ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI"

Transkript

1

2 ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) Söğütlü Çeşme Caddesi Bulvar Çarsisi Kat 5 No: 138 Kad köy 2

3 SPSS Kaliteofisi Yayınları No: 10 Eylül 2005 Kaynak göstermek şartı ile alıntı yapılabilir. İzin alınmaksızın çoğaltılabilir. Öneri ve bilgi talebi için * Bu e kitap kaliteofisi ne gönderilen dokümanlar kullanılarak derlenmiştir. 3

4 İÇİNDEKİLER SPSS Kurulumu... 6 İlk Ekran... 7 Data Editor Penceresi...8 Değişken Tan mlama ve Veri Girme...9 Basit İstatistikler Bulma (Mean) Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) Korelasyon (Correlation)...28 Güvenilirlik Analizi...36 Faktör Analizi...40 Mann Whitney U Testi...42 Friedman İki Yönlü Varyans Analizi

5 SPSS Kurulumu Kurulum İçin Gereken Donan m SPSS için en az 8 Mb RAM'a ihtiyac n z var. Daha az RAM'a sahipseniz SPSS çal şmayacakt r. İslemci olarak Pentium 100Mhz ve üstü islemcileri tavsiye ediyorum. SPSS'i Başlatma Windows'da Start butonu ile aç lan menuden Program Files' seçin; yeni aç lan menuden de SPSS 8.0 seçeneğini seçin; son aç lan menuden de SPSS 8.0 For Windows'u t klay n.spss aç lacakt r. 6

6 İlk Ekran Karş n zda ilk göreceğiniz ekran, yan tarafta gördüğünüz pencere olacakt r. SPSS for Windows başl ğ ile aç lan küçük pencere, sizin ne yapmak istediğinizi seçmenizi bekliyor. İlk kez girdiğiniz için Type in data seçeneğini seçin.yeni bir data dosyas oluşturman z sağlayacakt r. 7

7 Data Editor Penceresi Bu pencere SPSS'in Data Editor'üdür. Datalarinizin yerlesecegi alan burasidir.sütun ve Satirlardan olusur. Her sütun bir değişkeni (variable) temsil eder.ilk aç l şta hiçbir variable tanimli olmadigi icin sütunlarin basliklari var diye adlandirilis olarak gelir.yeni variable tanimlamak icin istediginiz sütunun basliginin uzerine gelip sag tiklayin. Açilacak kucuk menuden Define Variable (Degisken Tanimla) secenegini secin, menuden Ok (Tamam) tusuna basin.(bu islemin ayrinitsini daha sonra gorecegiz).ancak SPSS arada bos sütun kalacak sekilde variabla tanimlamaniza izin vermez. Mesela,siz arada 2 sütun birakip 3. sütunda bir degisken tanimlarsaniz, SPSS aradaki sütunlari da birer degisken olarak tanimlar. Her bir satir da bir kisiye ait degerleri tutar. Kisilerin deger ya da puanlari, yazildiklari kutucuk hangi variable'a denk geliyorsa o biçimde (formatta) görünür. 8

8 Değişken Tanımlama ve Veri Girme İstatistikte Değişken Nedir? Değişken Tanımlama Veri Girme Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken Elde Etme 9

9 İstatistikte Değişken Nedir Gözlem ya da ölçüm yapt ğ n z gruptaki farkl bireyler için farkl değerler alabilen özelliklerdir. Bir bireyin cinsiyeti, yaş, not ortalamas, test notu, birer değişkendir. Bu özellikler diğer bireyler içinde geçerlidir ancak farkl değerler içerebilir. İstatistikte 2 tip değişken vard r: 1.Bağ ms z Değişken (Independent Variable): Sizin control edebileceğiniz, genelde gruplama yapmak için kulland ğ n z değişkendir.yaş, cinsiyet, testtin zorluk derecesi, vs... 2.Bağ ml Değişken (Dependent Variable): Bağ ms z değişkenin değerini değiştirerek elde edebileceğiniz değişkenlerdir.yaş değiştikçe müzik dinleme oran değişiyor mu? diye sorduğunuz soruda, müzik dinleme oran bağ ml değişkendir.yaş ise bağ ms z. SPSS'de değişken tan mlama aşamas nda bağ ms z ya da bağ ml diye bir fark yoktur. Burada değikeninizin ne tür bir veriyi bar nd racağ (tipi) önemlidir. (Say sal değer, yaz, tarih bilgisi, vs...) Değişkenlerin tipini, onlar tan mlarken belirlemeniz gerekecek. Bunun nas l yap lacağ n bir sonraki sayfada göreceksiniz. 10

10 Değişken Tan mlama Data Editor'ündeyken var isimli ilk sütunun başl ğ na sağ t klarsan z, ya da Data menüsünden ilk seçeneği seçerseniz, Define Vairable (Değişken Tan mlama) ad yla bir pencere aç lacakt r: Variable Name: Bu kutucuğa en fazla 8 karakter olacak şekilde değişkeninizin ismini girebilirsiniz. Type...: Değişkeninizin tipini belirlemenizi sağlar. Labels...: Değişkeninizin değerlerine etiket (label) vermenizi sağlar. Missing Values...: Değişken için geçersiz say lacak, yani hesaplamalarda göz önüne al nmayacak değerleri belirlemenizi sağlar. Column Format...: Değişkeninizin bulunduğu sütunun kaç karakter genişliğinde olacağ na, içindeki verilerin sağa, sola ya da ortaya yaz lmas na karar veririsiniz. Orjinal hali 8 karakter ve sağ taraft r. Measurement: Verinizin hangi düzeyde olduğunu seçersiniz. 11

11 Type... (Değişken Tipi) Değişkenin tipini belirlemek için, listeden uygun olan seçeneği seçin.her bir tip için, birkaç özellik belirleyebilmeniz için seçenekler görünecektir. Son halini ayarlad ktan sonra Continue (Devam) butonuna bas n.değişken tipiniz belirlenmiş olacak. 12

12 Label... (Değer Etiketleri) Değişkeniniz için gireceğiniz değerler yerine, onlar temsil eden etiketler kullanabilirsiniz. Mesela Cinsiyet isminde bir değişkeniniz varsa, bu değişkeni kullanarak işlemler yapacağ n z için tipini string (yaz ) seçemezsiniz.onun yerine number (numara) tipini kullan rs n z. 1 say s erkekleri, 2 say s da kad nlar için kullan ls n. Bu iki değer SPSS için hiçbir zorluk ç karmaz.ancak bir süre sonra erkekler mi 1 yoksa kad nlar m 1 diye düşünebilirsiniz.bunu engellemek için, bu değerlere birer etiket(label) vererek temsil edersiniz.yanda bunu nas l yapacağ n z 3 aşamada gösteriliyor. İlk önce değeri,ki burada 3, sonra onu temsil edecek etiketi, zengin, girip Add tuşuna bas n. İstediğiniz tüm değerlere etiket verdikten sonra, Continue tuşuna bas n. Etiketleriniz haz r. Yapt ğ n z bir etiketi silmek için, Listeden seçip Remove(kald r) tuşuna bas n. Değiştirmek için de Change(Değiştir). 13

13 Missing Values... (Geçersiz Değerler) Bazi bireyler için herhangi bir değişkene ait değer olmayabilir. Hesaplanamam ş olabilir. Bu durumda değer kutucuğu yada hücresi boş kalacakt r. Bu boş değerler, SPSS için Missing Values (Geçersiz Değer) olarak adland r l r. Ancak, araşt rmac olarak siz, verilerinizin tümünü geçerli değer olarak kabul etmek istemeyebilirsiniz. Bu durumda hangi değerlerin geçersin olacağ n bu menüden belirleyebilirsiniz. No Missins Values: Hiçbir geçersiz değer tan m yapmamak için seçin. Discrete Missing Values: Özellikle belirttiğiniz değerler geçersiz olacakt r. En fazla 3 değer belirleyebilirsiniz. Range of Missing Values: Belirlediğiniz aral ktaki değerler geçersiz say l r. Range plus one discrete missing value: Belirlediğiniz aral ktaki ve ayr ca belirteceğiniz bir değer geçersiz olacakt r. 14

14 Measurement Değişkeninizde kullanacağ n z değerler sadece rakamdan oluşuyorsa (mesela yaş, gelir, notland rmalar,vs..) Scale; hem rakam hem de metin içeriyorsa (kardeş say s : "1","2","3", "4 ve üzeri" vs..) Ordinal; sadece metin içerecekse (S n flar: A, B, C, D, vs...) Nominal seçeneklerini kullan n. Bu özellikler, değişkeniniz ile yapabileceğiniz işlemlerin s n r n belirler. Mesela Ordinal ve Nominal düzeyinde değişkenlerin ortalamas bulunamaz, ya da aritmetik işlemlerde kullan lamaz. Onlar sadece gruplama yapmak için ve grafiklerde verileri temsil etmek için kullan labilirler. Scale düzeyindeki değişkenler ise her türlü hesaplamay kabul eder. SPSS, siz belirlemediğiniz sürece girdiğiniz rakamlardan oluşan değişkenleri Scale yapacakt r. Değişkenin düzeyini seçtikten sonra uygun olan tipi de (Type) belirlemeniz gerekir. Eğer Nominal değişken tan mlay p, tipini numara olarak b rakm şsan z, o değişkene yaz yazamazs n z.string yapman z gerekir.! 15

15 Veri Girme Değişkeninizi Tan mlad ktan sonra, veri girebilirsiniz. Tek yapman z gereken girmek istediğiniz hücreyi seçmek ve klavyeden değeri girip Enter tuşuna basmak. Yazd ğ n z değer hücreye yerleşecektir. Eğer girdiğiniz değer değişkeninizin tipine uymuyorsa, mesela numara tan ml bir değişkene metin girerseniz, değer hücreye yaz lmayacakt r. 16

16 Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken Oluşturma Elinizdeki verileri kullanarak yeni veri ve değişken yaratabilirsiniz. Örneğin, elinizde öğrenciler için 3 ayr not varsa, bunlar n toplam n 4. bir değişken olarak oluşturabilirsiniz. Bunun gibi diğer değişkenleri kullanarak yaratacağ n z yeni değişkenleri Transform/Computer seçeneğinin alt nda bulabilirsiniz. Yandaki şekil, bu Compute penceresine ait. Target Variable kutusuna oluşacak yeni değişkenin ad n girin. Numeric Expression kutusuna ise, yeni değişkenin değerlerinin hesaplanmas için formule benzer bir ifade girin. Örneğin bu pencerede, varolan 6 quizin toplam hesaplanarak total ad yla bir değişken oluşturulacak. q1, q2... diye adland r lan quiz değişkenlerini, ister klavyeden ad n yazarak, isterseniz de listeden çift t klayarak bu ifadenin içine dahil edebilirsiniz. İfadeniz son halini al nca, Ok tuşuna bas n. Yeni değişkeniniz içerisindeki hesaplanm ş değerlerle boş olan ilk sütuna yerleşecektir. 17

17 Yeni Değişkenin görünümü. 18

18 Basit İstatistikler Bulma (Mean) Girdiğiniz veriler hakk nda basit istatistikler bulmak için Summarize / Descriptives seçeneğini seçin. Basit istatistikler dediğimiz, ortalama (mean), ortanca (median), tepe değeri (mode), veri aral ğ (range), standart sapma (standard deviation),varyans (varience),ortalaman n standart hatas (standard error of the mean),çarp kl k(skewness), bas kl k (kurtosis)'d r. Bu değerler ile verilerinizin genel dağ l m hakk nda bilgi edinirsiniz. 19

19 Descriptives... Bu menüde istatistiklerinini bulmak istediğiniz verileri(değişkenleri) seçmeniz gerekiyor. Sol taraftaki değişkenler listesinden seçtiğiniz değişkenleri, ortadaki ok tuşuna basarak sağ taraftaki Variables listesine geçirin.options seçeneği ile hangi istatistikleri istediğinizi seçin. Ayn şekilde birden fazla değişkeni sağ taraftaki listeye ekleyerek hesaplamalar hepsi için ayn anda yapabilirsiniz. Tüm değişkenleri seçtikten sonra Ok tuşuna bast ğ n zda istatistikler bulunup Output penceresinde (ayr bir pencere) görüntülenecektir. 20

20 Descriptives.../ Options İstediğiniz seçenekleri kutucuklar işaretleyerek belirleyin.son olarak Continue tuşuna bas n. Descriptives menüsüne geri döneceksiniz 21

21 Output View (Ç kt sayfas ) SPSS'de tüm hesaplamalar n sonucu yanda gördüğünüz gibi bir ç kt sayfas na (Output View) gelir. Bu sayfa sizin verilerinizin bulunduğu sayfadan ayr d r. Verilerinizi kaydettiğiniz gibi bu ç kt lar da dosya halinde kaydedebilirsiniz. İki bölümü vard r. İlki ç kt n z n başl klar n gösteren soldaki bölümdür. Burada istediğiniz başl ğa t klayarak oraya ulaşabilirsiniz. Windows Gezgini (Windows Explorer) ile benzer bir yap s var. İkinci bölüm ise sağ tarafta as l ç kt n n olduğu aland r. Ç kt dosyas n oluşturur ve Print edileceği zaman sadece buradaki bildiler yaz l r. 22

22 Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) Elimizdeki verileri gruplamak ve bu gruplar n frekanslar n bulmak için Statistics/Summarize/Frequencies... seçeneğini kullan r z. Frequencies menüsü Frequencies menüsü alt nda, gruplama yaparken istediğiniz biçimde ve say da gruplar oluşturman z sağlayan seçenekler vard r. Ayr ca verilerinizin grafik ve histogramlar n (bir çeşit grafik) oluşturabilirsiniz. Grafikleri oluştururken de birçok seçeneği kullanabilirsiniz. 23

23 Frequencies (Frekans) Bu menüde, sol tarafta elinizdeki değişkenlerin listesi yer almaktad r. Şu anda sadece 1 tane değişken olduğu için (süre) ve bu değişken de şu anda seçilip sağ tarafa al nd ğ için bu liste boş görünüyor. Frekans n bulacağ n z değişkeni bu listeden seçtikten sonra (1), ortadaki ok tuşu ile sağa geçirin(2). İstediğiniz say da değişkeni sağ tarafa geçirerek ayn anda frekanslar n bulabilirsiniz. "OK" tuşuna basmadan önde, aşağ da bulunan Statistics, Charts, ve Format butonlar ile gerekli ayarlamalar yapabilirsiniz. "OK" tuşuna bas nca frekans dağ l mlar Ç kt Ekran nda görünecektir. 24

24 Frequencies/Statistics Bu başl k alt nda frekans dağ l m na ek olarak verilerinizin istatistiklerini de elde edebilirsiniz. Bu menüden seçeceğiniz seçenekler, ç kt sayfas nda Statistics başl ğ ile bir tablo halinde size sunulacakt r. 25

25 Frequencies / Charts 26

26 Frequencies / Format 27

27 Korelasyon (Correlation) Elinizdeki iki değişken aras nda bir ilişki olup olmad ğ n görmek için (korelasyon) Statistics/Correlate/Bivariate seçenegini kullan n. Dikkat etmeniz gereken nokta, değişkenlerinizin her ikisinin say sal (numaric) olmas d r. Korelasyon, değişkenlerinizin birindeki bir değişiklik, ayn oranda diğerinde de beklenebilir mi sorusuna verilen cevapt r. Burada kilo ve boy değişkenlerine bak l yor. Kilosu yuksek olan birinin boyu da uzun olabilir mi diye korelasyona bak yoruz. Korelasyon katsay s (r) 0 ile 1 aras nda bir değer al r. 0 hiç ilişki olmad ğ n, 1 ise tam bir ilişki olabileceğini bildirir. Katsay + yada olabilir. Örneğin olursa iki değişken aras nda pozitif bir ilişki var demektir. Biri art nca diğeri de artacakt r diye beklenir olursa, biri art nca diğeri azalacakt r ve negatif ilişki vard r denir. Ancak korelasyon bir neden sonuç ilişkisi değildir. 28

28 Correlation/Bivariate Bu pencerede değişkenlerinizi seçmeniz gerekiyor. Pencerenin sol taraf nda varolan değişkenleri göreceksiniz. Bunlardan korelasyonuna bakmak istediklerinizi seçip sol tarafa geçirin. En az iki ya da daha fazla olabilir. Eğer 4 değişken seçerseniz, bu değişkenlerin kendi aralar nda 2'li korelasyonlar n elde edersiniz. Otomatik olarak Pearson katsay s seçilidir. Bu değer normal ölçümler için geçerlidir. Spearman katsay s ise, değişkenleriniz s ralanm ş değerler ise kullan l r. Mesela birinci değişken 10 kişinin s n f içindeki s ralamalar n (1'inci, 2'nci,..); ikinci değişken ise bu kişilerin yine y l sonundaki s ralarmalar n veriyorsa, bu s ralamalar aras ndaki korelasyonu bulmak için Spearman katsay s n seçin. Eğer hipotez test etmiyorsan z, Test of significance'i Two tailed b rak n. Ediyorsan z siz karar verin. Options seçenegi ile ek özelliklere ulaşabilirsiniz. 29

29 Correlation/Bivariate/Options Secenegi Bu bölümde korelasyon katsay s n n yan s ra ortalama ve standart sapmay da (means and standard deviations) hesaplatabilmeniz için seçenekler vard r. Bu seçenekleri seçerseniz, ç kt ekran n zda ikinci bir tablo olarak ortalama ve standart sapma da yer al r 30

30 Korelasyon Ç kt Ekran Bu tablolardan ilki, Descriptives, Options bölümünde seçtüğünüz ortalama ve standart sapmay veren tablodur. İkinci ve as l tablo ise değişkenlerin ilişkilerini vermektedir. Pearson Correlation sat r nda yer alan say lar koreasyon katsay s n vermektedir. Dikkat ettiyseniz, tablonun KILO ad nda hem bir sat r ve hem de bir sütunu bulunmaktad r. Bu iki sütunun kesişimde olan hücreleri dikkate almay n z. Önemli olan farkl iki değişkenin kesiştiği hücrelerdir. KILO ve BOY değişkenlerinin kesiştiği hücrede kaysay 0,828 olarak verilmiştir. Bu değer pozitif ve yüksek bir korelasyonun varolduğunu belirtir.ayn zamanda Sig.(2 tailed) sat rlar nda da 0,000 olarak verilen değerler, bulduğumuz korelasyon katsay s n n 0,01 maindarl k düzeyinde geçerli bir korelasyon katsay s olduğunu berlirtir. Zaten geçerli olan katsay lar n yan nda, SPSS taraf ndan bas lan iki y ld z (**) işareti vard r. 31

31 Nokta Dağ l m Bir önceki bölümde bahsettiğimiz korelasyon katsay s, ayn zamanda iki değişken aras ndaki noktasal dağ l m grafiğinin de şeklini belirler. Eğer iki değişken aras nda tam bir ilişki varsa, (r) korelasyon katsay s n +1'e yak n bir değerde bulursunuz. Bu durumda bu iki değişkenin ilişkisi sağdaki ilk grafik (A) ile anlat labilir. KILO att kça, BOY da art yor. Eğer r, 1'e yak n bir değer al rsa, bu ikinci grafik (B) ile örtüşür. Her iki durumda da ilişki kuvvetlidir. Ancak üçüncü grafik (C) gibi bir dağ l m elde ederseniz, (r) katsay 0'a yak n demektir ve bir ilişkiden söz edilemez. Bu grafikler ile iki değişken aras ndaki katsay n n neyi anlatt ğ daha rahat anlaş l r. SPSS'de bu grafiği Graphs/Scatter... seçeneği ile elde edebilirsiniz. 32

32 Graph/Scatter Bu seçeneği seçtikten sonra karş m za sağ tarafta görünen küçük Scatterplot penceresi gelecektir. Bu ğencereden Simple seçeneğini seçin ve Define t klayarak devam edin. 33

33 Graph/Scatter/Simple Scatterplot Karş n za gelecek bu menüde, değişkenlerinizi seçeceksiniz. Sol taraftan iki değişkeninizi Y Axis ve X Axis diye adland r lan kutulara yerşeltirin. Bunu ortadaki küçük butonlarla yapabilirsiniz. Hangi değişkeni Y Axis ya da X Axis kutusuna koyduğunuz fark etmez. Y Axis kutusuna KILO değişkenini koyarsan z, grafikteki Y ekseninde KILO değişkeni temsil edilmiş olur. Title ve Options seçeneklerini kulanarak baz ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunlar yapmasan z da olur. OK butonuna bas nca grafiğiniz Output penceresinde oluşacakt r. 34

34 Graph/Scatter/Simple Scatterplot/Grafik; Ç kt olarak elde ettiğimiz grafik yandaki gibi olacakt r. Bu grafikte k rm z noktalar n X ve Y ekseni üzerinde dek geldiği yer, o kişinin kilosunu ya da boyunu göstermektedir. Gördüğünüz gibi noktalar n yerleşimi kilo artt kça boy da artacak şekildedir. Doğrusal bir çizgi halinde olmasa da, böyle bir doğrusal çizgiye yaklaşm ş olmalar, aralar nda pozitif ve yüksek bir iilşki olacağ n gösteriyor. Hakikaten de, korelasyon katsay s n (r) hesaplad ğ m z zaman, 0,862 olarak hesapl yoruz. Bu iki sonuç, kilodaki bir art ş n, boyda da bekleneceğini ve bu iki değişkenin birbiriyle ilişkili olduğunu belirtiyor. 35

35 Güvenilirlik Analizi Verileri, SPSS Veri Editörüne, sütunlara her bir değişkeni, sat rlar ise her bir cevaplay c y temsil edecek şekilde girin. 36

36 Statistics menüsü alt ndaki, Scale ve Reliability Analysis alt menülerini t klay n. 37

37 Reliability Analysis tablosundaki oku kullanarak, ilk faktöre ait değişkenleri Items kutucuğuna at n. Daha sonra, Model kutucuğunun yan ndaki oku kullanarak, analiz modelini seçin ve Statistics... düğmesini t klay n. 38

38 Karş n za ç kacak Reliability Analysis: Statistics tablosundan ihtiyaç duyacağ n z, istatistikleri işaretleyin (Descriptives for Item, Scale, Scale if Item Deleted istatistikleri bu basamak için yeterlidir). Müteakiben Continue ve bir sonraki tablodaki OK düğmelerini t klay n. 39

39 Faktör Analizi Güvenirlik analizinden sonra yap lmas gereken iş, anketin faktör yap s n n kantitatif olarak doğrulanmas d r. İlk ad m olarak Statistcs menüsü alt ndaki, Data Reduction, Factor alt menülerini t klay n. 40

40 Karş n za ç kacak Faktör Analizi tablosundaki değişkenleri, ok yard m yla Variables kutucuğuna at n. Daha sonra ayn tablodaki Ratation düğmesini t klay n. Faktör Analysis: Ratation tablosundan kullanacağ n z yönlendirme yöntemini seçin. Continue ve OK düğmelerini s ras yla t klay n. 41

41 Mann Whitney U Testi SPSS de Mann Whitney U testini uygulamak için A ve B seti s ras yla alt alta ab sütununa, bu değerlerin grup kodlar grup sütununa girilir. Statistics > Nonparametric Tests > 2 Independent Samples... seçeneği t klan r. Aşağ daki ekran görüntüye gelir. Bu ekranda Test Variable List alan na derece değişkeni, Grouping Variable alan na s n f değişkeni taş n r. Test Type seçeneğinden Mann Whitney U seçeneği seçilir. Define Groups seçeneğinden örnek kodlar n n minimum ve maksimum değerleri tan mlan r. Continue ve OK t klan r. 42

42 Friedman İki Yönlü Varyans Analizi SPPS de Friedman testi uygulamak için veriler s ras yla sütunlara girilir. Statistics > Nonparametric Tests > K Related Samples... seçeneği t klan r. Aşağ daki ekran görüntülenir. Bu ekranda Test Variables alan na değişkenler taş n r ve Test Type seçeneklerinden Friedman işaretlenir, OK t klan r. 43

43 ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) Söğütlü Çeşme Caddesi Bulvar Çarsisi Kat 5 No: 138 Kad köy 44