Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr www.ilbayinsaat.com - www.ilbayinsaat.com.tr"

Transkript

1 Merkez Ofis Mimarsinan Merkez Mah. 143.Sok. No:1/1 Büyükçekmece/Ýstanbul Tel: Fax: Türkmenistan Ofis 2127.K.Kuliyew Köç. No : 42 Aþkabat / Türkmenistan Tel : Fax :

2 HAKKIMIZDA Firmamýz Ýlbay Ýnþaat Enerji San. Tic. Ltd. Þti olarak 2007 yýlýnda Ýstanbul da kurulmuþtur yýllarý arasýnda ortaðý bulunduðumuz firma ile Türkmenistan da Konut, Büyükelçilik binalarý, Makarna Fabrikalarý, Un Fabrikalarý, Hastane ve Dinlenme Tesisleri gibi komplike projelerden baþarý ile üstesinden gelmiþtir. Tüm ekibimizin faaliyet alanlarýna göre belirgin özellikleri vardýr. Bu özellikler, deðiþik kategori ve zamanlarda projeyi destekleyerek, bizi diðer rakiplerimizden üstün kýlan artýlarý oluþturur. Bu baþarý ve tecrübemizi 2007 yýlýndan itibaren genç, dinamik, dürüst, þeffaf, çalýþanýyla bir bütün, emeðe saygýlý, çevreye duyarlý ve toplumsal sorumluðu; hassasiyetleri olan çok uluslu, güvene dayalý aile ortamýnda Ýlbay Ýnþaat olarak devam etmektedir. Þirketimiz kendini kanýtlamýþ inþaat kalitesi ve kayda deðer bilgi birikimi sayesinde hazýrladýðý çeþitli projelerle Türkmenistan Devleti'nin ve halkýnýn güvenini ve saygýsýný kazanmýþ, aldýðý taahhütleri zamanýnda yerine getirmiþtir. Hedefimiz, Ýnþaat uygulamalarýnda detaya özen gösteren yüksek kalite standartlarýnda üretim yapan hýzlý ve zamanýnda teslim müþteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeyen, istikrarlý yurtiçi ve yurtdýþýnda gerçekleþtirdiði etkili projelerle anýlan ilbay inþaatý bundan sonra gerçekleþtireceði her projede iþverenlerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde tutarak, güvenilir ve aranan bir firma olmaya devam edecektir Saygýlarýmla, Genel Müdür Hasan ÝLBAY Halen Baðýmsýz Türk Devletleri baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýnda üstlendiði önemli projelerle faaliyetlerini sürdürmektedir.

3 ÝNÞAAT Ýlbay Ýnþaat olarak en büyük hizmetimiz dünya çapýndaki müþterilerimiz için belirtilen bütçenin ve zaman diliminin dýþýna çýkmadan, güven içerisinde tamamlanan özel inþaat projeleri üretmektir. Ýlbay inþaat sektöründeki çalýþanlarýna güvenlik programlarýný ve yenilikçi istihdam politikalarýný içeren dünya standartlarýna uygun yoðun bir eðitim saðlamaktadýr ve bu kaliteli eðitim Ýlbay Ýnþaat ýn oldukça yetenekli bireylerle çalýþmasýna, onlarý motive edip þirket bünyesinde kalýcý olmalarýný saðlamasýna olanak tanýr. Þirket olarak takýndýðýmýz bu erdemli tutum gerektiðinde desteklerini aldýðýmýz taþeron firmalarý seçerken en kaliteli firmalarla çalýþmamýza olanak tanýr. Ýnþaat Yönetimi Ýbay Ýnþaat proje paydaþlarýnýn ihtiyaç ve beklentilerini karþýlamak ve hatta bunlarýn ötesine geçip fazlasýný baþarmak adýna üstlendiði proje faaliyetlerinde proje yönetim bilgisinden, becerilerinden, araçlarýndan ve tekniklerinden yararlanýr. Hedefimiz, proje maliyetini ve süresini en uygun seviyeye çekerek kaliteden ödün vermeyen bir hizmet sunmaktýr. Üstlendiðimiz projelerin baþarýlý bir þekilde tamamlanmasý ve projeyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmasý için her projemizde kullandýðýmýz proje yönetimi araç ve bilgi alanlarýný aþaðýda bulabilirsiniz. 1- Proje Entegrasyon Yönetimi 2- Proje Kapsam Yönetimi 3- Proje Zaman Yönetimi 4- Proje Maliyet Yönetimi 5- Proje Kalite Yönetimi 6- Proje Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 7- Proje Ýletiþim Yönetimi 8- Proje Risk Yönetimi 9- Proje Satýn Alma Yönetimi Yukarýdaki her bir bilgi alaný proje yönetim süreçlerinin bir kýsmýný ya da kimi zaman tamamýný içermektedir. Söz konusu bu yönetim süreçleri; projenin baþlatýlmasý, planlanmasý, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonlandýrýlmasýndan oluþmaktadýr. Bilgi alanlarý; birbirinden baðýmsýz ve tek seferlik faaliyetler olmaktan ziyade önem seviyesi proje içerisinde, farklý evrelerde deðiþiklik gösteren ve birkaç kez tekrarlanan bir yapýya sahiptir ve söz konusu bu alanlar birbirleriyle örtüþerek proje kapsamý ve projeye kattýklarý deðerle doðru orantýlý bir nitelik taþýr. Ýnþaat öncesini ve inþaat sürecini kolaylaþtýrmak ve iyileþtirmek adýna yenilikçi araçlar sunarak müþteri hizmetlerimizi geliþtirmeye devam ediyoruz. Kendimizi sürekli geliþime adadýk ve þu an görüyoruz ki günümüz dünyasýnda müþterilerimiz yapýlarýna deðer katmak ve yapý sonrasý atýklarý ortadan kaldýrmak gibi konulara önem veriyor. Sürdürülebilir Yapým Baþarýlý, sürdürülebilir bir projenin gerçekleþtirilmesi sorumluluk almayý gerektirir. Projenin ilgili tüm taraflarýnýn proje baþlangýcýndan ayný masanýn etrafýnda toplanmasý ve uyumlu bir ekip olarak çalýþmasý büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir yapým maliyetleri ile yakýn dönemde ve uzun vadede gerçekleþecek iþletme geri ödemeleri arasýnda bir denge olduðunu biliyoruz ve projeniz için sürdürülebilir bir hedef belirlerken size yardýmcý olacak maliyet ve fayda analizi konusunda gereken hizmeti sunuyoruz. Çalýþanlarýmýzýn Güvenliðini Saðlamak Ekip üyelerimiz bizim için en deðerli varlýktýr; bu nedenle güvenlik bizim açýmýzdan sadece bir programdan ibaret deðil bir þirket kültürü niteliðindedir. Ýlbay

4 PROGRAM YÖNETÝMÝ Ýlbay Ýnþaat'ta, baþarýlý bir ekip atmosferinin yalnýzca karþýlýklý saygý, resmi ortaklýk, etkili iletiþim ve ekip iþbirliði ile mümkün olabileceðini düþünüyoruz. Açýk görüþlü olabilmek ve her bir ekip üyesinin projeye kazandýrdýðý uzmanlýk ve deneyimin deðerini bilmek; saygýlý ve saðlýklý bir çalýþma ortamýnýn sürdürülmesi için önemli unsurlardýr. Etkili iletiþim becerileri bir gerekliliktir. Baþarýlý bir takým atmosferi inþa etme konusunu oldukça ciddiye alýyoruz. Çekirdek proje ekibi bir araya geldiðinde bir Strateji Planlama toplantýsýnýn yapýlmasýný tavsiye ediyoruz. Aþaðýdakiler ekip performansýný, motivasyonunu, iletiþimini ve güvenini geliþtirmek için kullandýðýmýz ek araçlardýr: Proje süresince planlanmýþ, periyodik ortaklýk tazeleme toplantýlarý Olaðan inþaat öncesi planlama oturumlarý Olaðan inþaat planlama toplantýlarý Bütçe kontrol kýlavuz ilkeleri ve tedbirleri Özel hususlarýn araþtýrýlmasý / planlanmasý için oturumlar (safhalara ayýrma, güvenlik, þirket arabirimleri, vs.) Ýletiþim, emniyet, faaliyetler, kalite yönetimi, vs. için yazýlý programlar / prosedürler. Aylýk proje durumu raporlarý Proje bilgi kurullarý ya da büfeleri Ýnþaat faaliyetlerinden önce ve bu faaliyetler esnasýnda bilgilendirme toplantýlarý

5 TASARIM ÝNÞAA Ýlbay Ýnþaat entegre bir teslim yaklaþýmýyla bugüne kadar birçok tasarým inþa geliþtirme projesini baþarýyla gerçekleþtirmiþtir. Tasarým ve inþa sürecinde müþterimizin vizyonuna kulak vermeye ve onlarýn beklentilerini projeye yansýtmaya aðýrlýk veriyoruz. Tasarým sürecinin tamamýnda taraflar arasýndaki diyalogu geliþtirmeye çalýþarak masraflar ve inþa edilebilirlik gibi konularda müþterilerimize geri bildirim saðlýyoruz. Tasarým inþanýn çok sayýdaki avantajlarý arasýnda: Tek bir sözleþme çerçevesinde tasarým ve inþa hizmetlerinin verilmesi Maliyet ve programýn tek bir kuruluþ tarafýndan kontrol edilmesi Hýzlý bitirilmesi gereken projeler için genelde en iyi yöntem olmasý Yüksek kalitede tasarým hizmetinin ekonomik olarak sunulmasý

6 ÇALIÞMALARIMIZ Tamamlanmýþ ve Devam Eden Projeler

7 Proje Adý: 12 Katlý Lüks Binanýn Ýnþaatý Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 07 Eylül 2005 Proje Tamamlanma Tarihi: 20 Temmuz 2008 Müþteri: Tarým Bakanlýðý Türkmenistan Gallaonumleri Derneði 12 Katlý Lüks Binanýn Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

8 12 Katlý Lüks Binanýn Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

9 Proje Adý: (35/10 kv 6,3 MVA ve 10/04 kv 2,5 MVA kapasiteli) Yeni Elektrik Alt Ýstasyonlarýna sahip Deðirmenin ve Makarna Fabrikasýnýn Ýnþaatý Yer: Mary Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 17 Ekim 2005 Proje Tamamlanma Tarihi: 31 Mart 2007 Müþteri: Tarým Bakanlýðý Türkmenistan Gallaonumleri Derneði Deðirmen ve Makarna Fabrikasý Mary Türkmenistan

10 Deðirmen ve Makarna Fabrikasý Mary Türkmenistan

11 Proje Adý: Japon Büyükelçiliðindeki Onarým ve Fiziksel Güvenliðin Artýrýlmasý Projesi Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 28 Ocak 2008 Proje Tamamlanma Tarihi: 28 Mart 2008 Müþteri: Aþkabat taki Japon Büyükelçiliði Türkmenistan Japon Büyükelçiliðindeki Onarým ve Fiziksel Güvenliðin Artýrýlmasý Projesi Aþkabat Türkmenistan

12 Japon Büyükelçiliðindeki Onarým ve Fiziksel Güvenliðin Artýrýlmasý Projesi Aþkabat Türkmenistan

13 Proje Adý: Tarým Bakanlýðý Ana Ýdari Binasýnýn Ýnþaatý Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 14 Mart 2008 Proje Tamamlanma Tarihi: 20 Ekim 2008 Müþteri: Bouygues Batiment International Tarým Bakanlýðý Ana Ýdari Binasýnýn Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

14 Tarým Bakanlýðý Ana Ýdari Binasýnýn Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

15 Proje Adý: Türkiye Büyükelçiliðinin Onarýmý Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 26 Aralýk 2008 Proje Tamamlanma Tarihi: 30 Nisan 2010 Müþteri: Aþkabat taki Türkiye Büyükelçiliði Türkmenistan Türkiye Büyükelçiliðinin Renovasyonu Aþkabat Türkmenistan

16 Türkiye Büyükelçiliðinin Renovasyonu Aþkabat Türkmenistan

17 Ýlbay Residence and offices Ýstanbul/TÜRKÝYE

18 Ýlbay Residence and offices Ýstanbul/TÜRKÝYE

19 Proje Adý: Rus Büyük Elçilik Kompleksi Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Proje Tamamlanma Tarihi: Müþteri: Rusya Federasyonu Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Rusya Fedarasyonu Büyük Elçilik Kompleksi Aþkabat Türkmenistan

20 Rusya Fedarasyonu Büyük Elçilik Kompleksi Aþkabat Türkmenistan

21 Proje Adý: Yýlý Suw 200 Kiþilik Þifalý Su Dinlenme ve Tedavi Tesisi Yer: Baherden / Ahal / Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Proje Tamamlanma Tarihi: Müþteri: Türkmenistan Ahal Valiliði Yýlý Suw 200 Kiþilik Þifalý Su Dinlenme ve Tedavi Tesisi Baherden / Ahal / Türkmenistan

22 Yýlý Suw 200 Kiþilik Þifalý Su Dinlenme ve Tedavi Tesisi Baherden / Ahal / Türkmenistan

23 Proje Adý: Mollagara Sanatoryum Tesisi ve 500 Yataklý Otel Yer: Mollagara/Balkanabat/ Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Proje Tamamlanma Tarihi: Müþteri: Türkmenistan Saðlýk Bakanlýðý Mollagara Sanatoryum Tesisi ve 500 Yataklý Otel Baherden / Ahal / Türkmenistan

24 Mollagara Sanatoryum Tesisi ve 500 Yataklý Otel Baherden / Ahal / Türkmenistan

25 Proje Adý: Berzengi Þifalý Su Tedavi ve Dinlenme Tesisleri Yer: Berzengi / Aþkabat / Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Aralýk 2010 Proje Tamamlanma Tarihi: NÝSAN 2012 Müþteri: Türkmenistan Saðlýk Bakanlýðý Berzengi Þifalý Su Tedavi ve Dinlenme Tesisleri Berzengi / Aþkabat / Türkmenistan

26 Berzengi Þifalý Su Tedavi ve Dinlenme Tesisleri Berzengi / Aþkabat / Türkmenistan

27 Proje Adý: Abadan Ýplik Fabfikasý Yer: Abadan / Aþkabat / Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Aralýk 2010 Proje Tamamlanma Tarihi: Aðustos 2012 Müþteri: Türkmenistan Tekstil Bakanlýðý Abadan Ýplik Fabfikasý Abadan / Aþkabat / Türkmenistan

28 Proje Adý: Abadan Ýplik Fabfikasý Yer: Abadan / Aþkabat / Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: Aralýk 2010 Proje Tamamlanma Tarihi: Aðustos 2012 Müþteri: Türkmenistan Tekstil Bakanlýðý Abadan Ýplik Fabfikasý Abadan / Aþkabat / Türkmenistan

29 Proje Adý: Suudi Arabistan Krallýðý Büyükelçilik Kompleksi Ýnþaatý Yer: Aþkabat Türkmenistan Proje Baþlangýç Tarihi: 08 Eylül 2006 Proje Tamamlanma Tarihi:... Müþteri: Aþkabat Suudi Arabistan Krallýðý Büyükelçiliði Türkmenistan Suudi Arabistan Krallýðý Büyükelçilik Kompleksi Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

30 Suudi Arabistan Krallýðý Büyükelçilik Kompleksi Ýnþaatý Aþkabat Türkmenistan

31 References TARIM BAKANLIÐI TÜRKMENÝSTAN 'GALLAONUMLERI' DERNEÐÝ 12 KATLI LÜKS BÝNA ÝNÞAATI, TARIM BAKANLIÐI TÜRKMENÝSTAN 'GALLAONUMLERI' DERNEÐÝ DEÐÝRMEN VE MAKARNA FABRÝKASI MARY TÜRKMENÝSTAN JAPON BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ - ONARIM VE FÝZÝKSEL GÜVENLÝÐÝN ARTIRILMASI AÞKABAT TÜRKMENISTAN BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL - TARIM BAKANLIÐI ANA ÝDARÝ BÝNASININ ÝNÞAATI AÞKABAT TÜRKMENÝSTAN TÜRKÝYE BÜYÜKELÇÝLÝÐÝNÝN ONARIMI AÞKABAT TÜRKMENÝSTAN ÝLBAY RESÝDENCE VE OFÝS ÝSTANBUL-TÜRKÝYE TÜRKMENÝSTAN AHAL VALÝLÝÐÝ - YILI SUW 200 KÝÞÝLÝK ÞÝFALI SU DÝNLENME VE TEDAVÝ TESÝSÝ BAHERDEN AHAL TÜRKMENÝSTAN SAÐLIK BAKANLIÐI - MOLLAGARA SANATORYUM TESÝSÝ VE 500 YATAKLI OTEL BAHERDEN AHAL TÜRKMENÝSTAN SAÐLIK BAKANLIÐI - BERZENGÝ ÞÝFALI SU TEDAVÝ VE DÝNLENME TESÝSLERÝ BERZENGÝ AÞKABAT TÜRKMENÝSTAN TEKSTÝL BAKANLIÐI - ABADAN ÝPLÝK FABFÝKASI ABADAN AÞKABAT SUUDÝ ARABÝSTAN KRALLIÐI BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ KOMPLEKSÝ ÝNÞAATÝ - AÞKABAT TÜRKMENÝSTAN RUSYA FEDERASYONU DIÞ ÝÞLERÝ BAKANLIÐI - RUS BÜYÜK ELÇÝLÝK KOMPLEKSÝ AÞKABAT - TÜRKMENÝSTAN