stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul, finans ve kongre merkezi olacak"

Transkript

1 orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin, yenilmeyin Yazılım sektörü dünyada iddialı İnnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi ni başlatan Nejat Koçer, kendi şirketinde de, innovasyonu uygulayarak rakiplerinin önüne geçti. ürkiye yazılım sektörü gelişerek büyüyor ve Hindistan, Amerika ve İsrail gibi ülkelerle boy ölçüşebilecek noktaya gelmeyi hedefliyor. üccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Kas m 2006 YIL: 51 SAYI: 2430 S AL G da Fuar na O öncülü ünde rekor kat l m ürk g da sektörü Avrupa da göz kamaflt rd stanbul t caret odas yay n Baflkan Yalç ntafl, Dünya icaret Merkezleri Birli i Genel Kurulu nda konufltu: stanbul, finans ve kongre merkezi olacak stanbul da 10 ayl k enflasyon yüzde 7.38 stanbul icaret Odas n n ( O) 1995 bazl stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ne göre, perakende fiyatlar Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda artt. O'dan yap lan aç klamaya göre, Oda'n n 1995 y l baz al narak haz rlanan ve 2006 Eylül ay nda yüzde 0,89 art fl gösteren stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, 2006 Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda art fl kaydetti. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Ekim ay nda yüzde 8,97 olarak gerçekleflen 10 ayl k art fl oran, bu y l n ayn dö- neminde yüzde 7,38 oldu. Öte yandan, stanbul ürk g da sektörü, ürkiye Milli icaret Odas taraf ndan haz rlanan optan Eflya Kat l m, stanbul icaret Odas Fiyatlar Endeksi ne göre, 2006 Eylül ay nda yüz- ( O) taraf ndan organize edi- de 1,24 art fl gösteren toptan fiyatlar, 2006 Ekim len SIAL G da Fuar nda rekor kat l mla 10. sayfada ay nda yüzde 0,59 artt. temsil edildi Ekim 2006 tarihlerinde, Paris te Parc des Expositions Villepinte de düzenlenen fuara stanbul icaret 2007 program Resmi Gazete de yay mland Odas ile birlikte 83 ürk firmas kat ld. Ba ms z kat lan ürk firmalar yla ile birlikte g da sektörü 113 firmayla temsil edilmifl oldu. flsizlik yüzde 10 un alt na inecek 1964 y l ndan beri düzenlenen fuara ilk kez 1988 y l nda 10 firmayla 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan stanbul icaret Odas ( O) bu kez 2006 metrekarelik ürkiye Milli Stand nda ürk G da Sektörünün tan t m n gerçeklefltirdi. stanbul da yap lan Dünya icaret Merkezleri Birli i nin genel kurul toplant s na dünyan n dört bir taraf ndan ifl dünyas temsilcileri kat ld. stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak, fuar n ard ndan yapt de erlendirmede kat l mc firmalar - ünya icaret Merkezleri Bir- D li i nin (WCA) 37'nci Ge- devam edeceklerini belirtti. Genel kurulun aç l fl nda konuflan s- pekyolu ile en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Hedefimiz stanbul u Y l Program, Resmi Gazete'nin mükerrer say s nda yay mland. Programa göre, makroekonomik istikrar tehdit et- nel Kurulu, stanbul'da ya- tanbul icaret Odas ( O) Yönetim Kuru- çok k sa dönem içinde finans, ticaret ve meyen, özel sektör eliyle gerçeklefltirilen, ihracat p ld. WCA Kurucu Baflka- lu Baflkan Murat Yalç ntafl da, dünya ti- kongre anlam nda bölgenin merkezi ha- odakl ve toplumun genifl kesimlerinin refah düzeyi- ledi. ürk firmalar n n, sunum, kalite ve n Guy ozolli, genel kurulun aç l fl nda caret merkezlerinin bir ülkenin d fl ticare- line getirmek dedi. ni art ran bir ekonomik büyüme sa lanacak. markalaflmada kendini kan tlad klar n yapt konuflmada, 288 üyeye ulaflt kla- tinin geliflmesine katk da bulunan en n n büyük bir ço unlu unun yeni ifl ba lant s kurdu unu gözlemlediklerini söy- Baflkan Murat Yalç ntafl, flöyle konufl- Merkez Bankas, k sa vadeli faiz oranlar n temel söyleye Bülent Barlak, firmalar m z bu r n, 85 ülkede çal flma yürüttüklerini ve önemli yap lardan biri oldu unu söyledi. tu: 37. Genel Kurul çok önemli f rsatlar para politikas arac olarak aktif flekilde kullanmaya noktada durmamal, teknolojide, su- 750 bin uluslararas firmayla çal flt klar - stanbul Dünya icaret Merkezi nin oluflturuyor. Bizler ifladamlar y z ve dö- devam edecek. Dalgal kur rejimine devam edilecek. numda, pazarlamada hep daha iyisini n söyledi. toplamda 500 bin metrekareyi aflan bü- nüflümden geçiyoruz. De iflim ekono- flsizlik rakam nda ise 2001 y l ndan sonra ilk kez Dünya icaret Merkezleri Birli i nin, yüklü ü ve 10 sergi alan bulundu unu mik ve ticaret alanlar nda hissediliyor. yüzde 10'un alt na inilecek ve iflsizlik 2007'de yüzde 10 y l arka arkaya Nobel Bar fl Komitesi hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, fiu anda bu Yurtiçi ve uluslararas ticaret iç içe geçti. 9,8 olarak gerçekleflecek. taraf ndan aday gösterilmesini büyük bir alan çerçevesinde 5 ve 4 y ld zl oteller D fl ticaretin geliflimi için ihracat çok memnuniyetle karfl lad klar n dile geti- ile 3 bin kiflilik kapasiteye sahip bir önemli.ürkiye ekonomisi son 4 y lda ren ozolli, bundan sonra da ticari ve kongre merkezi yap l yor. Bunlar n aç - yüzde 7.8 büyüdü. ürkiye 2005 te, son ekonomik iliflkiler arac l yla bar fla kat- l fl n n 2007 y l n n Nisan ay nda yap l- 15 y lda yap lan yabanc yat r mlardan k da bulunma yönündeki çal flmalar na mas planlan yor. ürkiye, geçmiflte daha fazla yat r m çekti. aramal diye konufltu. 3. sayfada O IR ve Uygulama servisleri tafl nd O D fl icaret fiubesi ne ba l r Servisi ve Uygulama Servisi 12. sayfada Y ll k ihracat 81.8 milyar dolar birimleri yeni yerlerine tafl nd. O ile ayn bahçe içinde bulunan Ek Bina da hizmete bafllayan servislerin irtibat numaralar de iflmedi. r Karnesi, AA karnesi ifllemleri yapan, AR Dolafl m Belgesi, EUR.MED Dolafl m Sertifikas, EUR 1 Dolafl m Sertifikas, ABC Menfle fiahadet- Devlet, yaralar sararken vatandafllar n da yard mlar bekleniyor Sel felaketi yurdu yasa bo du aflta Güneydo u ol- di. Sel riski alt ndaki köyler mak üzere ürki- de boflalt lmaya devam edi- ye'nin büyük bölü- yor. Bölgede tar m arazileri ler için üyelerimiz yeni birime bafl- münü etkisi alt na alan f rt - önemli ölçüde sular alt nda vuracaklar. na ve sel can almaya devam kald. Kentlerde yüzlerce kü- ediyor. Sel felaketi bu kez çükbafl ve büyükbafl hayvan O Koru esisleri Üsküdar da en çok vergi veren ilk 20 mükellef aras nda güneydo uyu vurdu. Sel su- telef oldu. 12. sayfada namesi, Form A Belgeleri, Arap Boykot Listesi, Lületafl Bilirkifli Raporu, baflka odalarca onaylanan belgelerle ilgili ifllem- B lar onlarca kiflinin ölümüne, Merkezi noktalardaki tar m alanlar n n kullan l- köprülerin y k lmas köyler- maz hale gelmesine yol açt. le ve di er illerle ulafl m ak- Batman, fianl urfa, Gazian- satt. Dere yataklar ve ta- tep, Mardin, Bitlis sel felake- r msal sulamada kullan lan tinden en çok etkilenen iller tahliye kanallar n n taflmas oldular. Sel felaketi, birçok sonucu, baz köylerin etra- yerleflim biriminde yaflam f nda su birikintileri ve gö- olumsuz etkiliyor. llerin ba- letler olufltu. z köyleriyle ba lant s kesil- Devam 3. sayfada Haberi 8. sayfada ürkiye'nin Ekim ay sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 12,66'l k art flla 81 milyar 836 milyon 416 bin dolar olarak gerçekleflti. Ekim ay ihracat yüzde 6,67 oran nda artarak 7 milyar 106 milyon 702 bin dolar oldu. Sanayi ürünleri ihracat Ekim ay nda yüzde 9,81 artarak 6 milyar 14 milyon 605 bin dolara yükseldi. Sanayi ürünleri içinde en fazla art fl n oldu u sektör, yüzde 36,87'lik art flla, ihracat n 741 milyon 894 bin dolara ç karan demir çelik ürünleri sektörü oldu. 8. sayfada O nun karfl l ks z burslar ile ilgili duyuru 10.sayfada Son sel felaketi baflta Güneydo u Anadolu olmak üzere, yurdun çeflitli yörelerinde büyük zararlara yol açt. O B LG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri orna tezgah ndan dünya markas na uzanan yol D fl icaret Özel Ödülü Ba dat ta öldürülen floföre Harita: brahim KARAKAfi Eskiflehir in 2015 vizyonu, teknoloji merkezi olmak Eskiflehir, köklü sanayi geçmifli ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri. Gerçeklefltirdi i yeni at l mlarla ve örnek projeleriyle ürk sanayiinin prestijli merkezlerinden biri haline geldi. Eskiflehir Sanayi Odas (ESO)Yönetim Kurulu Baflkan Savafl M. Özaydemir, kentin ekonomik durumu ile ilgili sorular m z cevaplarken flu hususlara de indi: Son 3,5 y ll k dönemde Eskiflehir OSB de; büyük ço unlu u stanbul olmak Ba dat ta öldürülen IR floförü Salih Gülbol ad na babas Yusuf Gülbol'a özel ödülü Baflbakan Recep ayyip Erdo an verdi. üzere di er illerden gelen toplam 215 yat r mc firmaya 2.6 milyon metrekare yer tahsisi gerçeklefltirildi. Eskiflehir OSB de faaliyette olan fir- okuzuncu D fl icaret Haf- lü nü ald y l nda gerçeklefltiri- malardaki çal flan say s 20 bin kifli. Yeni yat - tas çerçevesinde her y l len ihracatlar dikkate al narak veri- r mlar n da faaliyete geçmesiyle bu say n n 25 geleneksel olarak verilen len Sektörel hracat Baflar Ödülü ka- bin kifliye ulaflmas bekleniyor hracat Baflar Ödülleri, sahiplerini tegorinde, haz r giyim ve konfeksi- Özaydemir, aç klamalar n n flöyle sürdürdü: buldu. yon sektöründe G SAD D fl icaret, Eskiflehir in 2015 y l sanayi projeksiyonunda, D bbi malzeme üretimi- lamad. Bu malzemenin yerlisinin Enstitüsünden 2005 Patent Ligi ne, bir doktorun torna yap l p yap lamayaca n araflt r- ödülüne de sahip oldu. Kendi ge- D fl icaret Özel Ödülü, ürk ih- GSD D fl icaret ve Hedef Konfeksi- art k mevcut sanayimizin lifltirdi i teknolojilerle 24 patent raç mallar n tafl yan ve 6 May s 2005 yon, tekstil ve ham maddeleri sektö- emek yo un üretimden alarak ''En fazla patente sahip KO- tarihinde Irak' n baflkenti Ba dat ya- ründe Akpa ekstil, Kordsa Endüst- teknoloji yo un yat r m- B olma'' unvan n kazanan firma, k nlar nda kurflunlanarak öldürülen riyel plik ve Zorlu D fl icaret, deri lara do ru kayaca, Ar- kendi markas yla üretti i 8 bin çe- IR floförü Salih Gülbol ad na babas ve deri mamulleri sektöründe GSD, Ge çal flmalar n daha da flit ortopedi malzemesini Guate- Yusuf Gülbol'a verildi. DSD Deri ve Pergamon-Status'a ve- artaca, e itilmifl iflgücü rildi. talebinin h zl art fl gös- tezgah ndaki giriflimiyle bafllayan Hi- pokrat bbi Malzemeler Afi, kendi gelifltirdi i ileri teknoloji ürünlerle dünya çap nda bilinen mar- maya bafllad. Bir tornac yla anlaflarak, bu malzemenin yerlisini yapt rd. Böylece, sektöründe dünya çap nda iddial hale gelen bir firman n da temellerini att. kalar aras na girdi. Edinilen bilgi- Alptekin ve ortaklar n n kur- ye göre ürkiye'de ortopedi kür- du u Hipokrat, k sa sürede büyü- Ödül törenine, Baflbakan Recep mala'dan Japonya'ya kadar 40 ülkeye ihraç ediyor. ayyip Erdo an, Devlet Bakan Kür- hracat Performans Ödülü ne Öz- terece i, teknolojiye ve gün G da, Yeni Ürün Ödülü ne de bilgiye dayal üretim me- süsünün ilk dönem mezunlar n- yerek ürkiye'de ortopedik t bbi Hipokrat Genel Müdürü Meh- flad üzmen ve Maliye Bakan Ke- dan Cevdet Alptekin, 1972 y l n- malzemeler sektörünü de do u- met Çayl, ortopedi hekimlerine mal Unak tan ile çok say da bürokrat klorbenzen isimli ürünü ile Medpak totlar n n tüm sanayi da doktorluk yapt s rada ithala- ran flirket haline geldi y l n- yönelik atroplastik protez, spinal ve ihracatç kat ld. oyota Otomotiv bbi Ürünler Sanayi, harici kalp pil- sektörlerine hakim ola- t n yetersiz olmas nedeniyle mal- da büyükler dal nda ÜB AK ve travma ürünleri üretimiyle ge- Sanayi ürkiye, Ford Otomotiv ve leri ürünü ile 1. Fizyomed Biyomed ca, yüksek katma de erli ürünlerin üretimine zeme temininde zorluklar yafl yor- eknoloji Gelifltirme Vakf n n KO- çen y l 14 milyon dolar ciro gerçek- Vestel firmalar hracat Baflar Ödü- firmas lay k görüldü. do ru h zl bir geçiflin olaca, on y ll k bir dö- du. Bir gün bir hastas için kullan- B dal ndaki teknoloji ödülünü lefltirdiklerini ve 3 milyon dolarl k mas gereken ithal malzemeyi bu- alan firma, son olarak ürk Patent ihracat yapt klar n belirtti. Savafl. Özaydemir nem yaflanmas beklenmektedir. Özaydemir in aç klamalar na göre, önümüz- Vatandafllar AB konusunda bilinçlendirilecek Do u Anadolu ya, gezici AB Kütüphanesi 83 y l önce 1 y lda yap lan ihracat flimdi 5 saatte yap l yor deki 10 y l içinde Eskiflehir sanayinde, özellikle seramik, havac l k, makine ve metal eflya sektörlerinin mevcut sanayi içindeki a rl daha da artacak. Baflkan, flu hususlara de indi: 2004 y l nda faaliyete geçen Eskiflehir eknoloji Gelifltirme Bölgesi 2015 y l na kadar büyük bir geliflme vrupa Birli i ürkiye De- Gezici Kütüphane'nin Van, legasyonu ile l Kültür ve Hakkari ve A r 'ya ba l ilçe ve urizm Bakanl aras n- köyleri gezece ini belirten Oruç, da imzalanan protokolle Van AB çal flma kapsam nda gittikleri köy Son 3 y l n, ihracatta yaflanan re- Bilgi Bürosu na devredilen ''Gezici ve ilçelerde, kütüphanede bulunan korlarla tarihe 'at l m y llar ' olarak Kütüphane'', ilçe ve köyleri geze- broflürler arac l yla vatandafl AB Söz konusu alanda zaman içinde 50 firman n üzmen, bu y l d fl ticaret haftas için geçmeye hak kazand n kaydeden rek AB'yi tan tacak. konusunda bilgilendireceklerini faaliyet göstermesi bin AR-GE personelinin is- ''Gelece i Üretiyoruz'' slogan n n seçildi- üzmen, ihracatç lar n da art k flam- kaydetti. tihdam edilmesi ve y lda 500 milyon dolarl k ini anlat rken, bu slogan n, ürkiye'nin piyonlar liginde oynad n söyledi. D evlet Bakan Kürflad üzmen, kalk nma sürecine do ru h zla ilerle- cumhuriyetin kuruldu u 1923'de yen bir istikrar ekonomisine dönüfltü- y ll k ihracat n 51 milyon dolar ünü bildirdi. oldu unu hat rlat rken, ''fiimdi bu ihracat sadece 5 saatte yap yoruz'' dedi. A Edremit lçe Kaymakam Meh- sa layacak. Bölge; baflta yaz l m sektörü olmak üzere, sanayinin bir çok sektöründen firmalar n AR-GE çal flmas yapt, yeni teknolojiler gelifltirdi i ülkemizin en önemli teknoloji üretim merkezlerinden biri konumuna gelecek. met Nuri Baflaran ile Van icaret Bu çal flmayla Avrupa Birli i ni ileri teknoloji ürünü yaz l m ve mamulün ihraç Kürflad üzmen, ''Elde edilen ba- ve Sanayi Odas (VASO) Baflkan daha genifl kesimlere tan tmay edilmesi hedefleniyor. Halen bu merkezimizde mü ve zihniyet transformasyonu ile ürkiye ide- flar lar n sürmesi, ürkiye ekonomisinin k r l- Zahir Kandaflo lu taraf ndan hiz- amaçlad klar n ifade eden Van AB 12 firma faaliyette. 80 kiflilik istihdamla 2005 aline do ru yürüme kararl l n simgeledi ini ganl klar n n tamamen ortadan kald r lmas ve mete aç lan ''Gezici Kütüphane'' Bilgi Bürosu Koordinatörü Kerem y l sonunda bu firmalar n ileri teknoloji ürün- söyledi. nihai olarak tasfiyesi için genel makro ekono- hakk nda bilgi veren Van AB Bilgi Oruç, ''Avrupa Birli i ni do ru ve leri ihracat 670 bin dolara ulaflt.sanayi alan n- Son y llarda ihracatta yaflanan yüksek oranl mik reformlara ilaveten, mal, hizmet ve emek pi- Bürosu Koordinatörü Kerem Oruç, tarafs z bir flekilde anlatarak va- da sa lanmas düflünülen bu ilerlemeler sonu- art fllar n ürkiye'nin koydu u hedefleri gerçek- yasalar na fonksiyonellik ve esnekli i sa laya- Van'da Kültür Müdürlü üne ait tandafllar n Avrupa Birli i (AB) cu 2015 y l nda Eskiflehir sanayii, günümüzde lefltirme hususunda baflar l oldu unu aç kça orta- cak mikro ekonomik ve sektörel etkinli i art ra- at l durumdaki Gezici Kütüpha- konusunda daha bilgili ve bilinçli oldu u gibi ürkiye nin en önemli ve stratejik ya koydu unu ifade eden üzmen, 4 y ll k süreçte cak yap sal reformlara a rl k vermeliyiz'' diye ne'yi onararak çal flmaya bafllad k- olmas n sa lamaya çal flaca z'' sanayi merkezlerinden biri olmaya devam konufltu. lar n söyledi. dedi. edecek. yaflad çok boyutlu ekonomik dönüflü- PLAFOR M ürkiye'nin kriz ekonomisinden, sürdürülebilir Küresel beklentiler ve CMB den enflasyon mesajlar Prof. Dr. KEREM ALK N Enflasyonla mücadelede inand r c l k çok önemli CMB nin, daha önce temmuz ay ndaki raporlarda yüzde 70 oran nda yüzde 9,6 ile 10,5 aras nda dillendirdi i y l sonu enflasyon tahmin aral n, yüzde 9,2 ile 10,6 aral fleklinde düzeltti i görülüyor. Dolay s ile yukar tahminde önemli bir düzeltme görülmezken, özellikle afla do ru tahminde olumlu bir düzeltmenin piyasalar aç s ndan dikkate al nmas arzu edilmifl olabilir. Baflkan Y lmaz n, enflasyonla mücadele boyutunda alt n çizdi i en önemli mesele, Hükümet in ve CMB nin enflasyonla mücadele konusundaki ad mlar n n, uygulamalar n n inand r c l olarak vurgulanabilir. Bayram n bitimiyle birlikte, ürki- çüde hisse senedi piyasas na ve döviz CMB nin yüksek bir enflasyon oran si anlam na gelecekti. O nun verisi ye nin AB li, IMF li, enflasyonlu ve ca- kurlar na yans rken, d flar dan da bekledi i fleklinde de yorumland. Yaz - ise, ekim ay nda stanbul Ücretliler ri aç kl gündemi kald yerden tem- ABD Merkez Bankas FED ve genel y Perflembe günü yazd m z için, enf- Geçinme Endeksi do rultusunda, pe- polu bir flekilde ekonomi çevrelerinin olarak global ekonominin gidiflat ta- lasyon de erlendirmesini önümüzdeki rakende fiyatlar n bir önceki aya göre ve kamuoyunun ilgisini çekmeyi sür- kip ediliyor. haftaki yaz da ele alaca z. Ancak, bu yüzde 3,26 art fl gösterdi ine iflaret etti. dürüyor. Bu noktada, ürk Bankac l k O ENFLASYONU VE noktada, pazartesi ve Sal günkü dün- Bu oran, Ü K in enflasyon verisinin Sektörü ne yönelik yabanc sermaye BAfiKAN YILMAZ IN kü aç klamalar ile, Baflkan Y lmaz n k - de yüksek ç kabilece i yönündeki bek- ilgisini teyit eden haberler de günde- AÇIKLAMALARI sa vadeli enflasyon verilerine çok fazla lentileri güçlendirdi. Kald ki, CMB min ön s ralar nda yer almakta. Dün- Merkez Bankas Baflkan Durmufl hassasiyet gösterilmemesi; piyasalar n Baflkan Y lmaz n, ekim ay n n son yan n önde gelen finans gruplar ndan Y lmaz n bas n toplant s nda vurgula- daha çok orta ve uzun vadeli enflasyon haftas, pazartesi gününden itibaren Citigroup un Akbank n yüzde 20 sine d mesajlar, CMB nin enflasyon he- beklentilerine a rl k vermesinin do ru önce Bakanlar Kurulu na yapt su- talip olmas sonras, Alternatifbank n deflemesine yönelik kararl l n teyit bir yaklafl m olaca vurgulamas yapt - num, ard ndan Sal günü gerçeklefltir- kimi yabanc sermaye gruplar görüfl- etmeye yönelik gözüküyor. Diplomatik ifade edilebilir. di i bas n toplant s nda, enflasyonla melerini sürdürmekte oldu u yönün- bir üslup içerisinde, 2007 Bütçesi nin fa- Nitekim, O nun ekim ay enflas- mücadele konusunda Merkez Banka- deki haberler ve bunun yan s ra iz hariç harcamalar na yönelik hayli yon oranlar, piyasa aktörleri ve eko- s n n kararl l na kuvvetli bir flekilde Oyakbank ile ilgili kimi de erlendir- anlafl l r uyar lar ve enflasyonun genel nomi çevrelerinin enflasyon beklenti- iflaret etmesi, ekonomi çevrelerinde meler, y l n bitimine kadar bir iki ban- seyrine yönelik teknik detaylar, aç k bir lerini ile uyuflmad. Beklentiler, ortala- ekim ay enflasyonun yüksek ç kabile- kayla ilgili daha haberin gündeme ge- dille CMB nin hedeflerine 1,5 y l içeri- ma yüzde 1,5 gibi bir ÜFE art fl oran - ce i yönündeki kuflkular artt rm flt. lebilece ini gösteriyor. Finans piyasa- sinde ulaflabilece ini gösteriyor. Yap - na iflaret etmekteydi. Bir önceki y l, Bu nedenle, söz konusu oran n neden lar bir yandan ürk flirketlerine ya- lan aç klamalardaki genel tablo, 3 Ka- ÜFE nin yüzde 1,8 artt dikkate olabilece i moralsizli i dengelemek banc sermaye ilgisini sat n almay s m Cuma günü aç klanacak ekim ay al nd nda, bu oran n alt ndaki bir ar- ad na, Baflkan Y lmaz n kuvvetli me- sürdürürken ve bu durum önemli öl- enflasyon t fl, y ll k bazda ÜFE nin de gerileme- sajlar verdi i vurguland. verileri konusunda Enerji K leri ile ilgili tart flma Hükümet kamuoyunu yüksek enerji zamlar ile karfl s na almamaya ve 5 y ll k Hükümet dönemini enerji alan nda çok s n rl bir fiyat zamm ile geçirmifl bir iktidar olma unvan n korumak istiyor. Ancak, enerji K lerin bugünkü mali yap s, IMF ile stand-by anlaflmalar çerçevesinde gerçeklefltirilmesi gereken yüzde 6,5 lik Kamu Faiz D fl Fazla hedefini zorlaflt rmakta. Kimi köfle yazarlar n n ve ekonomistlerin görüflleri, Hükümetin enerji maliyetlerindeki art fl tüketiciye yans tmama politikas nedeniyle enerji K 'lerini içinden ç k lamayan bir mali tabloya sürükledi i noktas nda yo unlafl yor. Kamu kurulufllar ndan 9 milyar YL alaca, buna karfl l k sadece 1.7 milyar YL borcu bulunan Botafl, ithal etti i do algaz n paras n ödeyemeyecek duruma geldi i yorumlar yap l yor. Enerji Bakan Güler de, hakl olarak, ürkiye nin ithalat etti i do algaz n paras n ödeyemeyecek bir noktaya gelmesinin mümkün olmad n vurgulamakta.

3 SAYFA 3 Dr. Ersun: Odalar aras nda daha fazla sinerji olmal D ünyan n 2. büyük g da fuar olan SIAL Fuar na O organizasyonu ile 83 ürk firmas kat ld. Fuara ilk kez 1988 y l nda 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan O bu kez 2006 metrekarelik, kat l mla ürk g da sektörünü uluslararas düzeyde tan tt. ürk g da sektörü göz kamaflt rd reteri Dr. Cengiz Ersun, meslek odalar aras nda daha fazla sinerji oluflturulmas ge- ar nda rekor kat l mla temsil eknoloji Üniversitesi nde düzenlenen AB edildi Ekim 2006 tarihlerin- Kat l m Süreci: icaret ve Sanayi Odalar - de, Paris te Parc des Expositions Örnek Uygulamalar, Projeler isimli semi- Villepinte de düzenlenen fuara nere kat ld. O ile birlikte 83 ürk firmas O Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun se- kat ld. Ba ms z kat lan ürk fir- miner kapsam ndaki OBB- KV-DE K-E- malar yla ile birlikte g da sektörü PAV-Oda ve Borsalar Aras nda Daha Fazla 113 firmayla temsil edilmifl oldu. Sinerji bafll kl oturumda konuflmac olarak yer al rken; AB Kat l m Süreci-Oda ve Borsalar m z n Baflar l Uygulamalar bafll kl oturuma da baflkanl k yapt. Ayn oturumda O nun KOB leri ihracatç yapan hracata lk Ad m Program hakk nda da bir sunum yap ld. Seminerde; AB kat l m sürecinde Odalar ve Borsalar n yürütmesi gereken çal flmalar, ülkemizde Odalar n ve OBB, KV, DE K, EPAV gibi kurumlar n gerçeklefltirdi i projeler ve AB üyesi olmufl ülkelerde Odalar n üyelerinin AB ye uyumunun kolaylaflt r lmas nda üstlendikleri roller ele al nd. OBB Yönetim Kurulu Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa Komisyonu ürkiye Delegasyonu Ekonomi, icaret ve ar m Bölümü Baflkan Ulrike Hauer, Avrupa icaret ve Sanayi Odalar Birli i EUROCHAMBERS Baflkan Pierre Simon ve Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan da yapt klar aç l fl konuflmalar nda AB ye kat l m sürecinde ifl dünyas n temsil eden Odalar n, üyelerinin AB ye haz rlanmas nda oynamalar gereken rolün önemini vurgulad lar. Sel felaketi yurdu yasa bo du BAfiARAFI 1. SAYFADA Ben bir ifl adam olarak nerede ise bir gözüm aç k uyuyorum! Do ald r ki bu iflin espri taraf, ama mutlaka bu espride de bir gerçek pay vard r de- yükü ile para kazand n z iflinizin, bir gün Odas taraf ndan or tarihlerinde Ankara OBB Ekonomi ve Sera etkisi flimi yakalayamazsan z, bir gün önce eflek m, stanbul icaret ganize edilen SIAL G da Fu- ifliyor ki, gözünüz her an aç k olup bu de i- ürkiye Milli Kat l - rekti ini söyledi. Dr. Ersun, Ekim ERU YAfiAR il mi? Çünkü art k dünya o kadar çabuk de- ürk g da sektörü stanbul icaret Odas ( O) Genel Sek- GÜNDEM GUNDEM sonra tamamen ortadan kalkt n flafl rarak görürsünüz... flte ben de bu nedenle her an gözüm aç k uyuyorum. Para kazanmak için ortaya ç kacak yeni bir olana, ifl modelini, gereksinimi, pazar baflkalar daha görmeden ve sonuna kadar sömürmeden biz bulabilir miyiz diye! Kolay bir ifl de il tabi bu. Belki yüz binde bir ifladam na denk gelecek bir flans ve öngö y l ndan beri düzenle- rü gerektirir. Zaten o olana bulsayd k san r z nen fuara ilk kez 1988 y l nda 10 oturup bu yaz y da yazmazd k! firmayla 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan stanbul icaret Odas ( O) bu kez 2006 metrekarelik ürkiye Milli Stand nda O Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak ile Meclis Üyesi Kemal anr kulu, fuarda baflar l çal flmalar yla öne ç kan kat l mc lara teflekkür etti. ürk G da Sektörünün tan t m n doldurulabilece ini vurgulayan Üyesi Bülent Barlak ile Meclis tan nan markalar n yer ald gerçeklefltirdi. Barlak, Ancak ikili iliflkilerde Üyesi Kemal anr kulu da ürk önemli bir fuar. Fuarda gördük flte gelece in ifl alanlar ndan biri olarak ben, iklim de iflikliklerini görüyorum. Ya da daha bilinen ad ile küresel s nmay! Çok uzak de il mi sizlere ve hatta da bizlere? O bu arada yurtd fl nda ka- yaflanan sorunlarla, k rarak dö- firmalar n n standlar n gezdi. ki art k tek bafl na, En iyi ürün t ld fuarlardaki stand konsepti- kerek mücadele etmek mümkün Paris icaret Baflmüflaviri ar k benim demeniz mümkün de- Vallahi öyle... ni de yenilemeye bafllad. stan- de il. Hem siyasi hem ticari ilifl- unal, icaret Müflavir Yard m- il. Yeni teknoloji ile her ürünü Ama bu dünyada zenginlik ve refah, uza bul icaret Odas n n uzun y llar kilerde uzun vadeli düflünmek c s Gökhan Üsküdarl da fuar her ülke üretebilir hale geliyor. görerek ona göre önlem alanlar n olmuyor mu devam eden fuarc l k faaliyetleri laz m. Siz almad n z takdirde boyunca yerli ve yabanc firma- Çünkü, sadece ürünün tarlaya ço unlukla? SIAL ile beraber yeni bir imaj ve sizin de yeriniz bir baflka ülke larla çeflitli görüflmeler gerçek- ekilmesi de il, tarladan tüketi- modern ürkiye nin güçlü firma- taraf ndan doldurulur. Kimse lar n öne ç karan bir konsept ile vazgeçilmez de ildir dedi. cinin mutfa na veya restorana Hepimiz yar m kulakla olsa da duyduk. BARLAK: F RMALARIN ulaflt süreçte sürekli yenilik- Dünyada sanayileflmenin getirdi i karbon ler yap l yor. Yeni lezzetler, su- dioksit benzeri gazlar n (sera gazlar da de- num, pazarlama önem kazan - niyor) sal m, dünyam z daha s cak bir ge- lefltirdi. haz rland. Fuarda, ürkiye tan - Bu y l ki S AL Fuar, ürk t m n n da yap ld O bilgilen- pavyonunda sergilenen ürünle- ÇO U BA LANI YAPI O Yönetim Kurulu Üyesi dirme standard n n yan s ra rin çeflitlili ini de artmas yla Bülent Barlak, fuar n ard ndan yor. Dikkatimizi çeken bir bafl- zegen yap yor. Çünkü atmosfere kurals zca oluflturdu u ikram stand nda dikkat çekti. Bu arada bal ihraca- yapt de erlendirmede kat l m- ka nokta ise sa l k, g dan n ko- ve fütursuzca sal nan bu gazlar, atmosfer ürk mutfa ndan yemekler de t nda yaflanan sorunlara ra men, c firmalar n n büyük bir ço un- runmas konusunda uluslar üzerinde ayn bir serada oldu u gibi koruyu- ikram edildi. Fuar n aç l fl na kat - ürk markal ballar n testlerden lu unun yeni ifl ba lant s kurdu- aras standartlar n çok önem cu bir katman etkisi yap yor ve dünya s n- lan O Yönetim Üyesi Bülent geçip, kalitesini kan tlayarak fu- unu gözlemlediklerini söyledi. kazanmas. Ama memnuniyetle maya bafll yor. Barlak, bas n mensuplar ve ürk arda sergilenmesi dikkat çekti. ürk firmalar n n, sunum, kalite gördük ki fuara kat lan firmala- Son y l içinde siz de en az ndan bir kere, firmalar yla yapt görüflmede, Kaliteli bakliyat ürünleri, ve markalaflmada kendini kan t- r m z bu standartlar yakala- dünyam zda havalar n ne kadar garipleflti ini dü- ürkiye ile Fransa aras nda yafla- konserveler, konserve haz r ye- lad klar n söyleye Bülent Bar- m fl. Firmalar m z n fuarda bafl- flünmediniz mi? Eskisine göre ya çok s cak ya nan sorunlara de inerek, S AL in mekler, turflu, zeytin, zeytinya, lak, firmalar m z bu noktada ta AB ülkeleri olmak üzere bir da so uk geçen yaz ve k fllar; dur durak bil- global g da pazar na yönelik bir makarna, baharatlar, kuruyemifl- durmamal, teknolojide, su- çok ülkeyle ticari ba lant s meden ya an ya murlar; ya da insan bunal- fuar oldu unu söyledi. Bülent ler, çeflitli içecekler, donmufl seb- numda, pazarlamada hep daha yapmas da bizleri memnun et- tan kurak dönemler... Sanki biz çocukken bun- Barlak, ifl dünyas nda herkesin ze ve meyveler, donmufl haz r iyisini aramal diye konufltu. ti. Dile imiz firmalar m z n lar olmuyordu de il mi? yerinin bir baflkas taraf ndan yemek ve unlu mamuller, deniz ürk firmalar n n kurdu u yeni geldikleri bu baflar l noktay doldurulabilece ini belirterek ve deniz ürünleri, çikolata, bis- ifl ba lant lar n n ço unun AB ül- yeterli görmeyip, üretim, su- Çünkü dünya son k rk y lda bir - iki dere- num, pazarlama gibi konularda ce s nd. Çünkü hepimizin yaflam n kolaylafl- Gerçekten de olmuyordu. Elektrik kesintisinin yan s ra telefon, in- buna Fransa n n da dahil oldu u- küvi, flekerli mamulleri, çay, keleri ile kurulmufl olmas n n da ternet ve GSM hatlar nda da ar zalar meyda- nu hat rlatt. Fransa n n hukuka kahve, bal, bal kar fl ml çerezler, önemli oldu unu söyleyen Bar- sürekli yeniyi aramalar. Bu fle- t ran bütün o makineler, aletler, araçlar, ürün- ayk r uygulamalar n gündeme do al ürünler fuarda ilgi çeken lak, flunlar söyledi: kilde ürk g da sektörünün ler ya da sanayi kurulufllar, tar m iflletmeleri, gelmesi halinde, yerinin dünya ürünler oldu. Fuara O yu SIAL Fuar, gerek ülke ka- dünya genelinde hak etti i yere s nma araçlar m z, yeni hizmetler, al fl verifl temsilen kat lan Yönetim Kurulu t l m gerekse dünya genelinde gelece ine inan yorum. merkezleri... hepsi her geçen gün dünyaya da- na geldi. YARDIM KOORD NASYONU Sel felaketinden etkilenen illerdeki kamu pazar ndaki bir baflka ülke ile kurum ve kurulufllar yard m çal flmalar n ha fazla sera gaz sal nmas na neden oluyor. sürdürüyor. Genelkurmay Baflkanl n n, felaket nedeniyle mahsur kalan vatandafllar n kurtar lmas için oluflturdu u çeflitli bi- Gerçi insano lu bu duruma daha O dan Azerbaycan a dostluk ziyareti rimler arama, kurtarma, iç güvenlik çal flmalar n sürdürüyor. Meteoroloji, etkili ya fllar n bugün akflam saatlerinde fliddetini art raca uyar s nda bulundu. Bunun üzerine özellikle risk alt ndaki köy ve bölgelerdeki vatandafllar n tahliyesine h z verildi. Vatandafllar n acil ve hayati ihtiyaçlar valiliklerce karfl lan yor. Selden evleri zarar gören vatandafllar kapal spor salonlar na, belediye konuk evlerine yerlefltiriliyor. uzun dönemli bir plan yapm fl. Japonya n n Kyoto kentinde imzalanan bir anlaflma ile, önetim Kurulu Üyesi Y 1990 lar n bafl nda uyanm fl ve kendince sera gaz sal m 1990 y l düzeyine çekmeyi fiaban Diflli nin bafl- kararlaflt rm fl z. Ama ABD hemen oyun bo- kanl ndaki ve arala- zanl k etmifl ve bu anlaflman n s n rlar benim r nda O Meclis üyesi Ali Kelefl geliflmemi engeller, refah m azalt r diye an- ile baz flirket yöneticilerinin bu- laflmadan çekilmifl!!! lundu u heyet, Azerbaycan n Aslan m Amerika... Bakü flehrinde çeflitli görüflmeler Üstelik bir an arkalar na bile bakmadan ve incelemelerde bulundu. ve çevre maliyetini düflünmeden sanayileflen 9-13 Ekim tarihleri aras nda Çin ve Hindistan da o kadar h zla sera gaz gerçeklefltirilen ziyaret, ürkiye nin Bakü Büyükelçisi uran üretmeye bafllam fllar ki, durum son y llarda Valilikler; sel ma duru aileleri evlerinde Moral ile büyükelçilikte yap lan iyice ciddileflmifl. misafir etmek isteyen yard msever vatan- görüflme ile bafllad. Büyükelçi Öngörülere göre, 10 ile 20 y l içinde dün- dafllar n spor salonuna ve kriz masas mer- Moral, görüflme s ras nda, heyet yada 200 milyon kifli, iklim de iflimi nedeni kezlerine müracaat edebilecekleri bildirildi. üyelerine Azebaycan ifl dünyas ile göçmen durumuna düflebilir. Yani en az iki YARDIM Ç N VAL L K ELEFONLARI Batman Valili i Kriz Masas / Gaziantep Valili i / Diyarbak r Valili i/ ile ilgili bilgi verdi. O heyeti, O heyeti, ürkiye nin Bakü Büyükelçisi uran Moral (soldan alt nc ) ile büyükelçilik makam nda. daha sonra, Azerbaycan icaret Heyet, Azerbaycan icaret ve Sanayi Odas ziyaretinin ard nda, Azerbaycan ürk Sanayici ve fladamlar Beynelhalk Cemiyeti (ÜS AB) Yönetim Kurulu Baflkan Batacar Baysal ile bir araya geldi. oplant sonras ÜS AB da, O heyetindeki firmalar kendi sektörlerinden gelen Azerbaycan da yerleflik olan firmalar ile ikili görüflmeler gerçeklefltirdi.. Heyet daha sonra, Hariçte Ya- ve Sanayi Odas nda Odan n Baflkan Yard mc s Mehman M. Ahmadov ile görüfltü. Ahmadov, Azerbaycan devlet politikas n n büyük projeler oldu unu ve tüm projelerin 2008 y l nda tamamlanarak ülkesinin demokratikleflme sürecini ta- fianl urfa Valili i / mamlayaca n ve d fl t caret Mardin Valili i / hacminin 8 ay içerisinde 7 milyar dolar buldu unu belirtti. flayan Azerbaycan l lardan sorumlu Devlet Bakan Nazimov brahim in de kat l m ile gerçekleflen bir toplant ya kat ld.oplant dan sonra O Meclis Üyesi Hidayet Kadiro lu nun Bakü deki Elvan G da San. ve ic A.fi. Bisküvi fabrikas ziyaret edildi.. Baku Build 12. Azerbaycan Uluslararas nflaat fuar n n aç l fl na da kat lan O heyeti, fuar alanda incelemeler yapt. Daha sonra da, Azerbaycan icaret ve Sanayi Odas nda heyetimizin üyeleri sektörlerine yönelik olarak ekli listede yer alan Azerbaycan da yerleflik olan firmalar ile ikili görüflmelerde bulundu, ard ndan da AIB (Azerbaycan ürkiye fladamlar Birli i) ile Azerbaycan Sahibkarlar ( flverenler) eflkilatlar Milli Konfederasyonu (ASK) Baflkan Prof. Alekper Mammadov ziyaret edildi. ürkiye kadar insan yollara düflecek! Bu hafta ngiltere de yap lan baflka bir ekonomik çal flma ise, e er 2050 y l na kadar önlem al nmazsa, o y l iklim de ifliminin dünya ekonomisinin ç kt s n %5 ile %20 aras nda düflürece ini ön görmüfl. Halbuki bugün dünya ekonomisinin sadece %1 i kadar bir harcama ile bu etki önlenebilirmifl. Dünya ekonomik de erinin % 1 ini harcamak... nan lmaz büyük bir rakam asl nda. Ama her y l yitirilecek % 20 ile karfl laflt r l nca bir kere harcanacak %1 devede kulak kal r de il mi?

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı