Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði"

Transkript

1 ARAÞTIRMA 7 Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði Hasan Çetin, Sevgi Kosacý Akdeniz, Þeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Neonatoloji Bilim Dalý -ISPARTA Özet Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde uzun süreli parenteral beslenme gereklidir ve kolestaz riski de fazladýr. Çalýþmanýn amacý çok düþük doðum aðýrlýðý olan bebeklerde kolestaz oranýný, enteral beslenmeyle olan iliþkisini belirlemek, ursodeoksikolik asid tedavisinin etkisini deðerlendirmektir. Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklere ait beþ yýllýk veriler deðerlendirildi. Çalýþmanýn ikinci yarýsýnda gastrointestinal sistem beslenmeye elveriþli hale gelince ml/kg/gün olacak þekilde minimal enteral beslenme baþlandý. Ýkinci dönemde total parenteral beslenme süresi uzun olmasýna raðmen minimal enteral beslemeye baþlama zamaný anlamlý olarak kýsa idi(p<0.05). Total kolestaz oraný %12 saptandý. Kolestaz oranýnýn ikinci dönemde belirgin olarak %20.8 den %5 e gerilediði gözlendi(p<0.05). Ursodeoksikolik asid tedavisiyle kolestaz süresinin belirgin oranda kýsaldýðý gözlendi. Sonuç olarak enteral beslenme olabildiðince çabuk baþlanmalýdýr. total parenteral beslenme iliþkili kolestaz tedavisinde ursodeoksikolik asid kullanýmý faydalý olabilir. Anahtar kelimeler: Kolestaz, total parenteral beslenme, enteral beslenme, çok düþük doðum aðýrlýklý bebek. Abstract Total parenteral nutrition-associated cholestasis and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants Prolonged parenteral nutrition are necessary and there is high risk of cholestasis in very low birth weight infants. The aim of this study was to determine the rate of cholestasis, correlation with enteral feeding and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants. The data of five years in Neonatal Intensive Care Unit belong to very low birth weight infants was analysed. In the second half of the performed study, minimal enteral feeding was started by the dose of ml/kg/day when the gastointestinal system was ready to feeding. Although total parenteral nutrition days was longer, the age of minimal enteral feeding significantly shorter in second period than first period(p<0.05). Total cholestasis rate was detected as 12%. The rate of cholestasis significantly reduced from 20.8% to 5% in second period(p<0.05). Ursodeoxycholic acid treatment shortened the period of cholestasis significantly. In conclusion enteral feeding should be begin quickly. The use of ursodeoxycholic acid treatment could be beneficial in the treatment of total parenteral nutrition associated cholestasis. Key words: Cholestasis, total parenteral nutrition, very low birth weight infants, enteral feeding Giriþ Prematüre bebeklerde saptanan kolestaz uzun süreli total parenteral beslenmenin (TPB) en önemli yan etkisidir (1,2). TPB süresinin 2 haftayý aþtýðý durumlarda kolestaz insidansý %7 - %57 arasýnda deðiþmektedir, patogenez multifaktöriyeldir (3,4). Çok düþük doðum aðýrlýðý (ÇDDA) olan bebeklerde kolestaz için ön önemli risk faktörleri prematürite, uzamýþ TPB - uzamýþ açlýk, sepsis ve büyük cerrahi giriþimlerdir (5). TPB sývýsý içindeki aminoasitler, lipidler ve TPB nedeniyle aðýzdan beslenmenin yetersiz olmasý kolestaz oluþumundaki etkenler olarak görülmektedir. Aðýzdan beslenmenin olmadýðý durumlarda enteral uyarý ile salýnan hem karaciðer içi hem karaciðer dýþý safra akýmýný düzenleyen ve bir hormon olan kolesistokinin uyarýlmasý da yetersiz kalacaktýr. (6). Parenteral beslenmeye baðlý kolestazda etkin tedavi tartýþmalýdýr ve olgularýn önemlýi bir kýsmý enteral beslenmenin saðlanmasýyla düzelme göstermektedir. Ancak az da olsa bazý olgularda kronik karaciðer hastalýðý veya karaciðer yetersizliði görülebilme riski vardýr(7,8). Yetiþkinlerde kronik kolestatik karaciðer

2 8 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. hastalýklarýnda kullanýlmakta olan ursodeoksikolik asitin (UDKA) preterm bebeklerdeki kolestaz tedavisindeki etkisiyle ilgili veriler sýnýrlýdýr (9,10). Bu çalýþmada ünitemizde izlenen çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde kolestaz sýklýðýný, kolestaz sýklýðýnýn enteral beslenmeyle iliþkisini ve kolestazlý hastalardan UDKA kullanýlanlarda kolestaz süresine etkisini deðerlendirmeyi amaçladýk. Yöntem Bu çalýþmada Ocak 2002 ile Ekim 2006 arasýnda Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde doðum aðýrlýðý 1500 gr ve altýnda olan ve serviste 7 günden daha uzun süre yatarak TPB tedavisi alan toplam 105 hasta deðerlendirildi. Hastalar gestasyonel yaþ, doðum kilosu, TPB alým süresi, enteral beslenmeye geçiþ zamaný, ventilatörde kalýþ süresi ve enfeksiyon sýklýðý yönünden irdelendi. Haziran 2004 tarihinden itibaren ünitemizde yatan hastalarda minimal enteral beslenme(meb) düzenli olarak uygulanmaya baþlandý. Haziran 2004 öncesi; birinci dönem, Haziran 2004 sonrasý da ikinci dönem olarak deðerlendirildi. Sarýlýðý olan hastalardan serum direkt bilirubin deðeri >2mg/dl olanlar kolestaz olarak deðerlendirildi. Total parenteral beslenme planý: Birinci dönemde bebeklere ikinci günden itibaren aminoasit solusyonu (Trophamine %6) 0.5 gr/kg/gün baþlanýp her gün 0.5 gr /kg artýrýlarak total gr/kg, lipid solusyonu (intralipid %20) ikinci günden itibaren 0.5 gr/kg/gün baþlanýp, her gün 0.5 gr/kg artýrýlarak 3 gr/kg a ulaþýldý. Karbonhidrat olarak 5-7 mg/kg/dk dekstroz infüzyonu baþlanarak toplam enerjinin %40-60 ýný karþýlamasý saðlanýldý. Ýkinci dönemde aminoasit ilk gün gr/kg baþlanýp, her gün 0.5 gr/kg artýrýlýp gr/kg a ulaþýldý. Lipid ve karbonhidrat uygulama ilkeleri her iki dönemde aynýydý. Minimal enteral beslenme planý: Bebekler ikinci gününü doldurduktan sonra mekanik ventilatörde olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn eðer gastrointestinal sistemde beslenmeye engel (nekrotizan enterokolit, safralý kusma, ileus, gastrointestinal anomali vs) bir sorun yoksa ml/kg/gün anne sütü 12 öðün olarak orogastrik yolla MEB baþlandý. Bebek enteral beslenmeyi tolere ettikçe alýnan volüm %20-30 oranýnda arttýrýlarak tam enteral beslenmeye ulaþýldý. Gününe uygun almalarý gereken sývýnýn %80 ine ve yaklaþýk 100 kcal/kg enerjiye ulaþýldýðýnda TPB den lipidler ve aminositler çýkarýldý. Kolestaz saptanýlan hastalarda ilk 2 haftada 3 gün arayla, daha sonra haftada bir kez serum bilirubin düzeyleri ve serum alanin amino transferaz (ALT), serum alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi, gama-glutamil transpeptidaz (GGT) aktivitesi deðerlendirildi. Direkt bilirubin düzeyinin 2 mg/dl nin altýna inmesi kolestazda düzelme olarak deðerlendirildi. Hastalarýn Bütün hastalarýn ultrasonografi ile karaciðerleri ve safra yollarý deðerlendirildi. Kolestazlý olgularýn tümüne aðýzdan A vitamini 2000 IU/gün, D vitamini 800 IU/gün, parenteral yoldan E vitamini 75 IU/gün im. ve K vitamini haftada 3 gün 2 mg dozunda im. verildi. Ocak 2004 sonrasýnda saptanan 6 olguya destek tedavisine ek olarak ursodeoksikolik asit 25 mg/kg/gün iki eþit dozda oral yolla verildi. Hastalarýn direkt bilirubin düzeylerinin en yüksek ulaþtýðý deðer, tepe yapma zamaný ve toplam kolestaz süresi deðerlendirildi. Ýstatistiksel deðerlendirmede Student t-test ve ki-kare testi kullanýldý. P<0.05 olmasý istatistiksel olarak anlamlý kabul edildi. Sonuçlar Her iki dönemdeki hastalarýn demografik verileri Tablo 1 de gösterilmiþtir. Ýkinci dönemde doðum aðýrlýklarý ve gestasyonel yaþ anlamlý olarak düþük saptanýrken doðum þekli ve IUBG oranlarý ve cinsiyetler arasýnda fark bulunmadý. Tablo 1. Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerin demografik özellikleri Doðum aðýrlýðý (gr) Gebelik haftasý Sezaryen doðum IUBG oraný (%) Cinsiyet (E/K) Birinci dönem n: ± ± /48 8/48 (17) 23/25 IUBG: Ýntrauterin büyüme geriliði, * p<0.05 Ýkinci dönem n: ± 205 * 28.6 ± 1.8 * 29/57 9/57 (16) 28/29 Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde klinik özellikler Tablo 2 de gösterilmiþtir. Ýkinci dönemde, TPB zamaný daha uzun olmakla birlikte enteral beslemeye baþlama zamaný anlamlý olarak erkendi. Çalýþmaya dahil edilen toplam 105 hastanýn 13 ünde (%12) kolestaz saptandý. Ancak dönemler ayrý ayrý ele alýndýðýnda birinci dönemde 48 bebeðin 10 unda, ikinci dönemde ise 57 bebeðin 3 ünde kolestaz saptandý, aradaki fark anlamlý bulundu (p<0.05). Ýkinci dönemde kolestaz geliþme zamaný daha geç ve gerileme süresi de daha kýsaydý. Kolestaz süresi, UDKA tedavisi alan 6 olguda 17 gün iken almayan 7 olguda 29 gün olup anlamlý olarak farklý bulundu. Kolestazý olan olgularýn birinci dönemde 5/10 unda, ikinci dönemde 3/3 ünde sepsisle

3 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. 9 birlikte kolestaz olduðu saptandý. Ultrasonografik görüntülemede sadece iki olguda safra çamuru görüntüsü saptandý ve iki haftalýk izlem sonrasýnda gerilediði tespit edildi. Tablo 2. Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerin klinik özellikleri ve kolestaz sýklýðý Total parenteral beslenme (gün) Mekanik ventilasyon (gün) Enteral beslemeye baþlangýç (gün) Tam aðýzdan beslenmeye geçiþ (gün) Sepsis oraný (%) Kolestaz oraný (%) Hastanede yatýþ süresi (gün) * : p<0.05 Kolestazlý bebeklerin özellikleri tablo 3 de görülmektedir. Bebeklerin kolestaz tanýsý aldýklarý zaman serum direkt bilirubin deðerleri median olarak 2.9mg/dl, ulaþýlan en yüksek deðer ortalama 5.9 mg/dl ölçüldü. Tablo 3. Kolestazlý ÇDDA olan bebeklerin özellikleri. Kolestaz saptanma günü (median) Tepe direkt bilirubin deðeri(mg/dl) Kolestaz süresi (gün; median) Kolestazlý hastalarýn taný aldýklarý ve sonraki takiplerinde ulaþýlan maksimum ALT düzeyi 59±63 (47-326) U/L, GGT düzeyi 112±89 (78-242) U/L, ALP düzeyi 556±302 ( ) U/L olarak tespit edilmiþtir. Birinci dönemdeki bebeklerden 12 si deðiþik nedenlerle kaybedildi, bunlardan üç olgu kolestazý olan septik bebeklerdi. Ýkinci dönemde beþ bebek kaybedilmiþ olup, bir olgu kolestazý olan septik bebekti. Tartýþma Birinci dönem n: ± ± 8 11(4-21) 25(16-41) ±13.5 Birinci Dönem (n:10) Ýkinci dönem n:57 30 ± 27 * 32 ± 24 * 3(2-6) * 32(9-58) 20 5 * 42.6±23.4 * Ýkinci Dönem (n:3) Term yenidoðanlarda yaklaþýk 1/2500 sýklýkta görülen kolestazýn prematüre bebeklerde %7-57 sýklýkta görüldüðü bilinmektedir (3,4). Prematüre bebeklerde karaciðerin immatür, kanaliküler yapýnýn immatür ve irregüler, kanaliküler hipomotilite ve paraselüler geçirgenliðin fazla olmasý bu bebeklerde infeksiyonlar, toksik ajanlar ve metabolik nedenlerle kolayca kolestaz geliþmesine zemin hazýrlamaktadýr. Ayrýca antioksidan enzim aktivitesinin yetersiz olmasý, bu bebeklerde sepsis görülme sýklýðýnýn da fazla olmasý ile hepatoselüler hasar riski artmakta ve kolestaz geliþebilmektedir (1-3). Prematüre bebeklerde TPB-iliþkili kolestaz iyi bilinmekle birlikte oluþ mekanizmasý multifaktöriyeldir ve tam olarak anlaþýlamamýþtýr (11,12). Her ne kadar çoðu hastadaki kolestaz geri dönüþümlü olmakla birlikte nadir de olsa karaciðerde fibrozis geliþebilir (13). Bu nedenle kolestaz geliþiminin önlenmesi ve kolestaz geliþen olgularda sýký denetim prognoz açýsýndan önem göstermektedir. Literatürde kolestaz oranlarý hasta gruplarýnýn özelliklerine baðlý olmak üzere %7-85 arasýnda deðiþmektedir (1). TPB iliþkili kolestaz yýllar içinde azalma göstermekle birlikte özellikle intestinal cerrahi uygulanan ve uzun süre TPB ile beslenmek zorunda olan hastalarda halen yüksek oranda görülmektedir (14). Çalýþmamýzda kolestaz oranýný %12 olarak saptadýk. Minimal enteral beslenmenin erken olarak uygulandýðý ikinci dönemde kolestaz oraný daha düþük idi. Bizim olgularýmýz arasýnda intestinal cerrahi uygulanan hasta bulunmamaktadýr. Oysaki ikinci dönemde TPB süresi, hastanede yatýþ süresi, doðum aðýrlýklarý ve gestasyonel yaþ gibi kolestaz için risk faktörü olarak kabul edilen etkenler daha fazla olup kolestazý artýrmasý beklenirken, enteral beslenmeye erken baþlanmasý (MEB) kolestazýn azalmasýnda katkýda bulunmuþ olabilir. Küçük prematüre bebeklerde kolestaz ile TPB iliþkisini açýklamada; aminoasitlerin fazlalýðý, sepsis, mikronutrient eksikliði, hepatotoksik safra asitleri ve aðýzdan beslenmenin azlýðý yanýsýra karaciðer hasarý oluþmasýnda reaktif oksijen ürünleri ve lipid peroksidasyonunun katkýsýnýn olduðu da bildirilmektedir (15). TPB ile beslenme süresi uzadýkça kolestaz riski artmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda DA <1000 gr ve 2 hafta TPB alanlarda kolestaz %50 görülürken, DA >1500 gr olan ve 2 hafta TPB alanlarda kolestaz %7 olarak bulunmuþtur. ÇDDA olan bebeklerde TPB süresi 13 haftayý geçenlerde kolestaz % 90 olarak saptanmýþtýr. Prematürelerde uzun süren TPB ve enteral beslenmeye geç baþlanmasý kolestaz riskini artýran en önemli nedenlerdir. Enteral beslenmenin gecikmesi sonucunda, gastrointestinal hormonlarda azalma, intestinal staz ve bakteri çoðalmasý, kolonizasyon, translokasyon ve sepsis geliþmesi kolaylaþmaktadýr. Kolesistokinin salýnýmý azalýr ve safra kesesi kontraksiyonu azalýr, bunun sonucunda safra birikimi ve safra çamuru oluþur (6). Preterm bebeklerde kolestaz geliþmesi durumunda destek tedavisi yanýsýra, safranýn atýlmasýný ve oluþacak hepatoselüler hasarý engellemek

4 10 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. karaciðerdeki hasarýn fibrozise kadar ilerlemesinin önüne geçebilir. Yetiþkinlerde yapýlan çalýþmalarda kolestazlý hastalarda UDKA kullanýmý ile karaciðer enzim anormalliklerinin ve son dönem karaciðer hastalýðýna gidiþin azaltýldýðý gösterilmiþtir (16). Neonatal kolestazda UDKA tedavisi hakkýnda bilgilerimiz sýnýrlýdýr. Bu konuda literatür bilgileri farklýlýk göstermektedir. Yenidoðan bebeklerdeki kullanýmla ilgili çalýþmalar daha çok olgu sunumlarý þeklinde olup, UDKA ile serum bilirubin ve GGT düzeylerinde azalma olduðu belirtilmektedir (9). Al-Hathlol ve ark. (17) ÇDDA olan ve çoðu nekrotizan enterokolit tanýsý alan 13 bebekte ortalama 36 günlük iken kolestaz saptamýþlar ve yaklaþýk 3 aylýk UDKA tedavisiyle bilirubin düzeylerinde belirgin azalma olduðunu gözlemlemiþlerdir. Dinler ve ark. ise (18) kolestatik karaciðer hastalýðý olan çocuklarda UDKA tedavisiyle serum bilirubin ve karaciðer enzimlerinde düzelme saðlandýðýný belirtmektedirler. Çalýþmamýzda UDKA tedavisinin kolestaz süresini kýsalttýðýný gözledik. Bu sonuçlar literatür bilgilerini destelemektedir. Ursodeoksikolik asitin, safra akýmýný arttýrarak ve hepatositler üzerine olan toksik etkiyi azaltarak etkin olduðu belirtilmektedir (19). Bunun yanýsýra Sokol ve ark.(20) kolestaz sýrasýnda serbest oksijen radikalleri açýða çýktýðý ve lipid peroksidasyon ürünlerinin karaciðerde doku hasarýna neden olduðu göstermiþlerdir. Deneysel oluþturulan biliyer obstüksiyon sonrasý lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehit artýþý olduðu ve bunun antioksidanlarla azaltýldýðý rapor edilmiþtir (21). Glutatyon sisteminde UDKA ile parsiyel etkilenme olabildiði ve biliyer siroz tedavisinde UDKA ile doku hasarýnýn yavaþlatýlabileceði de son yapýlan çalýþmada ifade edilmektedir (22). Sonuç olarak ÇDDA bebeklerde uzun süreli TPB uygulanmasý, enteral beslenmeye geç baþlanmasý, sepsis geliþmesi ve tedavide kullanýlan ilaçlarýn hepatotoksik etkilerine baðlý olarak kolestaz riski artmaktadýr. Genel önlemler yanýnda enteral beslemeye erken baþlamak ve TPB süresini olabildiðince kýsa tutmak hem sepsis riskini hemde kolestaz riskini azaltmaya yardýmcý olacaktýr. Kolestaz saptandýðý zaman ise destek tedavisi olarak A,D,E,K vitaminleri yanýsýra UDKA verilmesinin kolestaz süresinin kýsalmasýnda faydalý olduðunu düþünmekteyiz. Ancak daha geniþ hasta grubunu içine alan plasebo kontrollü deneysel ve klinik çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Ýleriki çalýþmalarda TPB iliþkili neonatal kolestazda oksidatif hasar ve UDKA tedavisinin antioksidan etkileri araþtýrýlabilir. Kaynaklar 1. Bell RL, Ferry GD, Smith EO, Shulman RJ, Christensen BL, Labarthe DR, et al. Total parenteral nutritionrelated cholestasis in infants. 1986;10: Sokol RJ. Total parenteral nutrition-related liver disease. Acta Pediatrica Taiwanica 1997;38: Drongowski RA, Coran AG. An analysis of factors contributing to the development of total parenteral nutrition-induced cholestasis. 1989;13: Btaiche IF, Khalidi N. Parenteral nutrition-associated liver complications in children. 2002;22: Teitelbaum DH. Parenteral nutrition-associated cholestasis. 1997;9: Sitzmann JV, Pitt HA, Steinborn PA, Pasha ZR, Sanders RC. Cholecystokinin prevents parenteral nutrition induced biliary sludge in humans. 1990;170: Bowyer BA, Fleming CR, Ludwig J, Petz J, McGill DB. Does long-term home parenteral nutrition in adult patients cause chronic liver disease. 1985;9: Stanko RT, Nathan G, Mendelow H, Adibi SA. Development of hepatic cholestasis and fibrosis in patients with massive loss of intestine supported by prolonged parenteral nutrition. 1987;92: Levine A, Maayan A, Shamir R, Dinari G, Sulkes J, Sirotta L. Parenteral nutrition-associated cholestasis in preterm neonates: evaluation of ursodeoxycholic acid treatment. 1999;12: Kumar D, Tandon RK. Use of ursodeoxycholic acid in liver diseases. 2001;16: Quigley EM, Marsh MN, Shaffer JL, Markin RS. Hepatobiliary complications of total parenteral nutrition. 1993;104: Hofmann AF. Defective biliary secretion during total parenteral nutrition: probable mechanisms and possible solutions. 1995;20: Dahms BB, Halpin TC Jr. Serial liver biopsies in parenteral nutrition-associated cholestasis of early infancy. 1981;81: Kubota A, Yonekura T,Hoki M, Oyanagi H, Kawahara H, Yagi M, et al. Total parenteral nutrition-associated intrahepatic cholestasis in infants: 25 years' experience. 2000;35: Brown MR, Thunberg BJ, Golub L, Maniscalco WM, Cox C, Shapiro DL. Decreased cholestasis with enteral instead of intravenous protein in the very low-birthweight infant. 1989;9: Angulo P, Batts KP, Therneau TM, Jorgensen RA, Dickson ER, Lindor KD. Long-term ursodeoxycholic acid delays histological progression in primary biliary cirrhosis. 1999;29: Al-Hathlol K, Al-Madani A, Al-Saif S, Abulaimoun B, Al-Tawil K, El-Demerdash A. Ursodeoxycholic acid therapy for intractable total parenteral nutrition-

5 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. 11 associated cholestasis in surgical very low birth weight infants. 2006;47: Dinler G, Kocak N, Yuce A, Gurakan F, Ozen H. Ursodeoxycholic acid therapy in children with cholestatic liver disease. Turk J Pediatr 1999;41: Chen CY, Tsao PN, Chen HL, Chou HC, Hsieh WS, Chang MH. Ursodeoxycholic acid (UDCA) therapy in very-low-birth-weight infants with parenteral nutrition-associated cholestasis. 2004;145: Sokol RJ, Winklhofer-Roob BM, Devereaux MW, McKim JM Jr. Generation of hydroperoxides in isolated rat hepatocytes and hepatic mitochondria exposed to hydrophobic bile acids. 1995;109: Orellana M, Rodrigo R, Thielemann L, Guajardo V. Bile duct ligation and oxidative stress in the rat: effects in liver and kidney. 2000;126: Pemberton PW, Aboutwerat A, Smith A, Warnes TW. Ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis improves glutathione status but fails to reduce lipid peroxidation. 2006;11:

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 7 Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý Mahmut Yener Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Kliniði, Harput Devlet Hastanesi, Elazýð Giriþ Son zamanlarda

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm

Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Case (Research Reports) Reports) Yenidoðanda Ýki Tuz Kaybý Olgusu: Primer ve Sekonder Psödohipoaldosteronizm Two Cases of Salt Wasting Crisis in Newborn: Primary and Secondary

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 107-113 Orijinal Makale 0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi T. Hakan Doðan 1,

Detaylı

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt Vaner Köksal Specialist,

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Dr. Önder Ergönül* Öz Bugüne kadar yaklaþýk 30 ülkeden bildirilen Kýrým Kongo

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı