F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ"

Transkript

1 Original article 2013 Y l nda F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne Başvuran Gönüllü Kan Bağ şç lar nda Geçici Ret Nedenlerinin Araşt r lmas (Researching temporary reasons of volunteer blood donor deferrals whom applied to blood center of F rat University Faculty of Medicine Hospital in 2013) Burak UZ 1, Mehmet ÖZDEN 2, Bülent KARAKAYA 3, Meral DEMİROL 4, Hasan ATLI 3, Deccane DÜZENCİ 3, Erhan ÖNALAN 3, Meral ŞAMAT 4, Sina HAROĞLU 4 1 F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ 2 F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ 3 F rat Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ 4 F rat Üniversitesi T p Fakültesi Kan Merkezi, ELAZIĞ ÖZET Giriş: Kan ve kan ürünlerinin tek kaynağ insand r ve temin edilemediği durumlarda başka bir alternatifi bulunmamaktad r. Ülkemizdeki kan bağ ş oran (%1,5) gelişmiş ülkelere k yasla (%5) oldukça düşük olup, başvuran gönüllü kan bağ şç lar n n da bir k sm çeşitli nedenlerden dolay reddedilmektedir. Materyal ve Metot: F rat Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi ne 01 Ocak-31 Aral k 2013 tarihleri aras nda kan bağ ş amac yla başvuran 8685 donörün geçici ret say ve nedenleri retrospektif olarak incelenmiştir. Geçici ret nedenleri 12 ana başl k alt nda toplanm şt r. Bulgular: Kan bağ şç s oranlar aylara göre değerlendirildiğinde 2013 y l içerisinde en yüksek bağ ş n s ras yla May s (881 kan bağ ş, %10,14) ve Ocak (870 kan bağ ş, %10,02) aylar nda, en düşük bağ ş n ise s ras yla Haziran (607 kan bağ ş, %6,99) ve Kas m (615 kan bağ ş, %7,08) aylar nda al nd ğ anlaş lm şt r. Donörlerin %19,2 si (1668/8685) geçici olarak reddedilmiştir. Geçici ret nedenleri aras nda ilk 3 s ray beyaz küre anormallikleri (%5,82), çeşitli sağl k sorunlar (%1,91) ve hemoglobin ve platelet değerlerindeki anormalliklerin (%1,89) paylaşt ğ saptanm şt r. Sonuçlar: Geçici ret oran m z %19,2 olup önde gelen nedenleri aras nda kan say m anormallikleri ve çeşitli sağl k sorunlar bulunmaktad r. Bu nedenlere yönelik erken tan ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile zaten düşük olan kan bağ ş oran m z istenen seviyelere yaklaşt r labilir. Anahtar Kelimeler: Kan bağ ş ; donör; geçici ret GİRİŞ Kan, vücuttaki tüm hücrelere besin ve oksijen taş yan, at k maddeleri hücrelerden uzaklaşt ran, bağ ş kl k, savunma ve p ht laşma gibi birçok hayati fonksiyonu olan ve son derece özel yap ya Yaz şma adresi: Dr. Burak UZ F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Elaz ğ Yaz n n geldiği tarih : Yay na kabul tarihi : ABSTRACT Background: The only source of blood and its components is human, and there is no alternative modality when it can not be provided. In developed countries, while the volunteer blood donation s rate for general population is reaching 5%, this ratio is about 1,5% in Turkey due to deferral of donors because of various reasons. Material and Methods: In the present retrospective study 8685 volunteer blood donors admitted to F rat University Hospital Blood Center between 01 January 31 December 2013 were examined in terms of number of donors deferred temporarily from blood donation and the causes of deferral. The causes of temporary deferral are classified into 12 main groups. Results: The highest blood donation was taken in May (881 blood donations, 10.14%) and January (870 blood donations, 10.02%), while the lowest blood donation was taken in June (607 blood donations, 6.99%) and November (615 blood donations, 7.08%). 19.2% of donors (1668/8685) were deferred temporarily from blood donation. The three uppermost reasons for temporary deferral were anomalies of white blood cells (5.82%), various health problems (1.91%), and problems of hemoglobin and platelets (1.89%). Conclusions: The temporary deferral rate of our center is 19.2%, and the anomalies of blood count and various health problems are the leading causes. Early diagnosis and treatment of these causes may increase already low blood donation rates to desired levels. Key Words: Blood donation; donor; temporary deferral sahip canl bir dokudur. Eski uygarl klardan beri yaşam ile bir tutulmuş, insan hayatta tutan, ona güç veren unsur olarak görülmüştür 1. Kan bağ ş, gönüllü ve kan bağ ş na uygun bir bağ şç dan çeşitli kan ürünleri elde etmek amac yla kan merkezleri taraf ndan kan al nmas d r 2. Kan transfüzyonunun amac hastan n sağl ğ n daha iyi bir düzeye getirmektir. Bunu sağlarken de temel kural her zaman olduğu gibi önce zarar

2 B. Uz ve ark. Yeni T p Dergisi 2014;31: vermemek olmal d r. Mesleki, vicdani ve yasal zorunluluk nedeniyle transfüzyon için güvenli kan temin edilmelidir. Güvenli kan teminindeki en önemli basamak sağl kl bir donör bulmakt r. Sağl kl donör bulmaktaki en önemli basamak ise donör seçimidir 3-5. Tüm kan bağ şç lar kan bağ ş na uygunluklar aç s ndan her defas nda değerlendirilmelidirler. Kan bağ şç s seçiminin amac ; sadece sağl kl bireylerden kan toplayarak donör sağl ğ n ve güvenliğini korumak, trans-füzyonun bağ şç lardan toplanan kanla yap lmas ile hastalar n güvenliğini sağlamak, güvenli ve sağl kl donörlerin gereksiz ertelenmesini azalt-mak, tam kan ve aferez bağ şlar ndan elde edilen kan ürünlerinin kalitesini sağlamak ve uygun olmayan bağ ş toplamaktan kaynaklanan kaynak israf n en aza indirmektir 6. Kan ve kan ürünlerinin tek kaynağ insand r ve temin edilemediği durumlarda başka bir alternatifi bulunmamaktad r. Ülkemizdeki kan bağ ş oran (%1,5) gelişmiş ülkelere k yasla (%5) oldukça düşük olup 1, başvuran gönüllü kan bağ şç lar n n da bir k sm çeşitli nedenlerden dolay reddedilmektedir. Gönüllü kan bağ şç s (donör), teşvik edici para ve bask unsuru olmaks z n, tamamen kendi özgür iradesi ile kan bağ şlayan kişidir 7. Dünya Sağl k Örgütü (DSÖ) kan ve kan ürünlerinin kan bağ şç lar ndan sağlanmas n en güvenilir kan temin yöntemi olarak kabul etmektedir 2. Donör seçimi aşamas nda bağ şç n n kan vermemesi gereken bir durum söz konusu ise bağ şç n n ret edilmesi gündeme gelir. Sadece sağl kl kişilerin kan bağ şç s olarak kabul edilebileceği dikkate al narak, ret ölçütleri (a) kal c ret gerektiren durumlar, (b) kişinin sağl ğ na göre değerlendirilerek kal c ret verilebilecek durumlar ve (c) tan mlanm ş bir zaman aral ğ için geçici ret gerektiren durumlar şeklinde grupland r l r 8. Ciddi çabalar ve motive edici davran şlar sonucunda kan bağ ş yapmak amac yla gelmesi sağlanan gönüllülerin memnuniyetlerinin sürdürülmesi yaşayacaklar pozitif deneyimlere bağl d r. Aksi halde ve özensiz davran şlar neticesinde zaten k s tl olan kan bağ ş miktar daha da azalacakt r. Bu çal şmay yapmaktaki amac m z, F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne son 1 y l içerisinde gönüllü olarak başvuran kan bağ şç lar ndaki geçici ret oran ve nedenlerini saptamak, bu durumun aylara göre değişip değişmediğini belirlemek ve gerekli önlemlerin al nmas ile gönüllü kan bağ ş devaml l ğ n n artt r lmas na katk da bulunmakt r. MATERYAL VE METOT Her bağ ş öncesinde bağ şç ya yönelik standart bir bağ şç bilgilendirme formu okutulup imzalat lmaktad r. Bağ şç lar her kan bağ ş işlemi öncesinde isim-soy isim, doğum tarihi (gün/ay/y l), TC kimlik belgesini içeren fotoğrafl bir kimlik belgesini ve kal c adres bilgilerini vererek kendilerini tan tmakta ve al nan bilgiler bağ ş kay tlar na aktar lmaktad r. Bağ şç, kendisine verilen tüm bilgileri anlad ktan sonra sorgulama formunu kendi el yaz s ile eksiksiz olarak doldurmakta ve imzalamaktad r. Bağ şç, donör sorgulama formunu doldurduktan sonra verdiği yan tlar değerlendirilir, ard ndan fizik muayenesi yap l r 9. Donörler genel görünüm, yaş, ağ rl k, vital fonksiyonlar ve cilt lezyonlar yönünden değerlendirilir 3. Hemoglobin (Hb) ve hematokritine de bak ld ktan sonra tüm bu aşamalardan geçen ve kan vermeye engel bir durumu saptanmayan donörden ya önce serolojik testleri çal ş larak ya da serolojik testleri daha sonra çal ş lmak üzere flebotomi ile kan torbas na bağ ş kan al n r 9. Kan ve Kan Ürünleri Yasas na 10 göre Kan al nmas nda, kan ve kan ürünlerinin verilmesinde verici ve al c n n sağl ğ n n tehlikeye düşürülmemesi ve korunmas esast r. Donör seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011 de belirtilmiştir 8. Bu yönetmeliğe göre kan verecek bireylerde aranan sağl k şartlar genel olarak şöyledir: yaş aras nda olmas, 50 kg ve üzerinde olmas, diyastolik kan bas nc n n mmhg, sistolik kan bas nc n n mmhg olmas (İlaç kullanan veya kullanmayan hipertansiyon hastalar da kan bas nc kabul edilebilir s n rlarda ise kan bağ ş nda bulunabilir) 11, nabz n dakikada vurum say s n n /dk olmas, Hemoglobin düzeyinin bayanlar için en az 12,5 gr/dl, en çok 16,5 gr/dl, erkekler için en az 13,5 gr/dl, en çok 18,0 gr/dl olmas, Vücut s cakl ğ n n 37,5 C nin alt nda olmas istenmektedir. Tan mlanm ş bir zaman aral ğ için geçici ret gerektiren baz durumlar vard r. Bu şartlar sağlayan kan bağ şç lar ndan bağ ş kabul edilemez ve uygun süre boyunca bu kişiler reddedilmelidirler. Tam kan bağ ş s kl ğ erkeklerde 90 günde bir, kad nlarda ise 120 günde birdir. Diare mevcudiyetinde tam iyileşme ve semptomlar n bitimini takiben 3 gün beklenmelidir. Ruhsats z yerlerde ve yetkisiz kişilere her türlü diş müdahalesi yapt ran kişiler 12 ay boyunca kan bağ ş yapamaz. Ruhsatl yerlerde ve yetkin kişilere yapt r lan kanal tedavisi, kaplama, diş çekimi veya uygulanan her türlü diş müdahaleleri s ras nda kanama meydana gelmişse en az 7 gün süre ile, uygulanan yüzeysel müdahaleleri takiben kanama oluşmam şsa 1 gün süre ile kan bağ ş ertelenir

3 B. Uz ve ark. Trombosit say s 500 x 10 9 /L nin üstünde ise altta yatan neden belli olana ve trombosit say s bu değerin alt na düşene dek kan bağ ş kabul edilmez. Bağ ş aç s ndan risk içeren ilaçlar (antibiyotikler, etretinat, isotiretinoin, tretinoin, kortikosteroidler, metimazol, finasterid, trombosit fonksiyonlar n etkileyen ilaçlar, dutasteride), coğrafi yönden riskli (endemik) bölgelere seyahatler (s tma), enfeksiyöz etkenlerle temas ve aş lama öyküsü dikkatle sorgulanmal d r. Gebelik, abortus, cilt enfeksiyonlar (akne, cilt alerjisi, psöriazis), kozmetik maksatl uygulamalar (döv-me, botoks, yağ ve silikon dolgu, saç ekimi), akupunktur, ar sokmas, böcek s r klar, alkol kullan m, invaziv girişimler (endoskopik işlemler, anjiografi), cerrahi işlemler ve ameliyatlar, ateşli romatizma, otoimmün hastal klar (idiopatik trombositopenik purpura, ankilozan spondilit, Hashimato tiroiditi, Graves hastal ğ ), endokrinolojik sistem hastal klar (diabetes mellitus, hipo/hipertiroidizm, hipoglisemi öyküsü), ast m, hipertansiyon, böbrek hastal klar, benign prostat hipertrofisi, uyuşturucu madde kullan m (esrar, kokain), genital sistem hastal klar (sifilis, genital siğiller, gonore), fobiler (kan, iğne), hayvan ve insan s r klar, klinik deneylere gönüllü kat l m, tutukluluk, gözalt ve hapis kalma öyküsü detayl olarak sorgulanmal d r. Kan güvenliği aç s ndan tehdit oluşturan, yaşam biçimi, al şkanl klar ve çevre gibi özellikler göz önüne al narak belirlenen ve toplumda belli bir hastal ğa sahip olma yönünden beklenenden yüksek risk taş yan risk gruplar kan bağ ş ndan men edilir 8. F rat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araşt rmalar Etik Kurulu Başkanl ğ n n toplant tarihli, 09 toplant say l ve 02 karar no lu karan na göre mevcut çal şman n etik kurallara uygun olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. Çal şmam zda 01 Ocak-31 Aral k 2013 tarihleri aras nda kan bağ ş amac yla Elaz ğ F rat Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi ne başvuran vericiler araşt rma kapsam na al narak geçici ret say ve nedenleri incelenmiştir. Merkezimize başvuran bağ şç lar n geçici ret nedenleri çal şma kolayl ğ ve istatistiki nedenlerle 12 ana başl k alt nda toplanm ş olup, beyaz küre (BK) anormallikleri, hemoglobin ve platelet (Plt) anormallikleri, tansiyon ve nab z anormallikleri, diş problemleri, senkop, damar yolu problemleri, kan bağ ş süresi dolmayanlar, ilaç kullan m, endemik bölgelere yurtd ş seyahat, madde kullan m ve riskli donör, sağl k sorunlar (Diare, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu vb.) ve fiziki inceleme ve fobiler (iğne korkusu, kan tutmas ) olarak s n fland r lm şt r. BULGULAR Çal şmaya 01 Ocak-31 Aral k 2013 tarihleri aras nda F rat Üniversitesi Kan Merkezi ne gönüllü olarak kan bağ şlamak üzere başvuran 8685 donörden, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2011 e göre 8 geçici ret kriterlerini karş layan 1668 donör (%19,2) al nm şt r. Aylara göre toplam donör başvurular Tablo 1 de, geçici ret say ve nedenleri ise Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 1. F rat Üniversitesi Kan Merkezi ne 2013 Y l İçerisinde Aylara Göre Başvuru Yapan Gönüllü Kan Bağ şç s Say lar Aylar Toplam Başvuru (%) Ocak 870 (%10,02) Şubat 699 (%8,05) Mart 781 (%8,99) Nisan 785 (%9,04) May s 881 (%10,14) Haziran 607 (%6,99) Temmuz 706 (%8,13) Ağustos 767 (%8,83) Eylül 697 (%8,03) Ekim 632 (%7,28) Kas m 615 (%7,08) Aral k 645 (%7,43) TOPLAM 8685 (%100) Tablo 2. Toplam Kan Bağ şç s Say lar, Geçici Ret Verilen Kan Bağ şç s Say lar ve Geçici Ret Nedenlerinin Aylara Göre Dağ l m Aylar BK Hb+Plt TA+ Nb Diş Senkop Damar yolu Bağ ş süresi İlaç Yurt d ş Madde+Risk grubu Sağl k sorunlar Fiziki inc.+ Fobi Toplam geçici ret Toplam Başvuru Ocak Şubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kas m Aral k TOPLAM K saltmalar: BK: Beyaz küre; Hb: Hemoglobin; Plt: Platelet; TA: Tansiyon arteriyel; Nb: Nab z

4 B. Uz ve ark. Yeni T p Dergisi 2014;31: Kan bağ şç s oranlar aylara göre değerlendirildiğinde 2013 y l içerisinde en yüksek bağ ş n s ras yla May s (881 kan bağ ş, %10,14) ve Ocak (870 kan bağ ş, %10,02) aylar nda, en düşük bağ ş n ise s ras yla Haziran (607 kan bağ ş, % 6.99) ve Kas m (615 kan bağ ş, %7,08) aylar nda al nd ğ anlaş lm şt r (Tablo 1). TARTIŞMA Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağ şlar n n nüfusa oran %5 e ulaş rken, Türkiye de bu oran ancak %1,5 tir 1. Ülkemizde kan bağ ş yap lmas önündeki en büyük iki engel, toplumsal duyars zl k ve yanl ş bilgilenmedir 1. Başta DSÖ, Avrupa Topluluğu ve konuyla ilgili diğer kuruluşlar her ülkenin kendi kan ürünü ihtiyac n yine kendi halk ndan elde edeceği kandan temin etmesi prensibini (Ulusal Kendine Yeterlilik) kabul etmiştir 1. Türk K z lay n n kurumsal sitesinden elde ettiğimiz verilere göre, ülkemizde 2013 y l içinde toplam ünite kan bağ ş yap lm şt r. Kan bağ ş nda 2012 y l nda olduğu gibi 2013 y l nda da Ege Bölge Kan Merkezi (İzmir) ünite kan bağ ş alarak ilk s radaki yerini korumuştur. İl baz ndaki s ralamaya bak ld ğ nda ilk s ray bağ şla İstanbul, ikinci ve üçüncü s ralar ise ve bağ şla İzmir ve Ankara paylaşm şt r y l nda kad nlar erkeklere göre daha az (Kad nlar: %10-Erkekler: %90) kan bağ ş nda bulunmuştur. Meslek baz nda bak lacak olursa ilk üç s ray meslek sahipleri, öğrenciler ve işçiler paylaşm şt r. Kan bağ ş oran aç s ndan Elaz ğ ilinin de bağl olduğu Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi nin ise 15 Bölge Kan Merkezi aras nda bağ şla ancak 11. s rada kendine yer bulabildiği anlaş lm şt r 12. Bu verilerden de aç kça anlaş labileceği üzere, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi nde toplumumuzun kan bağ ş konusundaki duyarl l ğ istenen seviyede değildir. Ülkemizden Arslan ve ark. taraf ndan rapor edilen ve 5 y l içerisinde tam kan bağ ş amac yla başvuran donörün incelendiği retrospektif bir çal şmada bağ şç lar n %89,1 i erkek, %59,9 u ise yaş aral ğ nda olup, geçici k sa süreli (1-56 gün), geçici uzun süreli ( gün), kal c (> 365 gün) ve bilinmeyen nedenlerden dolay gerçekleşen red oranlar s ras yla %66, %22,5, %10 ve %1,5 olarak tespit edilmiştir. En s k ret nedenleri irdelendiğinde erkeklerde grip ve/veya boğaz ağr s veya yüksek ateş iken (%20,4), bayanlarda düşük Hb değerleri (%51,6) olarak belirlenmiştir. Kad n donörlerin daha s k reddedildiği (%25,8 vs %13,3, p=,0001) ve farkl yaş gruplar nda ret oranlar n n değiştiği (p=,0001) anlaş lm şt r. Eğitim düzeyinin ise ret oranlar na etkisi olmam şt r. Kad nlardaki en s k 3 ret nedeni yaş kategorilerine göre ayn iken, erkeklerde farkl l k göstermiştir. Genç erkeklerde yüksek riskli cinsel partner ilk s rada iken, daha ileri yaşlardaki erkeklerde ise hipertansiyon ve düşük Hb değerleri öne ç km şt r. Türk Toplumu ve Bat Toplumlar ndaki ret oranlar benzerlik göstermekle birlikte, ret nedenleri aras nda farkl l klar dikkati çekmiştir 13. Çal şmam zda 2013 y l içerisinde F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne başvuran gönüllü kan bağ şç s say s n n 8685 olduğu ve bunlar n 1668 inin (%19,21) çeşitli nedenlerden ötürü geçici olarak reddedildiği anlaş lm şt r. En s k 3 ret nedeni ise s ras yla BK anormallikleri, sağl k sorunlar ve Hb+Plt değerlerindeki anormallikler olarak saptanm şt r. Çal şmam zda Hb+Plt değerlerindeki anormallikler nedeniyle geçici reddedilen bağ şç say s %1,89 (164/8685) olarak tespit edilmiştir. Smith ve ark. taraf ndan y l nda yay nlanan sistematik bir meta-analizinde kan bağ ş öncesinde demir desteği yap lmas yla ilk ve sonraki bağ şlarda ret oranlar n n düştüğü belirlenmiştir. Destek tedavisi sonras nda replasman yap lan grupta istatistiki olarak anlaml biçimde Hb değerlerinin yükseldiği (2,36 g/l), demir depolar n n düzeldiği (serum ferritin ve transferin satürasyonu) ve yan etkilerin (kab zl k, diare, bulant, kusma, tat kusurlar ) artt ğ bildirilmiştir. Custer ve ark. ise ilk kez kan bağ ş nda bulunan vericilerin %44 ünün ikinci başvurular ndaki Hb düzeylerinin ilk başvuruya oranla normal veya artm ş olduğunu, k sa bağ ş aral klar n n ise bu oran azaltt ğ n belirtmişlerdir 15. Mevcut çal şmada ise bağ ş aral ğ n n uygun olmay ş nedeniyle geçici ret oran n n %0,89 (77/8685) olduğu anlaş lm şt r. Bağ ş sonras senkopla ilişkili reaksiyonlar n gelişme riskinin donör yaş, total kan volümü ve ilk defa kan bağ şlama ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Rios ve ark. taraf ndan yap lm ş epidemiyelojik bir çal şmada 23 yaş ndan küçük, tahmini kan volümü 3,5 litrenin alt nda olan bayanlar n en riskli grubu teşkil ettikleri gösterilmiştir 16. Genç donörler bay lma riski aç s ndan yüksek riskli bir gruptur. Kaliforniya Üniversitesi taraf ndan yap lan bir çal şmada kan bağ şç lar n n %81 inin 22 yaş ve alt nda olduklar belirtilmiştir. Bu çal şmada yeniden belirlenen boy ve yaş kriterleri uyguland ktan sonra 525 yerine 475 ml kan bağ ş al nd ğ nda, donör reddinin %2,4 ten %1,2 ye düştüğü, yani yar yar ya azald ğ anlaş lm şt r 17. Birleşik Devletler de hipovolemik reaksiyonlar n önlenmesi amac yla tam kan bağ şlar nda 10,5 ml/kg ve daha az kan al nmas kararlaşt r lm şt r. Buna rağmen tahmini donör total kan volümü kritik s n r olan %15 ten fazla azalabil

5 B. Uz ve ark. mektedir 16. Mevcut çal şmada ise senkop nedeniyle geçici ret oran n n %1,66 (124/8685) olduğunu görmekteyiz. Baz hastal klar için coğrafi olarak riskli bölgeler bulunmaktad r. Bu bölgelere seyahat veya çal şma amac yla giden donörlerin dikkatli olarak tespit edilmesi gereklidir Alman kan bağ şç s n n seyahat davran şlar n inceleyen bir anket çal şmas nda bu konuya dikkat çekilmiş ve yaklaş k %11 civar nda donör kayb na yol açt ğ belirtilmiştir 18. Kan Bankac l ğ nda donörler taraf ndan t bbi amaçla kullan lan ilaçlar n farmakolojik özellikleri ve donör plazmas ndaki konsantrasyonlar ile ihtiyaç olunan kan ürününün tipi ve kullan m gerekçesi de önem arz etmektedir. Merkezimizde de kan bağ şç lar n n detayl ilaç kullan m öyküsü sorgulanmakta ve belirlenmiş gruplara dahil ilaçlar kullanan bireyler rehberde belirtilen sürelerde reddedilmektedir. Sonuçlar m z irdelendiğinde ilaç kaynakl %1,36 (118/8685) l k bir geçici red oran na sahip olduğumuz görülecektir. Avustralya New South Wales Üniversitesi taraf ndan yap lan bir araşt rmada yaş popülasyonundaki en yayg n donör d şlama kriterleri varyant Creutzfeldt-Jacop Hastal ğ (vcjd)- ilişkili seyahat riski (%6,8) ve ard ndan üst solunum yolu enfeksiyonlar (%6,4) olarak belirlenmiştir. Çal şmam zda çeşitli sağl k sorunlar (diare, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu vb.) nedeniyle %1,91 (166/8685) oran ndaki kan bağ şç s na geçici ret verildiği anlaş lm şt r y llar aras nda toplam olarak 6 ay Birleşik Krall k ta (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya) yaşam ş kişiler vcjd riski taş d klar ndan ülkemizde kan bağ ş nda bulunamazlar 8. Düzenli kan bağ ş nda bulunmay engelleyen etkenlerden birinin de iğne korkusu (%10,5) olduğu Sojka ve ark. taraf ndan gösterilmiştir 20. Çal şmam zda %3,66 l k donör havuzunun (61/ 8685) fiziki inceleme esnas nda saptanan engelleyici bulgular ve fobileri nedeniyle geçici olarak reddedildiği saptanm şt r. İğne ac s ve bay lma korkusu kan verme deneyimini etkileyen önemli etkenlerdir. Filebotomi yapan sağl k çal şan n n mesleki deneyim süresi artt kça, kan bağ ş yapan bireylerin alg lad klar ağr n n da azald ğ belirtilmiştir 7. Bu nedenle filebotomi işleminin eğitimli ve daha tecrübeli sağl k çal şanlar taraf ndan yap lmas tercih edilmelidir. SONUÇLAR Hastanemiz Kan Bankas na başvuran gönüllü kan bağ şç lar n n yaklaş k beşte birinin geçici olarak ret edildiği ve önde gelen ret nedenleri aras nda kan say m anormallikleri ve çeşitli sağl k sorunlar n n (diare, grip, üst solunum yolu enfeksiyonlar gibi) bulunduğu anlaş lmaktad r. Bu nedenlerin kan bağ ş öncesi erken tan ve tedavisi ile geçici donör reddi en aza indirgenebilir. Bu konuda kan bankas ve sağl k çal şanlar na önemli görevler düştüğü gibi, yaz l (bilgilendirici afiş ve pankartlar) ve görsel medya ile sosyal yard m kuruluşlar na (Kan Ar yorum Derneği gibi) ve en önemlisi de halk m za önemli vicdani ve sosyal sorumluluklar düşmektedir. Yazar n beyan : Ç kar çat şmas bulunmamaktad r. (Conflict of interest statement: None declared) REFERANSLAR 1. Çilem Y, Gürol E, Arzu K, et al. Neden Kan Bağ şlam yoruz. Mersin İli nde Yaşayanlarda Kan Bağ ş na Genel Bak ş: Anket Çal şmas. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006;20: Cevizci S, Erginöz E, Yüceokura A. Gönüllü Kan bağ şç l ğ ve Kan Verme Davran ş n Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22: Çetin AT. Donör seçimi ve donasyon öncesi testler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3: Özcebe O. Allojeneik kan donörü seçim kriterleri. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T bb Kursu (VI) kurs kitab, Antalya, 2002.p Özet G. Donör seçimi. Kan bankac l ğ ve transfüzyon t bb nda standartlar ve kalite 2005; Blood Donor Selection: Guidelines on Assessing Donor Suitability for Blood Donation. Geneva: World Health Organization; Birgili F, Khorshid L. Kan Bağ ş Yapan Donörlerde Kan Alma S ras nda Görülen Olumsuz Belirti ve Bulgular n İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011;27: Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi Bilgen H. Kan Bağ şç lar n n Donörlerin Seçimi, İ.Ü. Cerrahpaşa T p Fakültesi Sürekli T p Eğitim Etkinlikleri. Herkes İçin Transfüzyon T bb Sempozyum Dizisi 2005;44: Resmi Gazete, Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği. Kan Bağ şç lar n n Uygunluk Kriterleri. EK Say : Aksoy A. Donör seçim kriterleri. Türk K z lay Kan Hizmetleri Yönetimi 2005: Arslan O. Whole blood donor deferral rate and characteristics of the Turkish population. Transfus Med 2007;17: Smith GA, Fisher SA, Doree C, Di Angelantonio E, Roberts DJ. Oral or parenteral iron supplementation to reduce deferral, iron deficiency and/or anaemia in blood donors. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD Custer B, Bravo M, Bruhn R, Land K, Tomasulo P, Kamel H. Predictors of hemoglobin recovery or deferral in blood donors with an initial successful donation. Transfusion Apr 4. doi: /trf [Epub ahead of print] 16. Rios JA, Fang J, Tu Y, et al. The potential impact of selective donor deferrals based on estimated blood volume on vasovagal reactions and donor deferral rates. Transfusion 2010;50: Dunbar N, Katz J, Nambiar A. The potential impact of new donor height and weight criteria on young donor eligibility and faint or prefaint reaction rates. Transfusion 2011;51: Lieshout-Krikke RW, Oei W, Habets K, Pasker-de Jong PC. Travel behavior and deferral of Dutch blood donors: consequences for donor availability. Transfusion Jul 22. doi: /trf [Epub ahead of print] 19. Lucky TT, Keller AJ, Seed CR, et al. A refined method for estimating the size of the potential blood donor pool in Australia. Transfusion May 4. doi: /trf [Epub ahead of print] 20. Sojka BN, Sojka P. The blood donation experience: self-reported motives and obstacles for donating blood. Vox Sang 2008;94:

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

SAMSUN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ UZM.DR UMUT MERT AKSOY Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: olmamıştır Danışman: olmamıştır Konuşmacı: olmamıştır TARİHÇE: Canik sancağı nda 1895 yılında alınan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş! Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ORMANLARIN FONKSİYONLARINA YÖNELİK TALEP VE BEKLENTİLER. Hadiye BAŞAR

İZMİR İLİNDEKİ ORMANLARIN FONKSİYONLARINA YÖNELİK TALEP VE BEKLENTİLER. Hadiye BAŞAR TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 505 İZMİR İLİNDEKİ ORMANLARIN FONKSİYONLARINA YÖNELİK TALEP VE BEKLENTİLER Prof. Dr. Uçkun GERAY Dr. Ersin YILMAZ Dr. İsmail ŞAFAK isafak35@hotmail.com

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı