da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar"

Transkript

1 Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3181 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAZAFANA'DAKÝ MANTÝNLÝ ARAZÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HAYATIMIZ KAÇ PARA? Elvan Levent YENÝ SOLU ANITKABÝR'DEN ÝZLEMEK MÜMKÜN Ali Osman DOSTU VAR AMA GARIYI DA DUTAR Erdoðan Baybars ÝT-UÐURSUZ ADASI... Gülsade Soykök MAFYANIN YANINDA YER ALDILAR Mehmet Levent 5 kayýp Toplu mezar burada kazýldý ve 5 kayýp bulundu. Bölgede bir de asker botu bulduk. Küçük resimde ise toplu mezarýn oduðu yere mantinle konan iþaret... da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar nihayet önceki hafta kazýldý ve 5 kayýbýn kalýntýlarýna ulaþýldý... n Rehberimiz bize gösterdiði toplu mezarýn yerini þaþýrmamak için oraya bir de kýrmýzý mantin baðlamýþtý... n Kayýplar Komitesi nin bu arazide kazý yapmak için neden 1,5 yýl beklediði anlaþýlamadý... n Þener Levent le Andreas Paraskos un, Kazafana ve Lapta bölgelerinde toplu mezar olduðundan þüphelenilen bazý araziler hakkýnda yaptýklarý uyarýlar ise henüz deðerlendirilmedi ve hala kazý yapýlmadý... Þener Levent yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Hürriyet ve Milliyet te sansür Mayýs, Ümit Doðay Arýnç Ýsmet Felek ile Karpaz da Karpaz Evi nin önünde... n Ýki gazetenin Kýbrýs muhabirlerinin Arýnç-Felek iliþkisi ile ilgili hazýrladýðý haber Türkiye de sansüre takýldý. n 3. sayfada, Afrika dan Mektup ta AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Bulunduðu coðrafyaya uyamayan yok olur n2. sayfada

2 DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI'NA MEHMET EMÝN YELTEKÝN VEKÂLET EDECEK Kýbrýs Türk Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu, Din Ýþleri Baþkaný Yusuf Suiçmez'i görevden aldý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'na Mehmet Emin Yeltekin vekalet edecek. Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse yaptýðý açýklamada, Din Ýþleri Baþkanlýðý'na Mehmet Emin Yeltekin'in vekalet edeceðini açýkladý. ANKARA 1., ESKÝÞEHÝR 2. Türkiye'nin en yaþanýlýr kentleri belli oldu. Geçen yýl Türkiye'nin en yaþanýlýr kenti, genel sýralama itibariyle yine Ankara olurken, ikinci sýrayý ise 2008'de olduðu gibi Eskiþehir kaptýrmadý. Daha önce 7. sýrada bulunan Isparta ise 3. sýraya yükseldi. KÂÞÝF BAYRAM KUTLUYOR Ramazan Bayramý dolayýsýyla hastane ve saðlýk kurumlarýna ziyaret baþlatan Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, bu çerçevede Devlet Laboratuarý personelini ziyaret ederek bayramlarýný kutladý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kâþif ziyarette, Devlet Laboratuarý personelinin zor koþullarda büyük özveriyle çok önemli bir görev icra ettiðine vurgu yaptý. Özverili çalýþmalarýndan dolayý Devlet Laboratuarý müdür ve çalýþanlarýný tebrik eden Bakan Kâþif, personele hayýrlý ve mutlu bayramlar diledi. BU AKÞAM KADÝR GECESÝ Din Ýþleri Dairesi Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin, Kadir Gecesi dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Yeltekin mesajýnda, Kadir Gecesi'nin 5 Eylül Pazar'ý 6 Eylül Pazartesi'ye baðlayan gece idrak edileceðini belirterek, þöyle dedi: "Bin aydan daha hayýrlý olan, bütün insanlýða huzur ve mutluluk yollarýný gösteren Kur'an-ý Kerim'in indirildiði ve Ramazan ayýnýn bütün geceleri ibadet þuuru içerisinde geçirilsin, ihya edilsin diye hangi gecede olduðu belirtilmemiþ olan, ancak son on gün içerisinde ve yirmi yedinci gecede olmasý ihtimali daha fazla olan Kadir Gecesi'ne kavuþuyor olmanýn heyecan ve mutluluðunu yaþýyoruz. Buna göre, 5 Eylül 2010 Pazar'ý Pazartesi'ne baðlayan gece inþallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceðiz." EL SALVADOR TOPRAÐIN ALTINDAN 4 MÝLYON EURO ÇIKTI El Salvador'da bir çiftlikte topraða gömülü varilde 4 milyon Euro bulundu. San Salvador Baþsavcýlýðýndan yapýlan açýklamada, bir ihbar üzerine gidilen çiftlikte toprak altýndan çýkarýlan varilde, torbalarýn içine yerleþtirilmiþ para destelerinin bulunduðu bildirildi. Açýklamada, paranýn bu kadar çok olmasýnýn, uyuþturucu kaçakçýlýðý baðlantýsýný akla getirdiði ifade edildi. YUNANÝSTAN 22 MÝLYAR EURO YURT DIÞINA KAÇIRILMIÞ Yunanistan'da, mali krizin yarattýðý belirsizlik yüzünden bankalardaki hesaplardan çekilerek yurt dýþýna götürülen miktarýn 22 milyar Euro'yu bulduðu bildirildi. Yunan basýnýnda çýkan haberlerde, ''Mali kriz nedeniyle ülkenin iflas etmesinden korkan Yunanlýlarýn 2010 yýlýnýn ilk altý ayýnda üç büyük bankadaki hesaplarýndan, tüm bankalardaki yatýrýmlarýn yüzde 10'una tekabül eden 22 milyar Euro'luk bir meblaðý çekerek yurt dýþýna götürdükleri'' belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türkiyeli sorunu yok, Türkiyeli Kýbrýslý sorunu var. Türkiyeli Kýbrýslý ayrýmcýlýðý yapan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu davranýþ Türkçülerin marifetlerinden kaynaklanan bir davranýþtýr. Ýttihat ve Terakkicilerin Türkiye'ye býraktýklarý en büyük mirastýr... Ýlla da ellerinin, kollarýnýn yetiþtiði her yerde herkesi, kafalarýna yerleþtirildiði biçimde Türkleþtirecekler. Ayný zamanda Müslümanlaþtýracaklar da... Suni Müslüman ama... Yavuz Sultan selim'e kadar neredeyse herkes Alevi iken, Yavuz Sultan Selim ile beraber devlet sunileþti. Ve yýllar yýlý Orta Asya'dan gelen ve Osmanlý'nýn hakaret olsun diye "Türkmen" diye adlandýrdýðý Oðuz boylarýný her fýrsatta, "Alevidirler" deyerek katletti. Aslýnda Pantürkizm da Panislamizm da Osmanlýya Rusya üzerinden girdi yazýlanlar eðer doðruysa... Bilirsiniz ben bu "eðer doðruysa" lafýný çok kullanýrým. Çünkü maalesef her yazýlan ve söylenen da doðru deðildir. Herkes bilerek yanlýþ yazar demek istemem tabii ki. Kuþkusuz genelde yazý yazan, ya yaþadýklarýný, ya araþtýrarak ulaþtýðý ve doðruluðunu kabul ettikleri bilgilere dayanarak yazar. Bir konu üzerinde düþünce üretip yazmak da var tabii... Ýþte gene battýk kaldýk. Nerden nereye? Ama bazan bakarsýnýz ki bir arkadaþýnýz bir kitaptan bir alýntý yapar ki alýntýyý yapan arkadaþýnýz o alýntýnýn mesela sizin evinizden bahsettiðini nerden bilecek? Bilse da "elin Avrupalýsý neden yalan yazsýn" düþüncesi ile o yazýdan veya kitaptan alýntý yaptýðýný okuyucusuna aktarýr. Tabii ki herkes gerektiðinde bazý yazarlarý, kitaplarý kaynak gösterir. Ama ben yaþayarak öðrendim ki, yanlýþ yapma olasýlýðý her zaman mümkündür. Onun için, "eðer yazýlanlar, söylenenler doðruysa" derim. Evet, yazýlanlar doðruysa Pantürkizm BULUNDUÐU COÐRAFYAYA UYAMAYAN YOK OLUR da Panislamizm da Osmanlýya Rusya üzerinden geldi. Kimler getirdi? Yazýlanlara göre Yahudiler... Ýþte o günden bugüne Osmanlý- Türkiye sýnýrlarý içerisinde olanlar ille da Müslüman Suni ve Türk olacaklardý. Ermeniler o çerçevede tüketildiler. Rumlar da... Karadeniz Rumlarý, Hristiyanlarý ve saire... "Eþhedü en lailahe illallah"ý söyleyen kelleyi kurtardý. Müslüman olmuþ oldu çünkü. Tabii bu usül Osmanlýdan kalma bir usuldür. Arkasýndan birt da "Ne mutlu Türküm deyene" dedi mi adam, katýksýz Müslüman ve Türk kabul edildi, edilir. Kürtler ve Aleviler bu koþullarý reddedinca baþlarý dertten kurtulmadý. Kýbrýslýlar da... Türkiye yetkililerinin bir özelliði da yurttaþlarýný sýçtýklarý yere kadar kovalamalarýdýr. Nereye gidersa gitsin Türk olduðunu unutmayacak. Denetim altýnda olacak. Ayaðý yan basmayacak. Almanya'da ise Almanya'da, Ýngiltere'de isa Ýngiltere'de göz hapsinde olacak. Elçilik varsa elçilik, konsolosluk varsa konsolosluk asla peþini býrakmayacak. Avustralya'da da öyle 'de Avustralya'ya gittim bir ara. Kýbrýslýsý da Türkiyelisi da çoðunlukla Türk konsolosunun nefesini ensesinde hissederdi. MÝT korkusuyla yaþar birçoðu. Öyle bir hava yaratýldý ki sanýrsýnýz insanlar Kýbrýs'taki gibi mandraya kapatýldýlar. Gördüðüm Türkiyeliler Türk korkusundan Avustralya vatandaþý olamadýlardý. Bu durum karþýsýnda Kýbrýs'taki durumu anlatmaya gerek var mý? Kýbrýslý ille da Türkiye usulü Müslüman olacak, Türkiye usulü Türk olacak. O nedenle Türkiye vatandaþlarýnýn Kýbrýslýlarla yakýnlaþmalarýný istemez. Araya mesafe kor. Unutur ki ava giden avlanýr, korkunun ecele faydasý yoktur. Bilmezler ki, bir sabah gözlerini açtýklarýnda buraya taþýdýklarý herkesin Kýbrýslýlaþtýðýný görecekler... Bulunduðu coðrafyaya uyum saðlamayan canlý yok olmaya mahkumdur. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KAZAFANA'DAKÝ MANTÝNLÝ ARAZÝ Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýndaydý. Andreas Paraskos ile Kazafana'ya gittik. Orada hala açýlmamýþ toplu mezarlar olduðu söyleniyordu. Bu mezarlarýn yerini bilen bir dost gösterecekti bize onlarý... Kayýplar üzerinde çok derin çalýþmalar yapmýþ Andreas... Hem kuzeydeki, hem güneydeki mezarlarla ilgili... Bu konuda uzmanlaþmýþ adeta... Ve kayýplarla ilgili çalýþmalarýn baþlamasýna öncülük etmiþ. Andreas 'Kazafana' diyor. Ben de Kazafana diyorum. Seviyorum da bu ismi... 'Ozanköy'ün söyleniþi de güzel aslýnda, ama köyün asýl adý o deðil ki... 'Ozan' demek þair demek... Dünyaca ünlü bir þair çýkmýþ bu köyden... Osman Türkay... Londra'da yaþamýþ yýllarca... Birçoklarý gibi onun için de hep bir hasret olmuþ Kýbrýs... Pek çok dile çevrilmiþ þiirleri... Nobel'e de aday gösterilmiþ hatta... Yaþlýlýðýnýn ve rahatsýzlýðýnýn ilerlediði yýllarda yurduna dönmüþ... Kýsa bir süre sonra da hayata veda etmiþ... Kazafana topraðýna gömülmüþ... Önde yol göstericimiz, arkada biz... Týrmandýk köyün tepelerini... Patikalardan geçtik... Karýþ karýþ, adý gibi biliyordu buralarýný sevimli rehberimiz... Hiç þaþmýyordu... Ve hem gidiyor, hem de o sýcak çatýþma günlerinde yaþadýklarýný anlatýyordu bize... Tanýklýk ettiði olaylar korkunç olaylardý... Anlatýrken, týpký o günkü gibi yeniden yaþýyordu o anlarý... Topluca kurþuna dizilen Rumlarý... Esirleri... Tecavüze uðrayan kadýnlarý... Birkaç yere götürdü bizi... Oralarda toplu mezarlar olduðundan emindi. Çok iyi hatýrlýyordu. Hatta bir arazideki bazý tellere küçük, kýrmýzý bir mantin baðlamýþtý. Bir iþaret koymuþtu yani, yeri þaþýrmamak için... Mantin solmuþtu zamanla... Yerinde duruyordu ama... -Ýþte tam burada, dedi... Fotoðraf makinesini doðrulttu Andreas... Baþladý çekmeye... Derken bir asker botu bulduk dolaþýrken araziyi... Eski ve çürümüþ... Bir Rum askerinin botu müzesine girecek bir hatýra! O botun da resmini çektik... Ben 'Afrika'da, Andreas da 'Kathimerini' gazetesinde yayýnladýk bunlarý sonra... Kayýplar Komitesi'nin bu iþe el atmasýný ve o arazide kazý yapmasýný istedik... Bazýlarý dalga geçtiler bizimle... Orada kayýp falan yok diye... Beni ziyaret eden Ýngiliz parlamenterlere, yabancý diplomatlara da söyledim. Kayýplar Komitesi bu iþi neden hafife alýyor diye merak ettim. Bizim, Andreas'la saptadýðýmýz daha baþka yerler de oldu... Yalnýz Kazafana'da deðil... Baþka bölgelerde de... En büyük toplu mezarýn Lapta civarýnda, denize yakýn bir arazide olduðu da söylendi bize... En az bin ölü varmýþ orda... Girne bölgesinde öldürdüklerini kamyonlara dolduruyorlar ve hep oraya gömüyorlarmýþ... O arazide "Dikkat, mayýn var" diye bir uyarý levhasý vardý bir de... Ama mayýn falan yoktu orada aslýnda... Mayýn olsa, Andreas ile Manolis çoktan havaya uçardý çünkü... Kayýplar Komitesi'ne gösterdiðimiz yerlerden þimdiye dek biri kazýldý yalnýz... Kazafana'daki mantinli arazi... Geçtiðimiz hafta yapýlan bu kazýdan beþ ölü çýkarýldý... Beþ kiþinin kemikleri... Bizim rehberimiz yanýltmamýþ demek bizi. Biz de Kayýplar Komitesi'ni yanýltmadýk. O arazi, 2005'te baþlayan kazýlarda ilk toplu mezarýn bulunduðu araziymiþ meðer... Biraz daha etraflýca kazsalar, þimdi bulduklarýný o zaman da bulabilirlerdi herhalde... Bizim uyarýmýzdan 1,5 yýl sonra yapýlmýþ bu kazý... Bakalým iþaret ettiðimiz diðer yerler ne zaman kazýlacak... Acelesi yok galiba kimsenin...

3 AFRÝKA dan mektup... TANI BUNLARI, TANI DA BÝR DAHA SEÇME Sevgili okurlar, Bir ayý aþkýn bir zamandan beri ülkemizdeki çetelerle ilgili ýsrarlý bir yayýn yaptýk... Dibini kazýdýk... Yalnýz uyuþturucu çeteleri deðil bunlar... Haraç-tahsilat çeteleri... Haracý alamayýnca tabancayý çekip vuran, darp eden, daða kaçýran, zorla çek imzalatan çeteler... Çete reislerinin kimlerle aþna-fiþne olduðunu, hangi yüksek makamlarda aðýrlandýðýný gözler önüne serdik... Canlý fotoðraflarla... Toplumumuzda çok büyük yanký buldu yayýnlarýmýz, ancak siyasi partiler ve örgütler destek vermedi buna... TDP'den ve 4 sendikadan baþka... Bir de Baraka'cýlar yükseltti seslerini yalnýz... Hatta gazetemiz önünde eylem yaparak destek verdiler bize... "Afrika yalnýz deðil" diye slogan attýlar... Birleþik Kýbrýs Partisi de geçtiðimiz gün yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Afrika gazetesinin konuyu günlerdir manþetine taþýmasýna raðmen savcýlýk ve polisin olayýn üzerine gitmemesi düþündürücüdür." 'Afrika' dýþýnda bu konuya eðilen ve birkaç yazý yazan tek köþe yazarý, yýllarýn emektarý Özcan Özcanhan oldu. 'Havadis' gazetesindeki puanlama köþesinde ise 'cesur yayýnlarýndan dolayý' gazetemize 10 üstünden 10 puan veren sevgili Levent Özadam'a da teþekkür ederiz. * TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, devlet-mafya-iþadamý üçgenini vurgulayan ve uyuþturucu konusunda ciddi bilgilerle görüþler sunan açýklamasý ne yazýk dünkü gazetelerimizin çoðunda yer almadý gazetemizden ancak 5 gazetede yayýnlandý bu açýklama. 'Yenidüzen' ve 'Havadis' gibi gazeteler bile Çakýcý'nýn bildirisini yayýnlamaya deðer bulmadý. 4 sendikanýn, KTÖS, DAÜ-SEN, TIP-ÝÞ ve DAÜ-BÝR-SEN'in ortak açýklamasý ise yalnýz gazetemiz 'Afrika'da yayýnlandý. Ýþte sevgili okurlar, ülkemizdeki durum bu... Ana muhalefet partisi CTP'den hiç ses çýkmadý... Ülkemizde böyle olaylar yokmuþ gibi davrandý... Toplum bunun farkýnda deðil zannediyorlar... Sonra da seçimlerde sert bir tokat yeyince þaþýrýveriyorlar... * Sevgili okurlar, Bu konu bizi ilgilendirdiði kadar Türkiye'yi de ilgilendirir aslýnda... Sonuçta koskoca Bülent Arýnç var iþin içinde... Ve onun kardeþi Ümit Doðay Arýnç... Þu anda Türkiye'de eroin kaçakçýlýðýndan yargýlanan bir adamla Arýnç'ýn Kýbrýs'taki birlikteliði, yakýn iliþkileri ve bunlarý belgeleyen fotoðraflarý önemli deðil mi? 'Hürriyet' ve 'Milliyet' gazeteleri geçtiðimiz hafta nihayet konuyla ilgilendi. Bu gazetelerin Kýbrýs'taki muhabirleri bizden bilgi aldý, haber yaptý ve mevcut fotoðraflarla bunlarý gazetelerine iletti. Ancak sansüre takýlmýþ oralarda... Yayýnlanmadý. Gazeteler karartmayý seçti... * Bu iþler böyle iþte... "Namuslular da namussuzlar kadar cesaret sahibi olmalý" derler bir de... Hani nerde o cesaret... Nerde? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BKP: Savcýlýk ve polis görevini yapmýyor Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs'ýn kuzeyinin yeraltý örgütlerinin, uyuþturucu mafyalarýnýn ve insan tacirlerinin birbirleri ile silahlý çatýþmaya ve hesaplaþmaya girdiði, gece kulüplerinin ve kumarhanelerin hakim olduðu bir bölge haline getirildiðini belirterek, Kýbrýs'ýn kuzeyinin Türkiye mafyasýnýn arka bahçesine dönüþtürüldüðünü vurguladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak'ý uyuþturucusu kaçakçýsý Ýsmet Felek ile gerçekleþtirdikleri görüþmeler hakkýnda açýklama yapmaya çaðýran Korkmazhan, "Sn Cumhurbaþkaný ve Sn Öztoprak, uyuþturucu kaçakçýsý Ýsmet Felek ile neden görüþtüler ve görüþmelerde neler konuþuldu. Bu konularda derhal açýklama yapýlmalý. Ayrýca Savcýlýk ve Polis bu konuda neden hala daha soruþturma baþlatmýyor?" diye sordu. Afrika gazetesinin konuyu günlerdir manþetine taþýmasýna raðmen Savcýlýk ve Polis'in olayýn üzerine gitmemesinin düþündürücü olduðunun altýný çizen Trafikte bir ölüm daha n ERENKÖY-DÝPKARPAZ ANAYOLUNDA BU SABAH MEYDANA GELEN TRAFÝK KAZASINDA 23 YAÞINDAKÝ GÖZDE ÞENGÜLEN OLAY YERÝNDE YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Erenkoy-Diýpkarpaz anayolunda dün sabah saat sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda araç sürücüsü 23 yaþýndaki Gözde Þengülen olay yerinde yaþamýný yitirdi. Kaza, Þengülen'in direksiyon hakimiyetini kaybedip aracýn yolun saðýndan çýkarak köprü çukuruna ters bir þekilde devrilmesi sonucu meydana geldi. Polis basýn bültenine göre kaza, dün sabah saat 04:30 sýralarýnda, Erenköy-Dipkarpaz anayolu 6- Girne'deki uyuþturucu operasyonu... n ÜZERÝNDE 36 GRAM EROÝN BULUNAN KADININ EVÝNÝN AVLUSUNDA GÖMÜLÜ VAZÝYETTE 60 GRAM DAHA EROÝN ELE GEÇÝRÝLDÝ Girne'de önceki gün gerçekleþtirilen operasyonda tutuklanan H.Y'nin (K-35) Tuzla'daki evinin avlusunda dün yapýlan aramada gömülü vaziyette 60 gram daha eroin ele geçirildi. Polisin açýklamasýna göre, önceki gün tutuklandýðý Korkmazhan, uyuþturucu kaçakçýlarýnýn, Cumhurbaþkanýndan, Üniversite rektörlerine kadar bir çok yetkili ile elini kolunu sallayarak görüþebildiði, insan tacirlerinin cirit attýðý, cinayet ve tecavüz olaylarýna her gün bir yenisinin eklendiði Kýbrýs'ýn kuzeyinde, Kýbrýslý Türklerin güvenliðinin büyük bir tehdit altýnda bulunduðunu kaydetti. Kýbrýs'ýn kuzeyinin uyuþturucu mafyalarýnýn üssü haline getirildiðini ve Kýbrýslý Türklerin bataklýk içerisinde yaþamaya mahkûm edildiðini vurgulayan Abdullah Korkmazhan, yapýlan bir çok araþtýrmaya göre uyuþturucu kullanma yaþýnýn 11'e düþtüðünü, uyuþturucu mafyalarýnýn okullardan gece hayatýna kadar her yeri ahtapot kollarý gibi sardýðýný kaydetti. Ülkede 40'a yakýn gece kulübünün de bulunduðunu ve yenilerinin açýlmasýna izin verildiðini belirten Korkmazhan, "kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþtýrýldýðý, insanlýk onurunun ayaklar altýna alýndýðý gece kulüpleri derhal kapatýlmalý, kadýn ticareti yapanlar yargýlanmalýdýr" dedi. ABD BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ'NDEN ÝFTAR YEMEÐÝ- ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçiliði, Ramazan Bayramý nedeniyle SOS Çocukköyü Derneði yöneticileri, personel ve çocuklarýna iftar yemeði verdi. Lefkoþa'daki Þefler Green House'da verilen akþam yemeðine ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi Franc Urbancic, SOS Çocukköyü'nün ilk ortaya çýktýðý Avusturya'nýn Güney Kýbrýs Konsolosu Christine Wendl, SOS Çocukköyü Derneði Ulusal Müdürü Barbaros Canýtez, SOS Çocukköyü Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Armanlar ve personel ile çocuklar katýldý. Kadir Gecesi Hala Sultan'da idrak edilecek Mübarek Kadir Gecesi, bu akþam, Müslümanlarýn kutsal yerlerinden olan Larnaka yakýnlarýndaki Hala Sultan Tekkesi Camisi'nde idrak edilecek. Hala Sultan Tekkesi'ne otobüslerle gitmek için kayýt yaptýranlarýn bugün saat 13.30'da Küçük Kaymaklý'daki Lefkoþa Otobüs Terminali'nde hazýr olmalarý gerektiði belirtildi. Hala Sultan Tekkesi Camisi'nde 5 Eylül Pazar gününü 6 Eylül Pazartesi'ne baðlayan gece idrak 7 kilometreleri arasýnda, Gözde Þengülen'in (K-23), yönetimindeki GJ 186 plakalý salon araç ile Dipkarpaz istikametine doðru dikkatsizce seyrettiði bir sýrada, direksiyon hakimiyetini kaybedip aracýn yolun saðýndan çýkarak köprü çukuruna ters bir þekilde devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü Gözde Þengülen'in olay yerinde yaþamýný yitirdiðini bildiren polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. sýrada H.Y'nin üzerinde 36 gram eroin bulunmuþtu. Adý geçen þahsýn tutuklandýðý operasyon sýrasýnda üzerinde 10 gram eroin tespit edilen C.Ö (E-73) ile olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen K.Ö (E-61) de tutuklanmýþtý. edilecek Kadir Gecesi programýna katýlacaklarýn kimliklerini de beraberinde getirmesi gerekiyor. Programa katýlýmýn ücretsiz olduðu ve katýlýmcýlara Kýzýlay'ýn saðlayacaðý iftar yemeði paketleri daðýtýlacaðý kaydedildi. BRT 2 kanalýndan canlý yayýnlanacak olan program 20:00 ile 20:50 saatleri arasýnda yer alacak. Daha fazla bilginin , , , telefon numaralarýndan elde edilebileceði belirtildi. ex istence Elvan Levent HAYATIMIZ KAÇ PARA? Son bir aydýr 'Afrika'yý her elime aldýðýmda, aklýmýzý kaçýrmýþ olduðumuz hissine kapýlýyorum, doðrusunu isterseniz. Ýnanamýyorum bu gazetede yazdýðýmýz þeyleri yazmaya nasýl da cesaret ettiðimize... Suyun bu kadar pis ve bulanýk olduðu, insan hayatýnýn beþ para etmediði, gerçeði kimsenin aramadýðý, bu satýlýk ruhlar diyarýnda... Yazdýðýmýz þeyleri yazmaya nasýl cesaret ettiðimize þaþýyorum. KKTC'de terör estirmiþ olan bir çeteden bahsediyoruz günlerdir. Felek çetesinden... Bulaþmadýklarý pis iþ kalmamýþ burada, bu kabarýk dosyada ne ararsanýz var. Adam vurma, yaralama, kaçýrma... Tehditle para tahsil etme... Adam þimdilerde Türkiye'de uyuþturucu kaçakçýlýðýndan yargýlanýyor... Burda polisin her gün 'büyük operasyon'lar sonucu yakalarýna yapýþtýðý uyuþturucu zanlýlarýnki gibi birkaç gram hintkeneviri deðil adamýn kaçýrmaya uðraþtýðý. Tam 142 kilo eroin... Siz hiç burada polisin böyle büyük miktarda uyuþturucuyu ele geçirip, kaçakçýyý da enselediðini duydunuz mu? Ben duymadým. Buraya böyle büyük kaçakçýlarýn uðramadýðýndan deðil. Adam bal gibi de gelmiþ buraya... Krallar gibi gelmiþ üstelik, havaalanýnýn VIP salonundan... Krallar gibi de aðýrlanmýþ sonra, saraylarda... Yüksek makamda tanýmadýðý adam yok sanki... Cumhurbaþkanýndan, üniversite rektörlerine, herkesle görüþüp, el sýkýþmýþ... Hatýra fotoðrafý da çektirmiþ üstelik... Burada birkaç gram uyuþturucu için kocaman operasyonlar düzenleyen polis, böyle bir eroin kaçakçýsýný nasýl olur da gözden kaçýrdý? Bu çete babasý, nasýl olur da cumhurbaþkanlýðý sarayýna, üniversitelere girebildi? Bütün bunlarý kimse bilmiyor. Bilmek de istemiyor anlaþýlan. Bizden baþka... Yazmadýðýmýz þey kalmadý günlerdir bu gazetede... Fotoðraflarla, açýk isim ve belgelere kadar dünya kadar yayýn yaptýk... Ama ne polis, ne de savcýlýk parmaðýný bile kýpýrdatmadý. Bu yüzden hayret ediyorum ne cesaretle bütün bu yayýnlarý yaptýðýmýza... Sanki arkamýzda bizi koruyan bir kurum varmýþ gibi... Gazetemize günlerdir yaðan tehditlere karþý, can güvenliðimizi saðlayan bir polis teþkilatý varmýþ gibi sanki arkamýzda... Sadece yetkili makamlar deðil, geriye kalan bütün yayýn organlarý da üç maymunu oynuyorlar... Görmedik, duymadýk, bilmiyoruz... Onlarýn hayatý çok kýymetli elbette. Yolsuzluðun dibini kazacaklar diye, aptalca bir mafya kurþununa hedef olmak istemezler tabii... Kim ister? Bizdeki cesaret 'deli' cesareti... Hayatým sudan ucuzmuþ gibi hissediyorum bu günlerde. Þakaya gelir bir iþ deðil çeteyle, mafyayla uðraþmak... Adam telefonda avazýnýn çýktýðý kadar 'aþiretiz biz', diye baðýrýyor... Ýçimizden birini güpegündüz sokak ortasýnda vursa, hapse bile girmeyecek. Çok çok polis telefon açýp bir gün önceden uyarýr bizi herhalde, "Dikkat edin, yarýn sizi vuracaklar", þeklinde... Bakýn, Türkiye'de Hrant Dink davasýnda hükümet þimdi 'özür' dileyerek uzlaþmaya çalýþýyor, Hrant Dink'i yeteri kadar koruyamadýðýný itiraf ediyor... Kaç para? Adamý göz göre göre sokak ortasýnda vurdular... Bir deðil, bin özür dileseler neye yarar? Felek çetesiyle ilgili yaptýðýmýz yayýnlarýn ardýndan, ne polisin, ne de diðer ilgili makamlarýn soruþturma dahi baþlatmamalarý, hükümet-mafya iliþkisini sorgulatýyor kaçýnýlmaz olarak. Siyasi partilere gelince... TDP dýþýnda hiçbirinin 'gýk'ý çýkmadý. Takýndýklarý vurdumduymaz tavýrla, 'koltuk' derdinden baþka bir dertleri olmadýðýný bir kez daha anladýk. Varlýklarý, kendilerine ayrýlan hükümet bütçesini tüktmekten baþka hiçbirþey iþe yaramýyor... Basýnýn halini siz de görüyorsunuz. KKTC basýný kadar sinmiþ ve pýsýrýk bir basýna, dünyanýn en baskýcý rejimlerinde rastlanýr herhalde ancak... 'Afrika', tek baþýna iðneyle kuyu kazmaya devam ediyor... Bu karanlýkta gerçeðin izini sürüyor. Ucuz hayatlar diyarýnda...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hiç þaþmayýn getirip koyarlarsa kapýmýza Mafyaya destek için kapkara bir çelengi FELEÐÝN çemberiyle çýkarak yolumuza Mafyayla elele, iþte bunlarýn rengi Kalay TÜRK'ÜN TÜRK'E ETTÝÐÝNÝN HESABI SORULMAZ MI? Karanlýk çeteler, eli kanlý katiller dört yanýmýza sýzmýþ. Sizin o hamasetle süsleye süsleye göklere çýkardýðýnýz KKTC "eþkýya"ya teslim olmuþ Baylar. Eþkýya dünyaya hükümdar olmaz ama KKTC'ye olur. E bu durumdan kimi sorumlu tutacaðýz þimdi? Türkiye "garantör" deðil mi? Yoksa Türkiye'nin "garantörlüðü" sadece "Gâvur"a karþý mý? Türk'ün Türk'e ettiðinin hesabýný kim verecek? Hala daha Kýbrýs'ýn Helenleþmesi tehlikesinden söz ediyorsunuz. Yalakalýðýnýzdan "Türk'ün Türk'e ettiðinin hesabý sorulmaz" da diyebilirsiniz siz þimdi... Hala daha ayný kafa. Hala daha Nato Kafa Nato Marmari. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YENÝ SOLU ANITKABÝR'DEN ÝZLEMEK MÜMKÜN Asil Nadir Londra'da Yargý süreci sona erene dek gece sokaða çýkamayacak ve koluna bilezik takýlacakmýþ, mahkeme kararýna göre... Yeni sol teorisyenler canhýraþ çýrpýnýyorlar Esrar eroin çetelerinin yaptýklarýyla ilgilenen yok, ki bu düzenin gerçek efendileri onlardýr... Sistemin onlardan sorulduðunu gözardý ediyorlar korkaklýklarýndan Oyuncuklarýna bakýyorlar sadece Havanda su dövmek varken býçaða yumruk atýlýr mý? Asil Nadir'in dünyanýn ekonomik ve siyasetteki yönlendiricileri tarafýndan affedilip edilmeyeceði yakýnda " Ýngiliz adaleti" tarafýndan açýklanacak. Tayvanlaþma adýmlarý atýlýrken Nadir büyük rol oynayacak da, KKTC'den aldýðý krediler ne olacak bilemem... Birilerine bizim Kýbrýs'ýn birleþmesinden yana olmadýðýmýz intibaýný vermemek için, peþinen 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yana olduðumuzu yazalým da ahkam kesmesinler Kelimelerle oynamayý, basýnda çýkacak yazýlarý, atýlacak manþetleri belirlemeyi bazýlarý solculuðun son aþamasý sanýyor da ondan Hillary Clinton geçenlerde Kýbrýs Cumhuriyeti'nde tertiplenen Dýþ Rumlar Konferansý'na, "Türkiye'ye gereken söylenmiþtir, biraz geri adým atmasý saðlanacaktýr" anlamýnda bir mesaj gönderdi Maraþ'ýn BM kontrolünde iskana... Ercan ve Maðusa'daki limanlarýn ise uluslararasý ticarete açýlmasý yönünde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin çekince koymamasý gibi iddialar kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur üstü kapalý da olsa.. Yaklaþým ona doðrudur. Ýngiltere ve Amerika'nýn Asil Nadir'i yakýnda affetmesi bunun bir parçasýdýr. Affedilecek ve gelip burada iþte bu iþlerin yani ticaretin baþýný çekecek. Bir zamanlar yapmaya çalýþtýðý ama o günlerde kabul görülmeyen iþleri yeniden ele alacak Maðusa limanýný inceleyen AB uzmanlarýnýn raporlarýna göre, 1974 öncesi limanda varolan gereçlerin bugün olmadýðý, geliþen teknolojilere de ayak uydurulamadýðý için ticaret yapýlmasý sakýncalý bulundu. Onun için yakýnda bunlarýn telafisine gidilecek... Çok þeyler söylenip duruyor Bir yanda bunlar olurken diðer tarafta masturbasyonist eylemler, hareketler ve söylemler yayýlýyor Ýþgale karþý çýkýlmasý demek iþgalin zaruri neticesinde oluþan herþeye de karþý çýkýlmasý demektir. Bir de yeni sol türedi Daha doðrusu türetilmeye çalýþýlýyor. Ýflas ettiler ya Sosyalist düþünceye ihanet edenlerin halk tarafýndan tokatlanmalarý, onlarý arayýþa itti Hatalarýný yeni sol diye piyasaya sürmeye hazýrlanýyorlar. Bu tekkenin de neresi olduðunu söylemeye gerek yok Günlerdir yazýlan ve bir softa þaþýrtmacasý gibi beyinlere iþlenmeye çalýþýlan yeni sol Ankara'ya baðýmlý siyasetin bir parçasýdýr. Gerçek solu kýrptýlar, böldüler, parçaladýlar ve uþak haline soktular. Þimdi de bir hayat biçimi haline sokmaya çalýþýyorlar Aslýnda fazla üstünde durmaya deðmez Onu Anýtkabir'den izlemek mümkün. Yeni solun ilk çelenklerini de eroin çeteleri gönderirse þaþmayýn! Sanatçý kahveci- Kýbrýs'a 30 yýl önce gelerek yerleþen 56 yaþýndaki Sabahattin Sezer, Güzelyurt'ta Ay Mamas Kilisesi yakýnýndaki mekânýnda kahvecilik yapýyor. Ancak Sezer'i þimdiki "meslektaþlarýndan" ayýran bir özelliði var. Sezer Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Dekoratif Sanatlar Bölümünden mezun. Yani kahvecilik yapýyor ama aslýnda o bir sanatçý ve bu özelliðini de kahvecilik yanýnda sürdürüyor. Sabahattin Sezer, kibrit çöpleri ve karton kullanarak harikalar yaratýyor. Yüz binlerce kibrit çöpünü birleþtiren Sezer, harika devasa maketler yaptý. Yaptýðý maketlerin ilgi çektiðini ve alýcý bulduðunu da anlatan sanatçý, büyüklüðüne ve yapýmýndaki detaylandýrmaya göre eserlerinin 100 ile 500 TL arasýnda fiyatlara alýcý bulduðunu söylüyor. (Haber ve fotoðraflar: Harun Uçar) Rum sporseverler Ercan'dan gittiler n RUMLAR 2010'UN BAÞINDAN BU GÜNE KADAR KKTC'DEKÝ OTEL KONAKLAMALARI, KUMARHANE HARCAMALARI VE TÜRKÝYE'YE GÝTMEK ÝÇÝN ALDIKLARI BÝLETLERE KREDÝ KARTLARIYLA 4 MÝLYON EURO'DAN FAZLA PARA ÖDEDÝ Rum sporseverlerin, þu an Türkiye'de gerçekleþtirilmekte olan 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý karþýlaþmalarýný izlemek amacýyla Ercan Havaalaný'ndan Türkiye'ye gittikleri ifade edildi. Bu durumun, Rum polisinin elinde bulunan bilgiler, ayný zamanda satýn alýnan elektronik biletlerden ortaya çýktýðýný yazan Fileleftheros gazetesi, Rumlara ait yerel kredi kartlarý tarafýndan KKTC'de yapýlan harcamalarýn ayný zamanda Rum makamlarýnýn edindiði bilgilerin, bir miktar Kýbrýslý Rum'un Yunanistan'ýn da katýldýðý basketbol þampiyonasýný izlemek üzere Atina üzerinden deðil, doðrudan Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gittiklerini ortaya çýkardýðýný belirtti. Rumlarýn ve diðer þahýslarýn, Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gidiþlerinin tatil dolayýsýyla Aðustos ayýnda artýþ gösterdiðini kaydeden gazete, "JCC" þirketinin verilene dayanarak, sadece Aðustos ayýnda KKTC'de yaklaþýk 100 milyon Euro'luk bilet satýþý gerçekleþtirildiðini, bunun ise neredeyse 600 yolcuya denk geldiðini ifade etti. Gazete, bu ödemelerin kredi kartlarýyla yapýldýðýný belirttiði haberinde, Rumlarýn çoðunluðunun Ýstanbul'a veya Antalya'ya gitmeyi tercih ettiklerini ekledi. Öte yandan, Aðustos ayýnda Rumlarýn KKTC'deki otellerde yaptýklarý harcamalarda da artýþ gözlemlendiðini yazan gazete, Rumlar tarafýndan Aðustos ayýnda KKTC'deki otellere kredi kartlarýyla 221 bin 448 Euro ödendiðini belirtti. KKTC'deki kumarhanelerde yapýlan harcamalarýn da neredeyse ayný düzeyde seyrettiðini yazan gazete, kredi kartlarýyla kumarhanelerde 122 bin 42 Euro harcandýðýný ifade etti. Gazete, 2010 yýlýnýn baþýndan bugüne kadar Kýbrýslý Rumlar tarafýndan; KKTC'deki otellerde konaklamak için bir buçuk milyon Euro, kumarhanelerde 1 milyon 468 bin 925 Euro, Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye gitmek için satýn alýnan biletler içinse bir milyon 200 bin Euro ödendiðini belirtti. Gazete, Rumlarýn otel konaklamalarý, kumarhaneler ve uçak biletleri için ödedikleri toplam miktarýn yýlýn baþýndan bugüne kadar toplam 4 milyon 200 bin Euro olduðunu, öte yandan tüm bu harcamalarýn kredi kartlarýyla yapýldýðýný da ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MAFYANIN YANINDA YER ALDILAR Girne Kapýsý'ndan Sarayönü'ne doðru yürüyordum. Dikilitaþ'ýn çevresinde bir kalabalýk, bir kaynaþma olduðunu farkettim uzaktan. Yaklaþtým... Ellerinde pankart taþýyan insanlar doldurmuþ meydaný. Yer yer KKTC ve Türkiye bayraklarý da vardý. Biraz daha yaklaþýnca bazý sendikalarýn isim yaftalarýnýn Dikilitaþ'ýn etrafýna dizili olduðunu gördüm. Ýlk baþta Yeni Kýbrýs Partisi göze çarpýyor. Yanýnda KTAMS, KTOEÖS, Kamu-Sen, Güç- Sen, Koop-Sen var. Sýra sýra dizilmiþ kocaman isim yaftalarý. Neler olduðunu anlamaya çalýþýrken... Sendikacýlarýn ellerindeki pankartlara takýlýyor gözüm. Yaklaþýp okumaya çalýþýyorum. Bugüne kadar hiçbir mitingde görmediðim pankartlar, sloganlar... "Ýsmet abi, yalnýz deðilsin" "Biz Afrika'nýn çemberinden deðil, FELEÐÝN çemberinden geçeriz" "Sonuna kadar yanýndayýz Ýsmet abi" "Bul buluþtur, ne yap yap bizi uyuþtur" "Afrika her türlü çamurunu toplasýn gelsin... Dönersek kahpeyiz FELEK yolunda bir azimetten..." "Kurtar bizi Ýsmet abi Afrika denen illetten" "FELEK yaþasýn Afrika utansýn" Pankartlarý okudukça baþým dönüyor... Gözlerim kararýyor... Tepemden aþaðýya soðuk soðuk terler dökülüyor. Midemde feci bir bulantý. Tam da bir köþeye çekilip midemde ne varsa çýkarýrken... Kan ter içinde, öðürerek uyandým. Ellerimi zonklayan þakaklarýma götürüp etrafýma bakýndým. Odamdayým iþte... Yataðýmda... Sessizliðin sesinden baþka hiçbir ses yok gecenin sülsanýnda. Ne Sarayönü... Ne Dikilitaþ... Ne o düþman düþman bakýp beni linç edecekmiþ gibi üzerime yürüyem gözler... Ne de o kâbus gibi pankartlar... Hiçbirinden eser yok. Gördüklerimin hepsi çok kötü bir rüyaymýþ meðer. Derin bir nefes aldým o an. Ama gördüklerim o kadar dehþet vericiydi ki... Etkisi sabaha kadar sürdü. Ne kadar uðraþtýysam yeniden uykuya dalmam mümkün olmadý. 35 sendikadan oluþan Sendikal Plâtform oturup tartýþmýþ. Devletin en yüksek makamlarýna kadar sýzan uyuþturucu mafyasýna karþý giriþtiði mücadelede Afrika gazetesine destek verelim mi vermeyelim mi? 35 sendikadan sadece 4 sendika destek verilmesine evet demiþ. Afrika'ya yapýlan tüm tehditleri kýnayan bildiriyi de bu dört sendika imzalamýþ sadece. KTÖS... DAÜ-SEN... TIP-ÝÞ... Ve DAÜ-BÝR-SEN... Desteðe ve tehditleri kýnamaya da karþý çýkmýþ geriye kalanlar. Ve mafya çetelerine, toplumumuzu her alanda zehirleme yolunda yeþil ýþýk yakarak, sonuna kadar mafyanýn yanýnda olacaklarý mesajýný vermiþler! Yarýn toplanýp, mafyaya karþý sürdürdüðü mücadele ve "karalama" kampanyasýný kýnamak için Afrika'nýn kapýsýna bir de siyah çelenk býrakýrlarsa hiç þaþmayýn! Korkunun ecele faydasý yok belki... Ama mafyözleþmeye var!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı