da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar"

Transkript

1 Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3181 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAZAFANA'DAKÝ MANTÝNLÝ ARAZÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HAYATIMIZ KAÇ PARA? Elvan Levent YENÝ SOLU ANITKABÝR'DEN ÝZLEMEK MÜMKÜN Ali Osman DOSTU VAR AMA GARIYI DA DUTAR Erdoðan Baybars ÝT-UÐURSUZ ADASI... Gülsade Soykök MAFYANIN YANINDA YER ALDILAR Mehmet Levent 5 kayýp Toplu mezar burada kazýldý ve 5 kayýp bulundu. Bölgede bir de asker botu bulduk. Küçük resimde ise toplu mezarýn oduðu yere mantinle konan iþaret... da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar nihayet önceki hafta kazýldý ve 5 kayýbýn kalýntýlarýna ulaþýldý... n Rehberimiz bize gösterdiði toplu mezarýn yerini þaþýrmamak için oraya bir de kýrmýzý mantin baðlamýþtý... n Kayýplar Komitesi nin bu arazide kazý yapmak için neden 1,5 yýl beklediði anlaþýlamadý... n Þener Levent le Andreas Paraskos un, Kazafana ve Lapta bölgelerinde toplu mezar olduðundan þüphelenilen bazý araziler hakkýnda yaptýklarý uyarýlar ise henüz deðerlendirilmedi ve hala kazý yapýlmadý... Þener Levent yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Hürriyet ve Milliyet te sansür Mayýs, Ümit Doðay Arýnç Ýsmet Felek ile Karpaz da Karpaz Evi nin önünde... n Ýki gazetenin Kýbrýs muhabirlerinin Arýnç-Felek iliþkisi ile ilgili hazýrladýðý haber Türkiye de sansüre takýldý. n 3. sayfada, Afrika dan Mektup ta AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Bulunduðu coðrafyaya uyamayan yok olur n2. sayfada

2 DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI'NA MEHMET EMÝN YELTEKÝN VEKÂLET EDECEK Kýbrýs Türk Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu, Din Ýþleri Baþkaný Yusuf Suiçmez'i görevden aldý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'na Mehmet Emin Yeltekin vekalet edecek. Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse yaptýðý açýklamada, Din Ýþleri Baþkanlýðý'na Mehmet Emin Yeltekin'in vekalet edeceðini açýkladý. ANKARA 1., ESKÝÞEHÝR 2. Türkiye'nin en yaþanýlýr kentleri belli oldu. Geçen yýl Türkiye'nin en yaþanýlýr kenti, genel sýralama itibariyle yine Ankara olurken, ikinci sýrayý ise 2008'de olduðu gibi Eskiþehir kaptýrmadý. Daha önce 7. sýrada bulunan Isparta ise 3. sýraya yükseldi. KÂÞÝF BAYRAM KUTLUYOR Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane ve saðlýk kurumlarýna ziyaret baþlatan Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, bu çerçevede Devlet Laboratuarý personelini ziyaret ederek bayramlarýný kutladý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kâþif ziyarette, Devlet Laboratuarý personelinin zor koþullarda büyük özveriyle çok önemli bir görev icra ettiðine vurgu yaptý. Özverili çalýþmalarýndan dolayý Devlet Laboratuarý müdür ve çalýþanlarýný tebrik eden Bakan Kâþif, personele hayýrlý ve mutlu bayramlar diledi. BU AKÞAM KADÝR GECESÝ Din Ýþleri Dairesi Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin, Kadir Gecesi dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Yeltekin mesajýnda, Kadir Gecesi'nin 5 Eylül Pazar'ý 6 Eylül Pazartesi'ye baðlayan gece idrak edileceðini belirterek, þöyle dedi: "Bin aydan daha hayýrlý olan, bütün insanlýða huzur ve mutluluk yollarýný gösteren Kur'an-ý Kerim'in indirildiði ve Ramazan ayýnýn bütün geceleri ibadet þuuru içerisinde geçirilsin, ihya edilsin diye hangi gecede olduðu belirtilmemiþ olan, ancak son on gün içerisinde ve yirmi yedinci gecede olmasý ihtimali daha fazla olan Kadir Gecesi'ne kavuþuyor olmanýn heyecan ve mutluluðunu yaþýyoruz. Buna göre, 5 Eylül 2010 Pazar'ý Pazartesi'ne baðlayan gece inþallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceðiz." EL SALVADOR TOPRAÐIN ALTINDAN 4 MÝLYON EURO ÇIKTI El Salvador'da bir çiftlikte topraða gömülü varilde 4 milyon Euro bulundu. San Salvador Baþsavcýlýðýndan yapýlan açýklamada, bir ihbar üzerine gidilen çiftlikte toprak altýndan çýkarýlan varilde, torbalarýn içine yerleþtirilmiþ para destelerinin bulunduðu bildirildi. Açýklamada, paranýn bu kadar çok olmasýnýn, uyuþturucu kaçakçýlýðý baðlantýsýný akla getirdiði ifade edildi. YUNANÝSTAN 22 MÝLYAR EURO YURT DIÞINA KAÇIRILMIÞ Yunanistan'da, mali krizin yarattýðý belirsizlik yüzünden bankalardaki hesaplardan çekilerek yurt dýþýna götürülen miktarýn 22 milyar Euro'yu bulduðu bildirildi. Yunan basýnýnda çýkan haberlerde, ''Mali kriz nedeniyle ülkenin iflas etmesinden korkan Yunanlýlarýn 2010 yýlýnýn ilk altý ayýnda üç büyük bankadaki hesaplarýndan, tüm bankalardaki yatýrýmlarýn yüzde 10'una tekabül eden 22 milyar Euro'luk bir meblaðý çekerek yurt dýþýna götürdükleri'' belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türkiyeli sorunu yok, Türkiyeli Kýbrýslý sorunu var. Türkiyeli Kýbrýslý ayrýmcýlýðý yapan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu davranýþ Türkçülerin marifetlerinden kaynaklanan bir davranýþtýr. Ýttihat ve Terakkicilerin Türkiye'ye býraktýklarý en büyük mirastýr... Ýlla da ellerinin, kollarýnýn yetiþtiði her yerde herkesi, kafalarýna yerleþtirildiði biçimde Türkleþtirecekler. Ayný zamanda Müslümanlaþtýracaklar da... Suni Müslüman ama... Yavuz Sultan selim'e kadar neredeyse herkes Alevi iken, Yavuz Sultan Selim ile beraber devlet sunileþti. Ve yýllar yýlý Orta Asya'dan gelen ve Osmanlý'nýn hakaret olsun diye "Türkmen" diye adlandýrdýðý Oðuz boylarýný her fýrsatta, "Alevidirler" deyerek katletti. Aslýnda Pantürkizm da Panislamizm da Osmanlýya Rusya üzerinden girdi yazýlanlar eðer doðruysa... Bilirsiniz ben bu "eðer doðruysa" lafýný çok kullanýrým. Çünkü maalesef her yazýlan ve söylenen da doðru deðildir. Herkes bilerek yanlýþ yazar demek istemem tabii ki. Kuþkusuz genelde yazý yazan, ya yaþadýklarýný, ya araþtýrarak ulaþtýðý ve doðruluðunu kabul ettikleri bilgilere dayanarak yazar. Bir konu üzerinde düþünce üretip yazmak da var tabii... Ýþte gene battýk kaldýk. Nerden nereye? Ama bazan bakarsýnýz ki bir arkadaþýnýz bir kitaptan bir alýntý yapar ki alýntýyý yapan arkadaþýnýz o alýntýnýn mesela sizin evinizden bahsettiðini nerden bilecek? Bilse da "elin Avrupalýsý neden yalan yazsýn" düþüncesi ile o yazýdan veya kitaptan alýntý yaptýðýný okuyucusuna aktarýr. Tabii ki herkes gerektiðinde bazý yazarlarý, kitaplarý kaynak gösterir. Ama ben yaþayarak öðrendim ki, yanlýþ yapma olasýlýðý her zaman mümkündür. Onun için, "eðer yazýlanlar, söylenenler doðruysa" derim. Evet, yazýlanlar doðruysa Pantürkizm BULUNDUÐU COÐRAFYAYA UYAMAYAN YOK OLUR da Panislamizm da Osmanlýya Rusya üzerinden geldi. Kimler getirdi? Yazýlanlara göre Yahudiler... Ýþte o günden bugüne Osmanlý- Türkiye sýnýrlarý içerisinde olanlar ille da Müslüman Suni ve Türk olacaklardý. Ermeniler o çerçevede tüketildiler. Rumlar da... Karadeniz Rumlarý, Hristiyanlarý ve saire... "Eþhedü en lailahe illallah"ý söyleyen kelleyi kurtardý. Müslüman olmuþ oldu çünkü. Tabii bu usül Osmanlýdan kalma bir usuldür. Arkasýndan birt da "Ne mutlu Türküm deyene" dedi mi adam, katýksýz Müslüman ve Türk kabul edildi, edilir. Kürtler ve Aleviler bu koþullarý reddedinca baþlarý dertten kurtulmadý. Kýbrýslýlar da... Türkiye yetkililerinin bir özelliði da yurttaþlarýný sýçtýklarý yere kadar kovalamalarýdýr. Nereye gidersa gitsin Türk olduðunu unutmayacak. Denetim altýnda olacak. Ayaðý yan basmayacak. Almanya'da ise Almanya'da, Ýngiltere'de isa Ýngiltere'de göz hapsinde olacak. Elçilik varsa elçilik, konsolosluk varsa konsolosluk asla peþini býrakmayacak. Avustralya'da da öyle 'de Avustralya'ya gittim bir ara. Kýbrýslýsý da Türkiyelisi da çoðunlukla Türk konsolosunun nefesini ensesinde hissederdi. MÝT korkusuyla yaþar birçoðu. Öyle bir hava yaratýldý ki sanýrsýnýz insanlar Kýbrýs'taki gibi mandraya kapatýldýlar. Gördüðüm Türkiyeliler Türk korkusundan Avustralya vatandaþý olamadýlardý. Bu durum karþýsýnda Kýbrýs'taki durumu anlatmaya gerek var mý? Kýbrýslý ille da Türkiye usulü Müslüman olacak, Türkiye usulü Türk olacak. O nedenle Türkiye vatandaþlarýnýn Kýbrýslýlarla yakýnlaþmalarýný istemez. Araya mesafe kor. Unutur ki ava giden avlanýr, korkunun ecele faydasý yoktur. Bilmezler ki, bir sabah gözlerini açtýklarýnda buraya taþýdýklarý herkesin Kýbrýslýlaþtýðýný görecekler... Bulunduðu coðrafyaya uyum saðlamayan canlý yok olmaya mahkumdur. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KAZAFANA'DAKÝ MANTÝNLÝ ARAZÝ Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýndaydý. Andreas Paraskos ile Kazafana'ya gittik. Orada hala açýlmamýþ toplu mezarlar olduðu söyleniyordu. Bu mezarlarýn yerini bilen bir dost gösterecekti bize onlarý... Kayýplar üzerinde çok derin çalýþmalar yapmýþ Andreas... Hem kuzeydeki, hem güneydeki mezarlarla ilgili... Bu konuda uzmanlaþmýþ adeta... Ve kayýplarla ilgili çalýþmalarýn baþlamasýna öncülük etmiþ. Andreas 'Kazafana' diyor. Ben de Kazafana diyorum. Seviyorum da bu ismi... 'Ozanköy'ün söyleniþi de güzel aslýnda, ama köyün asýl adý o deðil ki... 'Ozan' demek þair demek... Dünyaca ünlü bir þair çýkmýþ bu köyden... Osman Türkay... Londra'da yaþamýþ yýllarca... Birçoklarý gibi onun için de hep bir hasret olmuþ Kýbrýs... Pek çok dile çevrilmiþ þiirleri... Nobel'e de aday gösterilmiþ hatta... Yaþlýlýðýnýn ve rahatsýzlýðýnýn ilerlediði yýllarda yurduna dönmüþ... Kýsa bir süre sonra da hayata veda etmiþ... Kazafana topraðýna gömülmüþ... Önde yol göstericimiz, arkada biz... Týrmandýk köyün tepelerini... Patikalardan geçtik... Karýþ karýþ, adý gibi biliyordu buralarýný sevimli rehberimiz... Hiç þaþmýyordu... Ve hem gidiyor, hem de o sýcak çatýþma günlerinde yaþadýklarýný anlatýyordu bize... Tanýklýk ettiði olaylar korkunç olaylardý... Anlatýrken, týpký o günkü gibi yeniden yaþýyordu o anlarý... Topluca kurþuna dizilen Rumlarý... Esirleri... Tecavüze uðrayan kadýnlarý... Birkaç yere götürdü bizi... Oralarda toplu mezarlar olduðundan emindi. Çok iyi hatýrlýyordu. Hatta bir arazideki bazý tellere küçük, kýrmýzý bir mantin baðlamýþtý. Bir iþaret koymuþtu yani, yeri þaþýrmamak için... Mantin solmuþtu zamanla... Yerinde duruyordu ama... -Ýþte tam burada, dedi... Fotoðraf makinesini doðrulttu Andreas... Baþladý çekmeye... Derken bir asker botu bulduk dolaþýrken araziyi... Eski ve çürümüþ... Bir Rum askerinin botu müzesine girecek bir hatýra! O botun da resmini çektik... Ben 'Afrika'da, Andreas da 'Kathimerini' gazetesinde yayýnladýk bunlarý sonra... Kayýplar Komitesi'nin bu iþe el atmasýný ve o arazide kazý yapmasýný istedik... Bazýlarý dalga geçtiler bizimle... Orada kayýp falan yok diye... Beni ziyaret eden Ýngiliz parlamenterlere, yabancý diplomatlara da söyledim. Kayýplar Komitesi bu iþi neden hafife alýyor diye merak ettim. Bizim, Andreas'la saptadýðýmýz daha baþka yerler de oldu... Yalnýz Kazafana'da deðil... Baþka bölgelerde de... En büyük toplu mezarýn Lapta civarýnda, denize yakýn bir arazide olduðu da söylendi bize... En az bin ölü varmýþ orda... Girne bölgesinde öldürdüklerini kamyonlara dolduruyorlar ve hep oraya gömüyorlarmýþ... O arazide "Dikkat, mayýn var" diye bir uyarý levhasý vardý bir de... Ama mayýn falan yoktu orada aslýnda... Mayýn olsa, Andreas ile Manolis çoktan havaya uçardý çünkü... Kayýplar Komitesi'ne gösterdiðimiz yerlerden þimdiye dek biri kazýldý yalnýz... Kazafana'daki mantinli arazi... Geçtiðimiz hafta yapýlan bu kazýdan beþ ölü çýkarýldý... Beþ kiþinin kemikleri... Bizim rehberimiz yanýltmamýþ demek bizi. Biz de Kayýplar Komitesi'ni yanýltmadýk. O arazi, 2005'te baþlayan kazýlarda ilk toplu mezarýn bulunduðu araziymiþ meðer... Biraz daha etraflýca kazsalar, þimdi bulduklarýný o zaman da bulabilirlerdi herhalde... Bizim uyarýmýzdan 1,5 yýl sonra yapýlmýþ bu kazý... Bakalým iþaret ettiðimiz diðer yerler ne zaman kazýlacak... Acelesi yok galiba kimsenin...

3 AFRÝKA dan mektup... TANI BUNLARI, TANI DA BÝR DAHA SEÇME Sevgili okurlar, Bir ayý aþkýn bir zamandan beri ülkemizdeki çetelerle ilgili ýsrarlý bir yayýn yaptýk... Dibini kazýdýk... Yalnýz uyuþturucu çeteleri deðil bunlar... Haraç-tahsilat çeteleri... Haracý alamayýnca tabancayý çekip vuran, darp eden, daða kaçýran, zorla çek imzalatan çeteler... Çete reislerinin kimlerle aþna-fiþne olduðunu, hangi yüksek makamlarda aðýrlandýðýný gözler önüne serdik... Canlý fotoðraflarla... Toplumumuzda çok büyük yanký buldu yayýnlarýmýz, ancak siyasi partiler ve örgütler destek vermedi buna... TDP'den ve 4 sendikadan baþka... Bir de Baraka'cýlar yükseltti seslerini yalnýz... Hatta gazetemiz önünde eylem yaparak destek verdiler bize... "Afrika yalnýz deðil" diye slogan attýlar... Birleþik Kýbrýs Partisi de geçtiðimiz gün yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Afrika gazetesinin konuyu günlerdir manþetine taþýmasýna raðmen savcýlýk ve polisin olayýn üzerine gitmemesi düþündürücüdür." 'Afrika' dýþýnda bu konuya eðilen ve birkaç yazý yazan tek köþe yazarý, yýllarýn emektarý Özcan Özcanhan oldu. 'Havadis' gazetesindeki puanlama köþesinde ise 'cesur yayýnlarýndan dolayý' gazetemize 10 üstünden 10 puan veren sevgili Levent Özadam'a da teþekkür ederiz. * TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, devlet-mafya-iþadamý üçgenini vurgulayan ve uyuþturucu konusunda ciddi bilgilerle görüþler sunan açýklamasý ne yazýk dünkü gazetelerimizin çoðunda yer almadý gazetemizden ancak 5 gazetede yayýnlandý bu açýklama. 'Yenidüzen' ve 'Havadis' gibi gazeteler bile Çakýcý'nýn bildirisini yayýnlamaya deðer bulmadý. 4 sendikanýn, KTÖS, DAÜ-SEN, TIP-ÝÞ ve DAÜ-BÝR-SEN'in ortak açýklamasý ise yalnýz gazetemiz 'Afrika'da yayýnlandý. Ýþte sevgili okurlar, ülkemizdeki durum bu... Ana muhalefet partisi CTP'den hiç ses çýkmadý... Ülkemizde böyle olaylar yokmuþ gibi davrandý... Toplum bunun farkýnda deðil zannediyorlar... Sonra da seçimlerde sert bir tokat yeyince þaþýrýveriyorlar... * Sevgili okurlar, Bu konu bizi ilgilendirdiði kadar Türkiye'yi de ilgilendirir aslýnda... Sonuçta koskoca Bülent Arýnç var iþin içinde... Ve onun kardeþi Ümit Doðay Arýnç... Þu anda Türkiye'de eroin kaçakçýlýðýndan yargýlanan bir adamla Arýnç'ýn Kýbrýs'taki birlikteliði, yakýn iliþkileri ve bunlarý belgeleyen fotoðraflarý önemli deðil mi? 'Hürriyet' ve 'Milliyet' gazeteleri geçtiðimiz hafta nihayet konuyla ilgilendi. Bu gazetelerin Kýbrýs'taki muhabirleri bizden bilgi aldý, haber yaptý ve mevcut fotoðraflarla bunlarý gazetelerine iletti. Ancak sansüre takýlmýþ oralarda... Yayýnlanmadý. Gazeteler karartmayý seçti... * Bu iþler böyle iþte... "Namuslular da namussuzlar kadar cesaret sahibi olmalý" derler bir de... Hani nerde o cesaret... Nerde? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BKP: Savcýlýk ve polis görevini yapmýyor Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs'ýn kuzeyinin yeraltý örgütlerinin, uyuþturucu mafyalarýnýn ve insan tacirlerinin birbirleri ile silahlý çatýþmaya ve hesaplaþmaya girdiði, gece kulüplerinin ve kumarhanelerin hakim olduðu bir bölge haline getirildiðini belirterek, Kýbrýs'ýn kuzeyinin Türkiye mafyasýnýn arka bahçesine dönüþtürüldüðünü vurguladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak'ý uyuþturucusu kaçakçýsý Ýsmet Felek ile gerçekleþtirdikleri görüþmeler hakkýnda açýklama yapmaya çaðýran Korkmazhan, "Sn Cumhurbaþkaný ve Sn Öztoprak, uyuþturucu kaçakçýsý Ýsmet Felek ile neden görüþtüler ve görüþmelerde neler konuþuldu. Bu konularda derhal açýklama yapýlmalý. Ayrýca Savcýlýk ve Polis bu konuda neden hala daha soruþturma baþlatmýyor?" diye sordu. Afrika gazetesinin konuyu günlerdir manþetine taþýmasýna raðmen Savcýlýk ve Polis'in olayýn üzerine gitmemesinin düþündürücü olduðunun altýný çizen Trafikte bir ölüm daha n ERENKÖY-DÝPKARPAZ ANAYOLUNDA BU SABAH MEYDANA GELEN TRAFÝK KAZASINDA 23 YAÞINDAKÝ GÖZDE ÞENGÜLEN OLAY YERÝNDE YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Erenkoy-Diýpkarpaz anayolunda dün sabah saat sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda araç sürücüsü 23 yaþýndaki Gözde Þengülen olay yerinde yaþamýný yitirdi. Kaza, Þengülen'in direksiyon hakimiyetini kaybedip aracýn yolun saðýndan çýkarak köprü çukuruna ters bir þekilde devrilmesi sonucu meydana geldi. Polis basýn bültenine göre kaza, dün sabah saat 04:30 sýralarýnda, Erenköy-Dipkarpaz anayolu 6- Girne'deki uyuþturucu operasyonu... n ÜZERÝNDE 36 GRAM EROÝN BULUNAN KADININ EVÝNÝN AVLUSUNDA GÖMÜLÜ VAZÝYETTE 60 GRAM DAHA EROÝN ELE GEÇÝRÝLDÝ Girne'de önceki gün gerçekleþtirilen operasyonda tutuklanan H.Y'nin (K-35) Tuzla'daki evinin avlusunda dün yapýlan aramada gömülü vaziyette 60 gram daha eroin ele geçirildi. Polisin açýklamasýna göre, önceki gün tutuklandýðý Korkmazhan, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn, Cumhurbaþkanýndan, Üniversite rektörlerine kadar bir çok yetkili ile elini kolunu sallayarak görüþebildiði, insan tacirlerinin cirit attýðý, cinayet ve tecavüz olaylarýna her gün bir yenisinin eklendiði Kýbrýs'ýn kuzeyinde, Kýbrýslý Türklerin güvenliðinin büyük bir tehdit altýnda bulunduðunu kaydetti. Kýbrýs'ýn kuzeyinin uyuþturucu mafyalarýnýn üssü haline getirildiðini ve Kýbrýslý Türklerin bataklýk içerisinde yaþamaya mahkûm edildiðini vurgulayan Abdullah Korkmazhan, yapýlan bir çok araþtýrmaya göre uyuþturucu kullanma yaþýnýn 11'e düþtüðünü, uyuþturucu mafyalarýnýn okullardan gece hayatýna kadar her yeri ahtapot kollarý gibi sardýðýný kaydetti. Ülkede 40'a yakýn gece kulübünün de bulunduðunu ve yenilerinin açýlmasýna izin verildiðini belirten Korkmazhan, "kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþtýrýldýðý, insanlýk onurunun ayaklar altýna alýndýðý gece kulüpleri derhal kapatýlmalý, kadýn ticareti yapanlar yargýlanmalýdýr" dedi. ABD BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NDEN ÝFTAR YEMEÐÝ- ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçiliði, Ramazan Bayramý nedeniyle SOS Çocukköyü Derneði yöneticileri, personel ve çocuklarýna iftar yemeði verdi. Lefkoþa'daki Þefler Green House'da verilen akþam yemeðine ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi Franc Urbancic, SOS Çocukköyü'nün ilk ortaya çýktýðý Avusturya'nýn Güney Kýbrýs Konsolosu Christine Wendl, SOS Çocukköyü Derneði Ulusal Müdürü Barbaros Canýtez, SOS Çocukköyü Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Armanlar ve personel ile çocuklar katýldý. Kadir Gecesi Hala Sultan'da idrak edilecek Mübarek Kadir Gecesi, bu akþam, Müslümanlarýn kutsal yerlerinden olan Larnaka yakýnlarýndaki Hala Sultan Tekkesi Camisi'nde idrak edilecek. Hala Sultan Tekkesi'ne otobüslerle gitmek için kayýt yaptýranlarýn bugün saat 13.30'da Küçük Kaymaklý'daki Lefkoþa Otobüs Terminali'nde hazýr olmalarý gerektiði belirtildi. Hala Sultan Tekkesi Camisi'nde 5 Eylül Pazar gününü 6 Eylül Pazartesi'ne baðlayan gece idrak 7 kilometreleri arasýnda, Gözde Þengülen'in (K-23), yönetimindeki GJ 186 plakalý salon araç ile Dipkarpaz istikametine doðru dikkatsizce seyrettiði bir sýrada, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracýn yolun saðýndan çýkarak köprü çukuruna ters bir þekilde devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü Gözde Þengülen'in olay yerinde yaþamýný yitirdiðini bildiren polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. sýrada H.Y'nin üzerinde 36 gram eroin bulunmuþtu. Adý geçen þahsýn tutuklandýðý operasyon sýrasýnda üzerinde 10 gram eroin tespit edilen C.Ö (E-73) ile olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen K.Ö (E-61) de tutuklanmýþtý. edilecek Kadir Gecesi programýna katýlacaklarýn kimliklerini de beraberinde getirmesi gerekiyor. Programa katýlýmýn ücretsiz olduðu ve katýlýmcýlara Kýzýlay'ýn saðlayacaðý iftar yemeði paketleri daðýtýlacaðý kaydedildi. BRT 2 kanalýndan canlý yayýnlanacak olan program 20:00 ile 20:50 saatleri arasýnda yer alacak. Daha fazla bilginin , , , telefon numaralarýndan elde edilebileceði belirtildi. ex istence Elvan Levent HAYATIMIZ KAÇ PARA? Son bir aydýr 'Afrika'yý her elime aldýðýmda, aklýmýzý kaçýrmýþ olduðumuz hissine kapýlýyorum, doðrusunu isterseniz. Ýnanamýyorum bu gazetede yazdýðýmýz þeyleri yazmaya nasýl da cesaret ettiðimize... Suyun bu kadar pis ve bulanýk olduðu, insan hayatýnýn beþ para etmediði, gerçeði kimsenin aramadýðý, bu satýlýk ruhlar diyarýnda... Yazdýðýmýz þeyleri yazmaya nasýl cesaret ettiðimize þaþýyorum. KKTC'de terör estirmiþ olan bir çeteden bahsediyoruz günlerdir. Felek çetesinden... Bulaþmadýklarý pis iþ kalmamýþ burada, bu kabarýk dosyada ne ararsanýz var. Adam vurma, yaralama, kaçýrma... Tehditle para tahsil etme... Adam þimdilerde Türkiye'de uyuþturucu kaçakçýlýðýndan yargýlanýyor... Burda polisin her gün 'büyük operasyon'lar sonucu yakalarýna yapýþtýðý uyuþturucu zanlýlarýnki gibi birkaç gram hintkeneviri deðil adamýn kaçýrmaya uðraþtýðý. Tam 142 kilo eroin... Siz hiç burada polisin böyle büyük miktarda uyuþturucuyu ele geçirip, kaçakçýyý da enselediðini duydunuz mu? Ben duymadým. Buraya böyle büyük kaçakçýlarýn uðramadýðýndan deðil. Adam bal gibi de gelmiþ buraya... Krallar gibi gelmiþ üstelik, havaalanýnýn VIP salonundan... Krallar gibi de aðýrlanmýþ sonra, saraylarda... Yüksek makamda tanýmadýðý adam yok sanki... Cumhurbaþkanýndan, üniversite rektörlerine, herkesle görüþüp, el sýkýþmýþ... Hatýra fotoðrafý da çektirmiþ üstelik... Burada birkaç gram uyuþturucu için kocaman operasyonlar düzenleyen polis, böyle bir eroin kaçakçýsýný nasýl olur da gözden kaçýrdý? Bu çete babasý, nasýl olur da cumhurbaþkanlýðý sarayýna, üniversitelere girebildi? Bütün bunlarý kimse bilmiyor. Bilmek de istemiyor anlaþýlan. Bizden baþka... Yazmadýðýmýz þey kalmadý günlerdir bu gazetede... Fotoðraflarla, açýk isim ve belgelere kadar dünya kadar yayýn yaptýk... Ama ne polis, ne de savcýlýk parmaðýný bile kýpýrdatmadý. Bu yüzden hayret ediyorum ne cesaretle bütün bu yayýnlarý yaptýðýmýza... Sanki arkamýzda bizi koruyan bir kurum varmýþ gibi... Gazetemize günlerdir yaðan tehditlere karþý, can güvenliðimizi saðlayan bir polis teþkilatý varmýþ gibi sanki arkamýzda... Sadece yetkili makamlar deðil, geriye kalan bütün yayýn organlarý da üç maymunu oynuyorlar... Görmedik, duymadýk, bilmiyoruz... Onlarýn hayatý çok kýymetli elbette. Yolsuzluðun dibini kazacaklar diye, aptalca bir mafya kurþununa hedef olmak istemezler tabii... Kim ister? Bizdeki cesaret 'deli' cesareti... Hayatým sudan ucuzmuþ gibi hissediyorum bu günlerde. Þakaya gelir bir iþ deðil çeteyle, mafyayla uðraþmak... Adam telefonda avazýnýn çýktýðý kadar 'aþiretiz biz', diye baðýrýyor... Ýçimizden birini güpegündüz sokak ortasýnda vursa, hapse bile girmeyecek. Çok çok polis telefon açýp bir gün önceden uyarýr bizi herhalde, "Dikkat edin, yarýn sizi vuracaklar", þeklinde... Bakýn, Türkiye'de Hrant Dink davasýnda hükümet þimdi 'özür' dileyerek uzlaþmaya çalýþýyor, Hrant Dink'i yeteri kadar koruyamadýðýný itiraf ediyor... Kaç para? Adamý göz göre göre sokak ortasýnda vurdular... Bir deðil, bin özür dileseler neye yarar? Felek çetesiyle ilgili yaptýðýmýz yayýnlarýn ardýndan, ne polisin, ne de diðer ilgili makamlarýn soruþturma dahi baþlatmamalarý, hükümet-mafya iliþkisini sorgulatýyor kaçýnýlmaz olarak. Siyasi partilere gelince... TDP dýþýnda hiçbirinin 'gýk'ý çýkmadý. Takýndýklarý vurdumduymaz tavýrla, 'koltuk' derdinden baþka bir dertleri olmadýðýný bir kez daha anladýk. Varlýklarý, kendilerine ayrýlan hükümet bütçesini tüktmekten baþka hiçbirþey iþe yaramýyor... Basýnýn halini siz de görüyorsunuz. KKTC basýný kadar sinmiþ ve pýsýrýk bir basýna, dünyanýn en baskýcý rejimlerinde rastlanýr herhalde ancak... 'Afrika', tek baþýna iðneyle kuyu kazmaya devam ediyor... Bu karanlýkta gerçeðin izini sürüyor. Ucuz hayatlar diyarýnda...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hiç þaþmayýn getirip koyarlarsa kapýmýza Mafyaya destek için kapkara bir çelengi FELEÐÝN çemberiyle çýkarak yolumuza Mafyayla elele, iþte bunlarýn rengi Kalay TÜRK'ÜN TÜRK'E ETTÝÐÝNÝN HESABI SORULMAZ MI? Karanlýk çeteler, eli kanlý katiller dört yanýmýza sýzmýþ. Sizin o hamasetle süsleye süsleye göklere çýkardýðýnýz KKTC "eþkýya"ya teslim olmuþ Baylar. Eþkýya dünyaya hükümdar olmaz ama KKTC'ye olur. E bu durumdan kimi sorumlu tutacaðýz þimdi? Türkiye "garantör" deðil mi? Yoksa Türkiye'nin "garantörlüðü" sadece "Gâvur"a karþý mý? Türk'ün Türk'e ettiðinin hesabýný kim verecek? Hala daha Kýbrýs'ýn Helenleþmesi tehlikesinden söz ediyorsunuz. Yalakalýðýnýzdan "Türk'ün Türk'e ettiðinin hesabý sorulmaz" da diyebilirsiniz siz þimdi... Hala daha ayný kafa. Hala daha Nato Kafa Nato Marmari. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YENÝ SOLU ANITKABÝR'DEN ÝZLEMEK MÜMKÜN Asil Nadir Londra'da Yargý süreci sona erene dek gece sokaða çýkamayacak ve koluna bilezik takýlacakmýþ, mahkeme kararýna göre... Yeni sol teorisyenler canhýraþ çýrpýnýyorlar Esrar eroin çetelerinin yaptýklarýyla ilgilenen yok, ki bu düzenin gerçek efendileri onlardýr... Sistemin onlardan sorulduðunu gözardý ediyorlar korkaklýklarýndan Oyuncuklarýna bakýyorlar sadece Havanda su dövmek varken býçaða yumruk atýlýr mý? Asil Nadir'in dünyanýn ekonomik ve siyasetteki yönlendiricileri tarafýndan affedilip edilmeyeceði yakýnda " Ýngiliz adaleti" tarafýndan açýklanacak. Tayvanlaþma adýmlarý atýlýrken Nadir büyük rol oynayacak da, KKTC'den aldýðý krediler ne olacak bilemem... Birilerine bizim Kýbrýs'ýn birleþmesinden yana olmadýðýmýz intibaýný vermemek için, peþinen 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yana olduðumuzu yazalým da ahkam kesmesinler Kelimelerle oynamayý, basýnda çýkacak yazýlarý, atýlacak manþetleri belirlemeyi bazýlarý solculuðun son aþamasý sanýyor da ondan Hillary Clinton geçenlerde Kýbrýs Cumhuriyeti'nde tertiplenen Dýþ Rumlar Konferansý'na, "Türkiye'ye gereken söylenmiþtir, biraz geri adým atmasý saðlanacaktýr" anlamýnda bir mesaj gönderdi Maraþ'ýn BM kontrolünde iskana... Ercan ve Maðusa'daki limanlarýn ise uluslararasý ticarete açýlmasý yönünde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin çekince koymamasý gibi iddialar kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur üstü kapalý da olsa.. Yaklaþým ona doðrudur. Ýngiltere ve Amerika'nýn Asil Nadir'i yakýnda affetmesi bunun bir parçasýdýr. Affedilecek ve gelip burada iþte bu iþlerin yani ticaretin baþýný çekecek. Bir zamanlar yapmaya çalýþtýðý ama o günlerde kabul görülmeyen iþleri yeniden ele alacak Maðusa limanýný inceleyen AB uzmanlarýnýn raporlarýna göre, 1974 öncesi limanda varolan gereçlerin bugün olmadýðý, geliþen teknolojilere de ayak uydurulamadýðý için ticaret yapýlmasý sakýncalý bulundu. Onun için yakýnda bunlarýn telafisine gidilecek... Çok þeyler söylenip duruyor Bir yanda bunlar olurken diðer tarafta masturbasyonist eylemler, hareketler ve söylemler yayýlýyor Ýþgale karþý çýkýlmasý demek iþgalin zaruri neticesinde oluþan herþeye de karþý çýkýlmasý demektir. Bir de yeni sol türedi Daha doðrusu türetilmeye çalýþýlýyor. Ýflas ettiler ya Sosyalist düþünceye ihanet edenlerin halk tarafýndan tokatlanmalarý, onlarý arayýþa itti Hatalarýný yeni sol diye piyasaya sürmeye hazýrlanýyorlar. Bu tekkenin de neresi olduðunu söylemeye gerek yok Günlerdir yazýlan ve bir softa þaþýrtmacasý gibi beyinlere iþlenmeye çalýþýlan yeni sol Ankara'ya baðýmlý siyasetin bir parçasýdýr. Gerçek solu kýrptýlar, böldüler, parçaladýlar ve uþak haline soktular. Þimdi de bir hayat biçimi haline sokmaya çalýþýyorlar Aslýnda fazla üstünde durmaya deðmez Onu Anýtkabir'den izlemek mümkün. Yeni solun ilk çelenklerini de eroin çeteleri gönderirse þaþmayýn! Sanatçý kahveci- Kýbrýs'a 30 yýl önce gelerek yerleþen 56 yaþýndaki Sabahattin Sezer, Güzelyurt'ta Ay Mamas Kilisesi yakýnýndaki mekânýnda kahvecilik yapýyor. Ancak Sezer'i þimdiki "meslektaþlarýndan" ayýran bir özelliði var. Sezer Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Dekoratif Sanatlar Bölümünden mezun. Yani kahvecilik yapýyor ama aslýnda o bir sanatçý ve bu özelliðini de kahvecilik yanýnda sürdürüyor. Sabahattin Sezer, kibrit çöpleri ve karton kullanarak harikalar yaratýyor. Yüz binlerce kibrit çöpünü birleþtiren Sezer, harika devasa maketler yaptý. Yaptýðý maketlerin ilgi çektiðini ve alýcý bulduðunu da anlatan sanatçý, büyüklüðüne ve yapýmýndaki detaylandýrmaya göre eserlerinin 100 ile 500 TL arasýnda fiyatlara alýcý bulduðunu söylüyor. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) Rum sporseverler Ercan'dan gittiler n RUMLAR 2010'UN BAÞINDAN BU GÜNE KADAR KKTC'DEKÝ OTEL KONAKLAMALARI, KUMARHANE HARCAMALARI VE TÜRKÝYE'YE GÝTMEK ÝÇÝN ALDIKLARI BÝLETLERE KREDÝ KARTLARIYLA 4 MÝLYON EURO'DAN FAZLA PARA ÖDEDÝ Rum sporseverlerin, þu an Türkiye'de gerçekleþtirilmekte olan 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý karþýlaþmalarýný izlemek amacýyla Ercan Havaalaný'ndan Türkiye'ye gittikleri ifade edildi. Bu durumun, Rum polisinin elinde bulunan bilgiler, ayný zamanda satýn alýnan elektronik biletlerden ortaya çýktýðýný yazan Fileleftheros gazetesi, Rumlara ait yerel kredi kartlarý tarafýndan KKTC'de yapýlan harcamalarýn ayný zamanda Rum makamlarýnýn edindiði bilgilerin, bir miktar Kýbrýslý Rum'un Yunanistan'ýn da katýldýðý basketbol þampiyonasýný izlemek üzere Atina üzerinden deðil, doðrudan Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gittiklerini ortaya çýkardýðýný belirtti. Rumlarýn ve diðer þahýslarýn, Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gidiþlerinin tatil dolayýsýyla Aðustos ayýnda artýþ gösterdiðini kaydeden gazete, "JCC" þirketinin verilene dayanarak, sadece Aðustos ayýnda KKTC'de yaklaþýk 100 milyon Euro'luk bilet satýþý gerçekleþtirildiðini, bunun ise neredeyse 600 yolcuya denk geldiðini ifade etti. Gazete, bu ödemelerin kredi kartlarýyla yapýldýðýný belirttiði haberinde, Rumlarýn çoðunluðunun Ýstanbul'a veya Antalya'ya gitmeyi tercih ettiklerini ekledi. Öte yandan, Aðustos ayýnda Rumlarýn KKTC'deki otellerde yaptýklarý harcamalarda da artýþ gözlemlendiðini yazan gazete, Rumlar tarafýndan Aðustos ayýnda KKTC'deki otellere kredi kartlarýyla 221 bin 448 Euro ödendiðini belirtti. KKTC'deki kumarhanelerde yapýlan harcamalarýn da neredeyse ayný düzeyde seyrettiðini yazan gazete, kredi kartlarýyla kumarhanelerde 122 bin 42 Euro harcandýðýný ifade etti. Gazete, 2010 yýlýnýn baþýndan bugüne kadar Kýbrýslý Rumlar tarafýndan; KKTC'deki otellerde konaklamak için bir buçuk milyon Euro, kumarhanelerde 1 milyon 468 bin 925 Euro, Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gitmek için satýn alýnan biletler içinse bir milyon 200 bin Euro ödendiðini belirtti. Gazete, Rumlarýn otel konaklamalarý, kumarhaneler ve uçak biletleri için ödedikleri toplam miktarýn yýlýn baþýndan bugüne kadar toplam 4 milyon 200 bin Euro olduðunu, öte yandan tüm bu harcamalarýn kredi kartlarýyla yapýldýðýný da ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MAFYANIN YANINDA YER ALDILAR Girne Kapýsý'ndan Sarayönü'ne doðru yürüyordum. Dikilitaþ'ýn çevresinde bir kalabalýk, bir kaynaþma olduðunu farkettim uzaktan. Yaklaþtým... Ellerinde pankart taþýyan insanlar doldurmuþ meydaný. Yer yer KKTC ve Türkiye bayraklarý da vardý. Biraz daha yaklaþýnca bazý sendikalarýn isim yaftalarýnýn Dikilitaþ'ýn etrafýna dizili olduðunu gördüm. Ýlk baþta Yeni Kýbrýs Partisi göze çarpýyor. Yanýnda KTAMS, KTOEÖS, Kamu-Sen, Güç- Sen, Koop-Sen var. Sýra sýra dizilmiþ kocaman isim yaftalarý. Neler olduðunu anlamaya çalýþýrken... Sendikacýlarýn ellerindeki pankartlara takýlýyor gözüm. Yaklaþýp okumaya çalýþýyorum. Bugüne kadar hiçbir mitingde görmediðim pankartlar, sloganlar... "Ýsmet abi, yalnýz deðilsin" "Biz Afrika'nýn çemberinden deðil, FELEÐÝN çemberinden geçeriz" "Sonuna kadar yanýndayýz Ýsmet abi" "Bul buluþtur, ne yap yap bizi uyuþtur" "Afrika her türlü çamurunu toplasýn gelsin... Dönersek kahpeyiz FELEK yolunda bir azimetten..." "Kurtar bizi Ýsmet abi Afrika denen illetten" "FELEK yaþasýn Afrika utansýn" Pankartlarý okudukça baþým dönüyor... Gözlerim kararýyor... Tepemden aþaðýya soðuk soðuk terler dökülüyor. Midemde feci bir bulantý. Tam da bir köþeye çekilip midemde ne varsa çýkarýrken... Kan ter içinde, öðürerek uyandým. Ellerimi zonklayan þakaklarýma götürüp etrafýma bakýndým. Odamdayým iþte... Yataðýmda... Sessizliðin sesinden baþka hiçbir ses yok gecenin sülsanýnda. Ne Sarayönü... Ne Dikilitaþ... Ne o düþman düþman bakýp beni linç edecekmiþ gibi üzerime yürüyem gözler... Ne de o kâbus gibi pankartlar... Hiçbirinden eser yok. Gördüklerimin hepsi çok kötü bir rüyaymýþ meðer. Derin bir nefes aldým o an. Ama gördüklerim o kadar dehþet vericiydi ki... Etkisi sabaha kadar sürdü. Ne kadar uðraþtýysam yeniden uykuya dalmam mümkün olmadý. 35 sendikadan oluþan Sendikal Plâtform oturup tartýþmýþ. Devletin en yüksek makamlarýna kadar sýzan uyuþturucu mafyasýna karþý giriþtiði mücadelede Afrika gazetesine destek verelim mi vermeyelim mi? 35 sendikadan sadece 4 sendika destek verilmesine evet demiþ. Afrika'ya yapýlan tüm tehditleri kýnayan bildiriyi de bu dört sendika imzalamýþ sadece. KTÖS... DAÜ-SEN... TIP-ÝÞ... Ve DAÜ-BÝR-SEN... Desteðe ve tehditleri kýnamaya da karþý çýkmýþ geriye kalanlar. Ve mafya çetelerine, toplumumuzu her alanda zehirleme yolunda yeþil ýþýk yakarak, sonuna kadar mafyanýn yanýnda olacaklarý mesajýný vermiþler! Yarýn toplanýp, mafyaya karþý sürdürdüðü mücadele ve "karalama" kampanyasýný kýnamak için Afrika'nýn kapýsýna bir de siyah çelenk býrakýrlarsa hiç þaþmayýn! Korkunun ecele faydasý yok belki... Ama mafyözleþmeye var!

5 5 Eylül 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Rumlar, KKTC'de yaþayan büyük bir "Türk" kitlesinin, güneye geçmesine izin vermemekle hata yapýyor. Aylýk 10 milyon Euro olan alýþ veriþ, bir haftada ikiye katlanýr. * TDP, hükümete girmek için 1 bakanlýk, 3 müsteþarlýk istemiþ - Uf uf uf 3 müsteþar çok be gardaþ Keþke 3 bakan 1 müsteþar isteseydiler. Öylesi devlete daha ucuza patlardý. *Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez "herkes elini taþýn altýna sokmalý" demiþ. - Söyleyen çok da, kýpýrdayan yok. Emeklilerden baþka.. Onlara da zorla sokturdular. * Birinci Çevre Mühendisleri Çalýþtayý gerçekleþtirilmiþ. - Biraz geç kalmadýlar mý? * Dükkan kirasýný ödemeyen kiracýsýný tekmleyen adam tutuklanmýþ. - Yine de sabýrlý ve insaflý davranmýþ. Topuktan vurdurmak daha kolay! * Emekliler Girne Akçiçek Hastanesi'ne týbbi alet baðýþlamýþ. - Maaþlarda kesinti yapmadý diye hükümete küsmemiþler besbelli. KKTC vatandaþý bir iþ adamý, "dolandýrýcýlýktan" Londra'da yargýlanýyor þimdi. "Onun davasý bizim davamýzdýr" gibi laflar ediliyor. Biraz abartmýþlar Bunu ancak "Onun pastasý bizim pastamýzdýr" diye görenler iddia edebilir ancak. Neyse Beraat etmesini, aklanmasýný yürekten isteriz. Ülke için Ýþ adamlarýmýz için Çünkü söze "Kýbrýslý Türk iþ adamý" diye baþlanýyor hep. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DOSTU VAR AMA GARIYI DA DUTAR Jeep yeniydi Uzaktan pýrýl pýrýl yanýyordu Denize sýfýr park edilmiþti. Yanýna kocaman bir gölgelik (Hani Carfurda ucuzlukta 100 euroya satýlan o dört direklilerden) kurulmuþtu. Saðýna soluna 3-5 þemsiye yerleþtirilmiþti. Gölgeliðin altýna hasýr serilmiþ, üstüne plastik masa ve sandalyeler yerleþtirilmiþti. Saðda solda deniz paletleri, deniz gözlükleri, lengerler, kovalar, þiþme bir bot (Hani Jumboda 45 euroya satýlanlardan) kýsacasý deniz keyfi için ne gerekiyorsa hepsi vardý. Görüntü mükemmeldi. Varlýklý bir aile olduklarý her halinden belli oluyordu. "Kimdir be bunnar?" diye geçirdim aklýmdan O tarafa yürüdüm. Yatak sandalyesine uzanmýþ, telefonda konuþan bir adam ara sýra kahkahalar atýyordu. Ben bu adamý tanýyordum Kimdi? Kimdi? Bir anda aklýma gelmedi. Önlerinden geçince "Noldu be Baybars" diye arkamdan seslendi. Ve ekledi: - Böyüdün ha sen da, selam da vermen! Sesinden tanýdým. O'ydu! Uzun zamandýr karþýlaþmamýþtýk. Saçlarý dökülmüþtü. Eskiden dal gibiydi, þimdi balkon gibi göbeði olmuþtu. - Ýyi dedim þaþkýnlýkla. - Gel açayým sana soðuk bir bira. Vay be Olursa bu kadar olur Daha dün baþýboþ sokaklarda dolaþýyor, açlýktan aðzý kokuyordu. Ne iþ yapmýþsa baþaramamýþ, becerememiþ, hiçbir yerde dikiþ tutturamamýþ, alacaklýlardan köþe bucak kaçýyordu. Belli ki son iþi rast gitmiþti. "Bravo " dedim içimden. Kazanmasýný öðrendiði gibi, harcamasýný da öðrenmiþ. Çoðu vardýr "paralanýnca" yemesini bilmez. Belli ki bu yeni bir hayat kurmuþtu kendine. Az ileride karýsýný gördüm. Zaten þiþmandý, bir o kadar daha þiþmiþti. Bir bravo daha çektim adama. Her þeyi deðiþtirmiþ, karýsýný deðiþtirmemiþti! Birkaç gün sonra bir tanýdýða, adamdaki deðiþimden bahsettim. "Dostu var.." dedi. " Ama garýyý da dutar!" Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Çakýcý'nýn kilosu daha az olsa, koalisyona girmesi daha kolay olurdu" gibi bir görüþ çok saçmadýr. Kalem Yalçýn Okut ÝKÝSÝ DE KÜT DÝYE VURULUP ÖLDÜRÜLÜYOR Yakýn tarihimizdeki yalanlarý deþifre etmeye devam babýndan, o dönemin çok önemli bir sayfasýný daha aktarmak gerekir. Ancak ondan önce, biraz Þerlok Holmes lik yaparak baþlýktaki sözleri kimin söylediði ve hangi dürtü ile söyleyebileceði üzerinde duralým. Ýki insan vahþice öldürülüyor. Üstelik sýradan iki insan deðil; saygýn, aydýn, ülke sorunlarýna duyarlý ve o sorumlulukla yazýlar yazan, gazete çýkaran, diktatörlüðe karþý cesaretle muhalefet yapan iki yürekli insan Ýkisi de avukat Baþlýktaki sözleri söyleyebilen de bir avukat. Üstelik de çok yetkili ve etkili bir konumu var. Herhangi normal bir insan, vahþice öldürülen iki saygýn yurtsever insanýn katledilmesinden sonra en azýndan vahþi cinayeti kýnar, sorumlularýn mutlaka bulunup cezalandýrýlmalarýný talep eder, deðil mi?.. Hele de kendisi de avukatsa ve çok etkili ve yetkili konumdaysa Ýkisi de küt diye vuruldular diyen herhangi bir kiþi, þuuraltýnda ya da þuur üstünde bir hýncý da ifade etmiþ olur. Bu sözlerde, bir: Oh olsun! da mündemiçtir Bu sözler, bir: Çok iyi oldu, temizlendiler! kin duygusunu da içermektedir ve o psikolojiyi ele vermektedir Tahmin ettiniz; o sözler Sayýn Denktaþ ýn sözleridir Aktaran Özker Yaþýn, Nevzat ve Ben, cilt 2, sayfa 731. Ö. Yaþýn, Denktaþ ýn bu yazýsýný nereden aktardýðýný belirtmiyor, ama týrnak içinde verdiðine göre Denktaþ ýn kaleminden çýktýðý belli. Denktaþ ýn o yazýsýndaki ilgili paragraf þöyle: ( ) Cumhuriyet gazetesini çýkaran iki avukat Camilerin kimler tarafýndan bombalandýðý biliniyor. Tahkikat Komisyonunun raporu yayýmlandýðý zaman bütün gerçekler ortaya çýkacaktýr diye yayýn yapmaya baþlayýnca ikisi de küt diye vurulup öldürülüyor. Bu ifadelerden de anlaþýlýyor ki, Cumhuriyet gazetesi editörlerinin küt diye vurulup öldürülmeleri siyasi rakiplerini çok sevindirmiþtir. Ayný yazýsýnda Sayýn Denktaþ, Cumhuriyet gazetesi editörlerini Yorgacis ten para almakla da suçluyor!.. Zaten sonradan aþikar olmuþtur ki bu gazete Yorgacis in verdiði para ile çýkýyordu. (ayný yerde) Oysa, herkes biliyor ki, ABD Yorgacis e o paralarý Kýbrýslý komünistleri takip etmeleri için veriyordu ve Yorgacis de o paranýn bir kýsmýný Kýbrýlýstürk komünistleri izlemeleri için antikomünist Türklere aktarýyordu. Av. Ayhan Hikmet ile Av. Muzaffer Gürkan, camileri bombalayanlarý açýklayamadan (açýklamamalarý için) ayný gece vahþice öldürüldüler. Öldürtenleri herkes de herkes biliyor 23 Nisan 1962 günü gece yarýsý iþlenen o vahþi cinayetler Taksimcilerin Kýbrýs Cumhuriyeti nden ayrýlmalarýnda en büyük adým olmuþtu. Artýk ne Cumhuriyet te barýþ içinde beraber yaþamayý savunacak bir gazete vardý, ne de Taksimcilere diktatörlüklerine ve faþist uygulamalarýna karþý muhalefet edecek bir grup Aralýk 1963 te Tahtakala Mahallesindeki olaylarýn bahane edilerek Cumhuriyet in terk edilmesine giden yol bu vahþi cinayetten sonra açýlmýþtý Baþka bir deyiþle, Cumhuriyet ten ayrýlma süreci Aralýk 63 ten çok önce baþlatýlmýþ, Avukatlarýn vahþice öldürülmesi ile o süreç hýz kazanmýþtý. Fakat ayrýlýkçýlarýn yalan makinesi, bu yalaný yýllardýr tekrarlamaya devam ediyor Yalanlara son demenin zamaný çoktan gelmiþtir; çok geç bile kaldýk

6 Her Telden Gülsade SOYKÖK ÝT-UÐURSUZ ADASI... GÜNLÜK Asla geleceði geçmiþle planlayamazsýnýz Edmund Burke Muzaffer Ýzgü, Aralýk 1992 de yayýmladýðý Ýt Adasý isimli romanýyla; bilgisizliðin, yaþama hazýrlýksýzlýðýn, kof deðerlerin, cinsel açlýðýn, yokluðun ve deneyimsizliðin insaný nereden nereye sürüklediðini kara mizah tutkusunun ýþýðýnda bir güzel anlatýyor. Büyük ustalardan Muzaffer Ýzgü nün Ýt Adasý varsa, bizim de çok þükür ki onunkinden kat be kat üstün gelen Ýt-Uðursuz Ada mýz var!.. Oysa 1974 teki Mutlu Barýþ Harekatýnýn; herþey daha güzel olacak teranesi ve temennisiyle, sonun baþlangýcýnýn ilk harçlarýnýn atýldýðýný nereden bilebilirdik? Anayollarý bile, terkedilmiþ Meksika sokaklarý gibi tekinsizdi. Yerli insanlarýn gözlerine çöreklenmiþ; korku, ürperti ve güvensizlik ifadeleri, Doðu illerinde rastlaþtýðýmýz insanlarýnkiyle ne kadar da benzeþiyordu? Kapalý Maraþ ta görev yapan babam ve askerleriyle birlikte, gerçek sahiplerinin dönmesini umut ederek (dokuz canýný tüketerek) bekleyen kedilerden hiçbir babayiðit arabulucu, sorularýna yanýt aramaya tenezzül etmedi. Güneþ ýþýðýný gören hepimizin doluþmasý, uzun sürmedi. Ýpini kopartanlar ve zinciri üstünde olanlar hep bizim takýmdandý. A, B, 0 ve AB gruplarýnýn dahil olduðu kanlarýmýzý, döke-saça aldýðýmýz kutsal topraklarda ne istersek yapabilirdik! Tekerimize, hangi gafil taþ koyabilirdi? Sezdirmeden, kaymak yaðýndan kýl çekercesine, yayýldýkça yayýldýk. Gurbetlere, kamp kurabilecekleri minicik bir alan bile býrakmadýk. Ganimet saklý adaya; önce iki limandan, sonra da havadan bol vasýflý olanca it-uðursuzu boca ettik. Nerde hareket, orda bereket diye avunduk. Sokaklarýnda çörekçilerinin, limanlarýndaki þen balýkçýlarýnýn ana dili gibi Ýngilizce konuþtuklarý insanlarýný; sisli, puslu, yaðmurlu uzak diyarlara gözümüzü kýrpmadan ve içimiz sýzlamadan postaladýk. Ne de olsa insan insanýn kurduydu. Birbirimizi yemeden, paket yapmanýn ayarsýzlýðý neredeydi? Önlerine 80 yaþýndakilerinin bile yaka silktiði, askerlik engellerini koyduk. Ailelerinin düðün, hastalýk ve cenazelerine yetiþememelerini umursamadýk. Fish and Chips ve Hot Dog kokularýnýn arasýnda, dinamitlerle anasýný aðlattýðýmýz daðlarýndaki kekik kokularýnýn unutulmaya yüz tutmuþ mis tütüleriyle, burunlarýnýn direðini TDP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Savaþ Toksöz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, en temel hedeflerinin; çözüm, demokrasi, sivilleþme, sosyal adalet, eþitlik ve insan haklarýný saðlamak olduðunu söyledi. TDP Gençlik Örgütü'nün geleneklerine baðlý olarak, hiçbir menfaat ve çýkar beklemeden, tamamen toplumsal çýkar uðruna temel hedefler doðrultusunda mücadele eden bilgili, ilkeli ve donanýmlý kiþilerden oluþtuðunu kaydeden Çakýcý, "TDP'li olmak kolay deðil. TDP'li olmak, gerekirse bedel ödemektir. Bu nedenle TDP'li olmak bir ayrýcalýktýr" dedi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi Olaðanüstü Kongresi dün akþam yapýldý. Arabahmet Kültür Evi'nde gerçekleþtirilen kongreye, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, TDP Maðusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, bazý Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve TDP üye ve sempatizaný gençler katýldý. Açýlýþ, divanýn oluþturulmasý ve konuþmalar ile devam eden kongrede, daha sonra seçimlere geçildi. Yapýlan seçimlerde 6 kiþilik Yönetim Kurulu oluþurken, TDP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðý'na Savaþ Toksöz getirildi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, TDP Gençlik Örgütü'nün sürekli olarak saðlýklý bir yapýda ve temeli saðlam bir þekilde geliþmekte olduðunu belirterek, bu geliþimi gözlemlemekten gurur ve mutluluk duyduðunu kaydetti. Mehmet Çakýcý, TDP çatýsý altýnda mücadele eden herkesin amacýnýn bir olduðunu belirterek, "Bizim kavgamýz kiþilerle deðil sistemledir" dedi. "Kýbrýs Türk halkýnýn yýllarca ezildiðini, birçok bedeller ödediðini ve böylesi çarpýk bir düzende yaþamaya layýk olmadýðýný" söyleyen Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi ayaklarý üzerinde durma zamanýnýn geldiðini belirtti ve bunu gerçekleþtirecek yegane partinin TDP olduðunu savundu. TDP Genel Baþkaný Çakýcý, Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ yolunda mücadelesini sürdüren TDP'nin ayný zamanda, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi evinin efendisi olmasý, demokrasinin tam anlamýyla yerleþmesi, sivilleþmedemokratikleþme ve kendi ayaklarý üzerinde duran bir ekonomi yaratmak ana hedefleriyle siyaset yürüttüðünü belirtti. Mehmet Çakýcý, "çýkarýn ve menfaatin olduðu, toplumsal deðil bireysel çýkarlarýn önde olduðu bir ortamda, 'ben' deðil 'biz' diyebilmenin önemli olduðunu" kaydetti. Çakýcý; "Ülkeye hizmet bazen muhalefette, bazen de yönetimde olmaktan geçer. Önemli olan, topluma hizmettir. Toplumsal kazaným olabilecek her adýmý atmaya hazýrýz, bundan da kaçmayýz" þeklinde konuþtu. sýzlattýk! En güzel arazileri, para babalarýna (yasal kýlýflarýný uydurarak) bandýrabandýra hayasýzca peþkeþ çektik. Cýlýz ve etkisiz protestolarla; han-ý yaðma sofrasýndakilerin, bitimsiz iþtahlarýnýn doyumsuzluðuna seyirci kaldýk. Gün gele iflas bayraðýný çekeceklerini anlamak için medyum olmaya gerek olmadýðý halde, ilim irfan yuvasý üniversiteler kurduk! Ve giriþlerine renkleri solmuþ adý saný duyulmadýk ülkelerin bayraklarýný gururla astýk... Her köþebaþýna dönerci hemen yanlarýna da galericileri çöreklendirdik. Uzakdoðu nun az kullanýlmýþ iyi durumdaki arabalarýný her evin, apartmanýn ve villanýn önüne çektirdik. Kaldýrýmlarý karýncalara ve sokak köpeklerine bile yar etmeyecek kadar hizmete kapattýk... Saðlýklý beyaz et ve saðlýksýz beyaz kadýn ticaretine hýz verdirdik. Çok þükür þaibelerle gelip giden hükümetleri, yasal p...k mertebesine þanýmýzla taþýdýk... Omuzlardaki yýldýzlar, bizi hiç kesmedi. Beþ yýldýzý par-par yanýp sönen, kumarhaneli oteller açtýrdýk. Brunei Sultaný ný kýskandýracak, starlar getirttik. Aslýnda tüm yenilgilerimizi gerçek olmayacak kadar banal ve sahte/puf cennetimizde bastýrmaya çalýþýrken; çimdiklenerek olsun bu karabasanlardan uyanmayý diledik. Bu arada masterlý, doktoralý gençleri iþsizlik furyasýna dahil edip, yendiðimiz düþmanlarýn vataný güney Kýbrýs a konvoylar halinde gönderdik. Alýþveriþe giden bizler kadar, onlarý da hain bilmeleri artýk kanýmýza dokunmaz oldu. Bet ofisleri açýp, kapýsýna 21 yaþýndakilerden büyüklerin, ocaklarýný söndürebileceklerinin müjdesini verdik. Cinayetler, hýrsýzlýklar ve adli nice olaylarla; iþlevsiz ve taraflý gazeteleri iðrenç haberlerden mahrum býraktýrmadýk. Cezaevlerini ve mahkemeleri týkabasa doldurduk. Helal olsun bize ki, dosta düþmana icraatlarýmýzla ýslýk çaldýrýp parmak ýsýrttýk! Burada görev yapan Generallerimize, terfi tayin meselelerinde kolaylýk saðladýk. Bazýlarý, çok ama çok yoruldular. Memurlarý sýnýflandýrma zahmetine (?) bile girdiler. Cins atlarý, açlýktan karantinalarda öldürdük. Adada yaþadýðý halde en ucuzundan olsun balýk yüzü göremeyen, günahsýz çocuklar yetiþtirdik. Köpekleri, üstlerine bahis oynadýðýmýzdan habersizce koþturduk. En ünlü akrabalarý olarak, narkotikten yetiþme soydaþlarýný kahraman ilan ettik. Bize küçük balýklarý yakaladýklarýný hiç kurcalamadýk. Yine de en onurlularýmýz, bazý büyükelçilerimiz oldu. Kýbrýs konusunda dürüstçe, çuvalladýklarýný itiraf eden kitaplar yazdýlar. Onlarý odalarýnýn hangi köþelerine koyduklarýný göremeyeceðimiz plaketlerle uðurladýk. Sonuçta yazýk oldu aydýnlýk yarýnlarýmýza. Sahte de olsa cennet gibi adada, ganimetleri yiye yiye tükettik. Güya baþýmýz göðe erdi! Þimdi sýra birbirimizi tüketmeye geldi. Bizimkiler, yeni bir parti kuracaklarmýþ. Transfer sezonu, erken geldi galiba? Yine birilerinin baþýna, talih kuþu pisleyecek sanýrým. Haydi hep beraber cümbüþü hep yaptýðýmýz gibi seyreylemeye!.. GÜLER ZERE "ÖZGÜR" ÖLDÜ, ARKADAÞLARI HAPÝSTE Cezaevinde kansere yakalanan siyasi tutuklu Güler Zere, kamuoyunun baskýsý sonucu salýverildikten sonra, 7 Mayýs 2010'da yaþamýný yitirmiþti. Güler, henüz içerdeyken 'Güler Zere'ye Özgürlük' kampanyasý baþlatan, tahliyesinden sonra "Hasta tutsaklar serbest býrakýlsýn" diyerek eylemlerini sürdüren 30 kiþiye, Güler topraða verildikten 1 ay sonra yasadýþý 'Devrimci Halk Kurtuluþ Cephesi' üyesi olduklarý iddiasýyla operasyon düzenlendi ve 7 kiþi tutuklandý. Güler Zere'nin salýverilmesi baþlatýlan "Güler Zere'ye Özgürlük" kampanyasu dahil, attýklarý her adým neredeyse "suç" sayýldý. "Hasta Tutsaklar Serbes Býrakýlsýn" kampanyasý "suç", 30 Mart 1972'de öldürülen Mahir Çayan'la arkadaþlarýný anmak "suç", "Amerika defol, bu vatan bizim" yazýlý pankart taþýmak "suç", "Ýncirlik üssü kapatýlsýn" diye slogan atmak "suç"... TBMM'nin kapýsýnda 'Parasýz eðitim istiyoruz' diye eylem yapmak, YÖK protestosu, Tekel mitingine katýlmak "suç"... Operasyonda ele geçirilen dergiler, gazeteler, kitaplar "suç, Che "suç, Che ile ilgili yazýlan kitaplar "suç", Karl Marx'ýn 'Komünist Manifesto'su "suç"... Aramada silah bulunmadý ama kitaplara "silah" muamelesi yapýldý nasýlsa... "Suç" olmayan ne kaldý geriye? Yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeþçesine... DELÝL ÝSTER Lefkoþa'daki Kumsal Parký'nda yanýndan geçen kadýna erkeklik organýný gösteren þahýs polis tarafýndan tutuklanmýþ... Bu dava yürümez, çünkü mahkeme delil ister! GÖSTEREN GÖSTERENE 14 yaþýndan küçük çocuklara cinsel organýný göstermekten yargýlanan pizza iþletmecisine 5 ay hapislik cezasý verilmiþ... Memlekette gösteren gösterene demek... (Gösterme haberleri en yüksek tirajlý gazetemizde manþetlerde). HABERCÝLÝK Tüm gazetelerimiz Asil Nadir'e elektronik kelepçe ile sokaða çýkma yasaðý uygulamasýný öne çýkarmýþ... 'Kýbrýs'tan baþka! ÝNGÝLÝZ ÝPÝ Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? BÝR BARDAK SOÐUK SU Din Ýþleri Dairesi Baþkaný Yusuf Suiçmez görevden alýnmýþ... Suiçmez, üstünden bir bardak soðuk su içer artýk! Týrnak... "Medyamýzýn büyük bölümünün, gazeteci geçinenlerin ve milletvekillerinin çoðunun gözlerine perde mi indi, indirildi mi? Görmüyorlar. Anladýk. Ama saðýr da mý oldular? Ýþitmiyorlar mý? Ülkemizde nizam, asayiþ, adalet, hak, hukuk kalmadý diyenler haklý çýkýyor. " Özcan ÖZCANHAN (Star) "Bizim baþbakan var ya... Ýþte, o demiþ ki 'KTHY en kýsa zamanda yeniden uçuþlara baþlayacak'. Sorulacak soru çok da... Hangi KTHY, slotu kalmayan KTHY nasýl uçar, falan diye ama hazretlerde geyik de bol muhabbet de nasýl olsa... Kese derseniz gani... Bol keseden atýyorlar yani..." Oya GÜREL (Haberdar) "KKTC'ye yapýlan 'yardým' eðer birilerinin gözüne batýyorsa, iþin kolayý var: Çekersiniz pompaladýðýnýz nüfusu, geriye kalan bin kiþiye yapacaðýnýz 'yardým' hem gerçekten 'yardým' olur hem de kimsenin gözüne batmaz!" Sinan DÝRLÝK (Yenidüzen) "Bugünlerde Fransýzlarýn ünlü 'Kaldýrým Serçesi' dedikleri þarkýcý Edith Piaf'ýn hayatýný okuyorum. Þöyle beþ yüz sayfalýk kalýn bir kitap. Edith Piaf, ünlü bir þarkýcý oluncaya kadar Fransa'daki Fransýz erkeklerinin kaçý ile yattý, kaçý ile kalktý bu duruma gelinceye kadar. Lakin onun hayatýndaki en dramatik olay nedir biliyor musunuz? Ölen çocuðunu defnetmek için, defin günü bir erkekle yataða girmesi ve defin masraflarýný çýkarmasýdýr." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný YUSUF SUÝÇMEZ KKTC'ye müftü dayanmýyor. Müftü diyoruz, ama þimdilerde müftü denilmiyor, Din Ýþleri Baþkaný deniliyor. Her neyse, ayný kapýya çýkar. Birkaç yýlda iki müftü gelip geçti baþýmýzdan... Önce Ahmet Yönlüer, sonra Yusuf Suiçmez... Yönlüer'in görevinden alýnmasýndan sonra, Yusuf Suiçmez bir süre o makamda görev yaptý, sonra onun iþine de son verildi. Sebep Vakýflar Yönetim Kurulu kararýna uymamasý imiþ... Eðer gerçekten öyleyse tabii... Suiçmez, "Ahlaksýzlarla ahlaksýz olamam, yargýya gideceðim" diyor. Gitsin... Bakalým bu iþin altýndan da ne çýkacak... KKTC'de her kazýlan yerden çapanoðlu fýþkýrmaz mý?

7 5 Eylül 2010 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten KAÇAKLAR VE TEKKELER Çalýþma Dairesi'nin açýklamasý vardý geçen gün. Ülkede 30 bin kayýt dýþý insan varmýþ! CTP iktidarýnýn Çalýþma Bakaný Sonay Adem mal bulmuþ maðrubi gibi hemen atladý haberin üzerine. Neymiþ, haber inandýrýcý deðilmiþ... Ülkede 50 bin kaçak insan varmýþ ve kayýt dýþýlarla bu rakam kat ve kat fazlaymýþ. Sorunun nasýl çözüleceði hakkýnda aðzýndan tek laf çýkmadý tabii. CTP'nin Sonay Adem'i ikiyüzlü siyaseti býraksýn bir kenara... Kendisinin Çalýþma Bakaný olduðu sýralarda binlerce insanýn kayýt altýna alýndýðýný, böylece binlerce insana vatandaþlýk yolunu açtýklarýný... Ve ayni zamanda, nasýl CTP'nin yasalarýyla Sosyal Sigortalar'ýn batýþýnýn yolunu açtýklarýný açýklasýn topluma. Nasýl mý? Bakýn, kaçak iþçi kayýt altýna alýnýr alýnmaz, arkadaþýn önünde iki seçenek belirir. Ya KKTC'deki çalýþma süresini TC'deki çalýþma süresiyle birleþtirecek ve TC emekli maaþý alacak, ya da tersi. Peki, TC'deki emekli maaþý ne kadar, burdaki ne kadar? KKTC emekli maaþlarý daha yüksek, elbette KKTC'de emekli olmak tercih edilecek, deðil mi? Ýþte senin bütçene haksýz bir daha! Daha bitmedi. Sonay Adem günlerinde kayýt dýþý kaçaklarýn kayýt altýna alýnmasýyla birlikte gelen anomaliler hakkýnda baþka bir örnek daha verelim sayýn okuyucu. Örneðin, CTP iktidarýnda kayýt altýna alýnan ve kendisine vatandaþlýk yolu açýlan kiþi burda yaþar ama ailesi TC'de. Hasta olur TC'deki aile ferdi diyelim. Ne yapar? Tüm tedavi masraflarýnýn makbuzunu alýr, TC elçiliðine mühürletir ve KKTC'deki Sosyal Sigorta'ya yollar. Bizim Sosyal Sigorta da TC'de yaþayan insanýn o tedavi masraflarýný öncelikli olarak hem, çatýr çatýr ödemekle mükelleftir ve öder da. Yalan mý? Yalansa kalksýn ve Sonay Adem açýklasýn. Þu iþe bakýn siz; KKTC'de 30 bin kaçak iþçinin varlýðý yalanmýþ ve gerçek rakam kat ve kat daha fazlaymýþ! E, senin önerin ne? CTP'nin yaptýðý gibi onlar da mý kayýt altýna alýnsýn yani? Esas sorun efendiler, her birkaç yýlda ülkede onbinlerce kaçak insanýn yoðunlaþmasýdýr. Önleyecek tedbirleri alabilir misiniz? Ve tekkeler... En meþhuru, göze bataný YKP tekkesi. 'Ýrademiz gasbedildi' der, seçimlere katýlmaz, boykotun iþe yaramadýðý kanýtlanmýþken seçimleri boykot eder. Fakat ayni gerekçeyle Annan Planý referandumunu boykot etmez, CTP'nin kuyruðuna takýlýr ve gider Kýbrýslý Türklerin tuzaða düþürüldüðü plana 'evet...' i basar. Çeliþkinin alasýný sergileyerek, tekkenin güvenini sarsar evliya. Ve sanýr ki kimse farkýnda deðil. Kýsacasý, kafayý üþüttünüz evliyalar. Þayet üþütmeseydiniz, Afrika gazetesinin mafya baronlarýyla mücadelesini destekler, gazeteye yapýlan tehditleri kýnamama kararý almazdýnýz. Hep bitti, mafya destekleyiciliðine mi soyunduk þimdi? TÜK'e 120 kiþi istihdam edilmemiþ Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdürü Hasan Özdengiz, ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý bu günlerde TÜK'e 120 kiþinin istihdam edildiði yönünde çýkan söylemlerin doðru olmadýðýný bildirdi. Özdengiz yaptýðý yazýlý açýklamada, geçtiðimiz günlerde, yerel bir gazetede çýkan "TÜK'e 120 Ýstihdam" baþlýklý haberle yanlýþ bilgilendirilme yapýldýðýna iþaret ederek, TÜK'e baðlý 13 bölgede arpa alýmý yapýldýðýný, arpa alýmý ve tohumluk temizleme ünitelerine bu maksat için mevsimlik iþçiler alýnýp çalýþtýrýldýðýný belirtti. Ayrýca, arpa satýmlarýnýn hýzlandýðý dönemlerde de mevsimlik iþçilerden yararlanýldýðýný, bunun her yýl yapýlan bir iþlem þekli olduðunu vurgulayan Özdengiz, "Mevsimlik iþçilerin iþ ithamýnda, iþlerin azalmasý ve bitmesi hallerinde ise 1. Çevre Mühendisleri Çalýþtayý yapýldý "1. Çevre Mühendisleri Çalýþtayý" dün Girne'de yapýldý. Kýbrýs Türk Çevre Mühendisleri Odasý'nýn (KTÇMO), üyeler arasýnda iletiþimi güçlendirme, odanýn geliþtirilmesi, mesleki yönetmelik ve projelerin vizelendirilmesiyle ilgili tüzüklerin oluþturulabilmesi amacýyla gerçekleþtirdiði çalýþtay Mercure Otel'de yer aldý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, KTÇMO Baþkaný Nilden Bektaþ, Terminale külliye yapýlmasýna karþý çýktýlar Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Kar-Ýþ'e baðlý þoförleri ve bölge esnafý, Lefkoþa Otobüs Terminali'nin kaldýrýlarak yerine külliye yapýlmasýna karþý olduklarýný açýkladýlar. Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Kar-Ýþ þoförleri ve bölge esnafý dün bu konuda Lefkoþa Otobüs Terminali içindeki kafeteryada kitle toplantýsý yaptý. Toplantýda basýn aracýlýðýyla Baþbakan Ýrsen Küçük'ten randevu talep edilirken, "Kar-Ýþ ve Bölge Esnafý Eylem Komitesi" oluþturuldu. Toplantýya Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga, Kar-iþ Baþkaný Fuat Topaloðlu, Kar-Ýþ eski baþkaný Aziz Gece, Kar-Ýþ'in avukatý Sinan Þemiler, bazý þoförler ve bölge esnafý katýldý. TULGA Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar iþlerine son verilmektedir. Þu an bünyemizde mevsimlik iþçi olarak çalýþan 120 deðil 58 iþçi mevcuttur" dedi. Öte yandan, "binlerce Sterlin verilerek tutulduðu" iddia edilen binanýn, komple bir apartman olduðunu ifade eden Özdengiz, "apartman altý daireden müteþekkildir. Aylýk kirasý da 1680 Stg'dir. Yani her daire 280 Stg'ye gelmektedir. Bu altý daireden beþ dairesini TÜK, bir dairesini de Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý baþka bir daire kullanacaktýr" ifadelerine yer verdi. Özdengiz, TÜK'ün boþalttýðý binaya ise Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý baþka bir dairenin taþýnacaðýný kaydederek, "Görüldüðü üzere bakanlýðýmýz kirada oturduðu binalara 13 bin Stg kira ödemekten kurtularak, tasarruf yapmanýn yollarýný bulmuþtur" dedi. Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði (KTMMOB) Baþkaný Ahmet Ö. Çaðnan ve KTMMOB Genel Sekreteri Zihni Turkan'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan çalýþtaya, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Behram Kamer, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odasý 2. Baþkaný Baran Bozoðlu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Hasan Þevki Çiftçi ile oda üyesi çevre mühendisleri katýldý. Odasý Baþkaný Hürrem Hürrem Tulga toplantý sýrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, "Lefkoþa Otobüs Terminali'nin kaldýrýlarak yerine külliye inþa edilmesiyle ilgili olarak yetkililerin terminalden geçimini saðlayan insanlarla görüþüp konuþmadýðýný, kararý baþkalarýnýn duyduðu gibi onlarýn da duyduðunu" savundu. Terminalin kaldýrýlmasý kararýnýn binlerce insaný etkileyecek bir konu olduðu görüþünü kaydeden Tulga, yaklaþýk 5 bin insanýn geçimini terminalden saðladýðýný, terminal nedeniyle çevrede yaklaþýk 200 iþyeri bulunduðunu kaydetti. Kendilerinin, ya da Kar-Ýþ yönetiminin cami yapýmýna karþý olmadýklarýný vurgulayan Tulga, kendilerinin karþý olduðu konunun "cami yapýlmasý için bu kadar insanýn iþsiz býrakýlmasý" olduðunu belirtti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CEBECÝ SOKAK'TAKÝ SORUN... Gazetemizde yayýnlanan bir þikayet yazýsýna katký koymak isteyen bir Gönyelili vatandaþýmýzýn telefoniyen söylediði þöyle: "Geçen gün gazetenizde yayýnlanan Gönyeli'deki yol ile ilgili þikayete ben de gönülden katýlýyorum. Oradaki yolun ismi Cebeci Sokak'týr. Oraya açýlan iki adet Türkiye bankasý þubesine gerek var mýydý, yok muydu ayrý bir sorun olarak dururken, bunlarýn yapýlmasý bizleri bölgede huzursuz etti. Yollar yapýlýrken, arsalar açýlýrken eðer bölgeye iþyeri yapýlmasý izni ileride verilecek olsa bile gereken düzenleme bölgenin iskana açýlmasýyla beraber yapýlýr, hazýrlanýrdý. Bunlarýn hiçbiri yapýlmadý. Bölgemiz aslýnda bildiðim kadarýyla sadece konut yapýlmak için izinliydi. Þimdi iþyerleri de açýlmaktadýr. Dar bir yol... Araçlar geçememektedir. Bu banka þubelerine gelen müþteriler yolu týkamaktadýrlar. Biz bölge sakinleri olarak kaç kez Gönyeli Belediyesi'ne þikayette bulunduk. Dinleyen olmadý. Gazetenizde okudum. Ben de katký yapmak istedim. Çünkü buradaki sýkýþýklýk canýmýza tak etti." KÝMÝNE OLUK OLUK... Gazetemize bir mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz Eroðlu'nun Akdoðan'daki bir düðüne gidiþiyle ilgili þikayette bulundu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Dün akþam Akdoðan'da bir düðüne davetliydik. Ailecek gidip oturduk. Amacýmýz biraz da uzun zaman göremediðimiz dostlarýmýzý görürüz düþüncesi içinde erken gittik. Herþey hazýrdý. Birisini bekliyorlardý anlaþýlan. Bu merakýmýz biraz beklemeden sonra giderildi. Meðer Cumhurbaþkanýmýz Dr. Derviþ Eroðlu da düðüne davetliymiþ. Ama sadece davetli deðil düðün alanýnda yapýlacak evlenme töreninin de þahidiymiþ. Neticede þahitliðini yaptý. Ancak makam arabasýyla geldiði düðünde 2 araba da korumasý vardý. Þimdi KKTC Devleti'nin parasý pulu yok deniyor, çalýþanlardan, emeklilerden yani devlette çalýþan ve emeklilerden ne bulursa kesiyor. Bunu yaparken de kriz olduðunu söylüyor. Cumhurbaþkaný düðüne makam arabasýyla gidiyor. Korumalarý devlete ait araçlarla yanýnda oluyorlar. Benzin ayrý masraf... Bir de ay sonu bu kiþilerin ek mesai çalýþmalarýna karþýlýk devletten çekecekleri maaþlarý olacak... Nasýl bir krizdir bu kriz ki bazýlarýna devlet oluk oluk para akýtmakta, bazýlarýnýn ise kýt kanaat geçindikleri paralarýndan kesinti yapýlmaktadýr?" BÝZÝM DUVAR SÝZÝ GÝDÝ ARKA BAHÇENÝN "ESRAR"LI ÇÝÇEKLERÝ Bizim Mandra TDP, KTÖS, DAÜ-SEN, TIP-ÝÞ ve DAÜ-BÝR-SEN'den sonra BKP de Afrika gazetesinin mandrada cirit atan mafya çetelerine karþý giriþtiði mücadeleye vurgu yaparak, yetkilileri, Afrika'nýn ortaya koyduðu ve belgelerle kanýtladýðý çarpýcý gerçekler ýþýðýnda görevlerini yapmaya çaðýrýr. Özcan Özcanhan'ýn Afrika yazarlarý dýþýnda konuyu köþesine taþýyan tek gazeteci-yazar olmasý, Levent Özadam'ýn ise mafyaya karþý giriþtiði cesur mücadeleden dolayý Afrika'nýn karnesine 10 üstünden 10 yazmasý, halk arasýnda büyük takdirle karþýlanýr.

8 8 5 Eylül 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... Paþaköy'de kazý çalýþmalarý yeniden baþlayabilir Paþaköy (Aþþa) köyündeki "Ornithi" bölgesinde bulunan kuyularda yapýlan, ancak uzmanlarýn bölgeye atýlan hayvan leþleri sebebiyle hastalanmasý yüzünden ara verilen kayýp kemikleri tespit çalýþmalarýnýn yeniden baþlamasýnýn gündemde olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "1974 Barýþ Harekatý sýrasýnda öldürüldüklerine ve bölgede bulunan bir kuyuya gömüldüklerine inanýlan" 80 kadar Paþaköy kökenli Rum'un kemiklerine ulaþýlmasý amacýyla, kuyunun buldozerlerle kazýlmasýnýn önerileceðini yazdý. Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi tarafýndan söz konusu kuyuda kazýlar gerçekleþtirildiðini, ancak kuyuya yakýn geçmiþte hayvan leþlerinin de atýlmasý sebebiyle, kazý yapan görevlilerden iki tanesinin hastalandýðýný yazan "KIBRIS TÜRK MALLARI VASÝLÝÐÝ HEDEFTE" Rum basýnýnda yer alan bir haberde, "Türklerin; Kýbrýs Türk mallarýnýn vasiliði konusunu yine gündeme getirmeye çalýþacaklarý, öte yandan vakýf kuruluþlarýnýn da sadece Rum mahkemeleriyle sýnýrlý kalmayacaklarý" öne sürüldü. Rum gazetelerinden Fileleftheros, yukarýdaki baþlýkla yer verdiði haberinde, vakýf kuruluþlarý tarafýndan yapýlan baþvurularýn içerisinde - (baþvuru sahiplerinin) malýn iadesi ve Vasilik'ten dolayý kira bedelleri ile kullaným kaybýnýn ödenmesi amaçlarýna ulaþamamalarý halinde - baþvuru sahiplerinin yine Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) gidiþatýna yönelmelerine dair açýk niyet bulunduðunu yazdý. YENÝ T-80 TANKLARI ALINIYOR Güney Kýbrýs'ýn Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda (RMMO) kullanýlmak üzere 41 adet Rus yapýmý yeni T-80 tanklarýnýn alýnmasý sipariþi verdiði, tanklarýn yýlbaþýna kadar Güney Kýbrýs'a teslim edilmesinin beklendiði bildirildi. Simerini gazetesinin haberine göre, Rusya'yla yapýlan doðrudan anlaþma sonrasýnda acil statüde sipariþi verilen tanklarýn yapýmý için gerekli ön ödemeler yapýldý. Gazete, 105 milyon Euro deðerindeki 41 tankýn yýlbaþýna kadar Güney Kýbrýs'ta olmasýnýn beklendiðini belirtirken, T-80 tanklarýnýn teknik özelliklerinin Türk askerinin tanklarýndan çok daha üstün seviyede olduðunu iddia etti. "KIBRIS HAVAYOLLARI" ÝLE EUROCYPRIA'NIN BÝRLEÞTÝRÝLMESÝNE PÝLOTLARDAN TEPKÝ Eski Rum Yönetimi Baþkaný Tasos Papadopulos'un hükümeti döneminde birbirinden ayrýlan Güney Kýbrýs'ýn devlet havayollarý "Kýbrýs Havayollarý" ve Eurocypria havayollarýnýn, ekonomik sýkýntý sebebiyle birleþtirilmesine, Eurocypria pilotlarýndan tepki geldi. Politis gazetesi, pilotlarýn dün, Rum hükümetinin bu kararýný protesto etmek amacýyla 6 saatlik iþ durdurma eylemi yaptýðýný yazdý. Gazete, eylemin, Eurocypria'nýn 4 seferini etkilediðini ve bu durumun da, Rum Ýþverenler Federasyonu'nun (OEV) tepkisine neden olduðunu kaydetti. LARNAKA HAVALÝMANI ÇALIÞANLARI HAVASIZLIKTAN BAYGINLIK GEÇÝRÝYOR Larnaka Havalimaný çalýþanlarýnýn, havalimanýndaki havalandýrmanýn yetersiz olmasý nedeniyle baygýnlýk geçirdikleri, nefes darlýðý çektikleri ve oksijen takviyesi almak zorunda kaldýklarý belirtildi. Politis gazetesi, "Havalimaný da RÝK'in Ýzinde" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu'nda da (RÝK), bir süre önce ayný sebeple personelin baygýnlýk geçirdiðine atýfta bulunarak, "Larnaka Havalimaný'nýn da RÝK'in izinden gitmekte olduðunu" yazdý. Gazete, "Monimax" adlý þirketin havalimanýnda yaptýðý araþtýrmalarda, havalimanýndaki havalandýrma sisteminin çalýþanlarýn saðlýðý açýsýndan yeterli olmadýðýný tespit ettiðini ve normalde derece olmasý gereken oda sýcaklýðýnýn, havalimaný içerisinde 30 dereceyi bulduðunu ifade etti. Haberde, konuyla ilgili önlemler alýnacaðýnýn belirtildiði de kaydedildi. gazete, bu sebepten ötürü kuyunun ilk 3-4 metresinin buldozerle kazýlmasý, ardýndan görevlilerin kuyuya inerek kazýya devam etmeleri ihtimalinin gündemde olduðunu belirtti. Gazete, bölgedeki ilk kuyuda yapýlan kazýlarda 20 kiþiye ait olduðuna inanýlan kemik kalýntýlarýnýn bulunduðunu, kazýlacak bu kuyuda da bir o kadar kiþiye ait kemiklerin bulunmasýnýn beklendiðini savundu. GÜNEY LEFKOÞA'DAKÝ MEZARLIKTAN SONUÇ ALINMASI ZOR Öte yandan Politis gazetesi; Rum hükümetinin, Güney Lefkoþa'da bulunan "Konstantinu ve Eleni" mezarlýðýnda, gerek darbe gerekse Barýþ Harekatý sýrasýnda hayatlarýný kaybeden ancak kimlikleri bilinmeyen kiþilerin topluca gömülü olduklarý mezarlarýn açýlmasý kararýnýn beklenen sonuca ulaþamayabileceðini yazdý. Gazete, birçoðu isimsiz þekilde mezar taþlarýyla üzerleri örtülen bu toplu mezarlarýn, mezar taþlarýnýn dýþýna da taþmýþ olabileceði, daha sonra bu yerlere baþka kiþilerin gömülmesiyle söz konusu kemiklere ulaþýlmasýnýn imkansýz hale gelebileceðini belirtti. Darbe giriþiminde yer alan komandolarla, onlara karþý savaþan direniþçilerin, o dönemde kýyafetlerine bakýlarak gömüldüklerini yazan gazete, Rum hükümetinin 36 yýl sonra giriþtiði bu çabanýn büyük zorluklarla karþý karþýya olduðunun görüldüðünü vurguladý. 2 BUÇUK KÝLO HÝNTKENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ Rum polisi, Perþembe akþamý Limasol'da 2 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirdi. Haberi veren Haravgi gazetesi, polisin olayla ilgili 26 ve 32 yaþlarýnda iki kiþiyi tutukladýðýný yazdý. Gazete, aldýðý bir ihbarý deðerlendiren polisin, 26 yaþýndaki þahsý izlemeye aldýðýný ve "Muttayaka"dan (Mutluyaka) Limasol'a giden yolda arabasýyla seyrettiði sýrada önünü keserek tutukladýðýný yazdý. Haberde, þahsýn polis tarafýndan takip edildiðini fark ettiði sýrada, arabasýndaki bir poþet içerisinde bulunan 75 gram hintkenevirini pencereden dýþarýya attýðý belirtildi. Tutuklanan söz konusu þahýs, polisi açýk bir alana götürdü ve orada da 280 gram hintkeneviri daha ele geçirildi.

9 5 Eylül 2010 Pazar Tünel ALINTI TEK DÜNYA YANILGISI Fukuyama, bütün devletlerin tek bir liberal-kapitalist demokrasi standardý altýnda toplanacaðýný ve savaþmayacaðýný yazýyordu. Yeni muhafazakârlarýn buna denk düþen görüþüyse, tek kutuplu dünyaya dair pembe senaryoydu. Obama da kendince 'Tek Dünya'dan yana. Bu, 'Amerika'yla Ýslam'ýn zýt olmadýðý gerçeðine dayanan' bir dünya olacaktý. Obama, Amerika'yla Ýslam'ýn 'ortak deðerleri paylaþtýðýný' düþünüyor, Ilýmlý Müslümanlarýn bu daveti kabul edeceðini umuyordu. Plan iþlemedi. Türkiye, bu yaklaþýmýn abesliðinin örneði. Erdoðan Brezilya'yla iþ birliði yaparak Ýran'ýn nükleer silah programýný durdurmayý amaçlayan BM yaptýrýmlarýný sulandýrmaya çalýþtý.ýstanbul'da 'Osmanlý alternatifi'nden konuþuluyor. Eðer Türkiye'ye artýk güvenilmeyecekse, Ýslam dünyasýnda kime güvenilebilir? Arap devletleri, despotlar tarafýndan yönetiliyor. Medeniyetler çatýþmasýný kazanmak için 'Tek Dünya' yanýlgýsýndan kurtulmalýyýz. THE WALL STREET JOURNAL DÝPNOT 8 Aðustos arife, 9, 10 ve 11 Aðustos ise Ramazan Bayramý olarak kutlanacak. ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH: 29 TEMMUZ, 2009 Kýbrýs bayraðý ile Maðusa Larnaka Yolu'nda dolaþan Baþdoðrultmacý'nýn önünü kesen GKK subayý TC kökenli üsteðmen, onu Rum sandý ve sordu: 'You speak English lan'... Gözden kaçmayanlar... TÜRKÝYE BASINI "HÜLYA"YA BAKAR, "FELEK"E DEÐÝL Türkiye'nin flaþ konusu þu: Hülya Avþar keskin bir "evet"çiyken, neden kararsýz olduðunu söylemeye baþladý? Gazetecilere "Henüz karar vermedim. Çalýþýlmasý gereken bir ders. Maddeleri, açýkçasý çok da anlamadým" diyen Hülya Avþar'ý manþetlere taþýmak varken, 140 kilo eroinle yakalanan Ýsmet Felek'in devletin yüksek makamlarýndaki "kanka"larýný mý yazacaklar? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Hedefimiz ülkede kazanýlan paranýn ülkede harcanmasý ve maliyeye vergilerin yatýrýlmasýdýr. Ersin TATAR Aklýnýzda bulunsun DOÐRU BESLENÝN, ÜLSERDEN KORUNUN Doðru ve düzenli beslenme mide sorunlarýný en aza indirir. Bunun için þu noktalara dikkat etmek gerekir: Kahvaltýyý ihmal etmeyin. Yeterli sývý almaya özen gösterin. Önceliðiniz su olsun. Çay kahve ve diðer içecekleri aþýrý tüketmeyin. Öðle ve akþam öðünlerinizi düzenli yiyin. Özellikle akþam daha hafif, buharda piþirilmiþ yemekleri tercih edin. Porsiyonlarýnýz küçük olsun. Ara öðünlerde küçük kahvaltýlýk atýþtýrmalar yapýn. Mideniz uzun süre boþ kalmasýn. Bugünkü iftar Yarýnki imsak Namaz Vakitleri Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Bu gece Kadir Gecesi dir Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALOOOOO? ORDA MISINIZ? Geride kaldýnýz Baylar. O kadar geride kaldýnýz ki, Kýbrýs Türküne 30 Aðustos'tan dersler çýkarmasýný önerirken kendinizden geçiyorsunuz. 30 Aðustos'la KKTC'yi sonsuza dek yaþatmak arasýnda bile baðlantý kuruyorsunuz. Çekinmeseniz, "KKTC'yi Mustafa Kemal Atatürk'e danýþarak" ilan ettiðinizi söyleyeceksiniz. Siz tarihin derinliklerinde zafer üstüne zafer kazanýrken, memleket "Felek"lerin çemberinden geçiyor... Siz tarihin þanlý sayfalarýnda gezinirken, bugünü ýskalýyorsunuz. Alooooo... Orda mýsýnýz? Kemal Burkay: Öcalan altý ayda bir yeni bir tez ortaya atýyor, lego oynar gibi, yýkýp yýkýp yenisini yapýyor. Özerklik kavramý, Batý dillerindeki "otonomi"nin Türkçesi. Eskiden "muhtariyet" deniyordu. (Kürtçe'de buna karþýlýk "xwemuxtari" kavramý var.) Otonomi, ya da özerklik, daha çok bir devletin sýnýrlarý içinde kültürel farklýlýk gösteren bölgeler için söz konusudur. Peki "demokratik özerklik" neyin nesi? Ben þimdiye kadar otonomi teriminin baþýna "demokratik" sýfatýnýn getirildiði bir örnek görmedim, duymadým. Sanki özerkliðin iki türü var: biri demokratik, öteki antidemokratik! Özerklik, bir bölge halkýna tanýnan statüdür, yönetim planýndaki hak ve özgürlüklerdir. Demokratik niteliði içindedir. Peki "demokratik özerklik" nerden çýktý? Besbelli bu da bir Öcalan prodüksiyonu. Öcalan Ýmralý sürecinin baþýnda "demokratik cumhuriyet"i savunur oldu. Sonra ne olduysa "demokratik konfederasyon" diye bir þey ortaya attý. Bu da Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... "demokratik özerklik" gibi, siyasi terminolojide bir ilkti. Dünyanýn her yerinde konfederasyon terimi bir baþýna kullanýlýrken, Öcalan'ýnki "demokratik" olmalýydý. Bu "demokratik" sýfatlarý, hem Öcalan, hem PKK için ironidir. Sanki Öcalan ve PKK hayatlarýnda demokrasinin semtinden geçmiþler gibi! Bu elbise, örgüt içinde, örgüt dýþýnda her sorunu þiddetle çözmeye çalýþan, farklý sesleri acýmasýzca bastýran Öcalan'a ve PKK'ye hiç uymuyor. Öcalan'ýn "demokratik cumhuriyet"i Kürtler için ne öneriyordu? Hiçbir þey. Devlet üniter olacaktý, resmi dil Türkçe. Kürt halkýna temel haklarýný tanýmayan bir cumhuriyet nasýl demokratik olabilirdi? Öcalan kavramlarýn içini boþaltýyor, dejenere ediyordu. Peki Öcalan'ýn "demokratik konfederasyon"u nasýl bir þeydi? Kýbrýs'ta Türk tarafýnýn istediði türden, eþit haklara sahip, iki bölgeli, iki devletli bir konfederal birlik mi? Ýlgisi yok. Öcalan'ýn "demokratik konfederasyon"u yeryüzünde rastlanmamýþ, herhangi bir þeye benzemeyen amorf bir þeydi. Öcalan'ýn son ürünü "demokratik özerklik" nasýl bir þey? Henüz içerik belirlemiþ deðil. Ne olacaðýna her seferinde O, Ýmralý'daki bilmem kaç metrekarelik hücresinde karar veriyor. PKK ve legal partilerin yaptýðý Öcalan'ýn tezlerini tartýþmadan benimsemek. Bu durum trajikomiktir, ama gerçektir. Öcalan, yarýn baþka bir þeyi piyasaya sürebilir. Onun ipiyle kuyuya inilmez. Öcalan, altý ayda bir yeni bir tez ortaya atýyor, lego oynar gibi, yýkýp yýkýp yenisini yapýyor. Þu uyduruk "demokratik özerklik" teriminin gülünçlüðünün farkýnda olmadan, ciddiyetle tartýþýlmasýna þaþýyorum. Öcalan ve onun "izinden" giden arkadaþlarýn kamuoyunu meþgul etme beceresine hayraným. Ama bu beceri, salt onlarýn ürünü mü? Bu tezlerin, Öcalan'ýn fantazilerinin ürünü olduðu kanýsýnda deðilim. Bu tezler, bu uzmanlar tarafýndan piþirilip Öcalan eliyle piyasaya sürülüyor. Özetle söylersek, Kürt halkýyla alay ediliyor. BDP içindeki koca koca adamlar kendilerini bu Hacivat- Karagöz oyununa kaptýrmýþ gidiyorlar. Tezler deðiþiyor, cambaz her seferinde yeni bir hedef gösteriyor ve onlar yüzlerini oraya dönüyorlar. (Not: Bu yazý Ýsveç'te yaþayan en önemli Kürt siyasetçi yazar ve þairlerden Kemal Burkay'ýn 'Star'da yayýmlanan "Öcalan'ýn demokrasi jelatinli haplarý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 5 Eylül 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Pearl Harbor Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: MICHAEL BAY Oyuncular: BEN AFFLECK, JOSH HARTNETT, KATE BECKINSALE, CUBA GOODING Jr., JON VOIGHT, ALEC BALDWIN, TOM SIZEMORE Rafe McCawley ve Danny Walker çocukluktan beri arkadaþtýrlar. Amerikan ordusunda pilot olan iki eski dost, gerçek bir savaþta görev almak için can atmaktadýrlar yýlýnda Almanlar tüm Avrupayý iþgal etmiþlerdir. Bu sýrada General James gönüllü olarak Ýngiltere'ye gidip Nazilere karþý savaþacak genç pilotlara ihtiyaç duymaktadýr Av Partisi Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : The Hunting Party Yönetmen : Richard Shepard Oyuncular : Terrence Howard, Richard Gere, Godana Vunkres, James Brolin, Sanela Seferagic. Yapým : 2007 Macera- Savaþ Yýllar boyunca bir savaþtan diðerine koþturarak savaþ muhabirliði yapmakta olan gazeteci Simon Hunt, Bosna savaþý sýrasýnda yaptýðý bir canlý yayýn esnasýnda kendisini kaybeder. Bundan sonra kariyeri tepe taklak gitmeye baþlarken, uzan zamandýr kameramanlýðýný yapmakta olan Duck'ýn durumu ise tersine iþlemeye baþlar. Ancak Duck, yýllar sonra Bosna'ya geri döndüðünde eskiden yaptýðý atýlgan savaþ kameramanlýðýný hatýrlar. Sevdiðim Herþey Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 21:30 Yönetmen: Jacek Borcuch 1981 yýlýnda Polonya'da, Sovyetler Birliði güdümündeki hükümete karþý Polonya dayanýþma hareketi sýrasýnda iþçilerin hareketleri yükselirken, ülkenin bir kasabasýnda yerel festivallerde çalma umuduyla dört genç "Sevdiðim Her Þey" adýnda bir punk rock grubu kurarlar. Grup bir denizcinin oðullarý olan Janek ve Staszek ile isyankâr Kazik ve zengin Diabel'den oluþmaktadýr ve bu baþkaldýrýya paralel olarak, özgürlük üzerine sözler içeren þarkýlar yapmaktadýrlar. Grubun solisti ve lideri durumundaki Janek, baþarýsýz olan iktidara karþý anti-komünist safta müzikal mücadele verirken; babasýnýn subay olmasý nedeniyle de özellikle kýz arkadaþý Basia ve ailesinden tepki almaktadýr. Bu arada önemli bir Rock festivaline katýlma fýrsatý bulan grup elemanlarý çalýþmalarýný sýklaþtýrýrken; Janek'te, aslýnda askeri diktatörlükten yana olmayan kendi asker babasýyla, isyancý iþçi temsilcisi bir babaya sahip sevgilisi arasýnda kalmýþtýr. Can Dostum Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Y: Gus Van Sant O: Robin Williams, Matt Damon Dram 1997 Will Hunting ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde temizlikçi olarak çalýþan isyankar bir gençtir. Okulun matematik profesörü Lambeau, onun gizli bir matematik dehasý olduðunu keþfeder ve Will'in polisle baþý derde girdiðinde, derslerine katýlmasý ve psikolojik yardým almasý þartýyla onu kurtarmaya söz verir. Will, en az kendisi kadar inatçý olan terapisti Sean McGuire'a çok zor anlar yaþatsa da zamanla aralarýnda özel bir iliþki geliþir. Birinin ona inanmasý sayesinde Will de kendine inanmayý öðrenecektir. En Ýyi Senaryo dalýnda Matt Damon ve Ben Affleck'e Oscar ve Altýn Küre kazandýran film ile Robin Williams da En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu olarak Oscar'a layýk görülmüþtür. DÜNYADAN... DÜNYADAN... En garip "bebek bakýcýsý" Hanama adlý 3 yaþýndaki erkek orangutan, annelerinden ayrý düþen ve her biri bir aylýk olan iki aslan yavrusuna annelik yapýyor. Amerika'nýn Güney Karolina eyaleti Myrtle Beach Safari hayvanat bahçesi yetkilileri, orangutan Hanama'nýn, Skukuza ve Smith adlý aslan yavrularýný görü görmez ilgi gösterdiðini ve kollarýna alarak annelik yapmaya baþladýðýný anlattý. Hanama, annelik yaptýðý vahþi aslan yavrularýný kucaklamadan önce karýn ve sýrt üstü yatýrarak rahatlamalarýný saðlýyor ardýndan da gaz çýkarmalarýn ayardýmcý oluyor. Park direktörü Dr Bhagavan Antle, Hanama'nýn çok akýllý olduðunu aslan yavrularýna bakýcýlýk yapmasý için getirildiðini söyledi. Antle, "Yavru aslanlarý görür görmez sahiplendi. Onlarla koþuyor, oynuyor ve büyük bir dikkatle izliyor. Daha sonra kollarýnýn arasýnda alarak, onlara olan sevgisi gösteriyor" dedi. Ezeli düþmanlarýn nefes kesen mücadelesi! Ýngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bu fotoðraflarda ezelden beri düþman olan iki tehlikeli hayvanýn mücadelesi görülüyor. Binlerce kez kapýþan Mongoose (firavun faresi) ve dünyanýn en zehirli yýlanlarýndan kobra bir kez daha karþý karþýya... Ýki eski düþman gözlerini birbirlerine dikerek, açýklarýný kolluyor. Kobranýn etrafýnda dans etmeye baþlayan firavun faresi rakibi her zamanki gibi düþmanýný çok iyi gözlemliyor ve ani bir saldýrýya geçerek daha önce pek çok sefer olduðu gibi bu kez de kobrayý yem haline getirmeyi baþarýyor. Mongoose isimli bu hayvan yýlanlarýn en büyük kabusu... Firavun faresi olarak da bilinen bu hayvanýný anavataný Hindistan... Yýlan ve firavun faresinin karþýlaþmalarýnda sürpriz bir sonuç çýkmadýðý sürece kazanan hep firavun faresi oldu santim boylarýnda olan bu fareler boyutlarýnýn 2 katý olan herþeye saldýrmasýyla biliniyor. En büyük silahlarý ise keskin diþleri ve çevikliði. Milyon dolarlýk tabloyu kaybetti Fransýz ressam Jean Baptiste Camille Corot imzalý 'Portrait of a Girl' (Bir Kýzýn Portresi) adlý 1.3 milyon dolar deðerinde olan ve ABD'nin Los Angeles kentinde Hammer Müzesi'nde bulunan eser kayýplara karýþtý. Traji-komik olay þöyle gerçekleþti: Müze görevlisi James Carl Haggerty tabloyu, satýn alma ihtimali olan bir kiþinin görmesi için Manhattan'da bir otele götürdü. Sonrasýnda eser ile birlikte otelden ayrýldý ve 2 saat sonra evine geldi. Fakat eve geldiðinde tablo yanýnda deðildi. Bu süre zarfýnda fazlasýyla alkol alan Haggerty tabloya ne olduðunu hatýrlamýyor. 1.3 milyon dolarlýk tablo hâlâ bulunamazken, soruþturma devam ediyor. Shrek Japonya'da ortaya çýktý! Japonya'nýn Sado Adasý açýklarýnda görüntülenen bir balýk, dünyanýn dört bir yanýnda küçük, büyük milyonlarca insanýn keyifle izlediði yeþil dev Shrek'e benzerliðiyle dikkati çekti. Ýtalyan La Repubblica gazetesinde çýkan haberde, Japon kýyýlarýnda oldukça sýk görülen Semicossyphus reticulatus türü balýðýn yaklaþýk 30 yaþlarýnda olduðu belirtildi. Özellikle iri çene yapýsýyla Shrek'i anýmsatan balýk, bu nedenle yeþil devin adýyla anýlmaya baþlandý. Shrek karakteri William Steig'in 1990'da yazdýðý masalda yer alýyordu. Masal 2002 yýlýnda filme uyarlandý ve büyük bir baþarý kazandý. Ýlk defa verilen Animasyon Filmi Oscarý'ný kazanan Yeþil dev Shrek'in maceralarý bir filmle sýnýrlý kalmadý. Shrek'in üç devam filmi daha çekildi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Yaþlýlýk, mutluluðu arttýrýyor Amerika'da yapýlan ankette, insanlarýn 50'li yaþlarýndan sonra hayattan daha fazla keyif almaya ve daha az kaygýlanmaya baþladýðý belirtildi. Gallup tarafýndan yapýlan ve sonuçlarý Amerika'nýn Sesi Radyosu'nda da yayýnlanan araþtýrmada, 80'li yaþlarýna ulaþan yetiþkinlere mutluluk, üzüntü ve endiþeleri ile ilgili sorular yöneltildi. New York'taki Brook Üniversitesi Psikiyatri ve Davranýþ Bilimleri Bölümü öðretim görevlilerinden Arthur Stone, ekibinin yürüttüðü araþtýrmada stres düzeyi en yüksek olan yetiþkinlerin yaþ arasýndakiler olduðunu belirlediklerini açýkladý. Bulgulara göre insanlarýn stres düzeyi 50'li yaþlarýna yaklaþtýklarýnda azalýyor. En mutlu olan yaþ grubunun çok genç yaþtakiler ve 70'li yaþlarýndaki yetiþkinler olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmaya göre insanlar yaþlandýkça kadýn ve erkekler arasýndaki duygusal farklýlýklar da azalýyor. Her çaðdaki kadýnlarýn erkeklerden biraz daha fazla sýkýntýlý ve üzüntülü olduklarý görüldü. Uzmanlar insanlarýn yaþlandýkça neden daha mutlu olduðunun nedenini tam olarak belirleyemediklerini, yine de en temel sebebin kiþilerin yaþlandýkça yaþam ve sahip olduklarýnýn kýymetini daha çok anlamasý olabileceðini bildirdi. Kiþilerin yaþlandýkça insanlarýn kötü deneyimleri hakkýnda daha az düþünmesi ve duygularýný daha iyi kontrol eder hale gelmesinin de mutluluk nedeni olduðu ifade edildi. Göçük altýnda yaþam rekoru Þili'de 29 gündür yerin 700 metre altýnda kurtarýlmayý bekleyen 33 madenci istemeden de olsa "toprak altýnda en uzun yaþam" rekoruna imza attý. Önceki rekor 25 gün göçük altýnda kalan üç Çinli madenciye ait. Geçen yýl meydana gelen kazada üç madenci, bir sýðýnak bulmuþ, kayadan sýzan suyu içmiþ ve kömür parçalarý yiyerek hayatta kalmýþtý. Üçüncü sýrada ise, Avustralya'daki Beaconsfield'de bulunan bir altýn madeninde, yerin 1 kilometre kadar altýnda 14 gün geçiren 2 madenci bulunuyor yýlýnda meydana gelen olayda iki madenci sað salim kurtulmuþtu. Þili'de madencilere ulaþma çabasý sürerken, yetkililer, yakýnlarýyla baðlantý kuran ailelerden topraðýn 700 metre altýnda kalan madencileri sýkýntýya sokabilecek türden mesaj göndermemelerini istedi. Mahsur madencilere, fiberoptik kabloyla mini kamera indirilerek, aileleriyle TV ekraný aracýlýðýyla konuþma imkaný yaratýlacak. Aile bireyleri, madencilerle ne konuþacaklarýný not halinde yazýp, yetkililere verecek. Yetkililer, notlarý inceleyip, madencilerin moralini bozacak unsurlarý ayýklayacak. Karýncalardan ödleri kopuyor Karýncalarýn koruduðu aðaçlara yaklaþan Afrika'nýn en büyük yaratýðý olan fillerin hortumlarýna binlerce kýzgýn karýncanýn doluþtuðu, bu yüzden fillerin bu minik böceklerden korktuðu ortaya çýktý. Karýncalarýn Afrika'da özellikle akasya aðaçlarýný aç fillerden koruyarak tabiatýn dengesini saðladýðý belirtildi. Konuyla ilgili araþtýrmada yer alan Florida Üniversitesi'nden Prof. Todd Palmer, "Bu tam bir Davut, Golyat hikayesi. Küçücük karýncalar, devasa fillere karþý aðaçlarý koruyor" dedi. Köprüde keçi inatý Bir köprüde karþýlaþan iki inatçý keçinin hikâyesi gerçek oldu. ABD'nin Montana eyaletinde yaklaþýk 20 metre yüksekliðindeki bir köprünün yan kenarýndaki korkulukta iki keçi bulundu. Yanlarýnda boþluk olmasýna raðmen birbirlerine bakarak karþýlýklý duran keçiler ilerlemeyi reddetti. Ýki gün ayný yerde kalan keçiler köprünün üstünden geçen motosikletçi tarafýndan görüldü. Polise haber verilmesi üzerine inatçý keçiler köprünün kenarýndan kurtarýldý.

11 5 Eylül 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ag yarim çaðla yarim Hem gül hem aðla yarim Sonunda gavuþmag var Bana bel baðla yarim Neyden Dinle Suyu Arayan Balýklar Eylül Yalçýnkaya NEFES YAYINLARI "Ýnsanlar melek olsaydý meleklerin Tanrý olmasý gerekirdi." Alexander Pope Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber Geçerken bulmadýlar ne bir ot ne bir yosun Ürkmeden su içsinler yavaþça, susun susun Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler Ziya Osman Saba "Sebil ve güvercinler" adlý þiirinden CYPRESS CLASSICA SALAMÝS ANTÝK TÝYATRO DA KONSER VERDÝ Gazimaðusa Belediyesi nin bu yýl 14 üncüsünü düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali nde önceki akþam Cypress Classica Grubu konser verdi. Gazimaðusa Belediyesi nden verilen bilgiye göre Salamis Antik Tiyatro da yer alan konserde Cypress Classica Grubu; eski ile yeniyi, yaþanmýþla günümüzü, gençle yaþlýyý Kýbrýs Türk Halk Müziði ekseninde buluþturdu. Fikri Toros, Oskay Hoca ve Osman Cankoy öncülüðünde Türk Halk Müziðine Klasik Dokunuþlar sloganýyla yola çýkan Cypress Classica Grubu; Oskay Hoca, Petek Cankoy, Osman Cankoy, Ayþe Sadýk, Fikri Toros, Mustafa Fegan ve Eralp Adanýr dan oluþan grup elemanlarýyla birçoðu yýl öncesine dayanan ve anonim eserlerden oluþan bir repertuarla izleyenlerin karþýsýna çýktý. 14. Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali, 6 Eylül de Koçani Orkestrasý nýn vereceði konserin ardýndan, 7 Eylül de Ýspanyol aþk þarkýlarýnýn tutkulu sesi Buika nýn konseriyle sona erecek. Hiçbir vampir Drakula kadar ölümsüz olamadý n Önde gelen bilimkurgu dergilerinden SFX'in yaptýðý araþtýrmada, Drakula zamane vampirlerini ezip geçti. Alacakaranlýlýk Efsanesi giþe rekorlarý kýradursun eski zamanlarýn efsane karakteri Drakula bugün bile popülerlik araþtýrmasýnda zirvede yer alýyor. Transilvanya kontu, The Vampire Slayer ve Being Human gibi televizyon dizileriyle hayatýmýza giren karakterleri de geride býraktý. Acýmasýz kan emici birçok Hammer filminde Christopher Lee tarafýndan canlandýrýlmýþtý. Daha sonra 1992 yýlýnda yapýlan Bram Stoker'ýn filminde, Gary Oldman tarafýndan canlandýrýlan Drakula'nýn ardýndan gelen isim ise Birleþik Devletler'de yayýnlanan Buffy dizisindeki Spike karakteri oldu. Yine ayný dizinden Angel karakteri ise üçüncü sýrada kendine yer buldu. Robert Pattinson, Alacakaranlýk'taki Edward karakteriyle ilk ona girmeyi baþaramazken 14'üncü sýrada yer aldý. Derginin 200'üncü sayýsýnýn kutlamalarýnýn bir bölümü olarak yapýlan araþtýrmaya 8 bini aþkýn kiþi katýldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Karpaz Plaj Þenlikleri'nde Murat Göðebakan süpriz konuk oldu PLAJ'DA DANS BAÞKADIR Yenierenköy Belediyesi BEMSA Kültür ve Sanat Derneði iþbirliðinde düzenlenen dans yarýþmasý geçtiðimiz akþam (CUMA AKÞAMI) gerçekleþti. Çok çekiþmeli ve heyecanlý geçen Dans Yarýþmasý'na Murat Göðebakan bir süprizi yapýlarak juri baþkaný gecede yer aldý. Göðebakan sahneye süpriz isim olarak davet edildikten sonra, büyük bir alkýþ koparak "Ben seni gece ile gündüzün arasýnda sevdim" þiiri ile sahnede adeta dans yarýþmasýna uygun bir þov yaptý Göðebakan, juri baþkanlýðý yerini aldýktan sonra dans yarýþmasý baþladý. Çok renkli gösterilerin sahne aldýðý yarýþma aralarýnda konuk ekip Sinerji Dans Team güzel gösterileriyle büyük alkýþ aldý. Yarýþmada juri üyeliklerini Murat Göðebakan, Hande Pulat, Lütfiye Tüccar, Damla Aldað ve Gülçin Uyguner yaptý. Yarýþmada küçük kategorisinde birinciliði Ýsmet- Nebilay- Ayaz Alnur, ikinciliði Mümtiler grubu (Mümtaz Kýzýlbora- Mümtaz Mimar)ve üçüncülüðü ise Screep Grubu ile Ayþe- Elif, Bengül ve Aysel kazandý. Büyüklerde ise Dance Four Life (Ferdi, Üzeyir, Uður ve Cem) birinciliði kazanýrken, ikinciliði Veysi- Özkân, üçüncülüðü ise Celal- Mehmet kazandý. Gecede juri özel ödülüne Naim Deprem- Mehmet Sönmez uygun görüldü. Yarýþmada dereceye girenlere ve konuk ekibe ödüllerini Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün verirken, juri üyelerine ise aný plaketlerini juri baþkanlýðý yapan Murat Göðebakan takdim etti. BU AKÞAM MURAT GÖÐEBAKAN KONSERÝ Murat Göðebakan ve özel orkestrasý bu akþam Karpaz Þenliklerinin finalini yapacak. Büyük ilgi görmesi beklenen final gecesinde havai fiþek gösterileri de yer alacak. Murat Göðebakan'ýn kendi albümünde yer alan "Karagül" isimli parçasýnda düet yapan Kýbrýslý sanatçý Örge Volkan'ýn da konser arasýnda sahnede yer alacaðý belirtildi. Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12 ÜCRETSÝZLER

13 ÜCRETSÝZLER

14 14 5 Eylül 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Dereboyu Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Bir olay, bir görünüm karþýsýnda birdenbire güçlü duygularýn etkisinde kalmak. 2-Baba. Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Nobelyum'un kýsaltmasý. 3-Bazý taþýtlarýn tekerleklerine geçirilen kauçuk çember. Yok olan, ortadan kalkan. 4-Alfabenin 8 ve 17. harfleri. Tersi "Bir toplulukta benimsenmiþ, yerleþmiþ davranýþ ve yaþama biçimlerinin, kurallarýn, görenek ve geleneklerin, ortaklaþa alýþkanlýklarýn, tutulan yollarýn bütünü". 5-Gözü görmeyen, kör. Sona "Ý" konursa "Kül rengi, boz" olur. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. 6-Genellikle resmi giysilerle gidilen, bir temsilin ilk oynanýþý veya bir filmin ilk gösteriliþi. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 7-Azýnlýk. 8-Baryum'un kýsaltmasý. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Vurgusuz þart eki. 9-Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý boya. 10-Yüz kýsým kauçuðun 32 kýsým kükürtle iþlenmesinden elde edilen plastik madde. Bir þeyi yapma, yerine getirme. 11-Süngü gibi tüfeðin namlusu ucuna takýlan veya bel kayýþýna asýlý olarak taþýnan bir çeþit býçak. Binek hayvaný. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Argoda, üzerinde durulmasý gereken iþle ilgilenmeyerek baþka þeyler düþünmek anlamýnda kullanýlýr (iki kelime). 2-Mahcup olmak. Göçebelerin konak yeri. 3-Ölüm veya bir felaketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar. Fýrça gibi dik kesilmiþ erkek saçý. 4-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Ýyi, pek iyi. Sodyum'un kýsaltmasý. 5-Tersi "Normal sýcaklýk ve basýnçta kömür ocaklarýnda açýða çýkan ve büyük bölümü saf metandan oluþan, kolayca tutuþabilen gaz". Yarým kanatlýlar alt takýmýna giren, insan ve memeli hayvanlarýn vücudunda asalak olarak yaþayan böcek. 6-Meyve, alkol, esans karýþýmýyla yapýlan þekerli içki. Ýþaret, alâmet. Tersi "Türk müziðinde kiriþli bir çalgý". 7-En kýsa zaman. Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. 8-Ýsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacýyla yapýlan davranýþ. Bildirme yazýsý, mesaj. 9-Herhangi bir konuda ilgili kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi, sormaca. Bir nota. 10-Ansýzýn, birdenbire. Çayýr. Gönül rahatlýðý, kaygýsýz ve sakin olma. 11-Yapýlarda sütun. Kenevirden yapýlmýþ çok kalýn ip. Sunaçoðlu, Türkiye'den KKTC'ye yüzüyor n 75 KÝLOMETRELÝK MESAFEYÝ 34 SAATÝN ALTINDA KAFESSÝZ YÜZEREK REKOR KIRMAYI HEDEFLEYEN ESKÝ MÝLLÝ YÜZÜCÜ SUNAÇOÐLU, ANAMUR'DAN DENÝZE GÝRDÝ Eski milli yüzücü, Adana Yüzme ve Su Sporlarý Kulübü sporcusu Alper Sunaçoðlu, rekor kýrmak amacýyla Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'nin Girne kentine yüzmeye baþladý. Anamur Belediye Baþkaný Mehmet Türe, iskelede yaptýðý açýklamada, Alper Sunaçoðlu'nun büyük cesaret örneði gösterdiðini belirterek, ''Anamur'un tanýtýmý için de büyük katký saðlayacaðýna inanýyorum. Bir Türk genci olarak bu zor faaliyeti gerçekleþtirdiði için kendisini kutluyorum. Türk gençleri inandýðý zaman baþaramayacaðý hiçbir þey yoktur. Bu faaliyet çok önemli bir mesaj. Ýnþallah sað salim Kýbrýs'a varýrlar. Ev sahipliði yapmaktan son derece mutluyuz'' dedi. Alper Sunaçoðlu da KKTC'nin ne kadar yakýn olduðunu ve Türk milleti için ne kadar vazgeçilmez olduðunu vurgulamak amacýyla rekor denemesi yapacaðýný ifade ederek, ''Türk Milleti'nin cesaret ve dayanýklýlýðýna vurgu yapmak istiyoruz. Kafes kullanmayacaðýz ve mola vermeyeceðiz. 34 saatin altýnda yüzmeyi hedefliyorum'' diye konuþtu. Sunaçoðlu, ikram edilen Anamur muzundan yedikten sonra, Belediye Baþkaný Mehmet Türe'nin çaldýðý Tüp bebek için alternatif yöntem Türkiye'de n ABD VE ÝNGÝLTERE'DE KULLANILAN VE GEBELÝK ÞANSINI ARTIRIRKEN, AYNI ZAMANDA ÖZÜRLÜ BEBEK RÝSKÝNÝ AZALTAN CGH GENETÝK TANI YÖNTEMÝ, TÜRKÝYE'DE DE UYGULANMAYA BAÞLANDI Tekrarlayan tedavi yöntemleri, tüp bebek denemeleri, düþük gibi nedenlerle çocuk sahibi olamayanlar için genetik taný yöntemi olan CGH (Komparatif Genomik Hibridizasyon) yöntemi, Türkiye'de de uygulanmaya baþlandý. CGH ile yumurtanýn genetik sorun varlýðý ve kromozomlarýn normal olup olmadýðý tespit edilerek saðlýklý yumurtalar dondurularak, hamilelik istendiðinde saðlýklý ve kromozomu normal yumurtalar çözdürülerek dölleniyor. Bu sayede, hem gebelik þansý artýyor hem de özürlü ya da down sendromlu bebek riski azalýyor. Maya Tüp Bebek ve Kadýn Saðlýðý Merkezi Týbbi Direktörü ve Kadýn Hastalýklarý-Doðum Uzmaný Operatör Dr. Osman Denizhan Özgün, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, baþarýlý bir gebeliðin saðlanmasý ve saðlýklý bir bebeðin dünyaya gelmesinin, embriyonun saðlýklý kromozom yapýsýna sahip olmasýna baðlý olduðunu söyledi. Kromozom yapýsýnýn saðlýklý olmamasý halinde çoðu zaman vücudun gebeliði gerçekleþtirmediði ya da düþükle sonlandýrdýðýný belirten Özgün, tekrarlayan tüp bebek yöntemi sonrasýnda gebelik saðlanamamasý ya da gebeliklerin düþükle sonuçlanmasý; normal yollarda saðlanan gebeliklerde düþük görülmesi durumunda mutlaka nedenin tespit edilmesi gerektiðine dikkati çekti. Özgün, bu gibi durumlarda genetik bozukluk olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý gerektiðini vurgulayarak, ''Çünkü, kromozom yapýsýndaki bozukluklar yüzde 65 oranýnda yer tutuyor'' dedi. Son 1.5 yýldýr ABD ve Ýngiltere gibi geliþmiþ ülkelerde CGH yönteminin uygulandýðýný anlatan Özgün, yöntemi kendilerinin de uluslararasý merkezlerle iþbirliði içerisinde uyguladýklarýný söyledi. Özgün, ''Bu yöntemle tek embriyo transferinde dünyada yüzde gebelik þansý elde edildi'' diye konuþtu. PGD ile gebelik oluþmasý ve gebeliðin geliþimini engelleyen belli baþlý kromozomal kusurlarýn incelendiðine iþaret eden Özgün, þöyle devam etti: ''Oysa CGH ile tüm kromozomlar incelenebiliyor ve incelenen embriyolarýn gebelik oluþumunu veya devamýný etkileyen kusurlarý tespit edilerek anne adayýna nakledilmesi engelleniyor. Embriyo, anne karnýna yerleþtirilmeden test edilerek, sadece düdükle yüzmeye baþladý. Kuþadasý-Atina arasýndaki 360 kilometrelik mesafeyi 15 günde kat ederek yeni bir rekora imza atma hedefiyle yola çýkan, ancak bürokratik ve maddi birtakým sýkýntýlar nedeniyle bu denemeyi gerçekleþtiremeyen Sunaçoðlu'na Yüzme Federasyonundan antrenör, hakemler ve görevlilerin bulunduðu bir tekne ile Sahil Güvenlik Komutanlýðý botu eþlik ediyor. Sunaçoðlu, bugün öðleden sonra Girne Limaný'na ulaþmayý hedefliyor. kromozomlarý normal olanlar rahim içine konulduðu için özürlü veya down sendromlu bebek riski neredeyse sýfýra iniyor. Kýsýrlýk tedavisinde yüzde olan gebelik oraný da bu yöntemle yüzde 60-80'lere çýkýyor. Öte yandan CGH, tüp bebek yönteminde sýkça rastlanan çoðul gebelik riskini de azaltýyor. Çünkü, saðlam kromozom yapýsýna sahip embriyo elde edildiði için bir transferde bile saðlýklý gebeliðe ulaþýlýyor. Ýleri yaþta gebe kalmak isteyen ancak yumurtalarýnýn saðlýksýz olmasýndan endiþe eden kadýnlar için de umut taþýyor. Çünkü, dondurulacak olan yumurtalar tamamen saðlam olduðu test edilmiþ olan yumurtalar olduðu için gebelik þanslarý artmýþ oluyor.'' Özgün'ün verdiði bilgiye göre HGH yöntemi, yaþý 38 ve üstünde olan anne adaylarýna, herhangi bir anatomik-immünolojik problem tespit edilemediði halde embriyo transferi yapýlmýþ ve en az 1 kez baþarýsýz tüp bebek tedavisi olanlara uygulanabiliyor. Bunun dýþýnda anne adayýnýn yaþýna bakýlmaksýzýn herhangi bir anatomik-immünolojik problem tespit edilememiþ ve embriyo transferi yapýldýðý halde önceden en az 2 kez baþarýsýz tüp bebek tedavisi olanlar, önceden tüp bebek tedavisi ile implantasyon öncesi genetik taný (PGD) uygulanmýþ ve en az bir tane normal embriyo belirlenerek transfer edilmesine raðmen olumlu sonuç alýnamayanlar için de yöntem bir tercih olarak sunuluyor. Daha önce tüp bebek tedavisi olsun olmasýn herhangi bir anatomik, en az 2 kez nedeni belirlenemeyen gebelik kaybý bulunanlar; önceden tüp bebek tedavisi olan veya olmayan ancak bir veya birden fazla düþük yapýp, en az bir kez düþük nedeni olarak kromozomal bozukluk tespit edilmiþ olanlara da yöntem baþarýyla uygulanabiliyor. Ýlk olarak baþvuruda bulunan hastanýn öyküsü alýnýyor. Kaç kez tedavi ile tüp bebek denemesi yapýldýðý, normal yolla gebe kalýp kalmadýðý, her iki yolla da gebelik saðlanmasý durumunda düþük olup olmadýðý ve düþük sayýsý kaydediliyor. Ardýndan gebelik baþarýsý, anne adayýnýn baðýþýklýk sistemi ve pýhtýlaþma faktörlerinin belirlenmesine yönelik bazý testler yapýlýyor. Bu testlerden olumsuz sonuç çýkmamasý halinde genetik bozukluk olasýlýðý üzerinde duruluyor ve tedaviye karar veriliyor.

15 5 Eylül 2010 Pazar Satrançta milli takým belirlenecek n Saray Otel'de 9 tur üzerinden düzenlenen "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði"nin açýlýþ hamlelerini yapan Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz, "Düþünerek hareket etmek hem baþarý, hem de mutlu olmanýn temelidir" Satranç Federasyonu tarafýndan düzenlenen "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði" önceki gün oynanan karþýlaþmalarý ile baþladý. 10 kiþilik "KKTC Satranç Milli Takýmý"ný belirlemek amacýyla düzenlenen "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði"nde bu yýl 32 sporcu mücadele ediyor. Binciliðin ilk hamlesini yapan Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz, satrancýn bir beyin sporu olduðuna dikkat çekti. "Satrancýn önemini en iyi satranççýlar bilir" diyen Deniz, "Satranç düþünerek oynanan bir oyun. Düþünerek hareket etmek hem baþarý, hem de mutlu olmanýn temelidir. Düþünerek hareket edebiliyorsak karþýmýzdakileri de anlar, onlarý kýrmaz ve üzmeyiz. Satranç sporunu herkesin oynamasý ve bir yaþam biçimi olarak kabul edilmesi gerektiðine inanýyoruz. Satranca katkýmýzýn nedeni budur" þeklinde konuþtu. 27 Eylül 2010 tarihlerinde tamamlanacak olan 9 turluk "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði"nde birinciye 500, ikinciye 400, üçüncüye 300, dördüncüye 200, beþinci ve altýncýya 150'er, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncuya 80'er TL olmak üzere toplam 2020-TL para ödülü verilecek. "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði"nin 2'nci tur karþýlaþmalarý 6 Eylül 2010, Pazartesi akþamý saat 18.30'da oynanacak. "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði" 1'inci tur sonuçlarý: Erdoðan Barýþsever - Abdullah Özdoðan: 0,5-0,5 Ali Nailer - Mustafa Sakallý: 1-0 Evrim Karakaþ - Ýrem Özçay: 1-0 Mesut Þeb - Haluk Ramon Serhun: 0-1 Çaðrý Kasabalý - Özgür Þeb: 1-0 Ahmet Aþlan - Hüseyin Sertbay: 0-1 Halil Tozaký - Mehmet Öðretmenoðlu: 1-0 Ergün Sonel - Gökmen Coþan: 0-1 Mehmet Boztuna - Çaðakan Kuyuncuoðlu: 1-0 (H.) Feridun Emin - Çisem Özçay: 0-1 (H.) Halil Þentuð - Hüseyin Can Aðdelen: 1-0 Arda Can Ertay - Hüseyin Sertbülent: 0-1 Evrim Kansal - Ra. Þehitoðlularý: 1-0 Hasan Akaçalý - Çaðýn Kansal: 0-1 Atilla Deva - Koral Sancak: 1-0 Emin Sensay - Rüçhan Giriþ: 0-1 "2010 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliði" 2'nci tur programý Hüseyin Sertbay - Evrim Karakaþ Haluk Ramon Serhun - Çisem Özçay Çaðýn Kansal - Çaðrý Kasabalý Hüseyin Sertbay - Halil Þentuð Rüçhan Giriþ - Halil Tozaký Gökmen Coþan - Evrim Kansal Mehmet Boztuna - Atilla Deva Abdullah Özdoðan - Ali Nailer Mustafa Sakallý - Erdoðan Barýþsever Ýrem Özçay - Feridun Emin Hüseyin Can Aðdelen - Mesut Þeb Özgür Þeb - Arda Can Ertay Ramadan Þehitoðlularý - Ahmet Aþlan Mehmet Öðretmenoðlu - Hasan Akaçalý Koral Sancak - Ergün Sonel Çaðakan Kuyucuoðullarý - Emin Sensay SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Masa Tenisinde Tülay-Ercem ve Eser-Bekir çiftleri þampiyon Masa Tenisi Federasyonu tarafýndan dün federasyon salonunda gerçekleþtirilen "Ersin Örek Büyük Çiftler Turnuvasý"nda çift karmalarda finalde Seniye Boranhan/Çaðrý H.Gülhan ikilisini 4-2 yenen Tülay Borahan/ Ercem Ruhluel çifti þampiyon oldu. Çift erkeklerde ise Cemal Aktunç/Ýbrahim Pekdoðan ikilisini 4-2 yenen Eser Erenler/ Bekir Bekiroðuýllarý ikilisi þampiyon oldu. Toplam 44 sporcunun yarýþtýðý turnuvada müsabakalardan sonra dereceye girenlere ödüllerini Ersin Örek ailesi takdim etti.dereceler þöyle: KARMALARDA 1.Tülay Borahan (GAÜ)-Ercem Ruhluel (GAÜ) 2.Seniye Borahan (GAÜ)- Çaðrý H.Gülhan (GAÜ) 3.Cemaliye Karayusufoðlu (GAÜ)-Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ) 3.Elif Töre (GAÜ)-Cemal Kara (GAÜ) ÇÝFT ERKEKLERDE 1.Eser Erenler (YDÜ)-Bekir Bekiroðullarý (YDÜ) 2.Cemal Aktunç (LAÜ)-Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ) 3.Menteþ Zaifoðlu (YDÜ)-Doðan Aktaþlý (YDÜ) 3.Metin Atan (YDÜ)-Fadýl Olguner (Levent) Fransa'nýn, Belarus'a yenilmesi "felaket" olarak deðerlendirildi Dünya Kupasý'ndaki oyuncu isyaný sonrasý birçok deneyimli oyuncusunu kadro dýþý býrakan Fransýz Milli Takýmý, EURO 2012 Elemeleri'ne de çok kötü baþladý. Maviler, yeni teknik direktör Laurent Blanc yönetiminde çýktýðý ilk maçta, üstelik de Stade de France'da Belarus'a 1-0 yenildi. L'equýpe Gazetesi, yenilgiyi tek bir kelime ile özetledi; "felaket" Le Parisien Gazetesi'nin manþetinde ise "Kabus sürüyor" ifadesi yer aldý. La Depeche Gazetesi, yenilgiyi "Maviler'e soðuk duþ" manþetiyle okuyucularýna duyurdu. Laurent Blanc ise yenilgiyi genç oyuncularýn deneyimsizliðine baðladý. Dünya kupasý isyaný nedeniyle kadro dýþý býrakýlan oyunculara, önemli sakatlarýn eklendiðini hatýrlatan Blanc, "Elimizdeki en iyi forvetler Malouda ve Saha'ydý. Bu iki oyuncunun milli takýmda toplam sadece 4 golü var. Yani hücum hattýnda gol atmasýný bilen oyuncularýmýz olduðunu söyleyemeyiz" diye konuþtu. Bosna Hersek ile 4 gün sonra MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg deplasmanda karþýlaþacaklarýný hatýrlatan Blanc, zor bir durumda olduklarýný, ancak genç oyuncularýnýn Bosna karþýsýnda galip gelmek için sonuna kadar savaþacaklarýný da savundu. Fransýz savunma oyuncusu Bacary Satýlýk Köpek yavrularý Babalarý Kýbrýs birincisi Huskey cinsi yavrular Tel: DÖNERCÝ ARANIYOR Tel: Sagna ise yenilgiyi, "Yüzümüze sert bir tokat yedik" sözleriyle özetledi. Baþlarýný dik tutup, savaþmalarý gerektiðini vurgulayan Sagna, kötü baþlangýca karþýn tüm Fransýz halkýndan kendilerine güvenmelerini istedi. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa ARANIYOR Maðusa bölgesinde Ýngilizce öðretmeni aranýyor. Tel:

16 Hamit'in golü konuþuluyor Avrupa Þampiyonasý elemelerinde ilk maçýný Kazakistan ile oynayan ve maçý 3-0 kazanan Türkiye'de moraller yüksek. Karþýlaþmanýn 26. dakikasýnda Arda'nýn ortaladýðý topa mükemmel bir vole vuran ve gol kaydeden Hamit Altýntop dünya basýnýnda gündeme geldi. Hamit sahalarda ender görülen bir gole imza atý. Avrupa Þampiyonasý Eelemeleri'nde Kýbrýs Rum Kesimi, Portekiz ile 4-4 berabere kaldý Iþte aramýzdaki fark! n Futbolda Kýbrýs, Avrupa elemelerinde dünyanýn dev takýmlarý ile mücadeleye devam ederken ilk maçýnda Portekiz ile 4-4 berabere kaldý. KKTC de ise futbol politikasýnýn çöküþü aramýzdaki farkýn ne kadar büyük olduðunu bir kez daha gösterdi n Portekiz ile Kýbrýs Rum Kesimi arasýndaki Avrupa Þampiyonasý Elemeleri H Grubu ilk maçý nefesleri kesti. Tam 8 gole sahne olan mücadelede kazananan çýkmadý. Beþiktaþ'ýn yýldýzý Querasma'nýn da 90 dakika forma giydiði karþýlaþmada Portekiz canýný zor kurtardý. Portekiz ile Kýbrýs Rum Kesimi arasýndaki Avrupa Þampiyonasý Elemeleri H Grubu ilk maçý nefesleri kesti. Tam 8 gole sahne olan mücadelede kazananan çýkmadý. Futbolda Güney Kýbrýs, Avrupa Elemelerinde dünyanýn dev takýmlarý ile mücadeleye devam ederken ilk maçýnda Portekiz ile 4-4 berabere kaldý. Kuzey Kýbrýs'ta ise futbol politikasýnýn çöküþü aramýzdaki farkýn ne kadar derinliklerde olduðunu bir kez daha gösterdi Beþiktaþ'ýn yýldýzý Querasma'nýn da 90 dakika forma giydiði karþýlaþmada Portekiz Plaj voleybolunda finaller bugün Kemal Küçük Plaj Voleybolu Aný Turnuvasý ile yaz sezonunda düzenlenen organizasyonlar sona erecek. Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen plaj voleybol turnuvalarýnda sezon 12. Kemal Küçük Aný Turnuvasý ile sona eriyor. Kocareis Holiday Village'in ev sahipliðinde gerçekleþen 12. Kemal Küçük Aný Turnuvasý erkekler, bayanlar, masterler, yýldýz kýzlar ve yýldýz erkekler olmak üzere 5 kategoride düzenleniyor. Sezonun son turnuvasýnda 28 takým þampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvada dün eleme müsabakalarý oynanýrken bugün yarý final,üçüncülük ve final müsabakalarý yapýlacak. Müsabakalarýn ardýndan sezonun son turnuvasýnda dereceye giren takýmlara ödülleri takdim edilecek. 12. Kemal Küçük Aný Turnuvasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 2010 plaj voleybolu sezonu Genel Klasmaný belli olacak. canýný zor kurtardý. Estádio D. Afonso Henriques Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Portekiz ile Kýbrýs 4-4 berabere kaldý. Son yýllarda futbolda büyük çýkýþ yapan Kýbrýs ekibi 3. dakikada Aloneftis attýðý golle skor avantajýný yakaladý. Portekiz bu gole 8. dakikada Almedia'yla cevap verdi. Güçlü rakibi önünde cesur bir oyun sergileyen Kýbrýs 11. dakikada Konstantinou'la yeniden skorda öne geçti. Hafta içinde Porto'dan Liverpool'a transfer olan Raul Meireles 29. dakikada attýðý golle ilk yarýnýn skorunu belirledi: 2-2 Ancak bu müthiþ maçýn bir de ikinci yarýsý vardý. Dakikalar 50'yi gösterdiðinde Danny Portekiz'i maçta ilk kez öne geçirdi. Bu Yenicami Kartepe kampýný tamamladý.. Kartal, Adapazarý'ný maðlup etti Yenicami, Kartepe Kampý'ný tamamladý ve dün öðleyin Ýstanbul'a geçti. Bu gece adaya dönecek olan Yenicami 8 günlük kampta 17 antreman 2 hazýrlýk karþýlaþmasý yaptý. Dün son hazýrlýk maçýný 3. Lig takýmlarýndan Adapazarý Spor'la yapan Yenicami sahadan 4-3 galip ayrýldý. Karþýlaþmaya Hüseyin Kayalýlar'ýn golü ile hýzlý baþlayan siyah beyazlý ekip çok geçmeden Kani'nin golüne engel olamadý ve skor 1-1 oldu. Yenicami'de sahneye bu kez Musa çýktý onun kaydettiði golle ve ilk yarýyý siyah beyazlý ekip 2-1 önde kapattý. Ýkinci devrenin baþýnda Erdinç'in golü ile skoru 3-1 yapan Yenicami bu dakikadan sonra sahaya genç oyuncularý sürdü. Bunu fýrsat bilen Adapazarý, Kani ve Ahmet'in golleri ile skoru 3-3'e getirdi. Son dakikalarda sahneye Mehmet Çil durumdan sonra Kýbrýs'ýn gardýnýn düþeceðini düþünenler yanýldý. 57. dakikada Okkas skora yeniden dengeyi getirdi. Ancak Portekiz pes etmedi ve 60. dakikada Fernandes ile skor avantajýný tekrar lehine çevirdi. Ama Kýbrýs son sözünü söylememiþti. 89. dakikada Avraam bu süper maçýn skorunu belirledi: 4-4 Bu skorla iki takým da gruplara birer puanla baþladý. Öte yandan grubun diðer maçýnda Norveç, Ýzlanda'yý deplasmanda 2-1 maðlup etti. Bu arada Cristiano Ronaldo'nun sakatlýðý nedeniyle kadroya çaðrýlan Beþiktaþlý Ricardo Quaresma Portekiz adýnda ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldý. çýktý ve karþýlaþmanýn skorunu belirleyen golü kaydetti. Çok yoðun bir antrenman programýndan sonra oynanan oyun ve alýnan galibiyet teknik adam Hasan Topaloðlu'nu oldukça mutlu etti. Kampýn son iki gününü izlemeye giden baþkan Ahmet Küçük de Adapazarý karþýsýnda alýnan galibiyet ve ortaya konan futboldan dolayý memnuniyetini dile getirdi. Perþembe gecesi Ýzmit Fuarý'na inen Yenicami futbolcularý çocuklar gibi eðlenirken, Cuma gecesi hotel tarafýndan siyah beyazlý ekibe barbekü partisi verildi. Çok yoðun ve aðýr antrenman programý içerisinde sakatlýk olmamasý ve takýmýn birlikteliði baþkan Ahmet Küçük ve teknik heyeti oldukça memnun ederken, Yenicami takýmý bu gece adaya dönüyor. Binatlý-Bolu dostluðu n Sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahamam'da sürdüren Binatlý, Bolu'ya geçerek Bolu Spor'la dostluk iliþkileri kurdu. Bolu Spor Baþkaný Emin Semercioðlu, ilk yönetim kurulu toplantýsýnda Binatlý ile kardeþ kulüp olma yolunda olumlu karar çýkacaðýný ve bu dostluðu perçinleþtireceklerini ifade etti (Niyazi Ergülen) Sezon hazýrlýðý için Ankara Kýzýlcahamam'da bulunan Binatlý kafilesi, dün Bolu'ya geçerek Bolu Spor Kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Aslen Bolulu olan Binatlý yurt dýþý temsilciliðini üstlenen iþ adamý Uður Turan yaptýðý giriþimler sonucu gerçekleþen buluþmada Binatlý ve Bolu Spor takýmlarý birbirlerini kardeþ takým ilan etti. Binatlý kulübü yurt dýþý temsilcisi Uður Turan'ýn giriþimleri sonucu, kafile baþkaný Halil Çeliktaþ ve Sporcu Sorumlusu Ferit Tatlýses Bolu'ya gittiler. Bolu spor tesislerine giden heyet Kulüp Baþkaný Emin Semercioðlu ile bir araya gelip, iki kulüp arasýnda oluþacak olan kardeþlik iliþkilerinin temelini attýlar. Halil Çeliktaþ kulüp baþkaný Emin Semercioðlu'na bir buket çiçek takdim etti ve Binatlý kulübü hakkýnda kuruluþundan günümüze kadar bilgi verdi. Çeliktaþ yaptýðý açýklamada, Bolu Spor baþkaný Semercioðlu'na Binatlý kulübün nasýl yönetildiði, sporun üstünde bulunan kara bulut ambargolar nedeniyle dýþa açýlamadýklarý ve bir çok yetenekli futbolcularýn var olduðu konularýnda bilgi verdiðini belirterek sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþen görüþmenin ileriki günlerde iki kulüp yönetim kurullarýnýn bir araya gelerek kardeþ kulüp olma protokolu imzalayacaklarýný söyledi. Bolu Spor Kulüp Baþkaný Semercioðlu ise, Kýbrýs Türk Futbolu hakýnda bilgilendirildiðini, ambargonun insanlýk dýþý olduðunu, iki kardeþ ülke arasýnda spor yapamadýklarý gibi hazýrlýk maçlarý dahi yapamadýklarýný, bu nedenle bu insanlýk suçu iþleyenleri kýnadýklarýný söyledi. Kulübünün ilk yönetim kurulu toplantýsýnda Binatlý ile kardeþ kulüp olma yolunda olumlu karar çýkacaðýný ve bu dostluðu perçinleþtireceklerini ifade etti. Binatlý takýmýnýn kampýn son gününde Kýzýlcahamam takýmý ile bir hazýrlýk maçý yaparak yarýn akþam yurda dönecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı