ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT"

Transkript

1 ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT

2 ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar. Yorgun, aç ve susuzdular. Beyazlarla yaptýklarý vuruþmada Monzu halký birkaç gruba bölünerek daðýlmýþtý. Uçan Mýzrak ýn savaþçýlarý daðlara çekilmiþti. Fakat daðlar barýnamayacak kadar soðuktu. Bir an önce buradan inmek istiyorlardý. Uçan Mýzrak üþüyen yanaklarýný ovuþturarak: -Batýya devam ederek uygun bir vadi bulmalýyýz, dedi. Kabilenin haþarý savaþçýsý Kara Ok bu öneriye itiraz etti: -Uygun bir maðara bulup sýðýnalým. Kýþ mevsiminin kalan kýsmýný orda geçirelim. Havalar ýsýnýnca geri dönüp soluk benizlilere gereken dersi veririz, ardýndan yolculuða devam ederiz. Sýcak ve avlanmaya uygun bir vadi buluncaya kadar aranýrýz, dedi. Tartýþmaya gerek yoktu. Kabilenin büyücüsü oraya girdi: -Ugh! Bunun yanýtýný kutsal taþlardan öðrenebiliriz, diye mýrýldandý. Herkese kâhinin önerisi uygun gelmiþti. Bu yüzden sustular. Büyücü atýndan indi. Üzerine sarýndýðý battaniyesini sýyýrdý, katlayýp atýnýn eyerine býraktý. Kemerine astýðý deri keseyi çözüp eline aldý. Keseden üç taþ çýkardý. Yüzünü gökyüzüne dikip birkaç kelimelik dua mýrýldandý. Ardýndan kutsal taþlarý karlarýn üzerine býraktý. Taþlardan siyah olaný düþtüðü yerde kaldý, diðer üçü ileri doðru yuvarlandý. Kabile mensuplarý halka olmuþtu. Büyücünün hareketlerini merakla izliyorlardý. Taþlarýn aldýðý durumdan bir þey anlamamýþlardý doðrusu. Soran gözlerle büyücüye baktýlar. O bu durumun yanýtýný biliyordu. Büyücünün ise acelesi yoktu. Hantal el hareketleriyle kutsal taþlarý tek tek toplayýp deri kesesine koydu. Sonra onu özenle eski yerine, kemerine astý. Atýnýn üzerindeki battaniyesini aldý. Omuzlarýndan dolandýrýp sarýndý. Uçan Mýzrak ýn sabrý tükenmiþti: -Kutsal taþlar ne fýsýldadý büyücü, diye sordu. Büyücü, karanlýk gözlerini gökyüzsüne dikti. Bulutlar beyaz ve yüksekteydi. Bir süre daha kar yaðýþý görünmüyordu. Yani yolculuk devam edebilirdi. Büyücü derinden gelen bir sesle: -Ulu Manitu iki þey fýsýldadý ruhuma. Bir kýsým savaþçýlar burada kalýyor. Ýki kýsým savaþçýlar yola devam ediyor, dedi. Uçan Mýzrak, Kara Ok a baktý. Sonra büyücüye döndü: -Ama bu çok tehlikeli olur, diye açýklama yaptý. Kara Ok, boynuna taktýðý altýn taþlý kolyesini þakýrdatarak sallandý. Atýný ileri çýkardý: -Her þey açýk, dedi. Ben ve bana baðlý savaþçýlar burada kalýyoruz. Kýþý daðlarda geçireceðiz. Siz de istediðiniz yere gidebilirsiniz. Uçan Mýzrak endiþesini belirterek: -Monzu kabilesi zaten birkaç kola ayrýldý kardeþim. Yeniden parçalanmayalým. Eðer gruplarýmýz bir kez daha parçalanýrsa beyazlar karþýsýnda tutunmamýz zor olur. Bizi çok kolay avlarlar, dedi. Kara Ok umursamaz bir el hareketiyle: -Bunu ben demiyorum kardeþim. Büyücünün kutsal taþlarý böyle olmasýný istedi. Vaah! Öyle mi, dedi. Konuþacak bir þey kalmamýþtý. Kara Ok atýnýn baþýný çevirdi. Ayaðýnýn altýndaki karlarý savura savura uzaklaþtý. Kabilenin üyeleri bir süre baktýlar onun arkasýndan. Sonra bir kýsým savaþçýlar da atlarýnýn baþlarýný çevirip sürdüler. Kara ok un arkasýndan aðaçlarýn arasýna

3 daðýldýlar. Uçan Mýzrak ýn yapacaðý bir þey kalmamýþtý. Üzüntülü bir ifadeyle, yanýnda kalanlarý harekete geçirdi: -Yürüyün kardeþler, dedi. Atlýlar peþ peþe dizilip daðlardan aþaðý doðru yola koyuldular. TAMER EVDEN KAÇIYOR Tamer, okumakta olduðu kitabý masanýn üzerine býraktý. Oturduðu yerden kalkýp kapýnýn yanýna kadar geldi. Durup bir süre dýþarýyý dinledi. Dýþarýdan herhangi bir canlýlýk iþareti duyulmuyordu. Tamer in beklediði de buydu zaten. Anlaþýlan aile yatmýþtý. Artýk harekete geçebilirdi Tamer. Tekrar masanýn baþýna döndü. Masanýn çekmecesinden plastik bir kese çýkarý. Özenle kesenin çýtçýtýný açtý. Ýçindekileri avucuna boþalttý. Bu iki yuvarlak taþtý. Biri siyahtý, diðerinin rengi daha açýktý. Tamer, taþlarý masanýn üzerine býraktý. Taþlardan beyaz olaný düþtüðü yerde birkaç kez zýpladýktan sonra durdu. Öteki taþ yuvarlandý ve masanýn kenarýna kadar gitti. Tamer heyecanlanmýþtý: - Düþecek, diye düþündü. Taþ masanýn kenarýnda durdu. Tamer, taþlarý toplamak üzere uzandý. Önce masanýn ortasýndaki beyaz taþý aldý, plastik keseye yerleþtirdi. Sonra diðerine uzandý. O zaman genç adamýn beklemediði bir þey oldu. Taþ Tamer in depreþmesiyle sallanan masadan etkilendi ve yer düþtü. Tamer sevinçle ayaða kalktý. Yere düþen taþý da alýp keseye attý. Keseyi pantolonunun arka cebine yerleþtirdi. Ellerini birbirine vurarak çýrptý. Tamer in hareketleri bir anda hýzlanmýþtý. Kenarda duran sýrt çantasýný kaptýðý gibi masanýn üzerine çýkardý. Çantanýn fermuarýný bir hareketle ikiye ayýrdý. Sonra yan dönüp gardýrobunun kapaðýný açtý. Birkaç penye gömlek aldý askýdan. Gömlekleri rulo yapýp çantasýna sokuþturdu. Bir blucin pantolonu gömleklerin üzerine serdi. En üste birkaç tane kitap koyup fermuarý kapattý. Sonra sandalyenin arkalýðýnda takýlý duran montunu sýrtýna geçirdi. Hazýrlýðýný tamam etmiþti. Memnun memnun gülümsedi. Son olarak çantasýný omuzladý. Çevresine bakýnýp Her þey tamam! der gibi baþýný salladý. Tamer seri ama sessiz adýmlarla kapýya kadar geldi. Bir süre durup dýþarýyý dinledi. Ses seda yoktu. Ardýndan kapýyý usulca açtý. Koridor karanlýktý. Evdeki ýþýklarýn tamamý sönmüþtü. Tamer salona geçti. Birkaç adýmda ulaþtýðý büfenin dibine diz çöktü. Alttaki çekmecelerden birini açtý. Kýsa bir aramadan sonra istediðini bulmuþtu: Bir tomar para... Tamer seri hareketlerle paralarý bulunduklarý yerden alýp montunun ön cebine yerleþtirdi. Sonra tekrar karýþtýrdý çekmeceyi. Küçük bir bez çýkýnýydý þimdi elindeki: Annesinin takýlarý... Tamer onlarý da pantolonunun yan cebine soktu. Ardýndan çekmeceyi kapayýp ayaða kalktý. Tamer, az sonra bahçeye çýkmýþtý. Derin bir oh çekti. Hiçbir aksaklýða meydan vermeden baþarmýþtý iþini. Genç adam bahçedeki elma aðaçlarýnýn gölgesine sinerek ilerledi. Çýkýþ kapýsýnýn yanýndaki posta kutusunun yanýna gelince durdu. Daha önceden hazýrladýðý bir kâðýdý gömlek cebinden çýkardý. Posta kutusuna attý. Sonra bahçe kapýsýný aralayýp sokaða çýktý. Çevre oldukça ýssýz idi. Gece iþinden dönen birkaç iþçinin dýþýnda kimse yoktu ortalýkta. Yolun iki yanýna otomobiller park edilmiþti. Birkaç sokak kedisi araçlarýn tekerleklerinin arasýnda kovalaþýyordu. ÝKÝ KAÇAK BULUÞUYOR Tamer, evlerinin olduðu sokaktan çýkýp yandaki caddeye geçti. Burasý biraz daha canlýydý. Birkaç sarhoþ nohutlu pilavcýdan alýþveriþ ediyorlardý. Tamer, pilâvcýnýn yanýndan sessizce geçti. Limana inen dik sokaklardan birinin baþýna kadar geldi. Ýlk evin saçaðýnýn altýna girmeden önce saatine baktý. Tam vaktinde gelmiþti. Ellerini aðzýnýn iki yanýnda boru gibi yapýp garip bir sesle üç kez öttü. Çok geçmeden iþaretinin yanýtýný aldý. Bir baþka ses, yakýnlardan bir yerden ayný ötüþü

4 tekrarladý. Tamer girdiði saçaðýn gölgesinden çýktý. O sýrada karþý kaldýrýmda bir kiþi daha belirmiþti. Ýki gölge yol ortasýnda buluþtular. Tamer heyecanlýydý. Titrek bir ses ile: -Tam vaktinde geldin Pamir, dedi. Adý Pamir olan delikanlý: -Sen de kuzen, diye karþýlýk verdi. Tamer kuzeninin omzunu þaplaklayarak: -Her þey tamam. Tam plânladýðýmýz gibi oldu. Haydi gidelim, dedi. Ýki arkadaþ limana doðru yan yana yürüdüler. Önlerinde gemilerin hantal gövdeleri ve uzun direkleri duruyordu. Pamir, en uzun direkli mavi þilebi iþaret ederek: -Amerika ya gidecek olan gemi bu, dedi. Labirent gibi ambarlarý var. Tayfa sayýsý da yeterli deðil. Tam bize göre O sýrada limana sýralanmýþ olan meyhanelerin ýþýklarý hâlâ yanýyordu. Sarhoþ denizciler kaba kahkahalarla gülüp aðýr küfürler ediyorlardý. Havada hafif bir alkol kokusu vardý. Pamir, denizcilerin içtiði meyhaneleri iþaret ederek: -Tayfalarýn çoðu oralarda þimdi. Gemi, þu anda çok tenha, diye açýklama yaptý. Tamer memnun memnun baþýný salladý: -Yani gemiye binmemiz zor olmayacak öyleyse, diye sordu. Gerçekten de zor olmadý iki kaçaðýn iþi. Kuzenler, þilebi rýhtýma baðlayan kalýn halatlara asýla asýla ilerlediler. Zaten mesafe üç metre kadardý. Bu yüzden geminin güvertesine ulaþmalarý çok zaman almadý. Kolayca güverteye ayak basan iki arkadaþ, hemen akaryakýt varillerinin ardýna saklandýlar. Tamer fýsýltýlý bir ses ile: -Oh! Kolay oldu, dedi. Pamir sus iþareti yaptý. O da fýsýltý hâlinde: -Daha bitmedi. Hemen sevinme, diye uyardý arkadaþýný. Kaçaklar bir süre susup çevreyi dinlediler. Gelen giden yoktu. Öyleyse harekete geçebilirlerdi. Sürünerek ambara inen merdivenlerden birinin yanýna kadar geldiler. Baþlarýný uzatýp aþaðýya baktýlar. Ýçerisi karanlýktý. Buna raðmen iki kafadar hemen aþaðýya indiler. Karýþýk koridorlarda ilerlemeye baþladýlar. Olabildiðince hýzlý ve sessiz davranýyorlardý. O sýrada önlerindeki kapýlardan biri anîden açýldý. Dýþarýya uykulu bir tayfa çýktý. Tayfa, kaçaklarý her an görebilirdi. Durum çok nazikti. Kaçaklar, hemen yaný baþlarýndaki bir kapýyý aralayýp içeri daldýlar. Tehlikeyi savuþturmuþlardý. Girdikleri yer bir tahýl ambarýydý. Buðday, nohut ve mercimek çuvallarý istiflenmiþti kenara. Pamir sevindi: -Ýþte otelimiz burasý kuzen Tamer, dedi. Kafadarlar omuzlarýndaki çantalarý çýkarýp çuvallarýn üzerine attýlar. Uygun birer aralýk bulup uzandýlar. Þimdilik rahata ermiþlerdi. Bu yüzden uyumalarý birkaç dakika aldý. MONZULAR GECE YOLCULUÐUNA ÇIKIYORLAR Uçan Mýzrak, battaniyesinin üzerini kaplayan karlarý silkeleyerek kývrýldýðý yerden doðruldu. Yularýný bileðine baðladýðý atý ayaktaydý. Ama yaðan kar atýn üzerini kaplamýþ ve doru olan rengini beyaza çevirmiþti. Uçan Mýzrak endiþe ile ufka baktý. Güneþ batmak üzereydi. Bu yüzden havanýn ayazý artmýþtý. Kuzeyden gelen hafif bir esinti vardý. Bu da hissedilen soðuðu artýyordu. Uçan Mýzrak ayaða kalktý. Önce battaniyesinin üzerindeki karlarý çýrptý, sonra atýnýn üzerindeki beyazlýðý temizledi. O sýrada çalýlarýn altýnda yatan diðer Monzular da uyanmýþlardý. Uçan Mýzrak ortalýða konuþarak:

5 -Gece boyu yol almalýyýz kardeþler, dedi. Hazýrlýklý olun. Bundan böyle gündüz dinlenip geceleri yol alacaðýz. Yoksa hepimiz donarýz. Haydi, hazýrlanýn. Monzular, iþtahsýz ve yavaþ hareketlerle ayaða kalktýlar. Önce battaniyelerini çýrptýlar. Ortalýk bir anda kar yaðýyormuþa döndü. Savaþçýlar daha sonra atlarýnýn üzerinde biriken karlarý temizleyip bir sýçrayýþta üstlerine bindiler. Herkes harekete hazýrdý. Uçan Mýzrak en öndeydi. Batan güneþe doðru gidiyordu. Amacý, halkýný sað salim daðlardan geçirmek ve sýcak çukurluklara ulaþtýrmaktý. KAÇAKLARDAN BÝRÝ TEHLÝKEDE Ani ve þiddetli bir sarsýntýyla uyandý Pamir. Korkmuþtu. Bir süre çevreyi dinledi. Korkacak bir durum olup olmadýðýný anlayamamýþtý. Bu yüzden kuzenini dürtükleyerek: -Tamer, diye seslendi. Uyan Tamer. Bir þeyler oluyor. Tamer de sarsýntýyý duymuþ ve uyanmýþtý: -Kokacak bir þey yok, dedi. Gemi hareket etmiþ olmalý. Sen keyfine bak. Þimdilik emin ellerdeyiz dostum. Kaçaklar bir süre dýþarýyý dinlediler. Geminin yanýndan su çýrpýntýsý geliyordu. Gerçekten de yolculuk baþlamýþtý. Pamir ilk þikâyetini söyledi: -Ben susadým. Su bulabilecek miyiz burada, diye sordu. Tamer itiraz ederek: -Ama þimdi dýþarý çýkamayýz kuzen. Çýktýðýmýz anda hemen yakalanýrýz. O durumda gerisin geri yollarlar bizi limana. Gemi açýk denize çýkýnca zoraki yolculuðumuz sürer yakalansak da, diye açýklama yaptý. Aradan bir saate yakýn bir süre geçti. Pamir in susuzluðu iyice artmýþtý: -Artýk dayanacak hâlim kalmadý, dedi. Kaçak yolcu, ne olursa olsun su bulmaya karar verdi. Üzerinde yattýðý çuvaldan yere atladý. Loþ aydýnlýkta birkaç adým ilerledi. Çok geçmeden kapýya ulaþmýþtý. Orada bir süre durup dýþarýyý dinledi. Ses seda yoktu. Uzandý ve metal sürgüyü usulca çekti, kapýyý araladý. Aralýktan yansýyan koridorun ýþýðý odayý hafifçe aydýnlattý. Pamir kapýyý kapatýp koridora çýktý. Gürültü yapmamaya çalýþarak, rast gele bir yön seçip ilerledi. Çok geçmeden burnuna yoðun bir idrar kokusu çarptý genç kaçaðýn. Bu kokuyu duyunca doðru yolda olduðunu anlamýþtý. Sevindi ve hýzlandý. Yakýnlarda bir yerde tuvalet vardý. Az sonra kulaðýna gelen su þýrýltýsý Pamir i daha da heyecanlandýrdý. Bir kaç adým ilerisinde açýk bir kapý vardý. Orasý tuvalet olmalýydý. Yanýlmamýþtý Pamir. Sýra sýra dizili musluklarý görünce hemen koþtu. Ýlk musluða aðzýný dayayýp hýzlý hýzlý içmeye baþladý. -Hey sen de kimsin, diyen sesi iþittiðinde susuzluðunu gidermiþti. -Eyvah, yakalandýk galiba? -Hey sana diyorum. Dönsene yüzünü bu yana. Pamir arkasýna dönmeye korkuyordu. Ancak yapacak bir þey yoktu. Usul usul döndü. Karþýsýnda koca býyýklý, kirli sakallý ve elbisesi yaðlý bir adam duruyordu. Bu tayfalardan biri olmalýydý. Koca býyýklý adam: -Vay, diye güldü. Bir kaçak yolcu ha? Tayfa iki adýmda Pamir in yanýna ulaþtý. Kolundan sýkýca kavradý onu. Elleri bir mengene gibi sertti. Tayfa, Pamir in kolunu sýktýktan sonra amir bir sesle: -Gel bakalým küçük fare. Seni kaptana götüreyim de gereken cezayý versin, dedi. Birkaç adým atýp kaçak yolcuyu silkeledi: -Gemilerde yakalanan kaçak yolculara ne yaparlar biliyor musun, diye sordu. Doðrusu bu sorunun yanýtýný Pamir bilmiyordu. Bu yüzden sustu.

6 Koca býyýklý tayfa, sorusunun karþýlýðýný da kendi verdi: -Ne yapacaklar köpek balýklarýna yem ederler, dedi. Pamir korkuyla ürperdi. Tayfa, köpek balýklarýna yem olma düþüncesinin çocuðu korkuttuðunu anlayýnca: -Ama istersen bir yolunu bulup seni kurtarabiliriz, dedi fýsýltýyla. Eðer verecek yol paran varsa seni saklayabilirim kendi kamaramda. Varýþ yerine kadar güvende olursun. Kimse görmez seni. Zaten bu katýn görevlisi benim. Benden baþka pek kimse inmez buraya. Ne dersin? Var mý paran? Pamir, cebindeki bir miktar parayý çýkarýp tayfaya uzattý. Ancak o, parayý az bulmuþtu. Burnunu kývýrdý: -Yetmez, dedi. Pamir kolundaki saati ve gümüþ künyesini de çýkarýp uzattý tayfaya: -Bunlardan baþka hiçbir þeyim yok, dedi. Tayfa, Pamir in elindekileri bir çýrpýda alýp tulumunun cebine indirirken: -Az ama ne yapalým. Þimdi takip et beni, dedi. Tayfa önde, Pamir arkada bir süre ilerlediler. Koridorun sonundaki bir kapýdan içeri girdiler. Burasý pek kullanýlmayan bir odacýktý. Tayfa, köþedeki yaðlý ve yýrtýk brandalarý iþaret ederek: -Þunlardan kendine bir yatak yap. Bundan böyle sekiz gün burasý senin odan olacak. Sakýn dýþarý çýkma, ortalýkta görünme. -Peki. Çýkmam -Ben arada bir yiyecek getiririm sana. Tuvalet gereksinimini de herkes yattýktan sonra giderirsin, dedi. Açýklamasýný yapan tayfa, sac kapýyý çekip oradan uzaklaþtý. Ayak sesleri, bir süre koridorda yankýlandý. Sonra kayboldu. Pamir tehlikeyi ucuz atlattýðý için sevinmiþti. En kýsa zamanda bir yolunu bulup Tamer i de buraya getirmesi gerekti. Ancak bu þimdilik olanaksýzdý. Çünkü vakit gündüzdü: - Hele gece olsun, herkes yatsýn da bakarýz... diye mýrýldandý. Gece tuvalete çýktýðýnda Tamer i de alýp buraya getirebilirdi. Þimdilik bekleyecekti. Pamir, içinde bulunduðu odanýn köþesindeki brandalarý kucaklayýp havaya kaldýrdý. Amacý kendisine uygun bir yer hazýrlamaktý. Brandalar kalkýnca ortalýða bir toz tabakasý yayýldý. Fakat þimdi tozu, topraðý seçecek zaman deðildi. Genç kaçak, yaðlý çadýr bezlerini düzgünce katlayýp yere serdi. Daha küçük parçalarý rulo haline getirip bir yastýk yaptý. Baþucuna yerleþtirdi. Sonra oluþturduðu yataða sýrt üstü uzandý. Ellerini kafasýnýn arkasýnda birleþtirip derin hayallere daldý. UÇAN MIZRAK YOLUNU ÞAÞIRIYOR Uçan Mýzrak, öncü olarak yolladýðý savaþçýnýn dönmediðini görüce iyice meraklandý. Bu durumda önlerinde bir tehlike olma olasýlýðý büyüktü. Bu hâl karþýsýnda ne yapmak gerektiðini düþündü bir süre. Her þeye raðmen yolunda ilerleyebilirlerdi ama bu, arkasýndaki onlarca savaþçýyý ve ailelerini tehlikeye atmak olurdu. Sorumluluk sahibi olan þef Uçan Mýzrak, yön deðiþtirmeye karar verdi. Fakat seçeceði tarafýn emniyetli olup olmadýðýný da bilmiyordu. Ancak burada da duramazdý. Gecenin ayazý bastýrmýþtý. Her an donma tehlikesi vardý. Sabaha kadar yol almalarý gerekiyordu. Ani bir kararla þef Uçan Mýzrak, en yakýnýnda duran büyücüyü yanýna çaðýrdý ve ona: -Kâhin, dedi. Kutsal taþlarýna sor bakalým hangi yöne gitmemiz gerekiyor. Büyücü, kemerindeki keseyi çözüp taþlarýný çýkardý. Battaniyesinin peþini düþleþtirdi. Elindeki taþlarý tüylü zemin üzerine býraktý. Taþlardýn biri kuzeye diðer ikisi kuzey batýya doðru yuvarlandý. Büyücü kemikli elini ileri uzatarak: -Bu yöne gitmelisin Uçan Mýzrak, dedi. Uçan Mýzrak, kâhinin iþaret ettiði yöne bir süre bakýp geri döndü. Endiþeliydi:

7 -Ama o yana giden öncümüzden herhangi bir iþaret alamadýk. Korkarým, baþýna bir þey gelmiþ olmasýn kâhin, diye sordu. Büyücü diyeceðini demiþti. Uçan Mýzrak ýn endiþesini giderecek bir yanýt vermediði gibi kendi kararýndan da dönmedi. Battaniyesine iyice gömülüp beklemeye baþladý. Uçan Mýzrak için yapacak bir þey yoktu. Büyücünün kehâneti kesindi. Uymamak olmazdý. Þef Uçan Mýzrak, atýnýn baþýný kuzey batýya doðru çevirdi ve karnýný topukladý. Diðer atlýlar onu takip ettiler. TAMER DE TEHLÝKEDE Tamer saklandýðý depoda çoktan beri bekliyordu. Su içmeye çýkan Pamir in dönmemesi onu kuþkulandýrmýþtý. Acaba baþýna bir þey mi gelmiþti? Eðer öyle ise kendi durumu da pek saðlam sayýlmazdý. Ne yapmasý gerektiðini uzun uzun düþündü. Önünde iki yol vardý: Ya beklemeyi sürdürecek ya da çýkýp arkadaþýný arayacaktý. Tamer in aklýna çantasýndaki taþlar geldi. Yattýðý yerden doðruldu. Çantasýnýn yan cebindeki taþlarý alýp kapýnýn önüne kadar geldi. Kapýnýn altýndaki aralýktan sýzan ýþýk iki karýþlýk bir mesafeyi aydýnlatýyordu. Tamer, elindeki taþlarý kapýnýn dibinde oluþan aydýnlýk bölgeye býraktý. Taþlarýn ikisi de düþtüðü yerde durdu. Tamer, bu durum karþýsýnda tavrýný belirledi. Burada kalýp bekleyecekti. Taþlarýný düþtükleri yerden alýp tekrar çantasýna yerleþtirdi. Döndü, geldi, çuvallarýn üzerine çýkýp uzandý. Aradan bir süre geçti. Tamer de susamaya baþlamýþtý. Uzunca bir zaman sabretti. Ancak susuzluðu giderek artýyordu. Sonunda o da ne olursa olsun dýþarý çýkýp su bulmaya karar verdi. Pamir in baþýna gelen ne ise kendisi de onu yaþayacaktý. Hem bir an önce arkadaþýnýn durumunu da öðrenmek istiyordu. Tamer, verdiði bu kararla çuvallarýn üstünden indi. Kapýya doðru yöneldi. Tam odanýn ortasýna gelmiþti ki sac kapý ardýna kadar açýldý. MONZULAR ÝÇÝN TEHLÝKE ARTIYOR Monzular gece yarýsýna kadar at sürdüler. Bu süre içerisinde dolunay onlara yol göstermiþti. Ancak saat gece yarýsýna yaklaþýrken ay battý, daðlar alacalý bir karanlýðý büründü. Vadiler zifire bulandý. Yeryüzünü kaplayan karýn beyazlýðý da olmasa atlar nereye bastýklarýný bile bilemeyecekler, belki de uçuruma yuvarlanacaklardý. Uçan Mýzrak, dolunayýn batýþýyla dikkatini bir kat daha artýrmýþtý. Alnýný yalayan dondurucu ayaz uykuyu kesici bir rol oynuyor, onun gafletini engelliyordu aslýnda. Kâhin, Uçan Mýzrak ýn hemen arkasýndaydý ve dalgýn gözlerle þefi süzüyordu. Kâhinin arkasýnda sýralanmýþ olan atlýlarýn hepsi uyukluyordu. Çocuklar ve kadýnlar zaten derin uykudaydýlar. Düþmemek için atlara baðlanmýþlardý. Monzular, içinde bulunduklarý vadinin sonuna gelmiþlerdi. Uçan Mýzrak, atýnýn yularýný önündeki tepeye doðru çevirdi. Þimdi yürüyüþ daha zorlu bir devreye giriyordu. Yükseklerde ayaz daha artacak, uçuruma yuvarlanma tehlikesi de çoðalacaktý. Ancak yapacak bir þey yoktu, bu daðlar aþýlmalýydý. Artan rüzgâr, büyücünün kulaðýný bir fýsýltý gibi yaladý. Dalgýn gözler birer siyah inci gibi ýþýladý: -Ulu Manitu, dedi büyücü tedirgin bir yüzle. Uzun bir duayý mýrýldanmaya baþladý kâhin. Sözcükler aðzýndan yuvarlanýp uzayarak çýkýyor ve u larla dolup uzun bir sözcük hâlini alýyordu. Sesi bir alçalýp bir yükseliyordu. Uçan Mýzrak, kirpiklerinin ucunda ve aðýz çevresinde biriken buz parçacýklarýný silerken: - Bu gece çok ayazlý. Sað salim sabaha ulaþabilirsek saçlarýmýn bir tutamýný adak

8 edeceðim. diye düþündü. Bu sýrada büyücünün duasý ayazla karýþýnca savaþçýlarýn ürpertisi daha artmýþtý. Arkadan aðlayan çocuklarýn sesi geliyordu. Uçan Mýzrak atýný durdurup büyücüye döndü: -Kâhin, dedi. Bu ayazda yolculuk olanaksýz bir hâl aldý. Ne dersin? Büyücü de atýný durdurdu. Kemerinde asýlý olan deri keseye davrandý. Kesenin içindeki týlsýmlý taþlarýný çýkardý. Battaniyesinin ucunu atýnýn saðrýsýna yayýp taþlarý oluþan düzlüðe býraktý. Taþlarýn üçü üç ayrý yöne doðru yuvarlandý. Biri battaniyenin kenarýnda durdu, ikisi yuvarlanýp yere düþtü. Büyücü eðilip yere düþen taþlarý aldý. Bunu yaparken hiç zýrlanmamýþ, sanki kollarý uzamýþtý. Uçan Mýzrak merakla sonucu bekliyordu. Büyücü sakin hareketlerle taþlarýný kesesine yerleþtirdi. Keseyi kemerine asýp tane tane konuþmaya baþladý: -Üç kola ayrýlacaðýz. Hep bir arada olursak toptan yok olmamýzýn olasýlýðý var. Ancak üç kola ayrýlýrsak soyumuzu sürdürebiliriz. Týlsýmlý taþlar bu kollardan ikisinin telef olacaðýný ama birinin kurtulacaðýný söylüyor, diye açýklama yaptý. Uçan Mýzrak heyecanlanmýþtý: -Hangi yöne giden grubun kurtulma olanaðýnýn olduðunu da söylüyor mu taþlar, diye sordu. Sonra bu sorunun saçmalýðýný kendisi de anlamýþ olacak ki yanýt almaktan vazgeçti. Zaten kâhin de anlamsýz bir þekilde homurdanýyordu. Bu onun kýzdýðýnýn iþaretiydi. Uçan Mýzrak kabile üyelerine dönerek: -Üç kola ayrýlacaðýz kardeþler. Bir sacayaðý þeklinde üç ayrý yöne gideceðiz, dedi. Uçan Mýzrak bir süre düþündü. Kafasýnda kýsa bir plân geliþtirdi. Benekli atýnýn üzerindeki savaþçýyý iþaret ederek: -Satan Ceviz, sen grubunla þu yöne git, dedi. Satan Ceviz hiç itiraz etmeden atýnýn yönünü iþaret edilen yöne çevirdi ve gruptan ayrýldý. Ona baðlý olan atlýlar da kenara çýktýlar. Uçan Mýzrak tekrar: -Saçý Yanýk, sen de þu tarafa doðru yola çýk, dedi. Saçý Yanýk da hiç itiraz etmeden atýnýn yönünü iþaret edilen yöne çevirdi ve gruptan ayrýldý. Ona baðlý olan atlýlar da yana ayrýldýlar. Uçan Mýzrak devam ederek: -Kalanlar da benimle birlikte olacak. Biz de bu yönde yol alacaðýz. Hepimizin amacý, bize baðlý olan kabile üyelerini sýcak düzlüklere ve buffalo sürüleriyle dolu olan çayýrlýklara ulaþtýrmak olacak. Haydi ulu ruhlar sizi korusun, dedi. Uçan Mýzrak sarýndýðý battaniyesini aðzýna kadar çekti. Böylece yüzünü yalayan gece soðuðunu kesmiþ oldu. Ardýndan atýnýn karnýna ayý postuyla kaplý ayaklarýnýn topuðuyla tepti. Yamacýnda bulunduklarý daðda yanlamasýna ilerlemeye baþladý. Kabile üyelerinden bir kýsmý da onunla hareket etti. Büyücü de bunlardýn biriydi. Saçý Yanýk ile Satan Ceviz de kendi gruplarýný alýp iki ayrý yönde yola koyuldular. Belki de üç ayrý grupta yer alan Monzular bir daha hiçbir zaman görüþemeyeceklerdi. Sonsuza kadar birbirlerin yitireceklerdi. UÇAN MIZRAK BÝR ÇÖZÜM BULUYOR Uçan Mýzrak hareket ettiði yönde epey bir süre gitti. Önüne iri bir kayalýk çýkýnca yönünü deðiþtirdi. Kayalýðý dolanýp onun gerisine geçti. Kuzeyden esen rüzgârý bir set gibi kesen kayalýk bölge, arkada kalan kýsmýn havasýný ýlýmanlaþtýrmýþtý. Uçan Mýzrak buna çok sevindi. Çünkü þimdi daha az üþüyordu. Kayalýðýn eteðinde bir süre yol alan ekip, sonunda aradýðýný buldu. Uçan Mýzrak hemen atýný durdurdu. Atladý aþaðýya indi. Zemindeki kara bata çýka birkaç adým attý sonra sevinçle: -Bir maðara, diye mýrýldandý.

9 Þimdi onun önünde iki atýn yan yana sýðacaðý geniþlikte bir maðara giriþi vardý. Uçan Mýzrak, birkaç adým daha atýp maðaranýn içine girdi. Artýk ayaðý kuru topraða basýyordu. Maðaranýn derinliðini öðrenmek istedi ama içerisi karanlýktý. Genç þef yerden bir taþ alýp içeriye doðru fýrlattý. Taþ hiçbir yere çarpmadý. Bir süre sonra yere düþmüþ olacak ki kof bir ses iþitildi. Uçan Mýzrak bu duruma da çok sevindi: -Yeterince geniþ. Hepimizi alýr, dedi kendi kendine. Maðaradan dýþarý çýkan Uçan Mýzrak, atýnýn yanýna döndü. Merakla kendisini bekleyen Monzulara: -Bir maðaranýn önündeyiz. Olabildiðince geniþ. Yeterince kuytu ve sýcak Þimdi tek tek içeri girelim. Bu geceyi burada geçireceðiz, dedi. Atýnýn yularýný kavrayan Uçan Mýzrak, canlý hareketlerle maðaranýn giriþine yöneldi. Hiç zorlanmadan içeri girdi. Onun ardýndan büyücü atýný sürdü. Gruptakiler teker teker ilerlediler ve maðaranýn karanlýðýnda kayboldular. Büyücü içeri girince yere atladý. Kemerindeki keseyi açýp içindeki taþlardýn birini çýkardý. Yine kemerinin arkasýnda sallanan býçaðýný sýyýrdý. Sað elindeki taþýn keskin yanýný býçaðýnýn sýrtýna hýzlý hýzlý vurmaya baþladý. Her darbede çevreye bir miktar kývýlcým yayýlýyordu. Kývýlcýmlar minicik bir zaman diliminde içeriyi aydýnlatýyor ve Monzulara nerede bulunduklarý konusunda ipucu veriyordu. TERK EDÝLMÝÞ MADEN OCAÐINDA Uçan Mýzrak, kývýlcýmlarýn aydýnlýðýnda yanlarda ve tavanda yer alan kalaslarý görmüþtü: -Terk edilmiþ bir maden burasý, dedi. Beyaz adamýn delip býçak ve benzeri araçlar yaptýðý taþlarý çýkardýðý yer. Büyücü aydýnlatma iþlemini yapmayý kesip yere eðildi. Ayaðýnýn çevresindeki kurumuþ dal parçalarýný el yordamýyla topladý ve onlardan bir küme yaptý. Ardýndan sýrtýna giydiði pöstekiden bir tutam kýl kopardý. Kýllarý az önceki yöntem ile oluþturduðu kývýlcýmlarla tutuþturdu. Oluþan ateþle de kuru dallarý yaktý. Þimdi maden galerisi aydýnlanmýþtý. Her þey ayan beyan ortaya çýkmýþtý. Yaklaþýk beþ adým geniþliðinde bir galerideydiler. Galerinin derinliði belli deðildi. Ýçeri doðru uzayýp gidiyordu. Monzular, oluþan aydýnlýkta ortaya çýkan aðaç parçalarýný toplayýp ateþi beslediler. Havayý bir iyice ýsýttýlar. Gece boyu üþümüþ olan çocuklar ve kadýnlar ateþin çevresinde, halka þeklinde oturdular. Ellerini alevlere doðru uzatýp ýsýnmaya baþladýlar. Erkekler arkada ve ayakta baþka bir daire daha oluþturdular. Onlarýn ardýnda da atlar vardý. Uçan Mýzrak mutluydu. Alevlerin ýþýðý, gülümseyen yüzünde oynaþýyordu: - Ekibimi donmaktan kurtardým. diye düþünüyordu. Kâhin bir heykel donukluðuyla ateþe bakýyor: - Kutsal taþlarýn haber verdiði kurtulan ekip bizmiþiz. Sanýrým diðer iki grubu bir daha göremeyeceðiz. diye geçirdi içinden. Harlý ateþin karþýsýnda ýsýnan çocuklar mýzýldanmaya baþladýlar çünkü acýkmýþlardý. Aslýnda herkesin karný açtý ama günlerden beri devam eden yolculuk sýrasýnda yiyeceklerini tüketmiþlerdi. Yiyecek bir þeyleri kalmamýþtý. Yine de anneler torbalarýný karýþtýrdýlar. Ellerine gelen kurutulmuþ, son bizon etlerini çocuklarýnýn ellerine tutuþturdular. Uçan Mýzrak içinden: - Atlardan birini gözden çýkarsak mý acaba? diye düþündü. Ancak kendi sorusuna yanýt veremedi Uçan Mýzrak. Çünkü o sýrada tünelin iç kýsmýnda bir karaltý iliþmiþti gözüne. Hemen ayaða kalktý. Merakla maðaranýn arkasýna doðru ilerledi. TAMER YAKALANIYOR Tamer, açýlan kapýnýn aydýnlýðýnda kalakalmýþtý. Ne saða, ne sola kaçabiliyordu. Ýçeri girenler gemi aþçýsý ile yamaðýydý. Aslýnda kiler olarak kullanýlan bu odaya yemeklik

10 malzeme almaya gelmiþlerdi. Ancak þu anda hiç ummadýklarý bir durumla karþý karþýyaydýlar. Aþçý, aksanlý bir Ýngilizceyle: -Sen de kimsin, diye sordu. Bu sorunun yanýtýný aþçýnýn yamaðý verdi: -Bir kaçak fare bence, dedi. Aþçý piþkin piþkin güldü: -Desene bugün eðlenceli geçecek, dedi. Tamer üzerine düþen aydýnlýðýn ortasýnda donmuþ gibi duruyordu. Ne yapacaðýný bilmez bir hâldeydi. Bir zaman sonra aþçý ilerledi, Tamer in kolundan yakaladý: -Yürü bakalým fare! Kaptan Uçan Mýzrak ýn karþýsýna çýkartalým seni. O karar versin ne yapacaðýna, dedi. Aþçý ile yamaðý Tamer i koltuklayýp koridora çýkardýlar. Üst kata çýkýlan merdivenin bulunduðu yere doðru ilerlemeye baþladýlar. O sýrada kat görevlisi olan tayfa da gürültüleri duymuþ ve koridora çýkmýþtý. Aþçý ile yamaðýnýn bir baþka kaçak yolcu yakaladýðýný görünce: -Bundan bir tane de bende var, dedi alayla. Ardýndan pos býyýklý tayfa, Pamir i sakladýðý küçük odaya yöneldi. Odanýn kapýsýný açýp: -Çýk bakalým dýþarý kaçak fare, diye seslendi. Çok geçmeden kapýda Pamir in korkudan sararmýþ yüzü göründü. Bu hâliyle pek de komik deðildi aslýnda ama tayfa, aþçý ve yamaðý kahkahayla güldüler. Tamer ile Pamir yan yana gelince üzüntü ile birbirlerine bakýþtýlar. Yolculuðun sonuna gelmenin üzüntüsü okunuyordu yüzlerinde. Aþçý, delikanlýlarý dürterek: -Yürüyün bakalým, dedi. Az sonra bizimkiler, gemi kaptanýnýn karþýsýndaydýlar. Kaptan kaçaklarý bir süre süzdükten sonra Kýzýlderililere has kýlsýz ve esmer yüzünü sývadý: -Gemilerde kaçaklara ne yaparlar biliyor musunuz, diye sordu. Pamir, Tamer e baktý. Tamer bakýþlarýný kaçýrarak: -Denize atarlar kaptan, dedi korka korka. Kaptan iri bir kahkaha attý: -Çantalarýnýzý þuraya koyun bakalým. Ceplerinizdekileri de boþaltýn, dedi. Tamer ile Pamir isteneni yapmaya koyulurken kaptan pos býyýklý tayfaya dönüp: -Ýþleri bitince götürün; sallayýn gitsinler, dedi. Kaçak yolcular, üzerlerindeki her þeyi kaptan köþkündeki masanýn üzerine boþaltmýþlardý. Tayfa, onlara kapýyý iþaret etti. Tamer önden, Pamir arkadan dýþarý çýktýlar. Koca býyýklý tayfa da kapýyý kapayarak onlarýn peþine düþtü. KAPTAN UÇAN MIZRAK IN SIRRI Kaptan masaya yaklaþtý. Oraya býrakýlan ganimetlere þöyle bir göz atmak istiyordu. Önce Pamir in çantasýný boþalttý. Çantadan ilgi çeken bir þeyler çýkmamýþtý. Daha sonra meraklý kaptan, Tamer in çantasýný boþalttý. Masanýn üzerine dökülen ývýr zývýr arasýnda deri bir kese ilgisini çekmiþti. Heyecanla keseyi alýp açtý. Bu Kýzýlderili büyücülerin kullandýðý kutsal taþlarýn konduðu keseydi. Kaptan, kesedeki taþlarý çýkarýp masanýn üzerine býraktý. Taþlar þakýrtýlar arasýnda, kenardaki bir kitabýn yanýna kadar yuvarlandý. Ulaþtýðý yerde donup kaldý. Kaptanýn heyecaný yüzünden okunuyordu. Hemen kemerine davrandý. Bu kesenin aynýsý onun kemerinde de asýlýydý. Kaptan kendi kesesindeki tek taþý da çýkarýp masanýn üzerine býraktý. Gri renkli bu taþ da yuvarlanýp diðerlerinin yanýna vardý ve durdu. O zaman kaptanýn gözü taþlarýn yanýndaki yýpranmýþ kitaba takýldý. Heyecanla onu eline aldý. Kitabýn kapaðýnda bir Kýzýlderili þefinin resmi vardý. Bu resmi gören kaptan þaþkýna dönmüþtü. Çünkü bu resim kendisinin yerli kýyafetiyle çekindiði resminin neredeyse aynýsýydý.

11 Kaptan, kitabýn ismini okumaya çalýþtý. Ancak isim bir baþka dilde yazýlmýþtý. Heyecanla kitabýn ikinci sayfasýný çevirdi orada kitabýn orijinal ismi yazýlýydý Ýngilizce olarak: Reis Uçan Mýzrak ýn Serüveni Kaptan, kitabýn adýný okuyunca ok yemiþ gibi yerinden sýçradý. Koþtu, odasýnýn kapýsýný açýp koridora fýrladý. Bütün gücüyle haykýrdý: -Lorenzoo! Bir süre sonra kalýn bir ses yanýt verdi: -Buyur kaptan? Uçan Mýzrak ayný acelecilikle: -Kaçak yolcularý hemen buraya getir, diye baðýrdý. Adý Lorenzo olan koca býyýklý tayfa, önünde Tamer ve Pamir olduðu hâlde geri döndü. Kaptanýn kendisini tekrar çaðýrmýþ olmasýnýn nedenini merak ediyordu. Koridorun ucunda görününce: -Hayýrdýr Kaptan Uçan Mýzrak, diye sordu. Kaptan Uçan Mýzrak: -Merak edilecek bir þey yok Lorenzo. Kaçaklarla konuþmak istedim sadece, dedi. MAÐARADAKÝ UYKUCULAR Þef Uçan Mýzrak, maden galerisinin dibinde gördüðü karartýyý görünce merakla o yana yürümüþtü. Az sonra, merakýný çeken þeyi yakýndan görünce umut dolu bir sesle büyücüye seslendi: -Kâhin gel bak burada ne buldum, dedi. Büyücü merakla oraya geldi. Uçan Mýzrak, ona yerde yatan kýllý yaratýklarý göstererek: -Kýþ uykusuna yatmýþ olan ayýlar Onlarcasý var burada, dedi. Büyücünün gözleri sevinçle parladý: -Kabileden arta kalanlarýn yiyecek gereksinimini uzun süre karþýlar bunlar, dedi. *** Monzu kabilesinin arta kalan üyeleri kýþý orada geçirdiler. Ýlkbaharýn ilk günlerinde madeni terk edip sýcak ovalara indiler. Ancak onlarýn buffalolarýn sürüler hâlinde dolaþtýðý çayýrlarda yaþamalarýna da izin verilmedi. Yaz aylarýna doðru soluk benizli askerler gelip Monzularý tutsak ettiler. En yakýndaki toplama kampýna doldurdular. Büyücü, kamptaki uðursuz gecelerin birinde, dolunayda topraðý elleriyle düzleyip kutsal kader taþlarýný attý. Taþlardan biri düþtüðü yerde kaldý, diðeri yuvarlanarak bir su çukuruna düþtü. Büyücü taþlarý yerden aldý: -Hangi taþ olmak istersin, diye Uçan Mýzrak a sordu. Uçan Mýzrak, sorumluluk sahibi olan bir düþünür gibi davrandý: -Kabilemin üyelerini yalnýz býrakamam, diye yanýtladý kâhini. Bu karþýlýk üzerine büyücü kamptan ayrýldý. Deniz yönüne doðru ilerleyen büyücüyü soluk benizlilerin hiçbiri göremedi. Büyücünün kaybolmasýndan sonra da Uçan Mýzrak ve Monzular, kamptaki yaþamlarýný sürdürdüler ve o derin bakýþlý adamý hiç unutmadýlar. SON MONZULARIN KUCAKLAÞMASI Kaptan Uçan Mýzrak, elindeki kitabýn son sayfasýný da çevirdi. Sonra baþýný kaldýrýp kaçak yolculara döndü: -Bu kitap ve diðer Kýzýlderili eþyalarý nereden elinize geçti, diye sordu. Tamer ailesinden duyduðu bir efsaneyi anýmsayarak: -Büyük babamýzdan kalmýþ þeyler, dedi.

12 Uçan Mýzrak merakla: -Peki, nereye gidiyordunuz bu þekilde, diye sordu. Tamer sakin bir eda ile devam ederek: -Amerika ya gidiyorduk. Amacýmýz, köklerimizi aramak ve orada kalan akrabalarýmýza yardým etmekti, dedi. Pamir, kuzeninin sözlerine ek yaptý: -Büyük büyükbabamýz bu kitapta sözü edilen kâhinmiþ. Amerika dan bir gemiyle ayrýlýp buralara kadar gelmiþ. Biz onun torunlarýndanýz, dedi. Kaptan Kara Ok: -Size ilginç bir þey söylemek istiyorum, dedi. Ben de o toplama kampýnda kalan reis Uçan Mýzrak ýn torunlarýndan biriyim. Þaþýrma sýrasý Tamer ile Pamir e gelmiþti: -Sen de mi bir Monzusun, dediler ikisi birden. Son Monzular þaþkýnlýk ve sevinç içinde kucaklaþtýlar.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT UÇUK KAÇIK BÝR ÖYKÜ BAÞLIYOR PLASTIK SÝTEYE YOLCULUK Hakan Uçuk, arkadaþlarý arasýnda soyadýndan dolayý alay konusu ola ola büyüdü. Daha çocukluðunun ilk yýllarýnda,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ AVCI TEMUR AV PEÞÝNDE Avcý Temur bugün erkenden kalkmýþtý. Güneþ bile doðmamýþtý o ayaklandýðýnda daha. Kasabayý çevreleyen daðlarýn zirveleri yeni yeni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DÖNEM ÖDEVÝ KONULARI BELÝRLENÝYOR KUNDUZ KAFALI KRAL Kasabanýn arkasýndaki koruluða giden yol her zamanki gibi tenha deðildi. Çocuklar ikiþerli, üçerli gruplar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor Bölüm 1 Bruno Keþif Yapýyor Bruno, bir akþamüstü okuldan eve döndüðünde, baþý hep öne eðik, gözlerini yerden kaldýrmayan hizmetçileri Maria yý odasýnda, dolabýndaki bütün eþyalarý, dört büyük sandýða doldururken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI KAMYONLAR ÇÖP TAÞIYOR Yoksul köyümüzün güneyindeki derin vadiye kentin çöpleri dökülüyordu. Her gün kocaman kamyonlar homurdana homurdana taþýyordu ev artýklarýný.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Günümüzün Getirdikleri

Günümüzün Getirdikleri Günümüzün Getirdikleri Günümüz Türk Edebiyatý, Günümüz Türk Þiiri, Günümüz Türk Romaný; günümüz müziði, sinemasý, sanatý; günümüz TV programlarý, yarýþmalarý, talk-show'larý; günümüz yemekleri, sohbetleri,

Detaylı

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman Sokak Kuşu Hanidir sokaklardaydý. Saçak altlarýnda, pencere pervazlarýnda, aðaçlarýn, yapraklarý dökülmeye baþlamýþ dallarýnda... Yaz nasýl da çabuk geçmiþti. Gökyüzü alabildiðine maviydi. Beyaz, pamuk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

GÝRÝÞ SÝHÝRBAZIN TUZAÐI. Gorim'in Halký için bir Tanrý aramasýnýn ve kutsal Prolgu Daðýnda UL'u bulmasýnýn hikâyesidir.

GÝRÝÞ SÝHÝRBAZIN TUZAÐI. Gorim'in Halký için bir Tanrý aramasýnýn ve kutsal Prolgu Daðýnda UL'u bulmasýnýn hikâyesidir. TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

vakti onu, her zaman dolaþtýklarý parka býrakmakta hiç sakýnca görmediler. Ýlk birkaç gece Dost tan söz ettiler, az biraz içleri sýzlar gibi oldu

vakti onu, her zaman dolaþtýklarý parka býrakmakta hiç sakýnca görmediler. Ýlk birkaç gece Dost tan söz ettiler, az biraz içleri sýzlar gibi oldu DOST UN KADERİ Dost, bir arkadaþlarýnýn köpeðinin yavrusuydu. Sekiz yavru arasýndan onu özene bezene seçmiþler, öpe koklaya getirmiþlerdi eve. Yeni evli, genç insanlardý. Dost u sevdiler, öptüler, onunla

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü Son Antlaþma Can Eryümlü www.altkitap.com Delikanlý adam Fatih Ergökmen'in anýsýna Son Antlaþma Can Eryümlü altkitap - roman 1 Son Antlaþma Can Eryümlü Aralýk 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası

ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası ilkokul 3 ve 4. sınıflar zeka oyunları turnuvası Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Sompo Japan olarak, kurulduğumuz 1888 yılından bugüne, 8 ülkede sigorta sektörünün öncüsü konumundayız. u konum

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı