DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliģtirilmesi maksadıyla, yoğun bakım servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki Ģartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari standartlarını belirlemek, Yoğun Bakım Ünitelerine kabul edilecek hastaların kabul-çıkıģ kriterlerini belirleyerek yoğun bakım hizmetlerini standardize etmek ve bu birimlerde verilecek hizmetlere iliģkin organizasyonu, çalıģma yöntem ve prensipleri ile uygulama usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)Bu yönerge, Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ndeki Yoğun Bakım Ünitelerinde gerçekleģtirilen tedavi, takip, bakım faaliyetlerini ve hastanın Yoğun Bakım Ünitelerine kabul-çıkıģındaki tüm faaliyetleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönergede yer alan hükümler Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları hakkında tebliğ esaslarına dayanır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönergede geçen tanımlar aģağıda belirtilmiģtir: a) Üniversite: Düzce Üniversitesini, b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, c) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, ç) Merkez Müdürü (BaĢhekim): Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü, d) Merkez (Hastane): Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezini e) Yoğun Bakım: Bir hastada kısmen veya tamamen iģlevleri bozulmuģ olan organ veya organ sistemlerinin iģlevlerinin geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi ve hastalığı oluģturan temel sebeplerin tedavisi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. f) Yoğun Bakım Üniteleri: YaĢamsal iģlevlerinin bir kısmını kaybetmiģ kritik hastaları destekleyip iyileģmesini amaçlayan, yerleģim biçimi, hasta bakımı açısından ayrıcalık taģıyan ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmıģ, 24 saat yaģamsal göstergelerin gözlemi yapılan multidisipliner çalıģan kliniklerdir. g) Hastanın Primer Doktoru: yoğun bakım talep edilen hastanın bulunduğu yerdeki sorumlu doktoru (servis doktoru, acil servis pratisyen veya uzman doktoru, yoğun bakım doktoru) h) Solunum izolasyon odası: Solunum izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki Ģartlarını taģıyan odayı, ı) Temas izolasyon odası: Temas izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki Ģartlarını taģıyan odayı, ĠKĠNCĠ BÖLÜM YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNĠN FĠZĠKĠ ġartlari ĠLE HĠZMET, DONANIM VE PERSONEL ASGARĠ STANDARTLARI Yoğun Bakım Servislerinin Genel Özellikleri, Fiziki ġartları ile Hizmet, Donanım ve Personel Asgari Standartları Yoğun bakım servislerinin fiziki Ģartları MADDE 5 (1) Yoğun bakım servislerinde fiziki altyapı, konum ve sağlık tesisi içerisindeki diğer birimlerle olan fonksiyonel iliģkileri bakımından uyulması gereken genel Ģartlar Ģunlardır: a) Yoğun bakım servisleri sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak Ģekilde yapılandırılır. b) II. ve III. seviye yoğun bakım servislerinin giriģinde ayrı bir ön geçiģ alanı bulunur. c) Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans giriģi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 1

2 ç) Hastane içinde, tercihen servisin yakınında 14 m2 den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüģme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenir. d) Yoğun bakım servislerinde kayıtların tutulması ve muhafazası, iletiģim ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, personelin iaģesi ve kısa süreli dinlenmesi, kadın ve erkek personelin kıyafet değiģtirmesi için uygun ve yeterli destek hizmet alanları ayrılabilir. Hastane içinde tüm personel için genel bir kıyafet değiģtirme bölümü varsa servis içinde ayrıca bir kıyafet değiģtirme bölümü düzenlenmesi zorunlu değildir. e) Atıkların uzaklaģtırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgâh, lavabo, musluk, sabun, kâğıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası bulundurulur. Bu odanın çıkıģı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek Ģekilde düzenlenir. f) Hasta alanları dıģında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ıģıktan korunacak Ģekilde düzenlenmiģ uygun bir depo alanı ayrılır. g) Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluģturulur. h) Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dıģ yüzeyleri yalıtılmıģ, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eģyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden seçilir. ı) Yoğun bakım servislerinde, hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaz. i) Servis giriģinde en az bir ve hasta alanında en az dört yatağa bir adet olacak Ģekilde muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek geniģlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, lavabo ve sağlık çalıģanlarının kolayca ulaģabileceği el antiseptiği bulunur. j) Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aģağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılır ve açık renk tercih edilir. Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eģyaların çarpma noktalarında korumalı olacak Ģekilde yapılandırılır. k) Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılır. l) Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve tercihen hasta alanlarının gün ıģığı alması sağlanır. Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ıģığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır. m) Servis ıģıklandırması hastanın cildini en iyi Ģekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. Hasta baģı ıģıklandırma tercihen her yatak için ayrı ve ayarlanabilir nitelikte olmalıdır. n) Yoğun bakım servisleri izolasyon odaları dahil, gürültü ve akustiği engelleyecek, arka plan gürültüyü en aza indirecek Ģekilde yapılandırılır. o) Yoğun bakım servislerinde hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılır. ö) Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunur. p) Yoğun bakım servislerinde izolasyon odaları dâhil, yaģam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta baģı en az oniki çıkıģlı elektrik paneli, eriģkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkıģı, üç oksijen çıkıģı ve iki vakum sistemi; yenidoğan yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkıģı, iki oksijen çıkıģı, iki vakum sistemi bulunur. Birinci seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp diğer sistemlerin en az bir çıkıģlı olması yeterlidir. r) Yoğun bakım servislerindeki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilir. EriĢkin yoğun bakım servislerinin fiziki Ģartları MADDE 6 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) EriĢkin yoğun bakım servislerinde destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak Ģekilde, her yatak için en az 12 m 2 alan ayrılır. b) Yatak sayısı on ve altında olan yoğun bakım servisleri tek servis olarak düzenlenebilir. On dan fazla yatağı olan yoğun bakım servisleri ise en fazla altı ila on yataktan oluģan birden fazla birime ayrılır. c) Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulundurulur. ç) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. d) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım servisleri diğer yoğun bakım servislerinden ayrı mekânlarda düzenlenebilir. e) Bünyesinde ayrıca çocuk yoğun bakım servisi bulunmayan veya çocuk yoğun bakım servisi bulunup da boģ yatak bulunmayan sağlık tesislerinde; dahilî ve cerrahî branģlar dâhil, yoğun bakım gereksinimi olan tüm çocuk hastaların bakım ve tedavisinin eriģkin yoğun bakım servislerinin uygun Ģekilde ayrılmıģ bölümlerinde yatırılarak sağlanması zorunludur. f) Genel ıģıklandırma tercihen, gündüz 150 fc veya 1614 lux, gece 100 fc ya da 1076 lux olacak Ģekilde ayarlanır. Çocuk yoğun bakım servislerinin fizikî Ģartları MADDE 7 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) Çocuk yoğun bakım servisleri, mümkün olduğunca, her hastaya ve yakınlarına özel bir ortam ayrılabilecek Ģekilde düzenlenir. b) Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 2 m olacak Ģekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılır. c) Genel ıģıklandırma tercihen 20 fc veya 215 lux, spot ıģıklandırma 150 fc veya 1600 lux olacak Ģekilde ayarlanır. ç) Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulundurulur. d) Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılır. Yenidoğan yoğun bakım servislerinin fizikî Ģartları 2

3 MADDE 8 (1) Yoğun bakım servislerinde bulunması gereken genel özelliklerin yanı sıra: a) Çocuk sağlığı hastalıkları alanında faaliyet gösteren dal hastaneleri hariç, genel hastaneler bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım servisleri, doğum yaptırılan birimlere yakın ve tercihen aynı katta olmalıdır. Ayrı katlarda olması halinde süratli, kolay ulaģımı sağlayan ve transport küvözü taģıyabilecek nitelikte bir asansör bulunmalıdır. b) Bünyesinde yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde özellikle prematüre bebeği olan annelerin taburculuk öncesi bebekleriyle birlikte kalabilecekleri ve tercihen servis ile aynı katta, her altı ila on küvöz için bir yatak olacak Ģekilde, en fazla üç yataklı anne uyum odaları tahsis edilir. Anne uyum odaları normal hasta odaları ile aynı standartlara sahip olup bu odalarda, hasta baģı oksijen ve vakum sistemi, hasta baģı hemģire çağrı sistemi, telefon, el yıkama lavabosu; oda dıģında ise annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet bulundurulur. c) Servis bünyesinde anne sütü ile emzirmenin desteklenmesi için uygun koltukları, lavabosu bulunan, görevli personel ile rahat iletiģim kurma imkânı sağlayan ayrı bir alan düzenlenir. Bu alanda süt sağmak ve saklamak için uygun ekipman bulunması sağlanır. ç) Yenidoğan yoğun bakım servisi ile diğer yoğun bakım servisleri birbirinden ayrı yapılandırılır. Ancak ön geçiģ alanları ortak kullanılabilir. d) Destek alanları hariç, her yenidoğan yoğun bakım yatağı baģına en az 6 m2 alan ayrılır ve her kuvöz için; birinci seviyede 60 cm, ikinci seviyede, 90 cm ve üçüncü seviyede 120 cm yataklar arası mesafe bırakılır. e) Yenidoğan yatakları radyan ısı kaybını ve artıģını önlemek amacıyla servisteki pencerelerden en az 60 cm uzaklıkta bulunur ve havalandırma çıkıģlarına yakın yerleģtirilmez. f) Gereksiz ultraviyole ve infrared radyasyondan korunmak için uygun lambalar, mercekler ve filtreler kullanılır. IĢık sistemi yenidoğanın cildini en iyi Ģekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilir. Yenidoğanın geliģmekte olan retinasının ıģıktan zarar görmesini engelleyici düzenlemeler yapılır. g) Serviste yenidoğan bakım ve diğer destek bölümlerinin yakın olduğu alanlarda görevli personel ile yenidoğanın gereksinimlerini ayrı karģılayabilecek nitelikte, çoklu ıģıklandırma düzenlemeleri yapılır. ğ) Arka plandaki devamlı ve geçici gürültünün, izolasyon odaları dahil, yenidoğan yataklarının bulunduğu alanda saatte ortalama db i, en fazla olarak da 70 db i geçmemesi sağlanır. h) Yılda ortalama binin altında doğum gerçekleģtirilen sağlık tesislerinde her beģyüz doğum için bir kuvöz veya radyan ısıtıcılı açık yataktan oluģan, yeterli neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli donanımı bulunan bir birim oluģturulur. ı) Yenidoğan cerrahi yoğun bakım servisleri de bu Tebliğin yenidoğan yoğun bakım servislerine iliģkin hükümlerine tabidir. Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri MADDE 9 (1) Kalp ve damar cerrahisi merkezi bulunan sağlık tesislerinde, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri üçüncü seviye hizmet, personel ve donanım asgari standartlarına uygun olarak en az dört yoğun bakım yatağı ve tek yataklı bir temas izolasyon odası olacak Ģekilde yapılandırılır. (2) Kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisi, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak Ģekilde yapılandırılır. (3) Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servislerinde en az üç kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunur. Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet esasına dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutulur. Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai saatleri dıģındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branģ nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve reanimasyon veya kardiyoloji uzmanı tabiplerden birisi tarafından yürütülür. Bu takdirde kalp ve damar cerrahisi uzman tabipleri dönüģümlü olarak icap nöbeti ile yükümlendirilir. Bulundurulması zorunlu donanım, personel ve hizmet asgari standartları MADDE 10 (1) EriĢkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinin seviyelerine göre tanımları, verilmesi gereken hizmetin kapsamı, asgari yatak, personel, tıbbî cihaz ve donanıma iliģkin standartlar Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 te gösterilmiģtir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ENFEKSĠYON KONTROLÜ, ĠZOLASYON ODASI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Enfeksiyon kontrolü ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi MADDE 11 (1) Yoğun bakım servislerinde 11/08/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması zorunludur. Enfeksiyon kontrol programı Enfeksiyon Kontrol Komitesince (EKK) yürütülür. EKK görev ve yetkileri kapsamında her ay düzenli toplanabildiği gibi acil hallerde EKK baģkanı tarafından acil gündemle de toplanabilir. (2) Tanımı ve çalıģma alanları: Yataklı tedavi kurumlarında tarihinde yayınlanan yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği kapsamında belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komitedir. ÇalıĢma alanları; a) Sürveyans ve kayıt, b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, d) Sağlık çalıģanlarının meslek enfeksiyonları, e)hastane temizliği, çamaģırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü. (3) Sürveyans Kapsamı 3

4 Sürveyans çalıģmaları, sürekli, hastaya ve laboratuvara dayalı, aktif, prospektif olarak olarak yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi tarafından oluģturulan hastane enfeksiyonu izlem politikasını ve bu politikanın gereklerini içerecek Ģekilde temel sürveyans yapılmakta ve veriler, üç ay aralarla baģhekimimizle, ilgili kliniklerle paylaģılmakta ve alınması gereken önlemler planlanmaktadır. Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) invaziv araç iliģkili hastane enfeksiyonu sürveyansı yapılmakta, Beyin cerrahi servisi, ortopedi, genel cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde cerrahi alan enfeksiyonu sürveyansı, bunun dıģında kalan diğer kliniklerde hastane enfeksiyonları sürveyansı aktif olarak yürütülmektedir. (4) Ġzolasyon Önlemleri Enfeksiyon kontrol komitesince belirlenen enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmaktadır - Solunum izolasyonunda sarı yaprak, - Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, - Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmaktadır (5) Eğitim Programları Hastane personeli (asistan, hemģire, temizlik çalıģanı vb) için sürekli hizmet içi eğitim programı düzenlenmekte ve eğitim programlarının devamlılığına çalıģılmaktadır. Hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve talimatlar dökümante edilerek gerekli yerlere dağıtılmakta ve görünür yerlere asılmaya çalıģılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler planlanmaktadır. (6) Üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak alınacak ilave önlemler Ģunlardır: a) Tüm yoğun bakım servislerinde merkezi havalandırma sistemi kullanılır. Üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde ise en az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari altı kez dıģ hava değiģimi yapabilen, sıcaklığın C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemleri kurulur. Havalandırma sisteminin validasyonu sağlanır, düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleģtirilerek performans kalifikasyon uygunluğu izlenir ve kayıt altına alınır. Standardizasyonun yetkili kuruluģlara yaptırılması sağlanır. b) Üçüncü seviye yenidoğan servisi bulunan sağlık tesislerinde otomatik beslenme servisleri (TPN) kurulur ya da bu servislerin bulunduğu hastanelerden hizmet alımı yoluna gidilir. Otomatik beslenme servislerinin Bakanlıkça yayımlanan Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ġçin Güvenli Uygulamalar Rehberi nde belirtilen standartlara uygun olması sağlanır. Ġzolasyon odası MADDE 12 (1) Ġkinci seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri ile tüm üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı altıdan fazla olan üçüncü seviye eriģkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde her altı yatak için en az bir temas izolasyon odası oluģturulur. (2) Temas izolasyon odalarının tek yataklı olarak düzenlenmesi zorunlu olup yenidoğan yoğun bakım servisindeki izolasyon odaları için giriģ alanı dahil en az 10 m2, çocuk ve eriģkin yoğun bakım servislerindeki izolasyon odaları için ise en az 15 m2 alan ayrılır. (3) Temas izolasyon odalarının giriģ kapıları ortak yoğun bakım alanına açılamaz, ortak koridora açılabilir. Oda giriģ kapısının hemen dıģında musluk ve lavabo bulunur. (4) Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde havanın %100 ünü dıģarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilir. (5) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak Ģekilde tasarlanır. Ġzolasyon odalarının tüm çıkıģ kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanır. Bu odalarda ayrıca acil iletiģim ve uzaktan hasta monitorizasyon sistemi de bulunur. (6) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarında, odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar bulunur. (7) HemĢire sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde solunum ve temas izolasyon odaları için ayrı görevlendirme yapılır. Güvenlik önlemleri MADDE 13 (1) Yoğun bakım servislerinde hastanın, hasta yakınlarının ve çalıģanların emniyetini sağlamak için sağlık tesisi yönetimlerince aģağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. a) Servis giriģ ve çıkıģları mümkün olduğunca en az sayıda planlanır. Kontrol noktaları servis giriģine yakın ve görülebilecek Ģekilde yapılandırılır. b) Günün her saatinde görevli personel dıģında ilgisi olmayan kiģilerin servise girmesi kontrollü geçiģ özelliği olan kapılar konarak engellenir ve gerektiğinde giriģlerin yeterli sayıda güvenlik kamerası ile izlenmesi sağlanır. c) Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunması esastır. ç) Tüm elektrik çıkıģları ortak bir zemine monte edilir. Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanır. Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilir. d) Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yoğun bakım servisleri hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılır. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOMĠSYON KURULMASI Komisyon kurulması MADDE-14 (1) Yoğun bakım servislerinin yönetimi için Yoğun Bakım Birimleri Yönetim Komisyonu kurulur. Bu komisyonda hastanede bulunan tüm yoğun bakımların sorumluları yer alır. (2) Bu komisyonun baģkanlığını bu komisyonda yer alan Yoğun Bakım Birimlerinden sorumlu BaĢhekim yardımcısı yürütür. (3) Komisyonda yoğun bakım yan dal uzmanlığı hakkına sahip tüm anabilim dallarından varsa tercihen yan dal uzmanı olanlar yan dal uzmanlığı yok ise en az bir üye bu komisyonlarda yer alır. (4) Yoğun Bakımların tescili, organizasyonu, basamaklarının yükseltilmesi, yoğun bakım içi düzenlenmesi, enfeksiyon kontrol komitesi ile enfeksiyon salgınlarında ortak kararlar alınması bu komisyonun yetkisindedir. (5) Seviyelendirme ve tescil iģlemi yapılan yoğun bakım servislerinin sonradan seviyesinin yükseltilmesi veya yeniden değerlendirilmesine iliģkin baģvurular ile yeni kurulanlar için baģvurular komisyonca belirlenip baģhekim tarafından il sağlık müdürlüğüne resmi yazı ile yapılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM SORUMLU UZMAN TABĠP VE PERSONEL GÖREVLENDĠRĠLMESĠ, GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR ĠLE PERSONELĠN EĞĠTĠMĠ Sorumlu uzman tabip ve personel görevlendirilmesi MADDE 15 (1) Yoğun bakım sorumlusu tarih ve sayılı tebliğinin tebliği hükümleri ve Yoğun Bakım Birimleri Yönetim Komisyonu nun, Yoğun bakım uzmanlık eğitimi veren ya da yoğun bakım yan dal uzmanlık hakkına sahip ana bilim dallarının baģkanının da görüģü alındıktan sonra, önerilen öğretim üyeleri baģhekim tarafından görevlendirilir.. Yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilebilecekler Ģunlardır: a) Genel yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından, branģ yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman görevlendirilir. b) Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda, tercihen Bakanlıkça düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya bir çocuk cerrahisi uzmanı görevlendirilir. c) Yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabiplerden birisi, I. ve II. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Cerrahi yenidoğan yoğun bakım servislerinde çocuk cerrahisi uzmanı sorumlu olarak görevlendirilir ve gerektiğinde neonatoloji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin konsültasyonu istenir. d) I. ve II. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. III. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı görevlendirilir. Ancak seviye IIIA yenidoğan yoğun bakım servislerinde, dört yıl süreyle, ülke için yeterli neonatoloji uzmanı yetiģtirilinceye kadar tercihen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almıģ, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı da görevlendirilebilir. (2) Yoğun bakım servislerinde tarih ve sayılı tebliğinin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 de gösterilen uzman tabip ve hemģire asgari standardına ilave olarak, hizmetin yoğunluğu ve vakaların özelliğine göre yoğun bakım hizmetleri ihtiyacını karģılayacak nitelik ve sayıda personel baģtabip tarafından görevlendirilebilir. Sorumlu uzman tabibin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 16 (1) Sorumlu uzman tabip, hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, bir bütün olarak planlanıp yürütülmesinden ve ekibinde görevli tüm personelden baģtabibe karģı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Hizmetlerin, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, birbirleriyle olan iletiģimlerini, iģ akıģı ve nöbet hizmetlerini bu Tebliğ hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak planlar, baģtabibin onayına sunar ve ilgililere tebliğ edilmesini sağlar. b) Yoğun bakım personeline hizmet ve uygulamalar konusunda hizmet içi eğitim verir veya verilmesini sağlar, periyodik toplantılar düzenler, aksaklık ve noksanlıkları tespit eder ve hizmetin geliģtirilmesi, yeni tedavi yöntemleri ile teknolojik geliģmelerin takibi ve uygulanması konusunda kararlar alır ve uygulatır. c) Lüzumlu ilaç, tıbbi cihaz, araç, gereç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının tespiti ve temini, uygun koģullarda muhafazası ve kullanılmasını sağlar. ç) Sterilizasyon koģullarının sağlanması ve denetlenmesi, enfeksiyonlardan korunma, tıbbi atıkların toplanması ve depolanması ile ilgili iģ ve iģlemlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlar. d) Olağan dıģı durumlarda birime davet edilecek ilave personeli belirler, uygulama planlarını yapar ve baģtabibin onayına sunar. e) Yoğun bakım servislerine hastanın yatırılması, takip ve tedavi iģlemleri ile konsültasyon hizmetlerinin verilmesi, taburcu edilmesi veya kurum dıģına sevk edilmesine, lüzumu halinde ilgili dal uzmanı tabipler ile birlikte değerlendirerek karar verir. f) Yoğun bakım hastalarının tedavilerinin etkin bir Ģekilde verilebilmesi için gerekli görülen branģlardaki uzman tabiplerin yoğun bakım servisine davet edilmesini ve konsültasyonlarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlar. 5

6 g) Yoğun bakım servislerine yatıģına karar verilen hastaların, ilgili klinikten çıkıģı yapılarak yoğun bakım servisine giriģinin yapılmasını ve sorumlusu olduğu servisin hastası olarak kayıt altına alınmasını, kliniklere alınacak hastaların yine aynı usûlle çıkıģ iģleminin yapılarak ilgili kliniğe yatıģ kaydının yapılmasını sağlar. h) Hasta yatıģı, taburculuk veya kurum dıģına sevk iģlemlerinin yoğun bakım üzerinden doğrudan gerçekleģtirilmesini sağlar. ı) Yoğun bakım hizmetlerinin hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye, etik ilke ve kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlar. i) Organ donörü olabilecek hastalar hakkında organ nakli koordinatörünü önceden bilgilendirir. j) Aile hekimliği uygulamasına iliģkin mevzuatta yer alan kendileri ile ilgili görevleri de yapmakla yükümlüdür. Personelin eğitimi MADDE 17 (1) Yoğun bakım servislerinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemģire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanır. ALTINCI BÖLÜM YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE NÖBET HĠZMETLERĠ, HASTA KABUL VE YATIġ ĠġLEMLERĠ, HASTA SEVK VE NAKLĠ MADDE 18- (1) a) Sağlık Bakanlığının tarih ve 2800 sayılı tebliği ve Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması ile ilgili tarih ve sayılı 2011/26 nolu genelgesi hükümleri dikkate alınarak; Yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım servisleri bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi iģlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileģtirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taģıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmıģ, yaģamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı eriģkin, çocuk ve yenidoğan hastalarına hizmet vermek üzere yapılandırılmıģ olan özellikli hasta birimleridir. b) Yoğun bakım servisleri multidisipliner olan genel yoğun bakım servisi olarak faaliyet gösterdikleri gibi hizmet verdikleri hastalık dallarına göre; koroner, göğüs, dahili, cerrahi ve benzeri branģ yoğun bakım servisleri olarak da faaliyet gösterebilmektedirler. Yoğun Bakım Ünitelerine Hasta Kabul Kriterleri MADDE 19- (1) Yoğun Bakım Ünitelerine acil servis, poliklinik, ameliyathane, yatan hasta katları ve diğer hastanelerden transfer ile hasta kabul edilmektedir. Maliyetli ve hayati önemi haiz birimler olan yoğun bakım servislerindeki mevcut hizmet ve yatak kapasitesinin doğru, efektif ve en üst seviyede kullanılması, atıl kapasiteye sebebiyet verilmemesi bakımından yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların yatırılması, takip ve tedavilerinin zamanında sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerine hasta kabul kriterleri geliģtirilmiģtir. Yoğun bakım ünitelerine hasta kabulü YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNE HASTA KABUL KRĠTERLERĠ yer alan kriterlere göre yapılır. A) ANESTEZĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ HASTA KABULÜ VE TABURCULUĞU KRĠTERLERĠ; 1.1. Hasta Kabulü Birinci öncelik; Bu gruptaki hastalar yoğun tedavi monitörizasyon ve yaģam desteği gerektirirler. Yoğun Bakım dıģındaki bir ortamda tedavileri mümkün değildir. Tedavide genellikle solunum cihazı desteği, vazoaktif ilaçlar gibi önemli tedavi giriģimleri gerektirirler Ġkinci Öncelik; Bu gruptaki hastalar yoğun izlem gerektirirler. Sıklıkla ani müdahele gerektirecek sorunları olan hastalardır Üçüncü Öncelik; Bu hastaların genel durumu stabil değildir. Ancak sahip olduğu hastalıkları nedeniyle tamamen iyileģmeleri mümkün olmayan hastalardır. Bu hastalara küratif tedavilerin yanında rahatlatıcı tedaviler de yapılır Dördüncü Öncelik; Bu hastaların yoğun bakıma kabulü genellikle uygun değildir. Yoğun bakım tedavisinden az veya hiç yarar görmeyecek hastalardır, tedaviyi kabul etmeyen hastalardır ve ölümün çok yakın/kaçınılmaz olduğu hastalardır. Yoğun Bakım tedavisinden fayda görmeyecek kadar iyi yada kötü hastalar bu gruptadır. Yoğun Bakım hekiminin değerlendirmesi ile özel koģullarda kabul edilebilecek hastalardır. 1.2.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabulünde Tanısına Göre Kabul Kriterleri; 1.2.1Kalp hastalıkları Komplike akut myokard enfaktüsü Kardiyojenik Ģok Yoğun bakım gerektiren aritmiler Solunum yetmezliği ile seyreden ve/veya hemodinamik destek gerektiren akut kalp yetmezliği Hipertansif aciller Anstabil angina pektoris (aritmi, hemodinamik instabilite, devam eden göğüs ağrısı) Anstabil Kardiyak arrest geliģmiģ resüsite edilmiģ hastalar Anstabil Kardiyak tamponad Anstabil Dissekan aort anevrizması Tam kalp bloğu Solunuım-Akciğer hastalıkları Mekanik ventilasyon gerektiren akut solunum yolu yetmezliği 6

7 Pulmoner emboli Solunum sıkıntısı gözlenen hastalar Masif hemoptizi Endotrakeal entübasyona gerek duyabilecek hastalar Nörolojik hastalıklar Sebebi bilinmeyen bilinç bozukluğu, akut inme Metabolik toksik anoksik koma Kranial travmaya bağlı ciddi nörolojik bozukluklar Akut subaraknoid kanama ve/veya intrakranial kanama Solunum veya bilinç bozukluğu olan menenjit Nörolojik veya solunum fonksiyonları bozulan SSS hastalıkları veya nöromüsküler hastalıklar Status epileptikus Donör beyin ölümü hastaları SSS ne ait vazospazm Ağır kafa travması İlaç aşırı alımı veya zehirlenmeler Hemodinamik instabilite olan zehirlenmeler ve ilaç aģırı alımları Ġlaç aģırı alımı sonrası epileptik nöbetler Gastrointestinal sorunlar Ciddi GĠS kanamaları Fulminan karaciğer yetmezliği Ciddi pankreatit Ösefagus perforasyonu Ciddi karın içi enfeksiyonlar Acil laparatomi gerektirecek hastalıkların ameliyata hazırlık dönemi Endokrin-Metabolik sorunlar Ciddi diabetik ketoasidoz Tiroid krizi miksödem koması Hiperosmolar koma Adrenal kriz Ciddi elektrolit bozuklukları Hipo/hiper natremi Hipo/hiper magnezemi Hipo/hiper potasemi Ciddi hiperkalsemi Ciddi hipofosfatemi Cerrahi Yoğun monitorizasyon/mekanik ventilatör desteği / hemģire bakımı gerektirecek ameliyat sonrası dönemdeki hastalar Diğer Septik Ģok Hemodinamik monitorizasyon ihtiyacı HemĢire bakım ihtiyacı Deneysel aģamada olan ve sorun çıkabilecek tedavi giriģimleri Çevresel travma (yıldırım çarpması, boğulma hipo/hiper termi) 1.3. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabulünde Objektif kriterler Vital bulgular Nabız < 40 veya > 150 atım/dk Sistolik kan basıncı <80 mmhg veya hastanın olağan değerinden 20 mmhg fazla düģme Ortalama arteryel basınç <60 mmhg Diastolik kan basıncı > 120 mmhg Solunum sayısı > 35 soluk/dk Laboratuar değerleri Na < 120 veya >160 meq/l K < 2.8 veya > 7 meq/l PaO2 < 55 mmhg Ph < 7.2 veya > Glukoz <40 veya >600 mg/dl Ca > 15 mg/dl 7

8 1.3.3.Görüntüleme Yöntemleri Bilinç değiģikliği fokal nörolojik bulgularla seyreden intrakranial kanama, serebral kontüzyon veya.subaraknoid kanamanın görüntülenmesi Hemodinamik instabilite ile seyreden organ ruptürü, GĠS kanamasının görüntülenmesi Dissekan aort anevrizmasının görüntülenmesi Koroner angio sonrası risk gurubundaki hastalar EKG Ciddi aritmi ile seyreden MI VT, Vf Tam blok Akut başlangıçlı fizik muayene bulguları Bilinci kapalı hastada anizokori Anüri Hava yolu obstrüksiyonu Koma Sürekli konvülziyon Siyanoz Kalp tamponadı 1.4.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Hasta ÇıkıĢ Kriterleri Vital bulguların normal sınırlarda ve stabil olması Laboratuar değerlerinin uç anormal değerlerde olmaması Kan gazlarında hipoksi, kompanze olmayan hipokarbi asidoz alkaloz olmaması Hastanın yoğun bakıma yatıģına neden olan hastalık açısından stabil olması Ġlaç aģırı alımlarında hastanın stabil olması ilaç yarılanma ömürlerinin tamamlanmıģ olması Konvülziyonların kontrol altına alınmıģ olması Hava yolu obstrüksiyon riskinin olmaması siyanoz olmaması Postop hastalıklarda monitorizasyon, ventilasyon desteğine ve hemģire bakım ihtiyacının ortadan kalkması Ġleri yaģam desteği düģünülmeyen terminal hastalar Hastanın baģka yoğun bakıma nakli Hasta/hasta yakınlarının hastayı baģka sağlık merkezine götürmek istemeleri EKG değiģikliklerinin iyileģme sürecine girmiģ olması. B) KALP DAMAR CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ HASTA KABUL ve ÇIKIġ KRĠTERLERĠ 1.1.Hasta Kabul Kriterleri EriĢkin ve Pediatrik yaģ grubunda kardiyak cerrahisi uygulanan tüm hastalar EriĢkin ve Pediatrik yaģ grubunda damar cerrahisi uygulanan tüm hastalar EriĢkin ve Pediatrik yaģ grubunda gögüs cerrahisi uygulanan hastalardan, kısıtlı solunum rezervi nedeniyle, ameliyat sonrası dönemde mekanik ventilatör desteği gerektiren hastalar Yukarıdaki hastalardan cerrahi iģlem sonrası servis takibinde hemodinamik bozukluk, solunum yetmezliği, kardiyopulmoner arrest geliģen hastalar. 1.2.Kalp Damar Cerrahi Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi Hasta ÇıkıĢ Kriterleri Hemodinamik stabilitesi sağlanmıģ, medikal ve mekanik (intr-aortik balon pompası gibi) inotropik ilaç desteği gerekmeyen hastalar Kan gazı, üre, kreatinin, elektrolit, hemoglobin değerleri baģta olmak üzere laboratuar değerlerinin normal sınırda olması veya laboratuar değerleri bozuk olan hastalarda tedavi sonrası iyileģmenin tespit edilmesi Drenlerde hemorajik vasıflı akıntının kesilmiģ olması Cerrahi iģlem sonrası nörolojik defisit geliģen hastalardan bilinç-oryantasyon ve kooperasyon sorunu olmayan hastalar C) NÖROLOJĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ HASTA KABUL ve ÇIKIġ KRĠTERLERĠ; 1.1.Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde hasta kabulü kriterleri 8

9 1.1.1.Acil servise baģvuran hastalardan; Bilinç kaybı bulunan, Herniyasyon bulguları gösteren, Solunum ve diğer yaģamsal desteklere gereksinimi olan hastalar, Acil mi yatan hasta mı Myasteneia Gravis-Guilla-Barre gibi bulgularla progreson gösterme ve solunum kaslarında güçsüzlük geliģme hastalığı bulunan hastalar Nöroloji kliniğinde izlenirken Kardiyak Akciğer problemleri gibi nedenlerle yoğun bakım desteği gereksinimi geliģen hastalar Sık nöbet geçirme ve status epilepticus tablosundaki yaģamsal destek gereken hastalar 1.2.Nöroloji yoğun bakım ünitesi hasta çıkıģ kriterleri; Yoğun Bakım takibi sonucunda genel durumu düzelen, Solunum desteğine olan gereksinimi kalkan, Bilinç düzeyinde açılma olan, Yoğun bakımda yatmasını gerektiren diğer sistemik patolojileri düzelen, YaĢamsal tehdidin ortadan kalktığı hastalar D) BEYĠN CERRAHĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ HASTA KABUL KRĠTERLERĠ 1.1.Acil hastalar için; Beyin cerrahisini ilgilendiren bilinci kapalı veya konfüze beyin travmalı hastalar Nörolojik kusura yol açan sistemik travmalı hastalar (omurga yaralanmaları) Nörolojik ağır kaybı olan veya hayati tehlikesi olan kafa içi olgular(kanamalar, tümörler vs.) Gögüs Tüpü, lomber veya kafa içi dren yerleģtirilen, beslenme tüpleri olan ve beyin cerrahisini ilgilendiren olgular 1.2..Elektif hastalar için; Ameliyat sonrası yakın izlem gerektiren olgular 1.2.2Ameliyat öncesi destek tedavisi gerektiren olgular 1.2.3Uzun süre yoğun bakım ve destek tedavisi gereken nörolojik kusurlu olgular (solunum desteği, yatak bakımı) 1.2.4Enfekte olan, izolasyon gerektiren acil ve elektif olgular 1.3.Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Hasta ÇıkıĢ Kriterleri Hayati tehlikesi ortadan kalkan hastalar Genel durum açısından (nörolojik kaybı olan veya olmayan ) sürekli hemģire bakımı ve destek tedavisi gerektirmeyen olgular Enfeksiyon odağı ve riski ortadan kalkan olgular Ağır nörolojik kayıp geliģtirme riski ortadan kalkan olgular Gögüs Tüpü, lomber veya kafa içi dreni, beslenme sondaları çıkarılan veya durağanlaģan olgular. E) KORONER YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNE OBJEKTĠF KABUL KRĠTERLERĠ 1.1.Vital Bulgular KAH<40 veya >150 vuru/dakika SAB<80mmhg DAB<120mmhg SS>35 soluk/dakika 1.2.Laboratuar Değer Troponin değerleri yüksek ise Cpk cmb değerleri yüksek ise 1.3.EKO değerlendirmesi Ejeksiyon fraksiyonu Perikardiyal efüzyon Kapak problemleri 9

10 1.4.Elektrokardiyografi Kompleks aritmi, hemodinamik bozukluk veya konjestif kalp yetmezliği ile birlikte miyokardiyal infarktüs Ġnatçı ventriküler taģikardi veya ventriküler fibrilasyon Hemodinamik bozukluk ile birlikte tam blok 1.5.Klinik Bulgular hastalıklar Göğüste, sol kola ve sırta yayılan ağrı Nefes darlığı Siyanoz Kardiyak tamponad Komplikasyonlu akut miyokard infarktüs Kardiyojenik Ģok Yakın monitorizasyon ve giriģim gerektiren kompleks aritmiler Hipertansif aciller Hemodinamik destek gerekebilecek respiratuar yetmezlikli akut konjestif kalp yetmezliği Disritmi, hemodinamik bozukluk veya inatçı göğüs ağrısı olan unstabl anjina Kardiyak arrest Hemodinamik bozukluk ile beraber kardiyak tamponat veya konstriksiyon Dissekan aort anevrizması Tam blok. 1.6.Koroner Yoğun Bakım Ünitesinden Hasta ÇıkıĢ Kriterleri Vital bulguların(kalp hızı, kan basıncı, solunum) normal sınırlar içinde olması Hastalığın özelliği ve hastanın tıbbi hikayesi göz önünde bulundurulması Hastanın dengede olduğuna ait bulgular Ģunlardır; Akciğer grafisinde lezyonların rezolüsyonu veya hastalık sürecinde belirgin iyileģmenin görülmesi, Spontan solunumu yapabilmesi, Hayatı tehdit edici aritmiler olmaması, Vital bulguların stabil olması, Kardiyak enzim düzeylerinde düģme olması, EKG değiģikliklerinin iyileģme sürecine girmiģ olması, Anjiyo sonrası operasyon kararı çıkması BaĢarılı ptca ve stent sonrası komplikasyon olmaması hastanın ikinci yada üçüncü gününde olması Akciğer ödemli hastalarda iyileģme ve solunumun rahatlaması. F) DAHĠLĠ VE SOLUNUM YOĞUN BAKIM ÜNĠTELERĠNDE HASTA KABUL VE ÇIKIġ KRĠTERLERĠ Dahili ve Solunum YBÜ lerine akut solunumsal, kardiyak, renal, enfeksiyöz, gastrointestinal, endokrinolojik ve hematolojik sorunları olan hastalar yatırılır. Akut koroner sendrom veya ciddi aritmileri olan hastalar veya bunlara ait komplikasyonlar geliģen hastalar ileri izlem ve organ destek tedavisi gerektirdikleri durumlarda Dahili ve Solunum YBÜ lerine yatırılır. Akut solunum yetmezliği tablosu geliģmiģ ve noninvazif mekanik ventilasyon gerekliliği endikasyonu konulmuģ hastalar öncelikle Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde izlenir. Bunun yanında ameliyat endikasyonu olmayan cerrahi hastalar, ameliyat olmuģ ancak cerrahi sorunu kalmamıģ hastalar veya YBÜ si olmayan cerrahi dalların perioperatif yoğun bakım gerektiren hastaları da akut dahili sorunları var ise yatırılabilirler. Öncelik sırası EriĢkin yoğun bakım ünitelerine hasta yatırılmasında verilecek öncelik talimatı nda belirtilmiģtir ve gerekli durumlarda öncelik talimatına uygun olarak dahili sorunlar dıģında akut yoğun bakım ihtiyacı gerektiren hastalar da dahili yoğun bakım ünitesine kabul edilebilir. Organ sistemleri, fizik muayene ve laboratuvar bulgularına göre endikasyonlar listelenmiģtir ancak bu liste kısıtlayıcı değildir. 1.1.Solunum Sistemi Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Nefes darlığında artma Orta-Ģiddetli Takipne >24/dk SS, Obstrüktif >30/dk SS, Restriktif 10

11 1.1.3.Solunum iģ yükünde artma Aksesuar kas kullanımı Abdominal paradoks AKG PaCO 2 >45 mmhg ph <7.35 Hipoksemi, PaO 2 /FiO 2 < KOAH atak KOAH weaning Kardiojenik Akciğer ödemi Ġmmünsuprese hastalar Do-not-Entubate Son dönem hastalar Ekstübasyon yetersizliği (KOAH ve KKY) Postop SY Astımda ASY nin önlenmesi 1.2.Solunum Sistemi Hayatı tehdit edici akciğer veya solunum yolu hastalığı olması: Solunum arresti Solunum sayısının >35/dk olması ya da apneik<8/dk olması Mekanik ventilasyon gerektiren akut solunum yetmezliği Tedavi altında yükselen pco 2 ve artan respiratuar asidoz Hemodinamik instabilite ile seyreden pulmoner tromboemboli Masif hemoptizi Solunum yetmezliği veya havayolu obstrüksiyonu riski taģıyan, hızlı ilerleyen akciğer veya üst-alt havayolu hastalıkları Yüksek miktarda oksijen desteği (FiO 2 >0.5) ihtiyacı, pao 2 /FiO 2 < Servislerse sağlanamayacak solunumsal destek terapisine ve hemģirelik bakımına ihtiyaç duyulması Entübasyon/potansiyel entübasyon ihtiyacı ve her türlü mekanik ventilasyon ihtiyacı olan durumlar Solunum yetmezliği olan bir hastada bilinç bulanıklığı, çekintiler, hırıltılı solunum, dispnede artıģ olması. Hastanın yorulmaya baģladığını ifade etmesi 1.3.Kardiyovasküler Sistem Hayatı tehdit eden kardiyovasküler hastalık olması ÇeĢitli nedenlerle bozulmuģ doku dolaģımı (normal sınırlarda kan basınçları bozulmuģ doku dolaģımını dıģlamaz): a. TaĢikardi b. Konfüzyon ya da azalmıģ bilinç düzeyi c. Zayıf perferik dolaģım (azalmıģ kapiller dolum, ekstremitelerde siyanoz, zayıf periferik nabızlar) d. AzalmıĢ idrar çıkıģı (<0,5ml/kg/saat) e. ArtmıĢ laktat düzeyi (>12 meq/lt) BaĢarılı kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası 11

12 1.3.3.Komplikasyonlarla seyreden akut miyokard enfarktüsü Kardiyojenik Ģok Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları(kompleks aritmiler, tam kalp bloğu, vb) Hemodinamik dengesi bozulmuģ konjestif kalp yetmezliği Arteriyel, santral venöz veya pulmoner arter monitörizasyon ihtiyacı Geçici kalp pili ihtiyacı Hipertansif kriz ÇeĢitli dahili nedenlere bağlı geliģmiģ olan hemodinamik instabilite: 1.4.Hematolojik Onkolojik f. Nabız <40 ya da >150/dk g. Sistolik kan basıncı < 90mHg ya da hastanın her zamanki sistolik kan basıncından 40 mmhg düģük h. Ortalama arter basıncı <60mmHg i. Diyastolik arter basıncı >120mmHg Hayatı tehdit edici hematolojik-onkolojik hastalık veya kanama Klinik olarak hemodinamik ve metabolik dengesi bozuk hastalarda plazmaferez veya lökoferez uygulanması Hemodinamide bozulmaya yol açan, ciddi kanama problemi (trombositopeni, DIC... ) Hemodinamik bozukluğa veya solunum sıkıntısına yol açan ağır anemi Orak hücre anemisinin nörolojik kriz veya akut chest sendromu tablosu veya hemodinamik bozukluk gösteren aplastik anemi Hayatı tehdit edici düzeyde metabolik dengesizliğe yol açan tümör lizis sendromu geliģen kemoterapi hastaları Hayati organlara, büyük damarlara veya hava yoluna bası yapan kitleler 1.5.Endokrin Metabolik Hemodinamik instabilite, solunum yetmezliğine, bilinç değiģikliğine ya da ciddi metabolik asidoza yol açan diabetik ketoasidoz Hiperosmolar nonketotik koma Kardiyak monitörizasyon veya acil tedavi gerektiren ciddi elektrolit bozuklukları (hipo-hiperkalemi, hipo-hipernatremi, hipo-hiperkalsemi) a. Serum sodyum <110mEq/L ya da >170mEq/L b. Serum potasyum <2.0mEq/L ya da >7mEq/L c. ph<7,3 ya da >7,5 d. Serum glukoz >800mg/dL e. Serum kalsiyum >15mg/dL f. Hemodinamik ya da nörolojik olarak stabil olmayan bir hastada ilaç ya da bir baģka kimyasal maddenin toksik düzeyleri Yakın monitörizasyon gerektiren hipo-hiperglisemi Her türlü nedene bağlı ağır metabolik asidoz Miksödem koması ya da tiroid fırtınası Hemodinamik bozukluğa yol açabilecek diğer endokrin problemler (Ör. Addison krizi) Solunum desteği, diyaliz, hemoperfüzyon veya inotropik destek gerektiren akut detoriye olmuģ metabolik hastalıklar 1.6.Gastrointestinal Ciddi gastrointestinal sistem kanaması (hipotansiyon, anjina, ek medikal sorunların eģlik ettiğii) Özefagus varis kanaması 12

13 1.6.3.Akut fulminant hepatit Akut pankreatit 1.7.Renal Akut böbrek yetmezliği Akut hemodiyaliz, periton diyalizi, sürekli venövenöz hemofiltrasyon veya diğer renal replasman tedavilerinin gerekliliği Böbrek yetmezliğine yol açan akut rabdomiyoliz 1.8.Nörolojik (nöroloji yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı durumlarda ya da metabolik nedenlere bağlı nörolojik sorunlarda) Akut veya potansiyel hayatı tehdit edici nörolojik hastalık olması Status epileptikus. Akut geliģen ciddi nörolojik bozulma Havayolu güvenliğini tehdit eden koma riski (hepatik koma) Metabolik - hormonal bozukluklara veya solunum - hemodinamik baskılanmaya yol açan, kafa içi basınç artıģı riski taģıyan beyin, beyin zarı veya spinal kordun akut enflamasyon veya enfeksiyonları Kardiyovasküler monitörizasyon veya solunum desteği gerektirebilecek progresif nöromusküler fonksiyon bozukluğu (ör: Guillain Barre sendromu) Dahili problemleri nedeni ile tedavi görmekte olan hastalarda değiģen mental durumun eģlik ettiği akut serebrovasküler olaylar (kanama, iskemi) 1.9.Cerrahi Yakın monitörizasyona ihtiyaç duyulan, cerrahi sonrası yoğun bakım hizmeti gerekebilecek hastalar (Cerrahi yoğun bakım imkanı yoksa) Organ transplantasyonu Genel vücut travması Ameliyat sırasında veya sonrasında aģırı kan kaybı Ameliyat sırasında veya sonrasında hemodinamik dengesizlik ve/veya devam eden mekanik ventilasyon ihtiyacı Hemodinamik dengesizliğe ya da solunum sıkıntısına yol açan dahili hastalıkları olan riskli gebelerin izlemi (doğum öncesi ve sonrasında) 1.10.Diğer Ġntoksikasyon (havayolu korunmasını gerektirecek bilinç değiģikliği, nöbetler, hemodinamik bozukluk ya da akut organ fonksiyon bozukluğunun eģlik ettiği) Hemodinamik instabilitenin eģlik ettiği septik Ģok Hemodinamik monitorizasyon gerektiren her türlü durum Her türlü neden bağlı multiorgan yetmezliği Malign hipertermi veya Ģüphesi Elektrik çarpması, boğulma, donma, yıldırım düģmesi ve benzeri çevresel yaralanmalar Yoğun bakım düzeyinde hemģirelik bakımı gerektiren klinik durumlar Spesifik teknolojik gereksinimler, invaziv monitörizasyon, kompleks müdahaleler gerektiren hastalar Beyin ölümü gerçekleģmiģ veya beyin ölümü riski olup organ nakli için uygun olan ve bu nedenle yoğun destek tedavi gerektiren hastalar 1.11.HASTA ÇIKIġ KRĠTERLERĠ: Hastanın fizyolojik durumu stabilleģtiğinde, yoğun bakımda monitörizasyon, bakım ve tedaviye ihtiyaç kalmadığında hasta ara bakım ünitesine veya normal servise nakledilmelidir. Kurum içi hasta nakil formu doldurulmalıdır. Yatak ihtiyacı gibi istisnai durumlar olmadığı sürece bir hastanın YBÜ den doğrudan taburcu olmasına izin verilmemelidir. 13

14 Hastanın durumu YBÜ de yattığı dönemde kötüleģirse ve artık ileri bakım ve tedavinin gerekli görülmemesi durumunda hasta ara bakım, sürekli bakım, normal servis, baģka bir kurum veya eve mevcut koģullarda gönderilmelidir. Ev dıģı nakillerde kurum dıģı hasta nakil formu doldurulmalıdır. Hasta evine gönderilecek ise evde bakımının sağlanması için hasta yakınlarına eğitim (sözlü ve yazılı) verilmelidir Hastanın primer yatıģ nedeninin ortadan kalkmıģ olması ya da kontrol altına alınmıģ olması Hemodinamik parametrelerin stabilize olması Solunumun yeterli, havayollarının açık ve güvencede olması Oksijen ihtiyacının az olması Ġntravenöz inotropik ajanların, vazodilatörlerin veya antiaritmiklerin kesilmiģ olması Kalp ritim bozukluklarının kontrol altına alınmıģ olması Ġnvaziv monitörizasyon kateterlerinin çıkartılmıģ olması (arter kateterler, pulmoner arter kateter, santral venöz kateterler) Mekanik ventilatöre bağımlı hastaların kritik durumlarının düzelmiģ olması, son saattir ventilatör ihtiyaçlarının olmamıģ olması Kritik durumları düzelen periton diyalizi veya hemodiyaliz bağımlı hastalar AĢırı derecede aspirasyon ihtiyacı kalmamıģ olan trakeostomili hastalar, yakınları trakeostomili hasta bakımı konusunda eğitildikten sonra Takip eden bölüm ve hasta yakınlarının ortak kararı alınarak ileri yoğun bakım uygulamalarının faydasız olacağı düģünülen hastalar Eve oksijen konsantratörü, mekanik ventilatör, aspiratör, beslenme pompası gibi cihazlarla taburcu olacak hastaların yakınlarına cihazlar temin edildikten ve cihazların kullanımı ve bakımı ile ilgili eğitim verildikten sonra hastalar taburcu edilebilir. G) YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ 1.1.Üniteye Hasta Kabulü Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nde takip edilmesi gereken hastalar, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi sorumlu hekiminin onayı ile Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Hasta Kabul ve ÇıkıĢ Kriterleri Prosedürü ne göre belirlenir Hastaların Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesine yatıģ iģlemleri Hasta Kayıt, YatıĢ ve Taburculuk ĠĢlemleri Prosedürü ne uygun olarak yapılır Bebek, üniteye Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesine Bebek Alma ve Bakım Talimatı na uygun olarak kabul edilir Üniteye kabul edilen bebek için Hasta Dosyasının Tutulması ve Muhafazası Prosedürü ne uygun olarak dosyaları oluģturulur ve yoğunbakım takibine baģlanır Üniteye kabulü acil yapılan ve yapılma olasılığı olan bebeklerin ailelerine, bebeğin hastalığı, mevcut durumu, tedavi ve prognozu hakkında ilk bilgilendirme yapılır. Yenidoğan asistan doktorları tarafından Yenidoğan Yoğunbakım Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılarak, onamları alınır Bebek, üniteye gelmeden önce Yenidoğan Yoğun Bakım da Prosedürü ne göre ön hazırlık yapılır. 1.2.Ünite ĠĢleyiĢi Hastanın Değerlendirilmesi Tedavi Planlaması Üniteye Hasta Kabul Öncesi Hazırlık Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlu uzman hekimi gözetiminde hergün sabah 08:30 ve 16:00 da vizit yapılır.yenidoğan Yoğun Bakım asistanları, sorumlu hemģiresi ve yenidoğan yoğunbakım hemģireleri de vizite katılır Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen her bebek asistan doktor tarafından günlük olarak muayene edilir,yoğun bakım hemģiresi ile birlikte günde en az iki kez hastayı değerlendirir bulguları Yenidoğan Öykü ve Fizik Muayene Formu na kaydedilir Hekim vizitleri sırasında bebeğin günlük tedavisi, günlük tetkikleri ve istenecek konsültasyonlar belirlenir Yenidoğan yoğun bakım sorumlu uzman hekimi tarafından belirlenen konsültasyon isteklerinin HIS üzerinden asistan doktor tarafından kaydı yapılır ve ilgili branģ hekimi telefon ile aranarak bilgilendirilir.takibini asistan doktor yapar. 14

15 Ġlgili branģ hekimi belirlenen zamanda bebeği ünitede değerlendirerek, klinikler arası konsültasyon formuna öneri ve tedavileri yazar. Bu öneriler ve tedavi yenidoğan yoğun bakım uzman hekimi tarafından değerlendirilir, onay verilen tedaviler uygulanmaya baģlanır Yenidoğan yoğun bakım sorumlu uzman hekimi tarafından belirlenen Radyolojik tetkiklerin HIS üzerinden istemini ve organizasyonunu asistan doktor yapar.grafiler Yenidoğan Yoğun Bakım Grafi Çekimleri talimatı na uygun olarak çekilir Tedavi istemleri HIS üzerindeki order oluģturma sayfasına hekim tarafından yazılır.ġstemlerin yazılmasında ilaçların isimleri, dozları, veriliģ yolları ve sürelerine dikkat edilir.ġstemler tatil günleri dahil olmak üzere günlük olarak düzenlenir.hemģire tedavi istemini tarih ve saatine dikkat ederek planlar, eczaneye gönderir, yazılı belge çıkartır. Doktor yazılı tedavi istemini kaģeler ve imzalar Hasta yenidoğanın ailesine, yapılacak iģlemler ile ilgili hekim tarafından bilgi verilerek Onam Formu imzalatılır. AydınlatılmıĢ Hasta YatıĢta ilk 24 saatin sonunda en kötü hasta verileri doktor tarafından girilerek skorlama (SNAPS) yapılır Hasta Takibi ve Bakımı HemĢire rutin olarak 4 saatte hastanın durumuna göre 2 saatte yada saatte bir olarak ANS-TA ölçümü,doktor istemindeki sıklığa göre Kġ ölçümü yapar, Hasta Ġzlem Formuna kaydeder. Anormal değer ve sonuçlar ilgili hekime sözel olarak da bildirilir Eczaneden hasta adına gelen ilaçlar tedavi istemine uygun olarak hemģire tarafından hastaya uygulanır.his üzerinde ve yazılı order belgesinde uygulama saati kaydedilir Öğrenci hemģirelerin ilaç uygulamalarına izin verilmez Bebekler vizitte kararlaģtırılan miktarda hemģire tarafından anne sütü yada mama ile beslenir. Anne sütü sağma ve saklama talimatına uyulur. Aileye süt sağma, saklama eğitimi verilir Bebek emzirme dönemine girince anneye emzirme teknikleri eğitimi verilerek uygun emzirme sağlanır Bebeğin aldığı çıkardığı takibi Yenidoğan Aldığı Çıkardığı Sıvı Takibi Talimatı na göre yapılır. Anormal değer ve sonuçlar ilgili hekime sözel olarak da bildirilir Bebeğin cilt rengi, periferik dolaģımı, aktivite düzeyi kontrol edilir.solunum güçlüğü, siyanoz, huzursuzluk gibi normalden sapma bulguları hekime bildirilerek, Yenidoğan Hasta Ġzlem Formu na kaydedilir. Anormal değer ve sonuçlar ilgili hekime sözel olarak da bildirilir Bebeğin tanısına uygun hemģirelik bakımı yoğunbakım hemģiresi tarafından planlanır, uygulanır ve değerlendirilir Bebeklerin günlük ağırlık ölçümü, haftalık baģ çevresi ve boy ölçümü yapılarak hasta izlem formuna kaydedilir, büyüme eğrileri takip edilir Prematüre bebeklerde doğumu takip eden 4-6. haftalarda erken retinopati teģhisi için göz muayenesi yapılır Bebeklerimiz taburculuk planlanırken iģitme testi taramasından geçirilir Bebeğin yoğunbakımda takip ve tedavisi boyunca hastanenin Hasta Güvenliği Prosedürü ne uygun önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır Yenidoğana yapılan IV kateter giriģimleri Periferik Venöz Kanülasyon Uygulanması ve Bakım Talimatı na göre yapılır Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nde yatıģ süresi uzayan bebekler için Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi tarafından belirlenen Damar içi Kateter DeğiĢim Süreleri Planı na uygun olarak kateter ve set değiģimleri planlanır ve bakımları yapılır. Yenidoğan Yoğunbakım Hekimi, bebeğin kanül, tüp, kateter ve sondalarının takılması ve değiģtirilmesinden sorumludur. Yenidoğan Hasta Ġzlem Formu ndan tarihler kontrol edilerek, uygun tarihte değiģtirilmesi sağlanır Doğumda ve/veya yoğunbakım yatıģı esnasında etkin solunumu olmayan ve/veya bradikardisi olan bebeğe, hekimi tarafından yenidoğan resüsitasyon kurallarına uygun Ģekilde resüsitasyon uygulanır ve Yenidoğan Entübasyon ve Tüp Aspirasyonu Talimatı na uygun entübe edilir Bebeğin genel durumuna göre Mekanik Ventilatör yada Nazal Cbap uygulaması, ventilatör parametrelerinin düzenlenmesi ve gerektiğinde değiģtirilmesi Yenidoğan Yoğunbakım Hekiminin sorumluluğundadır. Hastanın kan gazı değerleri, O2 saturasyonu ve genel durumu da değerlendirilerek doktor tarafından ventilatörden ayrılır. HemĢire Ventilatörde Yenidoğan Hasta Bakımı Talimatı na uygun olarak hastanın bakımını planlar ve uygular.uygulamalar Yenidoğan Hasta Ġzlem Formu na kaydedilir Yenidoğanın termoregülasyonu hemģire tarafından Yenidoğan Isı Kontrol Talimatı na uygun olarak sağlanır Gerekli durumlarda hekim tarafından Surfaktan Uygulama Talimatı na göre surfaktan uygulanır Umbilikal katerizasyon gerekiyor ise, hekim tarafından Umbilikal Kateterizasyon YerleĢtirilmesi ve Bakımı Talimatı na uygun hazırlık yapılır ve uygulanır. 15

16 Doktor istemine uygun konsantrasyonda ılık ve nemli oksijen verilmesi durumunda Yenidoğan Oksijen Uygulama Talimatı na uygun hareket edilir Bebek Fototerapi alacak ise Yenidoğan Fototerapi Uygulama Talimatı na uyulur Bebek ameliyat olacak ise, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu doldurularak Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü ne uygun Ģekilde yenidoğanın transferi sağlanır Yenidoğan Yoğun Bakımda Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü ne uyulur.herhangi bir enfeksiyon durumunda Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi ile görüģülerek Ġzolasyon Prosedürü kapsamında gerekli önlemler alınır Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi ne giriģ çıkıģlar Yoğunbakım Ünitelerine GiriĢ-ÇıkıĢ Kuralları Talimatı na uygun olarak gerçekleģtirilir Bebeğe yapılacak iģlemler kısa tutulur ve mümkün olduğunca az dokunulur, uyaranlar azaltılarak sessiz bir ortam sağlamak için Yenidoğan Uyaran Azaltma Talimatı na uygun hareket edilir Bebeğin günlük bakımları Yenidoğan Bebeğin Göbek Bakımı Talimatı, Yenidoğan Bebeğin Ağız Bakım Talimatı, Yenidoğan Bebeğin Alt Bakım Talimatı na uygun olarak yapılır ve HemĢire Ġzlem formu na kaydedilir Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nde izlenen bebeklerde, sorumlu uzman hekim tarafından uygun görülen hastalara Kan ve Kan BileĢeni Transfüzyon Süreci Prosedürü ne göre kan transfüzyonu uygulanır Kan uyuģmazlığının tespit edilebilmesi için RH (-) negatif kana sahip annenin bebeğinin kan grubu takip edilerek, annenin bakımından sorumlu asistan/hemģireye bebek kan grubu iletilir Yenidoğan sorumlu hekimi tarafından istenen tetkiklere ait kan ve sonda ile idrar numunelerinin alınması asistan hekimin, gayta ve bebek idrar poģeti ile idrar numunelerinin alınması ise Yenidoğan Yoğunbakım HemĢirelerinin sorumluluğundadır. Numunelerin gönderilmesi ve laboratuar sonuçlarının takibi asistan hekimin sorumluluğundadır Tetkik sonuçlarına göre kan değiģimi gereksinimi olan bebeklerde Yenidoğan Exchange Uygulama Talimatı na göre kan değiģimi yapılır Hekim ve hemģire acil durumlarda Yenidoğan Resüsitasyon Kurallarına ve Kalp Masajı Uygulama Talimatı na uygun olarak hareket eder. 1.3.Ünite Düzenine ĠliĢkin Faaliyetler Gündüz ve gece Ģiftinde, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nin temizliğini, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Temizlik Talimatı na uygun olarak yardımcı personel yapar. Yardımcı Sağlık Personelinin çalıģmasını hemģire kontrol eder ve etkin olarak kullanılmasını sağlar. Yapılan servis temizliği Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Temizlik Kontrol Formu na kaydedilir Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nin ısı ve nem takipleri Sıcaklık Nem Takip Formu na ilaç muhafaza edilen buzdolaplarının ısıları Buzdolabı ve Derin Dondurucu Isı Takip Formu na kaydedilir Küvöz temizliği Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Küvöz Temizlik ve Bakım Talimatı na uygun olarak yapılır Mekanik Ventilatörlerin temizliği Ventilatör Temizliği ve Bakımı Talimatı na uygun olarak yapılır Servisteki teknik arızalar gün içerisinde Teknik Hizmetler Birimine Arıza Bakım ve Onarım ĠĢ Ġstek Formu doldurularak bildirilir ve sorumlu hemģire tarafından takibi yapılır Bebeğe yapılan iģlemlerin giriģleri ve kullanılan tüm sarf malzeme yenidoğan yoğunbakım hemģiresi tarafından HIS üzerinden hasta kartına girilir Kullanılmayan ilaçlar HIS üzerinden iadesi yapılarak eczaneye geri gönderilir Oryantasyon sürecinde olan hemģirelerin üniteye oryantasyonları servis sorumlu hemģiresi, eğitim hemģiresi ve sorumlu hemģirenin belirleyeceği kıdemli hemģire rehberliğinde HemĢirelik Hizmetleri Eğitim Prosedürü kapsamında gerçekleģir. 1.4.Nöbet Teslimi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nde hemģire çalıģma listeleri sorumlu hemģire tarafından haftalık olarak, asistan doktor çalıģma listeleri baģasistan tarafından aylık olarak düzenlenir Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi nde hasta teslimi Yenidoğan Sorumlu HemĢiresinin belirlediği hasta dağılımı kapsamında HemĢire Nöbet DeğiĢim Talimatı na göre yapılır Gün içi değiģiklikler, hasta sınıflamaları ve paylaģımları her sabah Bölüm Sorumlu HemĢiresi tarafından belirlenir Her vardiyada, vardiya sorumluları tarafından demirbaģ malzemeler kontrol edilir. Ġki hemģire tarafından narkotikler sayılarak kaydedilir, imzalanır. 1.5.Yoğun Bakımdan Hastanın ÇıkıĢ ĠĢlemleri Bebeğin Yenidoğan Yoğunbakım dan çıkıģ kararı, Yenidoğan yoğunbakım sorumlu uzman hekimi tarafından Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Hasta Kabul ve ÇıkıĢ Kriterleri Prosedürü doğrultusunda değerlendirilerek verilir Hasta yoğunbakımdan taburcu edilmez Neanotoloji Ünitesine devredilir.servise veya bir diğer hastaneye gönderilecek bebekler için; Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü ne ve Yenidoğan Yoğunbakım dan Anne Odasına Bebek Transferi Talimatı na göre hareket edilir Bebek servise veya kurum dıģına teslim edilirken transfer eden yenidoğan yoğunbakım hemģiresi tarafından, Hasta Transfer Formu doldurularak teslim edilir Yenidoğan taburcu olacak ise Yenidoğan Taburculuk Talimatı na uygun olarak gerçekleģtirilir. Aileye Yenidoğan Yoğunbakım Taburculuk Yönergesi Formu verilir. 16

17 Hasta ailesinin eğitimi bebek yatıģı kabul edildiği anda baģlar ve taburculuk iģlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Verilen eğitimler Yenidoğan Ailesi Eğitim Formu na kaydedilir Yenidoğan Yoğunbakım bebeklerinin güvenliği Bebek ve Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Talimatı na göre sağlanır Ex olan bebekler için Hastanın Ölümü Halinde Uygulanacaklar Prosedürü ne göre hareket edilir Uygunsuzlukların Tespiti ve Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Planlanması Hastalarla ve iģleyiģ düzeni ile ilgili karģılaģılan her türlü aksaklıkla bir daha karģılaģılmaması için duruma uygun olarak Uygunsuzluk Yönetimi Prosedürü ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü ne göre hareket edilir. Düzeltici Önleyici Faaliyet Ġstek Formu doldurulur ÇalıĢan ile karģılaģılan kazalarda Personel Sağlığı Takip Prosedürü ne göre hareket edilir. Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu doldurulur. Nöbet hizmetleri MADDE 20 (1) Yoğun bakım servislerinde hizmetler 24 saat kesintisiz olarak sunulur. Nöbet hizmetleri, 16/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Hasta kabul ve yatıģ iģlemleri MADDE 21 (1) Yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların, eriģkin, çocuk ve ilgili branģ yoğun bakım hastası olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık tesisinin ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boģ yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve Ģartları taģıması halinde hastanın baģka sağlık tesisine sevk edilmemesi ve sağlık hizmetinin öncelikle bu sağlık tesisinde boģ bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak verilmesi sağlanır. (2) Yoğun bakım servislerine hasta yatıģı, taburcu veya kurum dıģına sevk iģlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabilir. (3) Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatıģına karar verilen hastanın ilgili klinikten çıkıģı yapılarak bu servislere giriģi yapılır ve yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıt altına alınır. Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkıģ iģlemi gerçekleģtirilerek ilgili kliniğe yatıģ kaydı yapılır. (4) Yoğun bakım servislerinin hasta yatıģ ve çıkıģ iģlemleri için Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği ekinde yer alan Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt Formu (Form No 54) kullanılır. Ġstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iģ ve iģlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülür. (5) Sorumlu uzman tabip tarafından hasta epikrizinde belirtilmek Ģartıyla, ikinci seviye yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde birinci seviye yoğun bakım hastalarının, üçüncü seviye yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinde ise birinci ve ikinci seviye yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisi de sağlanabilir. Sevk ve nakil iģlemleri MADDE 22 (1) Yoğun bakım servislerinden hasta sevk ve nakli yapılırken aģağıdaki ilkelere riayet edilir: a) Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların sevk ve nakillerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile yapılması esastır. Hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ile sevk ve nakil iģlemleri, 112 Komuta Kontrol Merkezinin koordinasyonunda talimatlara uygun olarak geçekleģtirilir. b) Hasta sevk edilirken hastanın acil servis biriminde bekletilmesine mahal vermeden doğrudan hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği seviyedeki yoğun bakım servisine yatıģının yapılması esastır. c) Hastanın sevk ve nakil kararı sorumlu uzman tabip tarafından, gerekiyor ise ilgili dal uzmanları ile de konsültasyon sağlanarak verilir ve sevk prosedürüne uygun olarak baģtabiplik veya idari nöbetçi uzman tabibince onaylanır. Hastanın, stabilize edildikten sonra gerektiğinde ilgili sağlık personeli refakatinde, vücut ısısının korunabileceği bir ambulans veya transport kuvöz ile tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun koģullarda sevk edilmesi zorunludur. ç) Sevk evrakına, hastaya ait gerekli bilgi ve belgeler ile epikriz eklenir. Yenidoğanların sevklerinde Ek-7 deki Yenidoğan Sevk ve Nakil Formu kullanılır. d) Hasta nakil ve sevklerinde kardiopulmoner resüsitasyon (CPR) ve neonatal resusitasyon (NRP) eğitimi almıģ sağlık personeli görevlendirilir. YEDĠNCĠ BÖLÜM Öngörülemeyen Durumlar, Yürürlük ve Yürütme Öngörülemeyen Durumlar MADDE 23- Yönergede yer almayan ve öngörülemeyen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Yürürlük MADDE 24 - Bu Yönerge, tarih ve 2012/48 sayılı Karar ile Düzce Üniversitesi Senatosu nda kabul edilmiģ ve yürürlüğe girmiģtir. Yürütme MADDE 25 - Bu Yönergenin hükümleri Düzce Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 17

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinin Yapılanmasında Mevzuat ve Yönetmelikler. Dr. Zerrin AŞCI Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

Yoğun Bakım Ünitelerinin Yapılanmasında Mevzuat ve Yönetmelikler. Dr. Zerrin AŞCI Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinin Yapılanmasında Mevzuat ve Yönetmelikler Dr. Zerrin AŞCI Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Türkiye de yoğun bakımın tarihçesi 10 1950 li yıllarda Türkiye deki anestezi uzmanı sayısı,

Detaylı

TEBLİĞ. c) Baştabip: Bünyesinde yoğun bakım hizmetleri verilen yataklı sağlık tesislerinin baştabibini,

TEBLİĞ. c) Baştabip: Bünyesinde yoğun bakım hizmetleri verilen yataklı sağlık tesislerinin baştabibini, 20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28000 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır.

tarafından hazırlanmıştır. Madde Eski Hali Yeni Hali Yürürlük / Açıklama Yoğun bakım servislerinin fiziki şartları MADDE 5 b) II. ve III. seviye yoğun bakım servislerinin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunur. ı) Servis girişinde

Detaylı

UÜ-SK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ameliyathanede cerrahi girişim geçirecek tüm hastalara anestezi uygulamalarını, ameliyathane dışında orta

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete:18.2.2012-28208 MADDE 1 20/7/2011

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06- Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 17086 13.08.2007 DOSYA GENELGE 2007 / 73 Ülkemizde mevcut yoğun

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESĠSLERĠNDE YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ

YATAKLI SAĞLIK TESĠSLERĠNDE YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28000 YATAKLI SAĞLIK TESĠSLERĠNDE YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28000 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU*

ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU* E k -5 ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU* Denetlenen Sağlık Tesisinin; Adı: İli: Denetim Tarihi: I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (II. ve III. seviye

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28000 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

Ek-4* ERİŞKİN** YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU EVET HAYIR AÇIKLAMA

Ek-4* ERİŞKİN** YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU EVET HAYIR AÇIKLAMA Denetlenen Sağlık Tesisinin; Adı: İli: Denetim Tarihi: Ek-4* ERİŞKİN** YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (I, II. ve III seviye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH İhtiyaç Kaynakların maksimum verimlilikle kullanılabilmesi Sağlık hizmetleri sunumunda özelleşmiş merkezlerin bölgesel olarak

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Rev.Tarihi Sayfa No EĞT-F-04 2.4.2012 2 21.11.2012 Eğitim Yılı: 2014 No Eğitimin Konusu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI Ek-1 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI Seviye I Seviye II Seviye III Tanım Yaşamsal risk doğurabilecek tıbbi durumların yakın takip edildiği, invaziv olmayan

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

YOĞUN BAKIMA HASTA ALMA VE GÜVENLİ HASTA ÇIKARMA KRİTERLERİ. Dr. Sibel Temür

YOĞUN BAKIMA HASTA ALMA VE GÜVENLİ HASTA ÇIKARMA KRİTERLERİ. Dr. Sibel Temür YOĞUN BAKIMA HASTA ALMA VE GÜVENLİ HASTA ÇIKARMA KRİTERLERİ Dr. Sibel Temür Pahalı kaynakların kullanılması nedeniyle yoğun bakıma gerçek yarar görecek hastaların alınması Sağlık hizmetindeki değişimler

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 17.10.2011 Madde 5.10 a Hasta Hizmetlisi ifadesi 01 eklendi. 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. Madde 5.10 daki 02 İfade Hasta Hizmetlisi / Bakıcı

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÖZCAN ERDEMLİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM dizayn ÖZCAN ERDEMLİ Kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımı seviye 3 yoğun bakımdır. Özel ekibi, özel donanımı olan ve temel gereksinimlerini kendi içinde sağlayabilen

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: YOĞUN BAKIM STAJI BAŞLAMA

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok

SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Solunumun yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak öğeleri sayabilmek, Solunum sıkıntısını ve solunum yetmezliğini tanımlayabilmek, Solunum sıkıntısı

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KORONER YBÜ STAJI BAŞLAMA

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

EĞİTİM PLANI Rev. Tar

EĞİTİM PLANI Rev. Tar 00 1/8 EĞİTİM KONUSU Kişisel koruyucu ekipman kullanımı İSG Kurulu Çalışma Prensipleri- Çalışan Temsilcisinin Eğitimi Meslek Hastalıklarının Sebepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.4 teki konsültasyon formunun yerine CureMed 01 konsültasyon hanesi tanımlandı. Madde 5.15 teki matbuu Hasta Takip ve Değerlendirme

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat

KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Hasan Kudat KALP DIġI CERRAHĠ GĠRĠġĠM YAPILACAK KARDĠYAK HASTALARIN OPERASYON ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Hasan Kudat AMAÇ Medikal durum saptaması Klinik risk durumunun ortaya konması Perioperatif dönemde alınabilecek

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı