ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ"

Transkript

1 ENERJĠ TĠCARETĠNDE VE ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMLARINDA ELEKTRĠK BORSASI NIN ROLÜ Bakatjan SANDALKHAN RWE Turkey Holding A.ġ., BaĢkan Yardımcısı, Enerji Piyasası ve SatıĢ Konunun bir kısmı daha önce DEMSEE 2007 Konferansı nda İngilizce olarak sunulmuştur. Abstract LiberalleĢme sürecinin baģlamasıyla birlikte, Avrupa elektrik sektöründe, teknolojik yenilikler, ekonomik güçler ve mevzuat değiģikliklerine bağlı olarak kapsamlı bir değiģim baģlamıģtır. Piyasanın liberalleģmesi, etkin ticaret için bir çerçeve oluģturmakla ilgilidir. Yatırım kararlarının verilebilmesi için gereken doğru bilgiyi ekonomik göstergeler sağlar. Yatırımcılar için bu ekonomik göstergeler temel olarak referans elektrik fiyatlardır. Elektrik piyasası serbestleģme sürecinde yatırımcılar yeni kapasite yatırım kararlarını, piyasadaki fiyat sinyalleri; fiyat sinyalinin altında yatan diğer yatırımcı ve/veya üreticilerin davranıģları; yakıt maliyetleri ve talep artıģı gibi arz-talep dinamiğine bağlı belirsizlikleri dikkate alarak vermektedirler. Bu çalıģmada, enerji ticareti ve elektrik üretimi yatırımları için elektrik borsasının referans elektrik fiyatı sağlanması açısından rolü incelenmiģtir. Ayrıca, Nord Pool, EPEX/EEX gibi Avrupa daki öncü elektrik borsalarının geliģimi ve bu borsalardaki elektrik ticareti mekanizmaları özetlenmiģtir. Ġkinci bölümde bağımsız ve tarafsız bir elektrik borsasında referans fiyat belirlenmesi incelenmiģtir. Üçüncü bölümde, etkin enerji ticareti ortamını oluģturma ve buna bağlı olarak elektrik üretimi yatırımı kararı verilmesini etkilemede elektrik borsasının rolü tartıģılmıģtır. Son olarak, 2006 yılından itibaren Türkiye de uygulanmakta olan DUY mekanizmaları, hedef piyasa yapısı ve PMUM nin bir piyasa iģletmecisi olarak geliģmesi konuları ele alınmıģ ve Avrupa örneklerinde olduğu gibi Türkiye de bağımsız bir Elektrik Borsası kurulması gerekliliği ortaya konmuģtur.

2 I. GĠRĠġ Elektrik ticareti ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsaları yoluyla düzenlenir. Elektriğin depolanamamasından ötürü, arz ve talebin dengede tutulabilmesi için, uzun vadeli (bir yıl ve üzeri), orta vadeli (aylık - yıllık) ve kısa vadeli (günlük aylık) anlaşmalar yapılması gerekir. Talebin önceden tahmin edilmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle piyasa katılımcılarının tüketimlerini ve anlaşmalarını dengelemek için saatlik anlaşmalara ihtiyaçları vardır. Saatlik anlaşmaların ticaretinin yapıldığı spot piyasalar genellikle bir elektrik borsası tarafından düzenlenir. İkili anlaşmalar, adından da anlaşılacağı gibi, iki taraf arasında imzalanır ve fiyatlar sadece bu iki tarafça bilinir. Ayrıca, ikili anlaşmaların şartları o anlaşmaya özel olarak hazırlanır, yani standart değildir. Bu nedenle, ikili anlaşmalar üzerinden piyasa referans fiyatı belirlemek zordur. Tamamıyla tarafsız olarak işleyen elektrik borsası ise, elektrik için bir spot piyasa (çoğunlukla günöncesi) oluşmasını sağlar, burada da, herhangi bir diğer piyasada görülebileceği gibi, her saat için arz ve talep dengelenir ve bir referans fiyat oluşur. Sonuç olarak, liberal piyasada yatırımcılar için ekonomik sinyaller elektrik piyasası tarafından belirlenir, etkin enerji ticaretine olanak sağlanmış olur. II. ELEKTRĠK TĠCARETĠ Geçtiğimiz 20 yılda Avrupa elektrik piyasalarının yapılarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bazı ülkelerde düzenleme ve liberalleşme süreci halen müzakere edilmekte ve Avrupa Birliği içindeki piyasa entegrasyonu tüm elektrik piyasalarının uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Avrupa da elektrik piyasalarında liberalleşme sürecini ilk olarak 1980 lerde İngiltere (Galler) başlatmıştır 1. Elektrik ticaretinin gelişmesi ve elektrik borsalarının kurulması, Avrupa da elektrik sektörünün liberalleşmesinin en belirgin sonucudur 2. Elektrik borsaları, toptan elektrik enerjisi ticaretinin yapılmasına olanak sağlayan piyasalardır. Elektriğin, ticareti yapılabilen bir ürün olarak standardizasyonu, başarılı bir piyasa liberalleşmesinin önündeki en büyük zorluktur çünkü standardizasyon, gerçek maliyeti yansıtan şeffaf fiyatların oluşması için bir çerçeve belirlenmesine ve bu maliyetleri ödemeye gönüllü olunmasına olanak sağlar. Eğer fiyatlar söz konusu gerçek değerleri yansıtıyorsa ve teşvikler doğruysa, verimli sonuçlara ulaşılacaktır 3. Liberal bir elektrik piyasasında, katılımcılar çeşitli piyasalarda alım-satım yapabilirler. Ticaret, ekonomik verimliliği destekler, piyasadaki verimsizlikleri ortadan kaldırır,

3 müşterilere düşük fiyat verilmesine katkıda bulunur ve aynı zamanda liberal bir piyasada meydana gelebilecek geçici piyasa koşullarını idare edebilmek için gereken ürün ve enstrümanlar önerir. Risk yönetimi, ticaretin liberal piyasaya getirdiği, önemi giderek artan hayati bir fonksiyondur. Elektrik ticaretine konu olan ürünler, fiziksel, finansal ve bu iki ürünün kombinasyonu olan ürünler olarak sınıflandırılabilir. Fiziksel ürünlerin taraflar arasında gerçek fiziksel teslimat yoluyla alım-satımı yapılır. Örneğin, fiziksel gün öncesi piyasalarında ticareti yapılan elektrik miktarı, satıcı tarafından alıcıya bir sonraki gün teslim edilir ve bu işlem, günün her saati yapılır; saatler gruplar haline getirilip bu şekilde de işlem yapılabilir. Finansal ürünler arasında opsiyonlar, vadeli işlemler gibi çeşitli enerji türevleri sayılabilir; bu ürünler, çoğunlukla, fiyat dalgalanmalarından doğan risklerin yönetilmesi için kullanılır ve spot piyasa fiyatını baz alırlar. Finansal ürünler elektriğin fiziksel teslimini gerektirmezler çünkü genellikle ilgili taraflar arasında finansal olarak uzlaştırılmaktadırlar 4. Elektrik depolanamaz ve gerçek tüketim miktarı önceden tam olarak tahmin edilemez. Dolayısıyla, spot piyasalarda, en azından tahminden doğan hataları telafi etmek için ilave günlük ve saatlik anlaşmalara ihtiyaç vardır. Elektrik borsaları, gün öncesi işlem yapan (teslimattan bir gün önce) ve blok teklif adı verilen saatlik ve çok saatlik anlaşmalarla anonim ticarete olanak sağlayan ticaret platformlarıdır. Elektrik borsaları, organize ve standart piyasalardır. Piyasa katılımcıları, borsayı karşı taraf olarak kullanarak isimsiz olarak işlem yaparlar. Alım-satım işlemlerinin takası, borsa ya da borsa tarafından tayin edilen takas odası tarafından gerçekleştirilir; bu şekilde, sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi karşı taraftan kaynaklanabilecek riskler büyük ölçüde azaltılmış olur. İşlemlerin merkezi hale gelmesi, şeffaflığın garanti edilmesi ve ilgili bilgilerin dağıtılması işlevleriyle elektrik borsası, piyasanın rekabet gücünü artıracaktır. Başarılı bir toptan satış piyasasının gelişimi için güvenilir bir elektrik fiyatı oluşturan güçlü bir spot piyasa büyük önem taşımaktadır.

4 III. AVRUPA DAN 2 ÖNCÜ BORSA ÖRNEĞĠ Liberalizasyon ile birlikte Avrupa da kısa vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü ve bu tür işlem maliyetini asgariye indiren organize piyasa yerine ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaca cevaben elektrik borsaları ortaya çıkmıştır. Elektrik borsanın görevi kısa vadeli (örneğin gün öncesi) ürünlerinin işlem sonucunda piyasa katılımcılarının alış ve satış portföylerini dengelemesine olanak sağlamaktır. Önceden bilinen ve sabit tarifesi olan dikey bütünleşik yapıdan dalgalı ve tahmin edilmesi güç piyasa fiyatı olan rekabetçi piyasaya geçildiğinde piyasa katılımcıları piyasa fiyatını bilmek ister. Avrupa nın ilk ve dünyanın ilk ve tek çok uluslu bölgesel elektrik borsası 1993 de kurulan Nordpool-İskandinav Elektrik Borsasıdır. Nordpool, aynı zamanda başarılı bir elektrik türevler borsasıdır. İskandinav bölgesinde elektrik enerjisi tüketiminin %58 i ikili anlaşmalar piyasasında, % 40 ı Gün öncesi piyasasında ve kalan %2 i dengeleme piyasasında işlem görmektedir. Nord Pool grubu İskandinav bölgesinde fiziki teslimatlı elektrik enerjisi sözleşmelerinin ticareti ve takas işlemlerinin ve mali açıdan uzlaştırılan elektrik enerjisi türev sözleşmelerinin piyasalarını işletmektedir. Nordpool grubu, ana şirketi Nordpool ASA ve bağlı ortaklıkları Nordpool Spot AS (Gün Öncesi Piyasası İşletmecisi), Nordpool Finland Oy, Nord Pool Clearing ASA (Takas Merkezi) ve Nord Pool Consulting AS (Danışmanlık hizmetleri) den oluşmaktadır 5. Almanya da 2000 yılında kurulan Avrupa Enerji Borsası (EEX) ve Fransa da 2001 yılında kurulan Powernext, 1 nisan 2009 tarihinde birleşmiştir. Günümüzde, EEX Avusturya da teslimatlı fiziki elektrik enerjisi sözleşmeleri ve Fransa da teslimatlı vadeli sözleşmeler de dahil birçok ürün sunmaktadır yılında kurulmasından bu yana EEX, enerji piyasalarının kolaylaştırılması konusunda takdire şayan bir geçmiş performansına sahiptir. Elektrik, doğalgaz, CO2 emisyonu ve kömür gibi ürünlerin işlem gördüğü güvenli likit ve şeffaf piyasaları geliştirmekte, işletmekte ve birbirine bağlamaktadır. 22 ülkeden işlem yapan yaklaşık 300 katılımcısıyla EEX, Avrupa kıtasının en çok tercih edilen enerji borsası niteliğini taşımaktadır. EEX ve önde gelen enerji spot işlem platformu Avrupa Elektrik Borsası EPEX Spot, spot piyasalarında şeffaf ve güvenli bir fiyat oluşturma mekanizması sağlayarak, Orta Batı Avrupa enerji toptan satış piyasası için (geleceğe dönük) fiyat sinyalini oluşturmaktadır 6.

5 IV. BORSADA REFERANS FĠYATIN BELĠRLENMESĠ Elektrik borsası, elektrik için spot piyasa (çoğunlukla günöncesi) oluşmasını sağlar, burada da, herhangi bir diğer piyasada görülebileceği gibi, her saat için arz ve talep dengelenir ve bir toptan satış fiyat oluşur. Organize bir spot piyasanın elektrik açısından en önemli işlevi, elektrik talebini mümkün olan en ekonomik kaynaktan tedarik ederek maliyetleri minimize etmektir. Böyle bir optimizasyona ulaşmak, şeffaf bir denge fiyatı üreten bir kesintisiz fiyat belirleme mekanizması olmadan çok zordur. Farklı üretim birimlerinin arasındaki büyük üretim farklılıkları, yeterli çalışmayan fiyatlandırma sisteminden kaynaklanan verim kaybı riskini doğuracaktır. Ayrıca, başarısız bir spot piyasada arzın garanti altına alınması için çok daha büyük bir rezerv kapasitesi gerekecektir. Piyasa fiyatının en önemli rolü, arz ve talep arasındaki dengeyi sağlamaktır. Elektrik borsalarındaki spot fiyatlar genellikle her saat için ayrı olarak düzenlenen özel müzayede yöntemi ile alım-satım sistemi ile belirlenir. Günlük spot fiyat, fiziksel teslimat ya da bu sözleşmelerin finansal uzlaştırması sözkonusu olduğunda gelecekteki sözleşmeler için bir referans fiyat görevi görür. Elektrik borsalarındaki toplam ticaret hacmi toplam üretimin yedi ila on katıdır. Bu hacimlerin çoğu vadeli ürün piyasasında işlem görür. Bu uzun vadeli alım-satım işlemi çoğunlukla riskten korunma amacıyla yapılır. Bu piyasalarda görülen fiyatlar, piyasa katılımcılarının beklentilerini gösterir ve gelecekteki yatırımlar için önemli birer sinyal oluştururlar. Arz ve talep dengesini yansıtan piyasa fiyatının oluşması için işlemleri doğru yansıtan şeffaf, tarafsız ve bilgileri açık olan bir piyasa mekanizmasını sunan elektrik borsası elektrik enerjisi referans fiyatının oluşmasını sağlar. Elektrik borsası açık, hakkaniyetli ve kolay erişimli üyeliği, eşit taraflar arasında ayrım yapmayan özelliği, sistematik kuralları, ve piyasayı izlemede bir araç olması ile piyasaya güven verir ve liberal piyasa yararları ile güvenirlik ihtiyaçlarını birleştirir. Elektrik borsalarında bulunan takas merkezi (clearing house) sistemik riskleri önlemek ve ticari muhatap olmak suretiyle piyasa katılımcılarının teminat yükünü azaltır.

6 V. ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIMINDA BORSANIN ROLÜ Borsa bazlı spot piyasaların ana hedefi, kısa vadeli standart ürünlerin alım-satımını kolaylaştırmak ve piyasa bilgisi, rekabet ve likiditeyi artırmaktır. Elektrik borsaları (ideal olarak) tarafsız piyasa ortamı, tarafsız fiyat referansı, kolay erişim, düşük işlem ücreti, güvenilir muhatap ve takas ve uzlaştırma hizmeti gibi başka faydalar da sağlamaktadır. Ayrıca, spot piyasa fiyatları, hem OTC (ikili) hem de vadeli, ve opsiyon sözleşmelerinin ticareti için önemli bir referans oluşturmaktadır. Geleneksel düzenleyici rejimlerde, yatırımcıların kazançlarını garanti altına alabilmeleri için yatırım maliyetleri doğrudan müşteriye yansıtılır. Liberal bir elektrik piyasasında ise, elektrik fiyatları, elektrik üretimi yatırım kararlarını etkileyen temel faktördür 7. Elektrik üretimi yatırım kararları tahmin edilen spot fiyatları (örn. vadeli işlem ürünleri fiyatları) baz alır. Diğer bir deyişle, yatırımların ekonomik ve finansal yeterliliği, sadece spot piyasa fiyatlarını değil aynı zamanda orta ve uzun vadeli fiyat gelişimi beklentilerini de baz alır. Bu beklentiler, yatırım kazancına ilişkin sağlam bir tahmin yapabilmek için oluşan piyasa sinyalleridir. Vadeli sözleşme ile, bir elektrik üreticisi, belirli bir miktardaki elektriği, anlaşılan bir fiyattan, süre kısıtlaması olmaksızın gelecekteki bir dönem için satın alabilir. Finansal türevlerin emtia fiyatları, özellikle de elektrik fiyatı baz alınarak oynadığı roller ana hatlarıyla şu şekildedir: i) çeşitli amaçlar için piyasa katılımcıları arasında risk transferi yapılması; ve ii) fiyat tespiti, örn. bilgi sahibi piyasa katılımcılarının fiyatların gelecekteki eğilimlerine ilişkin beklentilerinin yayılması. VI. DUY MEKANĠZMASI VE PMUM Kasım 2004 tarihinden itibaren DUY un yürürlüğe girmesi ve 1 Ağustos 2006 tarihinde nakdi uygulamaya başlamasıyla merkezi kontrolde olan gerçek zamanlı yük tevzii ve dengeleme faaliyetinin yerini arz-talep hareketine dayalı piyasa faaliyetlerinin belirlediği dengeleme piyasasına geçilmiştir. DUY kapsamında yük alma ve yük atma tekliflerinin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak üretim faaliyeti gösteren kamu ve özel sektör tüzel kişileri tarafından verilmesi ve piyasa fiyatı olarak referans alınabilecek Sistem Dengesizlik Fiyatının (SDF) piyasa katılımcılarının maliyetlerini

7 esas alarak verecekleri yük alma ve yük atma fiyatlarına göre belirlenmesi esasına dayalı Dengeleme Piyasası kurulmuştur 8. Bilindiği üzere, 2009 tarihli Enerji Strateji Belgesi yle, gün öncesi ve vadeli işlem piyasalarını işletmek üzere bağımsız bir piyasa işleticisinin kurulacağı resmi olarak açıklanmıştı 9. Bağımsız piyasa işleticisi kavramı 2012 hükümet programında, çalışmaların 2012 yılı sonunda tamamlanacağı belirtilerek detaylandırılmış ve, sonunda, yeni Elektrik Piyasası Kanunu taslağında, enerji piyasalarını işletmek için EPİAŞ adlı ayrı bir şirketin kurulacağının ortaya konmasıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye de serbestleşmenin daha da ilerlemesi için bir enerji borsası kurulmasının gerektiği bağımsız çalışmalarda ifade edilmekte ve dünyadaki enerji piyasalarındaki genel eğilimin de bu yönde olduğu görülmektedir 10. Bir borsa, sektöre; şeffaflık, rekabet, optimizasyon, planlama, risk yönetimi ve standardizasyon açılarından oldukça büyük değişiklikler getirecek olup bunların sonucunda verimlilik artışı, ekonomiye ek büyüme getirisi sağlanacaktır. VII. SONUÇ Elektrik ticareti ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsaları yoluyla düzenlenir. Elektriğin depolanamamasından ötürü, arz ve talebin dengede tutulabilmesi için, iki taraf arasında imzalanan ve sadece bu iki tarafça bilinen, fiyatların standart olmadığı ikili anlaşmalar yapılması gerekir. Elektrik borsası ise, elektrik için bir spot piyasa oluşmasını sağlar ve bir referans fiyat oluşmasını sağlar. Geçtiğimiz 10 yılda Avrupa elektrik piyasalarının yapılarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Elektrik ticaretinin gelişmesi ve elektrik borsalarının kurulması, Avrupa da elektrik sektörünün liberalleşmesinin en belirgin sonucudur. Liberal bir elektrik piyasasında, katılımcılar çeşitli piyasalarda alım-satım yapabilirler. İşlemlerin merkezi hale gelmesi, şeffaflığın garanti edilmesi ve ilgili bilgilerin dağıtılması işlevleriyle elektrik borsası, piyasanın rekabet gücünü artıracaktır. Avrupa nın ilk ve dünyanın ilk ve tek çok uluslu bölgesel elektrik borsası 1993 de kurulan Nordpool-İskandinav Elektrik Borsasıdır. Nordpool, aynı zamanda başarılı bir elektrik türevler borsasıdır yılında kurulmasından bu yana EEX ise, elektrik, doğalgaz, CO2 emisyonu ve kömür gibi ürünlerin işlem gördüğü güvenli likit ve şeffaf piyasaları geliştirmekte, işletmekte ve birbirine bağlamaktadır. Organize bir spot piyasanın elektrik açısından en önemli işlevi, elektrik talebini mümkün olan en ekonomik kaynaktan tedarik ederek maliyetleri minimize etmektir.

8 Böyle bir optimizasyona ulaşmak, şeffaf bir denge fiyatı üreten bir kesintisiz fiyat belirleme mekanizması olmadan çok zordur. Günlük spot fiyat, fiziksel teslimat ya da anlaşmaların finansal uzlaştırması sözkonusu olduğunda gelecekteki anlaşmalar için bir referans fiyat görevi görür. Liberal bir elektrik piyasasında, elektrik fiyatları, elektrik üretimi yatırım kararlarını etkileyen temel faktördür. Türkiye de, Kasım 2004 tarihinden itibaren DUY yürürlüğe girmiş ve 1 Ağustos 2006 tarihinde arz-talep hareketine dayalı piyasa faaliyetlerinin belirlediği dengeleme piyasasına geçilmiştir. Ayrıca, DUY kapsamında Sistem Dengesizlik Fiyatının (SDF) piyasa katılımcılarının maliyetlerini esas alarak verecekleri yük alma ve yük atma fiyatlarına göre belirlenmesi esasına dayalı Dengeleme Piyasası kurulmuştur tarihli Enerji Strateji Belgesi yle gün öncesi ve vadeli işlem piyasalarını işletmek üzere bağımsız bir piyasa işleticisinin kurulacağı resmi olarak açıklanmıştır. Bağımsız piyasa işleticisi kavramı 2012 hükümet programında detaylandırılmış ve Elektrik Piyasası Kanunu taslağında, enerji piyasalarını işletmek için EPİAŞ adlı ayrı bir şirketin kurulacağının ortaya konmasıyla hayata geçirilmiştir.

9 REFERENCES 1. Pilipovic, D. Valuing and Managing Energy Derivative., McGraw Hill, New York, Boisseleau F. The role of power exchanges for the creation of a single European electricity market: market design and market regulation, PhD dissertation, Delft University Press, 2004, 405 pages. 3. Stridbaek, U. The Importance of Price Signals in Liberalised Electricity Markets, Energy Prices & Taxes, 1st Quarter 2006, pp.i-xv, IEA 4. Eurelectric, Regulatory Aspects of Electricity Trading in Europe, Eurelectric, Ensuring Investments in a Liberalised Electricity Sector, Deloitte Türkiye, Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasası, Beklentiler ve Gelişmeler 2007, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi, PWC, Türkiye Enerji Piyasası nın Serbestleşmesinin Türkiye Ekonomisi üzerindeki Etkileri ve Faydaları, 2012

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI ÖZET ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA TİCARET İMKANLARI ve HEDEF PİYASA YAPISI Duygu KÜÇÜKBAHAR BEYGO Ali Yağmur AYDINLI Deloitte Danışmanlık A.Ş. ÖZET Türkiye elektrik piyasası, gerek arz ve talepteki artış,

Detaylı

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2003 1 Giriş..... 3 2 Arjantin Elektrik Piyasası...4

Detaylı

Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013

Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013 Türkiye de Doğal Gaz Ticaret Enerji Üssü/Enerji Borsası Geliştirilmesi II. İstişare Toplantısı Sunumu 6 Eylül 2013 Copyright 2013 Accenture All Rights Reserved Ajanda Giriş Uluslararası Gaz Piyasalarının

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ Hazırlayan Mehmet ÖZGÜN DERS : Uluslar arası Vergilendirme Ve AB Vergi Hukuku

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007 MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Muhittin ZÜGÜL; Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Arş. Görv. Nurhodja AKBULAYEV TDCİF Muazzez GEZER; DPÜ (Yüksek

Detaylı

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL İŞLETME BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA KAPASİTE YATIRIMLARI VE PİYASA EKSENLİ ARZ GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ. Bakatjan SANDALKHAN

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA KAPASİTE YATIRIMLARI VE PİYASA EKSENLİ ARZ GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ. Bakatjan SANDALKHAN TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA KAPASİTE YATIRIMLARI VE PİYASA EKSENLİ ARZ GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ Bakatjan SANDALKHAN Deloitte & Touche Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ÖZET Reform ve serbestleşme sürecinin sonucunda

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK PĐYASASI DĐNAMĐKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ AÇISINDAN PĐYASA SĐMÜLASYONU VE FĐYATI TAHMĐN MODELĐ

TÜRKĐYE ELEKTRĐK PĐYASASI DĐNAMĐKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ AÇISINDAN PĐYASA SĐMÜLASYONU VE FĐYATI TAHMĐN MODELĐ TÜRKĐYE ELEKTRĐK PĐYASASI DĐNAMĐKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ AÇISINDAN PĐYASA SĐMÜLASYONU VE FĐYATI TAHMĐN MODELĐ Bakatjan SANDALKHAN Kıdemli Müdür Deloitte Danışmanlık A.Ş. ÖZET Elektrik enerjisi günümüzde

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012

Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı. ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte. Eylül 2012 Türkiye Enerji Borsası (TEB) için Uygulama Planı ETKB, TEĐAŞ, EEX, ETD, Deloitte Eylül 2012 1 Türkiye, arz ve talebi birbirine bağlayacak bir Enerji Merkezi olmak için gereken tüm ön koşullara sahiptir

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü

Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Doğal Gaz Piyasası: Borsa İstanbul un Rolü Harun Özay İş ve Ürün Geliştirme Bölümü 24-25 Mart 2014 Borsa İstanbul a Genel Bakış Borsa İstanbul : Tarihçe 1873: Dersaadet Tahvilat Borsası 1986, Ocak: İlk

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013 Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi Aralık 2013 İçerik Yönetici Özeti 5 Giriş 13 Önemli Tanımlar 15 Türkiye Doğalgaz Piyasası 16 Liberalleşmeye Bakış Türkiye Doğalgaz Piyasası

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI) UYGULAMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ-YL-2007-0005 İŞLETMELERDE DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELER İLE KUR RİSKİ YÖNETİMİ: VOB (VADELİ İŞLEMLER VE

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4.

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4 ISSN : 1308-8262 Haziran 2009 Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Eş Zamanlı Olarak Özelleştirilmesi Ve Üretim

Detaylı