Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman Allah ý hatýrlarlar ve günahlarýný baðýþlamasý için O'na niyazda bulunurlar. Günahlarý ise Allah'tan baþka affedecek kim vardýr? Ýmran Sûresi: 135 / Âyet-i Kerime Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. Böy le bir zâ týn (asm) ef al, ah vâl, ak vâl ve ha re kâ tý nýn her bi ri si nev-î be þe re bi rer mo del hük mü ne geç me ye lâ yýk týr... El bet te o zâ týn (asm) sün ne ti, ha re kâ tý, ik ti dâ e di le cek en gü zel nu mu ne ler dir ve ta kip e di le cek en sað lam reh ber ler dir ve düs tur it ti haz e di le cek en muh kem ka nun lar dýr. ON BÝ RÝN CÝ NÜK TE Üç Me se le dir i rin ci Me se le: Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn Sün net-i Se niy ye si nin men baý üç tür: Ak vâ li, ef â li, ah vâ li dir. Bu üç ký sým da hi üç ký sým dýr: Fe râ iz, ne vâ fil, â dât-ý ha se ne si dir. Farz ve vâ cip kýs mýn da it ti bâ a mec bu ri yet var; ter kin de a zap ve i kab var dýr. Her kes o na it ti bâ a mü kel lef tir. Ne vâ fil kýs mýn da, emr-i is tih bâ bî i le, yi ne ehl-i i man mü kel lef tir; fa kat ter kin de a zap ve i kab yok tur. Fi i lin de ve it ti bâ ýn da a zîm se vap lar var. Ve tað yir ve teb di li bid a ve da lâ let tir ve bü yük ha ta dýr. Â dât-ý se niy ye si ve ha re kât-ý müs tah se ne si i se, hik me ten, mas la ha ten, ha yat-ý þah si ye ve ne vi ye ve iç ti ma i ye i ti ba rýy la o nu tak lit ve it ti bâ et mek ga yet müs tah sen dir. Çün kü her bir ha re ket-i â di ye sin de çok men fa at-i ha ya ti ye bu lun du ðu gi bi, mü tâ ba at et mek le, o â dâb ve â det ler i ba det hük mü ne ge çer. E vet, ma dem dost ve düþ ma nýn it ti fa kýy la, zât-ý Ah me di ye (a.s.m.) me hâ sin-i ah lâ kýn en yük sek mer te be le ri ne maz har dýr. Ve ma dem bil it ti fak nev-î be þer i çin de en meþ hur ve müm taz bir þah si yet tir. Ve ma dem, bin ler mu ci zâ týn de lâ le tiy le ve teþ kil et ti ði â lem-i Ýs lâ mi ye tin ve ke mâ lâ tý nýn þe ha de tiy le ve mü bel lið ve ter cü man ol du ðu Kur ân-ý Ha kî min ha ka i ki nin tas di kiy le, en mü kem mel bir in san-ý kâ mil ve bir mür þid-i ek mel dir. Ve ma dem se me re-i it ti bâ ýy la mil yon lar ehl-i ke mal, me râ tib-i ke mâ lât ta te rak kî e dip sa a det-i dâ rey ne vâ sýl ol muþ lar dýr. El bet te o zâ týn sün ne ti, ha re kâ tý, ik ti dâ e di le cek en gü zel nu mu ne ler dir ve ta kip e di le cek en sað lam reh ber ler dir ve düs tur it ti haz e di le cek en muh kem ka nun lar dýr. Bah ti yar o dur ki, bu it ti bâ-ý Sün net te his se si zi ya de o la. Sün ne te it ti bâ et me yen, tem bel lik e der se ha sâ ret-i a zî me, e hem mi yet siz gö rür se ci na yet-i a zî me, tek zi bi ni iþ mam e den ten kit i se da lâ let-i a zî me dir. Ý kin ci Me se le: Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ha kîm de Hiç þüp he siz sen pek bü yük bir ah lâk ü ze rin de sin. (Ka lem Sû re si, 68:4.) fer man e der. Ri vâ yât-ý sa hi ha i le Haz ret-i A i þe-i Sýd dý ka (r.a.) gi bi Sa ha be-i Gü zin, Haz ret-i Pey gam ber A ley his sa lâ tü Ves se lâ mý ta rif et tik le ri za man, Hu lu ku hü l-kur ân (Müs lim, Sa lâ tü l-mü sâ fi rîn: 139) di ye ta rif e di yor lar dý. Ya ni, Kur ân ýn be yan et ti ði me hâ sin-i ah lâ kýn mi sa li, Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm dýr. Ve o me hâ si ni en zi ya de im ti sal e den ve fýt ra ten o me hâ sin üs tün de ya ra tý lan o dur. Ýþ te böy le bir zâ týn ef al, ah vâl, ak vâl ve ha re kâ tý nýn her bi ri si nev-i be þe re bi rer mo del hük mü ne geç me ye lâ yýk i ken, o na i man e den ve üm me tin den o lan ga fil le rin (Sün ne ti ne e hem mi yet ver me yen ve ya hut tað yir et mek is te yen) ne ka dar bed baht ol du ðu nu di va ne ler de an lar. Devamý için bakýnýz: Lem a lar, 11. Lem a, s. 192 LÜ GAT ÇE ak vâl: Söz ler. ef âl: Fi il ler. ah vâl: Hal ler. fe râ iz: Farz lar. ne vâ fil: Na fi le ler. â dât-ý ha se ne: Gü - zel â det ler. emr-i is tih bâ bî: Ý yi, gü zel, se vap lý ve dos - tâ ne is tek ler. â dât-ý se niy ye: Yük - sek ve yü ce â det ler. ha re kât-ý müs tah - se ne: Gü zel ve ör nek ya þa yýþ. mü tâ ba at: Uy ma. me hâ sin-i ah lâk: Ah lâk gü zel lik le ri. Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair MEHMET SELÝM MARDÝN din.com / msmar ma il.com e di üz za man Sa id Nur sî nin ha - B ya týn da bi lin me yen ko nu lar dan bi ri si de, Bay ram Yük sel A ða be yin ha tý ra la rýn da a dý ge çen ve Be di üz za man ýn ar ka da þý o lan Ja pon Baþ ku man da ný dýr. Muh te rem Nec med din Þa hi ner in tes bit et ti ði ha tý ra lar da Ja pon Baþ ku man da ný nýn a dý nýn so rul ma ma sý ve ya tes bit e di le me me si bi zi hay li de ði þik a raþ týr ma la ra sü rük le di. Bay ram A ða be yin an la tým la rýn dan ha re ket le ba zý i puç la rý ya ka la ma ya ça lýþ týy sak da, çok yo ru cu ve bir o ka dar da zor lu bir sü reç ta kip et mek zo run da kal dýk. Ön ce lik le ha fý za la rý ta ze le mek i çin bi zi a raþ týr ma ya gö tü ren tes bit le ri ak ta ra lým. Bay ram Yük sel A ða bey an la tý yor: Üs ta dý mýz ba na, Bu e ser le ri Ja pon Baþ ko mu ta ný na ve re cek sin de miþ ti. Ben de Ko re ye var dý ðý mýz da Bu e ser le ri Ja pon ya ya a ca ba na sýl gö tü re ce ðim? di ye me rak e di yor dum. Mut la ka bu e ser le ri Ja pon ya ya gö tür mem lâ zým dý. A ma er le rin Ja pon ya ya git me si ya sak tý. Su bay lar 15 gün, ast su bay lar la bir haf ta Tok yo da i zin ya par lar, dö ner ler di. Ba na ba zý Ko re de ki hâ di se ler den do la yý bö lük ko mu ta ný ve ba zý üs teð men ler söz ver miþ ler di; Se ni ne ya pýp ya pýp Tok - yo ya gön de re ce ðiz der ler di. Ben de e ser le ri Tok yo ya gö tür me yi çok ar zu e di yor dum. Al lah a had siz þü kür ol sun ki, Üs ta dý mý zýn ar zu su ta hak kuk et ti. O ra da ki ya ra lý su bay la rý al mak i çin bi zim ta bur ol du ðu gi bi Tok yo ya uð ra dý. Hat tâ gi der ken ge mi den ya nar da ðý gör dük. Yük sek bir dað da lav lar fýþ ký rý yor du. Tür ki ye ye dö nüþ te o ra da ki ya ra lý ga zi le ri al mak i çin bi zi beþ bin ki þi lik kam pa koy du lar. Ben ku man dan la ra çýk tým. Ben, Üs ta dým o lan Be di üz za man ýn ki tap la rý ný ge tir dim. Ja pon Baþ ko mu ta ný na ge tir dim, ken di si ne ve re ce ðim de dim. Hiç i ti raz et me di ler, Yal nýz ol maz, ya ný na i ki ki þi da ha al, git de di ler. Ben de bi zim bö lük ten na maz ký lan lar dan bir ça vuþ la bir er al dým. E ser le ri ya ný mý za al dýk. Se vinç le he men bir tak si tut tuk. Za ten ad res al mýþ týk. Türk ler in bu lun du ðu ca mi ye var dýk. Ca mi nin mü ez zi ni ni bul duk. Mü ez zin bi zi e vi ne gö tür dü, mem nun ol du, ye mek ye dir di. Son ra Ab dül va hab is min de ki re is le ri nin e vi ne gö tür dü. Bi zim le çok a lâ ka dar ol du lar. Ben de Üs ta dý mý zýn se lâm la rý ný söy le dim. Bu ki tap la rý Üs ta dý mýz Ja pon Baþ ko mu ta ný na gön der di, o Üs ta dý mýn ar ka da þý i miþ. Üs tad la mu ha be re e der ler miþ, Ýs tan bul da gö rüþ müþ ler de dim. On lar çok se vin di ler. Bi zi bu ra ya ge ti ren za ten o zat tý. Biz Ka zan Türk le ri yiz. Ja pon ve Rus Har - bin den son ra biz ler bu ra ya gel dik, bi ze bu ca mi yi yap týr dý, ver di. Müs lü man la rý çok se ver di, ma a le sef o zat ve fat et ti. Biz ler Üs ta dý çok tan ta ný yo ruz. Üs tad müs tes na in san dýr. Biz, o nu tâ Rus ya da i ken tak dir e di yor duk. Bak bu ca mi mi zi, e vi mi zi Üs ta dýn dos tu o lan ku man dan bi ze he di ye et ti de di. (Çok gü zel de Türk çe ko nu þu yor lar dý.) Biz bu ki tap la rý neþ re de riz de di ler. Ab dül va hab ýn ke ri me si o ra da ki Türk ço cuk la rý na, Türk çe der si ve ri yor, mu al li me lik ya pý yor du. E ser le ri ken di le ri ne ver dim. Çok mem nun ol du lar. Üs ta da se lâm la rý mý zý söy le yin, biz le re du â et sin de di ler. 1 Bu de ðer li ha tý ra dan çý ka ra ca ðý mýz ilk tes bi ti miz, Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da ný nýn Tok yo da 1938 de hiz me te gi ren ca mi i le ya kýn dan il gi len miþ ol du ðu ger çe ði dir. Rus ya dan Ja pon dev le ti nin yar dý mý i le göç e den Müs lü man la ra dev let ta ra fýn dan her tür lü ko lay lýk gös te ril miþ. Ken di yap týk la rý di ni e ði tim le rin de ra hat ça ha re ket et miþ ler dir. Ay ný za man da Tok yo Ca mi i nin de ya pýl ma sýn da Ja pon hü kü me ti i le i þa dam la rý nýn bü yük yar dým la rý göz len miþ tir. Bu tes bit ler den ha re ket le o dö ne min Ja pon baþ ko mu ta ný nýn ya ni Ge nel Kur may Baþ ka ný nýn Prens Kan in Ko to hi to ol du ðu nu bi li yo ruz. Pe ki bu baþ ko mu ta nýn Be di üz za man i le Ýs tan bul da gö rüþ tü ðü ne da ir e li miz de ke sin bir bel ge var mý? di ye so ru la cak o lur sa sa de ce Ri sâ le-i Nur da ge çen Ja pon Baþ ku man da ný ta ným la ma la rý ný gös te re bi li riz. Bi zi bu is me gö tü ren en güç lü de lil i se ha tý ra lar da ge çen Be di üz za man ýn Ýs tan bul da gö rüþ me si dir. Bediüzzaman ýn Japon Baþkumandanýna talebesi Bayram Yüksel ile gönderdiði risâlelerden Tiryak ýn dýþ ve iç kapak resimleri. Bu ko nu da yap tý ðý mýz ar þiv a raþ týr ma la rýn da Os man lý dev le ti i le Ja pon Ým pa ra tor lu ðu a ra sýn da ge li þen res mî te mas lar da da mül kî ve as ke rî yet ki li le rin de ði þik za man lar da Ýs tan bul a yap týk la rý zi ya ret ler dik kat çek mek te dir. Ja pon Baþ ko mu tan lý ðý se vi ye si ne çý kan zi ya ret çi ler a ra sýn da tek bir i sim gö rül mek te dir. Ýþ te Be di üz za man ýn Ýs tan bul da bu lun du ðu dö nem ler de ya pý lan bu res mî zi ya ret le rin en gö ze çar pa ný i se Prens Kan in Ko to hi to nun 27 Ni san 1909 ta ri hin de 31 Mart ha di se si nin he men a ka bin de yap mýþ ol du ðu zi ya ret tir. O gün te va fuk e se ri o la rak ay ný za man da Sul tan V. Meh met Re þat tah ta çýk mýþ týr. Ko to hi to nun dý þýn da Ja pon Baþ ku man dan lý ðý na yük se len ve res mî me ra sim le kar þý la nan baþ ka bir is me rast la ya ma dýk. Bü yük ih ti mal le Be di üz za man Ýs tanbul da 1931 yý lýn da Ja pon Ým pa ra tor lu ðu Ge nel Kur may Baþ kan lý ðý na ge ti ri len Prens Kan in Ko to hi to i le Japon Prens Kan in Kotohito Yaptýðýmýz arþiv araþtýrmalarýnda Osmanlý devleti ile Japon Ýmparatorluðu arasýnda geliþen resmî temaslarda da mülkî ve askerî yetkililerin deðiþik zamanlarda Ýstanbul a yaptýklarý ziyaretler dikkat çekmektedir. Japon Baþkomutanlýðý seviyesine çýkan ziyaretçiler arasýnda tek bir isim görülmektedir. Ýþte Bediüzzaman ýn Ýstanbul da bulunduðu dönemlerde yapýlan bu resmî ziyaretlerin en göze çarpaný ise Prens Kan in Kotohito nun 27 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart Hadisesi nin hemen akabinde yapmýþ olduðu ziyarettir. gö rüþ müþ tür. Bu zât Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e se rin de bah set ti ði mü te har rî-i ha ki kat bir Ja pon o la rak dü þü nü le bi lir. Za ten meþ rû ti yet ten ön ce de Ja pon dev le ti ta ra fýn dan res mî bir þe kil de Os man lý dev le tin den Ýs lâ mi ye te da ir bir çok so ru lar so rul muþ tu. A dý ge çen Ko to hi to da Os man lý dev le ti ne ilk zi ya re ti ni, çýk tý ðý al tý ay lýk Av ru pa se ya ha ti dolayýsýyla 1900 yý lý nýn Ma yýs a yýn da ger çek leþ tir miþ o lup dev let me ra si miy le a ðýr lan mýþ týr. BE DÝ ÜZ ZA MAN'IN GÖN DER DÝ ÐÝ RÝ SÂ LE LER Be di üz za man ýn Ýs tan bul dan dos tu o lan ve mu ha be re et ti ði Ja pon Baþ ku man da ný na gön de ri len al tý a det ri sâ le, Baþ ko mu ta nýn ve fa tý do la yý sý i le Tok yo Ca mii kü tüp ha ne si ne bý ra ký lýr. An cak Ja pon ya dan gö rüþ tü ðü müz Em re kar de þi mi zin i fa de si ne gö re o ri sâ le ler de ði þik ki þi ler ce o ra dan a lýn mýþ o lup el le rin de sa de ce mu ha fa za ve ha tý ra ni ye tiy le Tir yak Ri sâ le si mev cut bu lun mak ta dýr. Be di üz za man ýn ken di siy le gö rüþ tü ðü ve mu ha be re et ti ði Ja pon Baþ ku man da ný na a it ya zýþ ma ve ya mek tup la rý a çý ða çýk say dý, kim bi lir han gi ger çek ler le ta nýþ ma fýr sa tý ný el de et miþ o lur duk. Bu ko nu da a raþ týr ma cý la ra bü yük iþ ler düþ mek te dir. Ö zel lik le Ja pon ca ya vâ kýf ve Ja pon Dev let ar þiv le rin de ça lý þa bi le cek eh li him met in san la rý göz lü yo ruz. JA PON PRENS KAN IN KO TO HI TO Prens Ko to hi to 10 Ka sým 1865 te Kyo to da Prens Fus hi mi Ku ni ye nin 16. oð lu o la rak doð du. Prens Ko to hi to ön ce lik le 3 ya þýn day ken mon ze ki ta pý na ðýn da ki Sam bo ya Bu dist bir ke þiþ ol ma sý i çin gön de ril di fa kat 1872 de tah ta geç mek i çin se çil di. Prens Kan in 1877 de Ým pa ra tor luk Ja pon As ke ri A ka de mi si ne gir di ve 1881 de me zun ol du. Im pa ra tor Me i ji o nu as ke ri tak tik ler ve tek no lo ji ça lýþ ma sý i çin as ke rî a te þe o la rak 1882 de Fran sa ya gön der di te sü va ri lik te uz man la þa rak Or du Per so ne li ko le ji nden me zun ol du den 1899 a ka dar 1. Sü va ri A la yý ný ku man da et ti. Prens Kan in hem Bi rin ci Çin-Ja pon Sa va þý nda ( ) hem de Rus-Ja pon sa va þý nda ( ) ký dem li ol du de 2. Sü va ri Tu ga yý na a tan dý te kor ge ne ral li ðe yük sel di ve 1906 da 1. I JA Bö lü mü nün ku man da ný ol du ve 1911 de Ým pa ra tor luk Ko ru ma Bö lü mü ne ku man dan ol du de or ge ne ral lik rüt be si ne ter fi et ti ril di ve En Yük sek Sa vaþ En cü me ni ol du. Da ha son ra 1919 da Ým pa ra tor luk Ja pon Or du su nda en genç ma re þal li ðe ter fi et ti ril di de Prens Kan in Hü küm dar Prens Hi ro hi to ya Fran sa ya o lan se ye ha tin de eþ lik et ti. 1 A ra lýk 1931 de Ge ne ral Ka na ya Han zo nun ye ri ne ge çe rek, Im pa ra tor luk Ja pon As ke rî Ge nel Kur may Baþ ka ný ol du. (...) Prens Kan in Ge nel Per so nel Þe fi o la rak 3 E kim 1940 ta e mek li ol du ve ye ri ne Su gi ya ma Ha ji me geç ti. Prens 21 Ma yýs 1945 yý lýn da ve fat et ti. 3 KAY NAK LAR 1- Son Þa hit ler Nec med din Þa hi ner-(ye ni As ya Ya yýn la rý-1980 Sh ). 2- mtad.hu ma nity.an ka ra.e du.tr/i- 1.../07-CTAD-I-1-MDun dar.pdf 3- en.wi ki pe di a.org/wi ki/prin ce-kan in- Ko to hi to SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 R. Evvel 1432 Ru mî: 29 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM YILI BAÞLIYOR Pazartesi ders zili yeniden çalacak TAH LÝL Siyaset tuzaðý ve ihvan ÝLKÖÐRETÝM ve or ta öð re tim o kul - la rýn da, e ði tim-öð re tim yý lý nýn i kin ci ya rý sý 14 Þu bat Pa zar - te si gü nü baþ la ya cak. Ýlk ve or ta öð - re tim o kul la rýn da ki yak la þýk 16 mil - yon öð ren ci i le 600 bi ne ya kýn öð - ret men, 2 haf ta lýk ya rý yýl ta ti li nin ar dýn dan ders ba þý ya pa cak. E ði timöð re tim yý lý 17 Ha zi ran Cu ma gü - nü ta mam la na cak. Ý kin ci dö nem, il köð re tim i kin ci ka de me öð ren ci le - ri i le li se son sý nýf öð ren ci le ri i çin sý - nav he ye ca nýy la ge çe cek. Ýl köð re - tim i kin ci ka de me öð ren ci le ri Se vi - ye Be lir le me Sý nav la rý na (SBS) ka tý - la cak. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn sý - nav tak vi mi ne gö re, SBS, il köð re - tim 7. sý nýf öð ren ci le ri i çin 5 Ha zi - ran 2011 de, il köð re tim 8. sý nýf öð - ren ci le ri i çin i se 4 Ha zi ran 2011 de ÝSTANBUL DA 10 OTOMOBÝL DAHA KUNDAKLANDI Neronlar yine iþbaþýnda ÝSTANBUL DA 10 o to mo bil, kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce kun dak - lan dý. Mal te pe Gül su yu Ma hal le si E ba bil So ka ðý nda park ha lin de bu - lu nan 7 o to mo bil, kim li ði be lir siz ki - þi ya da ki þi ler ce a te þe ve ril di. Va - tan daþ la rýn ih ba rý ü ze ri ne o lay ye ri - ne ge len it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan sön dü rü len o to mo bil ler de mad dî ha sar mey da na gel di. Bu a ra da, Kü - çük çek me ce Cum hu ri yet Ma hal le si Kak tüs So kak ta park ha lin de bu lu - nan bir mi ni büs i le o to mo bil, Bað cý - lar Ya vuz Se lim Ma hal le si 5/11 So - kak ta i se bir o to mo bil kim li ði be lir - siz ki þi ya da ki þi ler ce kun dak lan dý. GAZETECÝ-ya zar Ah met Ka bak lý, ö - lü mü nün 10. yý lýn da, Türk E de bi ya tý Vak fýn ca (TE DEV) dü zen le nen Al - pe ren e Ve fa top lan tý sýn da a nýl dý. Vak fýn Meh met  kif Er soy Top - lan tý Sa lo nu nda ki soh be tin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan TE DEV Baþ - ka ný Ser vet Ka bak lý, va kýf bi na sýn - da ki res to ras yo nun ar dýn dan yap - týk la rý ilk top lan tý da Ah met Ka - bak lý yý an mak tan bü yük gu rur ve mut lu luk duy du ðu nu söy le di. TE DEV in Ah met Ka bak lý nýn is - te di ði gö rü nü me ka vuþ tu rul du ðu nu be lir ten Ka bak lý, bi na res to ras yo nu - nun bir an ön ce ta mam lan ma sý i çin e mek har ca yan herkese te þek kür et - ti. Top lan tý nýn mo de ra tö rü Doç. Dr. E rol Ül gen de Ah met Ka bak lý yý or - ta o kul öð ren ci siy ken ga ze te ya zý la - rýn dan ta ný dý ðý ný söy le di. Ka bak lý yla Ýs tan bul Ü ni ver si te si - ya pý la cak. Ýl köð re tim 5., 6. ve 7. sý nýf öð ren ci le ri i le li se 9., 10. ve 11. sý nýf - lar da o ku yan öð ren ci le rin ka týl dý ðý Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYBS) 30 Ni san 2011 de ger çek - leþ ti ri le cek. Ýl köð re tim 8. sý nýf öð - ren ci le ri i çin PYBS i se 4 Ha zi ran da dü zen le ne cek. Li se son sý nýf öð - ren ci le ri nin ka tý la ca ðý ü ni ver si te - ye gi riþ sý nav la rý nýn ilk a þa ma sý Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) 27 Mart 2011 Pa zar gü nü ya pý la cak. Ü ni ver si te ye gi riþ te i - kin ci a þa ma o lan Li sans Yer leþ tir - me Sý nav la rý nýn (LYS) baþ vu ru ta ri hi Ni san 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. LYS, Ha zi ran ve Ha zi ran 2011 ta - rih le rin de beþ o tu rum da ger çek leþ - ti ri le cek. An ka ra / a a O lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri ta - ra fýn dan sön dü rü len a raç lar da mad dî ha sar mey da na ge lir ken, po - li sin baþ lat tý ðý so ruþ tur ma sü rü yor. Ö te yan dan A da na da da park ha - lin de ki 2 o to mo bil kun dak lan dý. A - lý nan bil gi ye gö re, Kü çük di ki li bel - de si Çý nar lý Ma hal le si 30. So kak ta, kim lik le ri he nüz be lir le ne me yen 2 ki þi, ü zer le ri ne ben zin dök tük le ri park ha lin de ki 2 o to mo bi li a te þe ver di. Ma hal le sa kin le ri ta ra fýn dan sön dü rü len a raç lar da mad dî ha sar mey da na gel di. Po lis, ka çan zan lý la rý ya ka la mak i çin o pe ras yon baþ lat tý. Ýs tan bul - A da na / a a ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA Kabaklý rahmetle anýldý ne öð ren ci o la rak gel di ðin de ta nýþ - týk la rý ný be lir ten Ül gen, a ra la rýn da ki ba ðýn yap týk la rý yol cu luk lar ve Çar - þam ba soh bet le riy le pe kiþ ti ði ni kay - det ti. Ül gen, Tür ki ye de ki ü ni ver si - te ler de o ku yan bir kaç ki þi nin Ah - met Ka bak lý yla il gi li yük sek li sans ve dok to ra te zi ha zýr la dý ðý ný öð ren dik - le ri ni be lir te rek, bu ki þi le rin he nüz ken di siy le i le ti þim kur ma ma la rýn - dan duy du ðu þaþ kýn lý ðý di le ge tir di. Top lan tý da ko nu þan ya zar Ý sa Ko ca - kap lan da soh be ti din le me ye ge len genç le rin sa yý sýn da ki ar tý þa dik ka ti çe ke rek, Ka bak lý nýn me za rýn da ra - hat u yu du ðu nu dü þün dü ðü nü söy - le di. Türk E de bi ya tý Der gi si Ya zý Ýþ - le ri Mü dü rü Bel kýs Ýb ra him hak ký - oð lu, ya zar Ay la A ða be güm ve Ah - met Ka bak lý nýn ye ðe ni Ser hat Ka - bak lý, Ah met Ka bak lý yla il gi li ha tý ra - la rý ný an lat tý. Ýstanbul / aa ÇORUM DA 4 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Yoksula daðýtýlan kömür pazara düþtü ÇORUM UN Or ta köy il çe sin de, A - mas ya Va li li ðin ce yok sul la ra ve ri len kö mür le ri sat týk la rý i le ri sü rü len 4 ki - þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö - re, jan dar ma e kip le ri, Or ta köy il çe si - ne bað lý Aþ da ðul bel de sin de, tor ba - la rýn ü ze rin de pa ra i le sa týl maz ya - zý sý bu lu nan kö mür sa tan ki þi le rin ol du ðu ih ba rý ný al dý. Bel de ye gi den jan dar ma e kip le ri, B.K. (26), S.K. (30), S.D. (31) ve M.K yý (21) 05 AV 048 plâ ka lý trak tör le kö mür sa tar ken ya ka la dý. Ya pý lan in ce le me de kö - mür le rin A mas ya Va li li ði Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý (SYDV) ta ra fýn dan ih ti yaç sa hip le ri - ne üc ret siz da ðý tý lan kö mür ler ol du - ðu tes bit e dil di. Zan lý la rý gö zal tý na a - lan jan dar ma, trak tör ve 4 ton kö - mü re de el koy du. Ço rum / a a Millî Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, yoksul öðrencilere yapýlan yardýmlarýn reklâm yapýlmadan gerçekleþtirilmesini istedi. MEB den yar dým u ya rý sý MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KA NI NÝ MET ÇU BUK ÇU, ÖÐ REN CÝ LE RE YAR DIM YA PI LIR - KEN ON LA RIN KÝ ÞÝ LÝK VE PSÝ KO LO JÝK GE LÝ ÞÝM LE RÝ NÝ O LUM SUZ YÖN DE ET KÝ LE YE CEK DAV RA NIÞ LAR DAN KA ÇI NIL MA SI U YA RI SIN DA BU LUN DU. MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, öð ren ci le re ya pý la cak yar dým la rýn rek - lâm ya pýl ma dan ger çek leþ ti ril me si u ya - rý sýn da bu lun du. Ba kan Çu buk çu, Öð - ren ci le re Ya pý la cak Yar dým lar ko nu lu ya yým la dý ðý ge nel ge de, O kul A i le Bir li ði Yö net me li ði nde bir li ðin ge lir le ri nin o - ku lun büt çe di sip li ni çer çe ve sin de, e ði - tim-öð re tim gi der le ri i le mad dî im kân - lar dan yok sun öð ren ci le rin zo run lu ih - ti yaç la rý i çin har can ma sý nýn e sas ol du - ðu nu ha týr lat tý. Çu buk çu, Ýl köð re tim ve Or ta öð re tim Ku rum la rý Sos yal Et kin - lik le ri Yö net me li ðin de i se Ýh ti yaç sa hi - bi in san la ra yar dým cý ol mak hük mü - nün yer al dý ðý ný be lirt ti. Çu buk çu, þun - la rý kay det ti: Ba kan lý ðý mý za bað lý o kul - la rý mýz da öð re nim gör mek te o lan yar - dý ma muh taç öð ren ci le ri mi zin ih ti yaç - la rý nýn kar þý lan ma sý na des tek ol mak a - ma cýy la ge rek o kul a i le bir li ði ge lir le rin - den, ge rek ha yýr se ver ki þi, ku rum ve ku ru luþ lar dan sað la nan ge lir le rin öð - ren ci le re u laþ tý rýl ma sýn da u yul ma sý ge - re ken pren sip le ri ha týr lat tý. Çu buk çu, ge nel ge de, þu nok ta ra la ra dik kat çek ti: Öð ren ci le rin ki þi lik ve psi ko lo jik ge li þim le ri ni o lum suz yön de et ki le ye cek dav ra nýþ lar dan ka çý nýl ma sý, Yar dým la rýn ba sýn-ya yýn hu zu run da top lu tö ren þek lin de ya pýl ma ma sý, Öð ren ci le re ken di sý nýf ve o kul ar - ka daþ la rý a ra sýn da yar dým e di li yor iz le ni mi ve ril me me si, Yar dým la rýn e tik de ðer le ri mi ze uy gun o la rak rek - lam ya pýl ma dan ger çek leþ ti ril me si, öð ren ci le ri mi zin ruh sal yön den sað - lýk lý ve ki þi lik li o la rak ye tiþ me le ri a - çý sýn dan bü yük ö nem arz et mek te - dir. Uy gu la ma nýn be lir ti len hu sus lar çer çe ve sin de ger çek leþ ti ril me si ö nem - le ri ca e de rim. An ka ra / a a K ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Mý sýr da ki o lay lar pat lak ver dik ten son ra göz le rin çev ril di ði ad res ler den bi ri o lan Ýh van-ý Müs li mîn çý kýþ lý me saj la rýn ka - rý þýk bir ni te lik arz et me si, ce ma at i çin de ký zýþ tý - ðý söy le nen tar týþ ma nýn bir te za hü rü ol ma lý. Tar týþ ma nýn ö zü nü Si ya sî par ti gi bi dav ran - ma ya de vam mý e de ce ðiz, yok sa sos yal ek sen li din hiz met le ri ne o dak la nan bir ce ma at o la rak kal ma yý mý ter cih e de ce ðiz? su a li o luþ tu ru yor. Mü ba rek e tep ki ey lem le ri nin sür dü ðü gün - ler de ce ma a tin ö ne çýk ma yýp ge ri plan da kal ma - sý, i kin ci þýk kýn a ðýr bas tý ðý ný dü þün dü rü yor du. Bu na kar þý lýk, ce ma a tin in ter net si te sin de, bi - zim Ha lil Ýb ra him Can a Müs lü man Kar deþ ler ik ti da ra ge li yor di ye yaz dý ran sin yal le rin ve ril - me si de tam ak si yön de bir tav ra i þa ret e di yor. O sin yal ler san ki Mü ba rek dev ril miþ, o lay lar ya týþ mýþ ve Ýh van-ý Müs li mîn tek ba þý na ik ti da rý e le al mýþ ça sý na id di a lý a çýk la ma lar la ve ril miþ ti. Mý sýr ýn u lus la ra ra sý ant laþ ma la rý na say gý du - ya ca ðýz. ABD nin o lay la ra yak la þý mý ge le cek hü - kü me tin bu ül ke i le i liþ ki le ri ni be lir le ye cek gi bi. Ay ný a çýk la ma lar da dik ta tör dev ri le ne ka dar hü kü met le gö rü þül me yip, dik ta tör ül ke yi terk e - din ce ye ka dar or duy la da mu ha tap o lun ma ya - ca ðý þek lin de yi ne id di a lý mad de ler de mev cut tu. A ma bu dek la ras yon dan sa de ce bir kaç gün son ra Ýh van tem sil ci si, Mü ba rek in a da mý Sü - ley man ýn da ve ti ne i ca bet e dip ma sa ya o tur du. Mu ha le fe tin di ðer tem sil ci le riy le be ra ber. Ve ma sa dan kalk týk la rýn da, ik ti dar dan o la ða - nüs tü hal uy gu la ma sý na son ve ril me si, ye ni bir a na ya sa i çin ko mis yon ku rul ma sý, in ter net ve sos yal i le ti þim að la rý ü ze rin de ki ya sak la rýn kal - dý rýl ma sý ve gö zal týn da ki le rin ser best bý ra kýl ma - sý gi bi bir kaç mad de den o lu þan ta lep le ri nin kar - þý la na ca ðý sö zünü a la rak top lan tý dan ay rýl dý lar. Ö nü müz de ki sü reç te bu söz ler tu tu lur mu? Tu tul ma dý ðý tak dir de mu ha le fet na sýl dav ra nýr? Bun la rýn ce vap la rý ný kes tir mek þu an da zor. Ü ze rin de ki ey lem bas ký sýn dan ve bu na bað lý o la rak ar tan dýþ taz yik ler den kur tu lup ra hat bir ne fes a lan ve baþ kan lýk se çi mi nin ya pý la ca ðý Ey - lül a yý na ka dar za man ka za nan Mü ba rek in, bu sü re yi ken di le hin de kul lan mak i çin ne ya pa ca - ðý ný ön gö re bil mek de þu e tap ta müm kün de ðil. A ma or ta ya çý kan ye ni i þa ret le rin göz lem ci le - re yap týr dý ðý ilk yo rum lar, mu ha le fe tin tu za ða dü þü rül dü ðü yö nün de. Ýk ti da rýn da ve ti ne i ca bet e dip ilk gö rüþ me ye ka tý lan mu ha le fe tin bun dan son ra Ta lep le ri mi zin ge re ði ye ri ne ge ti ril me di - ði sü re ce bir da ha ma sa ya o tur ma yýz þek lin de çý kýþ lar yap ma sý nýn ar týk an la mý kal ma mýþ gi bi. Ger çi son ge liþ me ler den son ra, þim di ye ka dar Mü ba rek in tem sil et ti ði ya pý ve sis tem i çin de es ki ye dö nüþ ar týk im kân sýz. Öy le ve ya böy le sur da ge dik ler a çýl dý ve sis tem mu ha le fe tin de en a zýn dan bir kýs mý na yer a ça rak þe kil le ne cek. Bü tün bun lar o lup bi ter ken, Ýh van-ý Müs li - mîn in, ta Kral Fa ruk dö ne min den baþ la ya rak, geç miþ ten bu gü ne ya þa dý ðý ve son o lay lar da ye - ni ör nek ler de ek le di ði tec rü be bi ri ki mi ni dik ka - te a la rak, ko nu mu nu, du ru þu nu, çiz gi si ni, is ti - ka me ti ni dik kat le göz den ge çir me si ge re ki yor. Bu nok ta da, hep i fa de e de gel di ði miz gi bi, en ö nem li hu sus, Ýh van ýn bu sü reç te bir si ya sî ak - tör o la rak rol üst len me tav rýn dan u zak du rup, as lî hiz met ve iþ ti gal a lan la rý na yo ðun laþ ma sý. Sa id Nur sî nin ýs rar la vur gu la dý ðý gi bi, nur ve to puz bir a ra da ol maz. Nur la di ne hiz met et - mek is te ye nin, si ya set to pu zu nu bý rak ma sý þart. Ý lâ ve ten, te mel pa ra met re le ri ya ban cý mah fil - ler ta ra fýn dan be lir le nen gü nü müz si ya se ti nin, he le þu an da Mý sýr da ol du ðu gi bi her a dý mý tu - zak lar la do lu çok kay gan bir ze min ha li ne gel - me si, Ýh van i çin çok da ha risk li bir du rum or ta - ya çý ka rý yor. Ve þart la rýn ka çý nýl maz kýl dý ðý gel - git ler ve çe liþ ki ler, ön ce lik le Ýh van ý yýp ra tý yor. Ýh van i çin de çý kýþ Be di üz za man mo de lin de: Dev le ti yö net me ye ve ik ti da ra ta lip ol ma yýp, si ya set kar þý sýn da me sa fe li bir du ru þa ko num la - na rak, de mok ra si ve hür ri ye tin de alt ya pý sý ný o - luþ tu ra cak ma ne vî hiz met ler de yo ðun laþ mak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 4 HA BER FARK Hak sýz hukuk, halk sýz demokrasi FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ulus la ra ra sý Tek no lo jik E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý nýn (U TE SAV) dü zen le di ði Ha liç Bu luþ ma la rý nýn 12 nci si Tür ki ye de Hu kuk Dü ze ni baþ lý ðýy la MÜ SÝ AD ýn Ýs tan bul Süt lü ce de ki mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. Top lan tý nýn ko nuþ ma cý sý Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan dý. Hu kuk ve in san i liþ ki le ri ü ze ri ne yaz dý ðý ya zý lar la ta ný nan a na ya sa uz ma ný Mus ta fa Er do ðan, hem uy gu la ma dan, hem de ta rih ten ör nek ler ve re rek, a na ya sa ve ka nun la rýn de ðiþ me sin den da ha ön ce, zih ni yet le rin de ðiþ me si ge rek ti ði ni ha týr lat tý. Çok sa yý da ga ze te ci, hu kuk çu ve i þ a da mý nýn da so ru, yo rum ve de ðer len dir me le riy le kat ký yap tý ðý top lan tý Tür ki ye nin hu kuk ve a da let sa ha sýn da yap ma sý ge re ken çok i þi ol du ðu nu or ta ya koy du. Ta biî ki sa de ce hu kuk sis te min de prob lem ler ya þa mý yo ruz. E ði tim den e ko no mi ye ka dar baþ ka pek çok ko nu da da aþ ma mýz ge re ken sý kýn tý lar var. A ma yar gý da ya þa nan ba zý ha di se ler, ilk ol ma sý ba ký mýn dan in san la rý þa þýr tý yor. Hiç kim se nin ih ti mal ver me di ði ka rar la ra im za a tý lý yor ve bu ka rar la ra im za a tan lar bi le gö nül hu zu ruy la im za la rý na sa hip çý ka mý yor lar. Yük sek yar gý baþ kan la rýn dan ha kim ve a vu kat la ra ka dar her kes, a da let ve yar gý sis te min de ya þa nan lar dan þi kâ yet çi. Slo gan ha li ne ge len Vic dan i le cüz dan a ra sýn da kal dýk i ti ra fý ný da yi ne a da let da ðý tan lar di le ge tir me miþ miy di? Ge rek Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan ve ge rek se yo rum la rýy la top lan tý ya kat ký sað la yan di ðer ko nuþ ma cý lar, sa de ce ye ni a na ya sa yap mak la me se le le rin hal le di le me ye ce ði ne dik kat çek ti. El bet te bu tes bit, Ye ni a na ya sa ya ih ti yaç yok an la mý na gel me me li. Ye ni a na ya sa da ya pýl sýn, a ma sa de ce ye ni a na ya sa yap mak ça re de ðil. A sýl o lan, hu kuk e ði ti min den baþ la na rak bir zih ni yet de ði þi mi ve dö nü þü mü sað la mak týr tes bi ti dik kat çe ken bir tes bit ti. Hu kuk e ði ti mi nok ta sýn da, fa kül te de ya þa nan ba zý ha tý ra la rý ný pay la þan Prof. Dr. Er do ðan, Öð ren ci le re, Me cel le den bah se din ce þa þý rý yor lar. Çün kü e ði tim sis te mi miz, bel li bir dö ne mi top tan kö tü bel let miþ. Os man lý da i yi bir þe yin ya pýl mýþ o la bi le ce ði ni ka bul len mek is te mi yor lar. As ker ve si vil i liþ ki siy le il gi li bir þey söy le yin ce de he men i ti raz e di yor lar. Ma a le sef, hu kuk fa kül te le rin de ar zu e di len bir hu kuk e ði ti mi ve ri le mi yor an la mýn da gö rüþ ler be yan et ti. Ko nuþ ma sýn da Me cel le de ge çen ha kim ta ný mý ný da ha týr la tan [Me cel le ye gö re, yar gýç/hâ kim, ha kîm, fe hîm, müs ta kîm ve e mîn, me kîn, me tîn ol ma lý dýr. (Ha kîm, a kýl lý ve a da let li; an la yýþ sa hi bi, doð ru söz lü o lan, hi le kâr ol ma yan, ah lâ kî za a fý bu lun ma yan; hý ya net ten u zak, gü ve ni len, i ti mat e di len; þe ref sa hi bi ve a sa let li, et ki al týn da kal ma yan, cid dî ve sa býr lý o lan ki þi) de mek tir] Prof. Dr. Er do ðan, Bi ze böy le ha kim ler lâ zým. O za man bu gün ya þa nan sý kýn tý lar ya þan maz tes bi ti ni di le ge tir di. El bet te bu ta rif ve ta ný ma u yan hâ kim ye tiþ ti re bil mek ko lay de ðil, he le gü nü müz dün ya sýn da... Ka lý cý ve fay da lý o lan yol, zor ol mak la be ra ber bu yol dur. Ak si hal de ye ni a na ya sa ve ka nun lar yap tý ðý mýz hal de ar zu et ti ði miz a da let dü ze ni ne ka vu þa ma ya bi li riz. Tür ki ye de hu kuk dü ze ni nin tar tý þýl dý ðý top lan tý da bir de fa da ha an la þýl dý ki hak sýz hu kuk ve halk sýz de mok ra si ol maz. Ca sus luk id di a na me si ta mam lan dý n ÞAN TAJ ve as ke rî ca sus luk id di a la rý na i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da a ra la rýn da e mek li Al bay Ýb ra him Se zer in de ol du ðu 16 sý tu tuk lu 56 ki þiy le il gi li id di a na me ha zýr lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Fik ret Se çen so ruþ tur ma yý ta mam la dý. Sav cý Se çen, e mek li Al bay Ýb ra him Se zer in de a ra la rýn da ol du ðu 16 sý tu tuk lu 56 ki þiy le il gi li ha zýr la dý ðý id di a na me yi ön ce ki gün ak þam U YAP sis te mi ü ze rin den Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý Ve kil li ði ne sun du. 68 müþ te ki nin yer al dý ðý 250 say fa lýk id di a na me de, þüp he li le rin ha ber leþ me nin giz li li ði ni ih lâl, ki þi ler a ra sýn da ki ko nuþ ma la rýn din len me si ve kay da a lýn ma sý, ö zel ha ya týn giz li li ði ni ih lâl, ki þi sel ve ri le rin kay de dil me si, ve ri le ri hu ku ka ay ký rý o la rak ver me ve ya e le ge çir me, suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur ma, yö net me, ör gü te ü ye ol ma, ör gü te yar dým ve ya tak lýk et me, dev le tin gü ven li ði ne, iç ve dýþ ya rar la rý na i liþ kin bel ge le ri yok et me, dev le tin gü ven li ði ne i liþ kin bel ge le ri te min et me, si ya sal ve ya as ke rî ca sus luk suç la ma la rýy la ce za lan dý rýl ma sý ta lep e di li yor. Ýd di a na me de, e mek li Al bay Ýb ra him Se zer in ör güt li de ri ol du ðu be lir ti li yor. Ýs tan bul / a a YAÞ ze de ler: Ne o la cak bi zim ha li miz? YAR GI LAN MA hak kýn dan mah rum bý ra ký la rak Yük sek As ke rî Þû râ (YAÞ) ka rar la rýy la re sen e mek li ye sevk e di len su bay lar, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a Re fe ran dum da bi ze söz ver di niz. Re fe ran dum e vet oy la rýy la geç ti. Fa kat a ra dan za man geç me si ne rað men bi zim le il gi li hiç bir gi ri þim yok, ne o la cak ha li miz? di ye sor du. YAÞ ka rar la rýy la or du dan u zak laþ tý rý lan bir grup re sen e mek li su bay, Sa lý gü nü TBMM de ki AKP Grup Top lan tý sý nda Baþ ba kan Er do ðan ý din le di. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan sa lon dan çý kan Er do ðan, ken di si ni ko ri dor da bek le yen YAÞ ze de su bay lar la kar þý laþ tý. Er do ðan, ken di si ni bek le yen ler le gö rü þür ken, re sen e mek li su bay lar dan Bur han Gö ker in de þi kâ ye ti ni din le di. Gö ker, Sa yýn Baþ ba ka ným ben bir YAÞ ze de yim. Re fe ran dum da bi ze söz ver di niz. Re fe ran dum e vet oy la rýy la geç ti. Fa kat Hukuk uygulamasý adaletten saptý PROF. DR. MUSTAFA ERDOÐAN, DEVLET VE OTORÝTE MERKEZLÝ HUKUK ANLAYIÞININ, HUKUKU HER TÜRLÜ AHLÂKÎ KAYITTAN KURTARDIÐINI VE ADALETTEN BAÐLANTISINI UZAKLAÞTIRDIÐINI SÖYLEDÝ. A NA YA SA Hu kuk çu su Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan, dev let ve o to ri te mer kez li hu kuk an la yý þý nýn, bir yan dan hu ku ku dev le tin top lu ma ta hak kü mü nü ko lay laþ tý ran bir a ra ca dö nüþ tür dü ðü nü di ðer yan dan da hu ku ku her tür lü ah lâ kî ka yýt tan kur tar dý ðý ný ve a da let ten bað lan tý sý ný u zak laþ týr dý ðý ný söy le di. U lus la ra ra sý Tek no lo jik E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý nýn (U TE SAV) dü zen le di ði Ha liç Bu luþ ma la rý nýn 12 nci si Tür ki ye de Hu kuk Dü ze ni baþ lý ðýy la MÜ SÝ AD ýn Süt lü ce de ki mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. Top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan, Tür ki ye de ki hu kuk uy gu la ma sý nýn a da let ten ve hak ka ni yet ten sap tý ðý ný be lir te rek, bir ül ke de a da le ti, hak la rý, hu ku ku gö ze ten bir sis te min var lý ðý nýn o ül ke nin na sýl bir a na ya sal ve ya sal çer çe ve ye da yan dý ðýy la ya kýn dan il gi li ol du ðu nu i fa de et ti. Ba zen i de al ve ya i de a le ya kýn hu kuk sis te mi nin bi le uy gu la ma da çok çar pý týl dý ðý ný i fa de e den Er do ðan, bu tür uy gu la ma la rýn ya þan dý ðý ül ke le re ör nek o la rak Tür ki ye yi gös ter di. Tür ki ye nin hu kuk la, a da let le il gi li so run la rý nýn ba þýn da hu kuk dev le ti ve ya hu ku kun üs tün lü ðü an la yý þý nýn ye te rin ce kav ran ma ma sý ve uy gu la yý cý la rýn zih ni ne ye te rin ce nak þe dil me me si ol du ðu nu söy le yer Er do ðan, Hu kuk dev le ti nin bir yö nü de key fi li ði ön le me a ma cý güt me si - a ra dan za man geç me si ne rað men bi zim le il gi li hiç bir gi ri þim yok, ne o la cak ha li miz? di ye sor du. Er do ðan, Ko nu yu ta kip e di yo rum. Ar ka daþ la rý mýz ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Ýn þal lah en ký sa sü re de so nuç la na cak de di. Er do ðan a te þek kür e den re sen e mek li su bay Gö ker, da ha son ra AKP Grup Baþ kan ve ki li Be kir Boz dað la da gö rüþ tü. Mil let ve ki li Ah met Ý yi ma ya nýn da bu lun du ðu or tam da, Boz dað a YAÞ ze de le rin du ru mu nu sor du. A na ya sa de ði þik lik le ri hak kýn da yü rü tü len u yum ya sa la rý ha zýr lýk la rý ný ta kip e den e kip te yer a lan Be kir Boz dað da Ya sa ge çe cek i fa de le ri ni kul lan dý. Gö ker, i yi a ma ne za man? di ye ýs rar e din ce Boz dað, Za man i çin söz ve re mem. Ve rir sem ya lan cý o lu rum. A ma en ký sa za man da bu iþ bi te cek, ya sa nýz ge çe cek müj de si ni ver di. An ka ra / ci han UTESAV'ýn düzenlediði Haliç Buluþmalarý'nýn 12'ncisi ''Türkiye'de Hukuk Düzeni'' baþlýðýyla gerçekleþtirildi. Toplantýda Prof. Dr. Mustafa Erdoðan (ortada) konuþma yaptý. YAR GITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, Ya sa ma gö re vi ni yap tý. Þim di sý ra yar gý da. Ýn þal lah bu ka rar ül ke miz i çin i yi o lur. Yar gý ya gü ven da ha da ar tar. Yar gý o la rak biz gö re vi mi zi ya pa ca ðýz de di. Ger çe ker, Yar gý tay gi ri þin de yar gý da iþ yü kü nün ha fif le til me si i çin Yar gý tay ve Da nýþ tay da da i re sa yý sý ný ar tý ran ya sa ta sa rý sý nýn Mec lis ten geç me si ni de ðer len dir di. Ger çe ker, bu ko nu da pek çok kez gö rüþ le ri ni a çýk la dýk la rý ný söy le di. Ger çe ker, Da ha ön ce de gö rüþ le ri mi zi a çýk la dýk. Ha yýr lý ol sun ne di ye lim. A da let sa de ce bi zim i çin de ðil, top lum i çin de ö nem li. A da let ne ka dar ça buk iþ ler se top lu mum a da le te o lan gü ve ni o ka dar ar tar. Biz de bun dan son ra sý na ba ka ca ðýz di ye ko nuþ tu. Mec lis ten böy le bir ta sa rý nýn geç me si siz de düþ ký rýk lý ðý o luþ tur du mu þek lin de ki so ru ya dir. Ka mu o to ri te si kul la nan la rýn key fi güç kul la ný mý ný ve ya gü cü nü kö tü ye kul la ný mý ný ön le mek te mel so run la rýn dan bi ri si dir. Bu an lam da hu kuk dev le ti, dev le tin key fi lik le ri ne kar þý ki þi ler i çin gü ven ce teþ kil et mek te dir di ye ko nuþ tu. Tür ki ye de ki mah ke me le rin du ru mu na da de ði nen Prof. Dr. Er do ðan, þun la rý söy le di: Mah ke me le ri mi zin son yýl lar da dik ka ti çe ken za af la rýn dan bi ri si hu ku kun ge nel il ke le ri nin an la mý ný bu lan dý ran ve ya on la rý ma kul bir in sa nýn id ra ký ný zor la ya cak þe kil de yo rum la yan, hat ta ba zen on la rý yan lýþ o ku yan bir hu kuk uy gu la yý cý la rý züm re si ne ve o na pa ra lel bir hu kuk kül tü rü ne sa hip ol ma mýz dýr. Mah ke me le ri miz ö zel lik le si ya si fi kir öz gür lü ðü ko nu sun da o lum suz an lam da sý nýr ta ný mý yor. Tür ki ye de ki hu kuk uy gu la ma sýn da a da let ten sap ma du ru mu nun se bep le rin den bi ri si hu kuk kav ra mý nýn hak ke li me sin den fark lý an la þýl ma sý dýr, hu ku kun hak mer kez li ol ma sýn dan zi ya de dev let ve o to ri te mer ke zi o la rak an la þýl ma sý dýr. Bu an la yýþ, hu ku ku, dev le tin top lu ma ta hak kü mü nü ko lay laþ tý ran bir a ra ca dö nüþ tü rür ken di ðer yan dan da hu ku ku her tür lü ah lâ kî ka yýt tan kur ta rý yor ve a da let ten bað lan tý sý ný u zak laþ tý rý yor. Tür ki ye de ki res mi hu kuk kav ra mý, hu ku ku hak la rýn bir tü re vi o la rak de ðil bir hak bil dir me a ra cý o la rak gör mek te dir. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yar gý tay Baþ ka ný, Her ke sin is te di ði ol ma ya bi lir. Si ya set böy le is te di. (Ye ni ku ru la cak da i re ler i çin) Yar gý tay ü ye si o lun ma sý i çin bel li ni te lik ler a ra ný yor. Bu ni te lik le ri ta þý yan her kes ü ye o la bi lir. Bu ni te lik le ri Ha san Ger çe ker ta þý yan her kes o gö re ve la yýk týr kar þý lý ðý ný ver di. Ger çe ker, yar gý nýn çok so ru nu bu lun du ðu nu be lir te rek, Yar gý tay ýn iþ yü kü nü a zalt mak la so run lar çö zül mez. Yar gý ga ze te ler de e leþ ti ri li yor. Ar ka daþ la rý mýz fe da kar ca ça lý þý yor. Da va sa yý sý ço ðal mýþ mah ke me ve ha kim sa yý sý ye ter siz. Bu nu her yer de söy lü yo ruz. A dan Z ye yar gý re for mu ge rek ti ði ni, dev le tin CHP NÝN TEK LÝ FÝ KO MÝS YON DA CHP Mil let ve ki li Ra sim Ça kýr ve 14 ar ka da þý nýn ha zýr la dý ðý, 12 Ey lül ve YAÞ mað dur la rý nýn du rum la rý nýn dü zel til me si ne da ir tek lif i se Plan ve Büt çe i le Mil lî Sa vun ma ko mis yon la rýn - da bek li yor. CHP ka na dý nýn ha zýr la dý ðý tek lif, as ke rî öð ren ci le rin mað du ri yet le ri nin gi de ril - me si ni ön gö rü yor. BDP a dý na a çýk la ma ya pan Mil let ve ki li A kýn Bir dal da bu ko nu da ha zýr la - na cak tek lif le re des tek ve re cek le ri ni ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na a çýk la mýþ tý. 12 Ey lül mað dur la rý hak kýn da ce za ev le rin de kal dýk la rý sü re nin e mek li li ðe sa yýl ma sý na i liþ kin tek li fi TBMM de ka bul gö ren MHP nin de böy le bir tek li fe i ti raz et me ye ce ði de ðer len di ri li yor. RES MÝ YE TE KA VU ÞAN ÇA LIÞ MA YOK A ÐIR LIK LI o la rak as ke ri ye den u zak laþ tý rý lan lar ta ra fýn dan ku ru lan A da le ti Sa vu nan lar Der ne - ði nin kat ký la rý i le ha zýr la nan tas lak i se AKP Mil let ve ki li Cev det Er döl ta ra fýn dan gün de me ge - ti ril di. Söz ko nu su tas lak, Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan yü rü tü len u yum ya sa la rý hak - kýn da ki tas lak ça lýþ ma la rý kap sa mýn da de ðer len di ri li yor, an cak bu ko nu da res mi ye te ka vu þan bir ça lýþ ma þim di lik bu lun mu yor. A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül ve AKP Grup Baþ kan ve ki li Be kir Boz dað, söz ko nu su tas la ðýn Þu bat a yýn da TBMM ye gön de ri le ce ði ne da ir a çýk la ma lar yap mýþ tý. Hü kü met ka na dý nýn ha zýr lýk la rý a ra sýn da as ke ri öð - ren ci lik ten a tý lan la rýn du rum la rý na da ir bir dü zen le me nin i se bu lun ma dý ðý bil di ri li yor. KU RA LAY: DE MOK RA SÝ MÝZ KI RIL GAN U TE SAV Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay da Tür ki ye de ki hu kuk sis te min de son dö nem de bü yük trav ma lar ya þan dý - ðý ný ve Yar gý ta yýn a de ta tý kan ma nok ta sý na gel di ði ni söy le di. Son za - man lar da te rö rist le rin, ka til le rin ser - best bý ra kýl dý ðý ný i fa de e den Ku ra lay, bu du ru mun top lum vic da nýn da de - rin ya ra aç tý ðý ný be lirt ti. Ku ra lay, De - mok ra si miz pek çok ký rýl gan lý ðý ba - rýn dýr mak ta dýr. Top lum sal uz laþ ma yý sað la ya cak me ka niz ma lar ye ter siz - dir. Bu yüz den a cil bir yar gý re for mu - na, si vil ye ni a na ya sa ya ih ti yaç du - yul mak ta dýr se çim le ri ye ni a na - ya sa yý so mut laþ tý rý la cak mec li sin o - luþ tu ru la ca ðý bir se çim o la ca ðý i çin si - vil top lum ku ru luþ la rý, med ya ve top - lum sal ke sim ler bu sü reç te bü yük so rum lu luk duy gu suy la top lum sal ka tý lý mý sað la ya rak kon sen süs le ye ni bir a na ya sa nýn o luþ ma sý na cid di kat - ký sað la ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Mec lis gö re vi ni yap tý, sý ra yar gý da zir ve sin den a þa ðý ya ka dar her yer de söy lü yo ruz. Top lu mum yar gý ya gü ve ni ni sars ma mak ge re ki yor. Bun dan, en çok top lum ve dev le tin ken di si za rar gö rür. So run lar ne ka dar a za lýr sa biz de o ka dar mut lu o lu ruz. a çýk la ma sý ný yap tý. Ger çe ker, ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý nýn ar dýn dan, Yar gý tay a 137 ye ni ü ye nin ge le ce ði ni ha týr la ta rak, þun la rý söy le di: Bu ar ka daþ la rý mýz da bel li ni te lik le ri ta þý yan ve gö re vi ni lâ yý kýy la ya pa cak ar ka daþ la rý mýz o la cak týr. On lar da a da let i çin ça lý þa cak lar dýr. Böl ge ad li ye mah ke me le ri nin ku rul ma sý ný is te miþ tik. An cak ya sa ma ta ra fýn dan da i re ler ku rul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ya sa ma gö re vi ni yap tý. Þim di sý ra yar gý da. Ýn þal lah bu ka rar ül ke miz i çin i yi o lur. Yar gý ya gü ven da ha da ar tar. Yar gý o la rak biz gö re vi mi zi ya pa ca ðýz. An ka ra / ci han Ýç ti ha da gö re ka rar ve ri le cek na DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Zon gul dak Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum hak kýn da so ruþ tur ma a çýl ma sý i çin is te di ði i zin ta le bi ne bu gü ne ka dar gel miþ dos ya lar han gi pro se dü re ta bi tu tul duy sa o pro se dü re gö re ce vap ve ri le ce ði ni söy le di. Ba kan Er gin, ba kan lý ða ge li þin de bir ga ze te ci nin CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum un TSK ya yö ne lik kâ ðýt tan kap lan söz le ri ne yö ne lik gö rü þü nü sor ma sý ü ze ri ne, bu söz ler le il gi li çok de ðer len dir me ya pýl dý ðý ný, ken di si nin ay rý ca de ðer len dir me de bu lun ma ya ca ðý ný be lirt ti. Ba kan Er gin, So ruþ tur ma iz ni i çin dos ya si ze gel di. Ne za man ka rar ve re cek si niz? so ru su ü ze ri ne, þun la rý söy le di: He nüz A da let Ba kan lý ðý na u laþ mýþ dos ya yok, a ma gel me si ha lin de bu gü ne ka dar gel miþ dos ya lar han gi pro se dü re ta bi tu tul duy sa o da o pro se dü re ta bi tu tu la cak týr. A da let Ba kan lý ðý nýn uy gu la ma sý þu dur: Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si (A ÝHS) bi zim i çin öl çü dür ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin (A ÝHM) iç ti hat la rý bi zim i çin öl çü dür. Dos ya yý de ðer len di rir ken de bun lar göz ö nün de bu lun du ru la cak týr. Bu iç ti hat la ra gö re ka rar ve re ce ðiz. Þu an da dos ya yý gör me den, de lil le ri de ðer len dir me den, ha di se le ri bil me den ez be re bir þey söy le mek yan lýþ o lur. Dos ya ba kan lý ða u laþ sýn, pro se dür sað lam iþ le miþ mi, ek sik ev rak var mý di ye bir ba ka lým. Ön ce bun la ra bak mak ge rek. Da ha son ra bah set ti ði miz kri ter le re gö re A ÝHS ve A ÝHM iç ti hat la rý na gö re ka rar ve ri le cek. Bu gü ne ka dar A da let Ba kan lý ðý nýn bu tür ha di se ler de ki tav rý ve tar zý bel li dir. Uy gu la ma lar da ken di ne ör nek al dý ðý kri ter ler bel li dir. Ay ný kri ter ler bu dos ya i çin de ge çer li dir. An ka ra / a a Ba kan Ba ðýþ a yu mur ta ya be ra at ndev LET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ a yu mur ta at tý ðý ge rek çe siy le yar gý la nan öð ren ci Ni hal Ça rýk cý hak kýn da ki dâ vâ nýn ilk cel se sin de be ra at ka rar çýk tý. Ka mu gö rev li si ne gö re vin den ö tü rü ha ka ret su çun dan a çý lan da va nan ilk du ruþ ma sý, An ka ra 6. Sulh Ce za Mah ke me sin de gö rül dü. Sa vun ma sýn da E ge men Ba ðýþ ýn da a ra sýn da bu lun du ðu ka la ba lý ða doð ru yu mur ta at tý ðý ný ka bul e den, an cak Ba ðýþ ý he def al ma dý ðý ný ve yu mur ta nýn Ba ðýþ a i sa bet et me di ði ni sa vu nan Ça rýk cý, be ra a tý ný is te di. Ha kim, di ðer be yan la rý da din le me si nin ar dýn dan suç un sur la rý o luþ ma dý ðý ge rek çe siy le Ça rýk cý nýn be ra a tý na ka rar ve ril di ði ni a çýk la dý. Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, ö zel bir TV ka na lý na yap tý ðý a çýk la ma da, be ra at ka ra rý na ka týl sa da ka týl ma sa da bu na say gý duy du ðu nu, ö nem li o la nýn, genç le rin me sa jý al mýþ ol ma sý ol du ðu nu söy le di. Yu mur ta a tan gen ci, ö zür di ler se de ðil, ha ta sý ný an lar sa af fe de ce ði ni söy le di ði ni ha týr la tan Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Bu ra da ben ce ha ta an la þýl dý. Her ke sin pro tes to la rý ný AB stan dart la rýn da yap ma sý ge rek ti ði, þid de te bu laþ ma ma la rý ge rek ti ði me sa jý ve ril di. An ka ra / a a Po li se a ta ma dan e lin de pat la dý nað RI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de bir ki þi, po lis mer ke zi ne at ma ya ça lýþ tý ðý bom ba nýn e lin de pat la ma sý so nu cu ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün ak þam sa at le rin de U lu yol po lis mer ke zi nin bah çe si ne, el ya pý mý ol du ðu be lir le nen pat la yý cý yý a tan E. A, pat la ma ol ma ma sý ü ze ri ne e lin de ki i kin ci dü ze ne ði at ma ya ha zýr lan dý. Bu dü ze ne ðin e lin de pat la ma sý so nu cu ya ra la nan E. A, o lay ye rin den kaç ma ya ça lýþ tý. Ký sa sü ren ko va la ma ca so nu cu po lis mer ke zi ne 500 met re u zak lýk ta ya ra lý hal de ya ka la nan E.A, Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. O lay la il gi li böl ge de ge niþ gü ven lik tedbiri a lýn dý. Doðubayazýt / a a

4 Tür ki ye ga rip lik ler ül ke si Ý ki lâf la rýn dan bi ri de mok ra si o lan si ya set çi ler, söz - ko nu su e leþ tir mek ya hut e leþ ti ril mek o - lun ca de mok ra si yi fa lan bir ta ra fa bý ra kýp çok ga rip þey ler söy le ye bi li yor lar. Ha týr lar sý nýz son o la rak CHP li Sü heyl Ba tum TSK hak - kýn da hik me ti ken din den men kul lâf lar et - miþ, par ti si nin ge nel baþ ka ný da TSK yý an - cak ben e leþ ti ri rim gi bi bir cüm le sarf e de - rek, e leþ ti ri te ke li ni or ta ya koy muþ tu Ke mal Ký lýç da roð lu ay nen þun la rý söy le di: Her ku rum e leþ ti ri le bi lir, or du da e leþ ti ri le - bi lir, a ma ön ce ki ge nel baþ ka ný mý zýn söy le di - ði çok gü zel bir söz var: Or du yu e leþ tir mek an cak CHP Ge nel Baþ ka ný ka týn da o lur. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan bu o lan lar kar þý sýn da, TSK bi zim le il gi li bir ku ru luþ tur. Ben de suç du yu ru su nu i lân e di yo rum. Bu kar þý lýk sýz kal dý ðý an da TSK i le fut bol to pu gi - bi oy nar lar. Bu nun be de li ö det ti ril me li dir. Sav cý la rý mýz ge rek li a dým la rý at ma lý dýr de di. Dev let Bah çe li i se bu tar týþ ma ya Bu söz ler ta lih siz ol du ðu ka dar, þu u ru nu kay be den bir si ya set çi nin he ze yan la rýn dan baþ ka bir an la - ma gel me mek te dir söz le riy le iþ ti rak et ti. Pe ki CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sü heyl Ba tum un bu ka dar fýr tý na la ra se bep o lan söz le ri ney di: Ko ca bir as ke ri yýk tý lar, me ðer kâ ðýt tan kap lan mýþ, biz bu nu as ker zan ne - der mi þiz, me ðer ABD i çi ni oy muþ, oy muþ, oy muþ O ko ca a ða cý hop di ye yýk tý lar Ýþ te Ba tum un bu söz le ri geç ti ði miz haf ta - nýn a na tar týþ ma ko nu suy du. Mý sýr da ki halk ha re ket le ri ni de, Er do ðan ýn Kýb rýs ta ki ey lem - ler de söy le nen söz le re gös ter di ði tep ki yi de u - nut tur du. Ba tum ko nuþ ma sý nýn yan lýþ an la þýl - dý ðý ný söy le yip, Söz le rim Türk Si lâh lý Kuv - vet le ri ni ü zer se ben de ü zü lü rüm de se de, Bun dan son ra ke sin lik le ar týk e leþ tir mem de se de tar týþ ma o lan ca hý zýy la de vam e di yor. Tar týþ ma nýn de vam et me sin de Ge nel kur - may ýn i ki par ti nin as ke ri he def a lan ko nuþ - ma la rý na kar þý lýk yap tý ðý a çýk la ma et ki li ol du. A þa ðý yu ka rý Ba tum un bu söz le ri sarf et ti ði gün le re denk ge len gün ler de AKP li Ö mer Çe lik in, Tür ki ye bu gün Mý sýr gi bi ol maz. 28 Þu bat ve 27 Ni san ba þa rý lý ol say dý, a sýl o za - man bu ra da o lur du söz le ri ü ze ri ne TSK ta ra - fýn dan in ter net ten a çýk la ma ya yýn lan dý. A çýk - la ma da, 6 Þu bat 2011 ta rih li ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da, i ki bü yük si ya sî par ti ye men sup ve yö ne ti ci ko nu mun da ki bir ký sým si ya si le rin Türk Si lâh lý Kuv vet le ri hak kýn da ba zý de ðer - len dir me le ri nin yer al dý ðý ha týr la tý lýr ken, Her ve si ley le Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin si ya - set dý þýn da kal ma sý ge rek ti ði ni sa vu nan bu si - ya si le rin, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ni gün lük si - ya si tar týþ ma la rýn i çe ri si ne çek me gay ret le ri ü - zün tüy le iz len mek te dir de nil miþ ti. Ge nel kur may a çýk la ma sýn da dik kat çe ken bir hu sus, sa de ce gü ven lik a la nýn da ki gö rev le ri ni en i yi þe kil de ye ri ne ge tir me gay re ti i çin de o lan Türk Si lâh lý Kuv vet le ri i fa de si ol du. Bu cüm - le nin ne ka dar ger çe ði yan sýt tý ðý pek ta bi ki tar tý - þý lýr. A ma TSK nýn e sas yap ma sý ge re ke ne i þa ret et me si ba ký mýn dan ma ni dar dýr. Tar týþ ma lar da dik kat çe ken i kin ci hu su sa ge - lin ce Se le fi De niz Bay kal ýn Or du yu e leþ tir mek CHP Ge nel Baþ ka ný ka týn da an cak o lur sö zü - nü Ký lýç da roð lu da tek rar la dý. Ba tum un bu na ce vap ve rir ken, CHP de TSK yý an cak ge nel baþ ka nýn e leþ ti re bi le ce ði ne i liþ kin par ti ge le ne - ði ni bil mi yor dum de me si de par ti i çin de de bu ko nu da çat lak ol du ðu nu gös te ri yor. Pe ki, Ba tum un bu söz le ri nin al týn da ne ler ya tý yor. Bir ke re bu söz ler hem ik ti da rý, hem de si lâh lý kuv vet le ri e leþ ti ri yor. CHP nin ge le ne - ðin de as ke ri e leþ tir mek pek sýk ol ma dý ðý ve hep as ke rin ya nýn da saf tut tu ðu i çin CHP+TSK= Ýk ti dar di ye hep ha týr lan dý ðý i çin ta biî o la rak ga rip kar þý lan dý. Ba tum un u lu sal cý gö rüþ le ri bi lin di ði, de vam et mek te o lan bir dâ vâ hak kýn - da ki gö rüþ le ri or ta da ol du ðu i çin as ke re kýz gýn - lý ðý nýn al týn da as ke rin si ya se te mü da ha le et me - me si ne du yu lan öf ke nin yat tý ðý i fa de e dil di. Bu se bep le de bu si tem le rin ar dýn da dar be bek - len ti si ol du ðu he men a kýl la ra gel di. As lýn da bu söz le rin al týn da çok þey ler giz li. As ke ri yýk tý lar der ken, ik ti da rý e leþ ti ri yor. Me ðer ABD i çi ni oy muþ der ken de, as ke rin ABD nin kon tro - lün de ol du ðu nu i ma yo lu nu se çi yor. El bet te bu id di a lar ye ni lir yu tu lur cins ten de ðil. Za ten ko nuþ ma yap tý ðý Zon gul dak ta in ce le me baþ la týl mýþ tý, þim di de Baþ ba kan suç du yu ru su nda bu lun du. Ký lýç da roð lu i - se ar týk Ba tum la il gi li so ru la ra ce vap ver mi - yor, o def ter ka pan dý di yor an cak bu söz ler e pey si ya se tin ko nu su ol ma ya de vam e de ce - ðe ben zi yor. Ýn ce le me so ruþ tur ma ya dö nü - þür mü, Ba tum is ti fa e der mi? Bun la rýn ce - va bý ný ö nü müz de ki gün ler de gö re ce ðiz. An cak an la þý lan o ki ye ni CHP de böy le tar týþ ma lar hep o la cak. Bun lar o lur ken Ký lýç - da roð lu ge nel baþ ka ný ol du ðu par ti nin ger çek mâ nâ da li der i o la bi le cek mi, o la ma ya cak mý? Böy le ce bu nun da tes ti ya pýl mýþ o lu yor. Her þey bir ya na, de mok ra tik bir ül ke de as la dü þü nül me ye cek ve að za da hi a lýn mak - tan iç ti nap e di le cek bu gi bi söz ler i se, Tür ki - ye de ki bir zih ni ye tin ger çek yü zü nü or ta ye re ser me si ba ký mýn dan an lam lý dýr. Halk bu me saj la rý i yi o ku ya cak ve yak la þan se çim - ler de si ya set çi le re ge re ken der si ve re cek tir. HABER 5 ÖSYM nin ye ni ya pý sý ko mis yon da ka bul e dil di n ÖSYM YÝ Ölç me, Seç me ve Yer leþ - tir me Mer ke zi a dýy la ye ni den ya pý - lan dý ran ya sa tek li fi TBMM Mil lî E ði - tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis - yo nun da ka bul e dil di. Ko mis yon, tek - li fi alt ko mis yon met ni ü ze rin den gö - rüþ tü. Tek li fe gö re, ÖSYM nin a dý Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer - ke zi Baþ kan lý ðý þek lin de de ðiþ ti ri le - cek. Baþ kan lýk, i da ri ve ma li ö zerk li ðe sa hip, YÖK i le il gi li, mer ke zi An ka - ra da bu lu nan ö zel büt çe li bir ku ru luþ o la cak. Baþ kan lýk, baþ ta yük sek öð re - tim ku rum la rýn da ön li sans, li sans ve - ya li san süs tü öð re nim gö re cek a day la - rýn pu an sý ra la ma sý na gö re tes bi ti ve - ya yer leþ ti ril me si i le yük sek öð re tim ku rum la rýn da a ta ma ve ya yük sel me - ler de e sas a lý nan sý nav lar ol mak ü ze re, her tür lü bi lim, ye te nek ve ya ya ban cý dil sý nav la rý i le ge rek ti ðin de yer leþ tir - me iþ lem le ri ni ya pa cak. Ankara / aa Ka pý cý la rýn so ru nu Mec lis te n CHP, ka pý cý la rýn (ko nut iþ çi le ri) so - run la rý nýn be lir len me si a ma cýy la Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý ný is te di. CHP A dý ya man Mil let ve ki li Þev ket Kö se ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan a raþ týr - ma ö ner ge si nin ge rek çe sin de, ko nut iþ çi le ri nin, bir çok a lan da ya þa dý ðý so - run lar se be biy le zor gün ler ya þa dý ðý i - fa de e dil di. Ko nut iþ çi le ri nin, hu ku kî yol lar la da hak la rý ný a ra dý ðý, ses le ri ni du yur mak i çin ör güt lü bi çim de ça lýþ - ma yap tý ðý nýn be lir til di ði ge rek çe de, Ya þam la rý film le re, di zi le re, ro man la - ra ko nu o lan, a part man lar da ya þa yan yurt taþ la rýn en bü yük yar dým cý sý o lan ko nut iþ çi le ri; ay lýk la rýn dan sos yal gü - ven li ðe, e ði tim den i ka met et tik le ri yer le re ka dar çok sa yý da a lan da mað - du ri yet ya þa mak ta dýr de nil di. Ge rek - çe de, ko nut iþ çi le ri nin bü yük kýs mý nýn en ö nem li þi kâ yet le ri nin, sos yal gü - ven ce ye ka vu þa ma ma sý, ay lýk la rý nýn dü þük lü ðü, i zin kul la na ma ma ol du ðu - na i þa ret e dil di. Ankara / aa Ka til zan lý sý in ti har et ti n ÜM RA NÝ YE DE bir sü re bir lik te ya - þa dý ðý Ar zu Yýl dý rým ý öl dür dü ðü ge - rek çe siy le a ra nýr ken, Ko ca te pe Me - zar lý ðý nda in ti har te þeb bü sün de bu lu - nan Me tin Çi lin gir, kal dý rýl dý ðý has ta - ne de öl dü. Ko ca te pe Me zar lý ðý nda in - ti har te þeb bü sün de bu lu nan Çi lin gir (54), gö tü rül dü ðü Üm ra ni ye E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de a me li ya ta a - lýn dý. Çi lin gir, bu ra da ya pý lan mü da - ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Me tin Çi lin gir, ay ný ko o pe ra tif te gö rev li, 2 ya þýn da ki oð lu nun an ne si ve bir sü re bir lik te ya þa dýk tan son ra ay rýl dý ðý Ar - zu Yýl dý rým ý (33), dün sa bah A ta türk Ma hal le si Man dý ra Cad de si nde si lâh - la öl dür dü ðü ge rek çe siy le a ra ný yor du. Yýl dý rým ýn, ay rýl dý ðý Me tin Çi lin gir in ken di si ni teh dit et ti ði ge rek çe siy le sav cý lý ða suç du yu ru sun da bu lun du ðu da or ta ya çýk mýþ tý. Ýstanbul / aa ASKERÎ VESAYETLE ÖRNEK OLUNMAZ FOREIGN POLÝCY: TÜRKÝYE, ORTADOÐU'YA ASKERÎ VESAYETTEN DOLAYI MODEL OLAMAYABÝLÝR. FO RE ÝGN Po licy der gi si, as ke rî ve sa yet ten do la yý Tür ki ye nin de mok ra tik ve ý lým lý Ýs lâm ül ke si o la rak Or ta do ðu ül ke le ri ne mo del o la rak su nu - la ma ya ca ðý ný yaz dý. Tu nus ta ve Mý sýr da ya þa - nan o lay lar, yüz yýl lýk bir tar týþ ma yý tek rar gün de - me ge tir di: Tür ki ye Or ta do ðu ya mo del o la bi lir mi? ABD es ki Baþ ka ný Ge or ge W. Bush un öz - gür lük a jan da sý, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma nýn i se Or ta do ðu da de mok ra si teþ vik le ri nin bir par ça sý o la rak Tür ki ye nin de mok ra tik ve ý - lým lý Ýs lam ül ke si o la rak Or ta do ðu ül ke le ri ne mo del o la rak su nul ma sý ko nu sun da bir ma ka le de Fo re ign Po licy der gi si ta ra fýn dan ya yýn lan dý. Bur ha net tin Du ran ve Nuh Yýl maz ta ra fýn dan ka le me a lý nan ma ka le de Han gi Tür ki ye nin, ki - me mo del o la ca ðý so ru su nun ce va bý a ra ný yor. Ma ka le nin ba þýn da bu tar týþ ma nýn 2010 yý lýn da ek sek de ði þik li ði, ko puk ül ke ve sü rük len - mek gi bi kav ram lar et ra fýn da dön se de Tür ki - ye nin ka yýp bir müt te fik lik ten mo del bir ül - ke ye dö nüþ me si nin i ro nik ol du ðu be lir ti li yor. Tu nus ta Ra þid Gan nu þi, Mý sýr da Müs lü man Kar deþ ler in ken di le ri ne mo del o la rak Ý ran ve Ta li ban ý al ma ma sý nýn da il ginç ol du ðu ak ta rý lý - yor. Ay rý ca na sýl o lup da üst dü zey A me ri ka lý yet ki li ler da hil bir çok uz man ta ra fýn dan Tür ki - ye nin mo del o la rak su nul du ðu nun an la þýl ma sý i - çin Han gi Tür ki ye ve ki min mo de li so ru la rý nýn ce vap lan ma sý ge rek ti ði be lir ti li yor. Du ran ve Yýl - maz, bu so ru ya ce vap ve rir ken, Türk mo de li nin ne an la ma gel di ði ko nu sun da re ka bet e den üç a - na si ya si grup ol du ðu nu sa vu nu yor. Bu na gö re ilk gru bu, a ðýr lýk lý o la rak Or ta do ðu nun o to ri ter se kü ler e lit le ri o luþ tu ru yor. Bu grup, Tür ki ye yi hem as ke ri ve sa yet al týn da kon trol lü bir mo - dern leþ me nin hem de Ýs la mi ak tör le rin si ya si sis te me en teg ras yo nu nun ör ne ði o la rak gö rü yor. Bu gru bun mo del Tür ki ye si Ýs lam ve mo dern - lik a ra sýn da ki i liþ ki ler hak kýn da Av ru pa mer kez - li ve or yan ta list ön yar gý lar la so run la rý bu lu nu - yor. On la ra gö re Or ta do ðu halk lar de mok ra si yi he men be nim se ye cek ka dar ol gun ol ma dý ðýn - dan, as ke ri ve sa yet al týn da bir ge çiþ dö ne mi ne ih ti yaç var. Bu pa ra dig ma da Or ta do ðu ül ke le ri - nin Ba tý yan lý sý e ði li mi ni ga ran ti et mek i çin, Ýs - lam cý la rýn e ði til me si ge re ki yor. O ba ma yö ne ti mi bu na dü zen li ge çiþ di yor. Ý kin ci gru ba gö re i se böl ge de ki a na Ýs la mi grup lar, Tür ki ye yi ta ma - men fark lý se bep ler den do la yý bir mo del o la rak gö rü yor lar. Bu grup, Tür ki ye de AKP ik ti da rýn da son 10 yýl i çe ri sin de ki dö nü þü mün, de mok ra tik se çim sü re ciy le ve Ýs lâm ýn de mok ra si, hu ku kun üs tün lü ðü ve e ko no mik kal kýn ma i le ba þa rý lý þe - kil de bir leþ ti ril me siy le sað lan dý ðý ný dü þü nü yor. Da ha sý, Tür ki ye nin Ýs ra il i e leþ ti re bi len ba ðým sýz ve ön de ge len bir ül ke o lu þu, bu grup ta ki le ri cez - be di yor. Ü çün cü grup ta bu lu nan A rap so kak la - rýn da ki halk lar i se Tür ki ye ye de mok ra tik dö nü - þü mü, can lý e ko no mik kal kýn ma sý ve li be ral si ya - si ya pý sýn dan do la yý bir il ham kay na ðý o la rak gö - rü yor. Tür ki ye nin kül tü rel et ki siy le ö zel lik le de ün lü di zi le riy le Türk ya þa mý nýn li be ral yan la rý ný gö ren bu gru ba Tür ki ye çok çe ki ci ge li yor. Bu ü - çün cü grup, ül ke le rin de ki a da let siz lik le ri fa kir li ði yok et me nin öz le mi ni çe ki yor, a ma ay ný za man - da ge le cek le ri nin as ke rî ve sa yet al týn da ki bir Tür ki ye nin il ham ol ma ma sý ný ve ol ma ya ca ðý ný u mu yor. An cak, e ðer Mý sýr ve Tu nus a Türk mo de li uy gu la nýr sa, söz ko nu su grup la rýn bu sis - te min bir ya ný nýn red de der ken, di ðer yan la rý ný i - se ku cak la ma sý nýn ge ri tep me ye yol a ça bi le ce ði ön gö rü lü yor. Washington / cihan Bu gün ler de ba zý Ýs lâm ül ke le rin de ki i dam - lar ve di ðer ce za hu ku ku uy gu la ma la rý ye - ni den gün dem de. Biz de tar týþ ma la ra bil - gi i le iþ ti rak e de lim. Hak e den bir suç i çin, â dil bir yar gý la ma so - nun da, Hak na mý na ve ril mek ve Hak na mý na in faz e dil mek kay dýy la, i dam, a dil bir ce za dýr. Pren sip o la rak en a ðýr su ça en a ðýr ce za yý ver - mez se niz, a da let, göm le ðin bi rin ci düð me si nin i - kin ci i li ðe i lik len me si gi bi, ek sik ve to pal o lur. A dam öl dür me nin ce za sý i dam: Kan dâ vâ sý ný bi tir mek ve in ti kam duy gu su nu tat min et mek is ti yor sa nýz, hak sýz ye re öl dü re ni a di lâ ne öl dür me li si niz. Zi ra ha yat-ý e be dî nin var lý ðý na i na nan lar i çin, ö lü mü ö lüm le kar þý la - yan ký sas ta ha yat var dýr. Se bep siz ye re öl dü ren a di la ne bir bi çim de ve Hak na mý na öl dü rül mez se; öl dü rü le nin ya kýn la - rý, in ti kam la rý ný, ya öl dü ren den, ya o nun ya kýn - la rýn dan ya da do lay lý bi çim de biz zat top - lum dan a lýr. Öl dü rür de öl dü rür. Ý da mýn in fa zý bi çi mi ne ge lin ce, Ý da mýn en i yi si en az iþ ken ce çek ti re ni dir, de ni lir. Oy sa bi li yo ruz ki; ne za man ö le ce ði ni bi len, o va kit ge lin ce ye ka dar her gün-her an, mü te ma - di yen ö lür, di ri lir ve bir da ha ö lür. O na bun dan bü yük iþ ken ce yok tur. Ta rih te de nen miþ; i da ma mah kûm o la na, in - faz da a cý çek me sin di ye be ra at et tin, ha di ser - best sin de miþ ler ve zin dan dan çý kar ken tek kur þun la öl dür müþ ler. A ma ha in ce ol du ðu i - çin ký sa sü re de bun dan da vaz geç miþ ler. Ö le nin na sýl öl dü ðü nün, ö len i çin hiç bir an la - mý yok tur. O nun i çin ö nem li o lan, i da mýn o nun be de nin de ki de ðil vic da nýn da ki et ki si dir. Ce za ve vic dan i liþ ki si: Hük men i da ma gi den bir mü min i çin ö nem li o lan, ken di vic da ný na gö re ö lü mü hak e dip et me di ði dir. Mah kûm, vic da nýn da ö lü mü hak et ti ði ne i - nan mýþ sa, be ni Hak na mý na öl dü rün ki a hi re te te miz le ne rek gi de yim, na sýl öl dü rü le ce ðim i se ka lan la rýn bi le ce ði iþ tir der. A hi re te i na nan bir i dam mah kû mu nun vic da - ný ö lüm ce za sý ný hak et me di ði ne i na ný yor sa, Se ni na sýl öl dü re lim? di ye sor du ðu nuz da, Be - ni öl dür me yin de na sýl öl dür mez se niz öl dür me - yin, a ma öl dü rür se niz de be nim be de nim den ön ce si zin vic da ný nýz ö le cek di ye cek tir. A hi re te i nan ma yan i dam mah kû mu na ge lin - ce; vic da ný i da mý hak et ti ði ni ka bul et se da hi, e - be dî yok lu ða gi diþ mâ nâ sý na ge len i da mý bü tün var lý ðý red de der. Ý da mýn ka lan la ra et ki si: Ýs lâm hu ku ku ve kýs men ABD hu ku ku, ce za - la rýn top lu mun in ti kam duy gu su nu tat min e di ci et ki si ne, en az suç lu yu ýs lâh e di ci ve po tan si yel suç lu la rý cay dý rý cý et ki si ka dar ö nem ve ri yor. Oy sa ký t'a Av ru pa sý nýn, hü ma nizm den et ki - len miþ o lan or tak hu kuk sis te mi, bi re yin ve top - lu mun in ti kam duy gu su nu ö nem se mi yor. Ýþ te bu se bep le Av ru pa, ýs lâh e di ci ol ma dý ðý ge rek çe siy le i da mý red de di yor. AKIL MÝSAFÝRÝ AHMET BATTAL Ce za ve in faz sis tem le ri drbat ho o.com MEHMET KARA An cak ge nel baþ kan e leþ ti rir! miþ ANKARA AF ÞÝN-EL BÝS TAN Ter mik San tra lin de, 6 Þu - bat ta gö çen kö mür sa ha sýn da ya pý lan ça lýþ ma lar sý ra sýn da ye ni bir gö çük o luþ tu. 9 iþ çi gö çük al týn - da kal dý. E di ni len bil gi ye gö re, 6 Þu bat ta mey da - na ge len ve 1 iþ çi nin öl dü ðü, 10'nun da ya ra lan - dý ðý Af þin-el bis tan B Ter mik San tra li ne kö mür ü re ti len sa ha da iþ ma ki ne si ça lý þýr ken gö çük mey da na gel di. Gö çü ðün ar dýn dan böl ge ye çok sa yý da am bu lans ve a ra ma-kur tar ma e ki bi sevk e dil di. Sa ha da ça lý þan ki mi iþ çi ler gö çük al týn da ka lan lar ol du ðu nu be lir tir ken, o la yý du yan çok sa yý da iþ çi ya ký ný böl ge ye gel di. Jan dar ma e kip le ri iþ çi ya kýn la rý nýn böl ge ye gir me si ne i zin ver me di. Jan dar ma da sa ha da kö mür ü re ti mi ya pan Park Tek nik fir ma sý yö ne ti ci le riy le yap tý ðý gö rüþ me ler ve a ra ma ça lýþ ma la rý so nu cun da, kö mür ü re tim sa ha sýn da ol ma la rý ge rek ti ði bil di ri len 9 ki þi ye u - la þa ma dý. Ka yýp ki þi le rin ma ki ne o pe ra tör le ri Ha cý Meh met Ý pek, Muh sin Ko þan, Ke mal El - mas, ma ki ne mü hen di si Cu ma Yýl dý rým, je o lo ji mü hen di si Ha lil Tat lý, e lek trik çi Rü þen De mir ve dre naj iþ çi si Ay do ðan Po lat ol du ðu be lir len di. U - la þý la ma yan di ðer 2 ki þi nin i se a dý nýn Ad nan ol - du ðu öð re ni len bir do zer o pe ra tö rü i le mes le ði öð re ni le me yen Tur han Gök han ol du ðu tes pit e - dil di. Gö çük ya þa nan Çöl lo lar a çýk kö mür ü re - tim sa ha sýn da, as ker ler ve Park Tek nik Þir ke ti iþ - çi le ri ta ra fýn dan a ra ma ça lýþ ma la rý ya pýl dý. Bölgede 53 kiþiden oluþan bir arama-kurtarma ekibi de çalýþmalar katýldý. Göçüðün meydana geldiði sahada zaman zaman toprak kaymalarý yaþanýrken, bölgedeki iþçiler ve iþçi yakýnlarý, güvenlik gerekçesiyle alanýnýn dýþýna çýkarýldý. Bu arada göçük sonrasý bölgeye sevk edilen askeri helikopterler, teknik arama çalýþmalarý yaptý. Kah ra man ma raþ Va li si Þük rü Ko ca te pe, o la yýn he men ar dýn dan gö çü ðün 6 Þu bat ta mey da na ge len 1 iþ çi nin öl dü ðü ve 10 iþ çi nin ya ra lan dý ðý a - lan da ya þan dý ðý ný bil dir di. Kah ra man ma raþ / a a Kömür havzasýnda bir haf ta da 2. gö çük KKTC Büyükelçisi görevden alýndý n TÜRKÝYE NÝN Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen görevden alýndý. Lefkoþa Büyükelçiliði basýn bürosundan alýnan bilgiye göre, göreve yaklaþýk 6 ay önce atanan Türkmen in görevden alýndýðý ve resmî yazýþmalarýn tamamlanmasýnýn beklendiði öðrenildi. Gerekçe olarak, yeniden yapýlandýrmanýn tek elden yürütülmesi gösterildi. Türkmen in yerine TC Yardým Heyeti Baþkaný Halil Ýbrahim Akça vekalet edecek. Lefkoþa Batum: Kimse bana geri adým attýramaz n CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Süheyl Batum, kaðýttan kaplan sözlerinden piþman olup olmadýðý sorusuna, Hayýr deðilim, söylemek istediðim ortada cevabýný verdi. Süheyl Batum, Ýzmir de basýn mensuplarýnýn, Zonguldak ta yaptýðý konuþmadan dolayý piþman olup olmadýðý yönündeki sorusuna, Hayýr deðilim, söylemek istediðim ortada. Geri adým atmam söz konusu deðil. Kimse bana geri adým attýramaz karþýlýðýný verdi. Ýzmir / aa Akdað: Ücretsiz daðýtabiliriz n TÜRKÝYE Diyabet Önleme ve Kontrol Programý Eylem Planý tanýtým toplantýsýna katýlan Saðlýk Bakaný Recep Akdað, gazetecilerin sorularý üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu nun her bir þeker ölçüm çubuðu için 55 kuruþluk ödeme yaptýðýný ifade ederek, mahkemenin bu ödeme þekliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararý verdiðini ve kendisine göre bunun yanlýþ bir yürütmeyi durdurma kararý olduðunu söyledi. Akdað, Gerekirse Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir anlaþma saðlayýp vatandaþýmýza þeker ölçüm çubuklarýný ücretsiz olarak doktorlar eliyle bile daðýtýrýz dedi. Ýstanbul/ aa

5 6 MED YA PO LÝ TÝK ARAPLARA TÜRK MODELÝ ÞART MI? TÜRK mo de li, A rap böl ge sin de ki son halk çý ha re ket ler le bir lik te med ya sa ha sýn da ye ni den vit ri ne çýk tý. Hiç kim se, Ba tý da ki halk dev rim le ri nin 70 yýl dan faz la dýr so na er di ði ve ye ri ni se çim san dýk la rý nýn al dý ðý ger çe ði ni gör mez den ge le mez. ABD ve Av ru pa da ba zen ya þa nan halk çý ha re ket ler se, öð ren ci ve ya iþ çi ha re ket le ri o lup ku ru lu po li ti ka la rý i yi leþ tir mek i çin o lur. Bu ha re ket ler, ik ti da rýn is ti fa sý ný sun ma ya mec bur bý ra ka rak yý ký lý þý na da hi gö tü re bi lir; an cak hiç bir za man re ji min ya pý sý ný he def al maz. Dik ta tör le rin des tek çi si Ba tý Tür ki ye de ki sis te min bi raz la ik lik, bi raz de mok ra si, bi raz da as ke rî ve dýþ ve sa yet ol ma sý se be biy le, Türk mo de li nin kop ya lan - ma sý im kân sýz. Ba tý, va tan daþ la rý na de mok ra si ve ge niþ öz gür lük ler ge tir di. Ku sur suz de ðil di, an cak te mel le ri da i ma ko run du. Ba tý nýn ve ya Ba tý de mok ra si le ri nin sýr rý bu. Fa kat ay ný þey, dý þa rý da ki Ba tý po li ti ka la rý i çin söy le ne mez, çün kü sa de ce çý kar lar po li ti ka la ra hük me der. Zi ra Ba tý, hâ lâ dik ta tör re jim le rin baþ des tek çi si. Çün kü pet rol ve e ko no mik çý kar la rý nýn ya ný sý ra Ýs ra il in ko run ma sý, des pot luk de re ce le ri ne o lur sa ol sun, bað lý re jim ler le iþ bir li ði ni ge rek ti ri yor. Bu nun ör nek le ri sa yý sýz. (...) ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Tür ki ye Baþ ba ka ný Tay yip Er do ðan la gö rüþ me si hak kýn da ki baþ ba kan lýk a çýk la ma sý, O ba ma nýn Er do ðan ýn de mok ra tik se çim ler ka na lýy la ik ti dar da kal ma sý na im kân ta ný yan Türk mo de li ne ve Tür ki ye nin de mok ra tik de ðer le - riy le güç lü bir ül ke ol du ðu na a týf ta bu lun du ðu nu be lirt ti. Bu ra da ABD nin Tür ki ye de ki as ke ri ve sa yet re ji mi nin des tek çi si ol du ðu na ve 1960 tan bu ya na bü tün as ke ri dar be le rin ar ka sýn da dur du ðu na i þa ret e di le bi lir. O ba ma nýn Türk mo de li ni sa vun ma sý da hal kýn ken di i ra de si ni da yat ma sý nýn so nu cu dur. Yok sa O ba ma ve ya se lef le ri, as ke ri ve sa yet re ji mi nin so na er me si ne ça lýþ tý ðý i çin gel me di bu so nuç. De ði þi min ge nel ad re si Was hing ton ýn Tu nus ta ki Zey nel A bi din re ji mi nin en bü yük ko ru yu cu su ol du ðu her ke sin ma lu mu. ABD, Tu nus ta ki a yak lan ma yý be nim se me gi ri þi min de a kýl lý dav ran dýy sa, ay ný se nar yo yu de mok ra tik re jim is te di ði me sa jý ve re rek Mý sýr da da tek rar lar, fa kat re ji min be ka sý na ça lý þý yor. Bu ra da Türk mo de li nin Mý sýr a ör nek o la rak gös te ril me si yö nün de bir A me ri kan o yu nu dev re ye gi ri yor. As lýn da Tür ki ye de ki sis te min bi raz la ik lik, bi raz de mok ra si, bi raz da as ke ri ve dýþ ve sa yet ol ma sý se be biy le, ta ri hi þart la rý ve sü re cin de ki fark lý lý ða rað men ö zel bir du rum o lan Türk mo de li nin kop ya lan ma sý im kân sýz; an cak ev ren sel þart lar da bir çok ko nu da de ði þi min ge nel ad re si o la bi lir. Fa kat Türk mo de li baþ ka la rý na ör nek o la cak sa, halk la ra ken di le ri ni öz gür ce i fa de et me im kâ ný ve ril me li ve baþ ta Mý sýr ýn A rap-ýs ra il çe kiþ me sin de ki ro lü nü ge ri al ma sý ol mak ü ze re ül ke nin u lu sal ve mil li kim li ði ko run ma lý. Öz gür lük ve de mok ra si yö nün de ki de ði þim, kim li ðin so mut laþ ma sý nýn ya ný sý ra ben lik ve ta rih le uz laþ ma nýn bir baþ ka yü zü dür. Bi ri ol ma dan di ðe ri de ba þa rý lý o la maz. Bu du rum da Tür ki ye ye ro lü nü ve ye ni var lý ðý ný ka zan dýr dý. Ta ri hi rol le ri ni ka zan ma la rý ve mo dern leþ me pro je si ne baþ la ma sý i çin A rap ül ke le rin de ol ma sý ge re ken de bu. Mu ham med Nu red din (Bir le þik A rap E mir lik le ri ga ze te si Ha liç, ) Ra di kal, T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/183 E sas. DA VA LI LAR: 1- NE ÞET (MEH MET NU RÝ OÐ LU) Da va cý lar, CA FER TAN, SÜ LEY MAN TAN i le Da va lý, MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ a ra sýn da mah - ke me miz de gö rül mek te o lan Ta pu Ýp ta li Ve Tes cil da va sý ne de niy le; Da va ko nu su Þiþ li 1. Böl ge, Kap tan pa þa Ma hal le si mev kin de bu lu nan 246 DY-lV-a paf ta, a da, 6 par sel sa yý lý ta þýn maz la il gi li o la rak mah ke me miz de Ta pu ip ta li ve tes cil da va sý a çýl mýþ týr. Söz ko nu su ta þýn maz la il gi si o lan ki þi le rin mah ke me mi ze baþ vur ma sý hu su su TMK'nýn 713/4 mad de si u ya rýn ca i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. VÝRANÞEHÝR / ÞANLIURFA ÝCRA DAÝRESÝ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/385 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/02/2011 günü saat 11:00-11:05'de Þehmus Göl Emniyet Yediemin Otoparký Mardin Yolu 5. Km Muayene Ýstasyonu Karþýsý Viranþehir'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %.1. oranýnda KDV.'nin, binde 4,95 TL damga bedelinin, teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; ihaleye katýlacaklardan yüzde 20 teminat alýnacaðý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 26/01/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli nitelikleri) , AP 8255 Plakalý, 2005 Model, FIAT Marka, Albea 1,3 Multijet SL AB Tipli, 188A Motor No'lu NM Þasi No'lu, beyaz renk, stepnesiz, teypsiz, tekerler inik, sað ön tarafý ve sað kapý vuruk hasarlý, sað arka stop lamba kýrýk, sol taraf ezik, vuruk sað arka ezik çizikli, dizel. (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: 8448 BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) Dosya No: Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Baðcýlar otoparký-yavuz Selim mh. Ahmet Yesevi cd. No: 26/A BAÐCILAR - adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma günü saat 14:30-14:40 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde günü saat 14:30-14:40 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga resmi ve %...KDV'nin alýcýya ait olduðu ilan olunur Lira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 YTL 1 25 DL 952 plakalý Ford marka 2007 model Kinet cinsi kamyonet buz beyazý, muhtelif yerlerde vuruk, çizik var, anahtar, ruhsat yok ,00 YTL Toplam B: 9528 Þu ha li miz le he nüz kim se ye mo del o la ma yýz LÝBYA Dev let Baþ ka ný Mu am mer Kad da fi 41 yýl dýr ik ti dar da. A li Ab dul lah Sa lih 32 yýl dýr Ye men i yö ne ti yor. Hüs nü Mü ba rek 29 yýl dýr Mý sýr ý yö ne ti yor. Ül ke 44 yýl dýr o la ða nüs tü hal ya sa la rýy la yö ne ti li yor du. 58 yýl dýr hep ay ný as ke ri grup iþ ba þýn da. Su dan ýn ba þýn da ki Ö mer Ha san El Be þir tam 21 yýl dýr o kol tuk ta. Ce za yir in ba þýn da i se 11 yýl dýr Ab dü la ziz Bu tef li ka var. 46 yýl dýr ay ný par ti ik ti dar da. Bir de kral lar var. Ür dün de Kral 2. Ab dul lah ba ba sýn dan al dý ðý kol tuk ta 11 yýl dýr o tu ru yor, ö lün ce ye ka dar o tur mak bir ya na da ha þim di den ço cuk yaþ ta ki oð lu nu ken di sin den son ra tah ta ha zýr lý yor. Za ten ba ba sý da kol tu ðu de de sin den al mýþ tý. O i se Ýn gi liz ler den. Su u di Kra lý Ab dul lah 5 yýl dýr ik ti dar da. Kar de þi Fahd 29 yýl lýk hü küm ran lý ðýn ar dýn dan ö lün ce ye ri ne geç ti. Fahd da tah tý bir di ðer kar de þin den al mýþ tý. Su ri ye de i se 41 yýl dýr ay ný par ti, Ba as Par ti si ik ti dar da. Ön ce ba ba E sad la baþ la dý. Ha fýz E sad 30 yýl bo yun ca ül ke yi in le te rek yö net ti. O ðul E sad i se 11 yýl dýr ik ti dar da. Da ha yu mu þak, fa kat ni ha ye tin de ül ke hâlâ bir a i le ve o nun çev re sin de ki a i le ler ce yö ne ti li yor. Tu nus Dev let Baþ ka ný A bi din Bin A li 23 yý lýn so nun da ül ke sin den kaç mak zo run da kal dý. Fa kat yö ne tim ay ný tas ay ný ha mam de vam e di yor. 65 yýl dýr ül ke yi ay ný dar ve ra di kal grup de mir yum ruk la yö ne ti yor. *** Bek le ne ce ði ü ze re e ko no mi ve si ya set yu ka rý da say dý ðý mýz bir kaç ki þi nin ve a i le le ri nin e lin de. Ge lir da ðý lý mý KAÇ vak te ka dar ger çek le þir bi le mem, a ma bu top rak lar da ye ni bir in san lýk i de a li ye þe re cek gi bi. Bu nu Mý sýr ý dü þü nür ken yaz dým, a ma as lýn da ak lým da Tür ki ye var. Ye ni bir in san lýk i de a lin den kas tet ti ði min a dý ný koy mak i çin he nüz er ken. A ma dü nün maz lum top lum la rý, Ba tý i le Sov yet ler Bir li ði kamp la rý nýn o luþ tur du ðu So ðuk Sa vaþ dö ne mi nin, bir kýs mý a ra da kal mýþ, bir kýs mý Ü çün cü Dün ya" cý lýk la var lý ðý ný sür dür me ye ça lýþ mýþ, ço ðu yok sul u lus la rý þim di ar týk ye ni bir va ro luþ bi çi mi ve an la yý þý na doð ru ev ri li yor lar. Tah rir Mey da ný nda ça dýr lar ku rup ne re dey se ül ke le ri i çin her ge ce nö bet tu tan lar, a ra la rýn da pa ra top la ya rak ye mek le ri ni pay la þan lar ve en ö nem li si Hý ris ti yan ve Müs lü man halk lar o la rak ay ný mey dan da yan ya na a yin le ri ni ya pan lar na sýl bir in san lýk ha li ni tem sil e di yor lar der si niz? De dim ya Mý sýr ý dü þü nü yo rum a ma ak lým da Tür ki ye var. Tür ki ye Mý sýr a ör nek o lur mu gi bi a buk bir so ru ya ce vap ü ret mek i çin de ðil. A ma o lan bi te nin her i ki top lum da ne tür or tak lýk la ra i þa ret et ti ði ni an la mak i çin. Der ler ya bir ke le be ðin ka nat la rý nýn bi le fýr tý na la rý te tik le yen et ki si var dýr. Ýk ti da rý pro tes to e den bir gen - MISIR DA halk ha re ke ti ka za nýr sa ne o lur? Tür ki ye ye ben ze me hu su sun da i le ri sü rü len is tek ger çek le þir mi? Yok sa Mý sýr ýn ken di ne öz gü si ya sal þart la rý mý dev re ye gi rer? Mý sýr ger çek ten Tür ki ye ye ben ze mek is te se ben ze ye bi lir mi? Ve ya Tür ki ye, Ýn gil te re ye ve ya Ý ran a ben ze mek is te se fe la ket. Bel ki e ði tim bir çý kýþ ka pý sý sað la ya bi lir di, an cak es ki sö mür ge ci le ri gi bi ye ni kur ta rý cý lar da hal ka e ði tim sun mak ta pek bir cim ri ler. Mý sýr da o kur ya zar o ra ný yüz de 60 la ra ka dar dü þü yor. Ka dýn lar da du rum da ha fe na. Mý sýr lý ka dýn la rýn ya rý dan faz la sý kar þý dan ge len o to bü sün ü ze rin de ki ya zý yý bi le o ku ya mý yor. Ye men de o - He nüz Er ge ne kon gi bi i çin de ki ze hir le ri bo þal ta ma mýþ, hu kuk dev le ti ni tüm un sur la rýy la ku ra ma mýþ bir ül ke yiz. kur ya zar ol ma yan er kek le rin o ra ný yüz de 50. Ka dýn la rý hiç sor ma yýn. Ye men böy le, Ce za yir þöy le böy le. Me de ni dün ya da o ku ma yaz ma bil me yen le rin o ra ný yüz de 1-2 ler de do la þýr ken Or ta do ðu nun en i yi le rin de bi le bu o ran yüz de 10 un ü ze rin de. Si vil top lum, ka dýn hak la rý, in ter net kul lan ma o ra ný ve da ha pek çok ve ri a çý sýn dan al dý ðý mýz da Or ta do ðu tüm dün ya nýn or ta sýn da bü yük bir çu kur gi bi du ru yor. *** Or ta do ðu nun bu þe kil de git me ye ce ði a çýk. Za ten Ba tý yý kay gý lan dý ran da bu. Böl ge de Ba tý a çý sýn dan ha ya ti gö rü len Sür dü rü le bi lir Ba tý cý lýk bu þe kil de gi der se müm kün gö rül mü yor. Böy le bir Or ta do ðu bi zim de i þi mi ze gel mi yor. Ya ný ba þýn da dev bir çu kur i le ya þa mak hiç ko lay de ðil. Bu ne den le Tür ki ye böl ge nin sos yal, ik ti sa di Mýsýr, Türkiye ve demokratlýk cin ken di ni yak ma sýy la baþ la yan rüz gâr lar Mý sýr a gel di ðin de fýr tý na ya dö nüþ müþ tü bi le. A ma bil mem kaç yýl dýr de vam e den o to ri ter dev let çi re jim ol ma say dý, bu gün Tah rir Mey da ný nda top lu mun mað dur la rý nýn ku cak laþ ma sý da ben ce ol maz dý. Biz de i se top lum her ge çen gün ve sa yet çi re ji min sul ta sýn dan sýy rýl dýk ça maz lum ve mað dur halk la rý mýz da bir bir le ri ni da ha ya kýn dan ta ný yýp, bir bir le ri ni keþ fe di yor. Bi zim ki ler Tah rir Mey da ný gi bi bir mey dan da ol ma sa da her yer de, her ge çen gün He pi miz öz gür ol ma dýk ça hiç bi ri miz öz gür o la ma yýz cüm le siy le ö zet le ye bi le ce ðim bir in san lýk du ru mu nu ya þý yor lar. Kü çüm se me yin. Mý sýr da ki nin hýz lý bi zim ki nin ya vaþ ol ma sýn dan ka ram sar lýk çý kar ma yýn. Bu hal kýn, bu ül ke nin en sert ve son za man la ra ka dar en di ri i de o lo ji si Ke ma lizm al týn da bi çim len di ril miþ bir halk ol du ðu nu u nut ma yýn. Sö zü nü et ti ðim mað dur kim lik le rin da ha dü ne ka dar bir bir le ri ni düþ man top lu luk lar o la rak gör dük le ri ni at la ma yýn. Bu gün Mý sýr da o lan lar, bir sü re ön ce biz de de ol ma ya baþ la yan lar dýr as lýn da. Dev le tin don du ru cu rüz gâ rý nýn bu nu ger çek leþ ti re bi lir mi? E ðer bah si ge çen ben zeþ me ler ger çek leþ mez se bu nun se be bi ne o la bi lir? Bi zim, Tür ki ye ger çe ði ni göz ö nün de bu lun du ra rak de mok ra si ko nu sun da i le ri sür dü ðü müz AL MA ÞIK LI du rum Mý sýr ve ya Tu nus i çin de ge çer li o la bi lir mi? (...) ve si ya si a çý lar dan ýs lah e dil me si ni is ti yor. Tür ki ye son 8 yýl dýr vi ze le rin kal dý rýl ma sý, güm rük en gel le ri nin kalk ma sý i çin çýr pý ný yor. Mak sat Or ta do ðu ba tak lý ðý ný her ge çen gün bi raz da ha ku ru ta bil mek. Fa kat bu iþ zor ve Tah rir Mey da ný nda bir kaç gös te riy le, ya da Tu nus ta bir gen cin ken di si ni yak ma sýy la hal lo la cak bir iþ de ðil. De mok ra si i çin de, böl ge sel iþ bir lik le ri ni ka lý cý ha le ge tir mek i çin de Or ta do ðu ül ke le rin de bir nes lin ye tiþ ti ril me si ge re ki yor. Bu i se bir yan dan kral lar la ve dik ta tör ler le ça lýþ ma yý, di ðer yan dan ze mi ni þid det ve is tik rar sýz lý ða sü rük le me den kay dýr ma yý ge rek ti ri yor. Baþ ka bir de yiþ le yý kýp dö ke rek Or ta do ðu da bir þey ler dü zel mez, ak si ne a rý za lar de rin le þir ve dýþ dün ya nýn mü da ha le le ri ne da ha a çýk bir ha le ge lir. Çe liþ ki gi bi ge le bi lir, fa kat Tür ki ye böl ge ye kat ký sað lar ken çok az ko nuþ ma lý, çok faz la ça lýþ ma lý dýr. Bu þart lar al týn da Tür ki ye hiç kim se ye mo del de ðil dir. He nüz Er ge ne kon gi bi i çin de ki ze hir le ri bo þal ta ma mýþ, hu kuk dev le ti ni tüm un sur la rýy la ku ra ma mýþ bir ül ke yiz. Biz ken di mo de li mi zi in þa et me ye ça lý þý yo ruz. Böy le bir ül ke yi a lýp Su ri ye ye, Mý sýr a ve ya Tu nus a mo del di ye su na ma yýz. Ol ma sý ge re ken il ham ver mek tir. Tür ki ye nin de mok ra si ve kal kýn ma yol cu lu ðu ü mit ve ri ci dir. Tür ki ye bu yol cu luk ta en ön de gi di yor. Tür ki ye böl ge i çin týp ký bir ku tup yýl dý zý gi bi. Bý ra ka lým bi ri le ri böl ge yi zor la de ðiþ tir me ye kal ka cak sa kalk sýn. Bi zim yap ma mýz ge re ken sý nýr la rý kal dýr mak, in san la rý kay naþ týr mak, ya tý rým yap mak, o kul aç mak, il ham ver mek. Da ha faz la sý de ðil. Þim di lik... Se dat La çi ner / Star, so ðu ðu na i nat fark lý lýk la rýy la bir lik te ya þa mak is te yen bir tür mað dur lar yü rü yü þü "dür biz de de o ra da da o lan. Ya zý mýn ba þýn da he nüz er ken de dim se de a ca ba, dün Tür ki ye de bu gün de Mý sýr da o lan ge liþ me le ri, as lýn da tam da bu li de rin i fa de et ti ði gi bi a dý de mok rat lýk o lan ye ni bir si ya si an la yý þýn i þa ret le ri o la rak gö re mez mi yiz? Bu gün Ba tý da, sek sen li yýl la rýn ne o-li be ral dok tri ni nin, öz gür" a ma öz gür lü ðü nü kul la na bi le ce ði a la ný kom þu su nun ki ne de ðin ce bi ten he sap lý bi re yi nin kü re sel ma lî kriz" le son la nan dün ya sý na ye ni bir dün ya a ra nýr ken, Mý sýr da ve Tür ki ye de bir bir le riy le da ya ný þan, fark lý lýk la rýy la bir lik te ya þa mak is te yen, ka tý lým cý ve mü za ke re ci bir yö ne tim du ru mu ya rat ma ya ça lý þan ye ni bir in san lýk var. Bu ta hay yül kaç vak te ka dar ger çek le þir bi le mem a ma bu top rak lar da ye ni bir in san lýk i de a li nin ye þer mek te ol du ðu na da ir i þa ret ler bun lar. A dý na de mok rat lýk di ye bi le ce ði miz ye ni bir in san lýk i de a li nin... Bu nu Mý sýr ý dü þü nür ken yaz dým, a ma as lýn da ak lým da Tür ki ye var dý. E rol Ka týr cý oð lu/ Ta raf, Mý sýr a kar þý tu tu mun da Tür ki ye nin du ru mu: O nun ne si ne gýp ta e di li yor? TAZÝYE Kardeþlerimiz Ýdris, Razi, Ýshak ve Ýbrahim Þýlbýr'ýn muhterem babasý vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Arkadaþýmýz Cevat Çakýr'ýn hanýmý Zeynep Çakýr 'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar vermesini niyaz ederiz. AA y TAZÝYE Deðerli dostumuz Fuat Durkal ve kardeþi Emine Ürekli Hanýmefendinin annesi, Yeni Asya Gazetesi Yalova Temsilcimiz Hasan Hüseyin Ürekli'nin kayýnvalidesi,pembe Durkal'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yalova Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Dr. Aydýn Kemaneci'nin babasý Mehmet Kemaneci'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ali Kurnaz, Ali Fuat Alatürk, Enver Tezer, Mehmet Ulaþ, Þahin Tümer, Tahsin Patýr, Muzaffer Demir, Mehmet Ali Özgürden, Ýsmail Ýlþekerci, Av. Sedat Marmaralý, Av. Emre Marmaralý, Mahmut Ferikoðlu BALIKESÝR Geç mi þin de Ýs lam ý ya þa mýþ o lan bu ül ke ler de her ne ka dar man da re jim le ri ya þan mýþ ol sa da, Tür ki ye nin ya þa dý ðý ta rih sel ký rýl ma nok ta la rý o ra lar da ya þan ma mýþ týr. Baþ ka bir de yiþ le Tür ki ye dý þýn da ki Or ta do ðu ül ke le ri nin hiç bi ri o nun ya þa dý ðý kül tü rel ký rýl ma o la yý ný ya þa ma mýþ týr. Ýs lam, o ül ke le rin hal ký i çin sü rek li li ði ni ko ru muþ tur. Do la yý sýy la o ül ke ler de, e ðer he def dik ta tör lü ðü ber ta raf e dip de mok ra si yi kur mak i se, bu he de fe Tür ki ye den da ha sý kýn tý sýz bi çim de u laþ ma ih ti ma li da ha yük sek tir. Geç mi þin de Ýs lam ý ya þa mýþ ve ha len de ya þa ma ya de vam e den söz ko nu su ül ke ler de ku ru la cak de mok ra tik yö ne tim le rin ta bi a tý ge re ði Tür ki ye de kin den da ha sa hih bir de mok ra tik re jim kur ma la rý bek le ne bi lir. Tür ki ye de a na ya sa nýn ön gör dü ðü ya sak la ma la rýn ço ðu nun bu ül ke ler i çin sö zü bi le ol ma ya cak týr. (...) Ýþ te bu ger çek lik ten ha re ket le, Tür ki ye de, yü rür lük te ki A na ya sa nýn ge rek Baþ lan gýç met ni nin kal dý rýl ma sý, ge rek se bu A na ya sa yý dog ma tiz me dö nüþ tü ren de ðiþ ti ri le mez hü küm le ri nin de ðiþ ti ril me si ger çek leþ ti ril mek si zin, de mok ra si nin bi hak kýn ku rul ma sý nýn im kân sýz öl çü de zor ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Oy sa Tür ki ye ye gýp ta et ti ði söy le nen ül ke le rin ö nün de Tür ki ye i çin söz ko nu su o lan mâ ni a lar mev cut de ðil dir. Ra sim Öz de nö ren / Ye ni Þa fak, TAZÝYE Kýymetli kardeþim Arif Tomaz'ýn annesi, salihat-ý nisvandan Sadiye Tomaz'ýn vefat ettiðini öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Gökdoðan /BÝRECÝK

6 DÜNYA 7 ALAA, BABANA SÖYLE ÇEYREK YÜZYIL YETER MISIR'IN YENÝ KÜLTÜR BAKANI ÝSTÝFA ETTÝ ÝNGÝLTERE DEN DEÐÝÞÝM ÇAÐRISI HABERLER MI SIR DA Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in gö rev den ay rýl ma sý ta le biy le dü zen le nen gös te ri ler de vam e di yor. Baþ þehir Ka hi re de ki Tah rir Mey da nýn da sa bah er ken sa at le rin de top la nan ka la ba lýk, Halk yö ne ti mi ni de vir mek is ti yor, A la a (Mü ba rek in bü yük oð lu), ba ba na söy le çey rek yüz yýl ye ter, Sü ley man a (Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ö mer Sü ley man) ha yýr, A me ri kan a jan la rý na, Ýs ra il ca - sus la rý na ha yýr, Mü ba rek de fol slo gan la rý at tý. Bir çok ki þi de, gös te ri le rin baþ la ma sýn dan bu ya na þid det o lay la rýn da ö len le rin fo toð raf la rý ný ta þý dý. Mey da na ye ni ça dýr lar ku rul du ðu, tank la rýn ya kýn da ki Mý sýr Mü ze si ci va rýn da bek le me yi sür dür dü ðü, mec lis bi - na sý na gi den i ki yo lun ke sil di ði be lir til di. Kahire / aa MI SIR IN ye ni Kül tür Ba ka ný Ca bir As fur, is ti fa et ti. Kül tür Ba ka ný Ca bir As fur, AFP ye yap tý ðý a çýk la ma - da, sað lýk so run la rý ne de niy le is ti fa et ti ði ni bil dir di. As fur a ya kýn bir kay nak, Kül tür Ba ka ný nýn Baþ ba - kan Ah met Þe fik e is ti fa sý ný sun du ðu nu, is ti fa se - bep le ri nin da ha son ra ka mu o yu na du yu ru la ca ðý ný söy le di. E de bi yat e leþ tir me ni ve ü ni ver si te de pro fe - sör o lan As fur un hü kü met te yer al ma sý, ba zý ay - dýn la rýn tep ki si ne sebep ol muþ tu. As fur, 25 yýl dýr gö rev de o lan Fa ruk Hüs nü ye ri ne, 31 O cak ta Kül tür Ba ka ný o la rak gö rev len di ril miþ ti. Kahire / aa ÝN GÝL TE RE NÝN Or ta do ðu dan So rum lu Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý A lis ta ir Burt, Mý sýr ýn Lon dra Bü yü kel çi si Ha tem Sa if el Nasr i le gö rüþ tü. Gö rüþ me nin ar dýn dan a çýk la ma ya pan A lis ta ir Burt, bü yü kel çi ye Ýn gi liz hü kü me ti nin Mý - sýr da dü zen li bir ge çiþ sü re ci ne ih ti yaç ol du ðu ve bu de ði - þi min þim di baþ la ma sý ge rek ti ði nin a çýk ol du ðu yö nün de - ki gö rü þü nü yi ne le di ði ni söy le di. Mý sýr da hal kýn gü ve ni nin sað lan ma sý nýn ö ne mi ne dik ka ti çe ken Burt, ya ban cý ki þi le - rin, ga ze te ci le rin ve mu ha le fet yet ki li le ri nin Mý sýr da gö zal - tý na a lýn ma sý nýn kay gý ve ri ci ol du ðu nu bil dir di ve bun la rýn der hal dur du rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Londra / aa Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague Ye ni Ýn gi liz o yu nu sahnede n ÝN GÝL TE RE, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da ki e ko no mik ve si ya - sî ge liþ me le ri des tek le mek a ma cýy la A rap Or tak lýk Gi ri þi mi ni o - luþ tur du. Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, bu gi ri þim i çin ay rý la cak 5 mil yon ster lin i le Ýn gil te re nin böl ge de ki hü kü met ler ve u lus la r a ra sý or tak lar la ça lýþ ma sý nýn sað la na ca ðý ný bil dir di. Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn res mî in ter net si te sin de ko nu ya i liþ kin yer ve - ri len bil gi ye gö re, gi ri þi me sað la nan mad di kay nak la Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka böl ge le rin de ki ül ke ler de hu ku kun üs tün lü ðü i le i fa - de öz gür lü ðü nün güç len me si ve güç lü ku rum la rýn o luþ tu rul ma sý a maç la ný yor. Ay rý ca da ha a çýk top lum la rýn o luþ tu rul ma sý ve böl ge nin ge li þi mi de he def le ni yor. Londra / aa Hin dis tan ve Pa kis tan ba rýþ ma sa sý na o tur du n HÝN DÝS TAN ve Pa kis tan ýn ba rýþ gö rüþ me le ri ni ye ni den baþ lat tý ðý bil di ril di. Hint kay nak lar, 2008 de Mum bai sal dý rý la - rý nýn ar dýn dan Hin dis tan ta ra fýn dan ke si len ba rýþ gö rüþ me le - ri nin ye ni den baþ la dý ðý ný kay det ti. Gö rüþ me le rin ye ni den baþ - la ma sý ka ra rý nýn, bu haf ta i ki ül ke nin üst dü zey yet ki li le ri a ra - sýn da Bhu tan ýn baþ þehri Thimp hu da ya pý lan top lan tý da a lýn - dý ðý be lir til di ve bu nun böl ge sel gü ven li ði et ki le yen i liþ ki le rin ge liþ ti ril me sin de ö nem li bir a dým o la rak de ðer len di ril di. Hin - dis tan, 166 ki þi nin öl dü ðü Mum bai sal dý rý la rýn dan Pa kis tan lý mi li tan la rý so rum lu tut ma sý ne de niy le i ki ül ke a ra sýn da ki 2004 ba rýþ sü re ci ni as ký ya al mýþ tý. Yeni Delhi / aa GÖSTERÝCÝLER POLÝSLE ÇATIÞTI: 5 KÝÞÝ ÖLDÜ Mý sýr ýn gü ne yin de po lis ve gös te ri ci ler a ra sýn da ön ce ki gün baþ la yan ve dün de de vam e den ça týþ ma lar da, 5 ki þi nin öl dü ðü bil di - ril di. Has ta ne kay nak la rý, ça týþ ma lar da 5 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen bir gü ven lik yet ki li si i se baþ þehir Ka hi re nin 400 km gü ne yin de ki El Har ga þehrin de ön ce ki gün baþ la yan gös te ri - le rin dün baþ ka böl ge le re de ya yýl dý ðý ný söy le di. Yet ki li, po li sin gös te ri ci le re ger çek mer mi sýk tý ðý ný, 100 ka dar ki þi nin ya ra lan dý ðý ný, ya ra la nan lar dan 3 ü nün bu gün öl dü ðü nü i fa de et ti. Kahire / aa Hükümet OHAL de ýsrarlý ABD NÝN MISIR DA OLAÐANÜSTÜ HAL YASASININ ÝPTAL EDÝLMESÝ YÖNÜNDEKÝ ÇAÐRILARINI REDDEDEN, MISIR DIÞÝÞLERÝ BAKANI GEYT, WASHÝNGTON'UN MISIR A KENDÝ DÜÞÜNCESÝNÝ EMPOZE ETTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. MISIR Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met E bul Geyt, ABD nin ül ke siy le il gi li si ya sî tav si ye si nin fay da sýz ol du ðu nu söy - le di. Geyt, PBS News Ho ur i le yap tý - ðý söy le þi sin de, ABD nin, Mý sýr da o - la ða nüs tü hal ya sa - sý nýn ip tal e dil - me si yö nün de ki çað rý la rý ný red - de de rek, Was - hing ton yö ne ti - mi nin ken di ar - zu su nu Mý sýr a em po ze et me ye ça lý þýr gö zük tü ðü nü bil dir di. Mý sýr Dý þiþ le ri Mýsýr Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met E bul Geyt SU U DÝ A ra bis tan Kra lý Ab dul lah ýn ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma ya, Was hing ton yö ne ti mi nin Mý sýr a yap tý ðý yar dým prog ra - mý ný ge ri çek me si du ru mun da, bu ül ke yi ken di le ri nin des tek le ye ce ði ni söy le di ði be - lir til di. Ti mes ga ze te si, Ri yad da ki bir kay - na ðý na da yan dý ra rak ver di ði ha ber de, O ba - ma i le 29 O cak ta te le fon da gö rü þen Kral Ab dul lah ýn, yar dým prog ra mý nýn ge ri çe - kil me si ha lin de, is ti fa et me si yö nün de bas - ký gö ren Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i ül ke si nin des tek le ye ce ði ni vur - Ba ka ný, ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den in Mý sýr yö ne ti mi nin, gös te - ri ci le ri tar tak la ma ya son ver me si, o - la ða nüs tü ha li der hal kal dýr ma sý, mu ha le fet le di ya lo ðu ge niþ let me si ve mu ha le fe te or tak mu a me - le si yap ma sý yö nün de ki tav si ye si nin de fay da sýz ol du ðu nu kay det ti. Geyt, he men, der - hal ve þim di ya pýl - ma sý nýn is te nen bu tav si ye nin, ABD nin Mý sýr gi bi bü yük ve ABD i le da i ma dost - luk i liþ ki si i çin de o lan bir ül - gu la dý ðý ve Mü ba rek in kü çük dü þü rül me - me si ni is te di ði i fa de e dil di. Be yaz Sa ray, 28 O cak ta yap tý ðý a çýk la ma da, ABD nin Mý sýr a yap tý ðý 1,5 mil yar do lar lýk yar dý mý göz den ge çi re ce ði ni kay det miþ ti. Yet ki li ler, da ha son ra böy le bir göz den ge çir me nin gün dem de ol ma dý ðý ný bil dir miþ ti. Kral Ab - dul lah ve O ba ma, Mý sýr ko nu sun da 29 O - cak tan son ra bir kez da ha bir te le fon gö - rüþ me si yap mýþ ve Mý sýr da ki o lay la rý de - ðer len dir miþ ti. Su u di A ra bis tan a jan sý Spa, ha be ri ne gö re, Su u di A ra bis tan Kra lý Ab - ke ye ken di is te ði ni da yat tý ðýn dan fay da sýz bul du ðu nu i fa de et ti. Mý sýr Dý þiþ le ri Ba ka ný, o la ða nüs tü ha lin kal dý rýl ma sý tav si ye si ni o ku du - ðun da çok þa þýr dý ðý ný be lir te rek, Mý - sýr da þu an da 17 bin mah kû mun so - kak lar da ol du ðu nu söy le di ve Zor - luk i çin dey ken ben den na sýl o la ða - nüs tü ha li kal dýr ma mý is ter si niz. Ba - na za man ve rin, ül ke yi, dev le ti is tik - ra ra ka vuþ tur mak i çin kon tro lü e le al ma ma i zin ve rin, da ha son ra bu mev zuy la il gi le ne lim de di. Bu a ra da, Was hing ton yö ne ti mi, Mý sýr hü kü me ti nin, gös te ri ci le rin ta lep le ri ni kar þý la mak i çin da ha faz - la sý ný yap mak zo run da ol du ðu nu bil dir di. Be yaz Sa ray söz cü sü Ro - bert Gibbs, Ka hi re so kak la - rýn da gör dü ðü nüz, hü kü - me ti nin bu ki þi le rin en di - þe le ri ni gi der mek i çin at - tý ðý a dým la rýn ye ter siz li ði - ni gör dü ðü nüz de o ka dar þa þýr tý cý de ðil yo ru mu nu yap tý. Was hing ton / a a dul lah ve ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Mý sýr hak kýn da bir kez da ha te le fon da gö - rüþ tü. Mü ba rek i pro tes to gös te ri le ri nin 16. gü nün de Kral Ab dul lah ve O ba ma nýn Mý - sýr da ki o lay la rý de ðer len dir di ði ni be lir til di. Li der le rin, böl ge sel ve u lus la ra ra sý du rum la il gi li gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun du ðu, ay rý ca O ba ma nýn Ka sým a yýn da a me li yat o lan Kral Ab dul lah ýn sað lýk du ru mu hak kýn da bil gi al dý ðý bil di ril di. Kral Ab dul lah ve O ba - ma, Mý sýr i le il gi li ilk kez 29 O cak ta te le - fon da gö rüþ müþ tü. Londra-Cidde / aa KARMAÞA DURUMUNDA ORDU MÜDAHALE EDER MISIR Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Ab dul Geyt, kar ma þa du ru - mun da or du nun mü da ha le e de bi le ce ði ni söy le di. Mý sýr ýn Me na a jan sý, Geyt in El Ce zi re te le viz yo nu na ver di ði de me - ce da ya na rak, Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn ül ke nin kar ma þa ya sü rük - len me si ni en gel le mek i çin a na ya sa nýn ko run ma sý çað rý sýn - da bu lun du ðu nu be lirt ti. A jans, Geyt in kar ma þa du ru mun - da du ru mu e le al mak i çin or du nun mü da ha le e de bi le ce ði u - ya rý sýn da bu lun du ðu nu du yur du. Ha ber de, Geyt in a na ya sa - nýn ko run ma sý nýn gü cü e le ge çir me ye ve ge çiþ sü re ci ni i da - re et me ye ça lý þan ba zý ma ce ra pe rest ler den ül ke yi ko ru ya - ca ðý na i liþ kin söz le ri ne de yer ve ril di. Kahire / aa TOPLU TAÞIM ARAÇLARI ÞOFÖRLERÝ GREVE BAÞLADI MISIR DA top lu ta þým a raç la rý þo för le ri gre ve baþ la dý. Ka hi - re de ki o to büs sü rü cü le ri, o to büs le ri ni park et tik le ri ni ve ta lep - le ri kar þý la na na ka dar kon tak ka pa ta cak la rý ný söy le di ler. Þo för - ler üc ret le ri nin ar tý rýl ma sý ný ta lep e di yor. Gre ve 62 bin top lu ta þý - ma a ra cý þo fö rü nün ka týl ma sý çað rý sýn da bu lu nul du ðu be lir til di. Cad de ler de ba zý o to büs le rin gö rül dü ðü ak ta rý lýr ken, gre vin ne de re ce yay gýn uy gu lan dý ðý bi lin mi yor. Kahire / aa Su u di Kra lý Ab dul lah, Mü ba rek e ar ka çýk tý Su u di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah As ke rî bir li ðe in ti har sal dý rý sý: 27 ö lü, 40 ya ra lý n PA KÝS TAN IN ku zey ba tý sýn da ki Hay ber Pak tun va e ya le ti nin Mar dan þehrin de as ke rî bir li ðe dü zen le nen in ti har sal dý rý sýn da ö - len as ker le rin sa yý sý nýn 27 ye yük sel di ði bil di ril di. Po lis, bir kýþ la da sa bah iç ti ma sý sý ra sýn da mey da na ge len sal dý rý da ö len le rin le rin ta ma mý nýn as ker ol du ðu nu, ba zý la rý nýn du ru mu a ðýr 40 tan faz la ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. Sal dýr ga nýn, o kul ü ni for ma sý giy - miþ bir genç ta ra fýn dan dü zen len di ði be lir til di. Sal dý rý yý ký na yan, Pa kis tan Baþ ba ka ný Yu suf Rý za Gi la ni, ya yým la dý ðý me saj da, sal dý - rý nýn te rö riz mi or ta dan kal dýr mak i çin ka rar lý o lan gü ven lik güç - le ri nin mo ra li ni bo za ma ya ca ðý ný söy le di. Ýslamabad / aa Mü ba rek gi der se Ýs rail çok þey kay be der n ABD DE ba zý uz man lar, Mý sýr da ön gö rü le me dik þe kil de or ta - ya çý kan ve Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in dev ri nin ar týk so na er di ði ni a çýk ça or ta ya ko yan halk a yak lan ma sý Ýs ra il i en di þe len di ri yor. Bran de is Ü ni ver si te si ne bað lý Crown Or ta do - ðu Ça lýþ ma la rý Mer ke zi uz ma ný Jos hu a Wal ker, Ýs ra il in Mü ba - rek son ra sý dö nem le il gi li kor ku la rý nýn meþ rû sebep le ri bu lun - du ðu nu söy le di. Mü ba rek in yö ne tim den git me sin den Ýs ra il in kay be de ce ði çok þey ol du ðu nu be lir ten Wal ker, Ben ce, Mü ba - rek siz bir Mý sýr, ar týk Ýs ra il in müt te fi ki ol ma ya cak. Yi ne de Mý - sýr ýn düþ man kam pý na gi rip gir me ye ce ði ni söy le me den ön ce, han gi tür bir hü kü me tin or ta ya çý ka ca ðý ný bek le yip gör me li yiz di ye ko nuþ tu. Washington / aa ABD res ti çek ti: Cin þi þe ye tek rar gir mez n ABD DEN Mý sýr hü kü me ti ne ye ni bir u ya rý ve o la ða nüs tü hal ya sa sý nýn kal dý rýl ma sý ta le bi gel di. Ka hi re i se ta le bi hay ret le kar - þý la dý ðý ný a çýk la dý. BBC nin ha be ri ne gö re ABD-Ka hi re hat týn da kar þý lýk lý e leþ ti ri le rin do zu ar tý yor. Be yaz Sa ray Söz cü sü Gibbs, Mý sýr hü kü me ti Mý sýr hal ký nýn gör mek is te di ði a dým la rý at ma - dý. Bu yüz den da ha çok in san ey lem le re ka tý lý yor. Mý sýr yö ne ti - mi ci ni tek rar þi þe si ne so ka bi le ce ði ni dü þü nü yor sa, bu nun za - ma ný çok tan geç ti de di. Gibbs ay rý ca, ül ke si nin Mý sýr a yar dým prog ra mý ný göz den ge çir di ði ni ve prog ra mýn na sýl þe kil le ne ce ði - ni, Mý sýr hü kü me ti nin ya pa ca ðý re form la rýn be lir le ye ce ði ni vur - gu la dý. Gibbs in a çýk la ma la rý, ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi - den ýn Mý sýr hü kü me ti ne, çok u zun yýl lar dýr yü rür lük te o lan o la - ða nüs tü hal ya sa la rý nýn kal dý rýl ma sý ve ga ze te ci ler le ey lem ci le rin gö zal tý na a lýn ma sý nýn dur du rul ma sý çað rý sý iz le di. NA TO: Ýs ra il-fi lis tin gö rüþ me le ri baþ la sýn n NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, Ýs ra il i le Fi - lis tin a ra sýn da ki ba rýþ gö rüþ me le ri nin böl ge nin ye ni di na mik le ri çer çe ve sin de ye ni den baþ la týl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ras mus - sen, Herz li ya da ki yýl lýk ge le nek sel gü ven lik kon fe ran sýn da yap tý - ðý ko nuþ ma da, Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki ba rýþ gö rüþ me le ri nin ye ni den baþ la týl ma sý nýn böl ge sel ba rýþ ve gü ven lik i çin ha ya tî ö - ne mi ol du ðu nu, ya pý la cak bir ba rýþ an laþ ma sý kap sa mýn da ta raf - lar dan bu yön de ta lep ge lir se NA TO nun ba rý þý ko ru ma hiz me - tin de bu lu na bi le ce ði ni kay det ti. Ras mus sen, Son su za ka dar bek le ye me yiz. Böl ge de ye ni di na mik ler var ve bu fýr sa tý de ðer - len dir me li yiz di ye ko nuþ tu. Mý sýr da mey da na ge len son ge liþ - me le re de de ði nen Ras mus sen, Mý sýr ýn böl ge de ý lým lý bir ül ke o - la rak kal ma sý nýn ö ne mi ne de ðin di. Ras mus sen, Herz li ya kon fe - ran s ön ce sin de Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ve Dý þiþ - le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man la gö rüþ tü. Tel Aviv / aa

7 8 enstýtü Hazýrlayan: e-posta: enstýtü 9 kavram DU Â ke li me si bir çok mâ nâ yý i çin de ba rýn dý rýr ve her in san bu fark lý mâ nâ la rýn hep si ne va kýf de ðil dir. Bu baþ lýk al týn da du â nýn bütün mâ nâ la rý na de ði ne rek, hep si ni öð ren me ye ça lýþ mak tan zi ya de bi zim bir mü min o la rak bil me miz ge re ken le re de ði ne ce ðiz. Bu mâ nâ lar fark lý þe kil ler de e le a lýn mýþ ve fark lý yön ler den yak la þýl ma ya ça lý þýl mýþ týr. Du â; Al lah a yal var mak, ya kar mak, ni yaz et mek, ça ðýr mak, yar dým di le mek an lam la rý na gel mek te dir. Ke li me an la mýy la da ça ðýr ma de mek tir. Ýn san du â i le Al lah a ya kýn la þýr ve ru hen ra hat la yýp hu zu ra e rer. Du â, is te mek tir. Ýn san da is te me duy gu su, in sa nýn fýt ra tý na Al lah ta ra fýn dan yer leþ ti ri len kuv ve-i þe he vi ye den ge lir. Bu ra dan ha re ket le dü þün dü ðü müz de, de mek ki Al lah biz den is te me mi zi is ti yor, fýt ra tý mýz da hi du a yý ik ti za e di yor. Had siz ih ti yaç la rý mýz ve ac zi miz du â yý ge rek li ký lý yor. Al lah da is te me mi zi, ya ni du â mý zý is te di ði i çin bi zi a ciz ve fa kir ya rat mýþ, biz den ac zi mi zi gör me mi zi is ti yor. Du â, en kül lî u bu di yet tir ve bütün i ba det le rin ö zü nü o luþ tu rur. Ý ba det ler za hi ren fi i lî ve kav lî duâ lar dan o luþ tu ðu gi bi; di ðer bir çok du â yý da i çin de ba rýn dý rýr. Me se lâ na maz, du â nýn en kül li ve e hem mi yet li bi çi mi dir. Bu nâ mý ný da bütün duâ çe þit le ri ni i çer me siy le al mýþ týr. Hat ta bir çok mü fes sir, Duâ nýz ol ma sa ne e hem mi ye ti niz var 1 â ye tin de ki du â ke li me si ne, na maz o la rak i þa ret et miþ tir. Na maz gi bi o ruç da du â lar dan o luþ muþ tur. O ru cun ö zel li ði i se di ðer i ba det le re gö re fi i li du â nýn da ha bas kýn ol ma sý dýr. Hac, kur ban ve ze kât gi bi da ha bir çok i ba det ö zün de du a dan i ba ret tir. Du â, i ma ný a yak ta tu tar. Ý man i se in sa ný du a ya yö nel tir. Ýn sa nýn i man ve du â i le o lan i liþ ki si ni Sa id Nur sî, þu þe kil de i fa de e di yor: Ý mân, in sa ný in san e der; bel ki, in sa ný sul tan e der. Öy le i se, in sa nýn va zi fe-i as li ye si i mân ve du â dýr. Kü für, in sa ný ga yet â ciz bir ca na var hay van e der. 2 Ya ni in san ol ma nýn þar tý i man, in san kal ma nýn þar tý du â dýr. Bel ki bi raz da ha i yi an la mak i çin þu ben zet me yi ya pa bi li riz: Ý man in sa ný Al lah a bað la yan bir bað ve ya u laþ tý ran bir yol, du â i se o yo lu kul la na rak Al lah a bað lan mak ve ya u laþ mak týr. Fa kat bir yol ne ka dar çok kul la ný lýr sa o de re ce ge liþ ti ril di ði gi bi, ne ka dar da kul la nýl maz ve ba kýl maz i se o de re ce de â týl ka la bi lir, bel ki de ka pa na bi lir. Du â i man yol la rý nýn a çýk ve bað la rý nýn sað lam ol ma sý na bir þart ol du ðu nu Ri sâ le-i Nur þöy le di le ge ti ri yor: Ý mân, du â yý bir ve sî le-i kat i ye o la rak ik ti zâ et ti ði; ve fýt rat-ý in sa ni ye o nu þid det le is te di ði gi bi, Ce nâb-ý Hak da hi Du â nýz ol maz sa ne e hem mi ye ti niz var? me â lin de, Kul mâ ya be û bi küm rab bî lev lâ du â u kum 3 fer man e di yor. Hem, Ba na du â e din, si ze ce vap ve re yim 4 em re di yor. 5 Du â, ha zi ne-i rah me tin a nah ta rý dýr. Ýn san Rah met ka pý la rý ný du â i le a ra lar, Rah man ve Ra him sý fa tý nýn te cel li le ri ne du â i le u la þýr. O a nah ta rý rah met ha zi ne le ri ne u laþ tý ran i se Sün net-i se niy ye ye it ti ba dýr. Sün net-i se niy ye ye ve si le i se sa lâ vat týr. Üs tad Be di üz za man bu nu Bi rin ci Söz de bes me le nin sýr la rýn dan al týn cý sýn da a çýk la mak ta dýr. 6 Du â, ku lun Rab bi ne yö ne lip O ndan yar dým di le me si dir. Ýn san, gü cü nün yet me di ði ih ti yaç la rý ný el de et mek, ken di kud re tiy le e ri þe me di ði ar zu la rý na e riþ mek i çin Al lah a sý ðý nýr. Çün kü Al lah tan baþ ka hiç kim se yok tur ki, o nun en giz li ar zu la rý ný du yup ye ri ne ge tir sin, ih ti yaç la rý ný kar þý la sýn. Du â, bir i ba det tir. Hat tâ i ba de tin ru hu dur. Na sýl ki, bir ço cuk e li ye ti þe me di ði bir ih ti ya cý ný, bir ar zu su nu el de et mek i çin ya að lar, ya is ter; ya ni a ciz li ði nin di liy le du â e der ve is tek le ri ni el de e der. Öy le de, in san bü tün can lý lar i çin de na zik ve naz lý bir ço cu ða ben zer. Ce nâb-ý Hakk ýn der gâ hý na ac ziy le yal var mak ve ya ih ti ya cýy la du â et mek le yö ne lir. Yok sa bir si nek ten kor kan hay laz bir ço cuk gi bi, Bu in san la rý ken di gü cüm le em rim de ça lýþ tý rý yo rum de yip nan kör lük et mek, in sa nýn ya ra tý lý þý na ay ký rý ol du ðu gi bi, üs te lik â hi ret te þid det li bir a za bý da hak e der. Ýn san du â va sý ta sýy la Ce nâb-ý Hakk a yak la þýr. Bu i ti bar la ba þa ge len çe þit li sý kýn tý lar ve be lâ lar, in sa na ac zi ni ve güç süz lü ðü nü ha týr la týp o nu Rab bi ne yö nel me ye zor la ma sý ci he tiy le rah met tir. Çün kü in san bil has sa böy le va kit ler de ne ka dar â ciz ve ça re siz ol du ðu nu an la yýp sý ðý na cak bir yer bul ma ya muh taç du rum da dýr. Du â bu nun en gü zel ve si le si dir. Du â bir i ba det ol du ðu na gö re, o nun sa de ce ve sa de ce Al lah ýn rý za sý ný ka zan mak ga ye siy le ya pýl ma sý ge re kir. Bu nun i çin in san a ciz li ði ni, yal nýz lý ðý ný ve Du â ve çe þit le ri Ýnsan, gücünün yetmediði ihtiyaçlarýný elde etmek, kendi kudretiyle eriþemediði arzularýna eriþmek için Allah a sýðýnýr. Çünkü Allah tan baþka hiç kimse yoktur ki, onun en gizli arzularýný duyup yerine getirsin, ihtiyaçlarýný karþýlasýn. ça re siz li ði ni bü tün ru huy la his se dip ken di si ne yar dým cý o la cak, kor ku lar dan, en di þe ler den kur ta ra cak ye gâ ne kud re tin Al lah ol du ðu nu dü þü ne rek el le ri ni se ma ya kal dýr ma lý dýr. O Ya ra tý cý son suz bir kud ret, bir rah met ve bir hik met sa hi bi dir. Bü tün kâ i nat O' nun e se ri dir ve O' nun iz ni ol ma dan yap rak bi le ký pýr da ya maz. Bü tün ke mâl sý fat la rýn sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hak, bu na kar þý lýk bü tün nok san sý fat lar dan mü nez zeh tir. Ya rat tý ðý can lý-can sýz bü tün var lýk la rý sa yý sýz ni met ler le do nat mýþ, on la rýn üs tün de in sa ný en yük sek bir mev ki i le þe ref len dir miþ tir. Bu nun i çin Ce nâb-ý Hak son suz hamd ve se nâ ya lâ yýk týr. Za ten var lýk la rýn ya ra tý lýþ mak sa dý da hamd, tes bih, tek bir le O' na kul luk et mek de ðil mi dir? Ýþ te du â bun dan do la yý e hem mi yet ta þý mak ta dýr. Du â nýn an la mý ný sor gu la yan ve an la þýl ma sý ný sað la yan bir so ru da Her du â ka bul o lur mu? so ru su dur. Þöy le der in san lar: Her et ti ði miz du â ka bul o lun mu yor. Oy sa â yet-i ke ri me de Ba na du â e din, si ze ce vap ve re yim bu yu ru lu yor? Bu nun se be bi ne dir? Du â me se le sin de i ki i fa de var dýr; bi ri ce vap, di ðe ri ka bul. Ya ni et ti ði miz her du â ya Ce nâb-ý Hakk ýn ce vap ver me si ay rý dýr, ka bul et me si ay rý dýr. Al lah her du â ya ce vap ve rir. Fa kat her za man is te nen þe yin ay ný sý ný ver mez. Çün kü hik me ti bu nu ge rek tir mek te dir. Bu du rum, dok tor-ço cuk mi sâ li ne ben zer. Þöy le ki: Dok to ra gö tü rü len ço cuk mu a ye ne ha ne de bir i lâç gö rür, he men o nu is ter. O i lâ cýn has ta lý ðý na i yi ge le ce ði ni sa nýr. Dok tor mu a ye ne e der. Has ta lý ðý teþ his et tik ten son ra, ya ço cu ðun is te di ði i lâ cý ve rir, ya baþ ka bir i lâç ve rir, ya hut ge rek gör mez, hiç i lâç yaz maz. Ýþ te Ce nâb-ý Hak her yer de ha zýr ve nâ zýr dýr. Ýn sa nýn yap tý ðý her duâ yý i þi tir ve ce vap ve rir. Fa kat in sa ný in san dan da ha çok dü þün dü ðün den, der di ni ve a sýl ih ti ya cý ný i yi bil di ðin den; ne yin hay rý na, ne yin za ra rý na o la ca ðý ný e ze lî i lim ve hik me tiy le bil di ðin den, in sa nýn is te di ði nin ay ný sý ný ve re bil di ði gi bi, ba zen da ha i yi si ni ve rir, ba zen da za rar lý o la ca ðýn dan hiç ver mez. Bu nun i çin in sa nýn, Al lah, be nim her is te di ði mi ver mi yor de me ye hak ký yok tur. (Al lah in sa na her þe yin en ha yýr lý sý ný ve rir.) Du â bir i ba det ol du ðu na gö re mü kâ fa tý â hi ret te ve ri lir. Ýn sa ný du â ya sevk e den se bep ler i se o i ba de tin vak ti dir. Me se lâ ha va ku rak gi dip yað mur suz luk de vam et ti ði za man lar da yað mur du â sý na çý ký lýr. Gü ne þin bat ma sý ak þam na ma zý nýn vak ti ol du ðu gi bi, ku rak lýk da o du â nýn vak ti dir. Yok sa o du â yað mu ru yað dýr mak i çin de ðil dir. Çün kü o tak dir de du â Al lah rý za sý i çin de ðil, sýrf yað mu run yað ma sý i çin e dil miþ tir. Bun dan do la yý da ka bu le lâ yýk ol maz. Bu nun gi bi, in sa nýn bir ta kým be lâ ve mu sî bet le re uð ra ma sý, has ta lan ma sý, ba zý du â la rýn va kit le ri sa yý lýr. Ýn san böy le za man lar da ça re siz li ði ni, güç süz lü ðü nü an lar, du â ve ni yaz la Ý lâ hî der gâ ha il ti ca e der. Ýn san o ka dar du â et ti ði hal de e ðer be lâ lar git mez, has ta lýk lar geç mez ve ne ti ce i ti ba riy le o an i çin is tek ler ye ri ne gel me miþ gö rü nür se; in san, Du âm ka bul e dil me di de me me li, Duâ mýn vak ti bit me di, da ha çok duâ et mem ge re kir de me li dir. Þa yet Ce nâb-ý Hak, e di len duâ nýn ay ný sý ný ver se, be lâ yý kal dýr sa, iþ te o za man du â nýn vak ti so na er miþ o lur. Duâ nýn en gü zel, en lâ tif, en le ziz, en ha zýr mey ve si, ne ti ce si þu dur ki: Du â e den a dam bi lir ki, Bi ri si var ki, o nun se si ni din ler, der di ne der man ye ti þir, o na mer ha met e der. O nun kud ret e li her þe ye ye ti þir. Bu bü yük dün ya ha nýn da o yal nýz de ðil, bir Ke rim zat var, o na ba kar, ün si yet ve rir. Hem o nun had siz ih ti ya câ tý ný ye ri ne ge ti re bi lir ve o nun had siz düþ man la rý ný de fe de bi lir bir Za týn hu zu run da ken di ni ta sav vur e de rek bir fe rah, bir in þi rah du yup, dün ya ka dar a ðýr bir yü kü ü ze rin den a týp El ham dü lil lâ hi Rab bi l-â le mîn der. 7 Duâ u bu di ye tin (kul lu ðun) ru hu dur ve hâ lis bir i ma nýn ne ti ce si dir. 8 Çün kü du â e den a dam du â sý i le gös te ri yor ki, bü tün kâ i na ta hük me den bi ri si var ki, en kü çük iþ le ri me ýt tý lâý var ve bi lir, en u zak mak sat la rý mý ya pa bi lir, be nim her ha li mi gö rür, se si mi i þi tir. Öy le i se bü tün mev cu da týn bü tün ses le ri ni i þi ti yor ki, be nim se si mi de i þi ti yor. Bü tün o þey le ri o ya pý yor ki, en kü çük iþ le ri mi de O'n dan bek li yo rum, O'n dan is ti yo rum. 9 Duâ ko nu sun da Be di üz za man ýn þu tesbit le ri çok ö nem li dir: Hem, du â bir u bû di yet tir; u bû di yet i se, se me râ tý uh re vi ye dir. 10 Ya ni du â bir kul luk tur. Kul luk da an cak Al lah ýn rý za sý e sas a lýn dý ðýn da ha lis ve ka bu le lâ yýk o la ca ðýn dan, kul lu ðun mey ve le ri a hi ret te ye nir, bu ra da is te nil mez. Du â nýn ya pýl ma sýn da ki dün ye vî mak sad lar i se sa de ce du â nýn vak ti nin be lir len me sin de rol oy nar. Çün kü son suz i lim ve hik met sa hi bi A lîm-i Ha kîm, za ten her þe yi, ku lu nun ih ti yaç la rý ný bi li yor ve hik met le mu â me le e di yor. Ya ni du â Al lah ý ih ti yaç ve is tek ler den ha ber dar et mek de ðil dir, ac zi ye ti ni an la ya rak Al lah a tam mâ nâ sýy la yö nel mek ve o nun rý za sý ný a ra mak týr. Rah met ha zi ne le ri nin ka pý sý ný çal mak týr. ÝN SA NIN A CÝZ LÝ ÐÝ VE DU Â YA O LAN ÝH TÝ YA CI Ýn san, ken di si ne ve ril miþ is ti dat la rý na da hi, yýl lar ca e ði tim a la rak ve ken di si nin far ký na va ra rak an cak 20 ya þýn dan son ra mâ lik o lur ve son suz ac zi ye ti nin, fak rý nýn ve ih ti yaç la rý nýn kar þý sýn da an cak Son suz Kud ret Sa hi bi, Ma li kü l-mülk ve Rah man o lan bir Al lah a du â i le da ya na rak a yak ta ka la bi lir. Ýn sa nýn a ciz li ði ve du â i le a ciz li ðin den kur tu lu þu nu da ha i yi an la mak i çin bir ör nek ver mek ge re kir se; bir bil gi - sa yar dü þü ne lim. Bu bil gi sa ya rýn bil gi a lýþ ve ri þi i çin ne DVD-Rom u, ne USB gi ri þi, ne de in ter net gi ri þi var. Bu bil gi sa yar bu hâ liy le ne iþ gö re bi lir? Han gi a ma ca hiz met e de bi lir ve ya han gi bil gi ye u la þa bi lir? Bil gi sa ya rýn DVD- Rom u bu lun muþ ol sa bir neb ze bil gi le ri a la bi lir, kul la na bi lir ko nu ma yük se lir. Bu bil gi sa ya rýn USB gi ri þi ol muþ ol sa da ha faz la bil gi ye u la þa bi lir, kul la na bi lir ve DVD-Rom dan fark lý o la rak iþ le di ði bil gi le ri baþ ka bir ye re ta þý ya bi lir ve ya ak ta ra bi lir de. Bah set ti ði miz bu bil gi sa ya rýn in ter net bað lan tý sý bu lun muþ ol sa o za man her tür lü bil gi ye a nýn da u la þa bi lir, kul la na bi lir ve her tür lü bil gi yi ak ta ra bi lir ko nu ma ge lir. Ýn ter net bað lan tý sý, bir ne v'î, bil gi sa ya rýn sý nýr la rý ný ký rýp o nu sý nýr sýz bir â le me dö nüþ tür müþ o lur. Du a da, had siz a ciz ve fa kir o lan in sa ný bu þe kil de had siz kud re te e riþ ti re bil di ði gi bi had siz ni met le re de gark e der. Çün kü duâ, in sa ný bütün sý fat la rýy la e ze lî o lan bir Al lah a bað lar. Her an her yer de ce vap ve re bi le cek bir duâ bað lan tý sý dýr bu. Duâ, en klâ sik, en ba sit bir i fa dey le, in sa nýn Al lah tan bir þey ler is te me si dir. Biz Ya ra tý cý mýz dan, ye gâ ne nok ta-i is ti nat ve tek nok ta-i is tim da dý mýz o lan Al lah tan sü rek li bir þey ler is te riz ve bu is tek le ri mi zi bin bir þe kil de i fa de e de riz. To hum e ker, fi i lî du â i le ba þak is te riz. Ü ze ri ne kav len ya ni di li miz le ba þa ðýn en i yi sin den ve en bo lun dan is te riz. To hu mu e ke bil mek i çin ni ye ti miz le du â e der, Al lah tan e ke bil me gü cü nü, kuv ve ti ni, za ma ný ný, me kâ ný ný ve da ha bir çok þe yi ya rat ma sý ný is te riz. Son ra to hum ek me ye mey let me miz le du â e der, ya rat týk la rý na sa hip ol ma yý ve ya ya rat týk la rý nýn em rin de ha zýr bu lun ma sý ný is te riz. O to hum da hi ba þak ol mak i çin Hâ lýk ý na du â e der. Bir ba þak i çin as lýn da duâ nýn her nev î ne baþ vu ru lur ve ba þa ðýn ya ra týl ma sý nýn her saf ha sýn da bi le rek ve ya bil me ye rek Al lah a yö ne li riz. DU Â NIN ÇE ÞÝT LE RÝ Ri sâ le-i Nur da du â nýn beþ nev în den þu þe kil de bah se dil miþ tir: 1- Ýs ti dad li sa nýy la ya pý lan du â: Bu bit ki ve hay van lar da bi le gö rü le bi lir ki, her bi ri Ce nâb-ý Hakk ýn i sim le ri nin te cel li si o la rak fark lý þe kil ler, gü zel lik ler, gö rev ler üst le nir ve bu nu a de ta ger çek leþ tir mek i çin to hum hal le riy le du â da bu lu nur lar. Bu du â nýn ne ka dar ha li sâ ne, iç ten ve coþ kuy la ya pýl dý ðý ný ot la rýn ve a ðaç la rýn, taþ ve ka ya la rýn ü ze rin de tez ga hý ný kur muþ in ce cik kök ve da mar la rýy la on la rý yar ma sýn dan ve gü ne þin sý cak lý ðý na da yan ma la rýn dan, üs te lik mey ve ler, ko ku lar, renk ler sun ma la rýn dan an la ya bi li riz. Der ler ki, bü tün çi çek ler top lan mýþ, her bi ri ay rý bir gü zel lik i çin du â da bu lun muþ lar, son ra Rab bi mi zin gü zel i sim le ri ne bak mýþ lar ve her bi ri bir bi rin den fark lý gü zel ol muþ lar He pi miz de ya ra tý lýþ ta ve ri len çok fark lý ka bi li yet var dýr. Bun la rýn far ký na va rý rýz ve ya an ne, ba ba, e ði tim ci ve uz man lar va sý ta sýy la or ta ya çý ka rý lýr ve ge liþ ti ri lir. Ýn sa nýn bir ka bi li ye ti ne yö nel me si ve o nu ge liþ tir me is ti ka me tin de ça ba gös ter me si bir çe þit du â dýr ki, i nan sýn i nan ma sýn han gi in san bu yo la te ves sül e der se, Al lah tan bu ka bi li ye ti ni ge liþ tir me si i çin du â et miþ ol mak ta dýr ki, bu ça lýþ ma la ra te ret tüp e den so nuç la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý bu du â nýn ka bul e dil di ði ni gös ter mek te dir. Yi ne in san lar bütün ha re ket le ri ni da hi bu çe þit du â i le ya par. Bu nu bir ör nek le a çýk la mak ge re kir se; bir ki þi ma sa nýn üs tün den bir bar dak su al mak is ter, ma sa ya ka dar gi der, e li ni u za týr, bar da ðý tu tar ve kal dý rýr. Þim di ba ka lým in san þu yap mýþ ol du ðu fi il ler den han gi bi ri ni ya pa bil mek i çin dü þün dü ve o fi il le rin ger çek leþ me sin de ge rek li o lan her tür lü mak ro ve ya mik ro bo yut ta a ra cýn, u zuv lar dan tut hüc re le re ve ge rek li o lan re ak si yon la ra ka dar, han gi bi ri ni kon trol et ti ve ya dü zen le di? Hiç bi ri ni! Tek is te ði, dü þün ce si o nu al mak ve bu nu ger çek leþ tir mek a dý na tek i ra de si o nu is te mek ti. Yap mýþ ol du ðu fi il le rin her saf ha sýn da da cüz î ih ti ya rý o lan is te mek et kin di. Bu is te mek le rin hep si i le mey da na ge len fi il ler, her an yap mak ta ol du ðu du â la rýn mey ve le ri dir. Ýs ti dat li sa nýy la ya pý lan du â la rýn so nu cun da Es ma-i Ý lâ hi nin te cel li siy le in sa na mu sah har ký lýn mýþ a raç la rýn yi ne du a mýz i le ger çek leþ ti ri len fi il ler dir bun lar. Her an du â mýz la Al lah be de ni mi zi can lý tu tu yor, her an fa a li yet ve ha re ket ya pa bi lir ko num da tu tu yor ve ha re ket et ti ri yor. Ýþ te Du â nýz ol ma sa ne e hem mi ye ti niz var? 11 â ye ti nin bir hik me ti de bu dur bel ki. De ðiþ me ve ge liþ me ha lin de o lan her var lý ðýn is ti dat di liy le yap týk la rý du â da bu kýs ma gir mek te dir. Her þey ken di ne has di liy le Ce nâb-ý Hakk ý tes bih et ti ði gi bi, ih ti ya cýy la da Al lah a du a et mek te dir Ýh ti yac-ý fýt rî li sa nýy la ya pý lan du â: Bü tün ha yat sa hip le ri fýt rat la rýn da ta þý dýk la rý ha ya ti yet le ri ni sür dür mek i çin ih ti yaç duy duk la rý þey le ri du â i le is ter ler. Gü neþ ten yað mu ra, top ra ðýn bi tir dik le ri ne ka dar her var lýk muh taç ol du ðu þey le re za ma nýn da, um ma dý ðý yer den ve þe kil de u laþ mak ta, mü kem mel bir da ðý tým i le her var lý ða ne, ne ka dar, ne za man ge rek liy se a nýn da u laþ tý rýl mak ta dýr. Du â nýn var lý ðý ve et ki si, duâ i le is te nen þey le rin za ma nýn da ve en uy gun bi çim de gön de ril miþ ol ma sýn dan ko lay lýk la o ku na bi lir. Ce nâb-ý Al lah ya ra tý lý þý mý za, me se lâ aç lýk his si ver miþ, be de ni mi zi bu na uy gun bi çim de do nat mýþ. Her aç lýk his se den in san as lýn da mi de si nin bu ta le biy le ya ra tý lýþ tan ge len bir du â da bu lun mak ta dýr. Su suz luk du ru mu da böy le dir. Sev gi ye du yu lan ih ti yaç da 3- Iz tý rar li sa nýy la du â: Dün ya da ru ha ve be de ne a cý ve ren her zor du rum du â i çin en uy gun hal ler dir. Ýn sa nýn ca ný ný ya kan, a cý tan mu sî bet ler, zor da, dar da ka lan, zor luk i çin de sý kýn tý çe ken in sa ný kalp ve zi hin i ti ba riy le du â ya ha zýr ve a çýk ha le ge ti ren se bep ler dir. Bir de yal nýz lýk duy gu su var dýr. Ýn san ka la ba lýk lar i çin de ken di si ni kim se siz his se de bi lir. Bir gö nül ya ra sý ve ya sev dik le ri nin dün ya dan ay rýl ma sý ya da bir ký sým gü nah la rýn ru hun da aç tý ðý ya ra lar in sa ný bu duy gu i çin de sý ðý na cak bir Hâ mî ye ih ti yaç his set ti rir ve du â i le O na yö nel me is te ði i çin de þid det le be li rir. Dün ya dan, dün ya lýk lar dan, nef sim den, gü nah lar dan çok za rar gör düm, za rar la rý mý gi der Ya Rab bi di ye rek o i mar ve ta mir ka pý sý na il ti ca et mek, in san i çin ha ya tî bir du rum ha li ne ge lir. Bu üç du â nýn en çok ka bu le ya kýn ol du ðu i fa de e di lir. 4. Her za man yap tý ðý mýz meþ hur du â Bu da i ki ký sým dýr: a. Fi i lî du â: Se bep le re te þeb büs et mek fi i lî duâ dýr. Çift sür mek gi bi. Top rak rah met ha zi ne si nin ka pý sý ol du ðun dan çift çi o ka pý yý sa ba nýy la ça lar. Bu du â doð ru dan Ce nâb-ý Hakk ýn i sim ve ün va ný na yö nel miþ ol du ðun dan ço ðun luk la ka bul o lu nur. b. Kav lî duâ: Dil ve kalb le ya pý lan duâ. Ýn sa nýn e li ye tiþ me di ði bir ký sým ih ti yaç la rý ný is te me si dir. Bu nun en mü him ta ra fý, en gü zel mey ve si þu dur: Du â e den a dam an lar ki, Bi ri si var, kal bin den ge çen le ri i þi tir, her þe ye e li ye ti þir, her bir ar zu su nu ye ri ne ge ti re bi lir, â ciz li ði ne mer ha met e der, fa kir li ði ne me det e der. Hay van la rýn a cýk týk la rý za man ken di le ri ne has dil le riy le çý kar dýk la rý ses ler de kav lî du â ya gir mek te dir Fur kan/ Söz ler, s Fur kan/ Mü min/ Söz ler, s Söz ler, s Mek tu bat, s Dip not lar: 8- Mek tu bat, s Söz ler, s Söz ler, s Fur kan/ Mes ne vî-i Nu ri ye, s Mes ne vî-i Nu ri ye, s SO RU: Ne den Al lah bu gün, þim di, bu ra da bi ze yar dým e dip, dün ya da ki a da let siz li ði yok et mi yor? soru-cevap CE NÂB-I HAK Â dil-i Mut lak týr. E ðer Ce nâb-ý Hak, bu mut lak a da le tiy le her hak sýz lý ðý, zul mü dün ya da dü zelt sey di, za lim le rin ce za sý ný he men ver sey di, bu du rum dün ya nýn bir im ti han ye ri ol ma sý ger çe ðiy le bað daþ maz dý. Çün kü o za man, in san lar, za lim ler dün ya da he men ce za sý ný bu lu yor di ye dü þü nür, i ra de le riy le de ðil, ic bar la a da let li dav ran ma ya sevk e dil miþ o lur lar dý. Hâl bu ki im ti han sýr rý, in sa nýn bir þe yi ce bir le, zor la de ðil, hür i ra de siy le yap ma sý ný ge rek tir mek te dir. Ý kin ci o la rak, Ce nâb-ý Hak A dil-i Mut lak ol du ðu gi bi ay ný za man da Ra him dir, Rah man dýr. Ya ni son suz bir sev gi ye ve þef ka te sa hip tir. Bu yüz den, kö tü lük ya pan la ra, hak sýz lýk ve zu lüm e den le re, gü nah iþ le yen le re, müh let ve ri yor. Bu yüz den den miþ tir ki, Al lah im hal e der [müh let ve rir], a ma as la ih mal et mez. Ya ni Ce nâb-ý Hak, in san la rýn ha ki kat le ri an la ma sý i çin on la ra za man ta ný yor. Bu a ra da da bü tün ni met le rin den za lim ol sun, maz lûm ol sun, i nan sýn i nan ma sýn her ke si is ti fa de et ti ri yor. Bu da o nun þef ka ti nin ge re ði dir. Ay ný za man da a hi ret te Ya Rab bi, ne den bi ze müh let ver me din? di ye ge le bi le cek i ti raz ve þi kâ yet le rin de ö nü nü ka pat mak týr. Ü çün cü o la rak, Ce nâb-ý Hak kü çük zu lüm le rin, hak sýz lýk la rýn ce za sý ný bu ra da ve ri yor, bü yük le ri ni de a hi re te bý ra ký yor. Kü çük dâ vâ la rýn kü çük mah ke me ler de, bü yük dâ vâ la rýn bü yük mah ke me ler de gö rül me si gi bi Ce nâb-ý Hak da bü yük zu lüm le ri, hak sýz lýk la rý, küf rü ce za lan dýr ma yý ge nel o la rak a hi re te bý ra ký yor. A hi ret i se a da let-i Ý lâ hi ye nin tam mâ nâ sýy la te cel lî e de ce ði bir yer dir. Ý nanç sýz bir in san sý nýr lý bir sü re de, ký sa bir ha yat sü re sin de son suz bir a za bý hak et mek te dir. Çün kü i nanç sýz lýk çok bü yük bir gü nah týr ve son suz bir ci na yet tir. Bi rin ci o la rak, kâ i nat ta ki sa yý sýz var lýk la rýn Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne o lan þahitliklerine kar þý son suz bir ci na yet tir. Ý kin ci o la rak, i nanç sýz lýk la sa yý sýz ni met ler gör mez lik ten ge lin di ðin den ve in kâr e dil di ðin den bü yük bir ci na yet tir. Ü çün cü o la rak i se, Al lah ýn za man la ve me kân la sý nýr lý ol ma yan za tý ný ve i sim le ri ni in kâr ol du ðu i çin sý nýr sýz bir ci na yet tir. Dör dün cü sü, kâ i na ta sýð ma yan Al lah ýn i sim le ri ni ve te cel li le ri ni ma ne vî de rin li ðiy le yan sý ta bil me ö zel li ði ne sa hip bir vic da ný i nanç sýz lýk boz du ðu ve kir let ti ði i çin kor kunç bir ci na yet tir. Son o la rak i se, i nanç sýz lýk bir çe kir dek tir ve mey ve si de an cak Ce hen nem o la bi lir. Bu de re ce af fe dil mez bir ci na ye tin ce za sý na hük me dil me si ve tam an la mýy la a da le tin ger çek leþ me si i se, yal nýz ca haþ rin bü yük mah ke me sin de o la bi lir. Ri sâ le-i Nur da a da let i ki ye ay rý lýr. Bi ri müs bet a da let, di ðe ri men fi a da let tir. Müs bet a da let ten kas te di len, her hak sa hi bi ne hak ký ný ver mek tir. Ya ni, bütün var lýk la rýn ha yat la rý i çin ge re ken -hem be den le rin de ve ruh la rýn da, hem de ya þa dýk la rý çev re de- her tür lü ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý dýr. A da le tin men fî kýs mý i se, hak sýz la rýn ter bi ye e dil me si ve ce za la rý nýn ve ril me si dir. A da le tin bu kýs mý, yer yü zün de tam an la mýy la ger çek leþ mi yor. Ö zel lik le in san la ra ba kan yö nü nün bü yük bir kýs mý a hi ret te ki Mah ke me-i Küb ra ya bý ra ký lý yor. Her ne ka dar bü yük bir zu lüm iþ le yen ve bütün var lýk la rýn hu kuk la rý na te ca vüz e den in sa nýn mu ha se be si a hi re te bý ra kýl sa da, a da let ha ki ka ti nin yer yü zün de de bir ký sým yan sý ma la rý gö zük mü yor de ðil. Meselâ, Kur ân da kýs sa la rý an la tý lan Ad ve Se mud ka vim le ri nin baþ la rý na ge len o lay lar dan gü nü müz de ya þa nan bü yük fe lâ ket le re ka dar bir çok ter bi ye to kat la rý yü ce bir a da let e li nin hü küm ran lý ðý na dik kat çe ki yor. Na sýl ki, bir pa di þah, al çak bir a si yi tek bir e mir le i dam et me di ði gi bi, sa dýk bir me mu ru nu ö zel o la rak ö dül len dir mi yor. Bel ki bü tün hal kýn dâ vet li ol du ðu bir mü sa ba ka mey da nýn da, ih ti þam lý bir im ti han ne ti ce sin de- ce za ya ya da mü kâ fa ta li ya kat le ri ni gös ter mek is ti yor. Ýn sa noð lu da, yer yü zü nün ha li fe si o la bi le cek ve e ma net-i küb ra yý ta þý ya bi le cek bir is ti dat ta ya ra týl mýþ týr. Fa kat bu nun bü tün kâ i nat nez din de is pa tý ge re ke cek tir. Ýþ te, Pa di þah-ý E ze li o lan Ce nâb-ý Hak, Â de moð lu nun e be dî Cen net gi bi mü kâ fa ta ve ya e be dî Ce hen nem gi bi mü ca za ta li ya ka ti ni bütün var lýk la ra gös ter mek i çin, im ti han dün ya sý ný aç mýþ týr. Ým ti han dün ya sý i se her kes is ter is te mez tas dik e de cek de re ce de bir Ý lâ hî yar dý mý kal dýr maz. Çün kü böy le bir þey ger çek le þir se mü sa ba ka ve im ti han or ta dan kal kar. Kö mür gi bi bir ruh i le el mas gi bi ruh lar, im ti han a te þin de de nen me dik le rin den ay ný de ðer de ka lýr. Baþ ta Pey gam ber E fen di miz (asm) ol mak ü ze re bütün pey gam ber ler, Ce nâb-ý Hakk ýn yar dý mý na maz har ol duk la rý hal de bir çok de fa da lâ let eh li ne gö rü nüþ te mað lûp ol muþ lar dýr. Pey gam ber E fen di miz in (asm) gü neþ gi bi par lak ri sâ le ti ve Kur ân ýn ik sir gi bi ir þa dý Mek ke müþ rik le ri nin, Me di ne mü na fýk la rý nýn hi da ye te gir me le ri ni sað la ya ma mýþ ve da lâ let te ýs rar et me le ri nin ö nü ne ge çe me miþ tir. Bu nun sebebi ni Be di üz za man, Ce nâb-ý Hakk ýn hem ce mâ lî, hem de ce lâ lî i ki ký sým i sim le ri nin ol ma sý na bað la mýþ týr. Hü küm le ri ni fark lý te cel li ler le gös ter mek is te yen Ce nâb-ý Hakk ýn ce mâ lî ve ce lâ lî i sim le ri kâ i nat ta zýt la rýn var lý ðý ný ge rek tir miþ tir. Çün kü i yi kö tü, gü zel çir kin, ay dýn lýk ka ran lýk, gü nah se vap gi bi zýt la rýn var lý ðý de ði þi mi, de ði þim i se ge liþ me yi, ke mâ le er me yi ne ti ce ver miþ tir. Bu du rum in sa nýn im ti han dün ya sýn da çok da ha ga rip bir þek le dö nüþ müþ tür. Ýn sa nýn me lek ler den ve di ðer var lýk lar dan fark lý o la rak sü rek li ge li þi me ve te rak kî ye maz ha ri ye ti nin ka pý sý a çýl mýþ týr. Di ðer ta raf tan kö tü, çir kin, da lâ let ve kü für gi bi þey ler boz mak ve terk et - mek ten kay nak lan dý ðýn dan ko lay dýr, az bir ha re ket ye ter li dir. Kü çük bir güç le ve fi il le çok bü yük bir za rar ve ri le bi lir. Oy sa i yi, gü zel, i man ve hi da yet i se ta mir dir, vü cu di dir. Var lý ðý i çin bütün se bep le rin bir a ra da ol ma sý ge rek li dir. Ýþ te, yer yü zün de kü für, da la let ve zu lüm yo lun da gi den le rin güç lü ve ga lip gö rün me le ri nin sebebi terk et me, tah rip ve boz ma nýn ko lay lý ðýn dan kay nak lan mak ta dýr. Pey gam ber E fen di miz in (asm) bi le her hâ li mu ci ze ol ma mýþ týr ve o â de tul lah de ni len ya ra tý lýþ ka nun la rý na her kes ten faz la ri â yet et miþ tir. Düþ ma na kar þý zýrh giy miþ, si pe re gir me yi em ret miþ, ya ra al mýþ ve çok zah met çek miþ tir. Pey gam ber E fen di miz den (asm) son ra baþ ta Dört Ha li fe ol mak ü ze re Sa ha be ler de bir çok sý kýn tý la rýn, fit ne le rin iç le rin de ken di le ri ni bul muþ ve zor lu im ti han lar dan geç miþ ler dir. Ýn san lýk ta ri hi nin en seç kin ki þi lik le ri o lan bu zat la rýn ya þa dýk la rý da gös ter mek te dir ki, yer yü zün de hik met hâ kim dir. Hik met i se in sa nýn kö tü, çir kin, gü nah o la - na ve bun la rýn tem sil ci si o lan þey ta na kar þý mü ca he de yi ve böy le lik le is ti dat la rý ný ge liþ ti re rek ma ne vî a çý dan te rak ki et me yi ge rek tir mek te dir. Bu sebep le in san i çin a da le tin tam an la mýy la ger çek leþ me si a hi re te bý ra kýl mak ta dýr. Ýn san cis mi nin kü çük lü ðü ne gö re de ðil, ci na ye ti nin bü yük lü ðü ne ve ya ra tý lýþ ga ye si nin ö ne mi ne, de ðe ri ne gö re mü kâ fat ya da ce za gör me li dir. Bu ge çi ci dün ya i se, son suz ha yat i çin ya ra tý lan bir in san i çin ge rek mü kâ fa týn, ge rek se ce za nýn ve ril di ði bir yer ol mak tan çok u zak týr. Öy ley se, a da le ti ni kâ i nat ta ki her þe yi öl çü lü, den ge li ve o ran tý lý ya rat ma sýy la gös te ren A dil-i Mut lak o lan Al lah, in san i çin bü yük bir mah ke me yi ve e be dî bir ha pis ye ri o lan Ce hen ne mi var e de cek tir. Na sýl ki kü çük ce za lar kü çük mah ke me ler de, bü yük ce za lar a ðýr ce za mah ke me le rin de gö rü lür; öy le de bütün var lýk la rýn hak la rý na ve hu kuk la rý na ya pý lan bü yük hak sýz lýk lar ve zu lüm ler an cak haþ rin Mah ke me-i Küb ra sýn da he sa ba çe ki le bi lir ve hük me bað la na bi lir.

8 10 KÜLTÜR-SANAT Gelin biraz spor yapalým... (1) HARMAN RÝFAT OKYAY Þa þýr ma dan o ku ya ca ðý nýz, bu nu da ner den çý kar dý nýz de me ye ce ði niz bir ya zý yý ka le me a lý yo rum. Ka le me al mak zo run da ve mec bu ri ye tin de kal dý ðým i çin ka le me a lý yor ve ya zý yo rum... Sað lý ðý mý zý kay bet tik ten son ra a fi yet ü ze re sað lý ðý mý zý ka za na bil me miz ve bu sað lýk lý ha ya tý ö le ne ka dar e li miz den ka çýr ma ma mýz i çin: Zi hnî ve fi zikî ge li þi mi mi zin sað lýk lý ol ma sý ve de vam et ti ri le bil me si i çin sýh hat li ve gü ven li bir spo ru az az da ol sa de vam lý bir þe kil de de vam et ti re bil me li yiz. Komp leks ve bir bü tün o la rak vü cut ve zi hin den ge si nin ken di ka bi li yet ve ça pý mýz da ko or di nas yo nu mu zu a yar la ya rak de vam et tir me miz, ge liþ ti re rek mad dî, ma ne vî a çý lým la rý ný yap ma mýz ge rek mek te dir. Bu i se dü zen li, plan lý ve he def li o lan spor yap mak tan ge çi yor. En ö nem li bir or ga ný mý zýn, ha yat i çin de ha ya tý mý zý de vam et ti re bil me miz de vü cu du mu zun mo to ru hük mün de ki kal bi mi zin, en çok sev di ði iþ lev ka ný pom pa la ma sýn da ki yar dým cý ha re ket le ri i çe ri si ne a lan spor ha re ket le ri ni, ha fif ri tim de de vam et tir me miz lâ zým dýr. Ha ya tý mý zýn ne re dey se üç te bir o ra nýn da or ta ðý o lan ve ha ya týn ol maz sa ol maz la rý i çe ri sin de yer a lan, uy ku mu zun ka li te li, ve rim li ve tat min e di ci o la bil me si an cak sýh hat li ve doð ru o la rak ya pý lan spor la müm kün dür. Ya zýn ha fif bir ha va ce ra ya nýn dan, ký þýn ha fif bir so ðuk dan, ba har da bir i ki po len ve toz dan sar sý lan ba zen yer le bir o lan üst so lu num yol la rý mý zý ve ö zel lik le de ak ci ðe le ri mi zi her tür lü en fek si yon la ra kar þý da ya nýklý, di renç li ha le ge tir mek ve a de ta fýt rî bir a þý ya pa bil miþ ol mak i çin mu hak kak dü zen li, sýh hat li, de vam lý ve çe þit li spor la rý yap ma mýz, bi zim ha ya tý mý zýn ka çý nýl maz la rýn dan ol ma lý dýr. Mad dî, fi zik sel var lý ðý mý zýn sýh hat li ve bu sýh ha ti va sa tî or ta mýn da de vam et ti re bil me miz bi zim i çin ö nem li dir. Bu ö ne min en fa al o la ca ðý a lan mu hak kak ki ya pa ca ðý mýz spor lar da, spo run ken di ne öz gü ri tim ve ha re ket le ri nde giz li dir. Fi zik sel per for mans an cak spor la a çý la bi le cek ha zi ne ler ka pý sý dýr. Na di rat tan ol mak la be ra ber ki lo a la bil me miz i çin, bu za man da üm me tin ba þý nýn ve vü cu du nun be lâ sý o lan faz la ki lo la rý mýz dan kur tul ma mýz i çin en ö nem li un sur az ye mek den son ra ge len baþ for mül ha fif ri tim li, dü zen li ve de vam lý ya pa ca ðý mýz spor lar dýr. Ge le ge le gel dik hem fi zi ken, hem de mo ral o la rak, ya þa dý ðý mýz za man bi ri mi o la rak, bi ze en çok lâ zým o lan a la na: Stres siz ve hu zur lu, sa a det li, lez zet li bir ha yat ve bu ha ya ta en çok te sir e de cek, ma ne vî un sur lar dan son ra i kin ci sý ra yý a lan ha yat bo yun ca ya pa ca ðý mýz spor la ra. Ö zel lik le sa bah la rý ya pa ca ðý mýz ve hiçbir za man terk et me ye ce ði miz spor a dam la rý ve dok tor tav si ye si ve on la rýn çi ze ce ði yol ha ri ta sýy la ya pa ca ðý mýz spor lar mu hak kak ol ma lý dýr. Mü min, mu vah hid ve Müs lü man sað lýk lý, sýh hat li ve zin de ol ma lý dýr. Ta a ki sýh hat li ve sa hih i ba det le re mad dî ve ma ne vî o la rak mu vaf fak o la bil sin. Spor la a lâ ka lý ya za ca ðý mýz di ðer ya zý la rý mýz da bu luþ mak ü ze re sað lýk ve a fi yet ü ze re o lu nuz e fen dim... Yap tý ðý fa a li yet ler le öð ren ci ler ye ni u fuk lar aç ma yý he def le yen Kü çük çek me ce Be le di ye si Bil gi Ev le ri dü zen le di ði ge zi ler le de e ði ti mi ni da ha eð - len ce li ve ka lý cý ha le ge ti ri yor. DÜN YA GÖ ZÜY LE NAS REDDÝN HO CA KARÝKATÜR VE MÝZAH MERKEZÝNÝ ZÝYARET EDEN ÖÐRENCÝLER HEM NASREDDÝN HOCA KARÝKATÜRLERÝNÝ GÖRÜYOR, HEM DE ONUN HAKKINDA BÝLGÝ ÖÐRENÝYOR. KÜÇÜKÇEKMECE Be le di ye si Bil gi Ev le ri öð ren ci le ri Tür ki ye nin kendi alanýndaki sa yý lý mü ze le rin den bi ri o lan, Ka ri ka tür ve Mi zah Mer ke zini zi ya ret et ti. Öð ren ci ler, Ka ri ka tü rist Ra þit Ya ka lý dan mi za hýn in ce lik le ri ni öð ren di. Yap tý ðý fa a li yet ler le öð ren ci ler ye ni u fuk lar aç ma yý he def le yen Kü çük çek me ce Be le di ye si Bil gi Ev le ri dü zen le di ði ge zi ler le de e ði ti mi ni da ha eð len ce li ve ka lý cý ha le ge ti ri yor. Cen net, Fa tih ve Hal ka lý Bil gi Ev le ri öð ren ci le ri, Ýs tan bul Bü yük Þe hir Be le di ye si Ka ri ka tür ve Mi zah Mer ke zi ni zi ya ret et ti. Mü ze yi ge zen öð ren ci ler, ka ri ka tür çi zi mi hak kýn da bil gi ve ren Ra þit Ya ka lý yý il giy le din le di. Dün ya sa n'at çý la rý nýn u lus lar a ra sý bir ya rýþ ma i çin ha zýr la dý ðý Dün ya Çi zer le rin den Nas red din Ho ca ad lý ka ri ka tür ser gi si ni do la þan öð ren ci - ler, bu sa ye de dün ya ül ke le ri nin Nas red din Ho ca ya ba ký þý ný öð ren di. KA RÝ KA TÜ RÜN ÝN CE LÝK LE RÝ Bil gi E vi öð ren ci le ri, ka ri ka tü rist ler ve mü ze ça lý þan la rý ta ra fýn dan kar þý lan dý. Ýlk o la rak dün ya sa n'at çý la rý nýn u lus la r a ra sý bir ya rýþ ma i çin ha zýr la dý ðý Dün ya Çi zer le rin den Nas red din Ho ca ad lý ka ri ka tür ser gi si ni do la þan öð ren ci ler, bu sa ye de dün ya ül ke le ri nin Nas red din Ho ca ya ba ký þý ný öð ren di. 13 yý lý ný ka ri ka tü re a da yan, sýrf bu yüz den öð ret men lik mes le ði ni bý ra kan ka ri ka tü rist Ra þit Ya ka lý da ço cuk la ra ka ri ka tür çiz me nin in ce lik le ri ni an lat tý. Ver di ði bil gi ler ý þý ðýn da öð ren ci ler den ken di çi zim le ri ni yap ma la rý ný is te yen us ta ka ri ka tü rist, ders so nun da ser gi ki tap çý ðý ný he di ye et ti. Ya ka lý, çi zim ya pan ba zý öð ren ci le rin bu a lan da ye te nek li ol du ðu nu i fa de et ti. Mü zeyi çok be ðen dik le ri ni söy le yen il köð re tim öð ren ci leri Ö zel lik le Nas ret tin Ho ca ser gi si çok ho þu mu za git ti. Bu gün ka ri ka tür çi zi mi hak kýn da da bir çok þey öð ren dik. Biz de i ler de i yi bi rer ka ri ka tü rist ol mak is ti yo ruz de di. OS MAN LI DAN GÜ NÜ MÜ ZE MÝ ZAH Ýs tan bul Bü yük Þe hir Be le di ye si Ka ri ka tür ve Mi zah Mer ke zi bir yýl dýr sür dür dü ðü a töl ye ders le ri kap sa mýn da ko nuk et ti ði öð ren ci le re ka ri ka tür hak kýn da bil gi ler ve ri yor. Ça lýþ ma la ra ka tý lan ün lü ka ri ka tü rist ler öð ren ci le re sa n'at la rý ný an la tý yor. Os man lý dan bu gü ne yer li ya ban cý bütün dün ya ka ri ka tü rist le rin den e ser le ri ba rýn dý ran mer kez den ül ke miz de sa de ce i ki ta ne bu lu nu yor. Mü ze her ay fark lý bir ser gi ye de ev sa hip li ði ya pý yor. Ka ri ka tür ve Mi zah Mer ke zi ni zi ya ret eden öðrenciler, ka ri ka - tür çi zi mi hak kýn da bil gi ve ren Ra þit Ya ka lý yý il giy le din le di. Ha dis ler den Seç me ler: Du â Y KÝTAP ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ýn sa nýn yer yü zü se rü ve ni nin baþ la dý ðýn dan bu gü ne, in san la be ra ber sý kýn tý lar, has ta lýk lar, dert ler ve çi le ler de ol du. Bu sý kýn tý lar ve in san her za man bir lik te yer al dý. He le gü nü müz þart la rýn da in san lý ðýn ya þa dý ðý bu na lým lar ve kriz ler dü þü nül dü ðün de, dün ya nýn dert siz ve ta sa sýz ge çen bir gün bi le ya þa ma dý ðý ko lay ca an la þý lýr Bun ca ke der ve gam la iç i çe ya þa yan in san, yal nýz mý? Da ya na ca ðý bir kuv vet, des tek a la ca ðý bir yer yok mu? Ko ca man kâ i nat ta in sa ný bi len, o nun dert le ri ni i þi ten aþ kýn bir kud ret var mý? Ýn sa na des tek ve ren tü ken mez bir güç kay na ðý var sa ki el bet te var o bü yük kud re te se si mi zi du yur ma nýn yo lu ve yön te mi ne? Yu ka rý da say dý ðý mýz bü tün so ru la rýn tek ce va bý mev cut: Du â. Du â, kâ i na tý ya ra tan ta ra fýn dan in sa na ar ma ðan e dil miþ en ö nem li hi tap tar zý. Duâ, ö zel lik le in san ta ra fýn dan en gü zel bi çim ler de ye ri ne ge ti ri le bi len bir mü na cat, bir ses le niþ, bir ya ka rýþ Du â, dün ya dan a hi re te, in san dan Al lah a gi den bir i lâ hî sen fo ni Du â, gök ler ö te si â lem le ri ha re ke te ge çi ren iç li nað me ler, sa mi mî di lek çe ler man zu me si Bu haf ta si ze ta nýt mak is te di ði miz ki tap, Ha dis ler den Seç me ler: Duâ. Bu ki tap top lam 157 say fa, 6 bö lüm. Ki ta bý Ye ni As ya Neþ ri yat geç ti ði miz Tem muz a yýn da ya yýn la dý. Ki ta býn bö lüm le ri þun lar: 1- Du â nýn Mâ nâ sý, Ö ne mi ve Te si ri 2- Du â nýn A da bý 3- Du â nýn Ka bu lü 4- Mak bul Duâ lar 5- Du â nýn Vak ti 6- Du â Ý le Ýl gi li ve Du â Ý çe ren Ha dis ler Ki ta býn ilk bö lü mün de yer a lan ba zý ha dis ler þöy le: Du â i ba de tin ö zü dür. Bü tün i yi lik le ri iþ le me i ba de tin ya rý sý, du â da ö bür ya rý sý dýr. Al lah bir ku lu i çin ha yýr mu rad e der se, kal bi ni du â ya mey let ti rir. Al lah ka týn da du â dan da ha de ðer li bir þey yok tur. Þüp he siz duâ, ba þa gel miþ ve ge le cek o lan þey le re fay da lý dýr. O nun i çin ey Al lah ýn kul la rý, duâ ya sým sý ký sa rý lýn. Duâ nýn a da bý nýn an la týl dý ðý Ý kin ci Bö lüm de ki ha dis ler den ba zý la rý: Bi ri niz Al lah tan di lek te bu lun du ðun da bol ca is te sin. Çün kü Rab bin den is te mek te dir. Al lah tan fazl ve ih sa ný ný is te yi niz. Þüp he siz Al lah, ken di sin den bir þey is ten me si ni se ver. Ý ba det le rin en üs tü nü sý kýn tý ha lin de sa býr la bek le mek tir. Al lah ýn ken di si i le duâ e dil di ðin de ka bul e di len ism-i a za mý þu üç sû re de dir: Ba ka ra, Âl-i Ým ran ve Tâ-Hâ. Al lah a du â ný zýn ka bul e di le ce ði ne ke sin lik le i nan mýþ o la rak duâ e din. Þu nu da bi lin ki, Al lah ken di sin den ga fil ve baþ ka iþ ler le meþ gul bir kal bin duâ sý ný ka bul et mez. Bir kim se duâ et ti ðin de, a ca ba o du - YENÝ ASYA NEÞRÝYAT â ka bul e di le cek mi? Bu so ru nun ce va bý, Ü çün cü Bö lüm de ki ha dis ler de ve ri li yor: Al lah bir ku la du â et me si ni mü yes ser kýl mýþ sa, mut la ka ka bul et me yi de mü yes ser kýl mýþ týr. Kul Ya Rab bi, Ya Rab bi di ye duâ et ti ðin de Al lah þöy le bu yu rur: Du â na i ca bet e di yo rum. Ýs te ki sa na ve ril sin. Bi ri si duâ et ti ðin de, ka bul e dil me se bi le ken di si ne bir se vap ya zý lýr. Bi ri niz a ce le e dip de Ben du â et tim de ka bul ol ma dý de me dik çe du â sý ka bul e di lir. Þüp he siz Al la hu Te â lâ çok ha ya lý ve ke rem sa hi bi dir. Ki þi, o na doð ru e li ni kal dýr dý ðýn da el le ri ni boþ ve mah rum o la rak ge ri çe vir mek ten ha ya e der. Du â sý mak bul o lan ki þi le ri ta rif e den ha dis ler, Dör dün cü Bö lüm de ak ta rýl mýþ: Üç ki þi var dýr ki, du â la rý ný ge ri çe vir me mek Al lah ü ze ri ne bir hak týr: 1- O ru cu nu a çýn ca ya ka dar o ruç lu, 2- Hak ký ný a lýn ca ya ka dar maz lûm, 3- E vi ne dö nün ce ye ka dar mi sa fir. Üç du rum var dýr ki, on lar da hiç bir ku lun du â sý ge ri çev ril mez: Is sýz ve Al lah tan baþ ka hiç kim se nin ken di si ni gör me di ði bir yer de kal kýp na maz ký lan. Sa vaþ ta bir grup la be ra ber çar pý þýr ken ar ka daþ la rý kaç tý ðý hal de ken di si se bat e den ki þi ve ge ce nin so nu na doð ru i ba det ya pan ki þi. Dört kim se var dýr ki, du â la rý ka bul e di lir. Bun lar: A da let li i da re ci, mü min kar de þi ne ya nýn da yok ken du â e den, zul me uð ra yan, an ne ve ba ba sý na duâ e den kim se dir. Dört duâ var dýr ki red de dil mez. E vi ne dö nün ce ye ka dar hac ca gi de nin duâ sý. Þi fa bu lun ca ya ka dar has ta nýn duâ sý. Mü mi nin mü mi ne yok lu ðun da yap tý ðý duâ. Bu duâ lar dan en çok ka bul e di le ni de mü mi nin mü min kar de þi nin ya nýn da yok ken yap tý ðý du â dýr. Ýn san lýk, ö zel lik le 20. yüz yýl da ken di prob lem le ri ni çöz mek ve da ha mut lu ya þa mak i çin mad dî an lam da bir çok ça lýþ ma yap tý, bi lim ve tek no lo ji i le zor luk la rý yen me ye ça lýþ tý. Bu sa ye de prob lem le rin ö nem li bir kýs mý çö zül dü. Ya pý lan bü tün ça lýþ ma la ra rað men pek çok prob lem hâ lâ çö zü le me di: Ce ha let, fa kir lik, iþ siz lik, kü re sel te rör ha re ket le ri, al kol ve u yuþ tu ru cu kul la ný mý, tü ke tim çýl gýn lý ðý, çev re kir li li ði, e ko lo jik den ge le rin bo zul ma sý, ar tan bo þan ma lar, sa hip siz ço cuk lar, si lâh lan ma ya rý þý, he do nizm, ni hi lizm, in ti har va k'a la rý, aç lýk, is raf, en for ma tik ve e lek tro man ye tik kir li lik Çö züm bek le yen bun ca prob lem i çin in san lýk mut la ka duâ et me li. E ðer in san lýk bü tün kal biy le Al lah a yal va rýr, kü re sel fe lâ ket le rin çö zü mü i çin Al lah tan yar dým ta lep e der se, çok ký sa bir sü re de dev gi bi prob lem le rin bir çýr pý da çö zü lü ver di ði ni gö re ce ðiz. Her yo lu de ne dik, ol ma dý. Hâ lâ çö züm bek le yen yý ðýn la prob lem var. Bir de duâ et me yi de ne sek, bir þey kay bet me yiz SOL DAN SA ÐA 1. Buð day gil ler den, göv de si bo ðum lu ve ka lýn, yap rak la rý þe rit bi çi min de, bo - yu yak la þýk 2 met re o la bi len, er kek çi çek le ri te pe - de sal kým du ru mun da, di þi çi çek le ri yap rak la göv de a ra sýn da ko çan bi çi min de o lan bir kül tür bit ki si. - Hz. Mu ham med'in ve ki li o la rak Müs lü - man la rýn yö ne ti ci si o lan kim se. 2. Gü neþ sis te - mi nin Gü neþ'e en ya kýn o lan ge ze ge ni. - Ge mi - ler de, u çak lar da, u zay ge mi le rin de kü çük böl me. 3. Ha yat ve Ha tý ra tým ad lý e se ri ya za rak ya kýn ta - ri hin bir çok ko nu su nu tar týþ ma ya a çan ya zar. - Ku yum cu la rýn gü müþ ü ze ri ne nak þet ti k le ri lâ ci - vert ve ya ye þil renk li sýr ça. 4. Yer yü zü par ça sý, ye - rey, top rak. - Ma te ma tik te or tak kat la rýn en kü - çü ðünü an lat mak i çin kul la ný lan ký salt ma. 5. Ta - biî o lan, do ðal.- Bo ru se si. 6. Ba ðýþ la ma. - Ý yi ce ya na rak a teþ du ru mu na gel miþ kö mür ve ya o - dun par ça sý. - Ger çek ha yat sa hi bi o lan, Al lah. 7. Tah ta, çin ko vb. ha fif þey ler den ya pýl mýþ, te mel - siz eð re ti ya pý. - Bir dü þün ce yi an la tan bir ve ya bir kaç cüm le lik söz. 8. Ýs pan ya'da bir si lâh lý ör - güt. - Mi na re le rin u cun da ki hi lâl. - Ta rih ön ce sin - den gü nü mü ze ka dar de ði þik çað la rýn ve uy gar - lýk la rýn kül tür de ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn tý. 9. Ü re tim iþ le ri. - Söz, lâ kýr tý. 10. Bir i þi ta - lip li le rin den en uy gun o la ný na ver me i þi. - Ha in lik B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ken di iç â le mi ne bak ma, nef si ni kon trol al - tý na al ma, Al lah ta ra fýn dan sü rek li de net len di ði ne i nan ma. 2. Gü zel ko - ku lu bir kýr bit ki si. - Sul tan I I. Meh med'in Ýs tan bul'u fet het me si do la yý - sýy la al dý ðý lâ kap. 3. Av ru pa, As ya ve A me ri ka'nýn tat lý su la rýn da ya þa - yan, sýrt yüz ge ci u zun, e ti be ðe ni len kýl çýk lý bir ba lýk. - A dem köp rü sü. 4. A li ye Ro na'nýn ün lü ro lü. - A lev ren gi. 5. Bu run il ti ha bý. - Sat ranç ta i le ri ge ri, sa ða so la ha re ket ka bi li ye ti o lan taþ. 6. Fars ça da bir za mir. - Çok bil miþ, bil giç lik tas la yan. 7. Kon tey ner ta þý ma cý lý ðý i çin ö zel o la rak ya pý - lan ge mi. - Hi tit me de ni ye ti nin di ðer a dý. 8. Na mus lu, if fet sa hi bi kim - se. - Ya rat týk la rý na kar þý lýk bek le me den ba ðýþ ta bu lu nan, kul la rý na ni - met ler ih san e den, gü nah la rý ör ten, gü nah iþ le ye ni af fe den, Al lah. 9. Mik ros kop la ya pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs tü ne ka pa tý lan dört kö þe, kü çük ve in ce cam par ça sý. - Lan - ta nýn sim ge si. 10. Ho roz, hin di vb.nin te pe sin de bu lu nan kýr mý zý de ri u zan tý sý. - Ý ki Ci han Ser ve - ri'nin (asm) ze hir le - ne rek þe hit e di len to ru nu. 11. Fin lan di - ya hal kýn dan o lan kim se. - Fi yat gös - te ren çi zel ge. 12. A - rap ça da ben lik, e go BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI N Ý F A K A N A F Ý L E A F A K Ý L O N Ý K Ý E F A Z Ý L E T E Z L T A A D Ý M E D E N Ý Y E T K E M U R A R Ö K U R A A N A S E T R L Ý M A N Y A L Ý M V T A Ý U T R A S Ý M Ý L E A Ö Þ Ü R D A Y A M A K T K A R Ý A L E V A T E K E R M M

9 MA KA LE 11 Umre yollarýnda FIKIH GÜNLÜÐÜ (0 505) SÜLEYMAN KÖSMENE Ýzmir/Pýnarbaþý ndan Kaya Kireççi: Umre tavafýný izah eder misiniz? Yapýlýþý, hikmetleri ve tavaf esnasýnda okunan duâlar hakkýnda bilgi verir misiniz? Tavaf esnasýnda Cevþen, Tahmidiye, Sekine vb. gibi duâlar okunur mu? Hac aylarýnda hac yolculuðu, hac aylarý dýþýnda da umre yolculuðu ibadet amaçlý ve ibadet nitelikli güzel yolculuklardandýr. Ýbadet niyetiyle olunca her adýmý, her soluðu, her karesi ibadet hükmüne geçiyor ve sevap kazandýrýyor. Hac ve umre zamanlarýnda yeryüzü adeta tek bir aðýz, Bediüzzaman ýn ifadesiyle tek bir insan hükmünde, azametine nispeten büyük bir sada ile Allahü Ekber sesleriyle çýnlýyor, semavatý çýnlatýyor, berzah âlemlerinde dalga dalga bu sada yayýlýyor. 1 Hacda ve umrede tavaf, öncelikle bir emirdir ve ibadettir. Bu emir ve ibadet, mü mini kâinatýn ritmine uydurarak büyük bir tefekkür kapýsý açýyor. Kâinatta maddenin en küçük yapýtaþý olan atomdan tutun, en büyük kürelere, gezegenlere, yýldýzlara ve galaksilere kadar her þey dönüyor, her þey Allah ýn emrine teslimiyet içinde tavaf halindedir. Hesapsýz, sayýsýz, sýnýrsýz atomlarýn çekirdekleri etrafýnda sayýsýz elektronlar döndükleri gibi, gezegenler güneþleri etrafýnda dönerler, güneþ ve yýldýzlar galaksileri içinde belirli bir yörünge çerçevesinde dönerler, dev galaksiler kendi çekirdekleri etrafýnda dönerler. Kur ân bu baþ döndürücü dönüþleri, Her biri bir yörüngede yüzmektedir 2 âyetiyle haber veriyor. Ýþte yüz binlerce Müslüman Kâbe nin etrafýnda Allah deyip dönerlerken, kâinatýn bu eþsiz ritmine ayak uydurmuþ olurlar. Kâbe nin etrafýnda dönen Mü minlerin yörüngesine kendini býrakan Müslüman, bu ibadetin hazzýyla yýkanýr, arýnýr ve günahlarýndan baðýþlanýr. Kâbe yi tavafa Hacerü l-esvedin hizasýndan baþlanýr. Hacerü l-esved hizasýna gelmeden az önce, Allah ým! Senin rýzan için umre tavafý yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kýl ve benden kabul eyle! diye niyet edilir. Hacerü l-esved yakýndaysa öpülerek, uzaktaysa elin içiyle selâmlanýr. Ellerin içi omuz hizasýnda kaldýrýlýp Hacerü l-esved e doðru uzatýlýr. Bu esnada Bismillahi Allahü Ekber denilir. Böylece Hacerü l-esved selâmlanmýþ olur. Burada durulmaz, Kâbe soluna alýnarak tavafa baþlanýr. Kâbe nin etrafýnda her dönüþ bir þavttýr. Tavaf yedi þavttan oluþur. Tavaf yaparken çeþitli duâlar okunabilir. Tövbe ve istiðfarda bulunulabilir. Allah zikredilebilir. Burada okunan duâlarýn Kur ân dan veya hadislerden iktibas edilen duâlardan olmasý daha faziletlidir. Meselâ Rabbena âtina fi ddünya haseneten ve fi l-âhireti haseneten ve kýnâ azâbennâr. (Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabýndan koru!) âyeti bir Kur ân duâsýdýr. Ve namazlarda okuduðumuz gibi, tavaf esnasýnda da okuyabiliriz. Diðer duâlar da okunabilir. Tavaf esnasýnda Cevþen okunabileceði gibi, tahmidiye ve sekine gibi Kur ân âyetlerinden muktebes duâlar da okunabilir. Veya baþka duâlar da okunabilir. Duânýn Arapça okunmasý þart da deðildir. Herkes kendi lisanýnca duâlar da yapabilir. Ýçimizden geçenler, istek ve ihtiyaçlarýmýz kendi dilimizce zikredilip istenebilir. Hiç duâ yapýlmamasý da tavafta bir eksiklik deðildir. Duâlarýmýzý mümkün mertebe Kur ân, hadisler veya Cevþen gibi vahye dayalý metinler okuyarak yapmak þüphesiz en faziletli olanýdýr. Çünkü bizim dünyada ve ahirette ne ihtiyacýmýz varsa âyetlerde, hadislerde veya cevþende duâ diliyle zikrini bulmuþtur. Onun için hazýr elimizde Kur ân, hadisler ve cevþen varken ne isteyeceðimizi düþünmeye gerek de yoktur. Duâda esas olan, duâyý sessizce ve içtenlikle yapmaktýr. Baðýrarak veya yüksek sesle aðlayarak duâ yapmak doðru deðildir. Tavaf yapan diðer insanlarý rahatsýz etmemek gerekir. Tavaf esnasýnda malayani konuþmaktan kaçýnmalýdýr. Genelde tefekkürü tercih etmeli ve gereksiz kelâm etmemelidir. Tavaftan sonra sa y yapacak erkeklerin tavafýn ilk üç þavtýnda remel yapmalarý sünnettir. Remel, kýsa adýmlarla koþar gibi ve omuzlarý silkerek çalýmlý yürümektir. Tavaf ara vermeden yapýlýr. Fakat namaz için kamet getirilmesi, abdest bozucu bir hâlin meydana gelmesi, yorulmak gibi sebeplerle tavafa ihtiyaç ölçüsünce ara verilebilir. Meselâ kamet getirilmiþse namaza durulur, tavaf namazdan sonra tamamlanýr. Abdest alma ihtiyacý doðmuþsa abdest alýnýr veya yorulmuþsa biraz dinlenip tavafa kaldýðý yerden devam edilebilir. Tavaftan sonra, mümkünse makam-ý Ýbrahim in arkasýnda, orada yer yoksa herhangi bir yerde iki rekât tavaf namazý kýlýnýr ve duâ edilir. DUÂ Ya Mucîbe d-daavât! Yolculuklarýmýzý hayýrlý, tavafýmýzý makbul, sa yimizi meþkur, haccýmýzý mebrur, umremizi kabul eyle! Niyetimizi hayýrlý amellerle tezyîn kýl! Amelimizi güzel niyetlerle mebrur kýl! Bizi halis niyetsiz ve güzel amelsiz eyleme! Âmin! Dipnotlar: 1- Lem alar, s Yasin Sûresi: 40. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Her ça ðýn bir an la yý þý, her za ma nýn bir hük mü, her dev rin ken di si ne has bir dam ga sý, bir üs lû bu, bir me to du var dýr. Do la yý sýy la mü ced did ve müç te hid le rin de, fark lý hiz met stra te ji si, üs lû bu, me to du, mes lek ve meþ reb le ri nin ol ma sý ga yet ta bi î dir. Za ten tec did ve iç ti had bu nu ge rek ti rir. Ý yi bir has le ti miz var: Has ta lan dý ðý mýz da týp ki tap la rý ný ka rýþ tý rýp te da vi mi zi yap maz, re çe te mi zi yaz ma yýz; dok to ra gi de riz. Hem de en i yi dok to ru BEDESTEN Çaðýn iman hizmeti metodu a ra rýz. Ev ve ya iþ ye ri nin pla ný ný in þa at mü hen di si ne ve ya mi ma ra çiz di ri riz. Her han gi bir ci ha zý ta mir i çin ser vi si ne, us ta sý na ko þa rýz... A ma ne tu haf ki, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye ye hiz met me tot la rý ný, iç ti mâî stra te ji le ri ni be lir le mek i çin ah kâm ke ser ve ya il gi siz, yet ki siz ki þi le re mü ra ca at e de riz! Hal bu ki, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin bu za man da ki hiz met me tot la rý ný, pren sip le ri ni, iç ti mâî öl çü le ri ni be lir le me yet ki si mü ced di din dir. O da i lim de râ sih, i ba det te, tak va da, ci had da, ce sa ret te, mü ca de le de, hiz met te en i le ri se vi ye de ol ma lý dýr. Bi ze böy le bir mü ced did ve müç te hid lâ zým dýr. De rin il min mah su lü ve il ham-ý Ý lâ hî i le te lif e dil miþ o lan çað daþ Kur ân tef si ri Ri sâ le-i Nur, ki mi av cý hat týn da, gül le le rin vý zýr vý zýr iþ le di ði va - Aynen tahmin ettiðimiz gibi M. LATÝF SALÝHOÐLU Ev vel ki gü nün (9 Þu bat Çar þam ba) ga ze te le rin de "AK Par ti nin se çim he de fi"ne da ir A na do lu A jan sý kay nak lý bir ha ber var dý. Bu ha be re gö re, AK Par ti Ge nel Mer kez Se çim Ko or di nas yon Mer ke zi (SKM) Baþ ka ný Ýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa A taþ, ko nuy la il gi li ö zet le þun la rý söy lü yor: Ha zi ran a yýn da ya pýl ma sý plan la nan ge nel se çim ler de, Ak Par ti nin yi ne tek ba þý na, güç lü bir þe kil de ik ti dar o la ca ðý na i na ný yo ruz. Bun da en u fak bir þüp he miz TARÝHTE BUGÜN Or du yu lað ve den "Al bay lar Cun - ta sý"nýn ic ba rýy la ya pý lan "27 Ma yýs Dar be si"nden (1960) son ra, tek ba þý na ik ti dar o lan De mok rat Par ti ka pa týl dý, yö ne ti ci kad ro su Yas sý a da'ya sevk e dil di ve yüz ler ce men su bu na hu kuk dý þý, in san lýk dý þý ce za lar ve ril di yý lý Ey lül a yý or ta la rýn da üç "de- mok ra si þe hi di"nin i da mýn dan son ra i se, ge nel se çim le rin ya pýl ma sý ka ra rý a lýn dý. Bu a ra da, ka pa tý lan De mok rat Par ti nin ye ri ne 11 Þu bat 1961'de ku ru lan ve DP'nin mis yo nu nu üst len miþ gö rü nen A da let Par ti si de yak la þan se çim le re ha zýr lan - mýþ du rum day dý. Ne var ki, ih ti lâl ko mi ta sý nýn ba þý na son ra dan mon te e di len Org. Ce mal Gür - sel, 3 Ey lül (1961) gü nü par ti baþ kan la rý ný ma ka mý na ça ðýr dý ve on la ra teh dit vâ ri þu tav si ye ler de bu lun du: 1) 27 Ma yýs ha re kâ tý ný ze de le yi ci ko - nuþ ma ya pýl ma ya cak, 2) E min su lar (or du dan a tý lan su bay lar) Hâ di se si ni deþ me ye ça lýþ ma ya cak, 3) Ka pa tý lan De mok rat Par ti yi hiç bir þe kil de öv me ye ça lýþ ma ya cak sý nýz! As lýn da, bu teh dit le rin ta ma mý ön ce - lik li o la rak A da let Par ti si ne yö ne lik ti. AP'nin ba þýn da, ay ný za man da Ku ru cu Ge nel Baþ kan o lan Ra gýp Gü müþ pa la yok. Þim di ye ka dar al dý ðý mýz oy lar dan da ha çok oy a la ca ðý mý zý bek li yo ruz. Be nim he de fim yüz de 58. 'Çok uç tun' di ye bi lir si niz. Ben uç ma dým. Ben teþ ki lat la rý mý za da he de fi yüz de 58 gös te ri yo rum. "Ni ye yüz de 58 gös te ri yo rum? 12 Ey lül 2010 ta ri hin de ya pý lan re fe ran dum da, yüz de 58'lik bir ke sim Tür ki ye'nin de mok ra tik leþ me nok ta sýn da 'e vet' o yu ver di. Þim di biz bu yüz de 58'lik ke si min o yu nu a la bi li riz." AK Par ti yet ki li si nin yap mýþ ol du ðu bu a çýk la ma, bi zi zer re ka dar ol sun þa þýrt ma dý. Da ha sý, tam da tah min et ti ði miz tür den bir a çýk la ma ol du. Biz tâ ay lar ön ce sin den, hat ta 12 Ey lül re fe ran du mun dan da ay lar ön ce sin den (me se lâ Tem muz 2010'da) yap tý ðý mýz yo rum ve de ðer len dir me de bu nok ta ya bâ riz þe kil de dik ka ti çek miþ ve ik ti dar par ti si nin bu re fe ran du mun ne ti ce si ni yak la þan ge nel se çim le re tah vil et me ye 11 ÞUBAT 1961 Adalet Partisine gözdaðý verildi Adalet Partisi amblemi ve Kurucu Genel Baþkaný Ragýp Gümüþpala ( ) var dý. Ký sa bir sü re Ge nel kur may Baþ kan lý ðý da ya pan Gü müþ pa la, dar be ye muha lif bir ge ne ral o la rak bi li ni yor du. Ge nel se çim ler, 15 E kim 1961'de ya pýl dý. CHP tek par ça o la rak se çi me ka týl dý ðý i çin, yüz de 36.7 oy o ra nýy la bi rin ci par ti ge lir - ken, DP'nin oy la rý i se üç par ça ya bö lü ne - rek, AP yüz de 34, CKMP i le YTP her bi ri yüz de 14 ci va rýn da oy al dý lar. AP ku ru cu li de ri Gü müþ pa la'nýn 1964'te ve fat et me si ü ze ri ne ya pý lan par ti o la ða - nüs tü kon gre sin de Sü ley man De mi rel ge - nel baþ kan lý ða se çil miþ ol du. sat ta, ki mi ha pis te, sür gün de, zor þart lar al týn da ya zýl dý. Bu e ser ler, baþ ta fer din, a i le nin, top lu mun, Ýs lâm â le mi nin ve in san lý ðýn bü tün has ta lýk la rý ný teþ his et miþ, te da vi si ni yap mýþ, Kur â nî re çe te le ri ni yaz mýþ; prob lem le ri ni çöz müþ, her me se le le ye ça re ler ü ret miþ tir. Ri sâ le-i Nur, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin; l Ça ðýn þart la rý na gö re an la ma ve ya þa ma pren sip le ri ni, lteb lið i le neþ ret me üs lû bu nu, l Hiz met me tot la rý ný, l Ýç ti mâî ve si ya sî sa ha sýy la il gi li öl çü le ri ni ih ti vâ e der. Be di üz za man, ma ri fe tul lah yo lun da üç a na mes lek ve meþ re be dik kat çe ker: l Ta sav vuf yo lu, kalp has ta lýk la rý ný, seyr ü ça lý þa ca ðý ný söy le miþ tik. Ya pý lan bu tarz a çýk la ma lar, bi zim tah min ve ka na a ti mi zi ay nen te yid e di yor. E sa sýn da, ik ti da rýn a kýl ho ca la rýn dan Feh mi Ko ru da, re fe ran dum dan he men son ra ki bir ya zý sýn da yüz de 58'e dik kat çe ki yor ve ik ti dar ka na dý nýn bu oy o ra ný ný "kon so li de oy lar" þek lin de de ðer len di re bi le ce ði ni söy lü yor du. Ýk ti dar men sup la rý nýn ak lý da bu fik re yat mýþ ol ma lý ki, re fe ran dum ha sý la tý ný par ti men fa a ti ne dö nüþ tür me mey li i çi ne gir miþ bu lu nu yor lar. Pek çok kim se, bu nu el bet te ki nor mal kar þý la ya cak týr. Hat ta, "Ne var bun da ca ným? Han gi par ti o lur sa ol sun, böy le bir fýr sa tý te pe te pe kul lan ma ya ça lý þýr" di yen ler de o la bi le cek tir. Lâ kin, bi zim bu tür ha týr lat ma mýz dan ra hat sýz lýk du yan la rýn, ya hut ya dýr ga yan la rýn ol ma sý bi zi as la þa þýrt maz. Yi ne de, bu ra da bir kaç nok ta yý ha týr lat mak ta ya rar var. * Re fe ran dum pro pa gan da sý es na sýn da, he men her yer de söy le nen bir sö zün hü lâ sa sý þu dur: "Bu re fa ran dum, bir par ti me se le si de ðil. Bun da bir si ya sî men fa at du ru mu söz ko nu su de ðil. Bu, doð ru dan doð ru ya bir de mok ra si mü ca de le si dir." * Bü tün kuv ve tiy le re fe ran du ma a sý lan ik ti dar ce na hý nýn li der kad ro su, sýk sýk yö nel ti len bir so ru ya þu mâ nâ da ce vap lar ve ri yor lar dý: "Re fe ran dum da 'e vet' di yen her kes bi zim par ti den dir ve ya bi zim par ti mi ze ge çe cek tir tar zýn da bir id di a da bu lun mu yo ruz. Re fe ran dum da her par ti den seç me nin 'e vet' de me si ni bek li yo ruz ve or ta ya çý ka cak "e vet" o ra ný ný ge nel se çim de kul lan ma yý dü þün mü yo ruz." E vet, 12 Ey lül'e ka dar söy le nen söz ler bu min vâl ü ze rey di. Þim di i se, söy len miþ o söz ler adeta u nu tul muþ gö rü nü yor. Vak tiy le, de mok ra si i çin, hu kuk i çin, in san te mel hak ve hür ri yet le ri i çin ya pýl dý ðý söy le nen re fe ran du mun ha sý la tý, da ha þim di den ge nel se çim he sa bý na tah vil e dil me ye ça lý þý lý yor. Oy sa, re fe ran dum da "e vet" di yen va tan daþ la rýn ta ma mý AK Par ti li ol ma dý ðý gi bi, ol ma yý da dü þün me ye rek "e vet" de miþ tir. Þim di tu tup, o yüz de 58'lik kit le nin ta ma mý ný ik ti dar ta ra fý ve ya seç me ni gi bi lan se et me ye kal kýþ mak, bi ze gö re hem e tik de ðil, hem de "e vet" o yu kul la nan la rý ren ci de e di ci bir ma hi yet arz e di yor. Ýk ti dar yet ki li le ri nin, bu hu sus ta da ha dik kat li, da ha has sas dav ran ma la rý ge re kir di ye dü þü nü yo ruz. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan sü lûk i le, ya ni, kalp a ya ðýy la ha re ket e de rek i za le si ne ça lý þýr. l Ýlm-i Ke lâm, da ha zi yâ de a kýl yü rüt me yo lu i le de lil le re da ya na rak Al lah a u laþ ma yý he def ler. l Ha ki kat mes le ðin de i se; a kýl, kalb, his, man týk ve sâ ir bü tün duy gu ve la ti fe ler le ha re ket e de rek doð ru dan doð ru ya ger çek le re u laþ mak týr. E ser den mü es si re, sa nat tan sa n'at kâ ra, ya ra týl mýþ lar dan Ya ra ta na u la þýr. Ri sâ le-i Nur, iþ te bu ha ki kat mes le ði ni e sas a lýr. Kur ân a, Sün net-i Se niy ye ye, Ýs lâ ma hiz met et mek is te yen sa mi mî her mü min, ça ðý mýz da ta kip e dil me si ge re ken me to du, üs lû bu or ta ya ko yan Ri sâ le-i Nur u an la ma ya ve neþ ret me ye ça lýþ ma lý dýr. Dim yat a gi der ken ve Mý sýr BAÞET HALÝL USLU Mý sýr, el li ye di Ýs lâm ül ke si a ra sýn da çok ýrk lý, çe þit li din le rin ol du ðu, hal ký nýn ço ðun lu ðu nun Müs lü man ol du ðu ve 10 mil yon ci va rýn da da gayr-ý müs li min var ol du ðu bir ta ri hî ül ke dir. He men he men bü tün se mâ vî ki tap lar da be lir til di ði gi bi, baþ ta Yu suf A ley his se lâm ol mak ü ze re pey gam ber le rin du rak yer le rin den dir. Yi ne çe þit li fe tih le rin, sa vaþ la rýn da du rak yer le rin den ol du ðun dan, ko ca hün kâr la rýn da mo la ver di ði ve ne fes al dý ðý müs tes na di yar lar dan dýr. Tâ Ya vuz Sul tan Se lim e ka dar. 26 e ya le tin bu lun du ðu, nü fu su 80 mil yo na da ya nan bu ko ca ül ke bu gün da hi lî ve ha ri cî ki þi/ki þi ler, ku rum ve ku ru luþ lar, ce ma at ler ve si ya sî par ti ler ta ra fýn dan çal ka lan mak ta dýr. Böy le lik le yi ne ta ri hî bir sey rin i çi ne gir miþ tir. Ýs lâm ül ke si ol ma sý mü na se be tiy le bu ma ka lem de bir a ta sö züy le ve lâ tif bir nük tey le Mý sýr ýn ge le ce ði i çin bir kaç ke lâm da bu lun mak is te riz. Bü yük le ri miz ve ken di le riy le da im if ti har et ti ðim ced di miz den in ti kal e den Dim yat a pi rin ce gi der ken ev de ki bul gur dan ol mak þek lin de bir söz var dýr. Bu sö zün bu gün de rin lik le ri ne in dim. Her ne ka dar mad dî gö rün se de, bu gün kü iç ti mâî ve si ya sî ha di sâ ta ve Ýs lâm u huv ve ti ne ý þýk tut mak ta dýr. Dim yat, Mý sýr ýn çok ve rim li ve mer ke ze 300 km me sa fe de bu lu nan, Ak de niz ký yý sýn da ki bir þeh ri dir. Buð day, mý sýr, pa muk, pi rinç, pa ta tes, li mon, ü züm ve do ma tes ön ce lik li ta rým ü rün le ri dir. Ay rý ca Mý sýr ýn pal mi ye ih ra ca tý nýn mer ke zi dir. Es ki den Mý sýr ýn meþ hur pi rinç le ri, in ce ha sýr dan ö rül müþ tor ba lar i çin de bu ra dan Tür ki ye ye ge lir miþ. Ýþ te a sýr lar ön ce böy le bir ye re, Dim yat a pi rinç al mak i çin gi den bir Türk tüc ca rý nýn bin di ði ge mi Ak de niz de A rap Kor san la rý ta ra fýn dan so yul muþ ve a dam ca ðý zýn ke me rin de ki bü tün al týn la rý ný al mýþ lar. Bin bir müþ kü lat i çin de Tür ki ye ye dö nen pi rinç tüc ca rý o yýl if lâs et mek du ru mu na düþ müþ. Ýs tan bul dan kalk mýþ, mem le ke ti o lan Ka ra man a git miþ. O se ne tar la sýn dan kal kan buð day la rý da bul gur tüc car la rý na sat tý ðýn dan, ken di ev hal ký ký þýn bul gur suz kal mýþ lar. Dim yat a pi rin ce gi der ken, ev de ki bul gur dan ol mak sö zü nün as lý bu ra dan kal mýþ. Bu ta ri hî ha tý ra nýn ha mu ru er ba býn ca çok su gö tü rür. Bu nun il mî ba býn da i se, Hz. Be di üz za man þe ri at ta ri fin de her ke si me ders ve ri yor: Þe ri at-ý Ýs lâ mi ye, ak lî bür han lar ü ze ri ne mü es ses tir. Bu þe ri at, u lum-u e sa si ye nin ha ya tî nok ta la rý ný ta ma mýy la ta zam mun et miþ o lan u lûm ve fü nûn dan mü lah has dýr (hü lâ sa dýr). E vet, teh zi bü r-ruh, ri ya ze tü l-kalb, ter bi ye tü lvic dan, ted bi rü l-ce sed, ted vi rü l-men zil, si ya se tü lme de ni ye, ni zâ mâ tü l-â lem, hu kuk, mu a me lât, â dâb-ý iç ti mâ i ye, ve sa i re ve sa i re gi bi u lum ve fü nu nun ih ti va et tik le ri e sa sa týn fih ris te si, þe ri at-ý Ýs lâ mi ye dir. (R. N. K., Ý þâ râ tü l-ý caz, Nü büv vet, s. 166) U zun za man sey li ve di li min de ö zel lik le Ýs lâm dün ya sý nýn li der le ri ne ve al lâ me le ri ne ba ký yo rum... Bu bü yük Üs ta dýn tes bit et ti ði Þe ri at ta ný mý nýn si ya se tü l-me de ni ye, ni zâ mâ tü l-â lem ve â dâb-ý iç ti mâ i ye nin ne re sin de ler? Hic ran la, ýz tý rap la me rak ve a raþ týr ma sýn da yým. Sýrf bu üç ha ki kat ger çek mâ nâ da ha ya ta geç sey di, bu gün kü man za ra ol maz dý. Ta rih bo yu bü tün pey gam ber le rin teb li ðat yap tý ðý Or ta do ðu iç ler a cý sý. 57 Ýs lâm ül ke si nin li der le ri ne, iþ te ör nek dev let a da mý Ya vuz Sul tan Se lim de Ha lep þeh rin de Cu ma na ma zý na iþ ti rak e der ler. Ý mam hut be de hün kâ ra dö ne rek Hâ ki mü l-ha ra meyn-i Þe ri feyn der. Bu na hid det le nen Sul tan Se lim al týn da ki pos tu ho ca ya doð ru fýr la týr ve der ki: Ben hâ kim de ðil hâ di mim (o ra la rýn hiz met kâ rý yým), sö zü nü ge ri al der. Cu ma bi ter; Sul tan Se lim, ca mi i ma mý na üs tün de ki bin du ka kýy me tin de ki kaf ta ný ný he di ye e der. Â lem-i Ýs lâm da ha bü yük ba di re ler le kar þý laþ ma mak i çin mut lak it ti ha da muh taç týr. Yok sa ne pi rinç, ne de bul gur ka lýr; ne Dim yat ka lýr, ne de bu gün kü ha ri ta lar. O nun i çin bü yük hün kâr o gün ler den bu gün le re ba kar ve der ki: Ýh ti lâf ü tef ri ka en di þe si, Kû þe-i kab rim de hat ta bî ka rar ey ler be ni. Ýt ti had ken sav let-i a da yý def e ça re miz; Ýt ti had et mez se mil let, dað dar ey ler be ni

10 12 YE NÝ AS YA / 11 ÞU BAT 2011 CUMA Ý LAN T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/3904 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma, 23/02/2011 günü saat: 12:40-12:45 arasýnda D-100 Otoparký- Cihangir Mah. Birlik Cad. No. 1 Avcýlar/Ýstanbul adresinde yapýlacaktýr. O gün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2.açýk artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaða rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden kanunen belirlenen oranda K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ihaleye katýlanlardan % 20 teminat ödemelerinin gerektiði, ayrýca tebligat yapýlamayanlara iþ bu ilanýn ilanen teblið mahiyetinde olduðu ilan olunur. Muammen Kýymeti Lira Adedi Cinsi (mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL 1 34 FT 6019 PLAKALI MAZDA 6 MARKA 2008 MODEL HUSUSÝ OTO MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK. B: 8684 T. C. KÜTAHYA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLAN DUYURUSU Davacý Kütahya Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan yukarýda esas nosu yazýlý dava dosyalarýnda davalýlar sütununda isimleri yazýlý kiþiler hakkýnda açýlan KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN TESPÝTÝ VE TESCÝLÝ DAVASININ verilen tensip kararý gereðince; YUKARIDA KAMULAÞTIRILACAK TAÞINMAZLARLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER SUNULMUÞ OLUP; 1) 2942 SK. 14. m. gereðince mahkememizce yapýlacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAÞTIRMA ÝÞLEMÝNE ve Kütahya Belediye Baþkanlýðý'na HUSUMET YÖNELTÝLEREK idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltim davasý açmalarý, 2) Belirtilen sürede kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan Kütahya Belediye Baþkanlýðý adýna tescil edileceði, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna TC Vakýfbank Kütahya Þubesine yatýrýlacaðý, 4) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini, teblið tarihinden itibaren duruþma gününe kadar mahkememize bildirmeleri gerektiði, 5) Ýlk duruþma gününün 24/02/2010 saat 09.30'dan itibaren yapýlacaðý, Aksi takdirde duruþma ve kamulaþtýrma iþlemlerinin yokluklarýnda yürütüleceði 2942 SK. deðiþik 10. m. gereðince TÜM DAVALILARA ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 18/01/ B: 8863 T. C. ÞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2009/428 E sas. 26/01/2011 Da va cý Ýs ma il Ak baþ ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý - nýn 19/10/2010 ta ri hin de ya pý lan yar gý la ma sý so nu cun da; Da va cý Ýs ma il Ak baþ ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý a çýl - mýþ o lup; Da va lý lar Er tan Þen, Na i me Þen, Fer hat Þen, Ru hi Me riç, Me tin Ter lik çi, Ta li ha So nað, Mu ham met Cü neyt Uç mak, Ya kup Ye gül, Ah met Mu hit tin Ý nal, Ah met Þük rü Me tin, Meh met Top lu, E mi ne Yýl maz, Ül ker Ur ca noð lu, A miþ Ga rip, Ni hal Genç, Meh met Genç, Ýb ra him E tem Sa rý ka ya, A til la Öz de mir, Ah met Me þe, Or han Þen gül, Ay þe Sa rý han'ýn tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den, Mah ke me mi zin yu ka rý da e sas nu ma ra sý ya zý lý o lan dos ya sý nýn du ruþ ma sý 15/03/2011 ta ri hin de dir. Da va lý la rýn biz zat ve ya bir ve kil va sý ta sýy la du ruþ ma la ra ge lip yar gý la ma ya ka týl ma dý ðý tak tir de yar gý la ma - ya yok luk la rýn da de vam e di lip ka rar ve ri le ce ði hu su su i le du ruþ ma gü nü da va lý lar Er tan Þen, Na i me Þen, Fer hat Þen, Ru hi Me riç, Me tin Ter lik çi, Ta li ha So nað, Mu ham met Cü - neyt Uç mak, Ya kup Ye gül, Ah met Mu hit tin Ý nal, Ah met Þük rü Me tin, Meh met Top lu, E - mi ne Yýl maz, Ül ker Ur ca noð lu, A miþ Ga rip, Ni hal Genç, Meh met Genç, Ýb ra him E tem Sa - rý ka ya, A til la Öz de mir, Ah met Me þe, Or han Þen gül, Ay þe Sa rý han'a i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. PASÝNLER ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/215 Esas. DAVALI: HÜSEYÝN TURAK Aðaçminare Mh. Erzincanlý Sk. No: 10 Pasinler/ERZURUM Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: günü saat: 09.55'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C. SULTANBEYLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/2357 ESAS. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 'de Ahmet Yesevi Mah. Bosna Bulvarý Kuzey YanyolAltýnova sk. No: 18 Sultanbeyli'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize buþvurmalarý ilan olunur S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi YTL 1 Adet 34 VV 9197 Plakalý, 2005 Model Kýrmýzý Renkli, Renault Marka Kapalý Kasa Panelvan Sol Arka Direk Hasarlý Muhtelif Çizik Ve Vuruklar Mevcut, Anahtar ve Ruhsatý Yok. Toplam: YTL B: 9353 T. C. ERZÝNCAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN (KA MU LAÞ TIR MA DU YU RU SU) E SAS NO : 2009/995 Da va cý Ak ya zý Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý Ne cip Sa rý göl a ley hi ne mah ke me mi ze aç mýþ ol du ðu ta pu ip ta li ve tes ci li da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý - ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce, Da va cý ve ki li, Er zin can i li, Mer kez, Ak ya zý kö yü ye ni 1449 par sel (es ki 280 par sel) no lu 5.257,00 m 2 lik ta þýn maz (ü ze ri ne Be le di ye hiz met bi na sý ya pýl mak a ma cýy la) 1996 ta ri - hin de a lý nan en cü men ka ra rý ge re ðin ce da va cý i da re ce ka mu laþ týrýl dý ðý ný, ka mu laþ tý rý lan ta þýn ma zýn ta pu da Ka zým Sa rý göl a dý na ka yýt lý ol du ðu nu, bu ki þi nin ve fat et miþ ol du - ðun dan do la yý, ge ri ye mi ras çý sý o la rak E rol Sa rý göl, Ne cip Sa rý göl, Fat ma Sa rý göl ve Ra hi - me Gü ney'in kal dý ðý ný, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn ma zýn kýy met tak di ri nin 2942 Sa yý lý Ka nu na gö re ya pýl dý ðý ný, ta þýn ma za top lam da 9.605,00 TL de ðer bi çil di ði ni, ka mu laþ týr ma be de li nin Er zin can Zi ra at Ban ka sýn da mi ras çý lar a dý na açý lan no lu he sa ba ta ri hin de blo ke e dil di ði ni, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ö lü ta pu ma li ki mi ras çý la rý na Er zin can 2. No ter li ði nin ta rih ve yev mi ye no lu ih tar na - me si i le ta ri hin de teb lið e dil di ði ni, Ka mu laþ týr ma iþ le min den son ra mi ras çý - lar dan E rol Sa rý göl, Fat ma Sa rý göl ve Fat ma Gü ney'in da va cý i da re ye ta pu da fe rað ver - dik le ri ni, ta þýn ma zýn 4/5 his se si nin da va cý i da re ye geç ti ði ni, an cak da va lý Ne cip Sa rý - göl'ün ta pu da fe rað ver me di ði ni ve ad li ve i da ri yar gý da her han gi bir da va da aç ma dý ðý ný, da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma sý ya pý lan ta þýn ma zýn 2942 Sa yý lý Ka nu nun 17. Mad de si ve ge çi ci 1. Mad de i çin ge rek li þart la rý ta þý dý ðýn dan do la yý da va lý nýn ta pu da fe - rað ver me miþ ol ma sý ne de niy le Er zin can i li, Mer kez Ak ya zý kö yü 1449 par sel sa yýlý ta þýn - maz da da va lý a dý na ta pu da ka yýt lý 1/5 his se si nin ip ta li i le ta þýn ma zýn ka mu laþ tý rýl ma sý ne de niy le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 17. mad de si ge re ðin ce da va cý Ak ya zý Be le di ye Baþ kan lý ðý a dý na tes ci li ni, yar gý la ma gi der le ri i le a vu kat lýk üc re ti nin da va lý ya yük le til me si ni da va ve ta lep et miþ. 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da Ýp tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur dur ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ke sin le þe cek ve Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan Ý da re a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li T.C. Zi ra at Ban ka sý Er zin can Þu be si - ne ya tý rý la cak týr. Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin 10 gün i çin de Mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek mek te dir. Du ruþ ma Gü nü: 02/03/2011 gü nü sa at: 09.35'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i - le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne geçer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. Key fi yet 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 4650 Sa yý lý Ka nu nun 17. mad de si i le de - ði þik 10. mad de si nin 5'inci fýk ra sý u ya rýn ca du yu ru lur. B: T. C. BOYABAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/346 DAVALI: SALÝH BALCI Küçükbakkalköy Mahallesi G-5. Sokak No: 94/1 Ataþehir/ Ýstanbul Davacý VEYSEL KOCA tarafýndan davalýlar SANÝYE ÖZMEN, MUSTAFA BALCI, NAÝME ÇÝL, SEYDAR BALCI, NEÞET BALCI, MÜNEVVER DÖNGEL, SALÝH BALCI, TÜLAY GÜL, ASÝYE METÝN, GÜLAY DÝZGEL aleyhine açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, muhtardan alýnan 2 adrese Fýndýklý Mahallesi Sarmaþýk sokak No: 156/6 Maltepe adresinde sevk edildiði, ancak teblið evrakýnýn duruþma gününde geldiðinden gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/02/2011 günü saat: 09.30'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 30/12/ B: 1385 T. C. SÝVEREK SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO DAVACI DAVALILAR : 2009/504 Esas. : KOÇALÝ KARSLI : 1- HASAN KARSLI 2- FATÝME ÖZKÝRAZ 4- ABDULGAFFUR KARSLI 5- SULTAN KARSLI 6- ARZU AYTAR 7- HEJA KARATAÞ 8- NEVAL KARSLI 9- FARUK KARSLI 10- ÖMER KARSLI 11-MEHMET KARSLI 12- LÜTFÜ KARSLI Davacý Koçail Karslý tarafýndan davalýlar aleyhine açýlan Mirasçýlýk Belgesinin Ýptali davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce davalý Abdulgaffur Karslý'nýn adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinden ayrýldýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 18/03/2011 günü saat: 09.20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 3048 SÝVAS ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN DOSYA NO: 2003/29 E. 2004/244 KARAR. Davacý Semra Gürsözlü vekili Av. Necmeddin Erzik tarafýndan Davalý Ömer Faruk Abay Aleyhine Mahkememize açýlan Feraða icbar davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda. Mahkememizin yukarýda Esas ve Karar numarasý yazýlý kararý ile davacýnýn davasýnýn Kabulüne Sivas Merkez Uluanak Mah Ada 8 nolu parselin Ömer Faruk Abay adýna kayýtlý olan 33175/48000 payýn payýnýn iptali ile üzerindeki tüm kayýtlar haciz ve þerhlerle yüklü olarak 13500/48000 payýn davacý Kemal kýzý Semra Gürsözlü adýna tapuya tesciline. Peþin alýnan harcý mahsubu ile bakiye TL harcýn öncelikle davacýdan alýnmasýna ve bilahare bu miktar ile peþin yatýrýlan TL harcýn davalýdan alýnýp davacýya verilmesine. Avukatlýk asgari ücret tarifesi gereðince TL ücreti vekâletin davalýdan alýnýp davacýya verilmesine. Bu dosya nedeni ile harcamasý davacý tarafýndan yapýlan toplam TL yargýlama giderinin davalýdan alýnýp davacýya verilmesine karar verilmiþ olup tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen Bekir ve Ayþeden olma 1956 D.lu Sivas Çiçekli Mah. Nüf. Kayýtlý ÖMER FARUK ABAY'A HUMK'NUN 509 VE 510. maddeleri gereðince KARAR TEBLÝÐÝ yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 4150 T. C. MECÝTÖZÜ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/16 E sas. Ço rum i li, Me ci tö zü il çe si, Gür le vik Ça yý mev kin de ki 26.27D-d paf ta, 92 a da, 7 no lu par sel de ka yýt lý 2127,00 m 2 yü zöl çü mün de bah çe li tek kat lý ev vas fýn da ki ta þýn ma zýn Be - le di ye Ý mar Pla nýn da o to park ve yol o la rak i þa ret len miþ kýs mýn da ka lan 615,70 m 2 lik a la - nýn Me ci tö zü Be le di ye En cü me ni nin 22/12/2009 ta rih ve 66 sa yý lý ka ra rý i le ka mu ya ra rý - na ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ril di ði ve da va lý nýn pa zar lýk i çin gö rüþ me le re ka týl ma dý ðý, ka mu laþ týr ma nýn sa týn al ma u su lüy le ya pý la ma ma sý se be biy le ka mu laþ týr ma iþ lem le ri - nin ta mam la na bil me si i çin da va lý Þe ri fe Öz bek a ley hi ne 4650 Sa yý lý Ka nun la de ði þik 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10. Mad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le i da re a dý na tes ci li da va sý a çýl dý ðý hu sus la rý i lan o lu nur. B: 4183 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/1332 KARAR NO: 2010/1946 Giresun Ýli, Bulancak Ýlçesi, Þeyhmusa, Cilt: 30, Hane: 59'da nüfusa kayýtlý bulunan, Yýlmaz oðlu, Bilgin'den doðma, G.Osmanpaþa doðumlu, T.C. kimlik nolu Ýdris KÖSE'nin, nüfusta kayden "ÝDRÝS" olan adýnýn "CAN" olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur B: 9486 T. C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESÝ Satýþ Memurluðu Sa yý: 2010/23 Sa týþ. Bar týn Sulh Hu kuk Sa týþ Me mur lu ðun dan, Bar týn Sulh Hu kuk Mah ke me si nin 14/04/2010 ta rih, 2006/884 e sas, 2010/489 ka rar sa yý lý i la mý i le da va cý Tas fi ye Ha lin de T. Em lak Ban ka sý A.Þ ve ki li Av. Mu rat Türk men ve da hi li da va cý Þa ban E sen ta ra fýn dan da va lý lar Me la hat Ký rý koð lu, Meh met Ne dim Ký rý - koð lu, Pe ri han Ký rý koð lu ve ar ka daþ la rý a leyh le ri ne or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý ne ti ce - len miþ o lup, bu de fa da va ko nu su par se lin sa tý þý na ka rar ve ril miþ, ta pu da his se dar bu lu - nan da va lý la rýn ad res le ri tes pit e di le me di ðin den i la nen teb li ga týn ya pýl dý ðý, bu i ti bar la da Sa týþ me mur lu ðun ca da ya pý lan kýy met tak di ri nin i la nen teb li gat ic ra sý na ka rar ve ril miþ - tir. Bar týn i li Mer kez il çe Kýr te pe Ma hal le sin de ka in ta pu nun a da no: 427 par sel no: 52 de ka yýt lý m 2 a la nýn da mu ham men TL. be del tes pit e dil miþ o lup, iþ bu KIY MET TAK DÝ RÝ NÝN ad res le ri tes pit e di le me yen ta pu da ki his se dar lar MEH MET BAH RÝ TÜR KÝ LÝ ve ÝB RA HÝM RAH MÝ TÜR KÝ LÝ ad la rý na TEB LÝ GAT YE RÝ NE GE ÇER LÝ OL MAK Ü - ZE RE Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ O LU NUR. 21/01/ B: 5651 KIRÞEHÝR SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/837 KARAR NO: 2010/1162 Davacý Sevim Gürbüzer vekili Av. Z. Erol Keleþ tarafýndan davalýlar Gürnaz Avuç, Uður Tanyeri, Mustafa Tanyeri ve arkadaþlarý aleyhine açýlan ortaklýðýn giderilmesi davasýnýn mahkememizce yapýlan açýk yargýlamasý sonunda: Mahkememizce 01/09/2010 tarih, 2009/837 esas, 2010/1162 karar sayýlý ilamý ile Kýrþehir ili Merkez Aþýkpaþa mahallesi 943 ada 18 parselde kayýtlý 631 m 2 miktarlý taþýnmazýn hissedarlar arasýnda taksimi mümkün olmadýðýndan varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasýnda satýþý suretiyle ortaklýðýn giderilmesine, satýþ memuru olarak Kýrþehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazý Ýþleri Müdürünün tayinine, satýþ sonucu elde edilecek miktar üzerinden %09,9 ilam harcýnýn hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak hazineye gelir kaydýna, satýþ sonucu elde edilecek miktarýn hissedarlara tapu kaydý ve veraset ilamýndaki hisseleri oranýnda ödenmesine, davacý kendisini vekille temsil ettirmiþ olmasý nedeni ile karar tarihinde yürürlükteki Av. ücret tarifesine göre 750,00 TL ücreti vekâlet ücretinin hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak kendisini vekille temsil ettirenlere verilmesine, davacý tarafýndan yapýlan toplam 553,74 TL yargýlama giderlerinin hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþtir. Kararýn davalýlardan Mustafa Tanyeri'nin adresleri tesbit edilemediðinden kendisine mahkeme kararýnýn ilanen tebliði gerekmiþtir. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra davalý MUSTAFA TANYERÝ'ye teblið edilmiþ sayýlacaðý, tebliðinden itibaren 8 gün içerisinde herhangi bir itiraz yoluna baþvurmadýðý takdirde kararýn kesinleþeceði hususu karar tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 20/01/ B: 5656 T. C. KIRÞEHÝR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2008/68 E sas. Da va cý K. H. Ta ra fýn dan Da va lý Ca vit Yaz gan ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan Da va lý Zey - nep Yaz gan'ýn nü fus ka yýt la rýn da seh ven Zey nep o la rak tes cil e di len ön a dý nýn FAT MA o la rak, da va lý Zey nep Yaz gan'ýn nü fus ka yýt la rýn da 08/03/1941 o la rak gö zü ken do ðum ta ri hi nin ger çek do ðum ka yýt ve ta ri hi ne uy gun o la rak 10/11/1936 o la rak, da va lý Zey nep Yaz gan'ýn Hü se yin Yaz gan i le ev li li ðin den ol ma ço cuk la rý da va lý lar Ca vit Yaz gan, Ý sa Yaz - gan, Nur tan Öz de mir, Gül ten Yaz gan ve Þe nol Yaz gan'ýn nü fus ka yýt la rýn da ZEY NEP o - lan an ne ad la rý nýn FAT MA o la rak dü zel til me si ne i liþ kin nü fus da va sý nýn ya pý lan a çýk yar - gý la ma la rý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Mah ke me miz ce da va lý Ca vit Yaz gan'ýn da va na me de be lir ti len ad re si ne du ruþ ma gü - nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ta nýn ma dý ðýn dan ba his le teb li gat ya - pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va na me ve du - ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 11/03/2011 gü nü sa at: 10.45'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i - le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da vana me ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur.26/01/ B: 8475 T. C. BÝGA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/809 Esas. Çanakkale ili Biga ilçesi Eþelek köyü Yahyi mevkiinde bulunan kuzeyinde Halil Erdem'e ait doðusunda M. Ali Bozkurt güneyinde Ýdris Özcan ve batýsýnda Hikmet Aydýn'a ait taþýnmazlarýn bulunduðu m 2 miktarýndaki taþýnmazýn tapuda kayýtlý olmadýðýný davacý Ýsmet Aydýn'ýn 44 yýldýr zilyetliðinde olan taþýnmazýn tapuya davacý Ýsmet Aydýn adýna tesciline karar verilmesini talep etmiþ olduðundan dava konusu yerle ilgisi olan kiþilerin ilan tarihinden itibaren 3(Üç) aylýk süre içerisinde Mahkememizin 2007/809 Esas sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri, aksi takdirde dava konusu yerin davacý Ýsmet Aydýn adýna tapuya tescil edileceði ilan olunur. B: 8865 T. C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/91 Esas. Davacý Ercan Güç vekili tarafýndan davalýlar Ziya Müftahi ve 12 arkadaþý aleyhine mahkememizin 2009/91 esas sayýlý dava dosyasý ile Kars Merkez Yusufpaþa Mahallesi Ordu Caddesi 346 Ada, 7 ve 8 Parsel sayýlý taþýnmazdaki satýþ yoluyla ortaklýðýn giderilmesi istemiyle dava açýlmýþ olup; Mahkemenizce davalý Ziya Müftahi'ye tüm aramalara raðmen tebligat yapýlamamýþ olup ilanen tebligat yapýlmasýna karar verildiðinden, Duruþma Günü: 09/03/2011 günü saat: 09.55'de duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü tebliði yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20/01/ B: 9296 T. C. PAZARCIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ' NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/948 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Kahramanmaraþ ili, Pazarcýk Ýlçesi, Yukarýpazarcýk Mahallesi MEVKÝÝ : Sarýgöl ADA NO : 338 PARSEL NO : 17 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : m 2 KAMULAÞTIRILMAK ÝSTENEN ALAN : 90,99 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ahmet oðlu, Ýbrahim Yumrutaþ Mirasçýlarý; 1- Mahmut Yumrutaþ, 2- Hanifi Yumrutaþ, 3- Cuma Yumrutaþ, 4- Hatice Yumrutaþ (Kýrsoy), 5- Latife Yumrutaþ (Taþkýnsu), 6- Recep Yumrutaþ, 7- Zeliha Yumrutaþ, 8- Akif Yumrutaþ, 9- Bedriye Yumrutaþ, 10- Fatma Yumrutaþ (Yellice), 11- Ayþe Yumrutaþ (Gözlüklü) KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Karayollarý Genel Müdürlüðü KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Karayollarý Genel Müdürlüðü'nce Pazarcýk 8. Bölge Hududu Devlet yolu yapmak amacýyla kamulaþtýrma, Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/948 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun'da deðiþiklik yapan 4650 Sayýlý Yasasýnýn 10. maddesi uyarýnca ilan olunur. 01 /02/ B: 9298 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/895 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 24/12/2010 tarih, 2010/895 E., 2010/1961 K. sayýlý karar ile Mehmet ve Nazire'den olma, 18/11/1935 d.lu EYÜP DÝNÇ'in TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine eþi 1944 d.lu, Osman kýzý GÜLTEN DÝNÇ vasi olarak tayin edilmiþtir. 14/01/ B: 9398

11 YE NÝ AS YA / 11 ÞU BAT 2011 CUMA Ý LAN 13 KIRÞEHÝR/KAMAN -HAMÝT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NA ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI tarih ve sayýlý Resmi gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliðin tarihinde yayýnlanan deðiþikliklere ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. Maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile aþaðýda unvan, derece, sýnýfý ve sayýlarý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere personel alýnacaktýr. ELEMAN ALINACAK KADROLAR Sýnýfý Ünvaný Derecesi Adedi Cinsiyeti Eðitim Durumu GÝH Ýtfaiye Eri 9 1 E/K 2 YILLIK MYO. MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK BAÞVURU ÞARTLARI: 1. Türk vatandaþý olmak. 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3. Askerlik hizmetini yapmýþ olmak veya askerlikten muaf olmak. 4. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerden az 1.67 metre kadýnlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 5. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak. 7. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý P93 alanýnda) 2010 yýlý KPSS sýnavlarýna girmiþ, en az 55 puan ve üzeri almýþ olmak, 8. Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak 1 adet Ýtfaiye Eri boþ kadro sayýsýnýn 3 katý aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak Ýtfaiye Eri adaylarýnýn listesi Belediyemiz ilan tahtasýnda yayýnlanacaktýr, sýnav giriþ belgeleri sýnavdan bir gün önce belediyeden alýnacaktýr. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ Baþvurular günü saat 08.00'da baþlayýp, saat 12:00'da sona erecektir. Baþvurular HAMÝT Belediye Baþkanlýðýna þahsen yapýlacak olup, posta yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bilgi almak için, nolu telefon ile irtibat kurulabilir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf. 4. KPSS sýnav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslý baþvuru esnasýnda adayýn yanýnda bulunacaktýr) 5. Adli sicil kaydý (son bir ay içinde alýnmýþ) SINAV YERÝ VE SAATÝ Sýnav Belediye Baþkanlýðý Hizmet binasýnda günü saat 10:00'da yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk sýnavý ayný gün saat 13:00'da yapýlacaktýr. (Eþofman ve spor ayakkabýlý olarak gelinmesi) SINAV KONUSU (MÜLAKAT) a) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat e) Genel kültür DEÐERLENDÝRME Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere, ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek Sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu, sözlü mülakat sýnavýnda alýnan nottur Yüksek puandan baþlamak üzere; Kadro sayýsý kadar ASÝL, Kadro sayýsý kadar YEDEK üye belirlenecektir. Sýnavý kazananlar Belediye Ýlan Tahtasý ile ve yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Sýnav Komisyonu; sýnav sonunda personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolarda, baþarý puanlarýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da hiçbirini alýp almama hakkýna sahiptir. B: 9331 T. C. ÝSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/1069 Esas. DAVALILAR: 1- MURAT YILMAZ Sancaktepe Mah. Orhangazi Cad. No. 29 Baðcýlar/ ÝSTANBUL 2- ÝSMAÝL BATTAL Soðanlýk Cad. No: 92 Güngören/ ÝSTANBUL Davacý TOLGA AKBAL tarafýndan davalýlar AYDIN TUNÇ, MURAT YILMAZ, ÝSMAÝL BATTAL VE HADÝ ERDAÐ aleyhine mahkememizde açýlan Menfi Tespit davasýnda davalýlar Murat Yýlmaz ve Ýsmail Battal'ý adresleri tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davacý vekili dava dilekçesinde; Oyakbank Beþiktaþ Þubesine ait nolu hesaptan Hadi Erdað tarafýndan 30/09/2006 tarihinde keþide edilen nolu çekin davacý Tolga Akbal'dan çalýndýðý, Aydýn Tunç, Ýsmail Battal ve Murat Yýlmaz'ýn çekin meþru hamili olmadýklarý hususunun tespiti ve icra dairesine davacý tarafýndan yatýrýlan TL'nin iadesi talep edilmiþ olmakla davalýlardan ÝSMAÝL BATTAL ve MURAT YILMAZ'a; Duruþma Günü: 22/03/2011 günü saat: 10:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 509 ve 510. Maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý ve karar verileceði hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 9544 T. C. ERZÝNCAN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Davacý TCDD Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan aþaðýda yazýlý esas numaralarý ile aþaðýda isimleri yazýlý tapu malikleri aleyhine açýlan (kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile, taþýnmazýn tescili) davalarýnda; 1- Davacý kurum vekili, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde iltisak hattýnýn geçeceði güzergâh üzerinde yer alan sahanýn ve üzerindeki muhdesatlarýn kamulaþtýrmasýnda kamu yararý bulunmuþ ve Erzincan ili, Merkez Ýlçesi, Oðlaktepe köyü, Cilt no: 17 Sayfa 239 ve 242 parsel sayýlý ,00 m 2 miktarlý taþýnmazýn kamulaþtýrmasý kararlaþtýrýldýðý, 4650 Sayýlý Yasayla deðiþik 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 8. madde ile diðer meddeler uyarýnca, TCDD Yönetim Kurulunun 25/08/2010 tarih ve 15/146 sayý ile alýnmýþ kamulaþtýrma kararý Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn 17/09/2010 tarih ve B.1 1.O.BIK /791 sayýlý oluru ile onaylandýðý, 2942 sayýlý deðiþik 4650 sayýlý yasanýn 8. maddesi gereði ayný kanunun 11. maddesine göre Fiyat Takdir Komisyonu marifeti ile davalýlara kuruluþumuz tarafýndan yapýlan tebligatta belirlenen adreste yapýlan uzlaþma toplantýsýnda tespit edilen bedel üzerinde anlaþma saðlanamamýþ ve anlaþmazlýk tutanaðý imzalandýðýný, belirterek, taþýnmazlarýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tespit edilen bu bedel karþýlýðýnda davacý idare adýna tescilini talep ve dava etmiþtir. 2- Kamulaþtýrma ve yargýlama ile ilgili diðer bilgiler aþaðýda gösterilmiþtir. a- Mahkeme esas numarasý, Davalýsý, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadlarý, Kamulaþtýrýlacak taþýnmaz mallarýn tapuda kayýtlý bulunduðu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarasý vasfý, yüzölçümü 1- Esas No : 2010/760 Davacýsý :TCDD Genel Müdürlüðü Davalýsý-Maliki : NEJDET AKPINAR Tapu Bilgileri : Erzincan Merkez Oðlaktepe köyü 245 parsel sayýlý taþýnmaz 2- Esas No : 2010/761 Davacýsý :TCDD Genel Müdürlüðü Davalýsý-Maliki : NEJDET AKPINAR Tapu Bilgileri : Erzincan Merkez Oðlaktepe köyü 246 parsel sayýlý taþýnmaz 3- Esas No :2010/762 Davacýsý :TCDD Genel Müdürlüðü Davalýsý-Maliki : HÜSAMETTÝN ÖZYÜREK Tapu Bilgileri : Erzincan Merkez Oðlaktepe köyü 1637 parsel sayýlý taþýnmaz b) Kamulaþtýrmayý yapan Ýdarenin adý, TCDD GENEL MÜDÜRLÜÐÜ c) Ayrýca çýkarýlan meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda Ýptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilir. d) Açýlacak davalarda husumet (Yukarýda c bendinde yazýlý) Ýdareye yöneltilmelidir. e) 30 gün içersinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþlemleri kesinleþecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan Ýdare adýna tescil edilecektir. f) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna (T.C Ziraat Bankasý Erzincan Þubesine) yatýrýlacaktýr. e) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliði tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yukarýda esas numaralarý yazýlý (3) adet davanýn duruþmalarý günü saat 09:00'dan itibaren ERZÝNCAN 2. Asliye Hukuk Mahkemesindedir. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4650 Sayýlý Kanunun 5. maddesi ile deðiþik 10. maddesinin 5'inci fýkrasý uyarýnca duyurulur. B: T. C. KÜTAHYA AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2009/364 Esas /1405 Karar. Davacý, ÝBRAHÝM TURHAN ile Davalý SARA TURHAN arasýnda mahkememizde açýlan boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonucunda verilen karar gereðince; Davacýnýn boþanma davasýnýn KABULÜ ile KÜTAHYA Ýli, MERKEZ Ýlçesi, LÜTFÝYE Köyü Cilt: 123. Hane: 23'de nüfusa kayýtlý, AHMET ve SÜLBÝYE'den olma, 01/02/1936 d.lu ÝBRAHÝM TURHAN (T.C.: ) ile ayný hanede nüfusa kayýtlý BAHADUR ve SENUBER'den olma 14/02/1963 doðumlu SARA TURHAN (T.C.: )'ýn TMK'nun 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Davacýnýn manevi tazminat talebinin FERAGAT NEDENÝYLE REDDÝNE karar verilmiþ olup, ilanýn yayýmlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra davalý Sara TURHAN'a teblið edilmiþ olacaðý ve bu tarihten itibaren de 15 gün içinde Yargýtay 2. Hukuk Dairesine temyiz yoluna baþvurabilecekleri karar tebliði yerine geçmek üzere ÝLAN olunur. B: 4703 T. C. ÝZMÝR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/404 Esas. DAVALI: ALÝ METÝN: Yeþil Mah. Akþam Sok. No: 15 Kayseri Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 17/03/2011 günü saat: 10.15'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 9363 T. C. FATÝH 2. ÝCRA DAÝRESÝ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOS YA NO: 2010/4500 TAL. Ör nek No: 63 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 23/02/2011 gü nü sa at a ra sýn da Mev la na ka pý Mah. Ba la te - ke Sk. No: 10 Mas ko O to par ký Fa tih/ýs tan bul'da ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 28/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma ya pý - la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si - nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 02/02/2011 Mu ham men kýy me ti Li ra A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 TL 1 A det 34 DK 7031 pla ka lý, O pel Com bo CDTI be yaz kam yo net. Sað yan ka pý vu ruk, sol ön ça mur luk vu ruk, sol ve sað ar ka las tik ler pat lak, muh te lif çi zik ler mev cut, 2005 mo del. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 B: 9389 ÝSTANBUL 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Posta Kot: /599 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cinsi, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 23/02/2011 tarihinde saat : Terzihane Sokak Kaleaðasý Ýþhaný K: 1 Sultanahmet /Ýstanbul Adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 2. satýþý 28/02/2011 tarihinde ayný saat ve yerde yapýlarak arttýrma bedelinin tahmin edilen kýymetin % 40'ýndan aþaðý olmamak üzere en çok arttýrana ihale edilecektir. Ýkinci artýrma ilk artýrmayý izleyen beþinci gün yapýlýr, beþincigünün resmi tatil gününe rastlamasý halinde ikinci artýrma resmi tatili izleyen ilk iþ günü yapýlacaktýr. Mahcuzlarýn satýþ bedeli üzerinden KDV, Tellaliye masrafý ve damga resmi alýcýya ait olup, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 02/02/2011 Muhammen Kýymeti Adeti Cinsi 2.280,00.TL 4 Top. 57 Metre C Fransýz Dantel gelinlik kumaþ Metresi 40 TL ,00.TL 9 Top Metre B-C Ýþli Dantel Fransýz metresi 60 TL ,00.TL. 16 çuval 400 Adet Tarlatan tanesi 4 TL. 412,00.TL. 11 Top 550 metre Grek tül metresi 0,75 TL. 520,00.TL. 130 metre Dalya Metresi 4.00 TL TL 20 Metre Organiz Plise metre 25 TL ,00.TL 389 Metre Amerikan Seten metresi 4,50 TL ,00.TL. 240 Metre Liglalý Amerikan seten, metresi 5,00 TL TL. 378 Metre Amerikan Seten metresi 4.50 TL TL. 414 Metre Dupont metresi 6,00 TL ,00.TL. 179 Metre Venedik Seten metresi 7,00 TL TL. 100 Metre Kristal Seten metresi 2,50 TL ,00.TL. 50 Metre Plise metresi 25,00 TL. 625,00.TL. 250 Metre Tafta metresi 2.50 TL ,00/TL. 420 Metre Kenzo metresi 6,00 TL ,00.TL. 50 Metre RN Dantel metresi 30 TL. 300,00.TL. 50 Metre Boyalý Polyester metresi 6.00 TL. 300,00.TL. 150 Metre Kristal Tül. Metresi 2,00 TL ,00.TL. 26 Metre Satlanlý Dantel. Metresi 55 TL ,50.TL. 93,30 Metre Pullu Dantel Metresi 30 TL. B: 9434 T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/1289 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 09/03/2011 sa at a ra sýn da BAH ÇE LÝ EV LER/ÝS TAN BUL Ço - ban çeþ me Ku le li Mev ki i E-5 yo lu ü ze ri ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 14/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya - pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 YTL 1 34 N 1223 pla ka lý To yo ta Co rol la mar ka 2008 mo del gri renk li muh te lif çi zik le ri o lan las tik ler ve jant lar sað lam a nah ta rý var ruh sa tý yok. B: 9448 T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/1347 E. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 18/02/2011 sa at 10:30-10:40 a ra sýn da BA KIR KÖY OS MA NÝ YE MAH. ÇIR PI CI VE LÝ E FEN DÝ YO LU NO: 49 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 23/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la caðýna rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 TL 1 34 GL 6720 Plakalý Peceut 206 Tipi Siyah Sedan Marka Hususi Otomobil, km Sol ve Sað Ön Çamurluk Çizik, Sol Arka Kapý Muhtelif Çizik ve Diðer Yerlerde Muhtelif Çizikler Mevcut. B: 9553 AVRUPA YAKASI PTT BAÞMÜDÜRLÜÐÜ ÝHALE ÝLANI ÝSTANBUL Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü bünyesindeki idari ve grup hizmetlerinin 1 adet þoförsüz ve yakýt hariç araç ile 22 adet þoförlü ve yakýt dahil araç olmak üzere toplam 23 adet araç ile yürütülmesine dair hizmet alýmý iþi, tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Posta ve Telgraf Teþkilatýnýn 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3'üncü Maddesinin g Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmlarýnda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda Açýk Ýhale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale Kayýt No: 2011/ Ýdarenin a) adresi : Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: Sirkeci-ÝSTANBUL b) telefon ve faks numarasý:telf: Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü bünyesindeki idari ve grup hizmetlerinin 1 adet þoförsüz ve yakýt hariç araç ile 22 adet þoförlü ve yakýt dahil araç olmak üzere toplam 23 adet araç ile yürütülmesine dair hizmet alýmý iþi. b) yapýlacaðý yer : ÝSTANBUL c) iþin süresi : (3 ay) 3- Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü Ýhale Komisyonu Toplantý Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: Sirkeci-ÝSTANBUL b) tarihi ve saati : Pazartesi günü saat: Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, b) Ýhale tarihi itibariyle mevzuatý gereði kayýtlý olduðuna dair ticaret ve/veya sanayi odasý veya meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde; ihaleye iliþkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son baþvuru tarihinin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, ticaret ve/veya sanayi odasý veya meslek odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde; mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son baþvuru tarihinin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, ç) Teklif mektubu, d) Geçici teminat, e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, f) 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fýkrasý kapsamýnda olunmadýðýna iliþkin taahhütname. g) Ýsteklinin, ortak giriþim olmasý halinde iþ ortaklýðý beyannamesi, ð) Ýstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait önerileri ve iþlerin listesi, h) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge ý) Bu Þartnamenin 8'inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlerin listesi. Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrý ayrý verilmesi zorunludur Mesleki ve Teknik Yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler; Ýsteklilerce teklifleri kapsamýnda belirtilen özellikte üçüncü þahýslardan kiralayacaklarý taþýt/taþýtlarla ilgili noter onaylý sözleþmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malý taþýt/taþýtlarýna ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleþme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale, bu þartnamedeki katýlma koþullarýný taþýyan tüm yerli ve yabancý isteklilere açýktýr. Ýhale konusu hizmetin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 7- Ýhale dokümaný Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü, Malzeme Müdürlüðü, Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-ÝSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 23,60- TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler, Pazartesi günü saat 10.30'a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No: 25 Sirkeci-ÝSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakasý PTT Baþmüdürlüðü Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýnýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmýþ) takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B: 9455 ADALA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN 1- Mülkiyeti belediyemize ait Manisa ili, Salihli ilçesi, Adala Kasabasýnda bulunan imar planýnda meyve ve sebze iþleme alaný olarak yer alan 103 ada 2 parselde kayýtlý taþýnmazýn bir bölümünün üzerinde fabrika karkas (iskelet) sisteminin de yer aldýðý toplam m 2 arsa vasfýnda taþýnmaz 2886 sayýlý devlet Ýhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarýnca açýk teklif usulü ile satýþý yapýlacaktýr. 2- Taþýnmazýn muhammen bedeli ,00.-TL (Altýyüzyetmiþsekizbin Türk Lirasý) +% 18 KDV.dir. 3- Ýhale geçici teminatý TL'dir.(YirmidörtbinbirTürk Lirasý,Yirmi Kuruþ) 4- Taþýnmazýn ihalesi tarihi Cuma günü saat 14:00'da Adala Belediyesi Hizmet Binasý baþkanlýk Odasýnda Encümen huzurunda yapýlacaktýr. 5- Ýhaleye katýlacak isteklilerin en son ihale günü ve saati olan günü ve saat 13.30'a kadar baþvuru dilekçesi ile birlikte Adala Belediyesi Hesap Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. 6- Ýhaleye Katýlma Þartlarý; a) Kanuni tebligat adresi b) Noter tasdikli imza sirküleri c) Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyorsa istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. d) Ortak giriþim olmasý halinde ihale þartnamesindeki örneðine uygun Ortak Giriþim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesi. e) Adala Belediye Baþkanlýðý adýna alýnmýþ geçici teminata iliþkin alýndý veya Türk Lirasý cinsinden banka teminat mektubu. f) Þirket olmasý durumunda kanýtlayýcý belgeler, þirket adýna teklif verecek kiþinin yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri. 7- Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içerecektir: a) Teklifin sunulduðu iç zarf. b) 6'ncý maddede belirtilen ihaleye katýlma þartlarýna ait belgeler. c) Adala Belediye Baþkanlýðý adýna alýnmýþ geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubu. d) Baþvuru dosyasý idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki her hangi bir evrakýn deðiþtirilmesi veya eksik evraklarýn tamamlanmasý yönünde yapýlacak müracaatlar deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. 8-Telgraf ve faks ile yapýlacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9- Söz konusu taþýnmaz imar planýnda sýnai imarlý olarak iþlenmiþtir. 10- Ýhale yeri Adala Belediyesi Hizmet binasý, Baþkanlýk Odasýdýr sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 7'nci maddesinin ilgili fýkralarý hükmü uyarýnca hazýrlanan ihale þartnamesine göre satýlacak olan bu guyrimenkule ait geniþ bilgi ve idari þartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Muhasebe Müdürlüðünden ücretsiz olarak temin edilebilir. Taliplilere ilanen duyrulur. B: 9373 T. C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2008/1522 Davacý Halit YAÞAYAN ve arkadaþlarý vekili Av. Rüstem BAYDAR tarafýndan davalý Saadet ÖZMERT ve arkadaþlarý aleyhine açýlan "Ortaklýðýn Giderilmesi" davasýnýn Mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen ara kararý gereðince; Dava konusu Antalya/ Kepez/ Duraliler Mah ada, 1 parselde kayýtlý bulunan taþýnmazýn hissedarlarý arasýnda taksimi mümkün olmadýðýndan satýlarak ortaklýðýn giderilmesine karar verilmesi istenilmiþ olmakla, taþýnmazýn hissedar maliklerinden, Davalýlar Güldane Dedeoðlu, Emine Koçer, Erdoðan Duraner, Kemal Polat, Faruk Günöz, Vahit Özen, Rüstem Danýþ, Muammer Boydaþ, Ýlhan Gencer'in bildirilen adreslerine tebligat yapýlamadýðýndan mahkemece ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup, adý geçenin duruþmanýn atýlý bulunduðu 06/05/2011 günü saat 09:40'da mahkememizde hazýr bulunmasý ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde yargýlamanýn yokluðunda yürütüleceði hususunda dava dilekçesi özeti ilanen teblið olunur. 04/02/ B: 9247

12 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Avusturya ya karþý fazla deðiþiklik olmaz GÜNEY KORE ÝLE ÖZEL MAÇTA GOLSÜZ BERABERE KALAN MÝLLÎLERÝN TEKNÝK PATRONU HÝDDÝNK, AVUSTURYA MAÇINDA ÇARPICI DEÐÝÞÝKLÝKLER OLMAYACAÐINI KAYDETTÝ. (A) Mil lî Fut bol Ta ký mýn tek nik di rek tö rü Gu us Hid dink SEL ÇUK Ý NAN: Ý YÝ BÝR DERS OL DU TRAB ZONS POR UN mil lî o yun cu su Sel çuk Ý nan i se A - vus tur ya ma çý ön ce si son ha zýr lýk maç la rý ný oy na dýk la rý - ný be lir te rek, Ý ki ta kým da i yi mü ca de le et ti. Ha zýr - lýk ma çý ol ma sý na rað men ga lip ay rýl mak is - ti yor duk. Çok i yi maç ol du bi zim i çin. Di ri bir ra kip le kar þý laþ týk. On lar da biz ler de ka za na bi lir dik. 10 ki þi kal dýk tan son ra zor lan dýk. Ha ta la rý gör me fýr sa tý mýz ol du. Bu ha ta la rý en a za in di rip A vus tur ya ma - çýn dan ga li bi yet le ay - rýl mak is ti yo ruz de - di. Zor lu bir li gin ol - du ðu nu i fa de e - den Sel çuk Ý nan, Bu nun mil li ta ký - ma o lum lu yan sý - ya ca ðý ný dü þü nü yo - rum. Ye ni bir kad ro var. Mil lî for ma yý giy - me ye aç o yun cu lar var. En i yi si ni yap ma ya ça lý þý yo ruz. Lig de mü ca - de le ký zýþ týk ça bu mil li ta - kým i çin i yi o la cak di ye ko nuþ tu. KWANG- RA E: MA ÇIN KON TRO LÜ BÝZ DEY DÝ Özel bir maç olmasýna raðmen sahaya kaptan olarak çýkan ve yaptýðý gereksiz hareketle kýrmýzý kart görerek takýmý 10 kiþi býrakan Emre'ye Hiddink de tepki gösterdi. FOTOÐRAFLAR: AA (A) Mil lî Fut bol Ta ký mýn tek nik di rek tö rü Gu us Hid dink, G. Ko re ma çýy la il gi li o la rak, Ha zýr lýk ma çý da ol sa her i ki ta kým i çin çok ya rar lý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. A ma i yi ke li me si ni kul lan mak is te mi yo rum de di. Hid dink, Çok cid di maç tý. Bir çok ki þi G. Ko re yi kü çüm sü yor du. Hem tek nik hem at le tik ö zel lik le ri ba ký mýn dan ye te nek li bir e kip ti. Ben bu nu bi li yo rum. Bi li yor su nuz 10 yýl ön ce o ra da gö rev yap mýþ tým. Ý ki ta kým da gü zel þe kil de is tek li oy na dý di ye ko nuþ tu. EM RE NÝN A TIL MA SIN DAN HÝÇ HOÞ NUT DE ÐÝ LÝM Hid dink, þöy le de vam et ti: Ne ga tif fak tör ney di der se niz, Em re nin o yun dan a týl ma sýy dý. Sa yý sal o la rak ek sik kal dýk. Bu nun i çin ses siz ka la bi li rim a ma ses siz kal mak is te mi yo rum. Ger çek ten bu o la yý hiç doð ru bul ma dým, hiç hoþ nut de ði lim bu du rum dan. O ka dar hýz lý ol du ki bu, bir de ði þik lik de ya pa ma dýk. Ger çek ten çok bü yük ders ol du bu o lay. SADECE ARDA NIN Ý SMÝNÝ VE RE BÝ LÝ RÝM HID DINK, þu an ön le rin de i ki yol la rý nýn bu - lun du ðu nu dik ka ti çe ke rek Bun lar dan bir ta ne si ye ni o yun cu lar ye tiþ tir mek. Di ðe ri i se Av ru pa þam pi yo na sý fi nal le ri ne ka tý la bil - mek. Ye ni i sim ler a ra mý za ka týl dý, kat ma ya de vam e de ce ðiz. Bir çok o yun cu ha vu zu muz var. Bu ra da yüz de lik cid di de ði þik - lik ler yap ma nýn a kýl cý ol du ðu nu dü þün mü yo - rum. A vus tur ya ma çý i çin çok çar pý cý de ði þik - lik o la ca ðý ný san mý yo rum i fa de si ni kul lan dý. Sa kat lýk ve ya çok cid di per for mans kat ký sý ya - pa bi le cek o yun cu ol ma sý ha lin de kad ro ya o yun - cu ka ta bi le ce ði ni be lir ten Hid dink, Bu ra da ge - nel an lam da i sim ver mek is te mem a ma bir i sim ve re bi li rim, o da Ar da. U ma rým Ar da ge ri dö nü - þün de i yi bir per for mans ser gi ler. Hem bi zim i çin ö nem li, hem ku lü bü i çin ö nem li. Ben Ga la ta sa - ray ý da dü þü nü yo rum þeklinde konuþtu. GÜ NEY Ko re Tek nik Di rek tö rü Cho Kwang-Ra e i se Tür ki ye gi bi güç lü bir ta kým kar þý sýn da pes et me yen bir an la yýþ la oy na dýk la rý ný ve 90 da ki ka bo yun ca ma çý kon trol et tik le ri ni söy le di. Cho Kwang Ra e, i ki o yun cu - nun ta kým dan ay rýl ma sý, i ki o yun cu nun da sa kat lý ðý nýn ken di le ri ni maç ön ce si en di þe ye sevk et ti ði ni be lir te - rek, Ra ki bi miz güç lü bir e kip ti. Tür ki ye gi bi güç lü bir e ki bin kar þý sýn da pes et me dik, 90 da ki ka bo yun ca o - yu nu kon trol et tik. Ýlk de fa for ma gi yen ar ka daþ la rý - mýz bu maç ta var dý. On la rý teb rik e di yo rum. Ý le ri si i çin ü mit ve ri ci oy na dýk di ye ko nuþ tu. Kar þý laþ ma nýn faz la a þý rý sert ol du ðu nu dü þün me di ði ni i fa de e den Cho Kwang Ra e, Bel ki o yu nun çö zül me me si, gol gel me me - si o yun cu lar ü ze rin de stres ve ger gin lik o luþ tur muþ o la - bi lir. Ý yi bir maç ol du ðu nu dü þü nü yo rum de di.. En zen gi ni yi ne Re al DE LO IT TE Do ku nul maz lar: Fut bol Pa ra Li gi ra po ru na gö re, Re al Mad rid, 438,6 mil yon av ro ge li riy le 6. kez dün ya nýn en bü yük fut bol ku lü bü o la rak ilk sý ra da yer al dý. De lo it te, Fut bol Pa ra Li gi ra po ru nun 14 ün cü sü nü Do ku nul maz lar baþ lý ðý i le ya yým la dý. Dün ya nýn en ün lü ve zen gin fut bol ku lüp le ri nin se zo nu ge lir le ri nin ma sa ya ya tý rýl dý ðý ra po ra gö re, ilk 20 ku lü bün top lam ge lir le ri ilk kez 4 mil yar av ro dü ze yi ni aþ tý. 20 ku lü bün ge li ri, bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 8 ar ta rak 4,3 mil yar av ro dü ze yi ne u laþ tý. Ra por da, ilk i ki sý ra da Ýs pan yol ku lüp le ri yer a lý yor. Re al Mad rid 438,6 mil yon av ro ge li riy le 6. kez dün ya nýn en bü yük fut bol ku lü bü o la rak ilk sý ra da, 398,1 mil yon av ro i le FC Bar ce lo na i kin ci sý ra da yer al dý. Ra po ra gö re, 20. sý ra dan 11. sý ra ya yük se len Manc hes ter City ku lü bü þim di ye ka dar ki en i yi de re ce si ni el de et ti. Lis te de en faz la ku lü bü bu lu nan ül ke, 7 fut bol ku lü bü i le Ýn gil te re o lur ken, bu ül ke yi Al man ya ve Ý tal ya 4, Ýs pan ya 3, Fran sa i se 2 ku lüp i le ta kip et ti. Ra por da, a na pren si bi fut bol ku lüp le ri nin ka zan dýk la rýn dan da ha faz la sý ný har ca ma ma la rý o lan U E FA nýn Fi nan sal A dil O yun Yö net me li ði nin ku lüp le rin ge lir le ri ni et ki le me ye ce ði ön gö rü lü yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 15 Ýlk günde 15 kiþinin katýldýðý kursa, her geçen gün daha fazla kiþinin katýlmasý bekleniyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Ýslâm dinini, iþaret diliyle öðreniyorlar MANAVGAT MÜFTÜLÜÐÜNÜN ÝÞÝTME ENGELLÝLERE 'DÝNÝMÝ ÖÐRENÝYORUM' KURSLARI, YATSI NAMAZLARINDAN SONRA ARALIKSIZ DEVAM EDECEK. AN TAL YA Ma nav gat Müf tü lü ðü nün i þit me en gel li le re yö ne lik Di ni mi Öð re ni yo rum kur su Çað la yan Ca mi i nde yat sý na ma zý son ra sý baþ la dý. Kur sa ilk gün de 15 i þit me en gel li ka týl dý. Ma nav gat Müf tü sü Ha lil Taþ, il çe de 60 i þit me en gel li er ke ðin bu lun du ðu nu, ders le rin her Çar þam ba Çað la yan Ca mi i nde a ra lýk sýz de vam e de ce ði ni söy le di. Kurs sü re sin ce i þit me en gel li le re i þa ret di liy le Ýs lâ mi yet hak kýn da ge nel bil gi len dir me ya pa cak la rý ný be lir ten Taþ, ab dest a lý mý ve na maz ký lýn ma sý ný i þa ret di li öð ret me ni Kud di si Ay dýn la bir lik te uy gu la ma lý gös te re cek le ri ni kay det ti. Taþ, der sin ilk gü nü nü Al lah ýn var lý ðý, bir li ði, ka i na tý o nun yü zü hür me ti ne ya rat tý ðý Gül le rin E fen di si Hz. Mu ham med i (asm) ta ný ma, Ke li me-i Þe ha det ge ti re rek Müs lü man ol ma ve na ma zýn na sýl ký lý na ca ðý na a yýr dýk la rý ný be lirt ti. Taþ, Ý þit me en gel li kar deþ le ri mi ze Kül li ye Ca mi i nde Cu ma na ma zý va az ve hut be le ri ni i þa ret di liy le an la tý yor duk. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý (DÝB) mý zýn teþ vik le ri ve i þit me en gel li le rin is te ðiy le kur su mu zu aç týk. He de fi miz Ma nav gat ta i þit me en gel li le re din le ri ni A dan Z ye en gü zel þe kil de öð ret mek. Kurs la rý mýz a ra lýk sýz de vam e de cek di ye ko nuþ tu. Antalya / cihan YURT GE NE LÝ NE MO DEL O LA CAK MA NAV GAT Ý þit me En gel li ler Spor Ku lü bü Der ne ði Baþ ka ný Ha san Hü - se yin Ay dýn, der nek le ri ne An tal ya da 200, Ma nav gat ta 60 ü ye nin bu - lun du ðu nu be lirt ti. Ma nav gat Müf tü lü ðü nün i þit me en gel li le re böy le si bir kurs aç ma sýn dan ö tü rü çok mem nun kal dý ðý ný be lir ten Ay dýn, Çað la - yan Ca mi i nde ki ders le rin yurt ge ne lin de duy ma en gel li le re yö ne lik mo - del o la ca ðý na i nan dý ðý ný kay det ti. Ay dýn, Ma nav gat Müf tü lü ðü nün di - ni mi zi öð ren me ye yö ne lik kur su biz le ri duy gu lan dýr dý. Ba zý ar ka daþ la rý - mýz kurs i çin An tal ya dan gel di. Cu ma va a zý ve hut be nin i þa ret di liy le an la tý mý ye ter siz di. Yüz yü ze an la tým da ha do yu ru cu de di. Ý þit me en - gel li Ö mer Öz türk de yap tý ðý ko nuþ ma da böy le bir kur sa ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu be lirt ti. Öz türk, bu tür ders le rin i þit me en gel li le rin di ni ni öð - ren me si ne bü yük kat ký sað la ya ca ðý na i nan dý ðý ný kay det ti. Ý þit me en - gel li A ziz Gö meç te kurs tan çok mem nun kal dý ðý ný i fa de et ti. Ýn me vak a la rýn da genç yaþ a lar mý n ABD DE in me va k'a la rý nýn genç ler ve or ta yaþ lý lar a ra sýn da hýz la yay gýn laþ tý ðý, bu nun o be zi te nin yay gýn laþ ma sý nýn bir so nu cu o la bi le ce ði bil di ril di. ABD Has ta - lýk Kon trol ve Ön le me Mer ke zi a raþ týr - ma cý la rý, 1994 ve 1995 yýl la rýn da in me dolayýsýyla has ta ne ye sevk va k'a la rýy la 2006 ve 2007 yýl la rýn da ki va k'a la rý kar þý - laþ týr dý. So nuç la rýn a larm ve ri ci ol du ðu - nu be lir le yen a raþ týr ma cý lar, 19 yaþ al týn - da ki genç ler da hil ol mak ü ze re 35 ya þý na ka dar o lan er kek ler a ra sýn da in me dolayýsýyla has ta ne ye kal dý rýl ma va k'a la - rý nýn yüz de 51 gi bi bü yük bir o ran da art tý - ðý ný be lir le di. So nuç lar, Los An ge les ta dü zen le nen A me ri kan Felç Bir li ði kon fe - ran sýn da tar tý þýl dý. Los Angeles / aa Bay ra miç Be ya zý tes cil le ne cek n TÜR KÝYE DE sa de ce Ça nak ka le nin Bay ra miç il çe si ve çev re sin de ye tiþ ti ri len, yö re ye öz gü tüy süz be yaz þef ta li nin Bay ra miç Be ya zý a dý al týn da tes cil e dil - me si i çin son a þa ma ya ge lin di ði bil di ril di. Bu ça lýþ ma yý Bay ra miç Zi ra at O da sý i le bir lik te yü rü ten Prof. Dr. Ke nan Kay naþ, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bað lý Türk Pa tent Ens ti tü sü ne baþ vu ru da bu lun - duk la rý ný ve as ký da kal ma sü re si nin bit - me si nin ar dýn dan, Bay ra miç Be ya zý nýn tes cil e di le ce ði ni be lir terek, ü rü nün ilk de fa il çe ye bað lý Ev ci ler Kö yün de ye tiþ ti - ril di ði ni ve i çin de þef ta li, ka yý sý ve e rik tat la rý bu lu nan ta biî bir me lez mey ve ol - du ðu nu i fa de et ti. Çanakkale / aa Tur ba Ba tak lý ðý na ko ru ma n TRAB ZON UN A ðaç ba þý Yay la sý nda - ki 17.5 hek tar a la na sa hip Tür ki ye nin en bü yük Tur ba Ba tak lý ðý nýn je o lo jik ve e ko - lo jik ö zel lik le ri nin ko run ma sý i çin baþ la tý - lan ça lýþ ma da so na ge lin di. 9 bin yýl lýk geç mi þe sa hip ol du ðu tah min e di len tur - ba lý ðýn (su lak a lan la rýn et ra fýn da ki bit ki - le rin su al týn da ok si jen siz ka la rak çok ya - vaþ þe kil de çü rü me si so nu cu o lu þan ka li - te li ya ný cý mad de) ko run ma sý i çin ça lýþ - ma la rýnýn bir kaç ay i çe ri sin de tamamlanacaðý kaydedildi. Trabzon / aa Vi ze þi kâ yet hat tý bir yýl dýr hiz met te ÝK TÝ SA DÎ Kal kýn ma Vak fý nýn (ÝKV), Türk va tan daþ la rý nýn vi ze baþ vu ru la rýn da kar þý laþ tý ðý so run la rý i let ti ði Vi ze Þi kâ yet Hat tý nýn 1 yýl dýr hiz met ver di ði bil di ril di. Va kýf tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn schen gen vi ze si al mak ta kar þý la þý lan zor luk la rýn sap tan ma sý na yö ne lik o la rak bir vi ze þi kâ yet hat tý uy gu la ma sý baþ la ta ca ðý ha be ri nin ba sýn da yer al dý ðý be lir til di. Ben zer bir pro je nin Ýk ti sa dî Kal kýn ma Vak fý ve E u ro pe an Ci ti zen Ac ti on Ser vi ce ad lý si vil top lum ku ru lu þu ta ra fýn dan Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði nin (TOBB) des te ði i le ge çen yýl i çin de uy gu la ma ya ko yul du ðu ha týr la tý lan a çýk la ma da, Mü nih Ý da re Mah ke me si nin Türk va tan daþ la rý nýn tu ris tik a maç la Al man ya ya vi ze siz gi riþ ya pa rak, 3 a ya ka dar ül ke de ka la bi le ce ði yö nün de ki ka ra rý nýn da son de re ce ö nem li ol du ðu vur gu lan dý. Ýstanbul / aa Fer ra ri, 2010 da 6573 a raç sat tý Ý TAL YAN lüks o to mo bil ü re ti ci si Fer ra ri, 2010 yý lýn da dün ya da 6 bin 573 a raç sa tý þý ger çek leþ tir di. Fer ra ri den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2010 yý lýn da ti ca rî kâ rý ný 303 mil yon av ro ya yük sel ten ve yüz de 7,9 ar týþ la 1,9 mil yar av ro ge lir el de e den Fer ra ri, ge çen yýl bir ön ce ki dö ne me gö re sa týþ la rý ný yüz de 5 ten faz la ar ttýr dý. Dün ya da 6 bin 573 a raç sa tan Fer ra ri, 2008 yý lýn da ger çek leþ tir di ði sa týþ re ko ru nu 2010 yý lýn da da ge liþ ti re rek bütün za man la rýn en i yi sa týþ so nu cu na u laþ tý. Fer ra ri 458 I ta li a ve Fer ra ri Ca li for ni a mo del le ri top lam sa týþ la rýn yüz de 87 si ni o luþ tu rur ken, sý nýr lý sa yý da ü re ti len 599 GTO mo de li de ba þa rý lý bir sa týþ per for man sý ser gi le di. Tür ki ye de ge çen yýl 23 Fer ra ri sa tý þý ger çek le þir ken, bun la rýn 11 i 458 I ta li a, 9 u i se Ca li for ni a ol du. Ýstanbul / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı