rul du ðu, du var la rýn be yaz la ke mut fak do lap la rý i le kap lý, bah çe te ra sý na çý kýþ ka pý sý nýn bu lun du ðu, ta va nýn spot ay dýn lat ma lý as ma ta van o la rak dü zen len di ði, sa lon da gi riþ ka pý sý nýn sol ta ra fýn da þö mi ne nin yer al dý ðý ve bah çe te ra sý na çý kýþ i çin çift ka nat bir ka pý nýn mev cut ol du ðu, mut fak ta va ný ha riç ta van la rýn kar ton pi yer iþ çi lik li, ta van ve du var la rýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý ol du ðu, 1.or mal a týn da; "Mer di ven sahanlýðý+ 2 adet Çocuk yatak odasý-banyo-wc +beveyn yatak odasý-oyunma odasý-banyo-wc" yer almaktadýr. Merdiven sahanlýðý, banyo-wc zeminlerini seramik, yatak odalarý ile soyunma odasý zeminlerinin laminat parke, banyo-wc du var la rý nýn ta va na ka dar fa - yans kap lý ol du ðu, kom þu da i re ye bi ti þik o lan ço cuk ya tak o da sý nýn ban yo-wc'sin de ço - cuk lar i çin ö zel ü re til miþ se vim li hay van de kor lu la va bo ve klo ze tin bu lun du ðu, so yun - ma o da sý du var la rý nýn ah þap mo bil ya do lap i le kap lý, e be veyn ban yo sun da ki kü ve tin ja - ku zi do na ným lý ol du ðu, ço cuk ya tak o da la rýn da ye re ka dar o lan tek ka nat ka pý ön le rin - de pas lan maz çe lik ten kor ku luk la rý o lan Fran sýz bal kon la rýn bu lun du ðu, ta van la rýn kar - ton pi yer iþ çi lik li, ta van ve du var la rýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý ol du ðu, i rip leks da i re ge ne lin de; Mes ken ý sýt ma sý nýn do ðal gaz ya kýt lý kom bi i le ta ban dan (yer den) ý sýt ma lý ka lo ri fer sis te mi i le ya pýl dý ðý, ze min (gi riþ) kat ta ki ban yo-wc i le e be veyn ban yo sun da ay rý ca hav lu pan ti pi rad ya tör le rin bu lun du ðu ve yer yer split kli ma la rýn mev cut ol du ðu, bod rum kat ve 1.nor mal kat i le ir ti ba tý sað la yan mer di ven ko va sý ba sa mak la rý nýn ah þap kap lý ol du ðu, kor ku lu ðu nun ah þap mal ze me den i ki bö lüm ha lin de ya pýl dý ðý, alt bö lüm i çer sin de ön kýs mý mi ka cam i le kap lý, de mir doð ra ma de ko ra tif fer for je mal ze me, üst bö lü mün de cam kul la ný la rak ö zel iþ çi lik li o la rak ya pýl mýþ ol du ðu, ço cuk gü ven li ði i çin mer di ven i niþ ve çý kýþ la rý na ka pý ta kýl mýþ ol duðu, iç kapýlarýn tamamýnýn merikan kapý modelinde, pencerelerin ýsý camlý maun PVC doðrama þeklinde olduðu, yaklaþýk bürüt 390,00 m 2 kullaným alaný ile, yaklaþýk 140,00 m 2 müstakil bahçe kullanýmýnýn bulunduðu, bahçenin peyzajlý ve bakýmlý olduðu, site genelinde de bahçelerin peyzajlý ve bakýmlý olduðu ve 1 nolu tiripleks bahçe katý þeklindeki baðýmsýz bölümde toplam olarak 2 adet alon +4 adet atak dasý 1 adet dinlenme-tv odasý + 5 adet Banyo wc+1 adet Mutfak +1 adet çamaþýrlýk odasý +1 adet giyinme soyunma odasý" þeklinde olmak üzere emlak piyasasý tabiri ile "7+2 ve 5 banyo-wc" kullanýmlý olarak bulunduðu görülmüþ ve tespit edilmiþtir. GMUÜ IM: ,00- IÞ ÞI: 1-) 1. atýþ gü nü sa at 14:30 'dan 14:40'a ka dar s tan bul 10. c ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðer le rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, 2. a týþ gü nü ay ný sa at ler de s tan bul 10.ic ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di "" sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. a - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, at ma De ðer Ver gi si nin ta ma mý (% 18), ve a pu Har cý nýn ½ si ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, a pu har cý nýn ½'si, el la li ye ve bi rik miþ ver gi ler res - mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) haleye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þartname ilân tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) a tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý. 127.mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur ( m. 126) (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek o: 27 B: C. BU 10. C MÜDÜÜÐÜ'D (ÞIMZ IÞ I) esmi lanlar

13 CUM 13 Z Muhterem aðabeyimiz Hilmi ve Fikret Özyurt'un babasý Mehmet Özyurt'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. arsus eni sya kuyucularýndan hmet Düzenli ve ilesi Ü C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZI ÇI IM I) Dosya o: 2008 / 54 alimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn; PU DI : 1) astamonu li üre lçesi Camiikebir Mah. 127 da 3 parsel, 1 cilt, 3 sayfada kayýtlý iki katlý kargir bina cinsli, m 2 üzölçümlü, taþýnmazýn tam hissesi ,00.- muhammen bedelle IÞ : 14:00-14:10 arasý. ÖZ : ki kat lý kar gir bi na ve ar sa sý vas fýn da ki ta þýn maz ü ze rin de bi na bu - lun ma mak ta dýr. a pu ka yýt la rýn da gö rü nen i ki kat lý kar gir bi na nýn yý ký lýp ya pý en ka zý kal dý rýl mýþ týr. a þýn ma zýn ar sa ko nu mun da bu lun mak ta dýr. a þýn maz ü re mer ke zin - den ge çen dev let ka ra yo lu na cep he li, öz ko nu su ar sa il çe mer ke zi nin müs tes na bir ye rin de, iþ yer le ri nin yo ðun ol du ðu çar þý mer ke zin de dir. Par sel ent sel sit a la ný i çe ri sin - de o lup bi ti þik ni zam i ki kat lý ko nut a la ný dýr, her tür lü ya pý lan ma i þi i çin de ül tür Var - lýk la rý ný o ru ma u ru lun dan i zin a lýn ma lý dýr. a þýn maz hak kýn da de tay lý bil gi dos ya sýn - da mev cut tur. 2) astamonu li üre lçesi Camiikebir Mah. 127 da 5 parsel, 1 cilt, 5 sayfada kayýtlý iki katlý kargir bina cinsli, m 2 üzölçümlü, taþýnmazýn tam hissesi ,00.- muhammen bedelle IÞ : 14:20-14:30 arasý ÖZ : ki kat lý kar gir bi na ve ar sa sý vas fýn da ki ta þýn maz ü ze rin de bi na bu - lun ma mak ta dýr. a pu ka yýt la rýn da gö rü nen i ki kat lý kar gir bi na nýn du var la rý nýn, pen ce - re le ri nin, ka pý la rý nýn, ça tý sý nýn ta ma men yý kýl dý ðý, dört ko lon ü ze rin de be to nar me ta bi i - ye i le ön ve ar ka cep he de ki i ki bal kon tah li ye sin den i ba ret o lup kul la nýl maz du ru mun da ve en kaz ha lin de dir. i ne ay ný par sel de top lam a la ný m 2 o lan yýð ma tuð la dan ya - pýl ma ça tý sý a la la de ka pa týl mýþ, ha li ha zýr da mal ze me de po su o la rak kul la nýl mak ta o lan tek kat lý bir ya pý bu lun mak ta dýr. öz ko nu su ar sa il çe mer ke zi nin müs tes na bir ye rin - de, çar þý mer ke zin dedir. Par sel ent sel sit a la ný i çe ri sin de o lup bi ti þik ni zam i ki kat lý ko nut a la ný dýr, her tür lü ya pý lan ma i þi i çin de ül tür Var lýk la rý ný o ru ma u ru lun dan i zin a lýn ma lý dýr. a þýn maz hak kýn da de tay lý bil gi dos ya sýn da mev cut tur. atýþ Þartlarý : 1- atýþ günü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da ü re Hü kü met o na ðý Ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de ll e a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü yi ne yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da ü re Hü kü met o na ðý Ö nü ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay - laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (ürk i ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik - tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir, a - lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. el la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % 18 DV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- atýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: esmi lanlar Z Muhterem aðabeyimiz Hilmi vefikret Özyurt'un babasý Mehmet Özyurt'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. li Düzenli Öz Düzenli nþ. td. Þti.

14 CUM P ÜP HC BÞI üper ig'de normal sezonu lider bitiren Galatasaray, üper Final'deki ilk maçýnda bugün Beþiktaþ'ý yenerek iyi bir baþlangýç yapmak ve puan avantajýný korumak istiyor. Beþiktaþ ise rakibini yenerek, zirvede puan farkýný azaltmayý hedefliyor. ÜP Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda ilk haf ta maç la rý ya rýn ve 15 i san Pa zar gü nü oy na na cak. Fi ya pý nö nü ta dý'nda bu gün sa at 19.00'da baþ la ya cak Be þik taþ- Ga la ta sa ray der bi si ni Hü se yin Gö çek yö - ne te cek. Gö çek'in yar dým cý lýk la rý ný Ba ki un cay k kýn i le r kun k taþ ya pa cak. Der bi nin dör dün cü ha ke mi i se er kan Çý nar.fe ner bah çe Þük rü a ra coð lu ta - dý'nda 15 i san Pa zar gü nü sa at 19.00'da baþ la ya cak Fe ner bah çe-rab zons por ma çýn da i se Bü lent ýl dý rým dü dük ça la - cak. ýl dý rým'ýn yar dým cý lýk la rý ný Mus ta fa m re yi soy i le Cem at man ya pa cak. Dev ma çýn dör dün cü ha ke mi i se y te - kin Dur maz. 34 haf ta lýk ig Gru bu'nu ilk 4 sý ra da ta mam la yan ta kým la rýn ka týl dý ðý ve lig þam pi yo nu i le v ru pa ku pa la rý na ka tý la cak ta kým la rýn be lir le ne ce ði ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'na Ga la ta sa - ray 39, Fe ner bah çe 34, rab zons por i le Be þik taþ da 28'er pu an la baþ la ya cak. BÞÞ CPH Be þik taþ, ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda ilk haf ta da ko nuk e de ce ði Ga la ta sa ray'ý yen me yi he def li yor. ü per ig'i 15 ga li bi yet, 10 be ra ber lik ve 9 ye - nil gi so nun da 55 pu an la, li der Ga la ta sa - ray'ýn 22 pu an ge ri sin de ta mam la yan si - yah-be yaz lý e kip, ü per Fi nal'in ilk mü - ca de le sin de sa rý-kýr mý zý lý ra ki bi ni ye ne - rek, i yi bir baþ lan gýç yap ma ya ça lý þa cak. ü per Fi nal'e 28 pu an la baþ la ya cak Be - þik taþ, bu gün kü maç ta 39 pu an lý li der Ga la ta sa ray'ý mað lup e de rek, zir ve de pu an far ký ný a zalt ma yý he def le ye cek. Fi ya pý nö nü ta dý'nda bu gün sa at 19.00'da baþ la ya cak Be þik taþ-ga - la ta sa ray der bi si ni Hü - se yin Gö çek yö ne te cek. F 14' ÇIC Be þik taþ, Ga la ta sa ray'a ye nil di ði tak dir - de, e ze li ra ki biy le pu an far ký 14'e çý ka cak. ü per ig'de son haf ta lar da kö tü so nuç lar a lan ve zir ve den bir hay li u zak la þan si yahbe yaz lý e kip, ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'na da de za van taj lý baþ la ya cak. ü - per Fi nal'e 28 pu an la baþ la ya cak ''a ra ar tal lar'', 39 pu an lý Ga la ta sa ray'ýn 11 pu - an ge ri sin de mü ca de le ye baþ la ya cak.be - þik taþ, bu gün kü maç tan mað lup ay rýl dý ðý tak dir de ra ki bi nin tam 14 pu an ge ri si ne dü þe cek. i yah-be yaz lý ta kým, bu ne den le ra ki bi ni ye ne rek hem pu an far ký ný a zalt - ma, hem de zir ve ye bir a dým da ha yak laþ - ma mü ca de le si ve re cek. BU Z DBD GÜMD i yah-be yaz lý e kip, ü per ig'de bu se zon Ga la ta sa ray ve Fe ner bah çe i le yap tý ðý der bi maç la rýn da ba þa rý sýz so - nuç lar al dý. e zo nun ilk ya rý sýn da Ga la - ta sa ray i le Fi ya pý nö nü ta dý'nda 0-0 be ra be re ka lan Be þik taþ, dep las man da ki kar þý laþ ma da i se ra ki bi ne 3-2 mað lup ol muþ tu. ''a ra ar tal lar'', Fe ner bah çe der bi le rin de de ay ný per for man sý ser gi - le di. Fi ya pý nö nü ta dý'nda ki kar þý laþ - ma dan 2-2 be ra ber lik le ay rý lan Be þik - taþ, Fe ner bah çe Þük rü a ra coð lu ta - dý'nda ki maç ta i se 2-0 mað lup ol du. G CPH ü per ig'de nor mal se zo nu li der bi ti - ren Ga la ta sa ray, ü per Fi nal Þam pi yon - luk Gru bu'nda ki ilk ma çýn da bu gün dep las man da Be þik taþ'ý ye ne rek, i yi bir baþ lan gýç yap mak ve pu an a van ta jý ný ko - ru mak is ti yor. ü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu maç la rý na 39 pu an la li der baþ la ya - cak sa rý-kýr mý zý lý ta kým, 28 pu an la mü ca - de le e de cek Be þik taþ kar þý sýn da sa ha dan 3 pu an la ay rý la rak, zir ve de ki ye ri ni sað lam - laþ týr ma yý he def li yor. or mal se zon da si - yah-be yaz lý ta kým i le dep las man da oy na - dý ðý kar þý laþ ma da 0-0 be ra be re ka lan Ga - la ta sa ray, e ze li ra ki bi i le sa ha sýn da oy na dý - ðý maç tan i se 3-2 ga lip ay rýl mýþ tý. 11 MÇID MD Ga la ta sa ray, son 11 ma çýn da ye nil gi gör me di. ig de en son 23. haf ta da ki Bur - sas por ma çý ný yi ti ren ''Cim Bom'', da ha son ra oy na dý ðý 11 maç tan 8 ga li bi yet ve 3 be ra ber lik çý kar dý. a rý-kýr mý zý lý ta kým, Fe ner bah çe, Be þik taþ ve rab zons por'a kar þý nor mal se zon da ye nil gi yü zü gör - me di. Ga la ta sa ray, ra kip le riy le oy na dý ðý 6 kar þý laþ ma dan 3 ga li bi yet ve 3 be ra ber lik - le sa ha dan ay rýl dý. ''Cim Bom'', ken di sa - ha sýn da ki maç lar da Fe ner bah çe ve Be - þik taþ'ý mað lup e der ken, rab zons por i le be ra be re kal dý. Dep las man maç la rýn da rab zons por'u mað lup e den Ga la ta sa - ray'ýn, Fe ner bah çe ve Be þik taþ i le oy na dý - ðý maç lar da be ra be re bit ti. ü per Fi nal'e 28 pu an la baþ la ya cak Be þik taþ, bu gün kü karþýlaþmada 39 pu an lý li der Ga la - ta sa ray'ý mað lup e de rek, zir ve de pu an far ký ný a zalt ma yý he def le ye cek.fðf:. G.'D M Ç, BÞÞ' MD V GM MZ CZI G'I, Be þik taþ der bi si ön ce sin de ki tek ek si ði kart ce za lý sý o lan m re Ço lak. ü per ig'in son haf ta sýn da ki Ma ni sas por ma çýn da kýr mý zý kart gö re rek ce za lý du ru ma dü þen genç fut bol cu, ya rýn ki kar þý - laþ ma da for ma gi ye me ye cek. n - tren man da kav ga et tik le ri i çin kad ro dý þý bý ra ký lan, an cak da ha son ra af - fe di len ya ban cý o yun cu lar Brezilyalý Fe li pe Me lo ve spanyol l bert i e - ra'ya tek nik di rek tör Fa tih e rim'in der bi maç ta for ma ve rip ver me ye - ce ði me rak la bek le ni yor. MD V GM Be þik taþ'ýn Ga la ta sa ray i le ya pa ca ðý der bi ma çýn da gol cü l me i da'nýn ya - ný sý ra sa vun ma nýn ö nem li o yun cu - la rýn dan ge men ork maz ce za la rý ne de niy le for ma giy me ye cek. i gin son haf ta sýn da ar de mir a ra büks - por i le oy na nan maç ta kýr mý zý kart gö ren l me i da ve ge men ork maz ce za lý du ru ma düþ tü ler. Bu i ki o yun - cu bu gün kü maç ta ta kým la rý ný yal nýz bý ra ka cak lar. Buna karþýlýk diðer Portekizli oyuncular Fernandes ve Quaresma derbi maçta yer alacak. D BUGÜ ayseri rciyes-göztepe: nadolu stanbul BÞB.-skiþehirspor: ig V iverpool-verton: V por orwich-manchester City: ig V chalke 04-B. Dortmund: Haber wansea-blackburn: ig V West Brom-Queens Park angers: ig V Bucaspor-Gaziantep BÞB.: nadolu Beþiktaþ-Galatasaray: ig V Bayern Münih-Mainz: HD eal Madrid-porting Gijon: V por evante-barcelona: V por ÜP F VUP G 14 isan Cumartesi stanbul BÞB. -skiþehir: lker Meral 15 isan Pazar 14,30 ivasspor-bursaspor: üleyman bay P UPI Grubu- 14 isan Cumartesi: arabükspor-nkaragücü: utluhan Bilgiç 15 isan Pazar: amsunspor-rduspor: Hüseyin abancý B Grubu- 15 isan Pazar: Gaziantespor-Gençlerbirliði: Çaðatay Þahan 16 isan Pazartesi: MP ntalyaspor-ayerispor: uat rslanboða FF BC G Bugün ayseri rciyesspor-göztepe (por ompleksi Bucaspor-Gaziantep BÞB. (eni Buca) 15 isan Pazar: onyaspor-khisar Belediyespor (onya tatürk) Denizlispor-Giresunspor (Denizli tatürk) asýmpaþa-lazýðspor (ecep ayyip rdoðan avþanlý inyitspor-danaspor (avþanlý da) artalspor-boluspor (artal) Çaykur izespor-akaryaspor (eni ize Þehir) 16 isan Pazartesi: arþýyaka-stanbul Güngörenspor (lsancak) B BB G 28. HF Bugün: F.Bahçe Ülker-Hacettepe Üniversitesi (Ülker rena) Mersin BÞB-Galatasaray P (dip Buran por alonu) lin dirne-liaða Petkim (Mimar inan por alonu) rdemir-banvit (rdemir por alonu) Pýnar arþýyaka-ntalya BÞB. (arþýyaka alonu) 15 isan Pazar: Beþiktaþ Milangaz-FÞ (Beþiktaþ Milangaz rena) Bandýrma ýrmýzý-rabzonspor (ara li car alonu) 16 isan Pazartesi: ürk elekom-nadolu fes (nkara por alonu) FMU 1 GGÐ n FMU 1 Bahreyn Grand Prix'i öncesinde Bahreynli muhaliflerin, baþkent Manama'da 2 ''Formula 1'' aracýný yaktýðý bildirildi. l rabiya'nýn haberinde, göstericilerin 22 isan Pazar günü yapýlacak yarýþlarý engellemek amacýyla F1 araçlarýný yaktýklarý belirtildi. ziz ýldýrým'ýn tahliyesine red ''FUBD þi ke'' da va sý kap sa mýn da yar gý la nan Fe - ner bah çe u lü bü Baþ ka ný ziz ýl dý rým'ýn da a ra la rýn - da bu lun du ðu 7 sa ný ðýn tu - tuk lu lu ðu na ya pý lan i ti raz red de dil di. Da va kap sa mýn - da tu tuk lu yar gý la nan Fe ner - bah çe u lü bü Baþ ka ný ziz ýl dý rým, Fe ner bah çe u lü - bü s baþ ka ný l han k þi oð lu i le a mer el ko van, li ý - rat lý, a mi Dinç, h met Çe - le bi ve u suf u ran lý, a vu - kat la rý a ra cý lý ðýy la tah li ye ta - le bin de bu lun du. a le bi de - ðer len di ren ö zel yet ki li s - tan bul 16. ðýr Ce za Mah - ke me si, ''ü zer le ri ne a tý lý su - çun va sýf ve ma hi ye ti, ya sal yap tý rý mý, fi zi ki ta kip tu ta - nak la rý, dos ya da yer a lan sa - nýk i fa de le ri ve kuv vet li suç þüp he si ni gös te ren ol gu la rýn de vam et me si'' ge rek çe siy le söz ko nu su ta le bi red det ti. Mah ke me he ye ti, sa nýk la - rýn ta le bi doð rul tu sun da i ti - raz di lek çe le ri ni de ðer len dir - mek ü ze re üst mah ke me o - lan ö zel yet ki li s tan bul 17. ðýr Ce za Mah ke me si'ne gön der di. Da va kap sa mýn da tu tuk lu bu lu nan sa nýk lar dan l gun Pe ker, Hal dun Þen - man ve Bü lent b ra him þ - cen'in i se tu tuk luk hal le ri ne i ti raz et me dik le ri i fa de e dil di.

15 P CUM 15 stanbul'da yelken þöleni Ü elken Federasyonu tarafýndan, ürkiye de denizcilik ve yelken kültürünün yaygýnlaþmasýna ve yelken sporunun geliþimine katkýsý olmasý amacýyla ikinci kez gerçekleþecek Bosphorus ailing Fest yarýþlarý bugün baþlýyor. Borusan tomotiv ana sponsorluðunda düzenlenecek yarýþlar bugün stanbul Boðazý nda her türlü yelkenli teknenin katýlýmýna açýk olarak lisans zorunluluðu olmadan gerçekleþecek. Bosphorus ailing Fest e yarýþmak üzere toplam 105 teknenin kayýt yaptýrdýðý belirtildi. elken tutkunlarý ve lisanslý yelkenciler (IC sýnýflarý) olmak üzere iki ayrý kategori de düzenlenecek yarýþta, elken utkunlarý 63, IC sýnýfýnda ise 42 tekne start alacak. oplam yarýþçý sayýsý ise 700 kiþiyi buldu. BB PI'D FV V arýþ parkuru olarak IC sýnýflarý, Bebek koyundan start alýp Büyükdere koyundan geri dönerken, elken tutkunlarý, Büyükdere koyundan start alacak ve tüm tekneler Bebek koyunda finiþ yapacaklar. Bebek koyundan saat de verilecek yarýþ startýný F Baþkaný azlý mre ile Borusan tomotiv cra urulu Baþkaný þref Biryýldýz verecek. Bebek ürkan abancý Parký nda kurulacak festival alanýnda, ürkiye elken Federasyonu tarafýndan tanýnan yelken sýnýf tanýtýmlarý, yelken eðitimleri, yelken boyama, ebru, çini, cam atölyesi gibi çocuk yetiþkin aktiviteleri, Power FM DJ showlarý ile 7den 70 e tüm deniz ve yelken severler bir araya gelecek. Boksta ondra yolu rabzon'dan geçecek B on dra lim pi yat la rý'na gi de cek spor cu - la rýn be lir le ne ce ði 2012 on dra lim pi yat yun la rý v ru pa ý ta sý o ta Mü sa ba ka la rý, i san ta - rih le ri a ra sýn da rab zon da ya pý la cak. Hay ri Gür por a lo nu nda ya rýn baþ la ya cak o lan mü sa ba ka la - ra 45 ül ke den 225 ci va rýn da spor cu ka tý la cak. Mü - sa ba ka lar da ür ki ye a dý na da 10 mil li spor cu on - dra bi le ti al ma ya ça lý þa cak. Boks Fe de ras yo nu Baþ - ka ný yüp Göz geç, ür ki ye nin 10 spor cu i le ka tý la - ca ðý mü sa ba ka lar da 6-7 sýk let te çok id di a lý ol du ðu - nu be lirt ti. Göz genç, ö nem li or ga ni zas yon ön ce si bir o tel de ya pý lan ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la - ma da, mü sa ba ka la rýn ürk bok su nun on dra da tem si li a dý na çok ö nem li ol du ðu nu di le ge tir di. Göz geç, v ru pa ý ta sý o ta Mü sa ba ka la rý nda 45 ül ke den 225 ci va rýn da spor cu nun o lim pi yat vi ze si al mak i çin mü ca de le e de ce ði ni kay de detti. Ü P ig'de baþ ta rab zons por ol mak ü - ze re bir çok ta ký mý ça lýþ tý ran tek nik di rek tör Zi ya Do ðan, spor da þid det ko nu sun da tek - nik a dam dan fut bol cu ya ka dar her ke sin so - rum lu lu ðu ol du ðu nu söy le di. Ma lat ya por a zar la rý Der ne ði ta ra fýn dan Be le di ye on - fe rans a lo nu'nda dü zen le nen ''por, Þid det ve Med ya'' ko nu lu pa nel de ko nu þan Do - ðan, spor da þid de ti ön le yen ya sa la rýn i yi þe - kil de uy gu lan ma sý ha lin de bi linç li bir se yir - ci kit le si nin o lu þa ca ðý ný i fa de et ti. por da þid de tin, za man za man med ya ku ru luþ la - rýn da gün de me gel di ði ni ha týr la tan Do ðan, ''por da þid det ko nu sun da tek nik a dam lar - dan fut bol cu su na her ke sin so rum lu lu ðu var. Bun lar hep bi zim za ma ný mýz da yap mýþ ol du ðu muz ha ta lar dan kay nak lan dý ve bu - gün ön le ne mez hal al dý'' de di. ürk fut bo - lu nun, v ru pa'nýn ön de ge len ül ke le ri nin se vi ye si ne gel me si i çin ya sa la rýn mut la ka uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Do ðan, ''Baþ ta med ya e ði ti ci ro lü nü çok i yi oy nar sa, spor a dam la rý ve yö ne ti ci ler de hep be ra - ber, bir lik te ha re ket e der sek, bi linç li in san - la rý tri bü ne çe kip, bi linç siz le ri ya sa lar la dý - þa rý da tu tar sak, o za man çok ra hat lýk la maç la ra gi dip, sey re di le bi lir'' di ye ko nuþ tu. D: D III V s ki ha kem ve spor yo rum cu su el çuk De re li de, spor da i yi ve kö tü nün ay rýl ma sý i çin ce za ve ö dül kav ra mý nýn uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni belirtti. por da þid det le il gi li ya sa nýn uy gu la na bi lir li ði ko nu sun da ya þa - nan sý kýn tý lar ne de niy le sü re cin o lum suz - lu ða git ti ði ni sa vu nan De re li, ''a ni, ma a le - sef bir ön ce ki þid det ya sa sýn da l por Gü - ven lik u rul la rý'nýn yet ki le ri çok faz la ol - ma sý na rað men uy gu lan ma sýn da ya þa nan o sý kýn tý lar, bir neb ze bu sý kýn tý la rýn se be bi ol ma sa da, bir yol aç mýþ o la bi lir. yüz den bu has sas sü re ci at lat týk tan son ra mut la ka por da Þid det a sa sý'nýn tek rar e le a lýn - ma sý ge re ki yor. Ha ta ya pan var sa, o nun ce za yý çek me si ge re kir. yi ya pan var sa da o nun ö dül al ma sý ge re kir. Bu nun la i yi ve kö tü yü a yýrt e de bi li riz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ziya Doðan açýk konuþtu: eknik Direktör Ziya Do ðan, ''por da þid det ko nu sun da tek nik a dam lar dan fut bol cu su na her ke sin so rum lu lu ðu var. Bun lar hep bi zim za ma ný mýz da yap mýþ ol du ðu muz ha ta lar dan kay nak lan dý ve bu gün ön le ne mez hal al dý'' de di. Doðan, medyanýn eðici bir rol oynamasý halinde spor alanlarýndaki þiddetin önlenebileceðini de söyledi. PD ÞDD HPMZ UÇUUZ ür ki ye'de pro fes yo nel yö ne ti ci li ðin ol ma - dý ðý ný sa vu nan De re li, hiç bir ku lüp te bu nu gör me di ði ni be lir te rek, ku lüp le rin der nek - ler gi bi yö ne til di ði ni, bu ya pý nýn mut la ka de ðiþ me si ge rek ti ði ni söy le di. MD D M por prog ram cý sý r do ðan rý kan da, pa - ne lin med ya i le il gi li o lan bö lü mü nü de ðer - len dir di. Med ya nýn ken di si ni ye ni le ne si ge - rek ti ði ni i fa de e den rý kan, þöy le ko nuþ tu: ''Med ya nýn e ði ti ci yö nün den ön ce doð ru ba - kýþ a çý sý ný ya ka la ma sý la zým. Ben ce e ði tim bi - rin ci si a i le de, i kin ci si de o kul la rý mýz da o lur. Bu nun dý þýn da med ya dan bir e ði tim gö re vi bek le mek ve o so rum lu lu ðu bek le mek ö zel - lik le bu e ko no mik or tam da çok da doð ru de - ðil. Çün kü med ya hep ken di si ni iz let ti re bil - mek i çin ça lý þý yor. Bu na 'de da hil. Biz le - rin de iz len me kay gý sý var ve bi zim de iz len - me kay gý mýz ol ma lý.'' Pa ne le, Ma lat ya Be le di - ye Baþ kan ar dým cý sý ve e ni Ma lat yas por u lüp Baþ ka ný r tan Mum cu, ü per ig ha - ke mi u at rs lan bo ða ve öð ren ci ler ka týl dý. Ü P ÞMPI ZM'D BUGÜ I n Ü Pist Þam pi yo na sý nda 2012 se zo nu i san ta rih le rin de z mir Ül kü a rýþ Pis - ti nde ko þu la cak bi rin ci a yak ya rýþ ma sýy la start a - lý yor. ür ki ye Pist Þam pi yo na sý nda he ye can, se - zo nun a çý lýþ ya rý þý i çin z mir e ta þý ný yor. Ül kü a - rýþ Pis ti nde i san ta rih le rin de FD or ga ni za tör lü ðün de ger çek leþ ti ri le cek ya rýþ lar la be ra ber, al tý a yak lýk ür ki ye Pist Þam pi yo na sý ma - ra to nu start al mýþ o la cak. ürkiye uru dünyanýn en iyi 10 yarýþý içine girdi Bu yýl 48.'si ger çek leþ ti ri le cek Cum hur - baþ kan lý ðý ür ki ye Bi sik let u ru lan - ya'dan 22 i san'da baþ la yýp, 29 i san'da s tan bul'da so na e re cek. ur da 25 ta kým, 200 spor cu i le mü ca de le e de cek. 8 e tap ta ger çek leþ - ti ri le cek tur da spor cu lar, bin 174 ki lo met re lik me sa fe ka te de cek. ur, son yýl la rýn ak si ne, bu yýl, da ha ön ce le ri start ve ril di ði s tan bul'da bi - te cek. on 4 yýl dýr s tan bul'da baþ la yýp, lan - ya'da ta mam la nan tur, s tan bul'un 2012 v ru - pa por Baþ ken ti ol ma sý ne de niy le bu yýl lan - ya'dan baþ la yýp, s tan bul'da ta mam la na cak. u - ru, her yýl ol du ðu gi bi ve u ros port ka nal - la rýn dan can lý ya yýn la na cak ve 123 ül ke ye gö - rün tü ler u laþ tý rý la cak. ur da, mü ca de le e de cek 25 ta kým, 8 e tap ta bin 174 ki lo met re yol ka te de cek. por cu la rýn en çok zor la na ca ðý par ku run 152 ki lo met re lik lan ya-l ma lý e ta bý o la ca ðý be lir til di. ur da e tap lar, ko þu la cak la rý gün ler ve me sa fe le ri þöy le: 1. tap: 22 i san Pa zar: lan ya- lan ya (135 ki lo met re), 2. tap: 23 i san Pa zar te si: lan ya-n tal ya (153 ki lo met re), 3. tap: 24 i san a lý: n tal ya-l ma lý (152 ki lo met re), 4. tap: 25 i san Çar þam ba: Fet hi ye-mar ma ris (132 ki lo met re), 5. tap: 26 i san Per þem be: Mar ma ris-ur gut re is (178 ki lo met re), 6. - tap: 27 i san Cu ma: Bod rum-u þa da sý (179 ki lo met re), 7. tap: 28 i san Cu mar te si: u - þa da sý-z mir (124 ki lo met re), 8. tap: 29 i - san Pa zar: s tan bul-s tan bul (121 ki lo met re). ur'da 9'u pro fes yo nel, 14 ta ne si pro fes yo nel ký ta ta ký mý ve 2 ta ne si de ür ki ye'den ol mak ü ze re 25 ta kým mü ca de le e de cek. ur da son yýl lar da ö nem li ya rýþ lar da þam pi yon luk ya þa mýþ spor cu lar mü ca de - le e de cek. a rý þa cak i sim ler a ra sýn da en dik ka ti çe - ki ci spor cu lar þun lar: n dre Gre i pel (ot to-be li sol), les san dro Pe tacc hi (am pre-id), Mat hew Goss ve ob bi e Mc wen (Gre e ned ge), Mark ens haw ve he o Bos (a bo bank), De nis Galy mzi a nov (a - tus ha), Fran ces co Chicc hi ( me gap har ma-qu ick tep), Ju an Jo se Ha e do (a xo Bank). Bi sik let Fe de ras yo nu min Müf tü oð lu'na gö re Cum hur baþ kan lý ðý Bi sik let u ru dün ya da ki en i yi ilk 10 ya rýþ i çin de bu lu nu yor. He def en i yi 5 i çe re - sin de yer al mak. u ru ka tý lým çok bü yük. Dün ya - da ki 18 pro fes yo nel ta ký mýn 9'u ür ki ye tu run da ko þa cak. y rý ca 14 de pro fes yo nel ký ta ta ký mý bu - ra da o la cak. ür ki ye tu ra 2 ta kým la ka tý la cak. Bu yýl ilk de fa tu run ö zet gö rün tü le ri ya ban cý te le viz yon - lar da ya yýn la na cak. lk de fa Fran sa, Gü ney f ri ka, Ja pon ya, a za kis tan, Hin dis tan ve vus tral ya gi bi ül ke ler de ö zet ya yýn lar o la cak. Du ba i, a na da ve Bel çi ka'da i se can lý ya yýn lar ya pý la cak. Bu ya yýn lar kar þý lý ðýn da sem bo lik de ol sa üc ret a lý na cak. MD- P IÞMI n MD, Bre zil ya lý fut bol cu ey mar'ýn Mes - si'den da ha i yi bir fut bol cu ol du ðu nu söy le yen Pe le'ye ce va bý ný ge cik tir me di. Bir le - þik rap mir lik le ri'nde l Vasl ta ký mý ný ça lýþ tý ran Ma - ra do na, Pe le'nin yap tý ðý a çýk - la ma yý ''ap tal ca'' bul du ðu nu söy le ye rek, ''ey mar'ýn, dün - ya nýn en i yi fut bol cu su ol du - ðu nu söy le ye bi lir si niz. n - cak, Mes si'nin bir baþ ka ge - ze gen den ol du ðu nu ka bul e - der se niz'' de di. F.BHÇ'D ÇM V n F BH Ç u lü bü ük sek Di van u ru lu'nun bu gün kü top lan tý sýn da baþ - kan lýk se çi mi ya pý la cak. Fe - ner bah çe Fa ruk Il gaz e sis - le ri'nde ger çek leþ ti ri le cek top lan tý sa at 10.00'da baþ la - ya cak. op lan tý da, ük sek Di van u ru lu baþ kan lýk se çi - mi de ger çek leþ ti ri le cek. y kul lan ma iþ lem le ri sa at 10.30'da baþ la yýp, 12.30'da so na e re cek. se çim de mev - cut baþ kan ük sel Gü nay i le ku lü bün es ki yö ne ti ci le rin - den n gin Ber ker a day ol - duk la rý ný a çýk la dý. B'de gecenin maçýnda Chicago Bulls. Miami Heat önünde 59'un cu maç ta 45'in ci ga li bi ye ti ni al dý. ÖM' CHCG BU MM H' DVD: B'D ge ce nin ma çýn da, Do ðu on - fe ran sý li de ri Chi ca go Bulls i le i kin ci si Mi a mi He at kar þý kar þý ya gel di. Chi ca - go'da oy na nan ma çý Bulls ka zan - dý ve 59'un cu maç ta 45'in ci ga li bi ye ti ni al dý. Bulls'da, Car los Bo o zer 19 sa yý 11 ri ba und i le ''do ub le do ub le'' yap tý. a ký - mýn en sko rer i kin ci is mi i se ma ça ke - nar da baþ la yan ve yak la þýk 19 da ki ka sü re a lan yle or ver ol du. or ver 17 sa yýy la oy nar ken, u ol Deng i le CJ Wat son da 16'þar sa yý kay det ti. Bulls'un ürk bas ket bol cu su Ö mer þýk, 22 da - ki ka 34 sa ni ye sü re al dý ðý ma çý sa yý a ta - ma dan 8 ri ba und la ta mam la dý. He at'te i se eb ron Ja mes 30, Dwya ne Wa de 21, Chrish Bush 20 sa yý ü ret ti. a yý is ta - tis ti ðin de bu üç lü ye en çok yak la þan i - sim ler, 4'er sa yý kay de den U do nis Has - lem i le Ma ri o Chal mers ol du.

16 en di ken di ni im ha e den ha fý za kar tý! Ü M VÂ U UZ: ÞU B I Â BI Ç D Ü GÜ DÂ ÂMI DÂ I C I CUM Ca mi den can lý yayýn P Müf tü lü ðü nce baþ la tý lan uy gu la may la, çe þit li ne den ler le ca mi ye ge le me yen ler i çin Cu ma na ma zý, va az ve mev lit prog ram la rý ca mi den in ter net a ra cý lý ðýy la can lý ya yým la ný yor. i nop la at tin Ca mi si ne ku ru lan sis tem le çe þit li di ni et kin lik ler in ter net or ta mýn dan can lý ya yým la ný yor. Uy gu la may la, yurt dý þýn da ki ürk va tan daþ la rý nýn, yaþ lý la rýn, en gel li le rin ve ca mi ye ge le me yen ka dýn la rýn ca mi i le ba ðý can lý tu tul ma ya ça lý þý lý yor. inop / aa J film le ri nin de ðiþ mez a raç la rý ken di ken di ni im ha e den bil gi sa yar ge reç le ri dir. Film ler de iz le di ði niz o sah ne ler ar týk ger çek ol du. çin de GP a lý cý sý, ba tar ya ve bir sim kart bu lu nan ta þý na bi lir ha fý za kar tý ü re til di. üm bun lar i çin de ö nem li bil gi ler bu lu nu yor sa ve kay bol duy sa, ha fý za kar tý ný dý þa rý dan ta kip e de bi le ce ði niz an la mý na ge li yor. e ni ha fý za kar tý, cep te le fo nuy la ya da uy du lar sa ye sin de GP i le ta kip e di le bi li yor. a þý na bi lir kart ta ki bel ge le ri niz çok giz liy se, u zak tan da, kar ta e ri þi mi blo ke e de rek bel ge le ri ni zi ko ru ya bi li yor su nuz. n ter net ten on li ne bir iþ lem i le gön de re ce ði niz ký sa me saj, kar tý ný zý teh li ke li el le rin u la þý mý na ka pa tý yor. n cak e ri þi me ka pat mak da ye ter li ol mu yor sa, bel ge le ri kö tü a dam lar dan kur tar mak i çin bir se çe nek da ha bu lu nu yor. Mo u se i le ya pa ca ðý nýz tek bir týk i le kar týn çe kir de ðin de bu lu nan ba tar ya yý ya ka bi lir si niz. Ü rün i çin be lir le nen fi yat i se yak la þýk 70. nternette 1 dakikada neler oluyor? 1 DD FCB' 6 M F GÖÜÜ, GG'D 2 MU ÜZD M PII, W' 320 HP... Ö Z sos yal að la rýn ha ya tý mý za yo ðun bi çim de gir me siy le bir lik te að ü ze rin de ki ve ri ler her ge çen gün da ha bü yük bir hýz la ar tý yor. Bu gün 1 da ki ka da Fa ce bo ok ta 6 mil yon say fa gö rün tü le ni yor, Go og le da 2 mil yo nun ü ze rin de a ra ma ya pý lý yor, wit ter a 320 ye ni he sap ek le ni yor. a þa nan ve ri pat la ma sý að alt ya pý sý ný gi de rek da ha faz la zor lu yor. ek no lo ji sek tö rü nün ön cü is mi In tel, ya þa nan ve ri pat la ma sýy la bir lik te að sað la yý cý la rýn ge le cek te að ka pa si te si ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin çok da ha faz la ça ba la ma sý ge re ke ce ði ni be lir ti yor. Dün ya ça pýn da kul la ný cý la rýn mo bil ci haz la ra ve að ü ze rin de ki vi de o pay la þým si te le ri ne yö ne lik il gi si, að alt ya pý sý nýn ö ne mi ni çok net bi çim de göz ler ö nü ne se ri yor. Mo bil ci haz lar, sos yal med ya ve lo kas yon uy gu la ma la rý, mü zik ve ya vi ral vi de o ya yý ný gi bi ni met ler den ya rar la na bil me miz i çin sað lam bir að alt ya pý sý nýn des tek le di ði hýz lý bir ve ri a ký þý ge re ki yor. Þu an da tek bir da ki ka da glo bal IP að la rýn da ne re dey se 640 e raby te lýk ve ri ha re ket e di yor. r tan a kýl lý te le fon ve sos yal að uy gu la ma kul la ný mý bu ve ri dal ga sýn dan çok da ha faz la sý nýn yak laþ tý ðý ný i þa ret e di yor. Gü nü müz ve ri hac mi, að sað la yý cý la rý bant ge niþ li ði ne kar þý doy mak bil mez bir aç lýk la baþ et mek du ru mun da bý ra ký yor. Ge le cek te bu ta le bin çok da ha bü yük bo yut la ra gel me si bek le ni yor. Ha li ha zýr da a ða bað lý ci haz la rýn sa yý sý kü re sel nü fus la ba þa baþ gi der ken 2015 yý lýn da bu sa yý nýn nü fu sun i ki ka tý na u la þa ca ðý ön gö rü lü yor. Bun dan sa de ce 3 yýl son ra, sa de ce 1 sa ni ye de IP að la rýn dan ge çen bütün vi de o la rý gö rün tü le mek 5 yý lý mý zý a la cak. B DD Þ sa de ce mo bil ve vi de o kul la ný mý nýn ar dýn da ki að ka pa si te si ih ti ya cý nýn bü - yük lü ðü nü göz ler ö nü ne se ren ba zý kü - çük bil gi ler. Gü nü müz de bir da ki ka da: l 204 mil yon e-pos ta gön de ri li yor l Flickr da 20 mil yon fo toð raf gö rün tü le ni yor l Fa ce bo ok ta 6 mil yon say fa gö rün tü le ni yor l Go og le da 2 mil yo nun ü ze rin de a ra ma ya pý lý yor l o u tu be da 1.3 mil yon vi de o gö rün tü le ni yor l 277,000 ki þi Fa ce bo ok a gi ri yor l we et a tý lý yor l ma zon da do lar lýk sa týþ iþ le mi ya pý lý yor l Pan do ra dan 61,141 sa at lik mü zik ya yý ný ya pý lý yor l uy gu la ma in di ri li yor l Flickr a 3,000 fo toð raf yük le ni yor l ki þi mo bil ci haz kul lan ma ya baþ lý yor l 320 nin ü ze rin de wit ter he sa bý ek le ni yor l 135 bot net en fek si yo nu ger çek le þi yor l 100 ün ü ze rin de in ke din he sa bý a çý lý yor l o u u be a 30 sa at lik vi de o yük le ni yor l 20 ki þi kim lik bil gi le ri ni çal dý rý yor l 6 ye ni Wi ki pe di a ko nu su ya yýn la ný yor Bugün 1 dakikada Facebook ta 6 milyon sayfa görüntüleniyor, Google da 2 milyonun üzerinde arama yapýlýyor, witter a 320 yeni hesap ekleniyor. aþanan veri patlamasý að altyapýsýný giderek daha fazla zorluyor. Ba ca ðý dökümden dayanýklý! BM a dam la rý nýn a ðus tos bö ce ði nin ba ca ðý nýn ya pý sý ü ze rin de yap týk la rý ça lýþ ma, ba ca ðýn es nek lik ve ký rýl ma ya da ya nýk lý lýk a çý sýn dan ta bi at ta ki en da ya nýk lý çok ta ba ka lý mal ze me ol du ðu nu gös ter di. r lan da nýn Dub lin þehrin de ki ri nity Col le ge yük se ko ku lun da mü hen dis o la rak ça lý þan Dr. Jan-Hen ning Dirks baþ kan lý ðýn da ki bi lim a dam la rý, a ðus tos bö ce ði ba ca ðý ný bü ke rek çat lat mak i çin ne bo yut ta bir e ner ji ye ih ti yaç bu lun du ðu nu be lir le mek i çin yap týk la rý ça lýþ ma yý he Jo ur nal of x pe ri men tal Bi o logy ad lý bi lim sel der gi nin in ter net si te si ne ya yým la dý. Ba ca ðý bük mek su re tiy le çat lat mak i çin ge rek li e ner ji nin 5,56 ki lo jul m ü ze ri -2 ol du ðu nu bu lan a raþ týr ma cý lar bu nun bir dök me de mi ri ko par mak i çin ge rek li e ner ji den da ha yük sek ol du ðu na dik ka ti çek ti. Bul gu la rý nýn, a ðus tos bö ce ði ba ca ðý nýn in san ke mi ðin den da ha da ya nýk lý ve ke mik baz lý boy nuz la e þit da ya nýk lý lýk ta ol du ðu nu gös ter di ði ni an la tan a raþ týr ma cý lar, bu so nuç la ra gö re a ðus tos bö ce ði ba ca ðý nýn ta bi at ta ki en da ya nýk lý çok ta ba ka lý mal ze me ol du ðu nun or ta ya çýk tý ðý na i þa ret et ti. Bi lim a dam la rýnýn, a ðus tos bö cek le ri nin yap týk la rý yük sek çarp ma ya di renç li sýç ra yýþ la ra kar þý ko ya bil me le ri i çin böy le si ne da ya nýk lý ba cak la ra ih ti ya cý bu lun du ðu nu be lir tmesi; hiçbir þeyin tesadüf olmadýðýný, her þeyin onsuz lim ve udret ahibi bir Zat tarafýndan yaratýldýðýný gösteriyor. raþtýrma, aðustos böceði bacaðýnýn dayanýklýlýðýný ispatladý. Dinlediði ur ân dan etkilendi, slâmiyet i seçti GÜ C uy ruk lu Ma ri na Jin jo la va, ar ka daþ la rý nýn teþ vi kiy le ka týl dý ðý soh bet ler de din le di ði u r ân-ý e rim den et ki le ne rek s lâ mi yet i seç ti ve Mer ve a dý ný al dý. Bo lu ya yer le þen ve ma hal le sa kin le ri nin teþ vi kiy le u r ân-ý e rim soh bet le ri ne ka tý lan Jin jo la va, 1,5 ay bo yun ca soh bet le re de vam et ti. oh bet ler de din le di ði u r ân-ý e rim den et ki le ne rek Müs lü man ol ma ya ka rar ve ren Jin jo la va, Bo lu Müf tü lü ðü ne mü ra ca at et ti. Müf tü lük te dü zen le nen ih ti da tö re nin de e li me-i Þe ha det ge ti re rek Müs lü man o lan Jin jo la va, Mer ve a dý ný al dý. Bo lu Müf tü sü Meh met Þa hin, Jin jo la va ya me al li ur ân-ý e rim, s lâm l mi ha li i le u r'ân-ý e rim e lif ba sý he di ye et ti. Jin jo la va, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Müs lü man ol du ðum i çin çok mut lu yum. l lah na sip et ti Müs lü man ol dum. Müs lü man ol ma yý çok is te miþ tim. e bep o lan la ra te þek kür e de rim de di. Bo lu / a a Bolu Müftülüðünde ihtida töreni gerçekleþtirildi.

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı

BÝR YAN DA ÞÝDDET BÝR YAN DA OYUN

BÝR YAN DA ÞÝDDET BÝR YAN DA OYUN P DÜID MZ DZ P uür dün Müs lü man ar deþ ler eþ ki lâ tý Baþ ka ný Mu ham med Be di, a ma - zan a yý bo yun ca bir çok te le viz yon di zi si ne ak va ya za rar ver me si ge rek çe - siy le tep ki gös

Detaylı