DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliģtirilmesi maksadıyla, yoğun bakım servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki Ģartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari standartlarını belirlemek, Yoğun Bakım Ünitelerine kabul edilecek hastaların kabul-çıkıģ kriterlerini belirleyerek yoğun bakım hizmetlerini standardize etmek ve bu birimlerde verilecek hizmetlere iliģkin organizasyonu, çalıģma yöntem ve prensipleri ile uygulama usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)Bu yönerge, Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ndeki Yoğun Bakım Ünitelerinde gerçekleģtirilen tedavi, takip, bakım faaliyetlerini ve hastanın Yoğun Bakım Ünitelerine kabul-çıkıģındaki tüm faaliyetleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönergede yer alan hükümler Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları hakkında tebliğ esaslarına dayanır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönergede geçen tanımlar aģağıda belirtilmiģtir: a) Üniversite: Düzce Üniversitesini, b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, c) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, ç) Merkez Müdürü (BaĢhekim): Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü, d) Merkez (Hastane): Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezini e) Yoğun Bakım: Bir hastada kısmen veya tamamen iģlevleri bozulmuģ olan organ veya organ sistemlerinin iģlevlerinin geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi ve hastalığı oluģturan temel sebeplerin tedavisi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. f) Yoğun Bakım Üniteleri: YaĢamsal iģlevlerinin bir kısmını kaybetmiģ kritik hastaları destekleyip iyileģmesini amaçlayan, yerleģim biçimi, hasta bakımı açısından ayrıcalık taģıyan ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmıģ, 24 saat yaģamsal göstergelerin gözlemi yapılan multidisipliner çalıģan kliniklerdir. g) Hastanın Primer Doktoru: yoğun bakım talep edilen hastanın bulunduğu yerdeki sorumlu doktoru (servis doktoru, acil servis pratisyen veya uzman doktoru, yoğun bakım doktoru) h) Solunum izolasyon odası: Solunum izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki Ģartlarını taģıyan odayı, ı) Temas izolasyon odası: Temas izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki Ģartlarını taģıyan odayı, ĠKĠNCĠ BÖLÜM YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNĠN FĠZĠKĠ ġartlari ĠLE HĠZMET, DONANIM VE PERSONEL ASGARĠ STANDARTLARI Yoğun Bakım Servislerinin Genel Özellikleri, Fiziki ġartları ile Hizmet, Donanım ve Personel Asgari Standartları Yoğun bakım servislerinin fiziki Ģartları MADDE 5 (1) Yoğun bakım servislerinde fiziki altyapı, konum ve sağlık tesisi içerisindeki diğer birimlerle olan fonksiyonel iliģkileri bakımından uyulması gereken genel Ģartlar Ģunlardır: a) Yoğun bakım servisleri sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak Ģekilde yapılandırılır. b) II. ve III. seviye yoğun bakım servislerinin giriģinde ayrı bir ön geçiģ alanı bulunur. c) Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans giriģi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 1

2 ç) Hastane içinde, tercihen servisin yakınında 14 m2 den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüģme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenir. d) Yoğun bakım servislerinde kayıtların tutulması ve muhafazası, iletiģim ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, personelin iaģesi ve kısa süreli dinlenmesi, kadın ve erkek personelin kıyafet değiģtirmesi için uygun ve yeterli destek hizmet alanları ayrılabilir. Hastane içinde tüm personel için genel bir kıyafet değiģtirme bölümü varsa servis içinde ayrıca bir kıyafet değiģtirme bölümü düzenlenmesi zorunlu değildir. e) Atıkların uzaklaģtırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgâh, lavabo, musluk, sabun, kâğıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası bulundurulur. Bu odanın çıkıģı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek Ģekilde düzenlenir. f) Hasta alanları dıģında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ıģıktan korunacak Ģekilde düzenlenmiģ uygun bir depo alanı ayrılır. g) Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluģturulur. h) Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dıģ yüzeyleri yalıtılmıģ, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eģyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden seçilir. ı) Yoğun bakım servislerinde, hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaz. i) Servis giriģinde en az bir ve hasta alanında en az dört yatağa bir adet olacak Ģekilde muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek geniģlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, lavabo ve sağlık çalıģanlarının kolayca ulaģabileceği el antiseptiği bulunur. j) Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aģağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılır ve açık renk tercih edilir. Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eģyaların çarpma noktalarında korumalı olacak Ģekilde yapılandırılır. k) Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılır. l) Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve tercihen hasta alanlarının gün ıģığı alması sağlanır. Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ıģığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır. m) Servis ıģıklandırması hastanın cildini en iyi Ģekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. Hasta baģı ıģıklandırma tercihen her yatak için ayrı ve ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. n) Yoğun bakım servisleri izolasyon odaları dahil, gürültü ve akustiği engelleyecek, arka plan gürültüyü en aza indirecek Ģekilde yapılandırılır. o) Yoğun bakım servislerinde hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılır. ö) Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunur. p) Yoğun bakım servislerinde izolasyon odaları dâhil, yaģam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta baģı en az oniki çıkıģlı elektrik paneli, eriģkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkıģı, üç oksijen çıkıģı ve iki vakum sistemi; yenidoğan yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkıģı, iki oksijen çıkıģı, iki vakum sistemi bulunur. Birinci seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp diğer sistemlerin en az bir çıkıģlı olması yeterlidir. r) Yoğun bakım servislerindeki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilir. EriĢkin yoğun bakım servislerinin fiziki Ģartları MADDE 6 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) EriĢkin yoğun bakım servislerinde destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak Ģekilde, her yatak için en az 12 m 2 alan ayrılır. b) Yatak sayısı on ve altında olan yoğun bakım servisleri tek servis olarak düzenlenebilir. On dan fazla yatağı olan yoğun bakım servisleri ise en fazla altı ila on yataktan oluģan birden fazla birime ayrılır. c) Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulundurulur. ç) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. d) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım servisleri diğer yoğun bakım servislerinden ayrı mekânlarda düzenlenebilir. e) Bünyesinde ayrıca çocuk yoğun bakım servisi bulunmayan veya çocuk yoğun bakım servisi bulunup da boģ yatak bulunmayan sağlık tesislerinde; dahilî ve cerrahî branģlar dâhil, yoğun bakım gereksinimi olan tüm çocuk hastaların bakım ve tedavisinin eriģkin yoğun bakım servislerinin uygun Ģekilde ayrılmıģ bölümlerinde yatırılarak sağlanması zorunludur. f) Genel ıģıklandırma tercihen, gündüz 150 fc veya 1614 lux, gece 100 fc ya da 1076 lux olacak Ģekilde ayarlanır. Çocuk yoğun bakım servislerinin fizikî Ģartları MADDE 7 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) Çocuk yoğun bakım servisleri, mümkün olduğunca, her hastaya ve yakınlarına özel bir ortam ayrılabilecek Ģekilde düzenlenir. b) Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 2 m olacak Ģekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılır. c) Genel ıģıklandırma tercihen 20 fc veya 215 lux, spot ıģıklandırma 150 fc veya 1600 lux olacak Ģekilde ayarlanır. ç) Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulundurulur. d) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. Yenidoğan yoğun bakım servislerinin fizikî Ģartları 2

3 MADDE 8 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) Çocuk sağlığı hastalıkları alanında faaliyet gösteren dal hastaneleri hariç, genel hastaneler bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım servisleri, doğum yaptırılan birimlere yakın ve tercihen aynı katta olmalıdır. Ayrı katlarda olması halinde süratli, kolay ulaģımı sağlayan ve transport küvözü taģıyabilecek nitelikte bir asansör bulunmalıdır. b) Bünyesinde yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde özellikle prematüre bebeği olan annelerin taburculuk öncesi bebekleriyle birlikte kalabilecekleri ve tercihen servis ile aynı katta, her altı ila on küvöz için bir yatak olacak Ģekilde, en fazla üç yataklı anne uyum odaları tahsis edilir. Anne uyum odaları normal hasta odaları ile aynı standartlara sahip olup bu odalarda, hasta baģı oksijen ve vakum sistemi, hasta baģı hemģire çağrı sistemi, telefon, el yıkama lavabosu; oda dıģında ise annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet bulundurulur. c) Servis bünyesinde anne sütü ile emzirmenin desteklenmesi için uygun koltukları, lavabosu bulunan, görevli personel ile rahat iletiģim kurma imkânı sağlayan ayrı bir alan düzenlenir. Bu alanda süt sağmak ve saklamak için uygun ekipman bulunması sağlanır. ç) Yenidoğan yoğun bakım servisi ile diğer yoğun bakım servisleri birbirinden ayrı yapılandırılır. Ancak ön geçiģ alanları ortak kullanılabilir. d) Destek alanları hariç, her yenidoğan yoğun bakım yatağı baģına en az 6 m2 alan ayrılır ve her kuvöz için; birinci seviyede 60 cm, ikinci seviyede, 90 cm ve üçüncü seviyede 120 cm yataklar arası mesafe bırakılır. e) Yenidoğan yatakları radyan ısı kaybını ve artıģını önlemek amacıyla servisteki pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta bulunur ve havalandırma çıkıģlarına yakın yerleģtirilmez. f) Gereksiz ultraviyole ve infrared radyasyondan korunmak için uygun lambalar, mercekler ve filtreler kullanılır. IĢık sistemi yenidoğanın cildini en iyi Ģekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. Yenidoğanın geliģmekte olan retinasının ıģıktan zarar görmesini engelleyici düzenlemeler yapılır. g) Serviste yenidoğan bakım ve diğer destek bölümlerinin yakın olduğu alanlarda görevli personel ile yenidoğanın gereksinimlerini ayrı karģılayabilecek nitelikte, çoklu ıģıklandırma düzenlemeleri yapılır. ğ) Arka plandaki devamlı ve geçici gürültünün, izolasyon odaları dahil, yenidoğan yataklarının bulunduğu alanda saatte ortalama db i, en fazla olarak da 70 db i geçmemesi sağlanır. h) Yılda ortalama binin altında doğum gerçekleģtirilen sağlık tesislerinde her beģyüz doğum için bir kuvöz veya radyan ısıtıcılı açık yataktan oluģan, yeterli neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli donanımı bulunan bir birim oluģturulur. ı) Yenidoğan cerrahi yoğun bakım servisleri de bu Tebliğin yenidoğan yoğun bakım servislerine iliģkin hükümlerine tabidir. Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri MADDE 9 (1) Kalp ve damar cerrahisi merkezi bulunan sağlık tesislerinde, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri üçüncü seviye hizmet, personel ve donanım asgari standartlarına uygun olarak en az dört yoğun bakım yatağı ve tek yataklı bir temas izolasyon odası olacak Ģekilde yapılandırılır. (2) Kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisi, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak Ģekilde yapılandırılır. (3) Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servislerinde en az üç kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunur. Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet esasına dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutulur. Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai saatleri dıģındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branģ nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve reanimasyon veya kardiyoloji uzmanı tabiplerden birisi tarafından yürütülür. Bu takdirde kalp ve damar cerrahisi uzman tabipleri dönüģümlü olarak icap nöbeti ile yükümlendirilir. Bulundurulması zorunlu donanım, personel ve hizmet asgari standartları MADDE 10 (1) EriĢkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinin seviyelerine göre tanımları, verilmesi gereken hizmetin kapsamı, asgari yatak, personel, tıbbî cihaz ve donanıma iliģkin standartlar Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 te gösterilmiģtir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ENFEKSĠYON KONTROLÜ, ĠZOLASYON ODASI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Enfeksiyon kontrolü ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi MADDE 11 (1) Yoğun bakım servislerinde 11/08/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması zorunludur. Enfeksiyon kontrol programı Enfeksiyon Kontrol Komitesince (EKK) yürütülür. EKK görev ve yetkileri kapsamında her ay düzenli toplanabildiği gibi acil hallerde EKK baģkanı tarafından acil gündemle de toplanabilir. (2) Tanımı ve çalıģma alanları: Yataklı tedavi kurumlarında tarihinde yayınlanan yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komitedir. ÇalıĢma alanları; a) Sürveyans ve kayıt, b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, d) Sağlık çalıģanlarının meslek enfeksiyonları, e)hastane temizliği, çamaģırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü. (3) Sürveyans Kapsamı 3

4 Sürveyans çalıģmaları, sürekli, hastaya ve laboratuvara dayalı, aktif, prospektif olarak olarak yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi tarafından oluģturulan hastane enfeksiyonu izlem politikasını ve bu politikanın gereklerini içerecek Ģekilde temel sürveyans yapılmakta ve veriler, üç ay aralarla baģhekimimizle, ilgili kliniklerle paylaģılmakta ve alınması gereken önlemler planlanmaktadır. Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) invaziv araç iliģkili hastane enfeksiyonu sürveyansı yapılmakta, Beyin cerrahi servisi, ortopedi, genel cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde cerrahi alan enfeksiyonu sürveyansı, bunun dıģında kalan diğer kliniklerde hastane enfeksiyonları sürveyansı aktif olarak yürütülmektedir. (4) Ġzolasyon Önlemleri Enfeksiyon kontrol komitesince belirlenen enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmaktadır - Solunum izolasyonunda sarı yaprak, - Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, - Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmaktadır (5) Eğitim Programları Hastane personeli (asistan, hemģire, temizlik çalıģanı vb) için sürekli hizmet içi eğitim programı düzenlenmekte ve eğitim programlarının devamlılığına çalıģılmaktadır. Hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve talimatlar dökümante edilerek gerekli yerlere dağıtılmakta ve görünür yerlere asılmaya çalıģılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler planlanmaktadır. (6) Üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak alınacak ilave önlemler Ģunlardır: a) Tüm yoğun bakım servislerinde merkezi havalandırma sistemi kullanılır. Üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde ise en az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari altı kez dıģ hava değiģimi yapabilen, sıcaklığın C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemleri kurulur. Havalandırma sisteminin validasyonu sağlanır, düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleģtirilerek performans kalifikasyon uygunluğu izlenir ve kayıt altına alınır. Standardizasyonun yetkili kuruluģlara yaptırılması sağlanır. b) Üçüncü seviye yenidoğan servisi bulunan sağlık tesislerinde otomatik beslenme servisleri (TPN) kurulur ya da bu servislerin bulunduğu hastanelerden hizmet alımı yoluna gidilir. Otomatik beslenme servislerinin Bakanlıkça yayımlanan Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ġçin Güvenli Uygulamalar Rehberi nde belirtilen standartlara uygun olması sağlanır. Ġzolasyon odası MADDE 12 (1) Ġkinci seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri ile tüm üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı altıdan fazla olan üçüncü seviye eriģkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde her altı yatak için en az bir temas izolasyon odası oluģturulur. (2) Temas izolasyon odalarının tek yataklı olarak düzenlenmesi zorunlu olup yenidoğan yoğun bakım servisindeki izolasyon odaları için giriģ alanı dahil en az 10 m2, çocuk ve eriģkin yoğun bakım servislerindeki izolasyon odaları için ise en az 15 m2 alan ayrılır. (3) Temas izolasyon odalarının giriģ kapıları ortak yoğun bakım alanına açılamaz, ortak koridora açılabilir. Oda giriģ kapısının hemen dıģında musluk ve lavabo bulunur. (4) Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde havanın %100 ünü dıģarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilir. (5) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak Ģekilde tasarlanır. Ġzolasyon odalarının tüm çıkıģ kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanır. Bu odalarda ayrıca acil iletiģim ve uzaktan hasta monitorizasyon sistemi de bulunur. (6) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarında, odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar bulunur. (7) HemĢire sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde solunum ve temas izolasyon odaları için ayrı görevlendirme yapılır. Güvenlik önlemleri MADDE 13 (1) Yoğun bakım servislerinde hastanın, hasta yakınlarının ve çalıģanların emniyetini sağlamak için sağlık tesisi yönetimlerince aģağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. a) Servis giriģ ve çıkıģları mümkün olduğunca en az sayıda planlanır. Kontrol noktaları servis giriģine yakın ve görülebilecek Ģekilde yapılandırılır. b) Günün her saatinde görevli personel dıģında ilgisi olmayan kiģilerin servise girmesi kontrollü geçiģ özelliği olan kapılar konarak engellenir ve gerektiğinde giriģlerin yeterli sayıda güvenlik kamerası ile izlenmesi sağlanır. c) Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunması esastır. ç) Tüm elektrik çıkıģları ortak bir zemine monte edilir. Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanır. Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilir. d) Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yoğun bakım servisleri hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılır. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOMĠSYON KURULMASI Komisyon kurulması MADDE-14 (1) Yoğun bakım servislerinin yönetimi için Yoğun Bakım Birimleri Yönetim Komisyonu kurulur. Bu komisyonda hastanede bulunan tüm yoğun bakımların sorumluları yer alır. (2) Bu komisyonun baģkanlığını bu komisyonda yer alan Yoğun Bakım Birimlerinden sorumlu BaĢhekim yardımcısı yürütür. (3) Komisyonda yoğun bakım yan dal uzmanlığı hakkına sahip tüm anabilim dallarından varsa tercihen yan dal uzmanı olanlar yan dal uzmanlığı yok ise en az bir üye bu komisyonlarda yer alır. (4) Yoğun Bakımların tescili, organizasyonu, basamaklarının yükseltilmesi, yoğun bakım içi düzenlenmesi, enfeksiyon kontrol komitesi ile enfeksiyon salgınlarında ortak kararlar alınması bu komisyonun yetkisindedir. (5) Seviyelendirme ve tescil iģlemi yapılan yoğun bakım servislerinin sonradan seviyesinin yükseltilmesi veya yeniden değerlendirilmesine iliģkin baģvurular ile yeni kurulanlar için baģvurular komisyonca belirlenip baģhekim tarafından il sağlık müdürlüğüne resmi yazı ile yapılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM SORUMLU UZMAN TABĠP VE PERSONEL GÖREVLENDĠRĠLMESĠ, GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR ĠLE PERSONELĠN EĞĠTĠMĠ Sorumlu uzman tabip ve personel görevlendirilmesi MADDE 15 (1) Yoğun bakım sorumlusu tarih ve sayılı tebliğinin tebliği hükümleri ve Yoğun Bakım Birimleri Yönetim Komisyonu nun, Yoğun bakım uzmanlık eğitimi veren ya da yoğun bakım yan dal uzmanlık hakkına sahip ana bilim dallarının baģkanının da görüģü alındıktan sonra, önerilen öğretim üyeleri baģhekim tarafından görevlendirilir.. Yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilebilecekler Ģunlardır: a) Genel yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından, branģ yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman görevlendirilir. b) Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda, tercihen Bakanlıkça düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya bir çocuk cerrahisi uzmanı görevlendirilir. c) Yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabiplerden birisi, I. ve II. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Cerrahi yenidoğan yoğun bakım servislerinde çocuk cerrahisi uzmanı sorumlu olarak görevlendirilir ve gerektiğinde neonatoloji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin konsültasyonu istenir. d) I. ve II. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. III. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı görevlendirilir. Ancak seviye IIIA yenidoğan yoğun bakım servislerinde, dört yıl süreyle, ülke için yeterli neonatoloji uzmanı yetiģtirilinceye kadar tercihen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı da görevlendirilebilir. (2) Yoğun bakım servislerinde tarih ve sayılı tebliğinin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 de gösterilen uzman tabip ve hemģire asgari standardına ilave olarak, hizmetin yoğunluğu ve vakaların özelliğine göre yoğun bakım hizmetleri ihtiyacını karģılayacak nitelik ve sayıda personel baģtabip tarafından görevlendirilebilir. Sorumlu uzman tabibin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 16 (1) Sorumlu uzman tabip, hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, bir bütün olarak planlanıp yürütülmesinden ve ekibinde görevli tüm personelden baģtabibe karģı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Hizmetlerin, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, birbirleriyle olan iletiģimlerini, iģ akıģı ve nöbet hizmetlerini bu Tebliğ hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak planlar, baģtabibin onayına sunar ve ilgililere tebliğ edilmesini sağlar. b) Yoğun bakım personeline hizmet ve uygulamalar konusunda hizmet içi eğitim verir veya verilmesini sağlar, periyodik toplantılar düzenler, aksaklık ve noksanlıkları tespit eder ve hizmetin geliģtirilmesi, yeni tedavi yöntemleri ile teknolojik geliģmelerin takibi ve uygulanması konusunda kararlar alır ve uygulatır. c) Lüzumlu ilaç, tıbbi cihaz, araç, gereç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının tespiti ve temini, uygun koģullarda muhafazası ve kullanılmasını sağlar. ç) Sterilizasyon koģullarının sağlanması ve denetlenmesi, enfeksiyonlardan korunma, tıbbi atıkların toplanması ve depolanması ile ilgili iģ ve iģlemlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlar. d) Olağan dıģı durumlarda birime davet edilecek ilave personeli belirler, uygulama planlarını yapar ve baģtabibin onayına sunar. e) Yoğun bakım servislerine hastanın yatırılması, takip ve tedavi iģlemleri ile konsültasyon hizmetlerinin verilmesi, taburcu edilmesi veya kurum dıģına sevk edilmesine, lüzumu halinde ilgili dal uzmanı tabipler ile birlikte değerlendirerek karar verir. f) Yoğun bakım hastalarının tedavilerinin etkin bir Ģekilde verilebilmesi için gerekli görülen branģlardaki uzman tabiplerin yoğun bakım servisine davet edilmesini ve konsültasyonlarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlar. 5

6 g) Yoğun bakım servislerine yatıģına karar verilen hastaların, ilgili klinikten çıkıģı yapılarak yoğun bakım servisine giriģinin yapılmasını ve sorumlusu olduğu servisin hastası olarak kayıt altına alınmasını, kliniklere alınacak hastaların yine aynı usûlle çıkıģ iģleminin yapılarak ilgili kliniğe yatıģ kaydının yapılmasını sağlar. h) Hasta yatıģı, taburculuk veya kurum dıģına sevk iģlemlerinin yoğun bakım üzerinden doğrudan gerçekleģtirilmesini sağlar. ı) Yoğun bakım hizmetlerinin hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye, etik ilke ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar. i) Organ donörü olabilecek hastalar hakkında organ nakli koordinatörünü önceden bilgilendirir. j) Aile hekimliği uygulamasına iliģkin mevzuatta yer alan kendileri ile ilgili görevleri de yapmakla yükümlüdür. Personelin eğitimi MADDE 17 (1) Yoğun bakım servislerinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemģire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanır. ALTINCI BÖLÜM YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE NÖBET HĠZMETLERĠ, HASTA KABUL VE YATIġ ĠġLEMLERĠ, HASTA SEVK VE NAKLĠ MADDE 18- (1) a) Sağlık Bakanlığının tarih ve 2800 sayılı tebliği ve Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması ile ilgili tarih ve sayılı 2011/26 nolu genelgesi hükümleri dikkate alınarak; Yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım servisleri bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi iģlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileģtirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taģıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmıģ, yaģamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı eriģkin, çocuk ve yenidoğan hastalarına hizmet vermek üzere yapılandırılmıģ olan özellikli hasta birimleridir. b) Yoğun bakım servisleri multidisipliner olan genel yoğun bakım servisi olarak faaliyet gösterdikleri gibi hizmet verdikleri hastalık dallarına göre; koroner, göğüs, dahili, cerrahi ve benzeri branģ yoğun bakım servisleri olarak da faaliyet gösterebilmektedirler. Yoğun Bakım Ünitelerine Hasta Kabul Kriterleri MADDE 19- (1) Yoğun Bakım Ünitelerine acil servis, poliklinik, ameliyathane, yatan hasta katları ve diğer hastanelerden transfer ile hasta kabul edilmektedir. Maliyetli ve hayati önemi haiz birimler olan yoğun bakım servislerindeki mevcut hizmet ve yatak kapasitesinin doğru, efektif ve en üst seviyede kullanılması, atıl kapasiteye sebebiyet verilmemesi bakımından yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların yatırılması, takip ve tedavilerinin zamanında sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerine hasta kabul kriterleri geliģtirilmiģtir. Yoğun bakım ünitelerine hasta kabulü YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNE HASTA KABUL KRĠTERLERĠ yer alan kriterlere göre yapılır. A) ANESTEZĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ HASTA KABULÜ VE TABURCULUĞU KRĠTERLERĠ; 1.1. Hasta Kabulü Birinci öncelik; Bu gruptaki hastalar yoğun tedavi monitörizasyon ve yaģam desteği gerektirirler. Yoğun Bakım dıģındaki bir ortamda tedavileri mümkün değildir. Tedavide genellikle solunum cihazı desteği, vazoaktif ilaçlar gibi önemli tedavi giriģimleri gerektirirler Ġkinci Öncelik; Bu gruptaki hastalar yoğun izlem gerektirirler. Sıklıkla ani müdahele gerektirecek sorunları olan hastalardır Üçüncü Öncelik; Bu hastaların genel durumu stabil değildir. Ancak sahip olduğu hastalıkları nedeniyle tamamen iyileģmeleri mümkün olmayan hastalardır. Bu hastalara küratif tedavilerin yanında rahatlatıcı tedaviler de yapılır Dördüncü Öncelik; Bu hastaların yoğun bakıma kabulü genellikle uygun değildir. Yoğun bakım tedavisinden az veya hiç yarar görmeyecek hastalardır, tedaviyi kabul etmeyen hastalardır ve ölümün çok yakın/kaçınılmaz olduğu hastalardır. Yoğun Bakım tedavisinden fayda görmeyecek kadar iyi yada kötü hastalar bu gruptadır. Yoğun Bakım hekiminin değerlendirmesi ile özel koģullarda kabul edilebilecek hastalardır. 1.2.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabulünde Tanısına Göre Kabul Kriterleri; 1.2.1Kalp hastalıkları Komplike akut myokard enfaktüsü Kardiyojenik Ģok Yoğun bakım gerektiren aritmiler Solunum yetmezliği ile seyreden ve/veya hemodinamik destek gerektiren akut kalp yetmezliği Hipertansif aciller Anstabil angina pektoris (aritmi, hemodinamik instabilite, devam eden göğüs ağrısı) Anstabil Kardiyak arrest geliģmiģ resüsite edilmiģ hastalar Anstabil Kardiyak tamponad Anstabil Dissekan aort anevrizması Tam kalp bloğu Solunuım-Akciğer hastalıkları Mekanik ventilasyon gerektiren akut solunum yolu yetmezliği 6

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında karģılaģılabilecek olan acil durumlarda kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiģ olan illerde konuģlandırılmıģ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 1. AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR... 3 1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim... 3 1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma... 5 1.2.1.

Detaylı

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE 4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri*

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* 96 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri* The Criteria of Patient Admission and Discharge in the Intensive Care Unit Sevim ÇELİK Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı