T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Tuncay ÇELİK NİĞDE

2

3 BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tez ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm eksik ve hataların tarafıma ait olduğunu beyan ederim. Ağustos 2010 Tuncay ÇELİK

4 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Tuncay ÇELİK Danışman Prof. Dr. Zeki DOĞAN NİĞDE

5

6 ÖZET MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Tuncay ÇELİK Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeki DOĞAN Ağustos 2010, 184 sayfa İşletmeler belirledikleri hedef ve amaçlara etkin bir şekilde ulaşmak istemektedirler. İşletmelerin bu amaçları için muhasebe servisinin ve muhasebe meslek mensuplarının özverili çalışması, göz önüne alınması gereken bir gerçekliktir. Muhasebe meslek mensupları, işleri gereği sürekli, müşterileri ve devlet kurumlarının mensupları ile karşı karşıya gelmektedirler. Burada devlet ile ilişkilerini önemli kılan neden ise müşterilerinin işleriyle ilgili vergiye konu olacak her türlü faaliyetlerle ilgili hesaplarını, kayıtlarını tutmaları ve hesaplamalarını yapmalarıdır. Burada muhasebe meslek mensupları isteyerek veya istemeyerek hata ve hileli işlemler yapabilmektedirler. Meslek mensuplarının yapmış oldukları bazı işlemler, işletmelerde hata ve hile belirtilerinin olabileceğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Muhasebe mesleğinin bu özelliğinden yola çıkarak bu çalışmada hata, hile ve hile belirtilerinin (kırmızı bayraklar) hangi düzeyde olduğu ampirik olarak incelenmiştir. Bu amaca ulaşmak için ise, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren, muhasebe meslek mensuplarına yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi (Independent-Samples T Test), tek yönlü varyans (One-Way ANOVA) testi ve Tukey testi aracılığıyla test edilmiş, anketin değerlendirilmesi ile hata, hile ve hile belirtileri ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hata, Hile, Hile Belirtileri (Kırmızı Bayraklar) iii

7 ABSTRACT A RESEARCH ON PROFESSION MEMBERS RELATED WITH MISTAKES AND TRICKS (FRAUDS) AT ACCOUNTING Tuncay ÇELİK Post Graduate (Master) Thesis, Business Administration Department Thesis Advisor: Professor Zeki DOĞAN August 2010, 184 pages Enterprises desire reach to determined targets and purposes effectively. Selfsacrificed and devoted efforts of account departments and accounting profession members should be considered as a fact for realizing these targets of the enterprise. Since of their businesses, accounting profession members always come across with government belongings and customers. Here, the reason which makes their relation with the government significant is their accounting and recording all financial movements related with activities of customers which will be subjected to the tax. At this point, these profession members (accountants) can do accidental mistakes or malicious tricks. Some transactions done by profession members are accepted as indicator of mistake and trick signs possibility at enterprises. Starting by this feature of accounting profession, in this study, signs of mistakes and tricks (red flag) level has been investigated empirically. In order to reach this goal, a survey-base study has been done towards profession members (accountants) operates and works in Gaziantep city. Obtained datum has been checked by means of T-Test (Independent-samples T test), One-Way ANOVA test and Turkey Test, and emerging results related with mistake and tricks signs have been shared by evaluation of the survey. Key Words: Mistake, Trick (Fraud), Sign of Trick, (Red Flags) iv

8 ÖNSÖZ Muhasebe, finansal raporlama işleviyle işletmelerle ilgili taraflara bilgi sunmaktadır. Bu raporlama sürecinde de hata ve hileler yapılmaktadır. Ancak burada yapılan hata ve hileler ödenecek vergi miktarlarını ve dolayısıyla da devleti ilgilendirdiğinden farklı bir önem arz etmektedir. Muhasebe meslek mensupları bazen kendi menfaatleri bazen de üçüncü kişilerin (müşterilerinin) menfaatleri için bu hata ve hilelere başvurabilmektedirler. Bu şekilde işletmedeki hile belirtilerinin (kırmızı bayraklar) incelenip işletmenin riskli bir yapısının olup olmadığının belirlenmesine çalışılmalıdır. Muhasebede yapılan hata ve hileler ile hile belirtileri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamın konusuyla ilgili olarak Gaziantep te muhasebe mesleği ile uğraşan 326 kişi üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve bu veriler istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu tez çalışması süresince bana anlayış gösteren ve her türlü desteği sağlayan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Zeki DOĞAN a, sıkıntılı anlarımda destek olan aileme ve anket çalışmama katılan ve yardımcı olan tüm muhasebecilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tuncay ÇELİK Ağustos 2010 v

9 İÇİNDEKİLER BEYAN... 2 ÖZET...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ... xiv KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HATALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. MUHASEBEDE HATA KAVRAMI MUHASEBEDE YAPILAN HATA TÜRLERİ Matematik (Hesaplama) Hataları Kayıt Hataları Rakam Hatası Hesap Hatası Borç Alacak Tarafının Karıştırılması Nakil Hataları Rakamsal Hatalar Hesap Hatası Unutma ve Tekrarlama Hataları Bilanço Hataları Değerleme Hataları Hesapların Birleştirilmesi vi

10 İKİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HİLELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1. MUHASEBE HİLELERİNİN TANIMI MUHASEBE HİLELERİNİN NEDENLERİ Çeşitli Yolsuzlukları Gizlemek İşletmenin Gerçek Durumunu Başka Göstermek Vergi kaçırmak HİLE ÜÇGENİ İşletme Çalışanlarını Hile Yapmaya İten Dürtü/Baskı Unsurları İşletme Çalışanlarının Hile Yapmasını Kolaylaştıran Fırsat Unsurları Yapılan Hileyi Makul Kılma/Haklı Gösterme Çabaları MUHASEBE HİLELERİNİN TÜRLERİ Kasdi Hata Kayıt Dışı İşlemler Sahte Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması İşlemden Önce veya Sonra Kayıt Bilanço Hileleri Bilançonun Güzelleştirilmesi Bilanço Kötüleştirilmesi Bilgisayar Hileleri Yanlış Veri Girişi Bilgisayar Yazılımları Üzerinde Değişiklik Yapılması Muhasebe Verilerinin Değiştirilmesi veya Yok Edilmesi HİLELERİN NİTELİKLERİ İTİBARİ İLE SINIFLANDIRILMASI Aynı Alacaklıya Birden Fazla Ödeme Hilesi Aynı Mal veya Hizmet İçin Farklı Alacaklılara Birden Fazla Ödeme Yapılması Hayali Ödemeler Hilesi Kusurlu Teslimat Hilesi İlan Edilen Sözleşmelere Hile Karıştırılması Tekrarlanan ve Tekrarlanmayan Hileler vii

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBEDE KIRMIZI BAYRAKLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 3.1. KIRMIZI BAYRAKLARIN TANIMI KIRMIZI BAYRAKLARIN SINIFLANDIRMASI Yönetim Tarafından Yapılan Hile Belirtileri Faaliyetlerin Yürütülmesi İle İlgili Anormallikler Yönetim Özellikleri İle İlgili Anormallikler Örgüt Yapısı ile İlgili Anormallikler Üçüncü Kişiler İle Olan İlişkilerde Anormallikler Çalışanlar Tarafından Yapılan Hileler Muhasebe İle İlgili Hile Belirtileri İç Kontrol Yapısı Zayıflıkları Analitik Anormallikler Üçüncü Kişilerle Olan Anormallikler Şikâyet ve Uyarılar ile İlgili Anormallikler Davranış Değişiklikleri Aşırı Yaşam Şekilleri Yüksek ve Düşük Hile Riski İçeren Ortamlar NAKİT HIRSIZLIKLARI İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ FATURA HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER BORDRO HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER STOK HIRSIZLIKLARI İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ ÇEK HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER GELİR İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ GİDER HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ viii

12 4.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Verilerin Toplanması Soruların Niteliği Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem Araştırmanın Güvenirlilik Analizi BULGULARIN DEGERLENDİRİLMESİ Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hatalara İlişkin Yargılara Katılma Düzeylerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hataları İle İlgili Yargılara Unvanlarına Göre Katılma Düzeylerinin Analizi H1 Hipotezinin Testi H2 Hipotezinin Testi H3 Hipotezinin Testi H4 Hipotezinin Testi H5 Hipotezinin Testi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hileler İle İlgili Yargılara Unvanlarına Göre Katılma Düzeylerinin Analizi H6 Hipotezinin Testi H7 Hipotezinin Testi H8 Hipotezinin Testi H9 Hipotezinin Testi H10 Hipotezinin Testi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle İlgili Unvanlarına Göre Karşılaşma Sıklıklarının Analizi H13 Hipotezinin Testi H14 Hipotezinin Testi H15 Hipotezinin Testi ix

13 Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hata, Hileler ve Hile Belirteçleri Konusundaki Diğer Düşünceleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ x

14 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 3.1. Yüksek ve Düşük Hile Risk Ortamları TABLO 4.1. Anket Çalışmasının Güvenirlilik Testi TABLO 4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı...95 TABLO 4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Muhasebe Hatalarına İlişkin Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı...98 TABLO 4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO 4.5. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Yaşlarına Göre Değişimi TABLO 4.6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO 4.7.Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO 4.8. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişimi TABLO 4.9. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Yaşlarına Göre Değişimi xi

15 TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Unvanlarına Göre Karşılaşma Sıklıklarının Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Yaşlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Çalışma Sürelerine Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Unvanlarına Göre Değişimi xii

16 TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu xiii

17 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL 2.1. Hile Üçgeni ŞEKİL 4.1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaş Durumlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı ŞEKİL 4.5. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Sürelerine Göre Dağılımı ŞEKİL 4.6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Sayılarına Göre Dağılımı xiv

18 KISALTMALAR LİSTESİ Amerika Mali Müşavirler Enstitüsü Analitik İnceleme Prosedürleri Katma Değer Vergisi Maliye Hesap Uzmanları Derneği Ortalama Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Türk Lirası Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu ve benzerleri ve diğerleri Yeminli Mali Müşavir AICPA A.İ.P. K.D.V MHUD Ort. SM SMMM TL TÜRMOB T.T.K V.U.K vb. vd. YMM xv

19 GİRİŞ Muhasebe, finansal nitelikli işlem ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır (Sevilengül, 2005: 10). Bu yönden bakıldığında muhasebe mesleği başta devlet olmak üzere işletme sahip ve yöneticilerine, yatırımcılara, müşterilere, çalışanlara, kredi kurumları gibi çeşitli çıkar gruplarına gereksinim duyulan bilgileri üreterek sunan bir meslek dalıdır. Bunun için muhasebede yapılan işlemlerin kanuna ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun işlemlerin yapılması gerekmektedir. İşletme organizasyonunun genişlemesi ve işletmede çalışan sayısının artması ile birlikte yapılan işlemlerde hatalı ve hileli işlemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. İşletmeyle ilgili kesimlere doğru bilgi sunma işletme sahip ve yöneticilerinin sorumluluğundadır. Ancak bazı yöneticiler kendi çıkarlarını diğer kesimlerin çıkarlarının üstünde görerek finansal tablo kullanıcılarını yanıltacak kararlar alabilmektedirler. Yapılan bu hatalı ve hileli işlemler hem işletmenin imajını olumsuz yönde etkileyecek, yapılacak denetimlerde de işletmenin aleyhine durumlar söz konusu olacak ve uzun vadede telafisi zor sorunlarla karşılaşmasına neden olacaktır. Muhasebe mesleğini icra eden muhasebe meslek mensupları kendilerince haklı olsalar bile, çeşitli sebeplerden dolayı yaptıkları hata ve hileler toplum arasında yayılmış ve ne yazık ki iyi muhasebeci az vergi ödeten muhasebecidir görüşü yaygınlık kazanmıştır(işgüden ve Çabuk, 2006:83). Muhasebede hata ve hileler kasıt unsuruna bakılarak hata veya hile olarak değerlendirilmektedir. Eğer kasıt unsuru yok ise hata, var ise hile olarak değerlendirilmektedir. Kasıt unsurunun tespiti sırasında çalışanların davranışları, eylemleri ve söylemleri önemli rol oynamaktadır. 1

20 Bu çalışmanın amacı; özellikle son yıllarda artan hile olayları ile birlikte gündeme gelen, yapılan bu hilelerin nasıl ortaya çıkarılabileceği ve araştırılabileceği konusu hakkında bilgi vermektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, muhasebe hataları kavramı açıklanmıştır. Bu bölümde muhasebe hatalarının sınıflandırılması ve türleri tanımlanmıştır. İkinci bölümde ise muhasebe hilesi kavramı açıklanarak hile nedenleri, türleri ve nitelikleri bakımından detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde de, muhasebe hilelerin belirtileri (kırmızı bayraklar) konusu ayrı ayrı başlıklar halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise, araştırmanın kapsamı, sınırları vs. açıklandıktan sonra yapılan anketler doğrultusunda muhasebe meslek mensuplarının hata ve hile ile ilgili tutumları hakkındaki düşüncelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise, çalışmanın bir özeti sunulduktan sonra, elde edilen bulgular ışığında bazı önerilere yer verilmiştir. 2

21 BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HATALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Muhasebe hatası konusunun daha iyi anlaşılması açısından, hata türlerinin açıklanması önemlidir. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde genel olarak, muhasebe hatalarının tanımı, sınıflandırılması, türlerine ilişkin kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır MUHASEBEDE HATA KAVRAMI Hata kavramı Türkçe sözlükte kelime anlamı olarak; istenmeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr: ). Borçlar Kanunu nda dar anlamda hata; gerçek hakkında bilinçli olmayan yanlış veya eksiklik halidir (Eren, 1999: 457). Muhasebe hataları unutkanlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik yüzünden muhasebe ile ilgili işlem kayıt ve hesaplarda, genelde kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklardır (Uzay, ZAY.doc: ). Muhasebe hataları, gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi, ihmal, bilgi ve deneyim yetersizliği, yasal hükümlerin yeterince anlaşılmaması, plansız ve programsız çalışma gibi kasıt unsuru taşımayan nedenlerle ortaya çıkarmaktadır (Irmak; Arslan vd, 2002: 32). Bununla birlikte, muhasebe hataları genel olarak kanunlara, yönetmelik ve yönerge gibi yasal mevzuata, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile işletme politikalarına ve doğruluğu kabul edilen diğer ilke ve prensiplere aykırı ancak kasıt 3

22 unsuru içermeyen fiil ve davranışlar şeklinde de tanımlanabilmektedir (MHUD, 2004: 64). Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere muhasebe hatalarının başlıca sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır(irmak; Arslan vd, 2002: 32): Gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi, İhmal, Bilgi ve deneyim eksikliği, Yasal düzenlemelerin yeterince bilinmemesi, Plansız ve programsız çalışma. Yukarıdaki tanım ve sebeplerden anlaşılacağı üzere muhasebe hatasının temel özelliği kasıt unsurunu içermemesidir. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte muhasebe biliminin de teknolojik gelişmelere ayak uydurmasının sonucu olarak bilgisayar ortamında tutulmaya başlanması hataların en asgari düzeye indirgenmesine hatta birçok hatanın ise ortadan kalkmasına neden olmuştur MUHASEBEDE YAPILAN HATA TÜRLERİ Muhasebe hataları çok çeşitli etkenlerin varlığı sonucu meydana gelmektedir. Bunun için muhasebede yapılabilecek hataların türlere ayrılması oldukça güçtür. Bununla beraber, teknolojinin gelişmesiyle hatalar aza indirilmişse de uygulamada karşılaşılan hatalara bulunmaktadır. Olması muhtemel hata türleri aşağıdaki açıklanmıştır Matematik (Hesaplama) Hataları Muhasebede kullanılan defter ve belgeler üzerinde toplama çarpma çıkarma ve bölme gibi aritmetik işlemler sonucu yapılan hesaplama hatalarıdır. Özellikle 4

23 sayfa, tablo, bilanço toplamlarının alınması, bakiyeleri tespit ederken çıkarma, döküm listelerinde çarpma hataları yapılabilir. Bununla birlikte yapılabilecek bazı hesaplama hataları şunlardır (Kaymak, 1996: 69); Yevmiye, defteri kebir toplamlarında yapılan hatalar, Kasa defterinde yapılan toplama ve çıkarma hataları, Envanter cetvellerinde çarpım ve toplama hataları, Amortisman hesaplamalarında hatalar, Maaş bordrolarının toplamında yapılan hatalar, Fatura üzerinde KDV hesaplanması sırasında yapılan hatalar, Gelir tablosu ve bilanço toplamlarında yapılan hatalar, Yeniden değerleme işlemleri sırasında yapılan çarpım hataları gibi. Örnek; Finansman Giderleri Hesabının borç bakiyesi lira olmasına rağmen yanlış toplam sonucu lira olarak hesaplanmış ve Dönem Kârı veya Zararı Hesabına bu şekilde aktarılmıştır. Finansman Giderleri Hesabının bakiyesinin yanlış hesaplanmasından dolayı hata meydana gelmiştir. Yapılan hata sonucu oluşan fark dönem kârının lira eksik hesaplanması sonucunu doğurmuştur. Bu da ödenecek olan vergi matrahını işletme açısından olumlu devlet açısından ise olumsuz olarak etkilemiştir. Bu tür hataların kayıtlar üzerinden tespiti, çift kayıt sistemi nedeniyle mümkün değildir. Doğrudan belgeler üzerinde yapılacak aritmetik incelemeler ile ortaya çıkabilmektedir(irmak, Arslan vd., 2002: 33). 5

24 Kayıt Hataları İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal nitelik taşıyan işlemlere ait belgelerin muhasebede kayıt altına alırken, bu belgelerde yer alan tutarlarının yanlış kayıt edilmesi, finansal nitelikli belgelerin yanlış yorumlanarak olması gereken hesaplara değil de başka hesaplara kaydedilmesi veya kayıt işleminde borç alacak hesaplarının karıştırılması neticesinde ortaya çıkması muhtemel olan hatalardır. Bu açıklamalar çerçevesinde kayıt hatalarını, rakam hataları, hesap hataları ve hesabın borç alacak taraflarının karıştırılması şeklinde üç başlık altında incelenmektedir Rakam Hatası Muhasebe belgelerindeki rakamların hesaplara geçirilmesinde defter kayıtlarına yanlış yazılması ile meydana gelmektedir. Hata çoğunlukla belgelerde yer alan sıfırların eksik veya fazla yazılması ve rakamların yer değiştirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örnek: ABC işletmesi 15/05/2009 tarihinde XYZ işletmesine olan veresiye borcuna karşılık 284,000 TL tutarında bir senet vermiştir. Bu işleme ilişkin yevmiye maddesi kaydı aşağıdaki yapılmıştır: /05/ BORÇ SENETLERİ 248, BORÇ SENETLERİ 248,000 XYZ işletmesine borca karşılık senet verilmesi / / Bu durumda XYZ işletmesi K işletmesine vermiş olduğu 284,000 TL lik senedi kendi kayıtlarına yanlışlıkla 248,000 TL olarak geçmiştir. 6

25 Bu hataları düzeltme için ise yanlış kayıt edilen belge ile muhasebe defterleri karşılaştırıldığında mümkün olacaktır. İleri bir tarihte hatanın farkına varıldığında yapılacak olan düzeltme kaydı ise şu şekilde olacaktır / / BORÇ SENETLERİ 36, BORÇ SENETLERİ 36,000 Yapılan hatanın düzeltilmesi kaydı /./ Hesap Hatası Yapılan bir işlemin yanlış algılanması ile birlikte yapılan finansal işlemin yanlış hesaplara yani alacaklandırılması veya borçlandırılması gereken hesapların yerine yanlış hesapların kullanılması ile meydana gelen hata türüdür. Örnek: ABC işletmesi, tarihinde işletme işlerinde kullanmak için virman yoluyla TL ye bir bilgisayar almıştır. KDV %20 olarak alınmıştır /03/ TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV BORÇ SENETLERİ İşletmeye alınan bilgisayar kaydı / /

26 Kayıtta görüldüğü gibi alınan bilgisayar işletmede kullanma amaçlı olarak alınmış olmasına rağmen, yanlışlıkla satılacak bir mal gibi kaydı yapılmıştır. Diğer taraftan virman (havale) yolu ile alınmış olduğu halde borç senetleri hesabına kayıt edilmiştir. Yapılan bu hatayı ters kayıtla iptal edip, daha sonra olması gereken kayıt şekli ile yeniden muhasebe kayıtlarına geçirilir. İptal kaydı: / / / BORÇ SENETLERİ TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV 500 Hatalı yapılan kaydın iptali / / Yeniden yapılması gereken kayıt: / / DEMİRBAŞLAR İNDİRİLECEK KDV BANKALAR İşletmeye alınan bilgisayarın kaydı / / Borç Alacak Tarafının Karıştırılması Muhasebede işlemler çift kayıt işlemine göre bir veya birkaç hesap alacaklı edilerek diğer taraftan da yine bir veya birkaç hesapta borçlandırılarak muhasebe kayıtları yapılmaktadır. Borç alacak hesaplarının karıştırılması ise alacaklandırılması veya borçlandırılması gereken hesapların yerine yanlış hesapların kullanılmasıdır. Yanlış 8

27 hesaba geçirme genellikle ilk kayıt sırasında ve fiş düzenlenirken veya yevmiye defterine kayıt geçirilirken yapılmaktadır. Bu yanlışlıkların hesaplara nakli sırasında yapıldığı görülmektedir. Örnek: ABC işletmesinin alacaklı olduğu XYZ işletmesinden alacağına karşılık TL senet almıştır / / ALICILAR ALACAK SENETLERİ Alacak yerine alınan senedin kaydı / / Buradaki muhasebe kaydında alacaklı ile borçlu hesap karıştırılmış ve yanlış kayıt yapılmıştır. Olması gereken ise alacak senetleri hesabının borçlu, alıcılar hesabının da alacaklı tarafa yazılması ile oluşturulacak kayıttır. Olması gereken kayıt düzeni ilk önce düzeltme kaydı daha sonra da olması gereken kayıt yapılmalıdır. Olması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. Düzeltme kaydı: / / ALACAK SENETLERİ ALICILAR Düzeltme kaydı / / Olması gereken doğru kayıt: / / ALACAK SENETLERİ ALICILAR / /

28 Nakil Hataları Muhasebe işlemlerine ait tutarların, sayfadan sayfaya, defterden deftere, defterlerden mizana veya yevmiye defterlerine kaydedilen bir işlemin büyük deftere kaydı sırasında yanlış kaydedilmesi veya başka bir hesaba kaydedilmesi sonucu meydana gelen hatalardır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nakil hataları iki şekilde incelenmektedir Rakamsal Hatalar Defterlerde sayfadan sayfaya geçişlerde rakamların yanlış yazılması ve yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterlere alınması sırasında rakamların yanlış aktarılması ile oluşan hatalardır. Örneğin, yevmiye defterinde TL olan kayıt, defter-i kebire TL veya TL olarak aktarılabilir Hesap Hatası Bu hesap hatasında ise yevmiye defterine tam ve doğru olarak kaydedilen işlem, daha sonra defter-i kebire geçirilirken hesap isim benzerliği veya başka nedenlerden dolayı büyük defterdeki yanlış bir hesaba kaydedilmesi şeklinde olan hatalardır. Örnek: ABC işletmesi XYZ işletmesine olan TL lik senetsiz kısa vadeli borcunu nakit olarak ödemiştir. Yapılan kayıt aşağıdaki gibidir. 10

29 / / SATICILAR KASA XYZ işletmesine borç ödemesi / / Bu yapılan yevmiye kaydı doğru olmasına rağmen işlemin defter-i kebire aktarılması sırasında 420 SATICILAR (uzun vadeli borçlar hesabı) isim benzerliğinden dolayı borçlandırmak sureti ile hata yapılması örnek verilebilir Unutma ve Tekrarlama Hataları Unutma Hataları: İşletmeye ait olup alış, satış, gider gibi işlemlerin ilgili döneme kaydedilmemesi veya kayıtlara hiç geçirilmemesi unutma hatasıdır. Satış faturalarının bir veya birkaçının kaydedilmesinin unutulması, birden fazla dönemi ilgilendiren giderlerin tek bir yılda kayıtlara yansıtılması gibi hatalar unutma hatası olarak tanımlanmaktadır(mhud, 2004: 66). Bu unutma hataları, dikkatli muhasebe personelinin kendi bünye ve organizasyonları içinde yapacakları inceleme ve kontrol ile zamanında meydana çıkarılabilmektedir (Arkun, 1975: 63). Bir kaydın geçirilmesinin unutulması durumunda hatanın farkına varıldığı tarihte o işleme ait belge ve bilgileri ilgili defterlere kayıt edilmektedir(erkural, 1982: 369). Örnek (A): ABC işletmesi TL bedelle sattığı hurda bir makineyi bedelini tahsil etmediği için kayıtlara geçirmemiştir. Bu normal bir unutma hatası olarak kabul edilmektedir. Örnek (B): ABC işletmesi ödeme yapmadığı için 2008 yılına ait TL reklam ve ilan vergisinin tahakkukunun yapılmasını unutmuştur. Bu vergi 2009 yılı içerisinde ödenmiştir. Muhasebe kaydı ödemenin yapıldığı 2009 yılında yapılmıştır. 11

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA

DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DENETİMDE HATA VE HİLELER: ÇORUM SAHASINDA BİR ARAŞTIRMA Harun KISACIK Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DENETİMDE HATA VE HİLELER:

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ

AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ AMORTİSMAN TABLOLARININ KONTROLÜ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Mali Pusula, Ağustos 2007 1- GİRİŞ İşletmeler V.U.K. nun 313

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI...

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 1. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI... 1 1.1. Muhasebenin Tanımı... 2 1.2. Muhasebenin Fonksiyonları... 2 1.3. Muhasebe Bilgilerinden Faydalananlar...

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM Önce Bir Çatı Kuralım: Tanımlar, Tarihçe, Türler 1.1. Nedir Bu Muhasebe Dedikleri?... 1 1.2. Muhasebe İşletmenin Neresinde

Detaylı

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE

1. BÖLÜM FİNANSAL MUHASEBE 1. BÖLÜM FİNANSAL NEDİR? En basit tanımıyla hesaplaşma, hesap tutma anlamına gelen muhasebe; toplumun en küçük ve temel birimi olan aile bireylerinden başlayıp, aileden, şirketlere, büyük holdinglere kadar

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 82 İST, 11.10.2004 ÖZET: * Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında 13 Sıra no.lu Muhasebe Sistemi

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin

DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin anlatılması) HEDEF: Muhasebe Sürecini Anlama, Kavrama,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Eda KAYA Denetçi 5811 sayılı yasa ile ilgili müracaat süresi 31.12.2009 tarihinde

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: Hisse senedi, Döviz, Muhasebe, Vergi Usul Kanunu, Envanter.

ANAHTAR KELİMELER: Hisse senedi, Döviz, Muhasebe, Vergi Usul Kanunu, Envanter. VERGİ USUL KANUNU NA GÖRE, YABANCI PARA İLE HİSSE SENETLERİNİN ENVANTER VE DEĞERLEMESİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE MUHASEBENİN TEMEL İLKE VE KAVRAMLARINA UYGUNLUĞUNUN İRDELENMESİ ÖZET Dönem sonunda yapılan

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ECZANE İŞLETMELERİNDE STOK TAKİBİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ECZANE İŞLETMELERİNDE STOK TAKİBİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof.Dr. Remzi ÖRTEN 1941 de Kayseri de doğdu. 1966 da A.İ.T.İ.A dan mezun oldu. 1970 de A.İ.T.İ.A da muhasebe asistanı olarak göreve başladı. 1973 de A.İ.T.İ.A da doktor, 1977 de doçent ve 1988 de Gazi

Detaylı

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA KREDİ AKTARIMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ, ÖRTÜLÜ SERMAYE, KATMA DEĞER VERGİSİ VE

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ECZANE İŞLETMELERİNDE STOK TAKİBİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ECZANE İŞLETMELERİNDE STOK TAKİBİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof.Dr. Remzi ÖRTEN 1941 de Kayseri de doğdu. 1966 da A.İ.T.İ.A dan mezun oldu. 1970 de A.İ.T.İ.A da muhasebe asistanı olarak göreve başladı. 1973 de A.İ.T.İ.A da doktor, 1977 de doçent ve 1988 de Gazi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı