Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha"

Transkript

1 BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: TEK GAZETESÝ 40 KURUÞ BAYRAMINIZ Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No:13 Tel: (5 Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Sarýlýk þikayetiyle baþvuran Recep Ertuman isimli hasta, yapýlan tetkikler sonucu Ampulla Wateri hastalýðý olduðu tespit edildi. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha YEDAÞ bayrama özel 'arýza ekibi' kurdu Ramazan Bayramý'nda elektrik açýsýndan aþýrý yüklenmeler yaþanabileceðini dikkat çeken YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Ramazan Bayramý süresince takviye amaçlý olarak hazýrlanan 'Ramazan Bayramý Özel Ekibi' de anýnda arýzaya müdahale edecek" dedi. SAYFA 10 DA Rektör Alkan'dan Ömer Sobacý'ya geçmiþ olsun ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn saldýrýsýna uðrayan...sayfa 7 DE Ramazan'da 10 firmaya 32 bin lira ceza kesildi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü ekipleri Ramazan boyunda gýda üretim, toplu tüketim ve satýþ yerlerine sýký denetim yaptý. Denetimler de gerekli þartlarý taþýmayan iþletmelere 32 bin lira ceza kesildi. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada SAYFA 7 DE Bayram Namazý Çorum'da saat 6.26'da kýlýnacak. Hastaya Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim üyeleri Prof.Dr.Faruk Coþkun ve Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu, tarafýndan Çorum'da ilk defa Whipple ameliyatý yapýldý. Çorum'da ilk defa yapýlan bu ameliyatla hasta saðlýðýna kavuþtu.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Taner Sarak Recep Ertuman'ý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görüyoruz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramýný kutlayarak, "Dünyanýn içinden geçtiði çalkantýlý dönemde Türkiye; güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmekte olup... SAYFA 2 DE Tüp Bebek SAYFA 5 TE Merkezi kuruluyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne bir dizi incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Musa Zorlu, Halk Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu incelemelerde Agah Kafkas, hastaneye tüp bebek merkez kurulacaðý müjdesini verdi. SAYFA 11 DE "Ramazan Bayramý birlik ve dirliðimizin pekiþmesine katký saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. "Toplum hayatýmýzda önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramý'nýn arifesindeyiz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduðumuz, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, sosyal dayanýþmanýn ön plana çýktýðý müstesna günlerimizden olan bayramlar; Ramazan Sokaðýnda kapanýþý Zekai Tunca yaptý Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum Ramazan Sokaðýnda verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum'da düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde sahne alan Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. SAYFA 5 TE Buharaevler'e ATM konulacak K A R Ý K A T Ü R SAYFA 2 DE Çizen: Gülden Kolukýsa SAYFA 2 DE

2 Buharaevler'e ATM konulacak Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum'daki ziyaretlerinde ve mahalle çalýþmalarýnda vatandaþlarla bir araya geldi. Emeklilerin yoðun olarak yaþadýðý Buhara Evler Mahallesine kendisinden Ziraat Bankasý ATM'si isteyen vatandaþlarýn bu yöndeki talebi ile ilgili Ziraat Bankasý Çorum Bölge Müdürü Enver Yumuk ile görüþen Baðcý, Çorum Özel Hastanesinin bahçesine kurulacak bir ATM'nin mahallelinin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýný ve vatandaþlar için kolaylýk saðlayacaðýný belirtti. Ziraat Bankasý Bölge Müdürü Enver Yumuk, 24 saat güvenlikli bir yer arayýþý içinde olduklarýný ve Çorum Özel Hastanesinin bahçesinin bu çerçevede deðerlendirilebileceðini söyledi. Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: HABER Belediye, caddeleri deterjanlarla yýkayacak Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramý öncesi Gazi ve Ýnönü Caddeleri ile ana arterleri deterjanlý su ile yýkayacak. Temizlik Ýþleri personeli bayram boyunca görevinin baþýnda bulunacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Temizlik hizmetlerinin bayram boyunca aksatýlmadan yürütüleceðini belirtti. Ramazan Bayramý'nda cadde ve sokaklarýn yýkanacaðýný ifade eden Turhan Candan, "Çorum Belediyesi olarak hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný huzurlu bir þekilde geçirebilmeleri amacýyla tüm tedbirlerimizi aldýk. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladýlar. "Toplum hayatýmýzda önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramý'nýn arifesindeyiz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduðumuz, sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, sosyal dayanýþmanýn ön plana çýktýðý müstesna günlerimizden olan bayramlar; sevinç ve mutluluklarýn paylaþýlmasý, kin ve nefret gibi kötü duygularýn köreltilmesi, dostluk ve kardeþlik baðlarýnýn pekiþtirilmesi için önemli bir fýrsattýr" ifadeleriyle mesajlarýna baþlayan Baþaranhýncal Yýl: 9 Sayý: 2549 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn ile Karadaþ, "Milletimiz için büyük bir mutluluk ve coþku kaynaðý olan, dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý güçlendiren, birlik ve beraberliðin sürdürülmesine katkýda bulunan, insanlarý sýkýntý ve kaygýlardan uzaklaþtýrarak ortak duygularda buluþturan bayramlar, birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissettiðimiz müstesna günlerdir. Eþsiz bir medeniyet mirasýnda oturan bizler, bunun gereði olarak, bayramlarda unutulmuþ olaný hatýrlamak, zor durumda olana el uzatmak durumunda olduðumuzun bilinci ile Ramazan Bayramý'nýn birlik ve dirliðimizin pekiþmesine, 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hemþehrilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karþýlaþtýklarýnda bizlere ulaþabilirler. Tüm Ýslam Alemi'nin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Ramazan Bayramý'ný kutluyorum" dedi. BELEDÝYE'DE BAYRAMLAÞMA ÝLK GÜN Ramazan Bayramý nedeniyle Çorum Belediyesi'nde sivil toplum örgütleri, partililer ve vatandaþlarla yapýlacak olan bayramlaþma programý bayramýn ilk günü gerçekleþtirilecek. Baþkanlýk Makamý'nda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþecek olan bayramlaþma merasimi 13.30'da baþlayacak. "Ramazan Bayramý birlik ve dirliðimizin pekiþmesine katký saðlar" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN millet olma bilincimize katký saðlamasýný temenni eder, bütün Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý'ný kutlarýz" dediler. Haber Servisi "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görüyoruz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramýný kutlayarak, "Dünyanýn içinden geçtiði çalkantýlý dönemde Türkiye; güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmekte olup, dýþ etkenlere raðmen, istikrarlý bir biçimde hýzla geliþmektedir. Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görmesi ve sarsýlmaz baðlarla birbirine baðlý olmasý, ülkemizin en önemli gücünü oluþturmaktadýr. Gücümüzün temelini ise birlik ve beraberliðimiz, yüzyýllar boyunca büyük bir itinayla yaþattýðýmýz kardeþlik ruhu oluþturmaktadýr. Bu topraklarda bin yýldýr olduðu gibi bundan sonra da, birbirimizi severek, hoþgörü ve diyalog kültürünü egemen kýlarak, deðerlerimize saygý göstererek barýþ içinde yaþayacaðýz. Suriyeli, Mýsýrlý, Arakanlý, Doðu Türkistanlý, Iraklý, Karabaðlý,Çeçenistanlý, Filistinli, Kerküklü kardeþlerimizin biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasý en içten dileðimizdir. Bu vesile ile tüm heþehrilerimin Ramazan Bayram'ýný tebrik ediyor, Bayram'ýn ülkemize, milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" dedi. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 03:54 Güneþ : 05:36 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:43 Akþam : 19:58 Yatsý : 21:31 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 31. Hafta HATIRLATMA: Yeni Ay'ýn Hilâli: Þevvâl ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile da ilk defa, Avusturalya kýtasýnýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri BAYRAMLAR, BAYRAM OLA Bayramda huzur, mutluluk zirvede olmuþsa, Kýrgýnlýklar eritilip, dargýnlýklar unutulmuþsa, Ailede bayram izni adaletli planlanmýþsa, Eþler arasýnda, tartýþma yaþanmamýþsa, Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilmiþse, Fakir fukara, garip guraba sevindirilmiþse, Çocuklarla kabristana ziyarete gidilmiþse, Beklenen hediyeler sahiplerine verilmiþse, Annelerin - babalarýn hayýr duasý alýnmýþsa, Akrabalarýn kapýsý sýlayý rahim için çalýnmýþsa, Dil tutulup, haramdan uzak kalýnmýþsa, Ýbadetlerin sevabý, sýnýrsýz umulmuþsa, O zaman, bayramlar, bayram ola Öksüzün - yetimin baþý þefkatle okþanmýþsa, Anne - babalarýn kýymeti daha iyi anlaþýlmýþsa, Suriye'de, Mýsýr'da yaþananlara aðlanmýþsa, Güzel ülkemin kýymeti, daha iyi kavranmýþsa, HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,923 1,933 EUR 2,551 2,566 STERLiN 2,94 2,985 JPY YENi 0,0194 0,0197 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 48/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 BASIN: 869

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BAYRAMLAR, BAYRAM OLA Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli dostlar; bayramlar dar manada ailede, çevrede geniþ manada ülkemizde, Ýslam âleminde rutin günlerden farklý olduðunda anlam kazanýr. Teknolojinin geliþmesiyle, özellikle büyükþehirlerde apartmanlarda yaþayan ve kapýsý çalýnmayan ailelerin bayramlarda en yakýn arkadaþlarý (aile bireyleri) arasýna internetin girdiðini söylesek bilmem inanýr mýsýnýz? Önceden çekirdek aile nedir? Deyince, 'anne-baba, çocuklar' sýralanýrdý. Þimdi buna birde 24 saat baþucumuzdan ayrýlmayan ve çoðu zaman baþýna geçebilmek için aile boyu sýraya girdiðimiz ÝNTERNET eklendi. Geçmiþ yýllarda büyükþehirde yaþayan ve komþularýn birbirlerinden bi haber olduðu bir apartmanda ikamet eden bir tanýdýðý bayram günü öðlene doðru bayramýný tebrik etmek üzere aradýðýmda hala uyuduklarýný gördüm. Biraz espri olarak 'O NE, BAYRAM SABAHI BU SAATE KADAR UYU- NUR MU? Diye takýldýðýmda, '' Bayram gelmiþ neyimize, kapýmýzý çalan olmaz, þekerimizi alan olmaz. Çektik perdeyi uyuyoruz. Uyumayalým da ne yapalým '' diye cevap aldým. Bu cevap belki özeldir ama genel manada nereye doðru gittiðimizin göstergesi açýndan alarm vermektedir. Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine: 'Haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkâna sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya depremde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim' der. Hanýmý da:' Çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel' der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal: ''aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün. Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz. Ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor. Ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar. Zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz. Tekrar basar bu sefer de, ''Kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim'' gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler. 'Yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz' diye ýsrarla sorar. Evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum. Çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya dilenci, ya da pazarlamacý bastý. 20 yýldýr ilk defa evime bir ziyaretçi olarak siz geldiniz. Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der. Bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar Ve: '' haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var'' diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar Ailenizde huzur, cebinizde nakit para, bedeniz de saðlýk, sofranýzda afiyet, gönlünüzde sevgi eksik olmasýn ve bayramýnýz bayram olsun (Ýletiþim: ) Memur Sen'den haberi sitesi tepkisi! 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, toplu sözleþme sürecinde Memur Sen ve baðlý sendikalarý hakkýnda yalan haberler yaptýðý bir internet sitesine tepki gösterdi. "Ýyi niyetli olmadýðýný bildiðimiz malum haber sitesi, Memur Sen'in elini zayýflatmak, faiz lobilerinin ve iktidarýn elini güçlendirmek, diðer konfederasyonlar lehinde kamuoyu oluþturmak için toplu sözleþme görüþmeleri sürecinin baþlamasýyla birlikte Memur Sen'le ilgili asýlsýz haberler yapma geleneðini sürdürmektedir. Söz konusu haber sitesinin çarpýtmalarýndan birisi, toplu sözleþme masasýndaki oturma düzeniyle ilgilidir. Memur Sen, 707 bin üyesiyle en çok üyeye sahip, 10 hizmet kolunda yetkili ve genel yetkili konfederasyondur. Bu çerçevede, hükümetle eþit þartlarda masada yer almasý doðaldýr" diyerek sözlerine baþlayan Ahmet Saatçi, "Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný ile Kamu Görevlileri Heyet Baþkanýnýn eþit koþullarda masada yer almasýnýn neresi yanlýþtýr. Doðrusu; Memur-Sen'in eþit þartlarda paydaþlýðýn gereði orada olmasýdýr. Doðru soru ise bir tek hizmet kolunda bile yetkisi kalmayan Kamu-Sen'in orada neden bulunduðudur. Masada kendi hakkýný arayamayan konfederasyonun, ne kamu görevlilerine ne de ülkemize ve milletimize faydasý olur. Üstelik Kamu Ýþveren Heyeti Baþkaný ile Kamu Görevlileri Heyet Baþkanýnýn eþit koþullarda masada birlikte yer almasýyla ilgili Danýþtay Kararý olduðu unutulmamalýdýr. Enteresan olaný da bu davayý bugünkü oturma düzenine itiraz eden Kamu-Sen'in açtýðýdýr. Malum site, Memur-Sen'in teklif ve baskýsýyla Kamu Ýþveren Heyeti'nin bu yýl toplu sözleþme tekliflerini masaya erken getirecek olmasýný da çarpýtarak sütunlarýna taþýmaktan geri durmamýþ. Memur-Sen olarak, hükümeti 6 Aðustos'ta toplu sözleþme masasýna teklif sunmaya zorlamamýzý bir kazaným olarak göstermedik. Sadece önerimiz üzerine hükümetin bu yýl erken teklif getireceðini kamuoyuna duyurduk. Çünkü yýllarýna iliþkin toplu sözleþme görüþmeleri 30 Nisan'da baþlamýþ, hükümet ancak 15 gün sonra 14 Mayýs'ta kamu görevlileri sendikalarýna teklifini sunmuþtu. Bu yýl ise hükümet toplu sözleþme görüþmelerinin 6. gününde teklifini getirecek. Dolayýsýyla, gerçekleþmekte olan bir vakayý kamuoyu ile paylaþmamýzýn neresi yanlýþ" dedi. Diðer bir çarpýtmanýn, toplu sözleþme görüþmelerinin uyuþmazlýkla sonuçlanmasý sonrasýnda Memur- Sen'in kurumsal eylem kararý almadýðý ve yapmadýðý yalaný olduðunu kaydeden Saatçi, "Memur-Sen, yönetim kurulu iþ býrakma kararý almýþ ve uygulamýþtýr. Memur-Sen'e baðlý Eðitim Bir Sen, hem iþ býrakma hem de Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yaparak en etkili eylemi gerçekleþtirmiþtir. Eyleme, siyasi parti liderleri, iþçi sendikasý konfederasyonlarý baþkanlarý ve milletvekilleri katýlarak destek vermiþtir. Malum haber sitesinin bunlarý görmemesi mümkün deðil, dolayýsýyla geriye art niyetli olduklarý gerçeði kalýyor. Bu art niyetliliklerini deðiþik zamanlarda göstermiþlerdir. Örneðin, yalancýlýðý alýþkanlýk haline getiren haber sitesi, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu çözüm sürecinde Mersin'e gitmediði halde gitmiþ gibi göstermiþ, konuþmadýðý cümleleri konuþmuþ gibi yayýnlamýþtýr" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete çare bulunmalý" Tüm Saðlýk-Sen, Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada, her gün bir yenisi eklenen þiddet olaylarýnýn saðlýk çalýþanlarý açýsýndan çekilmez bir hal aldýðýný atýk þiddette býçaðýn kemiðe dayandýðýný söyledi. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, en son Iðdýr Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmaný ve yoðun bakým sorumlusu Dr. Ýrfan Tursun'un yaklaþýk 20 kiþilik hasta yakýný tarafýndan darp edilmesini kýnadý. Vatandaþlarýn saðlýk hizmetindeki beklentilerinin yüksek olmasý, hastanedeki ya da sistemin iþleyiþindeki her türlü olumsuzluktan saðlýk çalýþanlarýný sorumlu tuttuðunu ve bunun sonucu olarak ta þiddetin geliþmekte olduðunu kaydeden Okay Erözgün, "Bunlar medyaya yansýyan þiddet olaylarýdýr, medyaya yansýmayan tek görevinin, insan saðlýðý ve hayatý ile ilgili konuda fedakarca çalýþan, hekiminden, hemþiresine, hasta bakýcýsýndan, acil servisi görevlisine kadar insanlarýmýzý saðlýðýna kavuþturmak ve hayatýný kurtarmak olan saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýna tanýk olduklarýný belirterek vefakar ve çilekeþ saðlýk çalýþanlarýnýn can güvenlikleri bulunmamaktadýr" dedi. "Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddeti anlatmak için her platformu kullanarak konuya dikkat çekmiþ olmamýza raðmen herhangi bir tedbir alýnmadý" diyen Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin daha da artacaðýný görmek herhalde kehanet deðildir Bakanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirleri almaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin alt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz. Geçen Hafta Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hasta, Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya saldýrdý. Son olarak dün yine 20 kiþilik bir hasta yakýný tarafýndan Iðdýr Devlet Hastanesi'nde dâhiliye uzmaný ve yoðun bakým sorumlusu Dr. Ýrfan Tursun,a yapýlan saldýrý kabul edilemez, nefretle kýnýyoruz. Saldýrýnýn fail ya da failleri hakkýnda gereken yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT PENGUEN AYAKKABI Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz FATÝH CAD. EMÝR AHMET SOK. NO:81/A ÇORUM TEL&FAX GSM:

5 HABER 5 HÝTÝT KOLYE SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR GÜMÜÞ ALYANZ BAYRAMINIZ MÜRABEK OLSUN ÖMER DÜVEN Yeniyol Mah.Hamam Sok.No:18/C Çorum Telefon: Gsm: Fax: ÇORUMUN EN DONANIMLI KUYUM TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Ramazan Sokaðýnda kapanýþý Zekai Tunca yaptý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Sarýlýk þikayetiyle baþvuran Recep Ertuman isimli hasta, yapýlan tetkikler sonucu Ampulla Wateri hastalýðý olduðu tespit edildi. Hastaya Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim üyeleri Prof.Dr.Faruk Coþkun ve Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu, tarafýndan Çorum'da ilk defa Whipple ameliyatý yapýldý. Çorum'da ilk defa yapýlan bu ameliyatla hasta saðlýðýna kavuþtu.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Taner Sarak Recep Ertuman'ý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, normalde Ankara'ya sevk edilecek olan hastanýn tedavisinin Týp Fakültesi sayesinde sevk edilmeden Çorum'da yapýlmasýnýn hasta ve kent açýsýndan önemli bir geliþme olduðunu ifade etti ve operasyonu gerçekleþtiren bütün saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti. Saðlýðýna kavuþan hasta Recep Ertuman ise verilen hizmetlerden dolayý memnuniyeti belirterek gelen tüm saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca, Çorum Ramazan Sokaðýnda verdiði konserinde seslendirdiði birbirinden güzel eserleri ile sanatseverleri adeta geçmiþe götürdü. Çorum'da düzenlenen 5. Ramazan Sokaðý þenliklerinde sahne alan Zekai Tunca konseri ile izleyenler unutulmaz bir Türk Sanat Müziði gecesi yaþadýlar. Akþemseddin Cami yanýnda kurulan Ramazan Sokaðýnda gerçekleþtirilen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Keyifli konserde usta sanatçý Zekai Tunca, seslendirdiði birbirinden güzel eserlerle sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Sanat Müziði severler Zekai Tuncay'ýn söylediði þarkýlara zaman zaman eþlik ederken, Zekai Tunca, sahneden seyircilerin arasýna inerek þarkýlarýný seyircilerin içerisinde söyledi. Konserin sonunda müzikseverler de sanatçýlarý alkýþlarýyla ödüllendirdi. Sanat müziði dolu geceye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþ izledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, unutulmaz konseri ile Çorumlularý adeta mest eden Zekai Tunca'ya konser sonunda çiçek takdim etti. RAMAZAN SOKAÐI ÞENLÝKLERÝ SONA ERDÝ Çorum Belediyesi'nin düzenlediði Ramazan ayý þenlikleri Türk Sanat Müziði'nin duayenlerinden Zekai Tunca konseri ile tamamlandý. Bosna Hersekli Ünlü Sanatçý Zejd Þoto'nun ilahi konseriyle baþlayan Ramazan Þenliklerinde Bekir Ünlü Ataer, Grup Çaðrý, Mesut Þimþek, Hilmi Þahballý, Nihat Arslan, Grup Sada, Asým Yýldýrým, Fatih Çalýmlý Ramazan sokaðýnda verdikleri þiir dinletisi ve konseri ile Ramazan coþkusunu doruða çýkarýrken Taha, Çorum Belediyesi THM Konseri, Ahmet Cihat Sancar, Ahmet Hakký Turabi, Ýbrahim Cuþan, Ýsa Efe, Ömer Faruk Özcan, Ahmet Ýnan, Ayla Demir, Mürsel Paþa Türk Müziði Topluluðu, Sýra Gecesi, Ubeydullah Sezikli, Dünya Kur'an- Kerim Okuma 1. Muhammed Tusi, Sema Gösterisi, Zekai Tunca gibi sanatçýlar tarafýndan, þiir, ilahi konserleri verildi. KIZILAY'DAN BELEDÝYEYE TEÞEKKÜR Kýzýlay Çorum Kan Merkezi, Ramazan ayýdan düzenledikleri kan baðýþý kampanyalarýnda Kýzýlay'a desteklerinden dolayý teþekkür belgesi verdi. Ramazan ayý süresince yaklaþýk 900 ünite kan topladýklarýný ifade eden Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'a Belediye'ye teþekkür belgesini takdim etti. Ayrýca Kýzýlay tarafýndan Ramazan Sokaðýnda her akþam kan baðýþý yapýlmasý anonsu yapan þenliðin sunucusu Enver Ertaþ'a da teþekkür belgesi takdim edildi. Haber Servisi Bu sabah mezarlýklara otobüs kaldýrýlacak Çorum Belediyesi, Arefe günü Ulu Mezarlýk'a ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini belirtildi. Camilerden Ulu Mezarlýk'a kaldýrýlacak otobüs seferi güzergahlarý ve camiler ise þöyle: Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilali Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehlibeyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Yasin YÜCEL Çorum HEM engellilere özel kurslar açacak Çorum Halk Eðitim Merkezi engellilere yönelik yeni kurslar açacak. Kurslara gelecek engellilerin ulaþýmlarý ise ücretsiz olarak servisle saðlanacak. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, yýl içersinde 697 kurs faaliyeti gerçekleþtirdiklerini, bu kurslarda kursiyere hizmet verdiklerini söyledi öðretim yýlý hazýrlýk çalýþmalarýný da yoðun bir þekilde sürdüklerini belirten Þanlý, yeni sezonda kurs faaliyetlerini arttýrýrken, toplumun her kesimine hitap edebilecek örnek çalýþmalar yapacaklarýný ifade ederek, bu çalýþmalardan bir tanesinin de dezavantajlý guruplara yönelik çalýþmalar olacaðýný ifade etti. Bu çerçevede engelliler için özel kurs faaliyetleri gerçekleþtireceklerini, Halk Eðitim Merkezini engelsiz yaþam merkezi haline getirecek çalýþmalar yapacaklarýný belirten Þanlý, engelli bireyler için yapýlacak çalýþmanýn sadece il merkezi ile sýnýrlý kalmayýp, merkez köylerde yaþayan engelli vatandaþlarý da içine alacaðýný, bu grupta ki insanlarýn ilgi alanlarýna göre, kendilerini geliþtirmek istedikleri branþlara göre kurs programlarý düzenleyeceklerini söyledi. Kurs programlarýnýn Halk Eðitim Merkezi baþta olmak üzere, Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi, Özel Eðitim Meslek Lisesi, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi ve Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezinde gerçekleþtirileceðini açýklayan Þanlý, bu çalýþmanýn yýl boyunca yaygýn bir þekilde yürütülmesi, Çorum genelinde bu anlamda bir farkýndalýk oluþmasýný saðlamak amacý ile Çorum Belediyesi, Sosyal Etüt Proje Ýl Müdürlüðü, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Çorum Sakatlar derneði gibi ilgili tüm kurumlarýn katkýlarýný alarak çalýþmanýn yürütüleceðini ifade etti. -ENGELLÝLER KURSLARA SERVÝSLE ÜCRETSÝZ OLARAK TAÞINACAK- Halk Eðitim Merkezi bünyesinde, engelli vatandaþlara yönelik açýlacak kurslara katýlan kursiyerler kurs merkezlerine servisle getirileceðini kaydeden Þanlý, "Ücretsiz olarak evinden servisle alýnan kursiyer kurs yerine getirilecek, kurs bitiminde evine servisle tekrar býrakýlacaktýr" dedi. Engelliler için açýlacak kurs programlarýnýn, gelen taleplere göre þekilleneceðini belirten Þanlý, kurs baþvurularýnýn aðustos ayý içersinde Halk Eðitim Merkezine yapýlacaðýný dile getirdi. Haber Servisi Vali Baþköy'den bayram mesajý Vali Sabri Baþköy Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Kardeþlik, beraberlik ve hoþgörü duygularýnýn güçlü ifadesini bulduðu bayramlar; mutluluklarýn paylaþýldýðý, toplumumuzun kucaklaþtýðý, dostluk duygularýnýn güçlendiði, dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn kaynaþmasýna ve barýþýn tesisine vesile olan günlerdir" dedi. Vali Baþköy mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Bayramlar, bizi biz yapan manevi deðerlerimizi yaþatarak, gelecek nesillere aktarmamýz ve kültürel zenginliklerimizin yaþatýlmasý için de oldukça önemlidir. Gelenek ve göreneklerimizin kuþaktan kuþaða aktarýlmasýna vesile olan bu özel günlerin sevincini, coþkusunu, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný toplumca hep birlikte yaþamalý, geçmiþten günümüze uzanan baðlarý hep güçlü tutmalýyýz. Sevgi, hoþgörü ve yardýmlaþma duygularýnýn daha yoðun yaþandýðý bu günlerde büyüklerimizi, komþularýmýzý, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini paylaþmanýn insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Çorumlu hemþehrilerimizin Ramazan Bayramlarýný en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygýlarýmý sunarým." Haber Servisi

6 HABER TEK 6 GÖNÜLÇELEN BAYRAMINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMÝZLE KUTLARIZ Gazi Cad.No:50/2 TEL:(364) YAPITEK MAK. ÝNÞ. TAAH. GIDA TEKS. OTO. TURZ. ÝTH. ÝRC. SAN. DIÞ TÝC. LTD ÞTÝ. Tüm Çorum Halkýnýn Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz EROL UYSAL KARAKEÇÝLÝ MAH. 41 SK. NO:3 Stüdyo Deniz Sevgi Evleri öðrencileri bayram kýnasý yaktý SEVGÝDER tarafýndan Sevgi Evlerinde kalan çocuklara Ramazan Bayramý öncesi bayram kýnasý yakýldý. Ýftar sonrasý hazýrlanan eðlence programýnýn ardýndan çocuklarýn ellerine bayram kýnasý yakýldý. Programda doyasýya eðlenen çocuklar ardýndan ellerine kýna yakarak heyecanla bayramý beklemeye baþladýlar. Eðlence programýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, SEVGÝDER Baþkaný Selime Ergüven ve dernek üyeleri katýldý. Torba Kanun neler getirdi? Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, torba kanunla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Sözleþmeli personelin kadroya geçmesi baþta olmak üzere kamu personelini ilgilendiren pek çok yenilik getiren ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6495 sayýlý Kanun, tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi" dedi. Saatçi kamu çalýþanlarý yönünden kanunun getirdiklerini ise þöyle sýraladý: Sözleþmeli personele kadro; Merkezi idare birimlerinde, Ýl özel idaresi, belediye ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda sözleþmeli olarak çalýþan personel memur kadrolarýna geçirilmiþtir. 632 sayýlý KHK kapsamýnda memurluða geçemeyen personel; 632 sayýlý KHK kapsamýnda memur kadrolarýna atanamayan sözleþmeli personelden, Kanunun yürürlük tarihinden önce idari yargý mercilerine baþvuran ve açtýklarý idari davalarda verilen yargý kararlarý sonucu memur kadrolarýna atanmýþ olup davalarý henüz bitmemiþ olanlardan maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarýna baþvuranlar, halen bulunduklarý memur kadrolarýna bu madde kapsamýnda atanmýþ ve açmýþ olduklarý idari davalardan vazgeçmiþ sayýlacaklardýr. Disiplin affý ile dönen memurlarýn sigorta primleri/emekli kesenekleri; 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlardan, memuriyetlerinin sona erdiði tarih ile 22/6/2006 tarihi arasýndaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kamu kurumlarýnca SGK'na defaten ödenmesi amacýyla 5510 sayýlý Kanunun geçici 44'üncü maddesi uyarýnca tarihine kadar baþvuruda bulunmayanlara ayný kapsamda tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna baþvuru imkaný getirilmiþtir. Yine 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasýnda tabi olduklarý personel mevzuatýna göre almýþ olduklarý disiplin cezasý sonucu memuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayýlý Kanun uyarýnca haklarýnda verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarý ile ortadan kaldýrýlanlar hakkýnda da 5520 sayýlý Kanunun geçici 44'üncü maddesi hükümleri ayný usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktýr. Kýsacasý bu kiþilerin de memuriyetlerinin sona erdiði tarih ile 22/6/2006 tarihi arasýndaki dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarýna tabi olarak sigorta primi ödenmemiþ veya emekli keseneði yatýrýlmamýþ sürelerine iliþkin kesenek ve kurum karþýlýðý toplamlarýnýn halen çalýþtýklarý veya kamu görevlisi olarak en son çalýþmýþ olduklarý kamu kurumlarýnca SGK'na defaten ödenecektir. Bu kiþiler yönünden de son baþvuru tarihi tarihidir. Bu durumda olanlara iliþkin dilekçe örnekleri web sayfamýzda yer almaktadýr. Disiplin affý sonrasý kurumlarýna dönmek isteyen memurlara kadro; 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalarý nedeniyle memuriyetten çýkarýlanlardan 28/8/1999 tarihli 4455 sayýlý Kanun veya 22/06/2006 tarihli 5525 sayýlý Kanun hükümlerinden yararlanmýþ olanlarýn; memuriyete giriþ þartlarýný kaybetmemiþ olmalarý, durumlarýna uygun boþ kadro veya pozisyon bulunmasý, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taþýmalarý ve üç ay içinde müracaat etmeleri kaydýyla yeniden göreve alýnmalarýnda 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (Ý) Cetvelinde yer alan atama sayýsý sýnýrlamasý uygulanmayacaktýr. Kýsacasý bu kiþiler yeniden atanmak için baþvurduklarýnda kadro yokluðu engeliyle karþýlaþmayacaklardýr. Bu durumda olanlar için son baþvuru tarihi tarihidir. Aday memurken baþörtüsü gerekçesiyle adaylýðýna son verilen bayan memurlara dönüþ hakký; 657 sayýlý Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 01/01/1990 ile maddenin yürürlüðe girdiði tarih arasýnda 657 sayýlý Kanunun 125 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan "Belirlenen kýlýk ve kýyafet hükümlerine aykýrý davranmak" fiilini iþlediði gerekçesiyle Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarýnca disiplin cezasý veya olumsuz sicil almýþ olmalarý nedeniyle memurlukla iliþiði kesilip asli memurluða atanamayanlar, maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarýna müracaat etmeleri hâlinde, 657 sayýlý Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýmalarý koþuluyla kurumlarýnda daha önce iþgal ettikleri ayný veya benzer unvanlý kadrolara iki ay içinde atanacaklardýr. Bu durumda olanlar için son baþvuru tarihi tarihidir. Örnek baþvuru dilekçesi web sayfamýzda yer almaktadýr. Öðrenci affýyla dönüp mezun olan üniversite mezunlarý ve öðrencilerine memurluk içi yaþ þartý muafiyeti; 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu ve bu Kanununa atýf yapan Yüksek Öðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði hükümlerine göre aldýklarý disiplin cezalarý nedeniyle yükseköðretim kurumlarýndan iliþiði kesilip, 1992, 1995, 1997, 200, 2005, 2008 ve 2011 yýllarýnda çýkarýlan öðrenci/disiplin affý hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öðrenimini söz konusu maddelerde öngörülen þartlar dâhilinde; bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce bitirmiþ olanlar için bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öðrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yýl süreyle, kamu görevlerine giriþ için ilgili mevzuatýnda öngörülen yaþ þartý aranmayacaktýr. Bazý memuriyet kadrolarý için yaþ þartý; Mesleðe özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle alýnan ve 36 ncý maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fýkrasýnýn (11) numaralý bendinde sayýlan (il eðitim denetmen ve yardýmcýlarý, milli eðitim uzman ve yardýmcýlarý, milli eðitim denetçi ve yardýmcýlarý, YÖK uzman ve yardýmcýlarý gibi) kadrolara atanmak amacýyla kurumlarca yapýlacak olan özel yarýþma sýnavlarýna baþvurularda üst yaþ sýnýrý 35 yaþ olarak belirlenmiþtir. Kadýn memurlara gece nöbeti ve vardiyasý; Günün 24 saati devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan kadýn memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliðin yirmidördüncü haftasýndan önce ve her hâlde hamileliðin yirmidördüncü haftasýndan itibaren gece nöbeti ve gece vardiyasý görevi verilemeyecek süre doðumdan sonraki bir yýldan iki yýla çýkarýlmýþtýr. Uzman yardýmcýlýklarý; Adalet Uzman Yardýmcýlýðý, Millî Savunma Uzman Yardýmcýlýðý, Ýçiþleri Uzman Yardýmcýlýðý, Dýþiþleri Uzman Yardýmcýlýðý, Yükseköðretim Kurulu Uzman Yardýmcýlýðý ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlýk baðlý kuruluþlarýnýn uzman yardýmcýlýðý için en az dört yýllýk lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olma þartý kaldýrýlmýþtýr." Bahadýr YÜCEL Tüm Çorum Halkýnýn Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlar Getirmesini dileriz Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No:20/B Çorum Merkez, Çorum tel: Tüm Ýslam Aleminin ve Deðerli Oda Üyelerimizin RAMAZAN BAYRAMINI kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Basýn: Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Recep Kayýkçý

7 HABER 7 ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz HER SAAT ANKARA GÜNLÜK SABAH AKÞAM ÝSTANBUL ayrýca ANTALYA -ÝZMÝR-DÝDÝM-KAYSERÝ-ÝSKENDURUN SEFERLERÝMÝZ baþlamýþtýr NATUREL ÇÝÇEKÇÝLÝK Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz AHMET BÜYÜKÇENE Mrk: Kulaksýz sok. 4/A Tel: Fax Sera: Samsun Yolu 5. KM. Çorum Tel: Halk Otobüsleri yarýn bedava Çorum Belediyesi, her dini bayramda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Ramazan Bayramýnýn birinci günü (8 Aðustos Perþembe) Halk Otobüslü seferleri saat 09.00'da, bayramýn ikinci günü saat 08.00'da baþlayacak ve üçüncü gün ise seferler normal seyrinde dönecek. Bahadýr YÜCEL Bayramda çalýþacak Gelir Ýdaresi personeli fazla mesai istiyor Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn, Ramazan Bayramý süresince çalýþtýrýlacak personele emeðinin karþýlýðý olan fazla mesai ücretlerinin ödemesi gerektiðini belirtti. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 'çalýþma saatleri' baþlýklý 99. maddesinde; memurlarýn haftalýk çalýþma süresi genel olarak 40 saat olarak belirtildiðini kaydeden Sami Çam, "Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanýlarak çýkarýlacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumlarýn ve hizmetlerin özellikleri dikkate alýnmak suretiyle farklý çalýþma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dýþý kuruluþlarda hizmetin gerektirdiði hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan baþka günler olarak tespit edebilir." hükmü, Mezkûr yasanýn 'Günlük çalýþma saatlerinin tespiti' baþlýklý 100. Maddesinde, "Günlük çalýþmanýn baþlama ve bitme saatleri ile öðle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðýnýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafýndan tespit olunur." hükmü yer almaktadýr sayýlý Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkýnda Kanunun 2/1. maddesinin (B) bendinin (1) numaralý alt bendinde ise, "Ramazan Bayramý; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür" denilmek suretiyle, Ramazan Bayramý süresi tatil olarak düzenlenmiþtir. Buna göre tüm kamu kurumlarýnda 7 Aðustos 2013 Çarþamba günü saat 13.00'ten, 12 Aðustos 2013 Pazartesi gününe kadar resmi tatil olacaktýr. Buna karþýn Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca, Ramazan Bayramý süresince vergi denetimi yapýlmasý için tüm Vergi Dairesi Baþkanlýklarýna ve Ýl Defterdarlýklarýna talimat gönderilmiþ, vergi denetimleri için personel görevlendirilmesi istenmiþtir. -"DEVLETTE ANGARYA ÝÞ OLMAZ, EMEÐÝN KARÞILIÐI VERÝLMELÝDÝR"- Hatýrlanacaðý üzere 666 Sayýlý KHK ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren baþta Maliye Bakanlýðý olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluþunda fazla mesai ücreti kaldýrýlmýþ, fazla çalýþma yapan personele ücret yerine izin verilmesi kararý alýnmýþtý. Görüldüðü üzere, resmi tatillerde bile mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþmak zorunda býrakýlan personelin, izin kullanmasý iþ yoðunluðu sebebi ile zaten mümkün deðildir. Anayasamýz, devlette angarya iþ olmaz diyor. Fakat Ramazan Bayramý tatilinde Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý eli ile binlerce maliye çalýþanýna angarya iþ yaptýrýlýyor. Böyle keyfi uygulamalarý kabul etmemiz mümkün deðildir. Vergi denetimlerinde yoðun olarak çalýþan personel için dini bayramlarýmýzýn mukaddes anlam ve önemin yanýnda, dinlenebildikleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayýrabildikleri tatil günleridir. Yaþanan bu geliþmeler karþýsýnda Sendikamýz, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na tarih ve 463 sayýlý yazý ile Ramazan Bayramý'nda personelin çalýþtýrýlmamasý, bayramda çalýþmalarýna ihtiyaç varsa karþýlýðýnýn ücret olarak eksiksiz verilmesini talep etmiþtir. Türk Büro-Sen olarak Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan talebimiz, Ramazan Bayramý süresince çalýþtýrýlacak personele emeðinin karþýlýðý olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesidir. Konuyla ilgili olarak giriþimlerimiz devam etmektedir" dedi. Uður ÇINAR ÇESÝAD'tan Kaymakam Saadettin Yücel'e veda Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD), Kadir Gecesinde düzenlediði iftar yemeðinde Beþiktaþ Kaymakamý Saadettin Yücel'e veda etti. Kadýköy Saray Muhallebileri'nde düzenlenen iftar programýna ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Beþiktaþ Kaymakamý Saadettin Yücel, Yargýtay üyesi Zihni Doðan,Kadýköy Saray Muhallebileri sahibi Osman Mavi Yýldýz, ÇESÝAD Kurucu üyesi Ahmet Lapacý, Mali Müþavir Ahmet Kan, Ýstanbul Mobil Saðlýk A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Gürsoy, Argýlý Mobilya Sahibi Hasan-Hakan Berber, Kadýköy Kýzýlay Genel Sekreteri Hüseyin Akmaz, ÇESÝ- AD yönetiminden Mehmet Yýldýrým, Ýbrahim Sezikli, Bekir Yunusoðlu, Mustafa Kuþ, Seyit SÝAD üyeleri iftarda buluþtu Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði (SÝAD) üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftara dernek üyeleri yaný sýra ilçe esnafý, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve belediye meclis üyeleri katýldý. Yemekten sonra Dernek Baþkaný Yýlmaz Özsemiz kýsa bir konuþma yaptý. Özsemiz, birlik ve beraberlikten duyduðu memnuniyetini dile getirerek eylül ayýnýn son haftasýnda yapacaklarý Filipinler iþ heyeti gezisinin de duyurusunu yaptý ve bu birlik ve beraberlik oldukça Sungurlu için daha güzel iþlere imza atýlacaðýný ifade etti. Daha sonra konuþan Sungurlu Özel Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Hüdayi Güneþ, Türkiye'de ve dünyada esnafýn ve iþ adamlarý örgütlerinin önemine deðindi. Sungurlu Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Yýlmaz Özsemiz'in Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'ya Sungurluya yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür plaketi vermesinin ardýndan program sona erdi. Yasin YÜCEL Aslan, Esat Ýnkaya, Av.Hüseyin Tuzcu, Orhan Atak, Mehmet Karaca, Sanatçý Cemalettin Kurtoðlu katýldý. Yemeðin ardýndan söz alan Yargýtay üyesi Zihni Doðan, Beþiktaþ Kaymakamý Saadettin Yücel'e hayýrlý olsun dileklerini iletirken yeni görev yerinde baþarýlar diledi. ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Saadettin Yücel'e þimdiye kadar ÇESÝAD'ýn bütün programlarýna katýlarak yalnýz býrakmadýðýný dile getirerek teþekkür etti ve bundan sonraki görevlerinde baþarýlar diledi. Konuþmalarýn ardýndan Doðan, Saadettin Yücel'e plaket takdim etti. Ardýndan ÇESÝAD yönetimi Saadettin Yücel ile vedalaþarak bayramlaþtý. Yýlmaz MERT Rektör Alkan'dan Ömer Sobacý'ya geçmiþ olsun ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir hastanýn saldýrýsýna uðrayan Opr. Dr. Ömer Sobacý'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu yýl Týp Bayramý'nda Çorum'da Yýlýn Hekimi seçtiði Dr. Ömer Sobacý'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'un bir abisi olan güzel bir insana yapýlan bu saldýrýnýn bütün saðlýk çalýþanlarýna yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu belirtti. Olaydan duyduðu üzüntüyü dile getiren Rektör Alkan, saldýrýyý þiddetle kýnayarak bir daha böyle üzücü olaylarýnýn yaþanmamasýný temenni etti. Haber Servisi Ramazan'da 10 firmaya 32 bin lira ceza kesildi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il Müdürlüðü ekipleri Ramazan boyunda gýda üretim, toplu tüketim ve satýþ yerlerine sýký denetim yaptý. Denetimler de gerekli þartlarý taþýmayan iþletmelere 32 bin lira ceza kesildi. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Gýda Kontrol görevlilerinin Ramazan boyunca Ýl ve ilçelerde 494 gýda denetimi gerçekleþtirdiklerini ifade eden Ermiþ, bu denetimler sonucunda ise 32 bin 137 TL idari para cezasý uygulandýðýný söyledi. Ramazan ayý boyunca ekmek ve ekmek çeþitleri üretim yerlerinde 98, simit, un ve unlu mamuller üretim yerlerinde 74, pastacýlýk ürünlerine ait iþ yerlerinde 36, toplu tüketim ve satýþ yerlerinde 258 olmak üzere toplam 494 denetim ve kontrol yapýldýðýný kaydeden Ermiþ, "Kontrollerde ortaya çýkan uygunsuzluklarýn önemli kýsmýný özellikle son tüketim tarihi geçmiþ ürünler, ürünlerin muhafaza koþullarý ve iþletmelerin hijyen koþullarý oldu. Saptanan 10 uygunsuzluk için toplam 32 bin 137 TL idari para cezasý kesildi. Ramazan ayý boyunca 20 ürün grubunda numuneler alýnarak analizlerin yapýldýðýný ve sonucu olumsuz çýkan ürünleri üreten iþletmelere 5996 sayýlý Kanun gereði yasal iþlem uyguladýk" dedi. Gýda üretim ve satýþ zincirinin tüm aþamalarýnda, tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve güvenilir gýda arzýnýn saðlanmasý amacýyla denetimlerin yoðun bir þekilde devam ettiðini kaydeden Ermiþ, Ramazan ayý içerisinde Alo 174 gýda hattý üzerinden 26 ihbar ve þikayet bildirimi yapýldýðýný ve tamamýnýn sonuçlandýrýldýðýný ifade etti.

8 YAÞAM Kontrol edilebilen stres, 8 Kiþiyi güçlendirir Ýkinci Lisan Fare bir peynir kokusu duyup, kafasýný dýþarý uzatmýþtý. Fakat bunun kedinin tuzaðý olabileceðini düþünüp dýþarý çýkmadý.bekledi ve biraz sonra "miyav" diye bir ses duydu.ertesi gün de peynir kokusunu aldý ve "miyav" sesini duydu, yerinden çýkmadý. Sonraki gün "havhav" Kelime Avý diye bir ses duydu ve kedinin ortalarda olmadýðýný anlayarak dýþarý çýktý.çýkmasýyla pençe yemesi bir oldu. Kedinin tuzaðýna düþmüþtü.kedi yerde baygýn yatan fareyi, yavrusuna gösterip izahat verdi: "Bak yavrum, sana dememiþ miydim, ikinci lisan gibisi yok diye." Zirve Üniversitesi Eðitim Fakültesi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Hidayet Tok, stresle baþ etmeyi öðrenen bireylerin stresi faydaya dönüþtürebildiðini söyledi. Bilimsel çalýþmalarda stresin baþ aðrýlarý, bulantý gibi birçok bedensel ve ruhsal bozukluklardan ölüme kadar giden sonuçlarýnýn olduðunu gösterdiðini ifade eden Tok, yönetilebilen stresin kiþinin içindeki potansiyelin ortaya çýkmasýna yardýmcý olduðunu ayný zamanda kiþinin dikkatini ve performansýný arttýrdýðýna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Hidayet Tok, strese yol açan nedenlerle ilgili þunlarý söyledi: "Stres oluþturabilecek büyük yaþam deðiþiklikleri arasýnda taþýnma, yeni bir okula baþlama, yeni bir iþe ya da yeni bir yaþam tarzýna geçiþ, evlenme, hamilelik, ve boþanma gibi kronik hastalýklarýn yanýnda çevresel birtakým olaylar da olabilir; zaman baskýsý, yarýþma ya da rekabet, maddi sorunlar, gürültü ve hayal kýrýklýklarý olarak sýralanabilir." Stresi tamamen yok etmenin mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Tok, "Zaten stresin tamamen yok edilmesi istenen bir durum deðildir. Çünkü belli oranda stresin yararlarý vardýr. Olumlu stres düzeyi diyebileceðimiz bu düzeydeki stres kiþiye enerji verir. Denetlenebilen ve yönetilebilen stres kiþinin içindeki potansiyelin ortaya çýkmasýna yardýmcý olur. Kiþinin dikkatini ve performansýný arttýrýr." açýklamasýný yaptý. Birçok araþtýrmada stresin baðýþýklýk sistemini olumlu yönde etkilediðini ve vücut direncini arttýrdýðý sonucuna varýldýðýný aktaran Tok, konuyla ilgili þu tespitlerde bulundu: "Fazla rahatlýðýn kiþiyi sorumsuzluða iter. Özellikle sýnavlara hazýrlanan öðrencilerin belli oranda aþýrýya kaçmayan stres yaþamalarýný motive edici bir unsur olur. Kontrol edilebilir stresle kiþinin yenilikçi, orijinal ve sýra dýþý çözümler üretmesinde tetikleyici bir unsur olabilir. Rahat ve normal bir yaþam sürüyorsanýz bazý þeyleri farklý görmeniz için herhangi bir neden olmayacaktýr. Diðerlerinden farklýlýðýnýz oluþmayacaktýr. Kontrol edilebilen stres, günlük yaþamda karþýlaþtýðýnýz problemleri çözmenize yardýmcý olur. Bunun yanýnda bilimsel araþtýrmalarda cerrahi müdahalelerden sonra stres iyileþmeyi saðlayan bir unsurdur." 23:15 Destere Sinema Hayrettin ve Hayati, ayný köyde yaþayan Trakyalý iki çiftçidir. Günün birinde ikili, 'H'leri söyleyemediði için adlarý 'H' ile baþlayan insanlarý iþkenceden geçirerek öldüren bir seri katilin eline düþer. Kendilerin tanýmadýklarý bir köy evinin bodrumunda bulurlar ve katilin sesiyle banttan dinledikleri 'Oyun üüle oynanmaz, büüyle oynanýr' oyununun tam ortasýna düþerler.tür : Sinema (Komedi, Korku) Oyuncular : Peker Açýkalýn, Erol Günaydýn, Tuna Orhan, Beyazýt Öztürk Yönetmen : Ahmet Uygun, Gürcan Yurt 21:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ucuz baklavanýn içeriði þaþýrtýyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Meltem Keklik, bayramda illa baklava yenilecekse evde yapýlýp tüketilmesini, buna imkan yoksa tanýnmýþ firmalarýn ürünlerinin tercih edilmesini tavsiye etti.piyasada bayram öncesi her fiyata tatlý bulunabildiðine dikkat çeken Yrd. Doç. Meltem Keklik, ucuz ürünlerin tercih edilmemesini isterken, fiyatlar arttýkça kalitenin arttýðýnýn söylenemeyeceðini, yenilecek baklavanýn içinde ne olduðundan emin olunmasý gerektiðine iþaret etti. Baklava yapýlýrken fýstýk yerine bezelye, ceviz yerine de leblebi tozu, tereyaðý yerine katý ya da sývý yað, þeker þerbeti yerine de glikoz þurubu veya früktoz þurubu kullanýldýðýný vurgulayan Keklik, " Neticede baklava üzerinde içeriði yazan bir ürün deðil. Dolayýsýyla aldýðýmýz zaman ne yediðimizi bilemiyoruz. Benim tavsiyem bayram baklavasýnýn ilk etapda evde yapýlmasý ve tüketilmesi. Buna imkan yoksa tanýnmýþ firmalarýn ürünleri tercih edilmelidir." dedi.yrd. Doç Meltem Keklik, tatlýlarýn bayramda yavaþ yavaþ vücudu alýþtýra alýþtýra tüketilmesi gerektiðine iþaret ederek, "Ramazan sonrasý yeni duruma vücudun alýþtýrýlmasý gerekiyor. Hemen þekerli ürünler tüketmek yerine bol sývý alýnmalý, çay çay ve evde yapýlmýþ limonata ile vücudun kendine gelmesi saðlanmalý. Bu nedenle Ramazan Bayramý'na yapýlan tatlý ikramlarýný kibarca reddetmek en doðru karar olacaktýr." diye konuþtu. Pis Yedili Furkan, Cimbom la arasýndaki olaya karýþan Rüzgar a çok kýzmýþtýr. Zeki yi de yanýna alýp, ona bir ders vermek istese de Rüzgar, Furkan ýn hakkýndan gelir. Karabiber ve Hasan Paþa, Songül e bir oyun oynayarak Trafo yu akþam yemeðine davet etmesini saðlar. Her þey iyi giderken bir yanlýþ anlama ortalýðý karýþtýrýr. Cimbom, Fatih ten ayrýlmak istediðini annesine söyler fakat Çiçek buna karþý çýkar. Okul dönüþü Fatih i evlerinde gören Cimbom, ona bu oyunun bitmesi gerektiðini söyler fakat aldýðý yanýtla þaþkýna döner. 21:00 Doksanlar Mahalleye dadanan bir hýrsýz tüm sakinlerin huzurunu kaçýrýrken, Bakkal Lütfü nün bakkalýnýn soyulmasý bardaðý taþýran son damla olur. Hýrsýzýn, Lütfü nün bakkalýný soymasý üzerine mahalleli toplanýr ve hýrsýz yakalama timi kurar. Kurulan hýrsýz yakalama timinden her gün biri, mahallede nöbet tutacak ve hýrsýz gelince onu yakalayacaktýr. Öte yandan Nuri, taze niþanlý oðlu bin bir yalan Mustafa nýn, herkesten gizli, Þaþkýnbakkal da bir ev döþediðini öðrenince ortalýk karýþýr. Her gece eve geç gelmeye baþlayan Bekir, baþta eþi Sevinç olmak üzere, ailenin diðer fertlerini de telaþlandýrýrken, Bekir in geceleri ne yaptýðý merak konusudur. Deniz Seki 1995 yýlýnda Ege'nin "Delice Bir Sevda" þarkýsýna back vokal yapmýþ ve klibinde rol almýþtýr Aralýk'ýnda Sibel Alaþ'ýn Fem albümünde Býçak Yarasý þarkýsýnda tek baþýna ve Firarým Ben, Bir Varmýþ Bir Yokmuþ þarkýlarýnda Cihan Okan, Yýldýz Tilbe, Ayça Tekindor ve Uður Þimþekyayile birlikte geri vokal yapmýþtýr.1997 yýlýnda Pýnar Aylin'in "Güneþten" albümünde yer alan "Adam Olaydýn" þarkýsýna Özkan Uður, Hürriyet Narin, Toygarhan Atuner ve Faruk Kurukaya ile birlikte vokal yapmýþtýr yýlýnda Best of Ajda Volume 1 albümünü çýkaran Ajda Pekkan, "Haykýracak Nefesim" adlý parçasýnda Soner Arýca, Suat Suna, Eda Özülkü, Þebnem Ferah ve Deniz Seki ile birlikte seslendirdi yýlýnda çýkan Tarkan'ýn Karma adlý albümünde bulunan "Taþ" ve "Sen Baþkasýn" adlý parçalara Cihan Okan, Özkan Uður, Berna Keser ve Özlem Tekin ile birlikte vokal yapmýþtýr.2003 yýlýnda çýkan Melih Kibar Yadigar tribute albümünde Her Þey Seninle Güzel adlý þarkýyla yer almýþtýr. 15 Aralýk 2004 tarihinde Emel Müftüoðlu'nun Çok Ayýp adlý albümünde bulunan "Zorlama" adlý parçaya Sezen Aksu ile birlikte vokal yapana sanatçý yine 2005 yýlýnda Cem Karaca'nýn "Mutlaka Yavrum" adlý albümünde "Sen de Baþýný Alýp Gitme" adlý parçayý seslendirmiþtir.12 Mayýs 2006 yýlýnda piyasaya çýkan Ali Kocatepe'nin "41 Kere Maþallah" adlý albümünde "Herþey Senin Ýçin" adlý parçayý seslendirmiþtir. Ayný yýl Ayla Dikmen için hazýrlanan ve çeþitli sanatçýlarýn Ayla Dikmen'in þarkýlarýný okuduðu albümde Seki, albümle ayný ismi taþýyan "Sensiz Yaþayamam" adlý parçayý seslendirmiþtir yýlýnda Ayhan Günyýl'ýn "Gitti Gideli" parçasýna da vokal yapmýþtýr. Ercan Saatçi'nin "Mucize Naðmeler" adlý alaturka albümünde "At Kadehi Elinden" adlý parçayý seslendirmiþtir. "Mucize Naðmeler" isimli albümün ilk klibide bu þarkýya çekilmiþtir yýlýnda yakýn arkadaþý Gülben Ergen'in Aþk Hiç Bitmez albümünde bulunan "Ya Ölümsün Ya Düðün" parçasýnýn sözleri ve müziði Seki'ye aittir yýlýnda Cenk Eren'in "Dönüm Noktam" adlý albümünde bulunan "Hüda Aþkýna" adlý þarkýnýn sözlerini yazmýþ ve þarkýya vokal yapmýþtýr. Ayný sene Gülben Ergen'in Uzun Yol Þarkýlarý adlý albümünde bulunan "Üzgünüm" adlý þarkýya vokal yapmýþtýr yýlýnda, Türk pop müziði sanatçýsý Kalipso Kralý lakaplý Metin Ersoy'un kendisi gibi sanatçý oðlu Latin piyanisti Emir Ersoy'un "Yaþama Bir Þans Ver" adlý ikinci Latin albümü yayýmlanmýþ, bu albümde 10 ünlü sanatçý hazýzalarda yer etmiþ 10 ünlü þarkýyý Emir Ersoy'un Latin müzik tarzýndaki yepyeni düzenlemeleri ile seslendirmiþlerdir ve Seki, bu albümde[11] daha önce Aþk Denizi albümünde yer alan "Üzgünüm Aþkým" adlý parçayý seslendirdi. CEVÝZLÝ GÜLLAÇ SERMESÝ Malzemeler 12 yaprak güllaç 2,5 litre süt 2 su bardaðý toz þeker Üzeri için ; 2 su bardaðý ceviz içi 1 yemek kaþýðý gül suyu 2 yemek kaþýðý Hindistan cevizi tozu 2 yemek kaþýðý nar tanesi Yemeðin Tarifi Önce tozþekerle birlikte sütü ýsýtýn. Ýçindeki þeker eriyince, arzuya göre gülsuyunu katýn. Güllaç yapacaðýnýz tepsiye güllaçlarý koyduðunuz zaman yanlardan birer santimetre Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, Asla gerçek bir erkek olamaz. (Don Vito Corleone) boþluk kalacak büyüklükte olmalý. Böylece sütle þiþen güllaç, tepside sýkýþmaz. Tepsiye her güllaç yapraðýný koyduðunuzda üzerine el deðecek sýcaklýða gelmiþ olan þekerli sütle ýsýtýn.her yapraða ayný iþlemi uygulayýn. Kalan sütü de tepsiye ekleyin. Üzerine ceviz içi serpip, dilimleyerek servis yapýn. Nar taneleri ve Hindistan cevizi tozuyla süslemek de tercihe göredir. Not: Eðer süt yeterli gelmezse ýlýk þekerli süt eklemesi yapýn. Süt çabuk bozulabilen bir ürün olduðu için servise bir saat kala tatlýnýzý hazýrlayýn. Artan tatlýyý buzdolabýnda saklayýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 19:40 Nihat Hatipoðlu ile Ýftar Özel 21:00 Doksanlar 23:50 Yüksek Giriþ Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:35 Orta Direk Þaban Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 21:00 Pis Yedili 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Rekorlar Dünyasý 23:15 Destere 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 21:00 Avrupa Avrupa 23:10 Beni Böyle Sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:30 TV Filmi 20:35 Þefkat Tepe 23:30 Tv Filmi

9 GÜLE GÜLE YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Namazý dosdoðru kýlýn, zekâtý verin. Kendiniz için her ne iyilik iþlemiþ olursanýz, Allah katýnda onu bulursunuz. Þüphesiz Allah bütün yaptýklarýnýzý görür. Bakara, 2/110 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Her kim mescide cemaatle namaz kýlmak için gelirse, her geliþi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazýrlar. Buhari, Ezan 1/161 Ramazan Damlalarý "Bayrama özel bir önem veren Allah Resûlü (a.s.m.) ve sahabeler onu en güzel þekilde kutlarlardý. Ýþte Asr-ý Saadet'ten birkaç bayram tablosu: Allah Resûlü (a.s.m.) bayram olunca bütün halký bayram yerine çaðýrýrdý. Amr b. Âs anlatýyor: "Bayram günü Mescid-i Nebevî'de Allah Resûlü (a.s.m.) ile birlikteydim. - Medinelilerin reislerini ve Übey b. Ka'b'ý yanýma çaðýr! buyurdu. Übey b. Ka'b gelince ona: - Bâkî'deki namazgâha git! Oranýn süpürülüp temizlenmesini emret! Sonra halka oraya gelmesini söyle! buyurdu. Übey: - Tamam, diyerek kapýya yöneldi. Tam çýkacakken geri döndü. - Kadýnlar da mý Yâ Resûlallah? diye sordu. - Genç kýzlar, hatta hayýz gören kadýnlar halkla birlikte gelip duaya iþtirak etsinler, buyurdu. Allah Resûlü (a.s.m.) çoðu zaman Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Fadl, kardeþi Abdullah b. Abbas, Üsâme, kardeþi Ey-men ve babasý Zeyd ile birlikte bayram yerine giderdi. Efen--dimiz ve yanýndakiler namaz kýlýnacak yere gidinceye kadar yol boyunca "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek yüksek sesle tekbir getirirdi. Bayramlar genç sahabelerden Semure b. Cündüb'ü çok heyecanlandýrýrdý. Bunun için bayramýn gelmesini özlemle bekler, büyük bir sevinçle bayram namazýna koþardý. Semure, Allah Resûlü (a.s.m.) ile kýldýðý Ramazan ve Kurban bayram--larýnda Efendimiz'in "Sebbihisme rabikel a'la" ve "Hel etâ-ke hadîsü'l- Ðâþiye" sûrelerini okuduðunu söyler. Namazlarýný Allah Resûlü (a.s.m.) ile kýlan Câbir b. Semure, Cuma ve bayram namazlarýna çok önem verir, o saatlerde Efendimiz (a.s.m.) ile olmaktan ayrý bir haz duyardý. Her zaman olduðu gibi namaz kýldýðý vakitlerde de iyi bir gözlemciydi. Sorulduðu zaman o saadet anlarýný þöyle anlatýrdý: "Namaz vakti olunca Allah Resûlü'nün (a.s.m.) müezzini ezan okur kamet getirmez, onu görünceye kadar bekler, onu görünce kalkýp kamet getirirdi. Allah Resûlü (a.s.m.) namaza baþlanacaðý zaman: - Meleklerin, Rableri katýnda saf tuttuðu gibi saf tutun! buyurur, sahabeler: - Melekler nasýl saf tutarlar Ya Resûlallah? diye sorar - Ön saflarý tamamlar, sonra saflarý dümdüz ederler, buyururdu. PEYGAMBERÝMÝZ'ÝN BAYRAMI NASILDI? Enes b. Mâlik (r.a.): "Allah Resûlü (a.s.m.) Ramazan'dan sonra bayram namazýna gitmeden önce mutlaka birkaç hurma yerdi." der. Abdullah b. Abbas (r.a.) bir bayram anýsýný þöyle anlatýr: Bir adam yanýma gelerek bana: - Allah Resûlü'ne (a.s.m.) yetiþebildin mi? diye sordu. - Evet, ona yetiþtiðimde henüz çocuktum, diyerek onunla geçirdiðim bir aný anlattým. "Allah Resûlü (a.s.m.) bayramlarýn gelmesini çok isterdi. Bayram gelince Kesîr b. Sâlit'in evinin bulunduðu yere gider, asasýný oraya diker, orada toplanmýþ olan insanlara vaaz ederdi. Kur'ân'dan ayetler okuyarak sahabeleri zekât vermeye teþvik ederdi. Ardýndan ezan ve kamet okunmaksýzýn bayram namazýný kýldýrýr, namazdan sonra Bilâl-i Habeþî'ye daya-narak kalkar, takvayý ve Allah'a itaati emreden, Allah'ýn emir ve yasaklarýný hatýrlatarak insanlara nasihat eden bir hutbe okurdu. Þu an Allah Resûlü'nün (a.s.m.) hutbeden inip insanlara önünde oturmalarýný emrettiðini görür gibiyim. Bir süre onlarla oturduktan sonra aralarýndan geçti, Bilâl ile birlikte hanýmlarýn bulunduðu yere gitti. Onlara: "Ey Peygamber! Ýnanmýþ kadýnlar Allah'a hiçbir þey ortak koþmamak, hýrsýzlýk yapmamak, zina etmemek, çocuklarýný öldürmemek, elleri ve ayaklarý arasýnda uydurduklarý iftira ile gelmemek, iyi iþlerde sana isyan etmemek konusunda biat etmeye geldikleri zaman, biatlerini kabul et ve onlar için af dile! Þüphesiz ki Allah, Gafûr ve Rahîm'dir." ayetini okudu. Sonra: - Bütün bunlar üzerine biat eder misiniz? diye sordu. Ýçlerinden biri: - Evet Yâ Resûlallah! dedi. Allah Resûlü (a.s.m.): - Sadaka verin! buyurarak onlarý zekât vermeye teþvik etti. Onu dinleyen hanýmlar kulaklarýndaki küpeleri, kollarýndaki bilezikleri çýkarýp ne kadar yüzük gerdanlýk varsa onlarý çýkardýlar. Bilâl-i Habeþî elbisesini yere serdi: - Anam babam size feda olsun baðýþlarýnýzý getirin diye seslendi. Hanýmlar bileziklerini, küpelerini, yüzüklerini Bilâl-i Habeþî'nin elbisesinin üzerine koymaya baþladýlar. Elbise takýlarla doldu. Allah Resûlü (a.s.m.) bayram bittikten sonra orada durmayýp evine ailesinin yanýna döndü." RAMAZAN YAZILARI DUA Allahým! Bu günde seni razý edecek þeyleri senden diliyor ve seni rahatsýz edecek þeylerden sana sýðýnýyorum. -Allah'ým!- Bu günde sana itaat edip karþý gelmemek için senden tevfik ve yardým diliyorum; el el açýp dilenenlere cömert davranan -Rabbim-! Amin MANÝ Bak geldi etli dolma, Çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç, Terâvihe geç kalma! Ramazan bayramý (asla þeker bayramý deðil), Þevval ayýnýn birinci günüdür, bu günde oruç tutmak câiz deðildir. Ramazan'ýn 29. gününün akþamý hilâl beklenir, görüldüðü takdirde ertesi gün bayram yapýlýr. Bazen ay otuz gün çektiði için 29. gün hilâl görülmezse bir gün daha oruç tutulur ve ertesi gün -baþta hatâ yapýlmamýþ ise- mutlaka hilâl görülecek ve bayram yapýlacaktýr. Günümüzde insanlarýn hilâl gözlemesine gerek yoktur, bu iþ ilgili kurumlarca yapýlmakta ve günler ilân edilmektedir. Ramazan bayramý gecesi ve sabahý ilâhî rahmetin her tarafý doldurup taþýrdýðý müstesna zamanlardýr. Bayram namazýna giderken bulunabilirse birkaç hurma yemek, câmîye giderken baþlayýp hutbeye kadar zaman zaman tekbir getirmek sünnettir. Bayram namazýna erkekler gibi kadýnlar ve çocuklar da giderler. Hattâ âdet gören kadýnlarýn bile namaza katýlmaksýzýn namazgâhýn kenarýnda durmalarý ve duaya, feyiz ve berekete katýlmalarý tavsiye edilmiþtir. Zorluk ve engel bulunmasý halinde bayram namazý evde ve tek baþýna da olsa kýlýnabilir. Namazýn vakti, bayram günü güneþin ufuktan üç metre kadar yükselmesiyle baþlar, öðleye kadar (zevâl RAMAZAN BAYRAMI vaktine kadar) devam eder. Bayram günleri tebrik, ziyaretleþme ve nezih bir þekilde eðlenme günleridir. Sýrf insanlardan, ziyaretleþme külfetinden kaçmak için bayramda þuraya buraya gitmek en azýndan bayrama saygýsýzlýktýr, bencilliktir, rahatý sünnete tercih etme kabalýðýdýr. Bayram günlerinde ziyaretleþmeler yapýlmalý, özellikle çocuklara hediyeler verilerek sevinmeleri saðlanmalý, yoksullarýn yüzleri güldürülmelidir. Keþke mümkün olsa da ziyarete gidilen yere tatlý vb. þeyler götürme âdeti kaldýrýlsa; çünkü hem israfa sebep olmakta hem de bazý bütçeler için külfet, dolayýsýyla ziyaret engeli oluþturmaktadýr. Bir bayram günü Hz. Âiþe annemiz, genç kýzlara tef eþliðinde millî þarkýlar söyletiyor ve dinliyordu. Bu esnada Efendisi de (s.a.v.) onun dizine baþýný koymuþ istirahat ediyordu. Babasý Ebû Bekir geldi ve Peygamber evinde müzik icrâsýný uygun bulmayarak engellemek istedi, Peygamberimiz "Býrak çalsýnlar, bu bizim bayram günümüz" dedi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman 21 Ekim 2006 Ramazan Yemeði MANTARLI YAPRAK SARMA HAZIRLANIÞI Havucu doðrayýp derin bir tencerenin tabanýna döþüyoruz. Kýymayý karýþtýrma kabýna alýyoruz. Soðaný rendeliyoruz. Dereotu, maydanoz ve naneyi ince bir þekilde doðrayýp ekliyoruz. Mantarlarý ince bir þekilde doðrayýp katýyoruz. Domates salçasý, biber salçasý, sývýyað ve karabiber katýp karýþtýrýyoruz. Haþlanmýþ asma yapraklarýnýn baþ kýsmýna mantarlý harcýmýzdan koyup sarýyoruz. Tabanýna havuç dizmiþ olduðumuz tencereye sarmalarý diziyoruz. Üzerine sývýyað döküp tuz serpiyoruz. Üzerini geçmeyecek kadar sýcak su döküyoruz. Ters çevrilmiþ tabak koyuyoruz. Kapaðý kapalý olarak kýsýk ateþte piþiriyoruz. Piþtikten sonra yoðurt ile servis ediyoruz. Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:55 19:58 21:31 FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Asma Yapraðý 200 Gr. Kýyma 3 Soðan 1 Kase Mantar 1 Su B. Pirinç 1 Tutam Dereotu 1 Tutam Maydanoz 1 Tutam Taze Nane 1 Çorba K. Domates Salçasý 1 Çorba K. Biber Salçasý Sývýyað Tuz Karabiber Su BAYRAM NAMAZI: 06: 26

10 YEDAÞ bayrama özel 'arýza ekibi' kurdu Ramazan Bayramý'nda elektrik açýsýndan aþýrý yüklenmeler yaþanabileceðini dikkat çeken YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Ramazan Bayramý süresince takviye amaçlý olarak hazýrlanan 'Ramazan Bayramý Özel Ekibi' de anýnda arýzaya müdahale edecek" dedi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için yeni yatýrýmlar yaparak daðýtým altyapýsýný geliþtiren YEDAÞ, elektrik açýsýndan aþýrý yüklenmeler yaþanabileceðini Ramazan Bayramý'nda oluþabilecek arýzalara karþý hazýrladýðý 'Ramazan Bayramý Özel Ekibi' ile anýnda müdahale edecek. Sorumlu olduðu 5 ilde Elektrik Arýza 186'ya baðlý normal arýza ekipleri, 7/24 görevlerinin baþýnda olacak ancak bayrama özel takviye amaçlý olarak 'YEDAÞ Ramazan Bayramý Özel Ekibi' de olasý büyük arýzalarda anýnda iþbaþý yapacak. BAYRAM ÖZEL EKÝBÝ ÝÞBAÞINDA Ramazan Bayramý'nda elektrik açýsýndan aþýrý yüklenmeler yaþanabileceðini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Ramazan Bayramý boyunca ev ve iþyerlerinin geç saatlere kadar açýk kalmasý, klimalarýn daha çok kullanýlmasý ve enerji sarfiyatýnýn artmasý aþýrý yüklenmelere, dolayýsýyla arýzalarýn meydana gelmesine sebep olabilir. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde Elektrik Arýza 186'ya baðlý olarak normal ekiplerimiz 7/24 görevlerinin baþýnda olacak. Bu ekipler arýza iþlerindeyken, HABER 10 takviye amaçlý olarak hazýrlanan 'Ramazan Bayramý Özel Ekibi' de anýnda arýzaya müdahale edecek. Ramazan Bayramý süresince YEDAÞ ekipleri herhangi bir olasý arýzalara karþý hazýr bulunacak" dedi. KIRSAL YATIRIMINA BAÞLIYORUZ YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, yeni dönemde yatýrýmlarýn kýrsal alana kaydýrýlacaðýný belirterek, "Kýrsal kesimlerdeki yatýrýmlarýmýza baþlýyoruz. Buradan ifade etmek istiyorum. Kýrsal alanda yatýrýmlar en son 1986 yýlýnda yapýlmýþ. O tarihten beri bir çivi bile çakýlmamýþ. Bu alandaki sorunlarýn farkýndayýz. Kýrsaldaki þebekelerin çoðunu köylümüz kendi çabalarý ile yapmýþ. Biz bu nokta 'sen yapmýþsýn o yapmýþ bu yapmýþ' demiyoruz. 'Hepsi bizim' diyoruz. Bu þebekeleri düzenlemek için çalýþmalar yapacaðýz. Basit bir örnekle bu þebekelerde meydana gelen bir arýza benim bütün hattýmý etkiliyor. Bundan kaynaklý bunlarýn hepsi bizim için önemli. Kýrsal bakým ve yatýrým ataðýna geçiyoruz yýlýnda elektrikle ilgili problemlerimiz bitmiþ olacak" þeklinde konuþtu. SÝNERJÝMÝZ BAÞARIYA GÖTÜRÜYOR Türkoðlu sözlerini þöyle tamamladý: Elektrik daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan YEDAÞ, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'in liderliðinde, tüm sosyal paydaþlarýmýzla birlikte oluþan sinerjimizin bizi baþarýya çok daha yakýn zamanda götüreceðine inanýyorum" diye konuþtu. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Misyon, Vizyon ve Stratejik geliþimin saðlanmasýnda hedefe ulaþabilmek için kalite ve iþbirliði ruhunun birleþmesinden oluþacak tüm potansiyellerin, þirketin baþarýsýna katký saðlayacaktýr" dedi. Uður Çýnar Anafen öðrencilerinin SBS baþarýsý SBS yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. Yerleþtirme sonuçlarýný deðerlendiren Anafen Dershanesi Müdürü Hüseyin Çetin, "SBS yerleþtirme sonuçlarý binlerce öðrencinin iyi bir liseye yerleþmesi için hayati önem taþýyor. Yýllardýr Çorum'daki yüzlerce öðrenciye hayallerindeki liseyi kazandýrmayý baþaran Anafen Dershanesi 2013 SBS' dede öðrenci ve velilerin yüzlerini güldürdü" dedi. Hüseyin Çetin açýklanan yerleþtirme sonuçlarýna göre dershane öðrencilerden 49'ununun Fen Liselerine, 50'sinin Anadolu Öðretmen Liselerine 317'sinin Anadolu Liselerine, 51'inin Saðlýk Meslek Liselerine, 95'inin de Meslek Liselerine olmak toplamda 562 öðrenci eðitim kurumlarýna yerleþtiðini söyledi. Öðrencilerin yüzde 90'ýnýn tercihli okullara yerleþtiklerini kaydeden Çetin, "Çorum'un en çok kazandýran dershanesi olarak Çorum için Türkiye ile yarýþmaya devam edeceðiz" dedi. Çetin "Elde edilen bu baþarýnýn kendileri için bir sürpriz olmadýðýný, sevgiyle öðretilenlerin kalýcý olduðu anlayýþýyla hareket eden, öðrenci veli memnuniyetini her þeyin üstünde tutan, alanýnda uzman, üretken, kendini yenileyen teknolojik geliþmelere açýk, eðitim sevdalýsý öðretmen ve yönetici kadrosuna sahip dershanemiz, eðitimi her türlü ticari kaygýdan uzak tutarak Çorum'da eðitime yön vermekte ve daima en iyisini hedeflemektedir. Bu anlayýþla hareket etmenin sonucu olarak kurulduðu yýllardan bu yana bireysel ve kitlesel baþarýlar elde etmiþ ve elde ettiði Çorum dereceleri ve özellikle kazandýrma oranlarýnýn yüksekliði ile öðrenci ve velilerinin haklý gururu olmuþtur" ifadelerini kullandý. Yaþlý teyze iki yýl sonra dýþarý çýkabildi Alaca Engelliler Derneði ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardýmýnda bulunmaya devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ün üzerinde tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan Dernek þimdi de Cengizhan Mahallesinde oturan Cevher Bulut adlý yaþlý çifte manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür verdiði bilgi de "Yaþlý teyzemiz kendi baþýna doðrulamýyordu, birisinin kolunda ancak birkaç adým atabiliyordu. Beytullah amcamýz tekerlekli sandalyeyi eþiyle beraber, mahalle muhtarý Raþit Beyin yanýnda teslim alýrken, iki senedir hanýmýný dýþarý çýkaramadýðýn, bu tekerlekli sandalye ile eþini parklara, bahçelere götürüp gezdirebileceðini söyleyerek derneðimize teþekkür etti. Yaþlý çiftimizin gözlerindeki mutluluðu herkesin görmesini isterdik. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz. Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Çok mutluyuz" dedi. Baþkan Yazýcý'dan esnafa bayram ziyareti Alaca AK Parti'den birlik iftarý Adalet ve Kalkýnma Partisi Alaca ilçe Baþkanlýðý tarafýndan iftar yemeði verildi. Alaca Su Deposu'nda verilen iftar yemeðine Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Milletvekili Cahit Baðcý, Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, il ve ilçe yöneticileriyle üyeler katýldý. Yemeðin ardýndan Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz tarafýndan bir konuþma yapýldý. Davetlilere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür eden Tokgöz, ilçe teþkilatý olarak çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü ifade etti. ESKÝ ÝLÇE BAÞKANLARINA PLAKET Salim Uslu'nun gündem deðerlendirmesinin ardýndan Alaca AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan daha önce baþkanlýk görevini yürüten Halil Ýbrahim Þalto, Hayrettin Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a plaket verildi. Plaketler TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý tarafýndan verildi. Haber Servisi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Baþkan Yazýcý, ziyaretlerde esnafýn ve vatandaþlarýn Ramazan Bayramý'ný kutladý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Yazýcý, ziyaretlerde esnaf ve vatandaþlarýn Ramazan Bayramlarý'ný kutlayarak hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Ýskilip köylerine kadastro yenileme çalýþmalarý anlatýldý Çorum Kadastro Müdürlüðü yenileme kadastrosu çalýþmalarýna Ýskilip'in köylerinde devam etti. Akcasu, Asarcýk, Doðangir, Kýlýçdere ve Kuzköy Köylerinin muhtar, bilirkiþi ve vatandaþlarýna yapýlacak olan çalýþmalar ile ilgili olarak Ýskilip Öðretmenevi toplantý salonunda bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Kadastro Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen toplantýya Tapu ve Kadastro 22.Bölge Müdürü Ömer Þahingöz, Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocabaþýlar, Kadastro Þube Müdürü Elvan Sivas, Çorum Kadastro Müdürü Tonguç Genç ve sorumlu Kontrol Mühendisi Ýbrahim Özdemir konuþmacý olarak katýldý. Toplantýda Bölge Müdürü Ömer Þahingöz yapýlacak olan kadastro çalýþmalarýna muhtar, bilirkiþi ve vatandaþlarýmýzýn katýlýmlarýnýn önemine vurgu yaparak en doðru sonuca ulaþýlabilmesi için mümkün olduðunca katýlýmýn fazla olmasý gerektiðini ifade etti. Çorum Kadastro Müdürü Tonguç Genç ise yaptýðý konuþmada toplamda 5 adet köyde yaklaþýk 7 bin 500 parselde yapýlacak olan kadastro çalýþmalarý ile birlikte þu anda Ýl Merkezi, Ortaköy, Osmancýk, Sungurlu ve Boðazkale Ýlçelerinde kadastro yenileme çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getirerek, amaçlarýnýn halka kadastro hizmetlerini en kýsa zamanda, en iyi ve en kaliteli þekilde vermek olduðunu söyledi. Sorumlu Kontrol Mühendisi Ýbrahim Özdemir de yapýlacak çalýþmalarýn önemine dikkat çekerek vatandaþlarýn lehine birçok iþin bu çalýþmalar esnasýnda yapýlabileceðini belirtti ve çalýþmalarýn vatandaþlar tarafýndan bizzat takip edilmesini istedi. Toplantý soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Haber Servisi Osmancýk'ta bayram trafiði arttý Türkiye'nin batýsýný Karadeniz ve Doðu illerine baðlayan D- 100 karayolunun Osmancýk þehir geçiþinde uzun araç kuyruklarý oluþmaya baþladý.osmancýk þehir geçiþinde trafiðin akýþ hýzý zamanla 10 km kadar düþebiliyor. Ramazan Bayramý ve Karadeniz'deki fýndýk hasadýnýn baþlamasý bir araya gelince Marmara Bölgesinden Karadeniz Bölgesine geçici göç baþladý. Karadeniz'e akýn eden vatandaþlarýn kat edecekleri mesafe dikkate alýndýðýnda Çorum'un Osmancýk ilçesi ortada yer aldýðýndan konaklamalar önem arz ediyor. Bu açýdan ilçede yüze yakýn leblebi satýþ noktasý ile birlikte yedi konaklama tesisi bulunuyor. Yetkililer sürücülerin çok dikkatli olmalarý, emniyet kemeri kullanmalarý, yorgun araç kullanmamalarý konusunda uyararak yaklaþýk her iki saatte bir mutlaka sürücülerin mutlaka dinlenmelerini gerektiðini ifade ediyorlar. Haber Servisi

11 HABER 11 Dini bayramlar insanlar ve toplumlar arasý gerçek barýþ için Yüce Allah tarafýndan insanlarýn önüne konulan birer fýrsat ve muhasebe imkânýný veren günlerdir. "Evveli rahmet, Ortasý maðfiret ve sonu azaptan kurtuluþ" olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Baþtan sona bir "arýnma ve bilinçlenme mevsimi" olan bu günlerde çocuk, genç, yaþlý, kadýn, erkek demeden hep birlikte cemaate katýlarak camiler þenlendirildi. Ýlimizde altý camimizde yine Ýlimizin seçkin ve güzel sesli hafýz Ýmam-Hatip ve Müezzin Kayyýmlarý tarafýndan icra edilen, Osmanlý geleneði olan " Enderun usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði" ile yine Ýlimizin beþ ayrý mahallesinde ulaþýmý kolay olan beþ camisinde de kuvvetli hafýz Ýmam-Hatiplerimiz tarafýndan hatimle teravih namazý kýldýrýlmak suretiyle Camileri dolduran cemaatimize farklý bir manevi atmosfer yaþatýlmýþtýr. RAMAZAN BAYRAMI " Zengin, fakir, akraba, komþu iftar sofralarýnda buluþarak ekmeðimizi aþýmýzý yüreðimizdeki yýlýn diðer günlerinde de sürdüre bilmek son de- duyarlýlýðýmýzý, hâsýlý bütün güzel hasletlerimizi sevgiyi ve umudu paylaþtýk. Allah'ýn rýzasýný kazana bilmek için iyi ve güzel davranýþlarýmýzý arttýr- süreklilik Yüce Allah'ýn istediði, sevgili Peygamrece önemlidir. Nitekim ibadetlerde orta yol ve dýk. O'nun rýzasýna uygun olmayan davranýþlarýmýzý da terkederek, üzerimizdeki manevi kirlerden Peygamberi Muhammed Mustafa (sav.) " Ýbadetberimizin tavsiye ettiði bir durumdur. Rahmet arýnma gayretinde olduk. Fitre ve zekâtlarýmýzý vererek hem bireysel hem toplumsal anlamda bunun vamlý olarak yapýlanýdýr" diye buyurmuþtur. lerin Allaha karþý en sevimli olaný az da olsa de- Mehmet AÞIK Çorum Müftüsü ortaya çýkardýðý güzellikleri ve iyilikleri yakinen müþahede ettik ve ayný zamanda paylaþma, hayýrda yarýþma sorumgýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderildiði, barýþ, sevgi ve esenliðin toplu- Bayramlar sýradan günler olmaktan öte darluluklarýmýzý yerine getirmenin huzurunu yaþadýk. Sadece midemize deðil, zihnimizle duygu ve düþüncemizle de oruç tutarak nin rahmet kaynaklý çaðrýsýna kulak verilip yaný baþýndakinin mun tüm kesimlerine yayýldýðý " Ben" i "Biz" yapan Ýslam dini- irademizi eðittik. Ramazan ayý boyunca kazanýlan yüksek dindarlýk seviyemizi, Kur'an ile bilgilenme gayretimizi, paylaþma rýldýðý, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn yeniden fark edildiði ve gözetildiði, toplumda açýlan sosyal yaralarýn sa- güç kazandýðý çok özel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygý, özveri, fedakârlýk ve güzellikler adýna ne varsa harmanlanýp, bunlarýn gönülden gönülle sunulmasý gerekmektedir."yüce Rabbimiz tarafýndan sayýsýz nimetlerle donatýlan dünyamýzý bizlere zindan eden hýrs ve bencilliðimizi sorgulayarak, " Neyimizi paylaþamýyoruz?" sorusuna cevap aramalýyýz. Farklý anlayýþlardan dolayý insanlarý yargýlamada, sýnýflandýrmadan ve ötekileþtirmeden gönül kapýlarýný birbirimize açmalý, aramýza koyduðumuz mesafeleri kaldýrarak þefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalýyýz. Varlýk sebebimiz ve hayýr dualarýna her zaman muhtaç olduðumuz anne ve babalarýmýzý, aile büyüklerimiz, akraba ve komþularýmýzý bu günlerde ziyaret etmeli, çocuklarý sevindirmeliyiz. Hastalarýmýzý, huzur evlerindeki yaþlý vatandaþlarýmýzý, öksüz, yetim ve engelli kardeþlerimizi ve onlara karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle çorum halkýnýn Ramazan Bayramýný kutluyor, bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüp Bebek Merkezi kuruluyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne bir dizi incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Musa Zorlu, Halk Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu incelemelerde Agah Kafkas, hastaneye tüp bebek merkez kurulacaðý müjdesini verdi. Merkezin 2 milyon 500 bin liraya mal olacaðýný ve 2 ay sonra hizmete gireceðini kaydeden Kafkas, bu merkezin çocuðu olmayan ailelere bir umut ýþýðý olmasý anlamýnda önemli bir ihtiyacý gidereceðini söyledi. Kafkas, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Çorum'da saðlýk alanýndaki eksikliklerin giderilmesi için çalýþmalar yapýldýðýný ifade ederek, merkeze kurulacak 650 yataklý hastanenin yaný sýra Osmancýk, Ýskilip ve Alaca ilçelerinde inþa edilen hastanelerin hizmete açýlmasýnýn ardýndan vatandaþa daha kaliteli saðlýk hizmeti sunulacaðýný vurguladý. Kafkas, hastane bünyesinde iki ay sonra hizmete girecek tüp bebek merkeziyle ilgili çalýþmalarý da inceleyerek ilgililerden bilgi aldý. Ýnsanýn, neslinin devamý için yaþadýðýný vurgulayarak, tüp bebek merkezinin çocuðu olmayan ailelere umut olacaðýný ifade etti. Merkezin, önemli bir ihtiyacý gidereceðine inandýðýný dile getiren Kafkas, þunlarý kaydetti: "Ýnsanýn doðasýnda neslinin devamý vardýr. Hepimiz aslýnda çocuklarýmýz için yaþýyoruz. Bu merkez, çocuðu olmayan ailelere bir umut ýþýðý olmasý anlamýnda önemli bir ihtiyacý giderecek. Tedavi masraflarýný devlet karþýlýyor olsa bile aileler defalarca merkezlere gidip gelmek zorunda kalýyor. Siz ücret almýyor olsanýz dahi o insanlarýn tedavi için zaman oluþturmasý ve geliþ, gidiþ, konaklama gibi konularda harcamaya yapýyor olmasý, birçok aile açýsýndan tüp bebek yöntemini denemelerini imkansýz ya da lüks hale getiriyordu. Bu hizmetin Çorum'a kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ederim" dedi. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem de bölgenin önemli ihtiyaçlarýndan birinin tüp bebek merkezi olduðunu belirterek, çocuk sahibi olmak isteyen ancak deðiþik nedenlerle bu olanaða sahip olamayan çiftlerin, Ankara ya da Samsun'daki merkezlere gittiðini söyledi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr Musa Zorlu da hastanede yaklaþýk 950 metrekarelik alanda kurulacak merkez için 2 milyon 500 bin liralýk yatýrým yapýlacaðýný belirterek, "Bugünün ihtiyaçlarýnýn ötesi düþünülerek tasarlanmýþ, geniþ, ferah ve standartlara uygun mekanda modern týbbi laboratuvar donanýmý ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için daha ekonomik ve kolay tedavi imkaný doðacak. Merkezimiz yaklaþýk 2 ay içerisinde hizmete girecek" diye konuþu. Zorlu, hastane önündeki otoparka prefabrik 20 poliklinik inþa edileceðini de dile getirdi. Kafkas daha sonra tadilat çalýþmalarýnýn devam ettiði konferans salonunda incelemelerde bulundu. Ýnceleme sýrasýnda konferans salonu duvarlarýna yapýþtýrýlan 'Saðlýk Çalýþanlarýna Þiddete Hayýr' afiþlerini gören Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Dr. Ömer Sobacý'ya geçtiðimiz günlerde yapýlan saldýrýyý hatýrlatarak buna benzer doktor ve hastane çalýþanlarýna þiddetin olmamasý gerektiðini vurguladý. Kafkas hastanedeki çalýþanlarýn insan hayatlarýný kurtardýklarýný onlarýn deðerinin bilinmesi gerektiðini vurgulayarak, arýndan MR ünitesinde incelemelerde bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Cuma namazý sonrasýnda bayramlaþacak Çorum Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Ramazan Bayramýnýn 2. günü yani 9 Aðustos 2013 Cuma günü Cuma namazýndan sonra Ulu Camii bahçesinde Çorum halký ile bayramlaþma töreni düzenleyecek. Platform üyesi tüm dernek ve vakýflar adýna bayramlaþma masasý oluþturularak çikolata ikramýnda bulunulacak. Alaca'da halk otobüsleri bayramda ücretsiz Vatandaþlarýn huzurlu bir bayram geçirmesi için çeþitli tedbirler alan Alaca Belediye Baþkanlýðý, tüm birimlerin vatandaþýn çaðrýsýna cevap verecek þekilde görev de olacaðýný açýkladý. Her yýl olduðu gibi bu yýlda bayram öncesi Arefe gününden bayram sonuna kadar Belediye otobüslerinin ücretsiz taþýma yapacaðýný bildiren Belediye Baþkanlýðý, her hangi olasý bir yangýn, su arýza gibi acil durumlarda itfaiye ekiplerini hazýr bulunduracak. Zabýta ekipleri 24 saat nöbet tutacak, içme suyu kanalizasyon gibi arýzalarda 110 ve 153 nolu telefonlara müracaatlar alýnacak. Ayrýca bayram süresince Zabýta Müdürlüðü tarafýndan fýrýnlara ekmek satýþlarýyla ilgili de gerekli talimatlar verildiði ifade edildi. Belediyenin bayram hazýrlýklarý ve tedbirleriyle ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, "halkýmýzýn huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için Belediye ekiplerimiz bayram süresince görevi baþýnda olacak" dedi. BAÞKAN EYVAZ'DAN BAYRAM MESAJI Ramazan Bayramý nedeniyle Alaca Belediye Baþkan Muhammet Eyvaz, bir mesaj yayýmladý. Baþkan Eyvaz, yayýmladýðý bayram mesajýnda þunlarý söyledi: "Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði çok özel hayýrlý günlerdir. Ramazan ayýnýn manevi atmosferinin akabinde milletçe idrak edeceðimiz bayram, Ulusumuzun dirliðine, mazlumlarýn kurtuluþuna, insanlýðýn huzur, barýþ ve hidayetine hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Bu hayýrlý günler, sevginin, paylaþmanýn, dayanýþmanýn ve dargýnlýklarý aradan kaldýrarak, yeniden kucaklaþacaðýmýz günlerdir. Ýçerisinde bulunduðumuz bu hayýrlý günlerde manevi atmosferin ve aramýzdaki duygu birliðinin en üst noktaya çýktýðý, hep bir arada sevgi dolu huzurlu yaþamanýn ve her günün hayýrlý bayram tadýnda, bayram gibi geçmesini dilerim. Bu vesile ile tüm hemþehrilerimin Ramazan Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum." Bayat'ta Ramazan etkinlikleri sona erdi Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen, üçüncü Geleneksel Ramazan Þenlikleri coþkulu bir þekilde sona erdi. Þenlikler kapsamýnda Yeni Mahalle Çay Boyunda oluþturulan Ramazan Sokaðý halkýn büyük ilgisini çekerken, geleneksel Ramazan Þenlikleri bütün Ramazan ayý boyunca büyük ilgi gördü. Eðlencenin son gecesinde, özellikle çocuklarýn deve cüce oynamasý, sandalye kapma yarýþmasý ve bilgi yarýþmasýna gösterdiði ilgi görülmeye deðer görüntüler ortaya çýkardý. Geceye Ýmam-Hatip Hafýz Faruk Þimþek'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan sahne alan özgün müzik ve tiyatro sanatçýsý Yusuf Eker sesiyle beðeni topladý. Meydaný dolduran yüzlerce kiþiye verdiði konser ile izleyenlere unutulmaz bir Ramazan akþamý yaþatan Yusuf Eker' e konser sonunda Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan plaket takdim edildi. Haber Servisi

12 ASKF'den bayramlaþma Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bayramlaþma töreni düzenleye- saat 14.00'de ASKF'de bayramlaþma töreni yapacaklarýný söyledi. Kurtaran, bayramlaþma töceklerini söyledi. Federasyon Baþkaný Sefer renlerine yönetim kurulu Kurtaran bayramýn üçüncü üyeleri ve tüm amatör camiayý davet etti. günü 10 Aðustos cumartesi 1-1 Belediye, yine berabere kaldý TOSYA BELDÝYESPOR: 1 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 STAD: Tosya Futbol Sahasý HAKEMLER: Arif Ceylan, Salih Ünal, Ferhat Furkan Sunay. TOSYA BELEDÝYESPOR (1.DEVRE): Bayram, Fevzi (Azem), Bülent, Zeki, Ýsmail, Hakverdi, Recep, Selim, Habip, Vehbi, Veli. TOSYA BELEDÝYESPOR (2.DEVRE): Ömer, Fatih, Frenk, H.Hüseyin, Savaþ, Smark, Þükrü, Özgür, Mahir, Ýbrahim, Þaban ÇORUM BELEDÝYESPOR: (1.DEVRE): Utku, Furkan, Murathan Buruþ, Oðuzhan Saraçoðlu, Muhammed Topuz, Serdar, Osman Bodur, Eray, Macit, Ferhat, Abdullah. ÇORUM BELEDÝYESPOR (2. DEVRE): Muhammed Zahid, Furkan, Kadir, Ýmam, Bilal, Mehmet Keleþ, Aydýn, Ýbrahim Selen, Erol (Serdar), Macit, Eray. GOLLER: Dk. 28 Abdullah (Çorum Belediye), Dk. 56 Mahir (Tosya Belediyespor) Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum'da devam ettiren Çorum Belediyespor Topuk Yaylasý kampý öncesinde oynadýðý ikinci hazýrlýk karþýlaþmasýndan da sahadan beraberlikle ayrýldý.beldiyespor ilk hazýrlýk maçýnda Yimpaþ Yozgatspor ile de berabere kalmýþtý. Çorum Belediyespor 'un Tosya Belediyespor ile 1-1 biten karþýlaþmadaki golü 28. dakikada Abdullah'tan gelirken, Tosya Belediyespor'un golü ise eski Çorum Belediyesporlu Mahir'den 56. Dakikada geldi. Her iki takýmýnda çok sayýda oyuncu denediði karþýlaþmada Çorum Belediyespor'un 2. Lig patentli oyuncularý Nedim, Vedat, Buðra yer almadý. Tosya Belediyespor'un yabancý futbolcularý da dikkat çekti. Ispanak: þampiyonluk hedefimiz yok Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele edecek olan Çorumspor'da Baþkan Rumi Ispanak grup deðerlendirmesini yaptýðý açýklamasýnda "Grupta þampiyonluk hedefimiz yok" dedi. Yaptýðý grup deðerlendirmesinde öncelikli hedeflerinin Ýskilip Belediyespor'un üzerinde bitirmek olduðunun altýný çizen Baþkan Ispanak "Ýskilip Belediyespor her zaman kardeþ takýmýmýz olacak. Nevar ki lig yarýþýnda sezon sonunda BAL Ligi statüsüne göre küme düþmemek için en azýndan onlarýn üstünde bitirmek zorundayýz. Gerçekçi olmak gerekirse þampiyonluk için yola çýktýk diyemeyiz ancak ligin gidiþatýna göre de gerektiði zaman takviye yapabiliriz. Lig yarýþýna geçtiðimiz sezondan kalan transfer yapamayan futbolcularýmýz, alt yapýdaki oyuncularýmýz ve yapacaðýmýz transferlerle lige hazýr girmek için gayret göstereceðiz. Lig hazýrlýklarýna ise Yetgin Özbey ve Engin Ünlü hocamýz nezaretinde gelecek hafta bayramdan sonra baþlamak istiyoruz. Son olarak ise kardeþ takýmýmýz ve bizim için bu sezon hayýrlý sona erer inþallah" Geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de ilk sezonunu yaþayan Ýskilip Beldiyespor'un Teknik Direktörü Nihat Armutçu, bu sezon mücadele edecekleri Bölgesel Amatör Lig 6. Grubu deðerlendirmesinde düþüncelerini þu þekilde aktardý. Armutçu: Dengeli bir grup oldu Armutçu " Geçtiðimiz yýlda 6. Grupta mücadele ettik. Geçtiðimiz yýl Zonguldak ve Adliyespor, Kozlu Belediyespor gibi güçlü takýmlar grubumuzda yer alýyordu haliyle bu takýmlara karþý maalesef kaybederiz düþüncesi ile sahaya çýkýyorduk. Ancak bu sezon daha dengeli bir grubun oluþtuðuna inanýyorum. Bu grupta tüm takýmlar birbirine rakip olacak düzeyde. Biz lige iyi bir baþlangýç yaparsak ligi orta sýralarda bitireceðimizi düþünüyorum. Grubumuzda Ankara takýmlarýnýn çoðunlukta olmasýnýda bir avantaj olarak görüyorum. Baþkentte oynayacaðýmýz karþýlaþmalarda seyirci avantajýmýzý lehimize kullanýrýz diye düþünüyorum KARDEÞ TAKIMIMIZA BA ÞARILAR DLÝYORUM YýllarcaÇorumspor sevgisini kalbimizde taþýdýk. Keþke böyle bir durumda ayný grupta yer almasaydýk. Çorumspor içinde bizim içinde lig sonu inþallah hayýrlý olur. Ýskilip Belediyespor camiasý olarak Kardeþ takýmýmýz Çorumspor'a ligde baþarýlar dileriz ADNAN YALÇIN Yasin Tüzün'den Maltepespor'a çalým Futbolculardan Baþkan Gül'e süpriz Çorum Belediyesporlu futbolcular, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'e sürpriz doðum günü kutlamasý düzenledi. Tesislerde yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular tarafýndan hazýrlanan organizasyondan oldukça mutlu olan Gül, doðum günü pastasýndan bir dilim aldýktan sonra kendisi de futbolculardan Nedim'e elleriyle pasta yedirdi. Gül, lig mücadelesinde bu birlikteliðin devamýný dilerken "Ýnþallah sezon sonunda þampiyonluk pastasýný keseriz" dedi. ADNAN YALÇIN Çorumspor'lu futbolculardan Yasin Tüzün,Maltepesor ile bulunduðu hazýrlýk kampýndan ayrýlarak PTT 1. Lig takýmlarýndan Bucaspor'a transfer oldu. Transfer döneminde Maltepespor ile anlaþan ve yeni takýmý ilekartepe kampýnda yer alan Yasin Tüzün buradaki hazýrlýk maçlarýnda gösterdiði etkili futbolu ile dikkatleri üzerine topladý. Kamp kapsamýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Maltepespor arasýnda oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýnda PTT 1. Lig takýmlarýndan Bucaspor teknik direktörü Kemal Kýlýç'ýn da dikkatini çeken Yasin Tüzün'e Bucaspor'dan transfer teklifi geldi. Bucaspor'dan gelen teklif üzerinemaltepespor kampýndan ayrýlan Yasin Tüzün dün akþam Ýzmir'e gitti ve bugün resmi sözleþmeyi imzalayarak Bucaspor'lu olmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Fenerbahçe Basketbol Okulu'ndan Ayþenur'a anlamlý hediye Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcu ve velileri Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu özel 6. sýnýf öðrencisi Ayþenur Karaman' a akülü araç hediye edildi. 5 aðustos 2013 pazartesi günü antrenman sýrasýnda akülü aracýný alan Ayþenur Karaman yardýmlarýndan dolayý Fenerbahçe Basketbol Okulu ailesine teþekkür etti. Akülü araç sayesinde gezip dolaþabileceðini Ramazan bayramýnda yakýnlarýný ziyaret edeceðini ve en büyük hayali olan okul zamaný teneffüslerde dýþarý çýkýp arkadaþlarýyla oynamak olduðunu söyleyen Ayþenur bunun gerçekleþmesine vesile olanfenerbahçe Basketbol Okulu sporcularýna teþekkür etti. Ayþenur'un velisi olan velisi olan Mehmet ve Safiye Karaman çiftide "Biz ailecek Fenerbahçeliyiz bu anlamlý hediyeyi taraftarý olduðumuz kulübün basketbolcularýndan almanýn mutluluðunu yaþadýk. Kýzýmýzýn artýk normal insanlar gibi dolaþabilecek olmasý okuluna gidip teneffüslerde dýþarý çýkýp oyun oynamayý hep arzu ederdi. Bu arzusunun gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkürler"minik basketbolcularda Ayþenur'a yakýn ilgi göstererek Fenerbahçe formasý ve basketbol topu hediye ettiler. Fenerbahçe Basketbol Antrenörlerinden Yaþar Yýlmaz "Biz antrenörler olarak da veli ve sporcularýmýza duyuru yaparak farkýndalýk yaratmak istedik. Kýsa sürede hedefe ulaþtýk ve bayram öncesi aracý sporcularýmýzla birlikte antrenörler olarak teslim etmenin mutluluðunu yaþadýk" dedi. SPOR SERVÝSÝ

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

* HABERÝ 6 DA. Hastane ihalesinde ön yeterlilik tamam * HABERÝ 6 DA METRO OTOGAR 666 14 14-666 14 15. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi (Ç.

* HABERÝ 6 DA. Hastane ihalesinde ön yeterlilik tamam * HABERÝ 6 DA METRO OTOGAR 666 14 14-666 14 15. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi (Ç. Tüp bebek Ünitesi gün sayýyor Teknik adýyla Üremeye Yardýmcý Saðýk Merkezi olarak bilinen, yaygýn tanýmýyla da Tüm Bebek Ünitesi olarak tarif edilen yeni ünitenin Kurban Bayramý arefesine hazýr olacaðý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı