Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR"

Transkript

1 lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S ralar U ur KEPEKÇ Milletle dalga m geçiyorsunuz? Sayfa 02 de Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL 12 DE Nejat TA KIN Kim O Vefat Eden Mehmet Zelzele, Dediler Sayfa 11 de Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Rusya ve BTP aras ndaki birli i Protokolü ne anlama geliyor? Sayfa 17 de Dr. Ali Bestami Kepekçi Allah Tevekkül Edenleri Sever Sayfa 21 de Selim Baytürkmen BU MZA ÇI IR AÇACAK BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Prof. Dr. Haydar Ba ki parti aras ndaki bu anla ma asl nda Rusya Devleti ile BTP nin anla mas d r dedi. Suriyeliler Çuvala S m yor Sayfa 05 de Alaaddin ÖZKAR Gurur Duydum Sayfa 16 da 04 TE 10 DA Av. Galip AKDA Mesele: Ad n koyamamak Sayfa 06 da KALDIRIMLAR GAL ALTINDA 10 DA K L S TE KURAKLIK DEVAM ED YOR AKPINAR METRUK B R YER OLUYOR 4 TE SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR MOD F YEL ARAÇLARA SIKI DENET M Emniyetin yapt aç klamada, modi yeli araçlara yönelik denetimlerin artt r ld ifade edildi 7 DE Ahmet BENL O LU Eski Kiliste Dü ün Ritüelleri Sayfa 18 de Behiye NEKÇ O LU nsanlar n karn n doyurmazsan olmaz Sayfa 07 de brahim BE E Ekonomi ve Bilim Kurumlar m z Sayfa 18 de

2 02 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL U ur Kepekçi Milletle dalga m geçiyorsunuz? Kim bu çocuklar? Türk siyaseti AB maceras na ç kt günden bu yana milletiyle adeta alay eder bir tav r sergilemektedir. Girmeye çal t klar toplulukla kir ve kültür fark n n oldu unu bildikleri halde, y llard r tek tara a k ilan edercesine kar l ks z bir a k u runa gelece imizle oynanmaktad rlar. Siyasilerimizin hali u iki atasözünü ça r t r yor: Biri aç tavuk kendini dar (m s r) ambar nda görürmü Di eri de kendi kendine gelin güveyi olmak AB üyeleri her f rsatta sizi almayaca z dedi i halde. Her eyden önemlisi Ba ms z Türkiye Partisi Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba n senelerdir savundu u bizi AB ye almazlar. Öngörüsü önümüzde durmas na ra men Say n Prof. Dr. Haydar Ba, AB nin Ortak Para Birimi Euro ya geçti ini ilan etti i 2000 senesinde Euro ya geçi in ak am nda Berlin de bu durum AB de sonun ba lang c d r diyerek, AB da lmaya mahkûmdur. 15 sene içinde da lacakt r öngörüsünde bulunmu tu. Ben ahsen bu öngörülere ra men, bizdeki aymazlar n hala AB ye girme hesaplar yap yor olmas n n yorumunu yapmakta zorlan yorum. AB ye üye devletler içindeki AB kar t muhalefet ba ar üstüne ba ar kazan yor. Euro dan vazgeçilmesini savunuyor. AB nin da lma sürecine do ru süratle gitti ini görüyoruz. Buna ra men hala AB Bakan Mevlüt Çavu o lu yeni eylem planlar n n ba lat laca n savunuyor. Türkiye nin AB sürecine ivme kazand rmak istediklerini belirtiyor y l n n Avrupa Birli i y l olmas için her türlü çabay sarf ediyoruz y l na hem diplomatik atakla hem de reformlarla ba lad k. Diyor. AB yi savunan siyasiler ya ak l tutulmas ya- amakta ya da milletle dalga geçmektedirler. nsan öyle bir dü ünüyor: Ak ll bir yat r mc hiçbir zaman riskli bölgeye yat r m, yerle im ve ya am alanlar yapmaz. AB ye gelince, en riskli olan bu bölgeye Türk milletinin gelece ini in a etmeye kalk yorlar. AB sevdal s siyasilere sormak gerekiyor: Gözünüz görmüyor mu? AB bat yor, üye ülkelerde bile ayk r sesler yükseliyor. Euro dan vazgeçmeye haz rlan yor. Siz hala AB AB diye say kl yorsunuz. AB sevdas yla ak l tutulmas ya ayan siyasilere, millet olarak seçim sand klar nda güçlü bir amar atmak zaman geldi, geçti bile. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek milletimiz AB konusunda gerçe i bir an önce görmeli ve hukuki yollarla hükümete gereken dersi vermelidir. Aksi halde millet olarak deprem riski ta yan bölgede yok olmaya mahkûm olaca z. Kilis i cadde ve sokak demeden s rtlar ndaki çuvallarla dola an bu çocuklar ne yap yor Onlar için sabah n erken bir saati veya gece karanl hiç fark etmiyor. Gruplar halinde gezen bu çocuklar çöpleri kar t rarak toplad klar at k maddeleri satmak veya ailelerine götürmek ile mükelle er! Ne yaz k ki say lar n n azalmas umulurken gün geçtikçe art yor. Bu çocuklar görmek için çok k sa bir Kilis turu yap p, çevrenize özellikle çöp konteyn rlar na biraz daha dikkatli bakman z yeterli oluyor. Genellikle kenar mahallede ya ayan fakir ailelerin bu çocuklar na art k Kilis in bir gerçe- i haline dönü en Suriyelilerin çocuklar da eklendi. Konu tuklar n anlayamad n z bu çocuklar, yapt klar i in pisli ine inat ne eyle karde ve arkada lar ile kendilerine yüklenen bu görevi yerine getiriyorlar. Kilis te Arapça Yol Tari eri Kilis te yakla k 2-3 y ld r ya amaya devam eden Suriyelilerin ehre giderek adepte olmaya ba lad Arapça yol tari erinden anla l yor. Kentte ciddi bir nüfus yo unlu una sahip olan Suriyelilerin ehir ya am na etkileri her geçen gün daha da fazla hissedilirken, duvarlara yaz lan yaz lar herkesin dikkatini çekiyor. Resimde yer alan yaz da bir yeri tarif eden ve ok i areti ile de yönü gösteren bu duvar yaz s Suriyelilerin Kilis ile ne kadar iç içe geçti inin somut bir göstergesi olarak kar m za ç k yor. Kilis te ya ayan vatanda lar, sava- n meydana getirdi i bu dram kabul ederken, Suriyeliler ile bu denli iç içe olmaktan pek de memnun olmad klar n aç k bir ekilde ifade ediyorlar. Kilis te say lar neredeyse 100 bine yakla an Suriyeli nüfusun Ne zaman gidecekler? sorusunun cevab n herkes merak ediyor.

3 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Kilis Ya an labilir Bir ehir Mi? Kilis Geceleri Ya yor Editörden I Memleket olgusu, do du unuz ehre kar duydu unuz sevgi ve özlem, kolay kaybolmayan duygular olmas na kar n, Kilis e özünden ba l insanlar n ba ka bir ehre göç etmeyi dü ünecek hale gelmesi Kilis in Ya an labilir Bir ehir olmaktan ç kt n n resmidir. Ne yaz k ki Kilis, belli bir sistem ve kurallar n i lemedi i bir ehir statüsünden kurtulamad y llard r. Zaten mevcut olan sorunlar n üstüne biriken di er etkenler problemlerin daha da büyüyüp çekilmez bir hale dönü mesine neden oldu. Kilislilerin genel olarak ikayetlerinin bu denli artmas, ehirden duyduklar rahats zl klar kolay bir ekilde ifade eder hale gelmeleri, bu birikimin in lak etmesinden kaynaklanmaktad r. Son y llardaki Suriyelilerin Kilis teki varl bu patlaman n tilini ate leyen unsur olarak kar m za ç karken, vatanda lar n makul ve kabul edilebilir isteklerinin göz ard edilmesi, Kilislilerin Memleketim olgusunun giderek zay amas na ve Art k bu ehirden gitmemiz laz m dü üncesinin olu mas na sebeptir. Sadece Suriyelilerin ehirdeki varl haricinde Kilis in hemen her aç dan ihmalinin bir sonucu olarak kar m za ç kan bu durumda, insanlar birçok eyden duyduklar rahats zl klar aç k bir ekilde ifade ediyorlar. Huzur ve refah içerisinde ya amak istedikleri ehirde, geceleyin güven içinde akrabalar n ziyaret etmek isteyen Kilisliler, u sokaktan kim ç kacak? endi esi ta mad klar bir ehir talep ediyorlar. Yolda yürürken hep tan d k ve akrabalar n görmeye al k n olan Kilislilerin, kö eyi dönünce önlerine ç kan farkl bir dil konu an farkl giyinen iri yar 3-5 gençten ürkmesi kadar do al bir ey yoktur. Do al olmayan bunun olmad n söylemek ve Suriyeliler ile Kilis te hiçbir sorunumuz yoktur demek suretiyle sorunun üstünü örtmektir. Suriyelilerin Kilis e yerle mesi asl nda ehircilik aç s ndan ihmal edilen baz hizmetlerin daha görünür hale gelmesine neden olmu tur. Bir anda nüfusu artan bir ehirdeki eksiklikler art k insanlar n daha çok dikkatini çekerken, duyduklar rahats zl k da artmaktad r. Bu nedenledir ki Kilisliler, do duklar ehirden gitme dü üncesini bir ikayet arac olarak kullanmaktad r. Art k Kilislilerin ikayetini duyman n vakti gelip geçmektedir! Sakin bir kent görünümünü çoktan mazide b rakan Kilis, art k geceleri de ya ayan bir ehir haline dönü tü. Neredeyse nüfusu kadar Suriyeliyi bar nd ran Kilis te, gündüzleri cadde ve sokaklar adeta insan seline maruz kal rken, geceleri de özellikle ana caddelerin kalabal k oldu u gözleniyor. Suriyeli vatanda lar n genelde geceleri d - ar ya ç kt klar gözlenen Kilis, eski sakinli ini kaybetmi gibi gözüküyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde birçok i yerinin gece geç saatlere Hal Sektöründe Kilisliler Lider! kadar aç k kald dikkat çekerken, genelde insanlar n tatl ve dondurma gibi yiyecekleri daha fazla tüketti i gözleniyor. Bir anda nüfusunun ikiye katland Kilis daha kalabal k bir kentte dönü ürken, bu art n meydana getirdi i, tra k, bar nma ve i sizlik gibi problemlerle bo u mak zorunda kal yor. Vali Taps z, Gaziantep hal sektörünün %60 n ise Kilisli hem- erilerimiz taraf ndan kurulan irketler olu turuyor dedi Kilis Valisi Süleyman Taps z, Gaziantep Ticaret Odas, Güneydo u Anadolu Hal hracatç lar Birli i ve Gaziantep Hal c lar Odas i birli inde Hannover FairsTurkey taraf ndan düzenlenen, Domotex Gaziantep Makine Hal Fuar n ziyaret etti. Gaziantep Hal hracatç lar Birlik Ba kan Selahattin Kaplan ve GTO Ba kan Eyüp Bart k'la birlikte Fuar ziyaret eden Vali Süleyman Taps z, dünyan n hal s n n Gaziantep te üretildi- ini belirterek, Gaziantep te y ll k 350 milyon m2 hal üretimi yap l yor. Türkiye'de üretilen hal n n %85'i Gaziantep'te üretiliyor. Gaziantep hal sektörünün %60' n ise Kilisli hem erilerimiz taraf ndan kurulan irketler olu turuyor dedi.

4 04 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL VEFAT ARAMIZDAN AYRILANLAR Kilis te Hurda Arabalar Ço al yor MAYIS 2014 AY E AYTEN BANO LU, RA FE AKBAL, MET N Ç T- FÇ LER, MEHMET BA TÜRK, AHMET ÇIKIMO LU, ÖKKE KURTARAN, MEHMET ZELZELE, NAZM - YE HAMDEM RC, MEHMET DURAN ÖZKÖSELER, HANNAN CULHAO LU, ER F ÖZÇUBUKTAR, HACI DURMU DEBBE O LU, RAH ME YILDIZ, MERYEM KUTLU, SÜLEYMAN GESO LU, ZZETT N ÇAKAL, HASAN TEK N, ZÖHRE ÖZT RYAK, KEMAL Ç MEN, BRAH M HAL L TAVUKÇU, VEC HE VATAN, GÜLAY BATMAZ, MEHMET GÖZÜKIZIL, SAB HA CANARS- LAN, ZENNUP TOSYALI, AR F DE ERL, REMZ YE TOSYALI, MAKBULE CANNACAR, FATMA KARTAL, ABDULLAH YANANLAR, ÜKRÜ CER TL O LU, MEHMET POLAT, SÜLEYMAN ARKBAY, MEHMET GÜLSEREN, MÜZEYYEN AH N, DURSUN KADO, ÜKR YE ATO, MET N KURT, SILA TÖRER, AL ATE - YILMAZ, NAZM YE ÇAY GESO LU, VOLKAN YET M, MEHMET SEYREKO LU, GÜLENDAM GÖKDEM R. N SAN 2014 HAYR YE ZORLUO LU, MUSTAFA KOTO, MUHAM- MED MUSTAFA FAKIO LU, EL F ODUNCU, HACI MEHMET DEL, FATMA BAYINDIR, FATMA ÇET N, MEHMET AL DO ANYILMAZ, DERYA YALÇIN, HAN- NAN BOZKIR, F DAN HAPPAN, EL F ÇOLAKO LU, VAKIF MUTLUER, AHMET OTUZB RO LU, PER HAN K L SL O LU, ZEL HA CER TL O LU, HAM TCAN ARSLAN, HACI K FAYET KARADA, HAM T CANARS- LAN, SAL H YILMAZ, HAL L ALKAN, HACI U UR DAL- KILIÇ, HORO SERVET, MEHMET TOMA, HÜSEY N POLATDEM R, MET N D NÇO UZ, NAC YE TÜRK- MEN, VAKIF UÇMAK, AHMET KANLI, AHMET TÜR- KO LU, AL KOVACI, ZEYNEP DA LI, LÜTFÜ DABA- NIUZUN, AL BAYAR, HAYR YE ZENC RC, ZERRUH DOKUZLUO LU, HACI AK F TUTO LU, ZEYNEP YA- SEM N, K RAZ YILDIZ, HAL L ERTÜRK, NAZ FE KÖF- TEC, FATMA AHMETO LU, CENG Z D LBER, REM- Z YE SADAKAO LU, MEHMET BAY, MEHMET HA M GÜL, HACI ADEV YE ÇALI IR, KER ME KILINÇ, AB- DUL KEYYAL, ABDULLAH ZIKKIM, AY E KAFAFO LU. Kilis te son zamanlarda muhtelif yerlerde bulunan ve hurdaya dönmü araçlar dikkat çekiyor. Say lar günden güne artan bu arabalar görüntü ve çevre kirlili i olu tururken, vatanda lar özellikle sokakta oynayan çocuklar için bu tür arabalar n tehlikeli oldu unu dile getiriyorlar. Bo arazilere b rak lan bu tür hurda araçlar n kald r lmas gerekti ini savunan vatanda lar, yetkililerden bu konu hakk nda icraat beklediklerini dile getiriyorlar. Kilis te Kald r mlar gal Alt nda! MART 2014 F L Z KAFAF, MUSTAFA YEN C, FATMA KAYATÜRK, SMA L ÖZKAN, MEHMET AL KURTA AO LU, MEH- MET KURT, YÜKSEL ÖZMERT, DÖNE TÜRKO LU, MÜZEYYEN AKTÜRK, SABR YE YILMAZ, EM NE DAMA, HÜSEY N ATTAR, HAT CE AKTA, ÖZGEN MERC MEK, ÖMER NAB MÜLH M, OKYAR NAB MÜLH M, KEVSER MÜLH M, AY E D LEK MÜLH M, NURAY GÜNGÖR, MEVLÜDE BELL TÜRK, AL MA- H R PAYAM, KARABACAK OSMAN, FER DE ÖLMEZ, ZEKER YE ÇOBANO LU, EM NE BADEL, RAMAZAN ÜNAL, AL YED L O LU, REMZ YE UNCU, ÜKRÜ GÜLTEK N, ABD KARAGED K, AL YE ÖKSÜZO LU, ÖKKE KORKUT, HACI SEYFETT N AL S NANO - LU, ZEYNEP ZÜBEYDE AKAN, ÖZLEM POLATKIRAN, NEZ R YALÇINKAYA, EM NE KARAMANLIO LU, ER- TU RUL KAYACAN, EM NE ERDO AN, ABDULKA- D R KAMBER, HARUN KARADA, ABDO GÖLÇ CE, MEHMET N YAZ ATO, TEYF K A ICIO LU, NECMET- T N KOCAPINAR, AHMET GERM, K FAYET DEM R, AYSEL PEKÇ O LU, AY E AKKURT, BEH YE HAN- ÇER, AL YE ÖKSÜZO LU, AL DEM R. Kilis te kald r m giri lerine konulan arabalar ile kald r ma park edilen motosikletler yüzünden yayalar n yürümekte zorland dikkat çekiyor. Nüfusun bir anda ikiye katland Kilis te cadde ve sokaklardaki insan yo unlu u da bu art ile do ru orant l olarak yükselirken, kald r mlar n geni letilmesine ra men baz noktalarda özellikle yayalar aç s ndan sorunlar meydana geldi i gözleniyor. Yürürken normal olarak kald r m kullanmak isteyen vatanda lar araba ve motosiklet engeli ile kar la t klar n dile getirerek, insanlar n bu konuda biraz daha sayg l ve dü ünceli olmas n beklediklerini ifade ediyorlar. Sürücüler ise hala kesin bir çözüme kavu turulamayan park sorunu nedeniyle araçlar n koyacak yer bulamad klar n söylerken, yetkililerin araç park alanlar olu turmas n n zorunlu oldu una vurgu yap yorlar.

5 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Meltemli Ö rencinin Büyük Ba ar s Selim BAYTÜRKMEN Suriyeliler Çuvala S m yor Kilis in üstüne bir m zrak gibi f rlat lan ve ehrin mozai ini yaralayan Suriyeliler art k çuvala s m yor. Son günlerde Suriyeliler ile yerli halk aras nda ya anan baz asayi olaylar bu durumun vahametine k tutarken, sorunun çözümsüz bir ekilde y llard r devam, en ba ta Kilis halk n hayal k r kl na u rat yor. Kilis Özel Meltem Koleji ö rencilerinden Berat O ulcan Canseven 52 bin ki inin girdi i Harp Okulu s nav n dereceye girerek kazand. Kilis Özel Meltem Koleji ö rencisi Berat O ulcan Canseven 52 bin ki inin girdi i Hava Kuvvetleri Komutanl Harp Okulu s nav n, ilk 4 bine girme ba ar s gösterek kazand. Hava Kuvvetleri Komutanl Harp Okulu Hava, Deniz, Kara ve Bando bölümlerinin hepsine birden girmeye hak kazanan Kilis Özel Meltem Koleji ö rencisi Berat O ulcan Canseven bu mutlulu unu ailesi ve ö retmenleri ile payla- Hediyelik E ya Sektörü Büyüyor rken, ilk tercihinin Bursa I klar Askeri Hava Lisesi oldu unu söyledi. Kilis Özel Meltem Koleji nin ba ar s nda önemli bir pay oldu unu dile getiren Berat O ulcan Canseven, hede nin Ankara Hava Harp Okulu nu bitirerek Pilot Te men olarak Türk Silahl Kuvvetlerine hizmet etmek oldu unu aç klad. Bir zamanlar teknolojik ürünlerin sat ld Kilis teki pasajlarda art k, hediyelik e ya satan i yerleri bulunuyor. Özellikle bayanlar ba ta olmak üzere, Kilis i ziyaret eden yerli ve yabanc turistlerin daha çok ilgisini çeken bu tür dükkanlar neredeyse haftan n 7 günü hizmet veriyor. Her bütçeye uygun e yalar n bulundu u hediyelik e ya ma azalar nda Kilis e özgü baz e yalar n da sat ld gözleniyor. Eskiden walkman, radyo, saat gibi elektronik ürünler satan i yerlerinin bulundu u pasajlar, çoktan kimlik de i tirmi gibi gözüküyor. Suriyelilerin Kilis te kalma süresi uzad kça sorunlar n da giderek büyüdü ü gözleniyor. Suriyelilerin ilk Kilis e geli lerinde Muhacir-Ensar krini savunarak onlara kucak açan, evlerini veren, yard m eden vatanda lar dahi, Suriyelilerin ehirdeki varl ndan rahats z olduklar n ifade etmekten çekinmiyorlar. ehir halk ndaki rahats zl k o kadar ciddi boyutlara ula m ki, Art k Kilis ten gitmek istiyorum diyenlerin say s gün geçtikçe art yor. in ba nda Sava f rsata döndürmek kriyle maddi ç kar elde etmek dü- üncesi ile Suriyelilerin Kilis e ak n etmesini ho kar layan insanlar n hayalleri de, Suriyelilerin i yeri açmas ve para kazan p pastadan dilim koparmas ile birlikte sona erdi. Art k Kilis te iki ekonomik çark bulunuyor. ehir merkezinde ya ayan ve say lar n n çoktan 150 bin band na yakla t Suriyeliler kendi ekonomilerini olu turdu. Suriyelilerin i letti i özellikle g da ve yemek sektörüne hitap eden i yerleri Suriyelilerin ak n na u rarken, baz i letmelerden Kilislilerin de al -veri yapmaya ba lad klar gözleniyor. Bu durum normal olarak Kilis esnaf n n Suriyelilerden umdu u kazanc elde etmesine büyük bir engel te kil ederken, b rak n yeni mü teri kazanmay haz rdakini de kaybetme riski ile kar kar ya kal yorlar. in ekonomik yönü bu ekilde olu urken ehir merkezinde ya am, içinden ç k lmaz bir hale bürünmeye devam ediyor. Tra k, kalabal k, ev kira art lar herkesin bilgisi dahilinde olan sorunlar olarak ön plana ç karken, ehrin demogra k yap s n n ciddi bir dezenformasyona u rad gözlemleniyor. Kilis te ya ayan Suriyeliler konusunda bugüne kadar bir proje üretilmemesi, Suriyelilerin ehir yap s na kayna mas n çabukla t r yor. Sava n sona ermesi durumunda bile ülkelerine dönmeyeceklerini ifade eden Suriyeli ki i say s gün geçtikçe art yor. Kilis halk nda Suriyelilerin buradan hiç gitmeyece ini kri çoktan olu urken, sorunun çözümü noktas nda da fazla bir umut sahibi olmad klar n gözleniyor. Bir s n r kenti olman n faydas ndan çok hep zarar n gören, Ç kmaz Sokak yaftas ndan bir türlü kurtulamayan, güzellikleri ve sahip oldu u de erlerin hep ikinci planda kald Kilis, korkunç bir bedel ödüyor.

6 06 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL En yi Kilis Keçisi Seçildi l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü taraf ndan bu y l 2. si düzenlenen En yi Kilis Keçisi Yar mas etkinli ine ölen havas nda yap ld. Tarihi Ravanda Kalesi nde düzenlenen yar maya Kilis te bulunan 90 keçi yeti tiricisi kat l rken, yar mada jüri üyeleri akademisyenlerden olu tu. Keçi sahiplerinin keçilerini jüri üyelerine be endirmek için keçilerini süsledikleri görüldü. Vali Süleyman Taps z, Polateli ilçesine ba l Belenözü köyünde bulunan Ravanda Kalesi nde düzenlenen yar ma sonras nda yapt aç klamada, düzenlenen yar mada çiftçilerin ve yeti tiricilerin yar maya olan ilgi ve alakalar n n yüksek olmas n n sevindirici oldu unu belirterek, Hem Tar m Bakanl hem pek Yolu Kalk nma Ajans ve GAP idaresinden hayvanc l k noktas nda birçok projeye destek veriliyor. Her geçen gün Kilis te özellikle keçi yeti tiricili i yap lan çiftliklerde art oldu unu görüyoruz. Çiftliklerin küçük olmas s k nt s n ya yoruz. Büyük ölçekte çiftlikler kurdu umuz taktirde hem verim art olacak hem de daha iyi tan t m yapma imkan bulaca z. Böylece çiftçilerimiz daha çok kazanacakt r '' dedi. Konu malar n ard ndan Kilisli Sanatç Mehmet Yakar konser verdi. Konserde, ölene kat lanlar n e lenerek halay çekti i görüldü. Yemek ikram n n ard ndan akademisyenlerin bulundu u jüri, yar maya kat lan keçileri de erlendirdi. Yeti tiriciler, jürinin önünden yürüttükleri keçilerinden süt sa d. Yap lan de erlendirmede Ali pek'e ait keçi birinci, Bilal Do an' n yeti tirdi i keçi ikinci, Ökke Do any lmaz' n keçisi üçüncü, Mehmet Elibal' n keçisi ise dördüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Vali Süleyman Taps z, Belediye Ba kan Hasan Kara ve protokol üyeleri taraf ndan verildi. TÜRKiYE NiN ViZYONU Uydu frekans Türksat 3A Vertical (Dikey) FEC : 5/6 Av. Galip AKDA Ad n Koyamamak Bir hangemedir al p ba n gidiyor. Beddualar, paralel devlet, çete derken herkes durdu u ya da durmad yere göre olaylar hakk nda yorumlar yap yor. Özellikle bas n yay n organlar nda boy gösterenler meselenin u an ile ilgililer ve konu mac lar n ço u olan ya da olmayan eylerin ad n net olarak koymaktan uzaktalar. Meselenin ad n koymak ve gündemi olu turan her bir haberin bilginin, demecin, eylemin, eylemsizli in geçmi ini irdelemekten, geçmi i irdelerken gelecekte meydana gelebilecekleri izah etmekten beri durumdalar. Meselenin tam olarak ad n koyabilmenin kolay bir ey oldu unu sanmay n. Bu ba l ba na engin bir öngörü, ayn zamanda çok netlik isteyen bir derinlik ayn zamanda sa lam bir muhakeme gücünü ve bütün bunlara ba l olarak Ülkemiz, özellikle Türk Milleti menfaatine siyaset üretebilmeyi gerekli k lar. Bu sayd m özelliklerin kah r ekseriyette; gazetecilerde, siyasilerde, parti genel ba kanlar nda, belediye ba kan adaylar nda olmas n beklemek biraz beyhude bekleyi tir. Âmâ en az ndan topluma yön verme durumunda olan insanlar n tamam nda olmas elzem olan bir husustur. E er toplumun ön plan nda olan insanlarda bu hasletlerin olmamas i te gelecek için tehlikeli olan budur. Çünkü takip edilen örnek al nan insanlar n yapt klar hatalar topluma bumerang etkisi yapmaktad r. Demem o ki: u anda Devlet arenas nda olan ey nedir? Olan olaylar n evveliyat ne zamana kadar geriye gider? Planlay c lar kimlerdir? Elde edilmek istenen gaye nedir? Olaylar tam bir do ru analiz ile okuyabilmek için hangi bak aç s na sahip olmak gerekir? En önemlisi yap lmas gerekenler nelerdir? Birinci sorudan ba larsak Olay n devlet cenah nda olan Ba bakan Tayyip Erdo an n itiraf ile: Devlet ayg t n n yönetimini iyi bir ekilde okuyamad n gösteriyor. Bunun da en büyük nedeni ba bakan n yenilmez egosudur. Ba bakan n egosu onu olaylara ku bak olarak bakabilmesini engellemi tir. Sokratesin Bir ey biliyorum o da hiçbir ey bilmedi imdir. kaidesini ba bakan n kendisi unuttu u gibi ona hat rlatan da olmam, dan manlar n n hiçbiri de ba bakana stanbul Belediyesini de il de Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetti ini an msatmad lar. Bir söz yola sokar bir söz yoldan ç kar r derler. Devlet arenas nda olan eyin paralel yap ya ba bakan n tabiri ile çeteye bakan yönü ise tam bir muamma. Cemaat denilen yap n n dünya görü ü, ise varl n devlete tersten bak na borçlu. Onlara göre devlet yava yava, sessizce ve de kap dan de il de tünel kaz larak içine girilmesi gereken bir bina. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve felsefesi ile bir türlü bar mad lar. Sahip olduklar Protestan slamiyet anlay onlar makyavelist tarzda ya amaya itti. Fetullah Gülen in gerekirse bir milyon kazanmak için milyarlar harcayacaks n anlay her eyde hâkim. Atatürk e Süfyani(k yamete yak n deccalin yard mc l n üstlenen ki i) olarak bak, eve tünel kazarak girebilmek için yabanc ülkelerin gizli servisleri ile dirsek temas nda olman n kri me ruiyetini sa lamaktad r. Bir o kadar televizyon kanallar nda böyle bir yorum görmü olmazs n z. Çünkü onlarda bu hangeme üzerinden Ülkemize biçilen toplum mühendisli inin enstrümanlar olmaktad rlar. Yolsuzluk dosyas nda ayakkab kutular, savc n n üphelilere tavr, replay yap larak devaml surette gözümüzün içine sokularak toplum formatlanmaktad r

7 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Kilis te Modi yeli Araçlara S k Denetim Behiye NEKÇ O LU nsanlar n karn n doyurmazsan olmaz Kilis Emniyet Müdürlü ü taraf ndan yap lan aç klamada, modi yeli araçlara yönelik denetimlerin artt r ld ifade edildi. Kilis genelinde tra k ekipleri taraf ndan, modi yeli araç ve motosikletlere yönelik yap lan denetim ve kontrollerde; baz araç sahiplerinin araçlar n n silindir, egzoz ve d aksamlar nda teknik de i ikliklere giderek gürültü yapt klar tespit edilirken, çevreyi rahats z eden ve çe- itli sebeplerle araçlar n d aksamlar nda yapt klar de i ikliklerle di er araç sürücülerinin ve yayalar n tra k güvenli ini tehlikeye dü üren sürücülere ceza yaz ld. Yap lan aç klamada; modi yeli ve plakas z arazi tipi araçlarla ilgili olarak 2014 y l ilk be ay içerisinde yap lan kontrol ve denetimlerde; kusuru bulunan 54 adet araç ve motosiklet tra k ekipleri taraf ndan yakaland ve 2918 Say l Karayollar Tra k Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden gerekli cezai i lem uygulan p, baz araçlar n tra kten men edildi i ifade edildi. Türkiye nin Beyaz Ekran Dervi in birine sormu lar: iman n nas l? dervi cevap vermi, karn m aç. Tekrar sormu lar: dervi iman n nas l? dervi yine cevap vermi, karn m aç. Soruyu her sordu unda ayn cevab alan adam, sorunun cevab n almak için dervi in karn n doyurmu. Sonra tekrar ayn soruyu sormu : dervi iman n nas l? dervi cevap vermi tamam imdi dinimde iman mda yerinde. Günümüzde var olan, bütün sorunlar n sebebi, milletin milli ve manevi de erlerini, unutmas ndan ve bu de erlerden yoksul kalmas ndan kaynaklanmaktad r. ah s olarak soruldu unda birço umuz, hem milliyetçi izdir, hem de dindar. Kendimizi bu konuda noksan görmeyiz. Fakat toplumu bir bütün olarak ele ald m z zaman, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ses ç karmay p, milli ve manevi de erlerimize yönelik tehditlere göz yumuyoruz. te buda bizim, bu de erlere olan inanc m zdaki eksikli i gösterir. Bu konuda halk hep suçlarcas na bir tav rla, sözüm ona artistlik yapan ve kendini bu de erlerin her hangi birinde yada bir kaç nda önde gören, ah slar n aksine ben halka hak veriyorum. Çünkü halk ekmek paras n n pe inde, çünkü halk ya am mücadelesinde. Adam n derdi davas, çocu unun karn n doyurmak olmu. Ülkesi üzerinde oynanan oyunlar nas l görsün ki? Ülke bölünmü vatan topraklar parçalanm ona ne? Bunu dü ünemez, bunun içinde mücadele veremez! O her gününü, ya amak için mücadele vererek geçiriyor zaten. Sabahtan ak ama kadar rgatl k, hamall k yap yor, belki iki kuru kazan r m diye. Beklide da a ç k yor, para kar l nda! Evet, söylendi inde, olur mu ya! Din, iman, vatan mukaddestir, para için da a ç k l r m? diye içimizden geçirebiliriz. Kabul etmeyiz. Ben asla böyle bir ey yapmam deriz. Ama evde çocuklar n n aç, sa l klar n n elveri siz, morallerinin bozuk oldu unu dü ünürsek, insan n bu zay f an nda kand r lmas n n ne kadar kolay oldu unu anlar z. Ben böyle bir ihaneti yapmam, sizde yapmazs n z! Fakat karn n doyurmak için, h rs zl k yapan, da a ç kan, insanlar n vebalini kim ödeyecek? Evet, hatal d r ve ihanet içindedir ama onu bu artlara itenler ne olacak? Ya da öyle bir soru yöneltelim; bu insanlar bu durumdan nas l kurtulacak? Postta oturup, camilerde fetva verip ya da onlar umreye göndererek bu i olmaz! Ekonominin olmad yerde hiçbir güç sa lam hareket edemez. Sen önce i kap s vereceksin, o adam aç kalmaktan kurtulacak, sonra ona vatan ve imandan bahsedebilirsin. te bu sebeple, hem milli, hem de manevi de erlerimizin yükselmesi için milli ekonomi modelinin uygulanmas artt r. Ve da daki terörist, posttaki hoca(!), dükkândaki esnaf amca, kamuda ki memur, maratondaki ö renci, milliyetçi, Atatürkçü, sa c - solcu her kim varsa, hangi dü üncede hangi durumda oldu u önemli de il, hepimizin kurtulu u bu modelde.

8 08 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI KÜLTÜR SANAT Alaeddin Yava ça Müzesi çin lk Ad m At ld Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Kilis te bulunan evi Kilis Valisi Süleyman Taps z n giri imleri ile Prof. Dr. Alaeddin Yava ça Müzesi olarak kullan lmas için ilk ad mlar at ld. Ça layan Kona nda ( u anda restorasyonu tamamlanarak Merkez ÇATOM Binas olarak kullan l yor) Vali Süleyman Taps z ve Prof. Dr. Alaeddin Yava ça birlikte kahvalt yaparak bir süre sohbet etti. Kahvalt n n ard ndan müjdeyi veren Vali Süleyman Taps z, Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Türkiye nin en ünlü Türk Musikisi Bestekâr oldu unu belirterek Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n evi u anda Yoksullara Yard m Vakf n n (YOYAV) Kilis ube binas olarak kullan lmaktad r. Biz buray müze haline getirmek istiyoruz. YOYAV Genel Ba kan m z Prof. Dr. brahim Ate ve YOYAV Kilis ubesi Ba kan Muzaffer Patlako lu ile görü melerimizi yapt k kendileri de Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Kilis te bulunan evinin müzeye çevrilmesinin iyi olaca görü ünde hem kirler dedi. Ayr ca Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n çe itli dallarda alm oldu u 200 ü a k n ödülün yan s ra Türk Musikisine yapt önemli katk lar nedeniyle Müzik Dal nda 2008 y l "Cumhurba kanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve Sanat dal nda 2010 y l "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" de verildi. diyen Vali Taps z, Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n evinin restorasyon çal malar ve müzeye çevrilmesinde gereken her eyin yap laca n belirtti. Kilis Barosu ndan Anlaml Etkinlik Kilis Barosu düzenledi i kompozisyon ve resim yar malar ile gençlerin hukuk ve insana kar bak aç s n ortaya koydu. FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar K L S POSTASI na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis Barosu taraf ndan düzenlenen, lkokullar Aras "Çocuk Gözüyle Adalet " Konulu A Yar mas ile Liseler Aras "Hukuk Ve nsan" Konulu Kompozisyon Yar mas sona ererken, dereceye giren kompozisyon ve resimler Kilis Adliye Saray nda düzenlenen sergi ile herkesin be enisine sunuldu. Dereceye giren yar mac lara ödül ve çe itli hediyeler verildi. lkokullar aras "Çocuk Gözüyle Adalet" konulu a yar mas nda Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Zeynep Beyza Sakin birinci, Ekrem Çetin Ortaokulu ndan Meryem Dama ikinci, Kilis Re k Halit Kentmen Ortaokulu ndan Özgen Deliahmeto lu üçüncü oldu. Ayn yar mada mansiyon dal nda birincilik ödülü Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Elif Yolcu ya, ikincilik Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Ece bano lu na, üçüncülük ise Hürriyet ilkokulundan Zeynep lkim Toprak a gitti. Liseleraras " Hukuk ve nsan " konulu kompozisyon yar mas nda, Kilis Mehmet Sanl Anadolu Sa l k Meslek Lisesi nden Ay e Ta g t birinci, Kilis Hac Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi nden M.R dvan Sa lam ikinci, Kilis Anadolu mam Hatip Lisesi nden Muammer Mücahit O ul da üçüncü oldu. Mansiyon dal nda ise Kilis Hac Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi nden Özlem Sevik birinci, ehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi nden smail Ünver ikinci, ehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi nden Rabia Koyuncuo lu da üçüncü oldu. Programa Kilis Baro Ba kan Av. Muammer Fazl a ao lu, Kilis Cumhuriyet Ba savc s Halil nal, Adalet Komisyonu ve A r Ceza Mahkemesi Ba kan ehmuz Akçakaya, l Milli E itim Müdürü Hasan Aslan, savc lar, yarg çlar, avukatlar, ö renci ve ö retmenler kat ld.

9

10 10 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL Kilis i Kurakl k Vurmaya Devam Ediyor Kilis te önemli bir gelir kayna olan tah l ve bakliyat (nohut, mercimek) yeti tiricili i kurakl a kurban gitti. Çiftçilerle yapt m z birebir görü melerde, masra ar n n de- il, ektikleri tohumun bile geriye dönmedi ini belirten çiftçiler, hayvan yemi olarak kullan lacak saman n bile ellerine geçmedi- ini çok üzgün bir ekilde ifade ediyorlar. Bu y l ki rekolte kayb n n % oran nda oldu u çok aç k bir ekilde görülürken, tah l ve bakliyat yatlar n n imdiden yükselmeye ba lad, önümüzdeki aylarda daha da yükselece i bekleniyor. Kilis te tah l rekoltesini ciddi bir ekilde dü üren bu kurakl n, havalar n bu ekilde devam etmesi ile birlikte üzüm, zeytin ve f st k üretimini de olumsuz yönde etkileyece i çok aç k görülmektedir. Hatta uzun y llardan bu yana çiftçilik yapan tecrübeli ki ilerden edinilen bilgilere göre, önümüzdeki y llarda da bu kurakl n devam neticesinde Kilis te ba, zeytin ve f st k a açlar n n tamamen kuruyup yok olmaya ba layaca- ifade ediliyor. Akp nar Metruk Bir Yere Dönü üyor Kilis te havalar n s nmas ile birlikte piknik veya gezinti için Akp nar a giden vatanda lar kötü bir süprizle kar la yorlar. Sular n iyice çekildi i, etraf n ve banklar n bak ms zl ktan dolay neredeyse kullan lamaz hale geldi i Akp nar, eski günlerini ar yor. Bir zamanlar Kilislilerin en çok sevdi i ve tercih etti i Akp nar n bu hale dönü mesinden dolay, ziyaretçi say s n n da giderek dü tü ü gözleniyor. Temiz ve içelebilir bir su kayna na sahip olan Akp nar, yak n çevrede yer alan bahçelerin de su ihtiyac n kar lamas münasebetiyle önemli bir mekan olarak dikkat çekiyor. Akp nar suyunun akt kanallar n da at lan çe itli çöpler dolay s yla kirlendi i gözleniyor. Akp nar ziyaret eden Kilisliler, böylesine güzel bir mesire alan n n böyle kaderine terk edilmesinin kabul edilemez bir ihmal oldu unu dile getirerek, Akp nar ve çevresinin güzel mesire alan haline getirilmesi için yetkilileri göreve ça yorlar.

11 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Nejat TA KIN Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri (Havu lar ) Kim O Vefat Eden Mehmet Zelzele Dediler Kulaklar ma yans yan bu ses o lu Ahmet Zelzele nin sesiydi. Hal ve hat r m sordu, vak fa ne zaman gelebilirim sorusunu tekrarlad. 28. May s günü eve biraz geç gideceksin, dedi Duraksad m ve dü ündüm. Neden, dedim? Çünkü dedi ve durdu sonra babam vefat etti dedi. Yar n ikindi namaz ndan sonra Ataköy camiinde kald r lacak olan namazdan sonra aile kabristan nda topra- a verilecek. Mesaja inanamad m, durgunla t m. Gözlerimden akan ya silmeye çal t m, telefonu zor kapatt m, e im yard mc oldu ve oldu um yere y k larak, son otuz y l dü ünmeye ba lad m. Evet, son otuz y l O zamanlar 53 ya nda gözleri diri ya ant s diri bir delikanl yd m. Merhum Zelzele bir ak am yeme i toplant s ndan beni alarak evime kadar b rak rken, yeni yapt rd m Pisa oteline müdür olarak atad. O müdürlük tam yedi y l sürdü. Daha sonra, araya Say n Necati Çak r, Say n Ya ar Aktürk, Say n Mehmet Otay, Say n Mehmet Y ld r m, Say n Co kun Karaba o lu ve Mehmet Göyc nc k n tekli ile Kilis derne- i ve Kilis Vakf na onun izniyle adapte oldum. Ama yine Laleli semtindeydim, ondan hiç kopmad m. Beni her f rsatta karde im Nejat Ta k n diye kar lar, selamlar ve benimle ortak duygular ya ard. O bir güzel insand, onu Kilis y llar ndan ve askerlik hat ralar ndan çok iyi tan rd m. Say n Ömer Yonucuo lu ile birlikte devam eden güzel ortakl ve son bir y lda o ul Ahmet Zelzele nin katk ve dayan mas ile çok güzel bir ya am tarz sürdürmeye ba lad. Fazla sa l k ikâyeti yoktu. Yengemiz han mefendi ve çocuklar ona çok iyi bak yorlard. Ne yaz k ki, May s 2014 ak am nda bir gece yar s onun devrilmesiyle 20 günlük bir ya am sava verdi. Bu sava ta onu sevenler ve ba ta sa olmak üzere büyük bir yard m deste i verdiler. sa ya sordu um da, hep onu Kilis dedi ini ifade etti. Çünkü o bir Kilis sevdal s yd. Onu hat ra kitab nda dile getirirken yans yan görüntüler. Onun bir ya am foto raf d r. O bir e itim gönüllüsü bir güzel insand. Say n Kilis Vakf Ba kan Ya ar Aktürk ün hep yan nda olmak isterdi. Kilis 7 Aral k üniversitesi ve Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi onun bir büyük at l m d r ve daima her vesileyle bu konuda Ya ar Aktürk e minnet duygular n ifade eder. te bu kab na s mayan adam, öldü dediler, ben inanmad m. Ya amas laz m dedim. Çünkü bir güzel Kilisli bir güzel dost ve karde ti benim için ama ne desek bo Giden gelmiyor, onun için ölüm oldu una göre, dostluk ve bar esas al nmal ve daima güzel insanlar n bahçesinde bulu ulmal d r. O halde merhum Zelzele ye yeniden binlerce rahmet yak nlar na hem erilerine Kilis Vakf na derin Ba Sa l diliyor, unutmayaca z ve seni hep ya ataca z diyorum. GÜLE GÜLE GÜZEL NSAN Eski Kilis evleri baz merakl lar taraf ndan yeniden asl na uygun ekilde restore ediliyor. Yüz y l a k n tarihleri ile yer yer yok olan insan nefesine gül kokusuna hasret kalan eski Kilis evleri (havu lar ) baz merakl Kilisliler taraf ndan bölüm bölüm de olsa restore edilip daha ya an l r bir hale dönü türülüyor. Biz de Çetiner GÖÇER taraf ndan kendisine ait hala haz rda kulland Kilis ak ta ndan yap lma eski evinin mahsen veya kiler olarak kullan lan bölümünü ÇATOM dan Y lsonu Sergisi asl na uygun bir ekilde restore edilmi halini görüntüledik. Restore edilen oda, Kilis e ait antika e yalarla süslenmi. Odan n üst kat n n kapal olmas ve ta malzemenin verdi i serinlik kar s nda insan eskiler bu i i biliyormu demekten kendini alam yor. Kilis kültürü aç s ndan bizce çok önemli olan bu çal ma kar- s nda Kilispostas olarak Çetiner GÖ- ÇER beye te ekkür ediyoruz. Çok Amaçl Toplum Merkezi (ÇATOM), ö retim y l kurs faaliyetleri sergisi düzenlendi. Kilis Valili i taraf ndan restorasyonu tamamlanarak ÇATOM Binas olarak kullan lan mekânda gerçekle tirilen aç l töreninde ÇATOM Müdiresi Nimet Ta aç l konu mas n yapt. Akabinde Gençlik ve Kültür Evi Müzik Grubu üyeleri ve Ali Duyar taraf ndan Kilis yöresine ait parçalar e li inde canl müzik program düzenlendi ö retim y l nda kursa kat lan kursiyerlerin yapm olduklar eserlerin sunuldu u sergi aç l n n ard ndan verilen ikramla aç l töreni sona erdi. Programa Vali Süleyman Taps z, e i Ay e Taps z Han mefendi, Vali Yard mc lar Tolga To an ve Hakan Ezgi, Elbeyli Kaymakam Serap Çetin, l Genel Meclis Ba kan M. Metin Karaku, Belediye Ba kan Yard mc s Cuma Özdemir, l Özel daresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, daire amir ve müdürleri, kursiyerler ile çok say da davetli kat ld.

12 12 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Prof. Dr. Haydar BA Mutabakat n S rlar twitter.com/hbhaydarbas stanbul daki mutabakat n iki devlet ve iki millet için de çok faydal olaca inanc nday z. Y llardan beri birbirine kötü gösterilen toplumlar n gelenekleri, inançlar ayr olabilir. Ama istenirse birbirinin noksanlar n tamamlayabilirler, ortak paydalarda bulu ulabilir. Bir ngiliz gibi kat de il Ruslar ngiliz in inanc ve ya am tarz ideolojiktir. Siz bir Rus bilim adam na, siyaset adam na, halk na rahatl kla oturup slam tebli edebilirsiniz, hiç de bir sak ncas yoktur. Dinlemekten de ho lan rlar ve de zevk al rlar. Bunun sonucunda ço udefa slam seçenleri de görürsünüz ama bütün bunlar mesela ngiltere de oldu u gibi bir kavga zemininde gerçekle mez. Yiti ini aray p da bulan bir insan n psikolojisindedir konu man z. O da mutludur, sen de mutlusun. O seni, sen de onu anlad n z için her ikinizin aras nda da ciddi bir bar vard r. Benim Rusya daki dostlar m böyledir. nsan haklar na son derece sayg l ve de her i i adalet zemininde görmek isteyen bir yap lar var. K saca Rus halk n n arad slam d r, Müslümanl kt r çünkü bir insan n adil olabilmesi, faydal olabilmesi, elinden ve de dilinden ba kalar n n fayda görebilmesi bu yüce inanc n kurallar ndand r. O dünyada hizmet ederken ideolojik saplant larla kendi ideolojisine insan toplama görülmez; ülkesinde inançla ya ayabilecek ortam haz rlar Ruslar size Türkiye de bile inanc n her yerde ya ama zorlu u çeken insanlar hürriyetleri için özgür yerler aramaktalar. Ama Rusya böyle de il. Her türlü inanc ya ayabilece in boyutta farkl insanlar n olu turdu u cemaatler, cemiyetler vard r. Peki, do ru olan bu de il midir? Rusya n n geçmi i böyle miydi? eklindeki sorularla olu turulmaya çal lan Peygamberani havay ve ortam yok etme durumunda olan cahiller mevcut. Senin derdin bir insan Allah a ta mak ve O na kul yapmak m yoksa kendi ç karlar n elde edebilmek için diyaloglar geli tirmek mi? E er Allah a ta mak ve kul yapmaksa maksat has l oldu demektir. Bilimde, teknikte, sanayide, madencilikte, ormanc l kta, tar mda elbette ki bu iki toplumun birbirinden alacaklar ve birbirine verecekleri vard r. Bu ileti imin sa land gün çok uzaklara gidip pazar aramaya gerek kalmaz, ekonomik hayat m z n kaynaklar n olu turacak imkânlar da ortaya ç kacakt r. Mesela, ihracat halen 150 milyar dolar olan Türkiye nin Rusya ile ikili münasebetler temin edildikten sonra sadece Rusya ya ihracat potansiyeli 2-3 trilyon dolar civar na yükselecektir. Hatta att n kullanan siyasiler için bu 10 trilyon dolar civar nda da olabilir. Avrupa da ve ABD de senede elde edece iniz geliri, bu dünyada huzur ve bar içinde bir senede elde edebilirsiniz. Bütün bunlar, birbirini inkârla de il, bilakis birbirini kabul etmek, birbirine destek olmak ve herkesin iyi taraf n görmekle hayata geçecektir. Bendeniz Azerbeycan Bakü Devlet Üniversitesi nde 14 y l ö retim üyeli i yapt m. Orada kalmam n amac herhangi bir ticari menfaat elde etmek, gelir kap s olu turmak de ildi. Petrol, do algaz ticareti de dahil olmak üzere pamuk, zeytin gibi sahalarda çok ciddi ticaret tekli eri ald m. Ben buradaki hizmetim gönül olarak bir sapmaya u rarsa devam edemez endi esiyle, bütün bu gelir kap lar n gönlümde kapad m. Bürokrasi de, siyasette, üniversite de halk n aras nda herkesin sevdi i, seçme ihtiyac hissetti i bir arkada oldum. Orada gerekli hizmetimi tamamlad ktan sonra, y llarca asistanl m yapan Harun Kayac beye üniversitedeki görevimi devrederek ülkeme döndüm. Benden sonra, ülkemizdeki paralel yap lanman n failleri oradaki arkada lar m z k skanarak iftiralarla hizmet ortam m z da tmaya çal t lar. Evinde iftar etti im, defalarca çay sohbetinde bulundu um delikanl y para ile sat n alarak, Harun karde imin kar s na ç kard lar. Maksat yap lan hizmeti bitirmekti Ama biz hiçbir menfaat duygusu ta madan, hizmetlerimizi yapt m z için Azeri halk n aras nda, üniversitede, bürokraside halen var z. Var olmaya devam ediyoruz. Bizimle u ra anlarsa bir saman aleviyle oradan süpürülüp gittiler. K saca demek isterim ki, Rusya da e er biz Türk geleneklerine göre hizmet etmek istiyorsak ve de dostluklar m z peki tirip, kom ular m z tehdit unsuru olmas n karde olsun diyorsak menfaat çat malar ndan uzak, bar dolu gönüllerle bu dünyan n denizlerine yelkenlerimizi açmam z laz m. Bizim yapt m z da budur. Onun için bu mutabakat gibi geli meler ferdi vahid insanlar n ba- armas na asla imkân olmayan olaylard r. Bu i leri de Prof. Dr. Lisiçkin in dedi i gibi ancak peygamberler yapar. Bizim böyle bir iddiam z yok, hâ â olmas da mümkün de il. Topal kar nca misali iki ülke insan n n bar nda, karde li inde yürümeye devam edece iz Milli Ekonomi Modeli de ayn takdiri alm bir çal mam zd r. Ekonomi modelimizin Rusya da uygulanarak Rusya y dünyan n zirvesine ta mas, insan na mutluluk getirmesi bizim de görmek istedi imiz bir sonuçtur. D-SMART 143. Kanal da Digiturk 67. Kanal da ve Tivibu da Ailenizin Televizyonu Turksat 3A Frekans=12729 Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H)

13 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN BU MZA ÇI IR AÇACAK BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Prof. Dr. Haydar Ba ki parti aras ndaki bu anla ma asl nda Rusya Devleti ile BTP nin anla mas d r dedi.

14 14 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba ile Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP) D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, Rusya ile Türkiye aras nda aras ndaki s n rlar ve setleri tümüyle ortadan kald ran tarihi önemdeki Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Sheraton Ataköy Otel de yap lan imza merasimine BTP ve LDP kurmaylar n n yan s ra Rusya n n stanbul Ba konsolosu Aleksey Yerhov da kat ld. Ba tan sona görkemli geçen Mutabakat Zapt mza Töreni nde konu an BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözüyle ba lad ve öyle devam etti: Esasen Atatürk ün bu veciz ifadesi Peygamber Efendimizin buyurmu oldu u Müslüman öyle bir ki idir ki, bütün insanlar elinden ve dilinden fayda görür eksenindedir. Rusya Müslümanlar Sosyal Modeli mizle huzura kavu tu Bugün merkezini Rusya n n olu turdu u Ba- ms z Devletler Toplulu u nda 320 milyon insan n ya ad n, bunlar n yüzde 65 inin Müslüman karde lerimiz oldu una i aret eden BTP Lideri Prof. Dr. Ba, öyle devam etti: Prof. Dr. Viktor Minin, Bat radikal H ristiyanl ve radikal slam pompalayarak bu dünyadaki huzuru yok etmek istiyor demi tir. Say n Viktor Volkonski de Duma da yapt m z sunumdan sonra Rusya da her zaman devletle din çat m t r. Haydar Ba sisteminde dinle ilmi bar t rm t r. Rusya n n buna her zaman ihtiyac var ifadesini kullanm t r. Rusya da çe- itli ak mlarla kar kl k ç karmak isteyenlerin elbette burada ya ayan Müslümanlara zerre kadar faydas olmayacakt r. Bu dünyada onlara can, mal, namus ile din ve vicdan hürriyetini veren Rusya ile bir ve beraber olmak laz md r. Yani Rusya bundan önceki dine kar olan tavr n de i tirip bizim Sosyal Model de olmas gereken tavra bürünmü tür. Bir ba ka ifadeyle Rusya da geçmi teki yanl lar silindi; Müslümanlara mal, can, namus ile din ve vicdan hürriyeti doya doya ya at lmaya karar verildi.

15 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN LDP Milletvekili Vladimrovna, Mutabakat Zapt mza Töreni ndeki konu mas nda, Prof. Dr. Haydar Ba modellinde önceli i annelere, çocuklara ve yoksullara verdi ine i aret ederek, Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere borçluyuz dedi Prof. Dr. Haydar Ba a devlet ba kanlar na verilen ni an takdim edildi. Mutabakat Zapt na LDP ad na imza atan LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba a Rusya Parlamentosu Duma n n verdi i en önemli ni an olan, üstü yüzde 99 saf alt nla kaplanan bir ni an takdim etti. Ni an n bir yüzünde Rusya n n, öteki yüzünde ise Duma n n amblemi yer al yor. Söz konusu ni an Duma Ba kan di er ülkelerin devlet ba kanlar na ve parlamento ba kanlar na takdim ediyor. LDP Genel Ba kan Jirinovski de, Prof. Dr. Ba a özel bir saat hediye etti. BTP Genel Ba kan, hediye takdiminden sonra yapt konu mada, Güne in nereden do aca belli olmaz. Bana gönderilen devlet ba kanlar na gönderilen hediyelerden... Dua edelim, Allah niyetlerini kabul etsin dedi. BTP heyeti de Rusya dan gelen partili kurmaylara mutabakat zapt n imza ettikleri özel kalemleri hediye etti. Kap m z herkese aç k BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, LDP ile imzalanan anla man n bir benzerinin ABD ile yap l p yap lamayaca konusunda bas n mensuplar n n kendisine yöneltti i soruyu öyle yan tlad : 1995 y l nda Ba bakanl kta çal rken ABD den gelen teklif asl nda bize kar telkin niteli indeydi. Bir ba ka ifadeyle bizim Türkiye de temsilcimiz olur musunuz mahiyetindeydi. Ben hiç kimseden emir almayan bir insan oldu um için kabul etmedim. Ama ABD bize bugün ben sizden istifade etmek istiyorum derse, kap lar m z onlara da ard na kadar aç kt r. Biz kimseye kap kapatmay z. Sosyal Politika ve Çal ma Komitesi Duma Komisyon Ba kan, Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Elena Afanasyeva Vladimrovna, Ba- ms z Türkiye Partisi (BTP) ile LDP aras nda imza edilen Mutabakat Zapt Töreni nde yapt konu mada, dünyan n Haydar Ba gibi liderlere ihtiyaç duydu unu belirtti. Vladimrovna, imzalanan zapt n önderiniz Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh prensibini daha da güçlendirecek bir ad m oldu unu vurgulayarak, Yaln z ülkelerimizin halklar n n dostluk ili kileri ve insanlar n birbirleriye pozitif temaslar, bu Mutabakat Zapt n n imzalanmas yla birlikte bundan böyle çok daha iyi sonuçlar ortaya koyacakt r. Ben bir bayan olarak bu salonda çok say da kad n n bulunmas ndan son derece mutlu oldu umu ifade etmek isterim. Kad nlar m z toplumlar m z n ç karlar n koruyup güçlendiriyorlar dedi. Ba n tezleri kad nlar ve çocuklar koruyor Ortaya koydu u Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet / Milli Devlet tezlerinden ötürü Prof. Dr. Haydar Ba a çok te ekkür etti ini dile getiren Vladimrovna te ekkürünün nedenini ise öyle aç klad : Prof. Dr. Haydar Ba, çok önemli sosyal ve ekonomik modeller geli tirmi tir ve modellerinde önceli i annelere, çocuklara ve yoksullara vermi tir. Biz de Rusya da bu modelleri uyguluyoruz. Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere borçluyuz dedi. Devlet, vatanda lar na baba olacak Prof. Dr. Haydar Ba n Türkiye de iktidara gelece- ine inand n dile getiren Vladimrovna, konu mas n u dikkat çekici ifadelerle tamamlad : Prof. Dr. Ba burada iktidar olacak ve Rusya olarak bizim uygulad m z Milli Ekonomi Modeli nin Türkiye de de uyguland n hep birlikte görece iz. Böylece devlet vatanda lar na baba olacak. Dünyaya Haydar Ba gibi insanlar laz md r. Liderimiz, Rusya Liberal Demokrat Partisi Lideri, liderimiz Jirinovski nin dedi i gibi, Haydar Ba Hocam za ihtiyac m z var. BTP nin Türkiye de gelece i var Rusya Federasyonu Devlet Duma s Bölgesel Politika ve Kuzey Do u Stratejik li kiler Komitesi Üyesi ve LDP Milletvekili van Abramov, tarihi imza töreninde yapt konu mada, Milli Ekonomi Modeli nden yola ç karak Rusya Parlamentosu Duma daki bütün çal malar nda Rusya n n fakir ve geçim s k nt s çeken vatanda lar n n ç karlar n koruduklar n dile getirdi. Abramov, unlar söyledi: Bizi 7 milyondan fazla Rusya vatanda desteklemektedir. Biz de sizin gibi vatansever bir partiyiz. Bizim de Haydar Ba gibi karizmatik bir liderimiz var. Her geçen gün güçlenen partimize özellikle Rus gençlerin ilgisi çok büyük... nan yorum ki, bizim partimizin Rusya da, Ba ms z Türkiye Partisi nin ise Türkiye de büyük bir gelece i var. Diliyorum ki, Ba ms z Türkiye Partisi ve Prof. Dr. Haydar Ba yak n zamanda Meclis e girsin ve Prof. Dr. Ba, ülkenizin lideri olsun.

16 16 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Kilisliler Mütabakat mzas Hakk nda Ne dü ünüyor? Ba ms z Türkiye Partisi ve Rusya aras nda yap lan mütabakat imzas hakk nda Kilisli vatanda lar m zdan Güven Sipahi ve Mahmut Dal dan dü üncelerini ald k. Bu dünya çap nda bir olayd r. Bir Türk bilim adam n n böyle bir organizasyonun ba aktörü olmas milletimiz aç s ndan gurur vericidir. Herkes devlet adam olamaz. BTP Genel Ba kan Say n Prof. Dr. Haydar Ba, gerçek bir devlet adam d r. Siyasetçi günü de il gelece i kurtaracak çal malara imza atmal, BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba n Milli Ekonomi Modeli gelece i kurtaracak bir modeldir. Millet olarak de erini bilmek zorunday z. Mahmut Dal Emekli Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Say n Prof. Dr. Haydar Ba n Rusya ile i birli i anla mas n son günlerde gazetelerden takip ettim. Rusya n n faydaland bu bilimsel bak aç s ndan, ülkemizin yetkilileri de in allah ders al rlar ve ba ka ülkelerin iç i lerine kar mak yerine kendi ülkemizin daha çabuk kalk nmas için gerekli çabalar gösterirler. Eczac Güven Sipahi Demokrat Parti Merkez lçe Ba kan Eski Kilis Belediye Ba kan Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ sti are Toplant s na Kat ld Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kilis e gelen BTP Gen. B k. Yar. Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ, gündeme ili kin önemli de erlendirmelerde bulundu Kahvalt l isti are program na kat lan Dr. Kepekçi; I id terör örgütünün Irak a girmesi ve ba ta Musul olmak üzere önemli kentlerin i gal edilmesinin Ülkemiz ve orta do u üzerinde çok ciddi oyunlar n tezgâhland n n belirtisi oldu unu söyledi. KE- PEKÇ, Bölgemizde Allah korusun ABD ve AB dolay s yla srail yönlendirmesi ile bir ii-sünni sava ç kar lmak isteniyor. ABD BOP projesini hayata geçirmek için bu sava tetikliyor. Ancak Genel Ba kan m z Say n Prof. Dr. Haydar Ba, Alevi-Sünni karde li ini bu millete ve dünyaya tan tarak, bölgede ç kart lmak istenen bu ii-sünni sava n n önünde duran ve dünya bar için mücadele eden önemli bir liderdir. Rusya bunu gördü ü için Genel Ba kan m zla bir arada oluyor dedi. Alaaddin Özkar Gurur Duydum Geçtiyimiz hafta istanbulda ba ms z Türkiye partisi ile Rusya liberal demokrat partisi aras nda yap lan mutabakat zapt imza törenine tan kl k ettim. Rusya Federasyonu stanbul Ba konsolosunun da kat ld imza törenini Rusya heyetinde LDP D li kiler Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov Roman vanoviç, Sosyal Politika ve Çal ma Komitesi Duma Komisyon Ba kan Milletvekili Elena Afanasyeva Vladimrovna, Duma htisas Konseyi Ba kan Prof. Dr. Lisiçkin Vladimir Aleksandroviç ve Duma Milletvekili van Abramov kat ld. Bilindi i gibi Ba ms z Türkiye Partisi Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, 2005 te Milli Ekonomi Modeli nin dünyaya deklare etti. Bununla kalmad yüzlerce iktisat profesörünün kat ld yedi uluslar aras kongrede tezini i in ehli insanlara tan tt Rus iktisatç lar bu kongrenin tamam na kat ld lar. Rusya devleti milli ekonomi modelini önce üç y ll k kalk nma program na ald daha sonra ekonomilerindeki müthi de i imi gördükten sonra milli ekonomi modelinin tamam n kanunla t rd lar. Önceleri imf k skac nda inim inim inleyen Rusya milli ekonomi modelini uygulayaraktan dünyaya kafa tutmaya ba lad mesele ünlü do algaz irketi gazprom tekrar devletle tirildi avrupaya gaz satan bu irket sayesinde Rusya milli menfaatlerini bat ya daha kolay kabul ettirdi. Milli ekonomi modelinin para politikas sayesinde ülkeler aras nda yap lan al veri te milli paralar n devreye koyaraktan ABD nin dolar hâkimiyetini k rd. Ukrayna meselesinde ABD rusyaya ambargodan bahsetti inde Rusya devleti beni k zd rma milli para politikas n tüm dünyaya yayar m tehdidinde bulunduktan sonra ABD nin bir daha sesi solu u ç kmad. Ne hazindir ki Prof. Dr. Haydar Ba beyin ben bu modeli Türk milleti için yazd m dedi i bu model bir çe it alg yöntemi ile milletin gündeminden uzak tutulmu tur fakat bu hep böyle kalacakta de ildir su eninde sonunda yolunu bulacakt r. Tekrar toplant ya dönecek olursak Rus devleti ile btp ars ndaki yap lan i birli i anla mas nda konu mac lar neler söylemediler ki Elena Afanasyeva Vladimrovna (Milletvekili ve Rusya Parlamentosu Sosyal Politika Duma Komisyon Ba kan ): Bu i birli i önderiniz M. Kemal Atatürk ün Yurtta sulh, cihanda sulh prensibini daha da güçlendirecek bir ad md r. Milli Ekonomi Modeli tezini ortaya koyan Prof. Dr. Ba a annelerin, çocuklar n ve fakirlerin sonuçlar n çözmeye öncelik verdi i için te ekkür ederim. Rus halk olarak huzurumuzu bu modele borçluyuz. Haydar Ba Hocam za ihtiyac m z var. Ne Mutlu Türküm Diyene. Hudyakov Roman vanoviç (LDP D ili kiler Genel Ba kan Yard mc s ve Milletvekili): Bu tarihi imza, halklar m z daha da yakla t racakt r. Vurgulamak isterim ki, ne Çar ne de Sovyetler Birli i döneminde Rusya, ABD ba ta olmak üzere bat l ülkeler gibi slam n içini bo altmam t r. Biz Haydar Ba n Sosyal Devlet Projelerini uyguluyoruz. Rusya da Müslümanlar için pek çok Cami in a ediliyor. Müslümanlar n inanç ve geleneklerine sayg gösteriliyor. Prof. Dr. Viladimir Lisiçkin (Rusya Parlamentosu Duma ktisat konseyi Ba kan ): Prof. Dr. Haydar Ba eskimi kapitalist ve komünist modellerin yerini alan bir ekonomi modeli, Milli Ekonomi Modelini ortaya koymu tur. Dünyam z n Haydar Ba Hocam z n sistemine ihtiyac var. Say n Ba K r m a davet ediyorum, orada Haydar Ba Üniversitesi açal m. MEM, husus en geli mekte olan ülkelerde, toplam nüfusu 3 milyar olan BRI- CS (Brezilya Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde kullan lmaktad r. Haydar Ba, bugün Peygamberlerin yapt n yap yor. Prof. Dr. Haydar BA çok say da eserinde slam daki Sünni ia ayr m n n yapay oldu unu tespit etmi tir. Onun eserlerinde slam âleminin birle mesi dü üncesi ortaya konulmaktad r. Haydar BA I Türkiye ye gelip her gördü ümde, ruhum bayram ediyor. Ne diyelim dünyan n gördü ü bu gerçekleri Türk milletininde görmesi dile iyle

17 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Rusya ve BTP aras ndaki birli i Protokolü ne anlama geliyor? 1. Ruslarla akademik anlamda ilk temas 2005 y l nda stanbul da yap lan 1. Uluslararas Milli Ekonomi Modeli sempozyumunda ba lam t. 27 ubat 2013 tarihinde Moskova da devlet Duma s nda ba layan resmi süreç, 14 Haziran 2014 de stanbul da yap lan resmi anla ma ile ikmal oldu. Tara ardan birisi Rus devleti, di eri Ba ms z Türkiye Partisi (BTP). Devlet Dumas erkân LDP heyeti ile BTP aras ndaki anla ma Rusya ba konsolosunun kat l m ile imzaland. * * * 2. Mutabakat metni töreninde yap lan konu malar i birli i protokolünü anlamam z aç s ndan çok önemliydi. Süreç esnas ndaki temel dü ünceler ve referanslar n alt çizildi. Rus delegasyonunun temel vurgular Türklük, slam, Haydar Ba hocam z n liderli i ve sosyal, siyasal ve ekonomik görü leri, Haydar Hocaya kendilerinin ve dünyan n ihtiyac oldu u ve birlikte olma arzular idi. Haydar Ba Bey ise konu mas nda süreci özetledi. Atatürk ün Yurta Sulh, Cihanda Sulh veciz ifadesinin Peygamber Efendimizin, Müslüman, elinden ve dilinden insanlar n fayda gördü ü insand r hadisiyle ayn anlam ta d n n alt n çizdi. Ruslar n Ne Mutlu Türküm Diyene sözüne vurgu yapmalar ve Rusya da slam a yapt klar hizmetleri anlatmalar, mazlum Müslüman topluluklara yapt klar muhaf zl k Rusya konusunda milletimizde olan ön yarg lar alt üst etti. Bütün bu ba ar lar Haydar Hocan n idi. * * * 3. Kar l kl imzalanan i birli i protokolü sosyal, siyasal, iktisadi konularda i birli ini içeriyor. Burada hayat n bütün ubeleri vard r. Gelen milletvekilleri Haydar Ba a ihtiyac m z var diyorlar. Burada sosyal olarak siyasal olarak ve iktisadi olarak var diyorlar. Rusya Duma s na gitti imizde birlikte Sibirya ya gidelim bize proje üretin diye talepte bulunmu lard. O günden sonra daha yo un olarak Milli Ekonomi Modelinden (MEM) kanunlar yapmaya ba lad lar. Özellikle MEM in sosyal politikalar n n yan nda para politikas ve milli paralarla d ticaret ba l klar n devreye koydular. Uygulamalardan elde ettikleri fayda onlar Haydar Hocaya daha çok yakla t rd. * * * 4. Rusya n n yüzde 66 s Müslümand r. Bu nüfus içinde hem ii hem de Sünni nüfus vard r. Arap Bahar benzeri bir iç sava n önüne geçmek için Haydar Ba hocan n dü üncelerine ihtiyac m z var diyorlar. Vladimir Lisiçkin konu mas nda Say n Haydar Ba hocam z hakk nda Sizi K r m a davet ediyoruz. Haydar Ba Üniversitesi kurmak istiyoruz dediler. Ezcümle, Haydar Hocan n sadece ekonomi modeline de il, onun sosyal ve siyasal yakla mlar na da ihtiyaçlar oldu unu ifade ediyorlar. Bir ii-sünni sava n n ç kmas n istemiyorlar. Biliyorlar ki slam co rafyas nda yanan ate Rusya y da etkileyecektir. * * * 5) mza töreninden sonra, Rusya Federasyonu nun devlet ni an Prof. Dr. Haydar Ba Bey e takdim edildi. Rus Devleti 2005 y l ndan beri Haydar Ba Bey i yak ndan takip ediyor. stanbul da yap lan Uluslararas Milli Ekonomi Modeli Kongresi ne kat lan Rus bilim ve siyaset insanlar daha sonraki bütün sempozyumlara kat ld gibi, belli periyotlarla ekipler halinde say n hocam z ziyaret ettiler; sürekli kir al veri lerinde bulundular. unun alt n çizmek gerekir: Henüz Haydar Ba hoca ve Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) TBMM ye girmeden, gücü Rusya taraf ndan kabul ediliyor. Bir de Haydar Ba ve partisinin Meclis te oldu u ve TBMM de grup kurdu u, hele iktidar oldu u zaman milletimiz ve insanl k bar için çözüm olacakt r. * * * 6) Dünya bar için Rus ve Türk halklar aras ndaki önyarg s z bir anla ma süreci ba lam t r. Bugüne kadar Rusya sürekli öcü, ateist ve i galci olarak gösterilmi tir. Rusya Türk dü man olarak gösterilmi tir. Oysa son tahlilde Rusya mazlum Müslümanlar n muhaf z olma yolundad r. Hadiseleri kendi ko ullar nda de- erlendirmek gerekir. te Suriye örne i ortada, i te emperyalist ülkelere kar Rusya n n ortaya koydu u mücadele ortadad r. Rus Duma heyeti bu mutabakat halklar aras ndaki dostlu un ba lang c olarak ifade etmektedir. Haydar Ba hocan n Duma daki ifadesinin ayn s n n Rus delegasyonun taraf ndan stanbul da ayn kelimeler ve güçlü bir vurgu ile ifade etmesi aradaki uyumu da özetliyordu: Ya as n Türk halk, ya as n Rus halk ; ya as n Türk-Rus halklar n n dostlu u. * * * 7) Burada temel soru u! Türk milleti i in neresinde, Türk devleti sürecin neresinde? Haydar Hoca bu konuda da tedbir alm. Parti ve kurumlar gelip modele sahip ç kmam olabilirler. Genel Ba kan oldu u BTP, Haydar Ba hocan n her biri tarihi ve stratejik öneme haiz olan aç l mlar n hepsini de iktidar etmek için gayret içindedir. Sosyal bar temin için Ehl-i Beyt e sahip ç k l yor. Milli Kahramanlar gündem edilerek milli birli in temini için gayret sarf edilmektedir. Gelirde adil da l m, tam istihdam ve ekonomideki sürekli büyümeyi temin etmek için Milli Ekonomi Modelini iktidar yapmak için çal - lmaktad r. Sosyal Devlet, Milli Devlet ve Milli Ekonomi Modeli nin uygulamas olup, imdiden bir hükümet politikas haline getirilmi tir. * * * 8) Bütün bu geli melerden sonra Türk milletinin ba n iki elinin aras na al p dü ünmesi gerekir. Rusya n n gördü ü, dünyan n gördüklerini milletimiz de art k görmelidir. Bir tarafta i galci ülkelere ta eronluk eden bir hükümet yap lanmas ile kar kar yay z. Kaybeden sürekli milletimiz olmaktad r. O halde milletimiz bütün bu geli melerden ders ç kartmal d r. Dünyan n güç ekseni kaymas ya ad günümüzde milletimizin huzuru ve devletimizin bekas için Türk milleti olarak bizim de Haydar Ba hocaya ihtiyac m z oldu unu sand kta ifade etmemiz laz m. Kilis te El Yap m Kürsüler Kilis te zamana direnen eski el yap m tahta kürsüler, ustalar n ellerinde ekillenmeye devam ediyor. Bir zamanlar evlerde ve kahvehaneler s kl kla kullan lan tahta kürsüler, Kilis te günlük hayat n içinde olmaya devam ediyor. Nostaljik görüntüsü ile herkesin dikkatini çeken tahta kürsülerin al c lar Kilis d ndan ehre gelen turistler olurken, ehir insan n n da bunlar kullanmaya devam etti i gözleniyor. Tahta has r i lemeli sandalyelerin, imdi Sabah Pazar nda Halepli ustan n elinden ç kmas garip bir tesadüf olarak kar m za ç karken, Kilis in eski sanatlar n n hala ya at ld n görmek insan mutlu ediyor. Has r i lemeli ve elde yap lan bu kürsülerin sat yat 15 TL olarak belirlenmi. Sade olanlar ise 10 TL den sat a sunuluyor.

18 18 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI YA AM Ahmet BENL O LU ESK K L S TE DÜ ÜN R TÜELLER K FENNÜS B R DEYYUS(DÖ ÜS) Anadolu nun hemen her ehrinde o ehre veya bölgeye has de imler atasözleri vard r. Biz de bu yaz m zda biraz argo olmakla beraber özünde espri kokan bir Kilis de imine ve bu de imin nereden geldi ine de inmek istedik. Bu de imi tek ba na anlatmak sa l kl olmayaca ndan eski Kilis teki dü- ün merasimlerinde neler yap l rm k sa anlatmakta fayda gördük. Biz ya m z itibari ile yeti mesek de; konuyu büyüklerden epey dinledik. Çok de il bundan yakla k yirmi-otuz y l öncesine kadar var olan, imdilerde ise tamamen unutulmu Kilis dü ün ritüellerini tekrar hat rlamak istedik. Bu ba lamda k sa bir derleme yapt k. Televizyonun e lence kültürümüzü bu denli istila etmedi i günlerde dü ünlerde çok farkl ve günler süren e lenceler tertip edilmi tir: Dü ünden en az 15 gün önce o lan evinde oturak e lenceleri tertip edilirmi ki bu oturak veya oturtma e lencelerine önceleri tra ad verilirmi. Erkek taraf dü ünden bir hafta öncesinde koyunlar keser, misa rlerini o lan evinin havu unda i toplayarak tad na doyum olmayan bir yemek ikram nda bulunurmu. Tabi gelen misa rlerde elleri bo gelmez gelirken yanlar nda mutlaka meyve çerez vs getirirlermi. Dü üne birkaç gün kala e lenceler s kla r k z evine çeyiz getirmeye gitmeden önce yine o lan evinde e lence hat safhaya ç karm. Bu e lencelere Abu Hattab no lu, Kör Engin, Cümbü Ali, Kör Cemil gibi çalg c lar getirtilirmi. Bu s rada k z evinde de k na gecesi tertip edilir. Buradaki e lenceye ise Kör Elif sesi ve çalg s yla renk katarm. Dü ün günü geldi inde ise ak am yeme ine kadar yenilir, içilir k z evine gidip gelin al n rm, tabi k z evinde biraz gözya ve matem havas bu da o zamanlar n farkl bir âdeti olsa gerek. ve k z evinin lambalar iyice k s l rm k z evinin ç ras gibi.. ve derin bir sessizlik olurmu ki. Bu sessizli i o lan evinin gelmesiyle beraber k z evinin kom ular n n ve k z evinin yak nlar n n havaya silah atmas bozarm. Burada anla lmas gereken k z evinin konu kom usunun ve yak nlar n n o lan evine bizim k z m z sahipsiz de il mesaj olsa gerek. Gelin baba evinden al n r dü ün alan na, o lan evine getirilir. Yats olunca güvey namaza götürülür. Namazdan sonra imam damada dua edermi. Camiden ç kan güvey ve iki yan nda iki samimi arkada eve gidinceye kadar sokak sokak gezerler. Gezerken birkaç ki ilik yine güveyin arkada lar veya bu i için tutulmu kimseler ilahiler methiyeler okuyup salavatlar getirilermi. Kararanl kta yollar n görmek ve daha ziyade dola an ekibin dü ün ekibi oldu u belli etmek için damad n iki yan ndaki arkada lar ellerine birer gaz lambas (fennüs)al rlarm. ki fennüs bir deyyus (dö üs)gezme i i de bittikten sonra misa- rler müsaade edene kadar e lence devam edermi. Bazen misa rler müsaade etmedi i için e lence birkaç gün devam eder damat ve gelin evlerine gidemezlermi. Havu : Eski Kilis evlerinin bahçe genellikle ta dö eli aç k çiçekli asmal bölümü Kaynak ki iler do umlu emekli memur Mehmet Ali BEN- L O LU do umlu esnaf Abdullah SAVA ÇIO LU do umlu Türk Dili ve Edebiyat ö retmeni Mahmut Dal Online Ya am Koçunuz brahim Be e Ekonomi ve Bilim Kurumlar m z Her zaman kulland m z, ya am m z n bir parças haline gelen, kimi için araç, kimi için amaç olan Türk Liras n n üzerindeki yaz lar pek dikkate almay z. Türk Liras n n üzerinde t pk kurulu kanunda yaz l oldu u gibi, TÜRK - YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI diye yazar. Oysa biz bunu al kanl kla Cumhuriyeti diye okuruz. te o har nin bulunmay çok anlam ifade eder. TÜRK YE CUMHUR - YET MERKEZ BANKASI, cumhurun, yani Türk halk n n özerk bir kurulu u olup, hiçbir kurum, kurulu un arka bahçesi de ildir, ba ms zd r. Hem içerde hem uluslar aras alanda güvenirli ini ve gücünü bu ba ms z yap s ndan alm t r. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A., TBMM de 14/1970 tarihinde, 1211 numaral kanunla kabul edilmi, say l Resmi gazetede, Türkiye de banknot ihrac imtiyaz na münhas ran sahip ve bu Kanunda yaz l görev ve yetkileri haiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas unvan alt nda anonim irket olarak bir banka kurulmu tur. Bankan n merkezi Ankara dad r. fadesi ile yay nlanm tüzel ki ili e sahip bir kurum idi. Geçmi zaman kullan yoruz, zira son y llarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n yap s siyasi sebeplerle de i tirilerek ba ms zl zedelendi. Hatta özerkli i ve ba ms zl tart l r hale geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n ba- ms zl tart lar hale gelirse, buna ilk olumsuz tepki uluslar aras ekonomi kurulu lar ndan gelir. Siyasi bask larla, atamalarla, rakamlar çarp tabilir, iç politikada bunu bir süre lehinize kullanabilirsiniz. Ancak uluslar aras camiada bu aleyhimize olur, ekonomimizde olumsuz etkileri görülür. Buna benzer bir ba ka uygulama da, 02/09/1993 tarihinde, say l resmi gazetede yay nlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye de tüm bilim alanlar ndaki ara t rmalar, bilimci ki ili ini ve ara t r c l zendirmek ve bu alanlarda eme i geçenleri onurland rmak; gençleri bilim ve ara t rma alan na yöneltmek; Türkiye deki bilimcilerin ve ara t r c lar n toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmas na çal mak; bilim ve ara t rma standartlar n n uluslar aras düzeye ç kar lmas na yard m etmek amac yla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan na ba l tüzel ki ili- e, bilimsel, idari ve mali özerkli e sahip TÜR- K YE B L MLER AKADEM S (k sa ad TÜBA) kurulmu tur, amac ile ifade edilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) de, 27 A ustos 2011 tarihinde ç kar lan Kanun Hükmünde Kararname ile üyelerinin say s n n, üçte biri Bakanlar Kurulu, üçte biri YÖK ve üçte biri de asli üyeler taraf ndan seçilmek üzere 150 den 300 e yükseltilerek, özerk bir kurum olmaktan ç kar lm ve siyasi iktidara ba l bir kurulu haline getirilmi ti. Bunun üzerine Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin bir k sm görevlerinden istifa etmi ti. Bu konuda da Türkiye, uluslararas bilim camias n n a r ele tirilerine muhatap olmu tu. Demokrasiden, hukuktan, gerçekçilikten uzakla arak ekonomiye ve bilime yön veremezsiniz! Zira bu kavramlar evrenseldir. Aksi halde, teknik bir konuda, uzmanl k gerektiren i kolunda çal mak üzere, her i i yapar m abi! diye müracaat eden ki i konumuna dü ersiniz

19 K L S POSTASI SA LIK N SAN - HAZ RAN Özel Meltem Hastanesi Saç Ekimi Merkezi Erkeklerde genellikle tepe ve al n k sm nda saç kökü kayb nedeniyle saçlarda seyreklik veya belirgin saçs zl k görülürken, ense bölgesinde iki kulak aras nda kalan bölgede saç dökülmesi olmamaktad r. Bayanlarda görülen saç kay plar n n ise hormonal de i iklikler, menapoz, kullan lan ilaçlar ve ya l l n sebep oldu u bilinmektedir. Modern t bb n h zla geli mesi ile son y llarda saç ekim yöntemleri ço alm t r. Merkezimizde deneyimli, uzman doktorumuz taraf ndan uygulanan?mikrogreft? yöntemi bunlardan biridir. Bu teknik ile di er yöntemlere göre çok daha do al ve ba ar l sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerin hastaya uygunlu u çok önemlidir. Saç ekim i lemi günlük aktiviteyi k s tlamayan bir i lemdir. Saç ekim i leminde mevcut saçlar kesilmemektedir. Hasta ekim yap lan bölgeye temas etmeyecek bol bir apka takarak i ine dönebilmektedir. Uygulamadan 48 saat sonra al n ve göz üstlerinde i lik ve morluklar olu- abilmekle birlikte, bu durum birkaç gün içinde kaybolmaktad r. Mikrogreft Yönetim Operasyon ba lamadan önce saç ekiminin yap laca bölgeler i aretlenir. Bu çizmler yap l rken saç ekilecek bölgenin naturel saç çizgilerine uygun olmas suni bir görünüm olu turmamas bak m ndan çok önemlidir. Saçl deri al nd ktan sonra bu bölge estetik bir diki yöntemi ile kapat l r. Olu acak kesi izi saçlar n içinde kald ndan hiçbir zaman görünür olmayacakt r. Ense bölgesinden ç kar lan doku parças?mikrogreft? yöntemiyle tek tek foliküllere ayr l r. Ç kart lan saçl deri 2-3 ki ilik bir uzman ekip taraf ndan bistüri ile 1?li,2?li,3?lü k l kökü ihtiva eden küçük gruplara ayr l r. Bu i lem çok incelikli ve çabuk yap lmas gereken bir i lemdir. Bu foliküller saçs z bölgeye aç lan kanallara yerle tirilir. Bu i lem s ras nda lokal anestezi uyguland ndan ac hissedilmez.bu saçlar kendi sa l kl saç n z oldu u için herhangi bir özel bak m gerektirmez,dökülmez. lem tamamland ktan hemen sonra hasta evine veya i ine dönebilir. Bu süre sonunda ekim yap lan bölge ve di er saçl bölgeler özel bir solüsyonla y kan r ve bu i lem her gün tekrar edilir. Nakledilen saçlar bir süre sonra dökülürler ve yeniden ç kmaya ba lamalar 2,5-3 ay gibi bir süre almaktad r. Yasal Uyar : Saç Ekimi ve Mikrogreft ile ilgili verilen bilgiler sadece size kir vermek amaçl d r. Uygulama öncesi tedavinizi planlayacak merkezimizden ve uzman doktorumuzdan ayr nt l olarak bilgi alman z uygundur Do a Yürüyü ü Düzenlendi Kilis 7 Aral k Üniversitesi nde ö renciler ve personelin de kat l m yla bir do a yürüyü ü yap ld. Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl Spor ube Müdürlü ün ce düzenlenen yürüyü, sa l kl ya am slogan yla gerçekle tirildi. Resul Osman Da na Trekking Üniversite Merkez Yerle kesinden ba layan ve çok say da ö renci ile personelin kat ld do a yürüyü ünde, Resul Osman Da n n en tepe noktas na kadar gidildi. Kat l mc lar n e siz Kilis ve Suriye Ovas manzaras na hayran kald do a yürüyü ü, üniversite giri kap s nda çekilen hat ra foto raf yla sona erdi.

20 20 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI SLAM RAMAZAN FIRSATLAR AYIDIR Y lda bir defa bize sunulan en önemli f rsat on bir ay n sultan Ramazan ay d r. Af ve ma retin s n rs z bir hâl ald, içinde bin aydan daha hay rl bir Kadir gecesini bar nd ran; iman ayakta tutan, ruhu temizleyen namaz n yo unlukla k l nd ; mal temizleyen zekât n bolca verildi i; nefsi temizleyen farz orucun tutuldu u, Ramazan ay biz kullara Allah taraf ndan sunulan en büyük ve en önemli f rsatt r. Öyleyse Ramazan ay na f rsatlar ay da denebilir. Tarihi f rsatlar bazen bir anl kt r, gelir geçer. Bazen de y lda bir defa da olsa tekrarlan r. Yüce Allah, bu sayede ola ki biz kullar n n aras nda geçmi te kaç rd f rsatlardan pi manl k duyup tekrar de erlendirmek isteyenler olabilir, ya da elde ettikleri f rsatlara bir yenisini ekleyerek cennetteki makam n yüceltir diye bu f rsatlar bizim menfaatimize bize sunar. u ayda eytanlar n zincire vurularak aldanman n en asgariye indirilmesi gibi bir de Allah n özel muamelesi vard r. Ayr ca bu ayda di er aylara nazaran verilen sevaplar n kar l nda da özel bir art, özel bir katsay uygulanmaktad r. Her ibadetin sevap kar l yaz c melekler taraf ndan bilinmesine ra men, oruç ibadetinin sevab n melekler dahi idrakten yoksundurlar. Onun için Yüce Allah, oruç tutan n amel defterine oruç tuttu diye yaz n emrini vermi tir. Dünyal k ad na baz sebeplerin arkas na s narak oruç tutmaktan mahrum kalmak asla yak k eyler de ildir. Burada kast m z oruç tutmak konusunda nefsine söz geçirmekte zorlanan kimselere nasihattir. Çünkü bu durumun ciddiyeti Hadis-i erifte, bizlere haber verilmi tir Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün y l boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavu amaz (Tirmizi) Mademki Ramazan ay f rsatlar ay d r. Kul olarak bizler de Ramazan ay na gereken önemi vermek zorunday z. Mademki Ramazan ay onbir ay n sultan d r. Bizlere dü en görev, sultana yak r i ler yapmakt r. unu asla akl m zdan ç kartmamal y z ki; bu sene Ramazan f rsat yakalayan hiç kimsenin, seneye ayn f rsat yakalamak ans n n varl n n garantisi yoktur. Ya Rabbi elde etti imiz Ramazan f rsat n de erlendirmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle Âmin TERAV H NAMAZLARINIZI HMAL ETMEY N Bildi iniz gibi Peygamber efendimiz Ramazan ay n n ba rahmet, ortas ma ret ve sonu cehennemden kurtulu tur. Buyurarak bizlere ikazlarda bulunmu tur. De erli okurlar m z, say l günler çabuk geçer. Her zaman ya an lan ayn durumdur. Geldi gelecek derken bir de bakars n z ki say l günler gelmi geçmi Bu arada her ramazan ikliminde meydana ç kan din haramileri sak n sizi teravih noktas nda aldatmas n. Bir yandan din haramileri bir yandan ne s ve eytan ikilisi sizi ramazan n rahmet ve bereketinden mahrum b rakmak için çe itli bahanelerin ba nda teravih konusunda sizi tembelli e sevk etmeye çal r. Bu konuda size baz ilahi uyar lar aktararak teravih konusunda aldanman za engel olmaya çal aca z: Resulullah (sav) Ramazanda mescitte gece bir namaz k ld. Sahabenin ço u da onunla birlikte o namaz k ld. kinci gece yine ayn namaz k ld. Bu kez O na tabi olarak ayn namaz k lan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hazreti Muhammed (sav) mescit e gitmedi. Oray dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (sav) ancak sabah olunca mescide ç kt ve cemaate öyle buyurdu: Sizin cemaatle teravih namaz n k lmaya ne kadar arzulu oldu unuzu görüyorum. Benim ç k p, size namaz k ld rmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size, teravih namaz n n farz olmas ndan korktu um için ç kmad m (Buharî, Teheccud, 57) Baz kimselerin ha fe alarak k lmakta ihmal davranmas na ra men vicdani bir muhasebe yap nca; iman ve izan sahipleri için Efendimizin bu davran nda, teravih k lmaya te vik oldu u i areti vard r. Hane lere göre, teravih namaz n n rekât say s Hz. Ömer (r.a) n uygulamas na dayan r. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî de halifeli inin son zamanlar nda teravih namaz n yirmi rekât

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı