Mali Bülten No: 2014/28

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mali Bülten No: 2014/28"

Transkript

1 ` Mali Bülten No: 2014/28 Vergi/ 6 Mart 2014 Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Çalışmaları ve Ülke Bazında Raporlama kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: OECD tarafından düzenlenen Matrah Aşındırma Yoluyla Kâr Aktarımı na ilişkin 1 numaralı aksiyon planı ( BEPS Action Plan ), Vergi İdareleri için şeffaflığın sağlanması amacıyla transfer fiyatlandırması dokümantasyon çalışmaları ile ülke bazında gelir, vergiler ve ekonomik faaliyetlere ait raporlama şablonlarına ilişkin kuralların geliştirilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda 0 Ocak 2014 tarihinde OECD tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan Taslak Rehber, OECD Rehberi nin 5 numaralı bölümü olan dokümantasyon bölümünde değişiklik yapılmasını amaçlamaktadır. Bültenimiz, ülke bazında raporlama yaklaşımı ile OECD Rehberi ne getirilecek detaylı ve yenilikçi bilgilerin Vergi İdarelerini ve vergi mükelleflerini ne şekilde etkileyebileceğini ele alarak Türkiye de mevcut uygulamalar açısından fayda ve riskleri değerlendirmektedir.. Açıklamalar: Mevcut OECD Rehberi Kapsamında Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Uygulaması OECD Rehberi nin 1995 yılında adapte edilen ve 2010 yılında güncellenen 5 numaralı bölümü, Vergi İdareleri ile çok uluslu işletmelere transfer fiyatlandırması kapsamında bilgi ve belgelerin oluşturulması ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin açıklamalar sağlamaktadır. Transfer fiyatlandırması yaklaşımlarının pek çok ülkede gerek vergi mükellefleri gerek Vergi İdareleri tarafından yeni benimsenmesi nedeniyle, dokümantasyon gerekliliklerine ilişkin olan bu bölüm uzun süre boyunca soyut ve yetersiz kalmış, uygulamada taraflar (vergi idareleri mükellefler ülkeler) arasında çeşitli ve farklı yorumlara yol açmıştır. Pratikte karşılaşılan değişik örnekler çoğaldıkça Vergi İdareleri nin mükelleflerden talep ettikleri bilgiler de zamanla değişerek önemli ölçüde artmış, mevcut yasal düzenlemeler de esasen OECD Rehberi dikkate alınarak hazırlanmış olduğu için bu tür durumlarda ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkları ve uyumluluk (compliance) maliyetlerinine yönelik ihtiyaca cevap veremez olmuştur.

2 OECD bu kapsamda Aksiyon Planı nın bir parçası olarak kamunun yorumuna sunduğu Taslak Rehber ile, pratikte karşılaşılan zorlukları ve belirsizlikleri ortadan kaldırmayı; Vergi İdareleri için şeffaflığı sağlarken vergi mükellefleri için de makul uyumluluk maliyetleri ile bilgi temin ederken emsallerine uygun ilişkili faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflemiştir. Taslak Rehber Neler Getiriyor? Uluslararası ilişkili işlemlerin karmaşıklaşarak çoğalması sonucu Vergi İdareleri nin transfer fiyatlandırması uygulamalarını daha yakından tahkik etmeye başlaması, vergi mükellefleri üzerinde oluşan uyumluluk yükünü ve işgücü maliyetini artırmıştır. Çoğu zaman da Vergi İdareleri, çok uluslu şirketlerin yerel iştiraklerini incelerken elde ettikleri bilgileri yetersiz bulmakta ve küresel bilgi akışının tek bir paydada birleşememesi vergi uyuşmazlıklarını artırmaktadır. Bir yandan Vergi İdareleri nin transfer fiyatlandırması incelemeleri ve risk değerlendirmeleri sırasında gereken bilgileri temin edebilmelerini, diğer yandan da vergi mükelleflerinin emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması sırasında güvenilir bilgiler ışığında ilerleyerek Vergi İdareleri ile ortak noktada buluşabilmelerini amaçlayan bu çalışma; mevcut OECD Rehberi nin aksine dokümantasyon gerekliliklerini özellikle listelemiş ve transfer fiyatlandırması çalışmalarının belgelendirilmesi ile ispat yükümlülüğü arasında somut bir bağ kurmayı hedeflemiştir. Taslak Rehber temelde aşağıdaki üç konunun üzerine odaklanmaktadır: i) Vergi idarelerince yeterli bilgi ışığında transfer fiyatlandırması risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlanması, ii) iii) Vergi mükelleflerinin ilişkili işlemlerinde fiyat ve diğer koşulların yapılandırılması esnasında transfer fiyatlandırması raporlama yükümlülüklerine gereken özeni göstermesi, Vergi idareleri nin kendi bölgelerinde mukim olan vergi mükelleflerini doğru ve makul bir şekilde inceleyebilmesi açısından ihtiyaç duydukları bilgileri temin edebilmeleri. Transfer Fiyatlandırması Raporlamasında Yerel ve Uluslar Arası Uygulamalar Bilindiği gibi çok uluslu şirketler gerek organizasyon yapılarının kurulması aşamasında, gerek yeni iştiraklerin gruba dâhil olması veya ayrılması sırasında tüm bu ilişkili şirketlerin vergilendirilmesi açısından makro çalışmalar yapmakta; merkezî koordinasyonlarının ve uygun vergi planlama çalışmalarının genel çerçevesini bu doğrultuda çizmektedirler. Transfer fiyatlandırmasına konu işlemlerin çok uluslu şirketler çapında incelenerek raporlanması sırasında tüm grup şirketlerini kapsayan bir Master File oluşturulduktan sonra, yerel gereklilikleri karşılayan şirket bazında raporlama aşamasında her bir ilişkili şirket ayrıca devreye girmekte ve faaliyet gösterdikleri ülkenin vergi idaresine ilişkili işlemlerini ve ilişkili şirketleri ile aralarında mevcut olan işlev, risk ve varlık dinamiklerini ayrıca raporlamaktadır.

3 Master File Nedir? Master File (Çerçeve Rapor) genel olarak çok uluslu bir şirketler grubunun küresel faaliyetlerinin, finansal göstergelerinin; grup çapında gelirin, ekonomik faaliyetlerin ve vergi yükünün ne şekilde dağıldığının genel çerçevesinin anlaşılmasını ve vergi idarelerince yeterli risk değerlendirmesinin yapılabilmesini amaçlayan bir çalışmadır. Mevcut OECD Rehberi nde ayrıca ele alınmamış olan Çerçeve Rapor gereklilikleri, yeni Rehber de beş ana başlık altında toplanmıştır. Söz konusu başlıklar her ne kadar bir Faaliyet Raporu içeriğini anımsatsa da, Çerçeve Rapor un içerisinde yer alan bilgiler, nihai amacı bakımından toplam kazancın (ya da zararın) grup içerisinde transfer fiyatlandırması kapsamında nasıl adil bir şekilde dağıtılacağına odaklanan bilgileri içermekte ve bu haliyle de faaliyet raporu ve benzeri çalışmalardan bariz bir farklılık göstermektedir. Şirketler grubunun aşağıda yer alan bilgilerini kapsaması hedeflenmektedir: Organizasyon yapısı Faaliyet göstermekte olduğu iş veya işler hakkında bilgi Sahip olduğu gayri maddî varlıklar İlişkili finansal faaliyetler Finansal ve vergisel pozisyonu Yukarıda sayılanlardan finansal ve vergisel pozisyon bilgileri kapsamında, ekonomik faaliyetlerin ülkeler bazında dağılımı ve bunun sonucu olarak gelirlerin, verginin ve diğer finansal göstergelerin her bir ilişkili şirkete dağılımı da ülke bazında raporlama yaklaşımıyla verilmelidir. Ülke Bazında Raporlama Çok uluslu şirketlerin Çerçeve Raporiçerisinde her bir ilişkili şirketi hakkında belirli bilgi ve belgeleri içermesi öngörülen ülke bazında raporlama yapması öngörülmektedir. Söz konusu uygulama beraberinde bazı soru işaretleri de getirmiştir: Ülke bazında raporlama Çerçeve Rapor unbir parçası mı olmalı, yoksa tamamen ayrı bir doküman mı olmalı?, Bu çalışmada baz alınacak finansal veriler ilişkili şirketlerin yasal defterlerinden mi alınarak konsolide edilmeli (bottom-up) yoksa konsolide hesaplar üzerinden ve IFRS gibi daha genel standartlar ışığında mı paylaştırılmalı (top-down)?, Ülke bazında raporlama kurumlar vergisi verilerini mi kapsamalı, yoksa ilişkili işlemlerden kaynaklanan stopajları da içermeli mi?, İlişkili tüm şirketler arasında gerçekleşen royalty, faiz ve hizmet ödemeleri bu raporda yer almalı mı? Bu durum ilave bir iş yükü oluşturur mu? Ülke bazında raporlama yaklaşımı her ne kadar bilgi edinme ve risk değerlendirme süreçlerinde büyük avantajlar sağlayacaksa da, bu bilgiler üzerinden her bir ilişkili şirketin detaylı transfer fiyatlandırması incelemesinin yapılması veya bu bilgiler üzerinden her bir yerel iştirakin tam yapısının öğrenilmeye çalışılması doğru olmayacaktır. Transfer fiyatlandırması uygulamaları her ne kadar küresel iş dünyasında benzer platformlarda yürütülse de; yerel vergi idarelerinin yaklaşımları, talepleri ve ilişkili şirket ve işlemleri anlama biçimleri farklı olmaktadır. Bu nedenle yerel raporlamanın eskisinden daha

4 çok önem kazanmakta olacağı açıktır. Yerel Raporlama Çerçeve Rapor ve ülke bazında raporlama dışında, her ülkenin kendi mevzuatında öngörmüş olduğu yerel transfer fiyatlandırması raporlaması mevcuttur. İdareler tarafından günümüzde büyük bir önemle talep ve takip edilmeye başlanan yerel raporlar, mükelleflerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde emsallere uygunluk ilkesini destekleyecek nitelikte ilişkili işlemlere taraf olup olmadıkları konusuna ışık tutmakla birlikte Çerçeve Raporile bir bütünlük oluşturarak parçadan bütüne bilgi akışını sağlamaktadır. İbraz edilme süreleri farklılık göstermekle birlikte; Türk vergi idaresi gibi pek çok idare yerel raporları Kurumlar Vergisi Beyannamesi nin verilmesinden sonra talep etmekte, bazı idareler ise bir incelemenin yapılması durumunda talep etmektedir. OECD ve yeni Rehber tarafından da desteklenen görüş, belirli ölçeğin altında olan mükelleflerin transfer fiyatlandırması belgelendirmesinde gereksiz maliyet yükü altında kalmamasıdır. Türk vergi idaresi de bu durumu, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ne bağlı olmayan mükelleflerin yalnızca yurt dışı ilişkili işlemlerine odaklanarak desteklemektedir. Yerel raporlama, ülkemizde de 2007 yılından bu yana 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 1 üncü maddesi kapsamında yürürlükte olan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ve bununla ilişkili 1 ve 2 Seri No lu Tebliğler ile düzenlenmiş olmakla birlikte her malî yıl için mükelleflerden talep edilmektedir. Çerçeve Rapor ile beraber hazırlanacak yerel raporların hangi dilde düzenleneceği konusu, çok uluslu grup şirketlerin iç faaliyetlerine ilave iş yükü getirebilmektedir. Genel görüş Çerçeve Rapor un tüm idarelere İngilizce olarak ibraz edilmesi iken, yerel idarelerin resmî dillerinde rapor talep etmesi nedeniyle yerel raporların düzenlenmesi sırasında bir ikilem oluşmaktadır. Bu nedenle genellikle karşılaşılan durum, şirketlerin merkezî yönetimlerince değerlendirilebilmesi açısından İngilizce, idareye ibraz edilmesi açısından ise Türkçe olmak üzere iki yerel rapor hazırlanması olmaktadır. Çerçeve Rapor (Master File) Yerel rapor BEPS Aksiyon Planı kapsamında hazırlanan Taslak Rehber de yer alan raporlama gerekliliklerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 1- Çerçeve Rapor (Master File) Organizasyon Yapısı İlişkili Şirketlerin Faaliyet(ler)i Faaliyet gelirlerinin önemli kaynakları Maddî ürün ve hizmet akışlarını gösteren tedarik zinciri Ar-Ge faaliyetleri hariç olmak üzere önemli grup içi hizmet sözleşmeleri Maddî ürün ve hizmetler için ana coğrafî pazarlara ait bilgi

5 Grup içerisinde yer alan bağımsız şirketleri kapsayan işlev, risk ve varlık analizi Mevcut malî yılda gerçekleşmiş önemli iş yapılandırma işlemleri ve satın almalar İlişkili Şirketlerin Gayrimaddî Duran Varlıkları Şirketlerin gayrimaddî duran varlıklar açısından geliştirme, sahiplik ve Ar-Ge yönetim işlevleri hakkında bilgi İlişkili şirketler ve sahip oldukları gayrimaddî duran varlıklara ait detaylı bir liste Maliyete katılım anlaşmaları, araştırma hizmet anlaşmaları ve lisans sözleşmeleri de dahil olmak üzere önemli sözleşmelere ait bilgiler Grubun Ar-Ge ve gayrimaddî duran varlıklara ilişkin mevcut transfer fiyatlandırması politikası Mevcut malî yılda grup şirketleri arasında gerçekleşen her türlü gayrimaddî duran varlık akışı İlişkili Şirketlerin Grup İçi Finansal İşlemleri Grubun ne şekilde finanse edildiğine ve ilişkisiz taraflardan sağlanan finansal kaynaklara ilişkin bilgi Gruba merkezî finansman sağlayan tüm ilişkili şirketler hakkında bilgi Grubun ilişkili finansman faaliyetlerine ilişkin mevcut transfer fiyatlandırması politikası İlişkili Şirketlerin Finansal ve Vergisel Pozisyonları Grubun yıllık konsolide finansal göstergeleri Grubun uygulamada bulunan tek taraflı, iki taraflı ve çok taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları hakkında bilgi Gelirin söz konusu bölgeler arasında paylaşımına ilişkin vergi düzenlemeleri hakkında kısa bilgi Son 2 yıl içerisindekarşılıklı Anlaşma usulu (KAP) kapsamında bekleyen veya sonuçlanan transfer fiyatlandırması konuları hakkında kısa bilgi Ülke bazında raporlama 2- Yerel Rapor Genel Bilgiler Yerel şirketin yönetim ve idare yapısına ilişkin bilgiler Yerel organizasyon şeması

6 Yerel şirketin raporlama yaptığı yönetim mercii ve bulundukları ülkeler Yerel şirketin önceden veya mevcut durumda herhangi bir yeniden yapılandırma veya gayrimaddî varlık transferi kapsamında veya etkisinde bulunup bulunmadığı ile bu işlemlerin şirket üzerindeki etkileri hakkında bilgi İlişkili İşlemler (Her biri için) İlişkili işlemlerin açıklaması Her bir işlem kategorisinde söz konusu olan tutarlar Her bir işleme taraf olan grup şirketler ve aralarındaki ilişki hakkında bilgi Her bir işlem sırasında ilişkili tarafların üstlendiği işlev ve riskler ile sahip oldukları varlıkların analizi, ve geçmiş yıllar ile karşılaştırması Rapora konu işlemleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer tüm ilişkili işlemler hakkında bilgi ve açıklama Her bir işlemin emsallerine uygunluğunun tespiti için seçilen transfer fiyatlandırması yöntemleri ve seçilme nedenleri hakkında detaylı açıklama Ekonomik analize konu işlemlerde test edilen taraf ın seçimi ve seçilme nedeni Transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasında etkili olan tahminlerin özeti Eğer mevcutsa çoklu yıl bilgilerinin kullanılmasının nedenleri Varsa iç ve/veya dış emsallere ait bilgiler, analize dayanak oluşturan dış emsal şirketlerin finansal bilgileri, karşılaştırılabilirlik kriterleri hakkında bilgiler ve kaynakları Varsa karşılaştırılabilirlik açısından yapılmış tüm düzeltme işlemleri ve bu düzeltmelerin hangi sonuç üzerine uygulandığı (test edilen tarafın sonuçları, emsal şirketlerin sonuçları veya her ikisi) hakkında bilgi Mevcut uygulamanın ve gerçekleşen işlemlerin emsallerine uygun olduğu sonucuna nasıl ulaşıldığının açıklaması Mevcut transfer fiyatlandırması yöntemine konu olan finansal bilgilerin özeti Finansal Bilgiler Rapora konu hesap dönemi için yerel şirketin finansal dökümleri (varsa denetime konu edilmiş finansallar) Transfer fiyatlandırması analizi sırasında kullanılan finansal verilerin yerel finansal sonuçlar ile nasıl bağdaştırılabileceğine dair bilgi ve dağıtım çalışmaları

7 Emsal nitelikte olduğu belirlenen şirketlere ait finansal sonuçlar Değerlendirme ve Uygulama: Küresel ticaretin ve bilgi akışının hızlandığı ve giderek karmaşıklaştığı günümüzde, iş dünyasının ve Vergi İdareleri nin çözüm arayışı hem mükelleflerin beyandan kaynaklanan iş yükünü optimize etmeyi; hem de incelemelerin daha makul ve vergilendirmenin doğru ve adil olmasını amaçlamaktadır. Dokümantasyon ile ilgili yeni uygulamaların Türkiye transfer fiyatlandırması düzenlemelerine ne zaman intikal edeceği henüz belli olmamakla birlikte, OECD üyesi ülkelerce hızla benimsenecek olan yeni düzenlemelerin, dokümantasyon konusunda Türkiye için daha profesyonel ve pratik çözümler sağlayacağına inanıyoruz. Mevcut durumda mevzuatımızda transfer fiyatlandırması raporunun içerisinde yer alması gereken bilgiler belirtilmiştir. Yeni düzenlemeler ışığında talep edilebilecek bilgilerin bir kısmının mevzuatımızda hali hazırda yer aldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte tüm vergi mükelleflerin transfer fiyatlandırması raporlaması konusunda yükümlülüklerini, grup içi bilgi akışını ve yeni uygulamalar ile özellikle yerel dokümantasyon kapsamında talep edilebilecek bilgilerin neler olduğunu tespit etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Bültenimizde yer verilen konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. Saygılarımızla,

8 Bize Ulaşın Vergi Hizmetleri Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG Istanbul Ofis Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak, No; 29 Beykoz 4805 İstanbul Tel. +90 (216) Fax. +90 (216) KPMG Ankara Ofis Paragon Tower Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8 Çukurambar, Ankara Tel :+90 (12) Fax : +90 (12) KPMG İzmir Ofis Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:4 Alsancak-Konak / İZMİR Tel : +90 (22) Fax : +90 (22) Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor

İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor UFRS Bülten Ağustos 2012, Sayı 2 İş Ortaklıklarında Oransal Konsolidasyon Uygulaması Kalkıyor Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK); bağlı ortaklıklar ve müşterek yatırımlar (yeni ismi ile müşterek

Detaylı

Finans Bülteni. No: 2013/3. Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler

Finans Bülteni. No: 2013/3. Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler 4 Ocak 2013 Finans Bülteni No: 2013/3 VERGİ Konu : Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu nun Getirdiği Önemli Değişiklikler, Özet: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında. Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı

Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında. Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı Vergi Bülteni Tarih : 06.06.2014 Sayı : 2014/36 İçerik : Transfer Fiyatlandırması Transfer Fiyatlandırmasında

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı