2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır?"

Transkript

1 İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 1. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. B) İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. C) Red talebinin reddine ilişkin kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir D) Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması halinde hakim bu davaya bakıp karar veremez. E) Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. CEVAP : İİK nın tarih 538 sayılı yasanın 7. maddesi ile ek ve tarih-5311 sayılı yasanın 1. maddesi ile değişik 10/a maddesine göre; İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması, hâkimin işe bakıp karar vermesine engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. 40 ıncı madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır? A) Ödeme emri düzenlenmesi B) Haciz C) Satış D) Paraya çevirme E) Paraların paylaştırılması CEVAP : İcra takibinin son safhası olan paraların paylaştırılması aşamasına geçilebilmesi için alacaklının bir talebine gerek yoktur. İcra müdürü satış sonucunda elde edilen paraları alacaklılara re sen paylaştırır. Diğer şıklarda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi alacaklının talebi şartına bağlıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. 3. İcra mahkemesi aşağıdaki taleplerden hangisini inceleme konusunda yetkili değildir? A) İstihkak davası B) İhalenin feshi talebi C) İtirazın iptali davası D) İtirazın kaldırılması talebi E) İcra dairesinin işlemlerine karşı yapılacak şikâyetler CEVAP : İİK nın 67. maddesinede düzenlenen İtirazın iptali davasına bakma yetkisi genel mahkemelere aittir. Görevli mahkeme HUMK un 1-8. maddelerine göre; yetkili mahkeme ise HUMK un 9 ve devamı maddelerine göre belirlenir. Doğru cevap C şıkkıdır 4. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz ve ödeme süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) 5-7 gün B) 7-10 gün C) 7-15 gün D) 15-7 gün E) 10-7 gün CEVAP : İİK nın 146. maddesine göre taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz süresi, yedi gün; ödeme süresi ise, onbeş gündür. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. İflâsta pazarlıkla satışa karar verme yetkisi kural olarak aşağıdakilerden hangisine aittir? A) İflâs müdürü B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi D) İcra mahkemesi E) İkinci alacaklılar toplantısı CEVAP : İcra hukukunda olduğu gibi, iflâstaki normal satış usulü de açık arttırma ile satıştır. Ancak İİK nın 241. maddesine göre ikinci alacaklılar toplantısı, masaya ait bazı taşınır veya taşınmaz malların pazarlık yoluyla satılmasına karar verebilir. Doğru cevap E şıkkıdır.

2 6. İcra mahkemesi kararlarına karşı yapılacak istinaf başvurusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İstinaf başvurusu takibi durdurur B) İstinaf yoluna başvurulabilecek kararlar İİK nda tahdidi olarak sayılmıştır C) İstinaf incelemesi istinaf yoluna başvurulan karara hasredilir D) İsitnaf incelemesi 15 gün içinde karara bağlanır E) Hiçbiri CEVAP : İİK nın 364/3. maddesine göre icra mahkemesi kararlarına karşı yapılacak istinaf başvurusu satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi icra emrinde bulunması gerekli kayıtlardan biri değildir? A) İlamın tarih ve numarası B) Hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu C) İcra emrine karşı kanun yoluna başvurulabileceği ihtarı D) Alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri E) İcra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı kaydı CEVAP : İİK nın 24/2. maddesine göre icra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunan şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası icra müdürü ile birlikte aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından görevlendirilecek bir uzmanın hazır bulundurulması suretiyle yerine getirilir? A) Kızılay B) UNICEF C) Darülaceze D) Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Kurumu E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 25/b maddesine göre Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 9. Genel haciz yoluyla takipte süresi içinde satış talebinde bulunulmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar? A) Takip düşer B) Haciz kalkar C)Dosya işlemden kaldırılır D) İcra takibi ertelenir E) İcra takibi iptal edilir CEVAP : İİK nın 110. maddesine göre genel haciz yoluyla takipte, süresi içinde satış talebinde bulunulmaması halinde o mal üzerindeki haciz kalkar. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz ve ödeme süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) 7-7 gün B) 7-10 gün C) 7-15 gün D) 7-30 gün E) gün CEVAP : İİK nın 149/b maddesine göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmsız takipte itiraz süresi, yedi gün; ödeme süresi ise, otuz gündür. Burada itiraz, yalnız borca ilişkindir. İpotek hakkına itiraz edilemez. Doğru cevap D şıkkıdır.

3 11. İcra ve İflas Kanunu na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilmesi için dava konusu şeyin miktar veya değerinin en az kaç lira olması gereklidir? A) B) C) D) E) CEVAP : İİK nın tarih ve 5311 sayılı yasanın 25. maddesi ile değişik 364. maddesine göre; Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri onbin lirayı geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Doğru cevap D şıkkıdır Masa alacaklıları 2- İflâs alacaklıları 3- Müflis Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri sıra cetveline itiraz davası açamaz? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1-3 E) 1-2 CEVAP : İİK nın 235. maddesine göre iflâstaki sıra cetveline itiraz davasını iflâs alacaklıları ve mülkiyet dışındaki istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiler açabilir. Müflisin ve masa alacaklılarının sıra cetveline itiraz davası açma yetkisi bulunmamaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi ne kadardır? A) 3 gün B) 7 gün C) 8 gün D) 10 gün E) 15 gün CEVAP : İİK nın 363/1. maddesine göre icra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi kararın tefhim veya tebliğinden itibaren on gündür. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. Hacizde istihkak davasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İcra mahkemesinde açılır. B) Basit yargılama usulü uygulanır ve duruşma yapılması zorunludur. C) Dava süresince satış isteme süreleri işlemez. D) İcra mahkemesinin kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. E) Dava reddedilirse mal üzerindeki haciz kalkar. CEVAP : İcra mahkemesinin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Ancak bunun iki istisnası bulunmaktadır. Bunlar; a) İstihkak davası sonucunda verdiği kararlar b) İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlardır. Bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. Konkordato nun tasdik edilmiş olması sebebine dayanan iflâsın kaldırılması talebi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A) Alacaklılar B) Müflis C) İflâs dairesi D) İflâs idaresi E) İcra mahkemesi CEVAP : Bütün alacaklıların taleplerini geri almış olması ve bütün alacakların itfa edilmiş olması sebeplerine dayanan iflâsın kaldırılması talebi, müflis tarafından ticaret mahkemesine yapılır. Konkordatonun tasdik edilmiş olması sebebine dayanan iflâsın kaldırılması talebi ise müflis tarafından değil, iflâs idaresi tarafından yapılır (İİK Md. 309/5) Doğru cevap D şıkkıdır. 16. İhtiyati haciz kararına itiraz üzerine bölge adliye mahkemesince verilen karara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir? A) Temyiz B) Karar düzeltme

4 C) Yargılamanın yenilenmesi D) Yargıtay C. Başsavcısının itirazı E) İstinaf incelemesi sonucunda verilen karar kesindir, herhangi bir kanun yoluna başvurulamaz. CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek ve tarih-5311 sayılı yasanın 17. maddesi ile değişik 265/5. maddesine göre, itiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz. Doğru cevap E şıkkıdır. 17. İcra müdürünün, borçluya ait bir taşınmazı kanuna aykırı bir şekilde haczetmesi durumunda borçlu, haciz işlemine ne kadar süre içinde itiraz edebilir? A) Haczi öğrendiği andan itibaren 10 gün içinde B) Haczi öğrendiği andan itibaren 7 gün içinde C) Haczi öğrendiği andan itibaren 2 hafta içinde D) Haczi öğrendiği andan itibaren 1 ay içinde E) Kanuna aykırılık nedeniyle şikâyet süresizdir. CEVAP : İİK nın 16. maddesine göre icra dairesinin kanuna aykırı, hadiseye uygun olmayan işlemlerine karşı şikâyet süresi; şikâyet edenin, şikâyet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren yedi gündür. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır. 18. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde süresi içinde rehnin paraya çevrilmesi talep edilmezse aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar? A) Haciz kalkar B) Takip düşer C) Dosya işlemden kalkar D) Takip ertelenir E) Takip iptal edilir. CEVAP : İİK nın 150/e maddesine göre rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte alacaklı, süresi içinde rehinli taşınır veya taşınmazın satışını istemezse, yapmış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip düşer. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. Borçlunun borcunun bulunmadığını ispat için açacağı davaya ne ad verilir? A) Alacak davası B) Menfi tespit davası C) İstihkak davası D) Men davası E) Tazminat davası CEVAP : İİK nın 72/1. maddesine göre bu davaya menfi tespit davası denir. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. I. İstinaf başvurursunun yasal süre geçtikten sonra yapılması II. İstinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olması III. İstinaf başvurusunun, vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyete ilişkin olması Yukarıdaki hallerin hangisi yada hangilerinde istinaf başvurusunun reddine karar verilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - III E) I - II - III CEVAP : İİK nın 2/3/2005 tarih ve 5311 sayılı yasanın 26. maddesi ile değişik 365. maddesine göre, istinaf yoluna başvurma, yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikâyete ilişkin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir. İstinaf yoluna başvuran kişi ret kararını kabul etmezse, istinaf dilekçesi diğer tarafa tebliğ edildikten sonra, karar sureti ve verilirse cevap dilekçesiyle birlikte yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Şu kadar ki bu hâlde satış dahil hiçbir icra işlemi durmaz. Bölge adliye mahkemesi, birinci fıkra kapsamına girdiği hâlde reddine karar verilmemiş başvuruyu geri çevirmeyip doğrudan kesin karara bağlar. Doğru cevap E şıkkıdır. 21. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı mercii aşağıdakilerden hangisidir? A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi D) İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi CEVAP : İİK nın 172. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda ödeme emrine şikâyet, dilekçe ile icra dairesine yapılır ve İİK nın 174. maddesine göre bu şikâyet ticaret mahkemesince incelenir. Doğru cevap A şıkkıdır.

5 22. I. Tapu veya Gemi sicil dairesi II. Türkiye Bankalar Birliği III. Türk Patent Enstitüsü İcra İflas Kanunu nun 44. maddesine göre; Ticareti terk eden tacir 15 gün içinde keyfiyeti, kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur Mal beyanını alan merci keyfiyeti yukarıdakilerden hangisi yada hangilerine bildirmekle yükümlüdür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II E) I - II - III CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 44/4. maddesine göre; Mal beyanını alan merci keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının 2 ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 23. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun konkordato mühleti içinde yapamayacağı işlemlerden biri değildir? A) Kefil olmak B) Mallarını rehnetmek C) İvazsız tasarruflarda bulunmak D) Değerli taşınır malları satmak E) Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını devretmek ve takyit etmek CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 290/2. maddesine göre borçlu, icra mahkemesinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Müflisin, konkordato mühleti içinde taşınır malları satmasını engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Doğru cevap D şıkkıdır. 24. Genel haciz yoluyla takipte itiraz ile şikâyet arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır? A) Süre bakımından B) Başvuru sebepleri bakımından C) Başvurunun takibe etkisi bakımından D) Başvurunun yapılacağı makam bakımından E) Başvuru hakkına sahip olanlar bakımından CEVAP : Genel haciz yoluyla takipte itiraz, icra dairesine; şikâyet, icra mahkemesine yapılır. İtiraz, icra takibini kendiliğinden durdurur; şikâyet durdurmaz. İtiraz sebepleri daha çok takip konusu yapılan alacağa ilişkindir. Şikâyet ise, icra müdürünün icra iflâs hukukuna ilişkin hükümleri uygulamadığı veya yanlış uyguladığına ilişkindir. İtirazda bulunmak hakkı yalnız borçluya aittir, oysa şikâyet yoluna, bu yola başvurmakta hukuki menfaati bulunan alacaklı ve üçüncü kişiler de başvurabilir. Süre bakımından hem itiraz hem de şikâyet süresi 7 gündür. Ancak sürelerin işlemeye başladığı tarihler faklıdır, itiraz süresi tebliğ ile; şikâyet süresi ise öğrenme ile başlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 25. İkinci alacaklılar toplantısının yapılabilme şartı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıra cetvelinin kesinleşmesi B) Pay cetvelinin kesinleşmesi C) İflâs kararının kesinleşmesi D) Malların satışının yapılması E) İflâsın kapanması kararının verilmesi CEVAP : İİK nın 164/2. maddesine göre ikinci alacaklılar toplantısının yapılabilmesi için, iflâs kararının kesinleşmiş olması şarttır. Doğru cevap C şıkkıdır. 26. Birden fazla asliye mahkemesi olan yerlerde icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

6 A) İcra hakimi B) Adalet Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E) Adli yargı adalet komisyonu başkanlığı CEVAP: İİK nın 1/son maddesine göre, bu merci, Adalet Bakanlığı dır. Doğru cevap B şıkkıdır. 27. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin olumsuz yükümlülüklerinden biridir? A) Her takibe ilişkin bir dosya düzenlemek B) Tutanak düzenlemek C) Para ve değerli eşyanın tevdii D) Yapılan ödemeleri kabul etmek E) Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görememek CEVAP : A, B, C ve D şıklarında düzenlenen yükümlülükler icra dairelerinin olumlu yükümlülüklerindendir. İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri ise şunlardır; a) Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görme yasağı b) Kendi kendileri ile akit yapma yasağı. Doğru cevap E şıkkıdır. 28. Taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) Takip talebinden itibaren 1 yıl B) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl C) Haczin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl D) İtirazın kaldırılması talebinden itibaren 1 yıl E) İtirazın iptali talebinden itibaren 1 yıl CEVAP : İİK nın 106. maddesine göre hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi, kesin hacizden itibaren bir yıldır. Doğru cevap C şıkkıdır. 29. Hacizde taşınmaz üzerindeki istihkak iddialarını incelemekle yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Alacaklının yerleşim yeri mahkemesi B) Borçlunun yerleşim yeri mahkemesi C) Hacizli malın bulunduğu yer mahkemesi D) İcra dairesinin bulunduğu yer mahkemesi E) İstihkak iddiasında bulunanın bulunduğu yer mahkemesi CEVAP : Hacizde istihkak davası için görevli yargı yeri, icra mahkemesidir. Her ne kadar HUMK un 512. maddesinde mahkeme denilmekte ise de bunu İİK nın 97 ve 99. maddeleri karşısında icra mahkemesi şeklinde anlamak gerekir. Bu nedenle istihkak iddialarını inceleyecek yetkili merci, icra takibinin yapılmakta olduğu veya hacizli malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 30. Aşağıdakilerden hangisi icra ile iflâs arasındaki farklardan biri değildir? A) İflâs, sadece tacirler hakkında uygulandığı halde; icra, bütün borçlular hakkında uygulanır. B) İcrada her alacaklının ayrı takip yapması gerekirken iflâs halinde bir alacaklı takip yapsa bile iflâs kararından borçlunun tüm alacaklıları yararlanır. C) İcrada önce haciz koyduran alacaklının sonrakilere göre öncelik hakkı bulunduğu halde iflâsta alacaklılar arasında eşitlik vardır. D) İcrada haczedilen malların satışını icra mahkemesi, iflâsta ise iflâs dairesi yapar. E) İcrada alacaklının takip yapması şart iken; iflâsta, iflâsa tabi borçlu ticaret mahkemesinden iflâsını talep edebilir. CEVAP : İcrada haczedilen mallar, resmi bir organ olan icra dairesi tarafından satılır ve satış bedeli icra dairesi tarafından alacaklıya ödenir. Oysa iflâsta, müflisin iflâs masasına giren malları alacaklılar tarafından önerilen ve icra mahkemesince seçilen özel kişilerden kurulu özel bir iflâs organı olan iflâs idaresi tarafından tasfiye edilir ve paralar yine iflâs idaresi tarafından alacaklılara paylaştırılır. Doğru cevap D şıkkıdır.

7 31. Aşağıdakilerden hangisi ilâm niteliğindeki belgelerden değildir? A) Temyiz kefaletnamesi B) İstinaf kefaletnamesi C) İcra dairesindeki kefalet D) Mahkeme huzurunda yapılan sulh E) Onama biçimindeki noter senedi CEVAP : İlâm niteliğindeki belgeler İİK nın 38. maddesinde sayılmış olup bunlar; a) Yukarıda A, B, C ve D şıklarında belirtilen belgeler b) İstinaf kefaletnameleri c) Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleridir. Onama biçimindeki noter senetleri ilâm niteliğinde değildir. Doğru cevap E şıkkıdır. 32. İflâsın kapanması kararıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kapanma kararıyla birlikte iflâs idaresinin görevi sona erer. B) Kapanma kararını iflâs dairesi ilân eder. C) Kapanma kararından sonra masaya alacak yazdırılamaz. D) Kapanma kararıyla birlikte müflisin müflislik sıfatı kendiliğinden ortadan kalkar. E) Kapanma kararına karşı, karardan itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. CEVAP : İflâsın kapanması ile müflisin müflislik sıfatı kendiliğinden kalkmaz. Müflis, bu sıfatının kalkması için İİK nın maddeleri arasında düzenlenen itibarın iadesi yoluna başvurmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 33. İcra dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zarara karşı açılacak tazminat davası için öngörülen zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiilden itibaren 1 yıl B) Zarardan itibaren 1 yıl C) Fiilden itibaren 5 yıl D) Zarardan itibaren 5 yıl E) Zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl CEVAP : İİK nın 7. maddesine göre icra dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zarara karşı açılacak tazminat davası, zarar gören kişinin, zararı öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran işlem veya davranışın yapıldığı tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Doğru cevap E şıkkıdır. 34. Aşağıdaki ilâmlı icraların hangisinde, ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlunun, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunması halinde mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir? A) Taşınır teslimine ilişkin ilâmların icrası B) Taşınmazların tahliye ve teslimine ilişkin ilâmların icrası C) İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası D) Bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası E) Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilâmların icrası CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 30/4. maddesine göre; Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlunun, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunması halinde mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 35. İcra ve iflas dairelerinin oluşturulmasında aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yargı çevresi esas alınmıştır? A) Sulh mahkemesi B) Asliye mahkemesi C) Ağır ceza mahkemesi D) Çocuk mahkemesi E) Bölge adliye mahkemesi CEVAP : İİK nın 1. ve 2. maddelerine göre icra iflas dairelerinin oluşumunda asliye mahkemesinin yargı çevresi dikkate alınmıştır. İİK nın 1. maddesine göre; Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur..., yine İİK nın 2. maddesine göre; Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar iflas dairesi bulunur... Doğru cevap B şıkkıdır.

8 36. İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir? A) Şikâyet üzerine verilen kararlar B) İtirazın kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlar C) İflâs idaresi görevlilerinin seçilmesine ilişkin kararlar D) İhalenin feshi talebinin kabulüne ilişkin kararlar E) İstihkak davası sonunda verilen kararlar CEVAP : İcra mahkemesinin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle icra mahkemesinin kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlar; a) İstihkak davası sonucunda verdiği kararlar b) İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlardır. Bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğinden bunlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 37. Hacizden önceki taksitle ödemeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Alacaklının kabulüne bağlıdır B) Taksitlerin miktarı ve ödeme tarihlerinin belirli olması gerekir C) Anlaşma icra takibini kendiliğinden durdurmaz, icra mahkemesinin kararı gerekir D) Satış isteme süreleri işlemez E) Borçlu, taksitlerden birini ödemezse alacaklı haciz isteyebilir CEVAP : İİK nın 78/2. maddesine göre hacizden önceki taksitle ödeme anlaşmasının yapılması icra takibini kendiliğinden durdurur. Ancak bunun için anlaşmanın icra dairesinde yapılmış olması gerekir. Aksi halde icra takibi durmaz ve İİK nın 78/2 ve 340. maddeleri uygulanmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 38. Aşağıdakilerden hangisi resmi iflâs organlarından biri değildir? A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İcra mahkemesi D) Ticaret mahkemesi E) İflâs idaresi CEVAP : İİK nın 226. maddesinde düzenlenen iflâs idaresi, resmi iflâs organlarından biri olmayıp iflâsın özel organlarından biridir. diğer şıklarda belirtilenler ise asıl resmi iflâs organlarıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. 39. Adi iflâs tasfiyesi iflâsın açılmasından itibaren en geç ne kadar süre içinde bitirilmesi gerekir? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl CEVAP : İİK nın 256. maddesine göre adi iflâs tasfiyesinin, iflâsın açılmasından itibaren altı ay içinde bitirilmesi gerekir. Doğru cevap D şıkkıdır Bütün alacaklıların taleplerini geri almış olması 2- Bütün borçların itfa edilmiş olması 3- Konkordato nun tasdik edilmiş olması Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri iflâsın kaldırılması sebeplerindendir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1-2 D) 2-3 E) CEVAP : Yukarıda belirtilen her üç hal de İİK nın 182. maddesine göre iflâsın kaldırılma sebepleridir. Doğru cevap E şıkkıdır. 41. Aşağıdakilerden hangisi genel şikâyet sebebidir? A) İşlemin hadiseye uygun olmaması

9 B) Bir hakkın yerine getirilmemesi C) Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması D) İşlemin kanuna aykırı olması E) Hepsi CEVAP : Genel şikâyet sebebi, işlemin kanuna aykırı olmasıdır. Yukarıda A, B ve C şıklarında belirtilenler ise özel şikâyet sebepleridir. Doğru cevap D şıkkıdır. 42. İcra iflas dairesi görevlilerinin kusurları nedeniyle verdikleri zarardan dolayı açılacak tazminat davalarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dava, ancak idare aleyhine açılabilir B) Davaya idare mahkemelerinde bakılır C) Dava, davacının zararı öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran işlem veya davranışın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmalıdır. D) Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır E) Davaya bakmakla yetkili mahkeme, zarara neden olan icra müdürünün hukuka aykırı işlemi yaptığı yer veya davalı idarenin bulunduğu yer olan Ankara Mahkemesidir. CEVAP : İİK nın 5. maddesine göre, icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır.bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır. Doğru cevap B şıkkıdır. 43. Hacizden sonraki taksitle ödemeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Alacaklının kabulüne bağlıdır. B) Her taksit borcun 1/4 ünden az olmamalı ve ilk taksit derhal ödenmelidir. C) İcra takibi kendiliğinden durur. D) Satış isteme süreleri işlemez. E) Borçlu, taksitlerden birini ödemezse satış yapılır. CEVAP : Hacizden sonraki taksitle ödeme, alacaklının muvafakatine tabi değildir. İİK nın 111. maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Doğru cevap A şıkkıdır Birinci alacaklılar toplantısı 2- İkinci alacaklılar toplantısı 3- İflâs idaresi 4- İflâs dairesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özel iflâs organlarıdır? A) Yalnız 3 B) Yalnız 4 C) 1-2 D) 3-4 E) CEVAP : Asıl resmi iflâs organları yalnız iflâs işleri için kurulmuş olan veya asıl görevleri arasında iflâs işleri de bulunan resmi organlardır. Bunlar; a) icra dairesi b) İflâs dairesi c) İcra mahkemesi d) Ticaret mahkemesi e) Yargıtay 12. ve 19. Hukuk Daireleridir. İflâsın özel organları ise şunlardır; a) Birinci alacaklılar toplantısı b) İkinci alacaklılar toplantısı c) İflâs idaresi. Doğru cevap E şıkkıdır. 45. Aşağıdakilerden hangisi iflâsın kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir? A) Müflislik sıfatı kendiliğinden sona erer. B) İflâs idaresinin görevi sona erer. C) İflâs kararının kesinleşmesiyle durmuş olan takipler iflâsın kaldırılması kararı ile düşer. D) Müflis, iflâs dairesinin açtığı davaları takip edip etmemekte serbest kalır. E) İflâsın açılmasıyla ortaya çıkan hüküm ve sonuçlar ortadan kalkar. CEVAP : İflâsın kaldırılması ile eski müflis, iflâstan önce derdest olan ve taraf bulunduğu hukuk davalarına devam edebilir. Takipler, iflâsın kaldırılması kararı ile düşmez. Doğru cevap C şıkkıdır.

10 46. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir? A) Hayvanlar B) Taşınır mallar C) Yetişmemiş mahsuller D) Taşınmaz mallar E) Para, banknot gibi kıymetli evrak CEVAP : gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 79/2. maddesine göre; resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 47. Aşağıdaki şikâyet sebeplerinden hangisinde şikâyet süreye tabidir? A) Ödeme emri tebliğ edilmeden haciz yapılması B) Bir hakkın yerine getirilmemesi C) Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması D) İşlemin kanuna aykırı olması E) İşlemin kamu düzenine aykırı olması CEVAP : İşlemin kanuna aykırı olması halinde şikâyet süresi, işlemin öğrenilmesi tarihinden itibaren yedi gündür. Diğer şıklarda belirtilen hallerde, şikâyet herhangi bir süreye tabi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 48. Taşınır malların satışı, satış talebinden itibaren ne kadar süre içinde yapılmalıdır? A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay E) 6 ay CEVAP : İİK nın 112/1. maddesine göre taşınır malların satışı, satış talebinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 49. İflâs davasına bakan ticaret mahkemesi aşağıdaki hususlardan hangisini kendiliğinden inceleme yetkisine sahip değildir? A) Mahkemenin görevli olup olmadığını B) Mahkemenin yetkili olup olmadığını C) Borçlunun tacir olup olmadığını D) İflâs davasının süresinde açılıp açılmadığını E) Borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını CEVAP : Ticaret mahkemesi, alacağın esası hakkında bir incelemeye girişmez. Alacağı mevcut kabul ederek, yalnız şekli hususları incelemekle yetinir. Bu nedenle borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığını inceleme konusu yapamaz. Diğer şıklarda belirtilen hususları inceleme yetkisine sahiptir. Doğru cevap E şıkkıdır. 50. Aşağıdakilerden hangisi iflâsa tabi değildir? A) Amacına varmak için ticari işletme işleten dernekler B) Miras şirketi C) Ticaret şirketleri D) Aile şirketi E) Donatma iştiraki CEVAP : Hukukumuzda kural olarak yalnız tacirler iflâsa tabidir. Ancak bu kuralın istisnaları İİK nın 143/1. maddesinde belirtilmiş olup bunlar; 1) TTK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tabi olan kişiler; A) Gerçek kişiler; aa) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletenler (tacirler) bb) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, tv ve sair ilân vasıtaları ile halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilân etmiş kimseler, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayıldıklarından bu şahıslar cc) Ticaretten men edilmiş olmalarına rağmen ticari işletme işletenler B) Tüzelkişiler; aa) Ticaret şirketleri bb) Amacına varmak için bir ticari işletmeyi işleten

11 dernekler cc) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, vilayet ve belediye gibi kamu tüzelkişileri tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler 2) Tacir olmadıkları halde TTK gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunan kişiler; a) Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına ister bir adi şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına işlemlerde bulunan kimse b) Donatma iştiraki 3) Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tabi bulunan kimseler; a) Ticareti terk edenler b) Kollektif şirket ortakları c) Komandit şirket ortakları d) Miras şirketi (tereke) e) Bankalar Kanunu na göre kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın iflâsına neden olan bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar. Aile şirketi iflâsa tabi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 51. Konkordato komiserini tayin etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Hükümet B) Ticaret mahkemesi C) İcra mahkemesi D) İflâs idaresi E) İflâs dairesi CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/2. maddesine göre konkordato komiserini tayin etme yetkisi icra mahkemesine aittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 52. Gecikmiş itiraz en son ne zamana kadar yapılabilir? A) Hüküm verilinceye kadar B) Yargılama bitinceye kadar C) İcra takibi sonuçlanıncaya kadar D) Paraya çevirme işlemi bitinceye kadar E) Hüküm kesinleşinceye kadar CEVAP : İİK nın 65. maddesine göre gecikmiş itiraz engelin kalktığı tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç borçlunun haczedilmiş bütün mallarını paraya çevirme işlemi bitinceye kadar yapılabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 53. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflâs hallerinden biri değildir? A) Alacaklıların zararına, gerçeğe aykırı makbuzlar verilmesi B) Muvazaalı satışlar, muameleler veya bağışlar yapılması C) Ziyanlar için makul sebep gösterilememesi D) Konkordato sözleşmesi dışında alacaklıya özel menfaat temin edilmesi E) Alacaklıların müşterek rehni durumundaki malların tamamen veya kısmen kaçırılması, gizlenmesi CEVAP : Hileli iflâs halleri İİK nın 311. maddesinde misal olmak üzere sayılmıştır, bunlar tahdidi değildir. Ancak ziyanlar için makul sebep gösterilememesi hali İİK nın 310. maddesinde tahdidi olarak sayılan taksiratlı iflâs hallerinden biridir. Doğru cevap C şıkkıdır Karar verildikleri zaman bakımından 2- Müflislik sıfatına etkisi bakımından 3- İflâsı sona erdirmesi bakımından Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bakımından iflâsın kapanması ile kaldırılması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1-2 E) CEVAP : İflâsın kapanmasına, bütün masa mallarının tasfiyesinden ve elde edilen paraların alacaklılara dağıtılmasından sonra; iflâsın kaldırılmasına ise, iflâs tasfiyesi devam ederken alacaklıların muvafakati veya bütün borçların ödenmesi üzerine karar verilir. İflâsın kaldırılması ile müflislik sıfatı kendiliğinden sona erer; oysa iflâsın kapanması bu sıfatı kendiliğinden kaldırmaz. Bu ancak, itibarın iadesi yoluna başvurulması ile kaldırılabilir. Hem iflâsın kapanması hem de kaldırılması iflâsı sona erdirir, bu bakımdan benzerlik arz ederler. Doğru cevap C şıkkıdır. 55. Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine aşağıdaki merciilerden hangisi karar verir? A) Asliye ceza mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi C) Ticaret mahkemesi D) İflâs dairesi E) İcra mahkemesi

12 CEVAP : İİK nın 313 ve 314. maddelerine göre adi ve taksiratlı müflisin itibarının yerine getirilmesine iflâsa karar vermiş olan ticaret mahkemesi karar verir. Doğru cevap C şıkkıdır. 56. Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir? A) İcra müdürünün görevden uzaklaştırılması B) Borçlunun babasının ölümü C) Borçlunun askere gitmesi D) Borçlunun ağır hasta olması E) Borçlunun ölümü CEVAP : Talik (erteleme) halleri İİK nın maddelerinde belirtilmiş olup bunlar; a) Borçlunun yakınlarından birinin ölümü b) Borçlunun ölümü c) Borçlunun tutuklu veya hükümlü olması d) Borçlunun asker olması e) Borçlunun ağır hastalığı f) Özel talik halleri; aa) Konkordato mühleti bb) Fevkalâde hallerde mühlet ve tatildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 57. İntifa hakkı ve hisse satışında satışın nasıl yapılacağını aşağıdakilerden hangisi kararlaştırır7? A) İcra dairesi B) İcra müdürü C) İcra mahkemesi D) Ticaret mahkemesi E) Genel mahkemeler CEVAP : İİK nın 121. maddesine göre intifa hakkı ve hisse satışında icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar ve satışın nasıl yapılması gerektiği icra mahkemesi tarafından kararlaştırılır. Oysa haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışında icra müdürü satışın nasıl yapılacağına kendisi karar vermekteydi. Doğru cevap C şıkkıdır. 58. Genel iflâs yolunda iflâs ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerini aşağıdakilerden hangisi inceler? A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi D) İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi CEVAP : İİK nın 156. maddesine göre genel iflâs yolunda, iflâs ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerini inceleme yetkisi ticaret mahkemesine aittir. Doğru cevap E şıkkıdır. 59. Hileli müflisin itibarının iadesine aşağıdaki merciilerden hangisi karar verir? A) Asliye ceza mahkemesi B) Ağır ceza mahkemesi C) Ticaret mahkemesi D) İflâs dairesi E) İcra mahkemesi CEVAP : İİK nın 312 ve CMUK un maddelerine göre hileli müflisin itibarının yerine getirilmesine karar verme yetkisi, müflisin yerleşim yerinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 60. Bir yerde birden fazla icra dairesi varsa bu daireler arasındaki ilişki işbölümü ilişkisidir. İcra daireleri arasındaki bu işbölümü ilişkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir? A) Nöbetçi icra dairesi B) Ticaret mahkemesi C) İcra mahkemesi D) Asliye hukuk mahkemesi E) Yargıtay CEVAP : Birden çok icra dairesi bulunan yerlerde, daireler arasındaki iş dağıtımı icra mahkemesi tarafından yapılır. Doğru cevap C şıkkıdır. 61. İcra ve İflas Kanunu na göre, duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde karar vermelidir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 2 ay CEVAP : İİK nın 18/3. maddesine göre; icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir.

13 Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Doğru cevap B şıkkıdır. 62. Taşınmaz malların açık arttırma ile satımında aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin işlevini yerine getirir? A) Mükellefiyetler listesi B) Pay cetveli C) Pay defteri D) Sıra cetveli E) Hazirun cetveli CEVAP : Taşınmaz malların açık arttırma ile satımında tapu sicilinin işlevini, mükellefiyetler listesi yerine getirir. Bu listenin bir diğer işlevi de satış bedelinin paylaştırılması şeklini gösteren bir sıra cetveli olmasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 63. Genel iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı merci aşağıdakilerden hangisidir? A) Ticaret mahkemesi B) İcra dairesi C) İflâs dairesi D) İflâs idaresi E) İcra mahkemesi CEVAP : Genel iflâs yolunda şikâyetin yapılacağı yer, icra mahkemesidir. Doğru cevap E şıkkıdır. 64. Hakkında borç ödemeden aciz belgesi düzenlenmiş bir borçta alacaklı, mirasın açılmasından itibaren ne kadar süre içerisinde hakkını aramamış ise borçlunun mirasçıları, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilme hakkını kazanırlar? A) 1 Yıl B) 2 Yıl C) 5 Yıl D) 10 Yıl E) 20 Yıl CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 143/6. maddesine göre, borç ödemeden aciz belgesindeki bir borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren 1 sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler. Doğru cevap A şıkkıdır. 65. İflâsta itibarın yerine getirilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İtibarın iadesinin talep edilebilmesi için iflâs alacaklılarının alacaklarının itfa edilmiş olması gerekir. B) İtibarın iadesi kararı Resmi Gazete de ilân edilir. C) İtibarın iadesi kararı ile birlikte müflisin müflislik sıfatı kalkar. D) Müflisin ölümünden sonra mirasçılar itibarın iadesini talep edemez. E) Ticaret mahkemesinin itibarın yerine getirilmesi talebinin kabulüne ilişkin kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulamaz. CEVAP : İİK nın 316. maddesine göre müflisin ölümünden sonra onun mirasçılarından biri, murisin itibarının yerine getirilmesini isteyebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 66. Aşağıdaki alacaklardan hangisi için genel haciz yoluna başvurulamaz? A) Senede bağlanmamış alacaklar B) Adi senede bağlı alacaklar C) Rehinle temin edilen alacaklar D) İmzası noterlikçe tasdikli senede bağlı alacaklar E) Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgelere bağlı alacaklar. CEVAP : İİK nın maddeleri arasında düzenlenen genel haciz yolu, rehinle temin edilmemiş olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan, bütün para ve teminat alacakları için başvurulabilen bir ilâmsız icra yoludur. Rehinle temin edilen alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir, genel haciz yolu ile takip yapılamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 67. Hacizli taşınmaz malların açık arttırma yoluyla satımında taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin bu taleplerini bildirme süresi ilândan itibaren ne kadardır?

14 A) 3 gün B) 7 gün C) 15 gün D) 1 ay E) 3 ay CEVAP : İİK nın 126. maddesine göre hacizli taşınmazın açık arttırma yolu ile satımında taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, bu taleplerini, ilândan itibaren onbeş gün içinde bildirmeleri gerekir. Doğru cevap C şıkkıdır. 68. İflâs yoluyla takip yapan alacaklının iflâs isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) İflâs takip talebinden itibaren 1 yıl B) İflâs ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl C) İflâs ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl D) Birinci alacaklılar toplantısına kadar E) Birinci alacaklılar toplantısından itibaren 1 yıl CEVAP : İİK nın 156/4. maddesine göre iflâs yolu ile takip yapan alacaklının iflâs isteme hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren bir yıl sonra düşer. Doğru cevap B şıkkıdır. 69. Hacze iştirakte, icra müdürünün alacaklıların müracaatı üzerine, aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek oranda yaptığı hacze verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) İhtiyati haciz B) İlave haciz C) Tamamlama haczi D) İcrai haciz E) Geçici haciz CEVAP : Yukarıda açıklaması verilen haciz türü İlave haciz dir. İİK nın 100/2. maddesine göre Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar. Doğru cevap D şıkkıdır. 70. İptal davasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kişisel bir davadır. B) İptale tabi tasarruflar İİK da tahdidi olarak sayılmıştır. C) İptal edilebilecek olan işlemler geçerli tasarruf işlemleridir. D) Görevli ve yetkili mahkeme HUMK daki genel hükümlere göre tayin edilir. E) Basit yargılama usulüne tabidir. CEVAP : İİK, borçlunun iptale tabi tasarruflarını; a) İvazsız tasarruflar b) Aciz halinde yapılan bazı tasarruflar c) Diğer butlan halleri olmak üzere üç grup altında düzenlemektedir. Bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar tahdidi olarak sayılmamış olup her grup tasarruf için genel bir tanımlama yapılarak hangi tasarrufların iptale tabi bulunduğu olaya, zamana ve şartlara göre hakimin takdirine bırakılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 71. Genel haciz yoluyla yapılan takipte takip talebinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz? A) Alacaklı ve borçlunun kimlikleri ve adresleri B) Alacak tutarı C) Borcun sebebi D) Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi ihtarı E) Alacaklı veya vekilinin imzası CEVAP : Genel haciz yolu ile yapılan takipte takip talebinde bulunması gereken kayıtlar İİK nın 58. maddesinde belirtilmiş olup bunlar; a) Alacaklının kimliği ve adresi b) Borçlunun kimliği ve adresi c) Alacak tutarı d) Senet veya senet yoksa borcun sebebi e) Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği f) Takip talebinin altının alacaklı veya vekili tarafından imza edilmesidir. Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödenmesi ihtarı, ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlardan biridir. Doğru cevap D şıkkıdır. 72. Taşınmazların açık artırma ile satımında kesinleşen kıymet takdiri için ne kadar süre geçmeden yeni bir kıymet takdiri yapılamaz? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl E) 5 yıl CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile ek ve tarih ve 5092 sayılı kanunla değişik 128/a maddesine göre taşınmazın açık arttırma ile satımında kesinleşen kıymet takdiri için, kıymet

15 takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Madde ilk eklendiğinde süre 2 yıldan 1 yıla indirilmişti ancak tarih ve 5092 sayılı kanunla tekrar değişiklik yapılarak süre yeniden 2 yıl olarak tespit edilmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. 73. Alacaklı, iflâs davasından en son ne zamana kadar feragat edebilir? A) İflâs ödeme emri gönderilinceye kadar B) İflâs ödeme emri kesinleşinceye kadar C) İflâs kararı verilinceye kadar D) İflâs kararı kesinleşinceye kadar E) Herhangi bir süre yoktur, her zaman feragat edebilir. CEVAP : Ticaret mahkemesinin iflâs kararıyla iflâs açıldıktan sonra iflâs davası, artık alacaklı ile müflis borçlu arasında bir dava olmaktan çıkar ve iflâs, borçlunun bütün alacaklıları için hüküm ve sonuç doğurur. Bu nedenle iflâs davasından, iflâs kararı verilinceye kadar feragat edilebilir. Kararın verilmesinden sonra feragat, iflâs davası ve iflâs halini sona erdirmez. (İİK Md. 165/2 ) Doğru cevap C şıkkıdır. 74. Aşağıdakilerden hangisi iptale tabi tasarruflardan biri değildir? A) Hacizden veya iflâsın açılmasından önceki 2 yıl içinde yapılan ivazsız tasarruflar B) Para ve alışılmış ödeme araçlarından başka bir şekilde yapılan ödemeler C) Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler D) Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt ederek mevcut bir borcu için verdiği rehinler E) Borçlunun ödeme kabiliyetini kısmen ve tamamen kaybettiği bir dönemde yapılan tasarruflar CEVAP : İİK nın 279. maddesine göre borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından hacizden veya mal bulunamaması nedeni ile acizden veya iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde yapılmış olması şartı ile mevcut bir borcu temin etmek için gösterilen rehinler iptale tabidir. Borçlunun teminat göstermeyi daha önce taahhüt ederek mevcut bir borcu için gösterdiği rehinler iptale tabi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 75. İcra ve İflas Kanunu na göre, icra mahkemesi, zorunluluk bulunan durumlarda duruşmaları en fazla ne kadar süre erteleyebilir? A) 7 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 2 ay CEVAP : İİK nın 18/3. maddesine göre; icra mahkemesinde duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 76. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde bulunmanın maddi hukuk bakımından meydana getirdiği sonuçlardan biridir? A) İcra müdürünün borçluya ödeme emri gönderme zorunluluğu doğar. B) Borçlu daha önce mütemerrit olmamışsa takip talebinin yapıldığı tarihte mütemerrit olur. C) İcra İflas Kanunu nda belirlenen süreler korunur. D) Takip talebinin tarihi hacze iştirak için esas alınır. E) Takip talebinden sonra menfi tesbit davası hariç ihtiyati tedbir yolu ile icra takibi durdurulamaz. CEVAP : Yukarıda A, C, D ve E şıklarında belirtilen hususlar takip talebinde bulunmanın takip hukuku bakımından meydana getirdiği sonuçlardır. Borçlunun takip talebinin yapıldığı tarihte mütemerrit duruma düşmesi ise Borçlar Hukuku bakımından meydana getirdiği sonuçlardan biridir. Doğru cevap B şıkkıdır. 77. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato tasfiye memurları aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? A) Alacaklılar B) İflas dairesi C) İcra mahkemesi D) Ticaret mahkemesi E) Konkordato komiseri CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile ek 309/a maddesine göre,konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu, konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Doğru cevap A şıkkıdır.

16 78. Aşağıdakilerden hangisinin satışında arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların toplamından fazla olması, satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması şartı aranmaz? A) Taşınırların açık arttırma ile satımında B) İntifa hakkı ve hisselerin açık arttırma ile satımında C) Taşınmazların açık artırma ile satımında D) İzale - i şüyu satışlarında E) Arttırma ile satış hallerinin hepsinde bu şart aranır. CEVAP : İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) satışlarında ve iflâstaki satışlarda satış bedelinin rüçhanlı alacakları karşılaması şartı aranmaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 79. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, ödeme emrine itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde mal beyanında bulunma süresi ile, itiraz edilip de itirazın reddedildiği durumda mal beyanında bulunma süresi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? A) 7 gün 7 gün B) 10 gün 10 gün C) 7 gün 3 gün D) 10 gün 3 gün E) 7 gün 3 gün CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 168/1-6. bendine göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, ödeme emrine itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde mal beyanında bulunma süresi 10 gün, itiraz edilip de itirazın reddedildiği durumda mal beyanında bulunma süresi 3 gündür. Doğru cevap D şıkkıdır. 80. İflâs davasını borçlunun muvafakatiyle geri alan alacaklının iflâs davasını yenileyebilmesi için beklemesi gereken müddet aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 gün B) 7 gün C) 15 gün D) 1 ay E) 3 ay CEVAP : İİK nın 157. maddesine göre iflâs talebini geri alan alacaklı geri alma tarihinden itibaren bir ay geçmedikçe iflâs davasını yenileyemez. Doğru cevap D şıkkıdır. 81. İflâsta iptal davası açma süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl B) Tasarrufun yapılmasından itibaren 1 yıl C) Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 5 yıl D) Tasarrufun yapılmasından itibaren 5 yıl E) Tasarrufun öğrenilmesinden itibaren 10 yıl CEVAP : İİK nın 284. maddesine göre iptal davasını açma hakkı, iptale tabi tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşürücü süredir ve re sen nazara alınır. Doğru cevap D şıkkıdır. 82. Müflise ait aşağıdaki mal, alacak veya haklardan hangisinin tamamı iflâs masasına girmez? A) Müflisin üçüncü kişiden olan alacağı B) Müflisin rehinli alacakları C) Müflisin başkasının malı üzerinde sahip olduğu intifa hakkı D) Çiftçi müflise ait traktör E) Müflisin ücreti CEVAP : İİK nın 184. maddesine göre iflâsın açılmasıyla müflisin haczedilebilen bütün mal ve hakları iflâs masasına girer. İflâs açıldığı anda tahakkuk etmiş olan İİK nın 83. maddesindeki ücretler, alacaklar ve haklar da haczedilebildiği ölçüde kısmen iflâs masasına girer. Ancak müflisin iflâstan sonraki çalışması sonucunda elde ettiği ücret iflâs masasına girmez. Doğru cevap E şıkkıdır. 83. Başvurulan takip yolunun değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Alacaklı, ilâmlı hacizle takip yolunu bırakarak iflâs yoluyla takibe başvurabilir. B) Alacaklı, ilâmsız hacizle takip yolunu bırakarak iflâs yoluyla takibe başvurabilir. C) Alacaklı, iflâs yoluyla takibi bırakıp ilâmlı icra yoluyla takip yapabilir.

17 D) Alacaklı, iflâs yoluyla takibi bırakıp ilâmsız icra yoluyla takip yapabilir. E) Alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi bırakıp haciz yoluyla takip yapabilir. CEVAP : İİK nun 43. maddesinde alacaklıya tanınmış olan, başvurulan takip yolunun değiştirilmesi hakkı, sadece haciz yolu ile iflâs yolları arasındadır. Buna karşılık alacaklı başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibi bırakıp, haciz yolunla başvuramaz. Doğru cevap E şıkkıdır. 84. İflâs muamelesi sırasında alacaklılar toplantısı kaç defa yapılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) İflâs idaresinin her talebinde E) Alacaklıların her talebinde CEVAP : İflâs muamelesi sırasında alacaklılar toplantısı iki defa yapılır, bunlardan ilki, birinci alacaklılar toplantısı diğeri ise, ikinci alacaklılar toplantısı olarak adlandırılır. Doğru cevap B şıkkıdır. 85. Taşınmaz malların açık arttırma yolu ile satımında, taşınmaz için yapılan kıymet takdirine ilişkin rapora karşı ilgililerin şikayette bulunacağı merci aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) Raporu düzenleten icra dairesi B) Raporun tebliğ yerindeki icra dairesi C) Raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesi D) Raporun tebliğ yerindeki icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesi E) Raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile ek 128/a maddesine göre kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 86. Aşağıdakilerden hangisi kanundan dolayı, devredilememesi nedeniyle haczedilemeyen mal ve haklardan biridir? A) Oturma hakkı B) Devlet malları C) Borçlunun haline münasip evi D) Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası E) Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları CEVAP : Yukarıdaki şıklarda belirtilen mal ve hakların tamamı haczedilemez. Ancak oturma hakkının haczedilememe nedeni, başkasına devrinin yasak olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer şıklarda belirtilene malların haczedilememe nedeni ise İcra ve İflas Kanunu nun 82. maddesinde haczedilemeyen mal ve haklar arasında sayılmış bulunmalarıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 87. İflâs kararının ilânını ve gerekli makamlara bildirimini aşağıdaki merciilerden hangisi yapar? A) İcra dairesi B) İflâs dairesi C) İflâs idaresi D) İcra mahkemesi E) Ticaret mahkemesi CEVAP : İİK nın 166/2. maddesine göre iflâs dairesi, iflâs kararını kendiliğinden ve derhal yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflâs edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesi nde ilân eder, tirajı en yüksek gazetenin yayımlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilân yapılmaz. Doğru cevap B şıkkıdır. 88. Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için düzenlenen müessese aşağıdakilerden hangisidir?

18 A) Taksiratlı iflâs B) İhtiyati haciz C) Tahkim D) Konkordato E) İtibarın iadesi CEVAP : Yukarıda sözü edilen müessese, İİK nın maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordatodur. Doğru cevap D şıkkıdır. 89. İlk icra takip işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Takip talebi B) Ödeme emri C) İtirazın kaldırılması D) Haciz E) Depo kararı CEVAP : Bir işlemin icra takip işlemi sayılabilmesi için; a) İcra organlarınca yapılması b) Borçluya karşı yapılması c) İşlemin cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olması gerekir. İlk icra takip işlemi, ödeme emridir. İcra dairesinin icra takip işlemleri ödeme emri ile başlar ve ödeme emri bundan sonraki icra takip işlemlerinin ön şartını oluşturur. Takip talebi icra takip işlemi niteliğinde değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. 90. İflas dışı konkordatoda alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını belirterek konkordato talebinin reddini, talebin ilânından itibaren ne kadar süre içerisinde ileri sürebilirler? A) 3 gün B) 7 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 1 ay CEVAP : İİK nın tarih ve 4949 sayılı yasa ile değişik 287/1. maddesine göre, konkordato talebinin ilânından itibaren 10 gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin reddini isteyebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 91. İcra İflâs Kanunu na göre, borcunu ödeyeceğini icra dairesine beyan ettiği halde ödemeyen kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Borcun iki misline çıkarılması B) Maktu para cezası C) Nisbi para cezası D) Hapis cezası E) Ödeneceği taahhüt edilen miktarın yarısı CEVAP : İİK ya göre, borcunu ödeyeceğini icra dairesine beyan ettiği halde ödemeyen kişiye verilen ceza hapis cezasıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 92. İflâsın açılması ile birlikte müflis aleyhine devam eden hukuk davaları hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi meydana gelir? A) Birinci alacaklılar toplantısına kadar durur B) İkinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durur C) Hukuk davalarına iflâs idaresi devam eder D) Ticaret mahkemesi hukuk davalarına devam edilip edilmeyeceği konusunda karar verir E) İflâsın açılması hukuk davalarını etkilemez CEVAP : İİK nın 194. maddesine göre iflâstan önce açılmış olup da devam eden, müflisin gerek davacı gerek davalı olarak taraf bulunduğu hukuk davaları, bazı istisnalar dışında iflâsın açılmasıyla durur ve bu durma ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonraya kadar devam eder, ancak bundan sonra duran hukuk davalarına devam edilebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 93. İflâs kararına karşı istinaf yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 15 gün

19 CEVAP : İİK nın 164. maddesine göre iflâs davasının reddi veya borçlunun iflâs hakkındaki ticaret mahkemesi kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Doğru cevap D şıkkıdır. 94. Alacaklılar ile borçlu arasında akdedilen ve borçlunun, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulduğu konkordato aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzde konkordatosu B) Vade konkordatosu C) Karma konkordato D) Özel konkordato E) Resmi konkordato CEVAP : Yukarıda sözü edilen konkordato, yüzde konkordatosu (tenzilat konkordatosu) dur. Doğru cevap A şıkkıdır. 95. Genel haciz yolunda itiraz ve şikâyetin yapılacağı merciler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? A) İcra dairesi İcra dairesi B) İcra mahkemesi İcra mahkemesi C) İcra dairesi İcra mahkemesi D) İcra mahkemesi İcra dairesi E) İcra mahkemesi Ticaret mahkemesi CEVAP : İİK nın 62. maddesine göre genel haciz yolunda itirazın yapılacağı merci icra dairesi; İİK nın 16. maddesine göre şikâyetin yapılacağı merci ise icra mahkemesidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 96. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren ne kadar süre içerisinde karar vermelidir? A) 3 gün B) 7 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 30 gün CEVAP : İİK nın gün ve 4949 sayılı yasa ile değişik 18/3. maddesine göre, Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren en geç 10 gün içinde karar vermelidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 97. Mal beyanında bulunmayan borçlu aşağıdakilerden hangisi tarafından hapisle tazyik edilir? A) Asliye ceza mahkemesi B) Sulh ceza mahkemesi C) Ağır ceza mahkemesi D) İcra dairesi E) İcra mahkemesi CEVAP : İİK nın 76. maddesine göre süresi içinde mal beyanında bulunmamış olan borçlu, alacaklının talebi üzerine, mal beyanında bulununcaya kadar, icra mahkemesi tarafından hapis ile tazyik edilir. Doğru cevap E şıkkıdır. 98. Sıra cetveline karşı şikâyet veya itiraz yoluna başvurulması aşağıdaki işlemlerden hangisini durdurur? A) Haciz B) Satış C) Paraya çevirme D) Paraların paylaştırılması E) Hiçbir icra takip işlemini durdurmaz. CEVAP : Sıra cetveline karşı şikâyet veya mahkemede itiraz yoluna başvurulması paraların paylaştırılması işlemini durdurur. Bu durma şikâyet veya itirazın neticesine ve sıra cetvelinin kesinleşmesine kadar devam eder. Doğru cevap D şıkkıdır. 99. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ile zamanaşımı kesilir?

20 A) Depo kararı B) İflâsın açılması C) İflâsın kesinleşmesi D) Alacağın iflâs masasına yazdırılması E) İflâsın kapanması CEVAP : İİK nın 218 ve 219. maddelerine göre alacağın iflâs masasına yazdırılması zamanaşımını keser. Doğru cevap D şıkkıdır Haciz isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Takip talebinden itibaren 1 yıl B) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl C) Ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren 1 yıl D) Ödeme emrine itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl E) İtirazın iptali veya kaldırılmasından itibaren 1 yıl CEVAP : İİK nın 78/2. maddesine göre alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Doğru cevap B şıkkıdır Aşağıdakilerden hangisi kesin aciz belgesinin takip hukukuna ilişkin hükümlerinden biri değildir? A) Sahibine hacze adi iştirakte bulunma imkanı verir. B) Alacak için zamanaşımı süresi kanun gereği 20 yıl olur. C) 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapılacak olursa borçluya ödeme emri gönderilmez. D) Sahibine iptal davası açma hakkı verir. E) İİK 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belgedir. CEVAP : Aciz belgesine bağlanmış olan alacak için zamanaşımı süresinin kanun gereği 20 yıl olması, kesin aciz belgesinin maddi hukuk bakımından yarattığı sonuçlardan biridir. Takip hukukuna ilişkin hükümlerinden biri değildir. Doğru cevap B şıkkıdır Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda itiraz ve şikâyet süreleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? A) 5-7 gün B) 7-5 gün C) 5-5 gün D) 7-7 gün E) 7-10 gün CEVAP : İİK nın 172. maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda itiraz ve şikâyet süreleri beş gündür. itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren; Şikâyet süresi ise, öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar. Doğru cevap C şıkkıdır Alacaklının, süresi içinde haciz talebinde bulunmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar? A) Takip düşer B) Dosya işlemden kalkar C) Dava düşer D) Takip ertelenir E) Takip iptal edilir CEVAP : İİK nın 78. maddesine göre alacaklının haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Alacaklı bu bir yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıllık süre içinde yenilemez ise takip dosyası işlemden kaldırılır. Doğru cevap B şıkkıdır Aşağıdakilerden hangisi geçici aciz belgesinin hükümlerinden biridir? A) İİK 68 anlamında borç ikrarını içeren bir belge olduğundan itirazın kaldırılmasını kalmaz. B) 1 yıl içinde borçluya karşı takip yapılacak olursa ödeme emri tebliğine lüzum yoktur. C) Sahibine iptal davası açma hakkı verir. D) Sahibine hacze imtiyazlı iştirakte bulunma hakkı verir. E) Belgenin alınması ile borç yenilenmiş olur. CEVAP : İİK nın 105/2 ve 277/1. maddelerine göre geçici aciz belgesinin tek hükmü, sahibine (alacaklıya) iptal davası açma hakkı vermesidir. Doğru cevap C şıkkıdır Aşağıdakilerden hangisi icra müdürünün yükümlülüklerinden biri değildir?

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Genel olarak Taşınmaz rehni TMK m.850 vd.nda, taşınır rehni ise TMK m.939 vd.nda düzenlenmiş olup; ayni bir teminat olan rehnin özelliği dolayısıyla İİK'da rehinli alacaklar için

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA Bu doküman Prof. Dr. M. Özekes tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI I. OLAY CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI 1-) a-) İcra ve İflas Kanunumuzun 257 maddesi gereğince, Kanun koyucu ihtiyati haciz alınabilmesi için gerekli şartları, vadesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İCRA-İFLAS HUKUKU D I S C I M U S ÖZGÜR DEMİRCİ. Müfettişlik. Uzmanlık. Denetmenlik. Banka Sınavları. Gelir Uzmanlığı TEK KİTAP. Vergi Müfettişliği

İCRA-İFLAS HUKUKU D I S C I M U S ÖZGÜR DEMİRCİ. Müfettişlik. Uzmanlık. Denetmenlik. Banka Sınavları. Gelir Uzmanlığı TEK KİTAP. Vergi Müfettişliği D I S C I M U S İCRA-İFLAS HUKUKU Konu Anlatımlı Örnekler Yorumlar Uyarılar Pratik Bilgiler Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve Açıklamaları KPSS ve kurum sınavları için özgün soru ve konu

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İHTİYATİ HACİZ İÇİNDEKİLER Giriş İhtiyati Haciz İhtiyati Haciz Kararı Alınması İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İhtiyati Haczin Sonuçları İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL TESTİ

İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL TESTİ İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL TESTİ Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş Kambiyo Senetleri nelerdir? ÇEK POLİÇE BONO Elinde Çek, Poliçe ve Bono gibi kambiyo senedi bulunan alacaklılar, Kambiyo Senetlerine özgü

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

I. GENEL OLARAK hukuki çaredir dava değildir şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince

I. GENEL OLARAK hukuki çaredir dava değildir şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince I. GENEL OLARAK -Şikâyet (m. 16-18,22), icra takibinin taraflarına veya hukuki yararı bulunan diğer kişilere tanınmış ve bu yolla icra ve iflas dairelerinin ( veya diğer icra organlarının) Kanun a veya

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE 1. Amaç Şirketimizin Yönetim Kurulu nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi, Yönetim Kurulu toplantılarının Türk

Detaylı

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m.

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA VE İFLAS HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI ( ) CEVAP ANAHTARI (TEK-İÖ)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA VE İFLAS HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI ( ) CEVAP ANAHTARI (TEK-İÖ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA VE İFLAS HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (25.8.2017) CEVAP ANAHTARI (TEK-İÖ) 1. İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ

TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ Türkiye de İcra İflas Kanunu na göre alacaklar sözleşme-fatura, çek-poliçebono(kambiyo senedi), ipotek ve ilamdan kaynaklı alacaklar olmak üzere 4 şekilde doğarlar. Gerçek veya

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Test soruları 4 er, diğer sorular 15 er puan değerindedir.

Test soruları 4 er, diğer sorular 15 er puan değerindedir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 01.06.2017 TEST SORULARININ CEVAPLARI Test

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı