stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt"

Transkript

1 CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul YEN YER NDE AÇILDI Esnaf nde KAMPANYA 1 YIL LIK ABONE olana x10 REKLAM bedava Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt Baflkan amcalar renkli dünyalar na köprü oldu Sultangazi Belediyesi, okul öncesi çocuklar n ruhsal ve bedensel geliflimlerine katk sa layan oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara tafl d. Gelece imi Kuruyorum slogan ile bafllat lan proje ile 36 ilkokulda 95 ana s n f na ahflap oyuncak kütüphanesi oluflturuldu. Sayfa 14 te SPARK Akademi ile otoparkç l k sertifikal meslek oluyor Sayfa 10 da Y l: 4 Say :46 OCAK 2015 Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: fianl urfa Büyükflehir Belediyesi ve Ak Parti stanbul l Baflkanl n n öncülü ünde Suriyeli misafirler için düzenlenen "Üflüyorum, Yard m Edin" kampanyas ülke çap nda büyük ilgi gördü, ses getirdi. Sayfa 19 da Baflkan Usta dan baflar l ö rencilere 3 müjde birden YES DEF Baflkan Hüseyin BOZDA ; Bizim as l hedefimiz dünyan n yeme ini yapmak YES DEF Baflkan Hüseyin Bozda insanlar doyurman n en ulvi bir davran fl ve ifl oldu unu belirtti i söyleflimizde flimdiye kadar hiç düflünmedi imiz YEMEK SA- NAY C LER ile ilgili Türkiye ve Dünya Ekonomisini direkt veya dolayl olarak etkileyen çarp c aç klamalarda bulundu. Sayfa 13 te Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, baflar l lise ö rencilerine verdi i yemekte 3 müjde birden verdi.gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, geçti imiz Cuma günü ilçede üstün baflar belgesi alan ö rencilere yönelik bir yemek verdi. Sayfa 7 de Koral, 500 Evler Spor Kulübünün hedeflerini anlatt Gaziosmanpaflan n en köklü Amatör Spor Klüplerinden birisi olan 500 Evler Spor Kulübü Baflkan Mustafa Koral esnaf gazetesini kulübün spor tesislerinde konuk etti Sayfa 12 de ÇA LAR: Türkiye, Dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl olma rolünü deruhde etti Dersaadet Ticaret Odas Reisi brahim Ça lar, Sene-i Cedidede (Yeni y lda) Türkiye nin reis-i devriye-i G20 (G20 Dönem Baflkan ) olarak, dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl (küresel akl ) olma rolünü deruhde etmekte oldu unu (üstlendi ini)beyan etti. Sayfa 2 de Eyüp Topal: Siyasi istikrardan memnunuz Tüm Sanayici ve fladamlar Derne i (TÜMS - AD) stanbul flube baflkan Eyüp Topal 2015 y l n n ekonomi için büyük bir s çrama y l olmas n beklediklerini aç klad. Sayfa 16 da ESDER & KOSGEB iflbirli i ile Giriflimciye 100 B N TL destek kay tlar devam ediyor

2 2 HABER ÇA LAR Dersaadet Ticaret Odas Reisi brahim Ça lar, Sene-i Cedidede (Yeni y lda) Türkiye nin reis-i devriye-i G20 (G20 Dönem Baflkan ) olarak, dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl (küresel akl ) olma rolünü deruhde etmekte oldu unu (üstlendi ini)beyan etti. Reis-i oda (oda baflkan ) Ça lar: bütün dünyada cihanflümûl (küresel) ölçekli bir telafi ekonomisi teflkil edilmeli(oluflturulmal ) teklifinde bulundu. Türkiye Dünya Ekonomisinin Cihanflümûl akl olma rolünü deruhde etti Sene-i cedidenin (Yeni y l n) ilk meclis içtima nda (toplant s nda) beyanat i ta eden (aç klamalar yapan) Dersaadet Ticaret Odas Meclis-i idare reisi ( TO Yönetim Kurulu Baflkan ) brahim Ça lar, Türkiye nin Riyaset-i devriyyesi (Dönem baflkanl ) sayesinde cihanflümûl (küresel) ak l olarak dünyada mühim bir rol ald n beyan etti. Bu sebeple G20 icraat n n dünyada ki refah ve fakirli in men edilmesi noktay nazar ndan dahi (bak fl aç s ndan da) haiz-i ehemmiyet (öneme sahip) oldu unu beyan eden Ça lar, Temenni ile adalet olmaz diyerek Türkiye nin yeni bir rol deruhte etmesinin (üstlenmesinin) iktiza etti ini (gerekti ini) beyan etti. Bu rolü mazlum milletlerin sesi olmak fleklinde hülasa eden (özetleyen) Ça lar Alemflümûl (Küresel) refah, mutedil (dengeli) bir flekilde tevzi olundukça (da t ld kça), göçün tekevvün etti i (meydana getirdi i) darabât izale oldukça (darbeler azald kça), ziraî mevaki in (tar m alanlar n n) faal olarak isti mali (etkin olarak kullan m ) temin edildikçe ve emniyeti kudret müsademe sahalar n (enerji güvenli i çat flma alanlar n ) bertaraf ettikçe ticaret irtifa eder, istihsal ziyade olur (üretim artar), ekonomiler büyür, refah yükselir. Bu sebep ile ben diyorum ki; Bütün dünyada cihanflümûl (küresel) ölçekli bir telafi ekonomisi teflkil edilmeli. dedi. Haber: fieref Küçükatefl Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres... Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Gaziosmanpafla da vatandafla 10 ton hamsi da t ld Gaziosmanpafla da düzenlenen Hamsi fiöleni nde vatandafllara 10 ton hamsi ikram edildi. Vatandafllar bir yandan hamsinin tad n bakmak için uzun kuyruklar olufltururken, di er yandan da Karadeniz müzikleri eflli inde horon tepti. Gaziosmanpafla Belediyesi ve Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i iflbirli i ile ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi fiöleni renkli görüntüler oluflturdu. 10 ton hamsinin da t ld flölende so u a ald rmadan etkinlik alan n dolduran vatandafllar Gaziosmanpafla Hükümet Kona Meydan nda uzun kuyruklar oluflturdu. Dev kazanlarda k zart lan hamsilerin tad na bakmak isteyen Gaziosmanpaflal lar, dakikalarca hamsilerin piflirilmesini bekledi. Renkli görüntüler sahnelendi Haz rlanan hamsilerin tad na bakan vatandafllar, daha sonra uzun halkalar oluflturarak Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ile birlikte horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan hamsi flölenine kat lanlar, uzun süre beklediklerine de di ini ve flölen alan nda olmaktan mutlu olduklar n dile getirdi. fiölen Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i ile birlikte organize edildi Gaziosmanpafla da Hamsi fiöleni kapsam nda vatandafllarla bir araya gelmeyi amaçlad klar n belirten Baflkan Hasan Tahsin Usta, Burada maksat vatandafllar m z n duygular - n paylaflmak. Eskiden gelen bir söz vard r, derler ya, Hamsinin kula - na kar suyu kaçt. Bizde bunu f rsat bilerek ufak bir kar ya d, bunu de erlendirmek üzere bir hamsi flöleni tertip ettik. Haberi Qr Cod ile dan Giriflimci fladamlar Hazineden gereken onay ald Giriflimci fladamlar Vakf, Hazineden gelen Hazine Uzmanlar F rat Y lmaz ve Duran Simsek, 31 Aral k 2014 çarflamba günü Giriflimci fladamlar Vakf taraf ndan kurulan BBA-Bahariye Melek Yat r m A (Bahariye Business Angels) Baflkan Yusuf Aksu nun davetlisi olarak vakf ziyaret ettiler. G V Vakf n temsilen Bahariye Melek Yat r m A Baflkan Yusuf Aksu, Biliflim Konsey Baflkan Ahmet Bilgen, Melek Yat r mc lar Cüneyt F rat ve Aziz Battal, Genel Sekreter Bahri Çetin, gelen misafirleri Toplant salonumuzda a rlad. Giriflimci fladamlar Vakf ndan yap lan aç klama flu flekilde G V olarak kurdu umuz BBA-Bahariye Melek Yat r m A (Bahariye Business Angels) ile ilgili olarak Hazineden gelen Hazine Uzmanlar m z F - rat YILMAZ ve Duran SIMSEK taraf ndan onay ve son kontrollerimiz tamamlanm flt r. Kuruluflumuz Hay rl olsun. Ziyaretleri için Say n Hazine Uzmanlar m z F rat YILMAZ ve Duran SIMSEK beyefendi misafirlerimize teflekkür ediyor, çal flmalar nda baflar lar diliyoruz dedi. Melek Yat r mc lar m zdan uluslararas anlaflma G V-Bahariye Melek Yat r m A flirketlerinden kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren Mayalabs tarihinde uluslararas iflbirli ini gelifltirmek ve güçlendirmek ad na 153 ülke ile yak n iliflkisi bulunan Suudi Arabistan merkezli Qotuf Kuluçka Merkezi kurucusu ve CEO'su Tuba Özlem Terekli han mefendi ile BBA A cra Kurulu Baflkan Yusuf Aksu ve cra kurulu heyeti aras nda Ali K l ç n büyük katk lar ile imzalanan protokol uluslararas alanda ilk anlaflmam z olarak hayata geçmifltir denildi.

5 HABER 5 gayrimenkul dan flmanl n n parlayan y ld zlar n ödüllendirdi ERA Türkiye nin sektöründe fark yaratan en baflar l ofisi, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine gidiyor. ERA Türkiye Ödül Gecesi nde, gayrimenkul dan flmanl sektöründe fark yaratan profesyonellerini taçland rarak en iyi ofislerini ödüllendirdi. Gayrimenkul dan flmanl sektörünün öncü markas ERA Türkiye nin ofisleri baflar lar yla göz doldurmaya devam ediyor. ERA Türkiye nin franchise a na dâhil olan ofisler, ERA Türkiye imkânlar ile kendilerini gayrimenkul dan flmanl sektöründe gelifltirerek k sa zamanda baflar y yakal yor. ERA Türkiye Ödül Gece sinde, ERA Koç Sultangazi HAT TR CK yapt. En baflar l ofis kategorisinde ERA Koç/Sultangazi Ofisi En baflar l gayrimenkul dan flman olarak da ERA Koç broker Hüseyin Karakoç ödüle lay k görüldü. ERATürkiye, en baflar l ofis kategorisinde Türkiye 2.si ERATetikler ve Türkiye 3.sü de ERA Kaya olarak belirlendi. En baflar l 2. gayrimenkul dan flman ERATetikler den smet Erdo mufl ve 3. olarak da ERA Koç dan Maflallah Beyazy ld z seçildi. Türkiye nin en baflar l broker, En baflar l ofis kategorisinde ERA Koç/Sultangazi Ofisi En baflar l gayrimenkul dan flman olarak da ERAKoç broker Hüseyin Karakoç ve Arzu Fil Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine kat larak gayrimenkul sektörünün bu prestijli ödül gecesine de tan kl k edecek. ERA Türkiye Ödül Gece sinde, ayr ca en çok ifllem yapan ofis, dan flman, teknoloji, recruiting, ofis yöneticisi, ofis asistan, kurumsal kimlik, sözleflmeli portföy ve müflteri memnuniyeti kategorilerinde de ofisler ödüllendirildi. ERA Türkiye, sektör profesyonellerini desteklemeye devam ediyor Baflar lar n kan tlam fl bir yap - n n içinde olman n gururunu tafl d - n ifade eden ERATürkiye Yönetim Kurulu Baflkan Can Ekflio lu, ERA Global in dünyadaki 40 y l aflk n marka gücü deste ini arkam - za alarak, 2012 y l nda, sektöre farkl bir bak fl aç s, yenilikçi bir yaklafl m ve bilgi birikimi katma amac yla Türkiye pazar na girifl yapt m zda bu günleri görebilece imiz umudunu tafl yorduk. 2 y l içerisinde h zla büyüdük, ERA markas na güvenerek de erli brokerlar m z, sektörümüzün önemli ve deneyimli profesyonelleri aram za kat ld. ERA Türkiye olarak sektörümüzün en iyi profesyonellerinin ödüllendirildi i ödül törenimizin heyecan n paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyorum. dedi. Konut sektörünün her zaman hareketli geçece ini düflündü ünü ifade eden Ekflio lu, Türkiye de markal konut projelerinin say s gün geçtikçe art yor. Gayrimenkul sektörü tek bafl na bir olgu de ildir. Yabanc ya konut sat fl yla cari aç a, yaratt istihdamla iflsizli in çözümüne katk da bulunuyor. ERATürkiye olarak biz de dünyan n en büyük gayrimenkul dan flmanl flirketinin önemli bir parças olarak, Türkiye de, nitelikli ve bilgili dan flmanl k felsefemizle bu sektöre katk yapmay sürdürece iz. Franchise ofis a m z 2023 y l na kadar 850 ye ç karmay hedefliyoruz. Bu hedefimiz için önümüzde aya yere basan, üzerinde hassasiyetle çal flt m z planlar m z bulunuyor. diye konufltu. E itime yat r m yapan n ve farkl olan n franchising sistemi sayesinde baflar l olmas - n n yüzde 100 garantili oldu unu ifade eden ERA Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan da ödül töreninde, amaçlar n n sadece ofis açmak de il, franchise a na sürekli destek verebilecek bir çizgide yürümek oldu unu iletti. ERA Türkiye olarak önceliklerinin, ofislerin gelifltirilmesi ve tutundurulmas konusu oldu una dikkat çeken Baygan, ERA Türkiye nin büyümesinde destek kriterinin öncelikli oldu- unu söyledi. ERA Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan Can Ekflio lu nun ev sahipli inde yap lan ödül törenine ERA Türkiye nin tüm ofisleri ve gayrimenkul sektörünün önemli isimleri kat ld. Hürriyet Emlak ve Yap Kredi Bankas n n da en baflar l ofislere çeflitli hediyeler sundu- u geceye ilgi büyük oldu. ERA Koç FRANSA ya gidiyor ERA Türkiye nin sektöründe fark yaratan en baflar l ofisi, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine gidiyor. Türkiye nin en baflar l broker, ERA Koç/Sultangazi Ofisi brokeri Hüseyin Karakoç ve Arzu Fil Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine kat larak gayrimenkul sektörünün bu prestijli ödül gecesine de tan kl k edecek.

6 6 HABER 20 y ld r Gaziosmanpafla'da yaflayan ailelerin özellikle do um, kad n hastal klar ve tüp bebek konusunda güvenilir adreslerinden birisi olan Kad n Sa l Merkezi yo un talep ve teveccühe cevap verebilmek için Avrupa Tem Konutlar yan na 7 katl hastanesini açarak CERRAH TIP MERKEZ unvan n ald. CERRAH TIP MERKEZ YEN YER NE TAfiINDI Bölge halk n n büyük güven ve teveccühünü kazanan Hastane sahibi ve Baflhekimi Uzm. Dr. Tu rul Abac o lu Esnaf Gazetesi okurlar için hizmetlerini ve hedeflerini anlatt. 24 saat aç k olan hastanemizin SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI ile anlaflmas olup, stanbul içi her yere ücretsiz 24 saat ulafl m deste imiz vard r. Kad n Hastal klar ve Do um, Dâhiliye, Çocuk Hastal klar, 24 Saat Laboratuar ve 24 saat acil hastal klar hekimi ile ucuz, kaliteli hizmet sunan CER- RAH TIP MERKEZ hizmete bafllam flt r. Yeni Merkezimizde; 7 katl 2300 m 2 kapal alan, 2 ameliyathane, 2 do umhane, 20 hasta odas, 12 poliklinik, 3 müdahale odas, 3 dinlenme odas, 24 saat Laboratuar, 24 saat Do um, 24 Saat Difl, 24 Saat Çocuk, 24 Saat Dâhiliye, 24 Saat hizmet verebilecek Laboratuar ve Medikal Estetik Merkezimiz bulunmaktad r. Çok yak nda; Ortopedi, Saç ekimi, Difl Poliklini imiz ve Göz Poliklini imiz hizmete bafllayacakt r. Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul Tel: TEBR K 21/Ocak/2015 tarihinde Ak Parti Gaziosmanpafla Kad n Kollar 4. Ola an Kongresi sonucu baflkanl a seçilen Osmanl han mefendisi Zeynep Vurmaz Y T kardeflime ve Yönetim Kuruluna görevinde baflar lar dilerim. Daha önce bu görevi hakk yla ifa eden Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve Çetin ÇABUK Han m efendiye teflkilata yapm fl oldu u katk lar ndan dolay teflekkür ederim. 25/Ocak/2015 tarihinde Ak Parti Gaziosmanpafla n n 4. Ola an Kongresi sonucu tekrar Gençlik Kollar Baflkanl görevine seçilen diklenmeden, dik duran Eray KARADEN Z kardeflimi ve Yönetim Kurulunu tebrik eder görevinde baflar lar dilerim. Türkiye siyasetinde 2023 vizyonuna yak fl r flekilde gelecek siyasi hayatlar nda örnek bir insan olmalar n temenni ederim. Kendilerine her zaman destekçi olaca m belirtirim. Mali Müflavir Kerem AKPINAR Gaziosmanpafla Sivil nsiyatif Platformu Kurucu Üyesi Gaziosmanpafla lim Yayma Cemiyeti Kongresi yap ld lim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpafla lçe Genel Kurul toplant s 25 Ocak 2015 pazar günü gerçeklefltirildi. Kongre lim Yayma Cemiyeti fiube Merkezi Konferans salonunda yap ld. Tüzük gere- i 7 asil 7 yedekten oluflan yönetim kurulu yeni bir ekiple yeni bir ivme kazand. Cemiyet ilçe flube baflkanl na seçilen Nail Çamc : lim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpafla flubemiz yaklafl k 45 senedir ilçemizde yurt ve mam Hatip okulu olarak hizmet vermektedir. Bu güne kadar eme i geçen tüm a abeylerimize, arkadafllar m za teflekkür ederiz her birinden Allah raz olsun. Bu arada ahrete intikal edenlere de Cenab Haktan rahmet diliyorum. Bizlerde yeni yönetim olarak asil yedek ay r m yapmadan bir bütün olarak hizmetlerde bir ad m daha ileri götürmek için gayret TOK Avrupa Konutlar içerinde olaca z. Bu camian n içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Mevla utand rmas n. Hay rl ve mübarek eylesin " dedi. Yönetim Listesi Asil Abdülkadir Karaday, Hüseyin fiener, Hüseyin Zehir, Kerem Akp nar, Nail Çamc, Av. Mehmet Gökçek, Serkan Acar Yönetim Listesi Yedek Prof.Dr.Ayhan Tafltekin, Abdullah Y lmaz, Bayram Ali Y ld z, Mehmet Kayao lu, Murat Y lmazer, Recep Temtek, Av.Recep Do an

7 HABER 7 Baflkan Usta dan baflar l ö rencilere 3 müjde birden Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, baflar l lise ö rencilerine verdi i yemekte 3 müjde birden verdi. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, geçti imiz Cuma günü ilçede üstün baflar belgesi alan ö rencilere yönelik bir yemek verdi. Genifl bir kat l ma sahne olan yeme e Gaziosmanpafla Cumhuriyet Baflsavc s Ahmet Akkaya, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc, Belediye Baflkan Yard mc lar ile ö renciler ve aileleri kat ld. Yemekte konuflan Baflkan Usta, baflar l ö rencilerle bir arada bulunman n kendisini heyecanland rd n belirterek, Baflar l ö rencilerimize ödül olarak ne versek az. Önümüzdeki seneden itibaren ihtiyaç sahibi, baflar l lise ö rencilerimize nakdi yard m yapaca z. Ayr ca ilçemizde oturan ya da Gaziosmanpaflal üniversite ö rencilerimize de burs imkân sa layaca z. Günde yaklafl k 100 bin kifliye hizmet veren SPARK stanbul un otopark verilerini tespit etti. Kentin 500 noktas nda SPARK personellerinin çok fonksiyonlu teknolojik el terminalleriyle yapt ifllemler incelendi. Parklanma detaylar incelenerek yap lan araflt rmada bölge baz nda girifl ve ç k fl saatlerine göre yo unluk analizi yap ld. 3.5 milyona yak n arac n bulundu u kentte ifl hacmine ba l olarak yaflanan yo unluk otoparklarda da art fl gösteriyor. Sürücülerin art k trafikte önceli i otopark. Trafikten ve gereksiz dolaflmaktan trafik stresi yaflayan sürücüler bir ana önce otopark yeri bularak araçlar n park etmek istiyorlar. stanbul un en yo- un ilçelerinde yaflanan araç yo- unlu u ve otopark alanlar n n yetersiz olmas istatistiki veriler fl - na tespit ediliyor. SPARK ilgili birimlerle koordinasyonu sa layarak günlük araç girifl-ç k fl oralar n ve otopark kapasitesini tespit ederek sürücülerin s - k nt s na çözüm üretmek amac yla yeni otopark alanlar planl yor. stanbul un en yo un ilçesi Fatih 2014 y l ocak-ekim aylar n baz alan otopark yo unlu u istatistiki verileri ç kart ld. SPARK otopark alanlar nda stanbul genelinde yo- Bununla birlikte baflar l ö rencilerimize yurtd fl nda ngilizce e itimi f rsat sunaca z. Bu projelerimize yenilerini de ekleyece iz. Yeter ki, siz de erli ö rencilerimiz baflar l olun ve bizleri gururland r n diye unluk ve doluluk yaflan yor. stanbullular n en yo un kulland Fatih ilçesidir. konufltu. Baflkan Usta n n konuflmas n n ard ndan E itimci-yazar Ali Erkan Kavakl, ö rencileri ders çal fl rken nas l daha baflar l olaca- na dair yöntemler hakk nda bilgilendirdi. stanbul da Otoparklar her an yo un Türkiye 2015'te liman yat r mlar - na odaklanacak. En büyük limanlardan biri olacak Çandarl için üst yap ihalesine ç k lacak. Denizcilik sektöründe kritik yat r mlara imza atan Türkiye, 2015 y l hedeflerini de belirledi. Sektöre son 10 y lda 4,2 milyar liral k yak t deste i sa lan rken, yeni liman yat r mlar da artarak devam edecek y l nda Haberini Qr Cod ile dan Yeni y l Türkiye nin Liman y l olacak önemli limanlar n yap m na devam edilecek. Türkiye nin en büyük limanlar ndan biri olan Çandarl Kuzey Ege Liman nda alt yap biterken çal flmalar devam ediyor y l nda üst yap ihalesine ç k lmas planlan - yor. Uzun süredir planlanan Filyos Liman için de çal flmalara bafllan ld. Filyos Projesi, II. Abdülhamid in 2014 y l nda sat fl rekoru k rd stikrarl yükselifliyle rekorlar k rmay gelenek haline getiren GÜBRETAfi, 2014 y l n da yeni sat fl ve ciro rekoruyla tamamlad. Sektörünün öncü firmas GÜBRETAfi, 1 milyon 740 bin tonu aflan sat fl miktar ile 2,8 milyar TL civar nda gerçekleflmesi beklenen konsolide ciroyla flirket tarihinin yeni rekorlar na ulaflt.son y llarda her aç dan yakalad istikrarl çizgiyle sat fl, ciro, kârl l k ve pazar pay alanlar nda yükseliflini sürdüren sektörün öncü firmas GÜBRETAfi; ülkemizdeki toplam gübre tüketiminde düflüfl olmas na ra men sat fllar n art rmay baflararak y l sat fl ve konsolide ciro rekorlar yla tamamlad. GÜBRETAfi 2014 te gerçeklefltirdi i üretim ve lojistik altyap s n gelifltirmeye yönelik önemli yat r mlar n n yan s ra sosyal sorumluluk alan nda hayata geçirdi i projeleriyle de sektörde öncülü ünü devam ettirdi.2014 sat fl sonuçlar n de- stanbul Ticaret Odas Baflkan brahim Ça lar, yeni y lda Oda n n daha zengin bir Türkiye için çal flaca n vurgulayarak, 2015 felsefemizin temelini; hizmeti üyenin aya na götürmek ama dünyay stanbul a getirmek oluflturuyor. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak dedi. stanbul Ticaret Odas n n 2015 y l fl Program ve Bütçesi ni Meclis Üyelerine sunan Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, yeni y lda küresel ölçekte her yolun stanbul a ç kaca felsefesiyle projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Baflkan Ça lar Oda n n yeni y lda e itime yat r m, dünyaca prestijli fuarlar n Türkiye ye çekilmesi gibi projelerle daha zengin bir Türkiye için çal flaca n vurgulayarak, TO olarak, 2015 felsefemizin temelini; hizmeti üyenin aya na götürmek, ama dünyay stanbul a getirmek oluflturuyor. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal fl yoruz ve çal flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak dedi. Tasarrufla bütçe fazlas Üyelerimize hizmet ülkeye hizmettir fliar yla yürüttükleri faaliyetler sonucunda, Aral k ay sonu tahminleri itibariyle 2014 te 209 milyon 933 bin 814 lira gidere karfl l k, erlendiren GÜBRETAfi Genel Müdürü Osman Balta, Y l n ilk çeyre indeki kurakl k endiflesine ve toplam tüketimin geçen y la oranla düflmesine ra men GÜBRETAfi olarak geçen seneki sat fl rekorumuzun da üstüne ç kan bir performans gösterdik. Türkiye nin geçen y l 5,8 milyon tonluk toplam gübre tüketimi içinde 1 milyon 651 bin tonluk sat fl pay elde eden flirketimiz, 2014 te toplam tüketim 5,5 milyon ton civar na gerilemesine ra men sat fllar n %5,5 art rarak 1 milyon 740 bin tona ulaflt. Böylece pazar pay m z n yan s - ra, kurumsal baflar - m z da daha yukar lara tafl yabilece imizi ortaya koyduk dedi. Haberini Qr Cod ile dan brahim Ça lar: Art k her yol stanbul a ç kacak hayaliydi. Türkiye de 180 adet uluslararas liman, 53 adet yat liman, 73 adet tersane, bin 489 adetlik (30,4 Milyon DWT ) deniz filosu, 384 adet de bal kç bar na bulunuyor. Türkiye de 134 denizcilik e itimi veren kurum/kuruluflu, 179 bin 828 kay tl gemi adam sektörde yer al - yor. Ayr ca d fl ticaret tafl malar nda yüzde 80 denizyolu pay, 385 milyon ton toplam yük elleçlemesi bulunuyor. 213 milyon 587 bin 500 lira gelir elde ettiklerini anlatan Ça lar, flöyle konufltu: Oda gelirlerini art rd k. Gereksiz masraflar ortadan kald rd k. Daha önce 1 milyon SMS gönderiyor ve karfl l nda 210 bin lira ödüyorduk. Bu y l 13 bin 300 lira ödedik. Binalar m z n tescili yap ld. Art k emlak vergisi ödemiyoruz. Odam zda led dönüflümünü yaparak elektrik giderlerini azaltt k. Oda da haz rlanan evraklar daha önce üç nüsha olarak haz rlan yordu. Bunu da iki sayfaya indirdik. Bu de ifliklikle y lda 12 bin top ka t tasarruf ettik bütçemiz bu itibarla 3 milyon 653 bin 686 lira fazla verdi Hedefleri 2015 için daha güçlü bir TO, daha zengin bir Türkiye için beraberce çal flacaklar - n söyleyen Ça lar, TO nun 2015 hizmet felsefesini flöyle anlatt : Hizmeti üyenin aya na götürmek ama dünyay stanbul a getirmek. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal fl yoruz ve çal - flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak. Haberini Qr Cod ile dan

8 8 HABER SANKO Holding Onursal Baflkan Konuko lu ASKON da tecrübelerini aktard Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Tecrübe Aktar m 2015 Beklentileri konulu toplant lar n n konu u SANKO Holding Onursal Baflkan Abdulkadir Konuko lu oldu. ASKON Genel Merkez panel salonunda gerçeklefltirilen toplant ya çok say da ifl adam ve bas n mensubu kat ld. Genel Baflkan Mustafa Koca n n aç l fl konuflmas ile bafllad toplant da SANKO Holding Onursal Baflkan Abdulkadir Konuko lu Babas n n kurmufl oldu u dokuma dükkan ile ifl hayat na girdiklerini ma ara tabir edilecek bir iflyerinden kademe kademe yükselerek bu seviyeye geldiklerini belirtti. Babas n n yan nda hem okuyup hem çal flt na de inen Konuko lu patron o lu olmas na ra men kendi iflçilerinin temsilcili ini yapt - n ve bu yüzden s kl kla empati yaparak iflveren-iflçi iliflkilerini en üst düzeyde tuttu unu ifade etti. Montajc l ktan bafllay p bu seviyelere geldi- ini söyleyen Konuko lu, babas n n bir sözü olan ve firmalar nda slogan olan flin Hilesi Dürüstlüktür düsturu ile büyük baflar lara imza att klar n söyledi. Türkiye nin ilk dü ümsüz ipli ini kendilerinin getirdi ini belirterek iflletmelerin yeniliklere ve teknolojilere aç k olmalar n n önemini vurgulad. 13 sektörde faaliyet gösteren SAN- KO Holding in bu sektörlere girmesinde en büyük kazançlar n n yap lan ortakl klarla kar ve zarar ad na büyük dersler al nd n belirtti. Toplant n n ard ndan sorular cevaplayan Konuko lu na, günün an s na Elif tablosu takdim edildi. Haberi Qr Cod ile dan ESDER tüketicileri uyard Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, esnaf ve vatandafllar uyararak "Kredi kart, dosya masraf, kay p-kaçak bedellerini geri al yoruz" diyen baz yetkisiz, kötü niyetli kiflilere ve firmalara itibar etmemeleri noktas nda uyar larda bulundu. ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus Tüketiciler bir süredir devam eden bankac l k ifllem ücretleri ve son günler de kay p-kaçak elektrik bedelleri için yetkisiz kifli ve firmalarca aldat l p, istismar edilerek doland r lmaktad r. Bu kiflilere güvenilmemesi, konuyla ilgili hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine baflvurularak gerekli bilgilendirilmeler yap lmaktad r dedi. Çelikus aç klamas n n devam nda "Tüketicilere kay p-kaçak bedelinin, kredi kart ve kredi masraflar n n geri al naca na dair k sa mesaj ile ya da bizzat radyo, TV, gazete ve dergiler ile bunlar n internet sayfalar na ilan, link vererek ulaflan baz kifli ve firmalar, vatandafllardan bu hizmetleri karfl l nda para talep ediyorlar. Hatta ilgili federasyonun isimlerini ve amblemlerini kullanarak tüketicilerden iletiflim bilgilerini de isteyip, kendilerine ödemeli olarak baflvuru evraklar n göndereceklerini belirtiyorlar. Daha sonra, bu evraklar n teslimat nda ortalama lira gibi ücretler talep ediyor ve sonras nda yurttafllar m z kaderleriyle bafl bafla b rak yorlar. Kredi kart, dosya masraf, kay p-kaçak bedellerini geri al yoruz diyenlere kanmay n. Tüketicilerin bu ve benzeri durumlarda bu kifli ve firmalar, yetkili makamlara ve federasyona ba l tüketici derneklerine bildirebilirler ifadelerini kulland. Haberi Qr Cod ile dan Giriflimciye 100 B N TL destek kay tlar devam ediyor ESDER ve KOSGEB iflbirli i ile gerçekleflen 3. Uygulamal Giriflimcilik E itimi 9 gün süren bir maratonun ard ndan sona erdi. Yo un istek üzerine 4. E itim dönemi için 30 kiflilik yeni s n flara kay tlar devam ediyor. Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ES- DER) stanbul Fatih fiubesi ile KOS- GEB aras nda imzalanan Uygulamal Giriflimcilik E itimi iflbirli i protokolü gere i stanbul esnaf na ve ilk defa iflyeri açacak olanlara hibe deste i sa lamak amac yla, ESDER stanbul Fatih fiubesinde 4. E itim dönemi kay tlar h z kesmeden devam etmekte. ESDER in 4. Giriflimcilik e itimine kay t olmak için acele edin ESDER taraf ndan düzenlenen Uygulamal Giriflimcilik Kursu nu tamamlay p sertifikalar n alan giriflimcilerin yak nlar ile Haziran ay ndaki kursu kaç ranlar n ve yeni ö renip talepte bulunanlar n isteklerini karfl lamak amac ile 2. E T M EYLÜL AYIN- DA GERÇEKLEfiECEK. 30 Kifli ile s n rl s n flarda verilen e itime kay t yapt rmak için acele ediniz. 100 B N TL. Faizsiz destek kredisinin 30 B N TL si hibe KOSGEB ve ESDER aras nda yap - lan iflbirli i ile kendi iflini kurmak isteyen giriflimcilerin KOSGEB Uygulamal Giriflimcilik E itimlerinden yararlanmas ve bu e itimleri tamamlayarak e itime kat ld n belgeleyen ve ifl plan KOSGEB taraf ndan kabul edilen herkes yararlanacakt r. Kendi iflini kuran esnaf ve sanatkârlara TL si hibe geri ödemesiz, TL si de 2 y l ödemesiz 4 y l taksitle toplam 6 y lda geri ödemeli olmak üzere toplam 100 B N TL. Limitli KOSGEB Giriflimci Deste i kulland r lacakt r. KOSGEB Giriflimcilik Deste inden yararlanma flartlar 1- KOSGEB Giriflimcilik Destek Program ndan yararlanmak için ES- DER FAT H fiubes nin KOSGEB iflbirli i ile düzenledi i 70 saatlik giriflimcilik e itimi ve sertifikas n n al nmas 2- fiirket orta ise; ayr olarak KOS- GEB in kabul etti i ifl plan na göre yeni bir iflyeri açmas 3- flyeri varsa eskisinden tamamen ba ms z yeni bir iflyeri veya flirketi açmas 4- lk defa giriflimde bulunuyor ise istedi i meslek dal nda pazarlama, üretim ve hizmet sektörlerinde yeni ifl yeri açmas gerekmektedir. NOT: Uygulamal Giriflimcilik E itimleri ücretsizdir. ( kram, e itmen vb. masraflar ESDER taraf ndan karfl lan r) 4. e itim dönemi MÜRACAAT ET- MEK Ç N ESDER Fatih flubesi üyelik formunu ve Giriflimcilik E itimi müracaat formunu doldurmak için sitesinde adresini ziyaret ederek gerekli baflvurular yapabilirsiniz. Giriflimcilik e itimleri adresi ve detayl bilgi için numaral telefonlar arayabilir a E-posta gönderebilirsiniz.

9

10 10 HABER M.ZEK SAYIN Kim ne zaman nas l konuflmal d r Toplumumuzda zamans z ve lüzumsuz konuflmalar yapanlar üzerine çok a r ifadeleri içeren sözler vard r. Baz insanlar n yetiflme yerleri yüzünden midir, yoksa mant - n n az geliflmesinden midir nedir. Laf n n nereye gidece- ini ne neticeler verece ini düflünmeden uluorta laf ediverir. (Cam fl n göle gibi) o mecliste olanlar donar kal r. Kim ne diyece ini flafl r r. Kimisi konuyu de ifltirmeye çal fl r. Kimileri de kargaflaya getirir. Tabi bu lüzumsuz ve zamans z laf eden kifli yetkili ve de etkili birisi ise (e er bir plana projeye ba l de ilse) günlerce konuflulur yaz l r menfi neticelere de sebep olabilir. Bunlara bazen akl evvel bazen de birilerinin düdü ü de denmektedir. Düdü ün sahibi kurdu u bir projenin fiiliyata geçme planlar n n tatbiki de olabilir. O projenin gerçekleflmesi art k projeyi yapan ba lar. Proje baflar l olursa düdü ü öttürende onunla birlikte baflka projelerin düdü ünü öttürmeye devam eder. Yok, muvaffak olmaz ise düdükçü bertaraf edilir ve fatura çok çabuk ona kesilir alaca- bir harçl k ile gönderilir gider. Herkes düdükçü olamaz bu tamamen karakter yap s ve yetiflme tarz yla ilgilidir. Bunlar bulmakta, bulan n kabiliyeti veya sahip oldu u güçle de ilgilidir. Allah yaratt klar na birçok kabiliyetler vermifltir. Hayvanlar hayatlar n idame ettirmek neslinin devam n sa lamak için nas l hareket ettiklerini inceledi imiz zaman görebiliriz. Biz bunlara düflünüyor yerine iç güdüsel hareketler diyoruz. Oysa yarat lanlar n içinde insanlar düflünebilenlerdir. Ve Allah insanlara da ak l fikir verdim düflünsünler ve karar versinler diye der. Konuflmalar n n neticesinin ne oldu unu düflünmeden konuflanlara da acaba iç güdüsel hareketler mi demek icap edecektir. Bir düflünürün dedi i gibi insanlar düflünen hayvand r peki bu lüzumsuz ve yersiz konuflan ya düflünmeden konufluyorsa nedir?! Atalar m z n bu konu üzerine çok sözleri vard r. En yayg n olan da söz gümüfl ise sukut alt nd r tabi bu haks zl k karfl s nda da susun manas - na de ildir. Peygamberimiz de haks zl k karfl s nda susan dilsiz fleytand r demifltir. Zaman m zda öyle fleyler oluyor ki kim hakl kim haks z ayr lam yor ki susulmas n. Benim daima belirtti im bir formül vard r. 5 H (beflh) dedi im. Buda pek akl m zdan ç kartmamam z gerekiyor. Bu da HER DO RUYU HER YERDE HER ZAMAN HERKES N SÖYLEMEK HAKKI DE LD R. Bu düstur ile birçok fleylerin konufluldu u meclislerde bazen susmak, bazen de yerli yerince konuflmak gerekebilir. Hele hele kendisini ilgilendirmeyen konularda söz etmekte lüzumsuzlu un ta kendisidir denmek durumunda kal nabilir. Kendilerini lüzumlu kifliler zannedip de konuflmaya devam edenlerin zararlar tahmin edilemeyecek kadar büyük olabilir. Zaman m zda de il her zaman on düflünüp bir konuflman n faydalar her zaman görülebilir. Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Dü ün Saray nda düzenlenen törenle, amatör kulüplere malzeme da t m yap ld. Programda konuflma yapan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, spora yönelik yat r mlar n artt racaklar n n müjdesini verdi. Programda ayr ca Milli Futbolcu Engin Verel de genç sporcularla bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme deste ini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Dü ün Saray nda düzenlenen malzeme da t m törenine Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, AK Parti lçe Baflkan Suzan Da lar Civan, meclis üyeleri ile spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular kat ld. Amatör kulüplere destekler sürüyor Programda konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, belediye olarak amatör spor kulüplerine desteklerini 5 y ld r sürdürdüklerini söyledi. lçede amatör spor kulüplerinin say s n n ikiye katland na dikkat çeken Baflkan Altunay, pek çok spor dal nda çal flmalar n yap ld n kaydetti. Baflkan AK Parti stanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ve Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n kat - l m yla gerçeklefltirilen tan t m program nda Gaziosmanpafla Belediyesi nin karla mücadele araçlar tan t ld. Ya murlu bir havada gerçeklefltirilen programda bir konuflma yapan Baflkan Usta, Gaziosmanpafla halk na her koflulda hizmet etmek bizim en önemli görevlerimizin bafl nda gelir. Bu anlamda kötü hava koflullar yla mücadeleye de haz r olmam z gerekti inin bilincindeyiz. stanbul flartlar nda özellikle ya mur ve kar ya d nda trafi- in nas l kilitlendi ini biliyoruz. Her fleyden önce can güvenli iniz ve trafi in ak fl nda sorunlar yaflanmamas için u raflaca z. Bunun için de karla mücadele araçlar m z ve ekiplerimizi haz rlad k. Karla mücadele çal flmalar nda müdahaleyi h zland rmak için ilçemiz 7 ayr bölgeye ayr ld. Araçlar m z bölgedeki stratejik noktalara konumland r lacak flekilde planlama yap ld. Bu bölgeleme çal flmas nda 1. ve 2. öncelikli yollar m z belirledik. 1. öncelikte ana yollar m z n aç k olmas, 2. öncelikte mahalle aras yollar n aç k olmas n hedefliyoruz. Gaziosmanpafla Belediyesi Sosyal belediyecilik anlay fl yla çal flmalar n sürdüren ve ilçe sakinlerine sa l k, spor, kültürel faaliyetler, g da, giyim yard m gibi birçok alanda destek sa layan Kâ thane Belediyesi ne uluslararas ilgi sürüyor. Kâ thane Belediyesi afl evi, psikolojik dan flmanl k, ücretsiz kültürel ve sa l k hizmetleri, e itimler, gezilerle ilçe sakinlerine yönelik çal flmalar n sürdürüyor. Sevilen markalar n en yeni ürünleri ile her yafla ve be- eniye uygun giyim eflyas n ihtiyaç sahibi Ka thanelinin hizmetine sunan Sosyal Ma aza y Güney Kore Sa l k ve Sosyal Yard mlar Bakanl - sosyal yard m memurlar n n ard ndan Avrupal Türk Demokratlar Birli i ne ba l Müslüman Kad nlar Dan flmanl k Ve E itim Merkezi (UETD) Almanya grubu da ziyaret etti. Ak Parti Kâ thane Kad n Kollar Baflkan Meryem Karaköse yle birlikte gelen grup Kâ thane Belediyesi nin sosyal yard m çal flmalar hakk nda bilgi almak için Sosyal Ma aza y inceledi. Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K l ç n efli Fatma K l ç, Sosyal Ma azan n içeri i ve yard m çal flmalar hakk nda bilgi verirken misafirlerin bu konudaki sorular n da cevaplad. Ayakkab, elbise, ceket, çanta gibi giyim ihtiyaçlar n karfl layabilecek donan ma sahip Sosyal Ma- aza n n dört mevsime uygun ürün çeflitlili i dikkatlerden kaçmad. Oyuncak reyonunda yer alan araba, bebek ve zekâ gelifltirmeye yönelik oyunlar n okul yönetimlerinden gelen bilgilere göre çocuklar n be enisine sunuldu unu söyleyen Fatma K l ç, ekonomik gelir düzeyi yetersiz Sultangazi de amatör spora profesyonel destek Gaziosmanpafla da k fl haz rl klar tamam Gaziosmanpafla Belediyesi karla mücadele araçlar n düzenledi i organizasyonla tan tt. Altunay, Futbolda, tekvandoda, izcilikte ve daha pek çok spor dal nda var z. Sultangazi Belediyesi olarak çocuklar m za Kent Ormanlar nda bir haftal k deneyim kazand ran izcilikte de iddial y z dedi. Haberi Qr Cod ile dan stanbul Büyükflehir Belediyesi kuruluflu SPARK, otoparkç l meslek haline getiriyor. SPARK bünyesinde kurulan akademide, üniversite deste- iyle Otopark ve Ulafl m Hizmetleri Sertifika Program yla otoparkç l k alan nda kariyer imkân sunulacak. SPARK, ülke genelinde yap lacak yat r mlarla otopark sektöründe çal flmak üzere yaklafl k 100 bin kiflinin de istihdam edilmesine katk sa lama hedefine yürüyor. Bir meslek kolu haline gelen otoparkç l n daha kaliteli ve uzmanl k gerektiren bir ifl kolu haline getirilmesi için kurum taraf ndan gerekli ad mlar at ld. stanbul baflta olmak üzere ülke içi ve ülke d fl nda otoparkç l k yapan kurum çal - flanlar n n e itilmesi için S- PARK bünyesinde bir akademi de kuruldu. stanbul Büyükflehir Belediyesi kuruluflu SPARK olarak 1393 adet yolda 2 adet kar küreme ve tuz serpici araç, 16 adet kamyon, 8 adet ifl makinesi, 3 adet çekici TIR, 1 adet araç çekici, 6 adet binek otomobil ve stok halinde bulunan 600 ton tuz ile 6 operatör, 40 floför, 6 tamirci, 28 iflçi personelle vatandafllar m - z n rahat ve konforlu bir ulafl m sa lamas için 3 vardiya sistemi ile 24 saat görev yap - lacakt r. ailelerin giyim ve oyuncak ihtiyaçlar n kaliteli ürün çeflitlili iyle sa lad klar n ifade etti. Evlilik öncesi e itimle ilgili çal flmalar hakk nda da bilgi veren Baflkan Fazl K l ç Belediye olarak evlenecek çiftlerimize evlilik öncesi ücretsiz e itim veriyoruz. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bireyler aras iletiflimi kuvvetli çiftlerin sa l kl aileler kurmas için psikologlar m zla gençlerimize 3 kademeli e itim veriyoruz dedi. personelinin kariyer planlamas na destek olmak amac yla stanbul Ticaret Üniversitesi yle iflbirli i protokolü imzalad. ÜN VERS TE DESTE SPARK ve stanbul Ticaret Üniversitesi aras nda imzalanan iflbirli i protokolüyle SPARK Akademi de e itim çal flmalar desteklenecek. Otopark ve Ulafl m Hizmetleri Sertifika Program ad alt nda yürütülecek çal flmada alan nda uzman kifliler ve akademisyenler e itim verecek.ülke genelinde otopark flirketi kuran belediye Haberi Qr Cod ile dan Kâ thane Belediyesi nin Sosyal Ma aza s na uluslararas ilgi SPARK Akademi ile otoparkç l k sertifikal meslek oluyor otopark çal flanlar na e itim verilecek. Ayr ca dan flmanl k verilen farkl ülkelerde otopark kurum çal flanlar da SPARK Akademi de e itilecek. Otoparkç l n meslek olmas amac yla da giriflimler yap ld. Meslek yüksek okullar nda otoparkç l k bölümleri aç lmas amac yla da kamu ve özel üniversitelerle temaslar devam ediyor. Haberi Qr Cod ile dan

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı