ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI"

Transkript

1

2 ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) Söğütlü Çeşme Caddesi Bulvar Çarsisi Kat 5 No: 138 Kad köy 2

3 SPSS Kaliteofisi Yayınları No: 10 Eylül 2005 Kaynak göstermek şartı ile alıntı yapılabilir. İzin alınmaksızın çoğaltılabilir. Öneri ve bilgi talebi için * Bu e kitap kaliteofisi ne gönderilen dokümanlar kullanılarak derlenmiştir. 3

4 İÇİNDEKİLER SPSS Kurulumu... 6 İlk Ekran... 7 Data Editor Penceresi...8 Değişken Tan mlama ve Veri Girme...9 Basit İstatistikler Bulma (Mean) Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) Korelasyon (Correlation)...28 Güvenilirlik Analizi...36 Faktör Analizi...40 Mann Whitney U Testi...42 Friedman İki Yönlü Varyans Analizi

5 SPSS Kurulumu Kurulum İçin Gereken Donan m SPSS için en az 8 Mb RAM'a ihtiyac n z var. Daha az RAM'a sahipseniz SPSS çal şmayacakt r. İslemci olarak Pentium 100Mhz ve üstü islemcileri tavsiye ediyorum. SPSS'i Başlatma Windows'da Start butonu ile aç lan menuden Program Files' seçin; yeni aç lan menuden de SPSS 8.0 seçeneğini seçin; son aç lan menuden de SPSS 8.0 For Windows'u t klay n.spss aç lacakt r. 6

6 İlk Ekran Karş n zda ilk göreceğiniz ekran, yan tarafta gördüğünüz pencere olacakt r. SPSS for Windows başl ğ ile aç lan küçük pencere, sizin ne yapmak istediğinizi seçmenizi bekliyor. İlk kez girdiğiniz için Type in data seçeneğini seçin.yeni bir data dosyas oluşturman z sağlayacakt r. 7

7 Data Editor Penceresi Bu pencere SPSS'in Data Editor'üdür. Datalarinizin yerlesecegi alan burasidir.sütun ve Satirlardan olusur. Her sütun bir değişkeni (variable) temsil eder.ilk aç l şta hiçbir variable tanimli olmadigi icin sütunlarin basliklari var diye adlandirilis olarak gelir.yeni variable tanimlamak icin istediginiz sütunun basliginin uzerine gelip sag tiklayin. Açilacak kucuk menuden Define Variable (Degisken Tanimla) secenegini secin, menuden Ok (Tamam) tusuna basin.(bu islemin ayrinitsini daha sonra gorecegiz).ancak SPSS arada bos sütun kalacak sekilde variabla tanimlamaniza izin vermez. Mesela,siz arada 2 sütun birakip 3. sütunda bir degisken tanimlarsaniz, SPSS aradaki sütunlari da birer degisken olarak tanimlar. Her bir satir da bir kisiye ait degerleri tutar. Kisilerin deger ya da puanlari, yazildiklari kutucuk hangi variable'a denk geliyorsa o biçimde (formatta) görünür. 8

8 Değişken Tanımlama ve Veri Girme İstatistikte Değişken Nedir? Değişken Tanımlama Veri Girme Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken Elde Etme 9

9 İstatistikte Değişken Nedir Gözlem ya da ölçüm yapt ğ n z gruptaki farkl bireyler için farkl değerler alabilen özelliklerdir. Bir bireyin cinsiyeti, yaş, not ortalamas, test notu, birer değişkendir. Bu özellikler diğer bireyler içinde geçerlidir ancak farkl değerler içerebilir. İstatistikte 2 tip değişken vard r: 1.Bağ ms z Değişken (Independent Variable): Sizin control edebileceğiniz, genelde gruplama yapmak için kulland ğ n z değişkendir.yaş, cinsiyet, testtin zorluk derecesi, vs... 2.Bağ ml Değişken (Dependent Variable): Bağ ms z değişkenin değerini değiştirerek elde edebileceğiniz değişkenlerdir.yaş değiştikçe müzik dinleme oran değişiyor mu? diye sorduğunuz soruda, müzik dinleme oran bağ ml değişkendir.yaş ise bağ ms z. SPSS'de değişken tan mlama aşamas nda bağ ms z ya da bağ ml diye bir fark yoktur. Burada değikeninizin ne tür bir veriyi bar nd racağ (tipi) önemlidir. (Say sal değer, yaz, tarih bilgisi, vs...) Değişkenlerin tipini, onlar tan mlarken belirlemeniz gerekecek. Bunun nas l yap lacağ n bir sonraki sayfada göreceksiniz. 10

10 Değişken Tan mlama Data Editor'ündeyken var isimli ilk sütunun başl ğ na sağ t klarsan z, ya da Data menüsünden ilk seçeneği seçerseniz, Define Vairable (Değişken Tan mlama) ad yla bir pencere aç lacakt r: Variable Name: Bu kutucuğa en fazla 8 karakter olacak şekilde değişkeninizin ismini girebilirsiniz. Type...: Değişkeninizin tipini belirlemenizi sağlar. Labels...: Değişkeninizin değerlerine etiket (label) vermenizi sağlar. Missing Values...: Değişken için geçersiz say lacak, yani hesaplamalarda göz önüne al nmayacak değerleri belirlemenizi sağlar. Column Format...: Değişkeninizin bulunduğu sütunun kaç karakter genişliğinde olacağ na, içindeki verilerin sağa, sola ya da ortaya yaz lmas na karar veririsiniz. Orjinal hali 8 karakter ve sağ taraft r. Measurement: Verinizin hangi düzeyde olduğunu seçersiniz. 11

11 Type... (Değişken Tipi) Değişkenin tipini belirlemek için, listeden uygun olan seçeneği seçin.her bir tip için, birkaç özellik belirleyebilmeniz için seçenekler görünecektir. Son halini ayarlad ktan sonra Continue (Devam) butonuna bas n.değişken tipiniz belirlenmiş olacak. 12

12 Label... (Değer Etiketleri) Değişkeniniz için gireceğiniz değerler yerine, onlar temsil eden etiketler kullanabilirsiniz. Mesela Cinsiyet isminde bir değişkeniniz varsa, bu değişkeni kullanarak işlemler yapacağ n z için tipini string (yaz ) seçemezsiniz.onun yerine number (numara) tipini kullan rs n z. 1 say s erkekleri, 2 say s da kad nlar için kullan ls n. Bu iki değer SPSS için hiçbir zorluk ç karmaz.ancak bir süre sonra erkekler mi 1 yoksa kad nlar m 1 diye düşünebilirsiniz.bunu engellemek için, bu değerlere birer etiket(label) vererek temsil edersiniz.yanda bunu nas l yapacağ n z 3 aşamada gösteriliyor. İlk önce değeri,ki burada 3, sonra onu temsil edecek etiketi, zengin, girip Add tuşuna bas n. İstediğiniz tüm değerlere etiket verdikten sonra, Continue tuşuna bas n. Etiketleriniz haz r. Yapt ğ n z bir etiketi silmek için, Listeden seçip Remove(kald r) tuşuna bas n. Değiştirmek için de Change(Değiştir). 13

13 Missing Values... (Geçersiz Değerler) Bazi bireyler için herhangi bir değişkene ait değer olmayabilir. Hesaplanamam ş olabilir. Bu durumda değer kutucuğu yada hücresi boş kalacakt r. Bu boş değerler, SPSS için Missing Values (Geçersiz Değer) olarak adland r l r. Ancak, araşt rmac olarak siz, verilerinizin tümünü geçerli değer olarak kabul etmek istemeyebilirsiniz. Bu durumda hangi değerlerin geçersin olacağ n bu menüden belirleyebilirsiniz. No Missins Values: Hiçbir geçersiz değer tan m yapmamak için seçin. Discrete Missing Values: Özellikle belirttiğiniz değerler geçersiz olacakt r. En fazla 3 değer belirleyebilirsiniz. Range of Missing Values: Belirlediğiniz aral ktaki değerler geçersiz say l r. Range plus one discrete missing value: Belirlediğiniz aral ktaki ve ayr ca belirteceğiniz bir değer geçersiz olacakt r. 14

14 Measurement Değişkeninizde kullanacağ n z değerler sadece rakamdan oluşuyorsa (mesela yaş, gelir, notland rmalar,vs..) Scale; hem rakam hem de metin içeriyorsa (kardeş say s : "1","2","3", "4 ve üzeri" vs..) Ordinal; sadece metin içerecekse (S n flar: A, B, C, D, vs...) Nominal seçeneklerini kullan n. Bu özellikler, değişkeniniz ile yapabileceğiniz işlemlerin s n r n belirler. Mesela Ordinal ve Nominal düzeyinde değişkenlerin ortalamas bulunamaz, ya da aritmetik işlemlerde kullan lamaz. Onlar sadece gruplama yapmak için ve grafiklerde verileri temsil etmek için kullan labilirler. Scale düzeyindeki değişkenler ise her türlü hesaplamay kabul eder. SPSS, siz belirlemediğiniz sürece girdiğiniz rakamlardan oluşan değişkenleri Scale yapacakt r. Değişkenin düzeyini seçtikten sonra uygun olan tipi de (Type) belirlemeniz gerekir. Eğer Nominal değişken tan mlay p, tipini numara olarak b rakm şsan z, o değişkene yaz yazamazs n z.string yapman z gerekir.! 15

15 Veri Girme Değişkeninizi Tan mlad ktan sonra, veri girebilirsiniz. Tek yapman z gereken girmek istediğiniz hücreyi seçmek ve klavyeden değeri girip Enter tuşuna basmak. Yazd ğ n z değer hücreye yerleşecektir. Eğer girdiğiniz değer değişkeninizin tipine uymuyorsa, mesela numara tan ml bir değişkene metin girerseniz, değer hücreye yaz lmayacakt r. 16

16 Değişkenleri Kullanarak Yeni Değişken Oluşturma Elinizdeki verileri kullanarak yeni veri ve değişken yaratabilirsiniz. Örneğin, elinizde öğrenciler için 3 ayr not varsa, bunlar n toplam n 4. bir değişken olarak oluşturabilirsiniz. Bunun gibi diğer değişkenleri kullanarak yaratacağ n z yeni değişkenleri Transform/Computer seçeneğinin alt nda bulabilirsiniz. Yandaki şekil, bu Compute penceresine ait. Target Variable kutusuna oluşacak yeni değişkenin ad n girin. Numeric Expression kutusuna ise, yeni değişkenin değerlerinin hesaplanmas için formule benzer bir ifade girin. Örneğin bu pencerede, varolan 6 quizin toplam hesaplanarak total ad yla bir değişken oluşturulacak. q1, q2... diye adland r lan quiz değişkenlerini, ister klavyeden ad n yazarak, isterseniz de listeden çift t klayarak bu ifadenin içine dahil edebilirsiniz. İfadeniz son halini al nca, Ok tuşuna bas n. Yeni değişkeniniz içerisindeki hesaplanm ş değerlerle boş olan ilk sütuna yerleşecektir. 17

17 Yeni Değişkenin görünümü. 18

18 Basit İstatistikler Bulma (Mean) Girdiğiniz veriler hakk nda basit istatistikler bulmak için Summarize / Descriptives seçeneğini seçin. Basit istatistikler dediğimiz, ortalama (mean), ortanca (median), tepe değeri (mode), veri aral ğ (range), standart sapma (standard deviation),varyans (varience),ortalaman n standart hatas (standard error of the mean),çarp kl k(skewness), bas kl k (kurtosis)'d r. Bu değerler ile verilerinizin genel dağ l m hakk nda bilgi edinirsiniz. 19

19 Descriptives... Bu menüde istatistiklerinini bulmak istediğiniz verileri(değişkenleri) seçmeniz gerekiyor. Sol taraftaki değişkenler listesinden seçtiğiniz değişkenleri, ortadaki ok tuşuna basarak sağ taraftaki Variables listesine geçirin.options seçeneği ile hangi istatistikleri istediğinizi seçin. Ayn şekilde birden fazla değişkeni sağ taraftaki listeye ekleyerek hesaplamalar hepsi için ayn anda yapabilirsiniz. Tüm değişkenleri seçtikten sonra Ok tuşuna bast ğ n zda istatistikler bulunup Output penceresinde (ayr bir pencere) görüntülenecektir. 20

20 Descriptives.../ Options İstediğiniz seçenekleri kutucuklar işaretleyerek belirleyin.son olarak Continue tuşuna bas n. Descriptives menüsüne geri döneceksiniz 21

21 Output View (Ç kt sayfas ) SPSS'de tüm hesaplamalar n sonucu yanda gördüğünüz gibi bir ç kt sayfas na (Output View) gelir. Bu sayfa sizin verilerinizin bulunduğu sayfadan ayr d r. Verilerinizi kaydettiğiniz gibi bu ç kt lar da dosya halinde kaydedebilirsiniz. İki bölümü vard r. İlki ç kt n z n başl klar n gösteren soldaki bölümdür. Burada istediğiniz başl ğa t klayarak oraya ulaşabilirsiniz. Windows Gezgini (Windows Explorer) ile benzer bir yap s var. İkinci bölüm ise sağ tarafta as l ç kt n n olduğu aland r. Ç kt dosyas n oluşturur ve Print edileceği zaman sadece buradaki bildiler yaz l r. 22

22 Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) Elimizdeki verileri gruplamak ve bu gruplar n frekanslar n bulmak için Statistics/Summarize/Frequencies... seçeneğini kullan r z. Frequencies menüsü Frequencies menüsü alt nda, gruplama yaparken istediğiniz biçimde ve say da gruplar oluşturman z sağlayan seçenekler vard r. Ayr ca verilerinizin grafik ve histogramlar n (bir çeşit grafik) oluşturabilirsiniz. Grafikleri oluştururken de birçok seçeneği kullanabilirsiniz. 23

23 Frequencies (Frekans) Bu menüde, sol tarafta elinizdeki değişkenlerin listesi yer almaktad r. Şu anda sadece 1 tane değişken olduğu için (süre) ve bu değişken de şu anda seçilip sağ tarafa al nd ğ için bu liste boş görünüyor. Frekans n bulacağ n z değişkeni bu listeden seçtikten sonra (1), ortadaki ok tuşu ile sağa geçirin(2). İstediğiniz say da değişkeni sağ tarafa geçirerek ayn anda frekanslar n bulabilirsiniz. "OK" tuşuna basmadan önde, aşağ da bulunan Statistics, Charts, ve Format butonlar ile gerekli ayarlamalar yapabilirsiniz. "OK" tuşuna bas nca frekans dağ l mlar Ç kt Ekran nda görünecektir. 24

24 Frequencies/Statistics Bu başl k alt nda frekans dağ l m na ek olarak verilerinizin istatistiklerini de elde edebilirsiniz. Bu menüden seçeceğiniz seçenekler, ç kt sayfas nda Statistics başl ğ ile bir tablo halinde size sunulacakt r. 25

25 Frequencies / Charts 26

26 Frequencies / Format 27

27 Korelasyon (Correlation) Elinizdeki iki değişken aras nda bir ilişki olup olmad ğ n görmek için (korelasyon) Statistics/Correlate/Bivariate seçenegini kullan n. Dikkat etmeniz gereken nokta, değişkenlerinizin her ikisinin say sal (numaric) olmas d r. Korelasyon, değişkenlerinizin birindeki bir değişiklik, ayn oranda diğerinde de beklenebilir mi sorusuna verilen cevapt r. Burada kilo ve boy değişkenlerine bak l yor. Kilosu yuksek olan birinin boyu da uzun olabilir mi diye korelasyona bak yoruz. Korelasyon katsay s (r) 0 ile 1 aras nda bir değer al r. 0 hiç ilişki olmad ğ n, 1 ise tam bir ilişki olabileceğini bildirir. Katsay + yada olabilir. Örneğin olursa iki değişken aras nda pozitif bir ilişki var demektir. Biri art nca diğeri de artacakt r diye beklenir olursa, biri art nca diğeri azalacakt r ve negatif ilişki vard r denir. Ancak korelasyon bir neden sonuç ilişkisi değildir. 28

28 Correlation/Bivariate Bu pencerede değişkenlerinizi seçmeniz gerekiyor. Pencerenin sol taraf nda varolan değişkenleri göreceksiniz. Bunlardan korelasyonuna bakmak istediklerinizi seçip sol tarafa geçirin. En az iki ya da daha fazla olabilir. Eğer 4 değişken seçerseniz, bu değişkenlerin kendi aralar nda 2'li korelasyonlar n elde edersiniz. Otomatik olarak Pearson katsay s seçilidir. Bu değer normal ölçümler için geçerlidir. Spearman katsay s ise, değişkenleriniz s ralanm ş değerler ise kullan l r. Mesela birinci değişken 10 kişinin s n f içindeki s ralamalar n (1'inci, 2'nci,..); ikinci değişken ise bu kişilerin yine y l sonundaki s ralarmalar n veriyorsa, bu s ralamalar aras ndaki korelasyonu bulmak için Spearman katsay s n seçin. Eğer hipotez test etmiyorsan z, Test of significance'i Two tailed b rak n. Ediyorsan z siz karar verin. Options seçenegi ile ek özelliklere ulaşabilirsiniz. 29

29 Correlation/Bivariate/Options Secenegi Bu bölümde korelasyon katsay s n n yan s ra ortalama ve standart sapmay da (means and standard deviations) hesaplatabilmeniz için seçenekler vard r. Bu seçenekleri seçerseniz, ç kt ekran n zda ikinci bir tablo olarak ortalama ve standart sapma da yer al r 30

30 Korelasyon Ç kt Ekran Bu tablolardan ilki, Descriptives, Options bölümünde seçtüğünüz ortalama ve standart sapmay veren tablodur. İkinci ve as l tablo ise değişkenlerin ilişkilerini vermektedir. Pearson Correlation sat r nda yer alan say lar koreasyon katsay s n vermektedir. Dikkat ettiyseniz, tablonun KILO ad nda hem bir sat r ve hem de bir sütunu bulunmaktad r. Bu iki sütunun kesişimde olan hücreleri dikkate almay n z. Önemli olan farkl iki değişkenin kesiştiği hücrelerdir. KILO ve BOY değişkenlerinin kesiştiği hücrede kaysay 0,828 olarak verilmiştir. Bu değer pozitif ve yüksek bir korelasyonun varolduğunu belirtir.ayn zamanda Sig.(2 tailed) sat rlar nda da 0,000 olarak verilen değerler, bulduğumuz korelasyon katsay s n n 0,01 maindarl k düzeyinde geçerli bir korelasyon katsay s olduğunu berlirtir. Zaten geçerli olan katsay lar n yan nda, SPSS taraf ndan bas lan iki y ld z (**) işareti vard r. 31

31 Nokta Dağ l m Bir önceki bölümde bahsettiğimiz korelasyon katsay s, ayn zamanda iki değişken aras ndaki noktasal dağ l m grafiğinin de şeklini belirler. Eğer iki değişken aras nda tam bir ilişki varsa, (r) korelasyon katsay s n +1'e yak n bir değerde bulursunuz. Bu durumda bu iki değişkenin ilişkisi sağdaki ilk grafik (A) ile anlat labilir. KILO att kça, BOY da art yor. Eğer r, 1'e yak n bir değer al rsa, bu ikinci grafik (B) ile örtüşür. Her iki durumda da ilişki kuvvetlidir. Ancak üçüncü grafik (C) gibi bir dağ l m elde ederseniz, (r) katsay 0'a yak n demektir ve bir ilişkiden söz edilemez. Bu grafikler ile iki değişken aras ndaki katsay n n neyi anlatt ğ daha rahat anlaş l r. SPSS'de bu grafiği Graphs/Scatter... seçeneği ile elde edebilirsiniz. 32

32 Graph/Scatter Bu seçeneği seçtikten sonra karş m za sağ tarafta görünen küçük Scatterplot penceresi gelecektir. Bu ğencereden Simple seçeneğini seçin ve Define t klayarak devam edin. 33

33 Graph/Scatter/Simple Scatterplot Karş n za gelecek bu menüde, değişkenlerinizi seçeceksiniz. Sol taraftan iki değişkeninizi Y Axis ve X Axis diye adland r lan kutulara yerşeltirin. Bunu ortadaki küçük butonlarla yapabilirsiniz. Hangi değişkeni Y Axis ya da X Axis kutusuna koyduğunuz fark etmez. Y Axis kutusuna KILO değişkenini koyarsan z, grafikteki Y ekseninde KILO değişkeni temsil edilmiş olur. Title ve Options seçeneklerini kulanarak baz ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunlar yapmasan z da olur. OK butonuna bas nca grafiğiniz Output penceresinde oluşacakt r. 34

34 Graph/Scatter/Simple Scatterplot/Grafik; Ç kt olarak elde ettiğimiz grafik yandaki gibi olacakt r. Bu grafikte k rm z noktalar n X ve Y ekseni üzerinde dek geldiği yer, o kişinin kilosunu ya da boyunu göstermektedir. Gördüğünüz gibi noktalar n yerleşimi kilo artt kça boy da artacak şekildedir. Doğrusal bir çizgi halinde olmasa da, böyle bir doğrusal çizgiye yaklaşm ş olmalar, aralar nda pozitif ve yüksek bir iilşki olacağ n gösteriyor. Hakikaten de, korelasyon katsay s n (r) hesaplad ğ m z zaman, 0,862 olarak hesapl yoruz. Bu iki sonuç, kilodaki bir art ş n, boyda da bekleneceğini ve bu iki değişkenin birbiriyle ilişkili olduğunu belirtiyor. 35

35 Güvenilirlik Analizi Verileri, SPSS Veri Editörüne, sütunlara her bir değişkeni, sat rlar ise her bir cevaplay c y temsil edecek şekilde girin. 36

36 Statistics menüsü alt ndaki, Scale ve Reliability Analysis alt menülerini t klay n. 37

37 Reliability Analysis tablosundaki oku kullanarak, ilk faktöre ait değişkenleri Items kutucuğuna at n. Daha sonra, Model kutucuğunun yan ndaki oku kullanarak, analiz modelini seçin ve Statistics... düğmesini t klay n. 38

38 Karş n za ç kacak Reliability Analysis: Statistics tablosundan ihtiyaç duyacağ n z, istatistikleri işaretleyin (Descriptives for Item, Scale, Scale if Item Deleted istatistikleri bu basamak için yeterlidir). Müteakiben Continue ve bir sonraki tablodaki OK düğmelerini t klay n. 39

39 Faktör Analizi Güvenirlik analizinden sonra yap lmas gereken iş, anketin faktör yap s n n kantitatif olarak doğrulanmas d r. İlk ad m olarak Statistcs menüsü alt ndaki, Data Reduction, Factor alt menülerini t klay n. 40

40 Karş n za ç kacak Faktör Analizi tablosundaki değişkenleri, ok yard m yla Variables kutucuğuna at n. Daha sonra ayn tablodaki Ratation düğmesini t klay n. Faktör Analysis: Ratation tablosundan kullanacağ n z yönlendirme yöntemini seçin. Continue ve OK düğmelerini s ras yla t klay n. 41

41 Mann Whitney U Testi SPSS de Mann Whitney U testini uygulamak için A ve B seti s ras yla alt alta ab sütununa, bu değerlerin grup kodlar grup sütununa girilir. Statistics > Nonparametric Tests > 2 Independent Samples... seçeneği t klan r. Aşağ daki ekran görüntüye gelir. Bu ekranda Test Variable List alan na derece değişkeni, Grouping Variable alan na s n f değişkeni taş n r. Test Type seçeneğinden Mann Whitney U seçeneği seçilir. Define Groups seçeneğinden örnek kodlar n n minimum ve maksimum değerleri tan mlan r. Continue ve OK t klan r. 42

42 Friedman İki Yönlü Varyans Analizi SPPS de Friedman testi uygulamak için veriler s ras yla sütunlara girilir. Statistics > Nonparametric Tests > K Related Samples... seçeneği t klan r. Aşağ daki ekran görüntülenir. Bu ekranda Test Variables alan na değişkenler taş n r ve Test Type seçeneklerinden Friedman işaretlenir, OK t klan r. 43

43 ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI (216) Söğütlü Çeşme Caddesi Bulvar Çarsisi Kat 5 No: 138 Kad köy 44

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 1 BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 Bu bölümde bir veri seti üzerinde betimsel istatistiklerin kestiriminde SPSS paket programının kullanımı açıklanmaktadır. Açıklamalar bir örnek üzerinde hareketle

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) SPSS Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View

Detaylı

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI 1 UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI Amaç: SPSS 10 istatistiksel paket programında veri girişi ve tablo yapımı. SPSS 10 istatistiksel paket programı ilk açıldığında ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu pencere

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 1 UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değer, c. Tepe değeri, d. En küçük ve en

Detaylı

5.HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi

5.HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi 5.HAFTA Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN Harran Üniversitesi Bu sunumda kullanılan verimizde bulunan değişkenler: İsim CİNSİYET KİTAP YAŞ VİZE VİZE2 FİNAL DÖNEMSONUNOTU Bu dersimizde daha önce hesapladığımız basit

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Data View ve Variable View

Data View ve Variable View SPSS i çalıştırma 0 SPSS İlk Açılışı 1 Data View ve Variable View 2 Değişken Tanımlama - 1 3 Değişken Tanımlama - 2 4 Boş Veri Sayfası 5 Veri Girişi - 1 6 Veri Girişi - 2 7 Dosya Kaydetme 1 2 3 8 File

Detaylı

3.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen

3.SUNUM. Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen 3.SUNUM 1 Daha önce gösterdiğimiz gibi SPSS e manual olarak (elle) veri girişi yapabildiğimiz gibi daha önce başka bir dosyaya girilmiş olan bir veriyi de SPSS e file>open >data seçeneklerini kullanarak

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler

SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler SPSS de Tanımlayıcı İstatistikler Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı SPSS programında belirtici istatistikler 4 farklı menüden yararlanılarak

Detaylı

SPPS. Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

SPPS. Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 SPPS Verileri Düzenleme ve Değiştirme 3 - Data Menüsü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Data Menüsü 1- Define Variable 1- Properties (Değişken Özelliklerini Tanımlama) Değişken özelliklerini tanımlamak

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18 1 * BAĞIMSIZ T TESTİ (Independent Samples t test) ÖRNEK: Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılardan, çalıştıkları kurumun kendileri için bir prestij kaynağı olup olmadığını belirtmeleri istenmiş. 30

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ NOT GİRİŞİ KULLANIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ NOT GİRİŞİ KULLANIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ NOT GİRİŞİ KULLANIM KILAVUZU 1. Not girişi ekranına giriş yaptığınızda, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle dersi alan bütün

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA

İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA İSTATİSTİK SPSS UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ SPSS UYGULAMA Bu bölümde SPSS veri girişi, Basit grafik hazırlama, örneklem çekimi ve tanımlayıcı istatistiksel analizler hakkında SPSS uygulamaları

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürününe E-Fatura uygulaması çözümleri eklenmiştir. E-fatura uygulama çözümü 2 aşamada tamamlanmaktadır. 1. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler yazılımında

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI Versiyon 7.1.1 10.8.2014 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. DERİNLİKLİ EMİR EKRANI İÇİNDEKİLER : 1. GÖRÜNÜM-KISIMLAR 1.1. Hesap Bilgi Paneli 1.2. Emir Giriş Paneli

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

LibreOffice Veritabanı-1

LibreOffice Veritabanı-1 LibreOffice Veritabanı-1 Bu uygulamada LibreOffice Base ile basit bir telefon rehberi yapacağız. 1 Veritabanı oluşturma 1.1 LibreOffice Base programını çalıştırın. Sizden veritabanı adını sorduğunda rehber.odb

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Atlama Menüsü Eklemek:

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU

MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU MY PANEL METER KULLANIM KILAVUZU EPA100 cihazınızı USB ile bilgisayarınıza bağlayarak çeşitli ayarlar yapabilir, okunan değerlerin grafiğini çıkartabilir, cihaz üzerinde yaptığınız bütün fonksiyonlara

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Gparted Kullanarak Disk Bölümü Oluşturma ve Biçimlendirme İşlemi

Gparted Kullanarak Disk Bölümü Oluşturma ve Biçimlendirme İşlemi Gparted Kullanarak Disk Bölümü Oluşturma ve Biçimlendirme İşlemi Gparted diskimizi biçimlendirebildiğimiz,disk bölümlerinin boyutlarını belirleyebildiğimiz bir disk yönetim programıdır. Gparted programının

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Faik Demirbaş Ankara 2010 2 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi İçindekiler Giriş... 3 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemine Giriş... 3 Menü İşlemleri...

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır. ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir. Bu dosyalar ilk

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

PETTYCASH (P/C) UYGULAMASI KULLANICI DOKUMANI

PETTYCASH (P/C) UYGULAMASI KULLANICI DOKUMANI PETTYCASH (P/C) UYGULAMASI KULLANICI DOKUMANI İçindekiler Uygulamaya Giriş... 3 PC Girme Adımları... 3 Sıkça Sorulan Sorular... 8 Uygulamaya Giriş Kullanıcı adı ve şifre girilir, Dil = Türkçe seçilir,

Detaylı

GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA

GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA 2- Açılan pencereden input Raster File yazan kısımdan sınıflandırma yapacağımız resmi seçeriz. 3-Output kısmından işlem sonunda verimizin kayıtedileceği alanı ve yeni adını gireriz

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu

AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu AdverTech Dijital Tabela Yönetim Yazılımı Kullanım Klavuzu 1. AdverTechDS Yönetim Paneline Giriş... 2 2. Hiyerarşi Tanımlama... 3 3. Kullanıcı Tanımlama... 4 4. Cihaz Tanımlama... 5 5. Cihaz Kurulumu...

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

LOGO PARTNER MEETING

LOGO PARTNER MEETING LOGO PARTNER MEETING Aşağıda görseller ile desteklenen anlatım, logopartnermeeting.com web sitesinin kullanımı için hazırlanmıştır. Yukarıda gördüğünüz görselde bulunan işaretli alanlar aşağıda sırasıyla

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME 4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME Bu bölümde; Bir grup değişkenin çalışma sayfası görüntüsünü görüntüleme Bir grup değişkenin tanımlayıcı istatistiklerini görüntüleme Bir grup içerisindeki

Detaylı