TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6'yý dikkatle incelemeleri gerekir. Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 90. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 5. Öðrenciler birinci yarýyýldan sonra 25 kiþilik kontenjanlarla Üniversitece belirlenen esaslara göre Yol, Elektrik-Elektronik, Makina ve Ýþletmecilik yan alanlarýna ayrýlacaklardýr. Bk. 6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1980 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk. 8. Bu programa yerleþtirildiði Y-ÖSS puaný ile ilk 3000'e, DÝL puaný ile ilk 500'e girerek kesin kayýt yaptýran ve maddi durumu yetersiz olanlara baþarý bursu verilecektir. Karþýlýksýz olan baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Burslar üniversitenin belirlediði koþullara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretim gideri alýnýr. Bk. 10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bk. 11. Bu programda Ýngilizce destekli eðitim verilmektedir. Bk. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. Bk. 13. Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puan türlerinin, en az birinden 105,000 ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bk. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulunun belirlediði kurallara göre ÖSYM'ce yerleþtirilebilirler. Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve Meslek Yüksekokulu için yýllýk ABD Dolarý; tüm lisans programlarý için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Bu ücretin ilk yarýsý kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ilan edilen süre içinde o günkü TC Merkez Bankasý ABD döviz satýþ kuru esas alýnarak, iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu ücrete KDV (%8) dahil deðildir. Öðretim ücreti sabit olup, öðrenci mezun oluncaya kadar ABD Dolarý bazýnda ilk kayýt yýlýndaki öðretim ücretini öder. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Yabancý Diller ve Enformatik Okulu'nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bahçeþehir Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde Burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL burs verilecektir. Bahçeþehir Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olduklarý takdirde, sonraki öðretim dönemleri için burs hakkýný kaybederler. Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir. Bk. 19. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr. Bk. 20. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini 53

2 kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz. Bk. 23. Bilkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine halen %8 olan KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 4 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 700 ABD Dolarý, özel tek kiþilik yurtta oda ücreti ABD Dolarýdýr ve tümü ders yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine halen % 18 olan KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) öðretim ücretini; (b) Ankara'da barýnma olanaðý olmayan öðrencilerden yurtta kalmak isteyenlerin 2 kiþilik odada yurt ücretini ve (c) ayrýca beslenme masraflarýna katký olarak 9 ay eðitim süresince ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan eðitim programlarýný kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olamamaktadýr. Bk. 24. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur. Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil düzey sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bk. 25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap, kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Korunmasý ve Onarýmý Eðitimi verilir. Bir ve ikinci yýllar sonunda Ankara dýþýnda altýþar hafta staj zorunluluðu vardýr. Teknik çizim, fizik, kimya ve yabancý dil bilgileri gerektirir. Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için TL'dir. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretler dört taksitte öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Bu sürenin sonunda da baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilir. Çað Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 29. Bu programda baþarýlý olabilmek için öðrenim sýrasýnda kullanýlacak el becerilerine sahip olmak gerekir. Bk. 30. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8'dir.) ABD Dolarý karþýlýðý TL'dýr. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp TL olarak, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. 54

3 Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türünü göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Dolarý karþýlýðý TL, arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. TUBÝTAK'ca tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu programlarýna kontenjan dýþý ÖSYM'ce sýnavsýz yerleþtirilenlere, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek, süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesi'ndeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece, her yýl 9 ay süre ile altýn madalya almýþ olanlara ayda 300 ABD Dolarý, gümüþ madalya almýþ olanlara 250 ABD Dolarý, bronz madalya almýþ olanlara 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL ek burs verilecektir. Üniversitemiz burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün baþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite takýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara Sporda Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyetce belirlenir. Bk. 32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani'de sürdüreceklerdir. Bk. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce Lisans programlarýnda KDV hariç TL'sý, Türkçe lisans programlarýnda KDV hariç TL'sý, Meslek Yüksekokulu'nda ise KDV dahil TL. olup öðrenim dili Ýngilizce olanlar Hazýrlýk Sýnýfý için programlarýna göre ayný ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ilk taksidi kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý da üç eþit taksite bölünerek Aralýk, Þubat ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere % 10 indirim yapýlacaktýr. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrencilerde ise Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayacak, isteyen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýna ait öðretim ücretini ödeyerek programa katýlabileceklerdir. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar. Doðuþ Üniversitesinin sayýsal ve eþit aðýrlýklý puan ile öðrenci alýnan lisans öðrenimindeki bölüm ve programlarýna, 2002-ÖSYS sonuçlarýna göre yerleþtirilen adaylardan aþaðýda belirtilen sýralama içinde olanlara Baþarý Desteði verilir. Bu destek, puan türüne göre Türkiye genelinde ilk içinde yer alanlara % 100 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL, aylýk öðrenim bursu desteði; içinde yer alanlara % 50 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði þeklinde verilecektir. Yabancý Dil aðýrlýklý puaný ile yerleþtirilen adaylara bu oran ve tutarlarýn yarýsý uygulanýr ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre bu tespitler içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlara yerleþtirilen adaylar da 9 ay süreli aylýk öðrenim bursu desteðinden yararlanýrlar. Baþarý desteði, öðrencinin akademik yýl sonundaki Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam edecektir. Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 100 arasýnda indirim yapýlýr. Bk. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. Bk. 35. Kayýt için Üniversitenin sevkedeceði tam teþekküllü resmi bir hastaneden, sondörlük yapmayý engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadýðýný belgeleyen rapor alýnmasý gerekir. Bk. 36. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tahsis yaþý kabul edilmez); erkek adaylarda 1,65 m'den, kýz adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan yapýlacak güvenlik soruþturmalarýnda tutum ve davranýþlarýyla yasadýþý ideolojik görüþleri benimsememiþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, yüksekokul müdürlüðünün mesleðin gereklerine uygun tespit ettiði Üniformayý giymek zorundadýr. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk. 37. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk. 39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitim-öðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 40. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk. 42. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ merkezinde sürdüreceklerdir. Bk. 43. Geleneksel El Sanatlarý programýnda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bk. 44. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sutununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 55

4 Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðrenim ücreti Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Fen- Edebiyat, Ýletiþim, Hukuk Fakültesi'ne baðlý tüm bölüm ve programlar ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için, kayýt esnasýnda peþin ödeme yapýldýðý taktirde TL'dir. Öðrenim ücreti taksitlendirildiði taktirde; Eylül ayýnda kayýt esnasýnda peþin TL ödenir. Kalan ücret Ekim ve Nisan aylarý arasýnda aylýk TL olarak 7 eþit taksitte ödenir (toplam ücret TL). Meslek Yüksekokulu'nun öðrenim ücreti ise (Ýngilizce Hazýrlýk Programý hariç) kayýt esnasýnda peþin ödeme yapýldýðý taktirde TL'dir. Öðrenim ücreti taksitlendirildiði taktirde Eylül ayýnda kayýt esnasýnda peþin TL ödenir. Kalan ücret Ekim ve Nisan aylarý arasýnda aylýk TL olarak 7 eþit taksitte ödenir (toplam ücret TL). Bu ücretlere % 8 KDV dahildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Üniversiteye ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýnýn verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yabancý Ýngilizce Hazýrlýk Programý'nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programý'nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup, tüm öðrenim süresince devam eder. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk Yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesinde eðitim ve öðretim, Þirinevler Kampusu'nda; sanat,kültür ve spor etkinlikleri Ataköy Kampusu'nda yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi bölümleri ABD Dolarý karþýlýðý, bu Fakültenin Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnda ABD Dolarý karþýlýðý; Hukuk Fakültesi ABD Dolarý karþýlýðý, bu Fakültenin Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnda ABD Dolarý karþýlýðý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümleri, Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri ABD Dolarý karþýlýðý, bu fakültelerin Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarý (isteðe baðlý olanlar dahil) ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Meslek Yüksekokullarý bütün programlarý ABD Dolarý; Meslek Yüksekokullarýnýn bütün programlarýnýn Ýngilizce Hazýrlýk programlarý (isteðe baðlý olanlar dahil) ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr.ABD Dolar karþýlýðý Türk Lira deðeri her yarýyýl için ayrý ayrý sabitlenir. Birinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri, 1 Aðustos 2002 tarihindeki, ikinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri 3 Þubat 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru deðerinden daha yüksek saptanmaz. Ýlk kayýtta en az ABD Dolarý karþýlýðý ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 10 indirim uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslar, akademik baþarýsýzlýk, disiplin veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Ayrýca, Üniversitenin Burs Yönergesine göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkanlarý vardýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesine kayýtlý bütün öðrencilere kapsamlý bir saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Bk. 48. Öðrenciler öðrenimlerini Ýzmit Yeniköy Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk. 50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için TL'dir; Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý; Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için ABD Dolarý; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý; Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti 4 eþit taksitte alýnýr. Taksitler;1. taksit kesin kayýt sýrasýnda, 2. taksit güz yarýyýlý içinde, 3. taksit bahar yarýyýlý ders kayýtlarý sýrasýnda ve 4. taksit bahar yarýyýlý içinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, akademik baþarýsýzlýk,disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilir. Daha önce burslu (kontenjandan) Kadir Has Üniversitesine yerleþtirilmiþ olup, ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar ÖSYS sonuçlarýna göre ilk 2000 aday içine giren ve Üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere öðretim ücreti ile birlikte öðretimlerinde baþarýlý olmalarý kaydýyla eðitim araç ve gereçlerini karþýlamak üzere 8 ay süre ile ayda TL burs olarak verilir. Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu burslarý karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu olduklarý her yýl karþýlýðýnda Group Florance Nightingale Hastanelerinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. Detaylý bilgi için Web sayfasý Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Týp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu Gayrettepe Binasýnda, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Cibali Merkez Kampusunda; Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarý Cibali Merkez Kampusunda ve Bahçelievler Kampusunda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun Dericilik programý Cibali Merkez Kampusu ve Tuzla Kampusunda; Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr. Bk. 51. Kocaeli Üniversitesini ilk 5 tercihi arasýnda göstererek kazanan, 0,5 AOBP esas alýndýðýnda Türkiye sýralamasý içinde ilk öðrenci arasýnda yer alan, Y-ÖSS-SAY puanda ilk 9, Y-ÖSS-SÖZ puanda ilk 4, Y-ÖSS-EA puanda ilk 2 öðrenciye olmak üzere toplam 15 öðrenciye baþarýlarýnýn devam etmesi koþulu ile karþýlýksýz burs verilecektir. Kocaeli Üniversitesi Vakfý tarafýndan her yýl 9'ar ay süre ile aylýk TL ödenecek bu bursun tutarý, sonraki yýllarda artýrýlacaktýr. Bk. 52. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü fabrikalarda bilfiil çalýþma þeklinde yapýlarak entegre eðitim þeklinde yürütülmektedir. Bk. 53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon'da sürdüreceklerdir. 56

5 Bk. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,56 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 56. Baþarýlý ancak, maddi durumu yetersiz öðrencilere üniversitenin belirlediði koþullara göre 9 ay süre ile ayda TL tutarýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk. 57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süre ile Muðla'da sürdüreceklerdir. Bk. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca veya Ýngilizcedir. Bk. 59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk 3 000'e, DÝL puaný ile ilk 1000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bk. 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Eðitim ücretleri dönemler halinde ödenmektedir ders yýlý 1.yarýyýl (güz dönemi) eðitim ücreti Meslek Yüksekokulunda, Yabancý Diller Yüksekokulunda ve Yabancý Dil Hazýrlýk programlarýnda ABD Dolarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Hukuk Fakültelerinde ABD Dolarý, Mühendislik-Mimarlýk, Eczacýlýk Fakültelerinde ABD Dolarý, Týp Fakültesinde ABD Dolarý, Diþ Hekimliði Fakültesinde ABD Dolarý üzerinden hesaplanacaktýr. Ücret 1.yarýyýl (güz dönemi) için 2 Eylül 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý Döviz satýþ kuru ile Türk Lirasýna dönüþtürülecektir. Bu miktarýn peþin olarak ödenmesi halinde % 10 indirim uygulanacaktýr. Yarýyýl ücretlerinin dönem baþýnda peþin ödenmesi esas olup talep halinde 4 taksit olarak banka kanalý ile 5 Ekim Kasým Aralýk 2002 ve 5 Ocak 2003 tarihlerinde ödenebilecektir. 2.yarýyýl (bahar dönemi) ücretleri; güz dönemi için belirlenen ücretlere Eylül 2002-Þubat 2003 aylarýndaki Devlet Ýstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artýþ oraný uygulanmak suretiyle Türk Lirasý olarak belirlenecektir. 2.yarýyýl (bahar dönemi) ücretleri 5 Þubat 2003, 5 Mart 2003, 5 Nisan 2003 ve 5 Mayýs 2003 tarihlerinde olmak üzere 4 taksit halinde (banka kanalý ile) ödenecektir. 2.Yarýyýl (Bahar yarýyýlý) ücretinin peþin ödenmek istenmesi halinde yapýlacak indirim daha sonra duyurulacaktýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme vb. gibi konular burs kapsamý dýþýndadýr. Özel baþarý durumlarýnda tanýnacak ek imkanlar üniversite duyurularý ile açýklanacaktýr. Burslu öðrenciler Yeditepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Yeditepe Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet mecburiyeti vardýr. Bk. 64. Öðretim dili Ýngilizcedir. Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 65. Bu programý 2002 ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 120,000 veya üzerinde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf eðitimlerini öngörülen 18 merkezde Rehber Öðretmenler tarafýndan yüzyüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla gerçekleþtireceklerdir. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn resmi kurumlarýnda görevli Ýngilizce Öðretmenleri ile üniversite öðretim elemanlarýndan oluþan Rehber Öðretmenler eðitim ve ölçme-deðerlendirme yapacaklardýr. Yüzyüze eðitim Eskiþehir'de Anadolu Üniversitesinde, diðer illerde üniversitelerde veya Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere saat 16.00'dan sonra yapýlacaktýr. Bu programa baþvuran öðrenciler katký kredisi ve öðrenim kredisi almak üzere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurabilirler Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitimöðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti Týp Fakültesi dýþýnda kalan bütün bölümler için, Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere ve Güz ile Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde (Eylül ve Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda toplam ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretinin faiz uygulanmaksýzýn toplam 8 eþit taksit halinde ödenmesi de mümkündür ve bu durumda uygulanacak olan toplam öðrenim ücreti tutarý ABD Dolarýdýr. Týp Fakültesi için geçerli olan öðrenim ücreti Güz ile Bahar dönemi kayýtlarýnda (Eylül ve Þubat aylarýnda) iki eþit taksit halinde ödenmesi durumunda toplam ABD Dolarýdýr. Týp Fakültesi öðrenim ücretinin faiz uygulanmaksýzýn toplam 8 eþit taksit halinde ödenmesi de mümkündür ve bu durumda uygulanacak olan toplam öðrenim ücreti tutarý ABD Dolarýdýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti tutarlarýna % 3 KDV ve Öðrenci Etkinlikleri Fonu için öðrencilerin her bir dönemde ödemeleri gereken 15 ABD Dolarý dahil deðildir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý gösteren öðrenciler kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler yýlý lise veya dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ ve ÖSS-EA puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar: (a) öðrenim ücreti muafiyeti, (b) Doðu Akdeniz Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz barýnma, (c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, (d) ders kitaplarý (e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti. ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birisine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise ders kitaplarý ve yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti hariç, yukarýdaki bütün maddeleri içerir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunun sýnýrlarý içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo / daire olmasýna baðlý olarak çeþitlilik 57

6 göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 50 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde öðretim dili Ýngilizcedir. Öðrencilerin, Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya TOEFL, GCE vb. sýnavlarda Üniversite tarafýndan saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gereklidir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak Þubat, Haziran ve Eylül aylarýnda yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavlarýndan birinde baþarýlý olmak durumundadýrlar. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. TC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine yalnýzca ÖSS yoluyla kayýt yaptýrabilirler. Çift uyruklu (KKTC+TC) olup lise veya dengi bir okulu Türkiye Cumhuriyetinde tamamlamýþ olan adaylarýn ise, mezuniyet sonrasýnda diploma denkliði amacýyla YÖK Baþkanlýðýna baþvurabilmeleri için Doðu Akdeniz Üniversitesine yine ÖSS yoluyla yerleþtirilmiþ olmalarý gerekmektedir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Doðu Akdeniz Üniversitesinin herhangi bir programýna yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz. Bk. 67. Uludað Üniversitesine aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Bursa dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler Uludað Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz, ücretsiz olarak kabul edilir. Öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece ücretsiz yurt hakkýndan yararlanmaya devam eder. Uludað Üniversitesine (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýyla yerleþtirilen öðrencilerden, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 200 ile 500 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda 100 ile 300 öðrenci arasýnda y e r alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz olarak yerleþme ve yurt ücretinden % 50 indirimli olarak yararlanma hakký verilir. Öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece % 50 indirimden yararlanmaya devam eder. Uludað Üniversitesine (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýna göre yerleþtirilen öðrencilerden, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurt Baþvurularý Deðerlendirme Puan Ýlkeleri kapsamýnda (+20) puan verilir. (b) Uludað Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarýna kayýt yaptýrmaya hak kazanan öðrencilerden program ayrýmý yapýlmaksýzýn ilk 3 sýrada yerleþenlere (+10) puan verilir eðitim-öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesine aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen öðrencilere burs verilecektir. Uludað Üniversitesi bünyesinde yer alan programlarýn ilgili puan türlerinden: (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Burs, 10 ay süre ile ödenecektir. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý (genel not ortalamasý 2.50'nin üstünde) olarak devam ettiði sürece verilecektir. 58 Bk. 68. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programýn puan türünde en az 105,000 puan alan adaylar, tercihleri arasýnda yer vermiþlerse bu programa yerleþtirileceklerdir. Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarý; ve Meslek Yüksekokulu Programlarý ders yýlý için öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Programý ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Meslek Yüksekokulu Programlarý için ücret ABD Dolarýdýr. Ayrýca %3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Ödeme zorluðu içinde bulunanlar Üniversite Muhasebe Müdürlüðü ile varacaklarý özel anlaþma çerçevesinde yýllýk öðretim ücretini taksitlendirebilir. Öðretim ücretinin ilk taksidine ek olarak 125 ABD Dolarý alýnýr. Bu ücretin 45 ABD Dolarý kayýt kabul; 30 ABD Dolarý ulaþým ve park yeri; 50 ABD Dolarý akademik ve kültürel etkinlik ücretlerini kapsamaktadýr, ikinci dönemin baþýnda öðretim ücretinin ödenmesi sýrasýnda, 125 ABD Dolarlýk bu ek ücret tekrar ayný amaçla alýnýr. Bunu izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem ayný kapsamdan olmak üzere 105 ABD Dolarý ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Þehir ve Bölge Planlama Burslu programý dýþýndaki tüm burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere normal eðitim ücretinin % 50'si oranýnda burs verilir. Yalnýz Þehir ve Bölge Planlama bölümü için verilen burs % 100 oranýndadýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs ve indirimler, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans programlarýnda üstün baþarý Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin %50'si oranýnda burs verilir.girne Amerikan Üniversitesinde ayrýca, deðiþik oranlarda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði ve KKTC Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý mensubu çoçuklarýna % 50; GAÜ spor klüplerinde faal olan öðrencilere % 20-%75; GAÜ'de öðrenim gören kardeþlere % 25'er; GAÜ'de evli olarak okuyan eþlere % 25'er, görevli öðretmen ve öðretim elemaný çocuðuna % 20, emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuðuna % 10, emekli Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu çocuklarýna % 25 ve yýllýk öðretim ücretini peþin ödeyenlere % 5 oranýndadýr. Tüm programlarýmýzda, lise birincilerine % 100; ikincilerine % 50 ve ilk 10 içerisinde mezun olan öðrencilere % 25 öðrenim ücreti üzerinden kontenjan çerçevesinde burs verilir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Üniversitemiz öðretim dili Ýngilizcedir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programýnýn öðretim dili Türkçedir. Ýngilizce dil düzeyi yetersiz olan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu süresi eðitim süresine dahil deðildir. TOEFL, GCE, IELTS gibi uluslararasý sýnavlardan veya GAÜ'nin yeterlik sýnavýnda tespit edilen düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk eðitimi toplam 35 öðretim haftasýndan oluþan bir programdýr ve 7 Ekim Aðustos 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilir. Kýz ve erkek öðrenciler için bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Yurtlar apartman daireleri þeklindedir. Ücretler dairelerdeki tek veya çift odalara göre farklýlýk göstermektedir.

7 Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depozitini geri alabilir. KKTC uyruklu öðrenciler Üniversiteye yürürlükteki yönetmeliklere göre alýnýrlar ders yýlýnda kesin kayýt için deniz yolu ile Girne Amerikan Üniversitesi kampusune ulaþmak isteyen öðrencilere, üniversitemizin anlaþma yaptýðý Denizyolu Þirketi ile ücretsiz ulaþým saðlanýr. Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarýdýr. Ücret iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ücretin dört eþit taksitte ödenmesi halinde yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. %3 KDV ve güz dönemi baþýnda ödenen öðrenci birliði, öðrenci aktivite fonu ve kayýt yenileme harcý toplam tutarý olan 105 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen kayýt yenileme harcý tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Lefke Avrupa Üniversitesinde geniþ burs programlarý da uygulanmakta olup, yüksek baþarý ve ailenin mali durumu bu burslarýn verilmesinde esas kriterleri oluþturmaktadýr. Kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00'dan az olan öðrenciler burs programýna bir sonraki yýlda baþvuruda bulunamazlar. Þeref listesine girme baþarýsý gösteren ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, sonraki akademik yýlda kullanýlmak üzere ortalamalarýna baðlý olarak 200 ile 1200 ABD Dolarý arasýnda deðiþen Akademik Performans Bursu ile ödüllendirilirler. Ayrýca, öðretmen veya öðretmen emeklisi çocuklarý ile Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu ya da emeklisi çocuklarý ile Emniyet mensubu ya da Emniyet mensubu emeklisi çocuklarýna veya Lefke Avrupa Üniversitesinde öðrenim gören kardeþlerin ikincisi ve diðerlerine %50 oranýnda öðrenim bursu verilmektedir. Sporda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de geniþ burs imkânlarý saðlanmaktadýr. CGPA'sý 2,00'ýn altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00'a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, kiþi baþýna aylýk yurt ücretleri, 70 ve 120 ABD Dolarý olmak üzere iki farklý seçenek sunulmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler, bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Kayýtlar sýrasýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk okulunda geçecek süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu için eðitim ücreti ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu ve Fakülteler için ise ABD Dolarýdýr. Bu ücrete %3 KDV, 70 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 70 ABD Dolarý Öðrenci Etkinlikleri Fonu 20 ABD Dolarý ders kayýt ücreti, 100 ABD Dolarý Ýngilizce Hazýrlýk Okulu kitap ücreti ve 30 ABD Dolarý ulaþým servisi ücreti dahil deðildir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir.taksitli ödeme imkanlarý için Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden detaylý bilgi alýnabilir. % 50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi yönetmeliðine göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Ayrýca, spor ve kültürel etkinlik burslarý, kardeþ indirimi, öðretmen çocuðu indirimi gibi eðitim ücreti indirimleri vardýr. Bunlar dýþýnda lise birincileri ve liselerden Pek iyi ve Ýyi derece ile mezun olanlar için akademik eðitim burslarý mevcuttur. Öðrenciler, ayný anda en fazla 2 burstan faydalanabilirler. Ancak alýnacak olan burs oraný % 50'yi geçmemelidir. Dönem not ortalamalarý (GPA) ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2.50'nin altýna düþen akademik burslu öðrencilerin bursu kesilir ve 2.50'ye ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel not ortalamasý 2.50'ye ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde öðretim dili Ýngilizcedir. Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrencilere bir yýl süreli, Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya son üç yýl içinde girdikleri TOEFL, GCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gerekir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 800 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kiþi baþýna 550 ABD Dolarý ve dört kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem için yurt ücreti kiþi baþýna 350 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik, telefon ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri her dönem peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr. KKTC uyruklu öðrenciler Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesine, bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinin herhangi bir programýný tercih eden KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr Akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak olan öðrencilerimize uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti, 3 öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'nden alýnabilir. Bk. 72. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk programý dahil, tüm programlar için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete % 3 KDV, 77 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 50 ABD Dolarý Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2.00'ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4.00 üzerinden 4.00 tutturan öðrenciye tam, 3.50 tutturan öðrenciye de yarý Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 500 ABD Dolarý ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. Bk. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. 59

8 Bk. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðýnýn duyurusu bu kýlavuzun ---. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. Bk. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk. 79. Öðrenciler öðrenimlerini Kuþadasý'nda sürdüreceklerdir. Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. Bk. 81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin yaygýn iletiþim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilir olmalarýný, bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý malzeme, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr. Bu programa ait derslerin sýnavlarý Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr. Bk. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. Bk. 83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. Bk. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. Bk. 87. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði uluslararasý standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk. 88. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 90. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 91. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, yükseklik korkusu ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Yapýlacak mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik yapýsýnýn itfaiyeciliðe uygun olduðunu Üniversitenin Týp Fakültelerinden birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Bu programýn genel kontenjanýnýn 5'i kýz öðrenciler için ayrýlmýþtýr. Bk. 92. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti 4 yýllýk bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Ücretli öðrencilerden ulaþým hizmetleri için ücret alýnmamaktadýr. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Hazýrlýk Programý uygulanýr. Ýngilizce eðitim yanýnda Ýngilizce aðýrlýklý Türkçe eðitim yapan programlar bulunmaktadýr. Türkçe eðitim yapan bölümlerde (Lisans) kayýtlý olan öðrencilere istekleri halinde ve kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý (programý) süresi, bütün programlar için öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ile Mütercim-Tercümanlýk bölüm öðrencileri için TOEFL 213, IELTS 6.0, FCE(A), diðer bölüm öðrencileri için TOEFL 173, IELTS 5.5, FCB(B)) belirtilen düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan bölüm programlarýnýn birinci sýnýflarýna alýnýrlar. Yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayanlar Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrencilerden her sene Mütevelli Heyeti tarafýndan tesbit edilen ve tüm burslu öðrencileri kapsayan toplu taþýma hizmetleri için katký payý alýnmaktadýr öðretim yýlý için tesbit edilen katký payý 500 ABD Dolarýdýr. Bu katký payý eðitim ücretlerinin ödeme tarihlerinde iki eþit taksitte ödenir. ÖSS bursu kazanan öðrenciler ilk yýl öðretim ücretinden muaf tutulurlar. Bursun devam etmesi için öðrencilerin Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan Atýlým Üniversitesi Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmasý ya da yukarýda belirtilen eþdeðerliliði kabul edilen Ýngilizce sýnavlarýndan birinde baþarýlý olduðunu belgelendirmesi ya da Hazýrlýk Okulunun eðitim süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyinin baþarý ile tamamlayarak Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan (Profieciency) Ýngilizce Yeterlik Sýnavýndan Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Mütercim-Tercümanlýk bölümü öðrencilerinin 75, diðer bölüm öðrencilerinin 70 baþarý notu alarak bölüme geçiþ hakký kazanmasý gerekir. Bu bursun devam etmesi için öðrencilerin okuduklarý her yýlýn sonunda akademik genel not ortalamasýnýn 3.0 (80) olmasý ve tüm derslerinin baþarý ile tamamlayarak bir üst sýnýfa geçiþ hakkýný kazanmalarý gerekir. Bk. 93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 40 desibel iþitme kaybý olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak Türkçe muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe'dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce'dir. Bk. 95. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarýnda ABD Dolarý,tüm lisans programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðretim ücreti; Aðustos 2002 ayý sonuna kadar günün koþullarýna göre Türk Lirasýna çevrilerek 4 eþit taksit halinde alýnacaktýr. Taksitler; 1. taksit kesin kayýt sýrasýnda, 2. taksit Güz yarýyýlý içinde, 3. taksit Bahar yarýyýlý ders kaydý sýrasýnda ve 4. taksit Bahar yarýyýlý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizce'dir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlilik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversite Senatosunun tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. 60

9 Beykent Üniversitesi'nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bu burslar lisans öðretimine birinci sýnýftan baþlayan öðrencilere 4 yýl, Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir ÖSS'de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel, Eþit Aðýrlýk ve Dil) % 5'e giren, üniversitemize ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere destek bursu verilir ÖSS'de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel ve Eþit Aðýrlýkla) Beykent Üniversitesi'nin (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü hariç) tüm ücretli lisans bölümlerini tercih eden;ilk 2000'e giren öðrencilere % 100, 'e giren öðrencilere % 75, 'e giren öðrencilere % 50, 'e giren öðrencilere % 40, 'e giren öðrencilere % 30, 'e giren öðrencilere % 20, 'e giren öðrencilere % 15 indirim yapýlacaktýr ÖSS Dil Puan türünde Beykent Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ücretli bölümünü tercih eden; ilk 2000'e giren öðrencilere % 50, 'e giren öðrencilere % 25 indirim yapýlacaktýr. Bk. 96. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur. Yabancý dil destek ve hazýrlýk programlarýnýn esaslarý için Bk. 24. Bk. 97. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 98. Boðaziçi Üniversitesi'ne, Y-ÖSS puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beþ içinde yer alýp, birinci tercih olarak girenlere bir kereye mahsus olmak üzere Baþarý Ödülü verilmektedir. Bu ödül eðitim-öðretim yýlýnda TL olarak verilmiþ olup eðitim öðretim yýlýnda ise TL olarak planlanmaktadýr. Ayrýca, bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara Baþarý Bursu verilmektedir. Baþarý burslarý eðitimöðretim yýlý ikinci dönemi itibarýyla ayda TL nakit olarak verilmiþtir. Baþarý bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Boðaziçi Üniversitesine giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu Burslarý ise üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda ilk dört, Eþit Aðýrlýklý puan türünde ilk dört, Sözel puanda ilk üç, Dil puanýnda birinci öðrenciye, Superdorm'da tam burslu olarak kalma hakký ve Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda 5-10, Eþit Aðýrlýklý puanda 5-10'uncu, Sözel puanda 4-7'nci ve Dil puanýnda 2-3'üncü öðrenciye Uçaksavar Yurdunda tam burslu olarak kalma hakký verilir. Bu öðrencilerin ön kayýtlar sýrasýnda B.Ü. Burs Ofisine gerekli belgeleri ile baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Ayrýca, maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim, Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim öðretim yýlýnda Gereksinim Bursu ikinci dönem itibarýyla ayda TL nakit ödemeyi; Yemek Bursu üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; Yurt Bursu üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný ve Kitap Bursu ise Baþarý Bursu alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden alýnan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr. Öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Baþarý, Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim-Haziran aylarýnda 9 ay süreyle verilmektedir. Burs baþvurularý Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr. Bk. 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci'de sürdüreceklerdir. Bk.100. Öðrenciler öðrenimlerini Manisa'da sürdüreceklerdir. Bk.101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk.102. Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.103. Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale'de sürdüreceklerdir. Bk.104. Bu programa yerleþtirilecek ve puan sýralamasýna göre ilk 15'e giren öðrencilere Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs ilkeleri doðrultusunda burs imkâný tanýnacaktýr. Burs öðrencinin baþarýlý olduðu sürece ve eðitimini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim-öðretim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir eðitim yýlý için ilk 15'e giren burs verilecek öðrencilerden ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 dereceye giren öðrencilere aylýk TL, derece içinde yer alan öðrencilere TL, derece arasýnda yer alan öðrencilere TL, 2001 ve sonrasýnda yer alan öðrencilere TL burs verilecektir. Ayrýca, bu eðitim yýlý baþýnda kitap yardýmý olarak TL ödenecek, öðrenci burs hakkýný koruduðu sürece eðitim yýlý içinde ücretsiz günde iki öðün yemek (öðle-akþam) verilecektir. Bk.105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m'den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur. ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunda yabancý dil Ýngilizcedir ve Beden Yeterliliði zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.106. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce'dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. Bk.107. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden Üniversitenin herhangi bir programýný ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sýnavýnda, sayýsal, sözel, eþit aðýrlýklý ve yabancý dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öðrenci arasýna girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan Burs verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta 61

10 olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Ayrýca, bu öðrencilerin öðrenci katký payý da Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan karþýlanacaktýr. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %80 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen ve kazandýðý programý ilk üç tercihinde gösteren öðrencilerden ÖSS sýnavýnda (a) Sayýsal puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (b) Sözel puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (c) Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye, (d) Yabancý Dil puaný sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 2 öðrenciye Ege Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %75 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bölümlerini ilk beþ tercihinde gösteren ve bu bölümler için istenen puan türünde ÖSS puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye Temel Bilimler Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden spor branþlarýnda Ülkemizi temsil ederek milli olmuþ sporculara, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan aylýk TL tutarýnda burs verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Bk.108. Bu programýn öðretim dili Türkçe'dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.110. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir'de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ'te yapýlacaktýr. Bk.111. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.112. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.113. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar Týp Fakültesinin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.114. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.115. Bir yýl süreli Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.116. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.118. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. Bk.119. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programýn puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a) ÖSS-SAY puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SAY (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, b) ÖSS-EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-EA (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) ÖSS-SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SÖZ (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Burstan yararlanabilmek için, öðrencilerin kayýtlar sýrasýnda Gazi Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Bk.121. Bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.122. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak gerekir. Bk.123. Hacettepe Üniversitesi'ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için ilk 2500 arasýnda), b) ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Edebiyat Fakültesi Dil programlarýný tercih edenlere), d) ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100, arasýnda yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih eden öðrencilere Hacettepe Baþarý Bursu verilir. Burs, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Öðrencinin genel akademik not ortalamasý 2.50'nin altýna düþtüðünde baþarý bursu kesilir. ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 2500'e girip Mühendislik Fakültesi Programlarýný ilk sýrada tercih eden öðrencilere, Beytepe Öðrenci Evlerinde ücreti karþýlýðýnda sýralamasýz yer verilir eðitim-öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesinde yaklaþýk 5000 öðrenci çeþitli burslardan yararlanacaktýr. Burslar 62

11 baþarý, nakit, beslenme ve barýnma þeklinde verilmekte olup, burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Bk.124. Öðretim dili Almancadýr. Bk.125. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.126. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.127. Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur. Bk.128. Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.129. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.130. Bu programýn genel kontenjanýnýn %50'si erkek, %50'si kýz öðrencilere ayrýlmýþtýr. Bk.131. Hazýrlýk eðitimi Ankara'da yapýlacaktýr. Bk.132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti; Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý ve Psikoloji Bölümleri için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk Bölümleri ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için 5000 ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði ve Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) Bölümleri için 6000 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarýyýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. Haliç Üniversitesi BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar lisans eðitimöðretimine birinci sýnýftan baþlayan öðrencilere 4 yýl; Ýngilizce Hazýrlýk programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir. Türkiye genelinde ÖSS'de ilk 1000 öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýranlara karþýlýksýz burs verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Çift kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri Üniversitenin yetkili kurullarýnýn lüzumlu görmesi halinde ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk.133. Iþýk Üniversitesi, geçmiþi yaklaþýk 117 yýl olan, TC'nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim, FMV Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusunda sürdürülmektedir. Eðitim ücretli ve burslu olarak verilmektedir eðitim-öðretim yýlýnda, öðretim ücreti, tüm bölümler ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için; ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. ABD Dolar kurunun yükselmesi halinde ücret, Rektörlükçe ilan edilen ödeme tarihlerinde ödenmesi koþulu ile, TL + KDV tutarýný aþmayacaktýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye yerleþtirilen öðrencilerin Ýngilizce dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý için, üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan, üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (Bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr.) veya Iþýk Üniversitesi yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar, Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý Ýngilizce Hazýrlýk Eðitim Programýna devam etmek zorundadýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce yeterlilik sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrenciler, birinci sýnýfa devam etme hakký kazanýr. Öðrencilerimiz lisans öðrenimleri boyunca iki ayrý program derslerini birlikte alarak çift anadal veya yan dal dan lisans diplomasýna sahip olma imkanýný bulabileceklerdir Iþýk Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, sadece öðretim ücretini kapsayan baþarý bursu verilecektir. Yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarý ile bitiremedikleri için tekrarlamak durumunda kalanlarýn yabancý dil hazýrlýk dönemi öðrenim ücreti bursu kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla tamamlayarak asýl öðrenimlerine baþlamalarý durumunda, öðrenim ücreti bursu tekrar verilmeye baþlanýr. Baþarý bursu, öðrencinin bir akademik yýl genel not ortalamasýnýn 2.00 veya daha altýna düþmesi halinde kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin izleyen dönemlerdeki akademik yýl genel not ortalamasýný en az 3.00'a çýkarmalarý durumunda burs yeniden verilmeye baþlanýr. Ancak, toplam burs süresi normal eðitim-öðretim süresini aþamaz. Iþýk Lisesini, son üç yýlýn not ortalamasý bakýmýndan ilk % 10 'un içinde baþarý ile bitirerek, tercihinde Üniversite'ye ilk üç sýrada yer veren öðrencilere, Fevziye Mektepleri Vakfý Iþýk Lisesi Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, yabancý dil hazýrlýk dönemi ve asýl öðretim süresi boyunca öðretim ücreti alýnmamasý þeklindedir. Bu bursun, Üniversitede saðlanan baþarý derecesine göre kesilme, tekrar baðlanma þartlarý ve toplam süresi, yukarýdaki paragrafta belirtildiði þekilde uygulanýr. Iþýk Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu veya ücretli bir programý ilk üç tercihi içinde belirtmiþ olanlardan ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilerden, burslu programa kayýt hakký kazanarak kesin kaydýný yaptýran öðrencilere yurt imkaný ve ayrýca eðitime katký fonundan 9 ay süre ile üniversite yönetiminin belirleyeceði miktardaki aylýk nakdi yardýmýn yanýsýra, yemek ve kitap gibi sosyal yardýmlar da temin edilecektir. Ýstanbul dýþýndan gelen ve ÖSS'de üstün baþarý göstererek Iþýk Üniversitesinin tamamý burslu olan Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Fizik lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, gerekmesi halinde eðitim-öðretim yýlýnda Üniversitemize tahsis edilmesi durumunda, ÝTÜ ve/ veya baþka yurtlarda; Ýstanbul dýþýndan gelen diðer öðrencilerimiz için de, ÝTÜ'nün Üniversitemize geçmiþ yýllarda olduðu gibi yurt tahsis etmesi durumunda, ücreti karþýlýðýnda bu yurtlarda barýnma imkaný saðlanabilecektir. Yukarýda, 9 ay süre ile üniversitenin eðitime katký fonundan saðlanacaðý belirtilen burslar, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Ayrýca lisans öðrenimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve üstün baþarý gösteren öðrencilere baþarý derecelerine göre baþarý bursu verilir. Bk.134. Bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 500'e giren adaylara, 9 ay süre ile aylýk TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde arasýnda yer alan adaylara 63

12 9 ay süre ile TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL karþýlýksýz Akdeniz Týp Eðitim Bursu verilecektir. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesinde Hazýrlýk Sýnýfýný baþarý ile bitirenlerin ilk %20'si ile Yabancý Dilde Hazýrlýk Sýnýfý Yeterlik Sýnavýný baþaranlarýn ilk %20'sine, eðitim-öðretim süresince 9 ay süre ile aylýk TL burs verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her yýl not ortalamasýnýn en az % 70 olmasý halinde, eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir. Bk.135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,62 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Denizcilik Fakültesi programlarýndan Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliðine 10, Güverte Bölümüne 20 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.136. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesine yerleþtirilerek kayýt olan ve devam koþulu saðlayan öðrencilere burs verilecektir. 1)Öðrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesine yapýlan baðýþlardan karþýlanmak üzere eðitim öðretim yýlýnda ÖSYS sonucunda 0,5 katsayýyla çarpýlarak elde edilecek Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000'e giren ve üniversitemizi tercih eden öðrencilerden a)ýlk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, b) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile standart öðrenci yurtlarýnda barýnma olanaðý, c) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs olanaðý ile öðrenci yurtlarýna girme önceliði saðlanmasý, Baþarý bursu faslýndan burs alan öðrencilerin burslarýnýn devamý ile ilgili hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenir. Bk.138. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.139. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir. Bk.140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m'den, kýz öðrencilerde ise 1.58 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr.bu programa 10 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr.öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir. Bk.141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon'daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.142. Koç Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Mühendislik Fakültesine ders yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL' dir. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, 12 Eylül 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý TL ikinci yarýyýl baþýnda 3 Þubat 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir ders yýlýnda Koç Üniversitesi'nin diðer bütün programlarýna (Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil) yerleþtirilen öðrenciler için eðitim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, 12 Eylül 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý TL ikinci yarýyýl baþýnda 3 Þubat 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti KDV dahil sömestre baþýna ABD Dolarý karþýlýðý TL.'dir. 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna sömestrelik KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslu öðrencilere 10 ay süreyle ayda 125 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme yapýlarak, yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyet'i tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.143. Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulunda eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, 12 Eylül 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ikinci yarýyýl baþýnda 3 Þubat

13 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Saðlýk Yüksekokulu'nun burslu Hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðrenim ücretini ve yurt giderlerini kapsamaktadýr. Burslu öðrencilere, Üniversitede görev karþýlýðý 10 aya kadar ayda 40 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme ile günde bir veya iki öðün yemek bursu saðlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesi'ne yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim ücreti ve burslar her yýl Mütevelli Heyet'i tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen burslu öðrencilere yurt imkanlarý saðlanacaktýr. Bk.144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi TL + KDV; Hukuk, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlýk, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri TL + KDV; Meslek Yüksekokulu TL + KDV, tüm bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý TL + KDV'dir. Eðitim ücreti 8 eþit taksite bölünerek ödenebilir. Maltepe Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burs, öðrenci öðrenimine devam ettiði ve akademik baþarý þartýný yerine getirerek devam ettiði sürece verilecek ve Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslu öðrenciler Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Maltepe Üniversitesinde öðrencilerin kýlýk kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Bk.145. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitimöðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere 65 yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM'nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili OBP'nin 0.5 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. ODTÜ Üstün Baþarý Bursu, ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ve ayrýca bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. ODTÜ, ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan öðrencilere çeþitli burslarla destek olmaktadýr eðitim-öðretim yýlýnda baþarý burslarý dahil yaklaþýk 120 çeþit burstan, yaklaþýk öðrenci yararlanacaktýr. Burslar 8-12 ay süre ile, nakit, yurt ve yemek burslarý þeklinde olup miktarlarý aylýk milyon TL arasýnda deðiþmektedir. Burslardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler,ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek burslarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ'yü kazanan öðrencilere postalanmakta olup, ayrýca, internet adresinde sunulmaktadýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Temel Bilim Bursu verilecektir. ÖSYM'nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP'nin 0.5 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/ veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Temel Bilim Bursu ile ODTÜ Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Bk.148. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 15 Aðustos 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 15 Ocak 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Sabancý Üniversitesinde öðrenim gören öðrenciler kampustaki Saðlýk Merkezi hizmetlerine ek olarak özel saðlýk sigortasý kapsamýna alýnýrlar ve bunun için ek ücret ödemezler.

14 Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Temel Geliþtirme Yýlýna devam eder. Temel Geliþtirme Yýlýnda öðrenimin süresi bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Temel Geliþtirme Yýlý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonundaki izleyen akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Temel Geliþtirme Yýlýnda daha önce bir dönem veya bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve ÖSS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Temel Geliþtirme Yýlý'na devam edemezler. Bu öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Etüdler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Onur burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL nakit ödeme, Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere yurtta yer ayýrma garantisini kapsamaktadýr. Onur burslu yerleþtirilen öðrencilerden; Mühendislik ve Doða Bilimleri programlarý için Y-ÖSS-SAY sýralamasýnda ilk 100 öðrenci içinde, Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için Sabancý Üniversitesi-EA* sýralamasýnda ilk 50 öðrenci içinde yer alanlara buradaki olanaklara ek olarak, yeni teknoloji ücretinden (yýllýk 300 ABD Dolarý) ve ders kitaplarý ücretinden (yýllýk 200 ABD Dolarý) muafiyet saðlanacak, birinci ve ikinci dönem baþlarýnda 300 ABD Dolarý karþýlýðý TL nakit ödeme yapýlacaktýr. Ayrýca Onur bursu ile yerleþtirilen ve Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam puaný 34 ve üstü olan öðrenciler de ayný ek olanaklardan yararlanacaktýr. Baþarý burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs,öðrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadýr. Baþarý burslu yerleþtirilen öðrencilerden; Mühendislik ve Doða Bilimleri programlarý için Y-ÖSS-SAY sýralamasýnda ilk 3000 öðrenci içinde, Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için Sabancý Üniversitesi-EA* sýralamasýnda ilk 500 öðrenci içinde yer alanlara buradaki olanaklara ek olarak, birinci ve ikinci dönem baþlarýnda 500 ABD Dolarý karþýlýðý TL nakit ödeme yapýlacaktýr. Ayrýca Baþarý bursu ile yerleþtirilen ve Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam puaný 30 ve üstü olan öðrenciler de ayný ek olanaklardan yararlanacaktýr. Dönemsel veya aylýk nakit ödeme burslarýnýn TL karþýlýðý birinci dönem için 15 Aðustos 2002, ikinci dönem için 15 Ocak 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý koþullarýný saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý normal öðrenim süresince devam eder. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Pogramýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. *(Sabancý Üniversitesi-EA sýralamasýný belirlemek için, ÖSS sonucunda yerleþtirme puanýna göre (Y-ÖSS); Sabancý Üniversitesi tarafýndan hazýrlanacak ve Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli ayrý baþarý sýralamasý listesi kullanýlacaktýr. Bu sýralama sadece Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli olacaktýr.) Bk.149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek'te sürdüreceklerdir. Bk.150. Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3.sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkanýna sahip olabileceklerdir. Bk.151. Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.152. Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma'daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.153. Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.154. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Askeri Liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1983 ve daha küçük doðumlu olmak, en fazla 19 yaþýnda olmak, 30 Aðustos 2002 tarihi itibarýyla 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr), vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak, renk körü olmamak, sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, erkek öðrencilerde 1,65 m.'den, kýz öðrencilerde 1,56 m.'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan Askeri Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat'ta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa okul birincileri dahil 123 sivil lise (117 erkek + 6 kýz) ve 33 askeri lise çýkýþlý öðrenci alýnacaktýr. Alýnacak olan 156 öðrencinin 5 okul birincisi kontenjanýnýn 4'ü askeri lise, 1'i sivil lise çýkýþlý öðrencilere ayrýlmýþtýr. GATA Askeri Týp Fakültesine yerleþtirilen sivil lise çýkýþlý öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 2 Eylül 2002 tarihine kadar GATA Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik/ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesinde kayýt kabul iþlemleri 2-15 Eylül 2002 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 18 Ekim 2002 tarihine kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesine kaydý yapýlamayan öðrenciler öðrenimleriyle ilgili durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. 66

15 Not: GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak olan 33 Askeri Lise çýkýþlý öðrencilerin 25'i K.K.K.lýðýna baðlý Askeri Liselerden (IÞIKLAR Askeri Lisesi-Bursa, KULELÝ Askeri Lisesi-Ýstanbul, MALTEPE Askeri Lisesi-Ýzmir) ve 8'i Deniz Lisesinden (Heybeliada-Ýstanbul) mezun olan öðrencilerden oluþacaktýr. Bk.155. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve bayan olmak; bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi veya özel gündüz öðretimi yapan Liselerin Fen ve Tabii Bilimler Kolu; Yabancý Dille öðretim yapan Resmi veya Özel lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi; mezunu olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2002 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS'ye girmiþ olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1982 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan Askeri Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin 3'ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü, Etlik/ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yetersizliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk.157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.158. Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir. Bk.159. Bu programý kazanan öðrencilerden Ýngilizce Hazýrlýk Programýný takip edecek olanlar ABD Dolarý öðretim ücreti ödeyecekler ve öðrenimlerini Gazimaðusa'da bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunda sürdüreceklerdir. Birinci sýnýfa kayýt hakký kazanan öðrenciler Üniversite kampusunda inþaa edilmekte olan fakülte binasý ve laboratuvarlar tamamlanýncaya kadar öðrenimlerini Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.160. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m'den, kýz öðrencilerde 1,55 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. Bk.162. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite ile iliþkileri kesilir. Bk Öðretim yýlýnda üniversitemizin lisans programlarýna en yüksek puanla kayýt olan öðrencilere, o programý ilk 3 tercihi arasýnda belirtmiþ olmak kaydýyla 8 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.164. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýndan muaf olmak ve doðrudan 1.sýnýfa baþlamak isteyen öðrencilerin aþaðýda adý geçen eþdeðerli sýnavlarý ve saptanan puanlarý almalarý gerekmektedir. TOEFL 520 ve 3,5 TWE,HELTS 5,5 veya FCE B. Bk.165. Öðrenciler öðrenimlerini Güllük Beldesinde sürdüreceklerdir. Bk.166. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.167. Öðrenciler öðrenimlerini Kýrklareli'nde sürdüreceklerdir. Bk.168. Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne'de sürdüreceklerdir. Bk.169. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,CAE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.170. Bir yýl süreli hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.171. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) Öðretim ücretini, (b) Beslenme, kitap vb. giderlerine katký olmak üzere eðitimin devam ettiði 9 ay süre ile her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi, (c) Þehir dýþýndan gelenler ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversite Yurdunda ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkanlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kapsamaktadýr. Burslar öðrencinin yerleþtirildiði programa baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný birinci yýlýn sonunda (Yaz Okuluna kalmadan) baþaramayan; genel not ortalamasýný 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan; üniversite 67

16 içinde baþka bir bölüme yatay geçiþ yapan; herhangi bir disiplin cezasý alan veya normal öðrenim süresini aþan öðrencilerin burslarý kesilir. Bilgisayar Bilimleri Bölümünde eðitim-öðretim 4(dört) yýldýr. Öðrenciler üçüncü sýnýftan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre Yazýlým, Enformatik Sistemleri ve Bilgisayar Oyunlarý ve Sanatlarý opsiyonlarýna ayrýlarak öðretim göreceklerdir. Bk.172. Moda ve Desinatörlük Yüksekokulunda eðitim-öðretim süresi 4 (dört) yýldýr. Ýlk yýl genel dersler verilmekte olup ikinci yýldan itibaren öðrenciler ilgi ve yeteneklerine göre Moda Tasarým, Tekstil Tasarým, Endüstriyel Tasarým, Moda Ýþletme opsiyonlarýna ayrýlarak bu dallarda öðrenimlerine devam edeceklerdir. Bk.173. I-TERCÝH BURSU 2002 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)'ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan; a)öss-say puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, b)öss-ea puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenci arasýnda yer alan ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere bir defaya özgü olmak üzere ÇÜ Tercih Bursu verilecektir eðitim-öðretim yýlý ÇÜ Tercih Bursu TL'dir. II-BAÞARI BURSU 2002 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ'ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde Türkiye genelinde ilk 2000'e giren öðrencilerden; a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenciye, b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 15 öðrenciye, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenciye ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye aylýk TL olmak üzere 9 ay süre ile baþarý bursu verilecektir. III-TEÞVÝK BURSU 2002 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ'nin lisans programlarýna (Ýkinci Öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini birinci sýrada kazananlara ayda TL Teþvik Bursu verilecektir. IV-DESTEK BURSU 2002 Öðretim yýlýnda Üniversitemiz programlarýna kayýtlý olan (Ýkinci Öðretim hariç) yoksul veya baþarýlý olan öðrencilerden 300'üne 9 ay süre ile ayda TL Destek Bursu verilecektir. Ayrýca 1200 öðrenci 9 ay süre ile üniversite kafeteryasýnda sunulan öðle yemeklerinden ücretsiz olarak yararlanacaktýr. ÇÜ'de eðitim-öðretim yýlýnda Tercih, Baþarý, Teþvik ve Destek dahil çok sayýda burstan yaklaþýk 2000 öðrenci yararlanacaktýr.burslar 9 ay süre ile aylýk nakit, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlarý TL ile TL arasýnda deðiþmektedir. Burslar her yýl üniversitece fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutularak saptanýr. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdükleri sürece yararlanabilmektedir. Öðrenciler Tercih Bursu hariç diðer burslarýn sadece birinden yararlanabilirler. Burslar karþýlýksýz olup Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçirebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrencinin yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem kaybeden, genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.80'in, 100 üzerinden 70'in altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, yükseköðretim öðrenciliðiyle baðdaþmayan tutum ve davranýþlarý nedeniyle disiplin cezasý alan, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olan, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlan ve yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarý olumsuz olan öðrencilerin bursu kesilir. Bk.174. Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler 2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince Üniversite-Sanayii Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik eðitim yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari ücretten maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir. Bk.175. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti, Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatý programý ile Petrol ve Doðal Gaz Jeolojisi programýnda öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri, Petrol ve Gaz Kuyularýnýn Açýlmasý, Petrol-Gaz Kuyularýnýn ve Depolarýnýn Projelendirilmesi, Ýnþaasý ve Ýþletilmesi, Petrol ve Gaz Yataklarýnýn Ýþletilmesi ve Kullanýmý, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý programýnda öðrenim ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Sömestr baþýnda yýllýk öðrenim ücretinin yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice ve Rusça'dýr. Öðrenciler Azerbeycan Devlet Neft Akademisine baðlý bir binada bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti 15 ABD Dolarýdýr. Bk.176. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. (Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý'nýn internet adresinden ulaþýlabilir.) Bk.177. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý'nýn Türkiye'ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.178. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin yarýsý sömestr baþýnda ödenir. Eðitim dili Azerice'dir. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek baþka bir merkezde verilmektedir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.179. Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi'nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti her sömestr baþýnda 500 ABD Dolarý olarak alýnýr. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek bir merkezde verilecektir. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice'dir. Kýz öðrenciler için yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yaklaþýk 25 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.180. Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý'ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir. Bk.181. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Baþarýsýz olanlara bir yýl daha okuma hakký verilir. Bk.182. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti öðrenim yýlý baþýnda alýnmak üzere ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir yýl hazýrlýk eðitimini üniversite bünyesinde görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Bk.183. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretinin her sömestr baþýnda yarýsý alýnýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça'dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitim süresi 9 (dokuz) ay, ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr. 68

17 Bk.184. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice'dir. Öðrenciler bir öðretim yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmakta ve yurt ücreti alýnmamaktadýr. Eðitim-öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan'da baþarý ile tamamladýktan sonra Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'nde (Türkçe) 2, Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 3, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 2, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 3, Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 3, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 2, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 2, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi'nde 3 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.185. Bakü Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, Tarih, Arap Dili ve Edebiyatý, Sosyoloji ile Psikoloji programlarýna her sömestr için 800 ABD Dolarý ve bunun dýþýndaki programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Üniversitedeki eðitim ücreti eðitim yýlý baþýnda alýnýr. Öðretim dili Azerice'dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Bk.186. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rusça'dýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 15 ABD Dolarýdýr. Bk.187. Nahcivan Devlet Üniversitesi'nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin sömestr baþýnda yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice'dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Bk.188. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti, Filibe Tarým Üniversitesi, Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi, Gýda Mühendisliði Enstitüsü ve Orman Üniversitesi lisans programlarý ve Bulgarca hazýrlýk sýnýfý için yaklaþýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk Bulgarca eðitim verilir. Sofya St.Kliment Ohridski Üniversitesinde aylýk ücreti yaklaþýk Leva olan 2 veya 3 kiþilik yurt odalarý temin edilebilir. Bk.189. Plovdiv Paýsýý Hilendarský Üniversitesinde eðitim ücreti ABD Dolarý olup 2 eþit taksit halinde ödenecektir. Tüm yabancý öðrenciler bir yýl Bulgarca ve kendi mesleki alanlarýnda eðitim alýrlar, bu yýlýn sonunda yerleþtirildikleri alana devam ederler. Bk.190. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðrenim ücreti Ýþletme, Bilgisayar Teknolojisi, Elektrik ve Malzeme Donanýmý, Elektronik, Haberleþme Teknolojisi Programlarýnda ABD Dolarýdýr, Otomobil Mühendisliði ve Teknolojileri programýnda ise 2000 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarca veya Ýngilizcedir. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Türk öðrenciler için 9 aylýk yoðun Bulgarca kursu düzenlenmekte olup, ayrýca Türk öðrenciler akademik yýl içerisinde ücretsiz Ýngilizce dersi alabilmektedir. Eðitim-öðretime 16 Eylül 2002 tarihinde baþlanacaktýr. Üniversitenin yurt imkaný mevcut olup, iki kiþilik bir odanýn aylýk ücreti yaklaþýk 20 ABD Dolarýdýr. Ayrýca þehirde ABD Dolarý karþýlýðýnda daire kiralanabilir. Aylýk yaþam gideri ABD Dolarý civarýndadýr. (Internet adresi: Bk.191. Eðitim ücretli olup ders yýlýnda hazýrlýk sýnýfý ücreti 2500 ABD Dolarý, lisans programlarý için ABD Dolarý olup iki eþit taksitte her sömestr baþýnda ödenir. Yabancý dillerde eðitim veren programlar hariç, diðer programlarda bir yýl süreli Bulgarca hazýrlýk eðitim zorunludur. Bulgar vatandaþlýðý da dahil olmak üzere çifte vatandaþlýða sahip yabancý öðrenciler tam öðretim ücretinin % 50'sini öderler. Öðrenci yurtlarýnda konaklama ücreti aylýk 20 ABD Dolarý civarýndadýr, bu ücrete ýsýnma ve elektrik ücreti dahildir. Telefon ve internet imkanlarýna sahip iki ve üç kiþilik odalar bulunmaktadýr. Aylýk ortalama yaþam giderleri 30 ABD Dolarý, bir dönemlik kitap ve araç gereç giderleri yaklaþýk 50 ABD Dolarý civarýndadýr. (Internet adresi: Ýþbirliði ve Kamu Ýliþkileri Bölümü Bk.192. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti 2500 ABD Dolarýdýr. Öðretim ücreti her dönem baþlangýcýnda olmak üzere iki defada ödenir yataklý yurt imkaný mevcut olup, aylýk kiralýk ev ücretleri 250 ABD Dolarý, otel ücretleri günlük kahvaltý dahil ABD Dolarý civarýndadýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için 8 aylýk Bulgarca hazýrlýk kursu uygulanýr. Bu kursun sonunda baþarýlý olan öðrenciler lisans programýnýn birinci sýnýfýna devam edebilirler. (Internet adresi: Bk.193. Batum Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Ücret her sömestr baþýnda alýnmaktadýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Ücret ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý açmak için asgari 5 öðrencinin olmasý þarttýr. Öðretim dili Gürcü'cedir. Yurt yoktur. Bk.194. Gürcistan Devlet Beden Eðitimi ve Spor Akademisinde eðitim ücretli olup, bu programda yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti her sömestr baþýnda ödenecektir. Öðretim dili Gürcüce'dir öðretim yýlýnda öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýna alýnacaklardýr. Hazýrlýk eðitimi akademi binasýnda yapýlacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý 700 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Bk.195. Ývane Cavahiþvili Tiflis Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti fakültelere göre ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Öðrenim ücreti eðitim yýlý baþýnda alýnmaktadýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça'dýr. Yurt ücretsizdir. Hazýrlýk Sýnýfý dersleri Bagebi Yurdu 3 nolu binasýnda yapýlmaktadýr. Hazýrlýk ücreti ABD Dolarýdýr. Bk.196. Eðitim ücretli olup, Hazýrlýk sýnýfý 400, diðer sýnýflar 600 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça'dýr. Hazýrlýk süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Bk.197. Tiflis Devlet Týp Üniversitesi'nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý, diðer sýnýflar için öðretim dili Gürcüce ve Rusça olanlar için ABD Dolarý, eðitim dili Ýngilizce olanlar için ise ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite binasýnda verilmektedir. Ücret her sömestr baþýnda ödenebilir. Beslenme, yurt ve saðlýk güvencesi eðitim masraflarýna dahil deðildir. Yurt ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1., 2. ve 3. sýnýflarýný Tiflis Devlet Týp Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden 10 öðrenci öðrenimini Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 10 öðrenci öðrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürecektir.ösym tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda Sýnav Sonuç Belgesinde 4. sýnýftan itibaren hangi týp fakültesinde öðrenimini sürdüreceði belirtilecektir. Bk.198. Öðretim ücretli olup yýllýk öðrenim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Her sömestr baþýnda öðrenim ücretinin yarýsý alýnýr. Hazýrlýk eðitimi yoktur. Öðrenim dili Azerice'dir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yýllýk ücreti 100 ABD Dolarýdýr. Bk.199. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti tüm programlar için ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Bilim Bakanlýðý'nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Cumhurbaþkanlýðý'na baðlý Al- Farabi Kazak Milli Devlet Üniversitesi öðrencileri ise hazýrlýk eðitimlerini üniversitelerinde yapmaktadýr. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça'dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. 69

18 Bk.200. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Hazýrlýk sýnýfý ücreti 550 ABD Dolarý olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Üniversite yurt ücreti sözleþmeli aylýk 15 ABD Dolarýdýr. Bk.201. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Bk.202. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 450 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti 200 ABD Dolarý olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.203. Bu üniversitede eðitim ücretini iki taksitte ödemek mümkün olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti sözleþmeli aylýk 25 ABD Dolarý civarýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýnda olup, üniversite bünyesinde Rusça ve Kýrgýzca olarak verilmektedir.hazýrlýk Sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Bk.204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti sözleþmeli aylýk 20 ABD Dolarý ve üstündedir. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýnda olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.205. Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýzistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ayný alan ve seviyede öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn milletlerarasý geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar. Bu üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Yükseköðretim Kurulu Burslu Öðrenciler Merkezini arayabilirler. ( Kýrgýzistan'da eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim ücretsiz olup, ihtiyaç sahibi öðrencilere 9 ay süreyle ayda 10 ABD Dolarý Gereksinim Bursu, ayrýca ayný miktarda Akademik Baþarý Bursu verilecektir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmekte ve ders kitaplarý üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenciler üniversite yurdundan aylýk 4 ABD Dolarý karþýlýðýnda faydalanabilir. Eðitim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Ayrýca Ýngilizce ve Rusça ileri derecede öðretilmektedir. Hazýrlýk Sýnýfýnda Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesi ile bölümün gerekli gördüðü modern yabancý diller öðretilecektir. Hazýrlýk Sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Bk.206. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Komersiya Enstitüsü Kýrgýzistan'ýn Celal-Abad þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim dili Türkçe'dir. Fakültede kýz, erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 50 ABD Dolarýdýr. Türkiye'den giden öðrenciler Enstitü Dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Ayrýca, kýz öðrenciler için yurtlar da vardýr. Yurt ücreti yýllýk 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Üç, dört öðrencinin bir evde kalmasý halinde ev maliyeti öðrenci baþýna ABD Dolarý arasýndadýr. Bk.207. Bu üniversitede eðitim ücretinin iki taksitte ödenmesi mümkün olup, yýllýk ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Hazýrlýk Sýnýfý ücreti aylýk 40 ABD Dolarý olup lisans eðitimi ile paralel olarak yapýlmaktadýr. Yurt ücreti sözleþmeli aylýk 30 ABD Dolarýdýr. Bk.208. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde Rusça ve Kýrgýzca olarak verilecek olup öðrenim süresine dahil deðildir. Öðretim dili programa göre deðiþmektedir.yurt bulunmamaktadýr. Bk.209. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Romencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 100 ABD Dolarýdýr (2 ve 4 kiþilik odalar). Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.210. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Romence'dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler (Rusça ve Romence). Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.211. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Romencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak 10 ay hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Üniversite yurt ücreti yýllýk 150 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.212. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti sömestr baþýna lisans programlarý için ABD Dolarýdýr. Kayýt iþlemleri için ayrýca 100 ABD Dolarý alýnmaktadýr. Lisansa kayýt kabul þartlarý; özellikle matematik, fizik ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak, Ýngilizce dilini iyi bilmek gerekir. Mimarlýk dýþýndaki programlar için yabancýlarda giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Mimarlýk programýna girecek öðrencilerin çizim ve kompozisyon sýnavýna girmesi zorunludur. Öðrenciler üniversitede yurtlarda kalabileceði gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Üniversitenin yurtlarýnda yabancý öðrenciler için bir veya iki kiþilik oda ayrýlabilir. Yurtlar Üniversite kampusundadýr. Aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir ve altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur (yýllýk 100 ABD Dolarý). Ayrýca, diðer masraflar için (yemek, kalma yeri, vize, saðlýk sigortasý vb.) ayda ABD Dolarý gerekmektedir. Bk.213. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Romencedir. Eðitim-öðretime 1 Ekim 2002'de baþlanmaktadýr. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Öðrenci yerleþim yerinde bir odanýn kirasý yaklaþýk 90 ABD Dolarý, þehirde bir dairenin aylýk kirasý yaklaþýk 120 ABD Dolarý ve bir tek yatak odalý bir dairenin kirasý yaklaþýk ABD Dolarý'dýr. Aylýk ortalama yaþam gideri yaklaþýk 160 ABD Dolarý'dýr. ( Bk.214. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Yurt ücretleri aylýk 90 ABD Dolarýdýr. Bk.215. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rumencedir, ancak bu programlar Ýngilizce olarak da verilebilecektir. Programýn öðretim dilini öðrenci isterse Rumence, isterse Ýngilizce olarak seçebilecektir.ýsteyen öðrenciler Rumen dili hazýrlýk programýna devam edebilirler. Öðretim dili Ýngilizce olan programlar için Ýngilizce dilinde yeterlik sertifikasý gerekmektedir (Cambridge ileri düzey, TOEFL). Rumen dilinde verilen dersler için adayýn Yabancý Diller Bölümü tarafýndan verilecek olan Rumen dili testini geçmesi gerekir. Öðrenciler bu test için ayrýca 320 ABD Dolarý ödeyeceklerdir. Kabul edilen her öðrenciye yabancý diller bölümü tarafýndan, akademik yýlýn birinci döneminden baþlayarak 10 hafta süre ile ücretsiz Rumence kursu verilecektir.üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr.( ( Bk.216. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Programlarýn öðretim dili Rumencedir. Ýngiliz Dili ve Edebiyatý programýnda bir yabancý dil daha öðretilir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Rumence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Constanta'da ayda 100 ABD Dolarýna bir odalý daireler kiralanabilir. Üniversite kafeteryasýnda ayda 100 ABD Dolarýna yemek yenebilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý 70

19 Bk.217. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti programýn türüne göre aylýk ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Söz konusu sýnavýn ücreti 320 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný kýsýtlý olmakla beraber þehirde oda kiralamak mümkündür. Bk.218. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve 2002-ÖSS sonucunda yerleþtirildiði programýn puan türünde ülke genelinde ilk 2000'e giren öðrencilere öðretim yýlýnda ayda TL burs verilecektir. Burslar öðrencilerin baþarýlý olduklarý sürece devam edecektir. Bk.219. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.220. Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya) sürdürülecektir. Bk.221. Eðitim-öðretim Ýskenderun'da sürdürülecektir. Bk.222. Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðretimini Ýstanbul ve Ankara kampuslarýnda sürdürmektedir. Öðretim ücreti; lisans öðretimlerinin hazýrlýk sýnýflarýyla, Fen- Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri için 5 000, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin bütün bölümleri için 6 000, Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarý olup, öðretim ücretleri ödendiði günün TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý Türk Lirasý olarak, banka sözleþmesi ile (8) sekiz taksitle % 8 KDV dahil edilerek tahsil edilecektir. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Burs öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Ayrýca, Fatih Üniversitesi Özel Burs Yönergesine göre: (a) bütün burslu öðrencilere aylýk TL'sý özel burs, (b) 2002-ÖSS sýnavýndaki sýralamada üniversitemiz burslu programlarý tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre; ilk 100'e girenlere TL'sý, ilk 500'e girenlere TL'sý, ilk 1 000'e girenlere TL'sý özel burs, (c) öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz TL'sý Akademik Baþarý Bursu 10 ay süre ile verilir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr.burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Burslu bütün öðrencilere özel danýþmanlar tayin edilmekte ve öðretim elemanlarý tarafýndan akademik rehberlik yapýlmaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri öðretim bursuna dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkanlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Yurt ücretinin TL'sý kayýt esnasýnda olmak üzere diðer taksitler ayda TL'sý olarak (7) yedi ay süre ile tahsil edilecektir. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup kampus dýþýndaki yurtlar için servis ücretsizdir. Mezunlarýmýza üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde Kariyer Planlama Merkezi tarafýndan yurt içi ve yurt dýþý iþ olanaklarý ve akademik danýþmanlýk konularýnda yardýmcý olunmaktadýr. Bk.223. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir. Bk.224. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir. 71 Bk.225. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde eðitim öðretim ücrete tabidir yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans Programlarý TL., Meslek Yüksekokulu TL., Ýngilizce Lisans Hazýrlýk TL., Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk TL. olup bu ücretlere KDV dahildir. Ýstanbul Ticaret Odasý, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bölüm veya programlarýna burssuz tercihle kayýt yaptýran her öðrenciye öðretim yýlýnda TL karþýlýksýz burs vermeyi ve bu tutarý öðrenci adýna üniversiteye ödemeyi taahhüt etmiþtir. Bu taahhüt dýþýndaki eðitim öðretim ücreti kalaný olan tutarý lisans öðrencisi TL ve önlisans öðrencileri TL olarak en çok 5 taksitte ödeyecektir. Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe Eðitim'dir. Bu nedenle tüm öðrenciler bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam etmek ve baþarmak zorundadýr. Hazýrlýk sýnýfýnda geçen süre öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, Bilgisayarlý TOEFL, Cambridge Proficiency) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda devamsýzlýk dýþýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil muafiyet sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliði ve hükümlerine tabidirler. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde öðrencileri kýlýk kýyafeti ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorundadýr. Bk.226. Bu programda dersler Internet'e dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet'e eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda kitap, yazýlým, CD-Rom, Internet Eriþim Paketi ücreti alýnýr. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý kampusde yapýlacaktýr. Bk.227.Ufuk Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlýnda tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için öðrenim ücreti halen % 8 olan KDV hariç ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücret iki taksitte alýnýr. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ise ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar yalnýzca öðrenim ücretini kapsamakta olup karþýlýksýzdýr. Öðrenci baþarýlý olduðu sürece bursu devam eder. Bu burslar hazýrlýk programýnda geçirilecek olan süreyi de kapsar. Ufuk üniversitesinde bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre öðretim sutünunda gösterilen öðrenim süresine dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda açýlan Yabancý Dil Yeterlilik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya Üniversitenin eþ deðerliliðini kabul ettiði son iki yýlda alýnmýþ TOEFL, IELTS, FCE, CPE yada CAE sýnavlarýndan Üniversitenin kabul ettiði düzeyde baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar Hazýrlýk Sýnýfýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Yabancý Dil Hazýrlýk Programý eðitimi sonunda baþarýlý olan öðrenciler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrýrlar. Üniversitenin öðrencilerine sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir. Ufuk üniversitesinde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Bk.228. Yaþar Üniversitesinde öðrenim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarý karþýlýðý TL.'dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Eðitim ücreti; toplam 3 taksitte, ilk taksidi kayýt sýrasýnda ve diðer yarýsý 2.yarýyýlda 2 eþit taksit halinde olmak

20 üzere üniversitece ilan edilen tarihlerde ödenir. Güz yarýyýlýnda yapýlacak olan eðitim ücreti ödemesi için kayýt sýrasýnda banka taahhütnamesi alýnýr. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý'nda baþarýlý olan veya TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb. uluslararasý sýnavlarda üniversitece kabul edilebilir baþarý düzeyini saðladýklarýný belgeleyen öðrenciler doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öðrenciler, bir yýl süre ile zorunlu Yaþar Üniversitesi-Wall Street Institute Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi alýrlar. Birinci yarýyýl sonunda yapýlacak olan Ýngilizce Yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olan öðrencilere, 2.ders yarýyýlýnda kazanmýþ olduklarý programlara kayýt yaptýrýp lisans eðitimlerine baþlama olanaðý saðlanýr. Yaþar Üniversitesi'nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, karþýlýksýz olup sadece eðitim ücretini kapsamaktadýr. Bu burs öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir ÖSYS sonuçlarýna göre ilk 200 aday içine giren ve üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere normal eðitim ücretini kapsayacak þekilde karþýlýksýz burs verilir. Tüm burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere ise normal eðitim ücretinin % 50'si oranýnda burs verilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda tamamlayan öðrencilere izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin % 50'si oranýnda burs verilecektir. Yaþar Üniversitesinde baþarýlý öðrenciler Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý 3.50'nin üzerinde olan öðrenciler bu bursa baþvurabilir. Verilecek burs sayýsý rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Yurtta kalmak isteyen kýz ve erkek öðrenciler için, ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ayda 225 ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ayda 175 ABD Dolarý ve 3 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL.'dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti, burslar ve yurt ücretleri her yýl üniversitece, fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.229. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfý eðitimini Konya'da sürdüreceklerdir. Bk.230. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Meslek Yüksekokulu öðrencileri için TL.'dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bk.231. Dersler internet'e dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Bu programý tercih edecek öðrencilerin internet eriþiminin olmasý, bir kiþisel bilgisayarý çalýþtýrabilmesi ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmasý beklenmektedir. Bu programýn yýllýk ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret gerekli programlar, kitaplar, bilgisayar metaryali (CD/ROM ve benzer) ve sýnav hizmetleri yanýnda, ilk akademik yýl baþýnda KKTC'de yapýlacak olan tanýtým ve uyum programý (oryantasyon) masraflarýný da (gidiþ/dönüþ uçak bileti dahil) içermektedir. Programa kayýtlar Türkiye'de bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi temsilciliklerinde de yapýlacaktýr. Bk.232. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý Eðitimini Dalaman'da sürdüreceklerdir. Bk.233. Öðrenciler öðrenimlerini Bolvadin'de sürdüreceklerdir. Bk.234. Öðrenciler öðrenimlerini Ahmet Necdet Sezer Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.235. Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.236. Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda, Ýngilizce, Almanca veya Fransýzca dillerinden kendisinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.237. Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.238. Öðrencilerin vize iþlemlerinde, baþvuruda gereken belgelerle (lise diplomasý onaylý sureti, mezuniyet notlarýna iliþkin belge, saðlýk raporu ile bunlarýn Türk makamlarý ve Türkiye'deki Bulgar Konsolosluðu'nca onaylanmýþ çevirisi, baþvuru dilekçesi, nüfus cüzdanýnýn tasdikli sureti ve çevirisi, fotoðraf vs.) üniversiteye baþvurduktan sonra alacaklarý öðrenci olarak kabul edildiklerine dair sertifikayla beraber, Ýstanbul veya Edirne'deki Bulgar Konsolosluðu'na baþvurmalarý gerekmektedir. Bk.239. Varna Teknik Üniversitesinde eðitim ücretli olup, ders yýlýnda tüm programlar için ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksit halinde her yarý yýlýn baþýnda ödenir. Kayýt dönemi 1 Aðustos'ta baþlayýp, 15 Eylül'de sona ermektedir. Öðretim dili Bulgarca'dýr. Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfýnýn bitiminde Bulgarca sýnavý yapýlýr. Yabancý öðrenciler için kampus içinde yurt bulunmaktadýr. Üçüncü yýldan sonra öðrenciler dört haftalýk staj yaparlar. Bilgisayar Mühendisliði programý Varna Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri adý ile yer internet: Bk.240. Yabancý öðrenciler, lisans eðitimine baþlamadan önce 10 aylýk bir hazýrlýk eðitiminden geçmektedirler. Bu eðitim Eylül ayýnda baþlamakta ve bir sonraki yýl Haziran ayýnda bitmektedir. Bu öðrenciler Ukraynaca, Rusça, Ýngilizce dillerinden birini öðrenmekte, Ukrayna'daki hayata uyum saðlamaya çalýþmakta, ilgili alanla baðlantýlý lise eðitimi düzeyindeki dersleri tekrarlamaktadýrlar. 25 yaþýndan büyük olanlar hazýrlýk sýnýfýna alýnmamaktadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için hazýrlýk eðitimi sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olmak gerekmektedir. Hazýrlýk eðitimi iki dönem olup, dönemler arasý tatil 12 gündür. Lisans eðitimi dört yýllýk olup, her akademik yýl 2 sömestreden oluþmaktadýr. Kýþ sömestresi 1 Eylül-10 Þubat; yaz sömestresi 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasýndadýr. Eðitim ücrete tabidir. Hazýrlýk okulu ücretleri Ukraynaca ve Rusça için , Ýngilizce için ABD Dolarýdýr.Lisans programý eðitim ücreti (Ukraynaca ve Rusça) yýllýk ABD Dolarýdýr. Lisans programý eðitim ücreti (Ýngilizce) yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðrenciler 2 veya 3 yataklý yurt odalarýnda kalabilmektedir. 3 yataklý yurt odalarý için aylýk 20-25, 2 yataklý yurt odalarý için ise ABD Dolarý alýnmaktadýr. Öðrencilerin aylýk geçimleri için ayda yaklaþýk ABD Dolarý harcamalarý gerekmektedir. Uzmanlaþma lisans programlarý düzeyinde baþlamakta özellikle 3. ve 4. sýnýflarda alýnan dersler farklýlýklar göstermektedir Bk.241. Bu fakülte altýnda yer alan programlar Elektrik Üretim Ýstasyonlarý, Elektrik Sistemleri ve Aðlarý, Elektriksel Enerji Üretim ve Daðýtýmý ile ilgili Kontrol Sistemleri ile Yüksek Gerilim Mühendisliði ve Elektrofizik programlarýdýr. Bk.242. Bu fakülte altýnda yer alan programlar Fiziksel ve Biyomedikal Elektronik, Mikroelektronik ve Yarý Ýletken Aygýtlar, Elektronik Aygýtlar ve Cihazlar ile Elektronik Sistemler programlarýdýr. Bk.243. Makine Mühendisliði lisans derecesi veren tüm programlar. Bk.244. Bu fakülte altýnda yer alan program Uçan Araçlar programýdýr. Bk.245. Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi Bakü þehrindedir. Öðretim ücreti yýllýk alýnmakta olup, ABD Dolarýdýr. Dersler Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Fakültede kýz ve erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.246. Bu programa 5 Kýz, 20 Erkek öðrenci alýnacaktýr. Bk.247. Bu programa 5 Kýz, 10 Erkek öðrenci alýnacaktýr. DÝKKAT! 248'den 300 DAHÝL BAKINIZ BULUNMAMAKTADIR. 72

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER MKÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BİRİMLER Santral: 0326 245 6000-06 Posta Adresi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Eğitim Fakültesi Serinyol/Hatay Email: egitimiletisim@mku.edu.tr

Detaylı

1- Burs olanakları nelerdir? Turgut Özal Üniversite sinin burs imkânları aşağıdaki gibidir: a) Öğrenim Bursu:

1- Burs olanakları nelerdir? Turgut Özal Üniversite sinin burs imkânları aşağıdaki gibidir: a) Öğrenim Bursu: 1- Burs olanakları nelerdir? Turgut Özal Üniversite sinin burs imkânları aşağıdaki gibidir: a) Öğrenim Bursu: Her yıl Mütevelli Heyeti kararıyla LYS/YGS de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu kontenjanlarından

Detaylı

Karatay Üniversitesini tanıyalım

Karatay Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com Karatay Üniversitesini tanıyalım Karatay Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 28 Mart 2013 Perşembe (oluşturma : 11/17/2015) 1882 yılında kurulan Konya Ticaret Odası 20 bin civarında

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır.

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır. ÖSYM YERLEŞTİRMESİ İLE İLK KAYIT KESİN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 07-09 Eylül

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrenim Kontenjan KoĢullar Süresi EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 201-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 29 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Programları Akademik Takvimi

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Programları Akademik Takvimi FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ VE DOKTORA PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCĐ KONTENJANLARI Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 2. maddesi uyarınca, 2010-2011

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. DOKTORA PROGRAMLARI

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. DOKTORA PROGRAMLARI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. 14.01.28.01/1- Bir önceki Senato Kararına eklenecek bir husus bulunmadığı belirlendi.

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. 14.01.28.01/1- Bir önceki Senato Kararına eklenecek bir husus bulunmadığı belirlendi. Toplantı Tarihi : 28.01.2014 Toplantı No. : 2014/ 01 Toplantı Yeri : Senato Salonu T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Rektör Prof. Dr.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ. Yüzleri Gülümseten Uzman Eller...

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ. Yüzleri Gülümseten Uzman Eller... DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Yüzleri Gülümseten Uzman Eller... EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Tarihi Bizans surlarının çevrelediği İstanbul un en eski bölgesi olan yarımadada Haliç kenarında ve Unkapanı Köprüsü nün

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi ne üstün

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 20162017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR, TASARIM

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren ve Yükseköğretim Kurumlarında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

(Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler.)

(Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler.) 06.08.2014 2014-2015 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ne alınacak öğrenciler için yapılan yetenek sınavlarına katılan adaylardan

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi ön lisans

Detaylı

2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2015-2016 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ A.KONU Özel Bilgili Kültür Okullarında Tam Burslu ve Kısmi Burslu olarak eğitim alacak öğrencileri belirlemek.

Detaylı

TOEFL PDS ÜDS IELTS CBT IBT PBT

TOEFL PDS ÜDS IELTS CBT IBT PBT 2012-2013 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Material Science and Mechanical Engineering (Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği) Doktora (ingilizce) programının başvuruları başlamıştır. HANGİ PROGRAMLARDAN

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU

2013-2014 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU 2013-2014 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU Ekim 2013 2013 2014 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YURT ĐÇĐ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĐŞ KOŞULLARI

YURT ĐÇĐ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĐŞ KOŞULLARI Üniversite Senatosunun 23.06.2010 Tarih ve 17/07-13 Sayılı Kararı Đle Kabul Edilen 2010-2011 Öğretim Yılı Yurt Đçi Ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Yatay Geçişlerde Kullanılmak

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Şifa Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere verilecek bursları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü saat

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İki Farklı Dil, İki Farklı Program DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişinde Anadolu yakasının en yakın noktası

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TRABZON Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı. Öğrenim Süresi. Özel Koşul. Kontenjan. Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı. Öğrenim Süresi. Özel Koşul. Kontenjan. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Öğrenim Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti (2015-2016) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (Türkçe) 4 1-1.548 TL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ 1. AMAÇ: EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI Sayfa No : 1 / 6 Bu yönergenin amacı; çatısı altında toplanmış olan okullarda eğitim gören öğrencilere verilen burs ve mali yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu ADIYAMAN T.C. ADIYAMAN VEYA YABANCI UYRUKLU KAYIT KABUL BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, uyruklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma ve kabul belirlemektedir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan (lise) aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ XXIV / 1 Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nin burslu ve burssuz programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı

Detaylı

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ

ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ ÖZEL KOCELİ BİLGİLİ KÜLTÜR OKULLARI KÜLTÜR BURSLULUK SINAVI VE BURS HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ A.KONU Özel Bilgili Kültür Okullarında Tam Burslu ve Kısmi Burslu olarak eğitim alacak öğrencileri belirlemek.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan (lise) aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR- GE çalışmalarında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştiği akademik birime

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı 20142015 GÜZ YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS ve PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMINA BURSLU ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS ve PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMINA BURSLU ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS ve PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMINA BURSLU ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR ğ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS ve PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI NA (CITE)

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönerge,

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 08.08.2014 REVİZE SAYISI: 17 YAYIN TARİHİ: 08.08.2014 SAYFA SAYISI: 9 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2008-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi

Detaylı

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Resmi Gazete: 14.09.2000 Perşembe Sayı: 24170 (Mük.) Bakanlar Kurulu Kararı KONU 2000-2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.Ü. SENATOSU 06 MAYIS 2014/16 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi ön

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayılarda Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMIBURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Değişiklik No.1/96 1/97 Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller

Detaylı

2015/2016 I. YARIYIL KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

2015/2016 I. YARIYIL KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 2015/2016 I. YARIYIL KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kontenjan 2. Sınıf: 2 3. Sınıf: 0 Başvuru Koşulları Asgari GNO 3.25/4.00

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilere verilen burs ve yardımlarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı