GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu, Yass köy belediye baflkanl için aday oldu unu aç klad. 4 te En iyi turist Türkler TO V MA gazetesi, Türk turistlerin güç be endiklerini, ancak memnun kald klar nda büyük hesaplar ödeyerek, bolca bahflifl b rakt klar n yazd. 15 te Ferhat Göçer ve Balkan Ekspresi geliyor ÜNLÜ sanatç 17 A ustos ta skeçe de konser verecek. TRT nin Balkan Ekspresi ise 18 A ustos ta skeçe de, 19 A ustos ta da Gümülcine de olacak. 17 de 12,13 Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. BATI Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü brahim fierif baflkanl ndaki heyet K rcaali de düzenlenen güzel Kur an- Kerim okuma yar flmas na kat ld. Dini temsilciler, son dönemde zor günler yaflayan Bulgaristan Türkleriyle Baflmüftü Mustafa Hac ya destek de verdiler. 9 da DÜNYA B L M EKONOM Eski düflman na nükleer teknoloji satacak 19 da Rusya uzayda çok aç lacak 11 de fioförlerin grevi sona erdi 30 Temmuz 1 A ustos tarihleri aras nda Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen flenlikler, Cuma günü Seçek A as Muharrem Cafero lu nun köyü Büyük Derbent den bafllad ve Pazar günü ya l gürefl karfl laflmalar yla sona erdi. Türkiye den Kaan Kaya n n baflpehlivan oldu u Seçek flenliklerinde bir dizi kültürel etkinlik gerçekleflti. Etkinliklerin son gününe hiçbir Yunanl yetkilinin kat lmamas dikkat çekti. 6,7,8 ve 16 da 20 de Gümülcine kazas n n nüfus yap s araflt r l yor PROF. Dr. Turan Gökçe, 15. ve 16. yüzy llarda Gümülcine kazas ndaki yerleflim düzeni ve nüfus yap s n araflt rmak üzere Gümülcine ye geldi. Konuyla ilgili arfliv çal flmalar n tamamlad n söyleyen Gökçe, alan çal flmalar na da böylece bafllam fl oldu. Gökçe, Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü nde ö retim üyesi. 3 te SPOR Fener de fatura futbolculara ç k yor 23 te

2 GÜNDEM2 Balkan turunun ilk dura Gümülcine TÜRK YE den bir grup milletvekilleri 30 Temmuz Cuma günü Gümülcine Türk Gençler Birli i ni ziyaret etti. Erzurum Milletvekili Sadettin Ayd n baflkanl ndaki 16 milletvekili aileleriyle birlikte Gümülcine ye geldi. Balkan ülkeleri gezisi çerçevesinde GTGB ne ziyaret eden Türkiyeli konuklar dernek yöneticileri, Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve di- er yetkililer taraf ndan karfl land. Ziyaret s ras nda Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç da haz r bulundu ve Türkiyeli misafirlerle yak ndan ilgilendi. Konuklara GTGB nde sabah kahvalt s verildi. Bu arada, DEB Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl, Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç birer konuflma yapt lar. Heyet ad na konuflan Adalet ve Kalk nma Partisi DÜZELTME Erzurum Milletvekili Sadettin Ayd n, Balkan ülkelerine düzenledikleri kültür turu kapsam nda bu bölgeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, Bu misafirperverlikten dolay büyük bir memnuniyet içindeyiz. Önümüzdeki dönemde daha uzun vakit ay rarak buralar görmek istiyoruz. Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n sorunlar n ülke olarak, Türkiye olarak gayet iyi biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu sorunlar n dünyadaki insan haklar çerçevesinde çözümlenebilece ine inan - yoruz. Gümülcine Türk Gençler Birli i nde bulunmaktan, böyle tarihi bir kurumun çat s alt nda bulunmaktan dolay da ayr ca mutlu oldu umuzu vurgulamak isterim. dedi. Türkiyeli vekiller ve aileleri Balkan ülkeleri turu kapsam nda Yunanistan n yan s - ra Makedonya, Kosova, Karada, Bosna Hersek ve Bulgaristan ziyaret edecekler. Selanik Türkleri Derne i nden TB yi ziyaret MERKEZ zmir de bulunan Selanik Türkleri ve Buca Yaylac kl lar E itim ve Kültür Dayan flma Derne i, 30 Temmuz Cuma günü skeçe Türk Birli i?ni ( TB) ziyaret etti. Dernek Baflkan Ali Kara ve dernek üyelerinden oluflan 40 kiflilik heyet, TB Asbaflkan smet Tüccar, Genel Sekreter Sevtap Hint, skeçe Türk Birli i Kad nlar Kolu Baflkan Nevriye Delihüseyin ve Kad nlar Kolu Sekreteri Lütfiye Nihato lu taraf ndan karfl land. Asbaflkan smet Tüccar gelen misafirlere skeçe Türk Birli i hakk nda k sa bilgi verdikten sonra, Baflkan Ali Kara ya skeçe Türk Birli i armal hediyeler ile faaliyet raporunu sundu. Ali Kara da TB ye, zmir Saat Kulesi ni simgeleyen anlaml bir hediye sundu. Ali Kara yapt k sa konuflma da, TB yi ziyaret etmekten duyduklar memnuniyeti ifade ederek, hukuki sürecin bir an önce sona ermesi dile inde bulundu. Yaklafl k bir saat süren ziyaretten sonra dernek üyeleri Selanik e gitmek üzere TB den ayr ld lar. 30 Temmuz 2010 tarihli ve 696 say l GÜNDEM gazetesinin 2. sayfas nda Ba ms z Liste ikinci toplant s n yapt bafll kl k haberde DEB Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Trampa n n cümlesinde son kelime yanl fll kla flu fleklinde yer alm flt r: Di er baflkan adaylar n n, listeleri için aday bulma konusunda çal flmalar yapt klar n duyuyoruz. Eflitlik Listesi neden ayn fleyi yapmas n. Ben listenin mutlaka devam etmesi gerekti ini DÜfiÜN- MÜYORUM. Do rusu Ben listenin mutlaka devam etmesi gerekti ini DÜfiÜNÜYORUM olacakt. Düzeltir, özür dileriz. 27 A ustos ta yeniden birlikte olaca z YAZ tatili nedeniyle gazetemizin yay n hayat na iki hafta süreyle ara veriyoruz. 27 A ustos Cuma günü, yeni say m zla siz okuyucular m z n yan nda olaca z. fiekerpare fiapç da sahnelendi fiükran Raif in yönetmenli ini yapt Tohum ve Çekirdek Tiyatro Topluluklar n n (TOÇEK) haz rlad fiekerpare adl tiyatro oyunu fiapç da sahnelendi. fiapç daki Dimitris Çetines Aç khava Tiyatrosu nda sahnelenen oyunu çok say da kifli izledi. Etkinlik, fiapç, Afla köy, Güney Meriç dernekleriyle Kurcal Kad nlar Derne i nin katk lar yla gerçekleflti. Etkinli e Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne- i Baflkan Mustafa Katranc, Güney Meriç Derne i Baflkan Bekir Mustafao lu, fiapç Belediyesi Baflkan Yard mc s Sedat Osman, Rodop Evros SÖP.. Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Derdiman, fiapç Derne i Baflkan Ercan Haf zali, Kurcal Kad nlar Derne i Baflkan Esin Mehmet in yan s ra çok say da soydafl kat ld. fiapç Az nl k Kültür Derne i Baflkan Ercan Haf zali oyun öncesi kat l mc lara teflekkür etti. DUYURU 8 A ustos 2010 tarihinde GÖKÇELER köyünde düzenlenecek olan Mahyam za tüm Bat Trakya halk davetlidir. Gökçeler Mahya Heyeti Devren Sat l k flyeri Sahibinin emekliye ayr lmas nedeniyle K KNOS Kuru Temizleme devren sat l kt r. Adresi: Leoforos roon 5 - Gümülcine. Bilgi için telefon numaralar

3 GÜNDEM3 Gümülcine kazas n n nüfus yap s araflt r l yor Prof. Dr. Turan Gökçe, 15. ve 16. yüzy llarda Gümülcine kazas ndaki yerleflim düzeni ve nüfus yap s n araflt rmak üzere Gümülcine ye geldi. Konuyla ilgili arfliv çal flmas n tamamlad n söyleyen Gökçe, alan çal flmalar na da böylece bafllam fl oldu. Gökçe, Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü nde ö retim görevlisi. 15. ve 16. yüzy lda Gümülcine kazas nda yerleflim düzeni ve nüfus yap s üzerine bir araflt rma yürüten Ege Üniversitesi Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü Tarih Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Turan Gökçe geçen hafta Gümülcine de incelemelerde bulundu. Osmanl döneminde yerleflim ve nüfus tarihi üzerine çal flan Gökçe, Özellikle ilgilendi im alanlardan biri de Bat Trakya. Daha s n rland r lm fl haliyle ifade etmek gerekirse, klasik Osmanl idari taksimat na göre Pafla Livas na ba l yani Edirne sanca na ba l Gümülcine kazas s n rlar dahilindeki yerleflim yerleri ve nüfus yap lar üzerine çal fl yorum. diye konufltu. Osmanl arflivlerindeki çal flmalar n 1995 y l ndan bu yana sürdürdü ünü belirten Gökçe, Tahrir defterleri diye defterler var. Her bir yerleflim biriminde yaflayan vergi mükellefi nüfusun ismen kaydedilmifl oldu u, ödemekle mükellef olduklar vergi miktar n n belirtilmifl oldu u, bu arada her türlü gelir kaynaklar n n da yaz lm fl oldu u defterler bunlar. Bu bak mdan bölgenin 15. ve 16. yüzy llardaki yerleflim düzenini tespit etmek Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: ve ayn zamanda bu yerleflim düzenini oluflturan yerleflim birimlerinin nüfus yap lar n belirlemek, en az ndan 15. ve 16. yüzy llardan nas l bir de iflim gösterdi ini takip etmek bak m ndan bu defterler bizim için çok önemli kaynaklar. Ç k fl noktam z bunlar oldu. dedi. Gökçe, Arfliv araflt rmalar n önemli bir ölçüde tamamlad m. Elde etti im bilgiyi yerinde de erlendirmek üzere burada bulunuyorum. dedi. Gümülcine de yaklafl k bir hafta kalarak incelemelerde bulunan Prof. Dr. Gökçe, ismi ayn kalm fl ya da ufak tefek de iflikliklere maruz kalm fl köylerin oran n n yüzde 50 nin üzerinde oldu una da dikkat çekti. Terkedilmifl yerleflim bölgelerini tespit etmenin daha uzun soluklu bir araflt rmay gerektirdi ini söyleyen Gökçe, Gümülcine ye yapt bu ziyareti keflif gezisi olarak nitelendirdi ve önümüzdeki dönemlerde alan çal flmalar n n devam edece ini söyledi. Bu arada, Gökçe ye Gümülcine de yapt çal flmalarda BAKEfi de destek verdi. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Gençlere AFER N! Çocuklar, gençler yar n n büyükleridir deriz. Ama ço- u zaman da onlar n büyüdüklerini, adam olduklar n kabullenmek istemeyiz. Yar nlar onlara devredece imizi biliriz; bu kaç n lmazd r zaten. Ancak, yar nlar onlara teslim etmemek için ço u zaman direniriz. Kötü niyetimizden de il tabii Aile içinde de öyle de il midir? Anne babalar olarak çocuklar m z n ço u zaman büyüdü ünü kabullenmek istemeyiz. Onlar korumam z gerekti i içgüdüsüyle hareket eder, bu da onlarla çat flmay beraberinde getirir. Genç Akademisyenler Toplulu u, Pazar akflam Gümülcine flehir meydan nda öyle bir rüzgar estirdi ki AFER N. Hatta aferin demek bile yeterli kalm yor. Deyim yerindeyse boylar n aflan bir organizasyona imza att lar. Bize, gençli in gücünü göstermifl oldular. Bize umut verdiler Gö sümüzü kabartt lar Pazar akflam, Gümülcine flehir meydan nda, bu bölgenin yaklafl k yüzde 50 sini oluflturan bir kültürün sesini yükselttiler. Oynanan halk oyunlar, sergilenen geleneksel k yafetlerle kültürümüz bir nevi görücüye ç kt. Gece, insanlar ortak paydalarda birlefltiren, evrensel olma özelli i ön plana ç kan müzikle sona erdi. Tam bir kültür flöleniydi GAT n Gençlik Festivali ni Gümülcine nin flehir merkezinde yapabiliyor olmas, bölgemizde baz fleylerin art k de ifliyor oldu unun bir göstergesi. Az nl kenara iten, görmezden gelen karanl k zihniyetin az nl kta kald n n bir iflareti. fiehir meydan nda gerçekleflen birçok kültürel etkinlikten az nl n tecrit edildi i, uzak tutuldu u dönemler hiç de uzakta de il flte böyle bir tecriti yaflam fl bir neslin temsilcisi olarak, böyle bir de iflime tan k olmak sevindirici. Tahmin edece iniz gibi böyle bir etkinlikten rahats z olan çevreler de muhakkak olacakt r. Bu çevrelerin yorumlar n merakla bekliyorum. Bu tür olumsuz yorumlar n say s azald kça, medeni olma yolunda aflama katedece iz. Umar m, bu tür kültürel etkinlikler artar Bunlar elefltiren sesleri, bu tür etkinliklere ortak olan, kat lan sesler bast r r. Do al olan da budur zaten Günefl balç kla s van r m? ASLA!.. Birbirimizi kabul ettikçe, hoflgörü ve sayg katsay m z artt kça yanyana yaflamaktan, birlikte yaflamaya geçebiliriz GAT taki arkadafllar m za ve tüm gençli e sonsuz teflekkürler. çinizdeki enerjiyi hiçbir zaman yitirmeyin. Bu enerjiyi törpüleyecek her türlü giriflime de gö üs gerin. Yar nlar m z sizin Yar nlar m z sizsiniz

4 GÜNDEM4 Sibel Mustafao lu Yass köy belediye baflkanl na aday RODOP Vali Yard mc s Sibel Mustafao lu, Yass köy belediye baflkanl - için aday oldu unu aç klad. GÜNDEM e konuflan Rodop l Meclis Üyesi ve Vali Yard mc s Mustafao lu, Yass köy, Susurköy ve Arabac köy bölgelerinde y llard r birlikte çal flt arkadafllar n n oldu unu belirterek, Çal flmalar mda bana ve ekibime güç veren bölge insan ndan gördü üm s cak ilgi ve samimi alakad r. Hangi kap y çald ysam, kime konuk olduysam hepsinden büyük bir yak nl k gördüm. dedi. As l mesle inin Almanca ö retmenli i oldu unu belirten Sibel Mustafao lu, yerel yönetimde tecrübe sahibi oldu unu dile getirdi. Sekiz y ll k dönemin dört y l nda Rodop Vali Yard mc s olarak görev yapt n hat rlatan Mustafao lu, Rodop li Uyuflturucuyla Mücadele Merkezi nde baflkanl k görevinde bulundu unu da anlatt y l nda yap lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde PASOK Partisi taraf ndan AP milletvekili aday olarak gösterildi ini de belirten Mustafao lu, Sibel Mustafao lu olarak bir yan mda siyaset, yönetim, hizmet ve çal flmalar m var, di er yan mda ailem, evim, eflim ve çocuklar mla anneli im var. Bu iki a r görevin, sorumluluk bilinciyle üstesinden gelmeye çal fl yorum. Ayr ca yürüttü üm birçok sosyal hizmetler ve görevler var. dedi. KALL KRAT S GÜÇLÜ YEREL YÖNET M YARATACAK Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerin Kallikratis plan na göre gerçeklefltirilece ini ifade eden Mustafao lu, Kallikratik, güçlü yerel yönetimlerin oluflmas n sa lamak için çok önemli bir ad m. Bildi iniz gibi demokrasinin befli i yerel yönetimlerdir. Güçlü yerel yönetim demek ayn zamanda güçlü demokrasi demektir. Yeni sistemle beraber valilikler kalk - yor ve valiliklerin görev ve yetkileri bölge genel sekreterliklerine ve yeni kurulan belediyelere devrediliyor. Yeni sistemde belediye baflkanl klar n görev ve sorumluluklar ile yetkileri de flimdikine göre çok daha geniflliyor. diye konufltu. ÇALIfiMA GRUBUMUZLA BU fiek LDE KARAR VERD K Rodop ilindeki dört belediyeden biri olan Yass köy belediyesine adayl - n koyaca n belirten Sibel Mustafao lu, Bu yola ç kmadan önce Yass köy, Susurköy ve Arabac köy de y llard r birlikte çal flt m z ve bilgilerimizi paylaflt m z bir çal flma grubumuzla oturup bu flekilde devam etmeye karar verdik. O günden bu yana bu çal flma grubuyla birlikte hareket ediyoruz. Yass köy belediyesinde oy potansiyeli bilindigi gibi yüzde 70 Türk, yüzde 30 Yunanl d r. Bu Atina merkezli bir karard r. Seçim sonuçlar da inan yorum ki buna paralel olacakt r. dedi. H ZMET GÖTÜRÜRKEN NEREL OLDU UM SORULMADI Yass köy belediye baflkanl için aday olaca n aç klayan Sibel Mustafao lu GÜNDEM in Yass köy bölgesinden olmad n z söyleniyor. Bunu söyleyenlere yan t n z nedir? sorusunu flöyle yan tlad : Bir bölgeden olmak, sadece orada do mufl olmaktan ibaret bir olgu de ildir, olamaz da. Bir bölgeden olmak demek, ABONELER M Z N D KKAT NE Gazetemize abone olan okuyucular m z n, H. Trikupi 85 Gümülcine adresindeki büromuzdan geçerek abonelik ücretlerini ödemeleri rica olunur. GÜNDEM kendinizi yüre inizden oradan hissetmek demektir. E er bir bölgeye, o bölgede yaflayan insanlara sevginiz ve sayg n z varsa, o bölge insanlar - n n daha üstün bir yaflam standard nda yaflamas na gönlünüzü koymuflsan z siz o bölgedensiniz demektir. Vali yard mc l m esnas nda, hizmet etmek anlam nda ve yapt m hizmetlere teflekkür görmek anlam nda en fazla mutlu oldu um bölge Yass köy bölgesi olmufltur. Vali yard mc s olarak, bu bölgeye hizmet götürürken, bu bölgenin sorunlar n çözmek için gece gündüz çal fl rken kimse bana nereli oldu umu, nerede do du umu sormam flt. Do rusu flimdi bu konunun bir flekilde gündeme getirilmesini siyasi edepten yoksun bir hareket olarak de erlendiriyorum. Kald ki, küreselleflmenin neredeyse kap m za dayand günümüzde hala bir bölgeden olmay sadece ve sadece orada do mufl olmakla s n rlaman n ak lla ve mant kla hiç bir alakas yoktur. BÖLGEY VE SORUNLARI B L YORUM Sibel Mustafao lu sözlerini flöyle tamamlad : Sibel Mustafao lu olarak Yass köy de, Susurköy de, Arabac köy de do anlar kadar Arabac köylü, Susurköylü, Yass köylüyüm. Çünkü o bölgeyi ve bölge insan n seviyorum ve onlara hizmet etmek istiyorum. Vali yard mc l mda Yass köy bölgesi insanlar ndan sevgi ve destek gördüm. Onlar bana yeni seçilmifl bir il meclisi üyesi olarak destek verdiler. Vali yard mc s olmam sa lad lar. Onlar n deste iyle hizmet etmeyi ö rendim. Bölgeyi ve sorunlar n biliyorum. Atina da bu sorunlar nas l çözece imi de biliyorum. KUL S... PASOK Gümülcine de iki parça (m )? Partiler Kas m daki yerel seçimlerde destekleyecekleri adaylar aç klamaya bafllad lar. PA- SOK, destekleyece i baz adaylar aç klamadan önce kimlerin desteklenece iyle ilgili haberler yay nland bile. Bunun nabz yoklamak, tepkileri ölçmek amac yla kasten yap ld da muhtemeldir. Bu tür tepkilerin ölçüldü ü yerlerden biri de Gümülcine. Zira Gümülcine de PASOK kökenli adaylar n birden fazla olaca görünüyor. fiu ana kadar ç kan haberlere bak l rsa eski belediye baflkan Tasos Vavaciklis in partinin deste ini alamayaca görünüyor. PASOK un destekleyece i belediye baflkan aday n n Yorgos Petridis olaca anlafl l yor y l ndan beri belediye meclis üyesi seçilen Petridis, 2003 y l nda PASOK partisinin Rodop l Sekreteri seçilmiflti. Petridis, 2006 seçimlerinde de - flimdi partinin deste ini arayan, ancak bu iflte zorlanan- eski belediye baflkan Vavaciklis in listesinden en çok oyu alarak seçilen belediye meclis üyesi oldu. fiimdi partinin de deste ini arkas na alarak Yeni Demokrasi Partisi destekli belediye baflkan Dimitris Koçakis den belediyeyi almaya çal flacak. Tabii her fley kendi aç s ndan iyi giderse. Öte yandan, adayl k konusunda srarc olan bir Tasos Vavaciklis var. Dört y l önce belediye baflkanl n ikinci haftada Koçakis e kapt ran Vavaciklis bir kez daha flans n denemek istiyor. Hatta Vavaciklis in yak n çevresinden 20 A ustos tarihine kadar adayl n resmen aç klayaca söyleniyor. PASOK un Petridis i desteklemesi durumunda Vavaciklis in partiye ra men seçimlere girece i anlafl l yor. fiimdilik görünen o ki, PASOK Rodop ilinde bu yerel seçimlere de birlik halinde giremeyecek. Kas m seçimlerinde Petridis Vavaciklis çekiflmesinin yaflanmas muhtemel. Hem Petiridis, hem de Vavaciklis in seçimlere kat labilece i ihtimalini gözönünde bulunduracak olursak, Gümülcine beledeyesi için yap lacak yar flta PASOK iki parça halinde olacak.

5 GÜNDEM5 Karar m önümüzdeki günlerde kesinleflecek Hemetli Nahiye Müdürü Mehmet Emino lu, iki belediye ve iki nahiyenin birleflmesiyle oluflturulan Kozlukebir belediye baflkan adayl için kesin karar - n vermedi ini aç klad. GÜNDEM in sorular n yan tlayan Mehmet Emino lu görüflmelerinin devam etti ini, kesin karar n n en geç gün içinde belli olaca n söyledi. Bu ifller kolay de il. Görüflmelerimiz devam ediyor. diye konuflan Mehmet Emino lu, Arkadafllar - m zla bu konuyu görüflüyoruz. yi bir liste oluflursa olabilir. ifadelerini kulland. Kendi bölgesinden birçok kiflinin kendisine liste oluflturmas yönünde tavsiyelerde bulundu unu ve destek verdi ini anlatan Emino lu, Arkadafllar n birço u bu hususta srar ediyor. Tabii biz Hemetli bölgesinde baflar l ifller yapt m za inan yoruz. Bu iflte, yani yerel yönetimde öyle veya böyle olmam z gerekir diye düflünüyorum. Liste kurarak m bu iflte olaca z, yoksa baflka bir listeye mi girece iz onu zaman gösterecek. dedi. Bütün ihtimalleri araflt rd klar n ifade eden Emino lu flöyle devam etti: Biz maceraperest de iliz. Macera peflinde de de iliz. Gerçekçi olmaya çal fl yoruz. Görüflmelerimiz devam ediyor. Bütün arkadafllarla görüflüyoruz. Net bir karar verene kadar görüflmelerimiz ve de erlendirmelerimiz devam edecek. Son günlerde tabii ki temaslar m z h zland. Herkese aç z. fiimdiye kadar görüflmelerimiz tabir yerindeyse ayak üstü oldu. Bundan sonra daha ciddi ve yo un çal flmalar olacak. Bizim nahiye ve tüm Kozlukebir için hay rl olan neyse onu yapaca z. Henüz net ve kesin bir karar vermifl de iliz. Tahmin ediyorum ki gün içinde karar m z netleflecek. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN SEÇEK VE SEÇEK E KARfiI TUTUM Seçek etkinlikleri Bat Trakya Türklerinin en eski ve köklü etkinli idir. Tarihi çok eskilere dayan r. Hatta K rkp nar efsanesi kadar eski oldu unu söyleyebiliriz. Bizlerin Seçek yaylas olarak bildi imiz bölgenin K rkp nar efsanesinin yafland yerin oldu unu iddia edenler de var. K rkp nar efsanesini k saca hat rlayal m: Osmanl n n Rumeli ye düzenledi i seferler s ras nda küçük bir askeri birlik flimdi Yunanistan topraklar nda kalan bir bölgede mola verir. 40 cengaver burada gürefle tutuflurlar. Saatlerce süren gürefllerde adlar n n Ali ile Selim oldu u rivayet edilen iki kardeflin bir türlü yeniflemedikleri görülür. Daha sonra bir H drellez gününde, Edirne yak nlar ndaki Ah - köy Çay r nda ayn çift, yeniden gürefle tutuflurlar. Bütün bir gün güreflmelerine ra men yine yeniflemeyen kardefl pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener fl nda mücadelelerini sürdürmeye devam ederler. Ancak soluklar kesilerek olduklar yerde can verirler. Arkadafllar onlar, ayn yerdeki bir a ac n alt na gömerek oradan ayr l rlar. Birkaç y l sonra ise ayn yere gidildi inde iki pehlivan n mezarlar n n bulundu u yerde gür bir p nar görülür. Bundan sonra halk, orada yatanlar n an s na o yöreye, K rkp nar ad n verir. Bir baflka rivayete göre ise K rkp nar güreflleri daha da önceye dayan r. Bu iddiaya göre uzun y llar Edirne de yaflayan ve tüm Balkanlar da bilinen Sar Saltuk K rkp nar Gürefllerini ilk düzenleyen kiflidir. Öyle anlafl l yor ki Seçek, K rkp nar la ayn olmasa bile, kardefltir. Seçek flenlikleri as rlaca bölge halk taraf ndan sürdürülen ve ana maddesinin Türklerin ata sporu olarak adland rd klar ya l gürefllerin oluflturdu u bir festivaldir. Seçek Derne i Baflkan Ali Pencal in deyimiyle bayramd r. Seçek etkinlikleri hakk nda (Alantepe için de ayn fley geçerli) son y llarda Yunan bas n nda ç kan öyle haber ve yorumlar var ki insan n bu kadar na da pes dememesi mümkün de il. Herfleyden önce Etkinlikler Türklefltiriliyor bafll - alt nda ç kan haber ve yorumlar pek revaçta! Aman Müslümanlar elden gidiyor, hepsi Türklefliyor endiflesi hüküm sürüyor bas n yay n organlar nda. Bir defa bu anlay fl ve bu yaklafl m tamemen ve kökten yanl fl. Türk olan bir fley nas l sonradan Türklefltirilecek ki? Buram buram tarih, kültür ve Türklük kokan bir fley nas l sonradan deforme edilecek ki? Belki birilerinin, bir fleyleri Yunanl laflt rma çabas var da bu amac n suya düfltü ünü anlay p o yüzden bir kafl k suda f rt na kopart l yor olabilir. Bu yay nlar bir tarafa. Son iki y ld r hiçbir Yunanl yetkilinin Seçek flenliklerine kat lmamas manidard r. Geçen sene Yunanl yetkililerin Seçek flenliklerine kat lmamalar Mehmet Hilmi Çeflmesi krizine ba lanm flt. Dönemin bölge genel sekreteri Dimitris Stamatis in çeflme konusundaki kat tutumu flenliklere de yans m flt. Yunanl yetkililerin tutumu bu y l da devam etti. Etkinliklerin üçüncü ve son günü hiçbir Yunanl yetkili Seçek yaylas na gelmedi. fienlikleri izlemedi, konuflma yapmad. Bunun bir protesto mu veya bir tasadüf mü oldu unu en geç bir y l sonra anlayaca z. Fakat bunun bir tesadüf olma ihtimali hemen hemen hiç yok gibi. Peki bu protesto veya daha hafif tabiriyle söyleyelim bu tutum niye? Bu tutum Seçek Derne i ne mi? Mehmet Hilmi Çeflmesi ne mi? Bölge halk na m? Az nl k insan na m? Türkiye den gelen yetkililere mi? Bulgaristan dan gelen konuklara m? Yoksa baz lar na göre etkinli in Türklefltirilmifl olmas na m? Bu tutumun sebebini bilemeyiz belki ama bunun arkas nda az nl n kültürünü kabullenememenin, kültürel de erlerimizi hazmedememenin, k saca söylemek gerekirse Bat Trakya Türk Toplumunu hala sindirememenin izleri var gibi görünüyor. Ne dersiniz?

6 GÜNDEM6 SEÇEK te yedi as rl k gelenek devam ediyor Yaklafl k yedi as rl k bir tarihi olan Seçek flenlikleri, 30 Temmuz 1 A ustos tarihleri aras nda gerçekleflti. Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen flenlikler, Seçek A as Muharrem Cafero lu nun köyü Büyük Derbent den bafllad. BU y lki flenliklerde Türkiye Karamürsel den Kaan Kaya Seçek Baflpehlivan oldu. Ayr ca Türkiye den ses ve saz sanatç lar da etkinliklere renk katt. Etkinliklere Yunanl yetkilinin kat lmamas ise dikkat çekti. LK GÜN Etkinlikler, Cuma sabah Seçek A as Muharrem Cafero lu nun tebrikleri kabul etmesiyle bafllad. Büyük Derbentliler ve civar köylerden gelenler 2010 y l Seçek A as Muharrem Cafero lu nu tebrik edip çeflitli hediyeler sundular ve A a ile birlikte hat ra foto raf çektirdiler. A a daha sonra davul zurna eflli inde Kur an- Kerim ve mevlit dinlemek üzere halkla birlikte Büyük Derbent camiine geçti. Büyük Derbent köyünde bafllayan tarihi Seçek flenliklerinde ilk konuflmay Gümülcine seçilmifl Müftüsü brahim fierif yapt. Okunan mevlitten sonra konuflan brahim fierif, Buraya gelirken herkes bir niyetle geliyor, ben de Gümülcine den buraya gelirken Seçek flenliklerinin devaml sürdürülmesini ve gelene in yaflat lmas n niyet ettim. dedi. Seçek flenliklerinin Osmanl dan günümüze kadar devam eden bir gelenek oldu unu hat rlatan brahim fierif, bu etkinliklerin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesini temenni ederek etkinli e kat lan herkese teflekkür etti. Seçek flenliklerine daha ilk günden büyük ilgi gösteren soydafllar, akflam saatlerinde de Büyük Derbent futbol sahas na kurulan sahnede ilk olarak davul zurna dinlediler, daha sonra da Türk halk müzi i eflli inde geçenin geç saatlerine kadar e lendiler. Konserden önce k sa bir konuflma yapan Meriç Milletvekili ve çiflleri Bakan Yard mc s Yorgos Dolios etkinliklerin devam etmesini dile inde bulundu. K NCÜ GÜN Seçek flenliklerinin ikinci günü A a Muharrem Cafero lu köyündeki evinden Seçek yaylas na u urland. A ay u urlamak üzere Muharrem Cafero lu nun evine gelen genç - yafll herkes davul zurna eflli inde oynad. Geleneksel olarak a an n u urlanmas ndan sonra yap lan kad n gürefllerine de kad nlar büyük ilgi gösterdi. Sadece kad nlar n izleyebildi i gürefller e lenceli bir flekilde yap ld. A a, Seçek yaylas na giderken geçti i köylerde mola vererek buradaki soydafllar selamlad. Ruflenler köyünde verilen molada halk n büyük ilgisiyle karfl laflan Seçek A as, Ruflenler köylülerine teflekkür etti. Yaklafl k 1 buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Seçek yaylas na bir kilometre mesafede araçtan inen A a, gelene e uygun olarak Seçek yaylas na at üzerinde girdi. Muharrem Cafero lu nun a a köflküne geçmesinden sonra ise ya l gürefl Seçek a as flenliklerin yap ld alana at üzerinde girdi. Ali Pencal müsabakalar bafllad. KIR KOfiUSU Her y l gelensel olarak düzenlenen Mehmet Hilmi K r Koflusu da 31 Temmuz Cumartesi günü yap ld. Gençlerin büyük ilgi gösterdi i k r koflusu üç kategoride gerçekleflti. Dereceye girenler flöyle: YET fik NLER Ramadan Sinan vailov Hac ev Nizam Yunus KÜÇÜKLER Refik Mehmetali Murat smailo lu Mehmet R zg ç KIZLAR Elif Mümin Ebru fievket Ece Ali 1 A USTOS PAZAR Üç gün boyunca devam eden Seçek flenlikleri 1 A ustos Pazar günü tamamland. Tarihi Seçek yaylas nda gerçeklefltirilen flenli e Bat Trakya Türk az nl n n temsilcileri de kat ld. fienli- e hiçbir Yunanl yetkilinin kat lmamas ise dikkat çekti. SEÇEK A ASI MUHARREM CAFERO LU Etkinlikler protokol konuflmalar yla bafllad. lk konuflmay yapan Seçek a as Muharrem Cafero lu yaylaya gelen tüm konuklara kat - l mlar ndan dolay teflekkür etti. Cafero lu, Atalar m zdan ald m z gibi dünü bügüne emanet, bugünü yar - na miras olarak görüyoruz. Seçek te düflman arama, bize gel, bize gel. Etkinli in en iyisi için Seçek e gel. diye konufltu. DERNEK BAfiKANI AL PENCAL Seçek Az nl k E itim ve Kültür Derne i Baflkan Ali

7 GÜNDEM7 Babalar modern dans grubu Pencal konuflmas nda Seçek yayla flenliklerinin halk n birlik ve beraberli ini, yeni nesillerin kültürümüzü tan - mas na ve farkl bölgelerden gelen insanlar n kaynaflmas na vesile oldu unu söyledi. Seçek bir tarihtir, kültürdür diyen Ali Pencal flöyle devam etti: Atalar m z bu köklü gelene i bugüne getirene kadar s k nt l y llar geçirdiler. Yaflad m z ülke Yunanistan n bir demokrasi ülkesi oldu una inanmak istiyoruz. 21. yüzy lda insanlar n kimliklerini ve kültürlerini rahatça ifade etmeleri gerekti ine inan yoruz. Gelenek ve göreneklerimize s ms k sar l p, sahip ç kmal - y z. Bunlar n birinden taviz verdi imizde di erlerinin de etkilenmemesi kaç n lmazd r. Seçek yaylas bu y l da flark larla, türkülerle, fliirlerle ve ata sporumuz ya l gürefllerle flahlanacakt r. Ali Pencal, flenliklere y llard r sahip ç karak, yaflatan bölge halk na teflekkür ederek konuflmas n tamamlad. ABDÜLKAD R HAFIZHOCA Mehrikoz Nahiye Müdürü Abdülkadir Haf zhoca ise as rlard r yaflat lan bir gelene in devam ettirilmesi için kendilerinin de çaba sarfettiklerini vurgulad. Haf zhoca, fiartlar ne olursa olsun biz Seçek i yaflatmakta kararl y z. Demokrasinin befli i olan ülkemizde bu kadarç k hakk m z n oldu una inan - yoruz. dedi. Haf zhoca, Kallikratis plan yla yeni oluflacak belediyenin 58 köyden ve 21 bin nüfustan meydana gelece ini ve hizmet konusunda sorunlar yaflanabilece ini de sözlerine ekledi. MÜFTÜ BRAH M fier F Gümülcine Seçilmifl Müftüsü brahim fierif konuflmas nda Seçek etkinliklerinin yaflamas için herkesin katk - da bulundu unu ifade ederek, Toplumlar n hayatlar n idame ettirmelerinde geleneklerin önemli bir yeri vard r. Bugün bu amaçla Seçek yaylas nda bulunuyoruz. nflallah gelecek y llarda da hep beraber burada olmay temenni ediyorum. diye konufltu. DEB BAfiKANI MUSTAFA AL ÇAVUfi Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Baflkan Mustafa Ali Çavufl Seçek flenliklerini as rlad r yaflatan bölge insan n tebrik ederek konuflmas na bafllad. DEB Partisinin az nl n hakk n ve hukukunu aramak için var oldu unu dile getiren Çavufl, Di er partiler ne kadar güçlüyse, Dr. Sad k Ahmet in miras b rakt DEB Partisi de o kadar güçlüdür ve güçlü olacakt r. Bundan sonra az nl m z n hakk n, hukukunu arayacak bir partiye kavufluyoruz. dedi. DEB Partisi Baflkan, halk partiye üye olmaya da ça rd. HAL T MEHMET Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Asbaflkan ve Kozlukebir Belediye Baflkan Halit Mehmet konuflmas nda ya l gürefllerin atalar m zdan kalan bir gelenek oldu unu söyledi. Mehmet, Ya l gürefller bize kültürümüzü, mertli i, dayan flmay, dostlu u ve kimli imizi vurgulamaktad r. Bu etkinlik komflu ülkelerin sporcular - n n ve halklar n n da bizleri ve bölgemizi tan malar na bir vesile oluflturmaktad r. Y llard r komflu Bulgarsitan dan ve Türkiye den gelen sporcular ve konuklar misafir ediyoruz. Seçek in y ll k bir geçmifli var. Bu da gösteriyor ki geleneklerimize ve tarihimize s ms k ba l y z. ifadelerini kulland. BTAYTD BAfiKANI MUSTAFA KATRANCI Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i Baflkan Mustafa Katranc da bölge insan na teflekkür ederek bugüne kadar yaflat lan gelene in, bundan sonra da devam ettirilmesini diledi ini ifade etti. BAfiKONSOLOS MUSTAFA SARNIÇ Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, davetlerinden dolay Seçek derne i yöneticilerine teflekkür etti. Sarn ç, Bat Trakya Türk az nl n n her zaman ayn kararl l kla sahiplendi ini gözledi im etkinliklerin sadece Bat Trakya da de il, genel anlamda tüm bölgede bar fl, karfl l kl anlay fl ve dostluk ortam n n güçlenmesine önemli bir katk sa lad inanc nday m. Özellikle Türkiye ile Yunanistan aras ndaki iliflkilerin giderek ivme kazand bir dönemde Seçek flenlikleri bu amaca matuf önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu tür etkinlikler halklar n birbirini daha iyi tan mas - na, insani de erlerin öne ç kmas na ve önyarg lar n ortadan kalkmas na yard mc olmaktad r. En önemlisi de Seçek flenlikleri bölgenin gerçek potansiyelinin daha iyi anlafl lmas n sa lamaktad r. fiahsi kanaatim bölgenin üç komflu ülkeye olan yak nl ndan yeterince yararlanamad yönündedir. Oysa ekonomik ve ticari iflbirli i anlam nda birçok projenin hayata geçirilebilece i düflüncesindeyim. Tar m ve hayvanc l k, ormanc l k, turizm ve bölgesel ticaret alanlar ilk anda akl ma gelmektedir. Bölgedeki tarih ve kültür turizmine daha fazla yat r m yap labilir. ifadelerini kullan. Baflkonsolos Sarn ç, flenliklerde yer alan dernekleri ve ya l gürefllere kat lan sporcular tebrik ederek sözlerini tamamlad. ED RNE VAL YARDIMCISI Bu y lki Seçek etkinliklerine kat lan Edirne Vali Yard mc s Ali Deniz Sürmen de konuflmas nda Türk ün gücünü, dostlu u simgeleyen ve 700 y ll k bir geçmifli olan tarihi Seçek flenliklerinde bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Sürmen, Bizler Yunanistan la komfluyuz. Yanyana iki ülkeyiz. Gün geçtikçe iliflkilerimiz daha iyiye ve daha güzele gitmekte. Çocuklar - m za ve torunlar m za daha güzel günler emanet etmek için u raflmam z gerekiyor. Biz bunun için çal fl yoruz. Devam sayfa 8 de

8 GÜNDEM 8 De erli soydafllar m; sizler ayn zamanda Yunanistan n vatandafllar ve bizlerin de kardefllerisiniz. Sizlerin hiçbir zaman yaln z olmad n z bilmenizi istiyoruz. Önümüzdeki y llarda daha büyük organizasyonlarda birlikte olmay ümit ediyoruz. dedi. ABTTF BAfiKANI HAL T HAB PO LU Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu Baflkan Halit Habipo lu konuflmas nda Seçek te yaflat lan Türk kültürünün ayn zamanda komflu ülkelere de tan t ld n kaydetti. Bu y lki Seçek flenliklerine Yunanl yetkililerin kat lmamas ndan üzüntü duydu unu aktaran Habipo lu, Bizler yurtd fl nda yaflayanlar olarak Bat Trakya n n bir parças y z. Ama sizleri unutmufl de iliz. Örf ve adetlerimizi yaflatabilmek için dernekler kurduk. Bir dernekle bafllad k ama flu anda 30 derne imiz var. Bu derneklerin üst kuruluflu olan federasyonumuz da Bat Trakya daki haks zl tüm dünya kamuoyuna duyuruyor. Sizin burada yapt n z mücadeleyi, biz Avrupa da yap yoruz. diye konufltu. YA LI GÜREfiLERE BÜYÜK LG Yap lan konuflmalardan sonra Seçek Derne i taraf ndan flenliklere kat lan yetkililere plaket sunuldu. Daha sonra kültürel etkinliklere geçildi. Edirne ve stanbul dan gelen ses ve saz sanatç lar flark ve türkülerle Seçek yaylas n inletti. Etkinlikler, Tülin Hac halil ve Hüseyin Ahmeto lu yönetimindeki skeçe Türk Birli i Halk Oyunlar Ekibi, Erkan Demiro ullar yönetimindeki Gümülcine Türk Gençler Birli i Halk Oyunlar Ekibi ve Berkay Raifo lu yönetimindeki Güney Meriç Az nl k E itim ve Kültür Derne i Halk Oyunlar Ekibi gösterileriyle devam etti. Az nl k derneklerinin halk oyunu ekipleri izleyicilerden büyük alk fl ald. Babalar köyü modern dans grubu da seyircilerden büyük ilgi gördü. Halk oyunlar n davul flov gösterisi izledi. Daha sonra Seçek etkinliklerinin ana temas n oluflturan ya l gürefllere geçildi. Gürefl karfl laflmalar s - ras nda alandaki kalabal n artt dikkat çekti. Alt grupta yap lan ya l gürefl karfl laflmalar na 50 nin üzerinde güreflçi kat ld. Bu y lki Seçek baflpehlivan ise Karamürselli Kaan Kaya oldu. Edirneli Asil Çelik ise ikinci oldu. Sonuçlar flöyle: M N KLER brahim Kirdali (Çilingir Mahalle) Mehmet Cüce (Mehrikoz) Mücahit Kirdali (Çilingir Mahalle) M N KLER BÜYÜK BOY Murat Hac (Kurcal ) Ahmet Bölükbafl (Kurcal ) Mehmetali Mehmet (Bulgaristan) TOZKOPARAN Hüseyin Hüseyin (Bulgaristan) Aleksandros Nikolaidis (Kumçiftli- i) Mehmet Nevzat KÜÇÜK ORTA Sami Hasan (Bulgaristan) Ruslan Parçalov (Kumçiftli i) vaylo Hacief (Bulgaristan) BÜYÜK ORTA Arif Vasfi (Bulgaristan) Sedat Çelik (Edirne - Türkiye) Zekeriya Hasan (Bulgaristan) BAfiPEHL VANLIK Kaan Kaya (Karamürsel - Türkiye) Asil Çelik (Edirne Türkiye) Dimitris Theodoridis (Serez) ALPAR TUR ZM le her gün stanbul Selanik Selanik stanbul seferleri bafllam flt r. Her gün stanbul dan Selanik e hareket akflam 21:00 Her gün Selanik ten stanbul a hareket sabah 09:00 Her gün Selanik ten hareket eden otobüsümüz saat 11:00 de Kavala dan, saat 12:00 de skeçe den ve saat 13:00 te Gümülcine den yolcu almaktad r. Alpar Turizm Büyük stanbul otogar No: Bayrampafla stanbul Tel: GÜMÜLC NE Gubili tours Orfeos 29, Tel: Stavridis travel Harilau Trikupi 80, Tel: SKEÇE Tasios tours Thermopilon 2, Tel: KAVALA Magiopulos travel Erythrou Stavrou 32, Tel: SELAN K Simeonidis tours 26 Oktovriou 14, Tel: Alvavel Thessaloniki - Gianitson 31, Tel: B. Derbent köyünde yang n Ercan Cafero lu MER Ç iline ba l Büyük Derbent köyünde bir çiftçinin hayvanlar n n bulundu- u a l ve samanl k yand. Ahmet Pencal adl soydafla ait a l ve samanl k yand. A ldaki baz koyunlar n telef oldu u ö renildi. 3 A ustos Sal günü akflam saatlerinde ç kan yang n n sebebi hala bilinmiyor. Çiftçi Ahmet Pencal olayla ilgili flunlar söyledi: Her gün oldu u gibi akflam üzeri koyunlar m z kapatt k. Kuzular m z vard onlar besledik ve di er hayvanlar m z besledikten sonra evimize döndük. Eve döndükten yar m saat sonra bizim a l n oldu u taraftan dumanlar n yükseldi ini gördük ve hemen araçlar m za binip a la geldik. A la ilk gelenler k z m ve damad m oldu. Koyunlar m z iki farkl yerde kapal bulunuyordu. Koyunlar n bir k sm kap y k r p d flar ya ç km fl. Di er grubun kap s n da biz açt k. Hayvanlar m z n ço u kurtuldu. Fakat bir kaç tane koyun da yand. Yang n haber alan Büyük Derbent köylüleri olay yerine kofltu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yang n n etrafa s çramas n engelledi. Fakat a l ve samanl k tamamen yok oldu. Ahmet Pencal, yaklafl k olarak 450 ot ve yonca balyas n n yand n ifade etti.

9 GÜNDEM 9 Bat Trakya Türklerinin dini temsilcileri Bulgaristan dayd Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü brahim fierif ve müftü yard mc lar Bulgaristan Müslümanlar Baflmüftülü ü taraf ndan K rcaali flehrinde düzenlenen bir etkinli e kat ld. Bat Trakya Türklerinin temsilcileri son dönemde zor günler yaflayan Bulgaristan Türkleriyle, Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdi. BULGAR STAN Müslümanlar Baflmüftülü ü nün 31 Temmuz Cumartesi günü Bulgaristan n K rcaali flehrinde düzenledi i V. Milli Haf zl k ve Güzel Kur an- Kerim Okuma Yar flmas na Bat Trakya dan Müftüler Ahmet Mete ve brahim fierif, Müftü Yard mc lar Ahmet Hralo lu ve Fatma mam, Bat Trakya Din Görevlileri Derne i Baflkan Sad k Sad k ile bir grup din görevlisi kat ld. Ayr ca yar flmada skeçe imamlar ndan Hüseyin Kâhya ile R dvan Deli jüri üyesi olarak yer ald. 18 Bölge Müftülü ü nden yar flmac lar n kat l m yla düzenlenen yar flma Kuran- Kerim in tamam n n ezberlenmesi, Kuran- Kerim in 15 cüzünün ezberlenmesi, Kuran- Kerim in 5 cüzünün ezberlenmesi ve Kuran- Kerim in son 20 sayfas n n ezberlenmesi olmak üzere befl kategoride gerçekleflti. KIRCAAL DEK ETK NL E YO UN KATILIM K rcaali deki etkinli e Bulgaristan Müslümanlar Baflmüftüsü Mustafa Hac, Bulgaristan Yüksek slam fiuras Baflkan fiabanali Ahmet in yan s ra Baflmüftü yard mc - lar ve bölge müftüleri kat ld. Ayr ca Bulgaristan n de- iflik yerlerinden çok say da din görevlisi de etkinlikte yer ald. Yar flmada Kur an- Kerim okundu, ilahi dinletisi yap ld. Etkinli in ard ndan yenen yemekte, müftüler sohbet etme imkan buldu. Özellikle son günlerde Bulgaristan da ortaya ç kan Baflmüftülük sorunu konufluldu ve yap lan haks zl k bir kez daha dile getirildi. AHMET METE: BULGAR STAN TÜRKLER C DD B R MÜCADELE VER YOR Konuyla ilgili olarak GÜNDEM e bir aç klama yapan skeçe Müftüsü Ahmet Mete flunlar söyledi: Bulgaristan daki Baflmüftülü ün etkinli ine Gümülcine müftümüz say n brahim fierif, müftü yard mc lar ve di er din adamlar yla birlikte kat ld k. Çok güzel bir etkinlik oldu unu söylemek isterim. Bulgaristan Türkleriyle bir kez daha biraraya gelme f rsat n bulduk. Bizlere gösterdikleri konukseverlikten ötürü teflekkür ederiz. Son günlerde Bulgaristan daki soydafllar zor günler geçiriyor. Baflmüftülük konusunda ciddi problemler var. Bulgar hükümeti Müslümanlar n seçti i baflmüftüyü tan m yor. Onun yerine tayinli baflmüftüyü görevlendiriyor. Tabii Bulgaristan daki soydafllar bu hususta çok ciddi manada bir mücadele veriyorlar. Biz de onlar n bu mücadelesini destekliyoruz. Baflar l olmalar n gönülden temenni ediyoruz. Biz Bat Trakya Türkleri olarak geçmiflte çok büyük zulümler yaflayan Bulgaristan Türklerinin haklar n elde ettiklerinde elbette ki seviniyorduk. Ama flimdi son dönemde elde ettikleri haklar n ellerinden al nmas na üzülüyoruz. Bulgar devletinin bir an önce Müslüman Türk toplumunun seçti i baflmüftüyü tan yarak makam na getirmesini bekliyoruz. Fehim AHMET ANAL Z A USTOS AYI VE VEFA DUYGUSU Kavurucu s ca n hâkim oldu u bir A ustos ay yafl yoruz. Eskilerin deyimiyle Eyyâm- Bahur yanan günler mevsimindeyiz. Bat Trakyam zda tar mla u raflan insanlar m z n ifllerinin en yo un oldu u dönemdir de ayn zamanda. Allah herkese kolayl k versin. Bu y l A ustos ay ayn zamanda On bir Ay n Sultan olan Ramazan ay n n da yirmi bir gününü yaflayaca m z ay olacak. S ca yla, ifl yo unlu uyla, Ramazan ay yla yaflanacak bir ay. Yine eskilerin ifadesiyle yar s yaz yar s k fl olan A ustos ay nda serin bir Ramazan Ay geçirmeyi umuyoruz. A ustos ay n n tüm bunlar n ötesinde bende farkl bir izi var. Bedenimizin kavruldu u s ca n yan nda, yüre imizin de kavruldu u bir ay. Her zaman rahmetle and m babam, kay n validemi ahiret yolculu una u urlad m z bir ay. Bu nedenle A ustos ay n n s ca ndan çok yüre imdeki hasret s ca n hissetti im bir ay olarak yaflar m A ustos ay n. Yüce Allah tan tüm ahirete göç etmifl olan yak nlar - ma rahmet diliyorum. Geçen y l A ustos ay nda bir ac daha eklendi yüre imize. Sevdi im bir kardeflim, mesai arkadafl m, ayn okul mezunu oldu um sevgili Mustafa Hüseyin den söz ediyorum. Tarih 07 A ustos 2009 Cuma. Yurtd fl ndan Bat Trakya ya dönmek üzere yola ç kt mda telefonuma gelen bir haberle, yüre imdeki A ustos s ca na bir yenisi daha eklenmiflti. Birkaç dostumdan teyit ettirinceye kadar inanamad m. Zamans z gelen ac haberler bazen insan sarsabiliyor. Halbuki ölümün her an bafl m za gelebilecek bir s nav flekli oldu unu biliyor ve iman ediyoruz. Ama beklenmedik bir yaflta ve zamanda geldi i zaman insan sars labiliyor. Belki de bu nedenle Peygamber Efendimiz A z tad n z bozan ölümü s kça an n buyuruyor. Ölüm Müslüman için bir yok olufl de il, aslî mekâna geçifltir. Önemli olan ölümün ne zaman gelece i de il, ölüme ve ölüm sonras na bizim ne kadar haz r oldu umuzdur. Mustafa kardeflimin ahiret yurduna yürüyüflü bir kaza sonucu oldu. Günlerden Cuma, Cuma namaz n k ld rm fl olmas, iyi bir insan ve dost olmas, tan d m z kadar yla herkese iyi davranan, yard m eden bir flahsiyet olmas gibi özellikleri sebebiyle Rabbim inflallah cennetini nasib eder. Zaman su gibi ak p gidiyor. flte bir y l geride b rakt k. Bir y ld r Mustafa Hüseyin aram zda yok. Ama hat ralar yla yafl yor. Çal flt masay gördü ümde, kaza yapt yoldan geçti imde onu hat rl yorum. Güler yüzü ve samimi tav rlar yla hayalimde canlan yor. Bir kitab açm fl okuyor ve notlar ald n görür gibi oluyorum. Yapt ifli ayr nt lar yla birlikte kaydetti i gerçe ini, ayr l fl yla bize ö retmifl oldu. lk ölüm y ldönümünde onu anmay bir vefa borcu olarak düflündü ümden köfleme tafl may uygun buldum. Yitirdiklerimizi hat rlamak vefal olman n bir gere i oldu unu düflünüyorum. Maalesef bu konuda çok hassas oldu umuzu söylemek mümkün de il. Hat rlanmak ve an lmak için iyi insan olma özelliklerini elde etmek, bu yolda çal flmak gerekir. yi insan özelli imizi koruyabilir ve gelifltirebilirsek, bu dünyada hofl bir sadâ b rakm fl oluruz. Bu duygularla öncelikle A ustos ay nda kaybetti im tüm sevdiklerime, dostlar ma Yüce Allah tan rahmet diliyorum. Mustafa Hüseyin kardeflimin de sevgili efline, ailesine ve güzel yavrusu Furkan a tekrar baflsa l ve sab rlar niyaz ediyorum.

10 Sofya da dev yürüyüfl... GÜNDEM10 Baflmüftülük sorununa Bat Trakya dan da tepki BULGAR STAN da yaflayan Türk az nl k, Baflmüftü Mustafa Alifl Hac ya destek vermek amac ile baflkent Sofya da bir miting düzenledi. 30 Temmuz Cumu günü Bulgaristan n çeflitli bölgelerinden miting için Sofya ya gelen yaklafl k 3500 kifli Baflmüftü olarak Nedim Gencev in atanmas n protesto etti. Mitingde Baflmüftü Hac, 1989 y l nda oldu u gibi bugün de bar flç l protestolar n yapmak üzere topland klar n söyledi. Jivkov yönetiminin devrildi i 10 Ekim 1989 tarihinin Bulgaristan da demokrasinin bafllang ç tarihi oldu unu belirten Hac, Müslümanlar için de bir 10 Ekim gününün gelmesini istediklerini söyledi. 29 Temmuz günü protestocular, Bakanlar Kurulu ve Parlamento ya Baflmüftü Hac y destekleyen 213 bin Müslüman n imzalad bir protesto bildirisini teslim ederek parlamento binas na kadar yürüyüfl yapm fllard. Protesto yürüyüflünü Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi milletvekilleri ziyaret ederek sorunlar dinlediler. Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, bir süre önce Bulgaristan Müslümanlar taraf ndan seçilen baflmüftüyü ve di er müftülerin meflrulu- unu ortadan kald rarak eski komünizm döneminin flaibeli ve sorunlu müftüsü Nedim Gencev i baflmüftü olarak kabul etmiflti. Bulgaristan da yaflayan Müslümanlar bunun üzerine miting düzenlediler, imza kampanyas düzenlediler. fiu ana kadar hiçbir cemaat, cami veya imam devlet taraf ndan atanan müftüyü kabul etmedi. Gencev in müftüsü Gotse Delçev deki müftülü ün kap s n k rarak içeri girdi BULGAR STAN daki Türklerin Baflmüftü olarak kabul etmedi i Nedim Gencev in Gotse Delçev müftüsü olarak atad Hasan Ayvaz, Bölge Müftülü ünü zorla ele geçirdi, ancak müftülük iflgali k sa sürdü. Sofya daki protesto yürüyüflünü f rsat bilen Hasan Ayvaz, Karasu nehri yak nlar ndaki Blagoevgrad ili s n rlar içerisinde yer alan Gotse Delçev Bölge Müftülü ü binas n zorla ele geçirdi. K rcaali Bugün internet sitesinde yer alan habere göre, Hasan Ayvaz ve beraberindeki bir grup, Bölge Müftülü ü binas n n kap s n k rarak içeri girdi. Binaya güvenlik sistemi de yerlefltiren Ayvaz, binay korumas için 24 saat nöbet tutacak koruma da tayin etti. Ertesi sabah Müftülük binas na gelen Bölge Müftüsü Muhammed Ayd n, binay tekrar geri ald. BULGAR STAN da devam eden Baflmüftülük sorununa Bat Trakya Türk az nl kurumlar ndan da tepki gelmeye bafllad. skeçe Müftüsü Ahmet Mete, Bulgaristan daki geliflmeleri kayg yla izlediklerini belirtirken, Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu Baflkan Halit Habipo lu da Baflmüftülük sorunun demokrasi ile ba daflmad n n alt n çizdi. skeçe seçilmifl Müftüsü Ahmet Mete yapt yaz l aç klamada flu ifadelere yer verdi: Müslümanlar n n Baflmüftüsü Nisan 2008 de yap lan Kongre de belirlenmifl ve seçilen Baflmüftü Dr. Mustafa Hac Alifl görevine bafllam flt. Ancak, eski Baflmüftü Nedim Gencev in Bafl Müftülük yönetiminin yasal olmad gerekçesiyle yarg ya yapt itiraz yerinde görülmüfl; Sofya fiehir Mahkemesi ve stinaf Mahkemesi nde görülen davalar n ard ndan, konu Yüksek Temyiz Mahkemesi ne götürülmüfl ve Bafl Müftülük seçiminin ve Bulgaristan Müslümanlar n n hür iradesiyle seçilen Bafl Müftü Dr. Mustafa Hac Alifl in yasal olmad ifade edilmifltir. Sonuçlar itibariyle olumsuzluklara yol açan ve Bulgaristan da yaflayan Müslümanlar n birlik ve bütünlü ünü zedeleyen bu karar siyasi amaçl ve hukuku yaralay c oldu undan geliflmeler taraf m zdan kayg yla izlenmektedir. Nedim Gencev adl flahs n AB üyesi olan Bulgaristan da AB standartlar n bir tarafa b rakarak, hakka ve hukuka uygun olmayan, devlet bask s yla Baflmüftülük makam na getirilmek istenmesi, din özgürlü üne müdahale etmeye yönelik bir giriflim olarak görmekteyiz. Bu haks z uygulamalar fliddetle k nar, en yak n zamanda Müslümanlar n iradesi do rultusunda bu s k nt lar n giderilmesini temenni ederim. Konu ile ilgili olarak Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Baflkan Halit Habipo lu da, Bulgaristan da yaflanan baflmüftülük sorunu demokrasi ile ba daflmayan hukuk d fl bir durumdur. Bulgaristan Müslümanlar hakl mücadelelerini kararl l kla sürdürmelidir. Bat Trakya Türk az nl da uzun y llard r devam eden Halit müftü sorunu ile mücadele etmektedir. Bugün Habipo lu de seçilmifl müftüler sorunu hala çözülememifl bir sorun olarak varl n devam ettirmektedir. Din ve ibadet özgürlü ünün ihlali anlam na gelen bu durumun hem Yunanistan hem Bulgaristan da bir an önce son bulmas n umut ediyorum aç klamas nda bulundu.

11 B L M-TEKN K GÜNDEM11 Rusya uzayda çok aç lacak! Yeni bir uzay üssü kurmay kararlaflt ran Rusya, Ay a kozmonot ve astronot tafl yabilecek yeni bir insanl arac n tan t m n yapt. RUSYA, yeni insanl uzay arac n n maketini ngiltere deki ünlü Farnborough Havac - l k Fuar nda gösterime açt. Araç, yap m na bafllanan yeni nesil roketle f rlat lmak üzere ve Ay a insan tafl yabilecek kapasitede tasarlanm fl bulunuyor. Rusya n n insanl uzay araçlar program - n n belkemi i olan ve 40 y ld r hizmet gören üç kozmonot kapasiteli Soyuz kapsüllerinin yerini alacak olan araç alt kozmonot tafl - yacak. Araç ayr ca Avrupal ve Amerikal astronotlar da tafl yabilecek. NASA n n bu y l sonuna kadar uzay mekikleri filosunu emekliye ay rmas n n ard ndan, yeni Rus arac gelifltirilene kadar Soyuz kapsülleri ve yeni gelifltirilecek olan Rus arac, Uluslararas Uzay stasyonu ile Dünya aras ndaki tek yolcu tafl ma araçlar olacak. ABD daha önce Ay a yeniden dönüfl için tasarlad Orion uzay arac n, Baflkan Barack Obama n n karar yla rafa kald rm flt. Ekonomik nedenlerle son y llarda uzay program n büyük ölçüde ask ya ald ktan sonra petrol ve do al gaz sat fllar n n getirdi i zenginlikle uzayda yeni hamlelere haz rlanan Rusya, ülkenin uzak do usunda Amur bölgesindeki Uglegorsk kasabas yak nlar nda yeni bir uzay üssü kurmak için çal flmalara bafll yor. Geçti imiz günlerde Baflbakan Putin, üssün kurulmas için gelecek üç y l içinde 800 milyon dolarl k bir harcama plan na onay vermiflti. Yaz l mla antik yaz y çözdüler Özel gelifltirilen bilgisayar program, 3 bin y l öncesine ait yaz l bir dili deflifre etti. ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinden araflt rmac lar n gelifltirdi i program, Suriye'nin Lazkiye kenti yak nlar ndaki antik Ugarit kentine ait yaz l metni birkaç saat içinde çözdü. Bilim adamlar, bu yöntemin flimdiye kadar çözülemeyen baz eski dillere ait metinlerin okunup anlafl lmas na katk sa layaca n düflünüyorlar. Bilgisayar program, çivi yaz s yla yaz lan Ugaritçe metinde, branice ile ortak kelimeleri de deflifre edebildi. Bilim adamlar yeni gelifltirilen bilgisayar program sayesinde henüz alfabeleri okunamayan Etrüskçe, Macaristan'da keflfedilen Rohonc yazmalar, Paskalya Adas 'nda keflfedilen Rongorongo ile Girit'te M.Ö civar ndaki Minoa yaz s ve M.Ö. 4 bine tarihlenen en eski "proto-dil" oldu u düflünülen Vinca iflaretlerini çözmeyi umuyorlar. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? fiempanzelerin en sevdi i yiyece in kar nca oldu unu ve bu kar ncalar yerden bir çubuk bulup o çubu u tükürükleyip daha sonra çubu u kar nca yuvas na sokup çekerek kar ca tuttu unu ve yedi ini, Mefle a açlar n n elli yafl na gelmeden mefle palamudu vermediklerini, Bukalemunlar n dillerinin kendi vücutlar ndan 2 kat daha uzun oldu unu, Bir pirenin, kendi vücudunun 350 kat mesafeye s çrayabildi- ini ve bu bir insan n futbol sahas n n bir ucundan di er bir ucuna atlayabilmesi kadar oldu unu, S çrayamayan tek hayvan n fil oldu unu? B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Gelecek Köyün zengini Kas mpat na benzer çiçek 2) Su s r Alafl mlar n haz rlanmas s ras nda içlerine kat lan maddeler 3) (halk dili) Köylerde hekimlik yapan kimse Mavi Stronsiyum un simgesi 4) Rubidyum un simgesi Bafl kald ran, isyan eden Karfl l kl iki kifli taraf ndan söylenen flark 5) Birini baflkas - na karfl k flk rtma A z k sm demirden bir a 6) Memeli evcil bir hayvan Baba, cet 7) Bir masa oyunu lgi çekici, de iflik kimse 8) Rütbesiz asker Birinin buyru u alt nda olan görevli Sodyum um simgesi 9) Sarkaç, pandül Lakin, fakat 10) Hayat arkadafl Görevden alma Çocu u olan kad n 11) Kabe yi ziyaret ve tavaf ibadeti Yemek, yiyecek 12) Geçmiflte ifllenmifl, cezaland r lm fl suç Zevksiz, sakil 13) Apans z stridyede bulunur K rm z 14) Göbek, kuflak Rahat, sakin. YUKARIDAN AfiA IYA 1) Biçimsiz Yuvarlak, yass ve sipersiz bafll k Ün, flöhret 2) Pratik (halk dili) Mutfak 3) ngiliz uzunluk ölçüsü Kal n eksenli tüy Okyanuslar n günefl fl n n ulaflamad derin yerleri 4) Tanr ya yakarma Osmanl da öncü süvari 5) (k saca) Anadolu Ajans Baflka, öteki, di er Gerekenden eksik Yumuflak, ya l toprak 6) Selin sürükleyip getirdi i toprak Destan 7) (halk dili) A abey Kargafla Bir nota Kalsiyum un simgesi 8) Ödenti Tantal n simgesi Yans ma 9) Platin in simgesi Sidik asidi tuzu Bebek yiyece i 10) Sinir hücrelerinin uzant lar ndan uzun olan man, itikat Yel, rüzgar 11) Uzun araç Bu daygillerden bir bitki Kas GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan Sa a: 1) fiafak, Bemol 2) Ana, Alaz, Li 3) Havan, fialak 4) Aday, Ba, Asa 5) Po, Alakal 6) Lanet, Tali 7) Kur, Gabi, Ir 8) Agora, Aka 9) Nd, Ur, Bat 10) Utanmak, Fe 11) Saat, Uysal 12) Trata, Rap 13) Ahi, Yanaflma 14) Çelen, deal. Yukar dan Afla ya: 1) fiahap, K n, Smaç 2) Anadolu, Dua, He 3) Fava, Ara, Tatil 4) Ayan, Guatr 5) Kan, Legorn, Ayn 6) Batar, Muta 7) Baflak, Babayani 8) Eza, Ati, Aks, Ad 9) Lala, At, Arfle 10) Olas l k, Flama 11) Lika, rade, Pal.

12 BUKET GÜNDEM12 Sevgili dostlar m, Hiç özgüven eksizli iniz olup olmad n düflündünüz mü? Özgüvenin karfl t olan özgüven eksikli i genellikle afla l k kompleksi olarak tan mlan r. Örne in elefltiriye karfl al ngan olmak, bir özgüven eksikli i belirtisidir. Afla l k duygusuna kap lan insanlar hata yapt klar n bilseler de di er insanlar n bunu vurgulamalar hofllar na gitmez. Ne kadar yap c ya da naif olursa olsun her elefltiriyi kiflisel bir sald r olarak alg larlar. Baz insanlar kendileri hakk nda iyi fleyler duymak için can atarlar ve sürekli iltifat edilmesinden hofllan rlar. Bu da asl nda özgüven eksikli inden kaynaklan r. Özgüven eksikli i çeken bir grup insan ise kendileri hakk nda pozitif bir fley duymak istemezler, çünkü kendi hissettikleriyle çeliflirler. Kendilerini iyi hissetmeyen kifliler baflkalar hakk nda da iyi fleyler düflünmezler. nsanlar n kusur ve hatalar n ararlar. Böylece kendilerinin çok kötü olmad n kan tlamaya çal fl rlar. Baz insanlar afla l k hissetmenin ac s ndan kurtulmak için kendi güçsüzlüklerini di er insanlara yüklemeye çal fl rlar. Bu noktada kendi hatalar için baflkalar n suçlarlar. Özgüvensizlik doruk noktas ndayken baflkas na zarar vermeye kadar varabilir. Baflkalar n suçlama davran fl kontrol edilemez bir duruma ulaflabilir. Afla l k kompleksi olan insanlar da herkes gibi bir oyunu ya da yar flmay kazanmak ister ama böyle durumlardan kaç n rlar çünkü kazanamayacaklar n düflünürler. Birinci gelememe korkusu tamamen baflar s z olduklar korkusuna kap lmalar na neden olur. Bu tür sorunlarla karfl karfl ya olan insanlar sosyal ortamlardan kaç n rlar. nsanlarla birlikteyken susmay tercih ederler, çünkü bunun yaln zca aptall klar n ya da s k c l klar n kan tlayaca n düflünürler. nsan n kendisiyle bar fl k olmas, kendine olan güvenini de artt r r. Ancak var olan bu tip sorunlar n z aflamayaca n z anlad n zda, uzmanlardan yard m istemek kadar do al bir fley yoktur. Bu hem sizin, hem de sizin çevrenizdeki insanlar n hayat n kolaylaflt racakt r. Ailenizden, dostlar ndan gelen elefltirilere dinleyerek ifle bafllamaya ne dersiniz? Sevgiler... Feride Memleketimden Manzaralar... Foto: Hasan Hasan Malzemeler : 4 adet ayva 3 elma 2 su b.toz fleker Karanfil K rm z g da boyas Su Üzeri için: Kaymak, mandalina, kivi, hurma, nar Haz rlan fl : Ayvalar ikiye bölerek çekirdek yata n ç kar n. Ayvalar iç k s mlar alta gelecek flekilde genifl bir tencereye alarak üzerine suyu ve g da boyas n ekleyip kapa- kapal bir süre piflirin. Meyveli Kaymakl Ayva Tatl s Ayvalar yumuflay nca ters çevirip içini rendelenmifl elma ile doldurun. Toz fleker ve karanfili üzerine döküp kapa kapal k s k ateflte bir süre daha piflmeye b rak n. Piflen ayva tatl s n servis taba na alarak so umaya b rak n. Daha sonra üzerini mevsim meyveleri, kaymak ve nar koyarak servis edin.

13 BUKET Ka t Oyunu Motifi GÜNDEM 13 Sevgili bayanlar, Bugüne kadar sizlere gazetemizin köflesinde göztermifl oldu- um k rkyama desenlerini umar m be enmiflsinizdir. Bugün ka t oyunu motifini çal flaca z. Ka t oyunu blo unu yapmak için üç de iflik flekilde birlefltirilen kareler kullan lmaktad r. Karelerin köfle bloklar iki üçgenden yap lmaktad r. Blo un her kenar n n ortas ndaki kareler üç üçgenden yap lmaktad r. Blo un orta karesi ise dört üçgenden oluflmaktad r. Takip edilen talimatlar iki ayr ebatta ka t oyunu bloklar içindir. Fon kumafl ndan ve dört kart kumafl ndan 0.8cm lik birer adet kare kesin. Fon kumafl ndan iki adet, dört kart kumafl ndan birer adet 9.7cm lik kareler kesin. Büyük kareleri çapraz olarak iki yöne de, küçük kareleri ise çapraz olarak bir yöne do ru kesin. Fon ve kart üçgenlerini resimde gösterildi i gibi yerlefltirin. Dört kart kumafl ndan ikifler adet üçgen fazla kalacakt r. Baflar lar diliyorum... skeçe Türk Birli i Dikifl-Nak fl Ö retmeni Lütfiye N HATO LU Saçlar m z neden dökülür? Saçlar m z, güzellik ve esteti in sembolüdür. Hatta seçti imiz renk ve stiliyle kendi hakk m zda çok fleyi ifade eden saçlar m z kayb yla da beraber bizi telaflland r r. Saç kayb do al bir süreç olabilece i gibi, stres kökenli veya altta yatan baflka bir hastal n uyar c s olarakta karfl m za ç kabilir. Saçlar m z büyüme, gerileme, dinlenme olarak üç fazdan oluflan bir döngüde ömrünü sürdürür. Dinlenme aflamas ndaki saç dökülür, ancak bu kal c bir kay p de ildir. Bu dökülen saç tekrar büyüme faz na girerek büyümeye devam eder ve bu döngü bu flekilde devam eder tele kadar dökülme do al karfl lan r. EN SIK GÖRÜLN SAÇ DÖKÜLME NEDENLER Erkek tipi saç dökülmesi: En s k görülen saç kayb nedenidir.genetik özellikler ve erkeklik hormonu nedeniyle görülen do al bir durumdur. Bir hastal k de ildir.çok say da uygulanabilecek topikal tedaviler ve ilaçlarla durdurulabilen ve baz durumlarda tedavi edilebilen bu durum; radikal olarak saç ekim yöntemi ile kesin olarak çözülebilir. Saçk ran (Alopesi Areata): Bu tip saç kay plar nda düzgün yüzeyli, para büyüklü ünde veya daha genifl yuvarlak yama tarz kel alanlar oluflur. Nadiren tüm saç ve vücut k llar nda kay p oluflabilir. Her yaflta görülebilr. Daha çok s k nt lar ve stres sebebiyle oluflan bu durum çocukluk yafl nda ortaya ç kt nda otoimmün yani ba fl kl k sistemini ilgilendiren hastal klarlada iliflkili olabilir. Çeflitli topikal ve sistemik tedaviler ve yine psikolojik destekle tedavisi mümkün olan bir durumdur. Kans zl k (Anemi): En s k demir eksikli ine ba l geliflen kans zl k nedeniyle saçlar dökülür. B12 ve folik asit eksiklikleri nedeniyle oluflan anemilerde saç dökülmesi görülür. Tespit edilen eksiklik yerine konulunca saç dökülmeside düzelir. Tiroid hastal klar : Fazla (hipertroidi) ve az çal flan tiroid (hipotroidi) saç kayb na neden olabilir. Tiroid hastal klar laboratuar testleri ile araflt r labilir. Hastal n tedavisi ile saç dökülmesi de düzelir. Saçl deriyi tutan hastal klar: Mantar hastal klar ve likenpilanopilaris dedi imiz çeflitli saçl deriyi tutan hastal klar saçlarda dökülmelere yol açabilir. Yüksek atefl, a r enfeksiyon hastal klar : Saçlar n dinlenme faz na girip dökülmesine neden olabilir.kal c bir kay p yoktur hastal k iyilefltikten bir süre sonra saçlar eski haline dönecektir. Do um sonras : Gebelik süresi boyunca saçlar büyüme aflamas ndad r; dolay s yla saçlarda dökülme durur, saçlar gürleflir. Do um sonras saçlar dinlenme faz na girer ve bu aflamada saçlarda yo un bir dökülme görülür. Bu durum do um sonras 8 ay ile 1 y la kadar devam eder ve tamamen do al bir süreçtir tekrar saçlar eski sa l na kavuflacakt r. Bu dönem destek tedavilerle çok daha sa l kl atlat labilir. fiok diyetler, h zl kilo vermek, proteinden fakir beslenme: Saçlar m z köklerinden ve kan yoluyla beslenir. Esas besini ise proteindir. Özellikle yaz mevsimine giriflte h zla kilo verdiren diyet programlar tüm vücut sa l m z gibi saç sa l m z da olumsuz yönde etkiler ve ciddi saç kay plar na yol açabilir. Proteinden fakir beslenen veya anormal beslenme al flkanl na sahip kiflilerde de benzer flekilde saçlar dinlenme faz na tak l r ve dökülmeler görülebilir. Beslenme al flkanl klar de ifltirilip proteinden zengin diyet uyguland nda dökülmeler duracakt r. laçlar: Baz ilaçlar geçici bir süre saç dökülmesine neden olabilir. Romatizmal, gut, depresyon, kalp hastal, yüksek tansiyon için reçete edilen ilaçlar ve yüksek doz A vitamini, sivilce ve sedef tedavisinde kullan lan baz ilaçlar da saç dökülmesi yapabilir. Do um kontrol haplar : Genetik yatk nl kla beraber do um kontrol hap kullan m nda saç dökülmesi görülebilir. Saçlar dinlenme faz na tak l r. laç kullan m b rak ld nda dökülme durur. Saç koparma al flkanl (Trikotillomani): Tamamen ruh sa l ile ilgili bir durumdur. T rnak yeme al flkanl gibi saçlar kopar l r. Psikolojik destek tedavisi ile düzelebilir.

14 SA LIK GÜNDEM14 Kansere karfl herpes virüsü Virüsün kanserli hücrelerin içine girerek, onlar içeriden yok etti i ve hastan n ba fl kl k sistemini destekledi i tespit edildi. UÇUKLARA yol açan herpes virüsünün üzerinde oynanm fl bir formu, bafl ve bo azda görülen kanser tedavisinde kullan l yor. ngiltere nin baflkenti Londra da bir hastanede, 17 hastaya, kemoterapi ve radyoterapinin yan s ra herpes virüsüyle tedavi uyguland ve virüsün hastalar n ço unda tümörlerin yok edilmesine yard mc oldu u belirtildi. Virüsün, kanserli hücrelerin içine girerek, onlar içeriden yok etti i ve ayn zamanda hastan n ba- fl kl k sistemini destekledi i tespit edildi. Royal Marsden Hastanesi nde standart tedavinin yan s ra virüsün enjekte edildi i 17 hastada, kanserli bölgenin ameliyatla al nmas n n ard ndan kanserin izine yüzde 93 oran nda rastlanmad, aradan iki y ldan fazla bir süre geçtikten sonra da hastalar n yüzde 82 sinin kansere yenilmedi i gözlendi. Dikkat! Çok mu et tüketiyorsunuz? Sonuçlar Clinical Cancer Research dergisinde yay mlanan araflt rmada, yüksek dozda virüs tedavisi uygulanan 13 hastadan sadece 2 sinde hastal n nüksetti i görüldü. Bafl ve boyunda görülen kanser türleri aras nda a z, dil ve g rtlak kanseri bulunuyor. Amerikal bilim adamlar, yüksek protein tüketimine dayal diyetlerin kemik erimesine neden olabilece ini bildirdi. TALYAN Corriere della Sera gazetesinde ç kan habere göre, Purdue Üniversitesinde görev yapan ve iki farkl araflt rman n verilerini analiz eden bilim adamlar, menopoz sonras fazla kilolar ndan kurtulmak için protein zengini bir beslenme modeli izleyen kad nlar kemik erimesi riskine karfl uyard. Menopoz dönemindeki yafllar aras nda 28 kad n n kat ld ilk araflt rmada, kat l mc - lara, 4 ay boyunda haftada 450 ila 700 gram vermelerini sa lamalar na yönelik bir diyet uyguland. Araflt rmada, kat - l mc lar n 15 ine günlük ald klar kalori miktar n n yüzde 18 ini oluflturacak flekilde, et içermeyen ancak yumurta ve baklagiller gibi di er protein kayna g dalar kapsayan bir diyet verildi. Araflt rmac lar, di er gruptaki 13 kifliye ise yüzde 30 u proteinden oluflan bir diyet uygulad. Diyet ile bu proteinin yüzde 40 n ya s z domuz etinden, yüzde 60 n ise baklagiller, süt ürünleri ve yumurtadan almalar sa land. 4 ayl k sürenin sonunda kat - l mc lar n ortalama 8 kilo zay flad gözlemlenirken, et de içeren ve protein bak m ndan daha zengin olan bir diyet izleyen ilk gruptaki kad nlar n kemik erimesiyle de karfl karfl ya kald belirlendi. kinci araflt rmada ise bilim adamlar, bu kez 9 hafta boyunda 1250 kalorilik bir diyet uygulanan menopoz dönemindeki 43 kad n gözlemledi. Bütün kat l mc lar n 1000 kalorilik bir vejeteryan diyet izlemesinin sa land araflt rmada, geriye kalan 250 kalori içinse 15 kifliden tavuk eti, 14 kifliden dana eti ve di er 14 kifliden tereya l bisküvi ya da çikolata yemeleri istendi. Son olarak 11 kiflilik bir kontrol grubu oluflturan bilim adamlar, bu araflt rman n sonucunda da kat l mc lar n kilo verdi ini ancak et aç s ndan daha zengin olan bir beslenme modeli izleyen kad nlarda kontrol grubundakilere göre kemik erimesi riskinin daha fazla oldu unu gözlemledi. Menopoz sonras bir miktar kilo vermenin sa l k ve yaflam kalitesini art rmak aç s ndan faydal oldu unun alt n çizen bilim adamlar, ancak kad nlara öncelikle bir diyetisyene dan flarak, kemik ve kas yo unlu una zarar vermeden kilo vermelerini sa layacak bir program haz rlamalar n önerdi. BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Ç kabilecek ani harcamalar ve birikmifl maddi kazançlar n z konusunda derin düflüncelere dalabilir, yeni yat r m yollar arayabilirsiniz. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Sevdi iniz kifliyle yo un bir iletiflim içerisinde olabilir, birbinize olan sevgi ve ba l l n z artt racak sözler söyleyebilirsiniz. Maddi harcamalar n z olabilir. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Karamsarl k ve huzursuzluk hissi devam ediyor olabilir. Bunun yan s ra kendinizi yaln z hissediyor da olabilirsiniz. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Aile içinde fikir birli ine varman z gereken konularda zorluklar yaflayabilirsiniz. Sizi ifade eden, sizi tan mlayan de erler konusunda hassas olabilir ve bunlar üzerine düflünerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos Huzursuzlu unuzdan bir türlü kurtulamayabilir, d flar ç kmak istemeyebilirsiniz. Bunun yerine evde kal p, düzenlemeler yapman z sizin için daha iyi olabilir. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Tatil yaparken yak n çevreden kiflilerle ilgili duyaca n z dedikodulara kulak misafiri olabilirsiniz. Parasal konularda ise beklenmedik f rsatlar kap n z çalabilir. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Maddi geliflmeler, kazan lan küçük ya da büyük kazan mlar bu döneme damgas n vurabilir. Öte yandan sebepsiz yere kay p korkusu yaflayabilirsiniz. Olumlu düflünmek, size fayda sa layabilir. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Baz kiflilerle olan iliflkinizin duyulmas n istemiyor olabilirsiniz. Bu sebepten de kendinizi de gizledi inizi fark edebilirsiniz. Bu gibi sebeplerden dolay gereksiz endiflelere kap lmay n. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Günlük rutin ifller peflinde koflmaktan çevrenizde olan biteni fark etmiyor olabilece iniz gibi, bozulabilecek olan sa l n z da düflünmüyor olabilirsiniz. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) A z n zdan ç kanlara dikkat etmeniz sizin faydan za olabilir. Yaflant n zda sorumluluk alman z gerektirebilecek geliflmeler yaflayabilirsiniz. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) Günlük rutin ifller ve koflturmalar konusundaki olumsuzluklar tüm haftaya yay labilir. liflkiniz konusunda ise beklenmedik geliflmeler ile birbirinize olan sevginiz artabilir. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Beklenmedik haberler alabilir, hem sevinip hem de çok flafl rabilirsiniz. Aflk konusunda sizin için parlak geçebilecek bir dönem.

15 GÜNDEM 15 Yunan bas n : En iyi turist Türkler YUNAN STAN n içinde bulundu u mali krizin getirdi i sonuçlar ülkenin en önemli gelir kayna olan turizm sektörünü de olumsuz etkilerken, Ege adalar n ziyaret eden çok say da Türkün darda bulunan Yunan ekonomisi için bir nefes oluflturdu u yorumu yap ld. Bas nda ç kan haberlerde, e lenceyi seven, cömert ve eli aç k olarak tan mlanan Türk turistlerin, ekonomik ç kmaz içerisinde bulunan adalardaki yerel esnaf taraf ndan en iyi müflteri olarak görüldü- ü ve kendilerine büyük bir istekle hizmet ettikleri belirtildi. To Vima gazetesi, En yi Turist Türkler bafll yla verdi i haberinde, Ege adalar - n ziyaret eden ve say lar her geçen gün artan Türklerin güç be endiklerini, ancak memnun kald klar nda büyük hesaplar ödeyerek, bolca bahflifl b rakt klar n ve tekrar geldiklerini yazd. Sak z adas nda (Hios) Delfinya restoran n sahibi Emiliya Çakiri, To Vima gazetesine verdi i demeçte, Türk turistleri yak ndan tan d için kendisini flansl sayd n belirterek, Krizden etkilenmeyenlerin sadece Türkler oldu u görülüyor. Türkler, Yunanl esnaf için gerçek bir flans. Sipariflleri çok eli aç k, b rakt klar bahflifller ise daha çok. Onlar n varl, yerel ekonominin kalk nmas için bir nefes dedi. Yunanistan ziyaret eden Türklerin daha çok Ege adalar n tercih ettikleri ve Mikonos, Rodos, Girit, Santoroni, Midilli ve Sak z adas n n Türk turistlerin en çok sevdikleri mekanlar aras nda yer ald belirtildi. Bu arada, Yunanistan statistik Müdürlü ü nden yap lan aç klamada, Yunanistan ziyaret eden Türklerin her y l artt ve 1994 y l nda 73 bin 388 olan ülkeyi ziyaret eden Türk turistlerin say s n n 2009 y l nda 200 bin 348 e ulaflt bildirildi. Dünyan n en baflar l 26. içki markas The Global Drinks Market raporuna göre dünyada sat fl cirosu aç s ndan en bafla rl 100 markas içinde Yeni Rak 26. s ray elde etti. YEN Rak, The Global Drinks Marketin yay n organ Impact Databank in 2009 y l Dünyan n En yi 100 Distile Alkollü çkisi listesinde sat fl cirosu olarak 26, litre sat fl hacmine göre ise 62 inci s rada yer ald. Mey çki den yap lan aç klamaya göre, geçen günlerde International Wine and Spirits Report taraf ndan 2009 y l n n Dünyada En fazla Büyüyen Aromal Yüksek Alkollü çki Markas seçilen ve ard ndan Çin de lansman gerçeklefltiren Yeni Rak, dünyaca ünlü bira, flarap ve distile alkollü içkiler sektörü için veri analizleri yapan The Global Drinks Marketin 2009 y l Impact Databank bask s ndaki Dünyan n En yi 100 Distile Alkollü çkisi listesine girdi. Yeni Rak, Impact Databank n aç klad 2009 raporuna göre, küresel pazarda sat fl cirosu olarak 26, litre sat fl hacmine göre ise 62 inci s rada yer ald. Necmi Hasano lu OKU-YORUM EL TLER, EL T STLER VE POPÜL ZM Toplumsal tan mlamalar aras nda elit ; gerek e itim ve gerekse sosyo - ekonomik aç dan o toplumun seçkin denilen kesimi anlam na gelmektedir. Bu kesim tüm toplumsal yap lanmalarda ülke ve/veya din ayr m yap lmaks z n vard r ve genelde de o toplumun kaderini belirleyici ifllev görür. Elitlerin zevk ve be enileri, toplumun di er genifl kesimleri taraf ndan da örnek al nmak istenen bir prestij ölçüsü olarak alg lan r. Kifliler, bir çeflit s n f da tabir edilen bu kesim veya toplum kesitine dahil olabilmek için belli bir gayret gösterirler. Çünkü insan n toplum olarak yaflama ihtiyaçlar ndan biri olan sosyal statü kazanmak söz konusudur. Kültürü oluflturan da, kültürün medeniyete dönüflümünde en büyük ifllevi yerine getiren de toplumlardaki bu elit kesimdir. Her fleyi bir üst düzeye tafl maya çal flan ve genel ahali karakteristi inin bir çok aç dan omurgas n oluflturan bu toplum kesiti geleneksel toplum yap m zda da eflraf olarak karfl m - za ç kmakta. Yedi i, içti i, giydi i, okudu u ile etki eden elitler seçkinlikleriyle de o toplumun vitrinini oluflturur. Ortak ç kar alg s, korku ve endifleyle stimule edildi inde ortaya ç kabilecek bu durum elitleri elitist bir tav r ve tutuma sevk edebilir. Bu nedenle s n f alg s ve bir çeflit kast olma tehlikesi elitlerin en önemli handikap d r. Bir toplumun elitlere olan ihtiyac ile elitistlere olan ihtiyac aras nda bir fark oldu u muhakkak. Elitler sosyal de erler merkezli olarak ürettikleri ile bir toplumu ne kadar ileriye gitmesine katk sa l yorlarsa, elitistler de toplumun omurgas nda t pk bir kireçlenme misali donmaya ve gerilemeye yol açabilirler. Dar ve k sa vadeli ç kar alg lar yla sosyal statülerini kaybetme korkusu ile elitistler kendi toplumlar için bir handikapa dönüflebilir. Toplumun öz de erleri ile kopuk, d fla kapal, düflünsel olarak üretemedi i için paralize olmufl bir grup insan düflünün. Kendini be enmesi narsizme varm fl, burnundan k l ald rmayan bu insanlar nereye kadar varl klar n sürdürebilirler tart fl labilir. Elitizmin tam tersi ise popülizmdir. Halk n ilgisini uyand rmak amac yla yap lan politika ve bir çeflit halk yardakç l anlam na da gelen popülizmi toplumlar aç s ndan bir felaket veya felaketin bafllang c olarak görmek yanl fl olmaz. Seviye olarak toplumsal de erlere bir fley katmad gibi bu de erlerden çok büyük erozyonlara da yol açar. nsanlar n hiçbir de er yarg s olmayan, sosyal psikolojinin etkisi alt nda bir o yana bir bu yana sürüklenen grup haline getiren, k sa vadede olmasa bile uzun vadede popülizmdir. Toplum olarak do ru bir gelecek kurmak istiyorsak türedi bir elit yerine her aç dan kendini bilen ve yetifltirmifl; tatminsizliklerini pozitif kanallara yönlendirip do ru ifller yaparak gidermifl bir elit/ayd n kesimine sahip olmay arzulamal y z. nsan n seven, onun de erlerinin bir anlam tafl d n düflünen ve bu de erler üstüne kurulacak ayd nl k bir gelece in özlemini duyan böyle bir elit kesim ne elitist olarak, ne de popülist olarak toplumuna zarar vermez. Kaybedip kaybettirmez, kazan r ve kazand r r.

16 GÜNDEM16 Metin Edirneli PENCERE BALKANLAR lardan itibaren Sosyalist blokta önemli geliflmeler yaflan r. Komünist parti iktidarlar tek tek çöker. Ülkeler çok büyük bir siyasi ve ekonomik kriz yaflamaya bafllar. flsizlik, özellikle az nl klarda, en büyük sorundur. Bu dönemdeki; özellikle 90 lar n ortalar ndan sonra yaflanan göçlerin önemli bir bölümü, Yugoslavya n n parçalanma sürecinde ortaya ç kan savafl hariç, büyük ço unlukla ekonomik a rl kl d r. Fakat bu defa göçün yönü art k Türkiye de il, Avrupa d r. Çünkü, özellikle bölge ülkeleriyle Türkiye aras ndaki iliflkilerin geliflmesi, demokatikleflme yolunda önemli mesafelerin al n fl, her fleyden önemlisi Avrupa Birli ine kat l m, Türkiye ye yönelik göçlerin durmas na yol açm flt r. Bu kadar olumlu geliflmenin yafland Balkanlar da hala afl lmas gereken önemli bölgesel sorunlar da bulunmaktad r. Bunlar n bafl nda da Kosova sorunu gelmektedir. Çünkü bu sorunun çözümlenememesi Balkanlar- da eski hastal klar n yeniden ortaya ç kmas na neden olabilecektir. Fakat bugün gelinen nokta, bu sorunlar ortadan kald racak bir ortam yaratm flt r. K - saca bar fl ad na umutlanmak için bir f rsat do mufltur. Geçmiflte Osmanl Bar fl na benzer bir yap olan Avrupa Birli i, bu konudu büyük bir flans sunmaktad r. Fakat gerçek bar fl n sa lanabilmesinin yolu, geçmifl örneklerde de görüldü ü üzere, Balkan ülkelerinin tamam n n tüm önemli uluslararas kurulufllarda birlikte bulunmalar yla mümkün olmaktad r. AB de erleri do rultusunda az nl k haklar n n güvence alt na al nmas, özellikle Balkanlar da bar fl n sa lanmas için çok önemli bir geliflme oldu u yads namaz bir gerçektir. Fakat Balkanlarda bar fl sa lamada AB nin en büyük katk s s n rlar n de iflmezli ini garanti alt na almas konusunda olmufltur. Özellikle Balkan ülkeleri aras ndaki savafllar n ve katliamlar n salt bir kar fl daha fazla toprak elde etmek u runa yap ld n ve korkular n hep bu yönde oldu unu düflünürsek, bu geliflmenin ne kadar büyük bir ad m oldu u ortadad r. Fakat bölge ülkeleri aras nda as l kal c bar fl n sa lanmas ancak ve ancak karfl l kl olarak kültürel, sosyal ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesiyle mümkün olabilecektir. Özellikle de bölge ülkeleri aras nda ekonomik ve ticari iliflkilerin karfl l kl ba ml l k haline gelmesiyle. Balkanlar n, günümüzde, bar fla dünden daha yak n olmas n sa layan önemli bir geliflme de uluslararas konjonktürde meydana gelen geliflmelerdir. Bugün, bölge bar fl n tehdit eden d fl faktörler düne göre çok azalm flt r. Geçmiflte bölgede çat flmaya neden olan büyük ülkeler aras ndaki egemenlik mücadelesi günümüzde flekil de ifltirmifltir. Almanya, ngiltere ve Fransa AB içinde yer alarak bölgeye yönelik amaçlar n, en az ndan bir noktaya kadar, ortak bir paydada birlefltirmifllerdir. Rusya ise yak n bölgesel sorunlar yla u raflmaktad r. Daha da önemlisi, günümüzde egemenlik kavram nitelik de ifltirmifl askeri olarak bölgeye hakim olmaktan çok ticari iliflkileri gelifltirmeye ve bu yolla etkinlik sa lamaya dönüflmüfltür. En önemlisi ise uluslararas sermaye, bölgede ç karlar n tehlikeye atacak bir çat flmaya, maceraya izin vermemektedir. Fakat günümüzde baz belirtiler, baz Balkan ülkelerinin az nl klar konusunda hala eski rkç yaklafl mlar n terk etmediklerini göstermektedir. Az nl k sorunu bulunan daha do rusu az nl k durumuna düflme korkusu bulunan pek çok ülke hala günümüzde de, dolayl politikalarla da olsa, göçü desteklemektedir. Örne in, az nl klar n e itim, iflsizlik sorunlar çözümlenmeyerek bu insanlar n, do duklar topraklardan baflka ülkelere gitmeleri sa lanmaktad r. Yine, vatandafllar n n bulundu u ülkelerle, Bulgaristan Türkiye örne- inde de oldu u üzere, sosyal haklar anlaflmalar yap lmayarak göçler ya da daha do ru bir deyimle sürgün, dolayl olarak desteklenmektedir. Örne- in, Türkiye de çok say da Bulgaristan vatandafl, iki ülke aras nda bu tür bir anlaflma olmad ndan dolay sosyal haklar n Bulgaristan a aktaramad klar ndan geriye dönememektedir. Çok say da çifte vatandafl kifli de yine bu nedenle, do du u topraklara dönüp yerleflememektedi. Oysa ayn Bulgaristan, daha çok Bulgar soylular n bulundu u Almanya, spanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerle sosyal haklar n tan nmas anlaflmalar n n imzalam fl ve sorunu çözüme kavuflturmufltur. Fakat her fleye ra men gelecekte, bölgede, bar fl ad - na umutlanmak için yine de pek çok neden bulunmaktad r. En önemlisi de Balkan halklar n n Osmanl Bar fl alt nda befl yüzy l süren birliktelikleridir. SEÇEK Derne i Baflkan Ali Pencal: Seçek az nl n bayram d r SEÇEK Az nl k E itim ve Kültür Derne i Baflkan Ali Pencal bu y lki Seçek etkinliklerini GÜNDEM e de erlendirdi. Her y l oldu u gibi Seçek flenlikleri bu y l da çok güzeldi diyen Ali Pencal, özellikle Büyük Derbent köyünde ortaya ç kan tablonun son derece olumlu oldu unu vurgulad. Büyük Derbent köyünün son y llarda hep sorunlarla gündeme geldi ini anlatan Seçek Derne i Baflkan, fienliklerde sorunlu bir köy ve sorunlu bir köy görüntüsü yoktu. Tam aksine muhteflem bir dayan flma vard. Güzel bir birlik ve beraberlik vard. Güzel bir organizasyon ve güzel bir flenlik oldu. Böyle kültürel etkinliklerde halk m z gereken deste i ve gereken çabay gösterebiliyor. Demek ki isteyince olaya sahip ç kabiliyoruz. dedi. YETK L LER N SEÇEK E KATILMAMASI ÜZÜCÜ VE DÜfiÜNDÜRÜCÜDÜR Seçek flenliklerine Yunanl yetkililerin kat lmamas n üzücü ve düflüncürücü olarak nitelendiren Seçek Derne i Baflkan Ali Pencal flunlar söyledi: Biz her y l oldu u gibi bu y l da flenliklerden gün önce bütün resmi kurumlara, milletvekillerine, belediye baflkanlar na, yerel yetkililere davetiye gönderiyoruz. Hatta postayla aksayabilece ini düflünerek birço una elden götürüyoruz davetiyeyi. Son iki y ld r s k nt var. Tabii biz ay r m yapm yoruz. Herkesin bu güzel günümüzde yan m zda olmas - n istiyoruz. Çünkü Seçek etkinlikleri bizim için, bölge halk için ve Bat Trakya Türkleri için bir bayramd r. K saca söylemek gerekirse Seçek az nl n bayram d r. Baz yetkililer telefonla arayarak tebriklerini sundular. Ama bunun yeterli olmad n düflünüyoruz. Sadece seçimlerde gelmesinler böyle önemli kültürel etkinliklerde de gelsinler. Burada iki toplum birlikte yafl yoruz. Gerekti inde bizler de onlar n etkinlikerinde, bayramlar nda olaca z. B LET SATIfiINA MÜDAHALE G R fi M HATAYDI fieniklerin ikinci günü polis ile soydafllar aras nda yaflanan bilet krizi ne de de inen dernek baflkan Ali Pencal, bu gerginli in son olmas n ve bir daha yaflanmamas n diledi ini söyledi. Seçek etkinliklerinde son y ld r flenliklere gelenlerden festival alan na girifllerde dernek üyeleri taraf ndan derne e destek amaçl bilet sat ld n anlatan Pencal, Bu uygulama derne imizin kuruldu u 1997 y l ndan bu yana devam ediyor ve inan yoruz ki bundan sonra da devam edecek. Biletlerle ilgili olarak Alantepe de bir aksakl k yaflanm flt. Polis taraf ndan bilet sat fl engellenmek istendi. Benzer bir müdahale Seçek te de yap lmak istendi. Olay 31 Temmuz Cumartesi günü yafland. Polisler derne imiz ad na bilet kesen arkadafllar m z engellemek istediler. Fakat buradaki soydafllar - m z polise tepki gösterdi. Halk m z n ve derne imizin müdahalesi ve derne imizin müdahalesi sonucu olay atlat ld. Bir hata oldu una inan yorum. Derne imizin yarar na bilet sat fl olay na müdahale giriflimi bizce bir hatayd. Benzer olaylar n bundan sonra yaflanmamas n diliyorum. diye konufltu.

17 GÜNDEM 17 Il ca Nahiye Müdürü Hasan Naz r: Bölge insan turizmdeki hareketlilikten henüz yararlanam yor GEÇEN k fl hizmete giren Il ca Dar dere s n r kap s ndan geçifller yaz aylar yla birlikte art fl trendine girdi. Il ca daki gümrük kap s ndan Yunanistan a geçen Bulgar vatandafllar n n skeçe nin da l k bölgesinde durmadan, transit olarak sahil kesimine gitti i bildirildi. Az say da Bulgar turistin ise günübirlik olarak Il - ca daki kapl calara geldi i ifade edildi. Konuyla ilgili olarak GÜNDEM e konuflan Il ca Nahiye Müdürü Hasan Naz r, yaz aylar yla birlikte hareketin artt n söyledi. Cumartesi ve Pazar günleri hareketlili in hafta içine oranla fazlalaflt n anlatan Hasan Naz r, baz Bulgar vatandafllar n n Il ca daki kapl calara ilgi gösterdi ini ifade etti. Ilca Nahiye Müdürü Hasan Naz r flöyle dedi: Yaz n gelmesiyle Bulgaristan dan gelen turistlerin say s da artt. Her gün 100 ün üzerinde araç giriyor. Haftasonu belki de 500 arac n üzerine ç kabiliyor. Fakat bunlar n yüzde 90 bizim bölgemizde kalm yor. Hatta mola bile vermiyor. Yani bizim insan m z bu turistlerden neredeyse hiç faydalanam yor. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri Il ca daki kapl calara gelen turistler oluyor. Bunlar n ço u da Türklerden olufluyor. Ekseriyetle günübirlilk geliyorlar ve kapl calarda zamanlar n geçirip Bulgaristan a dönüyorlar. Kapl calarda halka aç k ve ücretsiz olarak kullan lan yerler var. Ço u buraya geliyor. Burada kalan veya yemek yiyen, al flverifl yapanlar n say s çok az. Hatta mola verdikleri yerlerde yemeklerini yedikten sonra çöpleri biz topluyoruz. Yani ekonomik olarak biraz iyi durumda olanlar denize, biraz daha orta halli olanlar Il ca da kal - yor. Fakat henüz bu turizm hareketinden bizim bölgemiz ve bölge insan - m z tam anlam yla yararlanam yor. Ferhat Göçer ve Balkan Ekspresi geliyor ÜNLÜ flark c Ferhat Göçer 17 A ustos da skeçe de konser verecek. TRT nin Balkan Ekspresi ise bir gün sonra skeçe de olacak. Balkan Ekspresi 19 A ustos Perflembe günü ise Gümülcine ye gelecek. TRT taraf ndan düzenlenen proje kapsam nda stanbul dan yola ç kan Balkan Ekspresi 16 A ustos ta Yunanistan da olacak. 1 Temmuz tarihinde stanbul Sirkeci den yola ç kan Balkan Ekspresi 9 ülke ve 22 flehri ziyaret edecek. TRT TÜRK ve TRT AVAZ dan canl olarak yay nlanan program çerçevesinde Balkan Ekspresi 16 A ustos ta Selanik, 17 A ustos da Kavala, 18 A ustos da skeçe ve 19 A ustos da Gümülcine de olacak. Trenin Yunanistan ziyareti TRT ekranlar ndan da yay nlanacak. FERHAT GÖÇER GEL YOR Bu arada TRT nin gerçeklefltirdi i Balkan Konserleri kapsam nda ünlü flark c Fehat Göçer skeçe ye geliyor. S rad fl sesi ve güçlü yorumuyla tan - nan Ferhat Göçer 17 A ustos Sal günü skeçe de konser verecek. Yaz aylar nda farkl Balkan ülkelerinde konserleri kapsayan Balkan Konserleri program 27 Temmuz Sal günü Bosna Herkek in baflkenti Saraybosna daki Manga grubunun konseriyle bafllad. 3 A ustos Sal günü ise Kosova n n Prizren flehrinde K raç konseri gerçekleflti. 10 A ustos tarihinde ise Candan Erçetin Üsküp te, 17 A ustos Sal günü ise Ferhat Göçer skeçe de konser verecek. 24 A ustos da Bulgaristan n fiumen flehrinde Mustafa Sandal ve 31 A ustos da Arnavutluk un baflkenti Tiran da Rafet El Roman ve Yusuf Güney konseriyle Balkan Konserleri sona erecek. Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM RAMAZAN I KARfiILARKEN... Bafl rahmet, Ortas ma firet, Sonu cehennemden azat olarak vas fland r lan, Mübarek Ramazan ay na kavuflmak üzereyiz. Yine minarelerde kandiller yanacak, camiler müminlerle dolup taflacak, teravih namazlar k l nacak, mukabeleler okunacak, sahurlara kalk lacak, iftar ziyafetleri verilecek, evlerimize-camilerimize bereket gelecek, flefkat ve merhamet duygular m z tazelenecek, fakirler, miskinler, kimsesizler sevinecek. K saca dünyam z flenlenecektir. Allah n Resûlü fiaban n son gününde bir hutbe irad ederek buyurdu ki: Ey insanlar! Ramazan ay büyük ve bereketli bir ayd r. Sizin kap n - za dayanmaktad r. Öyle bir ayd r ki, onda bir gece vard r, bin aydan daha üstündür. Allah bu ay n orucunu farz, gece ibadetini nafile k lm flt r. Kim ki hay rdan bir hasletle bu ayda Allah a yaklafl rsa, t pk baflka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu ramazan ay nda bir farz yerine getirirse baflka aylarda yetmifl farz yerine getiren bir kimse gibidir. Bu ay sab r ay d r. Sabr n karfl l da cennettir. Bu ay yard mlaflman n, hal hat r sorman n ay d r. Bu öyle bir ayd r ki, mü minin r zk bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir kimseye iftar yeme i verirse, onun günahlar na ma firet olur. Onun boynunun ateflten azad edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir, onun ecrinden de hiç bir fley eksilmez. Ramazan ay geldi inde, kalplerdeki kötü duygular silinmeli, yerini kardefllik, dostluk duygular almal, fakirler, yoksullar sevindirilmeli, tatl dilli, güler yüzlü olunmal d r. Ramazan ay gelince, cehennem kap lar kapan r, cennet kap lar aç l r. Azg n fleytanlar zincire vurulur. Allah, rahmetiyle müminlere bol, bol ikramda bulunur. Müslümanlar, Ramazan ay n n k ymetini bilmeli, bu ay ibadetle geçirmeli, Allah n Rizas n, Peygamber in fiefeat n kazanmaya çal flmal d r. Ramazan ay öyle bir ayd r ki, Kutsal Kitab m z Kuran- Kerim, bu ayda indirilmeye bafllanm flt r. Bu durum Bakara suresinde, flöyle beyan ediliyor: Ramazan ay öyle bir ayd r ki, Kuran- Kerim bu ayda indirilmifltir. (O Kuran ki), insanlara hidayettir. Do ru yolun, hak ile bat l ay rt eden hükümlerrin nice aç k delilleri vard r onda. Öyleyse içinizden kim o aya eriflirse, orucunu tutsun. Kim de hasta olur, yahut sefer üzerinde bulunursa, ozaman baflka günlerde oruç tutmad günler say s nca orucunu kaza etsin. Allah size kolayl k diler, Size güçlük istemez. (Bakara Suresi, Ayet:185) Ramazan ay öyle bir ayd r ki, içinde Kadir gecesi vard r. O Kadir gecesi ki, bin aydan daha hay rl d r. Bu gece, Kadir suresinde flöyle anlat l yor: Gerçekten biz onu, Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne oldu unu bilirmisin sen? Kadir gecesi, bin aydan daha hay rl d r. O gecede melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her türlü ifl için iner de iner. O gece,tanyeri a ar ncaya kadar bir selamettir. (Kadir Suresi, Ayet: 1-5) Peygamberimiz(s.a.v.) Efendimiz, Ramazan ay n ibadetle geçiren müslümanlara, flu mücdeyi veriyor: : Faziletine inanarak, mükafat n umarak, Allah Rizas için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmifl küçük günahlar ba fllan r. ( Riyazüs-Salihin Tercümesi, Cilt2, Sayfa:463) Müslümanlar, Ramazan ay nda oruç tutarak nefis mücadelesi verirler. Teravih namaz k larlarak, mukabele okuyarak ibadetlerini art r rlar. Zekatlar n, fitrelerini verek mali ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ay, müslümanlar kaynaflt ran, ruhlar coflturan, müminleri Allah a yaklaflt ran, Rasulullah n yolunda koflturan mübarek bir ayd r. Ramazan ay na ruhen ve bedenen haz rlanal m. Tatl dilli, güler yüzlü olal m. Yarat lm fllar, yaratandan ötürü sevelim. Sevelim, sevilelim kardefl olal m. Günahlardan, haramlardan uzak dural m. Kendimiz için, ailemiz için, bütün müslümanlar için dua edelim. Yarabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver, bizi-anam z -babam z ve bütün müslümanlar ba flla, muhakkak ki sen duam z iflitir ve bizi görürsün. Amin.

18 MSAK YE GÜNDEM Gümülcine li Ramazan msakiyesi TAR H GÜNLER msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats 11 A ustos ÇARfiAMBA 12 A ustos PERfiEMBE 13 A ustos CUMA 14 A ustos CUMARTES 15 A ustos PAZAR 16 A ustos PAZARTES 17 A ustos SALI 18 A ustos ÇARfiAMBA 19 A ustos PERfiEMBE 20 A ustos CUMA 21 A ustos CUMARTES 22 A ustos PAZAR 23 A ustos PAZARTES 24 A ustos SALI 25 A ustos ÇARfiAMBA 26 A ustos PERfiEMBE 27 A ustos CUMA 28 A ustos CUMARTES 29 A ustos PAZAR 30 A ustos PAZARTES 31 A ustos SALI 1 Eylül ÇARfiAMBA 2 Eylül PERfiEMBE 3 Eylül CUMA 4 Eylül CUMARTES 5 Eylül PAZAR 6 Eylül PAZARTES 7 Eylül SALI 8 Eylül ÇARfiAMBA msakiye saatleri skeçe için +2, Dedea aç için -2 dakika olarak hesaplan r.

19 6 A ustos 2009 DÜNYA ABD eski düflman na nükleer teknoloji satacak GÜNDEM19 Pakistan'da sel facias büyüyor Son 80 y l n n en büyük sel felaketini yaflayan Pakistan'da can kay plar bin 500'ü geçti. Bölgede salg n hastal k korkusu var. Yard mlar devam etse de binlerce kifli ma dur durumda. ABD bir zamanlar savaflt Vietnam'a, nükleer yak t ve teknoloji satmak için kollar s vad. WALL Street Journal'da ç kan bir habere göre ABD, eski düflman Vietnam'a nükleer yak t ve teknoloji satmaya haz rlan yor. Jay Solomon imzas ile ç kan habere göre Obama yönetimi, Vietnam' n uranyum zenginlefltirmesine olanak sa layacak teknoloji ve nükleer yak t n bu ülkeye sat lmas için müzakereler yürütüyor. Hatta müzakerelerde art k son aflamaya gelindi. Anlaflma hayata geçerse ABD ile Vietnam aras nda tam bir nükleer iflbirli inin hayata geçece i belirtiliyor.fakat ABD'de birçok grup karar elefltiriyor. Özellikle böyle bir anlaflman n, ABD'nin Ortado u'daki ülkelere yönelik s k taleplerini imkans z k laca söyleniyor. ABD ve Vietnam aras nda böyle bir iflbirli inin Vietnam ile uzun bir s n ra sah p olan Çin'i de rahats z etti i bildiriliyor. ABD güçleri ve Vietnam'daki komünist güçler 1965 ile 1973 y llar aras nda savaflm flt. Son ABD askerleri ülkeden 1975 y l nda çekilmiflti. ABD'nin yenildi i savaflta 58 bin Amerikan askeri ve 2 milyona yak n Vietnaml hayat n kaybetmiflti. Castro Küba Devrimi ni anlat yor 84 yafl ndaki Fidel Castro, yaflam n ve Küba Devrimi ni kaleme ald. Stratejik Zafer adl kitab n n Havana daki tan t m na kat lan Castro nun hedefinde yine ABD vard. SA LIK sorunlar nedeniyle 4 y l önce iktidar kardefline devreden ve uzun süre halk n karfl s na ç kmayan Küba n n efsanevi lideri Fidel Castro, bu dönemde bofl durmad. 10 gün sonra 84. yaflgününü kutlamaya haz rlanan Castro, s rad fl yaflam n, Küba Devrimi ni ve 50 y l süren iktidar n Stratejik Zafer adl kitapta anlatt. 800 sayfal k kitapta diktatör Fulgencio Batista ya karfl yürütülen silahl mücadeleye iliflkin foto raflar, haritalar ve planlar da yer al yor. 4 y l aradan sonra ilk kez geçen ay yeniden halk n karfl s na ç kmaya bafllayan ve h zla iyileflti i gözlenen Castro, kitab n n Havana daki tan t m na da kat ld. Bir saatten uzun bir süre konuflan, kitaptan bölümler okuyan Castro ABD ye de yüklenerek flöyle dedi: Amerika Birleflik Devletleri 50 y ld r devrimi y kmaya çal flmaktan b kmad... Bu daha ne kadar sürecek? Fidel Castro, Stratejik Zafer in devam niteli indeki yeni kitab üzerinde çal flmalar n sürdürdü ünü de belirtti. PAK STAN'da muson ya muru bereketi, faciaya dönüfltü. Ülkenin kuzey bat s, günlerdir sel felaketiyle bo- ufluyor. Günler geçtikçe de bilanço art yor. Felaketten etkilenenlerin say s art k 3 milyon 2 yüz bin. Can kayb ise bin 500'ün üzerinde. Birleflmifl Milletler rakamlar na göre, 1 milyon 800 bin kiflinin acil yard ma ihtiyac var. Uluslararas yard mlar da bölgede ulaflmaya bafllad. Bu arada, bölgede yolsuzluklar da baflgöstermifl durumda. Halk yard m malzemelerinin kendilerine ulaflmamas ndan flikayetçi. Pakistan ordusu flu ana kadar 30 bine yak n afetzedeyi kurtard. Onbinlerce insan halen kurtar lmay bekliyor. Köprüler onar l yor. Halk bölgeden tahliye ediliyor. Arama ve kurtarma çal flmalar n n 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Ülkenin en büyük nufüs yo unlu una sahip Pencab eyaleti de ya murlar n etkisi alt nda. Son 80 y l n en büyük sel felaketini yaflayan ülkenin bafl salg n hastal klarla da dertte. Nükleer mahvetti, UNESCO sahip ç kt UNESCO, Dünya Kültür Miras listesine 7 yer daha ekledi l ve 50 li y llarda nükleer ça n bafllang c olarak görülen denemelerin yap ld ada da listeye al nd. UNESCO nun Dünya Kültür Miras listesine, Büyük Okyanus ta bulunan ve 1940 l ve 1950 li y llarda nükleer patlama denemeleri yap lan bir mercan adas da eklendi. BM Bilim Kültür ve E itimi Örgütü (UNESCO) taraf ndan yap lan aç klamada, Büyük Okyanus taki Marshal Adalar nda bulunan Bikini mercan adas n n, listeye eklenen yeni yerler aras nda bulundu u belirtildi. Aç klamada, Nükleer denemelerin, mercan adas nda ciddi derecede jeolojik ve çevresel sonuçlara yol açt belirtildi. Bu denemelerin, nükleer ça n bafllang c n n sembolü oldu u da ifade edildi. Yaklafl k 900 alan n dahil oldu u listeye, Bikini mercan adas d fl nda 6 yer daha eklendi. Bunlar Suudi Arabistan da Turaif bölgesi, Avusturalya da baz eski caza kamplar, Hintistan daki Jantar Mantar astronomik gözlemevi, ran da Ardabil de bir türbe ve Tebriz in tarihi çarfl s, Güney Kore de Hahoe ve Yangdong adl tarihi köyler.

20 EKONOM GÜNDEM 20 fioförlerin grevi sona erdi, hayat normale döndü YUNAN STAN da tanker ve kamyon floförleri geçen hafta bafllatt klar ve ülkede yaflam felç eden greve son verdi. Hükümet ile müzakere masas na oturan sürücüler iflbafl yaparken, piyasa da normale dönmeye bafllad. Bas nda yer alan haberlerde, Yunanistan da geçen Pazartesi bafllayan grev nedeniyle yerli ve yabanc turistlerin yurtiçi ve yurd fl rezervasyonlar n iptal ettikleri, bunun da turizm sektörüne a r darbe vurdu u kaydedildi. Hafta sonundaki grev nedeniyle ülke genelinde bafl gösteren yak t s k nt s n n yol açt sorunlar azaltmak için ordu devreye girmiflti. Orduya ait araçlarla ve polis korumas alt nda hastane ve havaalanlar gibi kritik noktalara yak t nakliyat na bafllanm flt. Hükümet, AB ve IMF den ald yard m kredileri karfl l nda rekabetçili i art rmak için, kapal sektörlerden biri olan nakliyatç l açma karar vermifl, bu karar tepkiyle karfl layan kamyon ve tanker sahipleri süresiz grev karar alm flt. Dünyada fleker ve bu day fiyatlar art yor ULUSLARARASI piyasalarda fleker ve bu day fiyatlar son dönemlerin en yüksek düzeyine ç kt. Brezilya da devam eden ya fllar ve Hindistan da muson ya murlar nda azal fl fleker fiyatlar n yükseltti. Dünyan n en büyük fleker üreticisi Brezilya n n 6 liman nda toplam 122 yük gemisi, 3 milyon 620 bin ton flekerin yüklenebilmesi için ya murlar n dinmesini bekliyor. Kamyonlar yaklafl k 40 saat kuyrukta bekliyor. Ya murun flekere zarar vermesinden korkuldu u için yükleme de yap lam yor. Di er taraftan da Hindistan da ya fllar n az olmas üretimi olumsuz etkileyecek ve fleker fiyatlar yükselecek tedirginli i yaflan yor. Bir yandan afl r ya mur bir yanda kurakl k fleker üretimini vuracak. Uluslararas piyasada fleker talebi 158 milyon ton iken üretimin 8.5 milyon tonda kalaca tahmin ediliyor. Rusya da afl r s caklar n yol açt kurakl k bu day fiyatlar n 22 ay n en yüksek düzeyine tafl d. Tah l ekili alanlar n beflte biri ciddi hasar görürken, hasatta düflüfl ihtimali son bir ayda özellikle bu day fiyatlar n n yüzde 50 artmas na yol açt. Financial Times, Rusya y vuran kurakl k nedeniyle tah l ürünlerinin uluslararas piyasalardaki fiyat n n 1973 ten bu yana en h zl art fl kaydetti ine dikkat çekti. Euro Bölgesi nde ekonomik güven zirvede EURO Bölgesi nde ekonomik güven endeksi, Temmuz ay nda son 2 y l n en üst düzeyine ç kt. AB Komisyonu ndan yap lan aç klamada, 16 üyeli Euro Bölgesi nde bir önceki aya göre Temmuz ay nda 2,3 puan artarak 101,3 puana ç kan ekonomik güven endeksine en büyük katk y Almanya n n yapt bildirildi. Euro Bölgesi nin en büyük ekonomisi Almanya da Temmuz ay nda ekonomik güven 4 puan artt. flsizli in son 13 ayd r aral ks z geriledi i Almanya da Temmuz ay nda da iflsiz say s n n 20 bin azalarak, Kas m 2008 den bu yana en düflük rakam olan 3,21 milyona geriledi i aç kland. Çin art k dünyan n ikinci büyük ekonomisi Çin, yüzmilyonlarca insan n yoksulluktan kurtulmas n sa layan otuz y ll k h zl büyüme sonucu dünyan n en büyük ikinci büyük ekonomisi olarak Japonya n n önüne geçti. Ç N Döviz daresi (SAFE) Baflkan Yi Gang, China Reform dergisini verdi i demeçte, Çin gerçekte flimdi dünyan n en büyük ikinci ekonomisi dedi. Yi, Çin ekonomisinin y l n ilk yar s nda bir y l önceye göre yüzde 11,1 büyüdü ünü ve y l n tamam nda muhtemelen yüzde 9 dan fazla büyüyece ini söyledi. Çin in 1978 y l nda piyasa reformlar n uygulamaya bafllamas ndan bu yana y ll k büyümesi ortalama yüzde 9,5 i geçerken, Yi, bu büyüme h z n n aritmetik olarak zamanla yavafllad n belirtti. Uluslararas Enerji Ajans da (IEA) geçen hafta Çin in dünyan n en büyük enerji tüketicisi olarak ABD yi geçti- ini aç klam flt. G-20 nin önde gelen üyelerinden Çin, ngiltere ve Fransa y 2005 y l nda, Almanya y da 2007 y l nda geçmiflti. World Bank, IMF ve di er kurulufllar n tahminlerine göre, ABD yi de alt etme yolunda ilerleyen Çin, 2025 y l nda dünyan n en büyük ekonomisi olacak. Çin her ne kadar dünyan n ikinci büyük ekonomisi de olsa 3 bin 800 dolar olan kifli bafl na düflen milli gelirle Japonya ve ABD nin arkas nda kal yor. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı