İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) The Relationship Between The Internet Use And Educational Level of Individuals Who Connect To Internet From Internet Cafes Bünyamin ATICI Abdullah DİKİCİ Özet Gün geçtikçe yaygınlaşan internet kafeler, bireylerin internete erişimde bulunmalarını sağlayan önemli yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet kafelerin hızla yaygınlaşması, aynı zamanda, bireylerin bu yeni ortama olan taleplerini de göstermektedir. Bu noktada, internet kafelere giden bireylerin ve bu ortamın farklı açılardan değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada, internet kafelere giden bireylerin öğrenim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişki ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Kafe, İnternet Teknolojileri, Bilgiye Erişim. Abstract Internet Cafe is a place which get to the people internet access. The internet cafes are growing fastly, because demands of people who want to access internet. In this point, to evaluate this new medium in different aspects is too important. In this article, we discuss the relationship between the education level and the purposes of the people who access to internet from internet cafes. Keywords: Internet, Internet Cafe, Internet Technologies. Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniv. T.E.F. Eğitim Bilimleri Bölümü.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 1.Giriş İnternet kafeler, internet bağlantısı bulunan bilgisayarların kurulu olduğu ve internet kullanımının yanı sıra, bilgisayarlarda oyun oynama, yazıcı servisi, temel bilgisayar kullanımı (yazı yazma, tablo yapma) vb. hizmetlerin sunulduğu ortamlar olarak tarif edilebilir (Gökcol, 2000a). İnternet kafeler, tüm dünyada olduğu gibi, özellikle, ülkemizde de bireylerin internetle tanışmasını sağlayan mekanlar olarak düşünülebilir. Gökçol un da (2000b) belirttiği gibi, bir bilgi ve iletişim teknolojisi olan internet, ülkemizde daha çok "boş zaman geçirme ve eğlenme" aracı olarak kişisel kullanıcılara tanıtılmıştır. Bu noktada, internetin en önemli yararı olarak ele alınabilecek bilgiye ulaşma ve bilgiyi etkili bir biçimde kullanma özelliğinin, ülkemiz açısından yeterli olduğu söylenemez. Bir diğer önemli noktada, internet kullanımını yaygınlaştıran ve interneti kitlelere tanıştıran internet kafelere giden bireylerin internet i kullanma amaçları ile eğitim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İnternet kafelerin yaygınlaşması, bir yandan, internet kullanıcı sayısının artmasına neden olurken, diğer yandan, bu artışın yaş, sosyal sınıf ve demografik özelliklere göre de değişmesine yol açmaktadır. Örneğin, IBS Araştırma ve Danışmanlık'ın, 2000 yılında Türkiye'de internet kullanıcıları hakkında yaptığı araştırma, 1999 yılında yüksek gelir grubuna dahil bireylerin bilgisayar sahibi olduğunu ve internetten yararlandığını ve ancak son zamanlarda internet kafelerin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı kitlesinin de büyüdüğünü göstermektedir ( Bu araştırma sonucuna göre, internet kafelerin bütün toplumsal kesimlere açık olması sayesinde hem gençler, hem de daha düşük gelir seviyesine sahip kişiler, internet kullanıcıları arasına katılabilmiştir. Ayrıca, yine aynı araştırmaya göre, internete olan ilgi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde oldukça artmış bulunmaktadır. IBS'nin internet araştırmaları çerçevesinde, internet servis sağlayıcılar ve bilgisayar distribütörleri ile yapılan görüşmeler, Türkiye'nin doğusunda bilgisayar satışlarının ve internet'e bağlanma eğiliminin ciddi biçimde arttığını göstermektedir. Ayrıca, IBS Araştırma ve Danışmanlık tarafından, 2000 yılı başından itibaren sürdürülen araştırmalara göre, internet kafelerin yaygınlaşması ve bedava internet erişimi sağlayan bilgisayar kampanyaları kullanıcı sayısını yüzde 609 oranında artırmıştır. Son verilere göre, kullanıcı sayısının 3.7 milyonu bulduğu tahmin edilmektedir. Bu sonuçlara göre, 1999 yılından bu yana önemli artış gösteren internet kafe alışkanlığına paralel olarak kullanıcı sayısı da dikkat çekici biçimde yükselmiş bulunmaktadır. Son kullanıcı araştırmalarında, rastlantısal yönlendirme metodolojisini kullanan IBS, araştırmasını Türkiye'nin 7 ilinde, 4 ayda bir, internet kullanıcılarının evlerine giderek yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirmiştir 130

3 İnternet Kafelere Giden Bireylerin... ( Haziran ve Kasım 2000 aylarında gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları, Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1. İnternet Kullanıcılarının İnternete Erişimde Bulundukları Yerler Sonuçlar Haziran Kasım Ev %52 %36,5 İnternet Kafe %27 %44,9 İşyeri %26,4 %34,7 Diğer Mekanlar %9 %18,1 Kaynak: Bu sonuçlar, internete erişimde bulunma açısından internet kafelere artan ilgiyi de göstermektedir. Ayrıca, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyon Raporu da, sosyal anlamda internet erişiminin yaygınlaştırılabilmesi için, internet kafelerin önündeki yasal engellerin kaldırılması gerektiğini bir öneri olarak ortaya koymaktadır ( 2. Araştırmanın Amacı Araştırmanın genel amacı, internet kafelere giden bireylerin eğitim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu açıdan, internet kafelere giden bireylerin, eğitim düzeyleri ile bilgi edinme, eğlence, boş zamanları değerlendirme vb. interneti kullanma amaçları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır Araştırmanın Alt Amaçları Yukarıdaki genel amaçlar doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır: 1. İnternet kafelere giden bireylerin eğitim düzeylerini belirlemek. 2. İnternet kafelere giden bireylerin meslek, cinsiyet, internet kullanımı vb. açılardan profilini belirlemek. 3. İnternet kafelere giden bireylerin eğitim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek. 3. Evren ve Örneklem Bu araştırma, eğitimöğretim yılında, Elazığ ilinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Elazığ il merkezinde faaliyet gösteren 58 internet kafe 131

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni ise, Elazığ il merkezinde faaliyet gösteren 8 internet kafeden oluşmaktadır. 4. Veri Toplama Araçları Araştırmada kullanılan temel veri toplama aracı, internete kafelere giden bireylerin öğrenim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere geliştirilmiş olan ve toplam 20 maddeden oluşan ankettir. Geliştirilmiş olan anket, internet kafelere giden toplam 200 kişiye dağıtılmış, ancak bunlardan 144 tanesi geriye dönmüştür. 5. Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, araştırmaya katılanların öğrenim düzeyleri, iş durumları, interneti kullanma süreleri, internete erişim durumları vb. öğelere ilişkin elde edilen sonuçlar üzerinde durulmaktadır Araştırmaya Katılanların Öğrenim Düzeyleri ve İş Durumları Araştırmaya katılanların yüzde 2.8 i ilköğretim, yüzde 16.7 si ortaöğretim, yüzde 71.5 i yükseköğretim ve yüzde 9.0 ı yüksek lisans düzeyinde bulunmaktadır. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 80.5 i yükseköğretim ve yüksek lisans düzeyindedir. Bu durum, araştırmaya katılanların öğrenim düzeyi açısından yüksek bir düzeye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılanların iş durumlarına bakıldığı zaman ise, internet kafelere giden bireylerin büyük çoğunluğunu (%81.3) öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 7.7 si esnaf-serbest meslek, yüzde 4.2 si işsiz, yüzde 5.6 sı devlet memuru ve yüzde 0.7 si işçidir. Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Öğrenim Düzeyleri ve İş Durumları Öğrenim Düzeyi İş Durumları İlköğretim Esnaf- Serbest Meslek Ortaöğretim İşsiz Yükseköğretim Öğrenci Yüksek Lisans Devlet Memuru İşçi Toplam Toplam

5 İnternet Kafelere Giden Bireylerin Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Süreleri ve İnternete Erişim Durumları Tablo 3 te, araştırmaya katılanların interneti kullanma süreleri ve internete erişim durumları ile ilgili veriler verilmiştir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 8.3 ü 1-6 ay, yüzde 6.3 ü 7-11 ay, yüzde 52.1 i 1-2 yıl, yüzde 40 ı 3-5 yıl ve yüzde 3.5 i 6 yıldan fazla interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu veriler, araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun interneti kullanma sürelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılanların, internet kafe lerin yanısıra internete erişim durumlarına bakıldığı zaman, yüzde 22.2 sinin ev, yüzde 4.2 sinin işyeri, yüzde 11.8 inin ev-işyeri ve yüzde 60.4 ünün sadece internet kafeleri kullandığı görülmektedir. Bu veriler, araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun (%60.4), internete sadece internet kafeleri kullanarak eriştiğini göstermektedir. Ev ve işyerinden internet erişiminde bulunanların da, internet kafeleri kullandığı görülmektedir. Bu durum, internet kafelerin internete erişim açısından önemini de ortaya koymaktadır. Çünkü, verilerden ev ve işyerinden internete erişimde bulunan bireylerin de internet kafeleri kullanma gereksinimi duydukları ortaya çıkmaktadır. Tablo 3. Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Süreleri ve İnternete Erişim Durumları Süre Erişim 1-6 ay Ev ay İşyeri yıl Ev-İşyeri yıl İnternet Kafe yıldan fazla Toplam Toplam Araştırmaya Katılanların Bilgisayar-İnternet te Harcadıkları Zamana İlişkin Düşünceleri Araştırmaya katılanların, bilgisayar ve internet te harcadıkları zamana ilişkin düşünceleri Tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4 e göre, araştırmaya katılanların, yüzde 43.1 i bilgisayar ve internet te çok fazla zaman harcadığını düşünmezken, yüzde 13.9 u çok fazla ve yüzde 41.7 si kısmen zaman harcadığını düşünmektedir. 133

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Bilgisayar-İnternet te Harcadıkları Zamana İlişkin Düşünceleri Evet Hayır Kısmen Toplam Araştırmaya Katılanların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler Tablo 5 de, araştırmaya katılanların cinsiyetine ilişkin bilgiler verilmiştir. Araştırmaya katılanların, yüzde 11.8 i bayan ve yüzde 88.2 si erkektir. Bu sonuçlar, internet kafelere giden bireylerin, büyük bir çoğunluğunun erkek olduğunu göstermektedir. Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler Cinsiyet Kız Erkek Toplam Araştırmaya Katılanların İnternet Bağlantısı ve Bilgisayara Sahip Olma Durumları Araştırmaya katılanların internet bağlantısı ve bilgisayara sahip olma durumları, Tablo 6 da verilmiştir. Araştırmaya katılanların, yüzde 47.9 u bilgisayarı olduğunu ve yüzde 51.4 ü ise bilgisayarı olmadığını belirtmiştir. Yine, araştırmaya katılanların yüzde 32.6 sı internet bağlantısına sahip iken, yüzde 66.7 si internet bağlantısına sahip bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin, yüzde 47.9 unun bilgisayarı ve yüzde 32.6 sının internet bağlantısı olduğu halde, bu bireylerin internet kafeleri kullanmaları dikkat çekmektedir. Tablo 6. Araştırmaya Katılanların İnternet Bağlantısı ve Bilgisayara Sahip Olma Durumları Bilgisayarı olan İnternet bağlantısı olan Bilgisayarı olmayan İnternet bağlantısı olmayan 6 % 66.7 Toplam Toplam

7 İlişkin Veriler İnternet Kafelere Giden Bireylerin Araştırmaya Katılanların Haftada Kaç Saat İnternete Bağlandıklarına Tablo 7 de, araştırmaya katılanların haftada kaç saat internete bağlandıklarına ilişkin veriler görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 13.9 u 0-1 saat, yüzde 11.8 i 2-4 saat, yüzde 24.3 ü 5-6 saat, yüzde 13.2 isi 7-9 saat, yüzde 17.4 ü saat, yüzde 13.2 si saat ve yüzde 4.9 u 40 saat üzeri internete bağlandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%80.6) 0-1 saat ile saat arasında internete bağlanmaktadır. Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Haftada Kaç Saat İnternete Bağlandıklarına İlişkin Veriler 0-1 saat saat saat saat saat saat saat üzeri Toplam Problemler Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanırken Karşılaştıkları Araştırmaya katılanların, interneti kullanırken karşılaştıkları problemler, Tablo 8 de görülmektedir. Tablo 8 e göre, araştırmaya katılanların yüzde 48.4 ü istediği bilgiye ulaşamadığını, yüzde 16.7 si nerede olduğunu bilemediğini (siber-uzayda kaybolma), yüzde 77.8 i web sayfalarının açılmasının uzun zaman aldığını ve yüzde 43.1 i internete bağlanmanın çok pahalı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların yarıya yakını, bilgiye erişim amaçlı olarak internet kullanımında, problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Web sayfalarının açılmasının uzun zaman alması ise, teknik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine, ülkemizde halen daha internet erişiminin pahalı olmasının da önemli bir sorun olduğu görülmektedir. 135

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Tablo 8. Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanırken Karşılaştıkları Problemler İstediğim bilgiye ulaşamıyorum Nerede olduğumu bilemiyorum (siber-uzayda kaybolma) Web sayfalarının açılması uzun zaman alıyor İnternete bağlanmak çok pahalı Veriler Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Amaçlarına İlişkin Tablo 9 da, araştırmaya katılanların interneti kullanma amaçlarına ilişkin veriler görülmektedir. Bu verilere göre, araştırmaya katılanların yüzde 47.9 u eğitim, yüzde 3.5 i alış-veriş, yüzde 54.9 u eğlence, yüzde 40.3 ü sohbet, yüzde 50.7 si bilgi edinme ve yüzde 46.5 i boş zamanları değerlendirme açılarından, interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların önemli bir oranı, interneti eğitim (%47.9) ve bilgi edinme (%50.7) amaçlı olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanısıra, araştırmaya katılanların önemli bir kısmının da, eğlence (%54.9), sohbet (%40.3) ve boş zamanları değerlendirme (%46.5) açılarından interneti kullandığı ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz, çok boyutlu bir yapıya sahip olan internetten çok farklı amaçlar için yararlanılabilmektedir. Ancak, internet kullanımının eğitim ve bilgi edinme noktasında yaygınlaştırılması daha da önemli görülmektedir. Bu açıdan, interneti bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım ortamı olarak değerlendirmek ve bu anlayışı yaygınlaştırmak gerekmektedir. İnternet kafeleri kullanarak internete bağlananların büyük bir çoğunluğunu (%81.3), öğrencilerin oluşturması da bu durumu daha da önemli bir hale getirmektedir. Tablo 9. Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Amaçlarına İlişkin Veriler Eğitim Alış-veriş Eğlence Sohbet Bilgi edinme Boş zamanları değerlendirme

9 İnternet Kafelere Giden Bireylerin Araştırmaya Katılanların Vazgeçilmez İnternet Teknolojileri Olarak Gördükleri Öğelere İlişkin Görüşleri Araştırmaya katılanların, vazgeçilmez internet teknolojileri olarak gördükleri öğelere ilişkin görüşleri, Tablo 10' da verilmiştir. Araştırmaya katılanların, yüzde 75.7 si www, yüzde 62.5 i e-posta, yüzde 42.4 ü elektronik sohbet, yüzde 9.0 ı internet telefonu, yüzde 6.9 u internet fax, yüzde 20.1 i video konferans, yüzde 28.5 i ses-video transferi, yüzde 12.5 i 3-D çevreleri ve yüzde 14.6 sı java yı vazgeçilmez internet teknolojisi olarak gördüğünü belirtmiştir. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı, iletişim ile ilgili öğeleri (e-posta ve elektronik sohbet) vazgeçilmez internet teknolojileri kapsamında değerlendirmiştir. Tablo 10. Araştırmaya Katılanların Vazgeçilmez İnternet Teknolojileri Olarak Gördükleri Öğelere İlişkin Görüşleri WWW E-posta Elektronik sohbet İnternet Telefonu İnternet Fax Video Konferans Ses-video Transferi D Çevreleri Java Veriler Araştırmaya Katılanların Web Adreslerini Nasıl Bulduklarına İlişkin Tablo 11 de, araştırmaya katılanların web adreslerini nasıl bulduklarına ilişkin veriler görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 62.5 i kitap/magazin/dergilerden, yüzde 66.7 si arkadaş çevrelerinden, yüzde 26.4 ü hiper bağlantılardan, yüzde 52.1 i arama motorlarından ve yüzde 28.5 i reklamlardan web adreslerini bulduklarını belirtmişlerdir. 137

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Tablo 11. Araştırmaya Katılanların Web Adreslerini Nasıl Bulduklarına İlişkin Veriler Kitap/magazin/dergiler Arkadaş Çevreleri Hiper Bağlantılar Arama Motorları Reklamlar Araştırmaya Katılanların Bilgiye Erişim Amaçlı Olarak İnterneti Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler Araştırmaya katılanların, bilgiye erişim amaçlı olarak interneti hangi sıklıkla kullandıklarına ilişkin veriler, Tablo 12 de görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 35.4 ü çoğu zaman, yüzde 38.2 si bazen, yüzde 18.8 i nadiren ve yüzde 2.1 i hiçbir zaman seçeneği ile bilgiye erişim amaçlı olarak interneti kullandığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 73.6 sı, çoğu zaman ve bazen olmak üzere bilgiye erişim amaçlı olarak interneti kullandığını ifade etmiştir. Tablo 12. Araştırmaya Katılanların Bilgiye Erişim Amaçlı Olarak İnterneti Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler Çoğu Zaman Bazen Nadiren Hiç Toplam Araştırmaya Katılanların İnterneti Son altı Ayda Belirtilen Herbir Kategori İçin Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler Tablo 13 de, araştırmaya katılanların interneti son altı ayda belirtilen herbir kategori (online haberler, ticari ürün ve hizmetler, kaynak materyaller vb.) için, hangi sıklıkla kullandıklarına ilişkin veriler görülmektedir. Araştırmaya katılanların yüzde 29.2 si sohbet grupları, yüzde 15.3 ü haber grupları, yüzde 10.4 ü kaynak materyaller ve yüzde 9.7 si online haberlere ulaşmak için günlük olarak interneti kullandıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanlar, ticari ürün ve hizmetler (%3.5), araştırma 138

11 İnternet Kafelere Giden Bireylerin... raporları/projeler (%5.6), finansal bilgiler (%2.8) ve sağlık bilgileri (%2.8) kategorilerinde günlük olarak düşük düzeyde interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Haftalık olarak internet kullanımında haber grupları (%29.2), sohbet grupları (%24.3), kaynak materyaller (%18.1), online haberler (%18.1), ticari ürün ve hizmetler (%9.7) ve araştırma raporları/projeler (%15.3) kategorilerinde bir artış gözlenmektedir. Araştırmaya katılanlar, özellikle, interneti ayda birkaç kez araştırma raporları/projeler için yüzde 20.8 ve kaynak materyallere ulaşmak için yüzde 25.7 oranlarında kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 19.4 ü online haberler, yüzde 27.8 i ticari ürün ve hizmetler, yüzde 26.4 ü araştırma raporları/projeler, yüzde 12.5 i kaynak materyaller, yüzde 63.2 si finansal bilgiler, yüzde 51.4 ü sağlık bilgileri, yüzde 17.4 ü sohbet grupları ve yüzde 17.4 ü haber grupları için interneti hiç kullanmadığını belirtmiştir. Tablo 13. Araştırmaya Katılanların İnterneti Son altı Ayda Belirtilen Herbir Kategori İçin Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler Online Haberler Ticari ürün ve hizmetler Araştırma raporları/ Projeler Kaynak Materyaller Finansal Bilgiler Sağlık bilgileri Sohbet Grupları Haber Grupları 2 lük Gün lık Hafta Aylık Ayda Birkaç Kez Hiç % %

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Araştırmaya Katılanların İnterneti Son Altı Ayda Belirtilen Etkinliklerin Yerine Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler Araştırmaya katılanların, interneti son altı ayda belirtilen etkinliklerin (TV izleme, kahveye gitme yerine vb.) yerine hangi sıklıkla kullandıklarına ilişkin veriler, Tablo 14 de görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 32.6 sı TV izleme, yüzde 8.3 ü telefonla konuşma, yüzde yüzde 9.0 ı uyuma, yüzde 8.3 ü gazete/kitap okuma, yüzde 4.9 u sinemaya gitme, yüzde 40.3 ü kahveye gitme, yüzde 26.4 ü dışarıya çıkmak/gezmek yerine interneti günlük olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu yüzdeler arasında, kahveye gitmek yerine interneti günlük olarak kullanan bireylerin oranı (%40.3) dikkati çekmektedir. Bu oran, internet kafelerin kahvelerden ayrı olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Tablo 14. Araştırmaya Katılanların İnterneti Son Altı Ayda Belirtilen Etkinliklerin Yerine Hangi Sıklıkla Kullandıklarına İlişkin Veriler TV izleme lük Gün yerine Telefonla konuşmak yerine Uyumak 2.3 yerine 3.0 Gazete/kitap okumak yerine 2.3 Sinemaya gitmek yerine.9 Kahveye gitmek yerine Dışarıya çıkmak yerine Haftalık Aylık Ayda birkaç kez Hiç % %

13 İnternet Kafelere Giden Bireylerin Araştırmaya Katılanların İnternet Kullanımı Kapsamında Yaptıkları Etkinliklere İlişkin Veriler Tablo 15 te, araştırmaya katılanların internet kullanımı kapsamında yaptıkları etkinliklere ilişkin veriler görülmektedir. İnternet kullanımı kapsamında, araştırmaya katılanların yüzde 24.3 ü akademik amaçlı çalışma, yüzde 55.6 sı diğer bireylerle iletişimde bulunma, yüzde 12.5 i çevrimiçi (online) müzik dinleme, yüzde 5.6 sı çevrimiçi video izleme ve yüzde 48.6 sı istediği kişisel bilgiye ulaşma etkinliklerinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. İnternet kullanımı kapsamında, araştırmaya katılanların yüzde 72.9 u akademik amaçlı çalışma yapma ve istediği kişisel bilgiye ulaşma etkinliklerinde bulunduğunu belirtmiştir. Tablo 15. Araştırmaya Katılanların İnternet Kapsamında Yaptıkları Etkinliklere İlişkin Veriler Akademik amaçlı çalışma yapma Diğer bireylerle iletişimde bulunma Çevrimiçi (Online) müzik dinleme Çevrimiçi video izleme İstediği kişisel bilgiye ulaşma Araştırmaya Katılanların Web Sayfası Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Veriler Araştırmaya katılanların, web sayfası oluşturup oluşturmadığına ilişkin veriler, Tablo 16 da görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 20.8 i web sayfası oluşturduğunu, yüzde 59.0 ı oluşturmadığını ve yüzde 18.1 i ise kısmen oluşturduğunu belirtmiştir. Tablo 16. Araştırmaya Katılanların Web Sayfası Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Veriler Evet Hayır Kısmen Toplam

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Sıklığı Bağlamında Kendilerini Nasıl Tanımladıklarına İlişkin Veriler Tablo 17 de, araştırmaya katılanların, interneti kullanma sıklığı bağlamında kendilerini nasıl tanımladıklarına ilişkin veriler görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 20.1 i düzenli kullanıcı (günlük olarak mutlaka) ve yüzde 55.6 sı orta düzeyde kullanıcı (haftada 1-3 kez) olarak kendilerini tanımlamaktadır. Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 19.4 ü arasıra (ayda birkaç kere) ve yüzde 2.8 i nadiren (yılda sadece birkaç kere) internete bağlandığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yüzde 75.7 si kendilerini düzenli ve orta düzeyde kullanıcı olarak tanımlamıştır. Tablo 17. Araştırmaya Katılanların İnterneti Kullanma Sıklığı Bağlamında Kendilerini Nasıl Tanımladıklarına İlişkin Veriler Düzenli kullanıcı (Günlük olarak mutlaka) Orta düzeyde kullanıcı (haftada 1-3 kez) Arasıra (Ayda birkaç kere) Nadiren (Yılda sadece birkaç kere) Toplam Araştırmaya Katılanların Yaşamlarında İnternetin Yeri ve Önemine İlişkin Görüşleri Araştırmaya katılanların yaşamlarında internetin yeri ve önemine ilişkin görüşleri, Tablo 18 de verilmiştir. Araştırmaya katılanlar yüzde 16.0 çok önemli değil, yüzde 9.7 önemli değil, yüzde 53.5 önemli, yüzde 19.4 çok önemli oranlarında, internetin yaşamlarında yeri ve önemine ilişkin görüş belirtmişlerdir. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 72.9 u internetin yaşamlarında önemli ve çok önemli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Tablo 18. Araştırmaya Katılanların Yaşamlarında İnternetin Yeri ve Önemine İlişkin Görüşleri Çok önemli değil Önemli değil Önemli Çok önemli Toplam

15 İnternet Kafelere Giden Bireylerin Araştırmaya Katılanların Öğrenim Düzeyleri ile İnterneti Kullanma Amaçları Arasındaki İlişki Tablo 19 da, araştırmaya katılanların öğrenim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişki görülmektedir. Öğrenim düzeyi ilköğretim olanların yüzde 20 si alış-veriş, yüzde 20 si sohbet, yüzde 40 ı bilgi edinme ve yüzde 20 si boş zamanları değerlendirme açısından interneti kullanmaktadır. Araştırmaya katılanların, yalnızca, yüzde 2.8 inin ilköğretim düzeyinde bulunması, ilköğretim mezunu olanların interneti kullanma amaçlarını belirlemenin güçlüğünü de ortaya koymaktadır. Öğrenim düzeyi ortaöğretim olanların yüzde 12.2 si eğitim, yüzde 4.1 i alış-veriş, yüzde 26.5 i eğlence, yüzde 20.4 ü sohbet, yüzde 18.4 ü bilgi edinme ve yüzde 18.4 ü boş zamanları değerlendirme noktalarından interneti kullanmaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 16.7 si ortaöğretim düzeyinde bulunmaktadır. Ortaöğretim düzeyinde bulunanların yüzde 30.6 sı interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullanmaktadır. Ortaöğretim düzeyinde bulunanların yüzde 59.4 ü ise, interneti eğlence, sohbet ve boş zamanları değerlendirme açılarından kullanmaktadır. Araştırmaya katılanlardan yükseköğretim düzeyinde bulunanların ise, yüzde 21 i eğitim, yüzde 1 i alışveriş, yüzde 24 ü eğlence, yüzde 15 i sohbet, yüzde 21 i bilgi edinme ve yüzde 18 i boş zamanları değerlendirme açısından interneti kullanmaktadır. Bu sonuçlara göre, yükseköğretim düzeyinde bulunanların yüzde 42 si interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yine, yükseköğretim düzeyinde bulunanların yüzde 58 si interneti eğlence, sohbet ve boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yükseklisans düzeyinde bulunanların yüzde 28.6 sı eğitim, yüzde 10.7 si eğlence, yüzde 14.3 ü sohbet, yüzde 21.4 ü bilgi edinme ve yüzde 25 i boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak interneti kullanmaktadır. Buna göre, yüksek lisans düzeyinde bulunanların yüzde 50 si interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yine, yüksek lisans düzeyinde bulunanların yüzde 50 si interneti eğlence, sohbet ve boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak kullanmaktadır. Tablo 19. Deneklerin Öğrenim Düzeyleri ile İnterneti Kullanma Amaçları Arasındaki İlişki Ögr. Eğ Alı Eğ So Bil Boş To Düz. itim şveriş lence hbet gi Zamanları plam edinme Değerlen. % İlk Orta Yüksek YL

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 6. Sonuç ve Öneriler Gün geçtikçe, her alanda önemini ve yaygınlığını artıran bilişim teknolojileri, internet kafeler gibi yeni ortamların oluşmasını da sağlamaktadır. Bu çalışmada, özellikle, bu yeni ortamlara giden bireylerin öğrenim düzeyleri ile interneti kullanma amaçları arasındaki ilişkinin belirlenmesi esas alınmıştır. Bunun için, Elazığ il merkezinde faaliyet gösteren sekiz ayrı internet kafe çalışmanın örneklemine dahil edilerek, buralarda bulunan 144 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı olarak, aşağıdaki sonuçlar ortaya konulabilir: 144 İnternet kafelere giden bireylerin büyük bir çoğunluğunu (%81.3) öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin, yüzde 80.5 i lisans ve yüksek lisans düzeyinde bulunmaktadır. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%60.4) sadece internet kafeleri kullanarak internete erişimde bulunmaktadır. Elde edilen verilerden, ev ve işyerinden de (okul) internete erişimde bulunan bireylerin, internet kafeleri kullanma gereksinimi duydukları ortaya çıkmaktadır. İnternet kafelere giden bireylerin büyük bir çoğunluğunu (%88.2) erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 48.4 ü istediği bilgiye ulaşmadığını, yüzde 16.7 si ise nerede olduğunu bilemediğini (siber-uzayda kaybolma) belirtmiştir. Bu durum, bilgiye erişim amaçlı olarak internet kullanımındaki başlıca problem alanlarından birini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%98.6) interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların yüzde 46.5 inin, araştırma raporları/projeler ve kaynak materyallere ulaşmak için, internet kafeleri ayda birkaç kez kullandığı ortaya çıkmaktadır. İnternet kafelere giden bireyler günlük olarak en çok sohbet grupları ve haber grupları için (%44.5) internete erişimde bulunmaktadır. İnternet kafelere giden bireyler, interneti günlük olarak en az finansal ve sağlık bilgileri (%2.8) ve ticari ürün/hizmetler (%3.5) için kullanmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir oranının (%40.3) günlük olarak kahveye gitmek yerine interneti kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu oran, internet kafe lerin kahvelerden ayrı olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%72.9), interneti akademik

17 İnternet Kafelere Giden Bireylerin... amaçlı çalışma yapma ve istediği kişisel bilgiye ulaşma kapsamında kullandığını belirtmiştir. Bu oranı, yüzde 55.6 ile diğer bireylerle iletişimde bulunma izlemektedir. Araştırmaya katılanların yüzde 75.7 si, kendilerini düzenli (günlük olarak mutlaka) ve orta düzeyde kullanıcı (haftada 1-3 kez) olarak tanımlamıştır. Araştırmaya katılanların yüzde 72.9 u internetin yaşamlarında önemli ve çok önemli olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu durum, bilişim teknolojileri arasında yer alan internete karşı bireylerin sahip olduğu olumlu tutumları da göstermektedir. Öğrenim düzeyi ilköğretim olanların yüzde 60.0 ı interneti alış-veriş, sohbet ve boş zamanları değerlendirme açılarından kullanmaktadır. İlköğretim düzeyinde olanların yüzde 40.0 nın interneti bilgi edinme amaçlı olarak kullanması ise dikkati çekmektedir. Öğrenim düzeyi ortaöğretim olanların ise yüzde 30.6 sı, interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullanmaktadır. Bu bireylerin yüzde 59.4 ü ise, interneti eğlence, sohbet, alış-veriş ve boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yükseköğretim düzeyinde bulunanların yüzde 42 si interneti eğitim ve bilgi edinme, yüzde 58 i ise eğlence, sohbet ve boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde bulunanların yüzde 50 si interneti eğitim ve bilgi edinme amaçlı olarak kullanmaktadır. Yine, bu düzeyde bulunanların yüzde 50 si ise, interneti eğlence, sohbet ve boş zamanları değerlendirme amaçlı olarak kullanmaktadır. Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilebilir: İnternet kafelerin bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım merkezleri olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve bu kapsamda yaygınlaştırılması gerekmektedir. İnternet kafelerin yaygınlaştırılması için, önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır. Her düzey ve kesimde yer alan bireylerin, internet kafeleri kullanmaları teşvik edilmelidir. Bireylerin istediği bilgiye ulaşabilmesini kolaylaştırmak için, çevrimiçi (online) ortamda bulunan Türkçe kaynaklar ve siteler zenginleştirilmelidir. İnternet kafe benzeri yapılanmalar, özellikle bütün kademelerde bulunan 145

18 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) okullarda kurulup, öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır. KAYNAKÇA Gökcol, O. (2000a): Türkiye de İnternet (İnternet Kafeler). Gökcol, O. (2000b): Türkiye de İnternet (Internet'in Ülkemizdeki Sosyal Boyutu) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2001): 146

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0 Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü ü Mermer Sektörü ve Bilişim i Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Bölüm 1 Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Bilgisayar kullanabilmenin günümüzde başarılı olmak için neden son derece önemli olduğu Bilgisayar sözcüğünün tanımlanması

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim im Davranış ışlarına Etkisi Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Burcu Tanrıkulu Plan Bilgi teknolojilerinin gelişimi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Enstrümental Analiz Dersinde İnternet Destekli Öğretim Uygulanmalı Mıdır?

Enstrümental Analiz Dersinde İnternet Destekli Öğretim Uygulanmalı Mıdır? Enstrümental Analiz Dersinde İnternet Destekli Öğretim Uygulanmalı Mıdır? Doç.Dr. M. Şahin DÜNDAR 1, Öğr. Gör. Gülbin KIYICI 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 54100 Mithatpaşa-Adapazarı

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Fatma GÖLPEK SARI Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Hizmetlerine Yönelik Tutumu ve Kütüphane Kullanım Alışkanlığı Balıkesir Üniversitesi Örneği

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Hizmetlerine Yönelik Tutumu ve Kütüphane Kullanım Alışkanlığı Balıkesir Üniversitesi Örneği Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kütüphane Hizmetlerine Yönelik Tutumu ve Kütüphane Kullanım Alışkanlığı Balıkesir Üniversitesi Örneği Öğr.Gör. Okan KOÇ Giriş Araştırmamızda, üniversite birinci

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org BAHAR-2009 C.8 S.28 (262-272) ISSN:1304-0278 SPRING-2009 V.8 N.28 GÜNÜMÜZDE YENİ BİR BOŞ ZAMAN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Medya Okuryazarlığı Düzeyleri

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Medya Okuryazarlığı Düzeyleri Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Medya Okuryazarlığı Düzeyleri The Level of Health Media Literacy of University Students Selma Altındiş, Emsiye Göktürk Sakarya Unv İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES. Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN

Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES. Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi - YMES Y.Doç.Dr. Elçin TAŞ Y.Doç.Dr. Leyla TANAÇAN Dr. Hakan YAMAN 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi Hilton, İstanbul - 11 Ekim 2002 Bildirinin Amacı Bu bildiride ülkemizde

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yapılacak olan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik,

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Türkiye de İnternet Kullanımı Potansiyel Müşterileriniz Artık Size İnternet Üzerinden Ulaşıyor Amacınız işletmenizin daha fazla ulaşılır olmasını

Detaylı

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler ve Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama III V VI XVI XVII I. Özet lar 1 II. Kültürel Faaliyetlere Katılım 1. Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım 9 2. Televizyon İzleme Faaliyetine

Detaylı

Web Sayfasında Google Analitik Kullanımı ve Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane Web Sayfası.

Web Sayfasında Google Analitik Kullanımı ve Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane Web Sayfası. Web Sayfasında Google Analitik Kullanımı ve Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane Web Sayfası Erdem Eralp Amaç Kullanıcı Beklentileri Hizmet Analizleri Farkındalık

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Ü. Barış Urhan Araştırmacı İrem Kızılca Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Biz Kimiz? Gerçek zamanlı hedefleme ve satın alma teknolojileriyle doğru yerde doğru zamanda doğru kullanıcıya ulaşmanızı sağlıyoruz Teknoloji

Detaylı

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır)

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet ve WWW İnternet Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı, (Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet teki web site sayısının yüksek bir hızla artması ve beraberinde

Detaylı

12. yıl. Reklam. Kiti 09

12. yıl. Reklam. Kiti 09 12. yıl Reklam Kiti 09 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor Basın Bülteni Banu Sürüel, Capitol Halkla İlişkiler Gaye Kökten, Intel Türkiye Tel: 212 339 83 83 Tel: 212 349 15 00 banu.suruel@ogilvy.com Gaye.Kokten@intel.com Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette

Detaylı

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ

KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİNE KURUMSAL BAKIŞ Battal ÖZDEMİR Uzman Araştırmacı 15 Mart 2007, İstanbul Sunum İçeriği Kablosuz Ağlar Tehditler Riskler Kurumsal Yaklaşım 2 Neden Kablosuz Esneklik Mobil Veri Erişimi

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir Deniz Kahraman zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir yakınınızdaki kişilerle iletişime geçip buluşabileceğiniz en kolay yol Kişiselleştirilmiş Yerel Arama İletişim & Etkinlikler

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

AR AŞTIRMA R APORU 2

AR AŞTIRMA R APORU 2 AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan 2014 Türkiye de Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri Arasında Yapılan Araştırma Sonuçları Hazırlayanlar Çağlar Çabuk - Ceyda Afacan AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 15145 'KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİR KAMERALARI ANKETİ' Anket 15145

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 15145 'KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİR KAMERALARI ANKETİ' Anket 15145 Sonuçlar Anket 545 Bu sorgudaki kayıt sayısı: Anketteki toplam kayıt: Toplama göre yüzde: 249 249 00.00% page / 70 page 2 / 70 boos000 için alan özeti Adınız? Sayı Yüzde oran 28 87.55% yok 2.45% page /

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

optimisation of data/digital for communication and commerce

optimisation of data/digital for communication and commerce optimisation of data/digital for communication and commerce Klasik Tüketici Deneyimi Günümüzde Tüketici Deneyimi Gelecek programatikte.. Programatik nedir? Joe Zawadzki, CEO, MediaMath "The use of technology

Detaylı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı

BARIŞ SÜRECİ ANKETİ. Anket Amacı BARIŞ SÜRECİ ANKETİ Anket Amacı Barış Süreci Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin Barış Süreci ni destekleyip desteklemediklerini ölçmek, değerlendirmek ve raporu sitemiz üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Ürünleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Ürünleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Ürünleri BİT İN ÜRÜNLERİ Bilgi iletişim teknolojileri,bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik...

BASIN BÜLTENİ. Reklamlarda Seçicilik... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan İnternet ve Cep Telefonu Reklamları Araştırması tamamlandı. Araştırmada internet

Detaylı

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti.

1/9. Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010. 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 1/9 Türkiye E- Ticaret Araştırması Ocak 2010 13 Ocak 2010, Webrazzi Gündem: E- Ticaret 2010 Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Tic. Ltd. Şti. 2/9 Araştırma Hakkında Araştırma verisi 81 ilden 2070 kişinin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Zeynep Diker Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu zeynepdiker@karabuk.edu.tr

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ

YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ YOLSUZLUK VE RÜŞVET OPERASYONU ANKETİ Anket Amacı Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Anketi nin amacı: Ankete katılan kişilerin, operasyonların hükümeti yıpratmak için yapılıp yapılmadığı konusunda fikirlerini

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Mobil Teknoloji ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme

Mobil Teknoloji ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme Mobil Teknoloji ve Uygulamaların Eğitsel Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme Nilgün KEÇEL & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İŞVEREN RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

YENİ REKLAM VE SATIŞ MECRASI OLARAK TABLET CİHAZLAR VE TÜRKİYE DE TABLET CİHAZ KULLANIMI

YENİ REKLAM VE SATIŞ MECRASI OLARAK TABLET CİHAZLAR VE TÜRKİYE DE TABLET CİHAZ KULLANIMI YENİ REKLAM VE SATIŞ MECRASI OLARAK TABLET CİHAZLAR VE TÜRKİYE DE TABLET CİHAZ KULLANIMI Hazırlayan: Danışman: İsmail Hakkı Polat Turkcell Danışman: Gizem Moral,Didem Erdoğan Mayıs, 2012 Kısaca Ben...,

Detaylı

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM

Görüntülü Reklamcılık neden önemlidir? Google Görüntülü Reklam Ağı. Önemlidir? MURATOLMEZ.COM Google Görüntülü Ağı. Görüntülü ü cılıkneden ede Önemlidir? Program. Neden çevrimiçi reklamcılık? Müşteri Satın Alma Döngüsü Neden? Doğru hedefleme seçeneklerini belirleme i i denetleme Çevrimiçi reklamcılık

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TOPLU KATALOGLAR: DURUM TESPİTİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TOPLU KATALOGLAR: DURUM TESPİTİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TOPLU KATALOGLAR: DURUM TESPİTİ BAHAR BİÇEN ARAS MEF Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu Nâzım Hikmet Kültür Ve Sanat Vakfı Tarık Akan Toplantıları 1 Uluslararası

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı