KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014

2

3 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10

4

5 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

6

7 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2 SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU... 3 DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI... 3 DENETĠM GÖRÜġÜ... 4 DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER... 5 EKLER... 8

8

9 KHK : Kanun Hükmünde Kararname BAP : Bilimsel AraĢtırma Projeleri YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu DMO : Devlet Malzeme Ofisi KISALTMALAR

10

11 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu na tarih ve 3837 sayılı Kanunu nun 25. maddesi ile eklenen Ek 14. madde hükmü uyarınca 1992 yılında kurulmuģ olup, tüzel kiģiliği haiz özel bütçeli bir kamu kurumudur. Üniversite, 10 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, 6 Bölüm ve 13 Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi'nin 2013 yılında gerçekleģen Kurum Bütçesi gideri ,84 TL dır. Bunun % 40,22 sini personel giderleri, % 6,46 sını Sosyal Güvenlik Kurumu giderleri, % 5,41 ini, % 1,41 ını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 0,46 sını Cari Transferler ve % 13,75 ini de Sermaye Giderleri oluģturmaktadır. Kurum bütçe giderlerine iliģkin ayrıntılar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 1: Bütçe Gideri GerçekleĢmeleri 2013 BÜTÇESĠ ÖDENEK 2013 BÜTÇESĠ HARCAMA 2013GERÇEKLEġME ORANI (%) TOPLAMI (TL) TOPLAMI (TL) BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,84 1, PERSONEL GĠDERLERĠ , ,79 1, SOSYAL GÜVENLĠK KUR. DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , ,32 1, MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,23 0, CARĠ TRANSFERLER , , SERMAYE GĠDERLERĠ , ,36 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 1

12 Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. Geçici ve kesin mizan. Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, TaĢınır kesin hesap cetveli ile taģınır hesabı icmal cetveli, Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiģtir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 2

13 SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 3

14 DENETİM GÖRÜŞÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Kurum Bütçesi 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 4

15 BULGU 1: DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Bilimsel AraĢtırma Projelerine iliģkin yapılan harcamalarda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilke ve esaslarına aykırı uygulama ve süreçler bulunması Üniversitelerin bilimsel araģtırma kapasitesini artırmak ve ülke yararına kullanılacak yeni bilimsel kazanımları özendirmek amacıyla ayrı bir hesapta toplanan ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun uygulamasından istisna edilen Bilimsel AraĢtırma Projelerine iliģkin yapılan harcamalarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilke ve esaslarından olan rekabet, hesap verilebilirlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine aykırı uygulama ve süreçler belirlenmiģtir. "Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dıģı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluģların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiģtirme ve araģtırma alt yapısını geliģtirme projeleri" olarak tanımlanan Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP), 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun Ġstisnalar baģlıklı 3. Maddesinin "f" fıkrasına göre bu Kanun kapsamından çıkarılmıģtır. Bu tür alımlar 2003 / 6554 sayılı KHK'ya ek "Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esaslar" dâhilinde yürütülmektedir. BAP'lara ayrılan miktarın büyük bölümü 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu'nun 58. Maddesine göre Yükseköğrenim kurumları bünyesinde kurulan Döner Sermaye ĠĢletmelerinin gelirlerinin tahsil edilen kısmından bu tür projelere ayrılması zorunlu olan en az % 5'lik miktarlardan oluģmaktadır. Yapılan denetimlerde BAP'lar ile ilgili olarak aģağıdaki hususlar tespit edilmiģtir: 1. Yukarıda anılan Esaslar dâhilinde doğrudan temin yönteminde üst limit yüksek belirlenmiģtir ve bu durum alımlarda rekabeti sağlama ilkesinin uygulanmasını güçleģtirmektedir. Her üniversite ihale uygulamalarını farklılaģtırmaktadır. Bu bağlamda yapılan harcamalar 4734 sayılı Kanun bakımından istisna teģkil etse de diğer mali nitelikli kanunlardan istisna edilmemiģtir. Buna karģın genel algı aksi yöndedir; rekabet, saydamlık, ekonomi, verimlilik gibi temel kavramlar da göz ardı edilebilmektedir. Örneğin, araģtırma projeleri kapsamında yapılan otomobil KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 5

16 yakıtı alımlarına ait ödemelerdeki miktarların gerçek ihtiyacı / kullanımı ortaya koyacak ve hesap verebilir bir sisteme oturtulmadığı; yalnızca bir makbuzla ödeme yapıldığı tespit edilmiģtir. 2. BAP özel hesabında harcanmadan biriken miktarlar yeterli proje üretilememesi halinde büyük boyutlara ulaģabilmektedir. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi BAP özel hesabında 2012 ve 2013 yılları devir artıkları aģağıdaki gibidir: : TL : TL Kurumlar kullanılamayan bu miktarları bilimsel araģtırma amaçlı değil, Üniversite yararına kullanabilmektedir. Bu türden bir uygulama 4734 sayılı Kanun'un yukarıda anılan hükmüne ("idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç") aykırılık teģkil etmektedir. Zira alınan ürünler kurumun kendi faaliyetlerini yürütmesinde kullanılacaktır. Örneğin KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tıbbi araç ve gereçleri özellikle bu amaçla kurgulanan bir proje dâhilinde temin edilmiģtir. Bu araç ve gerecin 4734 sayılı Kanun dâhilinde ve özel bütçe kaynakları kullanılarak alınması uygun görülmektedir. Projeler içerisinde temin edilen dizüstü veya masaüstü bilgisayarların, pahalı teknolojik ürünlerin ayniyat kayıtları ayrıntıdan yoksun bırakılmakta; ürünün kodu, markası, özellikleri gibi belirleyici unsurlar faturalarda da göz ardı edilmektedir. Proje yürütücülerine zimmetlenen ürünlerin proje bitiminde aynen iade edilip edilmediği belirsizdir. Projeler içerisinde temin edilen dizüstü veya masaüstü bilgisayarların, pahalı teknolojik ürünlerin ayniyat kayıtları ayrıntıdan yoksun bırakılmakta; ürünün kodu, markası, özellikleri gibi belirleyici unsurlar faturalarda da göz ardı edilmektedir. Proje yürütücülerine zimmetlenen ürünlerin proje bitiminde aynen iade edilip edilmediği belirsizdir. Öneri: a) BAP projeleri dâhilinde yapılan harcamalar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu dâhilinde bulunmasa da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mali ve idari kanunlar bakımından istisna değildir. Dolayısıyla BAP kapsamında harcama KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 6

17 yapılırken kamu maliyesinin temel ilkelerine, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması prensibine, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu genel esaslarına uygun olarak davranılmalıdır. b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 28. maddesi kapsamında çıkarılan 'Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi Ġle Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas Ve Usuller'in hesaplarda aģırı biriken miktarların eritilmesine yardımcı olacak Ģekilde esnek bir yapıya dönüģtürülmesi uygun görülmektedir. c) Kurumların projeler dâhilinde satın alınan mal ve malzemenin taģınmaz kayıtlarını ayrıntılı ve ayırt edici özellikleri de zikredilerek yapması gerekmektedir. BULGU 2: 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyesi ile 102- Bankalar Hesabının alacak bakiyesinin birbirine eģit olmaması Kurumun 2013 geçici ve kesin mizanlarının incelenmesinde, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyesi ( ,03 TL) ile 102-Bankalar Hesabının alacak bakiyesinin( ,15 TL) birbirini tutmadığı görülmüģ olup bu husus, mali tabloların doğru okunmamasına sebep olacaktır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabının iģleyiģine dair 22. Maddesi nde; Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca hak sahiplerine ödendiği veya ilgili hesaplara aktarıldığı banka hesap özet cetveliyle bildirilen paralar bu hesaba borç, 102-Banka Hesabına alacak kaydedilir. Denilmesinden 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyesi ile 102-Bankalar Hesabının alacak bakiyesinin birbirine eģit olması gerektiği anlaģılmaktadır. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 7

18 EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI EKLER KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı Bilançosu KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 8

19 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 9

20 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 10

21 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

22

23 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI DENETĠM GÖRÜġÜ DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER EKLER... 16

24

25 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünce, Üniversite'nin 9 biriminin döner sermaye kapsamındaki faaliyetleri yürütülmekte olup, Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü adı altında tek iģletme birimi bulunmaktadır. Döner Sermaye ĠĢletmesinin faaliyet alanları, yönetim organları, sermaye limiti ve iģleyiģine iliģkin esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile düzenlenmiģtir gösterilmiģtir. ĠĢletme Müdürlüğünün bütçe gelir ve gider gerçekleģmeleri aģağıdaki tabloda BÜTÇE GELĠRLERĠ Bütçe Tahmini Toplam Tahsilât Tahsilât Farkı GerçekleĢme Oranı (%) 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, Diğer Gelirler , , ,00 19 TOPLAM , , ,55 94 BÜTÇE GĠDERLERĠ Bütçe Ödeneği Yılsonu Toplam Ödenek Harcama Farkı GerçekleĢme Oranı (%) 01 - Personel Giderleri , , , Sos.Güv.Kur. Pirim Giderleri , , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , Cari Transferler , , , Sermaye Giderleri , , ,11 68 TOPLAM , , , Üniversite'nin döner sermaye iģletmesine ,00 TL ödenek verilmiģ ve bütçe giderleri ,27 TL olarak gerçekleģmiģtir. Buna karģın, döner sermaye iģletmesi gelirleri ,00 TL olarak tahmin edilmiģ ve ,45.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu itibarla giderlerin gerçekleģme oranı % 119, gelirlerin gerçekleģme oranı ise % 94 olmuģtur. Giderler içersinde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkısı bulunan personele yapılan ek ödemeler önemli pay oluģturmaktadır. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü' nün muhasebe iģlemleri Döner Sermaye KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 10

26 Saymanlığı' nca Döner Sermayeli ĠĢletmeler Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde tek düzen muhasebe usulüne göre yapılmaktadır. Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. Geçici ve kesin mizan, Bilanço, Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Dönem sonu faaliyet raporu, Giderler döküm cetveli, Gelirler döküm cetveli, Sermaye hareketleri tablosu, SatıĢların maliyeti tablosu, Nakit akım tablosu, Gelir tablosu. Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço, gelir tablosuna ve nakit akıģ tablosuna verilmiģtir. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 11

27 uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 12

28 Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 13

29 DENETİM GÖRÜŞÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 14

30 BULGU 1: DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 102 ve 103 hesap bakiyelerinin tutarsız olması AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin 2013 yılı kesin mizanlarının incelenmesinde, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 74.b.1. maddesi ve 77.b.1. maddesine aykırı olarak 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyesi (0 TL) ile 102-Bankalar Hesabının alacak bakiyesinin ( ,92 TL) birbirini tutmadığı görülmüģtür. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabının iģleyiģine dair 22. Maddesi nde;. Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca hak sahiplerine ödendiği veya ilgili hesaplara aktarıldığı banka hesap özet cetveliyle bildirilen paralar bu hesaba borç, 102- Banka Hesabına alacak kaydedilir denilmesinden 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyesi ile 102-Bankalar Hesabının alacak bakiyesinin birbirine eģit olması gerektiği anlaģılmaktadır. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 15

31 EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI EKLER AKTĠF (VARLIKLAR) K.S.Ü. DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ BĠLANÇOSU KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 16 PASĠF (KAYNAKLAR) HESABIN ADI TUTAR TOPLAM BORÇ HESABIN ADI TUTAR TOPLAM ALACAK 1. DONEN VARLIKLAR 18,509, KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler 1,865, Ticari Borçlar 4,512, Kasa Hesabı Satıcılar Hesabı 4,395, Bankalar Hesabı 1,865, Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri , Diğer Borçlar 433, Ticari Alacaklar 12,729, personele borçlar hesabı 109, Alıcılar Hesabı 12,622, diğer çeģitli borçlar hesabı 323, Alacak Senetler Hesabı 99, Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs 7, Diğer Alacaklar 69, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 135. Personelden alacaklar hesabı 2, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 136 Diğer çeģitli alacaklar hesabı 67, Ödenecek Döner sermaye Yükümlülükleri 15. Stoklar 3,845, Ödenecek Döner Sermaye Katkı payları 150 Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı 3,661, Katma Değer Vergisi Tevkıfatları Hs. 151 Yarı mamul-üretim hesabı 140, , , , , ,003, ,949,921.85

32 152 Mamuller hesabı 42, Diğer stoklar hesabı 1, ÖZKAYNAKLAR 16,460, Diğer dönen varlıklar 31, , ÖdenmiĢ Semaye devreden katma değer vegisi hesabı 31, Sermaye Hesabı DURAN VARLIKLAR 3,869, GeçmiĢ Yıllar Karları 17,707, Maddi Duran Varlıklar 3,869, GeçmiĢ Yıllar Karları Hesabı 17,707, Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 2,406, TaĢıtlar Hesabı 134, Dönem Net Karı (Zararı) -1,246, DemirbaĢlar Hesabı 1,328, Dönem Net Karı Hesabı 215, Dönem Net Zararı Hesabı (-) -1,462, AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI: 22,410, PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI: 22,4,10, DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ GELĠR TABLOSU TL TL A- BRÜT SATIġLAR 40,455, Yurtiçi SatıĢlar 40,169, YurtdıĢı SatıĢlar 3- Diğer Gelirler 285, B-SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) 39, SatıĢtan Iadeler (-) 39, SatıĢ Iskontoları (-) 3- Diğer Ġndirimler (-) C- NET SATIġLAR 40,415, D-NET SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) 23,938, Satılan Mamüllerin Maliyeti {-) 482, Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 17

33 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 4-Diğer SatıĢların Maliyeti (-) 23,456, BRÜT SATIġ KARI VE ZARARI 16,476, E-FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 17,485,012,96 1-AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 2- Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 3- Genel Yönetim Giderleri (-) 17, FAALĠYET KARI VE ZARARI -1,008, F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 59, ĠĢtiraklere sn Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz Gelireri 11, Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan KarĢılıklar 6- Menkul Kıymet SatıĢ Karları 7- Kambiyo Karları 8- Reeskont Faiz Gelirleri 9- Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 48, G- DĠĞER MALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 1- Komisyor Giderleri (-) 2- KarĢılık Giderleri (-) 3-Menkul K ymet SatıĢ Zararları {-) 4- Kambiyo Zararları (-) 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 1- Kısa Vad ili Borçlanma Giderleri (-) KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 18

34 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -948, OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar J- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) 298, ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar (-) 64, DONEM KARI VE ZARARI -1,246, DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠG. YAS. YÜK. KARġILIKLARI (-) DONEM NET KARI VE ZARARI -1,246, NAKĠT AKIM TABLOSU ÖNCEKĠ DÖNEM (2012) CARĠ DÖNEM (2013) A- DÖNEM BAġI NAKĠT MEVCUDU 1,506, ,865, B- DÖNEM ĠÇĠ NAKĠT GĠRĠġLERĠ 40,384, ,514, ) SatıĢlardan Elde Edilen Nakit 40,210, , a) Net SatıĢlar b) Ticari Alacaklardaki AzalıĢlar c) Ticari Alacaklardaki ArtıĢlar (-) 2) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 157, , ) OlağandıĢı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 16, ) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki ArtıĢlardan Sağlanan Nakit KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 19

35 5) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki ArtıĢlardan Sağlanan Nakit 6) Sermaye ArtıĢlarından Sağlanan Nakit 7) Diğer Nakit GiriĢleri C- DÖNEM ĠÇĠ NAKĠT ÇIKIġLARI 37,339, , ) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları a) SatıĢların Maliyeti 21,066, ,938, b- Stoklardaki artıģlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) AzalıĢlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) ArtıĢlar (-) e) Amortisman ve Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki AzalıĢlar (-) 2) Faaliyet Giderlerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları OlağandıĢı Faaliyetlerle Ġlgili Kullanımlar a) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri b) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri 15,701, ,485, d) Amortisman ve Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-) 3) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara iliģkin Nakit ÇıkıĢları 64, a) Diğer Faaliyetlerle Ġlgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 4) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit ÇıkıĢları 5) OlağandıĢı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit ÇıkıĢı a) OlağandıĢı Gider ve Zararlar 446, , b) Amortisman ve Nakit ÇıkıĢı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 6) Duran Varlık Yatırımlarına iliģkin Nakit ÇıkıĢları KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 20

36 7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla Ġlgili Olmayan) 8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla ilgili Olmayan) 9) Ödenen Vergi ve Benzerleri 10) Diğer Nakit ÇıkıĢları 124, , D-DÖNEM SONU NAKĠT MEVCUDU (A+B-C) 4,551, , E-NAKĠT ARTIġ VEYA AZALIġI (B-C) 3,044, ,246, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 21

37 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu 22

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK I) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU 1 II) TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DIIŞİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Yeminli Mali MüĢavirlerin Diğer Tasdik ĠĢleri Komisyonu BaĢkan Raportör Üyeler : Muhlis

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı