Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR"

Transkript

1 lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S ralar U ur KEPEKÇ Milletle dalga m geçiyorsunuz? Sayfa 02 de Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL 12 DE Nejat TA KIN Kim O Vefat Eden Mehmet Zelzele, Dediler Sayfa 11 de Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Rusya ve BTP aras ndaki birli i Protokolü ne anlama geliyor? Sayfa 17 de Dr. Ali Bestami Kepekçi Allah Tevekkül Edenleri Sever Sayfa 21 de Selim Baytürkmen BU MZA ÇI IR AÇACAK BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Prof. Dr. Haydar Ba ki parti aras ndaki bu anla ma asl nda Rusya Devleti ile BTP nin anla mas d r dedi. Suriyeliler Çuvala S m yor Sayfa 05 de Alaaddin ÖZKAR Gurur Duydum Sayfa 16 da 04 TE 10 DA Av. Galip AKDA Mesele: Ad n koyamamak Sayfa 06 da KALDIRIMLAR GAL ALTINDA 10 DA K L S TE KURAKLIK DEVAM ED YOR AKPINAR METRUK B R YER OLUYOR 4 TE SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR MOD F YEL ARAÇLARA SIKI DENET M Emniyetin yapt aç klamada, modi yeli araçlara yönelik denetimlerin artt r ld ifade edildi 7 DE Ahmet BENL O LU Eski Kiliste Dü ün Ritüelleri Sayfa 18 de Behiye NEKÇ O LU nsanlar n karn n doyurmazsan olmaz Sayfa 07 de brahim BE E Ekonomi ve Bilim Kurumlar m z Sayfa 18 de

2 02 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL U ur Kepekçi Milletle dalga m geçiyorsunuz? Kim bu çocuklar? Türk siyaseti AB maceras na ç kt günden bu yana milletiyle adeta alay eder bir tav r sergilemektedir. Girmeye çal t klar toplulukla kir ve kültür fark n n oldu unu bildikleri halde, y llard r tek tara a k ilan edercesine kar l ks z bir a k u runa gelece imizle oynanmaktad rlar. Siyasilerimizin hali u iki atasözünü ça r t r yor: Biri aç tavuk kendini dar (m s r) ambar nda görürmü Di eri de kendi kendine gelin güveyi olmak AB üyeleri her f rsatta sizi almayaca z dedi i halde. Her eyden önemlisi Ba ms z Türkiye Partisi Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba n senelerdir savundu u bizi AB ye almazlar. Öngörüsü önümüzde durmas na ra men Say n Prof. Dr. Haydar Ba, AB nin Ortak Para Birimi Euro ya geçti ini ilan etti i 2000 senesinde Euro ya geçi in ak am nda Berlin de bu durum AB de sonun ba lang c d r diyerek, AB da lmaya mahkûmdur. 15 sene içinde da lacakt r öngörüsünde bulunmu tu. Ben ahsen bu öngörülere ra men, bizdeki aymazlar n hala AB ye girme hesaplar yap yor olmas n n yorumunu yapmakta zorlan yorum. AB ye üye devletler içindeki AB kar t muhalefet ba ar üstüne ba ar kazan yor. Euro dan vazgeçilmesini savunuyor. AB nin da lma sürecine do ru süratle gitti ini görüyoruz. Buna ra men hala AB Bakan Mevlüt Çavu o lu yeni eylem planlar n n ba lat laca n savunuyor. Türkiye nin AB sürecine ivme kazand rmak istediklerini belirtiyor y l n n Avrupa Birli i y l olmas için her türlü çabay sarf ediyoruz y l na hem diplomatik atakla hem de reformlarla ba lad k. Diyor. AB yi savunan siyasiler ya ak l tutulmas ya- amakta ya da milletle dalga geçmektedirler. nsan öyle bir dü ünüyor: Ak ll bir yat r mc hiçbir zaman riskli bölgeye yat r m, yerle im ve ya am alanlar yapmaz. AB ye gelince, en riskli olan bu bölgeye Türk milletinin gelece ini in a etmeye kalk yorlar. AB sevdal s siyasilere sormak gerekiyor: Gözünüz görmüyor mu? AB bat yor, üye ülkelerde bile ayk r sesler yükseliyor. Euro dan vazgeçmeye haz rlan yor. Siz hala AB AB diye say kl yorsunuz. AB sevdas yla ak l tutulmas ya ayan siyasilere, millet olarak seçim sand klar nda güçlü bir amar atmak zaman geldi, geçti bile. Gerek sivil toplum örgütleri, gerek milletimiz AB konusunda gerçe i bir an önce görmeli ve hukuki yollarla hükümete gereken dersi vermelidir. Aksi halde millet olarak deprem riski ta yan bölgede yok olmaya mahkûm olaca z. Kilis i cadde ve sokak demeden s rtlar ndaki çuvallarla dola an bu çocuklar ne yap yor Onlar için sabah n erken bir saati veya gece karanl hiç fark etmiyor. Gruplar halinde gezen bu çocuklar çöpleri kar t rarak toplad klar at k maddeleri satmak veya ailelerine götürmek ile mükelle er! Ne yaz k ki say lar n n azalmas umulurken gün geçtikçe art yor. Bu çocuklar görmek için çok k sa bir Kilis turu yap p, çevrenize özellikle çöp konteyn rlar na biraz daha dikkatli bakman z yeterli oluyor. Genellikle kenar mahallede ya ayan fakir ailelerin bu çocuklar na art k Kilis in bir gerçe- i haline dönü en Suriyelilerin çocuklar da eklendi. Konu tuklar n anlayamad n z bu çocuklar, yapt klar i in pisli ine inat ne eyle karde ve arkada lar ile kendilerine yüklenen bu görevi yerine getiriyorlar. Kilis te Arapça Yol Tari eri Kilis te yakla k 2-3 y ld r ya amaya devam eden Suriyelilerin ehre giderek adepte olmaya ba lad Arapça yol tari erinden anla l yor. Kentte ciddi bir nüfus yo unlu una sahip olan Suriyelilerin ehir ya am na etkileri her geçen gün daha da fazla hissedilirken, duvarlara yaz lan yaz lar herkesin dikkatini çekiyor. Resimde yer alan yaz da bir yeri tarif eden ve ok i areti ile de yönü gösteren bu duvar yaz s Suriyelilerin Kilis ile ne kadar iç içe geçti inin somut bir göstergesi olarak kar m za ç k yor. Kilis te ya ayan vatanda lar, sava- n meydana getirdi i bu dram kabul ederken, Suriyeliler ile bu denli iç içe olmaktan pek de memnun olmad klar n aç k bir ekilde ifade ediyorlar. Kilis te say lar neredeyse 100 bine yakla an Suriyeli nüfusun Ne zaman gidecekler? sorusunun cevab n herkes merak ediyor.

3 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Kilis Ya an labilir Bir ehir Mi? Kilis Geceleri Ya yor Editörden I Memleket olgusu, do du unuz ehre kar duydu unuz sevgi ve özlem, kolay kaybolmayan duygular olmas na kar n, Kilis e özünden ba l insanlar n ba ka bir ehre göç etmeyi dü ünecek hale gelmesi Kilis in Ya an labilir Bir ehir olmaktan ç kt n n resmidir. Ne yaz k ki Kilis, belli bir sistem ve kurallar n i lemedi i bir ehir statüsünden kurtulamad y llard r. Zaten mevcut olan sorunlar n üstüne biriken di er etkenler problemlerin daha da büyüyüp çekilmez bir hale dönü mesine neden oldu. Kilislilerin genel olarak ikayetlerinin bu denli artmas, ehirden duyduklar rahats zl klar kolay bir ekilde ifade eder hale gelmeleri, bu birikimin in lak etmesinden kaynaklanmaktad r. Son y llardaki Suriyelilerin Kilis teki varl bu patlaman n tilini ate leyen unsur olarak kar m za ç karken, vatanda lar n makul ve kabul edilebilir isteklerinin göz ard edilmesi, Kilislilerin Memleketim olgusunun giderek zay amas na ve Art k bu ehirden gitmemiz laz m dü üncesinin olu mas na sebeptir. Sadece Suriyelilerin ehirdeki varl haricinde Kilis in hemen her aç dan ihmalinin bir sonucu olarak kar m za ç kan bu durumda, insanlar birçok eyden duyduklar rahats zl klar aç k bir ekilde ifade ediyorlar. Huzur ve refah içerisinde ya amak istedikleri ehirde, geceleyin güven içinde akrabalar n ziyaret etmek isteyen Kilisliler, u sokaktan kim ç kacak? endi esi ta mad klar bir ehir talep ediyorlar. Yolda yürürken hep tan d k ve akrabalar n görmeye al k n olan Kilislilerin, kö eyi dönünce önlerine ç kan farkl bir dil konu an farkl giyinen iri yar 3-5 gençten ürkmesi kadar do al bir ey yoktur. Do al olmayan bunun olmad n söylemek ve Suriyeliler ile Kilis te hiçbir sorunumuz yoktur demek suretiyle sorunun üstünü örtmektir. Suriyelilerin Kilis e yerle mesi asl nda ehircilik aç s ndan ihmal edilen baz hizmetlerin daha görünür hale gelmesine neden olmu tur. Bir anda nüfusu artan bir ehirdeki eksiklikler art k insanlar n daha çok dikkatini çekerken, duyduklar rahats zl k da artmaktad r. Bu nedenledir ki Kilisliler, do duklar ehirden gitme dü üncesini bir ikayet arac olarak kullanmaktad r. Art k Kilislilerin ikayetini duyman n vakti gelip geçmektedir! Sakin bir kent görünümünü çoktan mazide b rakan Kilis, art k geceleri de ya ayan bir ehir haline dönü tü. Neredeyse nüfusu kadar Suriyeliyi bar nd ran Kilis te, gündüzleri cadde ve sokaklar adeta insan seline maruz kal rken, geceleri de özellikle ana caddelerin kalabal k oldu u gözleniyor. Suriyeli vatanda lar n genelde geceleri d - ar ya ç kt klar gözlenen Kilis, eski sakinli ini kaybetmi gibi gözüküyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde birçok i yerinin gece geç saatlere Hal Sektöründe Kilisliler Lider! kadar aç k kald dikkat çekerken, genelde insanlar n tatl ve dondurma gibi yiyecekleri daha fazla tüketti i gözleniyor. Bir anda nüfusunun ikiye katland Kilis daha kalabal k bir kentte dönü ürken, bu art n meydana getirdi i, tra k, bar nma ve i sizlik gibi problemlerle bo u mak zorunda kal yor. Vali Taps z, Gaziantep hal sektörünün %60 n ise Kilisli hem- erilerimiz taraf ndan kurulan irketler olu turuyor dedi Kilis Valisi Süleyman Taps z, Gaziantep Ticaret Odas, Güneydo u Anadolu Hal hracatç lar Birli i ve Gaziantep Hal c lar Odas i birli inde Hannover FairsTurkey taraf ndan düzenlenen, Domotex Gaziantep Makine Hal Fuar n ziyaret etti. Gaziantep Hal hracatç lar Birlik Ba kan Selahattin Kaplan ve GTO Ba kan Eyüp Bart k'la birlikte Fuar ziyaret eden Vali Süleyman Taps z, dünyan n hal s n n Gaziantep te üretildi- ini belirterek, Gaziantep te y ll k 350 milyon m2 hal üretimi yap l yor. Türkiye'de üretilen hal n n %85'i Gaziantep'te üretiliyor. Gaziantep hal sektörünün %60' n ise Kilisli hem erilerimiz taraf ndan kurulan irketler olu turuyor dedi.

4 04 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL VEFAT ARAMIZDAN AYRILANLAR Kilis te Hurda Arabalar Ço al yor MAYIS 2014 AY E AYTEN BANO LU, RA FE AKBAL, MET N Ç T- FÇ LER, MEHMET BA TÜRK, AHMET ÇIKIMO LU, ÖKKE KURTARAN, MEHMET ZELZELE, NAZM - YE HAMDEM RC, MEHMET DURAN ÖZKÖSELER, HANNAN CULHAO LU, ER F ÖZÇUBUKTAR, HACI DURMU DEBBE O LU, RAH ME YILDIZ, MERYEM KUTLU, SÜLEYMAN GESO LU, ZZETT N ÇAKAL, HASAN TEK N, ZÖHRE ÖZT RYAK, KEMAL Ç MEN, BRAH M HAL L TAVUKÇU, VEC HE VATAN, GÜLAY BATMAZ, MEHMET GÖZÜKIZIL, SAB HA CANARS- LAN, ZENNUP TOSYALI, AR F DE ERL, REMZ YE TOSYALI, MAKBULE CANNACAR, FATMA KARTAL, ABDULLAH YANANLAR, ÜKRÜ CER TL O LU, MEHMET POLAT, SÜLEYMAN ARKBAY, MEHMET GÜLSEREN, MÜZEYYEN AH N, DURSUN KADO, ÜKR YE ATO, MET N KURT, SILA TÖRER, AL ATE - YILMAZ, NAZM YE ÇAY GESO LU, VOLKAN YET M, MEHMET SEYREKO LU, GÜLENDAM GÖKDEM R. N SAN 2014 HAYR YE ZORLUO LU, MUSTAFA KOTO, MUHAM- MED MUSTAFA FAKIO LU, EL F ODUNCU, HACI MEHMET DEL, FATMA BAYINDIR, FATMA ÇET N, MEHMET AL DO ANYILMAZ, DERYA YALÇIN, HAN- NAN BOZKIR, F DAN HAPPAN, EL F ÇOLAKO LU, VAKIF MUTLUER, AHMET OTUZB RO LU, PER HAN K L SL O LU, ZEL HA CER TL O LU, HAM TCAN ARSLAN, HACI K FAYET KARADA, HAM T CANARS- LAN, SAL H YILMAZ, HAL L ALKAN, HACI U UR DAL- KILIÇ, HORO SERVET, MEHMET TOMA, HÜSEY N POLATDEM R, MET N D NÇO UZ, NAC YE TÜRK- MEN, VAKIF UÇMAK, AHMET KANLI, AHMET TÜR- KO LU, AL KOVACI, ZEYNEP DA LI, LÜTFÜ DABA- NIUZUN, AL BAYAR, HAYR YE ZENC RC, ZERRUH DOKUZLUO LU, HACI AK F TUTO LU, ZEYNEP YA- SEM N, K RAZ YILDIZ, HAL L ERTÜRK, NAZ FE KÖF- TEC, FATMA AHMETO LU, CENG Z D LBER, REM- Z YE SADAKAO LU, MEHMET BAY, MEHMET HA M GÜL, HACI ADEV YE ÇALI IR, KER ME KILINÇ, AB- DUL KEYYAL, ABDULLAH ZIKKIM, AY E KAFAFO LU. Kilis te son zamanlarda muhtelif yerlerde bulunan ve hurdaya dönmü araçlar dikkat çekiyor. Say lar günden güne artan bu arabalar görüntü ve çevre kirlili i olu tururken, vatanda lar özellikle sokakta oynayan çocuklar için bu tür arabalar n tehlikeli oldu unu dile getiriyorlar. Bo arazilere b rak lan bu tür hurda araçlar n kald r lmas gerekti ini savunan vatanda lar, yetkililerden bu konu hakk nda icraat beklediklerini dile getiriyorlar. Kilis te Kald r mlar gal Alt nda! MART 2014 F L Z KAFAF, MUSTAFA YEN C, FATMA KAYATÜRK, SMA L ÖZKAN, MEHMET AL KURTA AO LU, MEH- MET KURT, YÜKSEL ÖZMERT, DÖNE TÜRKO LU, MÜZEYYEN AKTÜRK, SABR YE YILMAZ, EM NE DAMA, HÜSEY N ATTAR, HAT CE AKTA, ÖZGEN MERC MEK, ÖMER NAB MÜLH M, OKYAR NAB MÜLH M, KEVSER MÜLH M, AY E D LEK MÜLH M, NURAY GÜNGÖR, MEVLÜDE BELL TÜRK, AL MA- H R PAYAM, KARABACAK OSMAN, FER DE ÖLMEZ, ZEKER YE ÇOBANO LU, EM NE BADEL, RAMAZAN ÜNAL, AL YED L O LU, REMZ YE UNCU, ÜKRÜ GÜLTEK N, ABD KARAGED K, AL YE ÖKSÜZO LU, ÖKKE KORKUT, HACI SEYFETT N AL S NANO - LU, ZEYNEP ZÜBEYDE AKAN, ÖZLEM POLATKIRAN, NEZ R YALÇINKAYA, EM NE KARAMANLIO LU, ER- TU RUL KAYACAN, EM NE ERDO AN, ABDULKA- D R KAMBER, HARUN KARADA, ABDO GÖLÇ CE, MEHMET N YAZ ATO, TEYF K A ICIO LU, NECMET- T N KOCAPINAR, AHMET GERM, K FAYET DEM R, AYSEL PEKÇ O LU, AY E AKKURT, BEH YE HAN- ÇER, AL YE ÖKSÜZO LU, AL DEM R. Kilis te kald r m giri lerine konulan arabalar ile kald r ma park edilen motosikletler yüzünden yayalar n yürümekte zorland dikkat çekiyor. Nüfusun bir anda ikiye katland Kilis te cadde ve sokaklardaki insan yo unlu u da bu art ile do ru orant l olarak yükselirken, kald r mlar n geni letilmesine ra men baz noktalarda özellikle yayalar aç s ndan sorunlar meydana geldi i gözleniyor. Yürürken normal olarak kald r m kullanmak isteyen vatanda lar araba ve motosiklet engeli ile kar la t klar n dile getirerek, insanlar n bu konuda biraz daha sayg l ve dü ünceli olmas n beklediklerini ifade ediyorlar. Sürücüler ise hala kesin bir çözüme kavu turulamayan park sorunu nedeniyle araçlar n koyacak yer bulamad klar n söylerken, yetkililerin araç park alanlar olu turmas n n zorunlu oldu una vurgu yap yorlar.

5 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Meltemli Ö rencinin Büyük Ba ar s Selim BAYTÜRKMEN Suriyeliler Çuvala S m yor Kilis in üstüne bir m zrak gibi f rlat lan ve ehrin mozai ini yaralayan Suriyeliler art k çuvala s m yor. Son günlerde Suriyeliler ile yerli halk aras nda ya anan baz asayi olaylar bu durumun vahametine k tutarken, sorunun çözümsüz bir ekilde y llard r devam, en ba ta Kilis halk n hayal k r kl na u rat yor. Kilis Özel Meltem Koleji ö rencilerinden Berat O ulcan Canseven 52 bin ki inin girdi i Harp Okulu s nav n dereceye girerek kazand. Kilis Özel Meltem Koleji ö rencisi Berat O ulcan Canseven 52 bin ki inin girdi i Hava Kuvvetleri Komutanl Harp Okulu s nav n, ilk 4 bine girme ba ar s gösterek kazand. Hava Kuvvetleri Komutanl Harp Okulu Hava, Deniz, Kara ve Bando bölümlerinin hepsine birden girmeye hak kazanan Kilis Özel Meltem Koleji ö rencisi Berat O ulcan Canseven bu mutlulu unu ailesi ve ö retmenleri ile payla- Hediyelik E ya Sektörü Büyüyor rken, ilk tercihinin Bursa I klar Askeri Hava Lisesi oldu unu söyledi. Kilis Özel Meltem Koleji nin ba ar s nda önemli bir pay oldu unu dile getiren Berat O ulcan Canseven, hede nin Ankara Hava Harp Okulu nu bitirerek Pilot Te men olarak Türk Silahl Kuvvetlerine hizmet etmek oldu unu aç klad. Bir zamanlar teknolojik ürünlerin sat ld Kilis teki pasajlarda art k, hediyelik e ya satan i yerleri bulunuyor. Özellikle bayanlar ba ta olmak üzere, Kilis i ziyaret eden yerli ve yabanc turistlerin daha çok ilgisini çeken bu tür dükkanlar neredeyse haftan n 7 günü hizmet veriyor. Her bütçeye uygun e yalar n bulundu u hediyelik e ya ma azalar nda Kilis e özgü baz e yalar n da sat ld gözleniyor. Eskiden walkman, radyo, saat gibi elektronik ürünler satan i yerlerinin bulundu u pasajlar, çoktan kimlik de i tirmi gibi gözüküyor. Suriyelilerin Kilis te kalma süresi uzad kça sorunlar n da giderek büyüdü ü gözleniyor. Suriyelilerin ilk Kilis e geli lerinde Muhacir-Ensar krini savunarak onlara kucak açan, evlerini veren, yard m eden vatanda lar dahi, Suriyelilerin ehirdeki varl ndan rahats z olduklar n ifade etmekten çekinmiyorlar. ehir halk ndaki rahats zl k o kadar ciddi boyutlara ula m ki, Art k Kilis ten gitmek istiyorum diyenlerin say s gün geçtikçe art yor. in ba nda Sava f rsata döndürmek kriyle maddi ç kar elde etmek dü- üncesi ile Suriyelilerin Kilis e ak n etmesini ho kar layan insanlar n hayalleri de, Suriyelilerin i yeri açmas ve para kazan p pastadan dilim koparmas ile birlikte sona erdi. Art k Kilis te iki ekonomik çark bulunuyor. ehir merkezinde ya ayan ve say lar n n çoktan 150 bin band na yakla t Suriyeliler kendi ekonomilerini olu turdu. Suriyelilerin i letti i özellikle g da ve yemek sektörüne hitap eden i yerleri Suriyelilerin ak n na u rarken, baz i letmelerden Kilislilerin de al -veri yapmaya ba lad klar gözleniyor. Bu durum normal olarak Kilis esnaf n n Suriyelilerden umdu u kazanc elde etmesine büyük bir engel te kil ederken, b rak n yeni mü teri kazanmay haz rdakini de kaybetme riski ile kar kar ya kal yorlar. in ekonomik yönü bu ekilde olu urken ehir merkezinde ya am, içinden ç k lmaz bir hale bürünmeye devam ediyor. Tra k, kalabal k, ev kira art lar herkesin bilgisi dahilinde olan sorunlar olarak ön plana ç karken, ehrin demogra k yap s n n ciddi bir dezenformasyona u rad gözlemleniyor. Kilis te ya ayan Suriyeliler konusunda bugüne kadar bir proje üretilmemesi, Suriyelilerin ehir yap s na kayna mas n çabukla t r yor. Sava n sona ermesi durumunda bile ülkelerine dönmeyeceklerini ifade eden Suriyeli ki i say s gün geçtikçe art yor. Kilis halk nda Suriyelilerin buradan hiç gitmeyece ini kri çoktan olu urken, sorunun çözümü noktas nda da fazla bir umut sahibi olmad klar n gözleniyor. Bir s n r kenti olman n faydas ndan çok hep zarar n gören, Ç kmaz Sokak yaftas ndan bir türlü kurtulamayan, güzellikleri ve sahip oldu u de erlerin hep ikinci planda kald Kilis, korkunç bir bedel ödüyor.

6 06 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL En yi Kilis Keçisi Seçildi l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü taraf ndan bu y l 2. si düzenlenen En yi Kilis Keçisi Yar mas etkinli ine ölen havas nda yap ld. Tarihi Ravanda Kalesi nde düzenlenen yar maya Kilis te bulunan 90 keçi yeti tiricisi kat l rken, yar mada jüri üyeleri akademisyenlerden olu tu. Keçi sahiplerinin keçilerini jüri üyelerine be endirmek için keçilerini süsledikleri görüldü. Vali Süleyman Taps z, Polateli ilçesine ba l Belenözü köyünde bulunan Ravanda Kalesi nde düzenlenen yar ma sonras nda yapt aç klamada, düzenlenen yar mada çiftçilerin ve yeti tiricilerin yar maya olan ilgi ve alakalar n n yüksek olmas n n sevindirici oldu unu belirterek, Hem Tar m Bakanl hem pek Yolu Kalk nma Ajans ve GAP idaresinden hayvanc l k noktas nda birçok projeye destek veriliyor. Her geçen gün Kilis te özellikle keçi yeti tiricili i yap lan çiftliklerde art oldu unu görüyoruz. Çiftliklerin küçük olmas s k nt s n ya yoruz. Büyük ölçekte çiftlikler kurdu umuz taktirde hem verim art olacak hem de daha iyi tan t m yapma imkan bulaca z. Böylece çiftçilerimiz daha çok kazanacakt r '' dedi. Konu malar n ard ndan Kilisli Sanatç Mehmet Yakar konser verdi. Konserde, ölene kat lanlar n e lenerek halay çekti i görüldü. Yemek ikram n n ard ndan akademisyenlerin bulundu u jüri, yar maya kat lan keçileri de erlendirdi. Yeti tiriciler, jürinin önünden yürüttükleri keçilerinden süt sa d. Yap lan de erlendirmede Ali pek'e ait keçi birinci, Bilal Do an' n yeti tirdi i keçi ikinci, Ökke Do any lmaz' n keçisi üçüncü, Mehmet Elibal' n keçisi ise dördüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Vali Süleyman Taps z, Belediye Ba kan Hasan Kara ve protokol üyeleri taraf ndan verildi. TÜRKiYE NiN ViZYONU Uydu frekans Türksat 3A Vertical (Dikey) FEC : 5/6 Av. Galip AKDA Ad n Koyamamak Bir hangemedir al p ba n gidiyor. Beddualar, paralel devlet, çete derken herkes durdu u ya da durmad yere göre olaylar hakk nda yorumlar yap yor. Özellikle bas n yay n organlar nda boy gösterenler meselenin u an ile ilgililer ve konu mac lar n ço u olan ya da olmayan eylerin ad n net olarak koymaktan uzaktalar. Meselenin ad n koymak ve gündemi olu turan her bir haberin bilginin, demecin, eylemin, eylemsizli in geçmi ini irdelemekten, geçmi i irdelerken gelecekte meydana gelebilecekleri izah etmekten beri durumdalar. Meselenin tam olarak ad n koyabilmenin kolay bir ey oldu unu sanmay n. Bu ba l ba na engin bir öngörü, ayn zamanda çok netlik isteyen bir derinlik ayn zamanda sa lam bir muhakeme gücünü ve bütün bunlara ba l olarak Ülkemiz, özellikle Türk Milleti menfaatine siyaset üretebilmeyi gerekli k lar. Bu sayd m özelliklerin kah r ekseriyette; gazetecilerde, siyasilerde, parti genel ba kanlar nda, belediye ba kan adaylar nda olmas n beklemek biraz beyhude bekleyi tir. Âmâ en az ndan topluma yön verme durumunda olan insanlar n tamam nda olmas elzem olan bir husustur. E er toplumun ön plan nda olan insanlarda bu hasletlerin olmamas i te gelecek için tehlikeli olan budur. Çünkü takip edilen örnek al nan insanlar n yapt klar hatalar topluma bumerang etkisi yapmaktad r. Demem o ki: u anda Devlet arenas nda olan ey nedir? Olan olaylar n evveliyat ne zamana kadar geriye gider? Planlay c lar kimlerdir? Elde edilmek istenen gaye nedir? Olaylar tam bir do ru analiz ile okuyabilmek için hangi bak aç s na sahip olmak gerekir? En önemlisi yap lmas gerekenler nelerdir? Birinci sorudan ba larsak Olay n devlet cenah nda olan Ba bakan Tayyip Erdo an n itiraf ile: Devlet ayg t n n yönetimini iyi bir ekilde okuyamad n gösteriyor. Bunun da en büyük nedeni ba bakan n yenilmez egosudur. Ba bakan n egosu onu olaylara ku bak olarak bakabilmesini engellemi tir. Sokratesin Bir ey biliyorum o da hiçbir ey bilmedi imdir. kaidesini ba bakan n kendisi unuttu u gibi ona hat rlatan da olmam, dan manlar n n hiçbiri de ba bakana stanbul Belediyesini de il de Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetti ini an msatmad lar. Bir söz yola sokar bir söz yoldan ç kar r derler. Devlet arenas nda olan eyin paralel yap ya ba bakan n tabiri ile çeteye bakan yönü ise tam bir muamma. Cemaat denilen yap n n dünya görü ü, ise varl n devlete tersten bak na borçlu. Onlara göre devlet yava yava, sessizce ve de kap dan de il de tünel kaz larak içine girilmesi gereken bir bina. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve felsefesi ile bir türlü bar mad lar. Sahip olduklar Protestan slamiyet anlay onlar makyavelist tarzda ya amaya itti. Fetullah Gülen in gerekirse bir milyon kazanmak için milyarlar harcayacaks n anlay her eyde hâkim. Atatürk e Süfyani(k yamete yak n deccalin yard mc l n üstlenen ki i) olarak bak, eve tünel kazarak girebilmek için yabanc ülkelerin gizli servisleri ile dirsek temas nda olman n kri me ruiyetini sa lamaktad r. Bir o kadar televizyon kanallar nda böyle bir yorum görmü olmazs n z. Çünkü onlarda bu hangeme üzerinden Ülkemize biçilen toplum mühendisli inin enstrümanlar olmaktad rlar. Yolsuzluk dosyas nda ayakkab kutular, savc n n üphelilere tavr, replay yap larak devaml surette gözümüzün içine sokularak toplum formatlanmaktad r

7 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Kilis te Modi yeli Araçlara S k Denetim Behiye NEKÇ O LU nsanlar n karn n doyurmazsan olmaz Kilis Emniyet Müdürlü ü taraf ndan yap lan aç klamada, modi yeli araçlara yönelik denetimlerin artt r ld ifade edildi. Kilis genelinde tra k ekipleri taraf ndan, modi yeli araç ve motosikletlere yönelik yap lan denetim ve kontrollerde; baz araç sahiplerinin araçlar n n silindir, egzoz ve d aksamlar nda teknik de i ikliklere giderek gürültü yapt klar tespit edilirken, çevreyi rahats z eden ve çe- itli sebeplerle araçlar n d aksamlar nda yapt klar de i ikliklerle di er araç sürücülerinin ve yayalar n tra k güvenli ini tehlikeye dü üren sürücülere ceza yaz ld. Yap lan aç klamada; modi yeli ve plakas z arazi tipi araçlarla ilgili olarak 2014 y l ilk be ay içerisinde yap lan kontrol ve denetimlerde; kusuru bulunan 54 adet araç ve motosiklet tra k ekipleri taraf ndan yakaland ve 2918 Say l Karayollar Tra k Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden gerekli cezai i lem uygulan p, baz araçlar n tra kten men edildi i ifade edildi. Türkiye nin Beyaz Ekran Dervi in birine sormu lar: iman n nas l? dervi cevap vermi, karn m aç. Tekrar sormu lar: dervi iman n nas l? dervi yine cevap vermi, karn m aç. Soruyu her sordu unda ayn cevab alan adam, sorunun cevab n almak için dervi in karn n doyurmu. Sonra tekrar ayn soruyu sormu : dervi iman n nas l? dervi cevap vermi tamam imdi dinimde iman mda yerinde. Günümüzde var olan, bütün sorunlar n sebebi, milletin milli ve manevi de erlerini, unutmas ndan ve bu de erlerden yoksul kalmas ndan kaynaklanmaktad r. ah s olarak soruldu unda birço umuz, hem milliyetçi izdir, hem de dindar. Kendimizi bu konuda noksan görmeyiz. Fakat toplumu bir bütün olarak ele ald m z zaman, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ses ç karmay p, milli ve manevi de erlerimize yönelik tehditlere göz yumuyoruz. te buda bizim, bu de erlere olan inanc m zdaki eksikli i gösterir. Bu konuda halk hep suçlarcas na bir tav rla, sözüm ona artistlik yapan ve kendini bu de erlerin her hangi birinde yada bir kaç nda önde gören, ah slar n aksine ben halka hak veriyorum. Çünkü halk ekmek paras n n pe inde, çünkü halk ya am mücadelesinde. Adam n derdi davas, çocu unun karn n doyurmak olmu. Ülkesi üzerinde oynanan oyunlar nas l görsün ki? Ülke bölünmü vatan topraklar parçalanm ona ne? Bunu dü ünemez, bunun içinde mücadele veremez! O her gününü, ya amak için mücadele vererek geçiriyor zaten. Sabahtan ak ama kadar rgatl k, hamall k yap yor, belki iki kuru kazan r m diye. Beklide da a ç k yor, para kar l nda! Evet, söylendi inde, olur mu ya! Din, iman, vatan mukaddestir, para için da a ç k l r m? diye içimizden geçirebiliriz. Kabul etmeyiz. Ben asla böyle bir ey yapmam deriz. Ama evde çocuklar n n aç, sa l klar n n elveri siz, morallerinin bozuk oldu unu dü ünürsek, insan n bu zay f an nda kand r lmas n n ne kadar kolay oldu unu anlar z. Ben böyle bir ihaneti yapmam, sizde yapmazs n z! Fakat karn n doyurmak için, h rs zl k yapan, da a ç kan, insanlar n vebalini kim ödeyecek? Evet, hatal d r ve ihanet içindedir ama onu bu artlara itenler ne olacak? Ya da öyle bir soru yöneltelim; bu insanlar bu durumdan nas l kurtulacak? Postta oturup, camilerde fetva verip ya da onlar umreye göndererek bu i olmaz! Ekonominin olmad yerde hiçbir güç sa lam hareket edemez. Sen önce i kap s vereceksin, o adam aç kalmaktan kurtulacak, sonra ona vatan ve imandan bahsedebilirsin. te bu sebeple, hem milli, hem de manevi de erlerimizin yükselmesi için milli ekonomi modelinin uygulanmas artt r. Ve da daki terörist, posttaki hoca(!), dükkândaki esnaf amca, kamuda ki memur, maratondaki ö renci, milliyetçi, Atatürkçü, sa c - solcu her kim varsa, hangi dü üncede hangi durumda oldu u önemli de il, hepimizin kurtulu u bu modelde.

8 08 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI KÜLTÜR SANAT Alaeddin Yava ça Müzesi çin lk Ad m At ld Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Kilis te bulunan evi Kilis Valisi Süleyman Taps z n giri imleri ile Prof. Dr. Alaeddin Yava ça Müzesi olarak kullan lmas için ilk ad mlar at ld. Ça layan Kona nda ( u anda restorasyonu tamamlanarak Merkez ÇATOM Binas olarak kullan l yor) Vali Süleyman Taps z ve Prof. Dr. Alaeddin Yava ça birlikte kahvalt yaparak bir süre sohbet etti. Kahvalt n n ard ndan müjdeyi veren Vali Süleyman Taps z, Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Türkiye nin en ünlü Türk Musikisi Bestekâr oldu unu belirterek Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n evi u anda Yoksullara Yard m Vakf n n (YOYAV) Kilis ube binas olarak kullan lmaktad r. Biz buray müze haline getirmek istiyoruz. YOYAV Genel Ba kan m z Prof. Dr. brahim Ate ve YOYAV Kilis ubesi Ba kan Muzaffer Patlako lu ile görü melerimizi yapt k kendileri de Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n Kilis te bulunan evinin müzeye çevrilmesinin iyi olaca görü ünde hem kirler dedi. Ayr ca Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n çe itli dallarda alm oldu u 200 ü a k n ödülün yan s ra Türk Musikisine yapt önemli katk lar nedeniyle Müzik Dal nda 2008 y l "Cumhurba kanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" ve Sanat dal nda 2010 y l "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" de verildi. diyen Vali Taps z, Prof. Dr. Alaeddin Yava ça n n evinin restorasyon çal malar ve müzeye çevrilmesinde gereken her eyin yap laca n belirtti. Kilis Barosu ndan Anlaml Etkinlik Kilis Barosu düzenledi i kompozisyon ve resim yar malar ile gençlerin hukuk ve insana kar bak aç s n ortaya koydu. FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar K L S POSTASI na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis Barosu taraf ndan düzenlenen, lkokullar Aras "Çocuk Gözüyle Adalet " Konulu A Yar mas ile Liseler Aras "Hukuk Ve nsan" Konulu Kompozisyon Yar mas sona ererken, dereceye giren kompozisyon ve resimler Kilis Adliye Saray nda düzenlenen sergi ile herkesin be enisine sunuldu. Dereceye giren yar mac lara ödül ve çe itli hediyeler verildi. lkokullar aras "Çocuk Gözüyle Adalet" konulu a yar mas nda Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Zeynep Beyza Sakin birinci, Ekrem Çetin Ortaokulu ndan Meryem Dama ikinci, Kilis Re k Halit Kentmen Ortaokulu ndan Özgen Deliahmeto lu üçüncü oldu. Ayn yar mada mansiyon dal nda birincilik ödülü Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Elif Yolcu ya, ikincilik Süleyman Demirel Ortaokulu ndan Ece bano lu na, üçüncülük ise Hürriyet ilkokulundan Zeynep lkim Toprak a gitti. Liseleraras " Hukuk ve nsan " konulu kompozisyon yar mas nda, Kilis Mehmet Sanl Anadolu Sa l k Meslek Lisesi nden Ay e Ta g t birinci, Kilis Hac Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi nden M.R dvan Sa lam ikinci, Kilis Anadolu mam Hatip Lisesi nden Muammer Mücahit O ul da üçüncü oldu. Mansiyon dal nda ise Kilis Hac Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi nden Özlem Sevik birinci, ehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi nden smail Ünver ikinci, ehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi nden Rabia Koyuncuo lu da üçüncü oldu. Programa Kilis Baro Ba kan Av. Muammer Fazl a ao lu, Kilis Cumhuriyet Ba savc s Halil nal, Adalet Komisyonu ve A r Ceza Mahkemesi Ba kan ehmuz Akçakaya, l Milli E itim Müdürü Hasan Aslan, savc lar, yarg çlar, avukatlar, ö renci ve ö retmenler kat ld.

9

10 10 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI GÜNCEL Kilis i Kurakl k Vurmaya Devam Ediyor Kilis te önemli bir gelir kayna olan tah l ve bakliyat (nohut, mercimek) yeti tiricili i kurakl a kurban gitti. Çiftçilerle yapt m z birebir görü melerde, masra ar n n de- il, ektikleri tohumun bile geriye dönmedi ini belirten çiftçiler, hayvan yemi olarak kullan lacak saman n bile ellerine geçmedi- ini çok üzgün bir ekilde ifade ediyorlar. Bu y l ki rekolte kayb n n % oran nda oldu u çok aç k bir ekilde görülürken, tah l ve bakliyat yatlar n n imdiden yükselmeye ba lad, önümüzdeki aylarda daha da yükselece i bekleniyor. Kilis te tah l rekoltesini ciddi bir ekilde dü üren bu kurakl n, havalar n bu ekilde devam etmesi ile birlikte üzüm, zeytin ve f st k üretimini de olumsuz yönde etkileyece i çok aç k görülmektedir. Hatta uzun y llardan bu yana çiftçilik yapan tecrübeli ki ilerden edinilen bilgilere göre, önümüzdeki y llarda da bu kurakl n devam neticesinde Kilis te ba, zeytin ve f st k a açlar n n tamamen kuruyup yok olmaya ba layaca- ifade ediliyor. Akp nar Metruk Bir Yere Dönü üyor Kilis te havalar n s nmas ile birlikte piknik veya gezinti için Akp nar a giden vatanda lar kötü bir süprizle kar la yorlar. Sular n iyice çekildi i, etraf n ve banklar n bak ms zl ktan dolay neredeyse kullan lamaz hale geldi i Akp nar, eski günlerini ar yor. Bir zamanlar Kilislilerin en çok sevdi i ve tercih etti i Akp nar n bu hale dönü mesinden dolay, ziyaretçi say s n n da giderek dü tü ü gözleniyor. Temiz ve içelebilir bir su kayna na sahip olan Akp nar, yak n çevrede yer alan bahçelerin de su ihtiyac n kar lamas münasebetiyle önemli bir mekan olarak dikkat çekiyor. Akp nar suyunun akt kanallar n da at lan çe itli çöpler dolay s yla kirlendi i gözleniyor. Akp nar ziyaret eden Kilisliler, böylesine güzel bir mesire alan n n böyle kaderine terk edilmesinin kabul edilemez bir ihmal oldu unu dile getirerek, Akp nar ve çevresinin güzel mesire alan haline getirilmesi için yetkilileri göreve ça yorlar.

11 K L S POSTASI GÜNCEL N SAN - HAZ RAN Nejat TA KIN Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri (Havu lar ) Kim O Vefat Eden Mehmet Zelzele Dediler Kulaklar ma yans yan bu ses o lu Ahmet Zelzele nin sesiydi. Hal ve hat r m sordu, vak fa ne zaman gelebilirim sorusunu tekrarlad. 28. May s günü eve biraz geç gideceksin, dedi Duraksad m ve dü ündüm. Neden, dedim? Çünkü dedi ve durdu sonra babam vefat etti dedi. Yar n ikindi namaz ndan sonra Ataköy camiinde kald r lacak olan namazdan sonra aile kabristan nda topra- a verilecek. Mesaja inanamad m, durgunla t m. Gözlerimden akan ya silmeye çal t m, telefonu zor kapatt m, e im yard mc oldu ve oldu um yere y k larak, son otuz y l dü ünmeye ba lad m. Evet, son otuz y l O zamanlar 53 ya nda gözleri diri ya ant s diri bir delikanl yd m. Merhum Zelzele bir ak am yeme i toplant s ndan beni alarak evime kadar b rak rken, yeni yapt rd m Pisa oteline müdür olarak atad. O müdürlük tam yedi y l sürdü. Daha sonra, araya Say n Necati Çak r, Say n Ya ar Aktürk, Say n Mehmet Otay, Say n Mehmet Y ld r m, Say n Co kun Karaba o lu ve Mehmet Göyc nc k n tekli ile Kilis derne- i ve Kilis Vakf na onun izniyle adapte oldum. Ama yine Laleli semtindeydim, ondan hiç kopmad m. Beni her f rsatta karde im Nejat Ta k n diye kar lar, selamlar ve benimle ortak duygular ya ard. O bir güzel insand, onu Kilis y llar ndan ve askerlik hat ralar ndan çok iyi tan rd m. Say n Ömer Yonucuo lu ile birlikte devam eden güzel ortakl ve son bir y lda o ul Ahmet Zelzele nin katk ve dayan mas ile çok güzel bir ya am tarz sürdürmeye ba lad. Fazla sa l k ikâyeti yoktu. Yengemiz han mefendi ve çocuklar ona çok iyi bak yorlard. Ne yaz k ki, May s 2014 ak am nda bir gece yar s onun devrilmesiyle 20 günlük bir ya am sava verdi. Bu sava ta onu sevenler ve ba ta sa olmak üzere büyük bir yard m deste i verdiler. sa ya sordu um da, hep onu Kilis dedi ini ifade etti. Çünkü o bir Kilis sevdal s yd. Onu hat ra kitab nda dile getirirken yans yan görüntüler. Onun bir ya am foto raf d r. O bir e itim gönüllüsü bir güzel insand. Say n Kilis Vakf Ba kan Ya ar Aktürk ün hep yan nda olmak isterdi. Kilis 7 Aral k üniversitesi ve Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi onun bir büyük at l m d r ve daima her vesileyle bu konuda Ya ar Aktürk e minnet duygular n ifade eder. te bu kab na s mayan adam, öldü dediler, ben inanmad m. Ya amas laz m dedim. Çünkü bir güzel Kilisli bir güzel dost ve karde ti benim için ama ne desek bo Giden gelmiyor, onun için ölüm oldu una göre, dostluk ve bar esas al nmal ve daima güzel insanlar n bahçesinde bulu ulmal d r. O halde merhum Zelzele ye yeniden binlerce rahmet yak nlar na hem erilerine Kilis Vakf na derin Ba Sa l diliyor, unutmayaca z ve seni hep ya ataca z diyorum. GÜLE GÜLE GÜZEL NSAN Eski Kilis evleri baz merakl lar taraf ndan yeniden asl na uygun ekilde restore ediliyor. Yüz y l a k n tarihleri ile yer yer yok olan insan nefesine gül kokusuna hasret kalan eski Kilis evleri (havu lar ) baz merakl Kilisliler taraf ndan bölüm bölüm de olsa restore edilip daha ya an l r bir hale dönü türülüyor. Biz de Çetiner GÖÇER taraf ndan kendisine ait hala haz rda kulland Kilis ak ta ndan yap lma eski evinin mahsen veya kiler olarak kullan lan bölümünü ÇATOM dan Y lsonu Sergisi asl na uygun bir ekilde restore edilmi halini görüntüledik. Restore edilen oda, Kilis e ait antika e yalarla süslenmi. Odan n üst kat n n kapal olmas ve ta malzemenin verdi i serinlik kar s nda insan eskiler bu i i biliyormu demekten kendini alam yor. Kilis kültürü aç s ndan bizce çok önemli olan bu çal ma kar- s nda Kilispostas olarak Çetiner GÖ- ÇER beye te ekkür ediyoruz. Çok Amaçl Toplum Merkezi (ÇATOM), ö retim y l kurs faaliyetleri sergisi düzenlendi. Kilis Valili i taraf ndan restorasyonu tamamlanarak ÇATOM Binas olarak kullan lan mekânda gerçekle tirilen aç l töreninde ÇATOM Müdiresi Nimet Ta aç l konu mas n yapt. Akabinde Gençlik ve Kültür Evi Müzik Grubu üyeleri ve Ali Duyar taraf ndan Kilis yöresine ait parçalar e li inde canl müzik program düzenlendi ö retim y l nda kursa kat lan kursiyerlerin yapm olduklar eserlerin sunuldu u sergi aç l n n ard ndan verilen ikramla aç l töreni sona erdi. Programa Vali Süleyman Taps z, e i Ay e Taps z Han mefendi, Vali Yard mc lar Tolga To an ve Hakan Ezgi, Elbeyli Kaymakam Serap Çetin, l Genel Meclis Ba kan M. Metin Karaku, Belediye Ba kan Yard mc s Cuma Özdemir, l Özel daresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, daire amir ve müdürleri, kursiyerler ile çok say da davetli kat ld.

12 12 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Prof. Dr. Haydar BA Mutabakat n S rlar twitter.com/hbhaydarbas stanbul daki mutabakat n iki devlet ve iki millet için de çok faydal olaca inanc nday z. Y llardan beri birbirine kötü gösterilen toplumlar n gelenekleri, inançlar ayr olabilir. Ama istenirse birbirinin noksanlar n tamamlayabilirler, ortak paydalarda bulu ulabilir. Bir ngiliz gibi kat de il Ruslar ngiliz in inanc ve ya am tarz ideolojiktir. Siz bir Rus bilim adam na, siyaset adam na, halk na rahatl kla oturup slam tebli edebilirsiniz, hiç de bir sak ncas yoktur. Dinlemekten de ho lan rlar ve de zevk al rlar. Bunun sonucunda ço udefa slam seçenleri de görürsünüz ama bütün bunlar mesela ngiltere de oldu u gibi bir kavga zemininde gerçekle mez. Yiti ini aray p da bulan bir insan n psikolojisindedir konu man z. O da mutludur, sen de mutlusun. O seni, sen de onu anlad n z için her ikinizin aras nda da ciddi bir bar vard r. Benim Rusya daki dostlar m böyledir. nsan haklar na son derece sayg l ve de her i i adalet zemininde görmek isteyen bir yap lar var. K saca Rus halk n n arad slam d r, Müslümanl kt r çünkü bir insan n adil olabilmesi, faydal olabilmesi, elinden ve de dilinden ba kalar n n fayda görebilmesi bu yüce inanc n kurallar ndand r. O dünyada hizmet ederken ideolojik saplant larla kendi ideolojisine insan toplama görülmez; ülkesinde inançla ya ayabilecek ortam haz rlar Ruslar size Türkiye de bile inanc n her yerde ya ama zorlu u çeken insanlar hürriyetleri için özgür yerler aramaktalar. Ama Rusya böyle de il. Her türlü inanc ya ayabilece in boyutta farkl insanlar n olu turdu u cemaatler, cemiyetler vard r. Peki, do ru olan bu de il midir? Rusya n n geçmi i böyle miydi? eklindeki sorularla olu turulmaya çal lan Peygamberani havay ve ortam yok etme durumunda olan cahiller mevcut. Senin derdin bir insan Allah a ta mak ve O na kul yapmak m yoksa kendi ç karlar n elde edebilmek için diyaloglar geli tirmek mi? E er Allah a ta mak ve kul yapmaksa maksat has l oldu demektir. Bilimde, teknikte, sanayide, madencilikte, ormanc l kta, tar mda elbette ki bu iki toplumun birbirinden alacaklar ve birbirine verecekleri vard r. Bu ileti imin sa land gün çok uzaklara gidip pazar aramaya gerek kalmaz, ekonomik hayat m z n kaynaklar n olu turacak imkânlar da ortaya ç kacakt r. Mesela, ihracat halen 150 milyar dolar olan Türkiye nin Rusya ile ikili münasebetler temin edildikten sonra sadece Rusya ya ihracat potansiyeli 2-3 trilyon dolar civar na yükselecektir. Hatta att n kullanan siyasiler için bu 10 trilyon dolar civar nda da olabilir. Avrupa da ve ABD de senede elde edece iniz geliri, bu dünyada huzur ve bar içinde bir senede elde edebilirsiniz. Bütün bunlar, birbirini inkârla de il, bilakis birbirini kabul etmek, birbirine destek olmak ve herkesin iyi taraf n görmekle hayata geçecektir. Bendeniz Azerbeycan Bakü Devlet Üniversitesi nde 14 y l ö retim üyeli i yapt m. Orada kalmam n amac herhangi bir ticari menfaat elde etmek, gelir kap s olu turmak de ildi. Petrol, do algaz ticareti de dahil olmak üzere pamuk, zeytin gibi sahalarda çok ciddi ticaret tekli eri ald m. Ben buradaki hizmetim gönül olarak bir sapmaya u rarsa devam edemez endi esiyle, bütün bu gelir kap lar n gönlümde kapad m. Bürokrasi de, siyasette, üniversite de halk n aras nda herkesin sevdi i, seçme ihtiyac hissetti i bir arkada oldum. Orada gerekli hizmetimi tamamlad ktan sonra, y llarca asistanl m yapan Harun Kayac beye üniversitedeki görevimi devrederek ülkeme döndüm. Benden sonra, ülkemizdeki paralel yap lanman n failleri oradaki arkada lar m z k skanarak iftiralarla hizmet ortam m z da tmaya çal t lar. Evinde iftar etti im, defalarca çay sohbetinde bulundu um delikanl y para ile sat n alarak, Harun karde imin kar s na ç kard lar. Maksat yap lan hizmeti bitirmekti Ama biz hiçbir menfaat duygusu ta madan, hizmetlerimizi yapt m z için Azeri halk n aras nda, üniversitede, bürokraside halen var z. Var olmaya devam ediyoruz. Bizimle u ra anlarsa bir saman aleviyle oradan süpürülüp gittiler. K saca demek isterim ki, Rusya da e er biz Türk geleneklerine göre hizmet etmek istiyorsak ve de dostluklar m z peki tirip, kom ular m z tehdit unsuru olmas n karde olsun diyorsak menfaat çat malar ndan uzak, bar dolu gönüllerle bu dünyan n denizlerine yelkenlerimizi açmam z laz m. Bizim yapt m z da budur. Onun için bu mutabakat gibi geli meler ferdi vahid insanlar n ba- armas na asla imkân olmayan olaylard r. Bu i leri de Prof. Dr. Lisiçkin in dedi i gibi ancak peygamberler yapar. Bizim böyle bir iddiam z yok, hâ â olmas da mümkün de il. Topal kar nca misali iki ülke insan n n bar nda, karde li inde yürümeye devam edece iz Milli Ekonomi Modeli de ayn takdiri alm bir çal mam zd r. Ekonomi modelimizin Rusya da uygulanarak Rusya y dünyan n zirvesine ta mas, insan na mutluluk getirmesi bizim de görmek istedi imiz bir sonuçtur. D-SMART 143. Kanal da Digiturk 67. Kanal da ve Tivibu da Ailenizin Televizyonu Turksat 3A Frekans=12729 Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H)

13 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN BU MZA ÇI IR AÇACAK BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba ile Rusya LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov, Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Prof. Dr. Haydar Ba ki parti aras ndaki bu anla ma asl nda Rusya Devleti ile BTP nin anla mas d r dedi.

14 14 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba ile Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP) D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, Rusya ile Türkiye aras nda aras ndaki s n rlar ve setleri tümüyle ortadan kald ran tarihi önemdeki Mutabakat Zapt n dün stanbul da imzalad. Sheraton Ataköy Otel de yap lan imza merasimine BTP ve LDP kurmaylar n n yan s ra Rusya n n stanbul Ba konsolosu Aleksey Yerhov da kat ld. Ba tan sona görkemli geçen Mutabakat Zapt mza Töreni nde konu an BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözüyle ba lad ve öyle devam etti: Esasen Atatürk ün bu veciz ifadesi Peygamber Efendimizin buyurmu oldu u Müslüman öyle bir ki idir ki, bütün insanlar elinden ve dilinden fayda görür eksenindedir. Rusya Müslümanlar Sosyal Modeli mizle huzura kavu tu Bugün merkezini Rusya n n olu turdu u Ba- ms z Devletler Toplulu u nda 320 milyon insan n ya ad n, bunlar n yüzde 65 inin Müslüman karde lerimiz oldu una i aret eden BTP Lideri Prof. Dr. Ba, öyle devam etti: Prof. Dr. Viktor Minin, Bat radikal H ristiyanl ve radikal slam pompalayarak bu dünyadaki huzuru yok etmek istiyor demi tir. Say n Viktor Volkonski de Duma da yapt m z sunumdan sonra Rusya da her zaman devletle din çat m t r. Haydar Ba sisteminde dinle ilmi bar t rm t r. Rusya n n buna her zaman ihtiyac var ifadesini kullanm t r. Rusya da çe- itli ak mlarla kar kl k ç karmak isteyenlerin elbette burada ya ayan Müslümanlara zerre kadar faydas olmayacakt r. Bu dünyada onlara can, mal, namus ile din ve vicdan hürriyetini veren Rusya ile bir ve beraber olmak laz md r. Yani Rusya bundan önceki dine kar olan tavr n de i tirip bizim Sosyal Model de olmas gereken tavra bürünmü tür. Bir ba ka ifadeyle Rusya da geçmi teki yanl lar silindi; Müslümanlara mal, can, namus ile din ve vicdan hürriyeti doya doya ya at lmaya karar verildi.

15 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN LDP Milletvekili Vladimrovna, Mutabakat Zapt mza Töreni ndeki konu mas nda, Prof. Dr. Haydar Ba modellinde önceli i annelere, çocuklara ve yoksullara verdi ine i aret ederek, Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere borçluyuz dedi Prof. Dr. Haydar Ba a devlet ba kanlar na verilen ni an takdim edildi. Mutabakat Zapt na LDP ad na imza atan LDP D li kilerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Roman vanoviç Hudyakov, BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba a Rusya Parlamentosu Duma n n verdi i en önemli ni an olan, üstü yüzde 99 saf alt nla kaplanan bir ni an takdim etti. Ni an n bir yüzünde Rusya n n, öteki yüzünde ise Duma n n amblemi yer al yor. Söz konusu ni an Duma Ba kan di er ülkelerin devlet ba kanlar na ve parlamento ba kanlar na takdim ediyor. LDP Genel Ba kan Jirinovski de, Prof. Dr. Ba a özel bir saat hediye etti. BTP Genel Ba kan, hediye takdiminden sonra yapt konu mada, Güne in nereden do aca belli olmaz. Bana gönderilen devlet ba kanlar na gönderilen hediyelerden... Dua edelim, Allah niyetlerini kabul etsin dedi. BTP heyeti de Rusya dan gelen partili kurmaylara mutabakat zapt n imza ettikleri özel kalemleri hediye etti. Kap m z herkese aç k BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, LDP ile imzalanan anla man n bir benzerinin ABD ile yap l p yap lamayaca konusunda bas n mensuplar n n kendisine yöneltti i soruyu öyle yan tlad : 1995 y l nda Ba bakanl kta çal rken ABD den gelen teklif asl nda bize kar telkin niteli indeydi. Bir ba ka ifadeyle bizim Türkiye de temsilcimiz olur musunuz mahiyetindeydi. Ben hiç kimseden emir almayan bir insan oldu um için kabul etmedim. Ama ABD bize bugün ben sizden istifade etmek istiyorum derse, kap lar m z onlara da ard na kadar aç kt r. Biz kimseye kap kapatmay z. Sosyal Politika ve Çal ma Komitesi Duma Komisyon Ba kan, Rusya Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Elena Afanasyeva Vladimrovna, Ba- ms z Türkiye Partisi (BTP) ile LDP aras nda imza edilen Mutabakat Zapt Töreni nde yapt konu mada, dünyan n Haydar Ba gibi liderlere ihtiyaç duydu unu belirtti. Vladimrovna, imzalanan zapt n önderiniz Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh prensibini daha da güçlendirecek bir ad m oldu unu vurgulayarak, Yaln z ülkelerimizin halklar n n dostluk ili kileri ve insanlar n birbirleriye pozitif temaslar, bu Mutabakat Zapt n n imzalanmas yla birlikte bundan böyle çok daha iyi sonuçlar ortaya koyacakt r. Ben bir bayan olarak bu salonda çok say da kad n n bulunmas ndan son derece mutlu oldu umu ifade etmek isterim. Kad nlar m z toplumlar m z n ç karlar n koruyup güçlendiriyorlar dedi. Ba n tezleri kad nlar ve çocuklar koruyor Ortaya koydu u Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet / Milli Devlet tezlerinden ötürü Prof. Dr. Haydar Ba a çok te ekkür etti ini dile getiren Vladimrovna te ekkürünün nedenini ise öyle aç klad : Prof. Dr. Haydar Ba, çok önemli sosyal ve ekonomik modeller geli tirmi tir ve modellerinde önceli i annelere, çocuklara ve yoksullara vermi tir. Biz de Rusya da bu modelleri uyguluyoruz. Rus halk olarak huzurumuzu bu modellere borçluyuz dedi. Devlet, vatanda lar na baba olacak Prof. Dr. Haydar Ba n Türkiye de iktidara gelece- ine inand n dile getiren Vladimrovna, konu mas n u dikkat çekici ifadelerle tamamlad : Prof. Dr. Ba burada iktidar olacak ve Rusya olarak bizim uygulad m z Milli Ekonomi Modeli nin Türkiye de de uyguland n hep birlikte görece iz. Böylece devlet vatanda lar na baba olacak. Dünyaya Haydar Ba gibi insanlar laz md r. Liderimiz, Rusya Liberal Demokrat Partisi Lideri, liderimiz Jirinovski nin dedi i gibi, Haydar Ba Hocam za ihtiyac m z var. BTP nin Türkiye de gelece i var Rusya Federasyonu Devlet Duma s Bölgesel Politika ve Kuzey Do u Stratejik li kiler Komitesi Üyesi ve LDP Milletvekili van Abramov, tarihi imza töreninde yapt konu mada, Milli Ekonomi Modeli nden yola ç karak Rusya Parlamentosu Duma daki bütün çal malar nda Rusya n n fakir ve geçim s k nt s çeken vatanda lar n n ç karlar n koruduklar n dile getirdi. Abramov, unlar söyledi: Bizi 7 milyondan fazla Rusya vatanda desteklemektedir. Biz de sizin gibi vatansever bir partiyiz. Bizim de Haydar Ba gibi karizmatik bir liderimiz var. Her geçen gün güçlenen partimize özellikle Rus gençlerin ilgisi çok büyük... nan yorum ki, bizim partimizin Rusya da, Ba ms z Türkiye Partisi nin ise Türkiye de büyük bir gelece i var. Diliyorum ki, Ba ms z Türkiye Partisi ve Prof. Dr. Haydar Ba yak n zamanda Meclis e girsin ve Prof. Dr. Ba, ülkenizin lideri olsun.

16 16 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI EKONOM Kilisliler Mütabakat mzas Hakk nda Ne dü ünüyor? Ba ms z Türkiye Partisi ve Rusya aras nda yap lan mütabakat imzas hakk nda Kilisli vatanda lar m zdan Güven Sipahi ve Mahmut Dal dan dü üncelerini ald k. Bu dünya çap nda bir olayd r. Bir Türk bilim adam n n böyle bir organizasyonun ba aktörü olmas milletimiz aç s ndan gurur vericidir. Herkes devlet adam olamaz. BTP Genel Ba kan Say n Prof. Dr. Haydar Ba, gerçek bir devlet adam d r. Siyasetçi günü de il gelece i kurtaracak çal malara imza atmal, BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba n Milli Ekonomi Modeli gelece i kurtaracak bir modeldir. Millet olarak de erini bilmek zorunday z. Mahmut Dal Emekli Türk Dili ve Edebiyat Ö retmeni Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Say n Prof. Dr. Haydar Ba n Rusya ile i birli i anla mas n son günlerde gazetelerden takip ettim. Rusya n n faydaland bu bilimsel bak aç s ndan, ülkemizin yetkilileri de in allah ders al rlar ve ba ka ülkelerin iç i lerine kar mak yerine kendi ülkemizin daha çabuk kalk nmas için gerekli çabalar gösterirler. Eczac Güven Sipahi Demokrat Parti Merkez lçe Ba kan Eski Kilis Belediye Ba kan Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ sti are Toplant s na Kat ld Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kilis e gelen BTP Gen. B k. Yar. Op. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ, gündeme ili kin önemli de erlendirmelerde bulundu Kahvalt l isti are program na kat lan Dr. Kepekçi; I id terör örgütünün Irak a girmesi ve ba ta Musul olmak üzere önemli kentlerin i gal edilmesinin Ülkemiz ve orta do u üzerinde çok ciddi oyunlar n tezgâhland n n belirtisi oldu unu söyledi. KE- PEKÇ, Bölgemizde Allah korusun ABD ve AB dolay s yla srail yönlendirmesi ile bir ii-sünni sava ç kar lmak isteniyor. ABD BOP projesini hayata geçirmek için bu sava tetikliyor. Ancak Genel Ba kan m z Say n Prof. Dr. Haydar Ba, Alevi-Sünni karde li ini bu millete ve dünyaya tan tarak, bölgede ç kart lmak istenen bu ii-sünni sava n n önünde duran ve dünya bar için mücadele eden önemli bir liderdir. Rusya bunu gördü ü için Genel Ba kan m zla bir arada oluyor dedi. Alaaddin Özkar Gurur Duydum Geçtiyimiz hafta istanbulda ba ms z Türkiye partisi ile Rusya liberal demokrat partisi aras nda yap lan mutabakat zapt imza törenine tan kl k ettim. Rusya Federasyonu stanbul Ba konsolosunun da kat ld imza törenini Rusya heyetinde LDP D li kiler Genel Ba kan Yard mc s Milletvekili Hudyakov Roman vanoviç, Sosyal Politika ve Çal ma Komitesi Duma Komisyon Ba kan Milletvekili Elena Afanasyeva Vladimrovna, Duma htisas Konseyi Ba kan Prof. Dr. Lisiçkin Vladimir Aleksandroviç ve Duma Milletvekili van Abramov kat ld. Bilindi i gibi Ba ms z Türkiye Partisi Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, 2005 te Milli Ekonomi Modeli nin dünyaya deklare etti. Bununla kalmad yüzlerce iktisat profesörünün kat ld yedi uluslar aras kongrede tezini i in ehli insanlara tan tt Rus iktisatç lar bu kongrenin tamam na kat ld lar. Rusya devleti milli ekonomi modelini önce üç y ll k kalk nma program na ald daha sonra ekonomilerindeki müthi de i imi gördükten sonra milli ekonomi modelinin tamam n kanunla t rd lar. Önceleri imf k skac nda inim inim inleyen Rusya milli ekonomi modelini uygulayaraktan dünyaya kafa tutmaya ba lad mesele ünlü do algaz irketi gazprom tekrar devletle tirildi avrupaya gaz satan bu irket sayesinde Rusya milli menfaatlerini bat ya daha kolay kabul ettirdi. Milli ekonomi modelinin para politikas sayesinde ülkeler aras nda yap lan al veri te milli paralar n devreye koyaraktan ABD nin dolar hâkimiyetini k rd. Ukrayna meselesinde ABD rusyaya ambargodan bahsetti inde Rusya devleti beni k zd rma milli para politikas n tüm dünyaya yayar m tehdidinde bulunduktan sonra ABD nin bir daha sesi solu u ç kmad. Ne hazindir ki Prof. Dr. Haydar Ba beyin ben bu modeli Türk milleti için yazd m dedi i bu model bir çe it alg yöntemi ile milletin gündeminden uzak tutulmu tur fakat bu hep böyle kalacakta de ildir su eninde sonunda yolunu bulacakt r. Tekrar toplant ya dönecek olursak Rus devleti ile btp ars ndaki yap lan i birli i anla mas nda konu mac lar neler söylemediler ki Elena Afanasyeva Vladimrovna (Milletvekili ve Rusya Parlamentosu Sosyal Politika Duma Komisyon Ba kan ): Bu i birli i önderiniz M. Kemal Atatürk ün Yurtta sulh, cihanda sulh prensibini daha da güçlendirecek bir ad md r. Milli Ekonomi Modeli tezini ortaya koyan Prof. Dr. Ba a annelerin, çocuklar n ve fakirlerin sonuçlar n çözmeye öncelik verdi i için te ekkür ederim. Rus halk olarak huzurumuzu bu modele borçluyuz. Haydar Ba Hocam za ihtiyac m z var. Ne Mutlu Türküm Diyene. Hudyakov Roman vanoviç (LDP D ili kiler Genel Ba kan Yard mc s ve Milletvekili): Bu tarihi imza, halklar m z daha da yakla t racakt r. Vurgulamak isterim ki, ne Çar ne de Sovyetler Birli i döneminde Rusya, ABD ba ta olmak üzere bat l ülkeler gibi slam n içini bo altmam t r. Biz Haydar Ba n Sosyal Devlet Projelerini uyguluyoruz. Rusya da Müslümanlar için pek çok Cami in a ediliyor. Müslümanlar n inanç ve geleneklerine sayg gösteriliyor. Prof. Dr. Viladimir Lisiçkin (Rusya Parlamentosu Duma ktisat konseyi Ba kan ): Prof. Dr. Haydar Ba eskimi kapitalist ve komünist modellerin yerini alan bir ekonomi modeli, Milli Ekonomi Modelini ortaya koymu tur. Dünyam z n Haydar Ba Hocam z n sistemine ihtiyac var. Say n Ba K r m a davet ediyorum, orada Haydar Ba Üniversitesi açal m. MEM, husus en geli mekte olan ülkelerde, toplam nüfusu 3 milyar olan BRI- CS (Brezilya Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde kullan lmaktad r. Haydar Ba, bugün Peygamberlerin yapt n yap yor. Prof. Dr. Haydar BA çok say da eserinde slam daki Sünni ia ayr m n n yapay oldu unu tespit etmi tir. Onun eserlerinde slam âleminin birle mesi dü üncesi ortaya konulmaktad r. Haydar BA I Türkiye ye gelip her gördü ümde, ruhum bayram ediyor. Ne diyelim dünyan n gördü ü bu gerçekleri Türk milletininde görmesi dile iyle

17 K L S POSTASI EKONOM N SAN - HAZ RAN Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Rusya ve BTP aras ndaki birli i Protokolü ne anlama geliyor? 1. Ruslarla akademik anlamda ilk temas 2005 y l nda stanbul da yap lan 1. Uluslararas Milli Ekonomi Modeli sempozyumunda ba lam t. 27 ubat 2013 tarihinde Moskova da devlet Duma s nda ba layan resmi süreç, 14 Haziran 2014 de stanbul da yap lan resmi anla ma ile ikmal oldu. Tara ardan birisi Rus devleti, di eri Ba ms z Türkiye Partisi (BTP). Devlet Dumas erkân LDP heyeti ile BTP aras ndaki anla ma Rusya ba konsolosunun kat l m ile imzaland. * * * 2. Mutabakat metni töreninde yap lan konu malar i birli i protokolünü anlamam z aç s ndan çok önemliydi. Süreç esnas ndaki temel dü ünceler ve referanslar n alt çizildi. Rus delegasyonunun temel vurgular Türklük, slam, Haydar Ba hocam z n liderli i ve sosyal, siyasal ve ekonomik görü leri, Haydar Hocaya kendilerinin ve dünyan n ihtiyac oldu u ve birlikte olma arzular idi. Haydar Ba Bey ise konu mas nda süreci özetledi. Atatürk ün Yurta Sulh, Cihanda Sulh veciz ifadesinin Peygamber Efendimizin, Müslüman, elinden ve dilinden insanlar n fayda gördü ü insand r hadisiyle ayn anlam ta d n n alt n çizdi. Ruslar n Ne Mutlu Türküm Diyene sözüne vurgu yapmalar ve Rusya da slam a yapt klar hizmetleri anlatmalar, mazlum Müslüman topluluklara yapt klar muhaf zl k Rusya konusunda milletimizde olan ön yarg lar alt üst etti. Bütün bu ba ar lar Haydar Hocan n idi. * * * 3. Kar l kl imzalanan i birli i protokolü sosyal, siyasal, iktisadi konularda i birli ini içeriyor. Burada hayat n bütün ubeleri vard r. Gelen milletvekilleri Haydar Ba a ihtiyac m z var diyorlar. Burada sosyal olarak siyasal olarak ve iktisadi olarak var diyorlar. Rusya Duma s na gitti imizde birlikte Sibirya ya gidelim bize proje üretin diye talepte bulunmu lard. O günden sonra daha yo un olarak Milli Ekonomi Modelinden (MEM) kanunlar yapmaya ba lad lar. Özellikle MEM in sosyal politikalar n n yan nda para politikas ve milli paralarla d ticaret ba l klar n devreye koydular. Uygulamalardan elde ettikleri fayda onlar Haydar Hocaya daha çok yakla t rd. * * * 4. Rusya n n yüzde 66 s Müslümand r. Bu nüfus içinde hem ii hem de Sünni nüfus vard r. Arap Bahar benzeri bir iç sava n önüne geçmek için Haydar Ba hocan n dü üncelerine ihtiyac m z var diyorlar. Vladimir Lisiçkin konu mas nda Say n Haydar Ba hocam z hakk nda Sizi K r m a davet ediyoruz. Haydar Ba Üniversitesi kurmak istiyoruz dediler. Ezcümle, Haydar Hocan n sadece ekonomi modeline de il, onun sosyal ve siyasal yakla mlar na da ihtiyaçlar oldu unu ifade ediyorlar. Bir ii-sünni sava n n ç kmas n istemiyorlar. Biliyorlar ki slam co rafyas nda yanan ate Rusya y da etkileyecektir. * * * 5) mza töreninden sonra, Rusya Federasyonu nun devlet ni an Prof. Dr. Haydar Ba Bey e takdim edildi. Rus Devleti 2005 y l ndan beri Haydar Ba Bey i yak ndan takip ediyor. stanbul da yap lan Uluslararas Milli Ekonomi Modeli Kongresi ne kat lan Rus bilim ve siyaset insanlar daha sonraki bütün sempozyumlara kat ld gibi, belli periyotlarla ekipler halinde say n hocam z ziyaret ettiler; sürekli kir al veri lerinde bulundular. unun alt n çizmek gerekir: Henüz Haydar Ba hoca ve Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) TBMM ye girmeden, gücü Rusya taraf ndan kabul ediliyor. Bir de Haydar Ba ve partisinin Meclis te oldu u ve TBMM de grup kurdu u, hele iktidar oldu u zaman milletimiz ve insanl k bar için çözüm olacakt r. * * * 6) Dünya bar için Rus ve Türk halklar aras ndaki önyarg s z bir anla ma süreci ba lam t r. Bugüne kadar Rusya sürekli öcü, ateist ve i galci olarak gösterilmi tir. Rusya Türk dü man olarak gösterilmi tir. Oysa son tahlilde Rusya mazlum Müslümanlar n muhaf z olma yolundad r. Hadiseleri kendi ko ullar nda de- erlendirmek gerekir. te Suriye örne i ortada, i te emperyalist ülkelere kar Rusya n n ortaya koydu u mücadele ortadad r. Rus Duma heyeti bu mutabakat halklar aras ndaki dostlu un ba lang c olarak ifade etmektedir. Haydar Ba hocan n Duma daki ifadesinin ayn s n n Rus delegasyonun taraf ndan stanbul da ayn kelimeler ve güçlü bir vurgu ile ifade etmesi aradaki uyumu da özetliyordu: Ya as n Türk halk, ya as n Rus halk ; ya as n Türk-Rus halklar n n dostlu u. * * * 7) Burada temel soru u! Türk milleti i in neresinde, Türk devleti sürecin neresinde? Haydar Hoca bu konuda da tedbir alm. Parti ve kurumlar gelip modele sahip ç kmam olabilirler. Genel Ba kan oldu u BTP, Haydar Ba hocan n her biri tarihi ve stratejik öneme haiz olan aç l mlar n hepsini de iktidar etmek için gayret içindedir. Sosyal bar temin için Ehl-i Beyt e sahip ç k l yor. Milli Kahramanlar gündem edilerek milli birli in temini için gayret sarf edilmektedir. Gelirde adil da l m, tam istihdam ve ekonomideki sürekli büyümeyi temin etmek için Milli Ekonomi Modelini iktidar yapmak için çal - lmaktad r. Sosyal Devlet, Milli Devlet ve Milli Ekonomi Modeli nin uygulamas olup, imdiden bir hükümet politikas haline getirilmi tir. * * * 8) Bütün bu geli melerden sonra Türk milletinin ba n iki elinin aras na al p dü ünmesi gerekir. Rusya n n gördü ü, dünyan n gördüklerini milletimiz de art k görmelidir. Bir tarafta i galci ülkelere ta eronluk eden bir hükümet yap lanmas ile kar kar yay z. Kaybeden sürekli milletimiz olmaktad r. O halde milletimiz bütün bu geli melerden ders ç kartmal d r. Dünyan n güç ekseni kaymas ya ad günümüzde milletimizin huzuru ve devletimizin bekas için Türk milleti olarak bizim de Haydar Ba hocaya ihtiyac m z oldu unu sand kta ifade etmemiz laz m. Kilis te El Yap m Kürsüler Kilis te zamana direnen eski el yap m tahta kürsüler, ustalar n ellerinde ekillenmeye devam ediyor. Bir zamanlar evlerde ve kahvehaneler s kl kla kullan lan tahta kürsüler, Kilis te günlük hayat n içinde olmaya devam ediyor. Nostaljik görüntüsü ile herkesin dikkatini çeken tahta kürsülerin al c lar Kilis d ndan ehre gelen turistler olurken, ehir insan n n da bunlar kullanmaya devam etti i gözleniyor. Tahta has r i lemeli sandalyelerin, imdi Sabah Pazar nda Halepli ustan n elinden ç kmas garip bir tesadüf olarak kar m za ç karken, Kilis in eski sanatlar n n hala ya at ld n görmek insan mutlu ediyor. Has r i lemeli ve elde yap lan bu kürsülerin sat yat 15 TL olarak belirlenmi. Sade olanlar ise 10 TL den sat a sunuluyor.

18 18 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI YA AM Ahmet BENL O LU ESK K L S TE DÜ ÜN R TÜELLER K FENNÜS B R DEYYUS(DÖ ÜS) Anadolu nun hemen her ehrinde o ehre veya bölgeye has de imler atasözleri vard r. Biz de bu yaz m zda biraz argo olmakla beraber özünde espri kokan bir Kilis de imine ve bu de imin nereden geldi ine de inmek istedik. Bu de imi tek ba na anlatmak sa l kl olmayaca ndan eski Kilis teki dü- ün merasimlerinde neler yap l rm k sa anlatmakta fayda gördük. Biz ya m z itibari ile yeti mesek de; konuyu büyüklerden epey dinledik. Çok de il bundan yakla k yirmi-otuz y l öncesine kadar var olan, imdilerde ise tamamen unutulmu Kilis dü ün ritüellerini tekrar hat rlamak istedik. Bu ba lamda k sa bir derleme yapt k. Televizyonun e lence kültürümüzü bu denli istila etmedi i günlerde dü ünlerde çok farkl ve günler süren e lenceler tertip edilmi tir: Dü ünden en az 15 gün önce o lan evinde oturak e lenceleri tertip edilirmi ki bu oturak veya oturtma e lencelerine önceleri tra ad verilirmi. Erkek taraf dü ünden bir hafta öncesinde koyunlar keser, misa rlerini o lan evinin havu unda i toplayarak tad na doyum olmayan bir yemek ikram nda bulunurmu. Tabi gelen misa rlerde elleri bo gelmez gelirken yanlar nda mutlaka meyve çerez vs getirirlermi. Dü üne birkaç gün kala e lenceler s kla r k z evine çeyiz getirmeye gitmeden önce yine o lan evinde e lence hat safhaya ç karm. Bu e lencelere Abu Hattab no lu, Kör Engin, Cümbü Ali, Kör Cemil gibi çalg c lar getirtilirmi. Bu s rada k z evinde de k na gecesi tertip edilir. Buradaki e lenceye ise Kör Elif sesi ve çalg s yla renk katarm. Dü ün günü geldi inde ise ak am yeme ine kadar yenilir, içilir k z evine gidip gelin al n rm, tabi k z evinde biraz gözya ve matem havas bu da o zamanlar n farkl bir âdeti olsa gerek. ve k z evinin lambalar iyice k s l rm k z evinin ç ras gibi.. ve derin bir sessizlik olurmu ki. Bu sessizli i o lan evinin gelmesiyle beraber k z evinin kom ular n n ve k z evinin yak nlar n n havaya silah atmas bozarm. Burada anla lmas gereken k z evinin konu kom usunun ve yak nlar n n o lan evine bizim k z m z sahipsiz de il mesaj olsa gerek. Gelin baba evinden al n r dü ün alan na, o lan evine getirilir. Yats olunca güvey namaza götürülür. Namazdan sonra imam damada dua edermi. Camiden ç kan güvey ve iki yan nda iki samimi arkada eve gidinceye kadar sokak sokak gezerler. Gezerken birkaç ki ilik yine güveyin arkada lar veya bu i için tutulmu kimseler ilahiler methiyeler okuyup salavatlar getirilermi. Kararanl kta yollar n görmek ve daha ziyade dola an ekibin dü ün ekibi oldu u belli etmek için damad n iki yan ndaki arkada lar ellerine birer gaz lambas (fennüs)al rlarm. ki fennüs bir deyyus (dö üs)gezme i i de bittikten sonra misa- rler müsaade edene kadar e lence devam edermi. Bazen misa rler müsaade etmedi i için e lence birkaç gün devam eder damat ve gelin evlerine gidemezlermi. Havu : Eski Kilis evlerinin bahçe genellikle ta dö eli aç k çiçekli asmal bölümü Kaynak ki iler do umlu emekli memur Mehmet Ali BEN- L O LU do umlu esnaf Abdullah SAVA ÇIO LU do umlu Türk Dili ve Edebiyat ö retmeni Mahmut Dal Online Ya am Koçunuz brahim Be e Ekonomi ve Bilim Kurumlar m z Her zaman kulland m z, ya am m z n bir parças haline gelen, kimi için araç, kimi için amaç olan Türk Liras n n üzerindeki yaz lar pek dikkate almay z. Türk Liras n n üzerinde t pk kurulu kanunda yaz l oldu u gibi, TÜRK - YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI diye yazar. Oysa biz bunu al kanl kla Cumhuriyeti diye okuruz. te o har nin bulunmay çok anlam ifade eder. TÜRK YE CUMHUR - YET MERKEZ BANKASI, cumhurun, yani Türk halk n n özerk bir kurulu u olup, hiçbir kurum, kurulu un arka bahçesi de ildir, ba ms zd r. Hem içerde hem uluslar aras alanda güvenirli ini ve gücünü bu ba ms z yap s ndan alm t r. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A., TBMM de 14/1970 tarihinde, 1211 numaral kanunla kabul edilmi, say l Resmi gazetede, Türkiye de banknot ihrac imtiyaz na münhas ran sahip ve bu Kanunda yaz l görev ve yetkileri haiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas unvan alt nda anonim irket olarak bir banka kurulmu tur. Bankan n merkezi Ankara dad r. fadesi ile yay nlanm tüzel ki ili e sahip bir kurum idi. Geçmi zaman kullan yoruz, zira son y llarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n yap s siyasi sebeplerle de i tirilerek ba ms zl zedelendi. Hatta özerkli i ve ba ms zl tart l r hale geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n ba- ms zl tart lar hale gelirse, buna ilk olumsuz tepki uluslar aras ekonomi kurulu lar ndan gelir. Siyasi bask larla, atamalarla, rakamlar çarp tabilir, iç politikada bunu bir süre lehinize kullanabilirsiniz. Ancak uluslar aras camiada bu aleyhimize olur, ekonomimizde olumsuz etkileri görülür. Buna benzer bir ba ka uygulama da, 02/09/1993 tarihinde, say l resmi gazetede yay nlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye de tüm bilim alanlar ndaki ara t rmalar, bilimci ki ili ini ve ara t r c l zendirmek ve bu alanlarda eme i geçenleri onurland rmak; gençleri bilim ve ara t rma alan na yöneltmek; Türkiye deki bilimcilerin ve ara t r c lar n toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmas na çal mak; bilim ve ara t rma standartlar n n uluslar aras düzeye ç kar lmas na yard m etmek amac yla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan na ba l tüzel ki ili- e, bilimsel, idari ve mali özerkli e sahip TÜR- K YE B L MLER AKADEM S (k sa ad TÜBA) kurulmu tur, amac ile ifade edilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) de, 27 A ustos 2011 tarihinde ç kar lan Kanun Hükmünde Kararname ile üyelerinin say s n n, üçte biri Bakanlar Kurulu, üçte biri YÖK ve üçte biri de asli üyeler taraf ndan seçilmek üzere 150 den 300 e yükseltilerek, özerk bir kurum olmaktan ç kar lm ve siyasi iktidara ba l bir kurulu haline getirilmi ti. Bunun üzerine Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin bir k sm görevlerinden istifa etmi ti. Bu konuda da Türkiye, uluslararas bilim camias n n a r ele tirilerine muhatap olmu tu. Demokrasiden, hukuktan, gerçekçilikten uzakla arak ekonomiye ve bilime yön veremezsiniz! Zira bu kavramlar evrenseldir. Aksi halde, teknik bir konuda, uzmanl k gerektiren i kolunda çal mak üzere, her i i yapar m abi! diye müracaat eden ki i konumuna dü ersiniz

19 K L S POSTASI SA LIK N SAN - HAZ RAN Özel Meltem Hastanesi Saç Ekimi Merkezi Erkeklerde genellikle tepe ve al n k sm nda saç kökü kayb nedeniyle saçlarda seyreklik veya belirgin saçs zl k görülürken, ense bölgesinde iki kulak aras nda kalan bölgede saç dökülmesi olmamaktad r. Bayanlarda görülen saç kay plar n n ise hormonal de i iklikler, menapoz, kullan lan ilaçlar ve ya l l n sebep oldu u bilinmektedir. Modern t bb n h zla geli mesi ile son y llarda saç ekim yöntemleri ço alm t r. Merkezimizde deneyimli, uzman doktorumuz taraf ndan uygulanan?mikrogreft? yöntemi bunlardan biridir. Bu teknik ile di er yöntemlere göre çok daha do al ve ba ar l sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerin hastaya uygunlu u çok önemlidir. Saç ekim i lemi günlük aktiviteyi k s tlamayan bir i lemdir. Saç ekim i leminde mevcut saçlar kesilmemektedir. Hasta ekim yap lan bölgeye temas etmeyecek bol bir apka takarak i ine dönebilmektedir. Uygulamadan 48 saat sonra al n ve göz üstlerinde i lik ve morluklar olu- abilmekle birlikte, bu durum birkaç gün içinde kaybolmaktad r. Mikrogreft Yönetim Operasyon ba lamadan önce saç ekiminin yap laca bölgeler i aretlenir. Bu çizmler yap l rken saç ekilecek bölgenin naturel saç çizgilerine uygun olmas suni bir görünüm olu turmamas bak m ndan çok önemlidir. Saçl deri al nd ktan sonra bu bölge estetik bir diki yöntemi ile kapat l r. Olu acak kesi izi saçlar n içinde kald ndan hiçbir zaman görünür olmayacakt r. Ense bölgesinden ç kar lan doku parças?mikrogreft? yöntemiyle tek tek foliküllere ayr l r. Ç kart lan saçl deri 2-3 ki ilik bir uzman ekip taraf ndan bistüri ile 1?li,2?li,3?lü k l kökü ihtiva eden küçük gruplara ayr l r. Bu i lem çok incelikli ve çabuk yap lmas gereken bir i lemdir. Bu foliküller saçs z bölgeye aç lan kanallara yerle tirilir. Bu i lem s ras nda lokal anestezi uyguland ndan ac hissedilmez.bu saçlar kendi sa l kl saç n z oldu u için herhangi bir özel bak m gerektirmez,dökülmez. lem tamamland ktan hemen sonra hasta evine veya i ine dönebilir. Bu süre sonunda ekim yap lan bölge ve di er saçl bölgeler özel bir solüsyonla y kan r ve bu i lem her gün tekrar edilir. Nakledilen saçlar bir süre sonra dökülürler ve yeniden ç kmaya ba lamalar 2,5-3 ay gibi bir süre almaktad r. Yasal Uyar : Saç Ekimi ve Mikrogreft ile ilgili verilen bilgiler sadece size kir vermek amaçl d r. Uygulama öncesi tedavinizi planlayacak merkezimizden ve uzman doktorumuzdan ayr nt l olarak bilgi alman z uygundur Do a Yürüyü ü Düzenlendi Kilis 7 Aral k Üniversitesi nde ö renciler ve personelin de kat l m yla bir do a yürüyü ü yap ld. Sa l k Kültür ve Spor Daire Ba kanl Spor ube Müdürlü ün ce düzenlenen yürüyü, sa l kl ya am slogan yla gerçekle tirildi. Resul Osman Da na Trekking Üniversite Merkez Yerle kesinden ba layan ve çok say da ö renci ile personelin kat ld do a yürüyü ünde, Resul Osman Da n n en tepe noktas na kadar gidildi. Kat l mc lar n e siz Kilis ve Suriye Ovas manzaras na hayran kald do a yürüyü ü, üniversite giri kap s nda çekilen hat ra foto raf yla sona erdi.

20 20 N SAN - HAZ RAN 2014 K L S POSTASI SLAM RAMAZAN FIRSATLAR AYIDIR Y lda bir defa bize sunulan en önemli f rsat on bir ay n sultan Ramazan ay d r. Af ve ma retin s n rs z bir hâl ald, içinde bin aydan daha hay rl bir Kadir gecesini bar nd ran; iman ayakta tutan, ruhu temizleyen namaz n yo unlukla k l nd ; mal temizleyen zekât n bolca verildi i; nefsi temizleyen farz orucun tutuldu u, Ramazan ay biz kullara Allah taraf ndan sunulan en büyük ve en önemli f rsatt r. Öyleyse Ramazan ay na f rsatlar ay da denebilir. Tarihi f rsatlar bazen bir anl kt r, gelir geçer. Bazen de y lda bir defa da olsa tekrarlan r. Yüce Allah, bu sayede ola ki biz kullar n n aras nda geçmi te kaç rd f rsatlardan pi manl k duyup tekrar de erlendirmek isteyenler olabilir, ya da elde ettikleri f rsatlara bir yenisini ekleyerek cennetteki makam n yüceltir diye bu f rsatlar bizim menfaatimize bize sunar. u ayda eytanlar n zincire vurularak aldanman n en asgariye indirilmesi gibi bir de Allah n özel muamelesi vard r. Ayr ca bu ayda di er aylara nazaran verilen sevaplar n kar l nda da özel bir art, özel bir katsay uygulanmaktad r. Her ibadetin sevap kar l yaz c melekler taraf ndan bilinmesine ra men, oruç ibadetinin sevab n melekler dahi idrakten yoksundurlar. Onun için Yüce Allah, oruç tutan n amel defterine oruç tuttu diye yaz n emrini vermi tir. Dünyal k ad na baz sebeplerin arkas na s narak oruç tutmaktan mahrum kalmak asla yak k eyler de ildir. Burada kast m z oruç tutmak konusunda nefsine söz geçirmekte zorlanan kimselere nasihattir. Çünkü bu durumun ciddiyeti Hadis-i erifte, bizlere haber verilmi tir Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün y l boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavu amaz (Tirmizi) Mademki Ramazan ay f rsatlar ay d r. Kul olarak bizler de Ramazan ay na gereken önemi vermek zorunday z. Mademki Ramazan ay onbir ay n sultan d r. Bizlere dü en görev, sultana yak r i ler yapmakt r. unu asla akl m zdan ç kartmamal y z ki; bu sene Ramazan f rsat yakalayan hiç kimsenin, seneye ayn f rsat yakalamak ans n n varl n n garantisi yoktur. Ya Rabbi elde etti imiz Ramazan f rsat n de erlendirmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle Âmin TERAV H NAMAZLARINIZI HMAL ETMEY N Bildi iniz gibi Peygamber efendimiz Ramazan ay n n ba rahmet, ortas ma ret ve sonu cehennemden kurtulu tur. Buyurarak bizlere ikazlarda bulunmu tur. De erli okurlar m z, say l günler çabuk geçer. Her zaman ya an lan ayn durumdur. Geldi gelecek derken bir de bakars n z ki say l günler gelmi geçmi Bu arada her ramazan ikliminde meydana ç kan din haramileri sak n sizi teravih noktas nda aldatmas n. Bir yandan din haramileri bir yandan ne s ve eytan ikilisi sizi ramazan n rahmet ve bereketinden mahrum b rakmak için çe itli bahanelerin ba nda teravih konusunda sizi tembelli e sevk etmeye çal r. Bu konuda size baz ilahi uyar lar aktararak teravih konusunda aldanman za engel olmaya çal aca z: Resulullah (sav) Ramazanda mescitte gece bir namaz k ld. Sahabenin ço u da onunla birlikte o namaz k ld. kinci gece yine ayn namaz k ld. Bu kez O na tabi olarak ayn namaz k lan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hazreti Muhammed (sav) mescit e gitmedi. Oray dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (sav) ancak sabah olunca mescide ç kt ve cemaate öyle buyurdu: Sizin cemaatle teravih namaz n k lmaya ne kadar arzulu oldu unuzu görüyorum. Benim ç k p, size namaz k ld rmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size, teravih namaz n n farz olmas ndan korktu um için ç kmad m (Buharî, Teheccud, 57) Baz kimselerin ha fe alarak k lmakta ihmal davranmas na ra men vicdani bir muhasebe yap nca; iman ve izan sahipleri için Efendimizin bu davran nda, teravih k lmaya te vik oldu u i areti vard r. Hane lere göre, teravih namaz n n rekât say s Hz. Ömer (r.a) n uygulamas na dayan r. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî de halifeli inin son zamanlar nda teravih namaz n yirmi rekât

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı