Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði"

Transkript

1 ARAÞTIRMA 7 Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði Hasan Çetin, Sevgi Kosacý Akdeniz, Þeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Neonatoloji Bilim Dalý -ISPARTA Özet Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde uzun süreli parenteral beslenme gereklidir ve kolestaz riski de fazladýr. Çalýþmanýn amacý çok düþük doðum aðýrlýðý olan bebeklerde kolestaz oranýný, enteral beslenmeyle olan iliþkisini belirlemek, ursodeoksikolik asid tedavisinin etkisini deðerlendirmektir. Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklere ait beþ yýllýk veriler deðerlendirildi. Çalýþmanýn ikinci yarýsýnda gastrointestinal sistem beslenmeye elveriþli hale gelince ml/kg/gün olacak þekilde minimal enteral beslenme baþlandý. Ýkinci dönemde total parenteral beslenme süresi uzun olmasýna raðmen minimal enteral beslemeye baþlama zamaný anlamlý olarak kýsa idi(p<0.05). Total kolestaz oraný %12 saptandý. Kolestaz oranýnýn ikinci dönemde belirgin olarak %20.8 den %5 e gerilediði gözlendi(p<0.05). Ursodeoksikolik asid tedavisiyle kolestaz süresinin belirgin oranda kýsaldýðý gözlendi. Sonuç olarak enteral beslenme olabildiðince çabuk baþlanmalýdýr. total parenteral beslenme iliþkili kolestaz tedavisinde ursodeoksikolik asid kullanýmý faydalý olabilir. Anahtar kelimeler: Kolestaz, total parenteral beslenme, enteral beslenme, çok düþük doðum aðýrlýklý bebek. Abstract Total parenteral nutrition-associated cholestasis and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants Prolonged parenteral nutrition are necessary and there is high risk of cholestasis in very low birth weight infants. The aim of this study was to determine the rate of cholestasis, correlation with enteral feeding and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants. The data of five years in Neonatal Intensive Care Unit belong to very low birth weight infants was analysed. In the second half of the performed study, minimal enteral feeding was started by the dose of ml/kg/day when the gastointestinal system was ready to feeding. Although total parenteral nutrition days was longer, the age of minimal enteral feeding significantly shorter in second period than first period(p<0.05). Total cholestasis rate was detected as 12%. The rate of cholestasis significantly reduced from 20.8% to 5% in second period(p<0.05). Ursodeoxycholic acid treatment shortened the period of cholestasis significantly. In conclusion enteral feeding should be begin quickly. The use of ursodeoxycholic acid treatment could be beneficial in the treatment of total parenteral nutrition associated cholestasis. Key words: Cholestasis, total parenteral nutrition, very low birth weight infants, enteral feeding Giriþ Prematüre bebeklerde saptanan kolestaz uzun süreli total parenteral beslenmenin (TPB) en önemli yan etkisidir (1,2). TPB süresinin 2 haftayý aþtýðý durumlarda kolestaz insidansý %7 - %57 arasýnda deðiþmektedir, patogenez multifaktöriyeldir (3,4). Çok düþük doðum aðýrlýðý (ÇDDA) olan bebeklerde kolestaz için ön önemli risk faktörleri prematürite, uzamýþ TPB - uzamýþ açlýk, sepsis ve büyük cerrahi giriþimlerdir (5). TPB sývýsý içindeki aminoasitler, lipidler ve TPB nedeniyle aðýzdan beslenmenin yetersiz olmasý kolestaz oluþumundaki etkenler olarak görülmektedir. Aðýzdan beslenmenin olmadýðý durumlarda enteral uyarý ile salýnan hem karaciðer içi hem karaciðer dýþý safra akýmýný düzenleyen ve bir hormon olan kolesistokinin uyarýlmasý da yetersiz kalacaktýr. (6). Parenteral beslenmeye baðlý kolestazda etkin tedavi tartýþmalýdýr ve olgularýn önemlýi bir kýsmý enteral beslenmenin saðlanmasýyla düzelme göstermektedir. Ancak az da olsa bazý olgularda kronik karaciðer hastalýðý veya karaciðer yetersizliði görülebilme riski vardýr(7,8). Yetiþkinlerde kronik kolestatik karaciðer

2 8 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. hastalýklarýnda kullanýlmakta olan ursodeoksikolik asitin (UDKA) preterm bebeklerdeki kolestaz tedavisindeki etkisiyle ilgili veriler sýnýrlýdýr (9,10). Bu çalýþmada ünitemizde izlenen çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde kolestaz sýklýðýný, kolestaz sýklýðýnýn enteral beslenmeyle iliþkisini ve kolestazlý hastalardan UDKA kullanýlanlarda kolestaz süresine etkisini deðerlendirmeyi amaçladýk. Yöntem Bu çalýþmada Ocak 2002 ile Ekim 2006 arasýnda Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde doðum aðýrlýðý 1500 gr ve altýnda olan ve serviste 7 günden daha uzun süre yatarak TPB tedavisi alan toplam 105 hasta deðerlendirildi. Hastalar gestasyonel yaþ, doðum kilosu, TPB alým süresi, enteral beslenmeye geçiþ zamaný, ventilatörde kalýþ süresi ve enfeksiyon sýklýðý yönünden irdelendi. Haziran 2004 tarihinden itibaren ünitemizde yatan hastalarda minimal enteral beslenme(meb) düzenli olarak uygulanmaya baþlandý. Haziran 2004 öncesi; birinci dönem, Haziran 2004 sonrasý da ikinci dönem olarak deðerlendirildi. Sarýlýðý olan hastalardan serum direkt bilirubin deðeri >2mg/dl olanlar kolestaz olarak deðerlendirildi. Total parenteral beslenme planý: Birinci dönemde bebeklere ikinci günden itibaren aminoasit solusyonu (Trophamine %6) 0.5 gr/kg/gün baþlanýp her gün 0.5 gr /kg artýrýlarak total gr/kg, lipid solusyonu (intralipid %20) ikinci günden itibaren 0.5 gr/kg/gün baþlanýp, her gün 0.5 gr/kg artýrýlarak 3 gr/kg a ulaþýldý. Karbonhidrat olarak 5-7 mg/kg/dk dekstroz infüzyonu baþlanarak toplam enerjinin %40-60 ýný karþýlamasý saðlanýldý. Ýkinci dönemde aminoasit ilk gün gr/kg baþlanýp, her gün 0.5 gr/kg artýrýlýp gr/kg a ulaþýldý. Lipid ve karbonhidrat uygulama ilkeleri her iki dönemde aynýydý. Minimal enteral beslenme planý: Bebekler ikinci gününü doldurduktan sonra mekanik ventilatörde olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn eðer gastrointestinal sistemde beslenmeye engel (nekrotizan enterokolit, safralý kusma, ileus, gastrointestinal anomali vs) bir sorun yoksa ml/kg/gün anne sütü 12 öðün olarak orogastrik yolla MEB baþlandý. Bebek enteral beslenmeyi tolere ettikçe alýnan volüm %20-30 oranýnda arttýrýlarak tam enteral beslenmeye ulaþýldý. Gününe uygun almalarý gereken sývýnýn %80 ine ve yaklaþýk 100 kcal/kg enerjiye ulaþýldýðýnda TPB den lipidler ve aminositler çýkarýldý. Kolestaz saptanýlan hastalarda ilk 2 haftada 3 gün arayla, daha sonra haftada bir kez serum bilirubin düzeyleri ve serum alanin amino transferaz (ALT), serum alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi, gama-glutamil transpeptidaz (GGT) aktivitesi deðerlendirildi. Direkt bilirubin düzeyinin 2 mg/dl nin altýna inmesi kolestazda düzelme olarak deðerlendirildi. Hastalarýn Bütün hastalarýn ultrasonografi ile karaciðerleri ve safra yollarý deðerlendirildi. Kolestazlý olgularýn tümüne aðýzdan A vitamini 2000 IU/gün, D vitamini 800 IU/gün, parenteral yoldan E vitamini 75 IU/gün im. ve K vitamini haftada 3 gün 2 mg dozunda im. verildi. Ocak 2004 sonrasýnda saptanan 6 olguya destek tedavisine ek olarak ursodeoksikolik asit 25 mg/kg/gün iki eþit dozda oral yolla verildi. Hastalarýn direkt bilirubin düzeylerinin en yüksek ulaþtýðý deðer, tepe yapma zamaný ve toplam kolestaz süresi deðerlendirildi. Ýstatistiksel deðerlendirmede Student t-test ve ki-kare testi kullanýldý. P<0.05 olmasý istatistiksel olarak anlamlý kabul edildi. Sonuçlar Her iki dönemdeki hastalarýn demografik verileri Tablo 1 de gösterilmiþtir. Ýkinci dönemde doðum aðýrlýklarý ve gestasyonel yaþ anlamlý olarak düþük saptanýrken doðum þekli ve IUBG oranlarý ve cinsiyetler arasýnda fark bulunmadý. Tablo 1. Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerin demografik özellikleri Doðum aðýrlýðý (gr) Gebelik haftasý Sezaryen doðum IUBG oraný (%) Cinsiyet (E/K) Birinci dönem n: ± ± /48 8/48 (17) 23/25 IUBG: Ýntrauterin büyüme geriliði, * p<0.05 Ýkinci dönem n: ± 205 * 28.6 ± 1.8 * 29/57 9/57 (16) 28/29 Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde klinik özellikler Tablo 2 de gösterilmiþtir. Ýkinci dönemde, TPB zamaný daha uzun olmakla birlikte enteral beslemeye baþlama zamaný anlamlý olarak erkendi. Çalýþmaya dahil edilen toplam 105 hastanýn 13 ünde (%12) kolestaz saptandý. Ancak dönemler ayrý ayrý ele alýndýðýnda birinci dönemde 48 bebeðin 10 unda, ikinci dönemde ise 57 bebeðin 3 ünde kolestaz saptandý, aradaki fark anlamlý bulundu (p<0.05). Ýkinci dönemde kolestaz geliþme zamaný daha geç ve gerileme süresi de daha kýsaydý. Kolestaz süresi, UDKA tedavisi alan 6 olguda 17 gün iken almayan 7 olguda 29 gün olup anlamlý olarak farklý bulundu. Kolestazý olan olgularýn birinci dönemde 5/10 unda, ikinci dönemde 3/3 ünde sepsisle

3 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. 9 birlikte kolestaz olduðu saptandý. Ultrasonografik görüntülemede sadece iki olguda safra çamuru görüntüsü saptandý ve iki haftalýk izlem sonrasýnda gerilediði tespit edildi. Tablo 2. Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerin klinik özellikleri ve kolestaz sýklýðý Total parenteral beslenme (gün) Mekanik ventilasyon (gün) Enteral beslemeye baþlangýç (gün) Tam aðýzdan beslenmeye geçiþ (gün) Sepsis oraný (%) Kolestaz oraný (%) Hastanede yatýþ süresi (gün) * : p<0.05 Kolestazlý bebeklerin özellikleri tablo 3 de görülmektedir. Bebeklerin kolestaz tanýsý aldýklarý zaman serum direkt bilirubin deðerleri median olarak 2.9mg/dl, ulaþýlan en yüksek deðer ortalama 5.9 mg/dl ölçüldü. Tablo 3. Kolestazlý ÇDDA olan bebeklerin özellikleri. Kolestaz saptanma günü (median) Tepe direkt bilirubin deðeri(mg/dl) Kolestaz süresi (gün; median) Kolestazlý hastalarýn taný aldýklarý ve sonraki takiplerinde ulaþýlan maksimum ALT düzeyi 59±63 (47-326) U/L, GGT düzeyi 112±89 (78-242) U/L, ALP düzeyi 556±302 ( ) U/L olarak tespit edilmiþtir. Birinci dönemdeki bebeklerden 12 si deðiþik nedenlerle kaybedildi, bunlardan üç olgu kolestazý olan septik bebeklerdi. Ýkinci dönemde beþ bebek kaybedilmiþ olup, bir olgu kolestazý olan septik bebekti. Tartýþma Birinci dönem n: ± ± 8 11(4-21) 25(16-41) ±13.5 Birinci Dönem (n:10) Ýkinci dönem n:57 30 ± 27 * 32 ± 24 * 3(2-6) * 32(9-58) 20 5 * 42.6±23.4 * Ýkinci Dönem (n:3) Term yenidoðanlarda yaklaþýk 1/2500 sýklýkta görülen kolestazýn prematüre bebeklerde %7-57 sýklýkta görüldüðü bilinmektedir (3,4). Prematüre bebeklerde karaciðerin immatür, kanaliküler yapýnýn immatür ve irregüler, kanaliküler hipomotilite ve paraselüler geçirgenliðin fazla olmasý bu bebeklerde infeksiyonlar, toksik ajanlar ve metabolik nedenlerle kolayca kolestaz geliþmesine zemin hazýrlamaktadýr. Ayrýca antioksidan enzim aktivitesinin yetersiz olmasý, bu bebeklerde sepsis görülme sýklýðýnýn da fazla olmasý ile hepatoselüler hasar riski artmakta ve kolestaz geliþebilmektedir (1-3). Prematüre bebeklerde TPB-iliþkili kolestaz iyi bilinmekle birlikte oluþ mekanizmasý multifaktöriyeldir ve tam olarak anlaþýlamamýþtýr (11,12). Her ne kadar çoðu hastadaki kolestaz geri dönüþümlü olmakla birlikte nadir de olsa karaciðerde fibrozis geliþebilir (13). Bu nedenle kolestaz geliþiminin önlenmesi ve kolestaz geliþen olgularda sýký denetim prognoz açýsýndan önem göstermektedir. Literatürde kolestaz oranlarý hasta gruplarýnýn özelliklerine baðlý olmak üzere %7-85 arasýnda deðiþmektedir (1). TPB iliþkili kolestaz yýllar içinde azalma göstermekle birlikte özellikle intestinal cerrahi uygulanan ve uzun süre TPB ile beslenmek zorunda olan hastalarda halen yüksek oranda görülmektedir (14). Çalýþmamýzda kolestaz oranýný %12 olarak saptadýk. Minimal enteral beslenmenin erken olarak uygulandýðý ikinci dönemde kolestaz oraný daha düþük idi. Bizim olgularýmýz arasýnda intestinal cerrahi uygulanan hasta bulunmamaktadýr. Oysaki ikinci dönemde TPB süresi, hastanede yatýþ süresi, doðum aðýrlýklarý ve gestasyonel yaþ gibi kolestaz için risk faktörü olarak kabul edilen etkenler daha fazla olup kolestazý artýrmasý beklenirken, enteral beslenmeye erken baþlanmasý (MEB) kolestazýn azalmasýnda katkýda bulunmuþ olabilir. Küçük prematüre bebeklerde kolestaz ile TPB iliþkisini açýklamada; aminoasitlerin fazlalýðý, sepsis, mikronutrient eksikliði, hepatotoksik safra asitleri ve aðýzdan beslenmenin azlýðý yanýsýra karaciðer hasarý oluþmasýnda reaktif oksijen ürünleri ve lipid peroksidasyonunun katkýsýnýn olduðu da bildirilmektedir (15). TPB ile beslenme süresi uzadýkça kolestaz riski artmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda DA <1000 gr ve 2 hafta TPB alanlarda kolestaz %50 görülürken, DA >1500 gr olan ve 2 hafta TPB alanlarda kolestaz %7 olarak bulunmuþtur. ÇDDA olan bebeklerde TPB süresi 13 haftayý geçenlerde kolestaz % 90 olarak saptanmýþtýr. Prematürelerde uzun süren TPB ve enteral beslenmeye geç baþlanmasý kolestaz riskini artýran en önemli nedenlerdir. Enteral beslenmenin gecikmesi sonucunda, gastrointestinal hormonlarda azalma, intestinal staz ve bakteri çoðalmasý, kolonizasyon, translokasyon ve sepsis geliþmesi kolaylaþmaktadýr. Kolesistokinin salýnýmý azalýr ve safra kesesi kontraksiyonu azalýr, bunun sonucunda safra birikimi ve safra çamuru oluþur (6). Preterm bebeklerde kolestaz geliþmesi durumunda destek tedavisi yanýsýra, safranýn atýlmasýný ve oluþacak hepatoselüler hasarý engellemek

4 10 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. karaciðerdeki hasarýn fibrozise kadar ilerlemesinin önüne geçebilir. Yetiþkinlerde yapýlan çalýþmalarda kolestazlý hastalarda UDKA kullanýmý ile karaciðer enzim anormalliklerinin ve son dönem karaciðer hastalýðýna gidiþin azaltýldýðý gösterilmiþtir (16). Neonatal kolestazda UDKA tedavisi hakkýnda bilgilerimiz sýnýrlýdýr. Bu konuda literatür bilgileri farklýlýk göstermektedir. Yenidoðan bebeklerdeki kullanýmla ilgili çalýþmalar daha çok olgu sunumlarý þeklinde olup, UDKA ile serum bilirubin ve GGT düzeylerinde azalma olduðu belirtilmektedir (9). Al-Hathlol ve ark. (17) ÇDDA olan ve çoðu nekrotizan enterokolit tanýsý alan 13 bebekte ortalama 36 günlük iken kolestaz saptamýþlar ve yaklaþýk 3 aylýk UDKA tedavisiyle bilirubin düzeylerinde belirgin azalma olduðunu gözlemlemiþlerdir. Dinler ve ark. ise (18) kolestatik karaciðer hastalýðý olan çocuklarda UDKA tedavisiyle serum bilirubin ve karaciðer enzimlerinde düzelme saðlandýðýný belirtmektedirler. Çalýþmamýzda UDKA tedavisinin kolestaz süresini kýsalttýðýný gözledik. Bu sonuçlar literatür bilgilerini destelemektedir. Ursodeoksikolik asitin, safra akýmýný arttýrarak ve hepatositler üzerine olan toksik etkiyi azaltarak etkin olduðu belirtilmektedir (19). Bunun yanýsýra Sokol ve ark.(20) kolestaz sýrasýnda serbest oksijen radikalleri açýða çýktýðý ve lipid peroksidasyon ürünlerinin karaciðerde doku hasarýna neden olduðu göstermiþlerdir. Deneysel oluþturulan biliyer obstüksiyon sonrasý lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehit artýþý olduðu ve bunun antioksidanlarla azaltýldýðý rapor edilmiþtir (21). Glutatyon sisteminde UDKA ile parsiyel etkilenme olabildiði ve biliyer siroz tedavisinde UDKA ile doku hasarýnýn yavaþlatýlabileceði de son yapýlan çalýþmada ifade edilmektedir (22). Sonuç olarak ÇDDA bebeklerde uzun süreli TPB uygulanmasý, enteral beslenmeye geç baþlanmasý, sepsis geliþmesi ve tedavide kullanýlan ilaçlarýn hepatotoksik etkilerine baðlý olarak kolestaz riski artmaktadýr. Genel önlemler yanýnda enteral beslemeye erken baþlamak ve TPB süresini olabildiðince kýsa tutmak hem sepsis riskini hemde kolestaz riskini azaltmaya yardýmcý olacaktýr. Kolestaz saptandýðý zaman ise destek tedavisi olarak A,D,E,K vitaminleri yanýsýra UDKA verilmesinin kolestaz süresinin kýsalmasýnda faydalý olduðunu düþünmekteyiz. Ancak daha geniþ hasta grubunu içine alan plasebo kontrollü deneysel ve klinik çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Ýleriki çalýþmalarda TPB iliþkili neonatal kolestazda oksidatif hasar ve UDKA tedavisinin antioksidan etkileri araþtýrýlabilir. Kaynaklar 1. Bell RL, Ferry GD, Smith EO, Shulman RJ, Christensen BL, Labarthe DR, et al. Total parenteral nutritionrelated cholestasis in infants. 1986;10: Sokol RJ. Total parenteral nutrition-related liver disease. Acta Pediatrica Taiwanica 1997;38: Drongowski RA, Coran AG. An analysis of factors contributing to the development of total parenteral nutrition-induced cholestasis. 1989;13: Btaiche IF, Khalidi N. Parenteral nutrition-associated liver complications in children. 2002;22: Teitelbaum DH. Parenteral nutrition-associated cholestasis. 1997;9: Sitzmann JV, Pitt HA, Steinborn PA, Pasha ZR, Sanders RC. Cholecystokinin prevents parenteral nutrition induced biliary sludge in humans. 1990;170: Bowyer BA, Fleming CR, Ludwig J, Petz J, McGill DB. Does long-term home parenteral nutrition in adult patients cause chronic liver disease. 1985;9: Stanko RT, Nathan G, Mendelow H, Adibi SA. Development of hepatic cholestasis and fibrosis in patients with massive loss of intestine supported by prolonged parenteral nutrition. 1987;92: Levine A, Maayan A, Shamir R, Dinari G, Sulkes J, Sirotta L. Parenteral nutrition-associated cholestasis in preterm neonates: evaluation of ursodeoxycholic acid treatment. 1999;12: Kumar D, Tandon RK. Use of ursodeoxycholic acid in liver diseases. 2001;16: Quigley EM, Marsh MN, Shaffer JL, Markin RS. Hepatobiliary complications of total parenteral nutrition. 1993;104: Hofmann AF. Defective biliary secretion during total parenteral nutrition: probable mechanisms and possible solutions. 1995;20: Dahms BB, Halpin TC Jr. Serial liver biopsies in parenteral nutrition-associated cholestasis of early infancy. 1981;81: Kubota A, Yonekura T,Hoki M, Oyanagi H, Kawahara H, Yagi M, et al. Total parenteral nutrition-associated intrahepatic cholestasis in infants: 25 years' experience. 2000;35: Brown MR, Thunberg BJ, Golub L, Maniscalco WM, Cox C, Shapiro DL. Decreased cholestasis with enteral instead of intravenous protein in the very low-birthweight infant. 1989;9: Angulo P, Batts KP, Therneau TM, Jorgensen RA, Dickson ER, Lindor KD. Long-term ursodeoxycholic acid delays histological progression in primary biliary cirrhosis. 1999;29: Al-Hathlol K, Al-Madani A, Al-Saif S, Abulaimoun B, Al-Tawil K, El-Demerdash A. Ursodeoxycholic acid therapy for intractable total parenteral nutrition-

5 Çetin, Prematüre bebeklerde TPB iliþkili kolestaz. 11 associated cholestasis in surgical very low birth weight infants. 2006;47: Dinler G, Kocak N, Yuce A, Gurakan F, Ozen H. Ursodeoxycholic acid therapy in children with cholestatic liver disease. Turk J Pediatr 1999;41: Chen CY, Tsao PN, Chen HL, Chou HC, Hsieh WS, Chang MH. Ursodeoxycholic acid (UDCA) therapy in very-low-birth-weight infants with parenteral nutrition-associated cholestasis. 2004;145: Sokol RJ, Winklhofer-Roob BM, Devereaux MW, McKim JM Jr. Generation of hydroperoxides in isolated rat hepatocytes and hepatic mitochondria exposed to hydrophobic bile acids. 1995;109: Orellana M, Rodrigo R, Thielemann L, Guajardo V. Bile duct ligation and oxidative stress in the rat: effects in liver and kidney. 2000;126: Pemberton PW, Aboutwerat A, Smith A, Warnes TW. Ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis improves glutathione status but fails to reduce lipid peroxidation. 2006;11:

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ?

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? 1 PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Bayram Ali Dorum, Fatma Kocael, Yeşim Özarda İlçöl, Cengiz Bozyiğit,

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99.

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 261-266 Orijinal Makale Yenidoðan geç sepsisinde erken taný ve tedavi kriteri olarak E-selektin Aþkýn Güra 1, Nilay Oygür 2, Hakan Ongun 3, Osman Saka 4,

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

Çocukluk çağı kolestatik karaciğer hastalıklarında genel tedavi prensipleri

Çocukluk çağı kolestatik karaciğer hastalıklarında genel tedavi prensipleri doi:10.5222/buchd.2014.082 Derleme Çocukluk çağı kolestatik karaciğer hastalıklarında genel tedavi prensipleri General treatment principles in children with cholestatic liver disease Cahit Barış Erdur

Detaylı

ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ. Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ. Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ Doç. Dr. Canan Aygün 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KÜÇÜK PREMATÜRELERİN ENTERAL BESLENMESİ Neden besleyelim? Neden enteral besleyelim? Enteral beslenmenin

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

GEBELİK KOLESTAZI. Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı

GEBELİK KOLESTAZI. Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Filiz Yanık Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gebeliğin ileri haftalarında Cilt döküntüsü olmaksızın kaşıntı** Sarılık (%14-25)

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 175-180 Orijinal Makale Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Şahin Takcı 1,*, Ceren Günbey 2, Murat Yurdakök 3, Ayşe Korkmaz 3, Şule Yiğit

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

YENİDOĞAN CERRAHİSİ SERVİSİNDE KARŞILAŞILAN PARENTERAL BESLENME İLE İLİŞKİLİ KARACİĞER ZARARLANMASI

YENİDOĞAN CERRAHİSİ SERVİSİNDE KARŞILAŞILAN PARENTERAL BESLENME İLE İLİŞKİLİ KARACİĞER ZARARLANMASI 1 T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YENİDOĞAN CERRAHİSİ SERVİSİNDE KARŞILAŞILAN PARENTERAL BESLENME İLE İLİŞKİLİ KARACİĞER ZARARLANMASI Dr. Burak ARDIÇLI UZMANLIK

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

66 Preterm Yenidoðanlarda Parenteral Beslenmede Yenilikler Changes in Parenteral Nutrition of Preterm Newborns DERLEME Doç.Dr. Hande GÜLCAN Baþkent Üniversitesi Týp Fakütlesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi

Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi The Evaluation of Children with Acute Renal Failure in Pediatric Intensive Care Unit

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 177-182 Orijinal Makale Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi 2003 yýlý perinatal mortalitesi Canan Aygün 1, Mehmet Çetinkaya 2, Oðuz Aydýn 3, Tayfun

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi

YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME. Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi YENĠDOĞANDA TOTAL PARENTERAL BESLENME Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Oral alamayan bebeklerimizi nasıl besliyoruz? Yenidoğan ünitelerinin beslenme politikalarında farklılıklar var Erken 1970 ler TPN YYBÜ

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi

Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi Yenidoðan Dönemindeki Patolojik Sarýlýklý Olgularýn Deðerlendirilmesi Dr. Mehmet Kahveci*, Dr. Coþkun Çeltik**, Dr. Betül Acunaþ*** Özet Amaç: Yenidoðan döneminde saptanan patolojik sarýlýklý olgularýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

ANTİBİYOTİK YAN ETKİLERİ HEPATOTOKSİSİTE

ANTİBİYOTİK YAN ETKİLERİ HEPATOTOKSİSİTE ANTİBİYOTİK YAN ETKİLERİ HEPATOTOKSİSİTE UZM. DR. SEMRA ÖZGÜMÜŞ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Hasta bilgileri 47 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, ateş,

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

14 Alveofact 12. Survanta Alveofact. Survanta * * * * Zaman (saat) Zaman (saat) 1,2. Fraksiyone oksijen (FiO2) Ortalam a havayolu bas ıncı (MAP) 0,8 *

14 Alveofact 12. Survanta Alveofact. Survanta * * * * Zaman (saat) Zaman (saat) 1,2. Fraksiyone oksijen (FiO2) Ortalam a havayolu bas ıncı (MAP) 0,8 * Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 161-166 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklý doðal surfaktan preparatýnýn klinik etkinliklerinin

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum

Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum Evde TPN uygulamasının önemi ve dünyadaki durum Prof Dr Özlem Durmaz Uğurcan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Parenteral beslenme /

Detaylı

Dr. Nilay HAKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Neonatoloji Bilim Dalı Perinatal Medicine Nisan 2017, İZMİR

Dr. Nilay HAKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Neonatoloji Bilim Dalı Perinatal Medicine Nisan 2017, İZMİR Nedeni Açıklanamayan Patolojik ve Uzamış Sarılığı Olan Yenidoğanlarda UDP- Glukuroniltransferaz 1 (UGT1A1), Hepatik Organik Anyon Taşıyıcısı (SLCO1B) ve Glutatyon S-transferaz (GST) Polimorfizmlerinin

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Evaluation of Liver Function Tests in Preterm Infants Receiving Parenteral Lipid Emulsions Based on Fish Oil or Olive Oil

Evaluation of Liver Function Tests in Preterm Infants Receiving Parenteral Lipid Emulsions Based on Fish Oil or Olive Oil Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Balık Yağı İçeren veya Zeytinyağından Zengin Parenteral Lipid Emülsiyonu Alan Prematüre Yenidoğanların

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý

Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 142-146 Orijinal Makale Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý Ercan Sivaslý 1, Murat Yurdakök 2, Tevfik Karagöz 1, Ayþe Korkmaz

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ PREMATÜRE VE HASTA TERM BEBEĞİN BESLENMESİ REHBERİ 2014

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ PREMATÜRE VE HASTA TERM BEBEĞİN BESLENMESİ REHBERİ 2014 TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ PREMATÜRE VE HASTA TERM BEBEĞİN BESLENMESİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY Prof. Dr. Hülya BİLGEN Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman?

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Dr. Levent Döşemeci Kemerburgaz Üni. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD Ortak Görüş Enteral yol tercih edilmeli Barsak bariyer fonk.nın korunması -

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

TJOD ÝSTANBUL BÜLTENÝ

TJOD ÝSTANBUL BÜLTENÝ T J O D Ý S TA N B U L ACOG, FDA ve EPA nýn 2013 yýlýndaki ACOG komite görüþünü de yansýtan, gebelerin haftalýk 12 onsa kadar düþük civa içeren balýk ve kabuklu deniz ürünleri tüketmesinin teþvik edilmesini

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

TABURCU SONRASI MAMALAR

TABURCU SONRASI MAMALAR TABURCU SONRASI MAMALAR Taburcu olduktan sonra mamayla beslenecek prematüreler için tasarlanmıştır. Besin ve enerji içeriği standart Biberon mamaları ve prematüre Mamalarının içeriklerinin arasındadır

Detaylı

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases Türk HPB 29 Cilt 5 Sayý 2-3 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ 1, Feyzullah Uçmak 2, Akýn önder 1, Murat Kapan 1, Sadullah Girgin 1, M. Salih Kolakan 1, Celalettin Keleþ 1 Türk

Detaylı

YENİDOĞANDA BESLENME VE NEC

YENİDOĞANDA BESLENME VE NEC YENİDOĞANDA BESLENME VE NEC Anne sütü ile beslenip büyümek her yenidoğanın hakkıdır. Anne sütü yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı enerji ve besin öğelerini içeren biyoyararlılığı

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Mikobakteriyoloji Laboratuvarýnda Ýzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suþlarýnýn Agar Orantýlama Yöntemi ile Duyarlýlýklarýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Erken Yoğun Parenteral Beslenmenin Erken Dönem Prognoza Etkisi

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Erken Yoğun Parenteral Beslenmenin Erken Dönem Prognoza Etkisi doi:10.5222/jopp.2012.031 Araştırma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Erken Yoğun Parenteral Beslenmenin Erken Dönem Prognoza Etkisi Esin Yıldız Aldemİr *, Sibel Özbek *, Sultan Kavuncuoğlu *, Burcu

Detaylı

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi

0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 107-113 Orijinal Makale 0-14 yaþ arasý saðlýklý çocuklarda karaciðer, dalak ve böbrek boyutlarýnýn sonografik olarak deðerlendirilmesi T. Hakan Doðan 1,

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul FORMÜLÜ Beher ampulde steril ve apirojen olarak; dl-alfa Tokoferil asetat (100 I.U) 100.0 mg Soya yağı k.m. 2.0 ml bulunur. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z, İleri D.T, Arsan S Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z, İleri D.T, Arsan S Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Yaşamın İlk İki Yılında Demir Profilaksisinin Önemi ve Anemi Taramasında Hemogram ile Birlikte Ferritin Ölçümü: Rutin Taramanın Bir Parçası Olabilir Mi? Çullas İlarslan N.E, Günay F, Bıyıklı Gençtürk Z,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

84 Aygün ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Nisan - Haziran 2003 minin hücrelerinin de PCT kaynaðý olabileceðini destekleyen çalýþmalar bul

84 Aygün ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Nisan - Haziran 2003 minin hücrelerinin de PCT kaynaðý olabileceðini destekleyen çalýþmalar bul Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 83-89 Orijinal Makale Yenidoðanlarda prokalsitonin düzeyleri ve sepsis tanýsýndaki yeri Canan Aygün 1, Olcay Oran 2, Oytun Portakal 3 Özel Bayýndýr Ankara

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

NONALKOLİK STEATOHEPATITTE URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ

NONALKOLİK STEATOHEPATITTE URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 51, Sayı 4, 1998 197-201 NONALKOLİK STEATOHEPATITTE URSODEOKSİKOLİK ASİT TEDAVİSİ Ahmet Bektaş* Ali Reşit Beyler* ÖZET Nonalkolik steatohepatit (NASH), serum

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Çocuklarda Total Parenteral Nutrisyon (TPN) enteral yoldan

Çocuklarda Total Parenteral Nutrisyon (TPN) enteral yoldan Klinik Pediatri, 2003;2(1):17-21. Çocuklarda Total Parenteral Nutrisyon Uz. Dr. Bilge KARABULUT* Çocuklarda Total Parenteral Nutrisyon (TPN) enteral yoldan yeteri kadar beslenemeyen veya beslenmeye geç

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan. Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD

Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan. Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD Antiepileptik ilaçlar ve Yenidoğan Dr. Mehmet VURAL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD AED ve Yenidoğan YD da malformasyonlar AED ve yenidoğanın hemorajik hastalığı

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Preterm Bebeklerde Total Parenteral Beslenme ile İlişkili Komplikasyonların Sıklığı ve Risk Faktörleri

Preterm Bebeklerde Total Parenteral Beslenme ile İlişkili Komplikasyonların Sıklığı ve Risk Faktörleri J Pediatr Res 2016;3(3):149-53 DO I: 10.4274/jpr.29591 Orijinal Araştırma / Original Article Preterm Bebeklerde Total Parenteral Beslenme ile İlişkili Komplikasyonların Sıklığı ve Risk Faktörleri Incidence

Detaylı

Kronik Hepatit B: 64 Hastanýn Kliniði, Laboratuvar Bulgularý, Tedavi ve Prognozlarý

Kronik Hepatit B: 64 Hastanýn Kliniði, Laboratuvar Bulgularý, Tedavi ve Prognozlarý Kronik Hepatit B: 64 Hastanýn Kliniði, Laboratuvar Bulgularý, Tedavi ve Prognozlarý CHRONIC HEPATITIS B: LONG-TERM FOLLOW-UP OF 64 CHILDREN Hasan ÖZEN*, Nurten KOÇAK**, Aysel YÜCE*, Figen GÜRAKAN*, Melda

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı