İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK AJANLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI...15 KEMOTERAPİNİN OVERLERE ETKİLERİ...18 KEMOTERAPİ NEDENLİ İNFERTİLİTEDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ...19 GEREÇ VE YÖNTEMLER...22 BULGULAR...25 TARTIŞMA...34 SONUÇLAR...44 ÖZET...46 İNGİLİZCE ÖZET...48 KAYNAKLAR...50 EKLER

2 GİRİŞ VE AMAÇ Günümüzde kanser tedavisindeki gelişmeler sayesinde üreme çağındaki birçok kadın hastanın yaşam süresi uzamış ya da tamamen hastalıktan kurtulmaya başlamıştır. Ancak tedavi sırasında gerek kemoterapi (KT) gerekse radyoterapiye (RT) bağlı olarak akut ve kronik yan etkiler gelişmektedir. Kanser tedavisine bağlı akut toksisite kemik iliği, cilt ve gastrointestinal sistem epiteli gibi kendi kendine hızla yenilenebilen hücrelerde meydana gelerek, pansitopeni, alopesi, bulantı, kusma ve ishale neden olur. Bu akut toksik etkiler tedavinin kesilmesi sonrası düzelir. Ancak, overdeki foliküller gibi, kendini yenileyemeyen hücrelerde meydana gelen hasar geri dönüşümsüz olup kanser tedavisinin kronik yan etkilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Kanser tedavisine bağlı olarak overlerde meydana gelen hasar amenore, prematür menapoz, overiel yetmezlik ve infertilite olarak ortaya çıkmaktadır (1,2). KT ve RT ye bağlı olarak gelişen overiel yan etkileri önlemek amacı ile oral kontraseptifler, progesteron, gonadotropin serbestleştirici hormon (GnRH) agonistleri (GnRH-a) gibi medikal tedaviler denenmiş ve primordial folikül (PMF) rezervi üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Bunların yanında oositlerin dondurulması veya dondurularak saklanmış overiel dokunun transplantasyonu gibi cerrahi girişim ve yüksek teknoloji gerektiren, maliyeti yüksek yöntemler de denenmiştir (2,3). GnRH-a ların, KT öncesi ve sırasında kullanımının, KT ye bağlı overiel yan etkileri azalttığını gösteren klinik ve deneysel birçok çalışma mevcuttur. Ancak GnRH antogonistlerinin (GnRH-an) böyle bir etkinliğinin olup olmadığı bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır. GnRH-an lar, tüp bebek tedavisinde ve çeşitli jinekolojik hastalıkların 1

3 tedavisinde (örneğin uterus myomları) (4) GnRH-a lara alternatif olarak kullanıma girmiştir. Antagonistler, GnRH reseptörlerine kompetetif olarak bağlanarak, GnRH-a lar gibi öncelikli alevlenmeye flare-up effect neden olmadan, gonadotropin salınımının düşmesine down regülasyon a neden olurlar. Meme kanserli farelerde yapılan çalışmalarda GnRH-an ların over ağırlığında belirgin azalmaya yol açtığının gösterilmiş olması (5), bu ilacın hem sistemik hem overiyel seviyede etkilerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca sıçanlarda yapılan farklı çalışmalarda ovulasyonu 2-5 gün baskıladığı (6), gonadotropinler- estradiol- progesteronu süprese ettiği, over ağırlığında azalmaya yol açtığı (7) gösterilmiştir. Bütün bunlardan yola çıkarak siklofosfamid KT sine bağlı overiel yan etkileri önlemede GnRH-an ların etkili olup olmayacağını araştırmak ve GnRH-an ların PMF rezervine etkilerini, GnRH-a ların etkileri ile karşılaştırmak amacı ile mevcut çalışmayı uyguladık. 2

4 GENEL BİLGİLER OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ Overler pelviste yerleşmiştir. 3 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığındadır. Overler, uterusun broad ligamenti içine mezoovaryum denilen bağla asılmıştır. Mezoovaryum peritonun overe kan damarı götüren çıkıntısıdır. Her bir over korteks ve medulla denen iki kısımdan oluşur. Korteks ile medulla bölgeleri arasında kesin bir sınır görülmez. Korteks hücresel olarak zengin iken medulla kanlanması fazla olan bağ dokusundan ibarettir. Overin etrafını saran yüzey epiteli modifiye periton olup, germinal epitel olarak adlandırılır. Bu epitelin hemen altı tunika albugineadır. Tunika albuginea, over yüzeyine paralel kollajen lifleri olan, zayıf olarak damarlanmış, yoğun, düzensiz bir bağ doku kapsülüdür (8,9). Overiel Korteks Over korteksi stroma, gelişimin farklı evrelerindeki overien foliküller ve fibroblast benzeri stromal hücrelerden oluşur. Oogonya denen primordiyal germ hücreleri gestasyonun 1. ayından kısa bir süre sonra yolk kesesinde oluşur. Mitoz bölünmelere uğrar ve gelişen overlerin korteksini oluşturmak üzere germinal kutba göç ederler. Burada fetal hayatın 5. ayı sonuna kadar mitoz bölünmeye devam ederler. Bu dönemde her bir over büyük çoğunluğu atreziye giden 3 milyon civarında oogonya içerir. Atreziye uğramayan oogonyalar son mitoz bölünmelerine girerek primer oositi oluşturur. Bu hücreler 1. mayoz bölünmenin profaz safhasına girerler ve mayoz bölünme bu aşamada durur. Primer oositler ovulasyona kadar bu fazda kalırlar. Menarşta bir genç bayanda yaklaşık folikül mevcuttur ve genellikle 3

5 gelecek yılda, her 28 günde bir oosit yumurtlama olayına maruz kalırken ovule olacak oosit ile beraber gelişim sürecine girmiş olan diğer foliküller dejenere olur ve aynı periodda ölürler (8,10). Overien foliküller: Overien foliküller korteksin stroması içinde yer alır. Bir folikül, bir ya da daha fazla tabaka oluşturmuş folikül hücreleriyle çevrili bir oositten meydana gelir (11). Foliküler gelişmenin, folikülün büyümesi ve oositin gelişimine dayalı 4 tanımlanabilir evresi vardır. (Şekil 1) Şekil 1: Overiel foliküllerin şematik çizimi (11) 4

6 a- Primordial foliküller: PMF ler ön primitif foliküller olup doğum öncesi gebeliğin 20. haftası civarında yaklaşık 6-7 milyon iken, doğumla birlikte sayıları azalan foliküllerdir. PMF tek sıra yassı foliküler hücre ile çevrelenmiş primer oositten oluşur. PMF deki oosit 25 µm çapında küre şeklinde bir hücredir. Tek nükleolus içeren büyük asentrik bir nükleusu vardır. Kromozomlar çoğunlukla açılmış haldedir ve koyu boyanmazlar. Sitoplazmadaki organeller nükleusa yakın bir küme oluşturma eğilimi gösterirler. Sitoplazmada çok sayıda mitokondri, birkaç golgi kompleksi ve endoplazmik retikulum sisternası bulunur (8,9,11). b- Primer foliküller: PMF ler primer oosit, foliküler hücreler ve çevreleyen stromal dokudaki değişiklikler sonucunda primer foliküllere dönüşür. Primer oositin çapı artarak µm ye çıkar. Nükleus büyür. Bazı golgi kompleksleri hücreden dışarı çıkar, endoplazmik retikulum ribozomdan zengin hale gelir, mitokondri sayısında artış olur. Foliküler hücreler kübik hale gelir. Oositi tek tabaka folikül hücresi çevrelediğinden foliküle tek katlı primer folikül denir. Foliküler hücreler çoğalıp primer oosit etrafında birkaç tabaka oluşturunca folikül çok katlı primer folikül adını alır ve foliküler hücreler granulosa hücreleri olarak adlandırılır. Bu evre sırasında zona pellusida denen amorf madde oluşur ve oositi onu çevreleyen foliküler hücrelerden ayırır. Stromal hücreler çok katlı primer folikül etrafında organize olarak damardan zengin bir hücresel tabaka olan teka interna ve bağ dokusundan zengin teka eksternayı oluşturur (8,9,11). c- Sekonder (Antral) folikül: Çok katlı primer folikül büyümeye devam ederek çapı 200 µm nin üzerine çıkar. Folikül büyümesi esas olarak granüloza hücrelerinin büyüklüklerinin ve çaplarının artmasıyla olur. Granüloza hücrelerinin bu proliferasyonu folikül stimüle edici hormona (FSH) bağımlıdır. Primer oositin etrafında granuloza hücre katmanlarının oluşmasıyla büyük küresel bir folikül oluşur. Granuloza hücreleri arasında folikül sıvısı denen sıvı toplanmaya başlar. Bu sıvı plazmanın eksüdası olup glikozaminoglikanlar ve granulosa hücrelerince üretilen steroid hormon bağlayıcı proteinler dışında progesteron, estradiol, inhibin, aktivin, folistatin gibi luteinize edici hormon (LH) ve FSH salınımını regüle eden hormonlarıda içerir. Çok katlı primer folikül, folikül sıvısı görülmesi ile sekonder folikül adını alır. Daha fazla sıvı üretildikçe, sıvı içeren boşluklar birleşerek antrum denen tek bir boşluk oluşturur (8,9,11). d- Olgun (Graaf) folikül: Granuloza hücrelerinin proliferasyona ve folikül sıvısının oluşumunun devam etmesi çapı ovulasyon zamanı 2,5 cm e ulaşan olgun folikülün oluşmasına neden olur. Granuloza hücreleri tekrar düzenlenerek folikül duvarı üzerinde belli bir yerde daha fazla yoğunlaşır. Bu bölgede granuloza hücreleri, duvardan antruma doğru 5

7 uzanan ve primer oositide içeren, kumulus ooforus denen çıkıntıyı oluşturular. Primer oositi çevreleyen bu granuloza hücre tabakasına corona radiata denir. Olgun folikül overin yüzeyinde, neredeyse overin kendisi büyüklüğünde, transparan bölge gibi görülebilir. Folikül duvarının foliküler hücrelerine membrana granuloza denir. Folikül sıvısının oluşumuna devam etmesi, primer oosit, korona radiata ve beraberindeki folikül hücrelerini içeren, kumulus ooforusun tabanından ayrılmasına ve folikül sıvısında serbest hale gelmesine neden olur (8,11). e- Atretik Foliküller: Overler gelişimin birçok safhasında folikülleri içerir. Foliküllerin çoğu olgun evreye gelmeden dejenere olurlar. Fakat her adet siklusunda bir olgun folikül gelişir. Olgun folikül yırtılıp içindeki sekonder oosit ve bağlantılı hücreleri bıraktığında, olgunlaşmakta olan foliküller atreziye gider ve atretik foliküller makrofajlar tarafından fagosite edilir. Foliküler atrezi folikülün gelişmesinin herhangi bir safhasında olabilir. Bu süre granuloza hücrelerinde mitozun durması, granuloza hücrelerinin bazal laminadan ayrılması ve oositin ölümü ile karakterizedir. Foliküler atrezi doğum öncesinden, menapozun birkaç yıl sonrasına dek görülmesine karşın özellikle şiddetlendiği bazı dönemler vardır. Maternal hormonların etkisinin ortadan kalktığı doğumdan hemen sonraki dönem ile, kalitatif ve kantitatif hormonal değişikliklerin görüldüğü puberta ve gebelik sırasında oldukça belirginleşir. Atrezi sırasında bazı granulosa hücreleri dejenere olmayarak menapoza kadar küçük miktarlarda androjen salgılayan interstisyel bezlere dönüşürler (8,11). Overiel Medulla Medulla overin merkez bölgesi olup, elastik lifler içeren, kollajenden zengin bir ağ içine gevşek olarak yerleşmiş, fibroblastlardan oluşur. Büyük kan ve lenf damarları ile sinir lifleri içerir. Menstruasyon öncesi insan overinin medullası, östrojen salgılayan birkaç takım epiteloid intertisyel hücrelere sahiptir. Over medullasındaki bir başka epiteloid hücre grubu hilus hücreleridir. Bu hücreler organellerinin şekli ve sitoplazmalarının içerikleri açısından testisteki leydig hücrelerine benzer. Kanıtlar bu hücrelerin androjen salgıladıklarını göstermektedir (8). NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU Overler tarafından gamet üretimi, overin kendi endokrin aktivitesi ile koordine edilir. Overler, devam eden bir periodda anormal sayıda gamet üreten testisten farklı olarak, birkaç oosit üretirler ve bunların salınımı ovulasyonda yada 4 haftada bir olur. Overlerden yumurta 6

8 serbestlenmesi fiziksel, nöronal ve hepsinin dışında hipotalamus, hipofiz ve over hormonları arasındaki bağlantıları içeren endokrin mekanizmalarca kontrol edilir (12). Şekil 2 de nöroendokrin aks özetlenmiştir. Overiyel foliküllerin maturasyonu ve ovulasyon FSH ve LH tarafından regüle edilmektedir. Bu gonadotropik hormonların sekresyonu hipotalamusta, arkuat nükleustaki nöronlar tarafından üretilen ve bir dekapeptid olan GnRH tarafından kontrol edilir (8,13). GnRH kromozom 8p21 deki bir gen tarafından kodlanır ve 92 aminoasitli prekürsörünün proteolitik yıkımı sonrası matur GnRH üretilir. GnRH nın hipotalamustan salınımını mediobazal hipotalamustaki sinirsel uyarı merkezi kontrol eder (14). GnRH aynı anda iki hormonun (FSH ve LH) sekresyonunu düzenleyen tek serbestleştirici hormondur. GnRH, hızlı proteolitik yıkım nedeni ile çok kısa bir yarılanma ömrüne (2-4 dakika) sahip olduğundan sürekli olarak pulsatil şekilde salgılanması gereklidir. İnsanlarda GnRH pulsları arasındaki süre yaklaşık 90 dakikadır. Bu pulsatil sekresyonun frekans ve amplitüdü menstrüel siklus süresince farklılık göstermektedir. Erken foliküler fazda amplitüdler sık ve küçük iken, geç foliküler fazda pulsların frekans ve amplitüdleri artar. Luteal fazda ise frekans ve amplitüd azalmaktadır (13,15). GnRH nın hipofiz ön lobtaki reseptörlerine bağlanması fosfolipaz aktivitesini stimüle eder ve hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu arttırarak, FSH ve LH nın sentez ve salınımını stimüle eder (14). GnRH salınımının pulsatil biçimde olması, FSH ve LH salınımınında pulsatil olmasına neden olur. FSH ve LH glikoprotein yapısında ve büyük moleküllü hormonlardır. Her bir molekül alfa (α) ve beta (β) alt birimlerinden oluşur. FSH ve LH nın biyolojik etkilerinden β alt birimleri sorumludur. FSH ve LH nın overlerdeki spesifik reseptörlerine bağlanması overde folikül büyümesi ve olgunlaşmasını, hipofiz ve hiptalamusa feedback regülasyon gösteren östrojen ve progesteronun üretilmesini sağlar (13,15,16). Primordial ve primer folikül gelişimini stimüle eden impuls kesin olarak bilinmemekle birlikte, primer folikülden sonraki gelişim FSH bağımlıdır. Salınan FSH nın çok katlı primer foliküldeki granuloza hücrelerine bağlanması bu foliküllerin sekonder foliküle dönüşümünü stimüle eder. FSH etkisi ile granulosa hücreleri çoğalır ve FSH reseptör sayıları artar. LH da granuloza hücrelerince FSH reseptörlerinin ekspresyonunu indükleyerek FSH etkisinde rol oynamaktadır. FSH etkisi ile granuloza hücrelerinde 17 β estradiol üretimini sağlayan aromataz aktivitesi artar. Ancak granuloza hücrelerinde steroid sentezinin daha önceki aşamalarında gerekli enzimlerin tümü olmadığından bu hücrelerin 7

9 aromatizasyonda substrat olarak androjenlere ihtiyacı vardır. Bu androjenler ise LH uyarısına cevap olarak LH reseptörlerinin bulunduğu teka interna hücreleri tarafından üretilir. LH nın teka interna hücrelerindeki reseptörlerine bağlanması, teka hücrelerinin oksidazlar ve 3 β-hidroksisteroid dehidrogenaz ile kolesterolü, androjenlere (androstenedion ve testosterona) çevirmesini arttırmakta ve sentez edilen androjenler granuloza hücrelerine transfer edilerek östrojene aromatize edilmektedir. Bu olay iki hücre-iki gonadotropin teorisi olarak adlandırılmaktadır. Sekonder folikülün granuloza hücreleri, FSH salınımının regülasyonunda rol alan inhibin, aktivin, folistatin gibi diğer bazı hormanlarıda üretir. Östrojen gibi inhibin salgısını da FSH uyarmakta ve salgılanan inhibin, LH salınımına etki etmeden, FSH sekresyonu üzerinde negatif feed back etki yapmaktadır. Aktivin ise hipofizden FSH salgısını uyarmakta ve FSH nın overdeki etkisini arttırmaktadır. Hem FSH hem de östrojen granuloza hücrelerinin çoğalmasını, FSH reseptör sentezini ve östrojen üretimini daha da arttırıcı etki yaparlar (8,10,13,17). Periferik kandaki östrojen düzeyi yükseldikçe hipotalamus ve hipofiz üzerine negatif feed back etki yaparak FSH ve LH nın sentez ve salınımını düşürür. Ayrıca overde inhibin üretiminin artması FSH üretimini daha da azaltır. Foliküller içerisinde en fazla FSH reseptörüne sahip olan ve östrojen içeriği en fazla olan folikül, FSH azalmasından etkilenmeksizin, büyümeye devam ederek olgun folikül halini alırken diğer foliküller atreziye gider (13,16). Androjenlerin foliküler gelişmede iki farklı düzenleyici rolü mevcuttur. Düşük konsantrasyonlarda aromataz aktivitesini uyarırken yüksek konsantrasyonlarda 5 alfa redüktaz (Androjenleri aromatize edilmesi mümkün olmayan formlara çevirir.) aktivitesini uyarır. Foliküler fazın ilerleyen safhalarında 5 alfa redüktaz aktivitesinin artması ile androjenler artmakta bu da granuloza hücrelerinde FSH reseptör ekspresyonunu inhibe ederek aromataz aktivitesini engellemekte ve folikülü atrezi yoluna sokmaktadır (13). Siklus ortasında, östrojen düzeyinin 36 saatten fazla süreyle pg/ml üzerine yükselmesi, gonadotropin salınımı üzerine pozitif feedback etki yaparak, ovulasyon öncesi LH ve FSH dalgasına neden olur. LH daki ani yükselme FSH ya göre çok daha fazladır. Bu ani LH sekresyonu primer oositin I. mayoz bölünmeyi tamamlasını ve II. mayoz bölünmeye geçerek metafazda duraklayan sekonder oosite dönüşmesini stimüle eder. Bu olaylarla eş zamanlı olarak dominant foliküldeki lokal östrojen-fsh etkileşimleri granuloza hücrelerinde LH reseptörlerini uyarmaktadır. Böylece yüksek düzeyde LH ya maruz kalan dominant folikülde granuloza hücreleri luteinize olmakta, progesteron üretimi başlamakta ve 8

10 ovulasyonun tetiği çekilmektedir. Siklus ortasındaki ani LH artışı folikül duvarındaki prostoglandin ve proteolitik enzim konsantrasyonunda artışa neden olarak sekonder oositin folikül duvarında açılan bir delikten atılmasına neden olur (8,13,16,17). ( - ) ( - ) ( + ) HİPOTALAMUS GnRH ( - ) ( - ) ( + ) HİPOFİZ ( - ) ( + ) FSH LH OVER östrojen progesteron inhibin aktivin Şekil 2. Nöroendokrin aks Ovulasyondan sonra yırtılan foliküldeki granuloza ve teka interna hücreleri LH etkisi altında sırasıyla granuloza lutein ve teka lutein hücrelerine dönüşerek korpus luteumu oluşturur. Korpus luteumun başlıca salgısı progesteron olup, esas olarak granulosa lutein hücrelerince sentezlenir. Progesteron dışında inhibin, aktivin ve folistatin gibi FSH salınımı regülasyonunda rol oynayan hormonlarda korpus luteum tarafından üretilmeye devam edilir. Korpus luteumdan salgılanan progesteron ve östrojen, merkezi negatif feed back etkiyle FSH 9

11 ve LH sekresyununu azaltır. Ayrıca salgılanan inhibinde FSH daki azalmayı arttırır. Over içerisinde üretilen progesteron ve azalmış FSH başka folikül seçilmesini ve gelişmesini inhibe etmektedir. Fertilizasyon ve implantasyon gerçekleşmez ise korpus luteumun sekretuar aktivitesi yaklaşık 14 gün devam eder. Bu yapıya menstrüasyon korpus luteumu denir. Korpus luteumdaki lutein hücreler otolize uğrar. Bu gerileme sonunda korpus albikans denen hyalin skar oluşur. Progesteron ve östrojenin kandaki düzeylerinin azalmasıyla merkezi negatif feed back ortadan kalkmakta, FSH yeniden yükselerek başka bir grup folikülün gelişmeye başlamasını sağlamaktadır. Fertilizasyon ve implantasyon gerçekleşirse korpus luteum büyüyerek gebelik korpus luteumu adını alır. Bu yapı gebeliğin haftalarına kadar progesteron ve östrojen salgılayarak gebeliğin devamını sağlar (8,13,17). GNRH AGONİSTLERİ GnRH Agonistlerinin Gelişimi ve Etki Mekanizması 1971 yılında GnRH nın amino asit dizisinin keşfi, birçok GnRH agonist ve GnRH-an geliştirilmesine öncü olmuştur. Bir ya da iki amino asidin değiştirilmesi ile, klinik olarak güvenli GnRH-a ların geliştirilmesi nispeten daha basittir. Günümüzde klinik olarak kullanılan GnRH-a lar ve GnRH-an lar ile amino asid dizileri tablo 1 de gösterilmiştir (18). Tablo 1. GnRH ve GnRH agonist ve antagonistlerinin yapısal formülleri (18) Amino asit dizisi pglu His Trp Ser Tyr Gly Leu Arg Pro Gly-NH 2 Doğal GnRH GnRH agonist Leuprorelin d-leu N-Et-NH 2 Buserelin d-ser(bu t ) N-Et-NH 2 Goserelin d-ser(bu t ) AzaGly-NH 2 Histrelin d-his(lmbzl) N-Et-NH 2 Deslorelin d-trp N-Et-NH 2 Nafarelin (d-nal) Gly-NH 2 Triptorelin d-trp Gly-NH 2 GnRH antagonist Cetrorelix D-Nal D-Phe D-Pal 4 5 D-Cit D-Ala Ganirelix D-Nal D-Phe D-Pal 4 5 D-hArg 7 HArg 9 D-Ala Glu: Glutamic acid, His: Histidine, Trp: Tryptophan, Ser: Serine Tyr: Tyrosine, Gly: Glycine, Leu: Leucine, Arg: Arginine, Pro: Proline, D-cit: D-citrulline, Ala: Alanine, Phe: Phenylalanine, D-Pal: Pyridylalanine, N-Et-NH 2 : N-ethylamide, Bu t : t butyl, AzaGly-NH 2 : Azaglycylamide, Gly-NH 2 : Glycylamide, (d-nal) 2 : 3-(2-naphthyl)-Dalanyl, Imbzl: İmidobenzyl 10

12 GnRH-a lar, GnRH reseptörlerine bağlandıktan sonra gonadotropin sekresyonunda doğal GnRH ya benzer etkiye sahiptirler. Aralarındaki fark, agonistlerin yarı ömrü 2-4 dakika olan GnRH ya göre daha geniş etki ve daha uzun aktivite göstermeleridir. Bu fark, doğal GnRH nın 6. pozisyonundaki değişimlerin GnRH-a ları proteolize karşı koruması ve C terminalindeki değişimlerin reseptöre bağlanma afinitesini arttırmasindan kaynaklanır. Bu ilaçların sürekli kullanımları, öncelikle LH ve FSH da flare-up effect e neden olurlar. GnRH-a uygulaması devam ettiğinde gonadotropin ve seks steroidlerinin üretimini inhibe ederler. Bu etki, hipofizde gonadotrop hücrelerin hormona karşı desensitizasyonu ve GnRH reseptörlerinin down regülasyonuna bağlıdır. Bu medikal hipofizektomi ve dolayısıyla ooferektomi çeşitli durumlarda tedavi amacı ile kullanılabilir (14,15,18). GnRH Agonist Tipleri Geliştirilmiş ve klinik olarak kullanılan 7 GnRH-a mevcuttur: Leuprelin, buserelin, goserelin, histrelin, deslorelin, nafarelin ve triptorelin. Bu agonistler intranazal, ve parenteral (subcutan veya intramusküler) kullanılabilir. İntranazal kullanım, efektif ilaç konsantrasyonunu sağlayabilmek için, günlük 2 ila 4 uygulama gerektirir. İntranazal kullanımda, proteoliz ve yutma sonucu ilacın dozunda oluşan kayıp desensitizasyon seviyesinde dalgalanmalara yol açar. GnRH-a ların parenteral uygulamaya özgü üç şekli vardır; kısa etkili enjeksiyonluk solüsyon, matriksi vücutta yavaş hidrolizlenen ve kullanılacağı zaman süspansiyon haline getirilen depo preparatları, ciltaltına uygulanan implant şekli. Kısa etkili preparatlar günlük 250 µg olarak kullanılırken, depo preparatlar ve implantlar ayda bir ya da üç ayda bir uygulanır (14,15,18). GnRH Agonistlerinin Yan Etkileri Bu ilaçların yan etkileri, overde steroid üretiminin inhibisyonuna bağlı sıcak basması, vajinal atrofi ve kuruluk, kemik dansitesinde azalmadır. Seyrek olarak bulantı, kabızlık, periferik ödem ve döküntü, saç dökülmesi ve ciltte gevşeme yapabilirler. Erkeklerde, prostat kanseri tedavisinin başlarında anti-androjenler ile kullanılmazlarsa kanserin ve metastazların geçici büyümesine yol açabilirler (14,15). GnRH Agonistlerinin Kullanım Yerleri - Gonadotropin bağımlı erken pubertenin tedavisi 11

13 - Polikistik over sendromunda (PCOS), kısmen LH salgısındaki artmaya ve onun yaptığı folikül gelişmesindeki ve ovulasyondaki bozukluğa bağlı olan infertiliteyi olguların bir kısmında düzelttikleri bulunmuştur. Bu endikasyonda saflaştırılmış FSH preparatı veya insan menapozal gonadotropin preparatı ile birlikte kullanılırlar. - Endometriozis, uterus leiomyomları ve akut intermittant porfiri gibi steroid bağımlı durumlarda kullanılırlar. Endometriozis tedavisinde danazol kadar etkilidirler ve yan etkileri bakımından danazolden daha elverişlidirler. Uterus leimyomlarında 4-6 ay süre GnRH-a tedavisi myomda küçülmeye neden olur. Ancak östrojen eksikliğine bağlı kemik dansitesininin azalmasını engellemek için östrojen ile destek tedavisi verilmiyor ise tedavi 6 ay ile sınırlandırılmalıdır. - Hipogonadotropik hipogonadizmde hasarın hipotalamustan mı yoksa hipofizden mi kaynaklı olduğunu saptamada kullanılırlar. - Tüp bebek uygulamalarında, ovulasyon indüksiyonunun zamanlanması için kullanılırlar. Ovulasyon indüksiyonu protokollerinde GnRH-a lar, hipofiz desensitizasyonu yaparak, ovulasyon öncesi endojen LH dalgasını baskılamak ve erken foliküler luteinizasyonundan korunmak için kullanılırlar (14,15). Bu ilaçların siklusun hangi zamanında kullanılacağı tedavi protokolüne göre değişiklik gösterir. Örneğin uzun yada desensitizasyon protokolü uygulanacaksa agonist uygulamasına bir önceki siklusun luteal fazında başlanmalıdır (18). - Steroid hormon bağımlı tümörlerin ve metastazların (erkekerde prostat kanseri ve kadınlarda meme kanseri gibi) tedavisinde kullanılırlar. Prostat kanseri tedavisinde, başlangıçta testosteron salgılanmasında yaptıkları geçici artmaya bağlı tümör alevlenmesini önlemek için kısa bir süre siproteran asetatla birlikte verilirler (14,15). GNRH ANTAGONİSTLERİ GnRH Antagonistlerinin Gelişimi ve Etki Mekanizması Prostat kanseri tedavisinde, medikal hipofizektomi ve medikal kastrasyon amacı ile, kullanılan GnRH-a lar hipofiz-gonad sisteminde öncelikle flare-up effect e neden olarak tedavinin başlarında hastalıkta alevlenmeye neden olmaktadırlar. Bu sebebten dolayı, bu etkileri olmayan GnRH-an lar geliştirilmiştir. GnRH-an larda, GnRH-a lar gibi doğal GnRH nın amino asit dizisinde yapılan değişikler ile elde edilmişlerdir. Antagonistlerin daha önceki jenerasyonları (I-II), histamin salınımına bağlı anaflaksi ve ödem gibi yan 12

14 etkilerinden dolayı, klinik kullanıma uygun değillerdi. Amino asit dizisinin 1., 2., 3., 6. ve 10. aminoasitlerindeki modifikasyonlarla bu yan etkileri olmayan III. jenerasyonun üretilmesi sonucu GnRH-an larda klinik kullanıma girmiştir (14,19,20). GnRH-an lar, GnRH reseptörlerine kompetetif olarak bağlanarak reseptörleri bloke ederler ve GnRH-a lar gibi gonadotropin salınımda flare-up effect e neden olmaksızın gonadotropin salınımını 8 saat gibi bir süre içinde inhibe ederler. Ayrıca GnRH-a lar gibi reseptör down regülasyonu yapmadıklarından, tedavi kesildikten kısa bir süre sonra gonad fonksiyonları düzelir (14,20,21). GnRH Antagonist Tipleri Günümüzde klinik olarak kullanılan iki tip GnRH-an mevcuttur; ganirelix ve cetrorelix. Ganirelix, cetrorelixten amino asid diziliminin 6. pozisyonunda D-homoarjinin, 8. pozisyonunda homoarjinin içermesiyle farklıdır. Cetrorelixte bu pozisyonlarda sırasıyla D- sitrulin ve arjinin bulunur. Her iki ilaçta subcutan olarak 250 µg dozunda kullanılır (14,18). GnRH Antagonistlerinin Kullanım Yerleri - Günümüzde GnRH-an lar in vitro fertilizasyon (IVF) sikluslarında kontrollü overiel hiperstimülasyon sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. GnRH-a lara göre avantajları tedavi siklusunda foliküler fazın geç dönemlerinde uygulanabilmesidir (14,18). Her ne kadar, LH nın neredeyse hemen süpresyonu teorik olarak IVF siklusu süresinde kısalma ve overiel uyarının daha iyi kontrolünü sağlayacak tedavi gibi görünsede, bu bileşiklerin IVF de rollerini saptamak için daha fazla klinik çalışma gerekmektedir (14). - Tüp bebek uygulanacak PCOS lu hastalarda GnRH-an kullanımı en azından iki nedenle daha avantajlı görünmektedir: 1) Ovulasyon indüksiyonunda kullanılan gonadotropin dozunda azalma 2) Folikül maturasyonunun tamamlanmasında hcg yerine bir GnRH-a nın kullanılabilmesi. Bu iki özellik overiel hiperstimülasyon sendrom riskini azaltmaktadır (21). Ayrıca GnRH-an ile tedavide GnRH-a ara göre enjeksiyon sayısının daha az olması tedaviye hasta uyumunu arttırmaktadır (22). - Uterin leimyomların ve endometriozisin tedavisinde GnRH-an ların başarılı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların klinik kullanım için desteklenmesi gerekmektedir (4,23-25). - GnRH-an ların uzun süreli etkileri henüz tam olarak saptanmamış olsada, prostat kanserinin yönetiminde testosteron seviyesini baskılamak ve PSA yı düşürmek için efektif 13

15 bir imkan olarak görünmektedir. GnRH-an ların, GnRH-a lara göre avantajları başlangıçtaki flare-u effect in yokluğu, hızlı etkileri, tedavide antiandrojenlerle kombinasyona ihtiyaç olmaması ve bu sayede tedavinin daha basitleştirilmesidir. (26). KEMOTERAPİ Bakteri ve protozoon infeksiyonlarında ilaç tedavisinin başarılı sonuçlar vermesi, memeli hücrelerinin kontrolsüz, aşırı ve istilacı bir şekilde patolojik proliferasyonuna bağlı olan malign neoplazmalarında kimyasal etkenler tarafından iyi edilebileceği olasılığını düşündürmüştür. Bu noktadan hareketle antineoplastik ilaçlar konusunda geniş araştırmalar yapılmış ve birçok sentetik veya doğal kaynaklı ilaç tedaviye sokulmuştur (27). Kanser KT sinde amaçlanan kullanılan ilaçlarla tümörün büyümesini engelleyecek letal bir sitotoksik etki sağlamaktır. İdeal olarak bu ilaçların sadece malign hücreleri etkilemesi esastır. Ancak kullanımda olan ilaçlar kanser hücrelerine spesifik etki göstermemekte ve prolifere olan tüm normal ve anormal hücreleri etkilemektedir (28). Malign tümör hücrelerinde hücre bölünmesi, proliferasyondaki normal hücrelere göre çok daha fazla olduğundan antikanser ilaçların selektif sitotoksik etkileri malign hücrelerde daha fazladır. Ancak antikanser ilaçların selektivitesi genellikle fazla olmadığından kanser hücrelerini yok ettikleri gibi çoğalmakta olan normal hücreleride (barsak ve mukoza epiteli, kemik iliğinin hemopoetik hücreleri vb.) yok edebilirler (27,29). Hücre siklusu ve kemoterapi Antikanser ilaçların önemli bir ortak özelliği, hemen hemen hepsinin hücre bölünmesini ve dolayısıyla çoğalmasını inhibe etmeleridir. Bu yüzden onların etki mekanizmalarının ve kullanılışları ile ilgili ana kavramların iyi anlaşılabilmesi için hücre siklusunun dönemlerinin ve ilacın etkinliğinin bu dönemlerle ilişkisinin iyi bilinmesi gerekir. Hücre siklusunda S, G 1, G 2 ve M fazları olarak 4 faz ayırtedilir (27,30). 1- G 1 fazı (İnterfaz): Mitoz sonucunda oluşan ikiz hücrelerde, daha sonraki bölünmeye hazırlık olmak üzere, yeni deoksiribonükleik asit (DNA) zincirinin sentezi için gerekli yapıtaşlarının üretimi ve diğer işlemler ile ilgili enzimlerin, nükleotidlerin ve histonların sentezinin yapıldığı dönemdir. Süresi en uzun olan ve en fazla değişkenlik gösteren dönemdir. Yavaş çoğalan tümörlerde bu dönem daha uzundur; bu durumda onların çoğalmak üzere istirahat döneminde oldukları kabul edilir ve G 1 yerine G 0 dönemi deyimi kullanılır. G 1 fazına spesifik ilaçlar: L- asparaginaz 14

16 2- S fazı (DNA sentezi): Çift zincir DNA sarmalı açılarak her bir zincirin oluşturduğu kalıba göre yeni birer DNA zinciri sentez edilir. S fazına spesifik ilaçlar: Prokarbazin, antimetabolitler, hidroksiüreler, kamptotekinler 3- G 2 fazı (Mitoza hazırlık): DNA sentezi biter, protein ve ribonükleik asit (RNA) sentezi devam eder ve mitoz iğciğinin mikrotübüler öncüleri üretilir. G 2 fazına spesifik ilaçlar: Bleomisin, vinka alkaloidleri, taksanlar 4- M fazı (Mitoz): S döneminde ikişer tane DNA çift zinciri içerir hale gelen hücrelerin mitoz ile iki kardeş hücreye bölünmesi dönemidir. Mitozun tamamlanmasından sonra oluşan yeni hücreler G 0 yada G 1 fazına girer. M fazı spesifik ilaçlar: Vinka alkaloidleri, taksanlar Sitotoksik ajanlar hücre siklusuna etkilerine göre faza spesifik ve faza spesifik olmayan ajanlar olarak sınıflandırılabilir (30). A- Faza Spesifik Ajanlar: Hücre siklusunun belli bir döneminde olan kanser hücresine etki eden ajanlardır. Belirli bir dozdan sonra dozun arttırılması daha fazla hücrenin ölümüne neden olmaz. Ancak ilaç konsantrasyonu belirli süre sağlanırsa daha fazla hücre siklusun spesifik letal fazına girer ve bu sayede daha fazla hücrenin ölümü sağlanır. B- Faza Spesifik Olmayan Ajanlar: Bu ajanlar bölünen hücreleri hücre siklusunun herhangi bir noktasında (alkilleyici ajanlar, platin bileşikleri, hücre sinyal inhibitörleri) ya da bölünmeyen hücreleri (siklusa spesifik olmayan ajanlar: steroid hormonlar, bleomisin dışındaki antitümör antibiyotikler) öldürebilirler. Faza spesifik olmayan ajanların dozları arttıkça öldürülen hücre sayısı artar. KEMOTERAPÖTİK AJANLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Alkilleyici Ajanlar Alkilleyici ajanlar, sitotoksik etkilerini hücre yapısında bulunan fosfat, amino, sülfidril, hidroksil, karboksil ve imidazol gibi nükleofilik gruplara kovalan bağlanarak gösterirler. Bağlandıkları yer genellikle guaninin yedinci nitrojen atomudur (N 7 ). Bu yerin alkillenmesi sonucu üç önemli değişiklikten biri oluşur; i) Guaninin sitozin yerine timin ile baz eşleşmesi yapmasına neden olur. Anormal baz çiftinin oluşması genetik kodun yanlış okunmasına neden olarak DNA zincirinde ve messenger RNA (mrna) moleküllerinde önemli bozukluklara yol açar. ii) Guaninin imidazol halkası açılır ve guanin parçalanır. DNA zinciri bu noktadan kırılmış olur. iii) İlacın reaktif metaboliti iki ayrı zincirdeki guanin 15

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri

Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 23.01.2013 2 2 1 3 3 4 4 2 5 5 6 6 3 Over Hormonları I 18 karbonlu steroidler olan östrojen

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ

ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİ HOST UYGULAMASI SONUCU SPERM MEMBRAN FONKSİYONEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYDE İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Yekbun TUTŞİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı