Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi"

Transkript

1 Pediatrik multipl sklerozda siklofosfamid tedavisi N. Makhani, MD M.P. Gorman, MD H.M. Branson, MD L. Stazzone, NP B.L. Banwell, MD T. Chitnis, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için Dr. Tanuja Chitnis, Partners Pediatric Multiple Sclerosis Center, Massachusetts General Hospital, ACC-708, 55 Fruit Street, Boston, MA ÖZET Amaç: Multipl sklerozlu çocuklarda çok merkezli siklofosfamid tecrübelerimizi gözden geçirmek. Yöntem: Siklofosfamid ile tedavi edilen MS li çocuklar n retrospektif kart gözden geçirmesi. Demografik, klinik, tedavi ve MRG parametreleri topland. Bulgular: Siklofosfamid ile tedavi edilen 17 MS li çocuk saptad k. Tedaviye bafllanmadan önce 1 hasta d fl ndaki tüm hastalarda Geniflletilmifl Özürlülük Durumu Ölçe i nde kötüleflme veya çok say da nüks izlenmekteydi. Çocuklar afla daki üç rejimden biriyle tedavi edildi: 1) sadece indüksiyon tedavisi, 2) indüksiyon tedavisi ile idame tedavisi veya 3) sadece idame tedavisi. Tedavi, relaps oranlar n n azalmas n ve hastalar n ço unda tedaviye bafllanmas ndan 1 y l sonraki özürlülük skorunun de iflmemesini sa lad. Vakalar n ço unda daha uzun takip mümkün oldu. Hastalar n ço unda siklofosfamid kolay tolere edildi. Buna karfl n, kusma, geçici alopesi, osteoporoz ve amenore gibi yan etkiler görüldü. Baflar yla tedavi edilen hastalardan birinde mesane karsinomu geliflti. Sonuçlar: Siklofosfamid, ilk seçenek tedavilere dirençli agresif multipl sklerozlu çocuklar n tedavisinde seçeneklerden biridir. Hasta seçimi, tedavinin uygulamas ve monitorizasyona yönelik öneriler tart fl lm flt r. Neurology 2009;72: SÖZLÜK ARR = y ll k relaps oranlar ; EDSS = Geniflletilmifl Özürlülük Durumu Ölçe i; IVIg = IV immunoglobulin; MS = multipl skleroz; PLEX = plazmaferez; RRMS = relapsing remitting multipl skleroz; SPMS = sekonder progresif multipl skleroz.. ntravenöz siklofosfamid (Cytoxan ; BMS Oncology, Princeton, NJ) multipl skleroz (MS) tedavisinde ikinci seçenek olarak kullan lan alkilleyici bir ajand r. Genellikle ayl k idame tedavisi olarak uygulan r, baz vakalarda önce indüksiyon tedavisi uygulan r. Siklofosfamidin relaps oranlar n düflürmekte 1,2 ve MRG lezyon art fl n n kontrolünde 1,3 etkili oldu u gösterilmifltir. Bununla beraber, hastal n ilerlemesini geciktirdi- ine dair etkisi oldukça de iflkendir. 4,7 Baz çal flmalarda siklofosfamid tedavisinin en fazla yarar n n genç eriflkin hastalarda ve erken dönemdeki sekonder progresif MS de 6,7,10 olabilece i ileri sürülmüfltür. 7 9 MS, tüm hastalar n % unda 18 yafl ndan önce bafllar. Relapslar çocuklarda eriflkinlerden daha s k olur, bu hastal n yüksek düzeyde inflamatuvar oldu unu göstermektedir. 14 Baz çal flmalarda, pediatrik dönemde bafllayan MS hastalar n n ilk ataktan progresif özürlülük geliflene kadarki hastal k süresinin daha uzun oldu unu gösterilmifltir. Bununla beraber, bu son durumun geliflti i yafl eriflkin dönemde bafllayan MS den da- 13 Mart 2009 da adresinde elektronik olarak yay mlanm flt r. Hospital for Sick Children (N.M., H.M.B., B.L.B.), University of Toronto, Kanada; Partners Pediatric Multiple Sclerosis Center (M.P.G., T.C.), Massachusetts General Hospital for Children, Boston; Children s Hospital (M.P.G.), Boston ve Partners Multiple Sclerosis Center (L.S., T.C.), Brigham and Women s Hospital, Boston, MA. Pediatric Multiple Sclerosis Centers of Excellence Grant from the National Multiple Sclerosis Society, USA (T.C.) ve the Multiple Sclerosis Scientific Research Foundation of Canada (B.L.B.) taraf ndan desteklenmifltir. Ayr ca M.P.G., National Multiple Sclerosis Society (Central New England Chapter) Clinical Fellowship taraf ndan desteklenmifltir. Beyan: Yazarlar n bir beyan yoktur. laçlar: Siklofosfamid (Cytoxan ; BMS Oncology, Princeton, NJ). Copyright 2009 by AAN Enterprises Inc. 293

2 ha gençtir. 11,13,15 Hastalar n bir alt grubunda erken nörolojik ve biliflsel ifllev kayb na neden olan agresif tip görülür. 16 Pediatrik MS de akut relaps tedavisinde V kortikosteroidler kullan l r. 17 V immunglobulin (IVIg) ve plazma de iflimi dirençli vakalarda kullan l r. 18,19 Betainterferon ve glatiremer asetat profilaktik tedavi kullan lmakta ve çocuklarda da önemli baflar sa lanmaktad r Bununla beraber, baz çocuklarda ilk seçenek tedaviler baflar - s z olur ve tekrarlayan relapslar, MRG aktivitesi ve özürlülük art fl gözlenir. Bu durumda ikinci seçenek tedavilere gerek duyulur. Birkaç relaps veya konvansiyonel hastal k modifiye edici tedavilere yan ts z MS hastal k aktivitesinin oldu u çocuklarda siklofosfamid kullan m na dair çok merkezli tecrübemizi sunmaktay z. YÖNTEM Relapslar ile seyreden MSS demyelinizasyonunun oldu u, uluslararas kabul gören k lavuzuna göre 23 relapsing-remitting multipl skleroz (RRMS) veya sekonder progresif multipl skleroz (SPMS) fleklinde s n fland r - lan ve bir ya da daha fazla dozda siklofosfamid ile tedavi edilen tüm çocuklar retrospektif olarak incelendi. SPMS klinik relapslar olmadan yerleflmifl fiziksel özürlülük (6 ay veya daha uzun) olarak tan mland. Tüm çocuklar, Ocak 1990 ile Nisan 2008 aras nda Brigham and Women s Hospital, Boston, MA; Childrens Hospital of Boston, MA; Massachusetts General Hospital, Boston ya da The Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada merkezlerinde bak m görmüfltü. Klinik veriler her merkezdeki kesin klinik veri tabanlar n n derlenmesi ve çizelge derlemeleri ile topland. Toplanan demografik veriler içinde yafl, cinsiyet ve etnik köken bulunuyordu. Doz rejimi ve hastaya verilen toplam siklofosfamid dozu kaydedildi. Geniflletilmifl Özürlülük Durumu Ölçe i (Expanded Disability Status Scale, EDSS) skorlar, siklofosfamid tedavisi öncesindeki, s ras ndaki ve sonras ndaki y ll k relaps oranlar ve bildirilen tüm yan etkiler belirlendi. Ulafl labilen tüm laboratuar de erleri kaydedildi. Her hastada siklofosfamid bafllanmas ndan 12 ay öncesinden tedaviden sonraki 12. aya kadar tüm beyin MRG kesitleri gözden geçirildi. Kesitler her bir enstitüde daha önceden belirlenen standardize MRG skorlama protokolü kullan larak skorland. Dahil olan her hastanenin etik kurulu çal flmay onaylad. Tablo 1 Özellikler Başlangıçtaki özellikler Değerler Ortalama yaş, y (aralık) 15 ( ) Ortalama hastalık süresi, y (aralık) 3.1 ( ) Cinsiyet (%) Erkek 7 (41) Kız 10 (59) Etnik köken (%) Beyaz ırk 9 (53) Beyaz ırk dışı 8 (47) Hastalık alt tipi (%) RRMS 15 (88) SPMS 2 (12) Önceki tedaviler (%)* Birinci seçenek 14 (88) İnterferon beta 1a 12 İnterferon beta 1a 2 Glatiramer asetat 4 İkinci seçenek 9 (53) Aylık İV immunglobülin 6 Mitoksantron 2 ACTH 1 Azatioprin 1 Önceki 1 yıl içinde steroid kürlerinin ortalama sayısı (aralık) 2.5 (0 4) *Bir çocukta bu bilgiye ulaşılamamıştır (n = 16). RRMS = relapsing remitting multipl skleroz; SPMS = sekonder progresif multipl skleroz. BULGULAR Hastalar. Hastalar n bafllang çtaki özellikleri tablo 1 de özetlenmektedir. On yedi hastan n hepsi bafllang çta RRMS olarak tan alm flt ve siklofosfamid tedavi döneminde 2 hastada SPMS geliflmiflti. lk siklofosfamid kullan m s ras nda 17 hastan n ortalama yafl 15.0 y ld (yafl aral 9.1 ile 18.4) ve ortalama hastal k süresi 3.1 y ld (aral k 0.3 ile 6.4 y l). Çocuklardan 10 u (%59) k z, 7 si (%41) erkekti. Dokuz çocuk (%53) Beyaz rk tand, 8 i (%47) de ildi. On alt çocu un tedaviye bafllama s ras ndaki EDSS skoruna ulafl labildi ve ortalama EDSS 3.7 idi. Tedaviden önceki y lda tüm çocuklarda EDSS skorlar nda kötüleflme ya da çok say da relaps olmufltu. Ulafl labilen verilerin oldu u 16 çocukta siklofosfamid tedavisine bafllamadan önceki y lda toplam 51 relaps olmufltu. Dört çocu un EDSS skorlar 6.0 veya daha fazlayd. On alt çocuktan 14 ü (%88) daha önce interferon beta veya glatiremar asetat ile tedavi edilmiflti, 9 çocuk siklofosfamid tedavisinden önce birden daha fazla hastal k modifiye edici tedavi alm flt ve bunlardan ikisi mitoksantron ile tedavi edilmiflti. Siklofosfamid uygulamas. Sorumlu hekimlerin sa duyusu alt nda üç siklofosfamid rejimi uyguland (tablo 2): 1) Sekiz gün boyunca befl dozda indüksiyon rejimini (doz ayarlamas lökosit say s na göre yap l r) takiben ayl k tedavileri; 2) sadece 8 gün boyunca befl dozluk indüksiyon tedavisi veya 3) indüksiyon tedavisi olmadan ayl k siklo- 294 Neurology 72 June 16, 2009

3 Tablo 2 Siklofofamid tedavi rejimleri Hasta no Tedavi rejimi Doz IV MP Eşlik eden ilaçlar Tedavi süresi, y Toplam alınan doz, g 1 Aylık 800 mg/m 2 E Rebif Aylık 800 mg/m 2 E Yok Aylık 800 mg/m 2 H Avonex 1.2 y, daha sonra Copaxone 1.2 y İndüksiyon ve aylık 800 mg/m 2 E Avonex 5.3 y, daha sonra Zenapax 0.3 y İndüksiyon ve aylık 800 mg/m 2 E ACTH, PLEX Aylık mg/m 2 E Avonex Aylık ve 2 akut alevlenme için tek doz mg/m 2 E Avonex 0.6, iki tek dozun ardından Aylık mg/m 2 E İkinci seyir boyunca Avonex 2 y, 0.6 y sonra 1 y ayrılmış Aylık mg/m 2 E Copaxone İndüksiyon ve aylık mg/m 2 E Oral prednizon, IVIg 2, PLEX 1 2 y sonra 0.5 y ayrılmış İndüksiyon ve aylık mg/m 2 E Yok Sadece indüksiyon ve daha sonra aylık mg/m 2 E Yok 0.8 y nin ardından indüksiyon Akut alevlenmeler için indüksiyon kürü mg/m 2 E Yok Sadece indüksiyon İndüksiyon ve aylık mg/m 2 E Yok Hala tedavide İndüksiyon ve aylık mg/m 2 E Copaxone 2.2 y sadece birinci seyir boyunca 0.4 y sonra 2.2 y ayrılmış, sonra yeniden tedaviye başlamış Hala tedavide 16 Sadece indüksiyon* mg/m 2 E Yok Sadece indüksiyon İndüksiyon ve aylık mg/m 2 E Yok 0.5 Ulaşılamıyor *Alopesi nedeniyle aylık tedaviden ayrıldı. MP = metil prednizon, IVIg = IV immunglobulin; PLEX = plazmaferez. fosfamid uygulamas. Genel olarak, her dozda siklofosfamid mg/m 2 fleklinde verilir ve lenfopeniye (merkeze ba l olarak en düflük lökosit say s 3000/mm 3 veya 1500 ve 2000/mm 3 aras nda) neden olacak minimum doz sonraki idame tedavisinde yol göstermekte kullan lm flt r. Tablo 2 de 17 çocu un hepsine uygulanan tedaviler bildirilmifltir. On befl çocuk (%88) ayl k tedavisi ald ve 15 çocuktan 8 i (%53) ayl k idame tedavisinden önce siklofosfamid indüksiyon tedavisi ald. ki çocu a indüksiyon tedavisi veya idame tedavisi olmadan akut alevlenmeler s ras nda sadece tek doz verildi. ndüksiyon tedavisi sonras ciddi alopesiye ba l iki aile ayl k idame tedavisinden ayr ld. Bu çocuklardan biri indüksiyon ve ayl k tedavi ile yeniden tedavi edildi. Ayl k siklofosfamid tedavisi alan 8 çocu a (%53) en az ndan bir hastal k modifiye edici tedavi ek olarak verildi. Bu tedavi genellikle tedavi seyrinin sonuna do ru baflland, böylece standart tedaviye geri dönülmesi kolaylaflt. Tedavi yan t. On dört hastaya indüksiyon tedavisi ile veya indüksiyon tedavisi olmadan ayl k idame siklofosfamid tedavisi verildi (tablo 2). Tedaviye klinik yan t relaps oran ve EDSS skorlar ndaki de ifliklikler ile ölçüldü. MRG hastal k aktivitesi yeni T2 lezyonlar n n varl ve gadolinium tutan lezyonlar n varl yla ölçüldü. Yeterli klinik bilgi olmad için hasta 5 tedavi analizinden ç kar ld. Hasta 13 ve 16 sadece indüksiyon tedavisi ald ve ayr olarak tart fl lacakt r. Siklofosfamid tedavisinden önce 14 çocukta y ll k ortalama relaps oran 3.8 idi. Siklofosfamid tedavisinin ilk y l nda 7 çocukta relaps gözlenmedi ve y ll k ortalama relaps oran 1.1 idi (flekil A). Tedavi tamamland ktan 1 y l sonra 3 çocukta relaps olmad ve 12 çocukta y ll k relaps oran 1.6 olarak hesapland. Verilerine ulafl labilen 12 çocuktan 10 unda (%83) siklofosfamid tedavisi boyunca EDSS stabil seyretti veya düzelme gösterdi. EDSS skorundaki ortalama de iflme ise 1.3 puan düflme yönündeydi Neurology 72 June 16,

4 Şekil Siklofosfamid öncesi ve sonrası klinik skorlar Tablo 3 Yan etkiler Tedaviye bağlı yan etkiler Hasta sayısı A 7 6 Kısa vadede Bulantı/kusma 15 Lenfopeni* 16 Relaps oranları Anemi* 10 Trombositopeni* 3 Hematüri 1 Alopesi/saç telinde incelme 10 Menstrual düzensizlik 5 B EDSS 1 0 Önceki yıllar Sonraki yıllar Siklofosfamid tedavisi Önceki yıllar Sonraki yıllar Siklofosfamid tedavisi Siklofosfamidden önce ve başlanmasından 1 yıl sonra 14 hastada relaps oranı (A) ve 12 hastada EDSS skoru (B). İdame siklofosfamid tedavisi alan ve her iki zaman diliminde de kayıtları olan hastalar dahil edildi. (flekil B). Tedavinin sonunda sadece 1 çocukta EDSS 6 veya daha yüksekti. Siklofosfamid tedavisinden önce 14 çocu un hepsinde kraniyal MRG kesitlerde yeni T2 a rl kl lezyonlar vard ve gadolinium ile çekilen 11 çocuktan 10 unda (%91) lezyonlar kontrastland. Bu çocuklardan 9 unda (%75) yeni T2 lezyonlar görülmeye devam etti. Tedavi s ras nda 9 çocu a gadolinium ile MRG çekildi ve 5 inde (%67) yeni kontrast tutan lezyonlar vard. Hasta 13, akut alevlenmeler s ras nda iki siklofosfamid indüksiyon tedavisi ald, fakat ayl k tedavi hiç almad. Bu hastada takip eden MRG kesitlerde yeni T2 lezyonlar görülemeye devam ederken glatiramer asetat ile monoterapi alt ndayken her indüksiyon tedavisinden sonra 1 y ldan uzun süre relaps geçirmemeye devam etti. Hasta 16, indüksiyon tedavisi ald, fakat a r alopesi nedeniyle ayl k tedaviyi reddetti. Tedavi bafllanmadan önce iki klinik relaps geçirmiflti ve Enfeksiyonlar 3 Paresteziler 1 Tekrarlayan santral damar yolu girişimleri 1 Fatik 2 Ürtiker 1 Myalji 1 Uzun vadede Amenore 3 Sterilite 1 Osteoporoz 2 Lösemi 0 Hemorajik sistit 0 Mesane kanseri 1 Diğer kanserler 0 *Bir çocuğun kan tahlilleri ülke dışında yapılmıştı ve sonuçlara ulaşılamadı (n = 16). EDSS kötüleflme göstermiflti. ndüksiyon küründen sonraki 1 y l EDSS 3.5 ten 1.5 e düzelme gösterdi ve MRG de yeni T2 lezyonlar n görüldü ü bir klinik relaps daha geçirdi. Bu hastada interferon beta tedavisine devam edilmektedir. Çocuklar, siklofosfamid tedavisinden sonra ortalama 2.7 y l takip edilmiflti (aral k 0 14 y l). On yedi çocuktan 7 sinde (%41) tek standart birinci seçenek ilaçlar ile tedaviye devam edildi. Bir çocuk siklofosfamid tedavisinden 1 y l sonra hiçbir hastal k modifiye edici tedavi alm yordu. Geri kalan 9 çocukta (%53) kombinasyon tedavisi veya ikinci seçenek tedavi edici ilaçlar gerekti. Siklofosfamid tolerabilite. K sa ve uzun vadedeki tedaviye ba l yan etkiler tablo 3 te özetlenmifltir. On befl hasta (%88) çeflitli derecelerde bulant ve kusma yaflad, birinde bu flikayetler uzam flt (tedavi sonras 5 güne kadar). Tüm çocuklarda tedavi hedefiyle uyumlu olan lenfopeniye ulafl ld. On çocukta anemi ve 3 çocukta trombositopeni vard, bu 3 çocuktan birine idiyopatik trombositopenik purpura tan s kondu. Bir çocu un kan incelemeleri ülke d fl nda yap lm flt ve bu nedenle de erlendirme s ras nda bu çocu un laboratu- 296 Neurology 72 June 16, 2009

5 ar bilgilerine ulafl lamad. On çocukta geçici alopesi veya saç k llar nda incelme bildirildi ve bu durum iki çocukta tedavinin kesilmesine neden olacak kadar ciddiydi. Antibiyotik tedavisi gerektiren 3 enfeksiyon bildirildi: iki santral girifl yeri enfeksiyonu ve bir idrar yolu enfeksiyonu. Bildirilen di er yan etkiler tablo 3 te listelenmifltir. Uzun vadedeki komplikasyonlar n de erlendirilmesi ile üç k z çocu unda amenore saptand ve birinde fertilite testlerinde görüldü ü flekilde sterilite geliflti. Fertilite hastalar n ço unda usule uygun flekilde de erlendirilmemiflti ve hastalar n genç yaflta olmas da fertilitenin etkilenip etkilenmedi ine dair süre gelen çal flmalar gerektirmektedir. Kemik yo unlu u incelemeleriyle iki çocukta osteoporoz saptand. Bununla beraber, bu olay siklofosfamid ile efl zamanl uygulanan steroidlere ya da relapslar için çok say da steroid kürlerinin kullan m na ba l olabilir. K r k bildirilmemiflti. Sekiz y l boyunca toplam 72.7 g siklofosfamid verilen bir ergende hematüri, mesanede transizyonel hücreli karsinom ve papiller tümör geliflti. Bu tümörler mesane içine BCG uygulamas yla baflar yla tedavi edildi. Baflka maliniteler bildirilmedi. TARTIfiMA A r MS li çocuklarda siklofosfamid ile retrospektif çok merkezli tecrübelerimizi anlatt k. Siklofosfamid tedavisi, akut olarak verildi inde relapslara ba l nörolojik bulgular n tedavisinde düzelme ve indüksiyon ya da idame tedavisi olarak verildi i çocuklar n ço unda relapslarda azalma ve EDSS skorlar nda ayn seviyede seyretmeyi sa lad. Çocukluk ça nda bafllayan MS nispeten nadirdir ve tedaviye dair ulafl labilen literatür ilk seçenek hastal k modifiye edici tedavilerin retrospektif çal flmalar yla s n rl d r Tedavi baflar s veya baflar s zl na dair standardize yaklafl m olmamas na karfl n ilk seçenek tedavilerde kötüleflmeyle devam eden çocuklar bulunmaktad r. Esas olarak, eriflkin MS grubunda tedavi baflar s zl n tan mlamak ve belirlemek oldukça zordur ve çok say da tan mlama kullan lm flt r. Tedaviye ra men relapslar n devam etmesi ve yeni MRG lezyonlar n n oluflmas dirençli hastal k göstergesi olarak kabul edilir. Özellikle siklofosfamid tedavisi söz konusu oldu unda dirençli hastal n di er göstergeleri relapslar sonras iyileflme güçlü ü ve relapslar olmadan hastal n ilerlemesidir. Tan mlad m z vakalar n ço unda siklofosfamid tedavisine bafllanmadan önceki y lda relaps sonras iyileflme zay ft ya da EDSS skorlar n n gösterdi i flekilde hastal k ilerleyici seyirliydi. Kohortumuzda siklofosfamid tedavisi hastalar n ço unda relaps oranlar n düflürdü ve özürlülük skorlar n n ayn düzeyde kalmas n sa lad. Yeni gadolinium tutan ve T2 MRG lezyonlar siklofosfamid bafllanmas ndan sonraki ilk y lda dahi vard. Bu durum, tedavi edici etkinin bafllamas n n gecikebilece ini ve tam olmayabilece ini düflündürmektedir. Bu çal flman n amac n n ötesinde olmas na karfl n çocuklarda siklofosfamidin MRG parametreleri üzerine etkisinin boyutlar n belirlemek için kantitatif lezyon analizleri gerekmektedir. Tedavinin kesilmesinden sonraki 1 y ldan uzun sürede hastalar n yar s ndan fazlas nda relapslar n s k olarak görülmeye devam etti ini ve bu hastalarda ilave ikinci seçenek tedaviler gerekti ini gözlemledik. Bu bulgular m z, pediatrik MS hastalar grubumuzda siklofosfamid tedavisinin inflamatuvar süreci kal c olarak bask lamad n düflündürmektedir. Sonuçlar m z, özellikle aktif pediatrik MS popülasyonunun seçimi nedeniyle veya daha ayr nt l araflt rmalara gerektiren çocuklardaki ba fl kl k yan t n n eriflkinlerden farkl olmas hipotezine ba l olarak eriflkinlerdeki gözlemlerden farkl olabilir. Siklofosfamid ile tedavi edilen çocuklar n %41 i Beyaz rk tan de ildi. Eriflkin popülasyonda MS ile iliflkili özürlülü ün üzerine rk n etkisini inceleyen birkaç çal flmada Afrikal -Amerikan hastalarda özürlülük düzeyinin artt gösterildi Pediatrik MS gruplar nda eriflkin bafllang çl MS gruplar na göre etnik kökenin daha çeflitli oldu unu bildirdik. 14,27 Bu bilgi, etnisitenin hastal k fliddetini etkileyebilece ini, bunun da ya erken MS bafllang c ya da agresif hastal k seyri fleklinde ortaya ç kabilece i olas l n akla getirmektedir. Bu gözlemi do rulamak için daha büyük, çok uluslu çal flmalar gerekmektedir. Siklofosfamid tedavisi grubumuzda muhtelif yan etkilere neden oldu. Bunlardan en ciddi olan mesane karsinomu geliflmesiydi. Mesane karsinomu riski kümülatif 100 g veya daha fazla siklofosfamid dozuyla iliflkilendirilmektedir. 28 Siklofosfamid ile tedavi edilen hastalar n uzun vadeli takipleriyle tedaviden sonraki mesane karsinomu riskinin 17 y la kadar uzad gösterilmifltir. 29 Bu nedenle, tedavi edilen hastalarda yaflam boyu gözlem gerekmektedir. Tedavi dönemi boyunca Mesna kullan m hemorajik sistit ve mesane kanseri riskini azaltmaya yard m edebilir. Siklofosfamid tedavisinin verildi i çocuklarda bir baflka sorun da sekonder lenfoma veya lösemi ve di er malinitelerin riskidir ve bu riskler k smen toplam kümülatif doza ba ml d r. 29 Efl zamanl steroid uygulamas tolerabiliteyi artt r r, fakat hasta grubumuzda da anlaml bir bulgu olan osteoporoz riskini artt r r. nfertilite riski de dikkat edilmesi gereken bir husustur ve tedavinin olas yararlar yla denge sa lanmas gerekir. Çocukluk ça kanserlerinden sonra yaflayan hastalara dair bir çal flmada Neurology 72 June 16,

6 13 20 yafllar aras nda siklofosfamide maruz kalman n akut overyen yetmezlik için ba ms z risk faktörü oldu unu göstermifltir. 30 Kad nlarda ergenlik dönemi sonras maruziyet fertilite aç s ndan ergenlik öncesi dönemden daha büyük risk tafl maktad r. 31,32 Eriflkinlerde siklofosfamid kullan m n n analizleri kad nlarda infertilitenin al nan kümülatif doz ve hasta yafl yla ilgili oldu unu düflündürmektedir. 33,34 Leuprolid asetat gibi GnRH agonistlerinin erken overyen yetmezli i azaltt gösterilmifltir 35 ve tedaviye baflland zaman akla gelmelidir. Pediatrik onkoloji literatüründeki çal flmalar ergenlikten hem önce hem sonra siklofosfamid verilmesinin daha sonraki yaflamda erkek fertilitesi aç s ndan riskler tafl d n düflündürmektedir. 36,37 Ergenlik sonras erkeklerde spermlerin dondurularak saklanmas düflünülmelidir. Retrospektif çal flmam z pediatrik MS grubunda siklofosfamidin güvenlik profili aç s ndan önemli bulgular sa lamas na karfl n, tedavi sonras durumu daha iyi saptamak için prospektif ve çok merkezli çal flmalar yap lmas n önermekteyiz. Çal flmam zda 17 hastadan 15 i siklofosafmid bafllanmas ndan önceki y lda 1 ya da 2 relaps yaflam flt ve bu nedenle bu ölçütler dirençli hastal tan mlamak için k lavuz olarak kullan labilir. Bu tan ma uymayan iki vakadan hasta 3 ün birbirini takip eden MRG incelemelerinde yeni lezyonlar vard ve hasta 17 siklofosfamid bafllanmas ndan önceki 9 aydaki EDSS olan 7 den EDSS 0.5 e geriledi ve MRG de yeni lezyon aktivitesi gözlendi. Gelecekteki klinik çal flmalarda 6 1 ayl k tedavi uzunluklar düflünülmeli ve yan t, 6 ayl k aral klarla klinik ve olas klinik aç dan sessiz lezyonlar n art fl n da takip edebilmek için MRG ile de erlendirilmelidir. Yan etkileri en alt düzeyde tutmak için kümülatif yaflam boyu doz 80 g a s n rlanmal d r. Sonuçlar m z kortikosteroidler, IVIg veya plazma de iflimi yan ts z a r relapslar n tedavi edildi i hastalarda siklofosfamid indüksiyon kürünün akla gelmesi gerekti- ini düflündürmektedir. Bununla beraber, etkinli i kesin olarak belirlemek için prospektif çal flmalar gerekmektedir. Çal flmam z monofazik pediyatrik demyelinizan hastal klarda siklofosfamid kullan m n incelememifltir ve akut dissemine ensefalomiyelitler gibi hastal klar n oldu u çocuklarda siklofosfamidin rolüne dair yorum yapamay z. Siklofosfamid tedavisinin etkinli i a r transvers miyelit geliflen çocuklarda bildirilmifltir. 38 Natalizumab, rituksimab, daklizumab, alemtuzumab ve kladribin gibi kullan labilen veya yak n zamanda kullan labilecek olan immun modülatuvar ve immun supresif ilaçlar daha yo un MS tedavisi gerektiren çocuklar için farkl olanaklar sa lar. Buna karfl n, progresif multifokal lökoensefalopati, a r enfeksiyonlar, melanom ve di er malinite riskleri özellikle immun sistemi geliflmemifl hastalarda veya JC virüs gibi viral enfeksiyonlarla ilk kez karfl laflan gruplarda önemli bir endifle kayna d r. Bu riskler, özellikle mesane kanseri, ikincil maliniteler ve infertilite, çocuklar ve eriflkinler aç s ndan karfl laflt r lmal d r. Siklofosfamid MS li çocuklar n tedavisinde ikinci seçenek ilaç olarak kalmas na ra men a r derecede etkilenen baz hastalar n tedavisinde önemli rol oynayabilir. Yeni geliflen ikinci ve üçüncü seçenek tedavilerle karfl laflt r larak etkinlik ve güvenlik profilini belirlemek için ilave çal flmalar gerekmektedir. Güvenlik, tedavi yan - t ve konvansiyonel ve ikinci seçenek ilaçlar n baflar s zl n belirlemek ile MS li çocuklarda standardize tedavi algoritmalar n gelifltirmek için çok uluslu çal flmalar çok de erli olabilir. TEfiEKKÜRLER Yazarlar, yaz ya yönelik önemli elefltirilerinden dolay Dr. Howard L. Weiner a teflekkür etmekteler. 16 Ekim 2008 de al nd. Son haliyle 9 fiubat 2009 da yay na kabul edildi. KAYNAKLAR 1. Smith DR, Weinstock-Guttman B, Cohen JA, et al. A randomized blinded trial of combination therapy with cyclophosphamide in patients-with active multiple sclerosis on interferon beta. Mult Scler 2005;11: Reggio E, Nicoletti A, Fiorilla T, Politi G, Reggio A, Patti F. The combination of cyclophosphamide plus interferon beta as rescue therapy could be used to treat relapsingremitting multiple sclerosis patients: twenty-four months follow-up. J Neurol 2005;252: Zipoli V, Portaccio E, Hakiki B, Siracusa G, Sorbi S, Amato MP. Intravenous mitoxantrone and cyclophosphamide as second-line therapy in multiple sclerosis: an openlabel comparative study of efficacy and safety. J Neurol Sci 2008;266: The Canadian Cooperative Multiple Sclerosis Study Group. The Canadian cooperative trial of cyclophosphamide and plasma exchange in progressive multiple sclerosis. Lancet 1991;337: Hauser SL, Dawson DM, Lehrich JR, et al. Intensive immunosuppression in progressive multiple sclerosis: a randomized, three-arm study of high-dose intravenous cyclophosphamide, plasma exchange, and ACTH. N Engl J Med 1983;308: Hohol MJ, Olek MJ, Orav EJ, et al. Treatment of progressive multiple sclerosis with e cyclophosphamide/methylprednisolone: response to therapy is linked to the duration of progressive disease. Mult Scler 1999;5: Weiner HL, Mackin GA, Orav EJ, et al. Intermittent cyclophosphamide e therapy in progressive multiple scle- 298 Neurology 72 June 16, 2009

7 rosis: final report of the Northeast Cooperative Multiple Sclerosis Treatment Group. Neurology 1993;43: Hommers OR, Lamers KJ, Reekers P. Effect ofi ntensive immunosuppression on the course of chronic progressive multiple sclerosis. J Neurol 1980;223: Gonsette RE, Demonty L, Delmotte P. Intensive immunosuppression with cyclophosphamide in multiple sclerosis: follow up of 110 patients for 2 6 years. J Neurol 1977; 214: Perini P, Calabrese M, Tiberio M, Ranzato F, Battistin L, Gallo P. Mitoxantrone versus cyclophosphamide in secondary-progressive multiple sclerosis: a comparative study. J Neurol 2006;253: Boiko A, Vorobeychik G, Paty D, Devonshire V, Sadovnick D. Early onset multiple sclerosis: a longitudinal study. Neurology 2002;59: Duquette P, Murray TJ, Pleines J, et al. Multiple sclerosis in childhood: clinical profile in 125 patients. J Pediatr 1987;111: Simone IL, Carrara D, Tortorella C, et al. Course and prognosis in early-onset MS: comparison with adult-onset forms. Neurology 2002;59: Gorman M, Healy B, Polgar-Turcsanyi M, Chitnis T. Increased relapse rate in pediatric-onset compared to adultonset multiple sclerosis. Arch Neurol 2009;66: Renoux C, Vukusic S, MikaeloffY, et al. Natural history of multiple sclerosis with childhood onset. N Engl J Med 2007;356: Ness JM, Chabas D, Sadovnick AD, Pohl D, Banwell B, Weinstock-Guttman B. Clinical features of children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2007;68: S37 S Banwell B. Treatment of children and adolescents with multiple sclerosis. Expert Rev Neurother 2005;5: Keegan M, Pineda AA, McClelland RL, Darby CH, Rodriguez M, Weinshenker BG. Plasma exchange for severe attacks of CNS demyelination: predictors of response. Neurology 2002;58: Khurana DS, Melvin JJ, Kothare SV, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in children: discordant neurologic and neuroimaging abnormalities and response to plasmapheresis. Pediatrics 2005;116: Banwell B, Reder AT, Krupp L, et al. Safety and tolerability ofi nterferon beta-1b in pediatric multiple sclerosis. Neurology 2006;66: Pohl D, Rostasy K, Gartner J, Hanefeld F. Treatment of early onset multiple sclerosis with subcutaneous interferon beta-1a. Neurology 2005;64: Ghezzi A. Immunomodulatory treatment of early onset multiple sclerosis: results of an Italian Co-operative Study. Neurol Sci 2005;26 suppl 4:S Krupp LB, Banwell B, Tenembaum S. Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis and related disorders. Neurology 2007;68:S7 S Weinstock-Guttman B, Jacobs LD, Brownscheidle CM, et al. Multiple sclerosis characteristics in African American patients in the New York State Multiple Sclerosis Consortium. Mult Scler 2003;9: Cree BA, Khan O, Bourdette D, et al. Clinical characteristics of African Americans vs Caucasian Americans with multiple sclerosis. Neurology 2004;63: Marrie RA, Cutter G, Tyry T, Vollmer T, Campagnolo D. Does multiple sclerosis-associated disability differ between races? Neurology 2006;66: Kennedy J, O Connor P, Sadovnick AD, Perara M, Yee I, Banwell B. Age at onset of multiple sclerosis may be influenced by place of residence during childhood rather than ancestry. Neuroepidemiology 2006;26: Talar-Williams C, Hijazi YM, Walther MM, et al. Cyclophosphamide-induced cystitis and bladder cancer in patients with Wegener granulomatosis. Ann Intern Med 1996;124: Radis CD, Kahl LE, Baker GL, et al. Effects of cyclophosphamide on the development of malignancy and on long-term survival of patients with rheumatoid arthritis: a 20-year followup study. Arthritis Rheum 1995;38: Chemaitilly W, Mertens AC, Mitby P, et al. Acute ovarian failure in the childhood cancer survivor study. J Clin Endocrinol Metab 2006;91: Ortin TT, Shostak CA, Donaldson SS. Gonadal status and reproductive function following treatment for Hodgkin s disease in childhood: the Stanford experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990;19: Wallace WH, Shalet SM, Tetlow LJ, Morris-Jones PH. Ovarian function following the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia. Med Pediatr Oncol 1993; 21: Portaccio E, Zipoli V, Siracusa G, Piacentini S, Sorbi S, Amato MP. Safety and tolerability of cyclophosphamide es in multiple sclerosis: a prospective study in a clinical cohort. Mult Scler 2003;9: Boumpas DT, Austin HA 3rd, Vaughan EM, Yarboro CH, Klippel JH, Balow JE. Risk for sustained amenorrhea in patients with systemic lupus erythematosus receiving intermittent e cyclophosphamide therapy. Ann Intern Med 1993;119: Blumenfeld Z, Avivi I, Linn S, Epelbaum R, Ben-Shahar M, Haim N. Prevention ofi rreversible chemotherapyinduced ovarian damage in young women with lymphoma by a gonadotrophin-releasing hormone agonist in parallel to chemotherapy. Hum Reprod 1996;11: van Casteren NJ, van der Linden GH, Hakvoort-Cammel FG, Hahlen K, Dohle GR, van den Heuvel-Eibrink MM. Effect of childhood cancer treatment on fertility markers in adult male long-term survivors. Pediatr Blood Cancer 2009;52: Ben Arush MW, Solt I, Lightman A, Linn S, Kuten A. Male gonadal function in survivors of childhood Hodgkin and non-hodgkin lymphoma. Pediatr Hematol Oncol 2000;17: Pidcock FS, Krishnan C, Crawford TO, Salorio CF, Trovato M, Kerr DA. Acute transverse myelitis in childhood: center-based analysis of 47 cases. Neurology 2007; 68: Neurology 72 June 16,

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI

ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Ayflegül ÜNÜVAR* in olarak bulunmamas, CD20 ba lanmas n n ekspresyonunu modüle etmemesi, internalizasyon, yay lma veya downregülasyona

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde Protokoller Yazarlar Doç. Dr. Mustafa Çetiner Doç. Dr. Gül Baflaran Doç. Dr. Ufuk Abacıo lu Uz. Dr. Beste M. Atasoy Dr. Ozan Kocakaya Editör Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme Araflt rmalar/researches Psikotik bozukluklar n tedavisinde depo antipsikotik ilaç (flufenazin dekanoat) kullan m neden hâlâ önemlidir?: Klinik sonuç aç s ndan bir inceleme Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO T pta yeni bir ilaç ya da tedavi yönteminin bireyler üzerine k sa süreli etkileri d fl nda mortaliteye etkilerinin incelendi i araflt rmalar

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı