stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt"

Transkript

1 CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul YEN YER NDE AÇILDI Esnaf nde KAMPANYA 1 YIL LIK ABONE olana x10 REKLAM bedava Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt Baflkan amcalar renkli dünyalar na köprü oldu Sultangazi Belediyesi, okul öncesi çocuklar n ruhsal ve bedensel geliflimlerine katk sa layan oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara tafl d. Gelece imi Kuruyorum slogan ile bafllat lan proje ile 36 ilkokulda 95 ana s n f na ahflap oyuncak kütüphanesi oluflturuldu. Sayfa 14 te SPARK Akademi ile otoparkç l k sertifikal meslek oluyor Sayfa 10 da Y l: 4 Say :46 OCAK 2015 Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: fianl urfa Büyükflehir Belediyesi ve Ak Parti stanbul l Baflkanl n n öncülü ünde Suriyeli misafirler için düzenlenen "Üflüyorum, Yard m Edin" kampanyas ülke çap nda büyük ilgi gördü, ses getirdi. Sayfa 19 da Baflkan Usta dan baflar l ö rencilere 3 müjde birden YES DEF Baflkan Hüseyin BOZDA ; Bizim as l hedefimiz dünyan n yeme ini yapmak YES DEF Baflkan Hüseyin Bozda insanlar doyurman n en ulvi bir davran fl ve ifl oldu unu belirtti i söyleflimizde flimdiye kadar hiç düflünmedi imiz YEMEK SA- NAY C LER ile ilgili Türkiye ve Dünya Ekonomisini direkt veya dolayl olarak etkileyen çarp c aç klamalarda bulundu. Sayfa 13 te Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, baflar l lise ö rencilerine verdi i yemekte 3 müjde birden verdi.gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, geçti imiz Cuma günü ilçede üstün baflar belgesi alan ö rencilere yönelik bir yemek verdi. Sayfa 7 de Koral, 500 Evler Spor Kulübünün hedeflerini anlatt Gaziosmanpaflan n en köklü Amatör Spor Klüplerinden birisi olan 500 Evler Spor Kulübü Baflkan Mustafa Koral esnaf gazetesini kulübün spor tesislerinde konuk etti Sayfa 12 de ÇA LAR: Türkiye, Dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl olma rolünü deruhde etti Dersaadet Ticaret Odas Reisi brahim Ça lar, Sene-i Cedidede (Yeni y lda) Türkiye nin reis-i devriye-i G20 (G20 Dönem Baflkan ) olarak, dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl (küresel akl ) olma rolünü deruhde etmekte oldu unu (üstlendi ini)beyan etti. Sayfa 2 de Eyüp Topal: Siyasi istikrardan memnunuz Tüm Sanayici ve fladamlar Derne i (TÜMS - AD) stanbul flube baflkan Eyüp Topal 2015 y l n n ekonomi için büyük bir s çrama y l olmas n beklediklerini aç klad. Sayfa 16 da ESDER & KOSGEB iflbirli i ile Giriflimciye 100 B N TL destek kay tlar devam ediyor

2 2 HABER ÇA LAR Dersaadet Ticaret Odas Reisi brahim Ça lar, Sene-i Cedidede (Yeni y lda) Türkiye nin reis-i devriye-i G20 (G20 Dönem Baflkan ) olarak, dünya ekonomisinin Cihanflümûl akl (küresel akl ) olma rolünü deruhde etmekte oldu unu (üstlendi ini)beyan etti. Reis-i oda (oda baflkan ) Ça lar: bütün dünyada cihanflümûl (küresel) ölçekli bir telafi ekonomisi teflkil edilmeli(oluflturulmal ) teklifinde bulundu. Türkiye Dünya Ekonomisinin Cihanflümûl akl olma rolünü deruhde etti Sene-i cedidenin (Yeni y l n) ilk meclis içtima nda (toplant s nda) beyanat i ta eden (aç klamalar yapan) Dersaadet Ticaret Odas Meclis-i idare reisi ( TO Yönetim Kurulu Baflkan ) brahim Ça lar, Türkiye nin Riyaset-i devriyyesi (Dönem baflkanl ) sayesinde cihanflümûl (küresel) ak l olarak dünyada mühim bir rol ald n beyan etti. Bu sebeple G20 icraat n n dünyada ki refah ve fakirli in men edilmesi noktay nazar ndan dahi (bak fl aç s ndan da) haiz-i ehemmiyet (öneme sahip) oldu unu beyan eden Ça lar, Temenni ile adalet olmaz diyerek Türkiye nin yeni bir rol deruhte etmesinin (üstlenmesinin) iktiza etti ini (gerekti ini) beyan etti. Bu rolü mazlum milletlerin sesi olmak fleklinde hülasa eden (özetleyen) Ça lar Alemflümûl (Küresel) refah, mutedil (dengeli) bir flekilde tevzi olundukça (da t ld kça), göçün tekevvün etti i (meydana getirdi i) darabât izale oldukça (darbeler azald kça), ziraî mevaki in (tar m alanlar n n) faal olarak isti mali (etkin olarak kullan m ) temin edildikçe ve emniyeti kudret müsademe sahalar n (enerji güvenli i çat flma alanlar n ) bertaraf ettikçe ticaret irtifa eder, istihsal ziyade olur (üretim artar), ekonomiler büyür, refah yükselir. Bu sebep ile ben diyorum ki; Bütün dünyada cihanflümûl (küresel) ölçekli bir telafi ekonomisi teflkil edilmeli. dedi. Haber: fieref Küçükatefl Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres... Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Gaziosmanpafla da vatandafla 10 ton hamsi da t ld Gaziosmanpafla da düzenlenen Hamsi fiöleni nde vatandafllara 10 ton hamsi ikram edildi. Vatandafllar bir yandan hamsinin tad n bakmak için uzun kuyruklar olufltururken, di er yandan da Karadeniz müzikleri eflli inde horon tepti. Gaziosmanpafla Belediyesi ve Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i iflbirli i ile ilçede ilk kez düzenlenen Hamsi fiöleni renkli görüntüler oluflturdu. 10 ton hamsinin da t ld flölende so u a ald rmadan etkinlik alan n dolduran vatandafllar Gaziosmanpafla Hükümet Kona Meydan nda uzun kuyruklar oluflturdu. Dev kazanlarda k zart lan hamsilerin tad na bakmak isteyen Gaziosmanpaflal lar, dakikalarca hamsilerin piflirilmesini bekledi. Renkli görüntüler sahnelendi Haz rlanan hamsilerin tad na bakan vatandafllar, daha sonra uzun halkalar oluflturarak Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ile birlikte horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan hamsi flölenine kat lanlar, uzun süre beklediklerine de di ini ve flölen alan nda olmaktan mutlu olduklar n dile getirdi. fiölen Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i ile birlikte organize edildi Gaziosmanpafla da Hamsi fiöleni kapsam nda vatandafllarla bir araya gelmeyi amaçlad klar n belirten Baflkan Hasan Tahsin Usta, Burada maksat vatandafllar m z n duygular - n paylaflmak. Eskiden gelen bir söz vard r, derler ya, Hamsinin kula - na kar suyu kaçt. Bizde bunu f rsat bilerek ufak bir kar ya d, bunu de erlendirmek üzere bir hamsi flöleni tertip ettik. Haberi Qr Cod ile dan Giriflimci fladamlar Hazineden gereken onay ald Giriflimci fladamlar Vakf, Hazineden gelen Hazine Uzmanlar F rat Y lmaz ve Duran Simsek, 31 Aral k 2014 çarflamba günü Giriflimci fladamlar Vakf taraf ndan kurulan BBA-Bahariye Melek Yat r m A (Bahariye Business Angels) Baflkan Yusuf Aksu nun davetlisi olarak vakf ziyaret ettiler. G V Vakf n temsilen Bahariye Melek Yat r m A Baflkan Yusuf Aksu, Biliflim Konsey Baflkan Ahmet Bilgen, Melek Yat r mc lar Cüneyt F rat ve Aziz Battal, Genel Sekreter Bahri Çetin, gelen misafirleri Toplant salonumuzda a rlad. Giriflimci fladamlar Vakf ndan yap lan aç klama flu flekilde G V olarak kurdu umuz BBA-Bahariye Melek Yat r m A (Bahariye Business Angels) ile ilgili olarak Hazineden gelen Hazine Uzmanlar m z F - rat YILMAZ ve Duran SIMSEK taraf ndan onay ve son kontrollerimiz tamamlanm flt r. Kuruluflumuz Hay rl olsun. Ziyaretleri için Say n Hazine Uzmanlar m z F rat YILMAZ ve Duran SIMSEK beyefendi misafirlerimize teflekkür ediyor, çal flmalar nda baflar lar diliyoruz dedi. Melek Yat r mc lar m zdan uluslararas anlaflma G V-Bahariye Melek Yat r m A flirketlerinden kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren Mayalabs tarihinde uluslararas iflbirli ini gelifltirmek ve güçlendirmek ad na 153 ülke ile yak n iliflkisi bulunan Suudi Arabistan merkezli Qotuf Kuluçka Merkezi kurucusu ve CEO'su Tuba Özlem Terekli han mefendi ile BBA A cra Kurulu Baflkan Yusuf Aksu ve cra kurulu heyeti aras nda Ali K l ç n büyük katk lar ile imzalanan protokol uluslararas alanda ilk anlaflmam z olarak hayata geçmifltir denildi.

5 HABER 5 gayrimenkul dan flmanl n n parlayan y ld zlar n ödüllendirdi ERA Türkiye nin sektöründe fark yaratan en baflar l ofisi, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine gidiyor. ERA Türkiye Ödül Gecesi nde, gayrimenkul dan flmanl sektöründe fark yaratan profesyonellerini taçland rarak en iyi ofislerini ödüllendirdi. Gayrimenkul dan flmanl sektörünün öncü markas ERA Türkiye nin ofisleri baflar lar yla göz doldurmaya devam ediyor. ERA Türkiye nin franchise a na dâhil olan ofisler, ERA Türkiye imkânlar ile kendilerini gayrimenkul dan flmanl sektöründe gelifltirerek k sa zamanda baflar y yakal yor. ERA Türkiye Ödül Gece sinde, ERA Koç Sultangazi HAT TR CK yapt. En baflar l ofis kategorisinde ERA Koç/Sultangazi Ofisi En baflar l gayrimenkul dan flman olarak da ERA Koç broker Hüseyin Karakoç ödüle lay k görüldü. ERATürkiye, en baflar l ofis kategorisinde Türkiye 2.si ERATetikler ve Türkiye 3.sü de ERA Kaya olarak belirlendi. En baflar l 2. gayrimenkul dan flman ERATetikler den smet Erdo mufl ve 3. olarak da ERA Koç dan Maflallah Beyazy ld z seçildi. Türkiye nin en baflar l broker, En baflar l ofis kategorisinde ERA Koç/Sultangazi Ofisi En baflar l gayrimenkul dan flman olarak da ERAKoç broker Hüseyin Karakoç ve Arzu Fil Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine kat larak gayrimenkul sektörünün bu prestijli ödül gecesine de tan kl k edecek. ERA Türkiye Ödül Gece sinde, ayr ca en çok ifllem yapan ofis, dan flman, teknoloji, recruiting, ofis yöneticisi, ofis asistan, kurumsal kimlik, sözleflmeli portföy ve müflteri memnuniyeti kategorilerinde de ofisler ödüllendirildi. ERA Türkiye, sektör profesyonellerini desteklemeye devam ediyor Baflar lar n kan tlam fl bir yap - n n içinde olman n gururunu tafl d - n ifade eden ERATürkiye Yönetim Kurulu Baflkan Can Ekflio lu, ERA Global in dünyadaki 40 y l aflk n marka gücü deste ini arkam - za alarak, 2012 y l nda, sektöre farkl bir bak fl aç s, yenilikçi bir yaklafl m ve bilgi birikimi katma amac yla Türkiye pazar na girifl yapt m zda bu günleri görebilece imiz umudunu tafl yorduk. 2 y l içerisinde h zla büyüdük, ERA markas na güvenerek de erli brokerlar m z, sektörümüzün önemli ve deneyimli profesyonelleri aram za kat ld. ERA Türkiye olarak sektörümüzün en iyi profesyonellerinin ödüllendirildi i ödül törenimizin heyecan n paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyorum. dedi. Konut sektörünün her zaman hareketli geçece ini düflündü ünü ifade eden Ekflio lu, Türkiye de markal konut projelerinin say s gün geçtikçe art yor. Gayrimenkul sektörü tek bafl na bir olgu de ildir. Yabanc ya konut sat fl yla cari aç a, yaratt istihdamla iflsizli in çözümüne katk da bulunuyor. ERATürkiye olarak biz de dünyan n en büyük gayrimenkul dan flmanl flirketinin önemli bir parças olarak, Türkiye de, nitelikli ve bilgili dan flmanl k felsefemizle bu sektöre katk yapmay sürdürece iz. Franchise ofis a m z 2023 y l na kadar 850 ye ç karmay hedefliyoruz. Bu hedefimiz için önümüzde aya yere basan, üzerinde hassasiyetle çal flt m z planlar m z bulunuyor. diye konufltu. E itime yat r m yapan n ve farkl olan n franchising sistemi sayesinde baflar l olmas - n n yüzde 100 garantili oldu unu ifade eden ERA Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan da ödül töreninde, amaçlar n n sadece ofis açmak de il, franchise a na sürekli destek verebilecek bir çizgide yürümek oldu unu iletti. ERA Türkiye olarak önceliklerinin, ofislerin gelifltirilmesi ve tutundurulmas konusu oldu una dikkat çeken Baygan, ERA Türkiye nin büyümesinde destek kriterinin öncelikli oldu- unu söyledi. ERA Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan Can Ekflio lu nun ev sahipli inde yap lan ödül törenine ERA Türkiye nin tüm ofisleri ve gayrimenkul sektörünün önemli isimleri kat ld. Hürriyet Emlak ve Yap Kredi Bankas n n da en baflar l ofislere çeflitli hediyeler sundu- u geceye ilgi büyük oldu. ERA Koç FRANSA ya gidiyor ERA Türkiye nin sektöründe fark yaratan en baflar l ofisi, Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine gidiyor. Türkiye nin en baflar l broker, ERA Koç/Sultangazi Ofisi brokeri Hüseyin Karakoç ve Arzu Fil Fransa n n Cannes flehrinde düzenlenecek ERA Avrupa Konvansiyonu ve ödül törenine kat larak gayrimenkul sektörünün bu prestijli ödül gecesine de tan kl k edecek.

6 6 HABER 20 y ld r Gaziosmanpafla'da yaflayan ailelerin özellikle do um, kad n hastal klar ve tüp bebek konusunda güvenilir adreslerinden birisi olan Kad n Sa l Merkezi yo un talep ve teveccühe cevap verebilmek için Avrupa Tem Konutlar yan na 7 katl hastanesini açarak CERRAH TIP MERKEZ unvan n ald. CERRAH TIP MERKEZ YEN YER NE TAfiINDI Bölge halk n n büyük güven ve teveccühünü kazanan Hastane sahibi ve Baflhekimi Uzm. Dr. Tu rul Abac o lu Esnaf Gazetesi okurlar için hizmetlerini ve hedeflerini anlatt. 24 saat aç k olan hastanemizin SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI ile anlaflmas olup, stanbul içi her yere ücretsiz 24 saat ulafl m deste imiz vard r. Kad n Hastal klar ve Do um, Dâhiliye, Çocuk Hastal klar, 24 Saat Laboratuar ve 24 saat acil hastal klar hekimi ile ucuz, kaliteli hizmet sunan CER- RAH TIP MERKEZ hizmete bafllam flt r. Yeni Merkezimizde; 7 katl 2300 m 2 kapal alan, 2 ameliyathane, 2 do umhane, 20 hasta odas, 12 poliklinik, 3 müdahale odas, 3 dinlenme odas, 24 saat Laboratuar, 24 saat Do um, 24 Saat Difl, 24 Saat Çocuk, 24 Saat Dâhiliye, 24 Saat hizmet verebilecek Laboratuar ve Medikal Estetik Merkezimiz bulunmaktad r. Çok yak nda; Ortopedi, Saç ekimi, Difl Poliklini imiz ve Göz Poliklini imiz hizmete bafllayacakt r. Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul Tel: TEBR K 21/Ocak/2015 tarihinde Ak Parti Gaziosmanpafla Kad n Kollar 4. Ola an Kongresi sonucu baflkanl a seçilen Osmanl han mefendisi Zeynep Vurmaz Y T kardeflime ve Yönetim Kuruluna görevinde baflar lar dilerim. Daha önce bu görevi hakk yla ifa eden Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi Merve Çetin ÇABUK Han m efendiye teflkilata yapm fl oldu u katk lar ndan dolay teflekkür ederim. 25/Ocak/2015 tarihinde Ak Parti Gaziosmanpafla n n 4. Ola an Kongresi sonucu tekrar Gençlik Kollar Baflkanl görevine seçilen diklenmeden, dik duran Eray KARADEN Z kardeflimi ve Yönetim Kurulunu tebrik eder görevinde baflar lar dilerim. Türkiye siyasetinde 2023 vizyonuna yak fl r flekilde gelecek siyasi hayatlar nda örnek bir insan olmalar n temenni ederim. Kendilerine her zaman destekçi olaca m belirtirim. Mali Müflavir Kerem AKPINAR Gaziosmanpafla Sivil nsiyatif Platformu Kurucu Üyesi Gaziosmanpafla lim Yayma Cemiyeti Kongresi yap ld lim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpafla lçe Genel Kurul toplant s 25 Ocak 2015 pazar günü gerçeklefltirildi. Kongre lim Yayma Cemiyeti fiube Merkezi Konferans salonunda yap ld. Tüzük gere- i 7 asil 7 yedekten oluflan yönetim kurulu yeni bir ekiple yeni bir ivme kazand. Cemiyet ilçe flube baflkanl na seçilen Nail Çamc : lim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpafla flubemiz yaklafl k 45 senedir ilçemizde yurt ve mam Hatip okulu olarak hizmet vermektedir. Bu güne kadar eme i geçen tüm a abeylerimize, arkadafllar m za teflekkür ederiz her birinden Allah raz olsun. Bu arada ahrete intikal edenlere de Cenab Haktan rahmet diliyorum. Bizlerde yeni yönetim olarak asil yedek ay r m yapmadan bir bütün olarak hizmetlerde bir ad m daha ileri götürmek için gayret TOK Avrupa Konutlar içerinde olaca z. Bu camian n içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Mevla utand rmas n. Hay rl ve mübarek eylesin " dedi. Yönetim Listesi Asil Abdülkadir Karaday, Hüseyin fiener, Hüseyin Zehir, Kerem Akp nar, Nail Çamc, Av. Mehmet Gökçek, Serkan Acar Yönetim Listesi Yedek Prof.Dr.Ayhan Tafltekin, Abdullah Y lmaz, Bayram Ali Y ld z, Mehmet Kayao lu, Murat Y lmazer, Recep Temtek, Av.Recep Do an

7 HABER 7 Baflkan Usta dan baflar l ö rencilere 3 müjde birden Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, baflar l lise ö rencilerine verdi i yemekte 3 müjde birden verdi. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, geçti imiz Cuma günü ilçede üstün baflar belgesi alan ö rencilere yönelik bir yemek verdi. Genifl bir kat l ma sahne olan yeme e Gaziosmanpafla Cumhuriyet Baflsavc s Ahmet Akkaya, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc, Belediye Baflkan Yard mc lar ile ö renciler ve aileleri kat ld. Yemekte konuflan Baflkan Usta, baflar l ö rencilerle bir arada bulunman n kendisini heyecanland rd n belirterek, Baflar l ö rencilerimize ödül olarak ne versek az. Önümüzdeki seneden itibaren ihtiyaç sahibi, baflar l lise ö rencilerimize nakdi yard m yapaca z. Ayr ca ilçemizde oturan ya da Gaziosmanpaflal üniversite ö rencilerimize de burs imkân sa layaca z. Günde yaklafl k 100 bin kifliye hizmet veren SPARK stanbul un otopark verilerini tespit etti. Kentin 500 noktas nda SPARK personellerinin çok fonksiyonlu teknolojik el terminalleriyle yapt ifllemler incelendi. Parklanma detaylar incelenerek yap lan araflt rmada bölge baz nda girifl ve ç k fl saatlerine göre yo unluk analizi yap ld. 3.5 milyona yak n arac n bulundu u kentte ifl hacmine ba l olarak yaflanan yo unluk otoparklarda da art fl gösteriyor. Sürücülerin art k trafikte önceli i otopark. Trafikten ve gereksiz dolaflmaktan trafik stresi yaflayan sürücüler bir ana önce otopark yeri bularak araçlar n park etmek istiyorlar. stanbul un en yo- un ilçelerinde yaflanan araç yo- unlu u ve otopark alanlar n n yetersiz olmas istatistiki veriler fl - na tespit ediliyor. SPARK ilgili birimlerle koordinasyonu sa layarak günlük araç girifl-ç k fl oralar n ve otopark kapasitesini tespit ederek sürücülerin s - k nt s na çözüm üretmek amac yla yeni otopark alanlar planl yor. stanbul un en yo un ilçesi Fatih 2014 y l ocak-ekim aylar n baz alan otopark yo unlu u istatistiki verileri ç kart ld. SPARK otopark alanlar nda stanbul genelinde yo- Bununla birlikte baflar l ö rencilerimize yurtd fl nda ngilizce e itimi f rsat sunaca z. Bu projelerimize yenilerini de ekleyece iz. Yeter ki, siz de erli ö rencilerimiz baflar l olun ve bizleri gururland r n diye unluk ve doluluk yaflan yor. stanbullular n en yo un kulland Fatih ilçesidir. konufltu. Baflkan Usta n n konuflmas n n ard ndan E itimci-yazar Ali Erkan Kavakl, ö rencileri ders çal fl rken nas l daha baflar l olaca- na dair yöntemler hakk nda bilgilendirdi. stanbul da Otoparklar her an yo un Türkiye 2015'te liman yat r mlar - na odaklanacak. En büyük limanlardan biri olacak Çandarl için üst yap ihalesine ç k lacak. Denizcilik sektöründe kritik yat r mlara imza atan Türkiye, 2015 y l hedeflerini de belirledi. Sektöre son 10 y lda 4,2 milyar liral k yak t deste i sa lan rken, yeni liman yat r mlar da artarak devam edecek y l nda Haberini Qr Cod ile dan Yeni y l Türkiye nin Liman y l olacak önemli limanlar n yap m na devam edilecek. Türkiye nin en büyük limanlar ndan biri olan Çandarl Kuzey Ege Liman nda alt yap biterken çal flmalar devam ediyor y l nda üst yap ihalesine ç k lmas planlan - yor. Uzun süredir planlanan Filyos Liman için de çal flmalara bafllan ld. Filyos Projesi, II. Abdülhamid in 2014 y l nda sat fl rekoru k rd stikrarl yükselifliyle rekorlar k rmay gelenek haline getiren GÜBRETAfi, 2014 y l n da yeni sat fl ve ciro rekoruyla tamamlad. Sektörünün öncü firmas GÜBRETAfi, 1 milyon 740 bin tonu aflan sat fl miktar ile 2,8 milyar TL civar nda gerçekleflmesi beklenen konsolide ciroyla flirket tarihinin yeni rekorlar na ulaflt.son y llarda her aç dan yakalad istikrarl çizgiyle sat fl, ciro, kârl l k ve pazar pay alanlar nda yükseliflini sürdüren sektörün öncü firmas GÜBRETAfi; ülkemizdeki toplam gübre tüketiminde düflüfl olmas na ra men sat fllar n art rmay baflararak y l sat fl ve konsolide ciro rekorlar yla tamamlad. GÜBRETAfi 2014 te gerçeklefltirdi i üretim ve lojistik altyap s n gelifltirmeye yönelik önemli yat r mlar n n yan s ra sosyal sorumluluk alan nda hayata geçirdi i projeleriyle de sektörde öncülü ünü devam ettirdi.2014 sat fl sonuçlar n de- stanbul Ticaret Odas Baflkan brahim Ça lar, yeni y lda Oda n n daha zengin bir Türkiye için çal flaca n vurgulayarak, 2015 felsefemizin temelini; hizmeti üyenin aya na götürmek ama dünyay stanbul a getirmek oluflturuyor. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak dedi. stanbul Ticaret Odas n n 2015 y l fl Program ve Bütçesi ni Meclis Üyelerine sunan Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, yeni y lda küresel ölçekte her yolun stanbul a ç kaca felsefesiyle projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Baflkan Ça lar Oda n n yeni y lda e itime yat r m, dünyaca prestijli fuarlar n Türkiye ye çekilmesi gibi projelerle daha zengin bir Türkiye için çal flaca n vurgulayarak, TO olarak, 2015 felsefemizin temelini; hizmeti üyenin aya na götürmek, ama dünyay stanbul a getirmek oluflturuyor. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal fl yoruz ve çal flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak dedi. Tasarrufla bütçe fazlas Üyelerimize hizmet ülkeye hizmettir fliar yla yürüttükleri faaliyetler sonucunda, Aral k ay sonu tahminleri itibariyle 2014 te 209 milyon 933 bin 814 lira gidere karfl l k, erlendiren GÜBRETAfi Genel Müdürü Osman Balta, Y l n ilk çeyre indeki kurakl k endiflesine ve toplam tüketimin geçen y la oranla düflmesine ra men GÜBRETAfi olarak geçen seneki sat fl rekorumuzun da üstüne ç kan bir performans gösterdik. Türkiye nin geçen y l 5,8 milyon tonluk toplam gübre tüketimi içinde 1 milyon 651 bin tonluk sat fl pay elde eden flirketimiz, 2014 te toplam tüketim 5,5 milyon ton civar na gerilemesine ra men sat fllar n %5,5 art rarak 1 milyon 740 bin tona ulaflt. Böylece pazar pay m z n yan s - ra, kurumsal baflar - m z da daha yukar lara tafl yabilece imizi ortaya koyduk dedi. Haberini Qr Cod ile dan brahim Ça lar: Art k her yol stanbul a ç kacak hayaliydi. Türkiye de 180 adet uluslararas liman, 53 adet yat liman, 73 adet tersane, bin 489 adetlik (30,4 Milyon DWT ) deniz filosu, 384 adet de bal kç bar na bulunuyor. Türkiye de 134 denizcilik e itimi veren kurum/kuruluflu, 179 bin 828 kay tl gemi adam sektörde yer al - yor. Ayr ca d fl ticaret tafl malar nda yüzde 80 denizyolu pay, 385 milyon ton toplam yük elleçlemesi bulunuyor. 213 milyon 587 bin 500 lira gelir elde ettiklerini anlatan Ça lar, flöyle konufltu: Oda gelirlerini art rd k. Gereksiz masraflar ortadan kald rd k. Daha önce 1 milyon SMS gönderiyor ve karfl l nda 210 bin lira ödüyorduk. Bu y l 13 bin 300 lira ödedik. Binalar m z n tescili yap ld. Art k emlak vergisi ödemiyoruz. Odam zda led dönüflümünü yaparak elektrik giderlerini azaltt k. Oda da haz rlanan evraklar daha önce üç nüsha olarak haz rlan yordu. Bunu da iki sayfaya indirdik. Bu de ifliklikle y lda 12 bin top ka t tasarruf ettik bütçemiz bu itibarla 3 milyon 653 bin 686 lira fazla verdi Hedefleri 2015 için daha güçlü bir TO, daha zengin bir Türkiye için beraberce çal flacaklar - n söyleyen Ça lar, TO nun 2015 hizmet felsefesini flöyle anlatt : Hizmeti üyenin aya na götürmek ama dünyay stanbul a getirmek. Geçmiflte, Roma için kullan lan ifadenin gelecekte stanbul için kullan lmas na çal fl yoruz ve çal - flaca z. Her yol bundan böyle stanbul a ç kacak. Haberini Qr Cod ile dan

8 8 HABER SANKO Holding Onursal Baflkan Konuko lu ASKON da tecrübelerini aktard Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Tecrübe Aktar m 2015 Beklentileri konulu toplant lar n n konu u SANKO Holding Onursal Baflkan Abdulkadir Konuko lu oldu. ASKON Genel Merkez panel salonunda gerçeklefltirilen toplant ya çok say da ifl adam ve bas n mensubu kat ld. Genel Baflkan Mustafa Koca n n aç l fl konuflmas ile bafllad toplant da SANKO Holding Onursal Baflkan Abdulkadir Konuko lu Babas n n kurmufl oldu u dokuma dükkan ile ifl hayat na girdiklerini ma ara tabir edilecek bir iflyerinden kademe kademe yükselerek bu seviyeye geldiklerini belirtti. Babas n n yan nda hem okuyup hem çal flt na de inen Konuko lu patron o lu olmas na ra men kendi iflçilerinin temsilcili ini yapt - n ve bu yüzden s kl kla empati yaparak iflveren-iflçi iliflkilerini en üst düzeyde tuttu unu ifade etti. Montajc l ktan bafllay p bu seviyelere geldi- ini söyleyen Konuko lu, babas n n bir sözü olan ve firmalar nda slogan olan flin Hilesi Dürüstlüktür düsturu ile büyük baflar lara imza att klar n söyledi. Türkiye nin ilk dü ümsüz ipli ini kendilerinin getirdi ini belirterek iflletmelerin yeniliklere ve teknolojilere aç k olmalar n n önemini vurgulad. 13 sektörde faaliyet gösteren SAN- KO Holding in bu sektörlere girmesinde en büyük kazançlar n n yap lan ortakl klarla kar ve zarar ad na büyük dersler al nd n belirtti. Toplant n n ard ndan sorular cevaplayan Konuko lu na, günün an s na Elif tablosu takdim edildi. Haberi Qr Cod ile dan ESDER tüketicileri uyard Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, esnaf ve vatandafllar uyararak "Kredi kart, dosya masraf, kay p-kaçak bedellerini geri al yoruz" diyen baz yetkisiz, kötü niyetli kiflilere ve firmalara itibar etmemeleri noktas nda uyar larda bulundu. ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus Tüketiciler bir süredir devam eden bankac l k ifllem ücretleri ve son günler de kay p-kaçak elektrik bedelleri için yetkisiz kifli ve firmalarca aldat l p, istismar edilerek doland r lmaktad r. Bu kiflilere güvenilmemesi, konuyla ilgili hakem heyetine ve tüketici mahkemelerine baflvurularak gerekli bilgilendirilmeler yap lmaktad r dedi. Çelikus aç klamas n n devam nda "Tüketicilere kay p-kaçak bedelinin, kredi kart ve kredi masraflar n n geri al naca na dair k sa mesaj ile ya da bizzat radyo, TV, gazete ve dergiler ile bunlar n internet sayfalar na ilan, link vererek ulaflan baz kifli ve firmalar, vatandafllardan bu hizmetleri karfl l nda para talep ediyorlar. Hatta ilgili federasyonun isimlerini ve amblemlerini kullanarak tüketicilerden iletiflim bilgilerini de isteyip, kendilerine ödemeli olarak baflvuru evraklar n göndereceklerini belirtiyorlar. Daha sonra, bu evraklar n teslimat nda ortalama lira gibi ücretler talep ediyor ve sonras nda yurttafllar m z kaderleriyle bafl bafla b rak yorlar. Kredi kart, dosya masraf, kay p-kaçak bedellerini geri al yoruz diyenlere kanmay n. Tüketicilerin bu ve benzeri durumlarda bu kifli ve firmalar, yetkili makamlara ve federasyona ba l tüketici derneklerine bildirebilirler ifadelerini kulland. Haberi Qr Cod ile dan Giriflimciye 100 B N TL destek kay tlar devam ediyor ESDER ve KOSGEB iflbirli i ile gerçekleflen 3. Uygulamal Giriflimcilik E itimi 9 gün süren bir maratonun ard ndan sona erdi. Yo un istek üzerine 4. E itim dönemi için 30 kiflilik yeni s n flara kay tlar devam ediyor. Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ES- DER) stanbul Fatih fiubesi ile KOS- GEB aras nda imzalanan Uygulamal Giriflimcilik E itimi iflbirli i protokolü gere i stanbul esnaf na ve ilk defa iflyeri açacak olanlara hibe deste i sa lamak amac yla, ESDER stanbul Fatih fiubesinde 4. E itim dönemi kay tlar h z kesmeden devam etmekte. ESDER in 4. Giriflimcilik e itimine kay t olmak için acele edin ESDER taraf ndan düzenlenen Uygulamal Giriflimcilik Kursu nu tamamlay p sertifikalar n alan giriflimcilerin yak nlar ile Haziran ay ndaki kursu kaç ranlar n ve yeni ö renip talepte bulunanlar n isteklerini karfl lamak amac ile 2. E T M EYLÜL AYIN- DA GERÇEKLEfiECEK. 30 Kifli ile s n rl s n flarda verilen e itime kay t yapt rmak için acele ediniz. 100 B N TL. Faizsiz destek kredisinin 30 B N TL si hibe KOSGEB ve ESDER aras nda yap - lan iflbirli i ile kendi iflini kurmak isteyen giriflimcilerin KOSGEB Uygulamal Giriflimcilik E itimlerinden yararlanmas ve bu e itimleri tamamlayarak e itime kat ld n belgeleyen ve ifl plan KOSGEB taraf ndan kabul edilen herkes yararlanacakt r. Kendi iflini kuran esnaf ve sanatkârlara TL si hibe geri ödemesiz, TL si de 2 y l ödemesiz 4 y l taksitle toplam 6 y lda geri ödemeli olmak üzere toplam 100 B N TL. Limitli KOSGEB Giriflimci Deste i kulland r lacakt r. KOSGEB Giriflimcilik Deste inden yararlanma flartlar 1- KOSGEB Giriflimcilik Destek Program ndan yararlanmak için ES- DER FAT H fiubes nin KOSGEB iflbirli i ile düzenledi i 70 saatlik giriflimcilik e itimi ve sertifikas n n al nmas 2- fiirket orta ise; ayr olarak KOS- GEB in kabul etti i ifl plan na göre yeni bir iflyeri açmas 3- flyeri varsa eskisinden tamamen ba ms z yeni bir iflyeri veya flirketi açmas 4- lk defa giriflimde bulunuyor ise istedi i meslek dal nda pazarlama, üretim ve hizmet sektörlerinde yeni ifl yeri açmas gerekmektedir. NOT: Uygulamal Giriflimcilik E itimleri ücretsizdir. ( kram, e itmen vb. masraflar ESDER taraf ndan karfl lan r) 4. e itim dönemi MÜRACAAT ET- MEK Ç N ESDER Fatih flubesi üyelik formunu ve Giriflimcilik E itimi müracaat formunu doldurmak için sitesinde adresini ziyaret ederek gerekli baflvurular yapabilirsiniz. Giriflimcilik e itimleri adresi ve detayl bilgi için numaral telefonlar arayabilir a E-posta gönderebilirsiniz.

9

10 10 HABER M.ZEK SAYIN Kim ne zaman nas l konuflmal d r Toplumumuzda zamans z ve lüzumsuz konuflmalar yapanlar üzerine çok a r ifadeleri içeren sözler vard r. Baz insanlar n yetiflme yerleri yüzünden midir, yoksa mant - n n az geliflmesinden midir nedir. Laf n n nereye gidece- ini ne neticeler verece ini düflünmeden uluorta laf ediverir. (Cam fl n göle gibi) o mecliste olanlar donar kal r. Kim ne diyece ini flafl r r. Kimisi konuyu de ifltirmeye çal fl r. Kimileri de kargaflaya getirir. Tabi bu lüzumsuz ve zamans z laf eden kifli yetkili ve de etkili birisi ise (e er bir plana projeye ba l de ilse) günlerce konuflulur yaz l r menfi neticelere de sebep olabilir. Bunlara bazen akl evvel bazen de birilerinin düdü ü de denmektedir. Düdü ün sahibi kurdu u bir projenin fiiliyata geçme planlar n n tatbiki de olabilir. O projenin gerçekleflmesi art k projeyi yapan ba lar. Proje baflar l olursa düdü ü öttürende onunla birlikte baflka projelerin düdü ünü öttürmeye devam eder. Yok, muvaffak olmaz ise düdükçü bertaraf edilir ve fatura çok çabuk ona kesilir alaca- bir harçl k ile gönderilir gider. Herkes düdükçü olamaz bu tamamen karakter yap s ve yetiflme tarz yla ilgilidir. Bunlar bulmakta, bulan n kabiliyeti veya sahip oldu u güçle de ilgilidir. Allah yaratt klar na birçok kabiliyetler vermifltir. Hayvanlar hayatlar n idame ettirmek neslinin devam n sa lamak için nas l hareket ettiklerini inceledi imiz zaman görebiliriz. Biz bunlara düflünüyor yerine iç güdüsel hareketler diyoruz. Oysa yarat lanlar n içinde insanlar düflünebilenlerdir. Ve Allah insanlara da ak l fikir verdim düflünsünler ve karar versinler diye der. Konuflmalar n n neticesinin ne oldu unu düflünmeden konuflanlara da acaba iç güdüsel hareketler mi demek icap edecektir. Bir düflünürün dedi i gibi insanlar düflünen hayvand r peki bu lüzumsuz ve yersiz konuflan ya düflünmeden konufluyorsa nedir?! Atalar m z n bu konu üzerine çok sözleri vard r. En yayg n olan da söz gümüfl ise sukut alt nd r tabi bu haks zl k karfl s nda da susun manas - na de ildir. Peygamberimiz de haks zl k karfl s nda susan dilsiz fleytand r demifltir. Zaman m zda öyle fleyler oluyor ki kim hakl kim haks z ayr lam yor ki susulmas n. Benim daima belirtti im bir formül vard r. 5 H (beflh) dedi im. Buda pek akl m zdan ç kartmamam z gerekiyor. Bu da HER DO RUYU HER YERDE HER ZAMAN HERKES N SÖYLEMEK HAKKI DE LD R. Bu düstur ile birçok fleylerin konufluldu u meclislerde bazen susmak, bazen de yerli yerince konuflmak gerekebilir. Hele hele kendisini ilgilendirmeyen konularda söz etmekte lüzumsuzlu un ta kendisidir denmek durumunda kal nabilir. Kendilerini lüzumlu kifliler zannedip de konuflmaya devam edenlerin zararlar tahmin edilemeyecek kadar büyük olabilir. Zaman m zda de il her zaman on düflünüp bir konuflman n faydalar her zaman görülebilir. Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Dü ün Saray nda düzenlenen törenle, amatör kulüplere malzeme da t m yap ld. Programda konuflma yapan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, spora yönelik yat r mlar n artt racaklar n n müjdesini verdi. Programda ayr ca Milli Futbolcu Engin Verel de genç sporcularla bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme deste ini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Dü ün Saray nda düzenlenen malzeme da t m törenine Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, AK Parti lçe Baflkan Suzan Da lar Civan, meclis üyeleri ile spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular kat ld. Amatör kulüplere destekler sürüyor Programda konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, belediye olarak amatör spor kulüplerine desteklerini 5 y ld r sürdürdüklerini söyledi. lçede amatör spor kulüplerinin say s n n ikiye katland na dikkat çeken Baflkan Altunay, pek çok spor dal nda çal flmalar n yap ld n kaydetti. Baflkan AK Parti stanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ve Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n kat - l m yla gerçeklefltirilen tan t m program nda Gaziosmanpafla Belediyesi nin karla mücadele araçlar tan t ld. Ya murlu bir havada gerçeklefltirilen programda bir konuflma yapan Baflkan Usta, Gaziosmanpafla halk na her koflulda hizmet etmek bizim en önemli görevlerimizin bafl nda gelir. Bu anlamda kötü hava koflullar yla mücadeleye de haz r olmam z gerekti inin bilincindeyiz. stanbul flartlar nda özellikle ya mur ve kar ya d nda trafi- in nas l kilitlendi ini biliyoruz. Her fleyden önce can güvenli iniz ve trafi in ak fl nda sorunlar yaflanmamas için u raflaca z. Bunun için de karla mücadele araçlar m z ve ekiplerimizi haz rlad k. Karla mücadele çal flmalar nda müdahaleyi h zland rmak için ilçemiz 7 ayr bölgeye ayr ld. Araçlar m z bölgedeki stratejik noktalara konumland r lacak flekilde planlama yap ld. Bu bölgeleme çal flmas nda 1. ve 2. öncelikli yollar m z belirledik. 1. öncelikte ana yollar m z n aç k olmas, 2. öncelikte mahalle aras yollar n aç k olmas n hedefliyoruz. Gaziosmanpafla Belediyesi Sosyal belediyecilik anlay fl yla çal flmalar n sürdüren ve ilçe sakinlerine sa l k, spor, kültürel faaliyetler, g da, giyim yard m gibi birçok alanda destek sa layan Kâ thane Belediyesi ne uluslararas ilgi sürüyor. Kâ thane Belediyesi afl evi, psikolojik dan flmanl k, ücretsiz kültürel ve sa l k hizmetleri, e itimler, gezilerle ilçe sakinlerine yönelik çal flmalar n sürdürüyor. Sevilen markalar n en yeni ürünleri ile her yafla ve be- eniye uygun giyim eflyas n ihtiyaç sahibi Ka thanelinin hizmetine sunan Sosyal Ma aza y Güney Kore Sa l k ve Sosyal Yard mlar Bakanl - sosyal yard m memurlar n n ard ndan Avrupal Türk Demokratlar Birli i ne ba l Müslüman Kad nlar Dan flmanl k Ve E itim Merkezi (UETD) Almanya grubu da ziyaret etti. Ak Parti Kâ thane Kad n Kollar Baflkan Meryem Karaköse yle birlikte gelen grup Kâ thane Belediyesi nin sosyal yard m çal flmalar hakk nda bilgi almak için Sosyal Ma aza y inceledi. Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K l ç n efli Fatma K l ç, Sosyal Ma azan n içeri i ve yard m çal flmalar hakk nda bilgi verirken misafirlerin bu konudaki sorular n da cevaplad. Ayakkab, elbise, ceket, çanta gibi giyim ihtiyaçlar n karfl layabilecek donan ma sahip Sosyal Ma- aza n n dört mevsime uygun ürün çeflitlili i dikkatlerden kaçmad. Oyuncak reyonunda yer alan araba, bebek ve zekâ gelifltirmeye yönelik oyunlar n okul yönetimlerinden gelen bilgilere göre çocuklar n be enisine sunuldu unu söyleyen Fatma K l ç, ekonomik gelir düzeyi yetersiz Sultangazi de amatör spora profesyonel destek Gaziosmanpafla da k fl haz rl klar tamam Gaziosmanpafla Belediyesi karla mücadele araçlar n düzenledi i organizasyonla tan tt. Altunay, Futbolda, tekvandoda, izcilikte ve daha pek çok spor dal nda var z. Sultangazi Belediyesi olarak çocuklar m za Kent Ormanlar nda bir haftal k deneyim kazand ran izcilikte de iddial y z dedi. Haberi Qr Cod ile dan stanbul Büyükflehir Belediyesi kuruluflu SPARK, otoparkç l meslek haline getiriyor. SPARK bünyesinde kurulan akademide, üniversite deste- iyle Otopark ve Ulafl m Hizmetleri Sertifika Program yla otoparkç l k alan nda kariyer imkân sunulacak. SPARK, ülke genelinde yap lacak yat r mlarla otopark sektöründe çal flmak üzere yaklafl k 100 bin kiflinin de istihdam edilmesine katk sa lama hedefine yürüyor. Bir meslek kolu haline gelen otoparkç l n daha kaliteli ve uzmanl k gerektiren bir ifl kolu haline getirilmesi için kurum taraf ndan gerekli ad mlar at ld. stanbul baflta olmak üzere ülke içi ve ülke d fl nda otoparkç l k yapan kurum çal - flanlar n n e itilmesi için S- PARK bünyesinde bir akademi de kuruldu. stanbul Büyükflehir Belediyesi kuruluflu SPARK olarak 1393 adet yolda 2 adet kar küreme ve tuz serpici araç, 16 adet kamyon, 8 adet ifl makinesi, 3 adet çekici TIR, 1 adet araç çekici, 6 adet binek otomobil ve stok halinde bulunan 600 ton tuz ile 6 operatör, 40 floför, 6 tamirci, 28 iflçi personelle vatandafllar m - z n rahat ve konforlu bir ulafl m sa lamas için 3 vardiya sistemi ile 24 saat görev yap - lacakt r. ailelerin giyim ve oyuncak ihtiyaçlar n kaliteli ürün çeflitlili iyle sa lad klar n ifade etti. Evlilik öncesi e itimle ilgili çal flmalar hakk nda da bilgi veren Baflkan Fazl K l ç Belediye olarak evlenecek çiftlerimize evlilik öncesi ücretsiz e itim veriyoruz. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bireyler aras iletiflimi kuvvetli çiftlerin sa l kl aileler kurmas için psikologlar m zla gençlerimize 3 kademeli e itim veriyoruz dedi. personelinin kariyer planlamas na destek olmak amac yla stanbul Ticaret Üniversitesi yle iflbirli i protokolü imzalad. ÜN VERS TE DESTE SPARK ve stanbul Ticaret Üniversitesi aras nda imzalanan iflbirli i protokolüyle SPARK Akademi de e itim çal flmalar desteklenecek. Otopark ve Ulafl m Hizmetleri Sertifika Program ad alt nda yürütülecek çal flmada alan nda uzman kifliler ve akademisyenler e itim verecek.ülke genelinde otopark flirketi kuran belediye Haberi Qr Cod ile dan Kâ thane Belediyesi nin Sosyal Ma aza s na uluslararas ilgi SPARK Akademi ile otoparkç l k sertifikal meslek oluyor otopark çal flanlar na e itim verilecek. Ayr ca dan flmanl k verilen farkl ülkelerde otopark kurum çal flanlar da SPARK Akademi de e itilecek. Otoparkç l n meslek olmas amac yla da giriflimler yap ld. Meslek yüksek okullar nda otoparkç l k bölümleri aç lmas amac yla da kamu ve özel üniversitelerle temaslar devam ediyor. Haberi Qr Cod ile dan

11 HABER y ll k Cemile Sultan Korusu stanbul u a rl yor stanbul Bo az n n en güzel göründü ü yüz dönümlük e imli bir s rt üzerinde yer alan tarihi Cemile Sultan Korusu tamam manzaral Hünkar Et ve Kebap Restoran, fiehzade, Havuzbafl ve K rtepe davet alanlar, Sultan Köflk toplant ve seminer salonlar, Koru sosyal alan ve alakart restoran hizmetleri ile siz de erli misafirlerimizin özel yemekleri, toplant ve organizasyonlar, dü ün, niflan gibi özel gün kutlamalar için yenilenerek hizmetinize aç lm flt r. zel ve toplu davet hizmetleri- yan s ra yar olimpik Ömizin yüzme havuzu, aç k kapal tenis kortlar ve okulu, mini golf, dev satranç, Koru da yürüyüfl ve minik misafirlerimize yönelik oyun alanlar m zda ailenizin spor ve e lence ihtiyaçlar n en güzel ve do al ortamda karfl lama imkân da bulabileceksiniz. stanbul Merkezinde muhteflem bir do an n içinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kendinizi çok özel hissedece iniz Cemile Sultan Korusu nda rahatl, fl kl, kalite ve deneyimi yaflayarak davetlerinizi unutulmaz k lacaks n z. KAFE VE RESTAURANTLAR Koru Restorant Hünkar Kösk Sultan Köflk Tafl Bahçe Koru Teras DAVET MEKANLARI Havuz K rtepe fiehzade Koru Restoran TOPLANTI ODALARI Koru Toplant Odas Sultan Köflk Toplant Odas Hünkar Köflk Toplant Odas Koru Restoran Toplant Düzeni Koru Teras Toplant Düzeni SOSYAL & SPORT F ALANLAR Yüzme Havuzu Tenis Kortu Basketbol - Voleybol Gezi ve Yürüyüfl Alanlar Otopark Satranç ve Mini Golf Çocuk Oyun Bahçesi Mescit Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuflu Sok. No:6 Üsküdar

12 12 HABER Mustafa Koral, 500 Evler Spor Kulübünün geçmiflini, baflar lar n ve hedeflerini anlatt Gaziosmanpaflan n en köklü Amatör Spor Klüplerinden birisi olan 500 Evler Spor Kulübü Baflkan Mustafa Koral esnaf gazetesini kulübün spor tesislerinde konuk etti Kulübümüz 1991 y l nda Seçkinler Spor Kulübü ad alt nda kuruldu. Bizimde 1970 y l nda kurulmufl 500 Evler diye mahalle spor tak m ad alt nda güzel bir ekip vard. Bize bu iki tak m n birlefltirilmesi teklifi gelince ismi 500 Evler Spor Kulübü olursa bizde oluruz dedik. Sa olsun Seçkinler Spor Kulübü yetkilileri de olur dediler ve 1996 y l nda çok güzel birliktelik kurduk. Üçüncü y l m zda sezonunda hedefledi imiz yere üçüncü lige ç kt k. Tabi y llarca stanbul da Gaziosmanpafla y en iyi flekilde temsil ettik. Alt yap larda, üst yap larda hep Türkiye fiampiyonalar na gittik. Sporcular m z n ahlak ile oralarda temsil etmeye çal flt k. Burada da baflar l olduk. Geçmifl y llarda Galatasaray a, geçti imiz y l Gaziantep Spora, Hatay Spora, Büyük fiehir Belediye, Kas mpafla ya profesyonel sporcular kazand rd k. Üç y ld r A tak mlara oyuncu kazand ral m, spor yaps nlar ve kupalardan ziyade sporcular m z iyi yerlere gelsinler ve hayatlar n kurtars nlar istedik. Birinci amac m z bu. Param z harc yoruz, zaman m z harc yoruz neden çocuklar m z spor yaps n, sanat yaps n diye. Bunlarla u raflan çocuktan zarar gelmez. Okulunu da okur, kariyerini de yapar. Bize hep soruyorlar Atak m niye hep baflar l olmuyor diye. flte bu sene A tak m m z Kartal, Beykoz, Yeniköy gibi marka kulüplerinin önünde 14 puan farkla 5 hafta evvelden flampiyonlu unu garantilemifl durumda. Baz yerlerde A tak ma önem vermez ama bizler A tak m Suriçi Genel Sekreteri Fatma Ak n yapt aç l fl konuflmas nda: fiu an Dünya ölçe inde bir 28 fiubat Süreci ve sendromu yaflanmaktad r. Kendi ayaklar üzerinde durmaya bafllayan ve yüz y l önce kurulan eski düzene bafl kald ran ve bu gidifle dur diyen ülkemizin ve bu durumdan ümitlenen dünya Müslümanlar n n önünü kesmeye çal flan provokatif eylemlerin içerdi i mesaj dikkatli okuyal m ve buna göre tedbirimizi alal m. Bir insan haks z yere öldüren tüm insanl öldürmüfl gibidir düsturunu fliar edinmifl hiçbir Müslüman Allahuekber diyerek katliam yapmaz. Bunu yapan insan bile olamaz. Dolay s yla Sultanahmet sald r s n, 11 Eylül Sald r s n, Paris Sald r s n ve bunun gibi birçok terör eylemini arkas ndaki art niyeti anlamaya çal flarak önce biz lanetliyoruz dedi. Baflkan Aylin Çiftçi ise flunlar söyledi; Darülaceze'nin tarihi ve iflleyifli hakk nda verileri paylaflt. Çiftçi, Darülaceze'nin kuruldu u tarihten bu yana ortaya koydu u hizmet anlay - fl n n dünyan n baflka bir yerinde bulunmad n belirtti. Darülaceze'de en çok büyük ihtiyaçlar n n" gönüllü olarak gönül vermifl elçiler" oldu unu belirtin Çiftçi, flu flekilde aç klad : "Gönüllü elçiler birli ini oluflturursak, Darülaceze'de kalan yafll lar, çocuklar m z ve bebeklerimiz de iflik bir yaflama ad m atacak. Bu gönüllülük uzun vadeli ve çok fazla etrafl bir çal flma program. Gönül elçisi program için 4 aflamal gönüllülük hiyerarflisi belirledik. Bu aflamalar lokomotif olsun ve baflar l olsun diyoruz. fiu anda bizim A tak m m zda 3 tane alt yap dan yetiflen oyuncumuz oynuyor. lk etap bitmek üzere iki hafta kald. 15 maçl k bir Play-off oynayaca z Ball ligine ç kmak için. fiuanda kadromuz yeterli fakat bir veya iki sporcu takviye yapabiliriz. Belediyemiz sa olsun amatör kulüplere destek veriyor. Malzeme deste ini al yoruz. Otobüs konusunda özellikle teflekkür ediyorum. fiu anda amatör kulüplere nakdi yard m konusu var te olmad ama bu sene tahmin ediyorum belediyemiz amatör kulüplere nakdi yard m yapacak. Hem kat l m na göre hem baflar s na göre de erlendirecek. Hükümetimizin ç - kard bu kanun sayesinde ço u ilçede bu uygulan yor. Bu senede belediyemizin uygulayaca sözünü ald k. nflallah bu da amatör kulüplere bir nefes ald r r. Hasan Tahsin Usta Baflkan m z n baflar l olmas için hem dua ediyoruz hem de yan nday z. Baflkan m za yard mc olmak demek ilçeye yard mc olmak demektir. Biz belediye baflkan m z n bir teknik adam olmas n istiyorduk buda gerçekleflti o gönüllülük statüsüne ya da iste ine göre yükselecek. Bu gönüllüler sonunda gönüllü olarak gönül vermifl unvan alacak. Bu projemizin ç k fl amac da ailelerin evlat edinmesi ya da bak c aile kavram n n uzun vadeye yay lmas ndan kaynakland. Ailenin evlat edinmesi için çok büyük bir zaman n geçmesi laz m geliyor. Bazen bu senesi buluyor. Çocuk bir yerde, aile baflka yerde. fiu anda aileler normlar biraz yükseltti. Böyle olunca istekler de de iflti. Baz aileler evlat edinirken, 'sar fl n olsun' ya da 'mavi gözlü olsun' gibi taleplerde de bulunmaya bafllad. Gönül elçileri sayesinde çocuklar m z n, yafll lar m - z n özlemlerini giderme f rsat bulaca z. Bu gönül elçileri belirli bir alanda de il, her alanda olabilir. Yeter ki bize haftada ya da günde ya da senede kaç defa gelece ini aç kça söylesin. "Çiftçi, Darülaceze bünyesindeki da hakikaten zaman n kafas n bu ifllere veriyor. Bize düflen görev varsa bizde her zaman onun yan nday z. Bu arada rahmetli baflkan m z Mustafa Yeflil i burdan rahmetle an yorum. Kulübümüzün üyesiydi ve çok büyük katk lar oldu. 500 Evler Spor Kulübü ve Sponsor firma ifl birli i ile di er amatör sporlara el atmak istiyoruz. Buralardan da Olimpiyatlara sprocu yetifltirmek istiyoruz. Sporun bafllama yafl n 6-7 lere çekmek istiyoruz. Dr. Aylin Çiftçi, Darülaceze yi Suriçi nde anlatt stanbul Suriçi Grubu Derne i'nin stanbul han mefendisi toplant lar n n bu ay ki onur konu u Darülaceze Baflkan Dr. Aylin Çiftçi oldu. Genifl bir kat l mla gerçekleflen toplant da Say n Çiftçi cennet mekân Abdülhamit Han Hazretlerinin ça lar aflan projesi Darülacezeyi anlatt. atölyelerin müessese amac n n çocuklar n ifl edinmesini sa lamak oldu unu an msatarak, atölyelerin tekrardan aktif hizmet vermesi için çal flt klar n aç klad. Her üniversite mezununun kolayl kla ifl bulamad - n ifade eden Çiftçi, "Darülaceze'de kalan çocuklar m z n yar n birer ifl sahibi olmas onlar n yaflama daha de iflik bakacaklar anlam n tafl r. Üniversite mezunu olabilirsiniz, yabanc dil de ö renirsiniz fakat ifl edinme becerisi küçük yaflta kazan l r. Sultan II. Abdülhamid taraf ndan 1895'te kurulan Darülaceze'nin bünyesindeki ifl edindirmeyi amaçlayan atölyeler geçmiflte oldu u gibi tekrardan faaliyetler hale getirilecek. Bunun üzerine, Darülaceze'de kalan çocuklar m z kendi mesleklerinin sahibi olacak" diyerek sözlerini tamamlad. Darülaceze Baflkan Aylin Çiftçi'ye konuflmas n n ard ndan stanbul Suriçi Grubu Derne i ad na stanbul Valisi Vasip fiahin'in efli fieyma fiahin han mefendi taraf ndan bir tablo hediye edildi.

13 HABER 13 YES DEF Baflkan Hüseyin BOZDA ; Bizim as l hedefimiz dünyan n yeme ini yapmak YES DEF Baflkan Hüseyin Bozda insanlar doyurman n en ulvi bir davran fl ve ifl oldu unu belirtti i söyleflimizde flimdiye kadar hiç düflünmedi imiz YEMEK SANAY C LER ile ilgili Türkiye ve Dünya Ekonomisini direkt veya dolayl olarak etkileyen çarp c aç klamalarda bulundu. Hüseyin Bozda 1966 Sivas Gürün do umluyum Evli ve üç çocuk babas - y m. nflaat mühendisiyim ama yemek sektörüne inflaat fakültesinde okurken Fakültenin yemekhanesinde çal flarak bafllad m. Tabi çocukluktan beri esnafl - n içerisinden gelmekteyiz çay ocakç - l, sanayi büfecili i, bakkalc l k yaparak geldik bugünlere. Esnafl n befli inin oldu u Merkez efendideydik. Dolay s yla üniversiteye bafllad - m zda hem çal flmak hem de okumak zorunda oldu umuzu bildi imiz için. Bu konu ile ilgili 1989 da ülkemizde bilinen ve y llard r da devam eden geleneklerimize uygun olan yemek sanayicili ine girmeye karar verdik. lk markam 2007 de uluslararas bir firmaya satt m 2007 ye kadar büyütüp gelifltirdi imiz yerelde bafllayan bir markam z önce ulusal boyuta tafl d ktan sonra markam za gelen yo un talep sonucunda uluslararas büyük bir kurulufla satarak ilk markam z meydana getirmifl ve satm fl olduk. Yeni markam z YEMEK STANBUL 2007 y l n n sonlar ndea yeni bir marka ile Yemek stanbul markas ile ayn sektöre ayn flekilde döndük. lk markam z zaman nda Avrupa Catering birli inin yönetimine kadar ç kt k. Türkiye Yemek Sanayicileri federasyonuna gelince zaten kuruculu unu yapt m stanbul Yemek Sanayicileri Derne inin y llar aras nda baflkanl n yapm flt m. Daha sonra 2000 y l nda medeni kanunu de iflmesi ile beraber derneklerin federasyon haline gelmesi ile ilgili bir süreçte de YES - DEF in kurucu platform baflkanl n yürütmüfltüm de Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonun Baflkanl - na getirildim. O tarihlerde 5 tane ilde teflkilat olan federasyonumuz 2012 de 81 ilde 81 yemek sanayicisi diyerek yola ç km flt k fluanda hedeflerimizin %60 na ulaflarak 43 ilde teflkilatlanm fl olduk. fiuanda Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu 43 l de derne i bulunan 7 Bölgede teflkilatlanm fl bir federasyon. Yemek sanayicileri ne yapar? Yemek sanayicileri Türkiye de okullar n, hastanelerin, cezaevlerinin, askerin, fabrikada çal flan iflçinin, kamuda çal flan n tümünün toplu yemeklerini üreten flirketlerin toplulu udur. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n verdi i yetki ile yaklafl k 4800 adet lisansl üyemiz yaklafl k 43 il de 600 e yak n ilçede teflkilatlanm fl bir yap s var. Türkiye de yaklafl k Yirmi milyarl k bir pazara hükmeder. Dört yüz bin çal flan m z var. 1,5 Milyonda dolayl çal flan m z vard r. Türkiye deki tar ma dayal da l m n yaklafl k % 55 ini biz tüketiriz Örnek verirsek Tekirda da 1000 adet dana beslenmiflse 500 tanesi yemek sanayicisi için kesilir. Ülkemizdeki tar ma dayal g dan n yaklafl k %50 sini biz tüketiriz. Baflka bir tabirle Tekirda da yetiflen karpuzun % 60 n biz tüketiriz. Dolay s ile hem kendi sektörümüzde hem de baflka sektörlerin içerisinde stanbul Sanayi Odas n n 56 adet meslek komitesinin hepsinde etkin görev al r. Bir örnek daha veriyim Otomotiv sektöründe biz bir günde 100 bin araç catering sektöründe yola ç kar hizmet verir bu otomotiv sektörüne katk - s d r. Baflka bir örnek olarak ta ben y lda 12 ay var ayda bir tak m al p dolab - ma koyamazken 400 bin iflçi ile tekstile ciddi bir kaynak oluflturuyoruz. Bizim as l hedefimiz dünyan n yeme ini yapmak 2023 y l hedefleri çerçevesinde kendimize hedefler koyduk Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak Dünyan n yeme ini yapmaya aday z. Ankara merkezli 3 saatlik uçufl mesafesinde 3 milyar insan yafl yor. Bu insanlar n yeme ini yapmak üzere yola ç kt k asl nda hedefimizi böyle koyduk. Böyle de devam ediyor. Kuzeye bakt n zda 800 Bin ile 1 Milyon aras nda yemek yap l yor ve Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonunun üyeleri yap yor. Güneye ndi inizde Afrika da bin, Bat ya bakt n zda Romanya, Bulgaristan ve Polonya da bizim Türk yemek sanayicile- rimiz var. Dünyada tan m olmayan tek sektör biziz Çünkü Osmanl da hatta Türklerin ilk zamanlar ndaki toy törenlerinden sünnet flölenlerine kadar dayan r ve geleneksel bir yap dad r. Bugün biz özellikle Avrupa birli i Standartlar ndan tutunda dünyan n di er ülkelerinden tek önde oldu umuz övünece imiz ve tek bu konu ile ilgili kendimizde övünç kayna- duyaca m z bir sektörü paylafl yoruz. Ve bizde bu sektörün temsilcileriyiz. En temel hak insan hakk d r. nsan hakk na bakt n zda da bunun birinci kural insan doyurmakt r. Ülkemizde ço u fabrikada çal flan iflçinin yeme inin paras n iflveren öderken, di er birçok ülkedeki fabrikalarda çal flan iflçiler yeme i cebinden öder. Çal flan insan n doyma hakk n veren Türkiye Dünyada ki di er iflverenlerden ve dünyada di er yöneticilerden bir ad m daha öndedir. Türkiye de övünülecek tek sektör haz r yemek sanayidir. Bizim hiçbir üyemiz teflhir cezas yemedi Ülkemizde bu birikimler ve geliflmifllikler. Dünyada ki di er ülkelere bakt - n zda tek kullan ml k ürünlerdir ve hijyen konusunda yine dünya da birinci s rada gelmekteyiz say l g da yasas na bakt n zda Ta flifl ve teflhir vard r. Bizim hiçbir üyemiz teflhir cezas yemedi. Bakanl n sayfas ndan da bakabilirsiniz. Bizim her mutfa m zda her yemek üretim tesisimizde mutlaka bir g da mühendisinin kontrolünde veya bir diyetisyenin kontrolünde ya da bu konu ile ilgili e itim alm fl dört y ll k bir fakülteden mezun biri iflin bafl ndad r. Aflç lar bizim bafl m z n tac d r. Fakat ne ifl yaparsan z yap n iflin içerisine bilim, insan ve ilimi koymazsan z bu konu ile ilgili mutlaka bi yerde tökezlersiniz. flte yemek sanayicileri 5996 say l g da yasas n n getirdi i hükümlerin birebir arkas nda durup 104 adetlik maddeli yönetmeli in sonuna kadar destekçisi olan tek sektör gibi görünür. 2004y l na kadar stanbul daki tüm yemek sanayicileri Sanayi Odas na sanayici olarak kabul edilmemiflti. Oysa sanayicinin tan m na bakt - m zda 11 kiflinin üzerinde personel çal flt ran, bir motor gücü veya bir enerji kullanarak ürünü baflka bir ürün haline getirmenin tan m d r y l nda stanbul Sanayi Odas ilk kuruldu u günden beri üye olmas na ra men sanayi olarak kabul edilmiyordu y l nda bu konu ile ilgili o zaman ki KOSGEB baflkan, Sanayi Bakan Ali Coflkun bey, stanbul Sanayi Odas Baflkan, TOBB Baflkan ile ortak ak l toplant lar yaparak Türkiye deki Endüstriyel yemek sektörünün bir sanayi dal oldu unu onlara benimseterek ilgili yasan n maddesine koydurtup ve yemekçilik art k tabldotçuluk, cateringcilik falan de il haz r yemek sanayicili i kavram n getirdik ve Sanayi Odas nda bununla alakal ciddi çal flmalar yap ld. Sanayi Bakanl da bunu kabul etti y l nda SO bu çal flmalar n karfl s nda kendi meslek komitesini ay rarak 6. Meslek Komitesi olarak Endüstriyel Yemek Sanayisini getirdi. Bende tam burada devreye giriyorum. Endüstriyel yemek sektörünün SO da çok flükür hem temsilcisi, hem meclis üyesi, hemde TOBB da kendi sektör meclisini oluflturmak üzere yola ç km fl bir yap ile de yola devam ediyoruz. Aflsal beslenme diye adland rd m z obezite ile mücadele konulu projemiz var Bu projede 17 Milyon çocu umuza art k tost verin yesinler, test verin çözsünler noktas ndan ç kararak annesinin yeme ini ve sa l kl nesillerin beslenmesine do ru gidecek bir yap kurduk. Bu yap ya bakt m zda Allah nasip ederse üç önemli aya n n d fl nda birisi Sa l k, Sosyal Bar fl, en büyük olarak ta 13 milyar TL. Ekonomik dinamik harekete geçecek. Bununla alakal yeni ekonomik dinamik harekete geçerse 400 bin insan yeniden istihdam edilecek, 1,5 Milyon dolayl istihdam edilecek, Tekirda da 1000 dana yerine 1500 dana beslenecek dolay ile böyle bir ivme kazanacak. Ayn zamanda Sa l k Bakanl - n n bütçesinde ki 20 Milyar dolarl k fleker, obezite ve kalp damar hastal klar ile alakal harcanan bütçenin s f rlanaca ve Türkiye ye ciddi bir ilaç ithalat ndan da kurtulmufl olacak. Buna biz sebep olaca z.bu proje ile alakal tüm alt yap lar haz r. Türkiye de okul yemekleri ile ilgili metadolojileri haz rlad k. Milli e itim, Sa l k G da bakanl - m z n elinde. Biz sadece ekonomik bir sektör de iliz ayn zamanda sosyal bir sektörüz de 1999 depreminde Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu o gün orda 21 mutfak kurup 21 bin kifliye hizmet sa lad. En son yaflad m z Van depreminde de günde 32 bin kifliye yemek ç kartt k. Soma daki 301 Can m - z n kaybetti imizin ilk günü oradayd k madencilerimizin ailelerine bu hizmeti getirdik. nsan neredeyse biz orday z Sonuç olarak biz yemek sanayisi olarak insanlar n hayat n n, kalbinin taa içindeyiz. Bu hayat n ve kalbin içerisinde olman n nedenlerinden bir tanesi biz üç beyaz n zda da var z do arken do- um mevlidi okutursunuz var z, evlenirken gelinlik giyersiniz yeme inizi biz veririz. Ölürken de kefeninizi giyersiniz biz yeme inizi veririz. Yani dolay s ile sizden ayr lmay z. nsan neredeyse biz orday z. TÜMS AD önemli bir yer, önemli bir marka hepsi bir tarafa TÜMS AD bu tarafa Avrupa Catering birli inin yönetim kurulu üyeli ine geldi imde oradaki Avrupal lar kendilerine göre medeniyetin temsili sivil toplum örgütlerinden kaç derne e üye oldu umu sorarak bu görevi vermifllerdi bana bende o zaman 5-6 falan demifltim. fiimdi 14 adet svil toplum örgütünde aktif olarak çal fl yorum. Ama TÜMS AD benim için önemli bir yer önemli bir marka hepsi bir tarafa TÜMS AD bu tarafa. TÜMS AD hem maneviyat ile baflka hem de insanlar n burada ki s cakl ile baflka. Yaklafl k bir y ld r stanbul fiubede Baflkan Yard mc s olarak çal fl yorum. Benim için önemli ve gerçekten maneviyat yüksek bir yer burada hizmetkâr olmaya haz r m. Di er taraflarda baflkan m ama burada ç ra m.

14 14 HABER Baflkan amcalar renkli dünyalar na köprü oldu Sultangazi Belediyesi, okul öncesi çocuklar n ruhsal ve bedensel geliflimlerine katk sa layan oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara tafl d. Gelece imi Kuruyorum slogan ile bafllat lan proje ile 36 ilkokulda 95 ana s n f na ahflap oyuncak kütüphanesi oluflturuldu. SULTANGAZ DE AHfiAP OYUNCAK KÜTÜPHANES Bu anlaml projenin alt nda imzas olan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ile Ahflap Oyuncak Kütüphanesi ve oyuncaklar n çocuklar n üzerindeki etkilerini konufltuk. Oyuncak; geliflim süreci boyunca çocu un hareketlerine düzen getiren, sosyal geliflimine yard mc olan ve hayal gücünü gelifltiren en büyük etken. Çocuklar, oyuncaklarla oynar ve dünyay ö renir. Çocuklar n yeteneklerini kolaylaflt rarak onlar n e itimsel ifllevlerini tamamlamalar na yard mc olan oyuncak ve oyun materyalleri, geliflimin her an nda çocuklar için gerekli. Sultangazi Belediyesi bu noktadan hareketle, okul öncesi çocuklar n ruhsal ve bedensel geliflimlerine katk sa layan oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara tafl d. Gelece imi Kuruyorum slogan ile bafllat lan proje ile 36 ilkokulda 95 ana s n f na ahflap oyuncak kütüphaneleri kuruldu. OYUNCAKLAR ÇOCU UN HAYAL GÜCÜDÜR Bu anlaml projenin alt nda imzas olan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, oyuncaklar bir çocu un hayal gücü, ilgisi, keflfetmesi, e itimi ve biliflsel geliflimi ile iliflkili oldu una dikkat çekti. Baflkan Altunay, oyun dönemi ya da okul öncesi ça ad verilen üç ile alt yafl aras, çocuklu un en renkli dönemlerinden birisi oldu- unun alt n çizdi: Bu dönem, çocuklar n bedensel ve zihinsel geliflimlerinin yan s ra, kimlik geliflimi yönünden de büyüme ça n n en önemli dönemlerindendir. Çocu un, etraf ndaki nesneleri, malzemeleri ve renkleri inceledi i ve tercih yapmak üzere fikir yürütmeye bafllad bu dönem, birçok seçimin bafllang ç noktas d r. Bu seçimlerin arac s oyun ve oyuncakt r. OYUNCAK KÜTÜPHANELER ÇOCUKLARIN LG ODA I OLDU lçedeki tüm ana s n flar n ahflap oyun kütüphanesinin kuruldu- unu ifade eden Baflkan Altunay flu aç klamalarda bulundu: Ana s n flar na kurdu umuz ahflap oyuncak kütüphaneleri yavrular - m z n ilgi oda oldu. Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeflitli boyutlar ve renklerdeki oyun malzemeleri ayn zamanda, çocuklar n oynarken hem e lenmesine hem de renk, boyut, biçim, flekil gibi kavramlar ö renmelerine yard mc oluyor. Çocuklar arkadafllar yla birlikte oynarken paylaflmay, beklemeyi, iflbirli i yapmay da ö reniyorlar. LÇEYE 27 YEN OKUL KAZANDIRDIK Baflkan Altunay konuflmas nda Sultangazi Belediyesi nin e itime yönelik yapt çal flmalar hakk nda da bilgi verdi. 5 y lda ilçeye 27 yeni okul kazand r ld n ifade eden Baflkan Altunay; lçemizde e itim gören tüm ö rencilerimizin defter ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Dört y lda e itim müfredat na uygun 6 farkl ebatta 2 milyon 429 bin defteri ücretsiz da tt k. 34 okul arsas üreterek Milli E itim Bakanl na tahsis ettik. 10 okulumuza konferans salonu yapt k. 13 okulumuza daha konferans salonu yap m ihalesini tamamlad k. 7 okulumuzun derslik ihtiyaçlar n karfl lamak için prefabrik 22 derslik yapt k. E itim kurumlar - m z n boya-badana ihtiyaçlar n karfl lamak için 106 bin kilo boya da tt k. Öte yandan tüm okullar - m zda bahçe düzenlemesi, spor alanlar, kameriye ve yeflillendirme çal flmalar yap yoruz.

15 Gaziosmanpafla Belediyesi nden Kad n Hastal klar seminerleri Gaziosmanpafla Belediyesi ve Türk Kanser Derne i, rahim a z kanseri ve buna neden olan HPV virüsü ile ilgili vatandafllar bilgilendirmek amac yla bir seminer düzenledi. Gaziosmanpafla Kültür Merkezi Konferans Salonu nda gerçekleflen seminere Gaziosmanpaflal lar büyük ilgi gösterdi. DÜNYADA HER K DAK KADA B R KADIN RAH M A ZI KANSER NEDEN YLE HAYATINI KAYBED YOR Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta n n efli Neziye Usta n n da kat ld seminere konuflmac olarak kat lan Yard. Doç. Dr. Emine Ergül, dünyada her 2 dakikada bir kad n n rahim a z kanseri nedeniyle hayat n kaybetti ini belirterek, Rahim a z kanseri dünyada kad nlarda en s k görülen kanser türlerindendir. Bu kanser türüne neden olan HPV virüsü son derece yayg n, bulafl c ve belirti göstermeyen bir virüstür. Belirti göstermedi i için insan, baflka kiflilere kolayca bulaflt rabilir. Baz durumlarda vücut kendili inden bu virüsleri yenebiliyor ancak yenemezse, y llar sonra rahim a z kanseri olarak bize dönme ihtimali var. flte rahim a z kanseri, bu virüsün neden oldu u anormal hücrelerin ço almas ile gerçeklefliyor. Bu, genellikle uzun y llar al yor, ancak nadir durumlarda k - sa süre içinde de geliflebiliyor. Rahim a z kanseri, ölümle sonuçlanabildi i gibi, tedavi edilmezse do urganl da etkileyebiliyor. HPV nin çok önemli bir sonucu da genital si iller. Baz HPV tipleri de son zamanlarda s kl kla görülen genital si illere sebep oluyor. Tedavisi mümkün ama çok sanc - l bir süreç. Tedavi edilse bile s kl kla kendini tekrarlayabiliyor. dedi. Erken evlenme, eflin çok eflli olmas, gebelik say s n n fazla olmas, s k partner de ifltirme ve sigara kullan m gibi durumlar n rahim a z kanseri riskini artt rd na ve erken teflhisin önemine dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Emine Ergül, Hastal k bulgu vermeye bafllad nda ço unlukla ilerlemifl safhadad r. Haberini Qr Cod ile dan HABER 15 Güngörenli Malatyal lar Yöresel Hemfleri Gecesi nde Bulufltu Güngören Belediyesi Yöresel Hemflehri Gecelerinde bu kez Güngören deki Malatyal - lar bir araya geldi. Kültürel de erleri, gelenek, görenekleri yaflatmak amac yla Güngören de organize edilen Yöresel Hemfleri geceleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Güngören Belediyesi ve ilçede bulunan tüm Malatya dernekleri ile birlikte organize edilen Malatya Kültür Gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Güngören de faaliyet gösteren Malatya Dernekleri ile Güngören Belediyesinin ortaklafla haz rlad Malatya Kültür Gecesi ne Malatya Köy Dernekleri, fladamlar, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok say da vatandafl kat ld. Güngören Belediye Baflkan fiakir Yücel Karaman da Malatyal lar yaln z b rakmad. Erdem Beyaz t Kültür Merkezi nde gerçekleflen geceye, sadece Malatyal lar de il Trabzon, Kayseri, Diyarbak r, fianl urfa, Erzincan, Elaz, Ad - yaman ve birçok yöre insan da yo- un ilgi gösterdi. Haberini Qr Cod ile dan Kâ thaneli çevreci çocuklar ifl bafl nda! Kâ thane Belediyesi çocuklara çevre bilinci kazand rmak için yürüttü ü çal flmalar kapsam nda, okullara tiyatro gösterisi ile birlikte konferanslar ve en çok dönüflüm toplayan okul yar flmas bafllatt. Çevreye olan duyarl l ve çevre bilinciyle bilinen Kâ thane Belediyesi, Kâ thaneli çocuklara çevre bilinci temal tiyatro oyunu sergiledi. Gültepe lkokulu nda sahnelenen Mahalle nin Delisi isimli oyunda çocuklara kazanabilir at klar konusunda e lendirilerek e itim verildi. lkokul ö rencileri oyunu ilgi ile takip etti. Gelece in Çevrecileri Yetifliyor Geri Dönüflüm için El Ele projesi kapsam nda düzenlenen tiyatro program na kat lan Kâ thane Belediye Baflkan Fazl K - l ç, çevre bilincine dikkat ettiklerini belirterek, Bu sene de tiyatroyla çocuklar m za bu e itimi veriyoruz. lkokul da ve ortaokulda 53 bin çocu umuz var. lkokullar için ayr oyun, ortaokullar için ayr oyun olmak üzere 53 bin ö rencimize Haberini Qr Cod ile dan hizmet veriyoruz. AK YAPI NfiAAT AKZORLAR ve AK YAPI inflaat 15 y ld r huzurla de erlerinizi yaflataca n z konutlar inflaa etmektedir Mustafa AKZOR Kat karfl l inflaat ve taahhüt iflleri yap lmaktad r LEVENT TE DEVAM ETMEKTE OLAN 3 PROJEM Z N OF S VE DA RE SATIfiLARIMIZ DEVAM ETMEKTED R Mevlana Mah. 833 Sokak No: 37/2 Mevlana Mah. Gaziosmanpafla

16 16 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER KOB DER: Tüketicinin cayma hakk esnaf n zarar na olmamal Taksitle sat fl sözleflmeleri hakk nda yönetmelik revize edilmeli. Aksi halde cayma hakk müflteri- esnaf kavgas na döner. Tüketiciye cayma hakk tan yor ama kullan lm fl mal iade alan esnaf n durumu ne olacak? Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler Derne i (KOB DER) Genel Baflkan Nurettin Özenç, Taksitle sat fl sözleflmeleri yönetmeli i yürürlü e girdi. Buna göre; Tüketiciler, sözleflmenin kurulmas ndan mal n teslimine kadar olan 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai flart ödemeksizin taksitle sat fl sözleflmesinden cayma hakk n kullanabilecek. Ancak geri iade edilen ürün 2. el olmayacak m? Müflteri b rak n kutusuz, kolisiz ve ambalajs z bir mal almay jelâtini dahi aç k olan ürünü almamaktad r dolay s yla kullan lm fl bir ürünü ise hiç almak istemeyecektir. Zira müflteri teflhirde ki bir mal n tipini, modelini ve rengini görüp özellikleri dâhil en ince ayr nt s na kadar bilgilendikten sonra sat n almaktad r. Tüketici sat n alm fl oldu u ürünün daha nesini be enmeyip iade edecek. Zira iade ve de iflme ay pl ve kusurlu olan bir malda olur. Be enilerek al nan yeni bir ürünün iade edilmesi yanl flt r. Mal veya ürünün iadesi halinde kullan lm fl eflya olaca ndan s f r mamul olarak kabul görmeyecektir. Keza müflteriler teflhirdeki bir ürünü dahi ambalaj aç k oldu- unda sat n almak istemezken kullan lm fl bir ürünü hiç almayacakt r. Dolay s yla müflteriden geri gelen ürün 2. el olacak oldu- undan s f r mamul diye sat lamayacakt r. N KÂH KIYILKDIKTAN SONRA CAYMA OLMAZ! Sözleflme yap ld ktan ve mal tüketiciye gönderilmeden cayma olabilir ama ürün teslim edildikten ve garanti kapsam nda kurulup 7 günde kullan ld ktan sonra geri iade edilmesi nikâh k y ld ktan sonra cayma gibidir. Sözlülük ve niflanl l k döneminde ayr l k belki olabilir ama nikâh k y ld ktan sonra cayma olabilir mi? Bu durum aynen buna benzemektedir. Suriçi Grubu nun Kahvalt Konu u Remzi Ayd n oldu Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Suriçi Grubu Derne i üyeleri ile kahvalt da bulufltu. Samimi bir ortamda geçen buluflmada pek çok konuda fikir al flveriflinde bulunuldu. Kahvalt ya, Fatih Kaymakam Ahmet Ümit, Fatih Müftüsü rfan Üstünda, Küçükçekmece Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreteri fiemseddin Dö ücü, Sultangazi Belediyesi Meclis Baflkan Hac Orhan, Fatih Eski Milli E itim Müdürü Kenan K rali kat ld. Suriçi Grubu Derne i nin ev sahipli- inde gerçeklefltirilen kahvalt da suriçi grubu yönetim kurulu üyeleri Serkan Ak n, Fatma Ak n, Eflref Küçükatefl ve Suriçi Gençlik Kolu Baflkan Mustafa Kara da haz r bulundu. Kahvalt sonras k sa bir bilgilendirme toplant s yapan Baflkan Remzi Ayd n Eyüp Belediye Baflkan olduktan sonra insanlara karfl olan hissiyat n n de iflti ini ve bu duygular ilk çocu u oldu unda da yaflad n belirten baflkan; onlara karfl afl r bir sorumluluk hissi olufltu, çocu uma gösterdi im flefkati ve hiç k zmama gibi bir duyguyu onlara da göstermek mecburiyetinde hissediyorum kendimi diyen baflkan yapt hizmetlerden bilgi verdi. Eyüp ün önemli ve kadim de erleri bar nd ran bir ilçe oldu unu, herkesin hem yaflarken hem de öldükten sonra Eyüp te ikamet etmek istedi ini söyleyen baflkan sözlerine flöyle devam etti; Eyüp kültür etkinlikleri aç s ndan kendime ait bir projem var yafl aras tüm gençlerimizi Kültür-Sanat- Spor la ilgili bir branflla ve bir dalda muhakkak buluflturarak onlar n bofl zamanlar nda meflkul olacaklar faydal bir alana kanalize etmeye çal flaca- z. Ayr ca de erler e itimi veriyoruz bu e itimi alan çocuklar n derslerinde ve aile içi iletiflimlerinde düzelmelere tan k oluyoruz. Çocuk sosyal müdürlü ünü kurduk, Aile Bakanl n n bir flubesini kurduk, bize s nan yard m isteyen insanlar çok Ensar olman n tüm özelliklerini uyguluyoruz dedi. Daha sonra Suriçi Grubu Derne- i nin konuklar na difl kiras ad alt nda verdi i bir tablo hediye edildi. Hat - ra foto raflar n n çekilmesinin ard ndan kahvalt sona erdi. Eyüp Topal: Siyasi istikrardan memnunuz Saadet Partisi Gaziosmanpafla gençlik kollar ilçemiz esnaf na bir kere daha yaln z olmad klar n göstermek için yine bir sürprize daha imza att lar. Sabah namaz ndan sonra Cengiz Topel caddesindeki esnaflara henüz birço u iflyerlerini açmadan kap lar n n alt ndan içinde siftah niyetiyle 1 lira ve k sa bir mektup b rakan saadet gençli i bu tatl sürprizle unutulmaya yüz tutmufl Ahilik gelene ini de sürdürerek esnaf n yüzünü bir kez daha güldürdü. Saadet Partisi Gaziosmanpafla Gençlik Kollar Baflkan Celal Özman yapt aç klamada ilçemizin istihdam nda önemli etki sahibi olan esnaf m z küresel emperyalizmin çarklar olan AVM lerin karfl s nda yok olmaya mahkûm eden siyasi anlay fl red ettiklerini. Buna karfl sosyal yap y ve mahalle dayan flmas n n en güzel örne i olan semtimiz esnaf n dertlerine çare olacak ad mlar n bir an önce at lmas gerekti ini belirtti. Ahilik fluurunu yaflatmak ve hat rlatmak için Siftah Paras 1 TL. Tüm Sanayici ve fladamlar Derne i (TÜMS AD) stanbul flube baflkan Eyüp Topal 2015 y l n n ekonomi için büyük bir s çrama y l olmas n beklediklerini aç klad. Eyüp Topal 2015 YILI EKONO- M K ÖNGÖRÜLER konulu yaz - l aç klamas nda; Dünyada ve komflular m zda yaflanan olumsuz geliflmelere ra men dinamik ekonomi yönetimi ve özel sektörü sayesinde ilk dokuz ayl k büyüme rakam yaklafl k %3 oldu. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar da birlikte getirdi. Öyle ki 2014 de iki önemli seçimi dirayetli bir flekilde popülist bir seçim ekonomisi uygulamadan yöneten Sn. Baflbakan m z (Cumhurbaflkan m z) sayesinde ülkemiz bütün bu zor flartlara ra men büyümeye devam etti. fiüphesiz ekonomideki büyüme siyasi istikrar n bir sonucudur. Özellikle ABD'nin uygulad (FED) yeni para politikas ile geliflmekte olan ülkeler için bir olumsuzluk gibi görünse de buna ba l olarak Avrupa Merkez Bankas 'n n bu aç kapatmas geliflmekte olan ülkelere can simidi olmufltur.ülke ekonomisinde 2002'den sonra tercih edilen, ihracata dayal büyüme modelinde ortak inovasyon ve bilgiye dayal yeni ve katma de eri yüksek ürün üretip dünya pazarlar na sunma zaman - n n geldi i bir gerçektir. Buda yaklafl k kilo bafl na 1,5 dolar ($) olan ihracat mallar m z n kilogram fiyat n n 3 ile 3,5 dolara ç karacakt r. Özel sektör hükümetle çal flmal 2015'te büyümenin devam için yerel yönetimler, özel sektör, hükümetle birlikte planl ve programl çal - fl rsa herhangi bir olumsuzluk yaflanmaz. Haberi Qr Cod ile dan Saadet Gençli i Ahilik fluurunu Esnaf a siftahla yaflat yor Gaziosmanpafla Esnaf n n kap s na bir zarf içinde mektupla beraber 1 TL siftah paras b rakan Saadet Partisi Gaziosmanpafla lçe Gençlik Kollar ; "Bu çal flma ile amac m z, kapitalizmin insan m z köle yapmaya çal flt, bireyselcilili in ön plana ç kt, tüm milli ve manevi de erlerimizin erozyona u rad böyle bir zamanda çözümün yeniden de erlerimizde, asl - m za dönmekte oldu unu hat rlatmak, Selçuklu Devleti'ni ve Osmanl Devleti'ni büyük devlet yapan Ahilik fluurunun hat rlanmas na katk sa lamakt r" denildi. Siftah mektubunda ne yaz yor Gaziosmanpafla m z n de erli esnaf Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan esnaflar m z bu s k nt dönemde yaln z b rakmak istemedik. Kar nca karar nca yan n zda oldu umuzu göstermek istedik. Bu vesileyle miktar küçük manevi de eri büyük bir siftah b rak yoruz. Rabbim hay rl bol bereketli ve helal kazançlar nasip etsin. "Siftah bizden bereketi Allah'tan"

17 Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç geleneksel stiflare Toplant lar kapsam nda düzenlenen programda sanat ve bas n camias yla bulufltu. Nurtepe Sosyal Tesisleri nde gerçekleflen yemekli programda meslektafllar yla bir araya gelen davetliler Baflkan K l ç a ilçe yönetimi ile ilgili sorular sordu, istek ve önerilerini söyledi. Ka thane yar mlar n konu alan tan t m filminin gösterimiyle bafllayan gece, davetlilerin konuflmalar yla devam etti. Davetlileri selamlayarak konuflmas na bafllayan Baflkan K l ç, Kat l mc bir yönetim anlay fl yla bu toplant lar m z gerçeklefltiriyoruz y l ndan bugüne Ka- thane de h zl bir dönüflüm çal flmas devam ediyor. Göreve geldi imizde öncelikle flehir planlama çal flmalar yapt k. Gecekondu önleme bölgeleri, sanayi alanlar n n dönüflüm planlar, Cendere Vadi planlar, merkez planlar ve mahalle planlar n oluflturduk. Ak llarda hiçbir soru iflareti kalmas n diye bu planlar herkesin görebilece i bir flekilde sitemizde haz r hale getirdik. 3D olarak tan mlad m z deniz suyu, demiryolu ve dönüflüm çal flmas n bafllatt k. Süratli bir flekilde gerçekleflen çal flmalarla Ka thane ye kamu ve özel HABER 17 Ka thane bas n ve sanat camias n buluflturdu Ka thane bas n ve sanat camias Baflkan K l ç ile de iflen ve geliflen Ka thane yi konufltu. Gençler Sporla Büyüsün sektörün önemli yat r mlar geldi. Her yeni yat r m arkas ndan gelecek yat r mlara vesile oldu. diyerek Ka thane de kentsel dönüflüm çal flmalar yla ilçe yap lar n n yüzde 36 s n n yenilendi ini ifade etti. Ka thane ödüllü projelerle kendini yeniliyor nfla edilen yap larda imaj çal flmalar - n n önemini vurgulayan Baflkan K l ç, 2004 y l nda göreve geldi imiz günden bugüne flehir anlay fl nda büyük de ifliklik oldu. Eskiden olan inflaat yap l rken bir kaçak kat nas l yapabilirim düflüncesi, bugün en kaliteli inflaat n nas l yapar z anlay fl yla de iflti. Türkiye nin en önemli projeleri, bu alanda en iyi isimlerle Ka thane de yer al yor. Avrupa ve Amerika dan ödüller alan birçok proje Ka thane de uygulanmaya bafllad. Biz de yerel yönetim olarak kentsel dönüflüme verdi imiz destekle Avrupa Emlak Ödülü ald k fleklinde konufltu. Kentsel dönüflüm çal flmalar, kamu, alt yap yat r mlar ve ulafl m çal flmalar hakk nda bilgi veren Baflkan K l ç, Göreve geldi imiz gibi çal flmalara bafllad m z Tarihi Demiryolu ile ilgili 17 Kas m da proje ihalesi yap ld. Tabi bunun öncesinde aks n n oluflturulmas, çal flmalar n yap lmas ve çal flmalar n plana dökülmesi gibi bir ön çal flma gerçekleflti. Haberi Qr Cod ile dan Okullara spor salonu kazand rma ve gençlerin spora ilgisini artt rmak amac yla hayata geçirilecek Gelece imiz Sporla Büyüsün projesi imzalanan protokolle hayata geçirildi. Sultangazi Kaymakaml, Sultangazi Belediyesi, lçe Milli E itim Müdürlü- ü, lçe Emniyet Müdürlü ü ve stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü, iflbirli- inde yürütülen proje ile 5 bin ö rencinin spora kazand r lmas amaçlan yor. Sultangazi deki okullarda spor salonlar kazand rma ve gençleri sporla buluflturmak amac yla bafllat lan Gelece imiz Sporla Büyüsün projesi imzalanan protokolle hayata geçirildi. Cebeci Spor Kompleksi nde düzenlenen Sultangazi de faaliyet gösteren kamu kurum ve kurulufllar - n n deste iyle Sultangazi Ba- ml l kla Mücadele Derne i (SUBÜD) kuruldu. Derne in ilk tan t m toplant s nda madde ba ml l n n toplumsal etkileri ve mücadele flekilleri ele al nd. Sultangazi de faaliyete gösteren kamu kurum ve kurulufllar n n deste iyle kurulan Sultangazi Ba ml l kla Mücadele Derne i(subüd) ün, ilk tan - t m toplant s yap ld. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Dü ün Saray nda düzenlenen programa stanbul Vali Yard mc s Osman Atefl, Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, AK Parti lçe Baflkan Suzan Da lar Civan, Sultangazi lçe Sa l k Müdürü Emrah Eray, sivil toplum kurulufllar - imza törenine Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, lçe Milli E itim Müdürü brahim Demir, lçe Emniyet Müdür Yard mc s Haydar Karsuvarano lu ile stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübü Baflkan ( BBSK) Ahmet Hamdi Çaml kat ld. mza töreninde konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, genç nüfusun oldukça fazla oldu u ilçede sporcular n yetiflmesi için önemli bir çal flmaya imza att klar n söyledi. Haberi Qr Cod ile dan Sultangazi madde ba ml l ile mücadelede önemli ad m att n n temsilcileri ve çok say da vatandafl kat ld. Program n aç - l fl konuflmas n yapan Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, bu çal flmayla gençleri madde ba ml l ndan uzak tutmay amaçlad klar n söyledi. Madde ba ml l ndaki yükseliflin suç ve h rs zl k oranlar nda da art fla neden oldu una dikkat çeken Baflkan Altunay, konuyla ilgili flu aç klamalarda bulundu: Madde ba ml s gençler kaynak oluflturmak için suça ve h rs zl a yöneliyorlar. Derne imizin amac madde ba ml l yla mücadele ederek bu gençlerimizi yeniden hayata kazand rmak. Gençlerimizin tedavileri için her türlü yolu kullan yoruz. Sultangazili herkesin elini tafl n alt na koyarak derne e destek sunmas n bekliyoruz.. Haberi Qr Cod ile dan Türk gençlerinden büyük baflar Ka thane Belediyesi nin deste i ile tasarlanan Senju isimli robot, Japonya'da 26'nc - s düzenlenen All Japan Sumo Robot Tournament turnuvas nda dördüncü oldu. Japonya da her y l Fujisoft firmas n n düzenledi i All Japan Sumo Robot Tournament 2014 isimli robot turnuvas na Türk gençleri damgas n vurdu. Turnuvaya kat lan üniversite ö rencileri, Emre Tarhana, Kaan Ero lu, Lütfi Albayrak ve Do ukan Cemil Özeren isimli ö renciler, Senju adl robotla dünya dördüncüsü olan ekip, Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç makam nda ziyaret etti. Senju Dünya Dördüncüsü Oldu Gençlere gerekli deste in yap lmas yla çok büyük baflar - lara imza atacaklar na inand klar n belirten Baflkan K l ç, Bu gençlerimizin büyük baflar s n kutluyorum. Üniversite ö rencisi olan bu gençlerimiz çok iyi bir robot haz rlayarak, dünyan n de iflik ülkelerinden gelen 102 robot aras nda dünya dördüncüsü oldu. Biz belediye Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel: olarak baflar l ö rencilerimizin yan nda olmaya devam edece- iz. Ka thane Belediyesi olarak Beceri Merkezlerimizde robot gelifltirme merkezi oluflturaca z. Bu merkezde gençlerimizin önünü açmaya devam edece iz dedi. Yar flmada Ka thane Belediyesini temsil eden Senju isimli robot rakiplerini yenerek yar finale yükseldi. Haberi Qr Cod ile dan

18 18 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER Baflkan Usta, Sar göllü Roman vatandafllarla bulufltu Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Sar göl Romanlar Derne i üyeleriyle bir araya geldi. Gaziosmanpafla Belediyesi ile Küçükköy Beflir Derne i Temsilcili i nin ortaklafla düzenledikleri yard m kampanyas Gaziosmanpafla Meydan ndan yola ç kt. Ayn anda Üflüyorum Yard m Edin kampanyas ile daha önce fianl urfa ya gönderilen iki t ra bir t r daha eklendi. Ak Parti l Baflkanl nca düzenlenen ve fianl urfa daki Suriyelilere gönderilmek üzere toplanan yard mlara bir yenisi daha eklendi. Cuma namaz n n ard ndan meydanda bulunan t rlar yolcu etmek için toplanan halka seslenen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Yard mc s Serkan Acar, Belediyemiz yap lan yard m çal flmalar na sürekli destek veriyor. Baz yard m çal flmalar n ise bizzat düzenliyoruz. Hafta bafl nda Suriyeli Mülteciler için iki t r yard m toplayarak yollad k. Bugün bir yard m t r daha yollayaca z. Beflir Derne i ile ortaklafla düzenledi imiz ve Arnavutluk2daki kardefllerimize ulaflacak olan bir di er yard m t r m z da yine bu gün bu meydandan kalkacak. Ben bu yard m t rlar na desteklerini sunan tüm hay rseverlere huzurunuz da teflekkür ediyorum dedi Beflir Derne i Genel Baflkan Cevdet fianl yap lan yard m çal flmalar n n yaln zca ülkemizde de il tüm dünyada organize dildi ini hat rlatarak, bunun büyük devlet olma yolundaki en Baflkan Usta, Sar göl Mahallesi nde yaflayan Roman vatandafllar n sorunlar n dinledi. Sar göl de yürütülen kentsel dönüflüm çal flmalar hakk nda roman vatandafllar n tüm sorular n cevaplayan Hasan Tahsin Usta sokak duydu u haberlerle tedirgin olan vatandafllar n tüm endiflelerini giderdi. Merak ettikleri ve sokakta duyduklar tüm olumsuzluk içeren sorular srarla tekrar tekrar soran Roman vatandafllar dinleyerek ilk a zdan cevapland ran Hasan Tahsin Usta sizinle ve tüm Gaziosmanpaflal vatandafllar m zla diledikleri zaman buluflup sorunlar görüflmeye ve birlikte çözmeye haz r olduklar n söyledi. büyük göstergesi oldu unu söyledi. Cevdet fianl ; Bizler yaln zca ülkemizdeki mazlumlar n de il tüm dünyadaki mazlumlar n sesi olmak için yola ç kt. Bizler bu amaç ile hareket ederken bizleri yaln z b rakmayan yüzlerce binlerce insan var. Yard m kampanyas nda bizlere ortak olan baflta stanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ye, lçe Teflkilat Baflkan m z fiahin Pirdal a ve Gaziosmanpafla Belediyesi ve Baflkan Hasan Tahsin Usta ya teflekkür ediyorum dedi. Belediye ile ifl birli i yapan Küçükköy Beflir Derne i Temsilcisi Arif Akbafl Arnavutluk a gönderilmek üzere bir t r dolusu yard m toplad. Arif Akbafl; Bizim için yard m yap lacak insan önemli de ildir. Hangi dinden yada milletten olursa olsun her insan bizim Baflkan Usta n n kendilerine çok genifl zaman ay rarak kafalar ndaki soru iflaretlerini giderdi i için teflekkür eden Roman Dernek Baflkan Belediye Baflkan m z bizi çok memnun etti dedi. Gaziosmanpafla dan bir TIR Do uya, bir TIR Bat ya için ayn de erdedir. Halk m z eli aç k, gönlü temiz bir anlay flla ay rt etmeden yard m ediyor. Bizde bu yard ma arac - l k etmekten mutluluk duyuyoruz dedi. lçe baz nda daha önce Suriyeli Mültecilere yap lan yard m hat rlatan AK Parti Gaziosmanpafla lçe Teflkilat Baflkan fiahin Pirdal, ülke insan m z n baflka hiçbir millette olmayan bir özelli i oldu unu anlatt. Pirdal, Bizim insan - m z yard m etmekte birbiriyle yar fl r. Bizde bu yüzden zor durumda olanlara yard m toplamakta zorluk çekmiyoruz. flte bu özelli imiz baflka hiçbir millette bu denli fazla de il dedi. stanbul Milletvekili Hüseyin Bürge yapm fl oldu u konuflmada Cumhurbaflkan Recep Tayip Erdo an n ifadesini hat rlatarak Biz kimsesizlerin Kim i olmaya geldik dedi. Milletvekili Bürge, Amaç - m z dünyadaki tüm mazlumlara yard m etmek. Bu yüzden bu gün buradan hem Suriyeli kardefllerimize hem de Arnavutluk daki soydafllar m za ve di er ma durlara ayn anda iki yard m t r beraber kalkacak. Dünyan n neresinde bir mazlum varsa bizim orda olmam z gerekiyor diyor, Cumhurbaflkan m z bizde bu anlay flla hareket ediyoruz dedi. Konuflmalar n ard ndan her iki t rda yard mlar ulaflt rmak üzere meydandan hareket etti. Abdullah Gül, Gaziosmanpafla Belediyesi ni ziyaret etti 11. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Gaziosmanpafla Belediyesi ne ziyaret gerçeklefltirdi. Gaziosmanpafla ya gelen Cumhurbaflkan Gül, Cuma Namaz n stanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, stanbul Dostluk Derne i Baflkan Ahmet Aluç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Baflkan Yard mc lar, STK temsilcileri ve vatandafllarla birlikte Gaziosmanpafla Merkez Camii nde k ld. Ard ndan bir cenaze namaz na kat lan Cumhurbaflkan Gül ve beraberindekileri Baflkan Usta, Baflkanl k makam nda a rlad. Cumhurbaflkan Gül, Baflkanl k makam ndaki sohbet s ras nda görevi s ras nda yaflad klar kimi hat ralar ndan bahsetti. Cumhurbaflkan Gül, özellikle baflörtüsü sorunun çözülmesinin ülkeyi önemli ölçüde rahatlatt n dile getirirken, Türkiye nin pek çok aç dan önemli bir geliflme katetti ini vurgulad. DD Baflkan Ahmet Aluç ise 80 li y llara dair bir an s n paylaflarak, o dönemde siyaset yaparken büyük zorluklarla karfl lafl ld n ifade etti. Buna karfl l k Cumhurbaflkan Gül ise 12 Eylül darbesinin ard ndan Metris Cezaevi nde yatan ilk isimlerden biri oldu u bilgisine verdi ve bugün demokratikleflme ad na gelinen noktan n sevindirici oldu unu belirtti. Cumhurbaflkan Gül, bundan sonra siyasal iktidarlar n hak ve adalet zemininde hizmet etmeleri gerekti ini de ifade etti. Karfl l kl sohbet s ras nda Siyaset yapt n z dönemde açt n z yoldan ilerliyoruz diye konuflan Baflkan Usta ya hitaben Cumhurbaflkan Gül Bizler birer dozerle yollar açt k. Art k sizler bu yollar daha güzel hale getireceksiniz diye cevap verdi. Sohbet sonras Baflkan Usta, Cumhurbaflkan Gül e bir hediye takdim ederken, Gaziosmanpafla Belediyesi Kad n Koordinasyon Merkezi Baflkan Süeda Tu cu ise bir çiçek takdim etti. Usta, Minik Ö rencilerle Birlikte fiark Söyledi Gaziosmanpafla Belediyesi, e itim ö retim y l n n ilk yar y l - n n tamamlanmas dolay s yla çocuklara yönelik bir Karne fienli i program düzenledi. 15 gün boyunca sürecek etkinli in aç l fl na kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, minik ö rencilerle birlikte flark söyledi. Gaziosmanpafla Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu nda düzenlenen Ara Tatil Çocuk fienli i nin aç l fl program na Kaymakam Yaflar Karadeniz, Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan fiahin Pirdal, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc, lçe Emniyet Müdürü Kadir Y rtar, Belediye Baflkan Yard mc lar ve vatandafllar kat ld. Program n aç l fl nda çocuklar selamlamak için sahneye ç kan Baflkan Usta, Mini mini bir kufl konmufltu adl flark y çocuklarla birlikte söyleyerek, gönüllerini fethetti. Çocuk fienli i nin 1 ve 4. S n f ö rencilerinin ara tatil döneminde e lenmesi ve birbirleriyle kaynaflmas amac yla gerçeklefltirdikleri bilgisini veren Baflkan Usta, Bu program düzenlemekteki amac m z çocuklar m - z n ara tatil döneminde e lenip, yeni döneme daha iyi motive olmas n sa lamak. Çocuk fienli imiz 15 gün boyunca sürecek. lçemizde e itim gören çocuklar m za yönelik programlar m z bundan sonra da devam edecek diye konufltu. Baflkan Usta ve beraberindekiler daha sonra minik ö renciler aras nda baflar l olanlara çeflitli hediyeler verdi. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çocuk fienli i kapsam nda tiyatro oyunlar n n s ra Hacivat Karagöz, masal kahramanlar, fliflme maskotlar, illüzyon gösterisi, palyaçolar, meddah n sahne alaca gösterileri sergilenecek. Baflkan Usta, Ertu rul Gazi lkö retim Okulu nda karne da tt ; Baflkan Usta, gün içerisinde ayr ca Ertu rul Gazi lkö retim Okulu karne da t m törenine de kat larak, ö rencilerle bir araya geldi. Baflkan Usta, yapt konuflman n ard ndan baflar l ö rencilere karne vererek, onlar ödüllendirdi. Baflkan Usta, daha sonra okulun folklor ekibiyle halay çekti ve ö rencilerle sohbet etti.

19 HABER stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt fianl urfa Büyükflehir Belediyesi ve Ak Parti stanbul l Baflkanl n n öncülü ünde Suriyeli misafirler için düzenlenen "Üflüyorum, Yard m Edin" kampanyas ülke çap nda büyük ilgi gördü, ses getirdi. 19 fianl urfa ya TIR larla gelen ve lojistik merkezinde toplanan yard mlar, Suriyeli misafirlere da t lmaya baflland. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n da kat ld program, yard m t rlar n n topland fianl urfa Belediyesi Lojistik Merkezi nde yap ld. Programa, Ak Parti stanbul l Baflkan Aziz Babuflçu, stanbul Büyükflehir FURKAN S GORTA Ercan Kuflo lu Belediyesi Baflkan Vekili Ahmet Selamet, Ak Parti Grup Baflkan vekili Belma Sat r, fianl urfa Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç, Ak Parti fianl urfa Milletvekilleri Kas m Gülp nar ve Halil Özcan kat ld lar. fianl urfa Büyükflehir Belediyesi nin Eyyübiye lçesinde kurdu u 4 bin metrekarelik Lojistik Yard m Merkezini gezen Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç, stanbul l Baflkan Aziz Babuflcu, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n ve beraberindeki heyet, TIR larla gelen yard m malzemelerinin yer ald depolarda incelemelerde bulundular. Remzi Ayd n, Eyüp Sultan dan gelen yard mlar Suriyeli kardefllerimize da tarak onlarla sohbet etti. Lojistik Merkezi nde düzenlenen törende Ak Parti stanbul Baflkanl na, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve lçe Belediyelerine ve milletvekillerine bafllatt klar destek kampanyas için teflekkür eden fianl urfa Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç, yap lan çal flman n kelimelerle anlat lamayacak kadar önemli oldu unu belirtti. Türkiye nin bölgede insanl k ad na büyük mücadele verdi- ini dile getiren Baflkan Güvenç, Bu gün a r k fl flartlar nda uzak mesafelerden sonra hafta sonu buradas n z ve yan m zdas n z. Bunlar sözlerle anlatmak mümkün de il. flçi kardeflim bu so ukta sabah saat 4 e kadar bu tesiste çal fl yor, uyumadan so uk demeden. Aksam saat de buray ziyaret ederken gözlerim doldu, -10 dereceye yak n so ukta burada çal fl yordu. Bu flevkle çal fl yoruz dedi. Babuflcu: K fl So uktur Üflütür stanbul'un Kardeflli i Is t r fianl urfa'da merkez Eyyübiye ilçesinde oluflturulan lojistik merkezinde düzenlenen törende konuflma yapan AK Parti stanbul l Baflkan Aziz Babuflcu da kampanyas n n amac na ulaflmas için ilk günden itibaren büyük emek ve çaba sarf eden Büyükflehir Belediye Baflkan Celalettin Güvenç e ve bütün çal flanlara teflekkür etti. "Üflüyorum, Yard m Edin" kampanyas n n fianl urfa'da düzenlenen Ak Parti'nin Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s 'nda ortaya ç kt n hat rlatan Babuflcu, "K fl so uktur üflütür stanbul'un kardeflli i s t r" slogan yla bafllat lan kampanya kapsam nda toplanan yard mlar n t rlarla fianl urfa'ya getirildi ini an msatarak, t rlar n büyük bir k sm n n kente ulaflt n söyledi. Babuflcu, yard m malzemesi tafl - yan ve bir k sm hala yolda olan yard m t rlar n n en k sa sürede kentte ulaflaca n ifade ederek, yard mlar n süreklilik arz edecek flekilde sürdürülmesi için devaml stanbul'dan takviye yapacaklar n söyledi. Bu kampanyan n ensar ve muhacir olman n ne demek oldu unu bilerek ve Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an ile Baflbakan Ahmet Davuto lu'nun talimatlar yla bafllatt klar n söyleyen Babuflcu kampanyaya katk sunan herkese teflekkür etti. Babuflcu, yard mlar n yan s ra mobil f r nda piflirilecek olan her gün 20 bin ekme in Suriye'den gelen misafirlerin damak tad na uygun flekilde üretilip da t laca n sözlerine ekledi.konuflmalar n ard ndan Baflkan Güvenç, l Baflkan Babuflcu ve beraberindekiler, fianl urfa Büyükflehir Belediyesinin Hayati Harrani deki çok amaçl salonunu dönüfltürdü ü giyim marketinin aç l fl n yaparak Suriyeli çocuklara giysi yard m nda bulundular. Haberi Qr Cod ile dan MERKEZ: Furkan Sigorta Arac l k Hiz. Ltd. fiti. Adres: B.H.Pafla Mah. Poligon Cad Sk. No:9 G.O.Pafla- ST Tel: Faks: fiube: Cebeci Mah. Atatürk Bulvar No:29 D:1 Sultangazi - ST Tel: Barbaros Hayrettin Pafla Mah Sk. No: 11 Gaziosmanpafla / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Gsm: (0532) e-posta: Fabrika: Kavakl mevkii - K rklareli 5. km KIRKLAREL - TÜRK YE - Tel:

20 20 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER Baflkan Usta, ö rencilere Safahat hediye edecek Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy un hayat ndan kesitler sunan Asil adl tiyatro oyunu Gaziosmanpafla Belediyesi nin gerçeklefltirdi i organizasyonla Kaz m Karabekir Anadolu K z mam Hatip Lisesi nde sergilendi. Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u vefat n n 78. y l nda anma etkinlikleri kapsam nda Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan düzenlenen organizasyonda, ünlü flairin hayat ndan kesitler sunan Asil adl tiyatro oyunu Kaz m Karabekir Anadolu K z mam Hatip Lisesi nde sahne ald. Hüseyin Kurtça n n yazd, Seyit Demir in yönetti- i tiyatro oyununu izlemeye Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta ve lçe Emniyet Müdürü Kadir Y rtar da geldi. Tiyatro oyunu Ünlü ilahiyatç Prof. Dr. Nihat Hatipo lu Gaziosmanpafla da düzenlenen Mevlid-i fierif program na kat ld. Programda baz Gaziosmanpaflal - lar gözyafllar n tutamad. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan Mevlidi fierif program düzenlendi. GOPARK Grand Salon da düzenlenen geceye ünlü ilahiyatç Prof. Dr. Nihat Hatipo lu kat ld. Hatipo lu, gecede Peygamber Efendimiz i (S.A.V) anlatt. Mevlid-i fierif program na kat lan baz Gaziosmanpaflal lar ise Hatipo lu nun anlatt klar karfl s nda gözyafllar n tutamad. Program aç l fl nda konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, öncesinde bir ö renci Mehmet Akif in bir fliirini okurken, oyunun yazar Hüseyin Kurtça yapt konuflmada kendi çocuklar na ve di er gençlere ünlü flairi daha iyi tan tabilmek için böyle bir eser kaleme ald n ifade etti. Daha sonra söz alan Baflkan Usta ise mam Hatip liselerinin bundan önce özellikle baflörtüsü ve katsay sorunlar sebebiyle s k nt lar çekti ini belirterek art k o günlerin geride kald n söyledi. Ülkenin Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo- an n da mam Hatip lisesi mezunu oldu unu Nihat Hatipo lu düzenlenen Kandil program na kat lan herkese teflekkür etti ini belirterek, Peygamber Efendimizin bizlere miras b rakt ve özellikle de yapt - m z çal flmalarda dikkat etmemiz gerekti ine inand m z davran fllar vard r. Dürüstlü ün, adaletin korunmas, emanete sahip ç k lmas, kimsesizlerin kimsesi olunmas, yetim ve öksüzlere kol kanat aç lmas, herkese karfl adaletli davran lmas, herkesin hakk n n korunmas ve iyilik yap lmas kuflkusuz Peygamber Efendimizin bize b - rakm fl oldu u ve bizim de uymak zorunda oldu- umuz en önemli görevimizdir diye düflünüyorum dedi. Gaziosmanpafla da Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, belediye bünyesinde kurulan Sivil Savunma ekibinin gerçeklefltirdi i tatbikat izleyerek, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Baflkan Usta, geçti imiz günlerde Gaziosmanpafla Belediyesi Sivil Savunma Uzman fienol Alemdar baflkanl nda kurulan ve gönüllü personelden oluflan ekibin gerçeklefltirdi i tatbikat yerinde izleyerek bilgi ald. Belediye binas yan nda gerçeklefltirilen tatbikatta bir yaral n n nas l tahliye edilece ine dair çal flma gerçeklefltirildi. Baflkan Usta, Sivil Savunma ekibinin çal flmalar hakk nda bilgi al rken, çal flmalar ndan dolay ekibi kutlad. ARAMA KURTARMA EK B LK E T M N ALDI Tamam gönüllü belediye personelinden oluflan Sivil Savunma ekibi 23 kifliden olufluyor y l vurgulayan Baflkan Usta, ö rencilere hedeflerini yüksek tutmalar tavsiyesinde bulunarak sözlerine bafllad. Ünlü flairin Türk milleti için büyük de er ifade etti ini ve tarihimizin çok önemli bir ismi oldu unu ifade eden Baflkan Usta, sözlerini flöyle sürdürdü: Ölümünün 78. y l nda and - m z Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy, Osmanl mparatorlu u nun çöküflüne ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurulufluna flahit oldu ve 63 y ll k ömrüne I. ve II. Meflrutiyetin ilan, ttihat ve Terakki nin örgütlenmesi ve iktidar oluflu, II. Abdülhamit dönemi, Birinci Dünya Savafl, stiklal Savafl, modernleflme yolunda at lan ad mlar gibi olaylar s d rd. flte bu zor dönemlerden geçen ülkemizi çok iyi tan yan Milli fiairimiz, stiklal Marfl n halk m za hediye ederek, milletimize hiç unutulmayacak bir eser b rakm flt r. Milli flairimiz, kaleme ald stiklal Marfl "yla bu milletin kalbinde ve haf zas nda yaflamaya devam etmektedir. Gaziosmanpafla Belediyesi olarak, ilk kez yay nlanan belgelerle Gazeteci Yazar Muharrem Coflkun un yazd ve Vatan nda Cüda b rak lm fl stiklal fiairimizin RT CA-906 koduyla nas l y llarca takip edildi ini gösteren bir kitab yay na haz rlad klar bilgisini de veren Baflkan Usta, k sa bir süre sonra kitab n tan t m n n yap laca n kaydetti. Baflkan Usta, son olarak ö rencilere Mehmet Akif in Safahat n okuyup okumad klar n sordu. Az say da ö rencinin parmak kald rmas üzerine Baflkan Usta, Safahat okumak isteyen ö rencilere bu kitab hediye edeceklerini müjdeledi. Baflkan Usta n n konuflmas n n ard ndan bafllayan tiyatro oyunu, ö rencilerin büyük be enisini toplad. Baflkan Usta, Arama Kurtarma tatbikat n izledi Kas m ay nda oluflturulan ekip, ilk e itimini alm fl oldu. Teorik olarak Temel Afet Bilincine Genel Bak fl ve Hafifi Arama Kurtarma, ikinci gün ise dü- üm çeflitleri, sedye çal flmas, acil hallerde yaral tafl ma usulleri ve s n fland rma e itimleri gerçeklefltirildi. E itimin son gününde ise uygulamal olarak üst katlardan halat yard m ile yaral indirme tatbikat yap ld. Remzi Ayd n, her hafta Göktürklülere gidiyor Vasip fiahin den Remzi Ayd n a ade-i Ziyaret stanbul Valisi Vasip fiahin, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n makam nda ziyaret etti. Ziyarette Eyüp Kaymakam Abdullah Dölek de haz r bulundu. Vali fiahin in ziyaretiyle ilgili olarak Baflkan Ayd n, Say n Valimiz ile stanbul Hukuk Fakültesi nden, 2 dönem öncesinden tan fl yoruz. Arkadafllar m z, müflterek dostlar m z var. Belediyemiz ile ilgili projelerimizi kendileri ile paylaflt k. Dostça s cak bir görüflme oldu dedi. stanbul Valisi Vasip fiahin de, Eyüp maneviyat yüksek bir ilçemiz. Bu ilçemizi di erlerinden ay ran özellikleri var. Eyüp Belediyemizin yapt projelere ve çal flmalara stanbul Valili i olarak elimizden gelen deste i verece iz diye konufltu. Vali fiahin ayr ca çok be endi ini belirtti i Eyüp Belediyesi nin tarihi binas hakk nda da Baflkan Remzi Ayd n dan bilgi ald. Baflkan Remzi Ayd n her hafta Sal günleri Göktürk teki Belediye Hizmet Binas nda Göktürk ve Kemerburgazl larla bulufluyor. Mahalle sakinlerinin Eyüp e gelmesinin hem zaman hem de maddi aç dan yük getirece ini ifade eden baflkan ben size gelece im diyerek her Sal günü Göktürk Belediye Hizmet Binas nda onlar n sorunlar n dinleyip, dilek ve isteklerini ö reniyor. Ayd n, buradaki mahalle ve sokaklar da dolaflarak yerinde gözlem yap yor. Her geçen gün de iflen ve geliflen Göktürk ün stanbul un en nezih yerleflim bölgelerinden biri oldu unu belirten Ayd n, Her hafta mahalle sakinlerimizle burada buluflup onlarla istiflarede bulunuyoruz. Biz yap lacak çal flmalar, projeleri anlat yoruz, onlar da sorun ve isteklerini aktar yorlar. Çok verimli görüflmeler oluyor dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı