ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT"

Transkript

1 ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT

2 ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar. Yorgun, aç ve susuzdular. Beyazlarla yaptýklarý vuruþmada Monzu halký birkaç gruba bölünerek daðýlmýþtý. Uçan Mýzrak ýn savaþçýlarý daðlara çekilmiþti. Fakat daðlar barýnamayacak kadar soðuktu. Bir an önce buradan inmek istiyorlardý. Uçan Mýzrak üþüyen yanaklarýný ovuþturarak: -Batýya devam ederek uygun bir vadi bulmalýyýz, dedi. Kabilenin haþarý savaþçýsý Kara Ok bu öneriye itiraz etti: -Uygun bir maðara bulup sýðýnalým. Kýþ mevsiminin kalan kýsmýný orda geçirelim. Havalar ýsýnýnca geri dönüp soluk benizlilere gereken dersi veririz, ardýndan yolculuða devam ederiz. Sýcak ve avlanmaya uygun bir vadi buluncaya kadar aranýrýz, dedi. Tartýþmaya gerek yoktu. Kabilenin büyücüsü oraya girdi: -Ugh! Bunun yanýtýný kutsal taþlardan öðrenebiliriz, diye mýrýldandý. Herkese kâhinin önerisi uygun gelmiþti. Bu yüzden sustular. Büyücü atýndan indi. Üzerine sarýndýðý battaniyesini sýyýrdý, katlayýp atýnýn eyerine býraktý. Kemerine astýðý deri keseyi çözüp eline aldý. Keseden üç taþ çýkardý. Yüzünü gökyüzüne dikip birkaç kelimelik dua mýrýldandý. Ardýndan kutsal taþlarý karlarýn üzerine býraktý. Taþlardan siyah olaný düþtüðü yerde kaldý, diðer üçü ileri doðru yuvarlandý. Kabile mensuplarý halka olmuþtu. Büyücünün hareketlerini merakla izliyorlardý. Taþlarýn aldýðý durumdan bir þey anlamamýþlardý doðrusu. Soran gözlerle büyücüye baktýlar. O bu durumun yanýtýný biliyordu. Büyücünün ise acelesi yoktu. Hantal el hareketleriyle kutsal taþlarý tek tek toplayýp deri kesesine koydu. Sonra onu özenle eski yerine, kemerine astý. Atýnýn üzerindeki battaniyesini aldý. Omuzlarýndan dolandýrýp sarýndý. Uçan Mýzrak ýn sabrý tükenmiþti: -Kutsal taþlar ne fýsýldadý büyücü, diye sordu. Büyücü, karanlýk gözlerini gökyüzsüne dikti. Bulutlar beyaz ve yüksekteydi. Bir süre daha kar yaðýþý görünmüyordu. Yani yolculuk devam edebilirdi. Büyücü derinden gelen bir sesle: -Ulu Manitu iki þey fýsýldadý ruhuma. Bir kýsým savaþçýlar burada kalýyor. Ýki kýsým savaþçýlar yola devam ediyor, dedi. Uçan Mýzrak, Kara Ok a baktý. Sonra büyücüye döndü: -Ama bu çok tehlikeli olur, diye açýklama yaptý. Kara Ok, boynuna taktýðý altýn taþlý kolyesini þakýrdatarak sallandý. Atýný ileri çýkardý: -Her þey açýk, dedi. Ben ve bana baðlý savaþçýlar burada kalýyoruz. Kýþý daðlarda geçireceðiz. Siz de istediðiniz yere gidebilirsiniz. Uçan Mýzrak endiþesini belirterek: -Monzu kabilesi zaten birkaç kola ayrýldý kardeþim. Yeniden parçalanmayalým. Eðer gruplarýmýz bir kez daha parçalanýrsa beyazlar karþýsýnda tutunmamýz zor olur. Bizi çok kolay avlarlar, dedi. Kara Ok umursamaz bir el hareketiyle: -Bunu ben demiyorum kardeþim. Büyücünün kutsal taþlarý böyle olmasýný istedi. Vaah! Öyle mi, dedi. Konuþacak bir þey kalmamýþtý. Kara Ok atýnýn baþýný çevirdi. Ayaðýnýn altýndaki karlarý savura savura uzaklaþtý. Kabilenin üyeleri bir süre baktýlar onun arkasýndan. Sonra bir kýsým savaþçýlar da atlarýnýn baþlarýný çevirip sürdüler. Kara ok un arkasýndan aðaçlarýn arasýna

3 daðýldýlar. Uçan Mýzrak ýn yapacaðý bir þey kalmamýþtý. Üzüntülü bir ifadeyle, yanýnda kalanlarý harekete geçirdi: -Yürüyün kardeþler, dedi. Atlýlar peþ peþe dizilip daðlardan aþaðý doðru yola koyuldular. TAMER EVDEN KAÇIYOR Tamer, okumakta olduðu kitabý masanýn üzerine býraktý. Oturduðu yerden kalkýp kapýnýn yanýna kadar geldi. Durup bir süre dýþarýyý dinledi. Dýþarýdan herhangi bir canlýlýk iþareti duyulmuyordu. Tamer in beklediði de buydu zaten. Anlaþýlan aile yatmýþtý. Artýk harekete geçebilirdi Tamer. Tekrar masanýn baþýna döndü. Masanýn çekmecesinden plastik bir kese çýkarý. Özenle kesenin çýtçýtýný açtý. Ýçindekileri avucuna boþalttý. Bu iki yuvarlak taþtý. Biri siyahtý, diðerinin rengi daha açýktý. Tamer, taþlarý masanýn üzerine býraktý. Taþlardan beyaz olaný düþtüðü yerde birkaç kez zýpladýktan sonra durdu. Öteki taþ yuvarlandý ve masanýn kenarýna kadar gitti. Tamer heyecanlanmýþtý: - Düþecek, diye düþündü. Taþ masanýn kenarýnda durdu. Tamer, taþlarý toplamak üzere uzandý. Önce masanýn ortasýndaki beyaz taþý aldý, plastik keseye yerleþtirdi. Sonra diðerine uzandý. O zaman genç adamýn beklemediði bir þey oldu. Taþ Tamer in depreþmesiyle sallanan masadan etkilendi ve yer düþtü. Tamer sevinçle ayaða kalktý. Yere düþen taþý da alýp keseye attý. Keseyi pantolonunun arka cebine yerleþtirdi. Ellerini birbirine vurarak çýrptý. Tamer in hareketleri bir anda hýzlanmýþtý. Kenarda duran sýrt çantasýný kaptýðý gibi masanýn üzerine çýkardý. Çantanýn fermuarýný bir hareketle ikiye ayýrdý. Sonra yan dönüp gardýrobunun kapaðýný açtý. Birkaç penye gömlek aldý askýdan. Gömlekleri rulo yapýp çantasýna sokuþturdu. Bir blucin pantolonu gömleklerin üzerine serdi. En üste birkaç tane kitap koyup fermuarý kapattý. Sonra sandalyenin arkalýðýnda takýlý duran montunu sýrtýna geçirdi. Hazýrlýðýný tamam etmiþti. Memnun memnun gülümsedi. Son olarak çantasýný omuzladý. Çevresine bakýnýp Her þey tamam! der gibi baþýný salladý. Tamer seri ama sessiz adýmlarla kapýya kadar geldi. Bir süre durup dýþarýyý dinledi. Ses seda yoktu. Ardýndan kapýyý usulca açtý. Koridor karanlýktý. Evdeki ýþýklarýn tamamý sönmüþtü. Tamer salona geçti. Birkaç adýmda ulaþtýðý büfenin dibine diz çöktü. Alttaki çekmecelerden birini açtý. Kýsa bir aramadan sonra istediðini bulmuþtu: Bir tomar para... Tamer seri hareketlerle paralarý bulunduklarý yerden alýp montunun ön cebine yerleþtirdi. Sonra tekrar karýþtýrdý çekmeceyi. Küçük bir bez çýkýnýydý þimdi elindeki: Annesinin takýlarý... Tamer onlarý da pantolonunun yan cebine soktu. Ardýndan çekmeceyi kapayýp ayaða kalktý. Tamer, az sonra bahçeye çýkmýþtý. Derin bir oh çekti. Hiçbir aksaklýða meydan vermeden baþarmýþtý iþini. Genç adam bahçedeki elma aðaçlarýnýn gölgesine sinerek ilerledi. Çýkýþ kapýsýnýn yanýndaki posta kutusunun yanýna gelince durdu. Daha önceden hazýrladýðý bir kâðýdý gömlek cebinden çýkardý. Posta kutusuna attý. Sonra bahçe kapýsýný aralayýp sokaða çýktý. Çevre oldukça ýssýz idi. Gece iþinden dönen birkaç iþçinin dýþýnda kimse yoktu ortalýkta. Yolun iki yanýna otomobiller park edilmiþti. Birkaç sokak kedisi araçlarýn tekerleklerinin arasýnda kovalaþýyordu. ÝKÝ KAÇAK BULUÞUYOR Tamer, evlerinin olduðu sokaktan çýkýp yandaki caddeye geçti. Burasý biraz daha canlýydý. Birkaç sarhoþ nohutlu pilavcýdan alýþveriþ ediyorlardý. Tamer, pilâvcýnýn yanýndan sessizce geçti. Limana inen dik sokaklardan birinin baþýna kadar geldi. Ýlk evin saçaðýnýn altýna girmeden önce saatine baktý. Tam vaktinde gelmiþti. Ellerini aðzýnýn iki yanýnda boru gibi yapýp garip bir sesle üç kez öttü. Çok geçmeden iþaretinin yanýtýný aldý. Bir baþka ses, yakýnlardan bir yerden ayný ötüþü

4 tekrarladý. Tamer girdiði saçaðýn gölgesinden çýktý. O sýrada karþý kaldýrýmda bir kiþi daha belirmiþti. Ýki gölge yol ortasýnda buluþtular. Tamer heyecanlýydý. Titrek bir ses ile: -Tam vaktinde geldin Pamir, dedi. Adý Pamir olan delikanlý: -Sen de kuzen, diye karþýlýk verdi. Tamer kuzeninin omzunu þaplaklayarak: -Her þey tamam. Tam plânladýðýmýz gibi oldu. Haydi gidelim, dedi. Ýki arkadaþ limana doðru yan yana yürüdüler. Önlerinde gemilerin hantal gövdeleri ve uzun direkleri duruyordu. Pamir, en uzun direkli mavi þilebi iþaret ederek: -Amerika ya gidecek olan gemi bu, dedi. Labirent gibi ambarlarý var. Tayfa sayýsý da yeterli deðil. Tam bize göre O sýrada limana sýralanmýþ olan meyhanelerin ýþýklarý hâlâ yanýyordu. Sarhoþ denizciler kaba kahkahalarla gülüp aðýr küfürler ediyorlardý. Havada hafif bir alkol kokusu vardý. Pamir, denizcilerin içtiði meyhaneleri iþaret ederek: -Tayfalarýn çoðu oralarda þimdi. Gemi, þu anda çok tenha, diye açýklama yaptý. Tamer memnun memnun baþýný salladý: -Yani gemiye binmemiz zor olmayacak öyleyse, diye sordu. Gerçekten de zor olmadý iki kaçaðýn iþi. Kuzenler, þilebi rýhtýma baðlayan kalýn halatlara asýla asýla ilerlediler. Zaten mesafe üç metre kadardý. Bu yüzden geminin güvertesine ulaþmalarý çok zaman almadý. Kolayca güverteye ayak basan iki arkadaþ, hemen akaryakýt varillerinin ardýna saklandýlar. Tamer fýsýltýlý bir ses ile: -Oh! Kolay oldu, dedi. Pamir sus iþareti yaptý. O da fýsýltý hâlinde: -Daha bitmedi. Hemen sevinme, diye uyardý arkadaþýný. Kaçaklar bir süre susup çevreyi dinlediler. Gelen giden yoktu. Öyleyse harekete geçebilirlerdi. Sürünerek ambara inen merdivenlerden birinin yanýna kadar geldiler. Baþlarýný uzatýp aþaðýya baktýlar. Ýçerisi karanlýktý. Buna raðmen iki kafadar hemen aþaðýya indiler. Karýþýk koridorlarda ilerlemeye baþladýlar. Olabildiðince hýzlý ve sessiz davranýyorlardý. O sýrada önlerindeki kapýlardan biri anîden açýldý. Dýþarýya uykulu bir tayfa çýktý. Tayfa, kaçaklarý her an görebilirdi. Durum çok nazikti. Kaçaklar, hemen yaný baþlarýndaki bir kapýyý aralayýp içeri daldýlar. Tehlikeyi savuþturmuþlardý. Girdikleri yer bir tahýl ambarýydý. Buðday, nohut ve mercimek çuvallarý istiflenmiþti kenara. Pamir sevindi: -Ýþte otelimiz burasý kuzen Tamer, dedi. Kafadarlar omuzlarýndaki çantalarý çýkarýp çuvallarýn üzerine attýlar. Uygun birer aralýk bulup uzandýlar. Þimdilik rahata ermiþlerdi. Bu yüzden uyumalarý birkaç dakika aldý. MONZULAR GECE YOLCULUÐUNA ÇIKIYORLAR Uçan Mýzrak, battaniyesinin üzerini kaplayan karlarý silkeleyerek kývrýldýðý yerden doðruldu. Yularýný bileðine baðladýðý atý ayaktaydý. Ama yaðan kar atýn üzerini kaplamýþ ve doru olan rengini beyaza çevirmiþti. Uçan Mýzrak endiþe ile ufka baktý. Güneþ batmak üzereydi. Bu yüzden havanýn ayazý artmýþtý. Kuzeyden gelen hafif bir esinti vardý. Bu da hissedilen soðuðu artýyordu. Uçan Mýzrak ayaða kalktý. Önce battaniyesinin üzerindeki karlarý çýrptý, sonra atýnýn üzerindeki beyazlýðý temizledi. O sýrada çalýlarýn altýnda yatan diðer Monzular da uyanmýþlardý. Uçan Mýzrak ortalýða konuþarak:

5 -Gece boyu yol almalýyýz kardeþler, dedi. Hazýrlýklý olun. Bundan böyle gündüz dinlenip geceleri yol alacaðýz. Yoksa hepimiz donarýz. Haydi, hazýrlanýn. Monzular, iþtahsýz ve yavaþ hareketlerle ayaða kalktýlar. Önce battaniyelerini çýrptýlar. Ortalýk bir anda kar yaðýyormuþa döndü. Savaþçýlar daha sonra atlarýnýn üzerinde biriken karlarý temizleyip bir sýçrayýþta üstlerine bindiler. Herkes harekete hazýrdý. Uçan Mýzrak en öndeydi. Batan güneþe doðru gidiyordu. Amacý, halkýný sað salim daðlardan geçirmek ve sýcak çukurluklara ulaþtýrmaktý. KAÇAKLARDAN BÝRÝ TEHLÝKEDE Ani ve þiddetli bir sarsýntýyla uyandý Pamir. Korkmuþtu. Bir süre çevreyi dinledi. Korkacak bir durum olup olmadýðýný anlayamamýþtý. Bu yüzden kuzenini dürtükleyerek: -Tamer, diye seslendi. Uyan Tamer. Bir þeyler oluyor. Tamer de sarsýntýyý duymuþ ve uyanmýþtý: -Kokacak bir þey yok, dedi. Gemi hareket etmiþ olmalý. Sen keyfine bak. Þimdilik emin ellerdeyiz dostum. Kaçaklar bir süre dýþarýyý dinlediler. Geminin yanýndan su çýrpýntýsý geliyordu. Gerçekten de yolculuk baþlamýþtý. Pamir ilk þikâyetini söyledi: -Ben susadým. Su bulabilecek miyiz burada, diye sordu. Tamer itiraz ederek: -Ama þimdi dýþarý çýkamayýz kuzen. Çýktýðýmýz anda hemen yakalanýrýz. O durumda gerisin geri yollarlar bizi limana. Gemi açýk denize çýkýnca zoraki yolculuðumuz sürer yakalansak da, diye açýklama yaptý. Aradan bir saate yakýn bir süre geçti. Pamir in susuzluðu iyice artmýþtý: -Artýk dayanacak hâlim kalmadý, dedi. Kaçak yolcu, ne olursa olsun su bulmaya karar verdi. Üzerinde yattýðý çuvaldan yere atladý. Loþ aydýnlýkta birkaç adým ilerledi. Çok geçmeden kapýya ulaþmýþtý. Orada bir süre durup dýþarýyý dinledi. Ses seda yoktu. Uzandý ve metal sürgüyü usulca çekti, kapýyý araladý. Aralýktan yansýyan koridorun ýþýðý odayý hafifçe aydýnlattý. Pamir kapýyý kapatýp koridora çýktý. Gürültü yapmamaya çalýþarak, rast gele bir yön seçip ilerledi. Çok geçmeden burnuna yoðun bir idrar kokusu çarptý genç kaçaðýn. Bu kokuyu duyunca doðru yolda olduðunu anlamýþtý. Sevindi ve hýzlandý. Yakýnlarda bir yerde tuvalet vardý. Az sonra kulaðýna gelen su þýrýltýsý Pamir i daha da heyecanlandýrdý. Bir kaç adým ilerisinde açýk bir kapý vardý. Orasý tuvalet olmalýydý. Yanýlmamýþtý Pamir. Sýra sýra dizili musluklarý görünce hemen koþtu. Ýlk musluða aðzýný dayayýp hýzlý hýzlý içmeye baþladý. -Hey sen de kimsin, diyen sesi iþittiðinde susuzluðunu gidermiþti. -Eyvah, yakalandýk galiba? -Hey sana diyorum. Dönsene yüzünü bu yana. Pamir arkasýna dönmeye korkuyordu. Ancak yapacak bir þey yoktu. Usul usul döndü. Karþýsýnda koca býyýklý, kirli sakallý ve elbisesi yaðlý bir adam duruyordu. Bu tayfalardan biri olmalýydý. Koca býyýklý adam: -Vay, diye güldü. Bir kaçak yolcu ha? Tayfa iki adýmda Pamir in yanýna ulaþtý. Kolundan sýkýca kavradý onu. Elleri bir mengene gibi sertti. Tayfa, Pamir in kolunu sýktýktan sonra amir bir sesle: -Gel bakalým küçük fare. Seni kaptana götüreyim de gereken cezayý versin, dedi. Birkaç adým atýp kaçak yolcuyu silkeledi: -Gemilerde yakalanan kaçak yolculara ne yaparlar biliyor musun, diye sordu. Doðrusu bu sorunun yanýtýný Pamir bilmiyordu. Bu yüzden sustu.

6 Koca býyýklý tayfa, sorusunun karþýlýðýný da kendi verdi: -Ne yapacaklar köpek balýklarýna yem ederler, dedi. Pamir korkuyla ürperdi. Tayfa, köpek balýklarýna yem olma düþüncesinin çocuðu korkuttuðunu anlayýnca: -Ama istersen bir yolunu bulup seni kurtarabiliriz, dedi fýsýltýyla. Eðer verecek yol paran varsa seni saklayabilirim kendi kamaramda. Varýþ yerine kadar güvende olursun. Kimse görmez seni. Zaten bu katýn görevlisi benim. Benden baþka pek kimse inmez buraya. Ne dersin? Var mý paran? Pamir, cebindeki bir miktar parayý çýkarýp tayfaya uzattý. Ancak o, parayý az bulmuþtu. Burnunu kývýrdý: -Yetmez, dedi. Pamir kolundaki saati ve gümüþ künyesini de çýkarýp uzattý tayfaya: -Bunlardan baþka hiçbir þeyim yok, dedi. Tayfa, Pamir in elindekileri bir çýrpýda alýp tulumunun cebine indirirken: -Az ama ne yapalým. Þimdi takip et beni, dedi. Tayfa önde, Pamir arkada bir süre ilerlediler. Koridorun sonundaki bir kapýdan içeri girdiler. Burasý pek kullanýlmayan bir odacýktý. Tayfa, köþedeki yaðlý ve yýrtýk brandalarý iþaret ederek: -Þunlardan kendine bir yatak yap. Bundan böyle sekiz gün burasý senin odan olacak. Sakýn dýþarý çýkma, ortalýkta görünme. -Peki. Çýkmam -Ben arada bir yiyecek getiririm sana. Tuvalet gereksinimini de herkes yattýktan sonra giderirsin, dedi. Açýklamasýný yapan tayfa, sac kapýyý çekip oradan uzaklaþtý. Ayak sesleri, bir süre koridorda yankýlandý. Sonra kayboldu. Pamir tehlikeyi ucuz atlattýðý için sevinmiþti. En kýsa zamanda bir yolunu bulup Tamer i de buraya getirmesi gerekti. Ancak bu þimdilik olanaksýzdý. Çünkü vakit gündüzdü: - Hele gece olsun, herkes yatsýn da bakarýz... diye mýrýldandý. Gece tuvalete çýktýðýnda Tamer i de alýp buraya getirebilirdi. Þimdilik bekleyecekti. Pamir, içinde bulunduðu odanýn köþesindeki brandalarý kucaklayýp havaya kaldýrdý. Amacý kendisine uygun bir yer hazýrlamaktý. Brandalar kalkýnca ortalýða bir toz tabakasý yayýldý. Fakat þimdi tozu, topraðý seçecek zaman deðildi. Genç kaçak, yaðlý çadýr bezlerini düzgünce katlayýp yere serdi. Daha küçük parçalarý rulo haline getirip bir yastýk yaptý. Baþucuna yerleþtirdi. Sonra oluþturduðu yataða sýrt üstü uzandý. Ellerini kafasýnýn arkasýnda birleþtirip derin hayallere daldý. UÇAN MIZRAK YOLUNU ÞAÞIRIYOR Uçan Mýzrak, öncü olarak yolladýðý savaþçýnýn dönmediðini görüce iyice meraklandý. Bu durumda önlerinde bir tehlike olma olasýlýðý büyüktü. Bu hâl karþýsýnda ne yapmak gerektiðini düþündü bir süre. Her þeye raðmen yolunda ilerleyebilirlerdi ama bu, arkasýndaki onlarca savaþçýyý ve ailelerini tehlikeye atmak olurdu. Sorumluluk sahibi olan þef Uçan Mýzrak, yön deðiþtirmeye karar verdi. Fakat seçeceði tarafýn emniyetli olup olmadýðýný da bilmiyordu. Ancak burada da duramazdý. Gecenin ayazý bastýrmýþtý. Her an donma tehlikesi vardý. Sabaha kadar yol almalarý gerekiyordu. Ani bir kararla þef Uçan Mýzrak, en yakýnýnda duran büyücüyü yanýna çaðýrdý ve ona: -Kâhin, dedi. Kutsal taþlarýna sor bakalým hangi yöne gitmemiz gerekiyor. Büyücü, kemerindeki keseyi çözüp taþlarýný çýkardý. Battaniyesinin peþini düþleþtirdi. Elindeki taþlarý tüylü zemin üzerine býraktý. Taþlardýn biri kuzeye diðer ikisi kuzey batýya doðru yuvarlandý. Büyücü kemikli elini ileri uzatarak: -Bu yöne gitmelisin Uçan Mýzrak, dedi. Uçan Mýzrak, kâhinin iþaret ettiði yöne bir süre bakýp geri döndü. Endiþeliydi:

7 -Ama o yana giden öncümüzden herhangi bir iþaret alamadýk. Korkarým, baþýna bir þey gelmiþ olmasýn kâhin, diye sordu. Büyücü diyeceðini demiþti. Uçan Mýzrak ýn endiþesini giderecek bir yanýt vermediði gibi kendi kararýndan da dönmedi. Battaniyesine iyice gömülüp beklemeye baþladý. Uçan Mýzrak için yapacak bir þey yoktu. Büyücünün kehâneti kesindi. Uymamak olmazdý. Þef Uçan Mýzrak, atýnýn baþýný kuzey batýya doðru çevirdi ve karnýný topukladý. Diðer atlýlar onu takip ettiler. TAMER DE TEHLÝKEDE Tamer saklandýðý depoda çoktan beri bekliyordu. Su içmeye çýkan Pamir in dönmemesi onu kuþkulandýrmýþtý. Acaba baþýna bir þey mi gelmiþti? Eðer öyle ise kendi durumu da pek saðlam sayýlmazdý. Ne yapmasý gerektiðini uzun uzun düþündü. Önünde iki yol vardý: Ya beklemeyi sürdürecek ya da çýkýp arkadaþýný arayacaktý. Tamer in aklýna çantasýndaki taþlar geldi. Yattýðý yerden doðruldu. Çantasýnýn yan cebindeki taþlarý alýp kapýnýn önüne kadar geldi. Kapýnýn altýndaki aralýktan sýzan ýþýk iki karýþlýk bir mesafeyi aydýnlatýyordu. Tamer, elindeki taþlarý kapýnýn dibinde oluþan aydýnlýk bölgeye býraktý. Taþlarýn ikisi de düþtüðü yerde durdu. Tamer, bu durum karþýsýnda tavrýný belirledi. Burada kalýp bekleyecekti. Taþlarýný düþtükleri yerden alýp tekrar çantasýna yerleþtirdi. Döndü, geldi, çuvallarýn üzerine çýkýp uzandý. Aradan bir süre geçti. Tamer de susamaya baþlamýþtý. Uzunca bir zaman sabretti. Ancak susuzluðu giderek artýyordu. Sonunda o da ne olursa olsun dýþarý çýkýp su bulmaya karar verdi. Pamir in baþýna gelen ne ise kendisi de onu yaþayacaktý. Hem bir an önce arkadaþýnýn durumunu da öðrenmek istiyordu. Tamer, verdiði bu kararla çuvallarýn üstünden indi. Kapýya doðru yöneldi. Tam odanýn ortasýna gelmiþti ki sac kapý ardýna kadar açýldý. MONZULAR ÝÇÝN TEHLÝKE ARTIYOR Monzular gece yarýsýna kadar at sürdüler. Bu süre içerisinde dolunay onlara yol göstermiþti. Ancak saat gece yarýsýna yaklaþýrken ay battý, daðlar alacalý bir karanlýðý büründü. Vadiler zifire bulandý. Yeryüzünü kaplayan karýn beyazlýðý da olmasa atlar nereye bastýklarýný bile bilemeyecekler, belki de uçuruma yuvarlanacaklardý. Uçan Mýzrak, dolunayýn batýþýyla dikkatini bir kat daha artýrmýþtý. Alnýný yalayan dondurucu ayaz uykuyu kesici bir rol oynuyor, onun gafletini engelliyordu aslýnda. Kâhin, Uçan Mýzrak ýn hemen arkasýndaydý ve dalgýn gözlerle þefi süzüyordu. Kâhinin arkasýnda sýralanmýþ olan atlýlarýn hepsi uyukluyordu. Çocuklar ve kadýnlar zaten derin uykudaydýlar. Düþmemek için atlara baðlanmýþlardý. Monzular, içinde bulunduklarý vadinin sonuna gelmiþlerdi. Uçan Mýzrak, atýnýn yularýný önündeki tepeye doðru çevirdi. Þimdi yürüyüþ daha zorlu bir devreye giriyordu. Yükseklerde ayaz daha artacak, uçuruma yuvarlanma tehlikesi de çoðalacaktý. Ancak yapacak bir þey yoktu, bu daðlar aþýlmalýydý. Artan rüzgâr, büyücünün kulaðýný bir fýsýltý gibi yaladý. Dalgýn gözler birer siyah inci gibi ýþýladý: -Ulu Manitu, dedi büyücü tedirgin bir yüzle. Uzun bir duayý mýrýldanmaya baþladý kâhin. Sözcükler aðzýndan yuvarlanýp uzayarak çýkýyor ve u larla dolup uzun bir sözcük hâlini alýyordu. Sesi bir alçalýp bir yükseliyordu. Uçan Mýzrak, kirpiklerinin ucunda ve aðýz çevresinde biriken buz parçacýklarýný silerken: - Bu gece çok ayazlý. Sað salim sabaha ulaþabilirsek saçlarýmýn bir tutamýný adak

8 edeceðim. diye düþündü. Bu sýrada büyücünün duasý ayazla karýþýnca savaþçýlarýn ürpertisi daha artmýþtý. Arkadan aðlayan çocuklarýn sesi geliyordu. Uçan Mýzrak atýný durdurup büyücüye döndü: -Kâhin, dedi. Bu ayazda yolculuk olanaksýz bir hâl aldý. Ne dersin? Büyücü de atýný durdurdu. Kemerinde asýlý olan deri keseye davrandý. Kesenin içindeki týlsýmlý taþlarýný çýkardý. Battaniyesinin ucunu atýnýn saðrýsýna yayýp taþlarý oluþan düzlüðe býraktý. Taþlarýn üçü üç ayrý yöne doðru yuvarlandý. Biri battaniyenin kenarýnda durdu, ikisi yuvarlanýp yere düþtü. Büyücü eðilip yere düþen taþlarý aldý. Bunu yaparken hiç zýrlanmamýþ, sanki kollarý uzamýþtý. Uçan Mýzrak merakla sonucu bekliyordu. Büyücü sakin hareketlerle taþlarýný kesesine yerleþtirdi. Keseyi kemerine asýp tane tane konuþmaya baþladý: -Üç kola ayrýlacaðýz. Hep bir arada olursak toptan yok olmamýzýn olasýlýðý var. Ancak üç kola ayrýlýrsak soyumuzu sürdürebiliriz. Týlsýmlý taþlar bu kollardan ikisinin telef olacaðýný ama birinin kurtulacaðýný söylüyor, diye açýklama yaptý. Uçan Mýzrak heyecanlanmýþtý: -Hangi yöne giden grubun kurtulma olanaðýnýn olduðunu da söylüyor mu taþlar, diye sordu. Sonra bu sorunun saçmalýðýný kendisi de anlamýþ olacak ki yanýt almaktan vazgeçti. Zaten kâhin de anlamsýz bir þekilde homurdanýyordu. Bu onun kýzdýðýnýn iþaretiydi. Uçan Mýzrak kabile üyelerine dönerek: -Üç kola ayrýlacaðýz kardeþler. Bir sacayaðý þeklinde üç ayrý yöne gideceðiz, dedi. Uçan Mýzrak bir süre düþündü. Kafasýnda kýsa bir plân geliþtirdi. Benekli atýnýn üzerindeki savaþçýyý iþaret ederek: -Satan Ceviz, sen grubunla þu yöne git, dedi. Satan Ceviz hiç itiraz etmeden atýnýn yönünü iþaret edilen yöne çevirdi ve gruptan ayrýldý. Ona baðlý olan atlýlar da kenara çýktýlar. Uçan Mýzrak tekrar: -Saçý Yanýk, sen de þu tarafa doðru yola çýk, dedi. Saçý Yanýk da hiç itiraz etmeden atýnýn yönünü iþaret edilen yöne çevirdi ve gruptan ayrýldý. Ona baðlý olan atlýlar da yana ayrýldýlar. Uçan Mýzrak devam ederek: -Kalanlar da benimle birlikte olacak. Biz de bu yönde yol alacaðýz. Hepimizin amacý, bize baðlý olan kabile üyelerini sýcak düzlüklere ve buffalo sürüleriyle dolu olan çayýrlýklara ulaþtýrmak olacak. Haydi ulu ruhlar sizi korusun, dedi. Uçan Mýzrak sarýndýðý battaniyesini aðzýna kadar çekti. Böylece yüzünü yalayan gece soðuðunu kesmiþ oldu. Ardýndan atýnýn karnýna ayý postuyla kaplý ayaklarýnýn topuðuyla tepti. Yamacýnda bulunduklarý daðda yanlamasýna ilerlemeye baþladý. Kabile üyelerinden bir kýsmý da onunla hareket etti. Büyücü de bunlardýn biriydi. Saçý Yanýk ile Satan Ceviz de kendi gruplarýný alýp iki ayrý yönde yola koyuldular. Belki de üç ayrý grupta yer alan Monzular bir daha hiçbir zaman görüþemeyeceklerdi. Sonsuza kadar birbirlerin yitireceklerdi. UÇAN MIZRAK BÝR ÇÖZÜM BULUYOR Uçan Mýzrak hareket ettiði yönde epey bir süre gitti. Önüne iri bir kayalýk çýkýnca yönünü deðiþtirdi. Kayalýðý dolanýp onun gerisine geçti. Kuzeyden esen rüzgârý bir set gibi kesen kayalýk bölge, arkada kalan kýsmýn havasýný ýlýmanlaþtýrmýþtý. Uçan Mýzrak buna çok sevindi. Çünkü þimdi daha az üþüyordu. Kayalýðýn eteðinde bir süre yol alan ekip, sonunda aradýðýný buldu. Uçan Mýzrak hemen atýný durdurdu. Atladý aþaðýya indi. Zemindeki kara bata çýka birkaç adým attý sonra sevinçle: -Bir maðara, diye mýrýldandý.

9 Þimdi onun önünde iki atýn yan yana sýðacaðý geniþlikte bir maðara giriþi vardý. Uçan Mýzrak, birkaç adým daha atýp maðaranýn içine girdi. Artýk ayaðý kuru topraða basýyordu. Maðaranýn derinliðini öðrenmek istedi ama içerisi karanlýktý. Genç þef yerden bir taþ alýp içeriye doðru fýrlattý. Taþ hiçbir yere çarpmadý. Bir süre sonra yere düþmüþ olacak ki kof bir ses iþitildi. Uçan Mýzrak bu duruma da çok sevindi: -Yeterince geniþ. Hepimizi alýr, dedi kendi kendine. Maðaradan dýþarý çýkan Uçan Mýzrak, atýnýn yanýna döndü. Merakla kendisini bekleyen Monzulara: -Bir maðaranýn önündeyiz. Olabildiðince geniþ. Yeterince kuytu ve sýcak Þimdi tek tek içeri girelim. Bu geceyi burada geçireceðiz, dedi. Atýnýn yularýný kavrayan Uçan Mýzrak, canlý hareketlerle maðaranýn giriþine yöneldi. Hiç zorlanmadan içeri girdi. Onun ardýndan büyücü atýný sürdü. Gruptakiler teker teker ilerlediler ve maðaranýn karanlýðýnda kayboldular. Büyücü içeri girince yere atladý. Kemerindeki keseyi açýp içindeki taþlardýn birini çýkardý. Yine kemerinin arkasýnda sallanan býçaðýný sýyýrdý. Sað elindeki taþýn keskin yanýný býçaðýnýn sýrtýna hýzlý hýzlý vurmaya baþladý. Her darbede çevreye bir miktar kývýlcým yayýlýyordu. Kývýlcýmlar minicik bir zaman diliminde içeriyi aydýnlatýyor ve Monzulara nerede bulunduklarý konusunda ipucu veriyordu. TERK EDÝLMÝÞ MADEN OCAÐINDA Uçan Mýzrak, kývýlcýmlarýn aydýnlýðýnda yanlarda ve tavanda yer alan kalaslarý görmüþtü: -Terk edilmiþ bir maden burasý, dedi. Beyaz adamýn delip býçak ve benzeri araçlar yaptýðý taþlarý çýkardýðý yer. Büyücü aydýnlatma iþlemini yapmayý kesip yere eðildi. Ayaðýnýn çevresindeki kurumuþ dal parçalarýný el yordamýyla topladý ve onlardan bir küme yaptý. Ardýndan sýrtýna giydiði pöstekiden bir tutam kýl kopardý. Kýllarý az önceki yöntem ile oluþturduðu kývýlcýmlarla tutuþturdu. Oluþan ateþle de kuru dallarý yaktý. Þimdi maden galerisi aydýnlanmýþtý. Her þey ayan beyan ortaya çýkmýþtý. Yaklaþýk beþ adým geniþliðinde bir galerideydiler. Galerinin derinliði belli deðildi. Ýçeri doðru uzayýp gidiyordu. Monzular, oluþan aydýnlýkta ortaya çýkan aðaç parçalarýný toplayýp ateþi beslediler. Havayý bir iyice ýsýttýlar. Gece boyu üþümüþ olan çocuklar ve kadýnlar ateþin çevresinde, halka þeklinde oturdular. Ellerini alevlere doðru uzatýp ýsýnmaya baþladýlar. Erkekler arkada ve ayakta baþka bir daire daha oluþturdular. Onlarýn ardýnda da atlar vardý. Uçan Mýzrak mutluydu. Alevlerin ýþýðý, gülümseyen yüzünde oynaþýyordu: - Ekibimi donmaktan kurtardým. diye düþünüyordu. Kâhin bir heykel donukluðuyla ateþe bakýyor: - Kutsal taþlarýn haber verdiði kurtulan ekip bizmiþiz. Sanýrým diðer iki grubu bir daha göremeyeceðiz. diye geçirdi içinden. Harlý ateþin karþýsýnda ýsýnan çocuklar mýzýldanmaya baþladýlar çünkü acýkmýþlardý. Aslýnda herkesin karný açtý ama günlerden beri devam eden yolculuk sýrasýnda yiyeceklerini tüketmiþlerdi. Yiyecek bir þeyleri kalmamýþtý. Yine de anneler torbalarýný karýþtýrdýlar. Ellerine gelen kurutulmuþ, son bizon etlerini çocuklarýnýn ellerine tutuþturdular. Uçan Mýzrak içinden: - Atlardan birini gözden çýkarsak mý acaba? diye düþündü. Ancak kendi sorusuna yanýt veremedi Uçan Mýzrak. Çünkü o sýrada tünelin iç kýsmýnda bir karaltý iliþmiþti gözüne. Hemen ayaða kalktý. Merakla maðaranýn arkasýna doðru ilerledi. TAMER YAKALANIYOR Tamer, açýlan kapýnýn aydýnlýðýnda kalakalmýþtý. Ne saða, ne sola kaçabiliyordu. Ýçeri girenler gemi aþçýsý ile yamaðýydý. Aslýnda kiler olarak kullanýlan bu odaya yemeklik

10 malzeme almaya gelmiþlerdi. Ancak þu anda hiç ummadýklarý bir durumla karþý karþýyaydýlar. Aþçý, aksanlý bir Ýngilizceyle: -Sen de kimsin, diye sordu. Bu sorunun yanýtýný aþçýnýn yamaðý verdi: -Bir kaçak fare bence, dedi. Aþçý piþkin piþkin güldü: -Desene bugün eðlenceli geçecek, dedi. Tamer üzerine düþen aydýnlýðýn ortasýnda donmuþ gibi duruyordu. Ne yapacaðýný bilmez bir hâldeydi. Bir zaman sonra aþçý ilerledi, Tamer in kolundan yakaladý: -Yürü bakalým fare! Kaptan Uçan Mýzrak ýn karþýsýna çýkartalým seni. O karar versin ne yapacaðýna, dedi. Aþçý ile yamaðý Tamer i koltuklayýp koridora çýkardýlar. Üst kata çýkýlan merdivenin bulunduðu yere doðru ilerlemeye baþladýlar. O sýrada kat görevlisi olan tayfa da gürültüleri duymuþ ve koridora çýkmýþtý. Aþçý ile yamaðýnýn bir baþka kaçak yolcu yakaladýðýný görünce: -Bundan bir tane de bende var, dedi alayla. Ardýndan pos býyýklý tayfa, Pamir i sakladýðý küçük odaya yöneldi. Odanýn kapýsýný açýp: -Çýk bakalým dýþarý kaçak fare, diye seslendi. Çok geçmeden kapýda Pamir in korkudan sararmýþ yüzü göründü. Bu hâliyle pek de komik deðildi aslýnda ama tayfa, aþçý ve yamaðý kahkahayla güldüler. Tamer ile Pamir yan yana gelince üzüntü ile birbirlerine bakýþtýlar. Yolculuðun sonuna gelmenin üzüntüsü okunuyordu yüzlerinde. Aþçý, delikanlýlarý dürterek: -Yürüyün bakalým, dedi. Az sonra bizimkiler, gemi kaptanýnýn karþýsýndaydýlar. Kaptan kaçaklarý bir süre süzdükten sonra Kýzýlderililere has kýlsýz ve esmer yüzünü sývadý: -Gemilerde kaçaklara ne yaparlar biliyor musunuz, diye sordu. Pamir, Tamer e baktý. Tamer bakýþlarýný kaçýrarak: -Denize atarlar kaptan, dedi korka korka. Kaptan iri bir kahkaha attý: -Çantalarýnýzý þuraya koyun bakalým. Ceplerinizdekileri de boþaltýn, dedi. Tamer ile Pamir isteneni yapmaya koyulurken kaptan pos býyýklý tayfaya dönüp: -Ýþleri bitince götürün; sallayýn gitsinler, dedi. Kaçak yolcular, üzerlerindeki her þeyi kaptan köþkündeki masanýn üzerine boþaltmýþlardý. Tayfa, onlara kapýyý iþaret etti. Tamer önden, Pamir arkadan dýþarý çýktýlar. Koca býyýklý tayfa da kapýyý kapayarak onlarýn peþine düþtü. KAPTAN UÇAN MIZRAK IN SIRRI Kaptan masaya yaklaþtý. Oraya býrakýlan ganimetlere þöyle bir göz atmak istiyordu. Önce Pamir in çantasýný boþalttý. Çantadan ilgi çeken bir þeyler çýkmamýþtý. Daha sonra meraklý kaptan, Tamer in çantasýný boþalttý. Masanýn üzerine dökülen ývýr zývýr arasýnda deri bir kese ilgisini çekmiþti. Heyecanla keseyi alýp açtý. Bu Kýzýlderili büyücülerin kullandýðý kutsal taþlarýn konduðu keseydi. Kaptan, kesedeki taþlarý çýkarýp masanýn üzerine býraktý. Taþlar þakýrtýlar arasýnda, kenardaki bir kitabýn yanýna kadar yuvarlandý. Ulaþtýðý yerde donup kaldý. Kaptanýn heyecaný yüzünden okunuyordu. Hemen kemerine davrandý. Bu kesenin aynýsý onun kemerinde de asýlýydý. Kaptan kendi kesesindeki tek taþý da çýkarýp masanýn üzerine býraktý. Gri renkli bu taþ da yuvarlanýp diðerlerinin yanýna vardý ve durdu. O zaman kaptanýn gözü taþlarýn yanýndaki yýpranmýþ kitaba takýldý. Heyecanla onu eline aldý. Kitabýn kapaðýnda bir Kýzýlderili þefinin resmi vardý. Bu resmi gören kaptan þaþkýna dönmüþtü. Çünkü bu resim kendisinin yerli kýyafetiyle çekindiði resminin neredeyse aynýsýydý.

11 Kaptan, kitabýn ismini okumaya çalýþtý. Ancak isim bir baþka dilde yazýlmýþtý. Heyecanla kitabýn ikinci sayfasýný çevirdi orada kitabýn orijinal ismi yazýlýydý Ýngilizce olarak: Reis Uçan Mýzrak ýn Serüveni Kaptan, kitabýn adýný okuyunca ok yemiþ gibi yerinden sýçradý. Koþtu, odasýnýn kapýsýný açýp koridora fýrladý. Bütün gücüyle haykýrdý: -Lorenzoo! Bir süre sonra kalýn bir ses yanýt verdi: -Buyur kaptan? Uçan Mýzrak ayný acelecilikle: -Kaçak yolcularý hemen buraya getir, diye baðýrdý. Adý Lorenzo olan koca býyýklý tayfa, önünde Tamer ve Pamir olduðu hâlde geri döndü. Kaptanýn kendisini tekrar çaðýrmýþ olmasýnýn nedenini merak ediyordu. Koridorun ucunda görününce: -Hayýrdýr Kaptan Uçan Mýzrak, diye sordu. Kaptan Uçan Mýzrak: -Merak edilecek bir þey yok Lorenzo. Kaçaklarla konuþmak istedim sadece, dedi. MAÐARADAKÝ UYKUCULAR Þef Uçan Mýzrak, maden galerisinin dibinde gördüðü karartýyý görünce merakla o yana yürümüþtü. Az sonra, merakýný çeken þeyi yakýndan görünce umut dolu bir sesle büyücüye seslendi: -Kâhin gel bak burada ne buldum, dedi. Büyücü merakla oraya geldi. Uçan Mýzrak, ona yerde yatan kýllý yaratýklarý göstererek: -Kýþ uykusuna yatmýþ olan ayýlar Onlarcasý var burada, dedi. Büyücünün gözleri sevinçle parladý: -Kabileden arta kalanlarýn yiyecek gereksinimini uzun süre karþýlar bunlar, dedi. *** Monzu kabilesinin arta kalan üyeleri kýþý orada geçirdiler. Ýlkbaharýn ilk günlerinde madeni terk edip sýcak ovalara indiler. Ancak onlarýn buffalolarýn sürüler hâlinde dolaþtýðý çayýrlarda yaþamalarýna da izin verilmedi. Yaz aylarýna doðru soluk benizli askerler gelip Monzularý tutsak ettiler. En yakýndaki toplama kampýna doldurdular. Büyücü, kamptaki uðursuz gecelerin birinde, dolunayda topraðý elleriyle düzleyip kutsal kader taþlarýný attý. Taþlardan biri düþtüðü yerde kaldý, diðeri yuvarlanarak bir su çukuruna düþtü. Büyücü taþlarý yerden aldý: -Hangi taþ olmak istersin, diye Uçan Mýzrak a sordu. Uçan Mýzrak, sorumluluk sahibi olan bir düþünür gibi davrandý: -Kabilemin üyelerini yalnýz býrakamam, diye yanýtladý kâhini. Bu karþýlýk üzerine büyücü kamptan ayrýldý. Deniz yönüne doðru ilerleyen büyücüyü soluk benizlilerin hiçbiri göremedi. Büyücünün kaybolmasýndan sonra da Uçan Mýzrak ve Monzular, kamptaki yaþamlarýný sürdürdüler ve o derin bakýþlý adamý hiç unutmadýlar. SON MONZULARIN KUCAKLAÞMASI Kaptan Uçan Mýzrak, elindeki kitabýn son sayfasýný da çevirdi. Sonra baþýný kaldýrýp kaçak yolculara döndü: -Bu kitap ve diðer Kýzýlderili eþyalarý nereden elinize geçti, diye sordu. Tamer ailesinden duyduðu bir efsaneyi anýmsayarak: -Büyük babamýzdan kalmýþ þeyler, dedi.

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı