Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði"

Transkript

1 Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Ýlmi Bölümü, ERZURUM Özet Arazilerin mevcut potansiyellerinde deðerlendirilmesi doðal kaynaklarýnýn sürdürülebilir kullanýmýnda temel esastýr. Ülkemizde tarým arazilerinin en temel sorunlarý arasýnda erozyondan sonra en önemlisi tarým arazilerinin tarýmsal amaçlar dýþýnda kullanýlmasýdýr. Erzurum Ovasýnda yer alan tarým topraklarýnýn son 30 yýllýk dönemdeki amaç dýþý kullaným boyutunu ortaya koyabilmek amacýyla yapýlan bu çalýþmada; Erzurum Ovasýnda toplam da tarým arazisinin tarýmsal faaliyetler dýþýnda kullanýlmakta olduðu, bu arazilerin dekarýnýn I. sýnýf, 5422 dekarýnýn II. sýnýf ve 4061 dekarýnýn ise III. sýnýf arazi niteliðinde olduðu belirlenmiþtir. Tarýmsal amaç dýþý kullanýlan arazilerden meydana gelen yýllýk tarýmsal gelir kaybýnýn yaklaþýk 2,5 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Amaç dýþý kullaným, arazi, doðal kaynak, Erzurum Ovasý. Inappropriate Use of Agricultural Lands; the Case of Erzurum Abstract Utilization of land by considering its potential is important for sustainable use of natural resources. Inappropriate use of agricultural lands is the second most important problem of our soils, following erosion. This study was undertaken to evaluate the dimensions of inappropriate use of agricultural lands within the last 30 years in Erzurum plain. The results showed that about ha agricultural lands, of which da Class I., 5422 da Class II., and 4061 da Class III., have been used inappropriately. Agricultural revenue loss by inappropriate use of agricultural lands were estimated to be about 2.5 million $ per year. Keywords: Erzurum Plain, inappropriate use, land, natural resources. GÝRÝÞ Tarým topraklarýnýn sürdürülebilir kullanýmlarý için, mevcut potansiyellerine iliþkin veri tabanýnýn oluþturulmasý ve bu veri tabanýna göre hazýrlanacak arazi kullaným planlamasý dikkate alýnarak deðerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut arazilerin kullaným planlamasý için hazýrlanacak veri tabanýnda, tarým topraklarýný daraltan sorunlarýn detaylý olarak tespiti son derece önemlidir. Ülke topraklarýmýzýn marjinal kullaným sýnýrlarýna kadar daralmasý veya verimlilik ve üretkenlik parametrelerinin bozulmasýnda etkili olan sorunlar; erozyonla aþýnýp taþýnma, çoraklaþma, drenaj yetersizlikleri, kirlenme bozukluklarý ve tarýmsal amaç dýþý kullanýmlarýdýr. Söz konusu yetersizlikleri içerisinde, ülkemiz topraklarý için erozyondan sonra gelen en temel ve devam etmekte olan sorun tarýmsal amaç dýþý kullanýmdýr. Bir zorunluluk olmadýkça ve alternatif alanlarda mevcutken, iþlenebilir nitelikteki tarým arazilerinin tarým dýþý amaçlarla kullanýlmasý kuþkusuz büyük bir savurganlýk olarak gözükmektedir. Ülkemizdeki tarým arazilerinin amaç dýþý kullanýmý; hýzlý nüfus artýþý, yaygýnlaþan plansýz kentleþme ve geliþen endüstrileþme ile birlikte hýzlý bir biçimde artmaktadýr. Dizdar (1984)'e göre, Ülkemizdeki kentleþmenin iyi nitelikli araziler üzerinde yoðunlaþmasýnýn, tarýmý daha düþük nitelikli arazilere doðru kaydýrdýðýný ve kentsel alanlarýn geniþleme hýzýnýn %4-5 dolayýnda olduðu ifade edilmiþtir. Anonymous (1976)'ya göre ise, Türkiye de endüstrileþmenin iyi nitelikli üretken araziler üzerinde kurulduðu ve bu endüstriyel kuruluþlarýn çevresinde kentleþme olgusu geliþtikçe iyi nitelikli tarým arazilerinin azalacaðý ve niteliklerinin bozulacaðýna dikkat çekilmiþtir. Amaç dýþý kullaným ülkemizin deðiþik kesimlerinde farklý boyutlarda ortaya çýkmaktadýr. Bu anlamda 1986 yýlý itibari ile Aþaðý Seyhan Ovasýnda sulamaya açýlan ha'lýk tarým alaný, Adana ilinin hýzlý nüfus artýþý, aþýrý göç almasý, ovandan geçen E-5 karayolu çevresinde yoðunlaþan sanayileþme neticesinde, 1996 yýlý sonunda ha'a düþtüðü belirlenmiþtir (Özcan ve Çetin 1998). Ayný çalýþmada amaç dýþý kullanýlan ha'lýk arazilerin sulu tarýma uygunluk ve arazi kullaným kabiliyet sýnýflamasý yönünden I. ve II. sýnýf araziler No: 52,

2 Ekoloji A. K. ÖZBEK, T. ÖZTAÞ olduklarý da rapor edilmiþtir yýllarý arasýndaki 35 yýllýk dönemde, Eskiþehir Ýli merkezindeki arazilerin yaklaþýk 2/3'ünün yerleþim yeri olarak deðerlendirildiði ve söz konusu alanlarýn, I. ve II. sýnýf tarýma elveriþli araziler olduðu rapor edilmiþtir (Anonymous 1995a). Balýkesir Ýl merkezinde ise tarýma elveriþli alanlarýn yaklaþýk %61'inin amaç dýþý kullanýldýðý ve gerekli önlemlerin alýnmamasý durumunda tarýma elveriþli alanlarýn sanayileþme ve bilinçsiz kentleþme sonucu daha da daralacaðýna dikkat çekilmiþtir (Koç 2002). Ülkemiz genelinde tarým arazileri niteliðine uygun olarak kullanabilmek için gerekli bölgesel ve köy bazýnda arazi kullaným planlamasý yapýlmamýþtýr. Buna ilaveten arazi kullaným planlamasýnýn gerçekleþebilmesi için gerekli olan veri tabaný da tam olarak ortaya konulamamýþtýr. Arazi kullaným planlamasýný yapabilmek için; ulusal, bölgesel ve köy bazýnda mevcut arazilerin problemleri ve potansiyelleri ve kýrsal kesimin arazi kullaným olanaklarý birlikte korale edilerek gerekli veri tabaný oluþturulmasýnýn gerekliliði belirtilmiþtir (Anonymous 1989). Cangir ve ark. (1995), tarým topraklarýnýn amaç dýþý kullanýmýný ve satýþýný önleyebilmek için oluþturulacak veya yeniden düzenlenecek yasalarda mutlaka izlenmesi gereken yolun; tarým topraklarýnýn, niteliði ve yeteneðine uygun ve bilimsel ölçütler çerçevesinde arazi kullaným planlamasýný hazýrlamak ve bunu kanunlaþtýrýlmak olduðunu vurgulamýþlardýr. Ýnceleme alaný olarak seçilen Erzurum Ovasý, Doðu Anadolu Bölgesi, Fýrat Havzasýnýn membasýný oluþturan Karasu Çayý çevresinde yer almakta olup deniz seviyesinden yüksekliði m'ler arasýnda deðiþmektedir. Bölgede arazi kullanýmýný sýnýrlandýran en önemli karakteristiklerden biri olan iklim faktörü dikkate alýndýðýnda çalýþma alanýnda, ortalama yýllýk yaðýþýn, 450 mm ve sýcaklýðýnda 6 C dolayýnda olduðu görülmektedir (Anonymous 1999). Erzurum ovasý topraklarý genel olarak kestane renkli büyük toprak gurubunda yer aldýklarý ve ova topraklarýnýn taban arazilerde (Karasu civarýnda) (Þekil 1) organo mineral ile alüvial karakterli, ancak yamaç konumlu kesimlerde ise kolüvial orijinli olup arazi kullaným kabiliyet sýnýflamasýna göre arazi varlýðý ha'dýr (Anonymous 2000). Bu çalýþmanýn amacý, Erzurum Ovasýnda yer alan iyi nitelikli tarým arazilerinin son 30 yýllýk dönemdeki amaç dýþý kullaným boyutunu ortaya koyarak, yöre için hazýrlanacak arazi kullanma planlamasýna veri tabaný oluþturmak ve arazi kullaným planlamasýnýn önemine dikkat çekmektir. MATERYAL VE METOT Erzurum Ýli bünyesinde; belediyelerden, ilgili özel ve kamu kuruluþlardan gerekli plan, proje, envanter çalýþmalarý ve ruhsatlar derlenmiþtir. Söz konusu plan ve projeler doðrultusunda toplu konut alanlarý elektronik planimetre ile ölçülerek iþgal ettikleri alanlar tespit edilmiþtir. Ayrýca, Erzurum Ovasýnýn Karasu kesiminden 1995 yýlýnda geçirilen çevre yolunun inþa ve kamulaþtýrma geniþlikleri ise Karayollarý Genel Müdürlüðünden tespit edilerek söz konusu yolun kapladýðý alan ölçülmüþtür. Erzurum Ovasýnýn sulama projesi kapsamýnda hazýrlanan 1/25000 ölçekli Sulu Arazi Sýnýflandýrma Standartlarýna uygun toprak haritasý ile 1/ ölçekli Arazi Kullaným Kabiliyet Sýnýflamasý haritasýna 1995 yýlý Erzurum Ýmar Planý sýnýrlarý çakýþtýrýlarak imara açýlan alanlar belirlenmiþ ve hem toprak iþlemeli hem de sulu tarýma uygun alanlarýn ne kadarýnýn iþgal edildiði net alan olarak ortaya konulmuþtur (Anonymous 1979, Anonymous 2000). Ayrýca söz konusu haritalardan ovadaki amaç dýþý kullanýlan alanlarýn arazi sýnýflarý ve her 10 yýlýk periyottaki miktarlar belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. BULGULAR Arazi Kullaným Kabiliyet Sýnýflamasýna göre Erzurum Ovasýnýn arazi varlýðý Tablo 1'de verilmiþtir. Toprak iþlemeli tarýma elveriþli (I., II., III. ve IV. sýnýf) arazilerin genel alanýnýn yaklaþýk %39'unu oluþturduklarý ve bu %39'luk dilimin %12,9'unun kýsýtlý olarak toprak iþlemeli tarýma elveriþli (IV. sýnýf) araziler olduklarý görülmektedir. Toprak iþlemeli tarýma elveriþli olan arazilerin özellikle; Erzurum Ovasýnda tarýmsal amaç dýþý kullanýmýn en fazla olduðu Erzurum-Ilýca, Erzurum Ovasýnýn Karasu bölümü ve Erzurum Ýl merkezinin kuzeyindeki Erzurum-Dadaþ ve Þýhköy arasýnda yer alan arazilerde daðýlým gösterdikleri tespit edilmiþtir. Ovadaki iþgalin 1980'li yýllardan itibaren bu araziler üzerinde giderek yoðunlaþtýðý Sönmez (1981) tarafýndan da belirtilmiþtir (Þekil 1). Yörenin kalkýnabilmesi için büyük sulama projelerinin uygulamaya geçtiði Erzurum Ovasýnýn Karasu ve Daphan bölümünde ise 1995 yýlýnda Tablo 1. Erzurum (Merkez)'de tarým arazilerinin arazi kullaným kabiliyet sýnýflarýna göre daðýlýmý Arazi kullaným kabiliyet sýnýflamasý Genel toplam 2 No: 52, 2004

3 Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji Þekil 1. Erzurum Ovasýnýn arazi kullaným kabiliyet sýnýflarý haritasý. geçirilen çevre yolu, ovadaki iþgalin boyutuna farklý bir halka eklemiþtir. Bu karayolu hali hazýrda tek baþýna 1810 da tarým alanýný iþgal etmektedir. Söz konusu çevre yolunun kendisinin sebep olduðu amaç dýþý kullanýma ilaveten çevresinde çeþitli endüstriyel ve ticari iþletmelerin inþa edilmeye baþlamasý ile baðlantýlý olarak Erzurum Ýlinin kuzeyi ile bu yol arasýndaki arazilerin mücavir saha olarak imara açýlmasý fikrini gündeme getirmiþtir. Tüm bunlara ilaveten ovanýn güney kesiminde yer alan Erzurum-Dadaþ Köy-Çevre yolu güzergahýnda, 1995 yýlýndan sonra tarým alanlarý toplu konut alaný olarak iþgal edilmeye baþlanmýþtýr. Toplu konut alanlarýnýn arazileri iþgali 1990'lý yýllarda Erzurum-Ilýca ekseninde yer alan Gezköy civarýnda da daha belirgin olarak ortaya çýkmaya baþlamýþtýr (Þekil 1). TARTIÞMA VE SONUÇ 1-Dönemlere Göre Erzurum Ovasýnýn Ýþgali Erzurum Ovasýnda yer alan arazilerin yýllarý arasýný kapsayan 30 yýllýk dönemdeki amaç dýþý kullaným boyutu, 10 yýllýk üç dönem halinde incelenerek bu inceleme sonucunda iþgal edilen alanlar ve iþgal alanlarýnýn arazi sýnýflarýna göre daðýlýmlarý Tablo 2'de verilmiþtir. Ovadaki iþgalin boyutu ise Þekil 2'de gösterilmiþtir. Birinci 10 yýllýk ( ) periyotta toplam 1422 da (iþgal edilen alanýn %5'i) tarým arazisi kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan iþgal edilmiþtir. Ýlk on yýlýk periyottaki tarým arazilerinin amaç dýþý kullanýmý özellikle Erzurum Ovasýnýn Erzurum-Ilýca ekseninde organize sanayi bölgesinin kurulmasý ve mevcut kara yolu etrafýnda kamu ve özel kuruluþlarýn yerleþmesi ile ortaya çýkmýþtýr. Tüm ülkede olduðu gibi Erzurum Ýlinde de yýllarýnda sanayileþmenin detaylý bir arazi planlamasýna göre yapýlamamsýndan dolayý sanayi tesisleri verimli tarým topraklarýna doðru geliþmiþ; özellikle bu sorun iler ki dönemlerde de kendini daha detaylý olarak göstermiþtir. Sevim (1980) tarafýndan, Erzurum Ýlindeki sanayileþmenin toprak iþlemeli tarýma elveriþli arazilere doðru geliþtiðine 1980'li yýllarda dikkat çekilmiþtir. Söz konusu çalýþmada, iþgalin boyutunu önlemek veya ilerlemesini durdurmak için gerekli önlemlerin hemen alýnmasýnýn gerekliliði de ifade edilmiþtir. Ýkinci on yýllýk dönemde ( ), Erzurum Ovasýnda yer alan tarým arazilerinin 7237 da'lýk (iþgal edilen arazinin %27'si) kýsmý tarýmsal amaç dýþý kullanýlmýþtýr. Ýlk on yýllýk döneme göre 5815 da'lýk bir artýþýn olduðu bu dönemde, yýllarý arasýnda Erzurum-Ilýca ekseninde (Þekil 1) yer alan arazilerin toplu konut alaný olarak imara açýlmaya baþlanmasýndan kaynaklanmaktadýr. Ýkinci on yýllýk dönemde Erzurum Ovasýndaki tarým arazilerinin amaç dýþý kullanýmý birinci on yýllýk döneme göre yaklaþýk 5 kat artmýþtýr (Þekil 2). Söz konusu No: 52,

4 Ekoloji A. K. ÖZBEK, T. ÖZTAÞ dönemde özel ve yerel kuruluþlarýn 5423 da ve kamu kuruluþlarýn ise 1814 da'lýk tarým alanýný iþgal ettikleri de belirlenen konular arasýndadýr (Tablo 2). Ülke genelinde herhangi bir 'Arazi Kullaným Planlamasý' yapýlmaksýzýn sanayileþme ve toplu konut alanlarýnýn hýzla geliþtiði yýllarý arasýný kapsayan üçüncü on yýllýk dönemde tarým arazilerinin bilinçsizce kullanýmý daha yoðun olarak kendini göstermiþtir. 1990'lý yýllardan sonra bilinçsiz ve plansýz sanayileþme isteðinin artýðý ülkemizde tarým arazilerinin arsa olarak satýlmasý çiftçi nüfusu için daha cazip duruma gelmiþtir (Cangir ve ark. 1995). Tarýma elveriþli arazilerinin arsa olarak kullanýlmasý Erzurum Ovasýnda ayný þekilde kendini göstererek, üçüncü on yýllýk dönemde toplam da tarým arazisi söz konusu ovada tarýmsal amaç dýþý kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Üçüncü on yýllýk dönemde iþgal edilen araziler ilk dönemden yaklaþýk 13 kat ve ikinci on yýllýk dönemden ise 3 kat daha fazla olarak ortaya çýkmýþtýr. Ovadaki iþgalin en yoðun olduðu bu dönemde, araziler, Erzurum Büyük Þehir Belediyesinin 1995 yýlý resmi imar planý (Anonymous 1995b) sýnýrlarýna göre özellikle ovanýn Erzurum-Dadaþ ve Þýhköy doðrultusunda toplam da'lýk alan imara açýlarak arsa haline getirilmiþ ve bu alanýn yaklaþýk %80'inin yapýlaþtýðý tespit edilmiþtir. Söz konusu bölümlerdeki arazilerde bu gün itibariyle iþgal edildiði ve tarýmsal potansiyelini kayýp ederek sulama dýþý býrakýldýðý belirlenmiþtir. Erzurum Ovasýndan 1998 yýlýnda 2720 da'lýk tarým arazisi sivil hava alaný ile Erzurum Ovasýnýn Karasu ve Daphan kesimlerinden geçirilen çevre yolu Tablo 2. Erzurum Ovasýnýn arazi sýnýflarý ve yýllara göre iþgal durumu. Ýþgali gerçekleþtiren kuruluþlar Özel ve yerel kuruluþlar Arazi kullaným nitelik sýnýflarý Erzurum Ovasýnýn dönemlere göre iþgal durumu ovadaki iþgalin boyutuna yeni bir halka eklemiþ ve hatta 1998 yýlýndan itibaren þehir merkezinden çevre yoluna kadar olan verimli tarým arazilerinin (Þekil 1) mücavir saha olarak deðerlendirilmesi tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Özcan ve Çetin (1998) tarafýndan, 1990'lý yýllardaki ülke genelinde tarým arazilerinin amaç dýþý kullaným boyutunun önemine, Adana- Mersin Ýli örneði ile dikkat çekilmiþ ve bu dönemde Adana Ovasýnda önemli miktarda tarým alanýnýn iþgal edildiði belirtilmiþtir. 2-Erzurum Ovasýnýn Arazi Sýnýflarý Yönünden Ýþgal Boyutlarý Erzurum merkezde Arazi Kullaným Kabiliyet sýnýflamasýna (AKKS) göre toplam (Klingebiel ve Mondgomery 1961) ha I., II. ve III. sýnýf tarým arazisi ve Sulu Tarým Arazi Sýnýflandýrma standartlarýna (STAS) göre ise ha (Toprakoðlu 1979) sulamaya elveriþli arazi mevcuttur. Erzurum Ovasýnýn tümünde her üç dönemde iþgal edilen da'lýk alan AKKS'ýna göre I., II.,ve III. sýnýf tarým arazisi ve STAS sistemine göre ise 2. ve 3. sýnýf sulamaya elveriþli araziler olduðu belirlenmiþtir. Arazi sýnýflarýna göre Erzurum Ovasýnýn iþgal durumu Tablo 2'de verilmiþ ve Þekil 3'de gösterilmiþtir. AKKS'na göre yýlarý arasýnda iþgal edilen toplam 1422 da arazinin 847 da'ý I. sýnýf ve 575 da'ý da II. sýnýf araziler olarak tespit edilmiþtir yýllarý arasýný kapsayan ikinci on yýllýk dönemde iþgal edilen toplam 7237 da tarým arazisinin 4935 da'ý I. sýnýf, 619 da'ý II. sýnýf ve 1683 da'ý da III. sýnýf toprak iþlemeli tarýma elveriþli arazi olduðu belirlenmiþtir. Yine ayný þekilde iþgal boyutunun belirgin bir þekilde arttýðý son on yýllýk dönemde ise ( ) tarýmsal amaç dýþý kullanýlan toplam da' tarým alanýnýn da'ý I. sýnýf, 4228 da'ý II. sýnýf ve 2378 da'ý ise III.sýnýf toprak iþlemeli tarýma elveriþli arazi olduðu tespit edilmiþtir. Erzurum Ovasýnda toplam iþgal edilen da'lýk toplam alanýn, %65'i (17637 da'ý) I. sýnýf, %20'si (5422 da'ý) II. sýnýf ve %15'i de (4061 da'ý) III. sýnýf arazilerden oluþ da da da I. sýnýf II. sýnýf III. sýnýf Toplam Kamu kuruluþlarý I. sýnýf II. sýnýf III.sýnýf Toplam Kuruluþlarýn I. sýnýf tümü yönünden arazi sýnýflarý toplamý II. sýnýf III. sýnýf Genel toplamda Genel toplam % % % Þekil 2. Dönemler itibariyle Erzurum Ovasýnýn iþgal boyutu. 4 No: 52, 2004

5 Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji maktadýr (Þekil 3). Tarýmsal amaç dýþý olarak kullanýlan alanlarýn sulu tarýma uygunluk yönünden de 2. ve 3. sýnýf tarým arazileri olduklarý ve DSÝ kayýtlarýna göre bu alanlardaki genel bitki pateninin aðýrlýklý olarak þeker pancarý, patates ve yonca bitkisinden oluþtuðu da tespit edilen konular arasýndadýr. II. Sýnýf 20 % I. Sýnýf 65 % III. Sýnýf 15 % Þekil 3. Arazi sýnýflarýna göre Erzurum Ovasýnýn iþgal durumu. Erzurum Ovasýnýn Daphan ve Karasu Ovalarý bölümünde sulama projelerinin tümünün uygulamaya geçmesi ile þeker pancarý, patates, fasulye ve yonca bitkisinin yetiþtirileceði ve bu bitkilere projeli koþullardaki bitki deseninde yer verildiði belirlenmiþtir. Erzurum Ovasýnda son 30 yýllýk periyotta tarýmsal amaç dýþý kullanýlan da arazinin I., II. ve III. sýnýf araziler olduðu ve söz konusu bitkilerin de bu arazilerde artýk yetiþtirilemeyeceði net olarak ortaya çýkmýþtýr. Esen (1997)'ye göre sulu þartlarda rantabýl tarým yapýlacaðý ve üçlü münavebe sistemine göre belirlenen bitkilerin ekiliþ oranlarý (%), 2002 birim fiyatlarý, üretim giderleri ve net gelir daðýlýmlarý bir dekarlýk arazi için hesaplanarak Tablo 3'de verilmiþtir. Sulu tarým koþullarýnda hesaplanan net gelire göre, dekara yýllýk net gelirin 2002 yýlý birim fiyatlarýna göre TL olduðu ve bu miktarýn Erzurum Ovasýnda tarýmsal amaç dýþý kullanýlan da'lýk arazide bir yýlda $/yýl deðerinde Tablo 3. Tarýmsal net gelir hesabý (* 1000 TL). Bitki Türü Ekiliþ oraný % Verim kg/da Birim fiyatý kg/tl Üretim deðeri Üretim gideri Net gelir Tart ýlý ortalama ile net gelir Buðday Arpa Þ.pancarý Patates Fasulye Yonca Toplam bir tarýmsal net gelir kaybý anlamýna geldiði belirlenmiþtir. Erzurum Ovasýnýn tarýmsal amaç dýþý kullanýmýnýn deðerlendirildiði bu çalýþmada; amaç dýþý kullaným özellikle, Erzurum-Ilýca, Erzurum-Dadaþ Köy ve Þýhköy kesiminde daha yoðun olarak gerçekleþmiþtir. Ancak, 1996 yýlý itibariyle Erzurum-Karasu Ovasýndan geçirilen çevre yolu ovadaki iyi nitelikli arazilerin iþgaline yeni bir halka eklemiþtir. Erzurum Ovasýnda da'ý I. sýnýf, 5422 da'ý II. sýnýf ve 4061 da'ý da III. sýnýf olmak üzere toplam da arazinin tarýmsal amaç dýþý kullanýldýðý bu alanlarda sulu þartlarda tarým yapýldýðý taktirde yýllýk 2,5 milyol $/yýl dolayýnda tarýmsal net gelir kaybýnýn olduðu hesaplanmýþtýr. Ýyi nitelikli tarým arazilerin tarýmsal amaç dýþý kullanýmlarýný önlemek ve gelecekteki nesilleri tarýma elveriþsiz alanlarda tarým yapma zorunluluðu gibi bir handikapla karþý karþýya býrakmamak için; -Kýsa süreli önlemler olarak; eldeki mevcut yasa, kararname ve tebliðler tekrar gözden geçirilerek arazilerin tarým için ve yerleþim alaný olarak kullanýlmasýnda bu konudaki uzmanlarýn görüþü alýnmalýdýr. Uzun vadeli önlemler olarak ise ayrýntýlý toprak haritalarýndan yararlanarak Arazi Kullaným Planlarýnýn, sulama ve drenaj projelerinin amenajman planlarýnýn, arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn ve sonuçta tarýmsal üretim planlamasýnýn yapýlmasý saðlanmalýdýr. -Ýklim, topografya, toprak özellikleri ve sos yo ekonomik koþullar dikkate alýnarak köy-bölge ve ulusal bazda arazi kullaným planlarý derhal hazýrlanmalýdýr. -Altyapýsý olan VI., VII. ve VIII. sýnýf arazilerin tümü sanayi kuruluþu ve toplu konut alaný olarak deðerlendirilebileceði ancak kaliteli ve en az üretim gideriyle tarýmsal üretimin sadece I. ve II. sýnýf arazide üretilebileceði görüþü detaylý olarak anlatýlarak kamuoyu oluþturulmalýdýr. -Bu doðrultuda da alanýn tarýmsal amaç dýþý kullanýldýðý Erzurum Ovasýnda tarýmsal amaç dýþý kullanýmýn daha da geniþlemesini önlemek ve özellikle 1995 yýlýnda Erzurum Ovasýnýn Karasu kesiminden geçen çevre yolu etrafýnda gerekli iþgali durdurmak için valilik, belediye ve diðer sivil toplum örgütleri en kýsa sürede harekete geçirilmelidir. Söz konusu alanda Karayollarý Genel Müdürlüðünün kamulaþtýrma sýnýrý mutlaka dikkate alýnarak gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr. -Ülkemizde ulaþým yollarýnýn tarýma elveriþli I. ve II. sýnýf tarým arazilerinde geçirilme eðilimi yasalar çerçevesinde kesinlikle yasaklanmalýdýr. -Erzurum Ýlinde Karasu Ovasýna doðru iskaný önleyebilmek için, þehir içinde mevcut eski yapýlarýn No: 52,

6 Ekoloji A. K. ÖZBEK, T. ÖZTAÞ deðerlendirilmesi Erzurum Büyükþehir Belediyesi tarafýndan dikkate alýnmalýdýr. Türkiye genelinde ve Erzurum Ýlinde arazi kullaným planlanmasý için hazýrlanacak veri tabanýnda Erzurum Ovasý örneðinde belirlenen da'lýk iþgal alaný ve bu iþgal alanýnýn arazi sýnýflarýna ve dönemlere göre daðýlýmlarý mutlak suretle dikkate alýnmalýdýr. KAYNAKLAR Anonymous (1976) Toprak ve Su Kaynaklarý IV. 5 Yýllýk Kalkýnma Planý. Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu. DPT Yayýný No: 1517, Ankara. Anonymous (1979) Erzurum Projesi Yapýlabilirlik Raporu. Cilt I, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, VIII. Bölge Müdürlüðü, Erzurum. Anonymous (1989) Guidelines for Land Use Planning. Seventh Draft, FAO, Rome. Anonymous (1995a) Eskiþehir Ýli Merkez Ýlçede Bulunan Arazilerin Arazi Kullanma Þekilleri Yönünden Deðerlendirilmesi. Ziraat Mühendisleri Odasý Yayýnlarý No: 49, Ankara. Anonymous (1995b) Erzurum Büyük Þehir Belediyesi Ýmar Planý Paftalarý. Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü Etüd Plan Þube Müdürlüðü, Erzurum. Anonymous (1999) T.C. Baþbakanlýk Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, Erzurum Bölge Müdürlüðü, Ankara. Anonymous (2000) Erzurum Ýli Arazi Varlýðý. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü Yayýnlarý, Toprak Rapor No: 25, Erzurum. Cangir C, Ekinci H, Yüksel O (1995) Tarým Topraklarýnýn Amaç Dýþý Kullanýmý. In: Türkiye Ziraat Mühendisliði IV. Kongresi, Cilt I, 9-13 Ocak 1995, Ankara, Dizdar MY (1984) Kentleþmenin Çevredeki Tarým Üzerindeki Olumsuz Etkileri. In: Tarým Topraklarýnýn Amaç Dýþý Kullanýlmasý Konferans Bildirileri, Baþbakanlýk Çevre Müsteþarlýðý, 10 Eylül 1984, Ankara, Esen T (1997) Sulama Projelerinin Planlama Aþamasýnda Tarýmsal Ekonomi Çalýþmalarý Rehberi. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, Ankara. Klingebiel AA, Montgomery PH (1961) Land Capability Classification. Agric. Handbook 210, Soil Conserve, US Gov. Printing Office, Washington. Koç T (2002) Urbanization and Land Use in Balýkesir Plain. In: Internatýonal Conference on Sustainable Land Use and Manegment, Soil Sci. Society of Turkey, June 2002, Çanakkale, Toprakoðlu H (1979) Sulu Tarým Arazi Sýnýflandýrma. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ankara. Özcan H, Çetin M (1998) Tarým Topraklarýnýn Amaç Dýþý Kullanýmý ve Arazi Kullaným Planlamasýnýn Önemi (Adana ve Mersin Örneði). In: Uluslararasý Kültürteknik Kongresi, 4-10 Haziran 1998, Bursa, Sevim Z (1980) Erzurum'da Amaç Dýþý Kullanýlan Tarýmsal Alanlar. In: Bölgesel Çevre Sorunlarý Sempozyumu, Atatürk Üniv. Çevre Sonlarý Araþtýrma Enst., 20 Þubat 1980, Erzurum, Sönmez K (1981) Tarým Alanlarýnýn Tarýmsal Amaç Dýþýnda Kullanýlmasý. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 12, 2-3, No: 52, 2004

Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı

Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1):21-25, 2007 ISSN 1304-9984 Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı Ayten EROL 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Hanife AKÇA, Araştırma Görevlisi hmert@ankara.edu.tr +90312 596 15 84 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Eğitim ve Akademik Deneyim Lisans:

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

Karasu Ovası Topraklarının Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi

Karasu Ovası Topraklarının Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (4), 309-316, 2003 Karasu Ovası Topraklarının Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi Ali Kılıç ÖZBEK DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 25100/Erzurum Geliş Tarihi :20.03.2003 ÖZET: Bu

Detaylı

Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi

Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi Nuriye PEKER SAY, Muzaffer YÜCEL, Sinem ÖZYURT ÖKTEN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana ÖZET: Çukurova

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAŞ Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAŞ Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon:

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

2.1 ESKİPAZAR DA BUGÜNKÜ KOŞULLARDA TARIMSAL DURUM

2.1 ESKİPAZAR DA BUGÜNKÜ KOŞULLARDA TARIMSAL DURUM BÖLÜM 2 TARIMSAL EKONOMİ 2.1 ESKİPAZAR DA BUGÜNKÜ KOŞULLARDA TARIMSAL DURUM Bu bölümde; Bugünkü koşullarda bitkisel üretim deseni ve ekiliş oranları, üretim değeri, üretim gideri, Ulusal Tarım Geliri ortaya

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı - 2001. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı - 1995

KİŞİSEL BİLGİLER. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı - 2001. Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı - 1995 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Gülay YILMAZ Zir. Yük. Müh. Telefon 0 232 83110 52 / 325 E-mail Doğum Tarihi - Yeri gulay.yilmaz@gthb.gov.tr 12.01.1969 - Sandıklı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 58.75 Diğer. GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan /Kurum)

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 58.75 Diğer. GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan /Kurum) Adı Soyadı Dr. Nejat ÖZDEN KİŞİSEL BİLGİLER Ünvan Müdür Yrd. V. Telefon (232) 8311052-353 E-mail Doğum Tarihi - Yeri nejat.ozden@gthb.gov.tr 1976 İzmir EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans Ege

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Kayseri, Türkiye,

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Kayseri, Türkiye, ERZİNCAN İLİNİN TARIMSAL KÖKENLİ BİYOKÜTLE ENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİ AGRICULTURAL ORIGINATED BIOMASS ENERGY EQUIVALENT POTENTIAL OF ERZİNCAN PROVINCE Bünyamin DEMİR * Necati ÇETİN ** Zeynel Abidin KUŞ

Detaylı

SANAYİ VE ŞEHİRLEŞMENİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİ VE ŞEHİRLEŞMENİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİ VE ŞEHİRLEŞMENİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Mithat DİREK 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 1 Cevdet ŞEKER 2 ÖZET Türkiye de önemli yerleşim yerlerinden biri olan Konya ilinde nüfus son

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi dergipark.gov.tr/tutad Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res 2017, 4(2): 109-123 TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-issn: 2528-858X doi: 10.19159/tutad.310568

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Selim KAPUR & Erhan AKÇA,Musa Serdem / Çukurova Üniversitesi Cemil CANGIR & Duygu BOYRAZ / Namık Kemal Üniversitesi Mevlut DÜZGÜN & Nurgul GÜLŞEN /

Selim KAPUR & Erhan AKÇA,Musa Serdem / Çukurova Üniversitesi Cemil CANGIR & Duygu BOYRAZ / Namık Kemal Üniversitesi Mevlut DÜZGÜN & Nurgul GÜLŞEN / Selim KAPUR & Erhan AKÇA,Musa Serdem / Çukurova Üniversitesi Cemil CANGIR & Duygu BOYRAZ / Namık Kemal Üniversitesi Mevlut DÜZGÜN & Nurgul GÜLŞEN / Çevre ve Orman Bakanlığı ULUSAL EYLEM PROGRAMI HAZIRLAMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-TEKİRDAĞ Toprak Ana Bilim Dalı-2008

ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-TEKİRDAĞ Toprak Ana Bilim Dalı-2008 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Ülviye KANBUROĞLU ÇEBİ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi/Bölüm Başkanı Telefon (288) 214 48 85 E-mail ulviye.kanburoglucebi@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1972-Bulgaristan

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genel Sebzecilik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Toprak Bilgisi Bitki Koruma Mikrobiyoloji Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genetik Ekonomi 10:00-11:15

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics

Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics 1 Turkey; has different ecosystems due to her climate, topography and soil characteristics Average Altitude: 1132 meter 62.5% of the country has slope more than 15% 29% of the country is mid-high mountainous

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ARAZİ DEĞERLENDİRME İlkeler

ARAZİ DEĞERLENDİRME İlkeler ARAZİ DEĞERLENDİRME İlkeler Prof. Dr. Günay Erpul arazi değerlendirme ilkeleri bu ders kapsamında güncel arazi değerlendirme işlevini gerçekleştirebilmek için gerekli deyimler temel kavramlar ana hatlar

Detaylı

SAMSU ĐLĐ ARAZĐ VARLIĞI VE TOPRAK SORU LARI. e-mail: feridecandemir@yahoo.com. Geliş Tarihi: 12.01.2010 Kabul Tarihi: 27.09.2010

SAMSU ĐLĐ ARAZĐ VARLIĞI VE TOPRAK SORU LARI. e-mail: feridecandemir@yahoo.com. Geliş Tarihi: 12.01.2010 Kabul Tarihi: 27.09.2010 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2010,25(3):223-229 Anadolu J. Agric. Sci., 2010,25(3):223-229 Derleme Review SAMSU ĐLĐ ARAZĐ VARLIĞI VE TOPRAK SORU LARI Feride CA DEMĐR 1 utullah ÖZDEMĐR 1 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

ÇEVREMDE SAÐIM SOLUM SORUN

ÇEVREMDE SAÐIM SOLUM SORUN Doç. Dr. Yücel ÇAÐLAR* Kim ne derse desin, herhangi bir nedenle belirlenmiþ özel gün, hafta, ay ve yýllarýn yararý da oluyor: Gündelik koþuþturmalarla ayýrdýna varamadýðýmýz çeþitli konulara odaklaþmamýzý

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 31 Mayıs 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 8:30-9:45 Genetik BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Mesleki Uygulama II Bitki Koruma Hayvan Yetiştirme Tar. Meteoroloji ve Ekoloji Genel Sebzecilik Ekonomi Minör Meyveler Sıcak İklim Sebzeleri

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Ülkemizde Tarımsal Alanların Çed Kapsamında Değerlendirilmesi

Ülkemizde Tarımsal Alanların Çed Kapsamında Değerlendirilmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(2):177-184 ISSN 1018-8851 Ülkemizde Tarımsal Alanların Çed Kapsamında Değerlendirilmesi Gülbahar GENCER GÜLER 1 Bahar ZAFER TÜRKYILMAZ 2 Summary Evaluation of Agricultural

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman Toprak ve Su; en güvenilir iki liman 21. Yüzyılın Uluslararası Politikaları ve Planları (ULUSLARARASI SAVAŞLAR) Gıda, Su ve Enerji temeline dayalıdır ve söz konusu bu üç unsurun güvenliği arazi ve topraklarla

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2

Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL ARAZİ ENVANTERLERİNİN ARŞİVLENMESİ VE ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNDE CBS TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ ÖZET Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2 1 Zir. Yük.

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DENGİZ OMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Samsun

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DENGİZ OMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Samsun OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):55-64 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):55-64 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL KULLANIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Orhan DENGİZ OMÜ Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ

ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAHI VE YÖNETİMİ BÜLENT SÖNMEZ Dr., Ziraat Yüksek Mühendisi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Sönmez, Çorak Toprakların Islahı ve Yönetimi, Bilim

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ tesi Kesme Çiçekçilik Genel Seracılık () Çev. Atık Yönet. Bitki Bes. Bozuk (ZF ) Sulama S. Proj. 2 Peyzaj Mimarlığı Sulama ve Drenaj Genetik (ZF

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ rtesi Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler Beden

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR Samsun da 4 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen yağış sonrası doğu bölgesinde ve Canik Belediyesi sınırları içerisinde sel meydana gelmiştir. Bunun sonucunda TOKİ, Samsun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Sedat BENEK (CV)

Doç. Dr. Sedat BENEK (CV) Doç. Dr. Sedat BENEK (CV) Doğum Yeri ve Tarihi Yabanci Dil Email Görevi Görev Yeri Eğitim Durumu Ankara Üniversitesi Harran Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Şanlıurfa_1971 İngilizce (C) sbenek@hotmail.com,

Detaylı

Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri Okan Demir 1* Nuray Demir 1...Mevlüt Tekin 2..Zeki Yalçın 3 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum.

Detaylı

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Doç. Dr. Birgül GÜLER 1 DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Dünya Bankası, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli ülkelerle 9.822 kredi anlaşması imzalamış, Türkiye toplam kredi anlaşmalarının 163'üne

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI - 1997. Doç.Dr. D.MURAT ÖZDEN Şube Müdürü Proje Koordinatörü

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI - 1997. Doç.Dr. D.MURAT ÖZDEN Şube Müdürü Proje Koordinatörü TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI - 1997 Doç.Dr. D.MURAT ÖZDEN Şube Müdürü Proje Koordinatörü Türkiye, 28 milyon hektarı tarım alanı olmak üzere toplam 78 milyon hektar alana sahiptir. Ekonomik olarak

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI Toplulaştırma işlerinde Arazi Derecelendişrmesi Ders 6 Arazi toplulaştırma alanında toplulaştırma işleminden sonra toprak

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

ARAZİ DEĞERLENDİRME Giriş

ARAZİ DEĞERLENDİRME Giriş ARAZİ DEĞERLENDİRME Giriş Prof. Dr. Günay Erpul arazi arazi, bir yönetim birimi, toprak veya bir fiziksel çevreyi tanımlamak amacıyla kullanıldığında, çok dar bir anlama sahiptir. ancak, arazi kullanımı

Detaylı

Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması

Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması Ertuğrul KARAŞ 1*, İrfan OĞUZ 2 1 Toprak ve Su Kaynaklarını Araştırma Enstitüsü

Detaylı

HARRAN OVASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA İLE TARIM ARAZİLERİNDE AMAÇ DIŞI KULLANIMIN TESPİTİ

HARRAN OVASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA İLE TARIM ARAZİLERİNDE AMAÇ DIŞI KULLANIMIN TESPİTİ TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir HARRAN OVASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA İLE TARIM ARAZİLERİNDE AMAÇ DIŞI KULLANIMIN TESPİTİ M. Aydoğdu1, M. Tarini2,

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Ziraat Mühendisleri Odası ve ZMO Bursa Şubesi olarak Türkiye nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından birisinin dün olduğu gibi, bu gün ve gelecekte

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi

Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34 (2), 125-134, 2003 Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi Ali Kılıç ÖZBEK DSİ 8. Bölge

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ IV. Ulusal l Ta rr ım ı Ekonomisi i Kong rres i 6-8 - Eylül l 2000 Teki rrdağ ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Hilmi

Detaylı