T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)"

Transkript

1 T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası ve Sahası 5 kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım işi olup, sorunluluk alanlarındaki; a) Ajans binası ile müştemilatının ve buralarda bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ile diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkmaya karşı, b) Ajans hizmet binası müştemilatında bulunan, Ajansa mensup daimi personel ile geçici görevli, sözleşmeli ve diğer personelleri zorla işten alıkoymaya, huzur, sağlık ve vücut bütünlüklerine yönelik tehdit ve tehlikelere karşı, c) Ajans hizmet binası müştemilatında, Ajansla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (ziyaret, iş takibi, Ajans dışından destek hizmetleri vb.) bulunacak olan tüm kişileri, huzur, sağlık ve vücut bütünlüklerine yönelik tehdit ve tehlikelere karşı, d) Ajansın hizmet binasına ait alanlarda, trafiğin düzenlenmesi, demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin bulunduğu depoların korunması, araç parklarının korunması, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, tehdit ve tehlikelere karşı, korumaya ve güvenliklerini temine, böylelikle huzur, sükun ve güveni sağlamaya ve sürdürmeye ilişkin; tüm gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerinin ve bu hizmetlere ilişkin görev ve yükümlülüklerin, hizmet alınacak yüklenici tarafından, aşağıda bu şartnamede belirtilmiş olan kapsamda ve de resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetkisi dışında kalan ön gözetim ve denetim tedbirlerini almakla yükümlüdür. MADDE 2- Personelde Aranan Özellikler a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.(kanundaki aranması gereken özellikler) b) 18 yaşını doldurmuş olmak. c) (Değişik: 23/1/ /545 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. e) 5188 sayılı kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

2 Çalıştırılacak Personel: Özellikleri: 1 Adet Bayan Güvenlikçi 1) En az lise mezunu olmak (Silahsız) 2) Güvenlik Sertifikasına sahip olmak 3) 35 yaşını geçmemiş olmak 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış bile olsa Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal veya istihkak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 4 Adet Erkek Güvenlikçi 1) En az lise mezunu olmak (Silahsız) 2) Güvenlik Sertifikasına sahip olmak 3) 35 yaşını geçmemiş olmak 4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış bile olsa Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal veya istihkak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak Bütün çalışanlar 18 yaşından büyük olacak ve Ajansın uygun görüşü alındıktan sonra işe başlatılacaktır. Sözleşmenin icra edilmesinde görev alacak personelin belirlenmesinde Dicle Kalkınma Ajansı yetkili olacaktır. MADDE 3- Görev İcrasında Uyulması Gereken Hususlar 3.1. Bu işte çalıştırılacak güvenlikçilere ait nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, ikametgah ilmühaberi, 2 adet vesikalık fotoğraf Yüklenici tarafından 15 gün içerisinde Ajansa teslim edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalardan men edilmiş kişiler çalıştırılmayacak, işçi çalıştırılması hususunda Yüklenici İş Kanunu hükümlerine kesinlikle uyacaktır. Uymadığı takdirde tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır İş yerinde işçi istihdam sırasında İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri gereğince iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasından Yüklenici sorumludur Ödeme evraklarına SGK (SSK) Aylık Bildirgesi ve işçi ücretlerine haiz bordronun asılları veya tasdikli suretleri eklenecektir. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Muhasebe Servisince aylık hak edişler halinde yapılacaktır. Ajans, Yüklenicinin hesabına Hizmet Personeli Aylık maaş toplam tutarının havalesini gerçekleştirdikten sonra 48 saat içerisinde Yüklenici, Hizmet personeli maaşlarını

3 ödemek zorundadır. Hizmet personeli maaşlarının personel hesaplarına yatırıldığına dair dekontların veya ekstrenin bir sonraki ayın hak edişi ekinde Ajansa sunulması gerekir SGK (SSK) primlerinin bildirilmesi ve ödenmesinden Yüklenici sorumludur Güvenlikçilerin özel kıyafetleri olacak, kıyafet Ajansımızca onaylandıktan sonra giydirilecek ve kullanılacaktır. Güvenlikçiler Ajansımızca onaylanmış kimlik kartı kullanacak, kartsız güvenlik personeli binalarda dolaşmayacaktır a) Girilmesi yasak olan ve kilitli bulunan odalara girilmeyecektir. b) Emniyet ve güvenlik tedbirlerine aynen riayet edilecektir. İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay ve benzeri şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. c) Personel söz konusu çalışmalarında, çalışması biten kısımlardaki elektriğin söndürülmesine gerekli titizliği gösterecektir. d) Personelin çalışmaları dışında hizmeti verilen yatırım destek ofisi personeli tarafından unutulmuş şahsi malzeme ve eşya derhal muhafaza altına alınacak ve yatırım destek ofisi personeline bilgi verilecek ve teslim edilecektir. e) Firma personeli tecrübeli ve güvenilir, temiz giyimli, özenli, tavır ve davranışı kurumumuz onuruna uygun olacaktır. Aksi durumda oldukları tespit edilen güvenlik personeli ilk ikazda değiştirilecektir. f) Müteahhit firma mesai saatlerinde hizmet verdiği binada bulundurmayı yükümlendiği personel sayısını devamlı olarak bulunduracaktır. Hiçbir sebeple eksik eleman çalıştırılmayacaktır. g) Çalıştırılacak işçilere ait nüfus cüzdanı örneği (işçinin işe başladığı gün) iyi hal kağıdı, ikametgah ilmühaberi, 2 adet vesikalık (4x6) fotoğraf firma tarafından 15 gün içerisinde Ajansa verilecektir. h) Hizmetin görülmesinde gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz güvenlikçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur. i) Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, Ajans bu konularda sorumlu sayılmayacaktır. j) Yüklenici, sürekli çalışan personelin aylık sigorta primleri tam olarak (30 gün) yatıracaktır. MADDE 4- Yüklenicinin Görev ve Yükümlülükleri

4 4.1. Yüklenici, Ajans nezdinde görevlendireceği bay ve bayan personelin, görevleri süresince, kılık ve tuvaletlerinin (saç, sakal, makyaj, şahsi bakım ve temizlik vb.) uygunluğunu ve temizliğini, aksesuar (kolye, madalyon, künye, rozet, ziynet eşyası vb.) takılmamasını, bina içerisinde kaban giyilmemesini, bina içinde kepsiz ve baş açık/bina dışında ise mutlaka kep giyilmiş halde bulunmasını, Ajans personeli ile göreve ilişkin konular dışında özel temaslarda bulunulmamasını, Ajans içi ve dışı görev gereği ilişkilerde nazik ve kibar olunmasını, gerekli kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür Ajans nezdinde görevlendirilecek güvenlik görevlilerinin Ajans dahili sınırları olan görev alanlarında görevleri esnasında giymeleri için gerekli olan ve Ajansımızca da kabul görmüş kıyafeti mevsimlik (yazlık ve kışlık) olarak ayrı ayrı sağlayacak ve görevlendirdiği personele giydirecektir. Bakanlıkça onaylanmış üniforma ve üniformayı tamamlayıcı unsurları bulundurmak, Yüklenicinin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır. Giydirilecek üniforma ve teçhizatlar Ajansın uygun görüşü alındıktan sonra kullanıma sunulacaktır Giyim ve kullanımda olan giyeceklerle donatımın sürekli temiz, düzgün ve bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür Yazlık kıyafete ait giyecekleri yaz mevsimi itibari ile gerekecek tarihte giydirmek üzere en geç Nisan ayı sonuna kadar kışlık kıyafete ait giyecekleri ise kış mevsimi itibari ile gerekecek tarihte giydirmek üzere en geç Ekim ayı sonuna kadar personeline teslim etmiş olacaktır Tüm güvenlik personeline asgari aşağıda belirtilen giyim eşyasını mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta ve yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür. Giyecekler şartnamede belirtilmiştir Yüklenici tüm güvenlik personelini resmi giyeceklerinin üzerinde amblem ve semboller ile görevli tanıtma kartının yükleniciyi belirtir tek tip ve standartta ve tam olarak takılı olmasını sağlamakla yükümlüdür Çalışma süresi ve işçilik ücreti: Güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri vardiya usulü olup çalışma süreleri Ajans tarafından haftada 45 saati geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Personelin haftalık çalışma süresi toplamı 45 saat karşılığı Brüt asgari ücretin %25 fazlası oranında ücret ödenecektir. İhale süresince resmi ve dini bayram ve yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uygulanacaktır. Buna göre ulusal bayram ve yılbaşı günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecektir. İş süresince Resmi ve Dini Bayram gün sayısı 14,5 gün olup bu günlerde çalışacak 5 adet güvenlik görevlisine toplam 29 gün üzerinden 4857 sayılı iş Kanununun 47 inci maddesi gereği ücret ödenecek olup, teklif fiyata dahil edilecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir Yemek ve yol gibi giderler: Çalıştırılacak her personel için, her ay 26 gün üzerinden brüt günlük 2,50-TL yol bedeli ve brüt 7,00-TL yemek bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

5 4.9. Personellerin giyeceklerinin sayısı ve özellikleri bu teknik şartnamede belirtilmiş olup (kıyafetler 5188 sayılı Kanuna ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır) ayni olarak karşılanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. Yüklenici bu şartnamede belirtilen kıyafet ve giyim ürünlerini çalışacak personelin beden ölçülerine göre temin edecektir. MADDE 5- Alınacak Cezalar Yapılacak İşlerin Eksikliğinde Uygulanacak Cezalar Yüklenici ihale dosyasındaki şartnamelerdeki şartları yerine getirmediği taktirde, günlük sözleşme bedelinin % 0,6 sı oranında ceza öder.(binde 6 sı) Ancak: bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. MADDE 6- Zarar ve Ziyan Tazmini: Yüklenici çalışma esnasında meydana gelecek zarar ve hasar tazmininden mükelleftir. Zarar ve hasarlar yükleniciye yazılı olarak bildirildikten sonra 3 gün içerisinde giderilecektir. Giderilmeyen zarar ve hasarların Ajansımızca karşılanacak masrafların yüklenici ilk aylık istihkakından kesilecektir. MADDE 7-Görevlilerin Kıyafetleri ve Malzemeler 7.1. Özel Güvenlik Personeline giydirilecek kıyafetler, özel güvenlik hizmetlerine dair Kanunun uygun olmasına ilişkin yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve İçişleri Bakanlığının 19/04/2004 tarihli 2005/42 sayılı Genelge sinde belirtilen hükme göre uygun görülen kıyafetler olacaktır. Bu kıyafetler: 7.2. Gömlek Kışlık gömlek yün ve polyester karışımı olacaktır. Yazlık gömlek pamuklu kumaştan ve kısa kollu olacaktır. Yaz ve kış için birer adet gömlek temin edilecektir Pantolon Kışlık pantolon mont renginde olacaktır. Kışlık pantolon kumaşı ceket kumaşının özelliklerine sahip olacaktır. Yazlık pantolon pamuklu kumaştan ve koyu renk olacaktır.yazlık ve kışlık olmak üzere birer adet pantolon temin edilecektir Kravat Kumaştan ve desensizdir. Kıyafetin rengine uygun bir renkte olmalıdır. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemer hizasına gelecek kadar uzun olacaktır. 1 adet kravat temin edilecektir Mont Montgomer şeklinde olacaktır. Kolları reglân oturtulmuş olacak,iki yanında gizli cep bulunacaktır.göğüs cepleri normal kıyafetteki şekil ve ölçüde omuzlarında apoletli olacaktır. Mont önü gizli fermuarlı ve çıtçıtlı içi sökülüp takılabilir şekilde müflonlu olacaktır. Mongomer üstüne ceketteki işaret ve armalar aynen takılacaktır Ayakkabı

6 Vidala deri olacaktır. Ön kısmı bombeli ve maskarasız olacaktır.arka kısmından öne doğru gelen parçaların önden bağlanması için iki tarafı 5 er delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanacak şekilde olacaktır.ökçesi lastik kösele olacaktır.ayakkabının altı kösele olacaktır Kışlık Bot Deriden olacaktır.ayak bileği hizasına gelecek kadar konçlu bağcıklı ve altı kauçuk olacaktır Kazak Düz koyu renk, V yakalı, yünlü olacaktır.1 adet kazak temin edilecektir Kep Elbise kumaşından içi astarlı olacaktır.1 adet kep temin edilecektir Kaban Elbise renginden kalın yünlü kumaştan olacaktır Kemer (Palaska) En az 3-4 milimetre olmak üzere kemerlik (vaketa) deriden, dış cildi koruma amaçlı cilalı olacaktır. İyi tabaklanmış, yırtık, çizik ve falçata izi bulunmayacaktır. Kemerin arka deri kısmı mutlaka traşlanmış olacaktır Yağmurluk Yağmur geçirmez içi astarlı olacaktır Eldiven Yünlü kumaştan yapılmış, ince olacaktır Cop El Feneri Dedektör (ayrı ayrı değil sadece 2 adet) Telsiz (ayrı ayrı değil, sadece 2 adet) Kelepçe MADDE 8- İş, Emniyet ve Sağlık Tedbirleri Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın gerekli görülen her türlü tedbirleri zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu hususta her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. MADDE 9- Diğer Hususlar a) Sigortasız işçi çalıştırılamayacak, işçi çıkarılması ve istifa gibi nedenlerle ayrılan işçilerin yerine işçi alındığında idare bilgilendirilecektir. İstenildiğinde tespit edilen işçilerin sigortalı olup olmadıkları kontrol edilecektir. Yüklenici bu kişilere ait sigorta prim beyannameleri ile maaş bordrolarını istihkak ödenmeden önce Ajansa ibraz etmek zorundadır. Bu yapılmadığı veya sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen her işçi için Ajansımızda çalışmamış muamelesi yapılacak ve her işçi başına tespit edilen miktarda aylık olarak ceza kesilecektir. b) İşyeri mahallerinde çalıştırdığı işçilerin uğrayacağı iş kazası (ölüm, yaralanma) meslek hastalığı ve benzeri olaylar nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici aittir. c) 4857 sayılı İş Kanunu ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelik ve tüzükler gereğince işyerine ait mükellefiyetler işçi ve işverene ait olup işveren tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yasal yükümlülükler, gerekli önlemler, işlemler, masraflar, işveren ve işçi arasındaki ilişkiden doğacak tüm neticelerden doğabilecek sosyal ve mali hak ve sorumluluklar yüklenici firmaya ait olacaktır. d) Ajansın onayı olmayan kişiler hiç bir şartta işe başlatılmayacaktır.

7 e) Yüklenici kendi personelinin Ajans ve Ajans dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından, meydana getirilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. f) Görev alanı olan Ajans sorunluluk alanları sınırları dahilinde, Güvenlik personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret, vs. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. g) Ek maddeler ihalenin bütününü teşkil ettiğinden, yüklenici firma bu maddelere de kesinlikle riayet edecektir.