BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010

2 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ VE BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr.M. Arcan TUZCU Ankara-2010

3 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ VE BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.M.Arcan TUZCU Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Đmzası Tez Sınavı Tarihi...

4 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM I. PROJE, PROJE YÖNETĐMĐ ve PROJE YÖNETĐMĐ BĐLGĐ ALANLARI Proje Kavramı Proje Yönetimi Proje Yönetimi Kavramı Proje Yönetiminin Avantaj ve Dezavantajları Proje Safhaları ve Proje Hayat Döngüsü Waterfall Metodu Tekrarlı Metodlar BÖLÜM II. PROJE YÖNETĐMĐ BĐLGĐ ALANLARI Proje Bütünleştirme (Entegrasyon) Yönetimi Proje Plan Geliştirme Proje Plan Uygulama Bütünleşik Değişim Kontrolü Proje Kapsam Yönetimi Başlangıç Potansiyel Projelerin Belirlenmesi Proje Seçiminde Kullanılan Metodlar Kapsam Planlama Kapsam Tanımlama Đş Dağılım Yapısı Kapsam Doğrulama Kapsam Değişim Kontrolü Proje Zaman Yönetimi Faaliyet Tanımlama Faaliyetleri Sıralama Şebeke Diyagramları Öncelik Diyagram Metodu Faaliyet Süre Tahmini Takvim Geliştirme Gantt Modeli Kritik Yol Modeli (CPM) Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) Takvim Geliştirme Metodlarının Karşılaştırılması Proje Takviminin Değişikliklerinin Kontrol Altına Alınması Proje Maliyet Yönetimi Kaynak Planlama Maliyet Tahmini Maliyet Tahmininde Kullanılan Teknikler BT Projelerinin Temel Maliyet Tahminleme Sorunları Maliyet Bütçeleme Maliyet Kontrol Kazanılmış Değer Analizi i

5 2.5. Proje Kalite Yönetimi Modern Kalite Yönetimi Kalite Planlama Kalite Güvencesi Kalite Kontrol Kalite Kontrol Teknikleri Pareto Analizi Đstatistiksel Kalite Kontrol Kontrol Diyagramları Test Proje Kalitesinin Geliştirilmesi Liderlik Kalitenin Maliyeti Kaliteye Organizasyonun ve Çalışma Alanları Faktörlerinin Etkisi Olgunluk Modelleri Yazılım Kalite Fonksiyon Yayılımı (SQFD) Yetenek Olgunluk Modeli (CMM) Proje Yönetimi Olgunluk Modeli Proje Đnsan Kaynakları Yönetimi Organizasyon ve Planlama Personel Temini Takım Geliştirme Proje Đletişim Yönetimi Đletişim Planlama Bilgi Dağıtımı Bilgi Dağıtımını Geliştirmek Đçin Teknolojinin Kullanımı Bilgi Dağıtımı Đçin Resmi Olan ve Resmi Olmayan Yöntemler Đletişimin Karmaşıklığının Belirlenmesi Performans Raporlama Yönetsel Kapanış Đletişimde Çatışmaların Yönetilmesi Proje Risk Yönetimi Risk Yönetimi Planlama Risklerin Tanımlanması Risk Analizi Risk Tepki Planlama Risk Đzleme ve Kontrol Proje Tedarik Yönetimi Tedariğin Planlanması Teklifin Planlanması Teklif Süreci Kaynak Seçimi Kontrat Yönetimi Sözleşme Kapanışı BÖLÜM III. BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJELERĐNĐN BAŞARI KOŞULLARI Başarılı Bilgi Teknolojileri Projesi Tanımı Başarılı Bilgi Teknolojileri Projeleri ii

6 3.3 Bilgi Teknolojileri Projelerinde Başarı Faktörleri Kullanıcı Katılımının Sağlanması Gerçekçi Đhtiyaç Analizi Kesin ve Gerçekçi Takvim ile Kestirimler Yönetim Desteği Gerçekçi ve Yetenekli Proje Yöneticisi BÖLÜM IV. BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJELERĐNĐN BAŞARI KOŞULLARI ÜZERĐNE ARAŞTIRMA Araştırmanın Tasarımı Araştırma Yönteminin Belirlenmesi Soru Formunun Đçeriği Popülasyon ve Örneklem Verilerin Değerlendirilmesi Anket Sonuçlarının Analizi Proje Geçmişi BT Projelerinde Başarı Koşulları Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi KAYNAKLAR... 1 ÖZET 1 ABSTRACT... 1 iii

7 TABLO LĐSTESĐ Tablo 1 Kazanılmış Değer Analizi Formülleri Tablo 2 Bilgi Alanlarına Göre Muhtemel Risk Olayları Tablo 3 Risk Düzeyi Hesaplama Tablosu iv

8 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 1 - Proje Yönetiminin Üçlü Kısıtı... 8 Şekil 2 - Proje Hayat Döngüsü Safhaları Şekil 3 - Proje Hayat Döngüsü Şekil 4 - Waterfall Metodu Akış Şeması Şekil 5 - Tekrarlı Teknikler Akış Şeması Şekil 6 - Proje Yönetimi Đskeleti Şekil 7 - Bilgi Teknolojileri (BT) Planlama Süreci Şekil 8 Aktivite Ok Üzerinde Şekil 9 Aktivite Düğüm Üzerinde Şekil 10 Kritik Yol Yöntemi Belirleme Şekil 11 PERT Diagramı Şekil 12 - Kontrol Diyagramı Şekil 13 - Bilgi Teknolojileri Projelerinde Kaynak Histogramı Şekil 14 - Kaynak Seviyeleme Şekil 15 - Kişi Sayısının Đletişim Kanalı Üzerindeki Etkisi Şekil 16 - Blake ve Mouton un Çatışma Yönetimi Biçimleri Ölçeği Şekil 17 Uygulamanın Gerçekleştirilmesi Süreci v

9 GRAFĐK LĐSTESĐ Grafik 1 Yıllara Göre Proje Performansları Grafik 2 Proje Yönetimi Deneyimi Grafik 3 Proje Yöneticisinde Değişiklik Grafik 4 Proje Ekibinin Uzun Saatler Boyunca Çalışmasının Desteklenmesi Yüzdesi Grafik 5 Proje Ekibinin Fazla Çalışmaları için Ödüllendirilme Oranı Grafik 6 Đhtiyaçların Belirlenmesi Sırasında Metot Kullanımı Grafik 7 Proje Başladığında Đhtiyaçların Tamamlanmış ve Belirlenmiş Olma Oranı Grafik 8 Đhtiyaçların Netleştirilmesi için Yeterli Zamanın Olma Yüzdesi Grafik 9 Proje Kapsamının Đyi Tanımlanma Oranı Grafik 10 Başarılı Proje Takvimi Oranı Grafik 11 Proje Grubuna Yeni Çalışanlar Eklenme Oranı Grafik 12 Projelerdeki Sponsor Desteği Oranı Grafik 13 Müşterinin Proje Sürecine Katılım Oranı Grafik 14 Proje Öncesi Risklerin Belirlenme Oranı Grafik 15 Proje Başarısındaki Önemli Faktörlerin Dağılımı Grafik 16 Başarılı Projelerin Özelliklerinin Dağılımı vi

10 GĐRĐŞ Günümüzde birçok işletme veya birey proje yönetimi konusuyla yakından ilgilenmektedirler lere kadar proje yönetimi başlıca üst kademe yöneticilere kullanılan kaynaklar konusunda bilgi sağlamak üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak özellikle doksanlı yılların sonralarında işletme çevresinin çok daha karmaşık bir hale gelmesiyle bugünün koşullarında proje yönetimi çok daha fazlasını gerektirmektedir. Böyle bir çevrede bilgi teknolojileri (BT) işletmeler için önemli bir faktör haline gelmiştir. Toplumların geleceğini belirlemede en etkili güç konumunda olan ve içinde yer aldığı toplumsal, ekonomik ve sosyal sistemleri etkileyen bilgi teknolojileri, iş çevrelerinde radikal değişikliklere yol açmıştır. Doğal olarak bu değişiklikler işletmelerde daha kapsamlı, etkili bir proje yönetiminin ateşleyici unsuru olmuştur. Gerçekten de bugünün şirketleri başarılı olmanın modern proje yönetimi teknikleri ile aşina olmayla sağlanacağının farkına varmalarıyla proje yöneticiliği bir meslek haline gelmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de proje yönetimi ilgi çekmeye başlamış ve özellikle BT alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. Proje yönetim faaliyetlerinin yaygınlaşması ve buna rağmen projelerin başarısızlık yüzdelerinin yüksek olması, projelerin başarı koşullarının ve BT proje yönetiminin nasıl olması gerektiği konusundaki ihtiyacın gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. Başarı koşulları dikkate alınarak proje yönetim aşamalarına titizlikle uyulan BT projeleri

11 planlandığı biçimde, hedeflenen kaynak kullanımına yakın rakamlarla başarılı biçimde sonlandırılmaktadır. Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi ve Başarı Koşulları isimli çalışmamız, açıklanmasında temel oluşturan BT proje yönetimi, bilgi alanları, metodolojiler ve projelerin başarılı olma koşullarını içerecek şekilde planlanmıştır. Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde proje ve proje yönetimi kavramlarına değinilmekte, ikinci bölümde proje yönetimi bilgi alanları ayrıntılı olarak ele alınmakta, izleyen bölümde de bilgi teknolojileri projeleri başarı koşulları incelenmektedir. Çalışmanın uygulamasını oluşturan son bölümde, Ankara da faaliyet gösteren yazılım firmalarındaki proje yöneticilerinden oluşan örneklem üzerinde ilgili proje yöneticilerinin proje yönetimi yaklaşımları ve görev aldıkları son projelerin bilgi alanları açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 2

12 BÖLÜM I. PROJE, PROJE YÖNETĐMĐ ve PROJE YÖNETĐMĐ BĐLGĐ ALANLARI 1.1. Proje Kavramı Proje; başlangıç ve bitiş zamanları belirli, maliyet ile zaman kısıtları altında yeterli kapsama ulaşmaya çalışılan, belirli hedefler doğrultusunda yazılı hale getirilmiş, geçici bir süreçtir. Belirsizlik ve risk içeren proje süreci, kaynaklara (insan, para, teknik ekipman vb.) ve bu kaynakların sağlanacağı finansörlere ihtiyaç duyar. Literatürde proje kavramının çok sayıda tanımıyla karşılaşmak mümkündür. Bu tanımlardan birisinde proje, ortak bir amaca ulaşmak için gösterilen geçici bir çaba olarak tanımlanmıştır. 1 Başka bir tanımda proje; probleme özel, bir defaya mahsus oluşturulan, belirli bir zaman içerisinde bir grup amacı başarmayı hedefleyen işlemler olarak ifade edilmiştir. 2 Daha geniş anlamda proje, tek ve ortak bir amaca ulaşmak için üzerinde uzlaşılmış, zaman, maliyet ve kalite kısıtlarından etkilenen; risk, insan kaynakları, iletişim ve dağıtım bileşenlerini içeren bir süreç olarak tanımlanmıştır. 3 Projenin hedefleri, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri bellidir. Her proje kendine özgüdür ve diğer projelere benzemez. Hiçbir proje, aynı biçim ve koşullarda 1 Project Management Institute Standarts Committee, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 3. Edition, Project Management Institute, USA, 2004, s.5 2 William J. Stevenson, Production/Operations Management, Richard D. Inc., 1993, s Paul Steinford, Project Management, psaproject. com. au/home/default. asp?/pm/whatisaproject. shtm~main) 3

13 kendini tekrarlamaz. Projelerde amaç odak noktasıdır ve bu projenin varoluş nedenidir. Amacın olmadığı çalışmaların proje olarak adlandırılması mümkün değildir. Her iş, belirli kısıtlar altında ve belirli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Projeler, kültürel ve çevresel faktörlere duyarlıdır. Çoğu proje farklı kişilerin ve/veya grupların işbirliğini gerektirmekte, katkı ve katılımın yanı sıra yaratıcılık ve yenilik gerektiren çalışmaları içermektedir. Başlama ve bitişi açıkça belirlenmiş faaliyetlerle bütçe ve zaman kısıtı altında amaçlara ulaşma eylemi olan projeler aşağıda belirtilen minimum özellikleri taşımak durumundadırlar: 4 Belirli özelliklere sahip tanımlanmış bir hedef, Tanımlı başlangıç ve bitiş tarihleri, Bütçe Kaynakların nasıl tüketileceğini belirten minimum özellikler Bunların yanı sıra tüm projelerde görülen bazı ortak özellikler de vardır. Bunlar : 5 Amaç: Her proje iyi tanımlanmış, ortak bir amaca sahiptir. Bilişim sektörü açısında olaya baktığımızda, birçok proje getiri ve maliyetleri önceden analiz 4 Liu Lung-Chun. and Horowitz Ellis, A Formal Model For Software Project Management, IEEE Transactions For Software Project Management.1989,Vol.15,No.10, IEEE 5 Nigel Slack ve diğerleri, Operations Management, Prentice Hall, 1998 s:590 4

14 edilmiş bir ürün veya hizmeti ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilir. Burada önemli olan nokta, ürün veya hizmetten beklenenlerin net olarak ortaya konmasıdır. Karmaşıklık: Proje amaçlarına ulaşabilmek için birçok farklı faaliyetin tamamlanması gerekir. Bu faaliyetler arasındaki ilişkiler, özellikle de projedeki faaliyet sayısı fazla olduğunda karmaşık olabilir. Rutin işlerin planlanması bir kaç gün veya hafta öncesinden yapılabilirken projelerin planlanması aylar sürebilir. Teklik: Bir proje genellikle bir kereye mahsus, tekrar etmeyen bir yapıdır. Yinelenen projeler bile, aynı özellikte başka bir kimyasal fabrikanın kurulması gibi, kaynaklar ve projenin gerçekleşeceği çevre açısından ayırt edici farklılıklara sahiptir. Projeler tekrarlanan olaylar olmadığından karşılaşılan problemler ve bunların çözümleri de rutin değildir. Belirsizlik: Her proje kendine özgü amaçlar içerdiğinden hepsi için ortak bir çözüm elde etmek olası değildir. Bu nedenle zaman, maliyet ve kalite beklentilerinin her birinin tam olarak karşılanması çoğu zaman sağlanamaz. Bu belirsizlik proje yönetimini bir meydan okuma haline getirmektedir. Geçici Yapı: Projeler tanımlanmış bir başlangıç ve sonuca sahiptirler. Dolayısıyla projenin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar geçici bir süre için kullanılır. Proje amaçları gerçekleştirildikten sonra, kaynaklar genellikle başka bir iş için yönlendirilir. Yasam Eğrisi: Bir proje için kaynak ihtiyacı, projenin yasam eğrisi boyunca değişir. Bir proje için tipik kaynak ihtiyacı tahmin edilebilir bir yol izler. Bu 5

15 yüzden planlama ve kontrol açısından bakıldığında projenin yasam eğrisini proje aşamalarına bölmek gerekir. Tüm bu açıklamalardan sonra, projeyi bir ihtiyacı gidermek üzere başlanan, bir amacı olan, yalnızca bir defalık yapılan, başlama ve bitiş tarihleri belli olan, bir organizasyon yapısı içinde gerçeklesen ve içerisinde kaynak tüketilen bir süreç olarak tanımlamak mümkündür Proje Yönetimi Proje Yönetimi Kavramı Basit tanımıyla proje yönetimi, bir projenin gerçekleştirilmesi için harcanan çabaların tümüdür. Başka bir ifadeyle proje yönetimi, belirli amaç ve hedeflere ulaşabilmek için isletme kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve kontrolüdür. Projenin olduğu gibi proje yönetiminin de çok sayıda tanımı yapılmıştır. Yapılan tanımlardan birinde proje yönetimi, uygulama geliştirme ekibinin kullanımında ve yapım maliyetinde verimlilik sağlayan bir programı hayata geçirirken sarfedilen planlama, organize etme, yönetme ve denetleme çabaları olarak tanımlanmıştır. 6 6 Harold Kerzner, Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, New York, Van Nostrand Renhold Company, 1984, s

16 Başka bir tanımda proje yönetimi, finansör ve müşterilerin beklentilerinin karşılanması amacıyla, bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanması olarak ifade edilmiştir. 7 Belli bir hedefi gerçekleştirmek için insanların, kaynakların ve zamanın birbirleriyle uyumlu ve verimli kullanılması ile ilgili bir bilim olan proje yönetimi şu konuları kapsamaktadır: Planlama: Proje yönetiminden beklenen sonuçların tanımlanması, bu sonuçların elde edilmesi için iş gereksinimlerinin, iş miktarının, gereken zamanın, bütçenin ve kaynakların belirlenmesi işlemidir. Organize Etme: Projenin organizasyon yapısı içerisinde yönetilebilir işlemlere ayrılması ve bu işlemleri yürütecek çalışanların tanımlanması, seçilmesi ve yerleştirilmesi işlemidir. Yöneltme: Đşlemlerin başarılı bir biçimde yapılması için gerekli bilginin sağlanması, yerleştirilmesi, teşvik edilmesi ve iletişimin sürekli sağlanması eylemidir. Kontrol Etme: Kontrol ölçütlerinin belirlenmesi, yapılanların izlenmesi, sapmaların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması işlemidir. Butler e göre ise proje yönetimi karmaşık girişimlerle güçlendirilmiş, yoğunlaştırılmış ve bütünleştirilmiş yönetimler kazandırmak için tasarlanmıştır ve aşağıda belirtilenleri içerir; 8 7 Project Management Institute Standarts Committee, a.g.e., s.6 7

17 Belirli bir konuda toplam örgütsel kaynakların önemli kısmına odaklanması Büyük ölçüde birbirine bağlı uzmanlaşmış faaliyetler Maliyet hakkında nispeten güç kısıtlamalar ve urun sonu performansı. Bazı projeler bir takım farklı gereklilikleri ön plana çıkarsa da genellikle her proje, faaliyet alanı, zaman ve maliyet kısıtları ile sınırlandırılır. 9 Bu kısıtlar başarılı proje yönetimi için gerekli üçlü kısıt olarak adlandırılır. Proje yönetimi, merkezinde kalitenin olduğu üç köşeli bir yapı olarak düşünülebilir (Şekil 1). Şekil 1 - Proje Yönetiminin Üçlü Kısıtı Kaynak: Yılmaz Alpdoğan, Proje Yönetiminde Temel Bilgiler, Proje zamanında teslim edilmeli, belirlenen maliyet ve kapsamda kalmalı, müşterinin kalite ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamalıdır. Kapsam kısıtında Hangi hedefe ulaşılması amaçlanıyor sorusuna cevap aranır. Sponsor veya müşterinin proje sonucunda hangi ürün veya hizmeti elde etmek istediği belirlenir. 8 Arthur G. Butler Jr, Project Management: A Study in Organizational Conflict, The Academy of Management Journal,1973, Vol. 16, No. 1. Jstor 9 Burhan Albayrak, Proje Yönetimi, Ankara, Nobel Basımevi, 2005, s. 5 8

18 Zaman kısıtında, projeyi tamamlamanın ne kadar zaman alacağı sorusuna cevap aranır. Diğer bir deyişle ürün veya hizmetin gerçekleştiriliş takvimi ortaya konur. Başlangıçta kararlaştırılan takvime uyulmadığı takdirde müşteri veya sponsora tazminat ödenmek zorunda kalınabilir. Bu da maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Proje yöneticisinin görevi her aşamada takvim ile gerçekleşen işin uyumunu takip etmektir. Son olarak maliyet kısıtında, projeyi tamamlamanın maliyetinin ne olacağı sorusuna cevap aranır. Bu şekilde eldeki kaynakların çalışır bir sisteme dönüştürülmesinin maliyeti belirlenir. 10 Burada maliyet kelimesi, analist veya programcıların ücretleri, özel ekipmanların satın alınması, kira giderleri, yazılım donanım ve bilgisayar ağları için yapılan harcamalar, yönetim ve kırtasiye giderleri gibi projenin yürütülmesi ile doğrudan ilgili konu başlıklarını kapsamaktadır. Projenin maliyet yönetimi denince sadece oluşan giderlerin görüntülenmesi ve kayıt edilmesi anlaşılmamalıdır. Proje maliyet yönetimi, iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış, zaman-maliyet ilişkisini göz önünde bulundurarak projenin kararlaştırılan tarihte bitmesini hedefleyen işlerin bütünüdür. Başarılı bir proje yönetimi her üç kısıt için belirlenen hedeflere ulaşılması ve proje finansörünün veya müşterinin memnuniyeti ile ölçülür. Projelerde, özellikle de bilişim teknolojileri projelerinde genellikle üçlü kısıtın sağlanamadığı görülmektedir. 10 Linda L.S. Lai, A Synergistic Approach to I.S. Project Management, 9

19 Bu durum; Daha kapsamlı, daha ucuz ve daha çabuk elde edemezsin, ikisini seç! 11 şeklinde özetlenebilir. Ancak aşağıda kapsam, zaman ve maliyet kısıtlardan fedakârlıkta bulunmanın meydana getirebileceği bazı sonuçlar dikkate alındığında bu seçim sürecinin zorluğu anlaşılacaktır. Zamanı azaltmak, özellikle fazla mesai gerekiyorsa, maliyetlerde artışa sebep olacaktır. Maliyetleri düşürmeye çalışmak proje takvimini olumsuz yönde etkiler. Hatta kapsamdan ödün vermek gerekebilir. Kapsamı arttırmak maliyet ve zamanın artmasına neden olur. Kapsamı düşürmek her ne kadar maliyet ve zaman kısıtında azalış sağlasa da daha sonra bahsedeceğimiz kalite kavramını olumsuz yönde etkileyeceğinden finansör veya müşterinin tatminsizliğine yol açar. Bu ise yeniden düzenleme, zamanda gecikme, verimlilikte düşüş ve maliyetlerin artması demektir. Devam eden bir projeye beşeri veya fiziki bir kaynak eklemek proje bütünlüğüne zarar verebileceğinden verimsizliğe yol açabilir. Bitirme zamanlarını geciktirmek, bilişim projeleri insan (analist, programcı) odaklı projeler olduğundan maliyetleri düşürmeyecektir. Çünkü Zaman, para demektir Linda L.S. Lai, a.g.e. 12 Linda L.S. Lai, a.g.e. 10

20 Yukarıda belirtilen sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, proje yönetiminin üç kısıtı olan kapsam, maliyet ve zaman birbirleri ile ilişkilidir ve kıstasların birinde yapılan değişiklik diğerlerini de etkilemektedir. Üç kısıt proje yönetiminin temel faktörlerini temsil etmekle birlikte, kalite de önemli bir faktördür. Her üç kısıtın da sağlandığı bir proje, kalite açısından yetersiz ise finansör veya kullanıcılar tarafından ödeme yapılmayacaktır. Bu nedenle müşteri memnuniyeti açısından kalite önemli bir faktördür. Kısaca, proje yönetimi üç boyutlu bir bütündür ve yönetim kararları bu boyutlardan sadece biri değil, tüm boyutlar düşünülerek alınmalıdır Başarılı bir proje yönetimi, kapsam, zaman ve maliyet kısıtlarının her üçünü kalite çemberi içerisinde yönetebilmektir Proje Yönetiminin Avantaj ve Dezavantajları Şirketlerin proje yönetimine ihtiyaç duyma nedenleri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılmaktadır: 13 Kısa zamanda gerçekleştirilmesi istenen işler ve dinamik iş ortamları Artan koordinasyon gerektiren, çoğalan işgücü ve karmaşıklaşan organizasyon yapıları Sınırlı işletme kaynakları 13 Rory Burke, Project Management: Planning and Control Techniques, Fourth Edition, s

21 Yeniliklere adapte olma zorunluluğu Đletişimin karmaşıklaşması Đşlenecek bilgi kaynaklarının ve miktarının artması Bu yüzden, proje yönetimi değişen zaman, maliyet, performans ve insan kaynağı koşullarıyla karmaşıklaşan durumlar için geliştirilen bir yapı olarak da algılanabilir. Ücret ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, üretilen mal ve hizmetlere ihtiyacın artması, şirket ortaklarından gelen baskılar, yüksek enflasyon ve akabinde alım gücü ve borçlanabilme olanaklarının azalması gibi ekonomik dengelerin değişmesi günümüzde işletmelerin, giderek karmaşıklaşan sorunlar ve iş hayatı ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Artık yöneticiler, tüm bu isletme sorunlarının çözümünün daha iyi kontrol ve isletme kaynaklarının daha verimli kullanılması olduğunda mutabık kalırken, sorunun dışarıdan değil daha çok iç yapıdan kaynaklandığı fikrini benimsemektedirler. 14 işletme içerisinde aranan bu çözüm, onları faaliyetlerin yönetilme ve organizasyon şekillerinde bir arayışa itmektedir. Bu noktada proje yönetimi, günümüzün modern yönetim anlayışlarından biri olarak karsımıza çıkmaktadır. 14 Rory Burke, Project Management: Planning and Control Techniques, Fourth Edition,

22 Proje yönetimi, bu karışık düzene uygun, bürokrasiyi engelleyen, modern ve gelişmiş bir organizasyonel form ve yönetim anlayışı olarak birçok isletmede kabul görmektedir. 15 Proje yönetimi ilk bakışta daha iyi kontrol ve değerlendirme sağlar, müşteri ilişkilerinde mükemmelliği öngörür. Daha kısa üretim süreci, azalan maliyetler, yüksek kalite ve güvenilirlik, yüksek kar marjları başarılı proje yönetimlerinin çıktılarıdır. Bununla birlikte organizasyon bölümleri arasında iletişimi sağlayarak koordinasyon çabalarına değer katar. Çalışanların birlikte hareket etmesini sağlayarak moral değerleri korur. Bununla birlikte birtakım dezavantajları da yok değildir. En önemli yan etkisi organizasyonel karışıklıklara sebebiyet vermesidir. Genel anlamda proje yönetiminin isletmelere sağladığı yararlar su baslıklar altında toplanabilir: 16 Daha ekonomik geliştirme süreçleri sağlar Kaynakların daha verimli kullanılmasını ve daha etkin kontrolü sağlar Düşük maliyet ve yüksek kar yaratır Yüksek kalite ve güvenlik sağlar Etkin koordinasyon ve motivasyon sağlar Müşteri ilişkilerinde iyileştirme sağlar Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden belirler Sürekli raporlama gereksinimini minimum düzeye indirger Proje için gerekli zamanı bastan belirlemeye yardımcı olur. 15 Harold Kernzer, a.g.e.,. s Burhan Albayrak,. a. g. e, s. 8 13

23 Projenin maliyetinin önceden belirlenmesini sağlar Gerekli kaynakların neler olduğunu ortaya koyar Kullanılacak teknolojiyi açıklar Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar Tüm görevlerin organizasyon şemalarında gösterilmesini sağlar Proje ekip üyelerinin proje geliştirme, uygulama ve tahmin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar. Proje yönetiminin değinilen faydalarının yanı sıra dezavantajları da bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar: 17 Karmaşık organizasyon yapılarına neden oluşu Kuruluş politikalarının bozulması eğilimi Yönetim güçlüğü ve Personel kullanımı zorluğudur Proje Safhaları ve Proje Hayat Döngüsü Proje hayat döngüsü proje safhalarının bir koleksiyonudur. 18 Her ne kadar farklı sektörlerde uygulanan projeler değişik hedeflere ulaşmak amacıyla planlandıklarından birbirlerinden farklılıklar gösterseler de özünde hazırlık, planlama, uygulama ve proje sonu gibi dört ana safhadan oluşurlar. Đlk iki safhada 17 Arthur G. Butler, a.g.e. 18 Kathy Schwalbe, a.g.e., s.25 14

24 planlama veya fizibiliteye yoğunlaşılırken, son iki safhada hayata geçirmeye odaklanılmaktadır. Bu durum Şekil 2 de izlenebilir. Şekil 2 - Proje Hayat Döngüsü Safhaları Kaynak: Kathy Schwalbe, a.g.e., s.25 Hazırlık safhasında, proje belirlenir, amaçlar doğrultusunda değerlendirilir ve başlangıç onayını verilir. Planlama safhasında, detaylı proje planlaması yapılır. Proje takımı oluşturulur. Proje sponsorları ya da müşteri tarafından onaylanan planlama sonrası uygulama sürecine geçilir. Uygulama safhasında, projede görev alan herkes aktif rol oynar. Projenin planlanan tüm aşamaları bu süreçte gerçekleştirilir. Proje sonu safhasına, üretilen ürün ya da hizmet gerçek ortamda uygulama için teste hazır olduğunda geçilir. Proje sponsorları ve müşteri onayı ile proje teslim edilir. 15

25 Şekil 3 - Proje Hayat Döngüsü Kaynak: Elif Baktır, Proje Yönetimi, Ekim 2002 Yukarıdaki Şekil 3 de görüldüğü gibi hazırlık ve planlama aşaması, harcanan işgücü açısından sınırlı iken, uygulama aşaması proje kaynaklarının en yoğun kullanıldığı aşamadır. Bu çalışmanın kapsamı bilgi teknolojileri proje yönetimi olduğundan proje hayat döngüsü, yazılım geliştirme süreci açısından ele alınacaktır. Uygulama geliştirme açısından incelendiğinde yazılım geliştirme süreci, iş gereklerinin yazılım ürünlerine dönüşmesi için gerekli olan faaliyetlerinin tanımlanması ve sonrasında iş gereklerindeki bu değişikliklerin yazılım ürününe çevrilmesidir Pierre Boutquin, Diane Poremsky, Ken Slovak, Beginning Visual Basic 6 Application Development, Wrox Press, 2000, UK, s.25 16

26 Yazılım geliştirme süreci sadece kod yazma olarak düşünülmemelidir. Bu başlık altında yazılım proje yönetimi için test etme, bakım, dokümantasyon, kullanıcı eğitimi ve benzeri yapılandırılmış safhalar tanımlanmıştır. Đşte bahsedilen bütün bu faaliyetler yazılım geliştirme hayat döngüsü (Software Development Life Cycle- SDLC) olarak adlandırılır. Birçok yazılım geliştirme metodu olmasına rağmen bu çalışmada en önemli oldukları düşünülen iki metoda değinilecektir Waterfall Metodu Waterfall Metodu bilinen en eski yazılım ürünü geliştirme tekniğidir lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Departmanı tarafından maliyetleri düşürme ve yazılım sistemlerinin güvenilirliğini arttırma amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmalar daha sonra Mil Spec (Military Spesification) olarak formalleştirilmiştir. Waterfall metodu yazılım ürünü geliştirilmesinde doğrusal bir yaklaşım izler. Bu yaklaşımla, yapılacak işler listeler haline getirilerek safhalara ayrılır. Uygulama adım adım her safhanın tamamlanması ile yürütülür. Herhangi bir safhada yapılacak işlemler tamamlanmadan bir sonraki safhaya geçilmez. Uygulamanın herhangi bir adımında kesinlikle kontrol veya test amaçlı geriye dönüş yapılmaz. Adından da anlaşılacağı gibi kayalardan aşağı akan suyun tekrar yukarı çıkamaması gibi adımadım yaklaşım izlenir. 17

27 Geçmişte gerçekleştirilen uygulamalar incelendiğinde Waterfall Metodu ile küçük çaplı uygulamalarda başarılı olunduğu görülmüştür. Ancak esnek olmayan yapısı, dokümantasyon yükünün fazlalığı, değişikliklere izin vermemesi, maliyet ve güvenilirlik ile ilgili problemlerde çözüm kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle kapsamlı uygulamaların geliştirilmesine elverişli değildir. Yine de bugüne kadar bir çok yazılım ürünün geliştirilmesinde Waterfall Metodu kullanılmıştır. Waterfall Metodu aşama temelli bir yöntemdir. Uygulamada bir aşamada bitmeden diğer aşamaya geçişi yasaklayan mesafe taşları (Milestones) vardır. Bu aşamalar kendi içinde tanımlama, analiz, dizayn, yapılandırma, test, geçiş ve üretim gibi bölümlere ayrılır. Aşağıda Waterfall sürecini gösteren diyagram yer almaktadır (Şekil 4): 18

28 Şekil 4 - Waterfall Metodu Akış Şeması Kaynak: Boutquin, Poremsky, Slovak, a.g.e., s.27 Waterfall Metodu akış şemasında belirtilen adımları açıklarsak; Tanımlama, projenin hedeflerinin kararlaştırıldığı adımdır. Bu aşamada projenin vizyonu ve misyonu ortaya konur. Analiz, projenin hedeflerinin gerekleri ile uyumunun incelendiği safhadır. Analiz safhasında yönetim hedeflerinin yöneticiler tarafından kararlaştırılmasına özen gösterilmelidir. Bu gerekleri analiz etmek, iş kurallarının oluşturulması, süreçlerin tasarlanması ve sonuç olarak projenin başarısı için çok önemlidir. Tasarım safhasında bir önceki safhada kararlaştırılan kurallar ve gerekler mantıksal tasarıma dönüştürülür. Đstenirse kararlaştırılan mantıksal tasarım, akış diyagramlarına da dönüştürülebilir. Kullanıcı arabirimleri bu safhada kararlaştırılır ve tasarlanır. Esas olarak tasarım safhasında bir sonraki 19

29 yapılandırma safhasının girdileri oluşturulur. Bütün proje için kullanılacak dokümantasyon bu safhada oluşturulur. Yapılandırma, tasarım safhasının aktif koda dönüştürülmesidir. Veritabanı tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımı, algoritma tasarımı farklı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Test safhası da analiz gibi önemli safhalardan biridir. Uygulamayı geliştiren ve kullanıcılardan seçilerek oluşturulan grup tarafından test işlemi gerçekleştirilir. Hatalar şiddetlerine göre sınıflandırılır. Veri kaybına yol açacak veya uygulamanın çalışmasını engelleyecek hatalar hemen onarılır. Projenin akışını çok etkilemeyecek veya düzeltilmesi başka hataların doğmasına yol açabilecek hatalar daha sonra düzeltilmek üzere ertelenebilir. Geçiş, geliştirilen ürünün kullanıcılara tanıştırıldığı safhadır. Mevcut sisteme alışmış olan bir çok kullanıcı yeni sisteme uyum sağlamakta zorluk çekecek, bu nedenle de yeni sisteme karşı direnç gösterecektir. Kullanıcılar yeni sistemi rahatlıkla kullanmaya başlayana kadar eğitim görürler. Gerçekleştirim, yeni yazılımın tamamlandığı, kullanıcıların makinelerine yüklendiği ve kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanıldığı safhadır Tekrarlı Metodlar Daha önceki baştan savma yöntemlere kıyasla Waterfall Metodu yazılım ürünlerinin geliştirilmesinde büyük bir atılımdı. Ancak, yazılım geliştirme masraflarını arttırması, projenin önceden belirlenen takvimden geç bitimine yol 20

30 açması, ayrıca ürünün yapılandırılması sırasında esnek davranılamaması ve bu sebeple güvenilirliğinin düşük olması gibi nedenlerden dolayı bu metod terk edilmiştir. Bu dezavantajları, 1988 yılında Barry W. Boehm isimli teorisyenin geliştirdiği Spiral Model ortadan kaldırılmış ve yazılım ürünlerinin geliştirilmesinde formal tekrarlı tekniklerin kullanımının başlangıcı olmuştur. Waterfall metodunun aksine, tekrarlı tekniklerin spiral yapıları sayesinde ihtiyaç olduğunda önceki safhalar tekrar ziyaret edilebilir. Aşağıda spiral geliştirme prosesini gösteren akış şeması yer almaktadır (Şekil 5): Şekil 5 - Tekrarlı Teknikler Akış Şeması Kaynak: Boutquin, Poremsky, Slovak, a.g.e.,s.29 21

31 Bu bölümde adı geçen uygulama geliştirme süreçleri organizasyonların proje yönetimi konusunda birikim sahibi olmaları ile birlikte ortaya çıkacak sistem geliştirme metodolojileri için bir altyapı oluşturmaktadır. Bahsedilen Waterfall metodu, geleneksel sistem geliştirme hayat döngüsüne örnek olmakla birlikte ilk geliştirilen ve uzunca bir süre birçok proje yönetiminde kullanılan bir teknik olmuştur. Ancak gelişen iş çevrelerinin ve çevre koşullarının çok hızlı bir değişim içerisinde olması yeni teknikler geliştirilmesini zorunlu kılmış, böylelikle iteratif teknikler sistem geliştirme projelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Başlıca tekrarlı teknikler Hızlı Uygulama Geliştirme(RAD), Nesne Yönelik Analiz ve Tasarım ve Prototip Geliştirmedir. BÖLÜM II. PROJE YÖNETĐMĐ BĐLGĐ ALANLARI Proje hayat döngüsü hazırlık, planlama, uygulama ve kapanış gibi birbirine bağımlı ve birbirini takip eden aşamalardan oluşurken, proje yönetim süreci hiyerarşi ya da öncelik sırası olmaksızın birbirini tamamlayan fonksiyonlar olan kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk ve satınalma yönetiminden oluşmaktadır (Şekil 6). Proje yöneticileri için amaç sadece kapsam, maliyet, zaman ve kalite hedeflerini sağlamak olmamalı, bunun yanında bütün sürecin işleyişini kolaylaştıran bir yaklaşımla projede görevli veya beklentileri olan kişilerin gereksinim ve beklentilerini karşılama yönünde bir tutum sergilenmelidir. 22

32 Đhtiyaçlar ve beklentiler, projenin yürütülmesinde rol alan proje ekibi, projeden beklentisi olan finansör veya müşteriler, tedarikçiler, destek ekibi ve kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini temsil etmektedir. Projenin ortaya çıkışında itici güç bu kişilerin ihtiyaç ve beklentileridir ki bu durum projenin başlangıç safhasında büyük önem taşımaktadır. Proje yöneticileri bu kişiler ile iyi iletişim halinde olmaya özen göstermelidir. Đhtiyaçlar ve beklentiler uyumlaştırılmalıdır. Şekil 6 - Proje Yönetimi Đskeleti Kaynak: Kathy Schwalbe, a.g.e., s.8 Bilgi alanları, proje yöneticilerinin geliştirmek zorunda oldukları yetenekleri temsil eder. Öz fonksiyonlar projelerin başarıya ulaşması için gereken spesifik bilgiyi temin ederken, kolaylaştırıcı fonksiyonlar hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının analiz edilmesine yardımcı olur. Bu bilgi alanlar aşağıda listelenmekte ve Şekil 6 da görülmektedir: Proje Entegrasyonu Yönetimi, fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi sağlar, 23

33 Proje Kapsam Yönetimi, başarılı bir biçimde projenin tamamlanması için gerekli bütün iş süreçlerinin tanımlanmasıdır. Proje Zaman Yönetimi, projenin tamamlanması için geçecek sürenin belirlenmesi, uygulanabilir bir takvimin oluşturulmasını içerir. Proje Maliyet Yönetimi, proje bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesinden oluşur. Proje Kalite Yönetimi, garanti edilen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasını sağlar. Proje Đnsan Kaynakları Yönetimi, proje ile ilişkili kişilerin seçimi, yönetimi ve koordinasyonu ile ilgilenir. Proje Đletişim Yönetimi, proje için gerekli bilginin oluşturulması, biriktirilmesi, paylaştırılması ve saklanmasını içerir. Proje Risk Yönetimi, projenin başarıya ulaştırılması ile ilgili risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yanıtlanması ile ilgilenir. Proje Temin Yönetimi, projenin ihtiyaç duyduğu organizasyon dışı kaynakların teminin yönetimidir. Araçlar ve Teknikler proje yöneticilerini kapsam, zaman, maliyet ve kalite hedeflerine ulaşmada desteklerler. Đzleyen bölümde sözü edilen bu bilgi alanları ele alınacaktır Proje Bütünleştirme (Entegrasyon) Yönetimi 24

34 Proje bütünleştirme\entegrasyon yönetimi, proje hayat döngüsü boyunca diğer proje yönetimi bilgi alanları olan kapsam, kalite, zaman, maliyet, insan kaynakları, iletişim, risk ve tedarik süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 20 Diğer bir deyişle proje bütünleştirme yönetimi, projenin başarılı bir biçimde tamamlanabilmesi için projenin bütün unsurlarının doğru zamanda bir araya gelebilmesini garanti etmektedir. Her ne kadar proje bütünleştirme yönetimi, proje yönetiminde son fonksiyon olarak düşünülse de, proje yönetiminin omurgasını oluşturması sebebiyle proje yönetimi içerisinde yer alan dokuz bilgi alanının ilki olarak incelenmektedir. Proje Bütünleştirme Yönetimi aşağıdaki üç süreçten oluşmaktadır: Proje plan geliştirme Proje plan uygulama Bütünleşik değişim kontrolü Proje Plan Geliştirme Proje plan geliştirme, diğer planlama süreçlerinin çıktılarının alınması ve bu çıktıların proje planı olarak adlandırılan uygun, tutarlı bir belge haline getirilmesi işlemidir. 21 Proje plan geliştirme sonucunda elde edilen dokümanlar diğer proje plan belgelerinin koordinasyonuna yardımcı olurken, projenin yürütülebilmesi ve 20 Kathy Schwalbe, a.g.e., s a.g.e.,s.51 25

35 kontrolü için bir rehber vazifesi görür. Proje planları aynı zamanda proje planlama varsayımlarını ve seçeneklere bağlı olarak verilecek kararları belgeler, proje ekibinin iletişimini kolaylaştırır, kapsamı belirler, projenin ilerleme durumu konusunda temel oluşturur. Planlar mutlaka çevrede gerçekleşecek değişikliklere uyum sağlayacak şekilde dinamik yapıda olmalı, ana hatları ile yapılacak işlere rehberlik etmeli, sadece gerektiğinde detaylandırılmalıdır. Her proje diğerlerinden farklı olduğu gibi proje planları da farklıdır. Buna rağmen, tüm proje planlarında yer alması gereken ortak unsurlar vardır. Bunlar: 22 Giriş Tanımlama Đdari ve teknik süreçler Çıktılar Zaman ve Maliyettir. Söz konusu bu unsurların içinde yer alması gereken öğeler de şu şekilde ifade edilebilir. Giriş kısmında: Proje Adı, her proje spesifik bir isme sahiptir. Spesifik olması aynı organizasyon içerisindeki diğer projelerden ayırt edilmesini sağlar. Tanım, projenin yapılış amacını belirtir. Tanımlama esnasında, teknik terimlerden kaçınılmalı, herkesin anlayabileceği biçimde yalın ifadeler kullanılmalı ve kabaca zaman ve maliyet tahminleri de yapılmalıdır. 22 Kathy Schwalbe, a.g.e., s.53 26

36 Müşteri/Sponsor Adı, müşterinin/sponsorun isim, ünvan ve irtibat bilgilerini içerir. Proje yöneticisinin ve kilit takım üyelerinin isimleri, proje ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulduğunda irtibata geçilecek en önemli kişi proje yöneticisi olduğundan gerekli öz bilgi mutlaka yer almalıdır. Hatta büyük projelerde önemli takım elemanlarının da bilgileri buraya eklenebilir. Çıktılar, projenin sonucunda üretilecek ürünleri listelemektedir Danışma Bilgileri, her proje bir geçmişe sahiptir. Önemli belgeler ve yapılan toplantı kayıtları proje geçmişi hakkında bilgi verecektir. Terminoloji, proje planları farklı endüstriler için oluşturulabileceğinden ilgili terminolojik bilgiler gerektiğinde eklenmelidir. Tanımlama kısmında: Organizasyon Şeması, yetki, sorumluluk ve iletişimin sınırlarını tanımlar. Firmanın organizasyon şemasının yanında müşterinin/sponsorun organizasyon şeması da mutlaka eklenmelidir. Sorumluluklar, ana proje fonksiyonlarını, faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kimlerin sorumlu olduğunu tanımlar. Diğer Bilgiler, organizasyon içerisindeki kişiler veya müşteri/sponsor için projenin işleyişi hakkında bilgi sunar. 27

37 Đdari ve Teknik Süreçler kısmında: Đdari Hedefler, üst düzey yöneticilerin proje hakkındaki görüş ve beklentileri tanımlanır. Öncelikler ve kısıtlar belirlenir. Kontroller, projenin nasıl izleneceği ve meydana gelebilecek değişikliklerin nasıl ele alınacağı belirlenir. Risk Yönetimi, risklerin nasıl tanımlanacağı, yönetileceği ve kontrol edileceği açıklanır. Personel Temini, projede görev alacak kişilerin sayı ve nitelikleri tanımlanır. Teknik Süreçler, projede kullanılacak spesifik metodolojiler tanımlanır, bilginin nasıl saklanacağı ve belgeleneceği konusunda açıklamalarda bulunulur. Çıktılar kısmında: Ana Đş Paketleri, projede yapılacak işler Đş Dağılım Yapısı (Work Breakdown Structure-WBS) ve Đş Tanımı (Statement of work-sow) kullanılarak iş paketleri haline getirilir. Kapsam yönetimi açısından önemlidir. Ana Çıktılar, müşteri ve sponsora teslim edilecek ana ürün tanımlanır. Kalite beklentilerinin anlaşılması açısından önemlidir. Diğer Bilgiler, izlenmesi gereken önemli faaliyetler veya kullanılması gereken spesifik araçlar tanımlanır. Zaman kısmında: Özet Takvim, Gannt Şeması ile proje sadece ana hatları ile listelenir. 28

38 Detaylı Takvim, özet takvimde ana hatları ile tasvir edilen proje en ince ayrıntısına kadar detaylandırılır. Proje zaman yönetimi açısından önemlidir. Proje akış diyagramı ve PERT şeması detaylı takvime eklenebilir. Diğer Bilgiler, proje takvimleri oluşturulurken yapılan varsayımlar açıklanır. Maliyet kısmında: Özet Bütçe, bütün projenin maliyeti yaklaşık olarak tahmin edilir. Bu tahminleme aylar veya yıllar için dönemsel olarak oluşturulabilir. Detaylı Bütçe, projenin yürütülmesi ile ilgili bütün maliyetler ayrıntıları ile açıklanarak detaylı bir bütçe oluşturulur. Maliyet yönetimi açısından burada ortaya çıkacak planın sonuçları büyük önem taşımaktadır. Projenin gerçekleştirilmesinin finansal yararları eklenebilir. Diğer Bilgiler, bütçe oluşturulurken yapılan ana varsayımlar açıklanır. Proje yönetiminin temel hedefinin müşteri/sponsor memnuniyeti olması sebebiyle müşteri/sponsor analizi de proje planına eklenebilir. Müşteri/sponsor analizi, bu kişi veya kurumun isim, organizasyon gibi öz bilgilerini içerir. Aynı zamanda müşteri veya sponsorun proje ile ilişkilerini, eğer birden fazla iseler bu ilişkilerin derecesini, proje üzerindeki etkilerini ve bu kişi veya kurumlarla iyi ilişkiler yürütmek için dikkate alınması gereken hususları sıralar. Bu bilgiler özel bilgiler olduğundan sadece proje yöneticisi ve birkaç önemli proje takım elemanı tarafından görülebilmelidir. 29

39 Proje Plan Uygulama Proje bütünleştirme yönetimi nin ikinci süreci olan proje plan uygulama, proje planında tanımlanan işlerin yerine getirilmesi işlemidir. 23 Proje hayat döngüsünün en uzun safhasıdır ve maliyetlerin büyük bir kısmı bu safhadan kaynaklanır. Proje ekibi proje planı çerçevesinde bilgi ve tecrübelerini kullanarak hedeflenen ürünün üretilmesini ve test edilmesini gerçekleştirir. Proje entegrasyon yönetimine göre proje plan geliştirme ve proje plan uygulama safhaları birbirinden ayrılmaz faaliyetlerdir. Ürünü ortaya koyacak ekibin planı tasarlamasının, proje plan ve uygulama safhaları arasındaki koordinasyonu sağladığına inanılır. 24 Bu gibi yeteneklerin yanında proje planını uygulama, bazıları proje yönetimine has olan araç ve teknikler de gerektirmektedir. Bu araç ve teknikler: Đş Yetkilendirme Sistemi, proje ekibi elemanlarının görevlerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini garanti eder. Durum Gözden Geçirme Toplantıları, proje ekibindeki elemanların düzenli olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundukları toplantılardır. Proje Yönetimi Yazılımı, proje planlarının yapılması ve uygulanmasında kullanılan yazılım araçlarıdır. 23 Kathy Schwalbe, a.g.e., s Kathy Schwalbe, a.g.e., s.62 30

40 Bütünleşik Değişim Kontrolü Bütünleşik değişim kontrolü, proje hayat döngüsü boyunca değişikliklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesini içermektedir. 25 Değişime neden olan faktörler anlaşılmaya çalışılır, değişimin fayda getirdiğinden emin olunmakta; değişim fark edildiğinde, değişimin yönetilmesi için faaliyetlere hazırlanılmaktadır. Bütünleşik değişim kontrolü, proje planlarını, performans raporlarını, değişiklik isteklerini girdi olarak almakta ve güncellenmiş proje planlarını, düzeltici aksiyonları ve öğrenilmiş derslerin dokümantasyonunu çıktı olarak üretmektedir. Proje planları, proje değişikliklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için altyapıyı oluşturmaktadır. Proje takımı, işin planlanan şekilde yapılmasına odaklanmalıdır. Projenin uygulanması esnasında değişiklik olması durumunda, proje planlarının da güncellenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Proje performans raporları, projenin gidişatı hakkında bilgi vermektedir. Bu raporların esas hedefi gelecekte gerçekleşebilecek muhtemel problemlere karşı proje yöneticisini ve ana proje ekibi elemanlarını uyarmaktır. Proje yöneticisi ve proje takımı, ne zaman, hangi düzeltici faaliyetin yapılması gerektiğine birlikte karar vermelidirler. Proje planında yapılan değişikliklerin kapsamda değişiklere yol açması neticesinde doğal olarak diğer bir çok bilgi alanı da etkilenecektir (takvimin 25 Project Management Institute Standarts Committee, a.g.e., s.44 31

41 değişmesi, maliyetlerin artması vs.). Proje hayat döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek değişiklikler değişim kontrol sistemi vasıtasıyla yönetilir. Değişim kontrol sistemi, proje dokümanlarının ne zaman ve nasıl değişebileceğinin formal bir biçimde belgelendirmesi sürecidir. Aynı zamanda bu sistemde değişiklik yapmaya yetkili elemanlar, projede meydana gelebilecek değişimleri izleyebilmek için takip edilecek manuel veya otomatik metotlar ve gerekli dokümantasyon tanımlanır. Genellikle projelerde yapılacak değişikliklere değişim kontrol heyeti karar verir. Değişim kontrol heyeti, değişiklikleri onaylama veya reddetme hakkına ve sorumluluğuna sahip olan, proje ekibi elemanlarından kurulu formal bir gruptur. Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında iyi bir bütünleşik değişim kontrolü için aşağıda verilen maddeler sıralanabilir: 26 Proje yönetimi iletişim ve uzlaşma süreci olarak görülmelidir, Değişimler için plan yapılmalıdır, Đçerisinde değişim kontrol heyetinin de bulunduğu formal bir değişim kontrol sistemi kurulmalıdır, Đyi bir düzen/yapılanış yönetimi kullanılmalıdır, Küçük değişiklikler konusunda zamanında karar alınabilmesi için prosedürler tanımlanmalı ve yazılı ve sözlü performans raporları kullanılmalıdır. Bu değişimin tanımlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştıracaktır, Proje yönetimi yazılımları kullanılmalıdır. 26 Kathy Schwalbe, a.g.e., s

42 Her ne kadar değinilen konular proje yönetiminde önemli olsa da başarılı proje yönetimi için kritik nokta liderliktir. Liderlik vasfı, proje yöneticisinde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir. Bu özelliği sayesinde proje yöneticisi projenin başarısı için takım elemanlarını motive edebilmektedir Proje Kapsam Yönetimi Proje yönetiminin en önemli ve en zor konularından bir tanesi projenin kapsamının belirlenmesidir. Kapsam, bir ürünün üretilebilmesi için yapılması gereken tüm işler ve bu işlerin yapılış süreçlerini ifade eder. Proje yönetiminde kapsam sözcüğü iki farklı kavramı temsil eder, ürün kapsamı ve proje kapsamı. 27 Ürün kapsamı ürünün özelliklerini ve hangi fonksiyonları içermesi gerektiğini tanımlarken; proje kapsam yönetimi, projeye nelerin dâhil olup olmayacağının belirlenmesi ve kontrol edilmesidir. 28 Aralarındaki bir başka önemli fark ise ürün kapsamı, ihtiyaçlar neticesinde belirlenirken proje kapsamı, proje planı neticesinde belirlenir. Proje ekibi ile müşterinin/sponsorun proje sonucunda ortaya konacak ürün ve bazı durumlarda ürününün nasıl üretileceği hakkında aynı görüşte uzlaşmaları neticesinde proje kapsamı tanımlanmış olur. 27 Project Management Institute Standarts Committee, a.g.e., s Kathy Schwalbe, a.g.e., s.84 33

43 Proje kapsam yönetimi, proje kapsamı içinde olan ve olmayan noktaların tanımlanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içerir. Kapsamın belirlenmesinde projenin içereceği kavramların netleştirilmesi ve hem proje ekibi hem de müşteri tarafından aynı şekilde anlaşılması kadar projenin kapsamına dahil edilmeyen noktaların da belirlenmesi projenin başarısı açısından önemlidir. Projenin başarısız olma sebepleri arasında en önemli sebep olarak projenin tanımının net olarak yapılmaması ve kapsamının doğru olarak tanımlanmaması gösterilmektedir. 29 Uygulama alanına göre kullanılan teknikler farklılık gösterse de proje kapsam yönetimi : Başlangıç, Kapsam planlama, Kapsam tanımlama, Kapsam doğrulama ve Kapsam değişim kontrolünden oluşmaktadır Başlangıç Kurumun stratejik planını incelemek veya büyük resmi görmeye çalışmak hangi türdeki projelerin en faydalı olacağının kararının verilmesinde ve iş ihtiyaçlarıyla projelerin hizalandırılmasında çok önemlidir. Bu sebeple projelerin başlangıç aşaması, potansiyel projelerin belirlenmesi, projelerin seçiminde gerçekçi 29 Chalfin, Natalie, Four Reasons Why Project Fail, PM Network, PMI (June 1998) 7 34

44 yöntemlerin kullanılması ve başlangıç safhasının resmiyete dökülmesi aşamalarını içerir Potansiyel Projelerin Belirlenmesi Kapsam yönetimindeki ilk iş projelerin hangi sırada yapılacağı kararının verilmesidir. Şekil 7 de dört aşamalı Bilgi Teknolojileri (BT) projelerinin seçimi süreci yer almaktadır. Yukarıdan aşağıya olmak üzere, BT planlama sürecindeki ilk adım kurumun stratejik planını temel alan BT stratejik planını oluşturmaktır. Stratejik planlama, bir organizasyonun güçlü ve zayıf taraflarını analiz ederek uzun dönemli hedeflerini tespit etmektir. Stratejik planlama için en çok kullanılan araçlardan biri SWOT analizidir. BT stratejilerinin belirlenmesi sürecine, BT departmanları dışından yöneticilerin de katılması, BT çalışanlarının kurumun stratejilerini algılaması ve süreçte etkileşim içerisinde olacakları iş alanlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Odaklanılacak iş alanlarının belirlenmesi sonrasındaki ikinci adım iş etki analizinin yapılmasıdır. Đş etki analizi sonrasında BT planlama süreci, potansiyel projelerin, proje kapsamlarının, faydalarının ve kısıtlarının belirlenmesi ile devam etmektedir. Son adım olarak da uygulamaya alınacak projelerin belirlenmesi ve bu projelere kaynakların atanması yer almaktadır. 35

45 Şekil 7 - Bilgi Teknolojileri (BT) Planlama Süreci Kaynak: Kathy Schwalbe, a.g.e., s.86 BT projeleri planlama sürecinin kurumun stratejisinin analiziyle başlaması çok önemlidir. Kurum içerisinde, bilgi teknolojilerinin kurumun iş hedeflerine ulaşmasında nasıl etki yapacağının belirlenmesi gereklidir. BT stratejileri, kurumun iş stratejilerinden hareketle belirlenmeli ve hizalanmalıdır. BT projelerinin belirlenmesi ve seçilmesi kurumun iş stratejileri doğrultusunda yapılmalıdır. Yeni bir projenin ortaya çıkışı bazen işletme gereksinimlerinden, bazen müşteri taleplerinden, bazen teknolojik gelişmelerden bazen de pazar fırsatlarından kaynaklanabilir. Her bir firma için, her bir endüstri kolu için hatta her bir proje için bu alternatiflerin öncelik sırası farklı olsa da bir projeye yatırım yapma nedenleri 1992 yılında James Bacon tarafından seksen organizasyon üzerinde yapılan bir araştırma sonucu aşağıda verilen on beş madde üzerinde yoğunlaşmıştır. 30 Firmaların 30 James Bacon, The Use of Decision Criteria in Selecting Information Systems/ Technology Investments, 36

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

PROJE KAVRAMI. Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor

PROJE KAVRAMI. Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor PROJE KAVRAMI Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor y İçindekiler Giriş-Projenin Tanımı Proje Ortak Özellikleri Projede 3lü Kısıt Zaman Kapsam Maliyet Sonuç

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Sistem Analizi ve Planlama

Sistem Analizi ve Planlama Sistem Analizi ve Planlama A. Can ARICI 1206060014 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Dersi Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat ERDAL 1 Sunum Planı Genel Kavramlar

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır.

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. BÜTÇE Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. İşletme Bütçeleri; planlama fonksiyonunun bir parçası olup, İşletmelerin saptanmış

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü Smart Work ile SüreS reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU IBM Çözümler Zirvesi 2011 WebSphere Ürün Müdürü Đş Süreci Yönetimi Websphere Lombardi Edition Örnek Proje Profili Referanslar Đş Süreci

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

proje yönetim tekniklerine ihtiyaç duyulur. GÜNÜMÜZDEKĐ ÖNEMĐ Đadeler

proje yönetim tekniklerine ihtiyaç duyulur. GÜNÜMÜZDEKĐ ÖNEMĐ Đadeler 1 Amaçlar Çalışanlar Tedarikçiler Rakipler Maliyetler Terminler Değişimler Pazar Aksilikler Hammadde 2 Hatalar Đadeler Proje Yönetimi Nedir? Birden çok işletmenin ve/veya çok sayıda kişinin işbirliği yapmasını

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Proje Süreçleri (Project Processes)

Proje Süreçleri (Project Processes) Proje Süreçleri (Project Processes) Bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler serisine Süreç denir. Süreçlerin girdileri (input), çıktıları (output), ve araçları (tools) vardır. Proje

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Ticari Güvence Hizmetleri

Ticari Güvence Hizmetleri ntracts in the Red Zone could have significant value leakage Ticari Güvence Hizmetleri Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl arttırabilirsiniz? Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim ve üçüncü

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı