(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)"

Transkript

1 İŞ PLANI DOSYASI

2 (Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

3 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci ERCAN YAMANER 1.2 ĠĢ Fikrinin Kısa Tarifi TOPTAN KUMAŞ ALINIP FABRİKA İÇİNDE KESİLİP, BIÇILIP DİKİLECEKTİR TEKRAR BAGLI OLUNAN FABRİKAYA VERİLECEKTİR.. DEFOLULAR DA PERAKENDE ŞEKLİNDE SATIŞ YAPILACAK. 1.3 Genel Olarak ĠĢ Kurma Süreci Planı ORTAKLARIN BĠRĠKĠMLERĠ VE BANKA KREDĠSĠ ĠLE ĠġYERĠ VE EKĠPMANLAR SAĞLANACAKTIR.GEREKLĠ ĠZĠNLER ALINARAK FAALĠYETE GEÇĠLECEKTĠR. ĠġLETMEDE ORTAKLARIN YANISIRA ÜRETĠMDE ÇALIġAN 5 ĠġÇĠ BULUNACAKTIR. 1

4 2. GĠRĠġĠMCĠ 2.1 GiriĢimcinin KiĢisel Özellikleri KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Adresi ERCAN YAMANER NUR SOK. GÜL APT. NO:10-A ANKARA Telefon Doğum Yeri ÇUBUK Doğum Tarihi Fax Medeni Durumu BEKAR Eğitim Durumu Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu: KOCAELĠ ÜNV.TEF. Bölümüz: ELEKTRONĠK ÖĞRT. Mezuniyet Tarihiniz: 2007 Katıldığınız kurs/seminer v.b programlar Yıl Programın Adı ve Konusu Süresi Verilen Belge 2006 Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERĠ 5 GÜN Bildiği Yabancı Dil: ĠNGĠLĠZCE Düzeyi*: ORTA Düzeyi: Bilgisayar Kullanma Deneyimi: WORD,EXCEL,POWERPOĠNT AUTOCAD-WORKBENCH-BOARDMAKER-MATLAB-C-C++ -ĠNTERNET * Temel Orta Ġyi 2

5 2.1.3 ÇalıĢtığı ĠĢler Bugüne kadar çalıģtığınız iģyerlerini sondan baģa doğru belirtiniz. ÇalıĢma Döneminiz ĠĢyeri Adı Bölümünüz Göreviniz ÇalıĢma Süreniz 2006 NUR TEKSTİL ATÖLYE USTA 1 YIL 2003 GÜL TEKSTİL ATÖLYE KALFA 1 YIL 2000 GÜL TEKSTİL ATÖLYE MAKİNACI 5 AY 1999 GÜL TEKSTİL DEPO AYAKÇI 1 YIL Bilgi-Beceri ve Deneyimler ĠĢ fikrinizin baģarısı açısından olumlu etkileri olacağına inandığınız diğer bilgi, beceri ve deneyimlerinizi belirtiniz. PAZARLAMA,ÜRETĠM VE YÖNETĠM KONULARINDA YETERLĠ SEVĠYEDE OLDUGUMA ĠNANIYORUM.ORTAKLARIMIN YARDIMLARINI DA ALACAĞIM. 2.2 GiriĢimcinin ĠĢ Fikrini Seçme Nedenleri BU ĠġTE BAġARILI OLMA ĠSTEĞĠ GEÇMĠġ TECRÜBELER SONUCUNDA BU ĠġĠ YAPABĠLECEĞĠM ĠNANCI YETERLĠ KAZANCI SAĞLAYABĠLMEK VE KAR ELDE EDEBĠLMEK 3

6 2.3 GiriĢimcinin Hedefleri GiriĢimcinin kısa dönemli hedefleri ĠĢinizi kurduğunuz ilk yılda ulaģmayı planladığınız hedefleriniz nelerdir? MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ SAĞLAMAK Ġġ AKIġININ DÜZENLĠ OLARAK DEVAM EDEBĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK KAR ELDE EDEBĠLMEK GiriĢimcinin orta dönemli hedefleri ĠĢinizde ilk beģ yıl içinde ulaģmak istediğiniz hedefler nelerdir? MÜġTERĠ KĠTLESĠNĠ GENĠġLETMEK Ġġ AKIġINI SAĞLAMAK KARI ARTTIRMA GiriĢimcinin uzun dönemli hedefleri ĠĢletmenizin beģinci yılından sonra ulaģması gereken hedefleri neler olarak görüyorsunuz? ĠġLETMENĠN BÜYÜK MÜġTERĠ ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLĠR HALE GETĠRĠLMESĠNĠ SAĞLAMAK DĠĞER FĠRMALARLA ORTAKLIK YOLUNA GĠDEBĠLMEK KARLILIĞI BÜYÜK ORANLARA ÇIKARABĠLMEK 4

7 3. KURULACAK ĠġĠN TEMEL NĠTELĠKLERĠ ve KURULUġ DÖNEMĠ PLANI NEDĠR? 3.1 ĠĢin sahip olacağı yasal statü GiriĢimci iģi hangi iģletme türüne göre kuracaktır? Nedenleri nelerdir? ADĠ ORTAKLIK YAPILACAKTIR. NEDENĠ, ĠġĠ BU ġekġlde KURMANIN KOLAYLIĞI,YASAL SORUMLULUĞUN AZ OLMASI ORTAKLARLA SORUMLULUKLARI PAYLAġABĠLMEK 3.2 ĠĢin kuruluģunda ortaklık yapısı ve özellikleri Kurulacak iģletmenin ortakları kimlerdir ve ortaklık pay dağılımı nedir? Kurucu Ortaklar Ortaklık Payları ERCAN YAMANER %51 METĠN TAYLANHAN % Ortakların iģletmeye katkıları neler olacaktır ve iģletmede alacakları görevler nelerdir? ERCAN YAMANER-TEKSTĠL KONUSUNDA YETERLĠ YETENEĞE SAHĠP, YÖNETĠM VE SATINALMA KONULARINDA YARDIMCI OLACAKTIR. METĠN TAYLANHAN KUMAġ KESĠM VE NAKĠL TESLĠM KONUSUNDA UZMAN, MAL KONTROL ETMEDE YARDIMCI OLACAK. GĠRĠġ-ÇIKIġINI 5

8 3.3 ĠĢin kurulması için alınması gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer resmi dökümanlar Ġzin / Ruhsat / Kayıt Ġlgili Kurum YaklaĢık Süre ĠġYERĠ AÇMA RUHSATI BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2 GÜN ġġrket SÖZLEġMESĠ NOTER 1 GÜN VERGĠ KAYIT ĠġLEMLERĠ VERGĠ DAĠRESĠ 2 GÜN ġġrket KURULUġ ĠZNĠ SANAYĠ VE TĠC. BAKANLIĞI 2 GÜN 6

9 4. Ġġ FĠKRĠNĠN PĠYASA VE TALEP ÖZELLĠKLERĠ ARAġTIRMASI SONUÇLARI 4.1 ĠĢ fikrinin içinde bulunduğu sektör/altsektörler hangileridir ve özellikleri nelerdir? TEKSTĠL ĠMALAT SEKTÖRÜ ĠNSANLARIN MEVSĠMLĠK GĠYĠM ĠHTĠYACINI KARġILAYACAK. 4.2 Kurulacak iģletmenin iliģki içinde bulunacağı müģteri, girdi ve iģgücü piyasaları ve temel özellikleri nelerdir? ĠġLETMENĠN MÜġTERĠ AĞI DEFOLU MALLARIN SATIġ YAPILDIĞI DÜKKANLAR. ÜRETĠLEN T-SHIRTLER TOPTANCIYA TESLĠM EDĠLĠR. 4.3 Ürün ya da hizmetin sunum bölgesi ve bölge içinde müģteri kitlesi kimlerdir ve bu kitlenin talep özellikleri nelerdir? ÜRÜN ÜRETĠM YERĠ TEKSTĠL SEKTÖRÜNÜN EN CANLI YERĠ OLAN ĠZMĠRDE KURULACAKTIR.MÜġTERĠ KĠTLEM KISITLI OLUP SADECE ÜRETĠMDE OLġAN DEFOLU MALLARIN SATILDIĞI UFAK ÇAPLI DÜKKANLARDIR.ÜRETĠLEN MALLAR DĠREK FABRĠKAYA NAKLEDĠLĠYOR. 7

10 4.4 GiriĢimcinin hedeflediği sunum bölgesinde rakipler kimlerdir, özellikleri nelerdir? 4.5 Ürünlerin ya da hizmetlerin müģterilere tanıtımında temel alınacak faktörler nelerdir? ĠġYERĠ TABELASI EL ĠLANLARI ĠNTERNET REKLAMLARI BU ġekġlde MÜġTERĠLERE ULAġABĠLMEK HEDEFLENMEKTEDĠR.AYNI ZAMANDA MÜġTERĠLERLE YÜZYÜZE GÖRÜġME YAPILACAKTIR.MÜġTERĠLERE TEKLĠFLER GÖTÜRÜLECEKTĠR. 8

11 5. ĠġLETMENĠN UYGULAYACAĞI PAZARLAMA PLANI 5.1 SatıĢ ve Pazarlama ÇalıĢmalarında Temel Hedefleriniz Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaģmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz. PAZARDA ĠLK YIL SONUNDA BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE YER EDĠNEBĠLMEK VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK. ÜÇÜNCÜ YIL SONUNDA ĠZMĠR VE EGE BÖLGESĠ SINIRLARINDAKĠ TEKSTĠL FABRĠKALARININ T-SHIRT ĠHTĠYACINI KARġILAMAYI AMAÇLANMAKTADIR UlaĢmak istediğiniz müģteri grupları kimlerdir? BÜYÜK ÖLÇEKLĠ FABRĠKALARA ÜRETĠMĠ SAĞLAMAK MüĢteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir? ĠHALA USULÜ ÇALIġIYORUZ. 9

12 5.2 Rekabete Yönelik Önlemler Kurulacak iģletmenin rakipleri karģısında güçlü olacağı yönler nelerdir? ÇALIġAN ELEMANLARIN DĠĞER FĠRMALARDAKĠ ÇALIġANLARA ORANLA ĠġLERĠNDE YETERLĠ TEKNĠK BĠLGĠ VE TECRÜBEYE SAHĠP OLMALARI ULAġILABĠLECEK MÜġTERĠ KĠTLESĠNĠN ĠġLETME SAHĠPLERĠYLE YAKIN ĠLĠġKĠLERĠ ÜRETĠMDE KULLANILACAK MALZEMELERĠN UZUN VADELĠ OLARAK ELDE EDĠLMESĠ FĠYAT POLĠTĠKASI Kurulacak iģletmenin rakipleri karģısında zayıf olacağı yönler nelerdir? RAKĠPLERĠN GEÇMĠġTEN GELEN TECRÜBE VE DENEYĠMLERĠ TANINMIġ FĠRMALAR OLMALARI ĠĢletmenizin kuruluģ döneminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız önlemler nelerdir? ĠġLETMENĠN TANINMASI VE PĠYASADA YER EDĠNEBĠLMESĠ ĠÇĠN ÇALIġMAK ÇALIġANLARIN BĠLGĠ DÜZEYLERĠNĠ VE PRATĠKLERĠNĠ SÜREKLĠ GELĠġTĠRME VE BUNLARI MÜġTERĠLERLE PAYLAġMAK 10

13 5.3 ĠĢletmenin Tahmini SatıĢ Planı Kuracağınız iģletmede ilk yıl ulaģmayı planladığınız aylık satıģ ya da hizmet düzeylerini ürün adeti ya da adam-ay birimiyle gösteren "Ürün/Hizmet SatıĢı Planı(aylık)" tablosunu hazırlayınız ĠĢletmenizde hedef aldığınız yıllık satıģ ya da hizmet gerçekleģmelerinin yıl içi dönemlere dağılımı nedir? Aylara göre satıģ düzeyi değiģimini etkileyen faktörler nelerdir? YILLIK SATIġLARDA HEDEFLENEN ÜRETĠMĠN YAPILIP BUNLARIN HEPSĠNĠ ELDEN ÇIKARABĠLMEK ESASTIR.TEKSTĠL SEKTÖRÜNÜN YOĞUN OLARAK AKTĠFLEġMEYE BAġLADIĞI YAZ AYLARINDA ÜRETĠM ARTMAKTADIR.DĠĞER AYLARDA TALEBE GÖRE SĠPARĠġ USULU ÜRETĠM GERÇEKLEġECEKTĠR Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 10 yıllık iģletme dönemi için satıģ düzeylerinde beklediğiniz geliģme Ģeklini açıklayınız. ĠKĠNCĠ YILIN SONUNDA ĠġLETMEDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN ÜRETĠMLERĠN HEPSĠNĠ MÜġTERĠLERE AKTARABĠLMEK AMAÇLANMAKTADIR.ĠġLETMENĠN GELĠġMESĠNE BAĞLI OLARAK ÜRETĠM ARTACAK VE SATIġLARDA BU DOĞRULTUDA ARTACAKTIR. ON YILLIK SÜREÇ ĠÇERĠSĠNDE ĠġLETMENĠN BÜYÜMESĠ VE SATIġLARIN ARTAN PĠYASA TALEPLERĠNE GÖRE DAHA FAZLA OLMASINI SAĞLAMAK. 11

14 12

15 Ürün/Hizmet SatıĢı Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Ürün/Hizmet T-SHIRT (ADET) TOPLAM

16 5.4 Ürün ya da Hizmetlerinizin SatıĢ Bedelleri Ürünlerinizin ya da hizmetlerinizin toplam birim maliyetlerini, birim ürün/hizmet karģılığında beklediğiniz kazanç oranlarını ve satıģ fiyatlarını aģağıdaki tabloya kaydediniz. Ürün/Hizmet Toplam Birim Maliyet Hedeflenen Kazanç Oranı Birim SatıĢ Fiyatı T-SHIRT 10 % Ürün ya da hizmetlerinizin satıģ fiyatlarını belirlerken politikanız nedir? RAKĠP FĠRMALARIN UYGULADIĞI FĠYATLAR GÖZÖNÜNDE TUTULMAKTADIR. MÜġTERĠLERĠN ÖDEYEBĠLECEĞĠ FĠYATLARDAN SATIġ YAPILMAKTADIR Hizmet sektöründe iseniz hizmetlerinizin fiyatlarını ne Ģekilde belirlemektesiniz? 14

17 5.5 Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye UlaĢtırma Metotları ĠĢletmenin pazarlama çalıģmaları ve müģteri kitleniz açısından yerleģim yeri hangi özelliklere sahip olmalıdır? ĠġLETME, TEKSTĠL FĠRMALARINA YAKINLIK VE PAZARLAMANIN KOLAY YAPILABĠLMESĠ ADINA FAALĠYET GÖSTERECEKTĠR.AYRICA TEKSTĠL FĠRMALARINA ULAġIM BU BÖLGEDEN KISA OLABĠLMEKTEDĠR ĠĢletmenizin müģterilere ulaģmak için kullanacağı dağıtım/iletiģim kanalları nelerdir? BĠREBĠR FĠRMALARLA GÖRÜġMELER VE TEKLĠFLER YAPILACAKTIR. REKLAMLAR VE EL ĠLANLARI HAZIRLANACAK VE TANIDIKLARLA MÜġTERĠ KĠTLESĠNE ĠġLETMENĠN FARKLILIĞI ANLATILMAYA ÇALIġILACAKTIR. AYRICA ĠNTERNET REKLAMLARIDA KULLANILACAKTIR Dağıtım ya da kitleye ulaģım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır? ÜRÜNLERĠN TESLĠMĠNDE ARACI KULLANILMAYACAKTIR.ĠġLETMEMĠZ BĠZZAT TESLĠMATI YAPACAK YADA MÜġTERĠLER KENDĠLERĠ GELĠP ALACAKLARDIR Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir? ĠġLETMEYE AĠT BĠR ARAÇ 15

18 5.6 Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Reklam ve tanıtım çalıģmalarınız ya da müģteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır? BĠREBĠR FĠRMALARLA GÖRÜġMELER VE TEKLĠFLER YAPILACAKTIR. REKLAMLAR VE EL ĠLANLARI HAZIRLANACAK VE TANIDIKLARLA MÜġTERĠ KĠTLESĠNE ĠġLETMENĠN FARKLILIĞI ANLATILMAYA ÇALIġILACAKTIR. AYRICA ĠNTERNET REKLAMLARIDA KULLANILACAKTIR Ġlk aģamada tanıtım çalıģmalarınızı yönelteceğiniz müģteri kitleleri hangileridir? TEKSTĠL FĠRMASI Reklam ve tanıtım çalıģmalarına ayıracağınız bütçe nedir? TÜM REKLAM FAALĠYETLERĠ ĠÇĠN AYLIK Reklam ve tanıtım çalıģmalarının ürün ya da hizmetlerinizin satıģ miktarına ne yönde katkısı olacaktır? YAPACAĞIMIZ TANITIM VE REKLAMLARIN ĠġLETMEMĠZE OLUMLU KATKILARI OLACAĞINI UMMAKTAYIZ.RAKĠP FĠRMALARLA KIYASLANMA SANSIMIZ OLACAK VE ÜRÜNLERĠMĠZĠN SATIġINDA BĠR ÖNCEKĠ AYLARA ORANLA DAHA FAZLA SATIS OLMASI AMAÇLANMAKTADIR. 5.7 ĠĢletmeniz Ġçin Yapacağınız Pazarlama ÇalıĢmalarının Aktivite Planı Tüm pazarlama çalıģmalarınızı "ĠĢletme Pazarlama Aktivite Planı (aylık) tablosuna kaydederek, zamanlamasını ve sorumlularını belirleyin. 16

19 ĠĢletme Pazarlama Aktivite Planı (Aylık) Pazarlama Aktiviteleri Sorumlu Bedel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

20 6. ÜRÜN VE HĠZMET ÜRETĠMĠNDE KULLANILACAK TEMEL SÜREÇLER VE ÜRETĠM PLANI 6.1 Ürün ya da Hizmet Üretimi ĠĢ AkıĢı ve Üretim Planlaması Ürün ya da hizmetlerin müģterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aģamaları gösterir "Üretim ĠĢ AkıĢ ġemanızı" çiziniz? Üretim iģ akıģının çeģitli bölümleri için alternatif metotlar var mıdır? Sizin tercih ettiğiniz metod hangisidir? Nedenleri nelerdir? ÜRETĠM Ġġ AKIġI ĠÇĠN DEĞĠġĠK BĠR YOL ĠZLENEMEMEKTEDĠR Pazarlama planında belirtilen satıģların gerçekleģtirilmesi için gerekli aylık üretim planlarınız nedir? Üretim Planı tablosunu doldurunuz Üretim planınıza uygun üç yıllık dönemsel kapasite kullanım oranlarınızın yaklaģık düzeyleri nelerdir? OCAK-NĠSAN DONEMLERĠ: 5000 ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ MAYIS-AĞUSTOS DONEMLERĠ: ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ EYLÜL-ARALIK DONEMLERĠ: 5000 ADET T-SHIRT ÜRETĠMĠ 18

21 6.2 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar Üretim iģ akıģına göre gerekli makine ve ekipmanların türleri nelerdir? ĠĢ Grupları Gerekli Makine-Ekipman KUMAġ KESME MAKĠNA Makine-Ekipman Gereksinimi tablosunu hazırlayınız ĠĢletmede kullanılmasına karar verilen makine ve ekipmanın seçimini belirleyen özellikler nelerdir? DAYANIKLI OLMALARI UZUN SÜRE KULLANILABĠLĠR OLMALARI KALĠTELĠ VE ĠġĠ SÜRDÜREBĠLMELERĠ 19

22 20

23 Üretim Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Ürün/Hizmet T-SHIRT (ADET) TOPLAM

24 BĠRĠM BAġINA Makine-Ekipman Gereksinim Tablosu Makine-Ekipman Adeti Marka-Model Maliyeti Ödeme Planı KABLO 100METRE 250 NAKĠT MAKĠNE 5 SIEMENS NAKĠT MASA NAKĠT BUHARLI ÜTÜ 5 ECA NAKĠT 22

25 6.3 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler Ürününüzün oluģumu sırasında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün içinde miktarları nelerdir? Ürün Adı Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri Birim Miktar KABLO 250 MAKĠNE MASA 1000 BUHARLI ÜTÜ Hammadde ve diğer girdilerin temin edileceği yer, koģullar, fiyat ve diğer açıklamaları içeren Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları tablosunu hazırlayınız Üretim planına göre üretimde kullanılacak aylık girdi ihtiyacı nedir? "Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık)" tablosunu doldurunuz. 23

26 6.4 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Gerekli ĠĢgücü Üretim iģ akıģ Ģemasına göre üretim aktivitelerini oluģturan iģ grupları nelerdir? KUMAġIN KESĠLMESĠ DĠZME AġAMASI DĠKĠM AġAMASI ĠĢ gruplarının gerektirdiği iģgücü grupları ve nitelikleri nelerdir? ĠĢ Grupları Gerekli ĠĢgücü ĠĢgücü Nitelikleri ÜRETĠM 3 USTALIK ĠSTEYEN NAKLĠYE 1 TAġIMACILIK BĠLGĠSĠ SATIN ALMA 1 SATIN ALMA KONULARINDA BĠLGĠ,TECRÜBE PAZARLAMA,SATIġ 1 PAZARLAMA VE SATIġ KONULARINDA DENEYĠM 24

27 6.4.3 Üretim ĠĢgücü Planı tablosunu hazırlayınız Brüt iģgücü ücretlerini ne Ģekilde belirlediniz? ÇALIġAN PERSONEL ALACAĞI MAAġLA HAYATINI SÜRDÜREBĠLECEK,MAAġINDAN ÖTÜRÜ ĠġĠNDEN NEFRET ETMEYECEK. ĠġÇĠNĠN SĠGORTA PRĠMLERĠ ZAMANINDA ÖDENECEKTĠR. KENDĠ GAYRETLERĠYLE MÜġTERĠ KAZANDIRIRSA PRĠM ÖDENECEKTĠR ĠĢletmenin üretim akıģında ihtiyaç duyduğunuz iģgücünü nasıl temin edeceksiniz? TEKSTĠL KONUSUNDA DENEYĠMLĠ,YETERLĠ TEKNĠK BĠLGĠYE SAHĠP BĠREYLER OLMASININ YANISIRA HUY VE KARAKTER BAKIMINDAN ĠYĠ BĠREYLER TERCĠH EDĠLECEKTĠR. 25

28 6.5 Ürün ya da Hizmet Üretimi Ġçin Seçilen KuruluĢ Yeri ve ĠĢyeri Özellikleri ĠĢletmenin kurulması için seçilen yerin özellikleri ve seçilme nedenleri nelerdir? ĠġLETMENĠN KURULACAĞI YER BASLANGIÇTA HEDEFLENEN MÜġTERĠLERĠN BULUNDUĞUKLARI YERDĠR. DĠĞER FĠRMALARLA ĠLETĠġĠMĠN KOLAY OLMASI TEKSTĠL ġġrketlerġnġn YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE BULUNMASI 26

29 6.5.2 ĠĢyerinde, ürün ya da hizmetlerin elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/ donanımın özelliklerini aģağıdaki tabloda kısaca belirtiniz. Tesisat/Donanım Türü Elektrik Tesisatı Özellikleri AYDINLATMA VE ELEKTRĠKLĠ ALETLERĠN KULLANIMI ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. Su Tesisatı LAVABO VS. ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. Isınma Tesisatı KALORĠFER VEYA DOĞALGAZLI BĠR ISINMA GERÇEKLEġMELĠDĠR. Aydınlatma Tesisatı YETERLĠ ĠġYERĠ AYDINLATMASI OLMALIDIR. Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi ĠġYERĠNE AĠT BĠR TELEFON VE DÖKÜMANLARIN, BĠLGĠLERĠN VS ARġĠVLENMESĠ ĠÇĠN BĠLGĠSAYAR GEREKSĠNĠMĠ VARDIR. Ofis Donanımı ĠġLETME ĠÇĠ MUTEVAZĠ BĠR OFĠS 27

30 Hammadde Ve Diğer Malzemeler Temin KoĢulları Tablosu Hammadde/Malzeme Satıcı Firma Birim SatıĢ Bedeli Açıklama* KABLO YETER SEVĠYE 200 NAKĠT MONTAJ DOLABI NAKĠT SĠGORTALAR SĠEMENS 6 30 NAKĠT NAKLĠYE FĠRMA TARAFINDAN ÜCRETSĠZ YAPILACAKTIR. * Ödeme koģulları, teslimat süresi, teslimat miktarı, nakliye koģulları 28

31 Hammadde Ve Diğer Malzemeler Temin Planı (Aylık) Aylar (adet ya da adam-saat olarak) Hammadde/Diğer Girdiler(ADET) T-SHIRT

32 Üretim ĠĢgücü Planı ĠĢ Grubu Görev Türü ĠĢgücü Sayısı Brüt ĠĢgücü Ücreti T-SHIRT ÜRETĠM ÜRETĠM 3 ASGARĠ ÜCRET NET 500 ÖDENECEKTĠR. 30

33 7. ÖRGÜTLENME VE YÖNETĠM PLANI Kurulacak iģin, üretim dıģındaki temel süreçleri (satınalma ve pazarlama satıģ) hangi iģ gruplarını içermektedir? MALZEMECĠLERLE ĠRTĠBATA GEÇME VE UYGUN FĠYATLAR ÜZERĠNDE ALIMLAR YAPMA TOPLU ALIMLAR SONUCU ĠNDĠRĠMLERDEN FAYDALANMA NAKLĠYE GĠDERLERĠ ĠÇĠN ĠġLETMENĠN EK KAYNAKLARINDAN FAYDALANMA SATIġ VE PAZARLAMA DEPARTMANI ĠÇĠN UYGUN TEKLĠFLER SUNABĠLECEK YERLERĠ BULMA ĠġLETMENĠN REKLAMINI YAPABĠLME Kurulacak iģin destek süreçleri (iģ yönetimi, kontrol ve idari iģler) hangi iģ gruplarını içermektedir? Ne Ģekilde yürütülecektir? YÖNETĠMĠ SAĞLAYABĠLME Ġġ AKIġININ SÜREKLĠLĠK ARZETMESĠNĠ SAĞLAYABĠLME ÇALIġANLARLA ĠLĠġKĠLERĠN DÜZENLENMESĠ VERGĠ DAĠRESĠ, DEFTER TUTMA ĠġLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ 31

34 7.1.3 "Üretim DıĢı Aktiviteler ĠĢgücü Planını" hazırlayınız ĠĢletmenin üretim, üretim dıģı temel aktiviteler ve destek aktiviteler ile ilgili tüm iģ gruplarını kapsayan örgüt Ģemasını hazırlayınız ĠĢletmede örgüt Ģemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Bu aģamada bu görevleri yürütücek kiģilerden belirledikleriniz var mı? Var ise iģle ilgili kısa özgeçmiģlerini yazınız. 32

35 Üretim DıĢı Aktiviteler ĠĢgücü Planı ĠĢ Grubu Görev Türü ĠĢgücü Sayısı Açıklama NAKLĠYE ULAġIM SATIN ALMA HAMMADDE ALIMI PAZARLAMA,SATIġ PAZARLAMA VE SATIġ

36 ĠġLETME ÖRGÜT ġemasi 34

37 GÖREV, YETKĠ ve SORUMLULUKLAR Görevin Adı Bağlı Olduğu Birim Vekalet Edecek Kadro :T-SHIRT SATIġI,PAZARLANMASI :PAZARLAMA VE SATIġ DEPARTMANI :SATIN ALMA DEPARTMANI 1. ÜRETĠLEN SATIġI VE PAZARLAMASINI YAPACAKTIR. 2. REKLAM ĠġLERĠNDEN SORUMLUDUR. 3. MÜġTERĠ TEMĠN ETMEKLE GÖREVLĠDĠR. Hazırlayan :ERCAN YAMANER Onaylayan :METĠN TAYLANHAN 35

38 ÖZGEÇMĠġ Adı, Soyadı :ERCAN YAMANER Doğum Tarihi :1983 Bildiği Diller :ĠNGĠLĠZCE Eğitim Bilgileri KOCAELĠ ÜNV. TEF. ELEKTRONĠK ÖĞRT ÇUBUK TEKNĠK LĠSESĠ ELEKTRONĠK BÖLÜMÜ Temel Nitelikleri ELEKTRONĠK KONUSUNDA YETERLĠ BĠRĠKĠM,ASANSÖR KUMANDO PANOSU ĠMLATINDA GEÇMĠġ BĠRĠKĠM VE TECRÜBE ĠĢ Deneyimi 2006 NUR TEKSTĠL USTA 1 YIL 2003 GÜL TEKSTĠL KALFA 5 AY 2000 GÜL TEKSTĠL MAKĠNACI 5 AY 1999 GÜL TEKSTĠL AYAKÇI 1 YIL Katılınan Seminer, Konferans, vb. Aktiviteler 2006 Ġġ GÜVENLĠĞĠ SEMĠNERĠ Referanslar 36

39 8. ĠġLETME FĠNANSAL PLANI 8.1 ĠĢletmenin kurulması için gerekli yatırım ve iģletme sermayesi ihtiyacı ĠĢin kurulması için gerekli sabit yatırım ihtiyacını gösteren "BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı Tablosu" hazırlayınız ĠĢletmenin mevcut çalıģma planlarına uygun olarak sabit ve değiģken iģletme giderlerini hesaplayarak, "ĠĢletme Giderleri Ġhtiyacı Tablosu" hazırlayınız "ĠĢletme Sermayesi Tablosuna" gider kalemleri için elde tutulması gereken iģletme sermayesi miktarlarını kaydediniz. 8.2 ĠĢletmenin kurulması ve iģletmeye alınması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı, potansiyel finansal kaynaklar ĠĢletmenin sabit yatırım ihtiyacı ile iģletme sermayesini toplayarak, toplam yatırım ihtiyacını belirleyiniz "ĠĢletme Finansman Yapısı Tablosu" üzerinde toplam finansman ihtiyacını belirtiniz. Kredi, özkaynak ve diğer potansiyel parasal girdilerin miktarlarını ayrı ayrı belirleyerek, tabloya kaydediniz. 8.3 "ĠĢletmenin kredi ihtiyacı BaĢvurulması planlanan kredi türünün, kredi faizi ve ödeme süresine göre faiz ve anapara ödemeleri hesaplanarak, Kredi Geri Ödeme Planını yapınız. 8.4 ĠĢletmenin tahmini nakit akıģını ve finansal karlılığını gösteren hesaplamalar ĠĢletmenin "Gelir-Gider Tablosu" nu hazırlayınız ĠĢletmenin planlanan her türlü nakit giriģi ve nakit çıkıģını dönemler itibariyle kaydeden ve net sonucu gösteren "Nakit Akımı Hesaplaması Tablosu" nu hazırlayınız "Karlılık Hesabı Tablosu" ile iģletmenin dönemsel net kazançları gösteriniz ĠĢletme gelirlerinin satıģ maliyetlerini karģıladığı "BaĢabaĢ Noktası" nı hesaplayınız ĠĢletmenin yatırım geri dönüģ süresini hesaplayınız Kendi iģinizi kurmak için yaptığınız yatırım harcamaları ile iģletme döneminde elde ettiğiniz gelirleri karģılaģtıran ve kurulan iģin karlılık oranını gösteren "Ġç Karlılık Oranı "nı hesaplanıyınız. 37

40 BaĢlangıç Yatırım Sermayesi Ġhtiyacı Tablosu YATIRIM HARCAMALARI TUTAR AÇIKLAMA 1. ARAZĠ BEDELĠ ETÜD VE PROJE GĠDERLERĠ ARAZĠ DÜZENLEMESĠ BĠNA ĠNġAAT GĠDERLERĠ MAKĠNE VE TECHĠZAT GĠDERLERĠ (YERLĠ) HAMMADDE ALIMI VS. 6. MAKĠNE VE TECHĠZAT GĠDERLERĠ (ĠTHAL) YARDIMCI ĠġLETMELER MAKĠNE- EKĠPMAN GĠDERLERĠ ĠTHALAT VE GÜMRÜKLEME GĠDERLERĠ TAġIMA VE SĠGORTA GĠDERLERĠ SĠGORTA VE NAKLĠYE 10. MONTAJ GĠDERLERĠ ĠġLETMEYE ALMA GĠDERLERĠ LĠSANS GĠDERLERĠ 1000 Vergi Dairesinden alınan iģ yeri açma belgesi, belediye ruhsatı 13. GENEL GĠDERLER BEKLENMEYEN GĠDERLER DĠĞER GĠDERLER - - TOPLAM SABĠT YATIRIM

41 Yıllık ĠĢletme Giderleri Tablosu GĠDER KALEMLERĠ TOPLAM % SABĠT/ SABĠT DEĞĠġKEN HARCAMA DEĞĠġKEN GĠDERLER GĠDERLER 1. HAMMADDE / YARDIMCI MADDE VE ĠġLETME MALZEMELERĠ / KĠRA / ELEKTRĠK / SU / YAKIT / ĠġÇĠLĠK-PERSONEL / BAKIM-ONARIM / PATENT-LĠSANS / GENEL GĠDERLER / PAZARLAMA-SATIġ GĠDERLERĠ / AMBALAJ-PAKETLEME GĠDERLERĠ - 0/ TOPLAM

42 ĠĢletme Sermayesi Tablosu ĠġLETME SERMAYESĠ KALEMLERĠ YILLIK ĠġLETME GĠDERLERĠ SÜRE ĠġLETME SERMAYESĠ ĠHTĠYACI 1. HAMMADDE STOĞU AY 2. YARDIMCI MADDE STOĞU - 3. ĠġLETME MALZEMELERĠ STOĞU - 4. YAKIT STOĞU - 5. YARI MAMÜL STOĞU - 6. AMBALAJ MALZEMESĠ STOĞU - 7. MAMÜL MADDE STOĞU - 8. YEDEK PARÇA STOĞU - 9. MÜġTERĠYE BAĞLI MAL DEĞERĠ GENEL GĠDERLER NAKĠT ĠHTĠYACI 1000 TOPLAM

43 Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu 1. YIL 2. YIL TOPLAM AÇIKLAMA FĠNANSMAN ĠHTĠYACI 1. BAġLANGIÇ YATIRIMI ĠġLETME SERMAYESĠ TOPLAM FĠNANSMAN ĠHTĠYACI FĠNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR BORÇLAR KREDĠLER --- TOPLAM FĠNANSMAN

44 Kredi Geri Ödeme Planı Kredi Miktar :... Kredi Faizi :... Geri Ödemesiz Dönem :... Geri ödeme Süresi :... Yıllar Kalan Borç Anapara Ödemesi Faiz Ödemesi Toplam Ödeme Açıklama 42

45 Gelir-Gider Hesabı Tablosu Açıklamalar Yıllar ĠĢletme Gelirleri ĠĢletme Gelirleri Toplamı ĠĢletme Giderleri ĠĢletme Giderleri Toplamı Gelir-Gider Farkı

46 Nakit Akım Tablosu() YILLAR NAKĠT GĠRĠġLERĠ A. YATIRIM KREDĠSĠ B. ÖZKAYNAK C. ĠġLETME GELĠR-GĠDER FARKI D. HURDA DEĞER E. YILBAġI ELDEKĠ NAKĠT F. NAKĠT GĠRĠġLERĠ TOPLAMI (A+B+C+D+E+F) NAKIT ÇIKIġLARI BaĢlangıç Sabit Yatırımı Kalemleri G. SABĠT YATIRIM TOPLAMI H ĠġLETME SERMAYESĠ Kredi Faiz Ödemeleri Kredi Anapara Ödemeleri I. KREDĠ ÖDEME TOPLAMI J. VERGĠLER K. NAKĠT ÇIKIġLARI TOPLAMI (G+H+I+J) YIL SONU ELDEKI NAKĠT (F-K)

47 Karlılık Hesabı Tablosu() Yıllar SATIġ GELĠRLERĠ ĠġLETME GĠDERLERĠ AMORTĠSMANLAR -FĠNANSMAN GĠDERĠ VERGĠ ÖNCESI KAR VERGĠLER VERGĠ SONRASI KAR AMORTĠSMANLAR -ĠġLETME SERMAYESĠ SABIT YATIRIM NET NAKĠT AKIMLAR TOPLAM NET NAKĠT AKIMLAR

48 9. Ġġ KURMA SÜRECĠ AKTĠVĠTE PROGRAMI 9.1 "ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı" (Haftalık) ĠĢin kurulması için gerçekleģtirilmesi gereken ve ĠĢ Planının ilgili bölümlerinde kapsamı planlanan tüm çalıģmaları "ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)" üzerinde programlayınız. 46

49 ĠĢ Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık) Haftalar Aktiviteler ĠĢyerinin Kiralanması Y Y ĠĢletmenin Ana SözleĢmesinin Hazırlanması Y Gerekli Ġzin ve Ruhsatların Alınması Y Y Yasal KuruluĢ ĠĢlemlerinin Yapılması Y Y Y Y Kredi BaĢvurularının Yapılması ĠĢyeri Donanımının Yapılması Y Y Y Y Makine Ekipmanların Satın Alınması Y Y Y Y Üretim Girdileri Ġçin Bağlantıların Yapılması Y Y Y ĠĢletmenin Teknik ĠĢgücünün Sağlanması Y Y Y ĠĢletmenin Ġdari Örgütlenmesinin Hazırlanması Y Y Y Pazarlama Planına Bağlı ÇalıĢmaların BaĢlatılması Y Y Y Y Teknik Sistemin Deneme Üretimine Alınması Üretimin BaĢlatılması Y Y Hizmetlerin BaĢlatılması Y Y Y Y Y 47

50

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME, ĠNOVASYON VE ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN

MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN SEKTÖREL/EKONOMİK DEĞERLENDİRME Sektör ve Ürünün Tanımı Sektörün Tanımı ve Sınıflandırması Rafine bitkisel sıvı yağ üretimi, DPT sektör sınıflandırmasına

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı