T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Tuncay ÇELİK NİĞDE

2

3 BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tez ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm eksik ve hataların tarafıma ait olduğunu beyan ederim. Ağustos 2010 Tuncay ÇELİK

4 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Tuncay ÇELİK Danışman Prof. Dr. Zeki DOĞAN NİĞDE

5

6 ÖZET MUHASEBEDE HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Tuncay ÇELİK Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeki DOĞAN Ağustos 2010, 184 sayfa İşletmeler belirledikleri hedef ve amaçlara etkin bir şekilde ulaşmak istemektedirler. İşletmelerin bu amaçları için muhasebe servisinin ve muhasebe meslek mensuplarının özverili çalışması, göz önüne alınması gereken bir gerçekliktir. Muhasebe meslek mensupları, işleri gereği sürekli, müşterileri ve devlet kurumlarının mensupları ile karşı karşıya gelmektedirler. Burada devlet ile ilişkilerini önemli kılan neden ise müşterilerinin işleriyle ilgili vergiye konu olacak her türlü faaliyetlerle ilgili hesaplarını, kayıtlarını tutmaları ve hesaplamalarını yapmalarıdır. Burada muhasebe meslek mensupları isteyerek veya istemeyerek hata ve hileli işlemler yapabilmektedirler. Meslek mensuplarının yapmış oldukları bazı işlemler, işletmelerde hata ve hile belirtilerinin olabileceğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Muhasebe mesleğinin bu özelliğinden yola çıkarak bu çalışmada hata, hile ve hile belirtilerinin (kırmızı bayraklar) hangi düzeyde olduğu ampirik olarak incelenmiştir. Bu amaca ulaşmak için ise, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren, muhasebe meslek mensuplarına yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi (Independent-Samples T Test), tek yönlü varyans (One-Way ANOVA) testi ve Tukey testi aracılığıyla test edilmiş, anketin değerlendirilmesi ile hata, hile ve hile belirtileri ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hata, Hile, Hile Belirtileri (Kırmızı Bayraklar) iii

7 ABSTRACT A RESEARCH ON PROFESSION MEMBERS RELATED WITH MISTAKES AND TRICKS (FRAUDS) AT ACCOUNTING Tuncay ÇELİK Post Graduate (Master) Thesis, Business Administration Department Thesis Advisor: Professor Zeki DOĞAN August 2010, 184 pages Enterprises desire reach to determined targets and purposes effectively. Selfsacrificed and devoted efforts of account departments and accounting profession members should be considered as a fact for realizing these targets of the enterprise. Since of their businesses, accounting profession members always come across with government belongings and customers. Here, the reason which makes their relation with the government significant is their accounting and recording all financial movements related with activities of customers which will be subjected to the tax. At this point, these profession members (accountants) can do accidental mistakes or malicious tricks. Some transactions done by profession members are accepted as indicator of mistake and trick signs possibility at enterprises. Starting by this feature of accounting profession, in this study, signs of mistakes and tricks (red flag) level has been investigated empirically. In order to reach this goal, a survey-base study has been done towards profession members (accountants) operates and works in Gaziantep city. Obtained datum has been checked by means of T-Test (Independent-samples T test), One-Way ANOVA test and Turkey Test, and emerging results related with mistake and tricks signs have been shared by evaluation of the survey. Key Words: Mistake, Trick (Fraud), Sign of Trick, (Red Flags) iv

8 ÖNSÖZ Muhasebe, finansal raporlama işleviyle işletmelerle ilgili taraflara bilgi sunmaktadır. Bu raporlama sürecinde de hata ve hileler yapılmaktadır. Ancak burada yapılan hata ve hileler ödenecek vergi miktarlarını ve dolayısıyla da devleti ilgilendirdiğinden farklı bir önem arz etmektedir. Muhasebe meslek mensupları bazen kendi menfaatleri bazen de üçüncü kişilerin (müşterilerinin) menfaatleri için bu hata ve hilelere başvurabilmektedirler. Bu şekilde işletmedeki hile belirtilerinin (kırmızı bayraklar) incelenip işletmenin riskli bir yapısının olup olmadığının belirlenmesine çalışılmalıdır. Muhasebede yapılan hata ve hileler ile hile belirtileri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamın konusuyla ilgili olarak Gaziantep te muhasebe mesleği ile uğraşan 326 kişi üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve bu veriler istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu tez çalışması süresince bana anlayış gösteren ve her türlü desteği sağlayan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Zeki DOĞAN a, sıkıntılı anlarımda destek olan aileme ve anket çalışmama katılan ve yardımcı olan tüm muhasebecilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tuncay ÇELİK Ağustos 2010 v

9 İÇİNDEKİLER BEYAN... 2 ÖZET...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ... xiv KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HATALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. MUHASEBEDE HATA KAVRAMI MUHASEBEDE YAPILAN HATA TÜRLERİ Matematik (Hesaplama) Hataları Kayıt Hataları Rakam Hatası Hesap Hatası Borç Alacak Tarafının Karıştırılması Nakil Hataları Rakamsal Hatalar Hesap Hatası Unutma ve Tekrarlama Hataları Bilanço Hataları Değerleme Hataları Hesapların Birleştirilmesi vi

10 İKİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HİLELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1. MUHASEBE HİLELERİNİN TANIMI MUHASEBE HİLELERİNİN NEDENLERİ Çeşitli Yolsuzlukları Gizlemek İşletmenin Gerçek Durumunu Başka Göstermek Vergi kaçırmak HİLE ÜÇGENİ İşletme Çalışanlarını Hile Yapmaya İten Dürtü/Baskı Unsurları İşletme Çalışanlarının Hile Yapmasını Kolaylaştıran Fırsat Unsurları Yapılan Hileyi Makul Kılma/Haklı Gösterme Çabaları MUHASEBE HİLELERİNİN TÜRLERİ Kasdi Hata Kayıt Dışı İşlemler Sahte Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması İşlemden Önce veya Sonra Kayıt Bilanço Hileleri Bilançonun Güzelleştirilmesi Bilanço Kötüleştirilmesi Bilgisayar Hileleri Yanlış Veri Girişi Bilgisayar Yazılımları Üzerinde Değişiklik Yapılması Muhasebe Verilerinin Değiştirilmesi veya Yok Edilmesi HİLELERİN NİTELİKLERİ İTİBARİ İLE SINIFLANDIRILMASI Aynı Alacaklıya Birden Fazla Ödeme Hilesi Aynı Mal veya Hizmet İçin Farklı Alacaklılara Birden Fazla Ödeme Yapılması Hayali Ödemeler Hilesi Kusurlu Teslimat Hilesi İlan Edilen Sözleşmelere Hile Karıştırılması Tekrarlanan ve Tekrarlanmayan Hileler vii

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBEDE KIRMIZI BAYRAKLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 3.1. KIRMIZI BAYRAKLARIN TANIMI KIRMIZI BAYRAKLARIN SINIFLANDIRMASI Yönetim Tarafından Yapılan Hile Belirtileri Faaliyetlerin Yürütülmesi İle İlgili Anormallikler Yönetim Özellikleri İle İlgili Anormallikler Örgüt Yapısı ile İlgili Anormallikler Üçüncü Kişiler İle Olan İlişkilerde Anormallikler Çalışanlar Tarafından Yapılan Hileler Muhasebe İle İlgili Hile Belirtileri İç Kontrol Yapısı Zayıflıkları Analitik Anormallikler Üçüncü Kişilerle Olan Anormallikler Şikâyet ve Uyarılar ile İlgili Anormallikler Davranış Değişiklikleri Aşırı Yaşam Şekilleri Yüksek ve Düşük Hile Riski İçeren Ortamlar NAKİT HIRSIZLIKLARI İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ FATURA HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER BORDRO HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER STOK HIRSIZLIKLARI İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ ÇEK HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER GELİR İLE İLGİLİ HİLE BELİRTİLERİ GİDER HİLELERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HATA VE HİLELER İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ viii

12 4.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Verilerin Toplanması Soruların Niteliği Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem Araştırmanın Güvenirlilik Analizi BULGULARIN DEGERLENDİRİLMESİ Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hatalara İlişkin Yargılara Katılma Düzeylerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hataları İle İlgili Yargılara Unvanlarına Göre Katılma Düzeylerinin Analizi H1 Hipotezinin Testi H2 Hipotezinin Testi H3 Hipotezinin Testi H4 Hipotezinin Testi H5 Hipotezinin Testi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hileler İle İlgili Yargılara Unvanlarına Göre Katılma Düzeylerinin Analizi H6 Hipotezinin Testi H7 Hipotezinin Testi H8 Hipotezinin Testi H9 Hipotezinin Testi H10 Hipotezinin Testi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Analizi Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle İlgili Unvanlarına Göre Karşılaşma Sıklıklarının Analizi H13 Hipotezinin Testi H14 Hipotezinin Testi H15 Hipotezinin Testi ix

13 Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hata, Hileler ve Hile Belirteçleri Konusundaki Diğer Düşünceleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ x

14 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 3.1. Yüksek ve Düşük Hile Risk Ortamları TABLO 4.1. Anket Çalışmasının Güvenirlilik Testi TABLO 4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı...95 TABLO 4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Muhasebe Hatalarına İlişkin Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı...98 TABLO 4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO 4.5. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Yaşlarına Göre Değişimi TABLO 4.6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO 4.7.Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO 4.8. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişimi TABLO 4.9. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Yaşlarına Göre Değişimi xi

15 TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Unvanlarına Göre Karşılaşma Sıklıklarının Dağılımı TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Cinsiyetlerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Yaşlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Eğitim Durumlarına Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Çalışma Sürelerine Göre Değişimi TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Çalışma Sürelerine Göre Değişiminin Tukey Tablosu TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Unvanlarına Göre Değişimi xii

16 TABLO Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebede Hile Belirteçleriyle Karşılaşma Sıklıklarının Unvanlarına Göre Değişiminin Tukey Tablosu xiii

17 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL 2.1. Hile Üçgeni ŞEKİL 4.1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaş Durumlarına Göre Dağılımı ŞEKİL 4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı ŞEKİL 4.5. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Sürelerine Göre Dağılımı ŞEKİL 4.6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Sayılarına Göre Dağılımı xiv

18 KISALTMALAR LİSTESİ Amerika Mali Müşavirler Enstitüsü Analitik İnceleme Prosedürleri Katma Değer Vergisi Maliye Hesap Uzmanları Derneği Ortalama Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Türk Lirası Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu ve benzerleri ve diğerleri Yeminli Mali Müşavir AICPA A.İ.P. K.D.V MHUD Ort. SM SMMM TL TÜRMOB T.T.K V.U.K vb. vd. YMM xv

19 GİRİŞ Muhasebe, finansal nitelikli işlem ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır (Sevilengül, 2005: 10). Bu yönden bakıldığında muhasebe mesleği başta devlet olmak üzere işletme sahip ve yöneticilerine, yatırımcılara, müşterilere, çalışanlara, kredi kurumları gibi çeşitli çıkar gruplarına gereksinim duyulan bilgileri üreterek sunan bir meslek dalıdır. Bunun için muhasebede yapılan işlemlerin kanuna ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun işlemlerin yapılması gerekmektedir. İşletme organizasyonunun genişlemesi ve işletmede çalışan sayısının artması ile birlikte yapılan işlemlerde hatalı ve hileli işlemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. İşletmeyle ilgili kesimlere doğru bilgi sunma işletme sahip ve yöneticilerinin sorumluluğundadır. Ancak bazı yöneticiler kendi çıkarlarını diğer kesimlerin çıkarlarının üstünde görerek finansal tablo kullanıcılarını yanıltacak kararlar alabilmektedirler. Yapılan bu hatalı ve hileli işlemler hem işletmenin imajını olumsuz yönde etkileyecek, yapılacak denetimlerde de işletmenin aleyhine durumlar söz konusu olacak ve uzun vadede telafisi zor sorunlarla karşılaşmasına neden olacaktır. Muhasebe mesleğini icra eden muhasebe meslek mensupları kendilerince haklı olsalar bile, çeşitli sebeplerden dolayı yaptıkları hata ve hileler toplum arasında yayılmış ve ne yazık ki iyi muhasebeci az vergi ödeten muhasebecidir görüşü yaygınlık kazanmıştır(işgüden ve Çabuk, 2006:83). Muhasebede hata ve hileler kasıt unsuruna bakılarak hata veya hile olarak değerlendirilmektedir. Eğer kasıt unsuru yok ise hata, var ise hile olarak değerlendirilmektedir. Kasıt unsurunun tespiti sırasında çalışanların davranışları, eylemleri ve söylemleri önemli rol oynamaktadır. 1

20 Bu çalışmanın amacı; özellikle son yıllarda artan hile olayları ile birlikte gündeme gelen, yapılan bu hilelerin nasıl ortaya çıkarılabileceği ve araştırılabileceği konusu hakkında bilgi vermektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, muhasebe hataları kavramı açıklanmıştır. Bu bölümde muhasebe hatalarının sınıflandırılması ve türleri tanımlanmıştır. İkinci bölümde ise muhasebe hilesi kavramı açıklanarak hile nedenleri, türleri ve nitelikleri bakımından detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde de, muhasebe hilelerin belirtileri (kırmızı bayraklar) konusu ayrı ayrı başlıklar halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise, araştırmanın kapsamı, sınırları vs. açıklandıktan sonra yapılan anketler doğrultusunda muhasebe meslek mensuplarının hata ve hile ile ilgili tutumları hakkındaki düşüncelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise, çalışmanın bir özeti sunulduktan sonra, elde edilen bulgular ışığında bazı önerilere yer verilmiştir. 2

21 BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE HATALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Muhasebe hatası konusunun daha iyi anlaşılması açısından, hata türlerinin açıklanması önemlidir. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde genel olarak, muhasebe hatalarının tanımı, sınıflandırılması, türlerine ilişkin kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır MUHASEBEDE HATA KAVRAMI Hata kavramı Türkçe sözlükte kelime anlamı olarak; istenmeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr: ). Borçlar Kanunu nda dar anlamda hata; gerçek hakkında bilinçli olmayan yanlış veya eksiklik halidir (Eren, 1999: 457). Muhasebe hataları unutkanlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik yüzünden muhasebe ile ilgili işlem kayıt ve hesaplarda, genelde kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklardır (Uzay, ZAY.doc: ). Muhasebe hataları, gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi, ihmal, bilgi ve deneyim yetersizliği, yasal hükümlerin yeterince anlaşılmaması, plansız ve programsız çalışma gibi kasıt unsuru taşımayan nedenlerle ortaya çıkarmaktadır (Irmak; Arslan vd, 2002: 32). Bununla birlikte, muhasebe hataları genel olarak kanunlara, yönetmelik ve yönerge gibi yasal mevzuata, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile işletme politikalarına ve doğruluğu kabul edilen diğer ilke ve prensiplere aykırı ancak kasıt 3

22 unsuru içermeyen fiil ve davranışlar şeklinde de tanımlanabilmektedir (MHUD, 2004: 64). Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere muhasebe hatalarının başlıca sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır(irmak; Arslan vd, 2002: 32): Gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi, İhmal, Bilgi ve deneyim eksikliği, Yasal düzenlemelerin yeterince bilinmemesi, Plansız ve programsız çalışma. Yukarıdaki tanım ve sebeplerden anlaşılacağı üzere muhasebe hatasının temel özelliği kasıt unsurunu içermemesidir. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte muhasebe biliminin de teknolojik gelişmelere ayak uydurmasının sonucu olarak bilgisayar ortamında tutulmaya başlanması hataların en asgari düzeye indirgenmesine hatta birçok hatanın ise ortadan kalkmasına neden olmuştur MUHASEBEDE YAPILAN HATA TÜRLERİ Muhasebe hataları çok çeşitli etkenlerin varlığı sonucu meydana gelmektedir. Bunun için muhasebede yapılabilecek hataların türlere ayrılması oldukça güçtür. Bununla beraber, teknolojinin gelişmesiyle hatalar aza indirilmişse de uygulamada karşılaşılan hatalara bulunmaktadır. Olması muhtemel hata türleri aşağıdaki açıklanmıştır Matematik (Hesaplama) Hataları Muhasebede kullanılan defter ve belgeler üzerinde toplama çarpma çıkarma ve bölme gibi aritmetik işlemler sonucu yapılan hesaplama hatalarıdır. Özellikle 4

23 sayfa, tablo, bilanço toplamlarının alınması, bakiyeleri tespit ederken çıkarma, döküm listelerinde çarpma hataları yapılabilir. Bununla birlikte yapılabilecek bazı hesaplama hataları şunlardır (Kaymak, 1996: 69); Yevmiye, defteri kebir toplamlarında yapılan hatalar, Kasa defterinde yapılan toplama ve çıkarma hataları, Envanter cetvellerinde çarpım ve toplama hataları, Amortisman hesaplamalarında hatalar, Maaş bordrolarının toplamında yapılan hatalar, Fatura üzerinde KDV hesaplanması sırasında yapılan hatalar, Gelir tablosu ve bilanço toplamlarında yapılan hatalar, Yeniden değerleme işlemleri sırasında yapılan çarpım hataları gibi. Örnek; Finansman Giderleri Hesabının borç bakiyesi lira olmasına rağmen yanlış toplam sonucu lira olarak hesaplanmış ve Dönem Kârı veya Zararı Hesabına bu şekilde aktarılmıştır. Finansman Giderleri Hesabının bakiyesinin yanlış hesaplanmasından dolayı hata meydana gelmiştir. Yapılan hata sonucu oluşan fark dönem kârının lira eksik hesaplanması sonucunu doğurmuştur. Bu da ödenecek olan vergi matrahını işletme açısından olumlu devlet açısından ise olumsuz olarak etkilemiştir. Bu tür hataların kayıtlar üzerinden tespiti, çift kayıt sistemi nedeniyle mümkün değildir. Doğrudan belgeler üzerinde yapılacak aritmetik incelemeler ile ortaya çıkabilmektedir(irmak, Arslan vd., 2002: 33). 5

24 Kayıt Hataları İşletmelerin gerçekleştirdikleri finansal nitelik taşıyan işlemlere ait belgelerin muhasebede kayıt altına alırken, bu belgelerde yer alan tutarlarının yanlış kayıt edilmesi, finansal nitelikli belgelerin yanlış yorumlanarak olması gereken hesaplara değil de başka hesaplara kaydedilmesi veya kayıt işleminde borç alacak hesaplarının karıştırılması neticesinde ortaya çıkması muhtemel olan hatalardır. Bu açıklamalar çerçevesinde kayıt hatalarını, rakam hataları, hesap hataları ve hesabın borç alacak taraflarının karıştırılması şeklinde üç başlık altında incelenmektedir Rakam Hatası Muhasebe belgelerindeki rakamların hesaplara geçirilmesinde defter kayıtlarına yanlış yazılması ile meydana gelmektedir. Hata çoğunlukla belgelerde yer alan sıfırların eksik veya fazla yazılması ve rakamların yer değiştirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örnek: ABC işletmesi 15/05/2009 tarihinde XYZ işletmesine olan veresiye borcuna karşılık 284,000 TL tutarında bir senet vermiştir. Bu işleme ilişkin yevmiye maddesi kaydı aşağıdaki yapılmıştır: /05/ BORÇ SENETLERİ 248, BORÇ SENETLERİ 248,000 XYZ işletmesine borca karşılık senet verilmesi / / Bu durumda XYZ işletmesi K işletmesine vermiş olduğu 284,000 TL lik senedi kendi kayıtlarına yanlışlıkla 248,000 TL olarak geçmiştir. 6

25 Bu hataları düzeltme için ise yanlış kayıt edilen belge ile muhasebe defterleri karşılaştırıldığında mümkün olacaktır. İleri bir tarihte hatanın farkına varıldığında yapılacak olan düzeltme kaydı ise şu şekilde olacaktır / / BORÇ SENETLERİ 36, BORÇ SENETLERİ 36,000 Yapılan hatanın düzeltilmesi kaydı /./ Hesap Hatası Yapılan bir işlemin yanlış algılanması ile birlikte yapılan finansal işlemin yanlış hesaplara yani alacaklandırılması veya borçlandırılması gereken hesapların yerine yanlış hesapların kullanılması ile meydana gelen hata türüdür. Örnek: ABC işletmesi, tarihinde işletme işlerinde kullanmak için virman yoluyla TL ye bir bilgisayar almıştır. KDV %20 olarak alınmıştır /03/ TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV BORÇ SENETLERİ İşletmeye alınan bilgisayar kaydı / /

26 Kayıtta görüldüğü gibi alınan bilgisayar işletmede kullanma amaçlı olarak alınmış olmasına rağmen, yanlışlıkla satılacak bir mal gibi kaydı yapılmıştır. Diğer taraftan virman (havale) yolu ile alınmış olduğu halde borç senetleri hesabına kayıt edilmiştir. Yapılan bu hatayı ters kayıtla iptal edip, daha sonra olması gereken kayıt şekli ile yeniden muhasebe kayıtlarına geçirilir. İptal kaydı: / / / BORÇ SENETLERİ TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV 500 Hatalı yapılan kaydın iptali / / Yeniden yapılması gereken kayıt: / / DEMİRBAŞLAR İNDİRİLECEK KDV BANKALAR İşletmeye alınan bilgisayarın kaydı / / Borç Alacak Tarafının Karıştırılması Muhasebede işlemler çift kayıt işlemine göre bir veya birkaç hesap alacaklı edilerek diğer taraftan da yine bir veya birkaç hesapta borçlandırılarak muhasebe kayıtları yapılmaktadır. Borç alacak hesaplarının karıştırılması ise alacaklandırılması veya borçlandırılması gereken hesapların yerine yanlış hesapların kullanılmasıdır. Yanlış 8

27 hesaba geçirme genellikle ilk kayıt sırasında ve fiş düzenlenirken veya yevmiye defterine kayıt geçirilirken yapılmaktadır. Bu yanlışlıkların hesaplara nakli sırasında yapıldığı görülmektedir. Örnek: ABC işletmesinin alacaklı olduğu XYZ işletmesinden alacağına karşılık TL senet almıştır / / ALICILAR ALACAK SENETLERİ Alacak yerine alınan senedin kaydı / / Buradaki muhasebe kaydında alacaklı ile borçlu hesap karıştırılmış ve yanlış kayıt yapılmıştır. Olması gereken ise alacak senetleri hesabının borçlu, alıcılar hesabının da alacaklı tarafa yazılması ile oluşturulacak kayıttır. Olması gereken kayıt düzeni ilk önce düzeltme kaydı daha sonra da olması gereken kayıt yapılmalıdır. Olması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir. Düzeltme kaydı: / / ALACAK SENETLERİ ALICILAR Düzeltme kaydı / / Olması gereken doğru kayıt: / / ALACAK SENETLERİ ALICILAR / /

28 Nakil Hataları Muhasebe işlemlerine ait tutarların, sayfadan sayfaya, defterden deftere, defterlerden mizana veya yevmiye defterlerine kaydedilen bir işlemin büyük deftere kaydı sırasında yanlış kaydedilmesi veya başka bir hesaba kaydedilmesi sonucu meydana gelen hatalardır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nakil hataları iki şekilde incelenmektedir Rakamsal Hatalar Defterlerde sayfadan sayfaya geçişlerde rakamların yanlış yazılması ve yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterlere alınması sırasında rakamların yanlış aktarılması ile oluşan hatalardır. Örneğin, yevmiye defterinde TL olan kayıt, defter-i kebire TL veya TL olarak aktarılabilir Hesap Hatası Bu hesap hatasında ise yevmiye defterine tam ve doğru olarak kaydedilen işlem, daha sonra defter-i kebire geçirilirken hesap isim benzerliği veya başka nedenlerden dolayı büyük defterdeki yanlış bir hesaba kaydedilmesi şeklinde olan hatalardır. Örnek: ABC işletmesi XYZ işletmesine olan TL lik senetsiz kısa vadeli borcunu nakit olarak ödemiştir. Yapılan kayıt aşağıdaki gibidir. 10

29 / / SATICILAR KASA XYZ işletmesine borç ödemesi / / Bu yapılan yevmiye kaydı doğru olmasına rağmen işlemin defter-i kebire aktarılması sırasında 420 SATICILAR (uzun vadeli borçlar hesabı) isim benzerliğinden dolayı borçlandırmak sureti ile hata yapılması örnek verilebilir Unutma ve Tekrarlama Hataları Unutma Hataları: İşletmeye ait olup alış, satış, gider gibi işlemlerin ilgili döneme kaydedilmemesi veya kayıtlara hiç geçirilmemesi unutma hatasıdır. Satış faturalarının bir veya birkaçının kaydedilmesinin unutulması, birden fazla dönemi ilgilendiren giderlerin tek bir yılda kayıtlara yansıtılması gibi hatalar unutma hatası olarak tanımlanmaktadır(mhud, 2004: 66). Bu unutma hataları, dikkatli muhasebe personelinin kendi bünye ve organizasyonları içinde yapacakları inceleme ve kontrol ile zamanında meydana çıkarılabilmektedir (Arkun, 1975: 63). Bir kaydın geçirilmesinin unutulması durumunda hatanın farkına varıldığı tarihte o işleme ait belge ve bilgileri ilgili defterlere kayıt edilmektedir(erkural, 1982: 369). Örnek (A): ABC işletmesi TL bedelle sattığı hurda bir makineyi bedelini tahsil etmediği için kayıtlara geçirmemiştir. Bu normal bir unutma hatası olarak kabul edilmektedir. Örnek (B): ABC işletmesi ödeme yapmadığı için 2008 yılına ait TL reklam ve ilan vergisinin tahakkukunun yapılmasını unutmuştur. Bu vergi 2009 yılı içerisinde ödenmiştir. Muhasebe kaydı ödemenin yapıldığı 2009 yılında yapılmıştır. 11

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE ÖNLENMESİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN ROLÜ VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER Özgür ÖZKAN * İrfan ÖZEN ** GİRİŞ Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Ekrem YILDIZ Tuba DERYA BASKAN ÖZET 31.Aralık 2000 tarihinde Enron un

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211 Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet

Detaylı

İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe

İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İşletmelerde Hile Ve Yolsuzlukların Önlenmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Adli Muhasebe ÖZET Selim BEKÇİOĞLU Ahmet COŞKUN Umut Tolga GÜMÜŞ Günümüzde ekonomi, teknoloji

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ

MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ MUHASEBE MESLEĞİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Mesleği İş Geliştirme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı