T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1."

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL İşletme Yönetimi Business Administration Z 9 Seçmeli Seçmeli Elective Elective Seçmeli Elective TOPLAM YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL Araştırma Yöntemleri Research Methods Z 9 Seçmeli Elective Seçmeli Elective Seçmeli Elective TOPLAM YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL Seminer Seminar Z 10 ISL Tez Thesis Z 20 TOPLAM YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL Tez Thesis Z 30 TOPLAM GENEL TOPLAM SEÇMELİLER Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL Finansal Muhasebe Financial Accounting S 7 ISL Finansal Yönetim Financial Management S 7 ISL Pazarlama Yönetimi Marketing Management S 7 ISL Finansal Kurumlar Yönetimi Financial Institutions Management S 7 ISL Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management S 7 ISL Yatırım ve Portföy Teorisi Investment and Portfolio Theory S 7 ISL İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resources Management S 7 ISL Yönetim ve Organizasyon Management and Organization S 7 ISL Örgütsel Davranış Organizational Behavior S 7 ISL Yönetim Muhasebesi Managerial Accountıng S 7 ISL Üretim Yönetimi Production Management S 7 ISL Liderlik Teorileri Leadership Theories S 7 1

2 ZORUNLU DERSLER ISL İşletme Yönetimi (3+0) 3, 9 AKTS İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon ISL Araştırma Yöntemleri (3+0) 3, 9 AKTS Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı Zihinsel İdman dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur. ISL Stratejik Yönetim (3+0) 3, 8 AKTS Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme. 2

3 SEÇMELİLER ISL Finansal Muhasebe (3+0) 3, 7 AKTS Muhasebenin temel kavram ve ilkelerine giriş; gelir tablosu ve bilanço gibi mali tabloların hazırlanması; temel hesapların ayrıntılı olarak açıklanması; malzeme maliyetinin, işgücü maliyetinin ve genel üretim giderlerinin saptanması ve kontrolü, maliyet belirleme sistemleri, sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi; kâra geçiş ve maliyet-miktar-kâr analizleri. ISL Finansal Yönetim (3+0) 3, 7 AKTS İşletmelerde finansal stratejilerin belirlenmesi ve işletme performansı üzerindeki etkileri; işletmelerde yatırım ve finansman stratejilerinin incelenmesi ve şirket değeri üzerinde etkilerinin araştırılması; Türk işletmeleri esas alınarak geliştirilen örnek olayların tartışılması. ISL Pazarlama Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Pazarlamanın örgütlerin etkinliğindeki rolünün incelenmesi; işletmelerin kaynaklarıyla pazardaki fırsatlarının örtüştürülmesi için gerekli olan, işletme, pazar ve iş birimleri düzeylerindeki stratejik karar ve analizler; pazarlama karmasının ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım boyutlarının incelenmesi; pazarlamanın çevresel koşulları, tüketici davranışları, pazarlama işlevinin örgütlenmesi ve denetimi; pazar hedefleme, satış tahminleri ve araştırma gibi özgün araçların kullanılması; güncel pazarlamanın ahlaki ve uluslararası boyutları. ISL Finansal Kurumlar Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Bu ders finansal sistemin temelleri, faiz mekanizması, bankacılık sistemi, diğer finansal kurumlar, borsalar, risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal sistem konularını kapsamaktadır. ISL İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye'de sendikalar. 3

4 ISL Yönetim ve Organizasyon (3+0) 3, 7 AKTS İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.). ISL Örgütsel Davranış (3+0) 3, 7 AKTS Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi. ISL Yönetim Muhasebesi (3+0) 3, 7 AKTS Muhasebe kuramının sağladığı bilgilerin karar verme mekanizmasına yansıması; mali tabloların düzenlenmesinde zorunlu tutulan kurallar; mali tabloların yorumu ve analizi; mali analiz yöntemleri; Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın gerçek verileri kullanılarak analiz yapılması. ISL Üretim Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Bu derste, üretim yönetiminde temel kavramlar, üretim sistemleri ve üretim/işlemler stratejisi, talep tahminleri, ürün tasarımı ve süreç planlaması, toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kavramlar irdelenecektir. ISL Liderlik Teorileri (3+0) 3, 7 AKTS Liderlik Nedir?, Liderlik Tipleri, Değerler, Tutumlar, Kişilik, Algılama, Öğrenme, Güdüleme, Gruplar, Grup Davranışının Temelleri, Liderlik, Güç ve Politika, Karar Alma, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Çatışma, Örgütsel Değişme 4

5 ISL Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Geliştirme programları, Kalite güvence sistemleri. ISL Yatırım ve Portföy Teorisi (3+0) 3, 7 AKTS Varlık değerleme, risk ölçümü ve kontrolü; menkul değerler piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalarının incelenmesi; yatırımlar: genel giriş ve temel konular; portföy teorisi, risk ve getiri, riskten kaçış, optimal riskli portföyler; menkul kıymetler fiyatlandırma modeli; sabit getirili enstrumanlar, bono değerleme prensipleri; süre ve tekrar-yatırım kavramları; option piyasaları: opsiyon değerleme, futures piyasaları.. 5

6 SEÇMELİ DERSLER ISL Finansal Muhasebe (3+0) 3, 7 AKTS Muhasebenin temel kavram ve ilkelerine giriş; gelir tablosu ve bilanço gibi mali tabloların hazırlanması; temel hesapların ayrıntılı olarak açıklanması; malzeme maliyetinin, işgücü maliyetinin ve genel üretim giderlerinin saptanması ve kontrolü, maliyet belirleme sistemleri, sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi; kâra geçiş ve maliyet-miktar-kâr analizleri. ISL Finansal Yönetim (3+0) 3, 7 AKTS İşletmelerde finansal stratejilerin belirlenmesi ve işletme performansı üzerindeki etkileri; işletmelerde yatırım ve finansman stratejilerinin incelenmesi ve şirket değeri üzerinde etkilerinin araştırılması; Türk işletmeleri esas alınarak geliştirilen örnek olayların tartışılması. ISL Pazarlama Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Pazarlamanın örgütlerin etkinliğindeki rolünün incelenmesi; işletmelerin kaynaklarıyla pazardaki fırsatlarının örtüştürülmesi için gerekli olan, işletme, pazar ve iş birimleri düzeylerindeki stratejik karar ve analizler; pazarlama karmasının ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım boyutlarının incelenmesi; pazarlamanın çevresel koşulları, tüketici davranışları, pazarlama işlevinin örgütlenmesi ve denetimi; pazar hedefleme, satış tahminleri ve araştırma gibi özgün araçların kullanılması; güncel pazarlamanın ahlaki ve uluslararası boyutları. ISL Finansal Kurumlar Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Bu ders finansal sistemin temelleri, faiz mekanizması, bankacılık sistemi, diğer finansal kurumlar, borsalar, risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal sistem konularını kapsamaktadır. ISL İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye'de sendikalar. 6

7 ISL Yönetim ve Organizasyon (3+0) 3, 7 AKTS İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.). ISL Örgütsel Davranış (3+0) 3, 7 AKTS Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi. ISL Yönetim Muhasebesi (3+0) 3, 7 AKTS Muhasebe kuramının sağladığı bilgilerin karar verme mekanizmasına yansıması; mali tabloların düzenlenmesinde zorunlu tutulan kurallar; mali tabloların yorumu ve analizi; mali analiz yöntemleri; Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın gerçek verileri kullanılarak analiz yapılması. ISL Üretim Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Bu derste, üretim yönetiminde temel kavramlar, üretim sistemleri ve üretim/işlemler stratejisi, talep tahminleri, ürün tasarımı ve süreç planlaması, toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kavramlar irdelenecektir. ISL Liderlik Teorileri (3+0) 3, 7 AKTS Liderlik Nedir?, Liderlik Tipleri, Değerler, Tutumlar, Kişilik, Algılama, Öğrenme, Güdüleme, Gruplar, Grup Davranışının Temelleri, Liderlik, Güç ve Politika, Karar Alma, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Çatışma, Örgütsel Değişme 7

8 ISL Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Geliştirme programları, Kalite güvence sistemleri. ISL Yatırım ve Portföy Teorisi (3+0) 3, 7 AKTS Varlık değerleme, risk ölçümü ve kontrolü; menkul değerler piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalarının incelenmesi; yatırımlar: genel giriş ve temel konular; portföy teorisi, risk ve getiri, riskten kaçış, optimal riskli portföyler; menkul kıymetler fiyatlandırma modeli; sabit getirili enstrumanlar, bono değerleme prensipleri; süre ve tekrar-yatırım kavramları; option piyasaları: opsiyon değerleme, futures piyasaları.. 8

9 Bologna Süreci ölçütlerine göre hazırlanan İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans programına ait bilgiler. Genel Bilgi Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Program, iş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda işletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl güz ve bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere girerler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar. Yüksek lisans öğrencileri ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir. This program has been envisaged for all students from different undergraduate training programs, without precondition of any work experience. This program is appropriate for the students who desire to obtain a master's degree in business administration as they gain professional work experience in their working life. The Master's Degree Program (with thesis/non-thesis in Business Administration is a three-semester program. Students are accepted to the courses every fall and spring terms. Students who are accepted to the Program can choose the courses among the elective ones and attend the classes within a limited group of registered students. The elective courses provide students with the opportunity of concentrating their studies of master's degree in specific areas according to their career plans selecting the courses of their interest. Students may concentrate their study on one or more areas by arranging their course selection or create a wide field of study selecting the courses in a wide array. Amaç İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, mezunlarına işletmenin bütün fonksiyonlarına ilişkin bilgi ve becerileri ileri düzeyde kazandırmayı amaçlar. MBA Program aims to provide its graduates with the knowledge and skills of all functions of business administration at an advanced level. 9

10 Hedefler 1) Yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, pazarlama konularında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak. 1) To acquaint the students with advanced-level knowledge and skills related to management, human resources, production, public relations, finance and marketing. 2) İlgili alanlarda zor şartlarda isabetli karar verme yetkinliği kazandırmak. 2) To help students develop competence in accurate decision-making under difficult conditions. 3) Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak. 3) To help students gain perfection of innovation, research, venture. 4) Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak. 4) To enable the students obtain social and ethical responsibility. 5) Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak. 5) To enable the students gain the ability of communicating effectively with the environment. 6) Liderlik yetenekleri kazandırmak. 6) To enable the students gain leadership skills. 7) Sürekli öğrenme ilkesini benimsetmek. 7) To enable the students acquire the principle of life-long learning. 8) Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarında uzman veya yönetici olarak görev yapacak donanımı kazandırmak. 8) To enable the students to acquire the required competence to be employed as experts or managers in public and private enterprises. Program Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) İşletmenin temel fonksiyonları (yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) olan alanlardan birinde uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. 1) Define the practical and/or theoretical knowledge-based concepts on the basic functions of business administration (management, human resources, production, public relations, finance, accounting, marketing, research-development)at the level of specialization. 10

11 2) İşletmenin fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar. 2) Explain the interactions of the relationship between the business functions Beceri 3) İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgiyi kullanır. 3) Use his/her knowledge of expertise to conduct business functions in an integrated way. 4) İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analitik ve sistematik biçimde irdeleyerek kararlar alıp araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirerek uygular. 4) Develop and apply solutions for the unpredictable complex problems that arises from the implementation of business functions by analyzing them analytically and systematically. 5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir. 5) Evaluate business practices and develops suggestions for the continuous improvement of existing practices. 6) İşletme alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. 6) Develop preventive strategies anticipating the potential problems encountered in new business applications. 7) İşletme alanındaki bilgi ve becerilerini çalışanlarına ve takım üyelerine aktarır. 7) Transfer their knowledge and skills to employees and team members. Yetkinlik 11

12 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 8) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 8) Take responsibility as a team member or an individual in the unforeseen complex activities related to the field of applications. 9) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 9) Independently conduct the advanced studies in the field of Business Administration. 10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 10) Plan and manage the activities to the development of the staff being in his/her charge within the scope of the project. 11) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 11) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to the field of Business Administration. 12) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 12) Evaluate the risks and opportunities related to personal, professional and / or the field of study; takes responsibility to convert his/her knowledge and skills to social / cultural / economic value-added idea / approach / technology / product; develops entrepreneurial competence as an individual or as a team member. Öğrenme Yetkinliği 13) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 13) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Business Administration with a critical approach. 12

13 14) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 14) Determine learning needs of him/herself and his/her subordinates; Plan and manage activities to improve the work performance of him/herself and his/her subordinates in line with the learning objectives. Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri - Alan Çalışması - Ders - Grup Çalışması - Mesleki Faaliyet - Mesleki Gezi - Okuma - Ödev - Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri - Proje Hazırlama - Rapor Yazma - Seminer - Sosyal Faaliyet - Tez Hazırlama Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri - Ara Sınav - Final Sınavı - Ödev Değerlendirme - Rapor Sunma - Sözlü Değerlendirme - Tez Sunma - Uzman/Jüri Değerlendirmesi İletişim ve Sosyal Yetkinlik 15) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 15) Inform people and institutions on issues related to the field of Business Administration, expresses their ideas and solution proposals for problems in writing and verbally. 16) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 16) Share their ideas and solution proposals for problems related to the issues in the field of Business Administration with professionals and non-professionals with the support of qualitative and quantitative data. 17) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 17) Regulate and implements projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility. Alana Özgü Yetkinlik 13

14 18) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 18) Act and supervise in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in the field of Business Administration. 19) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 19) Have a sufficient level of consciousness about the issues of social rights, social justice, quality, cultural values and also about environmental protection, occupational health and safety. 14

15 Program Öğrenme Çıktısı Hedef Matrisi Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç

16 Ders Planları İşletme Yönetimi Amaç Bu dersin amacı öğrencilere işletmeciliğin temel kavramları ile yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve AR-GE fonksiyonu ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır. İçerik Bu ders işletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve AR-GE fonksiyonları konularını içermektedir. The aim of the course is to provide students with the basic knowledge related with topics such as basic concepts of business administration, human resources, production, public relations and R & D. This course comprises the basic information related with management and the topics of organization types, process of establishment of firms and the functions such as human resources, production, public relations and R & D. Haftalık Ders Akışı 1) İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, amaçları ve sorumlulukları 2) İşletme türleri 2) Types of businesses 3) Globalleşme sürecinde işletme, işletmenin kuruluşu 4) Yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi, planlama, örgütleme 5) Globalleşme sürecinde işletme organizasyonu 6) Yürütme, koordinasyon ve denetim, karar verme ve yönetimin güncel konuları 7) İnsan kaynakları 7) Human resources 1) Fundamentals of business relationship between business and other disciplines, business goals and responsibilities 3) Business in the process of globalization, foundation of business 4) Evolution of management science, historical progress, planning and organization 5) Business organization in the process of globalization 6) Executing, coordination and control, decision making and recent trends in management 8) İnsan kaynakları (Devam) 8) Human resources (Continues) 9) İnsan kaynakları (Devam) 9) Human resources (Continues) 10) Üretim 10) Production 11) Üretim (Devam) 11) Production (Continues) 12) Halkla ilişkiler 12) Public relations 13) Halkla ilişkiler (Devam) 13) Public relations(continues) 14) AR-GE 14) R & D Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) İşletme alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 2) İşletme kültürünü oluşturan veya etkileyen faktörlerin önemini kavrar. 1) Define the basic concepts related with the area of management. 2) Grasp the importance of the factors that generates and effects the culture of the company. 16

17 3) İşletme biliminin diğer bilim dalları ile arasındaki ilişkilerini, işletmelerin amaç ve sorumluluklarını, sınıflandırılmasını ve kuruluş işlemlerini temel düzeyde tanımlar. 4) İşletmenin Yönetim-Organizasyon, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve AR-GE fonksiyonuna ait terimleri tanımlar. Beceri 5) İşletmenin kuruluş işlemlerinin takibini yapar. 6) İşletmenin Yönetim-Organizasyon, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve AR-GE fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir. 7) İşletmecilik alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası sorunları öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. 8) İşletmeciliğin temel düzeydeki teknik ve uygulamalarını değerlendirerek, mevcut teknik ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir. Alana Özgü Yetkinlik 9) İşletmenin temel işlemleri ve Yönetim- Organizasyon, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ve AR-GE fonksiyonları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmenin önemini kavrar. 10) Farklı işletme fonksiyonlarını, kariyer olanaklarını, başarılı iş adamlarını ve firmaları takip eder. 11) İşletme ortamının rekabetçi doğasına uygun yetenekler geliştirir. 3) Define in basic level of the relations of management with other scientific branches, the aims and responsibilities of the organizations, their classification and establishment procedures. 4) Explain the terms of management related with management and organization, human resources, production, public relations and R&D. 5) Follow the procedures of the establishment of the organization. 6) Develop solutions to the problems occurred due to the performing the functions such as management and organization, human resources, production, public relations and R&D. 7) Create strategies by anticipating possible problems in the implementation of new applications in the area of management. 8) Develop suggestions for improvement of business practices by analyzing the current management techniques and applications. 9) Comprehend the importance of acting in accordance with social, scientific, cultural and ethical values about the stages of data collection, interpretation, implementation and disseminating the results of basic operations of business and management and organization function. 10) Follow different business functions, career opportunities, successful businessmen and companies. 11) Develop the appropriate skills for challenging business environment. 17

18 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi D.Ö.Ç. 1 D.Ö.Ç.2 D.Ö.Ç.3 D.Ö.Ç.4 D.Ö.Ç.5 D.Ö.Ç.6 D.Ö.Ç.7 D.Ö.Ç.8 D.Ö.Ç.9 D.Ö.Ç.10 D.Ö.Ç.11 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç

19 Finansal Muhasebe Amaç Dersin amacı muhasebe alanındaki gelişmeleri öğrenciye aktarmaktır. The aim of the lesson is to provide students with developments in accounting field. İçerik Bu ders, Türkiye'de finansal muhasebenin gelişimi, uluslararası muhasebe düzenlemeleri, Türkiye muhasebe standartları konularını kapsamaktadır. Haftalık Ders Akışı This course includes the topics of the development of financial accounting in Turkey, international accounting regulations, and Turkey accounting standards. 1) Türkiye'de muhasebenin gelişimi 1) Development of accounting in Turkey 2) Muhasebe ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiler 2) The relationships between accounting and other disciplines 3) Finansal muhasebenin amaçları 3) The aims of financial accounting 4) Avrupa Birliği muhasebe yönergeleri 5) Avrupa Topluluğu muhasebe sistemine uyum çalışmaları 4) European Union accounting legislations 5) European Union accounting system harmony studies 6) Uluslararası muhasebe standartları 6) International accounting standards 7) Türk muhasebe standartları 7) Turkish accounting standards 8) UFRS ile TMS'nin karşılaştırılması 8) Comparing IFRS and TAS 9) Uluslararası denetim standartları 9) International auditing standard 10) Uluslararası denetim standartları 10) International auditing standards 11) Türkiye denetim standartları 11) Turkey auditing standards 12) Türkiye denetim standartlarının Uluslararası denetim standartlarıyla karşılaştırılması 12) Comparison of international and Turkish auditing standards 13) Sarbanes-Oxley yasasının analizi 13) The analysis of Sarbanes-Oxley law 14) Ödevler üzerine genel tartışma 14) General debates about the homework Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Muhasebe ile diğer disiplinleri ilişkilendirir. 2) Türkiye'de muhasebenin gelişimini kavrar. 3) Finansal muhasebenin amaçlarını tanımlar. 4) Avrupa'da muhasebe sistemlerini bilir. Beceri 5) Avrupa Topluluğu Armonizasyon çalışmalarını takip eder. 6) Türk ve uluslararası muhasebe standartlarının karşılaştırılmasını yapar. 19 1) Associate accounting with the other disciplines. 2) Comprehend the development of accounting in Turkey. 3) Define the aims of financial accounting. 4) Know the accounting systems in Europe. 5) Follow the studies of European Union Armenization. 6) Make comparisons between Turkish and international accounting standards.

20 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi D.Ö.Ç.1 D.Ö.Ç.2 D.Ö.Ç.3 D.Ö.Ç.4 D.Ö.Ç.5 D.Ö.Ç.6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı