(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)"

Transkript

1 İŞ PLANI DOSYASI

2 (Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

3 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci ERCAN YAMANER 1.2 ĠĢ Fikrinin Kısa Tarifi TOPTAN KUMAŞ ALINIP FABRİKA İÇİNDE KESİLİP, BIÇILIP DİKİLECEKTİR TEKRAR BAGLI OLUNAN FABRİKAYA VERİLECEKTİR.. DEFOLULAR DA PERAKENDE ŞEKLİNDE SATIŞ YAPILACAK. 1.3 Genel Olarak ĠĢ Kurma Süreci Planı ORTAKLARIN BĠRĠKĠMLERĠ VE BANKA KREDĠSĠ ĠLE ĠġYERĠ VE EKĠPMANLAR SAĞLANACAKTIR.GEREKLĠ ĠZĠNLER ALINARAK FAALĠYETE GEÇĠLECEKTĠR. ĠġLETMEDE ORTAKLARIN YANISIRA ÜRETĠMDE ÇALIġAN 5 ĠġÇĠ BULUNACAKTIR. 1

4 2. GĠRĠġĠMCĠ 2.1 GiriĢimcinin KiĢisel Özellikleri KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Adresi ERCAN YAMANER NUR SOK. GÜL APT. NO:10-A ANKARA Telefon Doğum Yeri ÇUBUK Doğum Tarihi Fax Medeni Durumu BEKAR Eğitim Durumu Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu: KOCAELĠ ÜNV.TEF. Bölümüz: ELEKTRONĠK ÖĞRT. Mezuniyet Tarihiniz: 2007 Katıldığınız kurs/seminer v.b programlar Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Verilen Belge 2006 Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERĠ 5 GÜN Bildiği Yabancı Dil: ĠNGĠLĠZCE Düzeyi*: ORTA Düzeyi: Bilgisayar Kullanma Deneyimi: WORD,EXCEL,POWERPOĠNT AUTOCAD-WORKBENCH-BOARDMAKER-MATLAB-C-C++ -ĠNTERNET * Temel Orta Ġyi 2

5 2.1.3 ÇalıĢtığı ĠĢler Bugüne kadar çalıģtığınız iģyerlerini sondan baģa doğru belirtiniz. ÇalıĢma Döneminiz ĠĢyeri Adı Bölümünüz Göreviniz ÇalıĢma Süreniz 2006 NUR TEKSTİL ATÖLYE USTA 1 YIL 2003 GÜL TEKSTİL ATÖLYE KALFA 1 YIL 2000 GÜL TEKSTİL ATÖLYE MAKİNACI 5 AY 1999 GÜL TEKSTİL DEPO AYAKÇI 1 YIL Bilgi-Beceri ve Deneyimler ĠĢ fikrinizin baģarısı açısından olumlu etkileri olacağına inandığınız diğer bilgi, beceri ve deneyimlerinizi belirtiniz. PAZARLAMA,ÜRETĠM VE YÖNETĠM KONULARINDA YETERLĠ SEVĠYEDE OLDUGUMA ĠNANIYORUM.ORTAKLARIMIN YARDIMLARINI DA ALACAĞIM. 2.2 GiriĢimcinin ĠĢ Fikrini Seçme Nedenleri BU ĠġTE BAġARILI OLMA ĠSTEĞĠ GEÇMĠġ TECRÜBELER SONUCUNDA BU ĠġĠ YAPABĠLECEĞĠM ĠNANCI YETERLĠ KAZANCI SAĞLAYABĠLMEK VE KAR ELDE EDEBĠLMEK 3

6 2.3 GiriĢimcinin Hedefleri GiriĢimcinin kısa dönemli hedefleri ĠĢinizi kurduğunuz ilk yılda ulaģmayı planladığınız hedefleriniz nelerdir? MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ SAĞLAMAK Ġġ AKIġININ DÜZENLĠ OLARAK DEVAM EDEBĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK KAR ELDE EDEBĠLMEK GiriĢimcinin orta dönemli hedefleri ĠĢinizde ilk beģ yıl içinde ulaģmak istediğiniz hedefler nelerdir? MÜġTERĠ KĠTLESĠNĠ GENĠġLETMEK Ġġ AKIġINI SAĞLAMAK KARI ARTTIRMA GiriĢimcinin uzun dönemli hedefleri ĠĢletmenizin beģinci yılından sonra ulaģması gereken hedefleri neler olarak görüyorsunuz? ĠġLETMENĠN BÜYÜK MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLĠR HALE GETĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK DĠĞER FĠRMALARLA ORTAKLIK YOLUNA GĠDEBĠLMEK KARLILIĞI BÜYÜK ORANLARA ÇIKARABĠLMEK 4

7 3. KURULACAK ĠġĠN TEMEL NĠTELĠKLERĠ ve KURULUġ DÖNEMĠ PLANI NEDĠR? 3.1 ĠĢin sahip olacağı yasal statü GiriĢimci iģi hangi iģletme türüne göre kuracaktır? Nedenleri nelerdir? ADĠ ORTAKLIK YAPILACAKTIR. NEDENĠ, ĠġĠ BU ġekġlde KURMANIN KOLAYLIĞI,YASAL SORUMLULUĞUN AZ OLMASI ORTAKLARLA SORUMLULUKLARI PAYLAġABĠLMEK 3.2 ĠĢin kuruluģunda ortaklık yapısı ve özellikleri Kurulacak iģletmenin ortakları kimlerdir ve ortaklık pay dağılımı nedir? Kurucu Ortaklar Ortaklık Payları ERCAN YAMANER %51 METĠN TAYLANHAN % Ortakların iģletmeye katkıları neler olacaktır ve iģletmede alacakları görevler nelerdir? ERCAN YAMANER-TEKSTĠL KONUSUNDA YETERLĠ YETENEĞE SAHĠP, YÖNETĠM VE SATINALMA KONULARINDA YARDIMCI OLACAKTIR. METĠN TAYLANHAN KUMAġ KESĠM VE NAKĠL TESLĠM KONUSUNDA UZMAN, MAL KONTROL ETMEDE YARDIMCI OLACAK. GĠRĠġ-ÇIKIġINI 5

8 3.3 ĠĢin kurulması için alınması gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer resmi dökümanlar Ġzin / Ruhsat / Kayıt Ġlgili Kurum YaklaĢık Süre ĠġYERĠ AÇMA RUHSATI BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2 GÜN ġġrket SÖZLEġMESĠ NOTER 1 GÜN VERGĠ KAYIT ĠġLEMLERĠ VERGĠ DAĠRESĠ 2 GÜN ġġrket KURULUġ ĠZNĠ SANAYĠ VE TĠC. BAKANLIĞI 2 GÜN 6

9 4. Ġġ FĠKRĠNĠN PĠYASA VE TALEP ÖZELLĠKLERĠ ARAġTIRMASI SONUÇLARI 4.1 ĠĢ fikrinin içinde bulunduğu sektör/altsektörler hangileridir ve özellikleri nelerdir? TEKSTĠL ĠMALAT SEKTÖRÜ ĠNSANLARIN MEVSĠMLĠK GĠYĠM ĠHTĠYACINI KARġILAYACAK. 4.2 Kurulacak iģletmenin iliģki içinde bulunacağı müģteri, girdi ve iģgücü piyasaları ve temel özellikleri nelerdir? ĠġLETMENĠN MÜġTERĠ AĞI DEFOLU MALLARIN SATIġ YAPILDIĞI DÜKKANLAR. ÜRETĠLEN T-SHIRTLER TOPTANCIYA TESLĠM EDĠLĠR. 4.3 Ürün ya da hizmetin sunum bölgesi ve bölge içinde müģteri kitlesi kimlerdir ve bu kitlenin talep özellikleri nelerdir? ÜRÜN ÜRETĠM YERĠ TEKSTĠL SEKTÖRÜNÜN EN CANLI YERĠ OLAN ĠZMĠRDE KURULACAKTIR.MÜġTERĠ KĠTLEM KISITLI OLUP SADECE ÜRETĠMDE OLġAN DEFOLU MALLARIN SATILDIĞI UFAK ÇAPLI DÜKKANLARDIR.ÜRETĠLEN MALLAR DĠREK FABRĠKAYA NAKLEDĠLĠYOR. 7

10 4.4 GiriĢimcinin hedeflediği sunum bölgesinde rakipler kimlerdir, özellikleri nelerdir? 4.5 Ürünlerin ya da hizmetlerin müģterilere tanıtımında temel alınacak faktörler nelerdir? ĠġYERĠ TABELASI EL ĠLANLARI ĠNTERNET REKLAMLARI BU ġekġlde MÜġTERĠLERE ULAġABĠLMEK HEDEFLENMEKTEDĠR.AYNI ZAMANDA MÜġTERĠLERLE YÜZYÜZE GÖRÜġME YAPILACAKTIR.MÜġTERĠLERE TEKLĠFLER GÖTÜRÜLECEKTĠR. 8

11 5. ĠġLETMENĠN UYGULAYACAĞI PAZARLAMA PLANI 5.1 SatıĢ ve Pazarlama ÇalıĢmalarında Temel Hedefleriniz Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaģmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz. PAZARDA ĠLK YIL SONUNDA BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE YER EDĠNEBĠLMEK VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK. ÜÇÜNCÜ YIL SONUNDA ĠZMĠR VE EGE BÖLGESĠ SINIRLARINDAKĠ TEKSTĠL FABRĠKALARININ T-SHIRT ĠHTĠYACINI KARġILAMAYI AMAÇLANMAKTADIR UlaĢmak istediğiniz müģteri grupları kimlerdir? BÜYÜK ÖLÇEKLĠ FABRĠKALARA ÜRETĠMĠ SAĞLAMAK MüĢteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir? ĠHALA USULÜ ÇALIġIYORUZ. 9

12 5.2 Rekabete Yönelik Önlemler Kurulacak iģletmenin rakipleri karģısında güçlü olacağı yönler nelerdir? ÇALIġAN ELEMANLARIN DĠĞER FĠRMALARDAKĠ ÇALIġANLARA ORANLA ĠġLERĠNDE YETERLĠ TEKNĠK BĠLGĠ VE TECRÜBEYE SAHĠP OLMALARI ULAġILABĠLECEK MÜġTERĠ KĠTLESĠNĠN ĠġLETME SAHĠPLERĠYLE YAKIN ĠLĠġKĠLERĠ ÜRETĠMDE KULLANILACAK MALZEMELERĠN UZUN VADELĠ OLARAK ELDE EDĠLMESĠ FĠYAT POLĠTĠKASI Kurulacak iģletmenin rakipleri karģısında zayıf olacağı yönler nelerdir? RAKĠPLERĠN GEÇMĠġTEN GELEN TECRÜBE VE DENEYĠMLERĠ TANINMIġ FĠRMALAR OLMALARI ĠĢletmenizin kuruluģ döneminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız önlemler nelerdir? ĠġLETMENĠN TANINMASI VE PĠYASADA YER EDĠNEBĠLMESĠ ĠÇĠN ÇALIġMAK ÇALIġANLARIN BĠLGĠ DÜZEYLERĠNĠ VE PRATĠKLERĠNĠ SÜREKLĠ GELĠġTĠRME VE BUNLARI MÜġTERĠLERLE PAYLAġMAK 10

13 5.3 ĠĢletmenin Tahmini SatıĢ Planı Kuracağınız iģletmede ilk yıl ulaģmayı planladığınız aylık satıģ ya da hizmet düzeylerini ürün adeti ya da adam-ay birimiyle gösteren "Ürün/Hizmet SatıĢı Planı(aylık)" tablosunu hazırlayınız ĠĢletmenizde hedef aldığınız yıllık satıģ ya da hizmet gerçekleģmelerinin yıl içi dönemlere dağılımı nedir? Aylara göre satıģ düzeyi değiģimini etkileyen faktörler nelerdir? YILLIK SATIġLARDA HEDEFLENEN ÜRETĠMĠN YAPILIP BUNLARIN HEPSĠNĠ ELDEN ÇIKARABĠLMEK ESASTIR.TEKSTĠL SEKTÖRÜNÜN YOĞUN OLARAK AKTĠFLEġMEYE BAġLADIĞI YAZ AYLARINDA ÜRETĠM ARTMAKTADIR.DĠĞER AYLARDA TALEBE GÖRE SĠPARĠġ USULU ÜRETĠM GERÇEKLEġECEKTĠR Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 10 yıllık iģletme dönemi için satıģ düzeylerinde beklediğiniz geliģme Ģeklini açıklayınız. ĠKĠNCĠ YILIN SONUNDA ĠġLETMEDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN ÜRETĠMLERĠN HEPSĠNĠ MÜġTERĠLERE AKTARABĠLMEK AMAÇLANMAKTADIR.ĠġLETMENĠN GELĠġMESĠNE BAĞLI OLARAK ÜRETĠM ARTACAK VE SATIġLARDA BU DOĞRULTUDA ARTACAKTIR. ON YILLIK SÜREÇ ĠÇERĠSĠNDE ĠġLETMENĠN BÜYÜMESĠ VE SATIġLARIN ARTAN PĠYASA TALEPLERĠNE GÖRE DAHA FAZLA OLMASINI SAĞLAMAK. 11

14 12

15 Ürün/Hizmet SatıĢı Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Ürün/Hizmet T-SHIRT (ADET) TOPLAM

16 5.4 Ürün ya da Hizmetlerinizin SatıĢ Bedelleri Ürünlerinizin ya da hizmetlerinizin toplam birim maliyetlerini, birim ürün/hizmet karģılığında beklediğiniz kazanç oranlarını ve satıģ fiyatlarını aģağıdaki tabloya kaydediniz. Ürün/Hizmet Toplam Birim Maliyet Hedeflenen Kazanç Oranı Birim SatıĢ Fiyatı T-SHIRT 10 % Ürün ya da hizmetlerinizin satıģ fiyatlarını belirlerken politikanız nedir? RAKĠP FĠRMALARIN UYGULADIĞI FĠYATLAR GÖZÖNÜNDE TUTULMAKTADIR. MÜġTERĠLERĠN ÖDEYEBĠLECEĞĠ FĠYATLARDAN SATIġ YAPILMAKTADIR Hizmet sektöründe iseniz hizmetlerinizin fiyatlarını ne Ģekilde belirlemektesiniz? 14

17 5.5 Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye UlaĢtırma Metotları ĠĢletmenin pazarlama çalıģmaları ve müģteri kitleniz açısından yerleģim yeri hangi özelliklere sahip olmalıdır? ĠġLETME, TEKSTĠL FĠRMALARINA YAKINLIK VE PAZARLAMANIN KOLAY YAPILABĠLMESĠ ADINA FAALĠYET GÖSTERECEKTĠR.AYRICA TEKSTĠL FĠRMALARINA ULAġIM BU BÖLGEDEN KISA OLABĠLMEKTEDĠR ĠĢletmenizin müģterilere ulaģmak için kullanacağı dağıtım/iletiģim kanalları nelerdir? BĠREBĠR FĠRMALARLA GÖRÜġMELER VE TEKLĠFLER YAPILACAKTIR. REKLAMLAR VE EL ĠLANLARI HAZIRLANACAK VE TANIDIKLARLA MÜġTERĠ KĠTLESĠNE ĠġLETMENĠN FARKLILIĞI ANLATILMAYA ÇALIġILACAKTIR. AYRICA ĠNTERNET REKLAMLARIDA KULLANILACAKTIR Dağıtım ya da kitleye ulaģım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır? ÜRÜNLERĠN TESLĠMĠNDE ARACI KULLANILMAYACAKTIR.ĠġLETMEMĠZ BĠZZAT TESLĠMATI YAPACAK YADA MÜġTERĠLER KENDĠLERĠ GELĠP ALACAKLARDIR Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir? ĠġLETMEYE AĠT BĠR ARAÇ 15

18 5.6 Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalıģmalarınız ya da müģteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır? BĠREBĠR FĠRMALARLA GÖRÜġMELER VE TEKLĠFLER YAPILACAKTIR. REKLAMLAR VE EL ĠLANLARI HAZIRLANACAK VE TANIDIKLARLA MÜġTERĠ KĠTLESĠNE ĠġLETMENĠN FARKLILIĞI ANLATILMAYA ÇALIġILACAKTIR. AYRICA ĠNTERNET REKLAMLARIDA KULLANILACAKTIR Ġlk aģamada tanıtım çalıģmalarınızı yönelteceğiniz müģteri kitleleri hangileridir? TEKSTĠL FĠRMASI Reklam ve tanıtım çalıģmalarına ayıracağınız bütçe nedir? TÜM REKLAM FAALĠYETLERĠ ĠÇĠN AYLIK Reklam ve tanıtım çalıģmalarının ürün ya da hizmetlerinizin satıģ miktarına ne yönde katkısı olacaktır? YAPACAĞIMIZ TANITIM VE REKLAMLARIN ĠġLETMEMĠZE OLUMLU KATKILARI OLACAĞINI UMMAKTAYIZ.RAKĠP FĠRMALARLA KIYASLANMA SANSIMIZ OLACAK VE ÜRÜNLERĠMĠZĠN SATIġINDA BĠR ÖNCEKĠ AYLARA ORANLA DAHA FAZLA SATIS OLMASI AMAÇLANMAKTADIR. 5.7 ĠĢletmeniz Ġçin Yapacağınız Pazarlama ÇalıĢmalarının Aktivite Planı Tüm pazarlama çalıģmalarınızı "ĠĢletme Pazarlama Aktivite Planı (aylık) tablosuna kaydederek, zamanlamasını ve sorumlularını belirleyin. 16

19 ĠĢletme Pazarlama Aktivite Planı (Aylık) Pazarlama Aktiviteleri Sorumlu Bedel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

20 6. ÜRÜN VE HĠZMET ÜRETĠMĠNDE KULLANILACAK TEMEL SÜREÇLER VE ÜRETĠM PLANI 6.1 Ürün ya da Hizmet Üretimi ĠĢ AkıĢı ve Üretim Planlaması Ürün ya da hizmetlerin müģterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aģamaları gösterir "Üretim ĠĢ AkıĢ ġemanızı" çiziniz? Üretim iģ akıģının çeģitli bölümleri için alternatif metotlar var mıdır? Sizin tercih ettiğiniz metod hangisidir? Nedenleri nelerdir? ÜRETĠM Ġġ AKIġI ĠÇĠN DEĞĠġĠK BĠR YOL ĠZLENEMEMEKTEDĠR Pazarlama planında belirtilen satıģların gerçekleģtirilmesi için gerekli aylık üretim planlarınız nedir? Üretim Planı tablosunu doldurunuz Üretim planınıza uygun üç yıllık dönemsel kapasite kullanım oranlarınızın yaklaģık düzeyleri nelerdir? OCAK-NĠSAN DONEMLERĠ: 5000 ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ MAYIS-AĞUSTOS DONEMLERĠ: ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ EYLÜL-ARALIK DONEMLERĠ: 5000 ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ 18

21 6.2 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar Üretim iģ akıģına göre gerekli makine ve ekipmanların türleri nelerdir? ĠĢ Grupları Gerekli Makine-Ekipman KUMAġ KESME MAKĠNA Makine-Ekipman Gereksinimi tablosunu hazırlayınız ĠĢletmede kullanılmasına karar verilen makine ve ekipmanın seçimini belirleyen özellikler nelerdir? DAYANIKLI OLMALARI UZUN SÜRE KULLANILABĠLĠR OLMALARI KALĠTELĠ VE ĠġĠ SÜRDÜREBĠLMELERĠ 19

22 20

23 Üretim Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Ürün/Hizmet T-SHIRT (ADET) TOPLAM

24 BĠRĠM BAġINA Makine-Ekipman Gereksinim Tablosu Makine-Ekipman Adeti Marka-Model Maliyeti Ödeme Planı KABLO 100METRE 250 NAKĠT MAKĠNE 5 SIEMENS NAKĠT MASA NAKĠT BUHARLI ÜTÜ 5 ECA NAKĠT 22

25 6.3 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler Ürününüzün oluģumu sırasında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün içinde miktarları nelerdir? Ürün Adı Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri Birim Miktar KABLO 250 MAKĠNE MASA 1000 BUHARLI ÜTÜ Hammadde ve diğer girdilerin temin edileceği yer, koģullar, fiyat ve diğer açıklamaları içeren Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları tablosunu hazırlayınız Üretim planına göre üretimde kullanılacak aylık girdi ihtiyacı nedir? "Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık)" tablosunu doldurunuz. 23

26 6.4 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli ĠĢgücü Üretim iģ akıģ Ģemasına göre üretim aktivitelerini oluģturan iģ grupları nelerdir? KUMAġIN KESĠLMESĠ DĠZME AġAMASI DĠKĠM AġAMASI ĠĢ gruplarının gerektirdiği iģgücü grupları ve nitelikleri nelerdir? ĠĢ Grupları Gerekli ĠĢgücü ĠĢgücü Nitelikleri ÜRETĠM 3 USTALIK ĠSTEYEN NAKLĠYE 1 TAġIMACILIK BĠLGĠSĠ SATIN ALMA 1 SATIN ALMA KONULARINDA BĠLGĠ,TECRÜBE PAZARLAMA,SATIġ 1 PAZARLAMA VE SATIġ KONULARINDA DENEYĠM 24

27 6.4.3 Üretim ĠĢgücü Planı tablosunu hazırlayınız Brüt iģgücü ücretlerini ne Ģekilde belirlediniz? ÇALIġAN PERSONEL ALACAĞI MAAġLA HAYATINI SÜRDÜREBĠLECEK,MAAġINDAN ÖTÜRÜ ĠġĠNDEN NEFRET ETMEYECEK. ĠġÇĠNĠN SĠGORTA PRĠMLERĠ ZAMANINDA ÖDENECEKTĠR. KENDĠ GAYRETLERĠYLE MÜġTERĠ KAZANDIRIRSA PRĠM ÖDENECEKTĠR ĠĢletmenin üretim akıģında ihtiyaç duyduğunuz iģgücünü nasıl temin edeceksiniz? TEKSTĠL KONUSUNDA DENEYĠMLĠ,YETERLĠ TEKNĠK BĠLGĠYE SAHĠP BĠREYLER OLMASININ YANISIRA HUY VE KARAKTER BAKIMINDAN ĠYĠ BĠREYLER TERCĠH EDĠLECEKTĠR. 25

28 6.5 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Seçilen KuruluĢ Yeri ve ĠĢyeri Özellikleri ĠĢletmenin kurulması için seçilen yerin özellikleri ve seçilme nedenleri nelerdir? ĠġLETMENĠN KURULACAĞI YER BASLANGIÇTA HEDEFLENEN MÜġTERĠLERĠN BULUNDUĞUKLARI YERDĠR. DĠĞER FĠRMALARLA ĠLETĠġĠMĠN KOLAY OLMASI TEKSTĠL ġġrketlerġnġn YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE BULUNMASI 26

29 6.5.2 ĠĢyerinde, ürün ya da hizmetlerin elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/ donanımın özelliklerini aģağıdaki tabloda kısaca belirtiniz. Tesisat/Donanım Türü Elektrik Tesisatı Özellikleri AYDINLATMA VE ELEKTRĠKLĠ ALETLERĠN KULLANIMI ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. Su Tesisatı LAVABO VS. ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. Isınma Tesisatı KALORĠFER VEYA DOĞALGAZLI BĠR ISINMA GERÇEKLEġMELĠDĠR. Aydınlatma Tesisatı YETERLĠ ĠġYERĠ AYDINLATMASI OLMALIDIR. Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi ĠġYERĠNE AĠT BĠR TELEFON VE DÖKÜMANLARIN, BĠLGĠLERĠN VS ARġĠVLENMESĠ ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR GEREKSĠNĠMĠ VARDIR. Ofis Donanımı ĠġLETME ĠÇĠ MUTEVAZĠ BĠR OFĠS 27

30 Hammadde Ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları Tablosu Hammadde/Malzeme Satıcı Firma Birim SatıĢ Bedeli Açıklama* KABLO YETER SEVĠYE 200 NAKĠT MONTAJ DOLABI NAKĠT SĠGORTALAR SĠEMENS 6 30 NAKĠT NAKLĠYE FĠRMA TARAFINDAN ÜCRETSĠZ YAPILACAKTIR. * Ödeme koģulları, teslimat süresi, teslimat miktarı, nakliye koģulları 28

31 Hammadde Ve Diğer Malzemeler Temin Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Hammadde/Diğer Girdiler(ADET) T-SHIRT

32 Üretim ĠĢgücü Planı ĠĢ Grubu Görev Türü ĠĢgücü Sayısı Brüt ĠĢgücü Ücreti T-SHIRT ÜRETĠM ÜRETĠM 3 ASGARĠ ÜCRET NET 500 ÖDENECEKTĠR. 30

33 7. ÖRGÜTLENME VE YÖNETĠM PLANI Kurulacak iģin, üretim dıģındaki temel süreçleri (satınalma ve pazarlama satıģ) hangi iģ gruplarını içermektedir? MALZEMECĠLERLE ĠRTĠBATA GEÇME VE UYGUN FĠYATLAR ÜZERĠNDE ALIMLAR YAPMA TOPLU ALIMLAR SONUCU ĠNDĠRĠMLERDEN FAYDALANMA NAKLĠYE GĠDERLERĠ ĠÇĠN ĠġLETMENĠN EK KAYNAKLARINDAN FAYDALANMA SATIġ VE PAZARLAMA DEPARTMANI ĠÇĠN UYGUN TEKLĠFLER SUNABĠLECEK YERLERĠ BULMA ĠġLETMENĠN REKLAMINI YAPABĠLME Kurulacak iģin destek süreçleri (iģ yönetimi, kontrol ve idari iģler) hangi iģ gruplarını içermektedir? Ne Ģekilde yürütülecektir? YÖNETĠMĠ SAĞLAYABĠLME Ġġ AKIġININ SÜREKLĠLĠK ARZETMESĠNĠ SAĞLAYABĠLME ÇALIġANLARLA ĠLĠġKĠLERĠN DÜZENLENMESĠ VERGĠ DAĠRESĠ, DEFTER TUTMA ĠġLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ 31

34 7.1.3 "Üretim DıĢı Aktiviteler ĠĢgücü Planını" hazırlayınız ĠĢletmenin üretim, üretim dıģı temel aktiviteler ve destek aktiviteler ile ilgili tüm iģ gruplarını kapsayan örgüt Ģemasını hazırlayınız ĠĢletmede örgüt Ģemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Bu aģamada bu görevleri yürütücek kiģilerden belirledikleriniz var mı? Var ise iģle ilgili kısa özgeçmiģlerini yazınız. 32

35 Üretim DıĢı Aktiviteler ĠĢgücü Planı ĠĢ Grubu Görev Türü ĠĢgücü Sayısı Açıklama NAKLĠYE ULAġIM SATIN ALMA HAMMADDE ALIMI PAZARLAMA,SATIġ PAZARLAMA VE SATIġ

36 ĠġLETME ÖRGÜT ġemasi 34

37 GÖREV, YETKĠ ve SORUMLULUKLAR Görevin Adı Bağlı Olduğu Birim Vekalet Edecek Kadro :T-SHIRT SATIġI,PAZARLANMASI :PAZARLAMA VE SATIġ DEPARTMANI :SATIN ALMA DEPARTMANI 1. ÜRETĠLEN SATIġI VE PAZARLAMASINI YAPACAKTIR. 2. REKLAM ĠġLERĠNDEN SORUMLUDUR. 3. MÜġTERĠ TEMĠN ETMEKLE GÖREVLĠDĠR. Hazırlayan :ERCAN YAMANER Onaylayan :METĠN TAYLANHAN 35

38 ÖZGEÇMĠġ Adı, Soyadı :ERCAN YAMANER Doğum Tarihi :1983 Bildiği Diller :ĠNGĠLĠZCE Eğitim Bilgileri KOCAELĠ ÜNV. TEF. ELEKTRONĠK ÖĞRT ÇUBUK TEKNĠK LĠSESĠ ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ Temel Nitelikleri ELEKTRONĠK KONUSUNDA YETERLĠ BĠRĠKĠM,ASANSÖR KUMANDO PANOSU ĠMLATINDA GEÇMĠġ BĠRĠKĠM VE TECRÜBE ĠĢ Deneyimi 2006 NUR TEKSTĠL USTA 1 YIL 2003 GÜL TEKSTĠL KALFA 5 AY 2000 GÜL TEKSTĠL MAKĠNACI 5 AY 1999 GÜL TEKSTĠL AYAKÇI 1 YIL Katılınan Seminer, Konferans, vb. Aktiviteler 2006 Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERĠ Referanslar 36

39 8. ĠġLETME FĠNANSAL PLANI 8.1 ĠĢletmenin kurulması için gerekli yatırım ve iģletme sermayesi ihtiyacı ĠĢin kurulması için gerekli sabit yatırım ihtiyacını gösteren "BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı Tablosu" hazırlayınız ĠĢletmenin mevcut çalıģma planlarına uygun olarak sabit ve değiģken iģletme giderlerini hesaplayarak, "ĠĢletme Giderleri Ġhtiyacı Tablosu" hazırlayınız "ĠĢletme Sermayesi Tablosuna" gider kalemleri için elde tutulması gereken iģletme sermayesi miktarlarını kaydediniz. 8.2 ĠĢletmenin kurulması ve iģletmeye alınması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı, potansiyel finansal kaynaklar ĠĢletmenin sabit yatırım ihtiyacı ile iģletme sermayesini toplayarak, toplam yatırım ihtiyacını belirleyiniz "ĠĢletme Finansman Yapısı Tablosu" üzerinde toplam finansman ihtiyacını belirtiniz. Kredi, özkaynak ve diğer potansiyel parasal girdilerin miktarlarını ayrı ayrı belirleyerek, tabloya kaydediniz. 8.3 "ĠĢletmenin kredi ihtiyacı BaĢvurulması planlanan kredi türünün, kredi faizi ve ödeme süresine göre faiz ve anapara ödemeleri hesaplanarak, Kredi Geri Ödeme Planını yapınız. 8.4 ĠĢletmenin tahmini nakit akıģını ve finansal karlılığını gösteren hesaplamalar ĠĢletmenin "Gelir-Gider Tablosu" nu hazırlayınız ĠĢletmenin planlanan her türlü nakit giriģi ve nakit çıkıģını dönemler itibariyle kaydeden ve net sonucu gösteren "Nakit Akımı Hesaplaması Tablosu" nu hazırlayınız "Karlılık Hesabı Tablosu" ile iģletmenin dönemsel net kazançları gösteriniz ĠĢletme gelirlerinin satıģ maliyetlerini karģıladığı "BaĢabaĢ Noktası" nı hesaplayınız ĠĢletmenin yatırım geri dönüģ süresini hesaplayınız Kendi iģinizi kurmak için yaptığınız yatırım harcamaları ile iģletme döneminde elde ettiğiniz gelirleri karģılaģtıran ve kurulan iģin karlılık oranını gösteren "Ġç Karlılık Oranı "nı hesaplanıyınız. 37

40 BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı Tablosu YATIRIM HARCAMALARI TUTAR AÇIKLAMA 1. ARAZĠ BEDELĠ ETÜD VE PROJE GĠDERLERĠ ARAZĠ DÜZENLEMESĠ BĠNA ĠNġAAT GĠDERLERĠ MAKĠNE VE TECHĠZAT GĠDERLERĠ (YERLĠ) HAMMADDE ALIMI VS. 6. MAKĠNE VE TECHĠZAT GĠDERLERĠ (ĠTHAL) YARDIMCI ĠġLETMELER MAKĠNE- EKĠPMAN GĠDERLERĠ ĠTHALAT VE GÜMRÜKLEME GĠDERLERĠ TAġIMA VE SĠGORTA GĠDERLERĠ SĠGORTA VE NAKLĠYE 10. MONTAJ GĠDERLERĠ ĠġLETMEYE ALMA GĠDERLERĠ LĠSANS GĠDERLERĠ 1000 Vergi Dairesinden alınan iģ yeri açma belgesi, belediye ruhsatı 13. GENEL GĠDERLER BEKLENMEYEN GĠDERLER DĠĞER GĠDERLER - - TOPLAM SABĠT YATIRIM

41 Yıllık ĠĢletme Giderleri Tablosu GĠDER KALEMLERĠ TOPLAM % SABĠT/ SABĠT DEĞĠġKEN HARCAMA DEĞĠġKEN GĠDERLER GĠDERLER 1. HAMMADDE / YARDIMCI MADDE VE ĠġLETME MALZEMELERĠ / KĠRA / ELEKTRĠK / SU / YAKIT / ĠġÇĠLĠK-PERSONEL / BAKIM-ONARIM / PATENT-LĠSANS / GENEL GĠDERLER / PAZARLAMA-SATIġ GĠDERLERĠ / AMBALAJ-PAKETLEME GĠDERLERĠ - 0/ TOPLAM

42 ĠĢletme Sermayesi Tablosu ĠġLETME SERMAYESĠ KALEMLERĠ YILLIK ĠġLETME GĠDERLERĠ SÜRE ĠġLETME SERMAYESĠ ĠHTĠYACI 1. HAMMADDE STOĞU AY 2. YARDIMCI MADDE STOĞU - 3. ĠġLETME MALZEMELERĠ STOĞU - 4. YAKIT STOĞU - 5. YARI MAMÜL STOĞU - 6. AMBALAJ MALZEMESĠ STOĞU - 7. MAMÜL MADDE STOĞU - 8. YEDEK PARÇA STOĞU - 9. MÜġTERĠYE BAĞLI MAL DEĞERĠ GENEL GĠDERLER NAKĠT ĠHTĠYACI 1000 TOPLAM

43 Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu 1. YIL 2. YIL TOPLAM AÇIKLAMA FĠNANSMAN ĠHTĠYACI 1. BAġLANGIÇ YATIRIMI ĠġLETME SERMAYESĠ TOPLAM FĠNANSMAN ĠHTĠYACI FĠNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR BORÇLAR KREDĠLER --- TOPLAM FĠNANSMAN

44 Kredi Geri Ödeme Planı Kredi Miktar :... Kredi Faizi :... Geri Ödemesiz Dönem :... Geri ödeme Süresi :... Yıllar Kalan Borç Anapara Ödemesi Faiz Ödemesi Toplam Ödeme Açıklama 42

45 Gelir-Gider Hesabı Tablosu Açıklamalar Yıllar ĠĢletme Gelirleri ĠĢletme Gelirleri Toplamı ĠĢletme Giderleri ĠĢletme Giderleri Toplamı Gelir-Gider Farkı

46 Nakit Akım Tablosu() YILLAR NAKĠT GĠRĠġLERĠ A. YATIRIM KREDĠSĠ B. ÖZKAYNAK C. ĠġLETME GELĠR-GĠDER FARKI D. HURDA DEĞER E. YILBAġI ELDEKĠ NAKĠT F. NAKĠT GĠRĠġLERĠ TOPLAMI (A+B+C+D+E+F) NAKIT ÇIKIġLARI BaĢlangıç Sabit Yatırımı Kalemleri G. SABĠT YATIRIM TOPLAMI H ĠġLETME SERMAYESĠ Kredi Faiz Ödemeleri Kredi Anapara Ödemeleri I. KREDĠ ÖDEME TOPLAMI J. VERGĠLER K. NAKĠT ÇIKIġLARI TOPLAMI (G+H+I+J) YIL SONU ELDEKI NAKĠT (F-K)

47 Karlılık Hesabı Tablosu() Yıllar SATIġ GELĠRLERĠ ĠġLETME GĠDERLERĠ AMORTĠSMANLAR -FĠNANSMAN GĠDERĠ VERGĠ ÖNCESI KAR VERGĠLER VERGĠ SONRASI KAR AMORTĠSMANLAR -ĠġLETME SERMAYESĠ SABIT YATIRIM NET NAKĠT AKIMLAR TOPLAM NET NAKĠT AKIMLAR

48 9. Ġġ KURMA SÜRECĠ AKTĠVĠTE PROGRAMI 9.1 "ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı" (Haftalık) ĠĢin kurulması için gerçekleģtirilmesi gereken ve ĠĢ Planının ilgili bölümlerinde kapsamı planlanan tüm çalıģmaları "ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)" üzerinde programlayınız. 46

49 ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık) Haftalar Aktiviteler ĠĢyerinin Kiralanması Y Y ĠĢletmenin Ana SözleĢmesinin Hazırlanması Y Gerekli Ġzin ve Ruhsatların Alınması Y Y Yasal KuruluĢ ĠĢlemlerinin Yapılması Y Y Y Y Kredi BaĢvurularının Yapılması ĠĢyeri Donanımının Yapılması Y Y Y Y Makine Ekipmanların Satın Alınması Y Y Y Y Üretim Girdileri Ġçin Bağlantıların Yapılması Y Y Y ĠĢletmenin Teknik ĠĢgücünün Sağlanması Y Y Y ĠĢletmenin Ġdari Örgütlenmesinin Hazırlanması Y Y Y Pazarlama Planına Bağlı ÇalıĢmaların BaĢlatılması Y Y Y Y Teknik Sistemin Deneme Üretimine Alınması Üretimin BaĢlatılması Y Y Hizmetlerin BaĢlatılması Y Y Y Y Y 47

50

ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER

ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER İŞ PLANI DOSYASI ĠNTERNET VE YAZILIM ÇÖZÜM ORTAKLIĞI CEYHUN SÖZER 14 ARALIK 2006 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci CS3NET DANIġMANLIK (WEB ve YAZILIM ÇÖZÜMLERĠ) Ceyhun SÖZER SOYDAN Ġġ MERKEZĠ K:2 NO:35 Ġzmit\KOCAELĠ

Detaylı

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği

T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği T.C.Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği ĠĢ Planı Salça Üretim Tesisi GiriĢimcinin: Adı: Abdulkadir Soyadı: Konya 1.Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1. GiriĢimci Konusuyla ilgili geliģmelerden

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI

(İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (İŞ FİKRİ) İŞ PLANI DOSYASI (TARİH) (YER) İÇİNDEKİLER 1. İŞ PLANI ÖZETİ... 4 1.1 İş Fikrinin Kısa Tarifi...4 2. GİRİŞİMCİNİN HEDEFLERİ... 4 2.1 Girişimcinin Kişisel Özellikleri...4 2.2 Girişimcinin İş

Detaylı

İş Planının Çerçevesi:

İş Planının Çerçevesi: 1 İş Planının Çerçevesi: 1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013

İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013 1 Kıbrıs ın kuzey kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı EuropeAid/127043/C/SER/CY Genç Profesyoneller için İş Planı Hazırlama Eğitimi KTSO, 25 Ocak 2013 Oya Koçak Barçın

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT

NEDĠR? an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN. PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT NEDĠR? Fransızca Ġngilizce Türkçe Conformité Européenné Conformity of Europe Avrupa ya Uygunluk an mniyeti CE: YASALARA UYGUN ÜRÜN PAZARDA SERBEST DOLAġIM VĠZESĠ :PASAPORT CE: ÜRÜNLERĠN; AB VE TÜRKĠYE

Detaylı

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

İŞ PLANI BÖLÜMLERİ BÖLÜM A

İŞ PLANI BÖLÜMLERİ BÖLÜM A İŞ PLANI EĞİTİMİ İŞ PLANI BÖLÜMLERİ BÖLÜM A Girişimciye Ait Bilgiler BÖLÜM B İş Fikrinin Kısa Tanıtımı BÖLÜM C İş Planı Kapsamında Gerçekleştirilecek Teknolojik Doğrulamaya Ait Bilgiler BÖLÜM D - Girişimci

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İŞLETME BÜTÇESİ 2009 YILI KESĠN 2010 YILI BEKLENEN 2011 YILI PROGRAM 2012 YILI PROGRAM 2013 YILI PROGRAM MALİ İŞLER 31.12.2010 tarih ve 185 nolu

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 22 ġubat 2014 DÜNYA EKONOMĠSĠ DÜNYA EKONOMĠSĠNDE GÜNDEM VE BEKLENTĠLER 2014 YILI DÜNYA EKONOMĠSĠ

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DOSYASI

GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DOSYASI K O B İ G İ R İ Ş İ M S E R M A Y E S İ Y A T I R I M O R T A K L I Ğ I A. Ş. GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DOSYASI GİRİŞİMCİNİN ADI VE SOYADI TARİH AÇIKLAMA Bu iş planı, iş fikrini gerçekleştirebilmek için mevcut

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, başvuru formunu hazırlamış

Detaylı

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER -18.05.2011 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? 1 2 3 4 Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU POLĠTEKNĠK

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 07.02.2017 06.02.2017 T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2017 YILI ġubat (KIġ) DÖNEMĠ KALFALIK USTALIK SINAV PROGRAMIDIR. Sayı: 48877600-125.01- Konu: Kalfalık Ustalık Sınavları

Detaylı

NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.

NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. Prensip Olarak Kalite KuruluĢ Yılı: 1992 Firma Profili Hakkımızda Yeri: Organize Sanayi Bölgesi EskiĢehir Firma Türü: Anonim ġirket Toplam Alan: 10.000 m 2 Kapalı Alan:

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

FĠRMA GENEL BĠLGĠLERĠ (BF01-1)

FĠRMA GENEL BĠLGĠLERĠ (BF01-1) FĠRMA GENEL BĠLGĠLERĠ (BF1-1) BAġVURU NO: BAġVURU BAġLANGIÇ TARĠHĠ: BAġVURU TAMAMLANMA TARĠHĠ BAġVURU GÜNCELLEME TARĠHĠ: Firma Adı Adresi ġehir Ülke Telefon Web Sitesi Vergi Dairesi Vergi Numarası Ticaret

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU 22 MAYIS 2014

ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU 22 MAYIS 2014 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU 22 MAYIS 2014 RAPOR İÇERİĞİ VE SUNUMU SEKTÖREL TANIM VE SINIFLANDIRMA SEKTÖRÜN TEMEL GÖSTERGELERİ SEKTÖRÜN KÜRESEL KONUMU REKABET UNSURLARI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ H. Cihangir TUĞSAVUL Kimya Yüksek Mühendisi Adli Bilimler Uzmanı Uzm. Kimya Öğretmeni ĠĢ Güvenliği Uzmanı (C) BilirkiĢi cihangirtug@mynet.com KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜZERĠNE DÜġÜNCELER

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ENERJİ Pirinç yarı mamül üretimi çok yoğun enerji tüketimi gerektiren bir sektördür. Elektrik enerjisi genellikle dökümhanelerde ergitme iģleminde kullanılır. Doğal gaz ise

Detaylı

İŞ PLANI HAZIRLAMA 1

İŞ PLANI HAZIRLAMA 1 1 İŞ PLANI HAZIRLAMA Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK 2 1. Motivasyona

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI:

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.) 1.2 İş Fikri: (Bu kısımda

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 1 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği No:2 Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği Amaç MADDE 1

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

İş Fikri. Ön Değerlendirme

İş Fikri. Ön Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK Bölüm 3. İş Fikri scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html İş Fikri İş fikri, piyasadaki fırsatlar, iş deneyimleri, ustalıkları ve becerilerini göz önünde

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

2014 PRATĠK BĠLGĠLER

2014 PRATĠK BĠLGĠLER Sirküler Tarihi : 02/01/2014 Sirküler No : 2014 / 1 2014 PRATĠK BĠLGĠLER 1-2014 TAKVĠM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELĠR VERGĠSĠ TARĠFESĠ 11.000 TL ye kadar %15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL, fazlası

Detaylı

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan:

ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE MESLEK ELEMANI YETERLĠK TABLOSU

BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE MESLEK ELEMANI YETERLĠK TABLOSU GÖREVLER ĠġLER ĠLGĠSYRLI MUHSEE MESLEK ELEMNI YETERLĠK TLOSU LN ORTK YETERLĠKLERĠ SEKTÖR LN MESLEK KO SEVĠYE TĠRET YETERLĠKLER MUHSEE VE FĠNNSMN ĠLGĠSYRLI MUH. ELEMNI ĠġLEMLER 1 2 3 4 5 4 ĠLGĠSYR ON PRMK

Detaylı

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1. Bakanlar Kurulu nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı