stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul, finans ve kongre merkezi olacak"

Transkript

1 orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin, yenilmeyin Yazılım sektörü dünyada iddialı İnnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi ni başlatan Nejat Koçer, kendi şirketinde de, innovasyonu uygulayarak rakiplerinin önüne geçti. ürkiye yazılım sektörü gelişerek büyüyor ve Hindistan, Amerika ve İsrail gibi ülkelerle boy ölçüşebilecek noktaya gelmeyi hedefliyor. üccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Kas m 2006 YIL: 51 SAYI: 2430 S AL G da Fuar na O öncülü ünde rekor kat l m ürk g da sektörü Avrupa da göz kamaflt rd stanbul t caret odas yay n Baflkan Yalç ntafl, Dünya icaret Merkezleri Birli i Genel Kurulu nda konufltu: stanbul, finans ve kongre merkezi olacak stanbul da 10 ayl k enflasyon yüzde 7.38 stanbul icaret Odas n n ( O) 1995 bazl stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ne göre, perakende fiyatlar Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda artt. O'dan yap lan aç klamaya göre, Oda'n n 1995 y l baz al narak haz rlanan ve 2006 Eylül ay nda yüzde 0,89 art fl gösteren stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, 2006 Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda art fl kaydetti. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Ekim ay nda yüzde 8,97 olarak gerçekleflen 10 ayl k art fl oran, bu y l n ayn dö- neminde yüzde 7,38 oldu. Öte yandan, stanbul ürk g da sektörü, ürkiye Milli icaret Odas taraf ndan haz rlanan optan Eflya Kat l m, stanbul icaret Odas Fiyatlar Endeksi ne göre, 2006 Eylül ay nda yüz- ( O) taraf ndan organize edi- de 1,24 art fl gösteren toptan fiyatlar, 2006 Ekim len SIAL G da Fuar nda rekor kat l mla 10. sayfada ay nda yüzde 0,59 artt. temsil edildi Ekim 2006 tarihlerinde, Paris te Parc des Expositions Villepinte de düzenlenen fuara stanbul icaret 2007 program Resmi Gazete de yay mland Odas ile birlikte 83 ürk firmas kat ld. Ba ms z kat lan ürk firmalar yla ile birlikte g da sektörü 113 firmayla temsil edilmifl oldu. flsizlik yüzde 10 un alt na inecek 1964 y l ndan beri düzenlenen fuara ilk kez 1988 y l nda 10 firmayla 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan stanbul icaret Odas ( O) bu kez 2006 metrekarelik ürkiye Milli Stand nda ürk G da Sektörünün tan t m n gerçeklefltirdi. stanbul da yap lan Dünya icaret Merkezleri Birli i nin genel kurul toplant s na dünyan n dört bir taraf ndan ifl dünyas temsilcileri kat ld. stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak, fuar n ard ndan yapt de erlendirmede kat l mc firmalar - ünya icaret Merkezleri Bir- D li i nin (WCA) 37'nci Ge- devam edeceklerini belirtti. Genel kurulun aç l fl nda konuflan s- pekyolu ile en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Hedefimiz stanbul u Y l Program, Resmi Gazete'nin mükerrer say s nda yay mland. Programa göre, makroekonomik istikrar tehdit et- nel Kurulu, stanbul'da ya- tanbul icaret Odas ( O) Yönetim Kuru- çok k sa dönem içinde finans, ticaret ve meyen, özel sektör eliyle gerçeklefltirilen, ihracat p ld. WCA Kurucu Baflka- lu Baflkan Murat Yalç ntafl da, dünya ti- kongre anlam nda bölgenin merkezi ha- odakl ve toplumun genifl kesimlerinin refah düzeyi- ledi. ürk firmalar n n, sunum, kalite ve n Guy ozolli, genel kurulun aç l fl nda caret merkezlerinin bir ülkenin d fl ticare- line getirmek dedi. ni art ran bir ekonomik büyüme sa lanacak. markalaflmada kendini kan tlad klar n yapt konuflmada, 288 üyeye ulaflt kla- tinin geliflmesine katk da bulunan en n n büyük bir ço unlu unun yeni ifl ba lant s kurdu unu gözlemlediklerini söy- Baflkan Murat Yalç ntafl, flöyle konufl- Merkez Bankas, k sa vadeli faiz oranlar n temel söyleye Bülent Barlak, firmalar m z bu r n, 85 ülkede çal flma yürüttüklerini ve önemli yap lardan biri oldu unu söyledi. tu: 37. Genel Kurul çok önemli f rsatlar para politikas arac olarak aktif flekilde kullanmaya noktada durmamal, teknolojide, su- 750 bin uluslararas firmayla çal flt klar - stanbul Dünya icaret Merkezi nin oluflturuyor. Bizler ifladamlar y z ve dö- devam edecek. Dalgal kur rejimine devam edilecek. numda, pazarlamada hep daha iyisini n söyledi. toplamda 500 bin metrekareyi aflan bü- nüflümden geçiyoruz. De iflim ekono- flsizlik rakam nda ise 2001 y l ndan sonra ilk kez Dünya icaret Merkezleri Birli i nin, yüklü ü ve 10 sergi alan bulundu unu mik ve ticaret alanlar nda hissediliyor. yüzde 10'un alt na inilecek ve iflsizlik 2007'de yüzde 10 y l arka arkaya Nobel Bar fl Komitesi hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, fiu anda bu Yurtiçi ve uluslararas ticaret iç içe geçti. 9,8 olarak gerçekleflecek. taraf ndan aday gösterilmesini büyük bir alan çerçevesinde 5 ve 4 y ld zl oteller D fl ticaretin geliflimi için ihracat çok memnuniyetle karfl lad klar n dile geti- ile 3 bin kiflilik kapasiteye sahip bir önemli.ürkiye ekonomisi son 4 y lda ren ozolli, bundan sonra da ticari ve kongre merkezi yap l yor. Bunlar n aç - yüzde 7.8 büyüdü. ürkiye 2005 te, son ekonomik iliflkiler arac l yla bar fla kat- l fl n n 2007 y l n n Nisan ay nda yap l- 15 y lda yap lan yabanc yat r mlardan k da bulunma yönündeki çal flmalar na mas planlan yor. ürkiye, geçmiflte daha fazla yat r m çekti. aramal diye konufltu. 3. sayfada O IR ve Uygulama servisleri tafl nd O D fl icaret fiubesi ne ba l r Servisi ve Uygulama Servisi 12. sayfada Y ll k ihracat 81.8 milyar dolar birimleri yeni yerlerine tafl nd. O ile ayn bahçe içinde bulunan Ek Bina da hizmete bafllayan servislerin irtibat numaralar de iflmedi. r Karnesi, AA karnesi ifllemleri yapan, AR Dolafl m Belgesi, EUR.MED Dolafl m Sertifikas, EUR 1 Dolafl m Sertifikas, ABC Menfle fiahadet- Devlet, yaralar sararken vatandafllar n da yard mlar bekleniyor Sel felaketi yurdu yasa bo du aflta Güneydo u ol- di. Sel riski alt ndaki köyler mak üzere ürki- de boflalt lmaya devam edi- ye'nin büyük bölü- yor. Bölgede tar m arazileri ler için üyelerimiz yeni birime bafl- münü etkisi alt na alan f rt - önemli ölçüde sular alt nda vuracaklar. na ve sel can almaya devam kald. Kentlerde yüzlerce kü- ediyor. Sel felaketi bu kez çükbafl ve büyükbafl hayvan O Koru esisleri Üsküdar da en çok vergi veren ilk 20 mükellef aras nda güneydo uyu vurdu. Sel su- telef oldu. 12. sayfada namesi, Form A Belgeleri, Arap Boykot Listesi, Lületafl Bilirkifli Raporu, baflka odalarca onaylanan belgelerle ilgili ifllem- B lar onlarca kiflinin ölümüne, Merkezi noktalardaki tar m alanlar n n kullan l- köprülerin y k lmas köyler- maz hale gelmesine yol açt. le ve di er illerle ulafl m ak- Batman, fianl urfa, Gazian- satt. Dere yataklar ve ta- tep, Mardin, Bitlis sel felake- r msal sulamada kullan lan tinden en çok etkilenen iller tahliye kanallar n n taflmas oldular. Sel felaketi, birçok sonucu, baz köylerin etra- yerleflim biriminde yaflam f nda su birikintileri ve gö- olumsuz etkiliyor. llerin ba- letler olufltu. z köyleriyle ba lant s kesil- Devam 3. sayfada Haberi 8. sayfada ürkiye'nin Ekim ay sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 12,66'l k art flla 81 milyar 836 milyon 416 bin dolar olarak gerçekleflti. Ekim ay ihracat yüzde 6,67 oran nda artarak 7 milyar 106 milyon 702 bin dolar oldu. Sanayi ürünleri ihracat Ekim ay nda yüzde 9,81 artarak 6 milyar 14 milyon 605 bin dolara yükseldi. Sanayi ürünleri içinde en fazla art fl n oldu u sektör, yüzde 36,87'lik art flla, ihracat n 741 milyon 894 bin dolara ç karan demir çelik ürünleri sektörü oldu. 8. sayfada O nun karfl l ks z burslar ile ilgili duyuru 10.sayfada Son sel felaketi baflta Güneydo u Anadolu olmak üzere, yurdun çeflitli yörelerinde büyük zararlara yol açt. O B LG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri orna tezgah ndan dünya markas na uzanan yol D fl icaret Özel Ödülü Ba dat ta öldürülen floföre Harita: brahim KARAKAfi Eskiflehir in 2015 vizyonu, teknoloji merkezi olmak Eskiflehir, köklü sanayi geçmifli ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri. Gerçeklefltirdi i yeni at l mlarla ve örnek projeleriyle ürk sanayiinin prestijli merkezlerinden biri haline geldi. Eskiflehir Sanayi Odas (ESO)Yönetim Kurulu Baflkan Savafl M. Özaydemir, kentin ekonomik durumu ile ilgili sorular m z cevaplarken flu hususlara de indi: Son 3,5 y ll k dönemde Eskiflehir OSB de; büyük ço unlu u stanbul olmak Ba dat ta öldürülen IR floförü Salih Gülbol ad na babas Yusuf Gülbol'a özel ödülü Baflbakan Recep ayyip Erdo an verdi. üzere di er illerden gelen toplam 215 yat r mc firmaya 2.6 milyon metrekare yer tahsisi gerçeklefltirildi. Eskiflehir OSB de faaliyette olan fir- okuzuncu D fl icaret Haf- lü nü ald y l nda gerçeklefltiri- malardaki çal flan say s 20 bin kifli. Yeni yat - tas çerçevesinde her y l len ihracatlar dikkate al narak veri- r mlar n da faaliyete geçmesiyle bu say n n 25 geleneksel olarak verilen len Sektörel hracat Baflar Ödülü ka- bin kifliye ulaflmas bekleniyor hracat Baflar Ödülleri, sahiplerini tegorinde, haz r giyim ve konfeksi- Özaydemir, aç klamalar n n flöyle sürdürdü: buldu. yon sektöründe G SAD D fl icaret, Eskiflehir in 2015 y l sanayi projeksiyonunda, D bbi malzeme üretimi- lamad. Bu malzemenin yerlisinin Enstitüsünden 2005 Patent Ligi ne, bir doktorun torna yap l p yap lamayaca n araflt r- ödülüne de sahip oldu. Kendi ge- D fl icaret Özel Ödülü, ürk ih- GSD D fl icaret ve Hedef Konfeksi- art k mevcut sanayimizin lifltirdi i teknolojilerle 24 patent raç mallar n tafl yan ve 6 May s 2005 yon, tekstil ve ham maddeleri sektö- emek yo un üretimden alarak ''En fazla patente sahip KO- tarihinde Irak' n baflkenti Ba dat ya- ründe Akpa ekstil, Kordsa Endüst- teknoloji yo un yat r m- B olma'' unvan n kazanan firma, k nlar nda kurflunlanarak öldürülen riyel plik ve Zorlu D fl icaret, deri lara do ru kayaca, Ar- kendi markas yla üretti i 8 bin çe- IR floförü Salih Gülbol ad na babas ve deri mamulleri sektöründe GSD, Ge çal flmalar n daha da flit ortopedi malzemesini Guate- Yusuf Gülbol'a verildi. DSD Deri ve Pergamon-Status'a ve- artaca, e itilmifl iflgücü rildi. talebinin h zl art fl gös- tezgah ndaki giriflimiyle bafllayan Hi- pokrat bbi Malzemeler Afi, kendi gelifltirdi i ileri teknoloji ürünlerle dünya çap nda bilinen mar- maya bafllad. Bir tornac yla anlaflarak, bu malzemenin yerlisini yapt rd. Böylece, sektöründe dünya çap nda iddial hale gelen bir firman n da temellerini att. kalar aras na girdi. Edinilen bilgi- Alptekin ve ortaklar n n kur- ye göre ürkiye'de ortopedi kür- du u Hipokrat, k sa sürede büyü- Ödül törenine, Baflbakan Recep mala'dan Japonya'ya kadar 40 ülkeye ihraç ediyor. ayyip Erdo an, Devlet Bakan Kür- hracat Performans Ödülü ne Öz- terece i, teknolojiye ve gün G da, Yeni Ürün Ödülü ne de bilgiye dayal üretim me- süsünün ilk dönem mezunlar n- yerek ürkiye'de ortopedik t bbi Hipokrat Genel Müdürü Meh- flad üzmen ve Maliye Bakan Ke- dan Cevdet Alptekin, 1972 y l n- malzemeler sektörünü de do u- met Çayl, ortopedi hekimlerine mal Unak tan ile çok say da bürokrat klorbenzen isimli ürünü ile Medpak totlar n n tüm sanayi da doktorluk yapt s rada ithala- ran flirket haline geldi y l n- yönelik atroplastik protez, spinal ve ihracatç kat ld. oyota Otomotiv bbi Ürünler Sanayi, harici kalp pil- sektörlerine hakim ola- t n yetersiz olmas nedeniyle mal- da büyükler dal nda ÜB AK ve travma ürünleri üretimiyle ge- Sanayi ürkiye, Ford Otomotiv ve leri ürünü ile 1. Fizyomed Biyomed ca, yüksek katma de erli ürünlerin üretimine zeme temininde zorluklar yafl yor- eknoloji Gelifltirme Vakf n n KO- çen y l 14 milyon dolar ciro gerçek- Vestel firmalar hracat Baflar Ödü- firmas lay k görüldü. do ru h zl bir geçiflin olaca, on y ll k bir dö- du. Bir gün bir hastas için kullan- B dal ndaki teknoloji ödülünü lefltirdiklerini ve 3 milyon dolarl k mas gereken ithal malzemeyi bu- alan firma, son olarak ürk Patent ihracat yapt klar n belirtti. Savafl. Özaydemir nem yaflanmas beklenmektedir. Özaydemir in aç klamalar na göre, önümüz- Vatandafllar AB konusunda bilinçlendirilecek Do u Anadolu ya, gezici AB Kütüphanesi 83 y l önce 1 y lda yap lan ihracat flimdi 5 saatte yap l yor deki 10 y l içinde Eskiflehir sanayinde, özellikle seramik, havac l k, makine ve metal eflya sektörlerinin mevcut sanayi içindeki a rl daha da artacak. Baflkan, flu hususlara de indi: 2004 y l nda faaliyete geçen Eskiflehir eknoloji Gelifltirme Bölgesi 2015 y l na kadar büyük bir geliflme vrupa Birli i ürkiye De- Gezici Kütüphane'nin Van, legasyonu ile l Kültür ve Hakkari ve A r 'ya ba l ilçe ve urizm Bakanl aras n- köyleri gezece ini belirten Oruç, da imzalanan protokolle Van AB çal flma kapsam nda gittikleri köy Son 3 y l n, ihracatta yaflanan re- Bilgi Bürosu na devredilen ''Gezici ve ilçelerde, kütüphanede bulunan korlarla tarihe 'at l m y llar ' olarak Kütüphane'', ilçe ve köyleri geze- broflürler arac l yla vatandafl AB Söz konusu alanda zaman içinde 50 firman n üzmen, bu y l d fl ticaret haftas için geçmeye hak kazand n kaydeden rek AB'yi tan tacak. konusunda bilgilendireceklerini faaliyet göstermesi bin AR-GE personelinin is- ''Gelece i Üretiyoruz'' slogan n n seçildi- üzmen, ihracatç lar n da art k flam- kaydetti. tihdam edilmesi ve y lda 500 milyon dolarl k ini anlat rken, bu slogan n, ürkiye'nin piyonlar liginde oynad n söyledi. D evlet Bakan Kürflad üzmen, kalk nma sürecine do ru h zla ilerle- cumhuriyetin kuruldu u 1923'de yen bir istikrar ekonomisine dönüfltü- y ll k ihracat n 51 milyon dolar ünü bildirdi. oldu unu hat rlat rken, ''fiimdi bu ihracat sadece 5 saatte yap yoruz'' dedi. A Edremit lçe Kaymakam Meh- sa layacak. Bölge; baflta yaz l m sektörü olmak üzere, sanayinin bir çok sektöründen firmalar n AR-GE çal flmas yapt, yeni teknolojiler gelifltirdi i ülkemizin en önemli teknoloji üretim merkezlerinden biri konumuna gelecek. met Nuri Baflaran ile Van icaret Bu çal flmayla Avrupa Birli i ni ileri teknoloji ürünü yaz l m ve mamulün ihraç Kürflad üzmen, ''Elde edilen ba- ve Sanayi Odas (VASO) Baflkan daha genifl kesimlere tan tmay edilmesi hedefleniyor. Halen bu merkezimizde mü ve zihniyet transformasyonu ile ürkiye ide- flar lar n sürmesi, ürkiye ekonomisinin k r l- Zahir Kandaflo lu taraf ndan hiz- amaçlad klar n ifade eden Van AB 12 firma faaliyette. 80 kiflilik istihdamla 2005 aline do ru yürüme kararl l n simgeledi ini ganl klar n n tamamen ortadan kald r lmas ve mete aç lan ''Gezici Kütüphane'' Bilgi Bürosu Koordinatörü Kerem y l sonunda bu firmalar n ileri teknoloji ürün- söyledi. nihai olarak tasfiyesi için genel makro ekono- hakk nda bilgi veren Van AB Bilgi Oruç, ''Avrupa Birli i ni do ru ve leri ihracat 670 bin dolara ulaflt.sanayi alan n- Son y llarda ihracatta yaflanan yüksek oranl mik reformlara ilaveten, mal, hizmet ve emek pi- Bürosu Koordinatörü Kerem Oruç, tarafs z bir flekilde anlatarak va- da sa lanmas düflünülen bu ilerlemeler sonu- art fllar n ürkiye'nin koydu u hedefleri gerçek- yasalar na fonksiyonellik ve esnekli i sa laya- Van'da Kültür Müdürlü üne ait tandafllar n Avrupa Birli i (AB) cu 2015 y l nda Eskiflehir sanayii, günümüzde lefltirme hususunda baflar l oldu unu aç kça orta- cak mikro ekonomik ve sektörel etkinli i art ra- at l durumdaki Gezici Kütüpha- konusunda daha bilgili ve bilinçli oldu u gibi ürkiye nin en önemli ve stratejik ya koydu unu ifade eden üzmen, 4 y ll k süreçte cak yap sal reformlara a rl k vermeliyiz'' diye ne'yi onararak çal flmaya bafllad k- olmas n sa lamaya çal flaca z'' sanayi merkezlerinden biri olmaya devam konufltu. lar n söyledi. dedi. edecek. yaflad çok boyutlu ekonomik dönüflü- PLAFOR M ürkiye'nin kriz ekonomisinden, sürdürülebilir Küresel beklentiler ve CMB den enflasyon mesajlar Prof. Dr. KEREM ALK N Enflasyonla mücadelede inand r c l k çok önemli CMB nin, daha önce temmuz ay ndaki raporlarda yüzde 70 oran nda yüzde 9,6 ile 10,5 aras nda dillendirdi i y l sonu enflasyon tahmin aral n, yüzde 9,2 ile 10,6 aral fleklinde düzeltti i görülüyor. Dolay s ile yukar tahminde önemli bir düzeltme görülmezken, özellikle afla do ru tahminde olumlu bir düzeltmenin piyasalar aç s ndan dikkate al nmas arzu edilmifl olabilir. Baflkan Y lmaz n, enflasyonla mücadele boyutunda alt n çizdi i en önemli mesele, Hükümet in ve CMB nin enflasyonla mücadele konusundaki ad mlar n n, uygulamalar n n inand r c l olarak vurgulanabilir. Bayram n bitimiyle birlikte, ürki- çüde hisse senedi piyasas na ve döviz CMB nin yüksek bir enflasyon oran si anlam na gelecekti. O nun verisi ye nin AB li, IMF li, enflasyonlu ve ca- kurlar na yans rken, d flar dan da bekledi i fleklinde de yorumland. Yaz - ise, ekim ay nda stanbul Ücretliler ri aç kl gündemi kald yerden tem- ABD Merkez Bankas FED ve genel y Perflembe günü yazd m z için, enf- Geçinme Endeksi do rultusunda, pe- polu bir flekilde ekonomi çevrelerinin olarak global ekonominin gidiflat ta- lasyon de erlendirmesini önümüzdeki rakende fiyatlar n bir önceki aya göre ve kamuoyunun ilgisini çekmeyi sür- kip ediliyor. haftaki yaz da ele alaca z. Ancak, bu yüzde 3,26 art fl gösterdi ine iflaret etti. dürüyor. Bu noktada, ürk Bankac l k O ENFLASYONU VE noktada, pazartesi ve Sal günkü dün- Bu oran, Ü K in enflasyon verisinin Sektörü ne yönelik yabanc sermaye BAfiKAN YILMAZ IN kü aç klamalar ile, Baflkan Y lmaz n k - de yüksek ç kabilece i yönündeki bek- ilgisini teyit eden haberler de günde- AÇIKLAMALARI sa vadeli enflasyon verilerine çok fazla lentileri güçlendirdi. Kald ki, CMB min ön s ralar nda yer almakta. Dün- Merkez Bankas Baflkan Durmufl hassasiyet gösterilmemesi; piyasalar n Baflkan Y lmaz n, ekim ay n n son yan n önde gelen finans gruplar ndan Y lmaz n bas n toplant s nda vurgula- daha çok orta ve uzun vadeli enflasyon haftas, pazartesi gününden itibaren Citigroup un Akbank n yüzde 20 sine d mesajlar, CMB nin enflasyon he- beklentilerine a rl k vermesinin do ru önce Bakanlar Kurulu na yapt su- talip olmas sonras, Alternatifbank n deflemesine yönelik kararl l n teyit bir yaklafl m olaca vurgulamas yapt - num, ard ndan Sal günü gerçeklefltir- kimi yabanc sermaye gruplar görüfl- etmeye yönelik gözüküyor. Diplomatik ifade edilebilir. di i bas n toplant s nda, enflasyonla melerini sürdürmekte oldu u yönün- bir üslup içerisinde, 2007 Bütçesi nin fa- Nitekim, O nun ekim ay enflas- mücadele konusunda Merkez Banka- deki haberler ve bunun yan s ra iz hariç harcamalar na yönelik hayli yon oranlar, piyasa aktörleri ve eko- s n n kararl l na kuvvetli bir flekilde Oyakbank ile ilgili kimi de erlendir- anlafl l r uyar lar ve enflasyonun genel nomi çevrelerinin enflasyon beklenti- iflaret etmesi, ekonomi çevrelerinde meler, y l n bitimine kadar bir iki ban- seyrine yönelik teknik detaylar, aç k bir lerini ile uyuflmad. Beklentiler, ortala- ekim ay enflasyonun yüksek ç kabile- kayla ilgili daha haberin gündeme ge- dille CMB nin hedeflerine 1,5 y l içeri- ma yüzde 1,5 gibi bir ÜFE art fl oran - ce i yönündeki kuflkular artt rm flt. lebilece ini gösteriyor. Finans piyasa- sinde ulaflabilece ini gösteriyor. Yap - na iflaret etmekteydi. Bir önceki y l, Bu nedenle, söz konusu oran n neden lar bir yandan ürk flirketlerine ya- lan aç klamalardaki genel tablo, 3 Ka- ÜFE nin yüzde 1,8 artt dikkate olabilece i moralsizli i dengelemek banc sermaye ilgisini sat n almay s m Cuma günü aç klanacak ekim ay al nd nda, bu oran n alt ndaki bir ar- ad na, Baflkan Y lmaz n kuvvetli me- sürdürürken ve bu durum önemli öl- enflasyon t fl, y ll k bazda ÜFE nin de gerileme- sajlar verdi i vurguland. verileri konusunda Enerji K leri ile ilgili tart flma Hükümet kamuoyunu yüksek enerji zamlar ile karfl s na almamaya ve 5 y ll k Hükümet dönemini enerji alan nda çok s n rl bir fiyat zamm ile geçirmifl bir iktidar olma unvan n korumak istiyor. Ancak, enerji K lerin bugünkü mali yap s, IMF ile stand-by anlaflmalar çerçevesinde gerçeklefltirilmesi gereken yüzde 6,5 lik Kamu Faiz D fl Fazla hedefini zorlaflt rmakta. Kimi köfle yazarlar n n ve ekonomistlerin görüflleri, Hükümetin enerji maliyetlerindeki art fl tüketiciye yans tmama politikas nedeniyle enerji K 'lerini içinden ç k lamayan bir mali tabloya sürükledi i noktas nda yo unlafl yor. Kamu kurulufllar ndan 9 milyar YL alaca, buna karfl l k sadece 1.7 milyar YL borcu bulunan Botafl, ithal etti i do algaz n paras n ödeyemeyecek duruma geldi i yorumlar yap l yor. Enerji Bakan Güler de, hakl olarak, ürkiye nin ithalat etti i do algaz n paras n ödeyemeyecek bir noktaya gelmesinin mümkün olmad n vurgulamakta.

3 SAYFA 3 Dr. Ersun: Odalar aras nda daha fazla sinerji olmal D ünyan n 2. büyük g da fuar olan SIAL Fuar na O organizasyonu ile 83 ürk firmas kat ld. Fuara ilk kez 1988 y l nda 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan O bu kez 2006 metrekarelik, kat l mla ürk g da sektörünü uluslararas düzeyde tan tt. ürk g da sektörü göz kamaflt rd reteri Dr. Cengiz Ersun, meslek odalar aras nda daha fazla sinerji oluflturulmas ge- ar nda rekor kat l mla temsil eknoloji Üniversitesi nde düzenlenen AB edildi Ekim 2006 tarihlerin- Kat l m Süreci: icaret ve Sanayi Odalar - de, Paris te Parc des Expositions Örnek Uygulamalar, Projeler isimli semi- Villepinte de düzenlenen fuara nere kat ld. O ile birlikte 83 ürk firmas O Genel Sekreteri Dr. Cengiz Ersun se- kat ld. Ba ms z kat lan ürk fir- miner kapsam ndaki OBB- KV-DE K-E- malar yla ile birlikte g da sektörü PAV-Oda ve Borsalar Aras nda Daha Fazla 113 firmayla temsil edilmifl oldu. Sinerji bafll kl oturumda konuflmac olarak yer al rken; AB Kat l m Süreci-Oda ve Borsalar m z n Baflar l Uygulamalar bafll kl oturuma da baflkanl k yapt. Ayn oturumda O nun KOB leri ihracatç yapan hracata lk Ad m Program hakk nda da bir sunum yap ld. Seminerde; AB kat l m sürecinde Odalar ve Borsalar n yürütmesi gereken çal flmalar, ülkemizde Odalar n ve OBB, KV, DE K, EPAV gibi kurumlar n gerçeklefltirdi i projeler ve AB üyesi olmufl ülkelerde Odalar n üyelerinin AB ye uyumunun kolaylaflt r lmas nda üstlendikleri roller ele al nd. OBB Yönetim Kurulu Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa Komisyonu ürkiye Delegasyonu Ekonomi, icaret ve ar m Bölümü Baflkan Ulrike Hauer, Avrupa icaret ve Sanayi Odalar Birli i EUROCHAMBERS Baflkan Pierre Simon ve Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan da yapt klar aç l fl konuflmalar nda AB ye kat l m sürecinde ifl dünyas n temsil eden Odalar n, üyelerinin AB ye haz rlanmas nda oynamalar gereken rolün önemini vurgulad lar. Sel felaketi yurdu yasa bo du BAfiARAFI 1. SAYFADA Ben bir ifl adam olarak nerede ise bir gözüm aç k uyuyorum! Do ald r ki bu iflin espri taraf, ama mutlaka bu espride de bir gerçek pay vard r de- yükü ile para kazand n z iflinizin, bir gün Odas taraf ndan or tarihlerinde Ankara OBB Ekonomi ve Sera etkisi flimi yakalayamazsan z, bir gün önce eflek m, stanbul icaret ganize edilen SIAL G da Fu- ifliyor ki, gözünüz her an aç k olup bu de i- ürkiye Milli Kat l - rekti ini söyledi. Dr. Ersun, Ekim ERU YAfiAR il mi? Çünkü art k dünya o kadar çabuk de- ürk g da sektörü stanbul icaret Odas ( O) Genel Sek- GÜNDEM GUNDEM sonra tamamen ortadan kalkt n flafl rarak görürsünüz... flte ben de bu nedenle her an gözüm aç k uyuyorum. Para kazanmak için ortaya ç kacak yeni bir olana, ifl modelini, gereksinimi, pazar baflkalar daha görmeden ve sonuna kadar sömürmeden biz bulabilir miyiz diye! Kolay bir ifl de il tabi bu. Belki yüz binde bir ifladam na denk gelecek bir flans ve öngö y l ndan beri düzenle- rü gerektirir. Zaten o olana bulsayd k san r z nen fuara ilk kez 1988 y l nda 10 oturup bu yaz y da yazmazd k! firmayla 82.5 metrekarelik bir alanda kat lan stanbul icaret Odas ( O) bu kez 2006 metrekarelik ürkiye Milli Stand nda O Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak ile Meclis Üyesi Kemal anr kulu, fuarda baflar l çal flmalar yla öne ç kan kat l mc lara teflekkür etti. ürk G da Sektörünün tan t m n doldurulabilece ini vurgulayan Üyesi Bülent Barlak ile Meclis tan nan markalar n yer ald gerçeklefltirdi. Barlak, Ancak ikili iliflkilerde Üyesi Kemal anr kulu da ürk önemli bir fuar. Fuarda gördük flte gelece in ifl alanlar ndan biri olarak ben, iklim de iflikliklerini görüyorum. Ya da daha bilinen ad ile küresel s nmay! Çok uzak de il mi sizlere ve hatta da bizlere? O bu arada yurtd fl nda ka- yaflanan sorunlarla, k rarak dö- firmalar n n standlar n gezdi. ki art k tek bafl na, En iyi ürün t ld fuarlardaki stand konsepti- kerek mücadele etmek mümkün Paris icaret Baflmüflaviri ar k benim demeniz mümkün de- Vallahi öyle... ni de yenilemeye bafllad. stan- de il. Hem siyasi hem ticari ilifl- unal, icaret Müflavir Yard m- il. Yeni teknoloji ile her ürünü Ama bu dünyada zenginlik ve refah, uza bul icaret Odas n n uzun y llar kilerde uzun vadeli düflünmek c s Gökhan Üsküdarl da fuar her ülke üretebilir hale geliyor. görerek ona göre önlem alanlar n olmuyor mu devam eden fuarc l k faaliyetleri laz m. Siz almad n z takdirde boyunca yerli ve yabanc firma- Çünkü, sadece ürünün tarlaya ço unlukla? SIAL ile beraber yeni bir imaj ve sizin de yeriniz bir baflka ülke larla çeflitli görüflmeler gerçek- ekilmesi de il, tarladan tüketi- modern ürkiye nin güçlü firma- taraf ndan doldurulur. Kimse lar n öne ç karan bir konsept ile vazgeçilmez de ildir dedi. cinin mutfa na veya restorana Hepimiz yar m kulakla olsa da duyduk. BARLAK: F RMALARIN ulaflt süreçte sürekli yenilik- Dünyada sanayileflmenin getirdi i karbon ler yap l yor. Yeni lezzetler, su- dioksit benzeri gazlar n (sera gazlar da de- num, pazarlama önem kazan - niyor) sal m, dünyam z daha s cak bir ge- lefltirdi. haz rland. Fuarda, ürkiye tan - Bu y l ki S AL Fuar, ürk t m n n da yap ld O bilgilen- pavyonunda sergilenen ürünle- ÇO U BA LANI YAPI O Yönetim Kurulu Üyesi dirme standard n n yan s ra rin çeflitlili ini de artmas yla Bülent Barlak, fuar n ard ndan yor. Dikkatimizi çeken bir bafl- zegen yap yor. Çünkü atmosfere kurals zca oluflturdu u ikram stand nda dikkat çekti. Bu arada bal ihraca- yapt de erlendirmede kat l m- ka nokta ise sa l k, g dan n ko- ve fütursuzca sal nan bu gazlar, atmosfer ürk mutfa ndan yemekler de t nda yaflanan sorunlara ra men, c firmalar n n büyük bir ço un- runmas konusunda uluslar üzerinde ayn bir serada oldu u gibi koruyu- ikram edildi. Fuar n aç l fl na kat - ürk markal ballar n testlerden lu unun yeni ifl ba lant s kurdu- aras standartlar n çok önem cu bir katman etkisi yap yor ve dünya s n- lan O Yönetim Üyesi Bülent geçip, kalitesini kan tlayarak fu- unu gözlemlediklerini söyledi. kazanmas. Ama memnuniyetle maya bafll yor. Barlak, bas n mensuplar ve ürk arda sergilenmesi dikkat çekti. ürk firmalar n n, sunum, kalite gördük ki fuara kat lan firmala- Son y l içinde siz de en az ndan bir kere, firmalar yla yapt görüflmede, Kaliteli bakliyat ürünleri, ve markalaflmada kendini kan t- r m z bu standartlar yakala- dünyam zda havalar n ne kadar garipleflti ini dü- ürkiye ile Fransa aras nda yafla- konserveler, konserve haz r ye- lad klar n söyleye Bülent Bar- m fl. Firmalar m z n fuarda bafl- flünmediniz mi? Eskisine göre ya çok s cak ya nan sorunlara de inerek, S AL in mekler, turflu, zeytin, zeytinya, lak, firmalar m z bu noktada ta AB ülkeleri olmak üzere bir da so uk geçen yaz ve k fllar; dur durak bil- global g da pazar na yönelik bir makarna, baharatlar, kuruyemifl- durmamal, teknolojide, su- çok ülkeyle ticari ba lant s meden ya an ya murlar; ya da insan bunal- fuar oldu unu söyledi. Bülent ler, çeflitli içecekler, donmufl seb- numda, pazarlamada hep daha yapmas da bizleri memnun et- tan kurak dönemler... Sanki biz çocukken bun- Barlak, ifl dünyas nda herkesin ze ve meyveler, donmufl haz r iyisini aramal diye konufltu. ti. Dile imiz firmalar m z n lar olmuyordu de il mi? yerinin bir baflkas taraf ndan yemek ve unlu mamuller, deniz ürk firmalar n n kurdu u yeni geldikleri bu baflar l noktay doldurulabilece ini belirterek ve deniz ürünleri, çikolata, bis- ifl ba lant lar n n ço unun AB ül- yeterli görmeyip, üretim, su- Çünkü dünya son k rk y lda bir - iki dere- num, pazarlama gibi konularda ce s nd. Çünkü hepimizin yaflam n kolaylafl- Gerçekten de olmuyordu. Elektrik kesintisinin yan s ra telefon, in- buna Fransa n n da dahil oldu u- küvi, flekerli mamulleri, çay, keleri ile kurulmufl olmas n n da ternet ve GSM hatlar nda da ar zalar meyda- nu hat rlatt. Fransa n n hukuka kahve, bal, bal kar fl ml çerezler, önemli oldu unu söyleyen Bar- sürekli yeniyi aramalar. Bu fle- t ran bütün o makineler, aletler, araçlar, ürün- ayk r uygulamalar n gündeme do al ürünler fuarda ilgi çeken lak, flunlar söyledi: kilde ürk g da sektörünün ler ya da sanayi kurulufllar, tar m iflletmeleri, gelmesi halinde, yerinin dünya ürünler oldu. Fuara O yu SIAL Fuar, gerek ülke ka- dünya genelinde hak etti i yere s nma araçlar m z, yeni hizmetler, al fl verifl temsilen kat lan Yönetim Kurulu t l m gerekse dünya genelinde gelece ine inan yorum. merkezleri... hepsi her geçen gün dünyaya da- na geldi. YARDIM KOORD NASYONU Sel felaketinden etkilenen illerdeki kamu pazar ndaki bir baflka ülke ile kurum ve kurulufllar yard m çal flmalar n ha fazla sera gaz sal nmas na neden oluyor. sürdürüyor. Genelkurmay Baflkanl n n, felaket nedeniyle mahsur kalan vatandafllar n kurtar lmas için oluflturdu u çeflitli bi- Gerçi insano lu bu duruma daha O dan Azerbaycan a dostluk ziyareti rimler arama, kurtarma, iç güvenlik çal flmalar n sürdürüyor. Meteoroloji, etkili ya fllar n bugün akflam saatlerinde fliddetini art raca uyar s nda bulundu. Bunun üzerine özellikle risk alt ndaki köy ve bölgelerdeki vatandafllar n tahliyesine h z verildi. Vatandafllar n acil ve hayati ihtiyaçlar valiliklerce karfl lan yor. Selden evleri zarar gören vatandafllar kapal spor salonlar na, belediye konuk evlerine yerlefltiriliyor. uzun dönemli bir plan yapm fl. Japonya n n Kyoto kentinde imzalanan bir anlaflma ile, önetim Kurulu Üyesi Y 1990 lar n bafl nda uyanm fl ve kendince sera gaz sal m 1990 y l düzeyine çekmeyi fiaban Diflli nin bafl- kararlaflt rm fl z. Ama ABD hemen oyun bo- kanl ndaki ve arala- zanl k etmifl ve bu anlaflman n s n rlar benim r nda O Meclis üyesi Ali Kelefl geliflmemi engeller, refah m azalt r diye an- ile baz flirket yöneticilerinin bu- laflmadan çekilmifl!!! lundu u heyet, Azerbaycan n Aslan m Amerika... Bakü flehrinde çeflitli görüflmeler Üstelik bir an arkalar na bile bakmadan ve incelemelerde bulundu. ve çevre maliyetini düflünmeden sanayileflen 9-13 Ekim tarihleri aras nda Çin ve Hindistan da o kadar h zla sera gaz gerçeklefltirilen ziyaret, ürkiye nin Bakü Büyükelçisi uran üretmeye bafllam fllar ki, durum son y llarda Valilikler; sel ma duru aileleri evlerinde Moral ile büyükelçilikte yap lan iyice ciddileflmifl. misafir etmek isteyen yard msever vatan- görüflme ile bafllad. Büyükelçi Öngörülere göre, 10 ile 20 y l içinde dün- dafllar n spor salonuna ve kriz masas mer- Moral, görüflme s ras nda, heyet yada 200 milyon kifli, iklim de iflimi nedeni kezlerine müracaat edebilecekleri bildirildi. üyelerine Azebaycan ifl dünyas ile göçmen durumuna düflebilir. Yani en az iki YARDIM Ç N VAL L K ELEFONLARI Batman Valili i Kriz Masas / Gaziantep Valili i / Diyarbak r Valili i/ ile ilgili bilgi verdi. O heyeti, O heyeti, ürkiye nin Bakü Büyükelçisi uran Moral (soldan alt nc ) ile büyükelçilik makam nda. daha sonra, Azerbaycan icaret Heyet, Azerbaycan icaret ve Sanayi Odas ziyaretinin ard nda, Azerbaycan ürk Sanayici ve fladamlar Beynelhalk Cemiyeti (ÜS AB) Yönetim Kurulu Baflkan Batacar Baysal ile bir araya geldi. oplant sonras ÜS AB da, O heyetindeki firmalar kendi sektörlerinden gelen Azerbaycan da yerleflik olan firmalar ile ikili görüflmeler gerçeklefltirdi.. Heyet daha sonra, Hariçte Ya- ve Sanayi Odas nda Odan n Baflkan Yard mc s Mehman M. Ahmadov ile görüfltü. Ahmadov, Azerbaycan devlet politikas n n büyük projeler oldu unu ve tüm projelerin 2008 y l nda tamamlanarak ülkesinin demokratikleflme sürecini ta- fianl urfa Valili i / mamlayaca n ve d fl t caret Mardin Valili i / hacminin 8 ay içerisinde 7 milyar dolar buldu unu belirtti. flayan Azerbaycan l lardan sorumlu Devlet Bakan Nazimov brahim in de kat l m ile gerçekleflen bir toplant ya kat ld.oplant dan sonra O Meclis Üyesi Hidayet Kadiro lu nun Bakü deki Elvan G da San. ve ic A.fi. Bisküvi fabrikas ziyaret edildi.. Baku Build 12. Azerbaycan Uluslararas nflaat fuar n n aç l fl na da kat lan O heyeti, fuar alanda incelemeler yapt. Daha sonra da, Azerbaycan icaret ve Sanayi Odas nda heyetimizin üyeleri sektörlerine yönelik olarak ekli listede yer alan Azerbaycan da yerleflik olan firmalar ile ikili görüflmelerde bulundu, ard ndan da AIB (Azerbaycan ürkiye fladamlar Birli i) ile Azerbaycan Sahibkarlar ( flverenler) eflkilatlar Milli Konfederasyonu (ASK) Baflkan Prof. Alekper Mammadov ziyaret edildi. ürkiye kadar insan yollara düflecek! Bu hafta ngiltere de yap lan baflka bir ekonomik çal flma ise, e er 2050 y l na kadar önlem al nmazsa, o y l iklim de ifliminin dünya ekonomisinin ç kt s n %5 ile %20 aras nda düflürece ini ön görmüfl. Halbuki bugün dünya ekonomisinin sadece %1 i kadar bir harcama ile bu etki önlenebilirmifl. Dünya ekonomik de erinin % 1 ini harcamak... nan lmaz büyük bir rakam asl nda. Ama her y l yitirilecek % 20 ile karfl laflt r l nca bir kere harcanacak %1 devede kulak kal r de il mi?

4 fi FIRSALARI SAYFA 4 CARE REHBER HALELER RESM GAZEE IBB MALZEME Röntgen ve tomografi filmi al - nacak- Bingöl Devlet Hastanesi Baflhekimli i, aç k ihale usulü ile de iflik miktarlarda röntgen filmi, banyo solüsyonu ve tomografi filmi al m nda bulunacak. Al m ihaleleri, Hastanenin Sat n Alma Komisyonu Odas nda 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. Röntgen sarf malzemesi al nacak - Uflak Devlet Hastanesi Bafltabipli i, aç k ihale usulü ile 200 bin adet röntgen filmi, 10 bin adet tomografi filmi, 500 tak m banyo ve 100 kilogram merdane çözeltisi sat n alacak. Hastanenin kurul odas ndaki ihale, 22 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da gerçeklefltirilecek. Serum al nacak- Mu la Devlet Hastanesi Baflhekimli i, aç k ihale usulü ile serum alacak. Hastanenin toplant salonundaki ihale, 22 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. Sutür malzemesi al nacak - Ordu Devlet Hastanesi Baflhekimli i, aç k ihale usulü ile sutür malzemesi sat n alacak. Baflhekim yard mc lar n n odas ndaki ihale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da gerçeklefltirilecek. Cihaz al nacak- Gazi Üniversitesi Sa l k Araflt rma ve Uygulama Merkezi, aç k ihale usulü ile 6 kalem t bbi cihaz alacak. Merkezin ihale toplant salonundaki al m ihalesi, 22 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. 3 kalem t bbi cihaz al nacak - F - rat Üniversitesi F rat p Merkezi Baflhekimli i- Baflhekimlik toplant salonundaki ihale, 16 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek. 2 kalem t bbi cihaz al nacak - Bal kesir Devlet Hastanesi Baflhekimli i- Aç k ihale usulü ile Bafltabipli in ihale odas ndaki al m ihalesi, 15 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. bbi sarf malzemesi al nacak- Beyflehir Devlet Hastanesi Bafltabipli i, aç k ihale usulü ile de iflik kalemlerdeki t bbi sarf malzemelerinden alacak. Bafltabiplikteki ihale, 24 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da yap lacak. GIDA Sebze, meyve ve g da maddesi al nacak- 121'inci Jandarma E itim Alay Komutanl, aç k ihale usulü ile 18 kalem k fll k sebze, meyve ve g da maddesi alacak- Hatay-Serinyol'daki Komutanl k binas ndaki ihale, 23 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da gerçeklefltirilecek. avuk eti al nacak- Mu la Devlet Hastanesi Baflhekimli i, aç k ihale usulü ile 21 bin kg. tavuk butu, 20 bin kg. tavuk gö sü sat n alacak. Hastanenin oplant Salonundaki al m ihalesi, 21 Kas m 2006 tarihinde saat 10.30'da yap lacak. 30 bin kg. tavuk eti al nacak- 125'inci Jandarma E itim Alay Komutanl - da aç k ihale usulü ile Safranbolu'daki komutanl k binas ndaki ihale, 17 Kas m 2006 tarihinde saat 11.00'da düzenlenecek. ÇEfi L Yemek hizmeti al nacak - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlü ü Sa l k Kültür ve Spor Dairesi Baflkanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile yemek hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 14.30'da Atatürk Üniversitesi nde yap lacak. stekliler, teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden temin edebilecekler. Yemekhane hizmeti al nacak - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile malzemeli yemek piflirme, da t m ve servis sonras hizmet iflleri ihale edilecek. hale, 12 Aral k 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Firmalar, flartnameyi ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. Yemekhane hizmeti yapt r lacak - Aksaray Mustafa Yaz c Gö üs Hastal klar Hastanesi Bafltabipli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile malzemeli yemek piflirme ve da t m hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 29 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Kat l mc lar, teknik flartnameyi bedeli mukabili hastaneden temin edebilecekler. Elektrik tesis ifli yapt r lacak - Yeflil rmak EDAfi Samsun l Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile alçak ve orta gerilim elektrik tesisi ifli ihale edilecek. hale, 21 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'da müdürlükte yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek ayn yerden sat n alabilecekler. Fidanl k personel ve ekipman hizmeti al nacak - Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl nca, aç k ihale usulü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Çiçek Seralar ve Kazan Ova Fidanl Personel ve Ekipman Hizmeti al m ifli yapt r lacak. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat da Belediye Encümen oplant Salonu nda yap lacak. Güvenlik hizmeti al nacak - Merzifon Devlet Hastanesi Bafltabipli i'nce, özel güvenlik hizmet al m ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 22 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da Merzifon Devlet Hastanesi Bafltabipli i ihale odas nda gerçeklefltirilecek. Güvenlik hizmeti al nacak - fiiflli Belediye Baflkanl Hizmet Binalar n n güvenli i hizmeti al m ifli, aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 12 Aral k 2006 tarihinde saat 14.00'da belediyede yap lacak. Hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmeti al nacak- Yenikent Devlet Hastanesi Bafltabipli i nce, hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri al m ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 28 Kas m 2006 tarihinde saat 10.30'da hastane toplant salonunda düzenlenecek. flçilik hizmeti al nacak - Bursa Belediye mar flleri Müdürlü ü nce, ilçe s - n rlar içinde bulunan fidanl k, mezarl klar n, parklar n, yeflil alanlar n, refüj gibi alanlar n 1 Ocak 2007 tarihi ile 31 Aral k 2007 tarihleri aras nda her türlü bak m ifllemlerinin yap larak, hizmet al m ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 22 Kas m 2006 tarihinde saat 14.00'da belediye binas nda gerçeklefltirilecek. Kömür zenginlefltirme iflçili i hizmeti al nacak - Amasya Valili i l Özel dare Genel Sekreterli i Eski Çeltek Kömür Madeni flletme Müdürlü ü nce, a r mayi ortamda kömür zenginlefltirme iflçili i hizmet al m ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 12 Aral k 2006 tarihinde saat 14.00'da eski Çeltek Kömür Madeni flletme Müdürlü- ü'nde yap lacak. Genel temizlik hizmeti al nacak - Karayollar 2. Bölge Müdürlü ü'nce, otoyol bak m iflletme baflmühendisli i bünyesindeki binalar n gifle alanlar n n temizli i ve kat hizmetlerinin yapt r lmas ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecek. hale, 12 Aral k 2006 tarihinde saat 14.30'da yap lacak. 27 Ekim 2006 Kültür ve abiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulunun Baraj Alanlar ndan Etkilenen afl nmaz Kültür Varl klar n n Korunmas ile lgili 717 Say l lke Karar Kültür ve abiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulunun Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koflullar ile lgili 720 Say l lke Karar 2006 Y l Eylül Ay na Ait Yat r m eflvik Belgelerinin Sektörel Da- l m Listesi 28 Ekim 2006 flkolu espit Kararlar Gelir Vergilerine liflkin ürkiye Muhasebe Standard Hakk nda ebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin ebli (S ra No: 39) Finansal Araçlar: Sunuma liflkin ürkiye Muhasebe Standard (MS 32) Hakk nda ebli (S ra No: 40) 30 Ekim 2006 Mecburi Standard n Yürürlükten Kald r lmas na Dair ebli (No: ÖSG ) Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar ebli inde De ifliklik Yap lmas - na Dair ebli (Seri: I, No: 35) 31 Ekim 2006 Ham Elmas D fl icaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar 1 Kas m 2006 Finansal Holding fiirketleri Hakk nda Yönetmelik Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Karfl l klara liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Mevduat ve Kat l m Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanafl - m na U rayan Mevduat, Kat l m Fonu, Emanet ve Alacaklara iliflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Varl k Yönetim fiirketlerinin Kurulufl ve Faaliyet Esaslar Hakk nda Yönetmelik Derecelendirme Kurulufllar n n Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine liflkin Esaslar Hakk nda Yönetmelik S v laflt r lm fl Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Lisans Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik 2 Kas m 2006 Üretimlerini Likit Petrol Gaz (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlar n n Karfl lanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda ebli de De ifliklik Yap lmas na Dair ebli BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKEN HRACAÇILARA ALEPLER ALEP: Otomobil. Adres: Ghassan Abaud Cars., P.O.Box No.27049, Sharjah U.A.E. el: Dos. No: lgili: J.P. Goenka - Dos. No: ALEP: Bilgisayar donan mlar, parçalar. Adres: Ordia rading Co. (LLC)., P.o.box No. il: lgili: Mr. Aziz - Dos. No: ALEP: Battaniye, havlu. Adres: Al Mhayam Exhibiltion (I.I.C.)., P.O , Dubai U.A.E. Faks: lgili: Box No.751, Dubai - U.A.E. el: ALEP: afl. Adres: Kohrang Stone Company, Inc., P.O.Box No.2030, Dubai U.A.E. el: / Faks: B.M. Zafer - Dos. No: ALEP: Mengeneler, ba lay c lar, donan msal ve genel mühendislik araçlar. Adres: Precision Fasteners General rading Faks: lgili: Masaoud Sharafat - Dos. No: ALEP: Kal planm fl alüminyum mobil- lgili: Mustafa Alyous (LLC)., P.O.Box No , Dubai U.A.E. yalar. - Dos. No: el: / Faks: Adres: Hussain Aluminium Co. L.L.C., P.O. ALEP: Difl sa l ürünleri. Adres: Mohammed Mahdi Salih., Dubai U.A.E. - Dos. No: ALEP: Do al sa l k ve güzellik ürünleri. Adres: Natural Health Products FZ Co., P.O.Box No , Dubai U.A.E. Faks: lgili: Jack Wei - Dos. No: ALEP: Bakliyat, fasulye, pirinç, kuru üzüm, susam tohumu. Adres: Petro Gold International LLC., lgili: ushar Pitale - Dos. No: ALEP: Mengeneler, ba lay c lar, donan msal ve genel mühendislik araçlar. Adres: Precision Fanteners General rading (L.L.C.)., P.O.Box No , Dubai - U.A.E. el: / Faks: lgili: ushar Pitale - Dos. No: ALEP: El araçlar, kesici b çaklar, mobilya tekerlekleri, merdivenler, f rçalar. Adres: Abul Fazl rading L.L.C., P.O.Box No. Box No.15102, Dubai - U.A.E. Faks: lgili: Mr. Saif - Dos. No: ALEP: Yapay çiçekler, çal lar,do al a aç gövdeleri ve bitkiler. Adres: Bin hani rading Co. L.L.C., P.O. Box No.5729, Dubai U.A.E. el: Faks: lgili: Abdul Jabbar - Dos. No: ALEP: Deri ürünleri, plastik giyim araçlar. Adres: Saeed Gpoup., Dubai U.A.E. E- P.O.Box No , Dubai U.A.E , Dubai U.A.E. Faks: E-ma- mail. lgili: Shaikh Saeed - HALAÇILARA EKL FLER Dos. No: ALEP: Ba lant lar, manifoltlar. Adres: Precision Fasteners General rading (L.L.C.)., P.O.Box No , Dubai U.A.E. el: Faks: lgili: ushar Pitale Dos. No: ALEP:Uzun veya k sa dönemlik kiraya uygun 1.s n f döflenmifl apartmanlar Adres: he Imperial Residence., P.O.Box No.52444, Dubai? U.A.E. Faks: lgili: Mr. Ashis Saha Dos. No: ALEP: Motorola cep telefonu Adres: Bahakim rading Company L.L.C., P.O.Box No.15896, Dubai- U.A.E. Faks: lgili: Mr. Abdul GafoorDos. No: ALEP: Elektronik ekipman Adres: Mohd. Yahya Elect. Devices r., P.O.Box No.30107, Sharjah? U.A.E. . lgili: Muhammad Yahya - Dos. No: SOLDAN SA A: 1- Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan 2- Kullan lmas hemen mümkün olan para Moda iflleriyle u raflan kimse 3- Akla ve gerçe e ayk r 1935 y l nda Paflabahçe Beykoz Cam Fabrikas ile ilk cam üretimini gerçeklefltiren topluluk 4- Bir ba laç spanya ve Portekiz in yer ald yar mada Peru nun baflkenti 5- Bir meyve Eski M s r da günefl tanr s Gümüfl ün k saltmas 6- Radyum un simgesi Bir göz rengi Üvey olmayan 7- Napolyon un bir dönem sürgün yaflad ada Palamut bal n n irisi 8- simden isim ve s fat üreten ek Örülerek dokunan bir cins yün kumafl Omurgal larda, kol ve bacaklar 9- ürkçede kullan lan bir sonek stanbul da faaliyet gösteren perakende marketler zinciri Bir toplulu un, uygun ad m yürürken ç kard ses 10- fl, u rafl Hiçbir kelimenin bafl nda kullan lmayan harf Bir nota 11- Güreflte bir oyun Lantan n k saltmas Çabuk olarak 12- ümör Bir biliflim terimi Yavafl, a r. EKL F: Deniz ve banyo giysileri, mayo, bornoz. Adres: Subcontracting And Consultancy CenterH-1061 Budapest, Andrassy Ut 12 - Hungaria el: +36/ Faks: +36/ lgili: Sandor Karpati - Dos.No: EKL F: nflaat konular nda iflbirli i. Adres: Royaume Du Maroc., BP 529 Jnane El Harti Gueliz Marrakech el: Faks: Dos.No: EKL F: motor yedek parçalar, gaz ve dizel motorlar için pistonlar, hava kompresörleri. Adres: Hamenz For German echnological Industries (S.A.E.)., St.36, Block 248, 3 rd Industrial Zone, 6th Of October City, Giza Egypt el: Faks: Dos.No: EKL F: Günefl enerji sistemleri. Adres: Mevaco North Hellas S.A., 12 km Old National Road hessaloniki-kilkis P.R Sindos Greece el: Faks: lgili: Iordanis Kioupelis - Dos.No: EKL F: Örme giyim, yar de erli tafllar. Adres: Shree Suswanee Enterprises., ebhal, New-Road, P.O. Box: 974 Katmandu Napal el: Faks: E- Mail: lgili: Pawan Jain EKL F: Plastik eflya. Adres: Uniplast Sarl., 1, Rue Ramddane Cheikh Oran Alger el: / Faks: EKL F: Meyve, sebze. Adres: I.E.C.O. Sarl., Zone Industrielle Desserte 04 Chetouane lemcen Alger el: / Faks: / E- Mail: EKL F: Patates. Adres: Abed oufik Eurl., 16, Rue Mustapha Ben Boulaid SIG Mascara Alger el: / Faks: EKL F: K yafet. Adres: Alcost., Routte Des Aures BP 107 Bejaia Alger el: Faks: EKL F: K yafet Adres: Alcost., Routte Des Aures BP 107 Bejaia-Alger el: Faks: EKL F: nflaat malzemeleri Adres: Papirec., Quartier Lakhdaria? BP 133 El Harache-Alger el/faks: EKL F: Unlu mamuller Adres: Mondial Four Sarl., 18, Rue De lemcen Oran-Alger el: Faks: EKL F: M s r, m s r ya Adres: LLC-Altera-., 18028, Cherkassy, 138 Gramova Street? Ukrania el/faks: (804 72) /326985/ EKL F: omruk Adres: Al Walid Investment Group., 2A Solitaire ower Kornich Al Nil, Maadi, Cairo A.R.E. P.O.Box 554 -Egypt el: /220 Faks: /245 YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Piyasada fiyat düflünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince mal satan toptanc, spekülatör Bafll ca içece imiz 2- Ekonomide serbest rekabet 3- ABD eski Baflkanlar ndan Dwight D. Eisenhower n lakab Fiilden isim türeten ek 4- ekerle in ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli tafl t Selam anlam ndaki k saltma 5- Satrançta bir tafl Bir kumar oyunu 6- Bir yer bay nd r duruma getirildi inde, çevrede bulunan mülklerin de eri artt ndan ötürü, bunlar n sahiplerinden belediyece al nan para 7- Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eflit rütbedeki subay Kendi istek ve karar yla ifl görmeyip baflkas n n etkisinde olan kimse 8- Bir emir Birkaç türü birleflince molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ö eyi oluflturan parçac k lenme, beddua y l ndan beri ayakkab sektöründe faaliyet gösteren bir firma 10- Deprem konusundaki aç klamalar yla tan nan, Ü Maden Fakültesi ö retim üyesi Bir futbol kulübümüzü simgeleyen harfler 11- Pencere fiölen 12- Binek hayvanlar n n k llar n, derisini temizleme Nesneler için, niteli i iyi olmayan. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising CASPER B LG SAYAR Ülke orjini: ürkiye Kurulufl tarihi: 1991 Faaliyet alan : Bilgisayar montaj ve sat fl Sürekli bayilik ödemesi: Yok Bayilik almak için girifl tutar : yok Reklam katk pay : Yok Firman n verdi i destekler: abela, stand, ürün insert ve broflürleri, markayla ilgili afifl, stiker vb. görsel reklam dokümantasyonlar, kampanyalara yönelik olarak haz rlanm fl olan televizyon, radyo ve gazete kampanya reklam ve ilanlar. Bayilik flartlar : Casper bayisi olmak isteyen firman n yap sal olarak verilen sat fl hedeflerini gerçeklefltirebilecek ticari bir yap ya sahip olmas gerekmektedir. Adres: Sivritafl Sok. No: 16, Alp Han, Mecidiyeköy, stanbul, el: (212) Yetkili kifli: Süleyman Y ld z - URKEL Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2005 Faaliyet alan : elekominikasyon Firman n verdi i destekler: Personel e itimi, proje deste i Bayilik flartlar : En önemli beklenti, bayinin, bulundu u çevrede tan nan ve güvenilen bir yap da olmas ve iyi bir müflteri potansiyeli ile bu ifle odaklanmas. ürktel in ürün ve hizmetlerini sorumlu oldu u il ve co rafik bölgede süratle son kullan c - lara ulaflt rabilmeli bunun için baflta kendisi olmak üzere bir sat fl yap s ve kanal kurabilmelidir. Adres: Y ld zposta cad. Sinan Apt. No:36 D:9 Gayrettepe/ stanbul el: Faks: web: Yetkili kifli: Nilay Çavuflo lu AKIfiIR Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2000 Faaliyet alan : Bijuteri Bafllang ç sabit yat r m tutar : 100 bin YL Sürekli franchise ödemesi: Yok Franchise girifl bedeli: 20 bin dolar. Firman n verdi i destekler: Dizayn,ürün deste i,reklam, e itim. Bayilik flartlar : Hareketl al flverifl merkezleri ve ifllek caddelerde en az metrekare ma aza. Adres: Yetkili kifli: Celal Uzuno lu, el: MERKEZ BANKASI Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin SERBES P YASA Sat fl ABD Dolar Euro ng. Sterlin ALIN F YALARI Kapal çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet YAIRIM FONLARI NDEKS Fon ürü Bileflik Fon A ipi B ipi ürkiye'nin önde gelen tekstil flirketleri aras nda yer alan BEAfi, 4 y ll k AR-GE sonucunda gelifltirdi i yeni el örgü yünü markas ''sempati'' ile rekabet gücü ve karl l n art rd. Rekabetin k - z flt yurt içi ve yurt d fl pazarlarda teknolojiye yat r m ve yenilikçi fikirlerle rakiplerinin önüne geçmek amac yla ''yenilenin, yenilmeyin'' slogan ile nnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi ni bafllatan Gaziantep Sanayi Odas n n Baflkan da olan Nejat Koçer, kendi flirketleri BEAfi'ta da innovasyonu (de iflim-yenilik) uyguluyor. BEAfi Mensucat A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer, yapt aç klamada, BEAfi' n 4 y ll k AR-GE ve inovasyon sonucu ortaya ç kard yeni ve farkl bir ürün olan el örgü yünlerinin ''sempati'' markas yla pazarda yerini ald n söyledi. Çeflitli ham maddelerden meydana gelen el örgü yünü ipliklerin buharda fliflirildi ini anlatan Koçer, flöyle konufltu: ''Buharda fliflirmeyi her firma yapam yor. Bu, bugünden yar n günde ortaya ç - kacak bir çal flma de il. Uzun süreli bir Ar-Ge'nin sonucudur. pli- in içinde kulland m z yard mc maddelerin her biri ayr bir çal flman n ürünü. Buharda fliflirme ile ipli in dokusu daha yumuflak oluyor, katma de eri art yor. El örgü yününde gerek çeflit gerekse katma de er aç s ndan flu anda ürkiye'de en iyi yerdeyiz. 30'a yak n modelimiz ve her modelin en az 20 rengi var. 30 ayr ürün çeflidiyle yüzlerce renk, bask ve fantezi el örgü yünüyle gerek iç piyasada gerek d fl pazarda rekabetçi bir durumday z.'' Nejat Koçer, BEAfi' n üretim yapt bu pazarda kapasitesi ve SAYFA 5 ekstilde yenilikle rakiplerinin önüne geçti Shengen den vizesiz geçifl sviçre ve Lihtenfltayn da oturma izni olan üçüncü ülke vatandafllar Shengen e taraf ülkelerden vizesiz geçifl yapabilecek. AB Konseyi ve Parlamentosu nun ald karara göre; sçivre ve Lihtenfltayn'da oturma izni olan üçüncü ülke vatandafllar, AB'ye yeni üye olan Polonya ve Macaristan dan da 5 gün süreyle vizesiz geçifl yapabilecek. Sözkonusu 895/2006EC say l karar ile ayr ca Schengen ülkeleri ve AB'nin 10 yeni üyesinden (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya ve GKRY) karara taraf olanlardan vize veya ikamet izni olan üçüncü ülke vatandafllar n n ad geçen yeni üye ülkelerden transit geçifllerinde vizeden muaf olmalar öngörülüyor. BM Güvenceli haklar toplant s B irleflmifl Milletler Uluslararas icaret Komisyonu (UNCIRAL) in güvenceli haklara iliflkin toplant s 6 Kas m tarihinde O da yap lacak. Güvenceli fllemlere liflkin Etkin ve Verimli Bir Rejimin Oluflturulmas ; (UNCIRAL) in Güvenceli Haklara liflkin Çal flmalar isimli seminere yerli ve yabanc uzmanlar kat lacak. oplant ile saatleri aras nda O meclis Salonu nda yap lacak. piyasadaki yenilikçi rolü itibariyle yüzde 30'luk pazar pay hedefledi- ini belirtti. Koçer, flirkette 600 kifliyi istihdam ettiklerine iflaret ederek, flunlar söyledi: ''Üretti i fantezi iplik grubunda da 'betafancy' markas yla gerek iç pazara gerekse d fl pazara markal ürün pazarl yoruz. Özellikle inovasyon ürünlerinde talya ve spanya pazar nda söz sahibi iki büyük fantezi iplik üreticisiyle yapt - m z kurumsal iflbirli iyle bu pazarlara betafancy ürünler pazarl - yoruz. Bu firmalar bizim o pazar- zmir'in Bergama ilçesindeki jeotermal seralarda kullan lan sistemle sebzeler, topraks z ortamda, tamamen bilgisayar yönetiminde büyütülüyor. Bölgede say lar h zla artan modern seralara de iflik sektörlerden yat r mc lar da ilgi gösteriyor. zmir'de jeotermal kaynaklar n yo un olarak bulundu u Bergama ve Dikili ilçeleri, Manisa'n n urgutlu ilçesi, Denizli ve Ayd n illerinin baz bölgelerinde sera yat r mlar n n h zla devam etti i ifade edildi. Bergama ve Dikili'de birkaç y l öncesine kadar sadece 1 sera bulunurken 2006 y l nda 8 firman n sera yat r m na girdi i belirtildi. Bölgede Agrobay Serac l k Afi'yi kurarak modern serac l bafllatan Bayburt Grup Yönetim Kurulu Baflkan Hasan fientürk, inflaat sektöründe faaliyet gösterirken bölgedeki jeotermal potansiyeli gördü ünü ve serac l a yat r m yapmaya karar verdi- ini kaydetti. Yat r ma bafllad dönemde ilçede yerleflik büyük tar m iflletmelerinin serac l kla para kazan lamayaca n iddia etti ini ifade eden fientürk, flu bilgileri verdi: ''250 dönüm kapal alan üzerinde y ll k 7 bin ton domates, bin 500 ton Kaliforniya biberi üretiyoruz. 6 milyon avro olan ihracat m z gelecek y l 10 milyon avroya ç karaca z. Kapasitemizi bu y l dönüm daha art raca z. fiu anda dünyan n en büyük 5. seras y z y l nda sera alan n 600 dönüme ç kararak, dünyan n en büyü ü olmay hedefliyoruz. Domates ve G R fi M enilikçi fikirlerle rakiplerinin önüne geçmek amac yla ''yenilenin, Y yenilmeyin'' slogan ile nnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi ni bafllatan Gaziantep Sanayi Odas n n Baflkan da olan Nejat Koçer, kendi flirketinde de, innovasyonu (de iflim-yenilik) uyguluyor. Nejat Koçer, araflt rmaya ve yeni ürün gelifltirmeye verdikleri önemin meyvelerini toplad klar n anlatt. larda partnerimiz oldu.'' HEDEF M Z, FARK YARAMAK talya ve spanya'n n yan s ra ngiltere, Suriye, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Rusya, Suudi Arabistan, ran, Fas, M s r, Cezayir, Fransa ve H rvatistan'a ihracat yapt klar na iflaret eden Nejat Koçer, 2006 y l nda 10 milyon dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi. Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odas 'n n, firmalar n yenilikçi anlay flla üretim yaparak fark yaratmas ve rekabet üstünlü ü kazanmas için bu y l n bafl nda novasyon Vadisi Gaziantep Projesi'ni bafllatt - na dikkati çekerek, flöyle konufltu: ''Slogan m z 'yenilenin, yenilmeyin' olarak belirledik. Bu yolda da hedefimiz yine fark yaratmak. Yenilikçi olmak, de iflime h zl ayak uydurmak, özellikle tasar m ön plana ç kararak sanayimize yenilikçi bir vizyon sa lamak. Baflkalar kelebek olup uçarken, biz t rt l olarak kalamay z. De iflen dünyada biz de de iflmeliyiz. Küreselleflen dünyada en büyük ekonomik güç art k dizayn gücü, tasar m ve yenilikçiliktir. Art k, tek bafl na üretmek veya tonlarca üretmek ifle yaram yor. Katma de erli mal ortaya ç karmal.'' Bilgisayar yönetiminde domates üretimi Ücretsiz seri ilanlar ÜÜN mamulleri ithalat izin belgesi bulunduran bir yat r m orta aranmaktad r. Müracaat adresi: ULUSLARARASI Sigorta fiirketimiz bünyesinde tam zamanl çal flacak eleman aran yor. Beneluks Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd.fiti. el: S GORA kapsam nda meydana gelen, trafik ve ifl ve iflyeri kazas sonras oluflan kay p ve zararlar n giderilmesi için dan flmanl k hizmeti veriyoruz. Hasmer Hasar Yönetimi ve Dan flmanl k Hizmetleri A.fi. Kaliforniya biberinin yan nda marul, roka gibi yeflillik üretimine de bafll yoruz. Ürünlerimizi Avrupa'da esco gibi önde gelen market zincirlerine gönderiyoruz. alebe yetiflemiyoruz, ürün fiyat yla ilgili bir s k nt m z yok. Jeotermal serac l n baflar s n görünce ifle bafllarken bize (Kar edemezsiniz) diyenler de bu ifle yat r m yapmaya bafllad. nflaat, tekstil gibi art k eskisi karlar n sa lanamad sektörlerden giriflimciler de bu sektöre ad m att. ürkiye, bu geliflim h z yla çok yak n bir gelecekte serac l k merkezi olacak.'' Jeotermal kaynaklardan ç kan 100 derecelik suyla s t lan seralar n bilgisayar teknolojisiyle yönetildi ini kaydeden fientürk, bitkilerin tamamen bilgisayar ortam nda yetiflti ini ifade etti lan talepleriniz için: Faks: / E- Posta: veya / elefon: / / el: fi fili, Niflantafl, eflvikiye, aksim, Harbiye, Kurtulufl taki gayrimenkullerinizin kiral k, sat l k, devir ifllerinizde arac l k hizmeti verilir. el: pbx L M ED flirket devredilecektir. Cep: ÇEfi L ka t, karton nakit al n r. Cep: ÜRK firmalar n dünyaya tan tan rehberi ziyaret etmenizi ve firman z üye yapman z öneririz- VERG REHBER Dr.VEYS SEV Motorlu tafl tlar n kimlik tespiti kolaylafl yor Maliye Bakanl nca motorlu tafl tlar n akaryak t istasyonlar nda pompa ba lant l ödeme kaydedicicihazlar taraf ndan otomatik olarak tan nmas ve plaka numaralar n n kay t alt na al nmas için afl t Kimlik Birimi kullanmalar na yönelik çal flmalar tamamlanmak üzeredir. afl t Kimlik Birimi Karayollar rafik Kanununa göre trafik tescil kurulufllar taraf ndan kay t ve tescil zorunlulu u bulunan motorlu kara tafl tlar na monte edilen, tafl ta ait plaka numaras ve benzeri bilgileri haf zas nda muhafaza eden ve bu bilgileri akaryak t al m s ras nda pompalara ba l ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak ileten cihazlard r. Bu ba lamda söz konusu afl t Kimlik Birimi nin kullan m ile bundan böyle arac otomatik olarak tan yan ve arac n plaka numaras n alg layan ve kayda alan bir sistemin oluflturulmas sa lanm fl olacakt r. afl t kimlik birimi ve bu birimle ödeme kaydedici cihaz aras ndaki iletiflimi sa lamak üzere pompalar n ve ödeme kaydedici cihazlar n ba lant l ve birlikte alg lanmas na yönelik çal flmas n sa layan düzenek ise k saca afl t Kimlik Birimi Sistemi olarak tan mlanmaktad r. Sistem, akaryak t al m s ras nda pompa tabancas n n tafl t n yak t deposunun girifline yaklaflt r lmas yla çal flmaya bafllar ve tafl t kimlik biriminde programl bilgiler, tafl ttaki ve pompadaki cihaz vas tas yla do rudan ve otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktar l r. afl t kimlik birimi sistemi kullan larak gerçeklefltirilen akaryak t al m ifllemlerinin sonucunda, pompalara ba l ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak ç kacak fifllerin üzerinde tafl t kimlik biriminde programl bilgiler ile birlikte, otomatik tan mlamay ifade eden bir rumuz yer al r. Bu rumuz Maliye Bakanl taraf ndan konuya iliflkin olarak haz rlanan 363 s ra numaral Vergi Usul Kanunu genel tebli i tasla nda O olarak belirlenmifl bulunmaktad r. Sistemin unsurlar ndan olan tafl t kimlik birimleri afla daki özellikleri tafl yacakt r. afl t n plaka bilgisi ile motor ve flasi numaralar n ihtiva edecektir. Ödeme kaydedici cihazlarla iletiflim yapabilecek özellikle olacakt r. afl t n depo girifline kolayl kla ç kart lamayacak tarzda monte edilecek ve ç kart lmak istendi inde bir daha kullan lamayacak flekilde bozulacakt r. Üzerine kaydedilen bilgiler silinemeyecek ve yetkili kifliler d fl nda de ifltirilemeyecektir. Her tafl t kimlik birimi yurt genelinde bütün ödeme kaydedici cihazlarla iletiflim sa layacak özellikte olacakt r. afl t kimlik birimlerinin üzerinde kolayca ç - kart lamayacak veya silinemeyecek tarzda Maliye Bakanl ndan onay alan üretici veya ithalatç kuruluflu belirten bir ibare bulunacakt r. Maliye Bakanl taraf ndan konuya iliflkin olarak haz rlanm fl bulunan Vergi Usul Kanunu genel tebli tasla nda öngörüldü ü üzere Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre genel yönetim kapsam nda say lan idareler, köy tüzel kiflilikleri ve ürkiye de diplomatik statüde gelenlere ait tafl tlar, rayl sistemle çal flanlar ile ifl makinesi türünden araçlar hariç, trafik tescil kurulufllar nca kay t ve tescil zorunlulu u bulunan otomobil, motorlu bisiklet ve triportör gibi yük motosikletleri dahil motosikletler, minibüs ve midibüsler, otobüs, kapt kaçt, arazi tafl tlar, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon, çekici, traktör, özel amaçl tafl tlar (itfaiye, cankurtaran, cenaze araçlar ve benzerleri) afl t Kimlik Birimi kullanmak zorundad r. Söz konusu sistemin tarihine kadar tamamlanmas öngörülmektedir. Bu ba lamda tafl tlara kat lacak tafl t kimlik birimleri ve bu birimlerle iletiflimi sa layacak pompalar n ve ödeme kaydedici cihazlar n teçhiz edilece i cihazlar n üretim, ithalat, montaj, programlama ve servis hizmetleri, Maliye Bakanl ndan onay alan üretici veya ithalatç kurulufllar taraf ndan yerine getirilecektir.

6 SAYFA 6 O DAN 2464 say l Belediye Gelirleri Kanunu nun 12. maddesi ile Belediye s n rlar ile mücavir alanlar içinde yap lan her türlü ilan ve reklam n vergiye tabi oldu u düzenlenerek, Kanun un 14. maddesinde sözkonusu mükellefiyetin istisnalar düzenlenmifltir. Bu kapsamda gerçek ve tüzelkiflilere ait iflyerlerinin içine veya d fl na as lan ifl sahibinin kimli i ile iflin mahiyetini gösteren ve alan metrekareyi aflmayan fl ks z levhalar n vergiye tabi olmad hüküm alt na al nm flt r. Ancak bu hallerde alan metrekareyi aflan k s m için vergiye tabi olunmaktad r. Öte yandan; gerçek kiflilerin iç ve d fl kap lar na konan ve kimlik gösteren levhalar, ürkiye Radyo elevizyon Kurumu taraf ndan yap lan ilanlar ile gazete, dergi ve kitaplarda yap lan ilan ve reklamlar istisna kapsam nda olan ilan ve reklamlardan baz lar d r. lan ve Reklam vergisinin tabi oldu u tarife, ilan ve reklam n yeri, mahiyeti (el ilan, broflür, fl kl - fl ks z) gibi, konularda ayr ayr de erler öngörülmüfl olarak alt ve üst s n rlar itibariyle Kanunun 15. maddesinde düzenlenmifltir. Belediye meclislerinin kanunda yer alan bu alt ve üst s n rlar dahilinde haz rlad klar tarifelere göre y ll k olarak ve reklam veya ilan n her bir metrekaresi için tahsil edilmektedir. Bunun haricinde 2464 say l Kanunun 97. maddesi uyar nca; Belediyelerin sözkonusu reklam ve ilanlar ile ilgili olarak verecekleri hizmet karfl l nda asma, tahsis ve bak m ücreti almak yetkisi bulunmaktad r. Konuya iliflkin olarak tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e konan 31 Seri No.lu ebli de belediyelerin reklam ve ilan vergisi d fl nda asma, tahsis yahut bak m ücretlerinin ancak, ilgilisinin talebi halinde hizmetin sunulmas ile tahsil edilece ini belirtmifltir. Belediye gelirleri 6183 say l Amme Alacaklar n n ahsil Usulü Hakk nda Kanun uyar nca kamu alaca say lmakta ve özel tahsil usulü uygulanmaktad r. Reklam ve ilan vergisi mükellefleri ad na ilgili Belediyelerce reklam ve ilan vergisi tahakkuk ettirilirken, hizmet talep edilmedi i halde asma, tahsis ve bak m ücreti istenmesi halinde; 6183 say l Kanun un 58. maddesi uyar nca ödeme emrinin tebli inden itibaren 7 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açmak suretiyle bu ücretin iptalini istemek haklar vard r. Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmedi i takdirde bu ödeme emrinin içerdi i borç kesinleflece inden, sözkonusu ücretleri ödemekten baflka hukuki bir seçenek kalmamaktad r. stanbul icaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURA YALÇINAfi Genel Yay n Yönetmeni smail fien HUKUK KÖfiES Reklam ve ilan vergisi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Haber-Araflt rma amer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEM fi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFL O LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN SANBUL CARE E YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINA A R. O NUN GÖRÜfiLER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL R LEREK KISMEN YA DA AMAMEN KULLANILAB L R. Av. GONCAGÜL AVCI O Hukuk Birimi ABONE VE REKLAM AR FES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKC için YL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. SANBUL CARE ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda el: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: O Bilgi Sistemi: GRAF K-D ZG -BASKI: DÜNYAYAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar- SANBUL el: (0212) brahim Ça lar baflkanl ndaki O heyeti, çiflleri Bakanl Müsteflar ile görüfltü stanbul un güvenlik ihtiyaçlar anlat ld stanbul da artan h rs zl k ve gasp olaylar ile ilgili sorunlar n aktar lmas bu alanda yürütülen Bakanl k çal flmalar ndan bilgi al nmas ve önlemlerin görüflülmesi amac yla O Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Ça lar baflkanl nda, Meclis Üyelerinden oluflan O heyeti çiflleri Bakanl na bir ziyaret gerçeklefltirerek Müsteflar fiahabettin Harput ile görüfltü. Heyet Baflkan brahim Ça lar stanbul da yaflanan asayifl sorunlar na k saca de inerek stanbul Valili i ve Emniyeti ile O aras nda iyi bir diyalog oldu unu vurgulayarak, bu alanda geçmiflte oldu u gibi iflbirli ine haz r olduklar n belirtti. Ça lar konuflmas nda yürürlü e konan yeni uygulamalar sonucu yetkisizlikten dolay Emniyetin de baz olaylarda zor durumda kald n n fark nda olundu unu ifade ederek bu konuda çözüm üretmek gereklili ine dikkat çekti, gündemdeki mevzuat de iflikliklerinin de yak ndan takip edildi ini, bu süreci h zland rmak için Odan n üzerine düfleni yapmaya haz r oldu unu ve Odaca bir öneri paketi oluflturuldu unu sözlerine ekledi.ça lar, emniyet güçlerinin emek ve zaman kayb na neden olan baz alanlarda faaliyetlerin özel güvenlik kurulufllar na devredilmesi önerisini dile getirdi. stanbul icaret Odas Mali Müflavirler Meslek Komitesi taraf ndan sektörün sorunlar n n gündeme getirildi i bir zümre toplant s gerçeklefltirildi. Söz konusu toplant n n Oturum Baflkanl 'n yapan Mali Müflavir Meslek Komitesi Baflkan Mehmet ürker, gerçeklefltirilen zümre toplant s ile sektörün sorunlar n n dile getirilerek çözümü üzerinde çal flmalar gerçeklefltireceklerini ifade etti. oplant ya konuflmac olarak kat - lan stanbul Vergi Dairesi Baflkanl 'ndan Hakk Koçak ürkiye'de 29 ilde vergi dairesi baflkanl oldu unu ve bunlardan birinin de stanbul'da yer ald na Görüflmede söz alan O Meclis Üyeleri de özetle flu hususlar dile getirdiler. Parçalanm fl aile çocuklar çocuk suçlular aras nda önemli bir oran oluflturmaktad r. Ancak bas n özellikle televizyon programlar bu parçalanmaya yol açar mahiyettedir. RÜK arac l ile gerekli önlemler al nmal d r. Polisin yaflam seviyesini iyilefltirici önlemler al nmal d r. Özellikle stanbul da görev yapan Emniyet görevlileri biryandan geçim s k nt s ile u raflmaktad r. de indi. Koçak mal ve hizmet ihraç edilmesindeki KDV uygulamalar na de inerek bu konuda kat l mc mali müflavirlerin karfl - laflt klar s k nt ve sorular n dinleyerek neler yapmalar gerekti ini ifade etti. stanbul Ba -Kur l Müdürü Haluk Caner, bu gün emekli sand, SSK ve Ba -Kur'un birleflti- ini ve bu kurumlar n bu gün devreden kurumlar olarak çal flmalar na devam ettiklerini ifade etti. Ard ndan Caner kat l mc lar n Ba -Kur'la ilgili olarak sorular n yan tlad. Daha sonra konuflan O Sicil ve escil fiubesi fiefi Hür Yalç nkaya özellikle flirket unvanlar nda faaliyet gösterilecek ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI AB projeleri için baflvuru formlar : Faaliyet Program -4 Baflkan Yard mc s brahim Ça lar baflkanl ndaki O heyeti, Müsteflar fiahabettin Harput ile. Bu hafta AB mali yard mlar için baflvuru formlar n n haz rlanmas sürecinde faaliyet programlar ile bütçe iliflkisine de inmek istiyoruz. Profesyonel hayatta da oldu u gibi bütçeler aktivitelere göre tahsis edilir, aktiviteler de amaçlara göre programlan r. Bu do rultuda AB mali yard mlar için haz rlad m z projelerde amaç faaliyet iliflkisi kadar amaç bütçe iliflkisinin de do ru bir flekilde kurgulanmas gerekir. Burada dikkatli olmam z gerektiren bir baflka husus da flu ki, e er proje baflvuru formunda bir faaliyet yapmay taahhüt edip, bu faaliyet ile ilgili maliyetlere bütçenizde yer vermezseniz, size hibe sa layacak olan kurulufl faaliyeti yapman z bekler ancak maliyetleri karfl lamaz. Di er yandan bütçede yer alan bir gider e er faaliyetlerle iliflkilendirilmez ise bu gideri de bütçenizden ç kar r ya da bu flekildeki eksikliklerin çok olmas durumunda proje baflvurunuz red de edilebilir. Bu noktada Avrupa Birli i mali yard m programlar na baflvuruda bulunmak isteyen okuyucular m za temel önerimiz faaliyetler tam olarak programlanmadan bütçe ile ilgili çal flmalar n bafllamamas. Öncelikle faaliyetlerimizi amaçlar m z fl nda netlefltirelim ard ndan bu faaliyetler do rultusunda gerekli olabilecek insan kayna, ekipman, seyahat, tafleron giderleri vs. gibi maliyetleri ve bunlar n bedellerini planlayal m. Aksi takdirde projemizin kabul edilmemesi ya da edildi i durumlarda uygulamada zorluklarla karfl karfl ya kalmam z söz konusu olacakt r. olan sektörün isminin yer almas gerekti ini ve benzer unvanl flirketlerin tescillerin de bakanl kça durduruldu unu ifade ederek bu konudaki tebli e uyulmas gerekti ini ifade etti. Yalç nkaya ard ndan mali müflavirlerin sicil memurlu unda karfl laflt klar s k nt lar dinleyerek yapabilecekleri üzerinde durdu. Daha sonra söz alan O Meclis Üyesi Refik Arkan toplant n n sonunda genel bir de erlendirme konuflmas yaparak flunlar söyledi. "ebligat kanunun de- iflmesi laz m. Kay t d fl l n önlenmesi için biz sonuna kadar mücadele edece iz. Eminönü iflportac larla dolu. Biz maalesef Çeteleflme konusunda do ru ve acil önlemler al nmal d r. Emniyet güçlerini meflgul eden baz alanlarda ki faaliyetlerin özel güvenlik flirketlerine devri için gerekli mevzuat de ifliklikleri gerçeklefltirilmelidir. stanbul da yo unlaflan kaçak iflçiler konusunda etkin önlemler al nmal d r. Cezalar cayd r c olmal d r. stihbarat çal flmalar na özel önem verilmelidir. Mali Müflavirlerin yaflad klar s k nt lar masaya yat r ld düzenli mükellefleri kaç r yoruz. Yerli iflportac lar bir yana art k ithal iflportac lar m z da var. Vergisini ödeyen düzenli çal flan mükellefin dükkan n n önünde sat fl yapan iflportac lar haks z rekabeti getiriyor. nsanlar sigortal olmak istemiyor çünkü buralarda hastahaneler için alt ay sonras na randevu veriliyor. Bunun için sigortal olmaktansa aç ktan maafl almay tercih ediyor. Ayr ca özel sa l k sigortas özel gider kapsam na al nmal. Vergi levhalar kald r lmas hiç bir faydas yok. Herkesten ekonomik gücüne göre vergi al n r. O nedenle VIP vergi dairesi uygulamas n do ru bulmuyoruz." O UZ DEM R Zile de AB kurslar tam gaz Zile Belediyesi ve GOP Zile Dinçerler urizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksek Okulu nca ortaklafla yürütülen Avrupa Birli i destekli urizm e itimi kurslar na ilgi büyük yafl gurubu lise ö rencileri ve ev han mlar na yönelik bafllat lan kurslarda mahalli yemekler kat hizmetleri, servis hizmetleri, yabanc dil ve resepsiyon konular nda uzmanlar taraf ndan e itim veriliyor. Hafta sonlar verilen kurslarda, turizme aç lmay hedefleyen Zile de urizmin ihtiyac olan kat, mutfak ve servis hizmetleri için alt yap ya eleman yetifltirilmesi hedefleniyor. Dinçerler urizm flletmecili i Yüksek Okulu Müdürü Doç. eoman Duman "Kurslar m za umdu umuzdan çok ilgi oldu. Hatta yedekte birçok ö rencimiz var ama say k s tl oldu u için maalesef birço unu alamad k. Umuyorum ki bu kursiyerlerimiz AB sertifikas alarak hepsi ifl güç sahibi olacak. Zile de turizmde hak etti i pay alacakt r" dedi yafl lise mezunu 25 genç ve 30 tane ev han m proje kapsam nda kurs görüyor. Projenin ikinci k sm nda yerel giriflimcilere turizm konusunda bilgilendirilerek urizm yat r mlar yapt rmak. Bu amaçla turistik geziler düzenlenece ini belirten Zile Belediye Baflkan Murat Ayval o lu ile konufltu umuzda "Zile tarihi dokusu, kültürü ve folklorik özellikleri ile turizm için bulunmaz bir belde. Ama bugüne kadar ihmal edilmifl ve hak etti i yere gelememifl. Bizde belediye imkanlar ve AB destekli projelerle bu k s r döngüyü k rmak istiyoruz. Bu amaçla çal flmalar m z devam edecektir" dedi. Proje Avrupa Birli i nden Euro destek ald ve bizce Anadolu da yerel yönetim ve üniversite iflbirli inin güzel örneklerinden biri AB nin burada verdi i deste in pay bu projenin baflar s için yads namaz bir gerçek. O Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken Sanayi, AB Çerçeve Program ndan tam yararlanamad AB çerçeve programlar ulusal koordinasyon görevini yürüten ÜB AK, bilgi ve iletiflim teknolojileri alan nda proje yazmalar için ürk araflt rmac lar n bilgilendirmek amac yla stanbul'da ''7. Çerçeve Program Projeleri Haz rlamak için eknik, dari, Mali ve Hukuki Konular'' bafll kl bir e itim semineri düzenledi. Seminerde bir konuflma yapan stanbul icaret Odas ( O) Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken, ürkiye'nin bir önceki çerçeve programdan dahil oldu u tarihin geç olmas ve proje baz ndaki tecrübesizlikler nedeniyle yeterince yararlanamad n belirtti y l nda yeniden tarif edilen Lizbon kararlar ile farkl bir boyut kazanan ve bir öncekine göre bütçesi yaklafl k 4 buçuk kat art r lan 7. Çerçeve Program n n ürkiye için büyük önem tafl d n vurgulayan Erken, ''Her y l bir öncekinden daha baflar l geçiyor. Sanayi kurulufllar m z n projelere kat l m nda da art fllar yaflan yor'' dedi. Erken, teknoloji gelifltiren bir ülke olmak için gereken en önemli iki unsurun yetiflmifl insan gücü ve AR-GE ye ayr lacak olan mali kaynaklar oldu unu sözlerine ekledi. Seminerin aç l fl nda konuflan ÜB AK Baflkan Yard mc s Ömer Anla an, 2004'te oluflturulan Bilim ve eknoloji Stratejisi kapsam nda yüzde 0,67 olan GSY H'den AR-GE'ye ayr lan pay n, 2010 y l nda yüzde 2'ye yükselmesinin planland n belirterek, 27 bin olan araflt rmac say s n n ise 2010 y l nda 40 bine ulaflmas n n hedeflendi ini anlatt. Hindistan dan ticari iflbirli i ziyareti Hindistan Mumbai Dünya icaret Merkezi Baflkan Yard mc s ve beraberindeki heyet stanbul icaret Odas n ziyaret ederek iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde çal flmalar n art r lmas n istedi. Mumbai Dünya icaret Merkezi Baflkan Yard mc s Vijay Kalantri, bunun için çal flacaklar n ve yeni heyetlerle ürkiye yi ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti. stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kopuz da, ürkiye ile Hindistan aras ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin özellikle 2002 y l ndan itibaren geliflme gösterdi ini ve 2002 y l nda Hindistan ile olan ticaretimizin önceki seneye göre yüzde 48 artt n ifade ederek konuflmas n flöyle sürdürdü: Önümüzdeki dönemde ifllenmifl g da sanayi, inflaat, tekstil ve tekstil makineleri, otomotiv yan sanayi, elektronik ve yaz l m s nai kimyasallar, petro-kimya ürünleri, gemi inflaat, turizm gibi sektörlerde geliflme potansiyeli oldu- unu düflünmekte ve bu alanlardaki iflbirli imizi gelifltirmeyi arzu etmekteyiz. Ülkemize gelen yabanc sermaye günden güne artmaktad r. Bu itibarla Hindistanl yat r mc lar da ülkemizde görmekten memnunluk duyar z. Santral parçalar n n yerli yap m ele al nacak Elektrik Üretim Afi Genel Müdürlü ü (EÜAfi), termik santralar için gerekli olan yedek parçalar n yerli yap m imkan n n ele al - naca bir toplant düzenliyor. ürkiye Odalar ve Borsalar Birli i nden al nan bilgiye göre, 7 Kas m 2006 Sal günü saat da Ankara daki EÜAfi Genel Müdürlü ünde yap lacak olan toplant ya konuyla ilgili firmalar m z n kat l - m bekleniyor.

7 SAYFA 7 EKNOLOJ 2006 da PC lere 4 milyon virüs bulaflt Microsoft un yay nlad güvenlik raporuna göre, uzaktan kontrol eden kötü niyetli yaz l mlar Windows PC leri tehdit etmeye devam ediyor. Raporda, 2006 y l n n ilk yar s nda 43 bin yeni tür zararl yaz l m n bulundu- unu aç klad. Microsoft ayr ca, Windows PC lere yönelik en büyük tehdidin, bulundu- u yerin tespit edilmesi çok zor olan Zombiler oldu unu söyledi. Raporda, bu y l n ilk yar - s nda, 4 milyon Windows PC nin kötü niyetli yaz l mlardan etkilendi i, bunlardan 2 milyon tanesinde uzaktan kontrol edilen kötü niyetli yaz l m bulundu u belirtildi. Bu, oldukça yüksek bir rakam olmas na ra men, 2005 y l n n ikinci yar s na göre azalma var. Microsoft 2005 y l nda, virüs bulaflm fl PC lerin yüzde 68 inin ruva ad verilen ve uzaktan kontrol edilebilen virüslerden etkilendi ini aç klam flt. Bu tür bir ruva at n n bulaflt bilgisayarlara genellikle Zombi ad veriliyor ve bu bilgisayarlar kötü niyetli kifliler taraf ndan spam yaymak ya da siber sald r bafllatmak için kullan l yor. Hacker lar ayr ca, bilgisayar sahiplerinin verilerinin çal yorlar, bilgisayarlara spyware ve adware programlar yüklüyorlar ve böylece bu programlar üretenlerden para al yorlar. Uluslararas ticaretteki karfl l kl sorumluluklar anlat lacak stanbul icaret Odas nda ( O) 10 Kas m 2006 tarihinde, Milletleraras Mal Sat fl Sözleflmelerine liflkin 1980 arihli BM Antlaflmas nda Sat c n n ve Al c n n Hukuki Durumu ve Sözleflme hlallerine Uygulanacak Yapt r mlar (Viyana Sat fl Antlaflmas ) adl bir seminer düzenlenecek. Seminerde Viyana Sat fl Antlaflmas alan nda uzman olan Prof. Dr. Rudolf Welser ve Prof. Peter Winship, Antlaflma da sat c ve al c n n hukuki durumu ile sat fl sözleflmesinin ihlali halinde uygulanacak yapt r mlar irdeleyecek. Viyana Antlaflmas ndan sonra gerçeklefltirilen, Milletleraras Mal Sat fllar nda emsil Hakk nda Antlaflma ile (Cenevre) Milletleraras Mal Sat fllar - na Uygulanacak Hukuk Hakk nda Antlaflma ya iliflkin diplomatik Konferanslara ürk delegesi olarak kat lm fl olan Prof. Dr. Ergun Özsunay ise sözkonusu Antlaflma n n belirgin özelliklerini aç klayacak. Seminer, ile saatleri aras nda O Meclis Salonu nda yap lacak Hubble uzay teleskobu kurtar lmay bekliyor NASA, daha önce kaderine terk etme karar ald Hubble uzay teleskobunu kurtarmaya karar verdi. Yörüngedeki teleskobun onar lmas için bir uzay meki i gönderilmesiyle ilgili plan, NASA baflkan Michael Griffin taraf ndan onayland. Meki in 2008 y l nda bu göreve ç kabilece i tahmin ediliyor. 16 y ld r yörüngede bulunan Hubble'deki ar zan n giderilmesine yönelik uzay meki i seferi, 2003'deki Columbia meki i facias üzerine iptal edilmiflti. NASAeski baflkan Sean O'Keefe, mekik uçufllar n n, uluslararas uzay istasyonunun inflas çal flmalar yla s n rl kalmas karar alm flt. Onar mdan sonra Hubble, 2013 y l na kadar görev yapabilecek. Onar m faaliyetleri s ras nda teleskoba iki kamera tesisat eklenecek, bir çok hassas cihaz yenilenecek. Bu onar m n yap lmamas halinde Hubble'un hassasiyetini 2009 veya 2010 y llar nda büyük ölçüde kaybetmesi bekleniyor. ugün ülkelerin ekonomik olarak güçlen- B melerinde en önemli etkenlerden biri teknolojiye yap lan yat r mlar. eknolojik geliflmeleri zaman nda ve do ru olarak takip eden ve globalleflen ekonominin h z na yetiflebilen flirketler bir ad m önde gidiyor. fiirketleri bir ad m öne tafl - yan en önemli enstrüman ise bilgi. Bilgiyi en iyi pazarlayabilen unsur ise yaz l m programlar. ürkiye de bu konunun önemini kavrad ve hatta yaz l m ihracat için kollar s vad. stanbul icaret Odas n n ayl k tovizyon Dergisi nin Ekim say s nda yay nlanan habere göre, bir çok kurum bu konuda çal flmalar n sürdürüyor. Çünkü ürkiye de yaz l m sektörü milyon dolar düzeyinde büyüklü e ve yaklafl k 35 bin çal flana sahip. Günümüzde ortalama 500 bin ile 1 milyon dolar aras nda ihracat yap l yor. Sektör temsilcileri yak n zamanda ihracatta kayda de- er bir art fl gözlenmeye baflland n ve art fl n da flu an için milyarlarca dolarl k yaz l m ihracat yapan Hindistan, Amerika ve srail gibi ülkelerle boy ölçüflemese de, sektör geliflerek büyümeye devam edece inden umutlu. 80 li y llar n ortalar nda oldukça az say da yaz l m flirketi var iken, günümüzde 1000 civar nda flirketle Avrupa ve Amerika ya ihracat kap lar m z önemli ölçüde aç ld. ürkiye yaz l m sektörünün dünyaya aç lmas için ciddi çal flmalar içinde olan Yaz l m Sanayicileri Derne i (YASAD) Baflkan Gültekin Günal sektör için gereken deste in verimli ürkiye yaz l m sektörü, Hindistan, Amerika ve srail gibi ülkelerle boy ölçüflebilecek noktaya gelmeyi hedefliyor. 35 bin çal flana sahip olan sektörünün ata n istikrarl bir flekilde devam ettirmesi halinde ihracat rakam n n 1 milyar dolara ç kabilece i belirtiliyor. Yaz l mc lar n hedefi dünya markas olmak EM NE NCE MENDEKL Devletin yerel yaz l m sanayini ve markalaflmay desteklemesi, büyük dünya markalar oluflturmas Biliflim sektörü için yeterli miktarda insan gücü yetifltirilip, mevcut üniversitelerin ve ileride kurulacak vak f ve devlet üniversitelerinin biliflim alan nda teflvik edilmeleri bir biçimde al nmas durumunda ihracat rakam n n 1 milyar dolara çok rahat ulaflaca na inan yor. Bunun içinde yaz l m endüstrisinin daha çok desteklenmesi ve daha güçlü bir konuma getirilmesi yeterli olacak. Çünkü yaz l m sektörü özellikle ihracatta markalaflmaya do ru h zla ilerliyor. YASAD Baflkan Gültekin Günal, ürkiye de bilgisayar yaz l m üreten kifli ve kurulufllar n ç karlar n korumak, yaz - l m sektörünün geliflmesi için iflbirli i yapmak üzere kurulduklar n ifade ederek, Biz YASAD, olarak yaz l m sektörümüzün arzu edilen seviyeye ulaflabilmesi için yap lmas gerekenleri; biliflimin geliflimine olan bak fl n bir ülke hedefi haline gelmesi, devletin yerli yaz l m sanayini ve markalaflmay desteklemesi, büyük dünya markalar oluflturmas, global pazarlama kabiliyetinin gelifltirilmesi, yabanc dil bilgisinin Güçlü bir yaz l m sektörü için Giriflimciyi destekleyecek giriflimcilik ve yarat c l k önlemleri al nmas fiirket baz nda Ar-Ge teflvikiyle beraber uluslararas pazarlama teflviklerinin tan mlanmas ve uygulanmas Yurtd fl flirketlerinin ülkemizde aksiyon almas için modeller üretilip gelifltirilmesi ütün vatandafllara aç k olacak ve yetiflkinlerin internete eri- B flimi sa layacak olan ''Kamu nternet Eriflim Merkezleri'' geliyor. Merkezlerden, çal flanlar ve iflsizler baflta olmak üzere, ev kad nlar ve k zlar ile emeklilere internete eriflim hizmeti sa lanacak. Gelecek y l bafllat lmas ve 9 ayl k sürede bitirilmesi planlanan projenin maliyeti ise yaklafl k 66 milyon avro olacak. Kamu nternet Eriflim Merkezleri, yetiflkinlerin bilgisayar kullan m ve internet ba lant s ihtiyaçlar n karfl layacak, yetiflkinlere bilgi iletiflim teknolojisi e itimi verilebilecek ortam sa layacak. Yetiflkinlerin e-devlet, e- e itim, e-bankac l k, e-al flverifl gibi alanlar etkin kullan m için yönlendirilmesini de imkan tan yacak. Bir Merkez ayn anda 20 yetiflkin bilgisayar ve internet ba lant s imkan na sahip olacak. Bu çerçevede haftada yaklafl k 560 yetiflkin ihtiyac na göre bilgisayar kullanabilecek. Bunun yan nda bir merkezde 1 y l boyunca 1000 kiflinin e itim alabilmesi öngörülüyor. Her merkezde 21 bilgisayar ve buna iliflkin masa sandalye bu- yayg nlaflt r lmas, üniversitelerde al nmas gereken aksiyonlar ve devletimizin projelere destek üretmesi fleklinde öngörmekteyiz. Ülkemizin, global pazarda yerini almas elbette mümkündür. Bunu gerçeklefltirmek için ilk planda üretim kapasitesi yükseltilmelidir fleklinde konufluyor. DM ÇALIfiMA GRUBU Yaz l m ihracat n n art r lmas için çal flmalar n sürdüren kurumlardan biride D fl icaret Müsteflarl bünyesinde kurulan Biliflim ve Yaz l m hracat Çal flma Grubu. Grup Gelece imiz için Biliflim ve Yaz - l m hracat slogan yla çal flmalar n sürdürüyor. Söz konusu grubun hedefleri aras nda ülkemizin üretilen yaz l m ürünlerinin ihraç edilebilir yaz l m ürünlerine dönüfltürülmesine yönelik destekleyici mekanizmalar n oluflturulmas, biliflim ve yaz l m alan ndaki ürün ve hizmet ihracat n n Uluslararas pazarlama için hedeflenen belli ülkelere özgü modeller yarat lmas hraç edilecek yaz l m ürünlerinin kalite testlerinin yap lmas flart eknoloji Borsas n n oluflturulmas Yaz l m ve hizmetlerinin ihracat na yönelik yasal düzenlemelerin yap lmas Halka aç k internet merkezleri geliyor lunacak, ayr ca 1'er adet olmak üzere projeksiyon cihaz, lazer yaz c, digital internet kameras ve çoklu ortam kütüphanesi yer alacak. Kamu nternet eriflim Merkezleri, halk e itim merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, e-devlet hizmeti verecek hastane ve fi-kur binalar gibi yerler, yerel yönetim binalar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde kurulabilecek. Bu arada 4 bin 500 adet kamu internet eriflim merkezinin kurulmas hedeflenirken, projenin toplam 66 milyon avroya ulaflmas bekleniyor. B art r lmas, yaz l m n ihraç edilebilir mal statüsüne kavuflmas için gerekli yasal düzenleme için çal flmalar n yap lmas, biliflim ve yaz l m alan ndaki teknoloji üretimlerinin geliflmesi, biliflim teknolojilerinin kullan - m n n yayg nlaflt r lmas ve palana destek olunmas, ülkemizde üretilen biliflim teknolojileri e yaz l mlar n d fl pazarlara aç lmas bulunuyor. KAMA DE ER YÜKSEK Çal flma Grubu nun kuruldu u 2004 y l ndan 2006 y l bafl na kadar Baflkanl n yürüten ve bugün YASAD n "Biliflim ve Yaz l m hracat "ndan sorumlu olan Ertan Barut, biliflim sektörünün katma de eri ve verimlili i yüksek bir sektör oldu unu ifade ederek, Gelifltirilen bir yaz l mda yüzde oran nda yurtiçi katma de- er yaratmak mümkündür. Bu yüzden üretimi ve ihracat kapsam nda döviz kaybettirmeden döviz kazand racak bir sektördür. Biliflim sektöründe kifli bafl na yarat lan katma de- er ve elde edilen sat fl de eri herhangi bir üründen daha yüksektir. Gerek Yat r m ve hracat teflvikleri, gerek ise istihdam ve vergi politikalar - n n yaz l m sektörüne göre flekillendirilmesi ürkiye'nin ihracat yap s n da, olumlu yönde etkileyecektir fleklinde konufluyor. Sera gaz emisyonu artt irleflmifl Milletler, geliflmifl ülkelerin küresel s nma sebebi sera gaz emisyonunun artt - n aç klad. Küresel s nmaya neden olan sera gaz sal n m nda 1990 ölçüt y l kabul ediliyor y l nda Sovyetler Birli i?nin çökmesiyle, kötü teknolojiler nedeniyle atmosferi kirleten birçok Sovyet fabrikas kapat lm flt. Bu nedenle, 1990?dan sonraki y llarda sera gaz sal n m nda ciddi bir düflüfl yaflanm flt. Ancak, bu ülkelerin ekonomilerinin tekrar canlanmas yla gaz sal n m yeniden artt. 41 endüstriyelleflmifl ülkenin atmosfere sera gaz sal n m, 4 y l içinde yüzde 2.4 orannda art fl gösterdi. BM, interneti masaya yat r yor Birleflmifl Milletler (BM), internetin gelece ini Atina da yap lan bir konferasla ele alacak. lk kez düzenlenen nternet Yönetimi Forumu na (Internet Governance Forum), e yak n hükümet temsilcisi, sivil toplum örgütleri, yaz l mc lar ve internet yay nc lar kat l yor. IGF in BM ad na düzenlemesini yürüten Nitin Desai, BBC ye yapt aç klamada farkl kültürlerden internet yurttafllar n n ortak sorunlar ve yaklafl m yollar n arayaca n ifade etti. Birleflmifl Milletler in ilk kez düzenledi i internet konferans nda, sanal ortamda fikir özgürlü ü, a güvenli i ve ABD nin terörle mücadelede internete müdahalesi tart fl lacak. Konferanstaki konuflmalar, a güvenli i, çeflitlilik, aç kl k ve eriflim özgürlü ü ana bafll klar nda yap lacak. Spam-postalar, sibergüvenlik, eriflim özgürlü ü ve internet ortam nda ifade özgürlü ü gibi konular en çok tart fl lacaklar aras nda yer al yor. Özellikle ran ve Zimbabve, BM flemsiyesi alt nda fikir özgürlü ünün denetlenmesini talep ediyor, ancak bu istek BM üyelerince kabul görmüyor. Uluslararas Af Örgütü, ran ve Zimbabve nin internetteki yay nlar kontrol alt na alma çabalar n k nam flt. Latin alfabesinden baflka alfabeler kullanan toplumlar n internete entegrasyonu da BM flemsiyesi alt nda tart fl lan konulardan biri. ABD N N ROLÜ VE ICANN N ÖZERKL Öte yandan, birçok delege, internetteki alan adlar n n yönetiminden sorumlu ICANN i de tart flmaya açmak istiyor. ABD nin terörle mücadelesinde internetin rolü, internetin gözetimi de tansiyonu yüksek konulardan. Uluslararas arenada konu internet oldu unda Brezilya, Hindistan, Çin ve Afrika ülkeleri genellikle ABD ile karfl karfl ya geliyorlar. Geliflmekte olan ülkeler ABD nin internet üzerinde çok yüksek denetim uygulad n düflünüyor. Avrupa Birli i nin bu konuyla ilgili pozisyonu ise, ABD nin ICANN e müdahalesini minimuma indirmesi yönünde. Avrupa Komisyonu biliflimden sorumlu üyesi Viviane Reding, s k s k ABD nin ICANN i özerk b rakmas gerekti ini vurguluyor. Microsoft, Çin den çekilebilir Microsoft un üst düzey yöneticisi Fred ipson, BBC ye verdi i demeçte gayr demokratik rejimlerle yönetilen ülkelerde çal flmaya devam edip etmeme konusunun flirket içinde masaya yat r ld n, Çin den çekilmenin gündeme geldi ini belirtti. Birleflmifl Milletler in düzenledi i internet konferans nda söz alan ipson, Çin de ifller kötülefliyor, bu ülkedeki varl m z yeniden düflünmek durumunday z diye konufltu Microsoft un bir tepe yöneticisine göre, dünyan n en büyük yaz l m flirketi Çin gibi demokratik olmayan ülkelerde faaliyetlerini dondurmay masaya yat rabilir. Verdi i bilgilerin kiflisel gözlemi oldu unu vurgulayan ipson flöyle devam etti: Çin de internet kullan c lar n n sürekli dava edilmesi flirket içinde rahats zl k yarat yor, bir süre sonra bu kabul edilemez bir hal alabilir. Bizim üzerimizde Çin hükümetinin kendi halk - na yapt n n bir s n r olmal, s n r afl ld nda ise karar bizimdir. CISCO VE MICROSOF ELEfi R L YOR ipson n yan s ra söz alan internet a flebekelerinin altyap s sa lay c s Cisco nun tepe yöneticilerinden Art Reilly de, büyük flirketlerin Çin de ifl yapabilmek için demokrasiden ödün verdikleri elefltirisini yan tlad. Örne in Cisco, Çin e satt router ekipmanlar n hükümet taraf ndan kullan c lar n deflifre edilmesinde kullan ld yönünde elefltiriliyor. Microsoft ise internetteki bloglar sansürledi i için k nan yor. nsan haklar örgütleri, Çin gibi anti-demokratik rejimlerin Cisco nun router lar n kullan c lar n aleyhinde de erlendirdi ini vurguluyor. Reilly, Çin e di er ülkelerden farkl bir ürün satmad klar n söylerken, ipson da flirketlerin ifl yapt klar ülkelerin kurallar na uymalar gerekti- inin alt n çizdi. ipson e göre, internet aç k toplumu gelifltiriyor bu nedenle hükümetlere tehdi oldu u yönünde fikrin güçlenmesi de olumsuz bir geliflme.

8 DIfi CARE VE GÜMRÜK MEHME M. YILMAZER Basitlefltirilmifl gümrük ifllemleri Gümrük idarelerinde yürütülen d fl ticaret ifllemlerinin yo unlu u, di er ifllemlerin çeflitlili i ve ifllemin önceli i baz durumlarda farkl belgelerin beyanname olarak kabul edilmesini ve baz belgeler olmasa bile ifllemin sonuçland r lmas zorunlulu unu ortaya ç karm flt r. üm gümrük ifllemleri ayn önemde ve boyutta de ildir. Baz ifllemlerin ticari ithalat veya ihracat konusu olan eflyaya iliflkin ifllemlere göre daha basit olmas veya Gümrük idaresinin kanun ve mevzuata göre gerekli gördü ü özel ve genel koflullar yerine getiren firmalar n ifllemlerinin k sa sürede sonuçland r lmas hem bürokrasiyi azaltacak, hem de bu konuda do abilecek yak nmalar ortadan kald racakt r. Bu durum bizim kabul etti imiz uluslar aras sözleflmelerinde bir gere idir. Gümrük prosüdürleri; güncel, uygun ve basit yani uygulanabilir olmal d r. Ancak, beyan, basitlefltirilmifl usulle yap lm fl olsa dahi hukuki sonuçlar itibariyle beyan sahibini ba layaca unutulmamal d r. Basitlefltirilmifl Gümrük ifllemleri 4458 say l Gümrük Kanununun 71. maddesinde tan mlanm fl ve buna göre ç kar lan yönetmelik, tebli i ve genelgelerle uygulamaya aç kl k getirilmifltir. Buna göre basitlefltirilmifl usullerden eksik bilgi ve/veya belge ile beyan ve ifllem yapt rabilmek için Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi sahibi olmak gerekmektedir. Bu belgeyi alabilmek için gümrük yönetmeli- i ve bu konu ile ilgili ç kart lan gümrük tebli indeki genel ve özel flartlar n yerine getirilmesi gerekiyor. Genel flartlarda, flirketlerin Yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin %10'undan fazlas - na sahip olanlar ile gümrük ve d fl ticaret ifllemlerinde temsil yetkisini haiz flirket mensuplar n n durumlar, flirketlerin ödenmifl sermaye tutarlar,çal flan personel say s, özel koflullarda ise d fl ticaret kapasiteleri, bir önceki takvim y l itibariyle gerçeklefltirilen ithalat ve ihracat gümrük beyanname say lar, ithalat-ihracat tutarlar gibi veriler dikkate al nmaktad r.baflvuru sahiplerinin talep ve durumlar na göre A,B,C S n f Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi Gümrükler Genel Müdürlü ünce kendilerine verilmektedir.belgenin geçerlilik süresi iki y ld r. Belge sahiplerinin basitlefltirilmifl kontrol yöntemine göre yap lan ifllemleri; Risk kriterlerine göre, belge kontrolü ve fiziki muayene yap lmadan eflyalar teslim edilir.eflyan n tesliminden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerekti inde eflyan n fiziki muayenesi imalathane, fabrika, özel depo, iflyeri ve benzeri yerlerde yap l r. Belge sahiplerine eksik bilgi ve/veya belge ile beyan hakk tan n r. Belge sahibi kifliler, orijinal fatura, A.R dolafl m belgesi ve EUR.1 dolafl m sertifikas, ödeme flekli gere i ibraz gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile menfle flahadetnamesi belgelerinden bir veya daha fazlas n n eksik olmas halinde, eksik belge ile rejim beyan nda bulunabilirler.yap lan ifllemlerin özelli ine göre teminatl ifllemlerde toplam teminat n %1 ile %10 aras nda bir tutar teminat olarak verebilirler. Belge sahibi firmalar n ifllemleri h z kazan rken mali yükleri azal r, ihracat maliyetleri düfler ve rekabet flanslar da artm fl olur. Eksik belge ile ifllem yap lmas durumunda, eksik belgenin tamamlanmas için beyan sahibine tan nan süre ilgili beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay geçemez. Ancak zorunlu durumlarda gümrük idaresi daha uzun bir süre tan yabilir. Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere ve özel ve genel koflullardaki durumlar ndaki de ifliklikleri bildirmeyen veya yasay ihlal eden belge sahibi kiflilere duruma göre basitlefltirilmifl gümrük ifllemlerinden yararlanma haklar n n iptali dahil çeflitli cezai müeyyideler uygulanaca ve belgelerinin geri al naca unutulmamal d r. ürkiye'nin Ekim ay sonu itibar yla son bir y ll k ihracat, yüzde 12,66' l k art flla 81 milyar 836 milyon 416 bin dolar olarak gerçekleflti. ürkiye hracatç lar Meclisinden ( M) yap lan yaz l aç klamaya göre, ekim ay ihracat yüzde 6,67 oran nda artarak 7 milyar 106 milyon 702 bin dolar oldu. Sanayi ürünleri ihracat Ekim ay nda yüzde 9,81 artarak 6 milyar 14 milyon 605 bin dolara yükseldi. Sanayi ürünleri içinde en fazla art fl n oldu u sektör, yüzde 36,87'lik art flla, ihracat n 741 milyon 894 bin dolara ç karan demir çelik ürünleri sektörü oldu. Geçen ay sanayi ürünleri içinde ihracatta en fazla düflüfl ise yüzde 8,19 ile haz r giyim ve konfeksiyon sektöründe görüldü. ar mda en fazla ihracat art fl kaydeden sektör yüzde 45,74 ile canl hayvan ve su ürünleri olurken, en fazla düflüfl yüzde 69,08 ile zeytin ve zeytinya nda gerçekleflti. elekom, ÜPRAfi ve Erdemir gibi büyük özellefltirmelerin gerçeklefltirilmesiyle birlikte bu y l özellefltirmede oldukça yüksek bir rakama ulafl l rken, gelecek y l n gelir beklentisi bu y l n oldukça alt nda. Buna karfl l k 2007'de turizm gelirinin 19,8 milyar dolara, iflçi gelirlerinin ise 1,2 milyar dolara ç kmas öngörülüyor. DP verilerini baz alarak yap lan hesaplamaya göre, bu y l genel devlet toplam gelir ve harcamalar içinde özellefltirme gelirinin yaklafl k 8 milyar 620 milyon dolar (12 milyar 432 milyon YL) olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Önümüzdeki y l ise özellefltirme gelirinin 3 milyar 394 milyon dolar (5 milyar 227 milyon YL) olaca hesaplan yor. Bu arada turizm gelirlerinin ise gelecek y l 20 milyar dolara yaklaflaca öngörülüyor. Nitekim ödemeler dengesi hesaplar nda turizm geliri 2007 y l nda 19,8 milyar dolar olarak esas al nd. Bunun yan nda turizm giderleri de artan ürkiye'nin 2007'de 3,2 milyar dolar tutar nda turizm harcamas yapaca düflünülüyor. Bunun sonucunda, 2006'da 15 milyar 261 milyon dolar olmas beklenen net turizm gelirinin, gelecek y l 16,6 milyar dolara ulaflaca tahmin ediliyor. SAYFA 8 GÜNCEL Y ll k ihracat rakam 81.8 milyar dolara ulaflt 2007 de özellefltirmenin yerini turizm alacak Ekim ay nda 7.1 milyar dolarl k ihracat yap ld hracat verileri (Bin dolar) flsizlik yüzde 10'un alt na inecek 007 Y l Program, Resmi Gazete'nin 2 mükerrer say s nda yay mland. Programa göre, makroekonomik istikrar tehdit etmeyen, özel sektör eliyle gerçeklefltirilen, ihracat odakl ve toplumun genifl kesimlerinin refah düzeyini art ran bir ekonomik büyüme sa lanacak. Özellikle kamu politikalar ndan kaynaklanan belirsizlikler azalt larak, iflletmelerin öngörülebilir bir ortamda uzun vadeli planlamaya dayal olarak çal flabilmeleri için elveriflli koflullar EK M De iflim YILLIK De iflim SEKÖRLER 2006 Yüzde Yüzde I. ARIM , ,05 A. B K SEL ÜRÜNLER , ,11 Hububat, Bakliyat, Ya l oh , ,69 Yafl Meyve ve Sebze , ,20 Meyve Sebze Mamulleri , ,78 Kuru Meyve ve Mamulleri , ,36 F nd k ve Mamulleri , ,54 Zeytin ve Zeytinya , ,02 ütün , ,42 Kesme Çiçek , ,62 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER , ,79 Canl Hayvan, Su Ürünleri ve , ,79 II. SANAY , ,19 A. ARIMA DAYALI filenm fi ÜRÜN , ,86 ekstil ve Hammaddeleri , ,05 Deri ve Deri Mamulleri , ,76 Hal , ,92 C. SANAY MAMULLER , ,67 Haz rgiyim ve Konfeksiyon , ,77 afl t Araçlar ve Yan Sanayi , ,75 Elektrik - Elektronik , ,96 Makine ve Aksamlar , ,33 Demir ve Demir D fl Metaller , ,52 Demir Çelik Ürünleri , ,59 Çimento ve oprak Ürünleri , ,25 De erli Maden ve Mücevherat , ,84 Di er Sanayi Ürünleri , ,69 III. MADENC L K , ,06 Madencilik Ürünleri , ,06 O P L A M , , Program Resmi Gazete de yay mland oluflturulacak. Gelecek y l da aç k enflasyon hedeflemesi uygulamas na devam edilecek. Merkez Bankas, k sa vadeli faiz oranlar n temel para politikas arac olarak aktif flekilde kullanmaya devam edecek. Dalgal kur rejimine devam edilecek. flsizlik rakam nda ise 2001 y - l ndan sonra ilk kez yüzde 10'un alt na inilecek ve iflsizlik 2007'de yüzde 9,8 olarak gerçekleflecek. En son 2001 y l nda yüzde 8,4 olarak gerçekleflen iflsizlik oran, 5 y l boyunca yüzde 10'nun üzerinde kald nin makro göstergeleri Programa göre, gelecek y l kamu tüketiminin yüzde 6, özel tüketimin ise yüzde 3,3 oran nda artaca tahmin ediliyor. oplamdaki tüketim art fl ise yüzde 3,7 olarak hedefleniyor. Programa göre, bu y l yüzde 10,8 oran nda artaca öngörülen sabit sermaye yat r mlar n n, gelecek y l yüzde 5,9 yükselmesi hedeflendi. oplamdaki art fl h z ndaki düflüfle karfl l k 2007'de kamunun yat r m art fl h z artacak, özel sektörün yat r m art fl h z ise bu y l n gerisinde kalacak. Bu y l yüzde 1,2 artacak olan kamu yat r mlar n n, gelecek y l da yüzde 5,8 büyümesi planlan yor. Özel sektör yat r mlar n n ise 2006 y l ndaki yüzde 14'lük art fla karfl l k, 2007'de yüzde 6 oran nda artaca öngörülüyor. Bu y l yüzde 6 olarak gerçekleflece i tahmin l n ilk dokuz ay nda ürkiye ye gelen turistler, ürkiye den gi- Y derken bavullar nda 2 milyar milyon dolarl k giyecek, ayakkab, hediyelik eflya, hal ve kilim götürdüler. Yabanc lar, konaklama için 1 milyar milyon dolar, yeme-içme için 1 milyar milyon dolar, ulaflt rma için ise milyon dolar harcad. Ocak-eylül döneminde ürkiye ye gelen yabanc ziyaretçiler toplam 10 milyar 302 milyon dolarl k harcama yapt. Bunun 7 milyar milyon dolar n kiflisel harcamalar oluflturdu. Paket tur harcamalar ndan ürkiye ye kalan pay ise 2 milyar milyon dolar olarak belirlendi. uristlerin ürkiye de yapt edilen büyümede gelecek y l hedef, yine yüzde 5 olacak. Bunun sonucunda bu y l 390,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmesi öngörülen gayrisafi yurtiçi has la (GSYH) rakam gelecek y l 410,7 milyar dolara ulaflacak. Bu geliflme sonucu kifli bafl na milli gelir rakam 5 bin 349 dolardan, 2007 y l nda 5 bin 559 dolara ç kacak. Sat nalma gücü paritesi ile kifli bafl na gelir ise 8 bin 959 dolardan, 9 bin 662 dolara yükselecek. Programa göre, 2007 y l nda 95 milyar dolar ihracat, 149,7 milyar dolar da ithalat öngörülüyor. D fl ticaret aç n n 54,7 milyar dolar olaca öngörülürken, cari aç n GSYH oran da yüzde 7,4 olarak hedeflendi. 9 ayl k bavul geliri 2.9 milyar dolar toplam harcamalar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8 oran nda geriledi y l n n ilk dokuz ay nda ürkiye ye yabanc - lardan 11 milyar milyon dolarl k turizm geliri sa lam flt. Yabanc ziyaretçilerin, ilk dokuz aydaki harcamalar n n 2 milyar milyon dolarl k en büyük bölümünü giyecek, ayakkab, hediyelik eflya, hal ve kilim al m için yapt klar harcamalar oluflturdu. Bu harcamalar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1.2 oran nda geriledi. uristlerin dokuz ayda giyecek ve ayakkab için yapt harcama geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 2.9 oran nda artarak 1 milyar milyon dolara ç kt. PENCERE BRAH M YARIfi ürkiye nin G 10 u ya da stanbul un yaln zl Necip Faz l meflhur Sakarya flirinde Eyvah Sakarya m sana m düfltü bu yük der. Hafta bafl nda gazeteler stanbul un ürkiye de en fazla vergi veren flehir oldu unu yazd lar. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü verilerine göre ödenen her 100 liral k verginin 42 liras n stanbul ödüyordu. Ve bunun karfl l nda stanbul a yap lan yat r mlar, ödedi i verginin onda biri oran ndayd. Yani bir yönüyle ürkiye yi besliyor ama karfl l n alam yor. Platonik bir sevgi stanbul un ülkesine duydu u sevgi fiimdi bu rakamlara bak p Eyvah stanbul, sana m düfltü bu yük desek abartm fl m oluruz Yaz k ki, stanbul a göç hala devam ediyor. Yaz k dememin nedeni stanbul d fl nda birçok ilimizin halinin harapl ndand r. stanbul 1950 lerde 1 milyon nüfusu bar nd r rken bu rakam katlana katlana büyümüfl ve 15 milyona dayanm fl. Çekül Vakf Baflkan Metin Sözen diyor ki; Dünyan n hiçbir yerinde ve zaman nda stanbul un yaflad na benzer bir göç hareketi olmam flt r. Yine rakamlara dönersek, stanbul, zmir, Kocaeli, Bursa baflta olmak üzere 10 ilimiz hazineye yük olmuyor. Hakkari, Bingöl, unceli baflta olmak üzere 10 il de bütçesi sürekli aç k veren illerden. Bütçesi fazla veren iller insanlar n rahatl kla ifl bulabildi i ve ekonomik hareketlerin yo un oldu u iller. Geri kalanlar ise yat r mlardan nasipsiz, metruk, virane yerler. Ancak hazineye yük olmayan 10 il aras nda Gaziantep, Kayseri ve Konya n n olmay fl biraz flafl rt c geldi bana. Ve yine ürkiye nin G 10 u aras nda illerin ço unda deniz var. Örne in Mersin bunlardan biri. Yan bafl ndaki di- er iller bu listeye girememifl. Geliflmifllikle deniz aras nda iliflki üzerinde titizlikle durulmas gerekir. Elbette deniz tek bafl na yeterli neden de il. Öyle olsayd, Karadeniz illerinden de bu listeye girenler olurdu. Fakat bir de tersinden bakal m; sözkonusu illerde deniz olmasayd onlar n hali nice olurdu abii ki, Zonguldak n bu listenin içinde oldu- unu belirtmekte fayda var. Onun nedeni de malumdur. Ancak denizden istifade eden bir il oldu u hiç kuflkusuz. Peki hazineye en fazla yük olan ilk on flehir böyle kamaya devam edecek mi Hay r, gün gelecek oralar da yat r ma doyacak. Süresi ne zaman olur bilemeyiz. Deniz Gökçe nin dedi i gibi arihin ak fl n ekonomistler de il, siyasetçiler belirliyor. E er öyle olmasayd, Latin Amerika ülkeleri en geliflmifl ülkeler olurdu Prof. Dr. Sema Erder, Metropoller uçlar çeker diyerek, Anadolu nun geri kalm fll nda insan kaynaklar n n nas l tükendi inin önemine dikkat çekiyor. Bugünün Anadolu sunun kalk nmas n gerçeklefltirebilmesi için öncelikle bireysel yeteneklerini elinde tutmal ve kendisinden baflka çare de aramamal d r. Eskiflehir, Bilecik, Denizli, Yozgat gibi iller bunu baflard lar. Dar s di er illerin bafl na. Büyükflehirlerde çal flan beyinler gün gelir Anadolu daki illere de gider. Bu uzak gibi görülüyor, fakat gelecekte bunun hikayeleri de anlat lacak. Günümüzde bunun örnekleri az da olsa var. Bu transferler kamu da nas l olmuflsa özel sektörde de olacak. Evet, stanbul sürekli göç al yor, bir yandan da ürkiye yi besliyor. Ayn fley Kaliforniya için de geçerli de- il mi Zaten bu yüzden sürekli hoflnutsuzluklar n ve taleplerini dile getiriyorlar. stanbul bu konuda yaln z de il. En iyisi yine Necip Faz l n fliiri ile bitirelim: stanbul benim can m, vatan m da vatan m stanbul, stanbul

9 H ZME YÖNE M RAMAZAN B NGÖL Restoran ve lokantalar neden iflas eder? Yak n çevrenizi inceledi inizde, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösterip de iflas etmifl olan iflletmeler göreceksiniz. Bir araflt rma yap lsa eminim ki, iflas eden iflletmeler aras nda önde gelenlerinin yiyecek-içecek sektörü oldu u ortaya ç kacakt r. Restoran ve lokanta açmak isteyen iflletmeler, genelde Nas l olsa herkes yemek yemek zorunda, depremde olsa krizde olsa, ne olursa olsun hiç kimse yemeden içmeden yaflayamaz. diye düflünürler. Cirolar n da Yaflad m flehrin nüfusu 15 milyon olarak hesap etsem, bu nüfusun %1 i iflletmeme gelse, flu kadar ciro yapar m. fleklinde basitçe hesaplarlar. Bu düflüncelerin ard ndan yapabilecek en basit ve en karl iflin restoran veya lokanta açmak oldu unu zannederek, fazla araflt rma ve fizibilite araflt rmas yapmadan, atefl böce- inin atefle uçmas misali, sektörün içine uçarlar. Bu tür giriflimlerin%50 si ya iflasla ya da ne kar ne de zarar ederek çal flmakla sonuçlan r. (Para kazanmadan ne kar ne de zarar ederek çal flmakta bana göre iflas n bir türüdür.) flas eden veya para kazanamayan iflletmeleri y llard r inceledi imde çok ilginç sonuçlara ulaflt m. Genelde bütün firmalar ayn sebeplerden dolay bu tür olumsuzluklarla karfl lafl rlar. Nedense sektörel konuda tecrübeli kiflilere dan flmay ve baflkalar n n yapt klar n hatalar görebilmeyi kabullenemiyorlar. Sonuçta y llar n birikimi zamanla yok olup gidiyor. Daha da önemlisi, kendilerine olan güvenlerini ve müteflebbis ruhlar n da öldürüyorlar. ( flletmeciler aras nda tabii ki baflar ya ulaflanlar da göz ard etmemek gerekir.) Afla da y llar n birikimi ve onlarca kitaptan elde edilemeyecek bilgilerin dam t lm fl sonuçlar s ralanm flt r. flas eden veya para kazanamayan iflletmelerin örnek verilmesinin sebebi, iflletmelerin olas eksiklerine karfl önlem al nmas için verilmifltir. flasa gidifl veya kurtulufl Belirli bir ekonomik güce ve tecrübeye ulaflmadan, üstesinden gelinemeyecek ifllere kalk fl lmamal d r. flletmenin yap s na en uygun sistem kurulmal ve kurumsallaflma çal flmalar içine girilmelidir. Yönetimine ve yöneticili ine güvenilen en az iki kifliyle bilgi birlikteli i sa lanmal d r. AR-GE ye önem verilmeli, teknolojik geliflmeler ve fire oranlar n n takibi yap lmal d r. Aksi taktirde maliyetlerin artmas n n önüne geçilemez. Sa l kl muhasebe ve finansman departmanlar kurulmal d r. Kasalar n kontrolü sa lanmal, para hareketleri takip edilmelidir. Sa l kl menü mühendisli i yap lmal d r. Gere inden fazla kaliteli veya tamamen kalitesiz ürün kullan lmamal d r. Ürünler gere inden fazla ucuz veya pahal sat lmamal d r. Reklâm ve halkla iliflkiler konusunda do ru strateji belirlenmeli, hedef kitle do ru tespit edilmelidir. Ürün gelifltirme ve ürünlerde standard oluflturma konusunda kesin çözüme gidilmelidir. Rakiplerin uygulad, müflterilerin hofllar na giden durumlar takip edilmeli, gerekirse uygulanmal d r. asarrufa önem verilmeli, küçük hesaplar dahi ciddiye al nmal d r. Unutulmamal d r ki iktisad n temeli kurufl hesab d r. Maafl çok diye iyi personel çal flt rmama yanl fl ndan kaç n lmal d r.(asl nda pahal olan ucuz personeldir.) flletmenin ortaklar aras nda ki anlaflamama hali ve çift bafll l k ortadan kald r lmal, iflletme içinde yetki kargaflas yaflanmamal d r. flletme içerisinde çete oluflumu önlenmeli, ayn memleketli olan personeller ayn görev içerisinde hatta ayn iflletme içerisinde pek fazla bulundurulmamal d r. flletmede düzenli olarak rapor ç kmas, iflletmede ki net kar n do ru bir flekilde görülmesini sa layacakt r. En önemlisi iflletmede hak, hukuk ve adalet kavramlar n n bilincine var lmal ve bunlar uygulanmal d r. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Ali Babacan 2- Likit Modac 3- Abes fiiflecam 4- Ve ber Lima 5- Erik Ra Ag 6- Ra Ela Öz 7- Elbe orik 8- Ci riko Üye 9- zm Uyum Rap 10- Meslek Fa 11- Kle La ez 12- Ur Mt Aheste. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Alavereci Su 2- Liberalizm 3- ke Mek 4- Bisiklet Slm 5- At Rulet 6- fierefiye 7- Amiral Kukla 8- Cofl Atom Ah 9- Adela 10- Naci Görür s 11- Cam Ziyafet 12- mar Kepaze. FUARLAR REHBER ARS&CRAFS 2006 Ankara 12. Sanat ve El Sanatlar Fuar Ankara Atatürk Kültür Merkezi Düzenleyen Firma: Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. el: MOF Mobilya ve Dekorasyon Fuar Kültürpark Fuar Alan negöl Bursa Düzenleyen Firma: Modef Fuarc l k icaret Limited fiirketi el: Akare Yurtd fl E itim Fuar Ankara Sheraton Oteli Düzenleyen Firma: Akare Fuarc l k Ltd. fiti. el: Akare Yurtd fl E itim Fuar zmir Hilton Oteli Düzenleyen Firma: Akare Fuarc l k Ltd. fiti. el: Konolex 2006 Elektrik, Elektronik ve Otomasyon Fuar KO üyap Konya Uluslararas Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: üyap Konya Fuarc l k A.fi. el: Mobilya ve Dekorasyon Fuar SAYFA 9 FUAR DÜNYASI da ek G G da eknolojileri Fuar, 9 12 Kas m 2006 tarihleri aras nda üyap Fuarc l k ve Ambalaj Sanayicileri Derne i iflbirli i ve G da Güvenli i Derne i nin katk lar yla üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü nde düzenlenecek. G da sektörünün 5 ana ihtisas alan na teknoloji sunan firmalar n yer alaca bu büyük buluflmada, yerli ve yabanc imalat sanayisine; içecek teknolojileri, süt ve süt ürünleri teknolojileri, et ve et ürünleri teknolojileri, ekmek pasta, unlu, flekerli ve çikolatal ürün teknolojileri, g da güvenli i, hijyen ve kalite kontrol teknolojileri ile ilgili ürünler sergilenecek.. Fuar kapsam noda,, içme ve maden suyuna yönelik teknolojiler ile alkolsüz ve alkollü içecek üretim teknolojilerini kapsayan her türlü proses, dolum, otomasyon ve kontrol teknolojileri, katk ve yard mc maddeleri ile so utma, muhafaza, paketleme ve tafl ma teknolojileri; çecek eknolojileri bölümünde ilgililere sunulacak. Ayr ca, süt ve süt Ürünleri eknolojileri kapsam nda süt ve süt ürünlerine yönelik mand ra Eskiflehir Fuar Alan Düzenleyen Firma: Art Fuar Organizasyonu icaret Ltd. fiti. el: Gapfood 6. G da, G da eknolojileri ve Ambalaj Fuar Gaziantep Sanayi Odas Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: Akort an - t m Org. ve Fuarc l k Ltd. fiti. el: Biz Fuarlar / Ankara urizm ve Seyahat Fuar Ankara Alt npark Fuar Alan Düzenleyen Firma: Marmara an t m Fuarc l k Org. Rek. ve ic. Ltd. fiti. el: urkcast Döküm Ürünleri ve Yan Sanayi Fuar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: Hannover Messe Ankiros Fuarc l k A.fi. el: stanbul Wateco Su Ar tma ve Çevre eknolojileri, Altyap ve S hhi esisat Fuar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: üyap üm G da eknolojileri Fuar sektörün sesini duyuracak M D LfiAH KEFL O LU Fuarc l k Yap m A.fi. el: stanbul G da eknolojileri Fuar 2006 stanbul G da eknolojileri Grup Fuar ; Milk ech 2006; Süt ve Süt Ürünleri eknoloji Fuar Drink ech 2006; çecek eknolojileri Fuar Bakery ech 2006; Ekmek, Pasta, Unlu, fiekerli ve Çikolatal Ürün eknolojileri Fuar Meat ech 2006; Et ve Et Ürünleri eknolojileri Fuar Food Safety 2006; G da Güvenli i Hijyen ve Kalite Kontrol eknolojileri Fuar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: üyap üm Fuarc l k A.fi. el: Annofer Uluslararas Demir D fl Metaller eknolojileri Fuar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: Hannover Messe Ankiros Fuarc l k A.fi. el: skon 2006 stifleme Depolama ve Lojistik Fuar KO üyap Konya Uluslar aras Fuar Merkezi Düzenleyen Firma: üyap Konya Fuarc l k A.fi. ve sütçülük ekipmanlar, iflleme, otomasyon ve kontrol teknolojileri, katk ve yard mc maddeler ile so utma, muhafaza, paketleme ve tafl ma teknolojileri yer alacak. Ekmek, pasta, makarna gibi unlu ürünlere yönelik üretim teknolojileri ile bisküvi, gofret, çikolata ve flekerleme ürünlerine yönelik komple üretim hatlar, otomasyon teknolojileri, katk ve yard mc maddeleri, s tma, so utma, muhafaza ve paketleme teknolojilerini sunulacak. Özel bölümde de de irmen makineleri ve ekipmanlar sergilenerek ziyaretçinin üretim aflamas ndan tüketiciye ulaflana kadar ki bütün süreçleri takip etmesi sa lanacak y l nda 64 ülkeden 31 bin 815 profesyonelin ziyaret etti i ve 22 ülkeden 289 firma ve firma temsilcili inin kat ld G da ek 2006; stanbul G da eknolojileri Grup Fuar için yurtd fl bölge ofislerimizde; Suriye- Halep, ran ahran, Rusya Moskova, Bulgaristan Sofya, Gürcistan iflis, yurtd - fl acentelerimizde; Almanya, Fransa, srail, Macaristan, Pakistan, Kore, ayvan ve yurtiçi bölge müdürlüklerimizde; Ankara, zmir, Bursa, Adana, Konya ve Samsun pazarlama ve sat fl çal flmalar devam ediyor. Mersin Otomotiv Fuar n n haz rl klar tamam ersin Valisi Hüseyin Aksoy, Kas m ay nda Mersin icaret ve Sanayi Odas öncülü ünde yap lacak otomobil, ticari araçlar ve motosiklet fuar n n MOF'06), kente, ekonomik, sosyal ve kültürel hareketlilik getirece ini bildirdi. Aksoy, ''Özellikle, kentimizde yap lacak fuarlar n, bölgemizde önemli bir hareketlili- i gerçeklefltirece ine inan yorum. Mersin Marina'da Kas m tarihleri aras nda düzenlenecek fuarda, 7 bin 500 metre kare kapal alan n flu ana kadar 5 bin 500 metre karesi kiralanm fl durumda. nan yorum ki, tamamen dolacak. Hedefimiz, Mersin'in bu tür organizasyonlarla hak etti i noktaya ulaflmas d r'' dedi. Mersin icaret ve Sanayi Odas Baflkan Kadri fiaman da, Kas m tarihleri aras nda ''Otomobil, icari Araçlar ve Motosiklet Fuar ''n n, Mersin ekonomisine ayr bir hareketlilik getirece i inanc nda olduklar n söyledi. el: Göller Bölgesi ar m 06 Göller Bölgesi Yayla fiartlar nda ar m ve Hayvanc l k Sempozyum & Fuar Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray Düzenleyen Firma: Detay Fuar Org. ve an t m Hizmetleri Ltd. fiti. el: Ank ros Uluslararas Demir Çelik ve Döküm eknolojileri Fuar stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: Hannover Messe Ankiros Fuarc l k A.fi. el: Yap 2006 zmir Uluslar aras Yap zmir Fuar zmir Kültürpark Fuar Alan Düzenleyen Firma: Yap Endüstri Merkezi A.fi. el: IIF Ind a Internat onal rade Fa r Hindistan / Yeni Delh Düzenleyen Firma: Ind a rade Promot on Organ zat on el: E posta: Web Sayfas : EKONOM VE POL KA Prof. Dr. ERDO AN ALK N Baz Avrupal lar neden ürkiye yi sevmiyor? Avrupa da ürkiye hakk nda at p tutanlara, imtiyazl ortakl k gibi saçma sapan önerilerle ortaya ç kanlara, K br s- Ermeni-Kürt konular n s k s k gündeme getirip ortal kar flt ranlara k z p öfkelenmenin anlam yok. Bu eylemlerin failleri genellikle politikac lar oldu una göre, tabiidir ki hep seçmenlerine hofl görünme gayretinde olacaklard r. Fransa parlamentosundan ç kan son karar da bunun en aç k örne i. Ama iflte burada sorulmas gereken önemli bir soru var: Neden baz Avrupal politikac lar seçmenlerine hep ürkiye aleyhtar görünmeyi tercih ediyorlar? Bu tutum mesnetsiz bir vehimden mi kaynaklan yor, yoksa Avrupa halklar n n genel e ilimini mi yans t yor? Bizim flikayetlerimiz malum: Bat l lar ürkiye nin toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar n anlamazl ktan geliyorlar. Avrupa da ürklerle ilgili her olumlu haber yay mland nda, sanki kendi kamuoylar n n aniden artan ilgisini dengelemek istermifl gibi neredeyse hemen ayn akflam televizyonlarda seksen-doksan y l önceki ac olaylar, etnik sorunlar, insan haklar ihlallerini filan tekrar tekrar tart flmaya aç yorlar. Mümkün olsa tüm Müslümanlar geldikleri yerlere geri yollayacaklar. Bütün Avrupa da yabanc düflmanl giderek t rman yor ve sa uçtaki partilerin programlar na da giriyor. Afl r sa partilere seçmen deste inin de s rf bu sayede artmas, düflündürücü. Bu örnekler daha da ço alt labilir. Ülkemizi bölüp parçalama giriflimlerinden komflular m z n kötü niyetlerine, içifllerimize kar flan dostlar m z n vurdumduymazl ndan d fl politikam z yönlendirmeye çal flan müttefiklerimize kadar uzanan yeni bir düflmanl k dalgas karfl s nda m y z? Kesinlikle hay r. Ne dünyan n husumet çemberine al nm fl biricik ülkesiyiz, ne de herkes elbirli i etmifl ürkiye yi yok etmeye çal fl yor. fiimdiki öfke ve üzüntümüzün bafll - ca nedeni, vaktiyle d fl politika meselelerinin yaln zca büyük ürk büyüklerine mahsus say l p halk n, uluslar aras iliflkiler konusunda bütünüyle cahil b rak lmas d r. Onun için millet, dünyada ve etraf nda olup bitenlerin ancak flimdi fark na var p bunlar sanki yepyeni olaylarm fl gibi celalleniyor. Asl nda ürkiye ola and fl bir ülke. Bu ülkenin sahip oldu u müthifl potansiyeli anlayanlar n bir k sm gereksiz yere ürküyor, anlamayanlar ise eksik de- erlendiriyorlar. Ama öyle anlafl l yor ki her iki taraf n da akl n kurcalayan sorular var: Bu ola- and fl toplum, ço ulcu demokrasiyi istikrar içinde devam ettirebilir mi ve bölgeye gerçekten bar fl-huzur getirebilir mi? Yak n gelecekte Avrupa Birli inin tam üyesi olmak için gerekli standard sa layabilir mi? ürkiye ve ürkler as l kavgay, bütün düflmanl klardan da daha çirkin olan bu sorulara olumlu yan t verme yolunda yapmal d rlar. Böyle bir kavgay yaln zca boykotla, öfkeyle, protestolarla sürdürmek mümkün de il. Politikac lar n biri gider, biri gelir. As l amaç, dünya kamuoyuna ürkiye nin ve ürklerin meziyetlerini kabul ettirme olmal d r.

10 SAYFA 10 GÜNCEL stanbul icaret Odas karfl l ks z burslar ile ilgili duyuru stanbul icaret Odas Burs Yönergesi uyar nca; Yüksekö renim (lisans) burslar : Oda'n n çal flma alan içinde bulunan devlet üniversitelerinin ktisat, flletme, ktisadi ve dari Bilimler, Endüstri ve flletme Mühendisli i, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört y ll k Bankac l k ve Sigortac l k Yüksek Okulu nda ö renim gören yüksekö renim(lisans) ö rencileri ile ÖSYM taraf ndan %100 burslu olarak vak f üniversitelerinin ktisat, flletme, ktisadi ve dari Bilimler, Endüstri ve flletme Mühendisli i, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört y ll k Bankac l k ve Sigortac l k Yüksek Okulu na yerlefltirilen yüksekö renim(lisans) ö rencilerine verilir. Yüksek lisans (master) burslar : Oda n n çal flma alan içinde bulunan devlet üniversitelerinin ktisat, flletme, ktisadi ve dari Bilimler, Endüstri ve flletme Mühendisli i, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört y ll k Bankac l k ve Sigortac l k Yüksek Okulu nda ö renim gören yüksek lisans (master) ö rencilerine verilir. Doktora burslar : ürkiye içinde ve/veya yurtd fl nda bulunan yüksekö renim kurumlar nda ö renim gören doktora ö rencilerine verilir.burs verilecek ö rencilerde afla da belirtilen nitelikler aranmaktad r..c. vatandafl olmak, çal flkan ve baflar l olmak, bursa konu olan Fakülte, Üniversite Bölümü veya Yüksek Okula bursun verilece i ders y l nda girmeye hak kazanm fl veya ilgili programlarda ara s n f ö rencisi olmak, yüksek ö renimin 1.s n f nda 22, 2.s n f nda 24, 3.s n f nda 25, 4.s n f nda 26 yafl ndan büyük olmamak,askerlikle iliflkisi olmamak, baflka bir resmi veya özel kurulufltan kredi yada burs almamak, (sadece harç kredisi al - nabilir) herhangi bir firma veya kuruluflta daimi eleman olarak çal flmamak, ahlaki durumu, Milli duygular, karakteri sa lam olmak, maddi deste e ihtiyac olmak, yap lacak mülakatta bursa liyakatleri kabul edilmek. II. Ö retim baflvurular kabul edilmemektedir. Ara s n flardan baflvuru yapan ö rencilerde; yüksekö renim (lisans) burslar nda 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst y la geçifl hakk n kazanm fl olmas, Yüksek lisans (master) Burslar nda; Lisans bitirme genel not ortalamas 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olmas, Doktora Burslar nda; Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamas 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olmas gereklidir. Burs baflvurular 1 Kas m 8 Aral k 2006 tarihleri aras nda kabul edilecektir. stanbul icaret Odas n n ( O) 1995 bazl stanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre, perakende fiyatlar Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda artt. O'dan yap lan aç klamaya göre, Oda'n n 1995 y l baz al narak haz rlanan ve 2006 Eylül ay nda yüzde 0,89 art fl gösteren stanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, 2006 Ekim ay nda yüzde 3,26 oran nda art fl kaydetti. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde 2005 Ekim ay nda yüzde 8,97 olarak gerçekleflen 10 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 7,38 oldu. Endekste yer alan grup ve alt gruplar n, Ekim ay de iflim oranlar na bak ld nda, g da harcamalar grubunda yüzde 1,63 art fl yafland. Bu grupta yer alan, yafl kuru sebze ve meyve fiyatlar yüzde 8,03, ya lar, süt ve süt mamulleri fiyat yüzde 2,04, d - flar da yenen yemek fiyatlar yüzde 1,29, ekmek ve tah l fiyatlar yüzde 0,72, çeflitli ve haz r yiyecek fiyatlar yüzde 0,60, tütün alkollü ve alkolsüz içkiler fiyat yüzde 0,12 artarken, et, bal k ve kümes hayvanlar - n n fiyatlar nda yüzde 2,00 stanbul da perakende fiyatlar ekim ay nda yüzde 3,26 artt stanbul da 10 ayl k enflasyon yüzde 7.38 SANBUL ÜCREL LER GEÇ NME NDEKS azalma görüldü. Konut harcamalar grubunda yüzde 0,76 art fl izlenirken, bu gruptaki odun fiyatlar nda art fl, gaz ya fiyatlar nda ise azal fl kaydedildi. Ev eflyas harcamalar grubunda yüzde 0,30 art fl izlendi. Bu grupta yer alan maddelerden yorgan, battaniye, perde, ampül, kibrit, süpürge, temizlik tozu, sabun, deterjan, çamafl r suyu, ka t malzeme, plastik ev eflyas ile cam mutfak eflyas fiyatlar nda art fl gözlendi. Giyim harcamalar grubunda yüzde 30,93, sa l k ve kiflisel bak m harcamalar grubunda yüzde 0,05 ve di er harcamalar grubu endeksinde yüzde 1,37 art fl olurken, ulaflt rma ve haberleflme harcamalar grubunda yüzde 0,12, kültür, e itim ve e lence harcamalar grubunda yüzde 0,29 düflüfl görüldü. OPAN F YALAR Öte yandan, stanbul icaret Odas taraf ndan haz rlanan OPAN EfiYA F YALARI NDEKS 1995= = EK M EYLÜL EK M EK M EYLÜL EK M B R ÖNCEK AYA GÖRE DE fi M % B R ÖNCEK YILI SONUNA GÖRE DE fi M % B R ÖNCEK YILIN AYNI AYINA GÖRE DE fi M % AYLIK ORALAMA DE fi M % optan Eflya Fiyatlar Endeksine göre, 2006 Eylül ay nda yüzde 1,24 art fl gösteren toptan fiyatlar, 2006 Ekim ay nda yüzde 0,59 artt. Ayn endeks 2004 Ekim ay nda yüzde 1,07, 2005 Ekim ay nda ise yüzde 0,17 art fl kaydetmiflti. Bir önceki y l sonuna göre art fl oranlar incelendi inde, 2005 Ekim ay nda yüzde 3,90 olarak gerçekleflen 10 ayl k art fl oran, bu y l n ayn döneminde yüzde 8,26 olarak belirlendi. Kitap Fuar ve Sanat Fuar n n aç l fl n Baflkan Yalç ntafl yapt Kalk nma, kültür zenginli inden geçer 28 Ekim 5 Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 25. Kitap Fuar ile 16. stanbul Sanat Fuar n n aç l fl nda konuflan stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Bir ülkenin ekonomik kalk nmas, sanatsal ve kültürel kalk nmayla desteklenmeden gerçekleflemez dedi.. Yap lan bir araflt rmaya göre, kitab n, gençler aras nda ihtiyaç listesinde 235 nci s ray ald n, Japonya da y lda 4 milyar kitap bas - l rken bizdeki say n n ise sadece 23 milyon oldu unu kaydeden Baflkan, Bu rakamlar üzücü. Bunun düzeltilmesi, kitap okuma al flkanl n n gelifltirilmesi için baflta bireylere, sivil toplum örgütlerine ve devlete düflen görevler var. dedi. Avrupa daki flemsiye örgütlere üyelik semineri Meslek kurulufllar n n Avrupa düzeyindeki ilgili flemsiye birliklere üyeli in getirece i avantajlar konusunda bilgilendirilmeleri amac yla 13 Kas m 2006 Pazartesi günü 13:30-16:30 aras nda O Meclis Salonu nda bir seminer düzenlenecek. Ekonomik ve Sosyal Komite flverenler Grubu Baflkan Henri Malosse; stanbul ekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Brüksel emsilcisi Haluk Özelçi ve KV Brüksel emsilcisi Haluk Nuray n konuflmac olarak kat laca söz konusu seminere kat lmak istenmesi halinde kat l mc ismi, iletiflim bilgilerinin, 9 Kas m 2006 Perflembe günü mesai bitimine kadar e-posta adresine iletilmesi gerekmekte. O Meclis üyeleri sektörel konulardaki görüfllerini aç kl yor Otomotiv pazar n n gelecekteki durumu Otomotiv sanayii ocak eylül dönemi sonuçlar ONUR SOYSAL A rtan rekabet sonucu düflen karl - l klar, dünya genelinde, otomotiv sektörünün her kademesinde baz flirketlerin kapanmas na veya bir baflka flirketle birleflmesine neden olmufltur. Ayr ca tüm üreticiler maliyetlerin düflürülmesi yönünde s k tedbirler almaya zorlanm fl Baz uzmanlara göre da t m ve perakendecilikteki de ifliklikleri Blok Muafiyeti yasas n tetikledi i ifade edilmekle birlikte as l neden; Kapasite Fazlal ve Müflteri Davran fllar ndaki De iflimdir!!! ürk otomotiv piyasas nda ithalatç larla birlikte 40' otomobil pazar nda olmak üzere toplam 52 araç sa lay c teflebbüs yer almakta ve piyasa dünyada üretilen hemen hemen tüm araçlar n arz edildi i, markalar aras nda etkin rekabetin bulundu u bir yap sergilemektedir. BLOK MUAF YE Roma Anlaflmalar çerçevesinde, Otomotiv sektörü, ürünlerin do as ve temel özellikleri nedeniyle Grup Muafiyetleri kapsam nda de erlendirilen sektörlerden birisidir. Böylece üretici ve da t c lar n aras ndaki da t m anlaflmalar n düzenleyen rekabet mevzuat n n uygulamas nda baz muafiyet ve ayr cal klar tan nm flt r. Avrupa Birli i nin nihai amac, özünde rekabete ayk r olan ancak Grup Muafiyeti kapsam nda uygulanmas na izin verilen otomotiv sektöründeki üretici ile sat c aras ndaki bu sözleflmelerin uzun vadede (2010 y l nda) tamam yla ortadan kalkmas n sa lamakt r. Avrupa da, 1995 y l nda Avrupa Birli i Komisyonu taraf ndan yürürlü e konan 1475/95 say l Blok Muafiyet üzü ü, 2002 y - l Eylül ay nda yürürlü e giren 1400/2002 say l üzük ile yenilenmifl ve 1 y ll k geçifl süresi öngörülerek, 2003 y l Ekim ay nda yürürlü e girmifltir. Ülkemizde, 1400/2002 say l yeni Grup Muafiyeti mevzuat na uyum çal flmalar, Rekabet Kurumu taraf ndan yürütülmekte ve önümüzdeki aylarda tamamlanmas hedeflenmekte, benzer flekli ile yürürlü e girmesi beklenmektedir. AB OOMO V GRUP MUAF YE N N EMEL ESASLARI Bugüne kadar birlikte uygulanan münhas r da t m ve seçici da t m sistemi birbirinden ayr lm flt r. Münhas r da t m sistemi bayilere sadece bir bölge içinde faaliyet gösterme mecburiyeti getiren bir sistemdir. Seçici sistem ise sadece bayi olman n baz flartlar na (kriterlerine) uyum mecburiyeti getiren fakat herhangi bir bölgesel s n rlama getirmeyen bir sistemdir. Dolay s yla seçici da t m sisteminde bir bayi her yerde aktif sat fl yapabilmekte ve hatta flubeler açabilmektedir (AB de her yerde flube açma imkan 3 y l sonra (2006) yürürlü e girmesi planlanmakta idi ancak görüflmeler hala devam etmektedir). AB bu iki sistemin birlikte uygulanmas n n bayiler üzerinde afl r s n rlama oluflturdu u düflüncesiyle iki sistemi birbirinden ay rm fl ve bu iki sistem aras nda bir seçim yapma mecburiyeti getirmifltir. Daha önce mümkün olan marka münhas rl tamamen kald r lm flt r. Bayilere tek marka ile çal flma mecburiyeti getirilememektedir. Pazar pay belli bir efli in (yüzde 30) üzerinde olan firmalar n grup muafiyetinden istifade etme imkan kald r lm flt r.böylece daha önce bir sat c bayiye getirilen servis verme mecburiyeti kald r lm flt r. Orijinal parça ve eflde er parça üreticilerine sa lay c ana flirketten geçmeksizin bayilere direk sat fl yapabilme imkan getirilmifltir. Yetkili sat c ve servislere eflde er kalitede yedek parça kullanabilme hakk, yedek parça üreticilerine otomotiv üreticilerine satt klar ürünlerinin üzerine marka ve logolar n görülebilir bir biçimde yerlefltirme hakk getirilmifltir Yetkili servislere verilen her türlü teknik bilginin eflit miktarda ve eflit flartlarda yetkili olmayan servislere de verilme mecburiyeti getirilmifltir. Yeni Blok Muafiyeti Yasas n n yürürlü e girmesini müteakiben, üretici/distribütörler, yan sanayiciler, bayiler, servis ve tamirciler yeni yasa ile müsbet veya menfi yönde etkilenebileceklerdir. lgili taraflar yeni yasa ile ortaya ç kabilecek yeni oluflumlar, f rsat ve tehditleri önceden de erlendirmek ve gerekli ön çal flmalar tamamlamalar nda fayda vard r. Bu flekilde yeni yasan n ortaya ç karaca avantajlar maksimize etmek mümkün olabilecektir ve 2008 y llar bu düflünceler içerisinde otomotiv perakendecili inde önemli de iflikliklerin yaflanaca bir dönem olarak önümüzde durmaktad r. FA H M. ORUÇ y l Ocak-Eylül döneminde toplam sat fllar 490 bin adet oldu ve toplam pazar 2005 y l Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 6,5 oran nda azald y l Ocak-Eylül döneminde otomobil sat fllar, 2005 y l ayn döneme göre yüzde 8,4 oran nda azalarak 275 bin adet oldu y l Ocak-Eylül dönemine göre, 2006 y l Ocak-Eylül dönemi toplam otomobil sat fllar yüzde 8,4, ithal otomobil sat fllar yüzde 7,5 yerli otomobil sat fllar ise yüzde 10,2 oran nda azald. thalat n pazar pay Ocak-Eylül döneminde yüzde 69 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleflmifltir y l Ocak-Eylül döneminde, 2005 y l ayn dönemine göre toplam hafif ticari araç sat fllar yüzde 6, yerli hafif ticari araç sat fllar yüzde 11,3 azal rken ithal hafif ticari araç sat fllar yüzde 0,3 oran nda artm flt r. thalat n pazar dönemi 2006 y l Ocak-Eylül döneminde artarak yüzde 49 olmufltur. ÜRE M 2006 y l Ocak-Eylül döneminde toplam 728 bin adet tafl t arac üretildi y l Ocak-Eylül dönemi üretimi, 2005 y l Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 11,8 oran nda artm flt r. Bu dönemde, üretimin yüzde 69 unu oluflturan 499 bin tafl t arac ihracat yap ld y l Ocak-Eylül dönemi otomobil üretimi, 2005 y l Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 18 artarak 401 bin adet olarak gerçekleflti y l Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi, iç pazardaki talebin canlanmas ile yüzde 9 artarak 29 bin adet olmufltur. HRACA Uluda hracatç Birlikleri nin aç klad 2006 y l Ocak-Eylül dönemi verilerine göre otomotiv sektöründe toplam ihracat, $ olarak gerçekleflti y l Ocak-Eylül dönemi, 2005 y l ayn dönemi ile k yasland nda, ana sanayi ihracat yüzde 18 oran nda artarak $ düzeyine yükseldi y l Ocak-Eylül döneminde 2.607, $ olan toplam yan sanayi ihracat - n n ise 2006 y l ayn döneminde yüzde 21 oran nda artarak $ oldu u görülüyor Ocak-Eylül döneminde otomobil ihracat 2005 y l ayn dönemine göre yüzde 29 oran nda artarak adet oldu y l Ocak- Eylül döneminde ticari araç ihracat 195,861, traktör ihracat ise adet oldu y l Ocak-Eylül döneminde tafl t arac ihracat 2005 y l ayn dönemine göre yüzde 22 artarak 499,416 adet düzeyinde gerçekleflti. ürkiye hracatç lar Meclisi ( M) verilerine göre, 2006 y l Ocak-Eylül dönemine ait sektörel bazda yap lan ihracat incelendi inde, toplam ihracat n geçen y la göre, yüzde 15 oran nda artarak 61,4 milyar $ a yükseldi i görülüyor. afl t Araçlar ve Yan Sanayii ihracat yüzde 14,1 oran nda artarak 11 milyar dolar düzeyinde gerçekleflmifl ve 2006 y l Ocak-Eylül döneminde sektör s ralamas nda, birinci s rada yer alm flt. Kaynak: OSD

11 SAYFA 11 Der giler nfomag el: ürkiye nin en E cazip flirketleri fi E B R K M Kitap ylül ay nda yay n hayat na bafllayan ve hem ürkçe, hem de Rusya yay nlanan Ekolider Dergisi, ürk ekonomisini Rusya ve ürk Cumhuriyetlerinde tan tman n yan s ra turizm, kültür ve sanat gelifltirecek konulara da yer veriyor. Çiçe i burnunda dergi: Ekolider master yapacak Gebze den yükselen motor sesleri Çal flanlar n z ne kadar güvende? pek yolu canlan yor Bir cirit hikayesi kanlar m z var. Bir bak fl m z var. D LEK ÜLKER stanbul icaret: Hedef kitleniz ve okuyu- gerekenler kolider Dergisi ni yay na haz rla- Kurumlar n içi e itimle dolu yan Yeniay Ajans Genel Müdürü Necdet Ertu rul: Hedef kitlemizi tüm üre- Necdet Ertu rul, dergilerini ür- ticiler olarak dile getirebiliriz. Ekolider, Rusça ve kiye nin tan t m nda önemli bir ürkçe olarak yay nlan yor. Dergimiz toptanc araç olarak görüyor. kili iliflkilere katk sa la- pazarlar, fuarlar, ticaret ve sanayi odalar, büyü- yan haberler haz rlad klar n vurgulayan Er- kelçilikler, konsolosluklar, ticaret ataflelikleri, - tu rul, sloganlar n n Ekolider yan bafl m z- KA Ofisleri, bakanl klar, turizm ofisleri, KOS- da oldu unu söylüyor. GEB Müdürlükleri, oteller ve medya kuruluflla- Promosyonda son durum Haz r giyim markas z yaflar m? 2007 bütçesi mercek alt nda Forbes el: (0212) Simyac n n E cu profiliniz hakk nda bilgi verir misiniz? stanbul icaret: Derginiz yay n hayat na r na da ulafl yor. Bizim gitti imiz yani dergimi- ne zaman bafllad? Derginizin sektördeki ye- zin ulaflt her noktada dergimizin okunurlu u ri nedir? ile ilgili hiç kuflkumuz yok. Necdet Ertu rul: 2006 y l Eylül ay itibariyle stanbul icaret: Okuyucu derginizde neler formülü 9 ülkede da t m tamamlanan Ekolider, üretici- bulabilir, derginizi nas l çekici hale getiriyor- ürkiye de bir den direk tüketiciye mant ile haz rlan yor. sunuz? üniversite hastanesi Dergimizin yay n hayat na bafllay fl, uzun bir Nobel e haz rlan yor yaflamsal istek ve biraradal k üzerinden hareket- Zenginler ço al yor Kitap Ad : Sisomo Ekrandaki Gelecek Yazar: Kevin Roberts Yay nevi: MeiaCat Kitaplar "Görüntü", "Ses" ve "Hareket"i kullanarak, tüketiciyle Otomotivciler ngiltere de ifl yapmak için bilmeniz dar ve nas l aktar l yor, bunu gerçeklefltiriyoruz. yan bafl m zda demek yeterli. da ülkemizde yap lan ulusal ve uluslararas et- ten çok zor ama bir o kadar da keyifli oldu unu Kevin Roberts' n Sisomo kitab, Amazon.com'da editörün seçtiklerinde 2004'ün en iyi ifl kitab seçildi. MediaCat taraf ndan düzenlenen Lovemarks: Marka Aflklar Yaratmak konferans ve ayn isimli kitab ile okurlar yla bulufluyor. Yeni iletiflim ve medya teknolojilerini kavrayabilmek için mutlaka bu kitab okumal s n z. Kevin Roberts' n Görüntü, Ses ve Hareketten oluflan güçlü ekran bileflimleriyle ilgili fikirleri sizi büyülecek. ekranlarda oluflan piyasada tüketicilerle nas l duygusal ba lar kurabilece inizi ö renin... Kaynak: ideefixe.com.tr e l e ek onomi ye deki üreticileri genifl bir co rafyaya tan t yor. kili iliflkilere katk sa layan, bu elveriflli ortam- benzinle gitmek atchi reklam ajans CEO'su, ELEV ZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI le olufltu. ürkiye için yap lmak istenenler ne kaürkiye nin de erlerini anlatabilmenin gerçek- Dünyaca ünlü Saatchi&Sa- Necdet Ertu rul: Ekolider, öncelikle ürkie er ekonominin içindeyseniz: Ekolider zaten Yang na yo urt ve duygusal ba lar kurmak... stanbul icaret: Derginizin konular nas l seçiliyor ve haberler nas l haz rlan yor? fl Dünyas : 12 Kas m kinlikler hakk nda da bilgi veriyor. ürkiye ekonomisi üzerine dernek, oda, birlik ve di er mes- Geri Say m: Hafta içi her gün: lek kurulufllar n n yetkilileri ile röportajlar ger- Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Enerji politikalar karfl l kl ba ml l k belirtmek istiyorum. ürkiye nin dünyaya tan - Necdet Ertu rul: ürkiye nin ekonomik ve ilkesine göre düzenlenecek t lmas ndaki ayr nt lar, bütünlü ümüzü olufltu- turistik de erlerini bir arada sunma çabas nda- çeklefltirerek, gelece e iliflkin aç l mlar sa lan- Finans Cafe: Hafta içi her gün: Son Bask : Hafta içi her gün: Kufllar n evrimi ruyor. Siz üretim, biz tan tal m dedik. emeli- y z. Ekibimiz, temsilci ve haz rlay c lar m z ve mas na katk da bulunuyor. Ekolider, ürkiye ye Biyoyak t ça m? miz her zaman bu zenginli imiz ve birlikteli i- biz gezginlerle birlikte 13 kifli. Gündemdeki iliflkin turizm, ekonomi, kültür-sanat a rl kl Çamafl r devrimcisi miz oldu. Bu birliktelik Rusya ve kardefl ürk olaylar n harmonisinin devam nda, seçti imiz konular iflleyen özgün bir dergi. Ayn zamanda Halk adam n n bahisi Cumhuriyetleri ile iliflkilerimizi art rabilme ça- bir markam z ve konu umuz oluyor. stiyoruz ulaflt ülkelerde ticari ve kültürel iliflkilerin fle- Parametre: Hafta içi her gün: Finans Bülteni: Hafta içi her gün: Kaplan dedi in bas n n ötesinde bir iliflki zinciriydi asl nda. Ye- ki, Anadolu nun bilinen 5 bin y ll k tarihi üzerin- killenmesinde önemli bir arac l k rolü üstleniyor. Milyar dolar kap da niay Ajans n deste i ve birikimleri ile tüm bu den görselledi imiz çabam z, yeni dönemde Bu aç dan bak ld nda birçok sektörel konuda, fl Yeme i: Hafta içi her gün: am saha pres iliflkilerin ileriye tafl nmas ve bu iliflki a n n ekonomik süreçle birlikte düflünülsün. Belle i- el ele yürüyen bir ekonomi zincirini aç k bir fle- Paran n zi: Hafta içi her gün: Çikolatay ö renmek sa lanmas mümkün oldu. lerledi imiz yolda miz, merce imiz, gelenleri a rlamak için me- kilde görebiliyoruz.. Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe: Piyasan n bayram Cepte üçüncü kuflak SEYAD dan üyelerine seminer 2007 senaryolar S el: (0212) Cumhuriyet ekonomisinin nabz stanbul depremi geliyorum diyor oki nin hedefi 400 bin konut Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev den ilginç aç klamalar Marmara Grubu Azerbaycan da Milangaz dan Azerbaycan a dev yat r m Ukrayna Yat r mlar Cenneti Stratejik Finans: 09 Kas m Perflembe: Kas m Cumartesi ektörel Yay nc lar Der- Ekovitrin Duayen: 08 Kas m Çarflamba: ne i (SEYAD), 1 Kas m 2006 tarihinde, Per- pa da Fikri Mülkiyet Haklar ve Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: Sektörel Yay nlar konulu bir se- Yolsuzluk ve Yoksulluk: miner düzenledi. stanbul icaret 13 Kas m Pazartesi: Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Haklar Birimi Araflt ryaflayan Ekonomi: 11 Kas m Cumartesi, ma Görevlisi Erkan Dan fl ve Avu- flte Hayat: 12 Kas m Pazar: kat Ahmet Keflli, yay nc lar sektörel yay nlarda isim ve konsept h r- SEYAD Baflkan smail fien, Avukat Ahmet Keflli ve Cü Araflt rma Görevlisi Erkan Dan fl s zl ile haber, foto raf ve maka- yaçlar ço al yor. Bu nedenle he- dergi yay n n engelleyecek ya- gulamal Fikri Mülkiyet Hukuku le al nt lar nda dikkat edilecek ko- pimiz için önemli bir tak m e i- sal düzenleme önerileri, sektörel adl kitab n yazar Avukat Ahmet Ekonomi Kufla : Hafta içi hergün: nularla ilgili bilgilendirdi. tim çal flmalar n hayata geçire- yay nlar kütüphanesi kurulmas Keflli de, Dergi adlar n n tesci , 13.30, SEYAD Baflkan smail fien ce iz. Bu çal flmalardan birini konusunda çal flmalar m z sürü- linde dikkat edilecek noktalar, Eko Diyalog: 14 Kas m Sal : seminerin aç l fl konuflmas nda, bugün gerçeklefltiriyoruz. Hede- yor. Seminerin ilk konuflmac s Ayn veya benzer adla yay nla- derne in çal flmalar ile ilgili bilgi fimiz her ay bir bilgilendirici se- Erkan Dan fl, Fikir ve sanat eser- nan dergiler sorunu, Dergi kon- ürkmenistan da 15.Y l coflkusu vererek flunlar söyledi: Derne i- miner gerçeklefltirmek. Ayr ca leri, S nai Mülkiyet ve Haks z septinin taklit edilmesini önle- AG zirvesinde slamofobi tart flmas miz giderek büyüyor ve yeni dergilerin P tafl ma ücretleri- Rekabet konular ndaki yasal mek mümkün mü konular nda fiansölye Angela Merkel ürkiye de üyelerle birlikte çeflitlenen ihti- nin düflürülmesi, ayn isimde çerçeve hakk nda bilgi verdi. Uy- kat l mc lar bilgilendirdi. Barkot: 11 Kas m Cumartesi lkin Gündefl le Ekonomi: NOSALJ Hafta içi her gün: y l önce 100 y l önce Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 11 Kas m Cumartesi: Paran n Yönü: 12 Kas m Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 08 Kas m Çarflamba: AHME ALMAZ 19 eflrinievvel 1322 (Rumi) 1 Kas m Kas m 1959 yan etmektedir. Sarfiyat tezayid (artmak- kil Norvei icaret Heyeti ile yap lan temas- Duyun-u Umumiye-i Osmaniye mifl oldu u Avrupa ktisadi Camias n lar sona ermifl ve hey ey azalar dün memle- Duyun-u Umumiye idaresi tahsili ida- tan fazla olmad muhakkakt r. Bilumum (Müflterek Pazar ) tesis eden antlaflman n ketimizden ayr lm fllard r. Müflterek Pazar Antlaflmas setinde tan nm fl ifl adamalr ndan müteflek- Hükümetimizin kat lmaya teflebbüs et- tercüme ettirilerek tüccar ve sanayicimizin istifadesine sunulmas nda faide mülahaza ta) olup mevcut ile mahsulün iflbu sarfiyat- re-i mezkureye mevzu olan varidat hak- ham ipekler için fiyat tutkun oldu u gibi fiikago Beynelmilel icaret Fuar k nda her sene oldu u gibi bu defa da mu- mevcudu tükenmek üzere bulunan ifllen- fl Dünyam z: 14 Kas m Sal : fassal (ayr nt l ) bir rapor neflretmifltir. Bu mifl ipekler ve bahusus (özellikle) potlar Ekonomi Kulisi: 15 Kas m Çarflamba: Çerçeveden Yans malar: 10 Kas m Cuma: lk defa olmak üzere 3-18 emmuz 1959 rapora binaen : Duyunu Umumiye Meclis ihtiyacat- müsta cele (acil ihtiyaçlar) 1-2 tarihleri aras nda fiikago da aç lan Beynel- daresi 1-14 Eylül 1904 te bedee (bafllayan) frank fazla ücretle sat lmaktad r. Norveç icaret Heyeti Odam z Ziyaret Etti milel icaret Fuar d fl münasebetler müdü- ve Eylül 1905 te hitam (son) bulan Norveç Graniti rü Vilas Johnson önümüzdeki sene aç lacak hesabaat (hesaplar) hakk nda malumat Bu son seneler zarf nda granit ihracat icaret Vekili hayrettin Erkmen in Nor- olan fuara memleketimizin kat lmas için il- vermifltir. veç i ziyareti esnas nda, ifl adamlar ile te- gililerle görüflmek üzere geçenlerde flehri- maslarda bulunmak üzere memleketimizi mize gelmifltir. Fuara bu y l ifltirak edecek ziyaret etmeleri tekerrür etmifl bulunan, ihracatç lar Birli i Reisi Mr. Marçhird in riya- eden odam z bu iflle Etüd fiubesi Müdürü VEHB B LG L yi vazifeli k lm flt r. EkoStar Her Cumartesi: ktisatç : 10 Kas m Cuma: fevkalade terakki etmifl olup bahusus EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, pek ve Koza Piyasas Norveç graniti ngiltere ye ihraç olunmak , 14.15, 15.15, Avrupa n n bilumum ipek ve koza pi- tad r senesinde ki ihracat 143,805 to- Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: devletler flunlard r: Fas, unus, Hindistan, yasalar nda muamelat (al fl-verifl) muceb-i nu tutmufltur ki buda mevcut ihracat n fl Günü: 13 Kas m Pazartesi: M s r, Yunanistan, Polonya, Meksika d r. hoflnudu (memnuniyet verici) surette cere- dörtte üçü demektir. 15 Kas m Çarflamba 13.00

12 GÜNDEM Baflkan Yalç ntafl, Dünya icaret Merkezleri Birli i Genel Kurulu nda konufltu: O Koru tesisleri Üsküdar da en çok vergi veren ilk 20 mükellef aras nda stanbul, finans ve kongre merkezi olacak CAR E VE HAYA SAYFA 12 MÜRSEL SÖNMEZ ar m ve hayvanc l k üzerine ar m n ve hayvanc l n n ne denli önemli oldu u aç k. nsan n en hayatî ihti- stanbul un en güzide sosyal mekan ve yaçlar n karfl layan bir u rafl alan, elbette iflletmelerinden biri olan O Cemile Sultan her fleyden önemli olacak. Yedi imiz içti i- Korusu, müflterilerine sundu u benzersiz miz fleylerin, sanki kimi hammaddelerle lezzet ve güzelliklerle üye ve müflterileri- üretilip önümüze geldi ini san r olduk do- nin yüzünü güldürdü ü kadar, ödedi i vergilerle de devletimizin yüzünü güldü- adan koptukça. Banknotlar n geçerlili ini rüyor. Bu y l Üsküdar da en çok vergi veren yitirdi i, her fleyin yok oldu u ortamda bi- iflletmeler s ralamas nda ilk 20 ye giren Ce- le g da maddelerinin de er ve önemi da- mile Sultan Korusu O Vakf ktisadi fllet- ima yerini koruyacak. Domates üretmek, mesi, bu baflar s ndan dolay Üsküdar Ver- televizyon ya da ütü üretmekten daha kar- gi Dairesi Baflkanl taraf ndan teflekkür mafl k ve farkl etkileyenlere sahip. icaret berat ile ödüllendirildi. üretmenin üzerinde gerçekleflen bir olgu Bu ödül stanbul icaret Odas E itim oldu u gibi ticaret dahil her fley de g da ve Sosyal Hizmetler Vakf na ba l bir ifllet- üretiminin sonras nda oluflabilmek duru- me olarak öncelikle içinde bulundu u ül- munda. Böylesi hayatî ve asal bir konu- keye ve insan na hizmeti hedefleyen Cemi- mun ihmal edilmemesi gerekiyor. fiartlar n le Sultan Korusu nun misyon ve kurulufl de iflti i ve sanal de erlerin yerlebir oldu- amac na uygun düflmesi bak m ndan ayr bir anlam tafl yor. Bina inflaat maliyeti yüzde 0,8 artt u durumda, gerçek de erler geçerlili ini 85 ülkede faaliyette olan Dünya icaret Merkezleri Birli i nin (WCA) 37'nci Genel Kurulu, stanbul'da yap ld. D ünya icaret Mer- gelifltirilmesi aç s ndan önemi- tiçi ve uluslararas ticaret iç ne getirmek dedi. fladamla- kezleri Birli inin ni vurgulayarak, bu tür organi- içe geçti. D fl ticaretin gelifli- r n n ortak bir ticaret dili ko- (WCA) 37'nci Ge- zasyonlar sayesinde inanabile- mi için ihracat çok önem- nufltu unu ifade eden Baflkan nel Kurulu, stanbul'da yap ld. WCA Kurucu Baflkan yitirecektir. ABD nin olmad bir dünyada onun imzas ile ortada dolaflan ka t parçalar n n hiçbir de eri kalmayaca gibi. ar m zengini bir ülke oldu umuz, kendi kendimize yetti imiz söylenirdi eski cekleri ve güvenebilecekleri li.ürkiye ekonomisi son 4 Yalç ntafl, Rumi'nin ''Ayn dili karfl l kl iliflkilerin daha da ge- y lda yüzde 7.8 büyüdü. ür- konuflmak, kendini adamak- yak n zamanlarda. fiimdi kuruyemiflçi do- lifltirilebilece ini ifade etti. kiye 2005 te, son 15 y lda ya- t r'' sözünü hat rlatarak,'' Do- lab ndan kasap reyonuna dek yabanc kö- Guy ozolli, genel kurulun GENEL KURUL ÖNEML p lan yabanc yat r mlardan lay s yla bizler nerede olur- kenli g dalarla muhatab z. Elbette ticaretin Bina nflaat Maliyet Endeksi, y l n üçün- aç l fl nda yapt konuflmada, FIRSALAR SUNUYOR daha fazla yat r m çekti. sak olal m, ticaret yolculu- kendine göre bir ak fl var ve evrenselleflme cü çeyre inde, bir önceki döneme oranla 288 üyeye ulaflt klar n, 85 ül- Genel kurulun aç l fl nda stanbul Dünya icaret unda birbirimizin isimsiz s n rlar ortadan kald r yor. Rekabet davu- yüzde 0,8 artt.ürkiye statistik Kurumu kede çal flma yürüttüklerini ve konuflan stanbul icaret Odas Merkezi nin toplamda 500 bin yol arkadafl y z'' fleklinde ko- lu gümbür gümbür... Ülkenin her bir mese- (Ü K), Bina nflaat Maliyet Endeksi bin uluslararas firmayla ( O) Yönetim Kurulu Baflkan metrekareyi aflan büyüklü ü nufltu. lesini, mesele yapmas ve üzerine bilgi ve y l Üçüncü Dönem (emmuz-a ustos-ey- çal flt klar n söyledi. Dünya Murat Yalç ntafl da, dünya ti- ve 10 sergi alan bulundu unu stanbul Büyükflehir Bele- bilinçle gitmesi gerekenler, gündelik çö- lül) sonuçlar n aç klad. Buna göre y l n icaret Merkezleri Birli i nin, caret merkezlerinin bir ülkenin hat rlatan Baflkan Murat Yal- diye Baflkan Kadir opbafl ise zümlerle ya da yorumlarla de il uzun va- üçüncü döneminde, önceki döneme göre 10 y l arka arkaya Nobel Bar fl d fl ticaretinin geliflmesine kat- ç ntafl, fiu anda bu alan çer- WCA ve benzeri çal flmalar n bina inflaat maliyetleri toplamda yüzde 0,8, deli stratejilerle tar ma ve hayvanc l a ye- Komitesi taraf ndan aday gös- k da bulunan en önemli yap - çevesinde 5 ve 4 y ld zl otel- daha yaflanabilir bir dünya ve geçen y l n son dönemine göre yüzde 19,7, terilmesini büyük bir memnu- lardan biri oldu unu söyledi. ler ile 3 bin kiflilik kapasiteye mutlu bir gelecek için önemli geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20,9 niyetle karfl lad klar n dile ge- Dünya icaret Merkezle- sahip bir kongre merkezi ya- oldu unu söyledi. ve dört dönem ortalamalara göre de yüzde tiren ozolli, bundan sonra da ri Birli i de uluslararas tica- p l yor. Bunlar n aç l fl n n ürkiye'nin uygulanan 15,6 art fl gösterdi. Önceki döneme göre ifl- ticari ve ekonomik iliflkiler ara- reti destekleme de önemli bir 2007 y l n n Nisan ay nda ya- ekonomik programlar sayesin- çilik endeksi yüzde 2,5, makine endeksi c l yla bar fla katk da bulun- kurulufl diyen Yalç ntafl, flöy- p lmas planlan yor. ürkiye, de art k daha istikrarl ve gü- yüzde 2,2 artarken, malzeme endeksinde ma yönündeki çal flmalar na le konufltu: 37. Genel Kurul geçmiflte pekyolu ile en venli bir ortam sundu unu di- ise yüzde 0,2 oran nda düflüfl kaydedildi. devam edeceklerini belirt- çok önemli f rsatlar oluflturu- önemli ticaret merkezlerin- le getiren opbafl, stanbul'un bu hayati alan tahsil eder vaziyettedir y l üçüncü döneminde, 2005 y l ayn ti.wca'n n 2 y ll k Baflkan yor. Bizler ifladamlar y z ve den biriydi. Hedefimiz stan- gelecekte dünya ticaret ve eko- Göç olgusunun toplumsal hayat nas l et- dönemine göre iflçilik endeksinde yüzde Brian Montgomery ise y ll k dönüflümden geçiyoruz. De- bul u çok k sa dönem içinde nomik iliflkilerinde daha da kiledi i ve olumlu olumsuz nice sonuçla- 25,3, makine ve malzeme endekslerinde genel kurullar n yeni tan fl k- iflim ekonomik ve ticaret finans, ticaret ve kongre anla- önemli bir kent haline gelece- ra yol açt da baflka bir mesele. lerleyen yüzde 18,5'er oran nda art fl oldu. l klar n do mas ve bunlar n alanlar nda hissediliyor. Yur- m nda bölgenin merkezi hali- ini vurgulad. teknolojinin tar ma ve hayvanc l a tatbi- niden bakmal d rlar. Gündelik telafl gelir geçer, ama uzun vadeli hesaplar olas riskleri önlemede ifle yarar. Köyden flehire göç, klasik tar m üretiminin art k geçersizleflmesi, bu alanda yeni ç k fl yollar n n aranmamas ya da ihmali, ki ve bu alan n cazip k l nmas üretim ve Bankalardan 8 ayda 7.6 milyar YL kâr ticaret ehlini bu alana yönlendirebilecektir. Sanayi ürünlerinde oldu u gibi tektiplili e de mahkum de ildir tar m üretimi. nsanlar n çok genifl ve zengin tad evrenlerine hitap etmek, getiri flans çok yüksek nemli bir k sm yabanc vergisi oran nda yap lan indirimin sermayenin kontrolüne ve etkisiyle bu kardan ödemeleri geçmeye bafllayan ürk gereken toplam vergi tutar n n bankac l k sektörü bu y l n ilk sekiz yüzde 8.8 oran nda azalarak a2 ayl k döneminde net kar n yüzde milyar 108 milyon YL ye indi i bu 29.2 oran nda art rarak 7.6 milyar dönemde net kar ise yüzde 29a.21 YL ye kadar ç kard. Bu y l ocak- gibi oldukça yüksek bir oranda ar- naklarla doldurdu u topraklar m zd r. a ustos döneminde bankac l k sek- tarak 7 milyar 552 milyon YL ye Canl l ve dirifli gerçeklefltirecek olan fley törü brüt kar n yüzde 18.4 oran n- ulaflt. Bu dönemde en yüksek kuru ve donuk resmi beyanlardan çok bu da art rarak 9 milyar 660 milyon oranl kar art fl yabanc sermayeli alan n sevimli k l nmas ve kazançl l n n YL ye kadar yükseltti. Kurumlar bankalarda yafland. gösterilmesi olacakt r. ar ma elveriflli Ö olan bir ak md r. opraklar m z n canland r lmas ve/ya zenginli inin ortaya ç kar lmas gerekmektedir. Bizim as l zenginli imiz üzerinde bulundu umuz ve tabiat n çok cömert ola- alanlar n da baflka vasatlarla kendini ger- okat Havaalan uçufllara aç l yor çeklefltirme flans olan sanayiye kurban edilmemesi gerekmekte. Sanayi ve turizme verilen önem tar m ve hayvanc l ada verilmeli, genifl ifl alanlar oluflturacak olan bu asal de er göz ard edilmemelidir. okat Valisi Erdo an Gür- bildiren Gürbüz, flunlar kaydetti: büz, tadilat çal flmalar ne- ''Yap lan çal flmalar neticesinde ha- deniyle bir süredir kapal vaalan m z 45 gün süreyle aç k kal- bulunan okat Havaalan n n, çal fl- m flt. Fakat Atlasjet'in 90 kiflilik malar n tamamlanmas n n ard ndan uçaklar n n iniflinde zorlanmas ne- 6 Kas m'da hava trafi ine aç laca n deniyle sorun ç km flt. Bunlar n gi- bildirdi. Atlasjet Havayollar n n 90 derilmesi gerekliydi. Biz bir de er- kiflilik uçaklar yla 6 Kas m'dan itiba- lendirme yaparak havaalan n ade- ren haftada 7 gün stanbul-okat ara- ta yeniden yapt k. Art k okat' n önemli bir iflle u raflt klar n ve nas l bir s nda uçak seferlerine bafllayaca n havaalan uçufllara aç lacakt r.'' güç ya da silah tuttuklar n bilmeliler. Ana toprak tarih boyunca oldu u gibi, yine yeniden evlatlar na sad k olmaya devam etmekte ve onlar n taleplerine olur demeyi sürdürmektedir. ar m ve hayvanc l k a dair bir uzmanl m yok, ama ehemmiyetini ise bariz olarak görüyorum. Bu sahan n uzmanlar ve ilgilileri ne kadar

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı