Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions"

Transkript

1 Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri

2 Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi düflünüyor musunuz? Bugün için ifller iyi gidiyor olabilir. Ama art k as l mesele gelecekte de iyi gidip gitmeyece i... Çünkü artan rekabet ve küreselleflmenin getirdi i h zl dönüflüm, her an her fleyin de iflebilece ini söylüyor. Dolay s yla bugünden flirketinizin gelece ini garanti alt na alacak baz ad mlar atman z gerekiyor. Bunlar çok net: Maliyetleri düflürmek, etkinli i art rmak ve yenilikler yaratabilmek. Oraya giden yol ise ifl süreçlerinizi sürekli olarak gelifltirip IT sisteminizle uyumlu hale getirmekten geçiyor. Bu da yat r m planlamas ve bütçe demek. Bugün IT bütçelerinde en fazla göz önünde bulundurulan faktörler yat r m n geri dönüflü veya toplam sahip olma bedeli. Temel problem belki de, çok yal n bir ifadeyle nas l bir sistem kurman z gerekti i... Baflka bir deyiflle stratejik tercihlerde bulunurken ve stratejik ortaklar n z belirlerken yanl fl karar verme lüksüne sahip olmaman z. Niye SAP? Sürekli yeni ifl süreçleri gelifltirip bunlar IT sistemleriyle uyumlu hale getirmeye mecbursan z, ki bugün herkes bir flekilde bunu yapmaya mecbur, o zaman çok sa lam bir baza ihtiyac n z var. fl dünyas n n önde gelenlerine göre bu baz, SAP. htiyaçlar n z için ideal bir altyap oluflturan SAP'yi tek kelimeyle tan mlamak zor. Çünkü söz konusu olan sadece bir mimari de il; ayn zamanda bir sistem, bunun da ötesinde bir anlay fl. SAP'yi; tüketici, tedarikçi, çal flan ve partnerlerin bir araya getirilmesini sa layan yaz l m ve donan m uygulamalar olarak tan mlayabiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki SAP, bundan çok fazlas : Sürekli geliflmenin anahtarlar ndan biri. Sürekli ve güçlü bir ortakl k: Siemens IT Solutions and Services ve SAP Dünyan n en büyük SAP partnerlerinden biri olan Siemens IT Solutions and Services; sadece farkl SAP ürünlerini uygulamadaki baflar s ile de il; SAP konusundaki dünya çap ndaki yat r mlar yla da do ru adres. Siemens IT Solutions and Services'in SAP alan nda tercih edilme nedenlerine birkaç örnek vermek gerekirse: SAP'nin tüm boyutlar n ve aç l mlar n kapsayan, derin ve köklü hizmet geçmifli, 25 y l aflk n bir süredir gerçeklefltirilen 2500 civar ndaki ERP projelerinden gelen kapsaml deneyim, Dünya üzerindeki 2600'ü aflk n SAP dan flman, Market segmentlerinin devasa çeflitlili iyle ilgili alan bilgisi, Gelece in belirsizli ine karfl sizi yenilikçi gücüyle korumaya yönelik taahhüt, Dan flmanl k ve tatbik konusuna yo unlaflm fl SAP Global Partner Services, SAP ile ilgili global destek vermeyi hedefleyen SAP Global Partner Hosting, SAP ile Avrupa-Ortado u-afrika bölgesinde SAP lisans ve çözümlerinin sat fl n kapsayan global ortakl k, Platformdan ba ms z entegrasyon yetenekleri. Özetle Siemens IT Solutions and Services; SAP uygulamalar ndaki uzmanl n sektör deneyimiyle birlefltirir; sizi anlar ve ihtiyaçlar n z en fazla karfl layan hizmeti size sunar. SAP'nin en büyük global partnerlerinden biri olarak, dünyan n neresinde olursa olsun ihtiyac n z olan bulur ve getirir. Bünyesinde kendinizi güvenle teslim edebilece iniz kiflileri çal flt r r. SAP uyarlaman n yan s ra, SAP sistemlerinizi daha verimli kullanman z için size yard mc olabilecek bilgi birikimine ve çeflitli projelerden gelen destek tecrübesine sahip, IT altyap n z n tamam n bilen, ifl süreçlerinizi tan yan bir dan flman kadrosuna sahiptir. Hep yan n zdad r ve olmaya devam edecektir.

3 Ne sunuyoruz? SAP uygulamalar yla ilgili gelifltirdi imiz tescilli çözümler ve metotlar, verimlili i daimi k lmak üzere sürekli e itim ve güncelleme çal flmalar yapmam z, uzmanlar m z n yetkinli i, binlerce projeyle yetinmememiz. Bunlar n tek bir amac var: SAP yat r m n z n size en iyi flekilde dönmesini sa lamak. Hizmetimiz SAP'inin her boyutunu kaps yor ve her ad mda yan n zda olmay hedefliyoruz. Bu yüzden her aflmay kapsayan genifl bir skalaya sahibiz: flinizi ve ihtiyaçlar n z analiz etmenin ötesinde yenilikler ve f rsatlar konusunda ufuk açan, yeni stratejik rotalar çizmenizi sa layan dan flmanl k hizmeti, fliniz için optimal entegrasyon ve koordinasyonu sa layacak çözüm ve servislerle size özel tasar m, Mevcut çözümlerle yenileri entegre etti imiz ve size bütünleflik ve etkin bir IT alan yaratt m z kurulum ve uyarlama çal flmas, Bilgisayar merkezleri, ça r merkezleri, network, çal flma istasyonlar ve uygulamalar n tüm idaresini sa lad m z operasyon aflamas, Sorunsuz operasyonlar yürütebilmeniz ve IT sisteminizden hep en elveriflli flekilde yararlanabilmenizi sa layacak bak m ve destek hizmetleri. Dan flmanl k Bak m Uluslar aras konum Sektör Süreç bilgisi novasyon Tam hizmet Yöntem & araçlar Tasar m flletim Kurulum

4 Siemens IT Solutions and Services fark na iki örnek: SAP Sistemlerinin Küresel Harmonizasyonu ve Konsolidasyonu - PrismA Pazar n yeni ihtiyaçlar na cevap verebilmek için, iflletmelerin flirket yap lar n ve süreçlerini sürekli adapte etmeleri gerekiyor. Bu adaptasyonu gerçeklefltirebilmek için ise kurumsal aktiviteleri küresellefltirmek ve standardize etmek bir zorunluluk. Bir baflka deyiflle, küresel ölçekte bilgi teknolojileri, süreç harmonizasyonu ve konsolidasyondan söz ediyoruz. Ve tam bu noktada "PrismA" devreye giriyor. Yani Siemens IT Solutions and Services'in "Küresel Harmonizasyon ve Konsolidasyon Program ". Konsolidasyon projelerinde baflar y garanti eden PrismA; Proje ve program yönetimi, rollout, entegrasyon, de ifliklik yönetimi, e itim ve uygulama yönetimi gibi hizmetlerle de er zincirinin (dan flmanl k - tasar m - kurulum - iflletim - bak m) tüm ad mlar n kapsamaktad r. SAP Help Desk Siemens IT Solutions and Services'in müflterilerinin ifline de er katt hizmetlerden biri de Yard m Masas hizmetleri. Konu SAP olunca Yard m Masas hizmetleri özellikle önem kazan yor. Siemens IT Solutions and Services'in SAP Help Desk çözümü; SAP altyap s n n süreklili inin sa lanmas, kullan c lar n kullan m s ras nda karfl laflabilecekleri sorunlar n giderilmesi ve bu sorunlar n analiz edilerek bir daha yaflanmamas için gerekli önlemlerin al nmas na yönelik bir çözüm. SAP Help Desk ile Kullan c lardan telefon ya da e-posta ile gelen tüm sorun bildirimleri Siemens IT Solutions and Services n ça r merkezindeki deneyimli Yard m Masas uzmanlar taraf ndan karfl lan r, kay t alt na al n r, SAP NetWeaver Aç k uygulama ve entegrasyon platformu Ça r Merkezinde ilk analizi yap lan ça r lar çözülebilirse bu aflamada çözülür, çözülemeyenler ise konusuna göre Siemens ya da müflteri içerisinde sorunu çözebilecek uzmanlara iletilir, Sistemde aç lan tüm ça r lar bir yaz l m üzerinde kay t alt na al n r ve düzenli olarak raporlan r, Dönemsel olarak etki analizi yap l p, ayn konu ile ilgili s k gelen ça r lar n nedenleri belirlenip uyarlama ya da teknik konularda önleyici de ifliklikleriyle ilgili öneriler getirilir. Siemens IT Solutions and Services Türkiye, Yard m Masas konusunda sadece yurtiçi de il yurtd fl na da hizmet vermektedir. Küresel standartlar n oluflturulmas, bölgesel standartlar n oluflturulmas ve ülkeye özgü yayg nlaflt rma ad mlar n kapsayan PrismA ile yerel ve küresel ölçekte %90 standardizasyon ve SAP ba lant l IT masraflar nda %50 azalma sa lam flt r. Birleflik uygulama çerçevesi nsan Entegrasyonu Çok kanall eriflim Portal fl birli i Bilgi Entegrasyonu fl zekas Bilgi yönetimi Ana veri yönetimi Süreç Entegrasyonu Entegrasyon arac s fl süreçleri yönetimi Yaflam döngüsü yönetimi di erleri WebSphere yaz l m Microsoft.net Kaynak: SAP AG Uygulama Platformu JZEE ABAP DB ve OS

5 SAP ile gelecek odakl çözüm ve servisler: mysap ERP flinizde yeni yat r mlar kaç n lmaz ama bir o kadar da riskli. Her fleyden önce iyi bir kaynak planlamas gerektiriyor. O zaman size önerimiz; yat r mlarda kaynak planlamas konusuna yeni standartlar getiren mysap ERP. mysap ERP birçok ihtiyac n za cevap verir: fl süreçlerinizi dinamik pazar koflullar na h zla adapte etmenizi sa layacak esnek bir IT alan, Temel teknolojinizi de ifltirmeden basit ve h zl bir flekilde yeni fonksiyonlar ve süreçler ekleyebilme, IT karmaflas n azaltmak ve ifl süreçlerini daha ak c k lmak, Tüketici ve tedarikçilerin esnek bir flekilde entegrasyonu. Genel anlamda ise : Standart ve üçüncü parti sistemlerinin bak m nda maliyet avantaj sunar, Kontrol ve raporlamada fleffal k sa lar, fl süreçlerinin yan s ra ifl ortaklar n n entegrasyonunda geliflmifl çözümler sunar, Her yerde ve her zaman her bir çal flana data, süreç ve çözüm sa lar. mysap ERP, birleflme veya sat n alma gibi de iflim yönetimi gerektiren dönemlerde de, sadece çal flan tatminini art rmak söz konusu oldu unda da verimili i art r p, do ru bir planlamayla ilerlemenizi sa lar. Di er taraftan tüketici ihtiyaçlar na çok daha h zl, gerçek zamanl cevap verirken marketin ruhundaki de iflime çok daha kolay adapte olursunuz. Her türlü kayna n z -insani, finansal ve operasyonel- do ru de erlendirirsiniz. Siemens IT Solutions and Services'in sundu u kapsaml paket; tüm bunlar n yan s ra SAP NetWeaver ile entegre kullan larak çok daha üretken bir iflleyifl kurman z sa lar. Ayr ca mysap Business Suite arac l yla da kaynak yönetimiyle ilgili bir çok fonksiyonu daha ekleyebilirsiniz: mysap CRM, mysap Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), mysap Tedarikçi liflkileri Yönetimi (SRM), mysap Ürün Yaflam Döngüsü (PLC) Yönetimi. SAP mysap ERP bileflenleri 'Self-servis'ler, 'Analitik'ler, 'Finansal'lar, nsan kayna yönetimi, Operasyonlar, Kurumsal hizmetler, SAP NetWeaver. SAP mysap ERP Hizmetlerimiz Dünyan n en büyük IT servis sa lay c lar ndan bir olarak Siemens IT Solutions and Services; kaynak kullan m nda ufkunuzu ve imkanlar n z geniflletecek bir yelpaze sunar: Live Audit ile analiz ve de er biçme, Geçifl program, Uyumland rma ve konsolide etme, Fark ndal k workshop'u, htiyaç analizi workshop'u, fl süreçleri optimizasyonu, Proje yönetimi, Uygulama ve hayata geçirme, Global ve lokal kurulum hizmetleri, Uygulama yönetimi, D fl kaynak kullan m. SAP NetWeaver SAP NetWeaver platformu kullan c lar, bilgi ve ifl süreçlerini; sistem ve flirket s n rlar n n ötesine geçerek birbirine entegre eder. Siemens IT Solutions and Services'in kapsaml SAP NetWeaver hizmeti, toplam sahip olma maliyetini düflünmenin ötesinde data al flveriflini optimize eder ve IT mimarinizi hem tüketici, hem de tedarikçi iletiflimi için görüflmeye açar. Size öyle bir IT alan sunar ki; Her zaman ve her yerde her bilgi ulafl labilir, her uygulama kullan labilir hale gelir, nsanlar, süreçler ve bilgi birbirine ba lanm flt r ve siz onlar tek bir resmin içinde görebilirsiniz, Çok say da flirket aras nda bilgi al fl-verifli sa layabilirsiniz, IT mimariniz esnek bir yap ya kavuflur, Her türlü veriyi kullanabilirsiniz. Bunlar n ötesinde gelece e dönük ad mlar atabilecek hareket serbestisi kazan rs n z; Sisteminize, operasyonel maliyetlerinizi düflürecek yeni ve farkl uygulamalar entegre edebilirsiniz, Yeni uygulamalar entegre ederken teknolojiden ba ms z davranacak kadar esnek olabilirsiniz, Birbirinden kopuk ba lant lar tek bir yap içinde birlefltirip a haline getirebilirsiniz, Heterojen altyap lar esnek bir flekilde yönetildi i ve karmafl kl n azalt ld bir alanda hareket edebilirsiniz. SAP NetWeaver, saf bir teknolojinin sundu u 'yap land r lmaya haz r' içerikler fleklinde de tan mlanabilir. Bilgiye kiflisellefltirilmifl eriflimler sa laman n yan nda; departmanlar, d fl tedarikçiler veya ifl zekas çözümleri aras nda stratejik iletiflim sa lamaya dönük fonksiyonlar n da uygulanmas n ve bu flekilde kritik bilgiye ulafl lmas n sa lar. SAP NetWeaver, ayn zamanda, gelecekteki SAP uygulamalar için baz oluflturan ve bugün SAP tüketicilerinin halihaz rda zaten kulland fonksiyonlar destekleyen bir platformdur: SAP Entreprise Portal, SAP Mobile Infrastructure, SAP Business Intelligence, SAP Web Application Server veya SAP Master Data Management gibi...

6 SAP NetWeaver bileflenleri nsanlar n entegrasyonu, Bilgi entegrasyonu, Süreç entegrasyonu, Uygulama Platformu. SAP NetWeaver hizmetlerimiz SAP NetWeaver hizmetimizin en önemli özelli i dan flmanl ktan uygulamaya bütüncül bir bak fl aç s yla sunulmas. Ad m ad m bakarsak; Fark ndal k workshop'u, htiyaç analizi workshop'u, fl süreçleri optimizasyonu, Proje yönetimi, Uygulama ve hayata geçirme, Global ve lokal roolout hizmetleri, Aktar m hizmetleri, Strateji ve yönetim sürümü. SAP Enterprise portal fl hayat nda kimsenin izole bir hayat sürmesi mümkün de il. ç ve d fl a lar ile kuflat lm fl durumday z. O zaman bu etkileflimi daha verimli k lmak, baflkalar yla paylaflt m z bilgiyi stratejik olarak kullanmak, tüm taraflarla etkin iliflkiler gelifltirmek durumunday z. Teknoloji bize gösterdi ki; e er network'ler varsa portallar da vard r. O zaman teknolojik çözümler de: SAP Enterprise Portal gibi... E er ihtiyaçlar n z; çerik entegrasyonu ve internet veya intranet uygulamalar, Görev ve fonksiyonlara göre bilgi temini, Tek oturum aç fl yla farkl uygulamalar yapma imkan, letiflim ve iflbirli ine yönelik yal n araçlarla kullan c lar aç s ndan daha ifllek bir network, Güncel, uygun ve ulafl labilir yani yüksek kaliteli bilgi ise... SAP Enterprise Portal sizin için ideal. Üstelik çal flanlar n z n etkili ini de art rma flans na sahipsiniz. Çünkü daha az zamanda daha fazla ifl ç karabilme flans na sahip olacaklar. SAP Enterprise Portal, Siemens IT Solutions and Services arac l yla kuruldu unda ise; bilgi, uygulama ve hizmetlere size standardize edilmifl bir flekilde ulaflacak. "Geleneksel flirket" s n rlar n n ötesine geçmifl olacaks n z. Daha h zl sonuç alacak, de er zincirinize dahil etti iniz herkesin tan mlad n z amaç ve stratejilere paralel hareket etmesini sa layacaks n z. SAP Enterprise portal bileflenleri Var olan konum ve kimliklerin -geliflme potansiyellerini içerecek flekilde- düzenli analiz edilmesi, Portal mimarisi tasar m, Önceden gelifltirilmifl çözüm konsepti üzerinde tatbik, Uygulamas gerçeklefltirilmifl çözümlere yönelik destek ve bak m. Hizmetlerimiz Siemens IT Solutions and Services ile sürecin tüm halkalar nda lider bir IT servis sa lay c s yla çal flman n fark n hissedersiniz. Dan flmanl ktan yap tasar m na, operasyondan bak ma sadece bilgi birikiminin de il, köklü sektör deneyiminin de avantaj n yaflars n z. Daha önce kurdu umuz portallardan gelen rafine becerilerimizi kullan rs n z. Entegre Süreçler için Küresel fiablon PrismA fl süreçlerinin bafltan bafla harmonizasyonu ve ortak Uygulama Yönetimi için standardize SAP konfigürasyonu Potansiyel Masraf tasarrufu* Tüm SAP Masraflar na yüzdesi % 50 Fonksiyonel fiablon Farkl functinal area larda süreçlerin harmonizasyonu ve SAP çözümlerinin konsolidasyonu % Referans Çözüm SAP sistemlerinin tek sistemde farkl client olarak çal flt r lmas % < 5 Ba ms z Uygulamalar Tek veri merkezinde SAP sistemlerinin konsolidasyonu SAP sistemlerinin sürüm harmonizasyonu % < 10 % < 5 IT Konsolidasyonu Süreç harmonizasyonu ve standardizasyonu *tahmini Kaynak: McKinsey

7 ini sey Siemens'in gücünü yan n zda hissedin Dünyan n en büyük SAP partnerlerinden ve bu alandaki en yetkin isimlerden biri olan Siemens IT Solutions and Services'in en önemli özelliklerinden biri de Siemens gibi bir dünya liderinin global gücünü kullanabilmesi. Bunun SAP hizmetine yans mas ise flöyle; Yarat c l k. Yaklafl k 160 y ld r bulufllar ve yenilikleriyle dünyan n geliflimine yön veren bir flirketin parças olmak; SAP uygulamalar nda da daha etkin sonuçlar için yarat c gücü kullanmak demek... Sektör bilgisi. Siemens IT Solutions and Services'in alan yetkinli inin ve farkl sektörlerdeki deneyimine ek olarak; elektrik-elektronikten Avea Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG (BEWAG) Continental AG Delphi Automotive Eczac bafl -Artema Enka fiirketler Grubu Fintur Hella KGaA Hueck & Co. Hema fiirketler Grubu John Deere Novozymes MASS Kablo P&G-Gillette P&G-Wella Siemens AG Vacuumschmelze GmbH & Co. KG Viessmann Wincor Nixdorf bilgi teknolojilerine, sa l ktan ulafl ma, telekomünikasyondan enerjiye bir çok sektörün ana oyuncular ndan biri olan Siemens'in multi-sektörel deneyimi... Uluslar aras güç ve durufl. Dünya genelinde geliflmelerin bir parças olman n ötesinde farkl pazarlar n dinamikleri bilmek ve gerekti inde global kaynaklar transfer edebilmek... Süreç bilgisi. Siemens IT Solutions and Services olarak yaratt m z ve yön verdi imiz milyonlarca süreçten gelen deneyimin yan s ra Siemens'in mühendislik ve süreç tasar m "gen"leri... Global ve Yerel Referanslar m zdan Baz lar : l * na

8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Siemens IT Solutions and Services Yakac k Cad. No: Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Bu broflürde yer alan kurum isimleri, proje ve ifadeler, 2007 y l nda Siemens IT Solutions and Services Grubu na dahil edilen Siemens Business Services (SBS) e ait olup referans amaçl kullan lm flt r.