4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI"

Transkript

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal, hizmet ve yapım ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu, Kanunun ikinci maddesinde sayılan idarelerin her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulayacakları prosedürleri ayrıntılı olarak belirleyen bir usul kanunudur. Kamu idareleri, yapacakları ihalelerini bu Kanunda yer alan usullere göre sonuçlandıracaklardır. Bu Kanunda ihale; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak tanımlanmıştır. İdareler, yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İhale işlemleri dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Zira bu sürecin iyi yönetilememesi hukuki ve cezai sorumlulukları netice verebilmektedir. Bu nedenle kanun koyucu, ihale sürecinin bir komisyon marifetiyle yürütülmesini uygun görmüştür. İdarelerde ihale sürecini yürütmekle görevlendirilen komisyonlar ihale komisyonlarıdır. Bu makalemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinde düzenlenen ihale komisyonları ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. 195 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre Oluşturulan İhale Komisyonları 1. İHALE KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İhale komisyonları, Kamu İhale Kanununun uygulanması konusunda çok önemli görevler üstlenmektedir. Bu komisyonlar, Kanunda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakılmasını sağlayan yani ihale ile ilgili işlemleri yürüterek ihaleyi gerçekleştiren komisyonlardır. İhale komisyonları ile ilgili düzenlemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinde yer almaktadır. Dolayısıyla ihale komisyonlarının oluşumu, çalışmaları ve karar alma süreçleri bu maddede düzenlenmektedir Sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonları başlıklı 6 ncı maddesinde ihale komisyonları ile ilgili olarak: İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. (Değişik: 4964 / 5) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. hükmüne yer verilmiştir. Kanunun ihale komisyonları ile ilgili 6.ncı maddesinin gerekçesinde ise; Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. İhale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesi mümkündür. İhalesi yapılacak her iş için görevlendirilecek ihale komisyonlarında, komisyonların eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye belirlenmesi de öngörülmüştür. İhale işlem dosyasında yer alan belgelerin ihale öncesinde incelenmesini sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneğinin ihale komisyonu üyelerine verilmesi gerekli görülmüştür. İhalenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, komisyonun eksiksiz toplanması öngörülmüş ve çalışma esasları belirlenmiştir. açıklamaları yapılmıştır. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin gerekçesinde de; kamu hizmetlerinin aksamaması açısından ihale komisyonlarında diğer kuruluşlardan eleman görevlendirme imkanı, uzman olmayan personeli de kapsar biçimde genişletilmektedir. denilmektedir. 2. İHALE KOMİSYONLARININ OLUŞUMU 2.1 İhale Yetkilisi Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonlarını oluşturma görevi ihale yetkilisine aittir. Kanunda ihale yetkilisi İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak tanımlanmıştır. İhale yetkilisi, idarede çalışan görevlilerden biri ihale komisyonu başkanı olmak üzere iki kişinin de işin uzmanı olması şartıyla en az dört kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımı ile belirlenecek en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu belirleyecektir. İhale yetkilisi, ihale komisyonu üyelerini belirlerken, belirlediği üyelerden hangisinin ihale komisyonu başkanı olacağını da ayrıca belirtecektir. İhale yetkilisi durumundaki kişi veya kurul üyelerinin ihale komisyonuna üye seçilmeleri mümkün değildir. Yani ihale yetkilisi unvanı ile ihale komisyonu üyeliği bir kişi üzerinde birleşemez. İhale yetkilisinin ihale komisyon kararlarını onaylamak ya da iptal etmek yetkisine sahip olduğu ve idareye yapılan şikâyetleri incelemekle görevli olması nedeniyle aynı zamanda ihale komisyonu üyesi olması mümkün değildir. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda kurul üyeleri ihale komisyonlarında görev alamazlar. 196 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Erdoğan DEDEOĞLU 2.2 İhale Komisyonlarının Kurulma Zamanı Kanunda ihale yetkilisi tarafından kurulacak olan ihale komisyonunun ne zaman kurulacağı konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneğinin, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verileceği belirtilmiştir. Bu hükümden hareketle en geç ilan ve daveti izleyen üç gün içinde ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonunun kurulması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu düşüncemizi teyit eder nitelikteki Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.Z-480 sayılı kararında da 4734 sayılı Kanun un 6.ncı maddesi hükmü uyarınca, ihale komisyonunun ihale ilanının yayımlanmasından sonra en geç üç gün içinde kurulması gerekmekte iken, bu zorunluluğa uyulmayarak ihale komisyonunun ilan tarihinden 35 gün sonra kurulması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir denilmektedir. İhale komisyonlarının daha önce de kurulması mümkündür. 2.3 İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Üye Sayısı Kanun a göre ihale komisyonları en az beş kişiden oluşacaktır. Ancak tek sayıda olmak şartıyla üye sayısı istenildiği kadar (7,9,11,13 gibi) artırılabilir. İhale komisyonunun tek sayıda kişiden oluşturulmasının amacı oyların eşitliği ihtimalini ortadan kaldırarak ihale komisyonunun karar alamaz duruma düşmesini önlemektir. Kısaca ihale komisyonu çift sayıda kişiden oluşturulamaz. Nitekim Kamu İhale Kurulu 2007/UY.Z-2647 sayılı kararında İhale komisyonunun 6 asil ve 6 yedek kişiden oluşturulması ve ihale komisyon tutanakları ile ihale komisyon kararında 6 kişinin imzasının bulunmasını ihalenin iptal sebebi olarak değerlendirmiştir. 2.4 İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek İşin Uzmanı Personel Kanuna göre ihale yetkilisi, idarede çalışan görevlilerden biri ihale komisyonu başkanı olmak üzere iki kişinin de işin uzmanı olması şartıyla en az dört kişi ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımı ile belirlenecek en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu belirleyecektir. Görüleceği üzere ihale komisyonunda iki tane işin uzmanı olan kişiye görev verilmesi gerekmektedir. Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, ihale komisyonunun muhasebe ve mali işlerden sorumlu personeli dışındaki diğer üyelerinin ihale konusu işin uzmanı olması gerekmektedir. İhale komisyonunda yer alması zorunlu olan ihalesi yapılacak işin uzmanı konusunda Kanunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. İhale yetkilileri, ihale komisyonlarına, uzman olarak, eğitim seviyesi, mesleki tecrübe gibi hususları göz önüne alarak yeterli gördükleri personelleri görevlendirebileceklerdir. İhale komisyonunda görevlendirilecek işin uzmanı sayılan kişilerin, ihale konusu işin niteliğine göre belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin inşaat işlerinde inşat mühendisi veya teknikeri ya da teknisyeni, makine teçhizat alımlarında makine mühendisi veya teknikeri ya da teknisyeni uzman olarak görevlendirilebilecektir. İhale konusu işin niteliğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin işin uzmanı olarak ihale komisyonlarında görevlendirilmeleri mümkündür. Yerine göre ihale konusu olan işten anlayan olması da yeterli sayılabilir. Teknik değerlendirme gerektirmeyen mal ve hizmet alımlarında ise ihtiyaç bildiren birimde çalışan personel arasından tecrübesine ve yeteneğine güvenilen kişilerin ihale yetkilileri tarafından işin uzmanı sıfatıyla ihale komisyonlarında görevlendirilmelerinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Nitekim Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-2174 sayılı kararında Şikayet konusu işlerin PVC doğrama yapım işi olduğu dikkate alındığında, işin kapsamının çok teknik ağırlığı olmadığı, basit bir yapım işi niteliğinde olduğu düşünüldüğünden, ihale komisyonunda işin uzmanı sıfatında inşaat mühendisi veya mimar olmamasının Kanunun 6.ncı maddesinin ihlal edildiği anlamına gelmediği sonucuna varılmıştır. Çünkü görevlendirilen ihale komisyonunda teknik vasfı uzman olarak iki adet tekniker bulunmaktadır. Bu husus da mevzuata aykırı bulunmamıştır. denilmektedir. 2.5 İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Maliye Personeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinin 5436 sayılı Kanunla değişmesinden önce ihale komisyonlarına genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun diğer idarelerde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılması gerektiği yönünde hüküm bulunmakta idi. Yapılan değişiklik ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ihale komisyonlarına Maliye Bakanlığı mensubu olan maliye memurunun katılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve bunlar için de diğer idarelerde olduğu gibi kendi bünyelerindeki muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılması öngörülmüştür. Böylece söz konusu idarelerde de ihale komisyonlarına maliye temsilcisi bir üyenin değil ihaleyi yapan idarenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelinin katılması gerekmektedir. Söz konusu idarede bu nitelikte bir personel yoksa Kanun kapsamındaki diğer idarelerden aynı niteliklere sahip bir personelin görevlendirilmesi mümkündür. 197 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre Oluşturulan İhale Komisyonları İhale komisyonunda görevlendirilecek maliye personelinin sorumluluk alabilecek bir kadro ve unvana sahip personel olmasına özen gösterilmesinde fayda vardır. İhale komisyonuna asil olarak katılacak maliye memuru yerine seçilecek yedek üyenin de yine aynı niteliklere sahip maliye memuru olması gerekmektedir. İhale komisyonunda muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel bulunması zorunludur. Nitekim Kamu İhale Kurulu 2007/UY.Z-4185 sayılı kararında incelenen ihalede, ihale komisyonunda muhasebe ve mali işlemlerden sorumlu bir personelin yer almadığı, böylece ihale komisyonunun Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmadığı görülmüştür. İhale komisyonunun Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmaması ihalenin iptalini gerektirmektedir demiştir. Kurulun 2008/UH.Z-926 sayılı kararı da aynı mahiyettedir Kanunda ihale komisyonlarında görevlendirilecek muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelin taşıması gereken nitelikler konusunda herhangi bir açıklık bulunmadığı görülmektedir. Yapılan düzenlemede sadece muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel denilmektedir. Bu ifadeden, ihale komisyonunda görevlendirilecek maliye personelin mali sorumluluk yüklenen ve hesap verme sorumluluğu bulunan personel arasından seçilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim Kamu İhale Kurulunun konuya ilişkin açıklamalar getiren 2006/DK.D-69 sayılı kararında da; a) Harcama birimlerinde ödeme emri (tahakkuk müzekkeresi ve verile emri) tanzim eden personelden muhasebe veya mali işlerle sorumlu sıfatıyla görev yapan personel ile mutemetlik görevinin yürütüldüğü tahakkuk birimlerinde muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelin, b) Tedarik sürecinde yer alan mal saymanlıklarında muhasebe veya mali işlerle ilgili olarak görevli personelden sorumlu sıfatıyla görev yapanlar ile harcama biriminin lojistik birimlerinde muhasebe veya mali işlerle ilgili olarak görevli personelden sorumlu sıfatıyla görev yapanların, c) 5018 sayılı Kanun kapsamında olmamakla birlikte 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan birimlerin muhasebe veya mali faaliyetlerini yürüten personelden sorumlu sıfatıyla görev yapanların, d) 4734 sayılı Kanuna tabi başka bir idarenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelinin, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonuna üye olarak görevlendirilebileceği. sonucun a varılmıştır. 2.6 İhale Komisyonlarına Diğer İdarelerden Üye Görevlendirilmesi İhale komisyonunda görevlendirilecek personelin esas olarak ilgili idare personeli olması gerekmektedir. Ancak ihaleyi yapan idarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki diğer idarelerden komisyona üye alınabilecektir. Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği belirtilmiştir. Asıl olan ihale komisyonu üyelerinin ihaleyi yapan idare personeli arasından seçilmesidir. Ancak ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde başka idarelerden de komisyona üye seçilmesi mümkündür. Kısaca komisyonunun eksik kalan üyelikleri için diğer kurumlardan üye seçilmesi yoluna gidilecektir. 2.7 İhale Komisyonlarında Görevlendirilecek Yedek Üyeler İhale komisyonlarında asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ihale komisyonu toplantısına katılamaması durumunda bunların yerine komisyona katılmak üzere aynı sayıda yedek üyenin de belirlenmesi gerekmektedir. İhale komisyonu üyeliğine seçilecek yedek üyelerin asil üyelerin yerine katılacakları düşünüldüğünde bunlarında asil üyelerle aynı nitelik ve özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonuna seçilecek yedek üyelerin de ihale yetkilisi tarafından belirlenmesi gerekmektedir. İhale komisyonundaki üyelerin her birinin farklı görevleri bulunduğundan her bir asil üyenin yerine aynı niteliklere sahip bir de yedek üye belirlenmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yedek üye olarak görevlendirilecek sayıda ve nitelikte personel olmaması durumunda diğer idarelerden yedek üye görevlendirilmesi yapılabilir. İhale komisyonuna seçilecek yedek üyelerin sayı olarak ihale komisyonuna seçilen asil üyelerin adedi kadar olması gerekmektedir. Asil üyelerin yıllık izin, rapor, geçici görev gibi nedenlerle görevleri başında bulunamamaları durumunda yerlerine yedek üyeler komisyon üyesi olarak toplantıya katılacaklardır. Bu nedenle yedek üyelerin asil üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle asil üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhale komisyonunda görevlendirilecek yedek üyelikler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-3701 sayılı kararında İhale komisyonunun oluşturulmasına ilişkin Olur un mevzuatta öngörüldüğü 198 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Erdoğan DEDEOĞLU şekilde asıl ve yedek üyelerin isim olarak belirtilmek suretiyle oluşturulmadığı ve Olur da asıl ve yedek üye olarak ismi yer almayan iki kişinin üye sıfatı ile toplantılara katılmasının mevzuata aykırı olduğu görüldüğünden bu husus ihalenin iptalini gerektirmektedir. denilmektedir. Kurulun 2007/UH.Z-4273 sayılı kararında da özetle İhale komisyonunda görevlendirilen asil üyelerin toplantıya katılamamaları halinde yerlerine yedek üyelerin katılması gerekmekte olup, asil veya yedek üye olarak ihale komisyonunda görevlendirilmeyen kişinin üye sıfatı ile toplantılara katılmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir. 3. İHALE KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ TEREDDÜTLÜ BAZI HUSUSLAR 3.1 Bütün ihaleler için tek bir ihale komisyon kurulması mümkün müdür? Bütün ihaleler için tek bir ihale komisyon kurulması ve tüm ihalelerin bu komisyon tarafından yapılmasının mümkün olup olmadığı konusunda maddede bir açıklık bulunmamakla birlikte maddenin gerekçesinde ihalesi yapılacak her iş için bir ihale komisyonu kurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle ihale yetkilisi her ihale için ayrı bir ihale komisyonu oluşturmalıdır. Ancak bu durum bir komisyonda görev alan üyelerin başka bir ihale komisyonunda da görev almalarına engel teşkil etmez. 3.2 İşçi ve sözleşmeli personelin ihale komisyonunda görev alması mümkün müdür? Kanunda, ihale komisyonlarında görev alacak kişilerle ilgili olarak ilgili idare personeli ifadesine yer verilmiş olduğundan, memur personelin yeterli sayıda ve nitelikte bulunmadığı durumlarda, acaba idarelerde çalışan işçi ve sözleşmeli personelin de ihale komisyonlarında görev almaları mümkün müdür? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ihale komisyonlarında görev alacak kişilerle ilgili olarak ilgili idarenin memuru ifadesine yer verilmiş iken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ilgili idarenin personeli ifadesine yer verilerek kapsam genişletilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlarla birlikte işçiler ve sözleşmeli personel eliyle de yürütüleceği belirtilmektedir. Bu hükümlere göre, kamu kurumlarında çalışan işçiler ve sözleşmeli personelin de ihale komisyonlarında memurlarla birlikte görev almalarının mümkün olduğu düşünülmektedir. Ancak ihale komisyonuna üye seçerken öncelik memurlara verilmelidir. Komisyon için kurumda yeterli sayıda memur personel bulunmaması halinde işçiler ve sözleşmeli personel arasından görevlendirilme yapılmalıdır. 3.3 İhale komisyonu üyelerinin işin kontrol teşkilatında ve muayene kabul komisyonunda görev alması mümkün müdür? İhale komisyonu üyelerinin söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatında veya muayene kabul komisyonlarında görevlendirilmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, objektif olamayacakları için o sözleşme sonucunda hizmet alımları veya yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonlarında görev alamazlar. Yani bir kişinin aynı işte hem kontrol eden hem de kabul eden konumunda olması uygun görülmemektedir. 3.4 Seçimle gelen il encümeni ve belediye encümeni üyelerinin ihale komisyonlarında görev almaları mümkün müdür? İl özel idarelerinde ve belediyelerde görev yapan seçilmiş encümen üyelerinin de ilgili idare personeli olmamaları nedeniyle ihale komisyonlarında görev almaları mümkün değildir. Ancak idare personeli niteliğindeki atanmış encümen üyelerinin ihale komisyonlarında ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilmeleri mümkündür. 3.5 Geçici işçiler ve açıktan vekil olarak atananlar ile idare bünyesinde çalışan şirket elemanlarının ihale komisyonlarında görev almaları mümkün müdür? İdarelerde çalışan geçici işçiler ve açıktan vekil olarak atananlar ile idareler bünyesinde görev yapan ve ihale ile hizmet satın alması şeklinde çalıştırılan şirket elemanlarının ilgili idare personeli olarak kabul edilmeleri mümkün bulunmadığından, bu durumdaki kişilerin ilgili idarelerin ihale komisyonlarında görevlendirilmeleri de mümkün değildir. Nitekim Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1605 sayılı kararında özetle İhaleyi yapan idarede nitelik ve nicelik itibariyle yeterli sayıda 657 sayılı Kanuna tabi personel olmasına rağmen geçici ve açıktan vekil personelden ihale komisyonu oluşturulmasının doğru bir uygulama olmadığı açıktır. denilmiştir. 3.6 İhale komisyonlarına yardımcı olmak üzere farklı adlar altında ilave komisyonlar kurulması mümkün müdür? Kanunun 6 ncı maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırmasının yapılamayacağı, bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. 199 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre Oluşturulan İhale Komisyonları Uygulama yönetmeliklerinde de ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında herhangi bir komisyon kurulamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle ihale komisyonunun görev ve yetki alanına giren konularda başka adlar altında komisyonlar kurulması mümkün değildir. 4. İHALE KOMİSYONLARININ TOPLANTI, KARAR VE SORUMLULUĞU: Kanunun 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Yani tüm üyelerin toplantıya katılması gerekmektedir. İhale komisyonu kararları çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamazlar. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan ihale komisyonu üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonu tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Konuya ilişkin Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-3697 sayılı kararında özetle ihale komisyonu kararlarının oybirliği ile alınmasının zorunlu olmadığına karar verilmiştir. Kurulun 2007/UH.Z-115 sayılı kararında da özetle ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların komisyon başkan ve üyeleri tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanması gerektiği aksi durumun mevzuata aykırı olduğuna karar verilmiştir. Maddede ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin oy ve kararlarından sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Bu hüküm uyarınca oybirliği ile verilen kararlarla ilgili bir sorumluluk doğması halinde başkan ve üyeler hep birlikte sorumlu olacaklardır. Oy çokluğu ile alınan kararlarda sorumluluğu gerektiren bir hususun ortaya çıkması durumunda ise, komisyon başkan ve üyeleri müstakil olarak oy ve kararlarından sorumlu olacaklardır. SONUÇ Kamu idareleri her türlü mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını ihale yoluyla temin etmekte ve bu yolla piyasaya önemli ölçüde kaynak aktarmaktadırlar. Bu kaynak aktarımı bir nevi piyasa ekonomisine müdahale niteliği de taşımaktadır. Kamu ihtiyaçlarının temininde ve kaynak aktarımı suretiyle piyasa ekonomisinin düzenlenmesinde önemli fonksiyon üstlenen kamu ihaleleri çok hassas ve dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olup, kanun koyucu önemine binaen bu sürecin özel olarak oluşturulacak ihale komisyonları tarafından yürütülmesini öngörmüştür. Zira bu sürecin iyi yönetilememesi kaynak israfına yol açmakta, hukuki ve cezai sorumluluklar gerektirmektedir. Bu nedenle ihale yetkilileri tarafında ihale komisyonları oluşturulurken azami dikkat gösterilmeli ve ihale komisyonu üyeleri özenle seçilmelidir. Oluşturulan ihale komisyonları da ihale sürecinde çok dikkatli ve hassas davranmalı, Kanunda belirlenen ilke ve kuralların dışına çıkmamalıdırlar. 200 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334

T.C. DANıŞTAY BiRiNCi DAiRE. Esas No : 2008/1444 Karar No : 2009/334 Belediyede veya il özel idaresinde çalışan daimi işçinin, aynı belediyede meclis üyesi veya aynı il özel idaresinde il genel meclisi üyesi olarak görev yapıp yapamayacağı hususunda düşülen duraksamanın

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı