GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu, Yass köy belediye baflkanl için aday oldu unu aç klad. 4 te En iyi turist Türkler TO V MA gazetesi, Türk turistlerin güç be endiklerini, ancak memnun kald klar nda büyük hesaplar ödeyerek, bolca bahflifl b rakt klar n yazd. 15 te Ferhat Göçer ve Balkan Ekspresi geliyor ÜNLÜ sanatç 17 A ustos ta skeçe de konser verecek. TRT nin Balkan Ekspresi ise 18 A ustos ta skeçe de, 19 A ustos ta da Gümülcine de olacak. 17 de 12,13 Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. BATI Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü brahim fierif baflkanl ndaki heyet K rcaali de düzenlenen güzel Kur an- Kerim okuma yar flmas na kat ld. Dini temsilciler, son dönemde zor günler yaflayan Bulgaristan Türkleriyle Baflmüftü Mustafa Hac ya destek de verdiler. 9 da DÜNYA B L M EKONOM Eski düflman na nükleer teknoloji satacak 19 da Rusya uzayda çok aç lacak 11 de fioförlerin grevi sona erdi 30 Temmuz 1 A ustos tarihleri aras nda Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen flenlikler, Cuma günü Seçek A as Muharrem Cafero lu nun köyü Büyük Derbent den bafllad ve Pazar günü ya l gürefl karfl laflmalar yla sona erdi. Türkiye den Kaan Kaya n n baflpehlivan oldu u Seçek flenliklerinde bir dizi kültürel etkinlik gerçekleflti. Etkinliklerin son gününe hiçbir Yunanl yetkilinin kat lmamas dikkat çekti. 6,7,8 ve 16 da 20 de Gümülcine kazas n n nüfus yap s araflt r l yor PROF. Dr. Turan Gökçe, 15. ve 16. yüzy llarda Gümülcine kazas ndaki yerleflim düzeni ve nüfus yap s n araflt rmak üzere Gümülcine ye geldi. Konuyla ilgili arfliv çal flmalar n tamamlad n söyleyen Gökçe, alan çal flmalar na da böylece bafllam fl oldu. Gökçe, Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü nde ö retim üyesi. 3 te SPOR Fener de fatura futbolculara ç k yor 23 te

2 GÜNDEM2 Balkan turunun ilk dura Gümülcine TÜRK YE den bir grup milletvekilleri 30 Temmuz Cuma günü Gümülcine Türk Gençler Birli i ni ziyaret etti. Erzurum Milletvekili Sadettin Ayd n baflkanl ndaki 16 milletvekili aileleriyle birlikte Gümülcine ye geldi. Balkan ülkeleri gezisi çerçevesinde GTGB ne ziyaret eden Türkiyeli konuklar dernek yöneticileri, Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve di- er yetkililer taraf ndan karfl land. Ziyaret s ras nda Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç da haz r bulundu ve Türkiyeli misafirlerle yak ndan ilgilendi. Konuklara GTGB nde sabah kahvalt s verildi. Bu arada, DEB Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç birer konuflma yapt lar. Heyet ad na konuflan Adalet ve Kalk nma Partisi DÜZELTME Erzurum Milletvekili Sadettin Ayd n, Balkan ülkelerine düzenledikleri kültür turu kapsam nda bu bölgeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, Bu misafirperverlikten dolay büyük bir memnuniyet içindeyiz. Önümüzdeki dönemde daha uzun vakit ay rarak buralar görmek istiyoruz. Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n sorunlar n ülke olarak, Türkiye olarak gayet iyi biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu sorunlar n dünyadaki insan haklar çerçevesinde çözümlenebilece ine inan - yoruz. Gümülcine Türk Gençler Birli i nde bulunmaktan, böyle tarihi bir kurumun çat s alt nda bulunmaktan dolay da ayr ca mutlu oldu umuzu vurgulamak isterim. dedi. Türkiyeli vekiller ve aileleri Balkan ülkeleri turu kapsam nda Yunanistan n yan s - ra Makedonya, Kosova, Karada, Bosna Hersek ve Bulgaristan ziyaret edecekler. Selanik Türkleri Derne i nden TB yi ziyaret MERKEZ zmir de bulunan Selanik Türkleri ve Buca Yaylac kl lar E itim ve Kültür Dayan flma Derne i, 30 Temmuz Cuma günü skeçe Türk Birli i?ni ( TB) ziyaret etti. Dernek Baflkan Ali Kara ve dernek üyelerinden oluflan 40 kiflilik heyet, TB Asbaflkan smet Tüccar, Genel Sekreter Sevtap Hint, skeçe Türk Birli i Kad nlar Kolu Baflkan Nevriye Delihüseyin ve Kad nlar Kolu Sekreteri Lütfiye Nihato lu taraf ndan karfl land. Asbaflkan smet Tüccar gelen misafirlere skeçe Türk Birli i hakk nda k sa bilgi verdikten sonra, Baflkan Ali Kara ya skeçe Türk Birli i armal hediyeler ile faaliyet raporunu sundu. Ali Kara da TB ye, zmir Saat Kulesi ni simgeleyen anlaml bir hediye sundu. Ali Kara yapt k sa konuflma da, TB yi ziyaret etmekten duyduklar memnuniyeti ifade ederek, hukuki sürecin bir an önce sona ermesi dile inde bulundu. Yaklafl k bir saat süren ziyaretten sonra dernek üyeleri Selanik e gitmek üzere TB den ayr ld lar. 30 Temmuz 2010 tarihli ve 696 say l GÜNDEM gazetesinin 2. sayfas nda Ba ms z Liste ikinci toplant s n yapt bafll kl k haberde DEB Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Trampa n n cümlesinde son kelime yanl fll kla flu fleklinde yer alm flt r: Di er baflkan adaylar n n, listeleri için aday bulma konusunda çal flmalar yapt klar n duyuyoruz. Eflitlik Listesi neden ayn fleyi yapmas n. Ben listenin mutlaka devam etmesi gerekti ini DÜfiÜN- MÜYORUM. Do rusu Ben listenin mutlaka devam etmesi gerekti ini DÜfiÜNÜYORUM olacakt. Düzeltir, özür dileriz. 27 A ustos ta yeniden birlikte olaca z YAZ tatili nedeniyle gazetemizin yay n hayat na iki hafta süreyle ara veriyoruz. 27 A ustos Cuma günü, yeni say m zla siz okuyucular m z n yan nda olaca z. fiekerpare fiapç da sahnelendi fiükran Raif in yönetmenli ini yapt Tohum ve Çekirdek Tiyatro Topluluklar n n (TOÇEK) haz rlad fiekerpare adl tiyatro oyunu fiapç da sahnelendi. fiapç daki Dimitris Çetines Aç khava Tiyatrosu nda sahnelenen oyunu çok say da kifli izledi. Etkinlik, fiapç, Afla köy, Güney Meriç dernekleriyle Kurcal Kad nlar Derne i nin katk lar yla gerçekleflti. Etkinli e Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne- i Baflkan Mustafa Katranc, Güney Meriç Derne i Baflkan Bekir Mustafao lu, fiapç Belediyesi Baflkan Yard mc s Sedat Osman, Rodop Evros SÖP.. Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Derdiman, fiapç Derne i Baflkan Ercan Haf zali, Kurcal Kad nlar Derne i Baflkan Esin Mehmet in yan s ra çok say da soydafl kat ld. fiapç Az nl k Kültür Derne i Baflkan Ercan Haf zali oyun öncesi kat l mc lara teflekkür etti. DUYURU 8 A ustos 2010 tarihinde GÖKÇELER köyünde düzenlenecek olan Mahyam za tüm Bat Trakya halk davetlidir. Gökçeler Mahya Heyeti Devren Sat l k flyeri Sahibinin emekliye ayr lmas nedeniyle K KNOS Kuru Temizleme devren sat l kt r. Adresi: Leoforos roon 5 - Gümülcine. Bilgi için telefon numaralar

3 GÜNDEM3 Gümülcine kazas n n nüfus yap s araflt r l yor Prof. Dr. Turan Gökçe, 15. ve 16. yüzy llarda Gümülcine kazas ndaki yerleflim düzeni ve nüfus yap s n araflt rmak üzere Gümülcine ye geldi. Konuyla ilgili arfliv çal flmas n tamamlad n söyleyen Gökçe, alan çal flmalar na da böylece bafllam fl oldu. Gökçe, Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü nde ö retim görevlisi. 15. ve 16. yüzy lda Gümülcine kazas nda yerleflim düzeni ve nüfus yap s üzerine bir araflt rma yürüten Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Turan Gökçe geçen hafta Gümülcine de incelemelerde bulundu. Osmanl döneminde yerleflim ve nüfus tarihi üzerine çal flan Gökçe, Özellikle ilgilendi im alanlardan biri de Bat Trakya. Daha s n rland r lm fl haliyle ifade etmek gerekirse, klasik Osmanl idari taksimat na göre Pafla Livas na ba l yani Edirne sanca na ba l Gümülcine kazas s n rlar dahilindeki yerleflim yerleri ve nüfus yap lar üzerine çal fl yorum. diye konufltu. Osmanl arflivlerindeki çal flmalar n 1995 y l ndan bu yana sürdürdü ünü belirten Gökçe, Tahrir defterleri diye defterler var. Her bir yerleflim biriminde yaflayan vergi mükellefi nüfusun ismen kaydedilmifl oldu u, ödemekle mükellef olduklar vergi miktar n n belirtilmifl oldu u, bu arada her türlü gelir kaynaklar n n da yaz lm fl oldu u defterler bunlar. Bu bak mdan bölgenin 15. ve 16. yüzy llardaki yerleflim düzenini tespit etmek Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: ve ayn zamanda bu yerleflim düzenini oluflturan yerleflim birimlerinin nüfus yap lar n belirlemek, en az ndan 15. ve 16. yüzy llardan nas l bir de iflim gösterdi ini takip etmek bak m ndan bu defterler bizim için çok önemli kaynaklar. Ç k fl noktam z bunlar oldu. dedi. Gökçe, Arfliv araflt rmalar n önemli bir ölçüde tamamlad m. Elde etti im bilgiyi yerinde de erlendirmek üzere burada bulunuyorum. dedi. Gümülcine de yaklafl k bir hafta kalarak incelemelerde bulunan Prof. Dr. Gökçe, ismi ayn kalm fl ya da ufak tefek de iflikliklere maruz kalm fl köylerin oran n n yüzde 50 nin üzerinde oldu una da dikkat çekti. Terkedilmifl yerleflim bölgelerini tespit etmenin daha uzun soluklu bir araflt rmay gerektirdi ini söyleyen Gökçe, Gümülcine ye yapt bu ziyareti keflif gezisi olarak nitelendirdi ve önümüzdeki dönemlerde alan çal flmalar n n devam edece ini söyledi. Bu arada, Gökçe ye Gümülcine de yapt çal flmalarda BAKEfi de destek verdi. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Gençlere AFER N! Çocuklar, gençler yar n n büyükleridir deriz. Ama ço- u zaman da onlar n büyüdüklerini, adam olduklar n kabullenmek istemeyiz. Yar nlar onlara devredece imizi biliriz; bu kaç n lmazd r zaten. Ancak, yar nlar onlara teslim etmemek için ço u zaman direniriz. Kötü niyetimizden de il tabii Aile içinde de öyle de il midir? Anne babalar olarak çocuklar m z n ço u zaman büyüdü ünü kabullenmek istemeyiz. Onlar korumam z gerekti i içgüdüsüyle hareket eder, bu da onlarla çat flmay beraberinde getirir. Genç Akademisyenler Toplulu u, Pazar akflam Gümülcine flehir meydan nda öyle bir rüzgar estirdi ki AFER N. Hatta aferin demek bile yeterli kalm yor. Deyim yerindeyse boylar n aflan bir organizasyona imza att lar. Bize, gençli in gücünü göstermifl oldular. Bize umut verdiler Gö sümüzü kabartt lar Pazar akflam, Gümülcine flehir meydan nda, bu bölgenin yaklafl k yüzde 50 sini oluflturan bir kültürün sesini yükselttiler. Oynanan halk oyunlar, sergilenen geleneksel k yafetlerle kültürümüz bir nevi görücüye ç kt. Gece, insanlar ortak paydalarda birlefltiren, evrensel olma özelli i ön plana ç kan müzikle sona erdi. Tam bir kültür flöleniydi GAT n Gençlik Festivali ni Gümülcine nin flehir merkezinde yapabiliyor olmas, bölgemizde baz fleylerin art k de ifliyor oldu unun bir göstergesi. Az nl kenara iten, görmezden gelen karanl k zihniyetin az nl kta kald n n bir iflareti. fiehir meydan nda gerçekleflen birçok kültürel etkinlikten az nl n tecrit edildi i, uzak tutuldu u dönemler hiç de uzakta de il flte böyle bir tecriti yaflam fl bir neslin temsilcisi olarak, böyle bir de iflime tan k olmak sevindirici. Tahmin edece iniz gibi böyle bir etkinlikten rahats z olan çevreler de muhakkak olacakt r. Bu çevrelerin yorumlar n merakla bekliyorum. Bu tür olumsuz yorumlar n say s azald kça, medeni olma yolunda aflama katedece iz. Umar m, bu tür kültürel etkinlikler artar Bunlar elefltiren sesleri, bu tür etkinliklere ortak olan, kat lan sesler bast r r. Do al olan da budur zaten Günefl balç kla s van r m? ASLA!.. Birbirimizi kabul ettikçe, hoflgörü ve sayg katsay m z artt kça yanyana yaflamaktan, birlikte yaflamaya geçebiliriz GAT taki arkadafllar m za ve tüm gençli e sonsuz teflekkürler. çinizdeki enerjiyi hiçbir zaman yitirmeyin. Bu enerjiyi törpüleyecek her türlü giriflime de gö üs gerin. Yar nlar m z sizin Yar nlar m z sizsiniz

4 GÜNDEM4 Sibel Mustafao lu Yass köy belediye baflkanl na aday RODOP Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu, Yass köy belediye baflkanl - için aday oldu unu aç klad. GÜNDEM e konuflan Rodop l Meclis Üyesi ve Vali Yard mc s Mustafao lu, Yass köy, Susurköy ve Arabac köy bölgelerinde y llard r birlikte çal flt arkadafllar n n oldu unu belirterek, Çal flmalar mda bana ve ekibime güç veren bölge insan ndan gördü üm s cak ilgi ve samimi alakad r. Hangi kap y çald ysam, kime konuk olduysam hepsinden büyük bir yak nl k gördüm. dedi. As l mesle inin Almanca ö retmenli i oldu unu belirten Sibel Mustafao lu, yerel yönetimde tecrübe sahibi oldu unu dile getirdi. Sekiz y ll k dönemin dört y l nda Rodop Vali Yard mc s olarak görev yapt n hat rlatan Mustafao lu, Rodop li Uyuflturucuyla Mücadele Merkezi nde baflkanl k görevinde bulundu unu da anlatt y l nda yap lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde PASOK Partisi taraf ndan AP milletvekili aday olarak gösterildi ini de belirten Mustafao lu, Sibel Mustafao lu olarak bir yan mda siyaset, yönetim, hizmet ve çal flmalar m var, di er yan mda ailem, evim, eflim ve çocuklar mla anneli im var. Bu iki a r görevin, sorumluluk bilinciyle üstesinden gelmeye çal fl yorum. Ayr ca yürüttü üm birçok sosyal hizmetler ve görevler var. dedi. KALL KRAT S GÜÇLÜ YEREL YÖNET M YARATACAK Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerin Kallikratis plan na göre gerçeklefltirilece ini ifade eden Mustafao lu, Kallikratik, güçlü yerel yönetimlerin oluflmas n sa lamak için çok önemli bir ad m. Bildi iniz gibi demokrasinin befli i yerel yönetimlerdir. Güçlü yerel yönetim demek ayn zamanda güçlü demokrasi demektir. Yeni sistemle beraber valilikler kalk - yor ve valiliklerin görev ve yetkileri bölge genel sekreterliklerine ve yeni kurulan belediyelere devrediliyor. Yeni sistemde belediye baflkanl klar n görev ve sorumluluklar ile yetkileri de flimdikine göre çok daha geniflliyor. diye konufltu. ÇALIfiMA GRUBUMUZLA BU fiek LDE KARAR VERD K Rodop ilindeki dört belediyeden biri olan Yass köy belediyesine adayl - n koyaca n belirten Sibel Mustafao lu, Bu yola ç kmadan önce Yass köy, Susurköy ve Arabac köy de y llard r birlikte çal flt m z ve bilgilerimizi paylaflt m z bir çal flma grubumuzla oturup bu flekilde devam etmeye karar verdik. O günden bu yana bu çal flma grubuyla birlikte hareket ediyoruz. Yass köy belediyesinde oy potansiyeli bilindigi gibi yüzde 70 Türk, yüzde 30 Yunanl d r. Bu Atina merkezli bir karard r. Seçim sonuçlar da inan yorum ki buna paralel olacakt r. dedi. H ZMET GÖTÜRÜRKEN NEREL OLDU UM SORULMADI Yass köy belediye baflkanl için aday olaca n aç klayan Sibel Mustafao lu GÜNDEM in Yass köy bölgesinden olmad n z söyleniyor. Bunu söyleyenlere yan t n z nedir? sorusunu flöyle yan tlad : Bir bölgeden olmak, sadece orada do mufl olmaktan ibaret bir olgu de ildir, olamaz da. Bir bölgeden olmak demek, ABONELER M Z N D KKAT NE Gazetemize abone olan okuyucular m z n, H. Trikupi 85 Gümülcine adresindeki büromuzdan geçerek abonelik ücretlerini ödemeleri rica olunur. GÜNDEM kendinizi yüre inizden oradan hissetmek demektir. E er bir bölgeye, o bölgede yaflayan insanlara sevginiz ve sayg n z varsa, o bölge insanlar - n n daha üstün bir yaflam standard nda yaflamas na gönlünüzü koymuflsan z siz o bölgedensiniz demektir. Vali yard mc l m esnas nda, hizmet etmek anlam nda ve yapt m hizmetlere teflekkür görmek anlam nda en fazla mutlu oldu um bölge Yass köy bölgesi olmufltur. Vali yard mc s olarak, bu bölgeye hizmet götürürken, bu bölgenin sorunlar n çözmek için gece gündüz çal fl rken kimse bana nereli oldu umu, nerede do du umu sormam flt. Do rusu flimdi bu konunun bir flekilde gündeme getirilmesini siyasi edepten yoksun bir hareket olarak de erlendiriyorum. Kald ki, küreselleflmenin neredeyse kap m za dayand günümüzde hala bir bölgeden olmay sadece ve sadece orada do mufl olmakla s n rlaman n ak lla ve mant kla hiç bir alakas yoktur. BÖLGEY VE SORUNLARI B L YORUM Sibel Mustafao lu sözlerini flöyle tamamlad : Sibel Mustafao lu olarak Yass köy de, Susurköy de, Arabac köy de do anlar kadar Arabac köylü, Susurköylü, Yass köylüyüm. Çünkü o bölgeyi ve bölge insan n seviyorum ve onlara hizmet etmek istiyorum. Vali yard mc l mda Yass köy bölgesi insanlar ndan sevgi ve destek gördüm. Onlar bana yeni seçilmifl bir il meclisi üyesi olarak destek verdiler. Vali yard mc s olmam sa lad lar. Onlar n deste iyle hizmet etmeyi ö rendim. Bölgeyi ve sorunlar n biliyorum. Atina da bu sorunlar nas l çözece imi de biliyorum. KUL S... PASOK Gümülcine de iki parça (m )? Partiler Kas m daki yerel seçimlerde destekleyecekleri adaylar aç klamaya bafllad lar. PA- SOK, destekleyece i baz adaylar aç klamadan önce kimlerin desteklenece iyle ilgili haberler yay nland bile. Bunun nabz yoklamak, tepkileri ölçmek amac yla kasten yap ld da muhtemeldir. Bu tür tepkilerin ölçüldü ü yerlerden biri de Gümülcine. Zira Gümülcine de PASOK kökenli adaylar n birden fazla olaca görünüyor. fiu ana kadar ç kan haberlere bak l rsa eski belediye baflkan Tasos Vavaciklis in partinin deste ini alamayaca görünüyor. PASOK un destekleyece i belediye baflkan aday n n Yorgos Petridis olaca anlafl l yor y l ndan beri belediye meclis üyesi seçilen Petridis, 2003 y l nda PASOK partisinin Rodop l Sekreteri seçilmiflti. Petridis, 2006 seçimlerinde de - flimdi partinin deste ini arayan, ancak bu iflte zorlanan- eski belediye baflkan Vavaciklis in listesinden en çok oyu alarak seçilen belediye meclis üyesi oldu. fiimdi partinin de deste ini arkas na alarak Yeni Demokrasi Partisi destekli belediye baflkan Dimitris Koçakis den belediyeyi almaya çal flacak. Tabii her fley kendi aç s ndan iyi giderse. Öte yandan, adayl k konusunda srarc olan bir Tasos Vavaciklis var. Dört y l önce belediye baflkanl n ikinci haftada Koçakis e kapt ran Vavaciklis bir kez daha flans n denemek istiyor. Hatta Vavaciklis in yak n çevresinden 20 A ustos tarihine kadar adayl n resmen aç klayaca söyleniyor. PASOK un Petridis i desteklemesi durumunda Vavaciklis in partiye ra men seçimlere girece i anlafl l yor. fiimdilik görünen o ki, PASOK Rodop ilinde bu yerel seçimlere de birlik halinde giremeyecek. Kas m seçimlerinde Petridis Vavaciklis çekiflmesinin yaflanmas muhtemel. Hem Petiridis, hem de Vavaciklis in seçimlere kat labilece i ihtimalini gözönünde bulunduracak olursak, Gümülcine beledeyesi için yap lacak yar flta PASOK iki parça halinde olacak.

5 GÜNDEM5 Karar m önümüzdeki günlerde kesinleflecek Hemetli Nahiye Müdürü Mehmet Emino lu, iki belediye ve iki nahiyenin birleflmesiyle oluflturulan Kozlukebir belediye baflkan adayl için kesin karar - n vermedi ini aç klad. GÜNDEM in sorular n yan tlayan Mehmet Emino lu görüflmelerinin devam etti ini, kesin karar n n en geç gün içinde belli olaca n söyledi. Bu ifller kolay de il. Görüflmelerimiz devam ediyor. diye konuflan Mehmet Emino lu, Arkadafllar - m zla bu konuyu görüflüyoruz. yi bir liste oluflursa olabilir. ifadelerini kulland. Kendi bölgesinden birçok kiflinin kendisine liste oluflturmas yönünde tavsiyelerde bulundu unu ve destek verdi ini anlatan Emino lu, Arkadafllar n birço u bu hususta srar ediyor. Tabii biz Hemetli bölgesinde baflar l ifller yapt m za inan yoruz. Bu iflte, yani yerel yönetimde öyle veya böyle olmam z gerekir diye düflünüyorum. Liste kurarak m bu iflte olaca z, yoksa baflka bir listeye mi girece iz onu zaman gösterecek. dedi. Bütün ihtimalleri araflt rd klar n ifade eden Emino lu flöyle devam etti: Biz maceraperest de iliz. Macera peflinde de de iliz. Gerçekçi olmaya çal fl yoruz. Görüflmelerimiz devam ediyor. Bütün arkadafllarla görüflüyoruz. Net bir karar verene kadar görüflmelerimiz ve de erlendirmelerimiz devam edecek. Son günlerde tabii ki temaslar m z h zland. Herkese aç z. fiimdiye kadar görüflmelerimiz tabir yerindeyse ayak üstü oldu. Bundan sonra daha ciddi ve yo un çal flmalar olacak. Bizim nahiye ve tüm Kozlukebir için hay rl olan neyse onu yapaca z. Henüz net ve kesin bir karar vermifl de iliz. Tahmin ediyorum ki gün içinde karar m z netleflecek. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN SEÇEK VE SEÇEK E KARfiI TUTUM Seçek etkinlikleri Bat Trakya Türklerinin en eski ve köklü etkinli idir. Tarihi çok eskilere dayan r. Hatta K rkp nar efsanesi kadar eski oldu unu söyleyebiliriz. Bizlerin Seçek yaylas olarak bildi imiz bölgenin K rkp nar efsanesinin yafland yerin oldu unu iddia edenler de var. K rkp nar efsanesini k saca hat rlayal m: Osmanl n n Rumeli ye düzenledi i seferler s ras nda küçük bir askeri birlik flimdi Yunanistan topraklar nda kalan bir bölgede mola verir. 40 cengaver burada gürefle tutuflurlar. Saatlerce süren gürefllerde adlar n n Ali ile Selim oldu u rivayet edilen iki kardeflin bir türlü yeniflemedikleri görülür. Daha sonra bir H drellez gününde, Edirne yak nlar ndaki Ah - köy Çay r nda ayn çift, yeniden gürefle tutuflurlar. Bütün bir gün güreflmelerine ra men yine yeniflemeyen kardefl pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener fl nda mücadelelerini sürdürmeye devam ederler. Ancak soluklar kesilerek olduklar yerde can verirler. Arkadafllar onlar, ayn yerdeki bir a ac n alt na gömerek oradan ayr l rlar. Birkaç y l sonra ise ayn yere gidildi inde iki pehlivan n mezarlar n n bulundu u yerde gür bir p nar görülür. Bundan sonra halk, orada yatanlar n an s na o yöreye, K rkp nar ad n verir. Bir baflka rivayete göre ise K rkp nar güreflleri daha da önceye dayan r. Bu iddiaya göre uzun y llar Edirne de yaflayan ve tüm Balkanlar da bilinen Sar Saltuk K rkp nar Gürefllerini ilk düzenleyen kiflidir. Öyle anlafl l yor ki Seçek, K rkp nar la ayn olmasa bile, kardefltir. Seçek flenlikleri as rlaca bölge halk taraf ndan sürdürülen ve ana maddesinin Türklerin ata sporu olarak adland rd klar ya l gürefllerin oluflturdu u bir festivaldir. Seçek Derne i Baflkan Ali Pencal in deyimiyle bayramd r. Seçek etkinlikleri hakk nda (Alantepe için de ayn fley geçerli) son y llarda Yunan bas n nda ç kan öyle haber ve yorumlar var ki insan n bu kadar na da pes dememesi mümkün de il. Herfleyden önce Etkinlikler Türklefltiriliyor bafll - alt nda ç kan haber ve yorumlar pek revaçta! Aman Müslümanlar elden gidiyor, hepsi Türklefliyor endiflesi hüküm sürüyor bas n yay n organlar nda. Bir defa bu anlay fl ve bu yaklafl m tamemen ve kökten yanl fl. Türk olan bir fley nas l sonradan Türklefltirilecek ki? Buram buram tarih, kültür ve Türklük kokan bir fley nas l sonradan deforme edilecek ki? Belki birilerinin, bir fleyleri Yunanl laflt rma çabas var da bu amac n suya düfltü ünü anlay p o yüzden bir kafl k suda f rt na kopart l yor olabilir. Bu yay nlar bir tarafa. Son iki y ld r hiçbir Yunanl yetkilinin Seçek flenliklerine kat lmamas manidard r. Geçen sene Yunanl yetkililerin Seçek flenliklerine kat lmamalar Mehmet Hilmi Çeflmesi krizine ba lanm flt. Dönemin bölge genel sekreteri Dimitris Stamatis in çeflme konusundaki kat tutumu flenliklere de yans m flt. Yunanl yetkililerin tutumu bu y l da devam etti. Etkinliklerin üçüncü ve son günü hiçbir Yunanl yetkili Seçek yaylas na gelmedi. fienlikleri izlemedi, konuflma yapmad. Bunun bir protesto mu veya bir tasadüf mü oldu unu en geç bir y l sonra anlayaca z. Fakat bunun bir tesadüf olma ihtimali hemen hemen hiç yok gibi. Peki bu protesto veya daha hafif tabiriyle söyleyelim bu tutum niye? Bu tutum Seçek Derne i ne mi? Mehmet Hilmi Çeflmesi ne mi? Bölge halk na m? Az nl k insan na m? Türkiye den gelen yetkililere mi? Bulgaristan dan gelen konuklara m? Yoksa baz lar na göre etkinli in Türklefltirilmifl olmas na m? Bu tutumun sebebini bilemeyiz belki ama bunun arkas nda az nl n kültürünü kabullenememenin, kültürel de erlerimizi hazmedememenin, k saca söylemek gerekirse Bat Trakya Türk Toplumunu hala sindirememenin izleri var gibi görünüyor. Ne dersiniz?

6 GÜNDEM6 SEÇEK te yedi as rl k gelenek devam ediyor Yaklafl k yedi as rl k bir tarihi olan Seçek flenlikleri, 30 Temmuz 1 A ustos tarihleri aras nda gerçekleflti. Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen flenlikler, Seçek A as Muharrem Cafero lu nun köyü Büyük Derbent den bafllad. BU y lki flenliklerde Türkiye Karamürsel den Kaan Kaya Seçek Baflpehlivan oldu. Ayr ca Türkiye den ses ve saz sanatç lar da etkinliklere renk katt. Etkinliklere Yunanl yetkilinin kat lmamas ise dikkat çekti. LK GÜN Etkinlikler, Cuma sabah Seçek A as Muharrem Cafero lu nun tebrikleri kabul etmesiyle bafllad. Büyük Derbentliler ve civar köylerden gelenler 2010 y l Seçek A as Muharrem Cafero lu nu tebrik edip çeflitli hediyeler sundular ve A a ile birlikte hat ra foto raf çektirdiler. A a daha sonra davul zurna eflli inde Kur an- Kerim ve mevlit dinlemek üzere halkla birlikte Büyük Derbent camiine geçti. Büyük Derbent köyünde bafllayan tarihi Seçek flenliklerinde ilk konuflmay Gümülcine seçilmifl Müftüsü brahim fierif yapt. Okunan mevlitten sonra konuflan brahim fierif, Buraya gelirken herkes bir niyetle geliyor, ben de Gümülcine den buraya gelirken Seçek flenliklerinin devaml sürdürülmesini ve gelene in yaflat lmas n niyet ettim. dedi. Seçek flenliklerinin Osmanl dan günümüze kadar devam eden bir gelenek oldu unu hat rlatan brahim fierif, bu etkinliklerin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesini temenni ederek etkinli e kat lan herkese teflekkür etti. Seçek flenliklerine daha ilk günden büyük ilgi gösteren soydafllar, akflam saatlerinde de Büyük Derbent futbol sahas na kurulan sahnede ilk olarak davul zurna dinlediler, daha sonra da Türk halk müzi i eflli inde geçenin geç saatlerine kadar e lendiler. Konserden önce k sa bir konuflma yapan Meriç Milletvekili ve çiflleri Bakan Yard mc s Yorgos Dolios etkinliklerin devam etmesini dile inde bulundu. K NCÜ GÜN Seçek flenliklerinin ikinci günü A a Muharrem Cafero lu köyündeki evinden Seçek yaylas na u urland. A ay u urlamak üzere Muharrem Cafero lu nun evine gelen genç - yafll herkes davul zurna eflli inde oynad. Geleneksel olarak a an n u urlanmas ndan sonra yap lan kad n gürefllerine de kad nlar büyük ilgi gösterdi. Sadece kad nlar n izleyebildi i gürefller e lenceli bir flekilde yap ld. A a, Seçek yaylas na giderken geçti i köylerde mola vererek buradaki soydafllar selamlad. Ruflenler köyünde verilen molada halk n büyük ilgisiyle karfl laflan Seçek A as, Ruflenler köylülerine teflekkür etti. Yaklafl k 1 buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Seçek yaylas na bir kilometre mesafede araçtan inen A a, gelene e uygun olarak Seçek yaylas na at üzerinde girdi. Muharrem Cafero lu nun a a köflküne geçmesinden sonra ise ya l gürefl Seçek a as flenliklerin yap ld alana at üzerinde girdi. Ali Pencal müsabakalar bafllad. KIR KOfiUSU Her y l gelensel olarak düzenlenen Mehmet Hilmi K r Koflusu da 31 Temmuz Cumartesi günü yap ld. Gençlerin büyük ilgi gösterdi i k r koflusu üç kategoride gerçekleflti. Dereceye girenler flöyle: YET fik NLER Ramadan Sinan vailov Hac ev Nizam Yunus KÜÇÜKLER Refik Mehmetali Murat smailo lu Mehmet R zg ç KIZLAR Elif Mümin Ebru fievket Ece Ali 1 A USTOS PAZAR Üç gün boyunca devam eden Seçek flenlikleri 1 A ustos Pazar günü tamamland. Tarihi Seçek yaylas nda gerçeklefltirilen flenli e Bat Trakya Türk az nl n n temsilcileri de kat ld. fienli- e hiçbir Yunanl yetkilinin kat lmamas ise dikkat çekti. SEÇEK A ASI MUHARREM CAFERO LU Etkinlikler protokol konuflmalar yla bafllad. lk konuflmay yapan Seçek a as Muharrem Cafero lu yaylaya gelen tüm konuklara kat - l mlar ndan dolay teflekkür etti. Cafero lu, Atalar m zdan ald m z gibi dünü bügüne emanet, bugünü yar - na miras olarak görüyoruz. Seçek te düflman arama, bize gel, bize gel. Etkinli in en iyisi için Seçek e gel. diye konufltu. DERNEK BAfiKANI AL PENCAL Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i Baflkan Ali

7 GÜNDEM7 Babalar modern dans grubu Pencal konuflmas nda Seçek yayla flenliklerinin halk n birlik ve beraberli ini, yeni nesillerin kültürümüzü tan - mas na ve farkl bölgelerden gelen insanlar n kaynaflmas na vesile oldu unu söyledi. Seçek bir tarihtir, kültürdür diyen Ali Pencal flöyle devam etti: Atalar m z bu köklü gelene i bugüne getirene kadar s k nt l y llar geçirdiler. Yaflad m z ülke Yunanistan n bir demokrasi ülkesi oldu una inanmak istiyoruz. 21. yüzy lda insanlar n kimliklerini ve kültürlerini rahatça ifade etmeleri gerekti ine inan yoruz. Gelenek ve göreneklerimize s ms k sar l p, sahip ç kmal - y z. Bunlar n birinden taviz verdi imizde di erlerinin de etkilenmemesi kaç n lmazd r. Seçek yaylas bu y l da flark larla, türkülerle, fliirlerle ve ata sporumuz ya l gürefllerle flahlanacakt r. Ali Pencal, flenliklere y llard r sahip ç karak, yaflatan bölge halk na teflekkür ederek konuflmas n tamamlad. ABDÜLKAD R HAFIZHOCA Mehrikoz Nahiye Müdürü Abdülkadir Haf zhoca ise as rlard r yaflat lan bir gelene in devam ettirilmesi için kendilerinin de çaba sarfettiklerini vurgulad. Haf zhoca, fiartlar ne olursa olsun biz Seçek i yaflatmakta kararl y z. Demokrasinin befli i olan ülkemizde bu kadarç k hakk m z n oldu una inan - yoruz. dedi. Haf zhoca, Kallikratis plan yla yeni oluflacak belediyenin 58 köyden ve 21 bin nüfustan meydana gelece ini ve hizmet konusunda sorunlar yaflanabilece ini de sözlerine ekledi. MÜFTÜ BRAH M fier F Gümülcine Seçilmifl Müftüsü brahim fierif konuflmas nda Seçek etkinliklerinin yaflamas için herkesin katk - da bulundu unu ifade ederek, Toplumlar n hayatlar n idame ettirmelerinde geleneklerin önemli bir yeri vard r. Bugün bu amaçla Seçek yaylas nda bulunuyoruz. nflallah gelecek y llarda da hep beraber burada olmay temenni ediyorum. diye konufltu. DEB BAfiKANI MUSTAFA AL ÇAVUfi Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl Seçek flenliklerini as rlad r yaflatan bölge insan n tebrik ederek konuflmas na bafllad. DEB Partisinin az nl n hakk n ve hukukunu aramak için var oldu unu dile getiren Çavufl, Di er partiler ne kadar güçlüyse, Dr. Sad k Ahmet in miras b rakt DEB Partisi de o kadar güçlüdür ve güçlü olacakt r. Bundan sonra az nl m z n hakk n, hukukunu arayacak bir partiye kavufluyoruz. dedi. DEB Partisi Baflkan, halk partiye üye olmaya da ça rd. HAL T MEHMET Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Asbaflkan ve Kozlukebir Belediye Baflkan Halit Mehmet konuflmas nda ya l gürefllerin atalar m zdan kalan bir gelenek oldu unu söyledi. Mehmet, Ya l gürefller bize kültürümüzü, mertli i, dayan flmay, dostlu u ve kimli imizi vurgulamaktad r. Bu etkinlik komflu ülkelerin sporcular - n n ve halklar n n da bizleri ve bölgemizi tan malar na bir vesile oluflturmaktad r. Y llard r komflu Bulgarsitan dan ve Türkiye den gelen sporcular ve konuklar misafir ediyoruz. Seçek in y ll k bir geçmifli var. Bu da gösteriyor ki geleneklerimize ve tarihimize s ms k ba l y z. ifadelerini kulland. BTAYTD BAfiKANI MUSTAFA KATRANCI Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Mustafa Katranc da bölge insan na teflekkür ederek bugüne kadar yaflat lan gelene in, bundan sonra da devam ettirilmesini diledi ini ifade etti. BAfiKONSOLOS MUSTAFA SARNIÇ Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, davetlerinden dolay Seçek derne i yöneticilerine teflekkür etti. Sarn ç, Bat Trakya Türk az nl n n her zaman ayn kararl l kla sahiplendi ini gözledi im etkinliklerin sadece Bat Trakya da de il, genel anlamda tüm bölgede bar fl, karfl l kl anlay fl ve dostluk ortam n n güçlenmesine önemli bir katk sa lad inanc nday m. Özellikle Türkiye ile Yunanistan aras ndaki iliflkilerin giderek ivme kazand bir dönemde Seçek flenlikleri bu amaca matuf önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu tür etkinlikler halklar n birbirini daha iyi tan mas - na, insani de erlerin öne ç kmas na ve önyarg lar n ortadan kalkmas na yard mc olmaktad r. En önemlisi de Seçek flenlikleri bölgenin gerçek potansiyelinin daha iyi anlafl lmas n sa lamaktad r. fiahsi kanaatim bölgenin üç komflu ülkeye olan yak nl ndan yeterince yararlanamad yönündedir. Oysa ekonomik ve ticari iflbirli i anlam nda birçok projenin hayata geçirilebilece i düflüncesindeyim. Tar m ve hayvanc l k, ormanc l k, turizm ve bölgesel ticaret alanlar ilk anda akl ma gelmektedir. Bölgedeki tarih ve kültür turizmine daha fazla yat r m yap labilir. ifadelerini kullan. Baflkonsolos Sarn ç, flenliklerde yer alan dernekleri ve ya l gürefllere kat lan sporcular tebrik ederek sözlerini tamamlad. ED RNE VAL YARDIMCISI Bu y lki Seçek etkinliklerine kat lan Edirne Vali Yard mc s Ali Deniz Sürmen de konuflmas nda Türk ün gücünü, dostlu u simgeleyen ve 700 y ll k bir geçmifli olan tarihi Seçek flenliklerinde bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Sürmen, Bizler Yunanistan la komfluyuz. Yanyana iki ülkeyiz. Gün geçtikçe iliflkilerimiz daha iyiye ve daha güzele gitmekte. Çocuklar - m za ve torunlar m za daha güzel günler emanet etmek için u raflmam z gerekiyor. Biz bunun için çal fl yoruz. Devam sayfa 8 de

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "2013-2014 av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı