Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha"

Transkript

1 BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: TEK GAZETESÝ 40 KURUÞ BAYRAMINIZ Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No:13 Tel: (5 Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Sarýlýk þikayetiyle baþvuran Recep Ertuman isimli hasta, yapýlan tetkikler sonucu Ampulla Wateri hastalýðý olduðu tespit edildi. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha YEDAÞ bayrama özel 'arýza ekibi' kurdu Ramazan Bayramý'nda elektrik açýsýndan aþýrý yüklenmeler yaþanabileceðini dikkat çeken YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Ramazan Bayramý süresince takviye amaçlý olarak hazýrlanan 'Ramazan Bayramý Özel Ekibi' de anýnda arýzaya müdahale edecek" dedi. SAYFA 10 DA Rektör Alkan'dan Ömer Sobacý'ya geçmiþ olsun ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn saldýrýsýna uðrayan...sayfa 7 DE Ramazan'da 10 firmaya 32 bin lira ceza kesildi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü ekipleri Ramazan boyunda gýda üretim, toplu tüketim ve satýþ yerlerine sýký denetim yaptý. Denetimler de gerekli þartlarý taþýmayan iþletmelere 32 bin lira ceza kesildi. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada SAYFA 7 DE Bayram Namazý Çorum'da saat 6.26'da kýlýnacak. Hastaya Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim üyeleri Prof.Dr.Faruk Coþkun ve Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu, tarafýndan Çorum'da ilk defa Whipple ameliyatý yapýldý. Çorum'da ilk defa yapýlan bu ameliyatla hasta saðlýðýna kavuþtu.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Taner Sarak Recep Ertuman'ý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görüyoruz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramýný kutlayarak, "Dünyanýn içinden geçtiði çalkantýlý dönemde Türkiye; güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmekte olup... SAYFA 2 DE Tüp Bebek SAYFA 5 TE Merkezi kuruluyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne bir dizi incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Musa Zorlu, Halk Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu incelemelerde Agah Kafkas, hastaneye tüp bebek merkez kurulacaðý müjdesini verdi. SAYFA 11 DE "Ramazan Bayramý birlik ve dirliðimizin pekiþmesine katký saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. "Toplum hayatýmýzda önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramý'nýn arifesindeyiz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduðumuz, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, sosyal dayanýþmanýn ön plana çýktýðý müstesna günlerimizden olan bayramlar; Ramazan Sokaðýnda kapanýþý Zekai Tunca yaptý Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum Ramazan Sokaðýnda verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum'da düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde sahne alan Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. SAYFA 5 TE Buharaevler'e ATM konulacak K A R Ý K A T Ü R SAYFA 2 DE Çizen: Gülden Kolukýsa SAYFA 2 DE

2 Buharaevler'e ATM konulacak Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum'daki ziyaretlerinde ve mahalle çalýþmalarýnda vatandaþlarla bir araya geldi. Emeklilerin yoðun olarak yaþadýðý Buhara Evler Mahallesine kendisinden Ziraat Bankasý ATM'si isteyen vatandaþlarýn bu yöndeki talebi ile ilgili Ziraat Bankasý Çorum Bölge Müdürü Enver Yumuk ile görüþen Baðcý, Çorum Özel Hastanesinin bahçesine kurulacak bir ATM'nin mahallelinin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýný ve vatandaþlar için kolaylýk saðlayacaðýný belirtti. Ziraat Bankasý Bölge Müdürü Enver Yumuk, 24 saat güvenlikli bir yer arayýþý içinde olduklarýný ve Çorum Özel Hastanesinin bahçesinin bu çerçevede deðerlendirilebileceðini söyledi. Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: HABER Belediye, caddeleri deterjanlarla yýkayacak Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramý öncesi Gazi ve Ýnönü Caddeleri ile ana arterleri deterjanlý su ile yýkayacak. Temizlik Ýþleri personeli bayram boyunca görevinin baþýnda bulunacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Temizlik hizmetlerinin bayram boyunca aksatýlmadan yürütüleceðini belirtti. Ramazan Bayramý'nda cadde ve sokaklarýn yýkanacaðýný ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný huzurlu bir þekilde geçirebilmeleri amacýyla tüm tedbirlerimizi aldýk. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. "Toplum hayatýmýzda önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramý'nýn arifesindeyiz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduðumuz, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, sosyal dayanýþmanýn ön plana çýktýðý müstesna günlerimizden olan bayramlar; sevinç ve mutluluklarýn paylaþýlmasý, kin ve nefret gibi kötü duygularýn köreltilmesi, dostluk ve kardeþlik baðlarýnýn pekiþtirilmesi için önemli bir fýrsattýr" ifadeleriyle mesajlarýna baþlayan Baþaranhýncal Yýl: 9 Sayý: 2549 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn ile Karadaþ, "Milletimiz için büyük bir mutluluk ve coþku kaynaðý olan, dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý güçlendiren, birlik ve beraberliðin sürdürülmesine katkýda bulunan, insanlarý sýkýntý ve kaygýlardan uzaklaþtýrarak ortak duygularda buluþturan bayramlar, birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissettiðimiz müstesna günlerdir. Eþsiz bir medeniyet mirasýnda oturan bizler, bunun gereði olarak, bayramlarda unutulmuþ olaný hatýrlamak, zor durumda olana el uzatmak durumunda olduðumuzun bilinci ile Ramazan Bayramý'nýn birlik ve dirliðimizin pekiþmesine, 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hemþehrilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþtýklarýnda bizlere ulaþabilirler. Tüm Ýslam Alemi'nin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Ramazan Bayramý'ný kutluyorum" dedi. BELEDÝYE'DE BAYRAMLAÞMA ÝLK GÜN Ramazan Bayramý nedeniyle Çorum Belediyesi'nde sivil toplum örgütleri, partililer ve vatandaþlarla yapýlacak olan bayramlaþma programý bayramýn ilk günü gerçekleþtirilecek. Baþkanlýk Makamý'nda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþecek olan bayramlaþma merasimi 13.30'da baþlayacak. "Ramazan Bayramý birlik ve dirliðimizin pekiþmesine katký saðlar" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN millet olma bilincimize katký saðlamasýný temenni eder, bütün Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý'ný kutlarýz" dediler. Haber Servisi "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görüyoruz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramýný kutlayarak, "Dünyanýn içinden geçtiði çalkantýlý dönemde Türkiye; güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmekte olup, dýþ etkenlere raðmen, istikrarlý bir biçimde hýzla geliþmektedir. Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görmesi ve sarsýlmaz baðlarla birbirine baðlý olmasý, ülkemizin en önemli gücünü oluþturmaktadýr. Gücümüzün temelini ise birlik ve beraberliðimiz, yüzyýllar boyunca büyük bir itinayla yaþattýðýmýz kardeþlik ruhu oluþturmaktadýr. Bu topraklarda bin yýldýr olduðu gibi bundan sonra da, birbirimizi severek, hoþgörü ve diyalog kültürünü egemen kýlarak, deðerlerimize saygý göstererek barýþ içinde yaþayacaðýz. Suriyeli, Mýsýrlý, Arakanlý, Doðu Türkistanlý, Iraklý, Karabaðlý,Çeçenistanlý, Filistinli, Kerküklü kardeþlerimizin biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasý en içten dileðimizdir. Bu vesile ile tüm heþehrilerimin Ramazan Bayram'ýný tebrik ediyor, Bayram'ýn ülkemize, milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" dedi. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:54 Güneþ : 05:36 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:43 Akþam : 19:58 Yatsý : 21:31 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 31. Hafta HATIRLATMA: Yeni Ay'ýn Hilâli: Þevvâl ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile da ilk defa, Avusturalya kýtasýnýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri BAYRAMLAR, BAYRAM OLA Bayramda huzur, mutluluk zirvede olmuþsa, Kýrgýnlýklar eritilip, dargýnlýklar unutulmuþsa, Ailede bayram izni adaletli planlanmýþsa, Eþler arasýnda, tartýþma yaþanmamýþsa, Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilmiþse, Fakir fukara, garip guraba sevindirilmiþse, Çocuklarla kabristana ziyarete gidilmiþse, Beklenen hediyeler sahiplerine verilmiþse, Annelerin - babalarýn hayýr duasý alýnmýþsa, Akrabalarýn kapýsý sýlayý rahim için çalýnmýþsa, Dil tutulup, haramdan uzak kalýnmýþsa, Ýbadetlerin sevabý, sýnýrsýz umulmuþsa, O zaman, bayramlar, bayram ola Öksüzün - yetimin baþý þefkatle okþanmýþsa, Anne - babalarýn kýymeti daha iyi anlaþýlmýþsa, Suriye'de, Mýsýr'da yaþananlara aðlanmýþsa, Güzel ülkemin kýymeti, daha iyi kavranmýþsa, HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,923 1,933 EUR 2,551 2,566 STERLiN 2,94 2,985 JPY YENi 0,0194 0,0197 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 BASIN: 869

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BAYRAMLAR, BAYRAM OLA Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli dostlar; bayramlar dar manada ailede, çevrede geniþ manada ülkemizde, Ýslam âleminde rutin günlerden farklý olduðunda anlam kazanýr. Teknolojinin geliþmesiyle, özellikle büyükþehirlerde apartmanlarda yaþayan ve kapýsý çalýnmayan ailelerin bayramlarda en yakýn arkadaþlarý (aile bireyleri) arasýna internetin girdiðini söylesek bilmem inanýr mýsýnýz? Önceden çekirdek aile nedir? Deyince, 'anne-baba, çocuklar' sýralanýrdý. Þimdi buna birde 24 saat baþucumuzdan ayrýlmayan ve çoðu zaman baþýna geçebilmek için aile boyu sýraya girdiðimiz ÝNTERNET eklendi. Geçmiþ yýllarda büyükþehirde yaþayan ve komþularýn birbirlerinden bi haber olduðu bir apartmanda ikamet eden bir tanýdýðý bayram günü öðlene doðru bayramýný tebrik etmek üzere aradýðýmda hala uyuduklarýný gördüm. Biraz espri olarak 'O NE, BAYRAM SABAHI BU SAATE KADAR UYU- NUR MU? Diye takýldýðýmda, '' Bayram gelmiþ neyimize, kapýmýzý çalan olmaz, þekerimizi alan olmaz. Çektik perdeyi uyuyoruz. Uyumayalým da ne yapalým '' diye cevap aldým. Bu cevap belki özeldir ama genel manada nereye doðru gittiðimizin göstergesi açýndan alarm vermektedir. Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine: 'Haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkâna sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya depremde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim' der. Hanýmý da:' Çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel' der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal: ''aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün. Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz. Ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor. Ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar. Zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz. Tekrar basar bu sefer de, ''Kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim'' gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler. 'Yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz' diye ýsrarla sorar. Evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum. Çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya dilenci, ya da pazarlamacý bastý. 20 yýldýr ilk defa evime bir ziyaretçi olarak siz geldiniz. Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der. Bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar Ve: '' haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var'' diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar Ailenizde huzur, cebinizde nakit para, bedeniz de saðlýk, sofranýzda afiyet, gönlünüzde sevgi eksik olmasýn ve bayramýnýz bayram olsun (Ýletiþim: ) Memur Sen'den haberi sitesi tepkisi! 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, toplu sözleþme sürecinde Memur Sen ve baðlý sendikalarý hakkýnda yalan haberler yaptýðý bir internet sitesine tepki gösterdi. "Ýyi niyetli olmadýðýný bildiðimiz malum haber sitesi, Memur Sen'in elini zayýflatmak, faiz lobilerinin ve iktidarýn elini güçlendirmek, diðer konfederasyonlar lehinde kamuoyu oluþturmak için toplu sözleþme görüþmeleri sürecinin baþlamasýyla birlikte Memur Sen'le ilgili asýlsýz haberler yapma geleneðini sürdürmektedir. Söz konusu haber sitesinin çarpýtmalarýndan birisi, toplu sözleþme masasýndaki oturma düzeniyle ilgilidir. Memur Sen, 707 bin üyesiyle en çok üyeye sahip, 10 hizmet kolunda yetkili ve genel yetkili konfederasyondur. Bu çerçevede, hükümetle eþit þartlarda masada yer almasý doðaldýr" diyerek sözlerine baþlayan Ahmet Saatçi, "Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný ile Kamu Görevlileri Heyet Baþkanýnýn eþit koþullarda masada yer almasýnýn neresi yanlýþtýr. Doðrusu; Memur-Sen'in eþit þartlarda paydaþlýðýn gereði orada olmasýdýr. Doðru soru ise bir tek hizmet kolunda bile yetkisi kalmayan Kamu-Sen'in orada neden bulunduðudur. Masada kendi hakkýný arayamayan konfederasyonun, ne kamu görevlilerine ne de ülkemize ve milletimize faydasý olur. Üstelik Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný ile Kamu Görevlileri Heyet Baþkanýnýn eþit koþullarda masada birlikte yer almasýyla ilgili Danýþtay Kararý olduðu unutulmamalýdýr. Enteresan olaný da bu davayý bugünkü oturma düzenine itiraz eden Kamu-Sen'in açtýðýdýr. Malum site, Memur-Sen'in teklif ve baskýsýyla Kamu Ýþveren Heyeti'nin bu yýl toplu sözleþme tekliflerini masaya erken getirecek olmasýný da çarpýtarak sütunlarýna taþýmaktan geri durmamýþ. Memur-Sen olarak, hükümeti 6 Aðustos'ta toplu sözleþme masasýna teklif sunmaya zorlamamýzý bir kazaným olarak göstermedik. Sadece önerimiz üzerine hükümetin bu yýl erken teklif getireceðini kamuoyuna duyurduk. Çünkü yýllarýna iliþkin toplu sözleþme görüþmeleri 30 Nisan'da baþlamýþ, hükümet ancak 15 gün sonra 14 Mayýs'ta kamu görevlileri sendikalarýna teklifini sunmuþtu. Bu yýl ise hükümet toplu sözleþme görüþmelerinin 6. gününde teklifini getirecek. Dolayýsýyla, gerçekleþmekte olan bir vakayý kamuoyu ile paylaþmamýzýn neresi yanlýþ" dedi. Diðer bir çarpýtmanýn, toplu sözleþme görüþmelerinin uyuþmazlýkla sonuçlanmasý sonrasýnda Memur- Sen'in kurumsal eylem kararý almadýðý ve yapmadýðý yalaný olduðunu kaydeden Saatçi, "Memur-Sen, yönetim kurulu iþ býrakma kararý almýþ ve uygulamýþtýr. Memur-Sen'e baðlý Eðitim Bir Sen, hem iþ býrakma hem de Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yaparak en etkili eylemi gerçekleþtirmiþtir. Eyleme, siyasi parti liderleri, iþçi sendikasý konfederasyonlarý baþkanlarý ve milletvekilleri katýlarak destek vermiþtir. Malum haber sitesinin bunlarý görmemesi mümkün deðil, dolayýsýyla geriye art niyetli olduklarý gerçeði kalýyor. Bu art niyetliliklerini deðiþik zamanlarda göstermiþlerdir. Örneðin, yalancýlýðý alýþkanlýk haline getiren haber sitesi, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu çözüm sürecinde Mersin'e gitmediði halde gitmiþ gibi göstermiþ, konuþmadýðý cümleleri konuþmuþ gibi yayýnlamýþtýr" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete çare bulunmalý" Tüm Saðlýk-Sen, Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada, her gün bir yenisi eklenen þiddet olaylarýnýn saðlýk çalýþanlarý açýsýndan çekilmez bir hal aldýðýný atýk þiddette býçaðýn kemiðe dayandýðýný söyledi. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, en son Iðdýr Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmaný ve yoðun bakým sorumlusu Dr. Ýrfan Tursun'un yaklaþýk 20 kiþilik hasta yakýný tarafýndan darp edilmesini kýnadý. Vatandaþlarýn saðlýk hizmetindeki beklentilerinin yüksek olmasý, hastanedeki ya da sistemin iþleyiþindeki her türlü olumsuzluktan saðlýk çalýþanlarýný sorumlu tuttuðunu ve bunun sonucu olarak ta þiddetin geliþmekte olduðunu kaydeden Okay Erözgün, "Bunlar medyaya yansýyan þiddet olaylarýdýr, medyaya yansýmayan tek görevinin, insan saðlýðý ve hayatý ile ilgili konuda fedakarca çalýþan, hekiminden, hemþiresine, hasta bakýcýsýndan, acil servisi görevlisine kadar insanlarýmýzý saðlýðýna kavuþturmak ve hayatýný kurtarmak olan saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýna tanýk olduklarýný belirterek vefakar ve çilekeþ saðlýk çalýþanlarýnýn can güvenlikleri bulunmamaktadýr" dedi. "Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddeti anlatmak için her platformu kullanarak konuya dikkat çekmiþ olmamýza raðmen herhangi bir tedbir alýnmadý" diyen Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin daha da artacaðýný görmek herhalde kehanet deðildir Bakanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirleri almaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin alt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz. Geçen Hafta Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hasta, Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrdý. Son olarak dün yine 20 kiþilik bir hasta yakýný tarafýndan Iðdýr Devlet Hastanesi'nde dâhiliye uzmaný ve yoðun bakým sorumlusu Dr. Ýrfan Tursun,a yapýlan saldýrý kabul edilemez, nefretle kýnýyoruz. Saldýrýnýn fail ya da failleri hakkýnda gereken yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT PENGUEN AYAKKABI Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz FATÝH CAD. EMÝR AHMET SOK. NO:81/A ÇORUM TEL&FAX GSM:

5 HABER 5 HÝTÝT KOLYE SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR GÜMÜÞ ALYANZ BAYRAMINIZ MÜRABEK OLSUN ÖMER DÜVEN Yeniyol Mah.Hamam Sok.No:18/C Çorum Telefon: Gsm: Fax: ÇORUMUN EN DONANIMLI KUYUM TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Ramazan Sokaðýnda kapanýþý Zekai Tunca yaptý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Sarýlýk þikayetiyle baþvuran Recep Ertuman isimli hasta, yapýlan tetkikler sonucu Ampulla Wateri hastalýðý olduðu tespit edildi. Hastaya Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim üyeleri Prof.Dr.Faruk Coþkun ve Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu, tarafýndan Çorum'da ilk defa Whipple ameliyatý yapýldý. Çorum'da ilk defa yapýlan bu ameliyatla hasta saðlýðýna kavuþtu.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Taner Sarak Recep Ertuman'ý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, normalde Ankara'ya sevk edilecek olan hastanýn tedavisinin Týp Fakültesi sayesinde sevk edilmeden Çorum'da yapýlmasýnýn hasta ve kent açýsýndan önemli bir geliþme olduðunu ifade etti ve operasyonu gerçekleþtiren bütün saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti. Saðlýðýna kavuþan hasta Recep Ertuman ise verilen hizmetlerden dolayý memnuniyeti belirterek gelen tüm saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum Ramazan Sokaðýnda verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum'da düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde sahne alan Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. Akþemseddin Cami yanýnda kurulan Ramazan Sokaðýnda gerçekleþtirilen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Keyifli konserde usta sanatçý Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel eserlerle sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Sanat Müziði severler Zekai Tuncay'ýn söylediði þarkýlara zaman zaman eþlik ederken, Zekai Tunca, sahneden seyircilerin arasýna inerek þarkýlarýný seyircilerin içerisinde söyledi. Konserin sonunda müzikseverler de sanatçýlarý alkýþlarýyla ödüllendirdi. Sanat müziði dolu geceye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, unutulmaz konseri ile Çorumlularý adeta mest eden Zekai Tunca'ya konser sonunda çiçek takdim etti. RAMAZAN SOKAÐI ÞENLÝKLERÝ SONA ERDÝ Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Ramazan ayý þenlikleri Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca konseri ile tamamlandý. Bosna Hersekli Ünlü Sanatçý Zejd Þoto'nun ilahi konseriyle baþlayan Ramazan Þenliklerinde Bekir Ünlü Ataer, Grup Çaðrý, Mesut Þimþek, Hilmi Þahballý, Nihat Arslan, Grup Sada, Asým Yýldýrým, Fatih Çalýmlý Ramazan sokaðýnda verdikleri þiir dinletisi ve konseri ile Ramazan coþkusunu doruða çýkarýrken Taha, Çorum Belediyesi THM Konseri, Ahmet Cihat Sancar, Ahmet Hakký Turabi, Ýbrahim Cuþan, Ýsa Efe, Ömer Faruk Özcan, Ahmet Ýnan, Ayla Demir, Mürsel Paþa Türk Müziði Topluluðu, Sýra Gecesi, Ubeydullah Sezikli, Dünya Kur'an- Kerim Okuma 1. Muhammed Tusi, Sema Gösterisi, Zekai Tunca gibi sanatçýlar tarafýndan, þiir, ilahi konserleri verildi. KIZILAY'DAN BELEDÝYEYE TEÞEKKÜR Kýzýlay Çorum Kan Merkezi, Ramazan ayýdan düzenledikleri kan baðýþý kampanyalarýnda Kýzýlay'a desteklerinden dolayý teþekkür belgesi verdi. Ramazan ayý süresince yaklaþýk 900 ünite kan topladýklarýný ifade eden Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'a Belediye'ye teþekkür belgesini takdim etti. Ayrýca Kýzýlay tarafýndan Ramazan Sokaðýnda her akþam kan baðýþý yapýlmasý anonsu yapan þenliðin sunucusu Enver Ertaþ'a da teþekkür belgesi takdim edildi. Haber Servisi Bu sabah mezarlýklara otobüs kaldýrýlacak Çorum Belediyesi, Arefe günü Ulu Mezarlýk'a ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini belirtildi. Camilerden Ulu Mezarlýk'a kaldýrýlacak otobüs seferi güzergahlarý ve camiler ise þöyle: Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilali Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehlibeyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Yasin YÜCEL Çorum HEM engellilere özel kurslar açacak Çorum Halk Eðitim Merkezi engellilere yönelik yeni kurslar açacak. Kurslara gelecek engellilerin ulaþýmlarý ise ücretsiz olarak servisle saðlanacak. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, yýl içersinde 697 kurs faaliyeti gerçekleþtirdiklerini, bu kurslarda kursiyere hizmet verdiklerini söyledi öðretim yýlý hazýrlýk çalýþmalarýný da yoðun bir þekilde sürdüklerini belirten Þanlý, yeni sezonda kurs faaliyetlerini arttýrýrken, toplumun her kesimine hitap edebilecek örnek çalýþmalar yapacaklarýný ifade ederek, bu çalýþmalardan bir tanesinin de dezavantajlý guruplara yönelik çalýþmalar olacaðýný ifade etti. Bu çerçevede engelliler için özel kurs faaliyetleri gerçekleþtireceklerini, Halk Eðitim Merkezini engelsiz yaþam merkezi haline getirecek çalýþmalar yapacaklarýný belirten Þanlý, engelli bireyler için yapýlacak çalýþmanýn sadece il merkezi ile sýnýrlý kalmayýp, merkez köylerde yaþayan engelli vatandaþlarý da içine alacaðýný, bu grupta ki insanlarýn ilgi alanlarýna göre, kendilerini geliþtirmek istedikleri branþlara göre kurs programlarý düzenleyeceklerini söyledi. Kurs programlarýnýn Halk Eðitim Merkezi baþta olmak üzere, Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi, Özel Eðitim Meslek Lisesi, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi ve Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezinde gerçekleþtirileceðini açýklayan Þanlý, bu çalýþmanýn yýl boyunca yaygýn bir þekilde yürütülmesi, Çorum genelinde bu anlamda bir farkýndalýk oluþmasýný saðlamak amacý ile Çorum Belediyesi, Sosyal Etüt Proje Ýl Müdürlüðü, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Çorum Sakatlar derneði gibi ilgili tüm kurumlarýn katkýlarýný alarak çalýþmanýn yürütüleceðini ifade etti. -ENGELLÝLER KURSLARA SERVÝSLE ÜCRETSÝZ OLARAK TAÞINACAK- Halk Eðitim Merkezi bünyesinde, engelli vatandaþlara yönelik açýlacak kurslara katýlan kursiyerler kurs merkezlerine servisle getirileceðini kaydeden Þanlý, "Ücretsiz olarak evinden servisle alýnan kursiyer kurs yerine getirilecek, kurs bitiminde evine servisle tekrar býrakýlacaktýr" dedi. Engelliler için açýlacak kurs programlarýnýn, gelen taleplere göre þekilleneceðini belirten Þanlý, kurs baþvurularýnýn aðustos ayý içersinde Halk Eðitim Merkezine yapýlacaðýný dile getirdi. Haber Servisi Vali Baþköy'den bayram mesajý Vali Sabri Baþköy Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Kardeþlik, beraberlik ve hoþgörü duygularýnýn güçlü ifadesini bulduðu bayramlar; mutluluklarýn paylaþýldýðý, toplumumuzun kucaklaþtýðý, dostluk duygularýnýn güçlendiði, dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn kaynaþmasýna ve barýþýn tesisine vesile olan günlerdir" dedi. Vali Baþköy mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Bayramlar, bizi biz yapan manevi deðerlerimizi yaþatarak, gelecek nesillere aktarmamýz ve kültürel zenginliklerimizin yaþatýlmasý için de oldukça önemlidir. Gelenek ve göreneklerimizin kuþaktan kuþaða aktarýlmasýna vesile olan bu özel günlerin sevincini, coþkusunu, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný toplumca hep birlikte yaþamalý, geçmiþten günümüze uzanan baðlarý hep güçlü tutmalýyýz. Sevgi, hoþgörü ve yardýmlaþma duygularýnýn daha yoðun yaþandýðý bu günlerde büyüklerimizi, komþularýmýzý, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini paylaþmanýn insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Çorumlu hemþehrilerimizin Ramazan Bayramlarýný en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi

6 HABER TEK 6 GÖNÜLÇELEN BAYRAMINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMÝZLE KUTLARIZ Gazi Cad.No:50/2 TEL:(364) YAPITEK MAK. ÝNÞ. TAAH. GIDA TEKS. OTO. TURZ. ÝTH. ÝRC. SAN. DIÞ TÝC. LTD ÞTÝ. Tüm Çorum Halkýnýn Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz EROL UYSAL KARAKEÇÝLÝ MAH. 41 SK. NO:3 Stüdyo Deniz Sevgi Evleri öðrencileri bayram kýnasý yaktý SEVGÝDER tarafýndan Sevgi Evlerinde kalan çocuklara Ramazan Bayramý öncesi bayram kýnasý yakýldý. Ýftar sonrasý hazýrlanan eðlence programýnýn ardýndan çocuklarýn ellerine bayram kýnasý yakýldý. Programda doyasýya eðlenen çocuklar ardýndan ellerine kýna yakarak heyecanla bayramý beklemeye baþladýlar. Eðlence programýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, SEVGÝDER Baþkaný Selime Ergüven ve dernek üyeleri katýldý. Torba Kanun neler getirdi? Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, torba kanunla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Sözleþmeli personelin kadroya geçmesi baþta olmak üzere kamu personelini ilgilendiren pek çok yenilik getiren ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6495 sayýlý Kanun, tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi" dedi. Saatçi kamu çalýþanlarý yönünden kanunun getirdiklerini ise þöyle sýraladý: Sözleþmeli personele kadro; Merkezi idare birimlerinde, Ýl özel idaresi, belediye ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda sözleþmeli olarak çalýþan personel memur kadrolarýna geçirilmiþtir. 632 sayýlý KHK kapsamýnda memurluða geçemeyen personel; 632 sayýlý KHK kapsamýnda memur kadrolarýna atanamayan sözleþmeli personelden, Kanunun yürürlük tarihinden önce idari yargý mercilerine baþvuran ve açtýklarý idari davalarda verilen yargý kararlarý sonucu memur kadrolarýna atanmýþ olup davalarý henüz bitmemiþ olanlardan maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarýna baþvuranlar, halen bulunduklarý memur kadrolarýna bu madde kapsamýnda atanmýþ ve açmýþ olduklarý idari davalardan vazgeçmiþ sayýlacaklardýr. Disiplin affý ile dönen memurlarýn sigorta primleri/emekli kesenekleri; 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlardan, memuriyetlerinin sona erdiði tarih ile 22/6/2006 tarihi arasýndaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kamu kurumlarýnca SGK'na defaten ödenmesi amacýyla 5510 sayýlý Kanunun geçici 44'üncü maddesi uyarýnca tarihine kadar baþvuruda bulunmayanlara ayný kapsamda tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna baþvuru imkaný getirilmiþtir. Yine 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlar hakkýnda da 5520 sayýlý Kanunun geçici 44'üncü maddesi hükümleri ayný usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktýr. Kýsacasý bu kiþilerin de memuriyetlerinin sona erdiði tarih ile 22/6/2006 tarihi arasýndaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kamu kurumlarýnca SGK'na defaten ödenecektir. Bu kiþiler yönünden de son baþvuru tarihi tarihidir. Bu durumda olanlara iliþkin dilekçe örnekleri web sayfamýzda yer almaktadýr. Disiplin affý sonrasý kurumlarýna dönmek isteyen memurlara kadro; 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalarý nedeniyle memuriyetten çýkarýlanlardan 28/8/1999 tarihli 4455 sayýlý Kanun veya 22/06/2006 tarihli 5525 sayýlý Kanun hükümlerinden yararlanmýþ olanlarýn; memuriyete giriþ þartlarýný kaybetmemiþ olmalarý, durumlarýna uygun boþ kadro veya pozisyon bulunmasý, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taþýmalarý ve üç ay içinde müracaat etmeleri kaydýyla yeniden göreve alýnmalarýnda 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (Ý) Cetvelinde yer alan atama sayýsý sýnýrlamasý uygulanmayacaktýr. Kýsacasý bu kiþiler yeniden atanmak için baþvurduklarýnda kadro yokluðu engeliyle karþýlaþmayacaklardýr. Bu durumda olanlar için son baþvuru tarihi tarihidir. Aday memurken baþörtüsü gerekçesiyle adaylýðýna son verilen bayan memurlara dönüþ hakký; 657 sayýlý Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 01/01/1990 ile maddenin yürürlüðe girdiði tarih arasýnda 657 sayýlý Kanunun 125 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan "Belirlenen kýlýk ve kýyafet hükümlerine aykýrý davranmak" fiilini iþlediði gerekçesiyle Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarýnca disiplin cezasý veya olumsuz sicil almýþ olmalarý nedeniyle memurlukla iliþiði kesilip asli memurluða atanamayanlar, maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarýna müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayýlý Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýmalarý koþuluyla kurumlarýnda daha önce iþgal ettikleri ayný veya benzer unvanlý kadrolara iki ay içinde atanacaklardýr. Bu durumda olanlar için son baþvuru tarihi tarihidir. Örnek baþvuru dilekçesi web sayfamýzda yer almaktadýr. Öðrenci affýyla dönüp mezun olan üniversite mezunlarý ve öðrencilerine memurluk içi yaþ þartý muafiyeti; 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu ve bu Kanununa atýf yapan Yüksek Öðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði hükümlerine göre aldýklarý disiplin cezalarý nedeniyle yükseköðretim kurumlarýndan iliþiði kesilip, 1992, 1995, 1997, 200, 2005, 2008 ve 2011 yýllarýnda çýkarýlan öðrenci/disiplin affý hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öðrenimini söz konusu maddelerde öngörülen þartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce bitirmiþ olanlar için bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öðrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yýl süreyle, kamu görevlerine giriþ için ilgili mevzuatýnda öngörülen yaþ þartý aranmayacaktýr. Bazý memuriyet kadrolarý için yaþ þartý; Mesleðe özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle alýnan ve 36 ncý maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fýkrasýnýn (11) numaralý bendinde sayýlan (il eðitim denetmen ve yardýmcýlarý, milli eðitim uzman ve yardýmcýlarý, milli eðitim denetçi ve yardýmcýlarý, YÖK uzman ve yardýmcýlarý gibi) kadrolara atanmak amacýyla kurumlarca yapýlacak olan özel yarýþma sýnavlarýna baþvurularda üst yaþ sýnýrý 35 yaþ olarak belirlenmiþtir. Kadýn memurlara gece nöbeti ve vardiyasý; Günün 24 saati devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan kadýn memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliðin yirmidördüncü haftasýndan önce ve her hâlde hamileliðin yirmidördüncü haftasýndan itibaren gece nöbeti ve gece vardiyasý görevi verilemeyecek süre doðumdan sonraki bir yýldan iki yýla çýkarýlmýþtýr. Uzman yardýmcýlýklarý; Adalet Uzman Yardýmcýlýðý, Millî Savunma Uzman Yardýmcýlýðý, Ýçiþleri Uzman Yardýmcýlýðý, Dýþiþleri Uzman Yardýmcýlýðý, Yükseköðretim Kurulu Uzman Yardýmcýlýðý ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlýk baðlý kuruluþlarýnýn uzman yardýmcýlýðý için en az dört yýllýk lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olma þartý kaldýrýlmýþtýr." Bahadýr YÜCEL Tüm Çorum Halkýnýn Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlar Getirmesini dileriz Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No:20/B Çorum Merkez, Çorum tel: Tüm Ýslam Aleminin ve Deðerli Oda Üyelerimizin RAMAZAN BAYRAMINI kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Basýn: Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Recep Kayýkçý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı