OYAK VE İŞTİRAKLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR (NİSAN, 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYAK VE İŞTİRAKLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR (NİSAN, 2012)"

Transkript

1 OYAK VE İŞTİRAKLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR (NİSAN, 2012) 1. OYAK IN STATÜSÜ 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe giren 205 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK); bir sermaye şirketi (anonim şirket, limited şirket vs.), holding veya bireysel emeklilik şirketi değildir. OYAK, devletten yardım alan veya Türk Silahlı Kuvvetleri ile iş yapan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası değildir. OYAK; Anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik sistemi içerisinde kurulmuş, dünyada ve de özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu (occupational pension fund / workplace pension fund) olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının düzenli olarak yatırdıkları aidatlar karşılığında 205 sayılı Kanun da yer alan yardım ve hizmetleri yapan bir Kurumdur. Bu husus, 205 sayılı Kanun un gerekçesinde de; Mutlak bir feragatinefis içinde çalışan ordu mensuplarının milletimizin takdir ve şükranlarına mazhar olduğu muhakkak olmakla beraber T.C. Emekli Sandığının yardımlarını tamamlayıcı bir şekilde ve ordu mensuplarının kendi içlerinde ve kendi mali imkânlarıyla bir dayanışma sağlamak suretiyle istikbal endişesinden kurtularak maddi ve manevi huzura kavuşmalarını temin maksadıyla (ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU) kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. şeklinde ifade edilmiştir. Aynı ihtiyaçtan hareketle, OYAK gibi tamamlayıcı emeklilik sistemleri kapsamında; sivil mesleklerde çalışan personele yönelik olarak da 1921 yılında, 151 sayılı Kanun la Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı kurulmuştur. Takiben, 1933 yılında PTT Teşkilatında bir tasarruf ve yardım sandığı kurulması öngörülmüş ve 1941 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü Biriktirme ve Yardım Sandığı oluşturulmuş, 1943 yılında 4357 sayılı Kanunla İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İLKSAN, 1951 yılında 3201 sayılı Kanun uyarınca Polis Bakım ve Yardım Sandığı POLSAN, 1970'li yılların başında 1327 sayılı Kanunla memurlar için Memur Yardımlaşma Kurumu MEYAK, 2005 yılında Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı gibi benzer sandık, vakıf veya kuruluşlar oluşturulmuştur. Bunların yanında, işçiler için İşçi Yardımlaşma Kurumu İYAK gibi diğer başka kuruluşların kurulması için adımlar atılmış fakat sonuçlandırılamamıştır. OYAK, örnek bir sürdürülebilirlik modeli ile kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları arasında en büyük ve en başarılı örnek olarak kalmış, Türkiye nin bir anlamda ilk ve en büyük özel emeklilik yatırım fonu olmuştur. OYAK ın 1961 yılında başladığı faaliyetlerinden ancak 40 yıl sonra tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemi anlaşılabilmiş, bu kapsamda, 2001 yılında çıkarılan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ülkemizde bireysel emeklilik sistemi uygulamaya konulabilmiştir. 1

2 Faaliyetleri göz önüne alındığında OYAK ın, yukarıda sayılan Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarının yanı sıra, 2001 yılında sosyal güvenlik sisteminin bir parçası haline gelen bireysel emeklilik yatırım fonlarına da benzediği görülmektedir. Burada hemen bireysel emeklilik şirketleri ile bireysel emeklilik yatırım fonları arasındaki ayrımı açıklamak gerekmektedir. Bireysel emeklilik şirketleri birer sermaye şirketi olup, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının ödedikleri primlerden (fonlardan) ayrı olarak ödenmiş bir sermayesi olan ve bu sermaye üzerinden de hissedarlarına bir sermaye getirisi sağlayan kuruluşlardır. Oysa böyle bir durum gerek bireysel emeklilik yatırım fonları gerekse de OYAK açısından geçerli değildir. Zira OYAK, bir şirket değildir, tüzel kişiliğine ait ayrı bir sermayesi yoktur, dolayısıyla hisse senetleri ve ortakları da yoktur. Bu nedenle sermayeye isabet eden ayrı bir getiriden de söz etmek mümkün değildir. OYAK ın tüm varlığı, bireysel emeklilik yatırım fonlarında olduğu gibi üyelerin aidatlarından ve bunların işletilmesinden elde edilen gelirlerden, yani üye rezervlerinden oluşmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi bu dokümanın 3. bölümünde yer almaktadır. 2. OYAK ve OYAK IN İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 205 sayılı Kanun la kurulan ve tamamlayıcı bir emeklilik fonu olan OYAK, üye birikimlerini enflasyonun olumsuz etkisinden koruyabilmek ve üyelerine 205 sayılı Kanun da yer alan yardım ve hizmetleri verebilmek amacıyla fonlarını; iştirak, finansal ve gayrimenkul yatırımlarında değerlendirmektedir. OYAK ın gelirlerinin büyük bir kısmı iştirak ve finansal yatırımlarından sağlanmaktadır OYAK IN İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU OYAK ın İştirak Ettiği Şirketler Bakımından: Her biri anonim şirket statüsünde ve sektörlerinin önde gelen şirketlerinden olan OYAK İştirakleri, tabi oldukları yasal mevzuat çerçevesinde, piyasa koşullarında faaliyet göstermekte ve konusunda uzman, bilgili ve deneyimli profesyonel idareciler tarafından yönetilmekte ve mevzuatın öngördüğü denetim mekanizmalarının yanı sıra zorunlu olmasa dahi şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bağımsız uzman kişi ve kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve derecelendirilmektedir. OYAK ın ağırlıklı olarak sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve anonim şirket statüsünde olan iştiraklerinin her biri tabi oldukları mevzuat çerçevesinde ve herhangi bir imtiyaz sahibi olmaksızın serbest piyasa koşulları içinde faaliyet göstermektedir. OYAK ın iştiraklerinden hiçbirisi kurumlar vergisinden muaf değildir. Bu iştiraklerin bütün gelirleri serbest rekabet ortamında diğer şirketlerle aynı oranda tam olarak vergilendirilmektedir. Bu nedenle iştirakler; 2

3 kurumlar vergisi, gelir vergisi ve diğer tüm vergi kanunları ile ilgili diğer yasal mevzuata harfi harfine tabidirler ve buna uymaktadırlar. Ayrıca, Maliye Bakanlığı nın açıkladığı vergi ödeme verilerine göre, bu şirketlerin birçoğu Türkiye çapında, kendi illerinde ve/veya sektörlerinde yıllar içinde ya birinci olmakta ya da en üst sıralarda yer almaktadırlar. Bu ş irketler içerisinde; Erdemir, İsken, OYAK Renault, Adana Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, OYKA, OMSAN, Hektaş ve Ermaden sayılabilir. Dolayısıyla; hiçbir ayrıcalığı olmayan, vergi imtiyazları bulunmayan, en üst seviyelerde vergi ödeyen ve rakipleri ile serbest piyasa koşullarında aynı mevzuata tabi olarak faaliyet gösteren OYAK iştiraki şirketlerin haksız rekabet yaratarak büyüdükleri iddiası söz konusu dahi olamaz OYAK Bakımından: Ana sosyal güvenlik kuruluşları, uzun vadeli sistemler olup katılımcının yanı sıra sermaye birikimi vasıtasıyla ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadırlar. Ana sosyal güvenlik kuruluşlarının yanı sıra kamu üzerindeki yüklerinin azaltılabilmesi için kurulan ek ve tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşları ile hayat sigortaları da benzeri faydaları sağlamaktadır. Bu amaçla gerek ana sosyal güvenlik kuruluşları gerek tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşları, sağladıkları faydalar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türk vergi sisteminde de çeşitli vergi muafiyet ve istisnaları ile teşvik edilmektedir. Bu çerçevede, tamamlayıcı ikinci basamak sosyal güvenlik kuruluşları arasında yer alan OYAK a tanınan vergisel muafiyetler, OYAK özelinde tanınmış muafiyetler olmayıp tüm kanunla kurulmuş emekli ve yardım sandıklarına ve sosyal güvenlik kurumlarına da tanınmıştır. Ayrıca bazı muafiyet/istisna kalemleri ise holdingler dâhil olmak üzere diğer kuruluşlara da sağlanmaktadır. Piyasada benzer konumda olup şirketleri kanalıyla temettü geliri elde eden kuruluşlara nispetle daha fazla vergi ödeme durumunda olan OYAK ın var olduğu iddia edilen vergisel imtiyazlarının bu durumlarda fiilen OYAK ve iştirakleri lehine herhangi bir ayrıcalık sağlamadığı, rekabeti bozarak büyümeyi sağlayan bir unsur oluşturmadığı açık bir ş ekilde anlaşılmalıdır OYAK IN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU Tüm mükellefiyetlerini nizami bir şekilde yerine getiren OYAK ın muhtelif vergi kanunları karşısındaki durumu aşağıda irdelenmiştir. 3

4 Kurumlar Vergisi: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının safi kazançları üzerinden alınır. Kurumlar vergisine konu olacak kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan gelir unsurlarından oluşur. İştirak kazançları, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, rüçhan hakkı satış kazancı ve emisyon primi, kurumların yurt dışındaki inşaat ve onarım işlerinden elde ettikleri kazançlar ile belli koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışlarından doğan kazançların bir kısmı, kurumların yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla elde edilen kazançlar gibi kazançlar Kurumlar Vergisinden istisnadır. OYAK ın bir sermaye şirketi statüsü olmayıp, üyelerine ait olan varlıkları dışında kendi tüzel kişiliğine ait bir sermayesi ya da varlığı da yoktur. Dolayısıyla kendi tüzel kişiliğine ait bir geliri de yoktur. Bütün gelirler sonuçta üyelerine aittir. Bu nedenle diğer sosyal güvenlik kuruluşları gibi OYAK, gerek kendi kuruluş kanunu olan 205 sayılı Kanun da gerekse de Kurumlar Vergisi Kanunu nda kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Öte yandan, OYAK ve benzeri kurumlar, kurumlar vergisinden muaf veya gelirleri istisna olmakla birlikte, üye birikimlerini artırmaya yönelik olarak yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi stopajına maruz kalmaktadırlar ki (bireysel emeklilik fonları hariç) bu stopaj bazı gelir türlerinde (örneğin, iştirak temettü geliri) kurumlar vergisi olarak hesaplanabilecek tutarları aşabilmektedir. Bunun nedeni, KV ödemesi yapan kuruluşların dönem içerisinde uğradıkları stopaj kesintilerini ödeyecekleri kurumlar vergisinden mahsup edebilmeleri ve mahsup edemedikleri stopajları iade alabilmeleri, oysa OYAK ve benzeri kuruluşlarda bu mahsup ve iade işleminin yapılamaması nedeniyle ödenen stopaj tutarlarının nihai vergi olarak kalmasıdır. Diğer taraftan; bireysel emeklilik şirketlerinin, emeklilik fonlarının ve holding şirketlerin elde ettikleri iştirak temettü gelirleri kurumlar vergisinden istisna olduğu gibi herhangi bir kâr dağıtım stopajına da tabi tutulmamaktadır. Buna karşılık; OYAK ın iştiraklerinden elde ettiği ve iştirakleri bünyesinde vergilendirilmiş bulunan temettü gelirleri diğer emsal şirket ve fonlardan farklı olarak bir de %15 oranında kâr dağıtım stopajına tabi tutulmaktadır. Üstelik stopaj kesintisi mahsup veya iade konusu yapılamadığından OYAK açısından bu stopaj adeta kurumlar vergisini ikame eden nihai vergiye dönüşmektedir. Bu husustaki detay açıklamalara aşağıda gelir vergisi bölümünde yer verilmiştir. OYAK ın finansal yatırımlarından elde ettiği gelirler bakımından da benzer bir stopaj yükümlülüğü bulunmaktadır. 4

5 Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç); temettü ve finansal yatırım gelirleri üzerinden ödenen toplam stopaj tutarı 242,3milyon TL dir Gelir Vergisi: Esas itibariyle gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan vergilerdir, ancak uygulamada, tüzel kişilerin elde ettiği bazı gelirler de stopaj yoluyla bu vergiye tabi tutulmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, stopaj yoluyla ödenen vergiler hesaplanan kurumlar vergisinden indirilir. Bir gerçek kişi değil tüzel kişi (kurum) olması nedeniyle, 193 Sayılı GVK nın 1 inci maddesi hükmü gereği, zaten gelir vergisinin kapsamı dışında kalan OYAK ın, gelir vergisi ile ilişkisi, özellikle şu üç husustan kaynaklanmaktadır: OYAK ın Elde Ettiği Gelirler Üzerinden Kaynaktan Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir Vergisi Stopajı: Bireysel emeklilik yatırım fonu hariç diğer kurum ve kuruluşların elde ettikleri gelirler, kaynakta kesinti (stopaj) suretiyle gelir vergisine tabidir. Ancak, zaman zaman bu gelirlere uygulanan stopaj oranlarında değişiklikler olmaktadır. OYAK ın tarihsel olarak temel gelir kaynağını iştirak ve finansal yatırımları nedeniyle elde ettiği gelirler oluşturmakta olup bu gelirler üzerinden stopaj yükümlülüğü bulunmaktadır. Bugün için, Kurum un elde ettiği; - İştirak yatırımları nedeniyle elde ettiği temettü gelirlerinden %15 - Repo ve mevduat faiz gelirlerinden %15, - Devlet tahvili, hazine bonosu faiz gelirlerinden ve alım satım kazançlarından %10, - Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kâr paylarından %10 oranında tevkifat yapılmaktadır. Dolayısıyla Kurum bu gelirlerine ilişkin olarak, kurumlar vergisi muafiyeti olmasına rağmen neticede diğer bir vergi yoluyla vergilendirilmektedir. OYAK ın iştiraklerinden elde ettiği temettü kazançları zaten vergilendirilmiş gelirlerdir ve OYAK ın kurumlar vergisi muafiyeti olmasa bile Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan istisna sebebiyle ikinci kez kurumlar vergisine tabi tutulmamaları gerekir. OYAK adına yapılan stopaj tutarları KVK nın 34. maddesine göre herhangi bir şekilde ödenecek kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği veya iade de alınamayacağı için dolaylı olarak nihai vergi haline gelmektedir. Bu husus aşağıdaki örnekte de açıklanmıştır. Bu örnekte, hem OYAK ın hem Holding in sadece iştirak yatırımları yaptığı ve sınai-ticari faaliyetleri sonucu mevzuat çerçevesinde gerekenleri yaptıktan sonra 100 TL gelir elde eden iştirakinden temettü aldığı varsayılmaktadır: 5

6 OYAK: Gelir Kesilen Stopaj Kurumlar Vergisi Toplam Vergi Net Gelir A İştirakinin Geliri B Salt OYAK Seviyesinde İştirakten Temettü Geliri ÖDENEN VERGİ : 12 HOLDİNG: A İştirakinin Geliri B Salt Holding Seviyesinde İştirakten Temettü Geliri ÖDENEN VERGİ : 0 Yukarıdaki tabloyu daha detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; a. Gerek OYAK ın gerekse Holding in şirketleri aynı oran ve miktarda vergi ödemektedir. b. OYAK seviyesinde temettü geliri üzerinden ödenen vergi 12 TL olur iken, Holding seviyesinde herhangi bir vergi ödenmemektedir. Diğer bir ifadeyle, tüzel kişilikler seviyesinde OYAK daha fazla vergi ödemektedir. c. Bir tarafta OYAK ve şirketinin, diğer tarafta Holding ve şirketinin ödediği toplam vergiler karşılaştırılırsa, OYAK ın 32 TL, Holding in ise 20 TL ödediği görülmektedir. Yani OYAK toplamda daha fazla vergi ödemektedir. İlaveten, son aşamada, OYAK üyesi ve Holding hissedarı seviyesinde de karşılaştırma yapılabilir: OYAK Üyeleri Seviyesinde Gelir Kesilen Stopaj Kurumlar Vergisi Toplam Vergi Net Gelir OYAK'tan Aldığı Yardım Holding Hissedarı Seviyesinde Holding'ten Temettü Geliri OYAK ın üyelerine yaptığı yardım ile Holding in gerçek kişi hissedarına yaptığı temettü ödemeleri sırasında ortaya çıkan vergiler de toplama dâhil edildiğinde, gerek OYAK üyesi gerekse Holding in gerçek kişi hissedarının nihai olarak ödediği toplam verginin 32 TL olduğu 6

7 görülmektedir. Yani, nihai noktadaki gerçek kişiler açısından dahi OYAK ın bir avantajı bulunmamaktadır. Salt iştirakler açısından yapılan bu karşılaştırma hem Holding in hem de OYAK ın finansal ve diğer aktiviteleri de dahil edilerek yapılırsa, kuruluşların ve yapılan aktivitelerin kompozisyonlarına bağlı olarak her iki kuruluşa da yönelik olarak neticede ilave artı veya eksi sonuçlara yol açabilir. Bu hususlarda vergi kanunlarının detaylarına ve ş artların özelliklerine bakılması gerekmektedir. Her vakanın, kendi özellikleri ve komplike boyutları içinde incelenmesi gerekir. Sonuç itibariyle; a) OYAK ın iştirak ettiği şirketlerinin piyasadaki diğer şirketlere nispetle hiçbir vergisel ayrıcalığı yoktur. b) Piyasada benzer konumda olup şirketleri kanalıyla temettü geliri elde eden kuruluşlara nispetle daha fazla vergi ödeme durumunda olan OYAK ın var olduğu iddia edilen vergisel imtiyazlarının bu durumlarda fiilen OYAK lehine herhangi bir ayrıcalık sağlamadığı, rekabeti bozarak büyümeyi sağlayan bir unsur oluşturmadığı açık bir şekilde anlaşılmalıdır. c) Bireysel katılımcılar açısından, kişilere özgü özel koşullar ayrık olmak üzere, aynı şirketlerde görüldüğü gibi neticede vergisel ayrıcalıklar da oluşmamaktadır Daimi ve geçici üyelerden yapılacak aidat kesintisi Sosyal güvenlik ve emeklilik ile ilgili yasal düzenlemelerde yasa koyucu, hem ilgili kişilerin birikimlerine katkıda bulunmak, hem de genel olarak sermaye birikimini teşvik etmek (kurumsal tasarruf sağlamak) amacıyla, faydalanan kişiler adına kaynakta yapılan kesintileri gelir vergisinden istisna kılmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde de, sosyal güvenlik kuruluşları ve kanunla kurulan emekli sandıklarına yapılan aidat ödemeleri için de vergi istisnası getirilmiştir. Keza aynı kapsamda bireysel emeklilik sistemine de muhtelif vergisel avantajlar sağlanmış olup sisteme yapılan katkı payı ödemelerine uygulanacak vergi istisnası bakımından bir tavan limit getirilmiştir. Şöyle ki; 4697 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nun 63. maddesinde yapılan değişiklik ile bireysel emeklilik sistemine katılan tüm ücretlilerin katkı payları gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Keza aynı indirim imkânı, Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1 maddesi ile gelir vergisi beyannamesi veren tüm mükelleflere de tanınmıştır. 7

8 Benzer bir uygulama OYAK üyelerinden yapılan kesintilere gelir vergisi muafiyeti tanınması şeklinde olup, OYAK aidatları açısından tek fark, istisna açısından spesifik bir tavan limit bulunmamasıdır. Öte yandan, en yüksek rütbeli askeri personelin Mart 2012 aidatı 312,27 TL olup bu tutar yukarıda belirtilen sınırların çok altındadır. (aynı tarihli asgari ücretin aylık brüt tutarı 886,50 TL dir.) Yani en yüksek rütbeli subayın OYAK aidatı zaten bireysel emeklilik için belirlenen istisna limitlerinin oldukça altında bulunmaktadır. Dolayısıyla OYAK üye aidatları için spesifik bir tavan bulunmamasının OYAK aidatlarının matrahtan indirimi açısından pratikte yarattığı bir avantaj bulunmamaktadır. Daha önce de açıklandığı üzere, kanunla kurulan emekli sandıklarına ödenen aidatlar da herhangi bir sınıra tabi olmaksızın ücret matrahının tespitinde indirilebilmektedir. Hatta sigorta şirketlerine ödenen hayat sigortası, sağlık sigortası vb. ş ahıs sigortası primlerinin dahi ücret ve beyana tabi diğer gelirlerden indirimi (belli sınırlar dâhilinde) mümkün bulunmaktadır. Özetle, OYAK aidatları bakımından belirtilen muafiyet maddesinin uygulamada münhasıran OYAK üyelerine sağlanmış bir muafiyet olduğu söylenemez Kurumun ne nam altında olursa olsun, üyelerine veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar GVK nın 25/3 maddesi hükmüne göre, kanunla kurulan emekli sandıklarınca kendilerine zât aylığı bağlananlara aylıkları dışında, Kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve emeklilik ikramiyeleri, iade olunan mevduatlar ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar gelir vergisinden müstesnadır. Aynı maddenin 6. bendiyle, Sosyal Sigorta Kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler, 9. bendi ile yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık vs. gibi sebeplerle yapılan yardımlar ve 1. bendi ile de genel olarak ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminatlar ve yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca kanunla kurulan emekli sandıklarının üyelerine yapacağı emekli maaşı ödemeleri de Gelir Vergisi Kanunu nun 23/11 maddesi hükmüne göre gelir vergisinden istisnadır. Yani 205 sayılı Kanun da belirtilen muafiyetler münhasıran OYAK a sağlanmış muafiyetler olmayıp yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler gereği kanunla kurulan tüm emekli sandıkları ile sosyal sigorta kurumları tarafından yapılan ödemelere sağlanmış olan muafiyetlerdir. Diğer yandan, OYAK tan her yıl takriben 5 bin üye için emeklilik yardımı işlemi yapılmaktadır. Bu üyelerin ödedikleri üye aidatlarından oluşan birikimlerinin iştirakler dâhil çeşitli yatırımlarda değerlendirilmesi ve kar paylarının OYAK a aktarılması aşamalarında ödenen vergilere ilaveten, emekli oldukları zaman kendilerine birikimleri ödenerek yapılan emeklilik yardımı da tekrar 8

9 vergilendirilirse, bu aynı kaynağın mükerrer (ikinci defa) vergilendirilmesi anlamına gelecektir. Bu husus şehitler dâhil vefat edenler ve maluller için de geçerlidir Veraset ve İntikal Vergisi: Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisi olup miras, vasiyet, vb. yollarla bir servete sahip olunduğunda veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahibi olunduğunda ise intikal vergisi ödenmek zorundadır. Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar veraset ve intikal vergisinden muaftır. OYAK ın bir emekli ve yardım sandığı olarak üyelerinden aldığı aidatlar ve bu aidatlar karşılığında üyelerine yaptığı yardımlar, ortada bir ivazsızlık olmaması nedeniyle veraset ve intikal vergisine zaten tabi değildir. Üyelerinin ölümleri halinde kanuni mirasçılarına yapacağı ödemeler de, veraset ve intikal vergisinden muaftır. Bu çerçevede, 205 sayılı Kanun un 35/b maddesi ile getirilen muafiyet, VİVK nun 4/f ve g maddeleri ile kanunla kurulan tüm emekli sandıkları ile sosyal sigorta kurumlarının yanı sıra kanunla kurulu olmayan emekli sandıklarından sağlanan yardımlara da uygulanmaktadır. Örneğin, SGK nın sigortalılara yaptığı yardımlarda ve SGK ya yapılacak bağışlarda veraset ve intikal vergisi muafiyeti vardır. Diğer yandan, 7338 sayılı Kanun un üçüncü maddesine göre emekli ve yardım sandıkları ile diğer pek çok kurum ve kuruluş veraset ve intikal vergisinden muaf bulunmaktadır. Bu kapsamda OYAK a yapılacak bağışlar da gerek 7338 sayılı Kanun gerekse 205 sayılı Kanun un 35. maddesi gereği veraset ve intikal vergisinden muaftır ancak Kurum un kuruluşundan itibaren 50 yılda OYAK a yapılan bağış toplamı çok cüzi bir rakamdır (3,306 TL). Dolayısıyla, bu madde kapsamında fiilen sağlanan bir vergi avantajı da söz konusu değildir Gider Vergisi (BSMV): 205 sayılı OYAK Kanunu her ne kadar OYAK gider vergisinden muaftır hükmünü içerse de,1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) ilişkin hükümleri dışında kalan diğer hükümleri, tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 61/a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. BSMV Banka ve sigorta şirketleri ile bankerler için geçerli olan bir vergi türü olup emekli sandıkları ile sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgisi sınırlıdır. Emeklilik yatırım fonlarının faaliyetleri ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemler de bu vergiden istisna bulunmaktadır. 9

10 Gider Vergisi Kanunu nun BSMV ye ilişkin hükümleri dışında kalan diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldığından OYAK ın her türlü gelirlerinin Gider Vergisi nden muaf olduğuna ilişkin yasal düzenlemenin pratik olarak anlamı azalmıştır. Zaten OYAK Katma Değer Vergisi mükellefidir ve bu konuda OYAK ın herhangi bir muafiyeti bulunmamaktadır Katma Değer Vergisi (KDV): Türkiye de yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Vergilendirme, üretimden tüketime kadar her aşamada oluşan katma değer üzerinden yapılmaktadır. Katma değer ise kabaca bir mal ve hizmetin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki müspet farktır. KDV sisteminde verginin konusuna giren işlemlerin bir kısmı ekonomik ve sosyal nedenlerle istisna tanınmak suretiyle vergi dışı bırakılmıştır. Kanunun 11 ila 17 nci maddeleri arasında bazıları tam, bazıları ise kısmi olmak üzere çeşitli istisnalara yer verilmiştir. Tam istisnada yüklenilen vergiler genel esaslara göre teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan KDV den indirilmekte, bazı istisna türlerinde indirim yoluyla giderilemeyen vergiler ise Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde mükelleflerin talebi doğrultusunda iade edilebilmektedir. Kısmi istisnada ise, yüklenilen KDV indirim veya iade konusu yapılamayıp gelir veya kurumlar vergisinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaktadır. 205 sayılı OYAK Kanunu ile 3065 sayılı KDV Kanununda, OYAK ın katma değer vergisinden muaf olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu cihetle, OYAK ın iktisadi işletme oluşturan mal teslimi ve hizmet ifasının bu açıdan KDV dışında kalması söz konusu değildir. Dolayısıyla OYAK, iktisadi işletme oluşturan tüm mal teslimi ve hizmet ifasında katma değer vergisi yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmektedir. Diğer yandan, OYAK a yapılan mal teslimi ve hizmet ifasında KDV hesaplanmaması yönünde herhangi bir ayrıcalığın bulunmadığını da belirtmek gerekir. Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) Devlete ödenen KDV tutarı 15,7 milyon TL dir Damga Vergisi: Yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgelerden doğan bir vergi çeşidi olup iki kişi arasında yapılan işlemlerde verginin mükellefi her iki taraf, resmi dairelerle gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan işlemlerde de verginin mükellefi gerçek ve tüzel kişilerdir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu na ekli 2 sayılı Tablo gereğince birçok işlem ve kuruluşun damga vergisi istisnası ve muafiyeti bulunmaktadır. Gerek 488 sayılı Kanun gerekse 205 sayılı Kanun un 35. maddesi gereği OYAK damga vergisinden muaftır; ancak Damga Vergisi 10

11 Kanununun 24. maddesi, taraf olduğu sözleşmelerin damga vergisinin ödenmemesinden dolaylı olarak OYAK ı müteselsilen sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle, damga vergisi ödemeleri gerektiğinde Kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Neticede, bu vergi Devlete taraflardan biri tarafından ödenmektedir. Ayrıca, OYAK ın üyeleri ile yaptığı işlemler için (örneğin konut kredisi veya borç verme işlemleri) düzenlenen kâğıtlar üzerinden de damga vergisi ödenmektedir. Örneğin, son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) ödenen damga vergilerinin toplamı 6 milyon TL dir. OYAK ın üyeleri ile imzaladığı sözleşmeler nedeniyle ödediği damga vergileri toplamı olan 15,5 milyon TL de dikkate alındığında bizzat OYAK tarafından beyan edilerek ödenen toplam damga vergisi tutarı 21,5 milyon TL ye ulaşmaktadır. Bu meblağ Türkiye de ödenen toplam damga vergisinin önemli bir kısmını ifade etmektedir. Dolayısıyla OYAK ın halen sahip olduğu damga vergisi muafiyeti, uygulamada bir anlam ifade etmemektedir Harçlar: Harçlar, bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların bu hizmetler karşılığında ödedikleri bedeldir. Harçlar da bir kamu geliri olup harca konu teşkil eden hizmetler sadece devlet tarafından verilmekte ve vergiler gibi zorunlu olarak ödenmektedirler. Gerek 492 sayılı Harçlar Kanunu nda gerekse 205 sayılı Kanun da OYAK a tanınmış bir muafiyet bulunmadığından, OYAK, aldığı ve sattığı gayrimenkullerin tescili veya sair tapu işlemleri yanı sıra harca tabi diğer işlemler dolayısıyla kendi payına düşen tüm harçları ödemektedir. Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) ödenen harçlar toplamı 6,1 milyon TL dir Emlak Vergisi: Türkiye sınırları içinde; arazi, arsa ve bina sahiplerinin ödediği vergidir. Gerek 205 Sayılı OYAK Kanunu nda ve gerekse 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nda doğrudan doğruya OYAK a yönelik herhangi bir muafiyet ve istisnaya yer verilmediğinden OYAK emlak vergisi mükellefi olup her mükellef gibi emlak vergisi yükümlüsüdür ve bu yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmektedir. Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) ödenen emlak vergisi tutarı 16,5 milyon TL dir Belediye Vergi ve Harçları: Belediye gelirlerini; belediyelerin öz gelir kaynakları, ve 3239 sayılı kanunlarla devlet bütçe gelirlerinden ayrılan paylar, yardımlar ve fonlardan yapılan aktarmalar ile diğer gelirler 11

12 oluşturur. Belediyelerin öz gelir kaynakları vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından meydana gelmekte olup en önemli kısmını ise Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi ve Yangın Sigorta Vergisi oluşturur Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun bazı maddelerinde (Md:14/6, 19/2, Mük.44, 54/1 ve ek Md:2) genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin ve köylerle Devlete tabi veya bağlı bazı kuruluşların ilan ve reklam vergisinden, eğlence vergisinden, işgal harcından ve bina inşaat harcından muaf olduğu hükme bağlanmış, ancak OYAK a ilişkin herhangi bir direkt veya dolaylı muafiyet ve istisna öngörülmemiştir. Keza, 205 sayılı Kanunda da OYAK ı, belediye vergi, harç ve ücretlerinden muaf kılan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. OYAK; çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı ve tellallık harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı ve benzeri belediye vergi ve harçları bakımından yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmektedir. Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) ödenen belediye vergi ve harçları toplamı 2,8 milyon TL dir Motorlu Taşıtlar Vergisi: Trafik şubesine tescil edilmiş olan her türlü motorlu taşıtlar ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 205 sayılı OYAK Kanunu nda OYAK ın sahip olduğu taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğuna dair bir düzenleme yoktur. OYAK motorlu taşıtlar vergisi mükellefidir ve sahip olduğu taşıtların vergilerini ödemektedir. Son 5 yılda sadece OYAK tarafından (iştirakleri hariç) ödenen MTV tutarı 21 bin TL dir Özel Tüketim Vergisi: Belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Özel tüketim vergisine konu olan mallar genellikle lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallar olmakla beraber temel tüketim mallarından da ÖTV alınmaktadır. KDV gibi aynı malın her el değiştirmesi ÖTV yi doğurmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılardır. 12

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.25-45. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ Bireysel e Devlet Katkısı Anayasanın 73 üncü Maddesinde Belirtilen Vergi Ödeviyle Karşılanabilecek Nitelikte Bir Kamu Gideri Midir? CRITIQUE

Detaylı

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU MEHMET FATİH GÜR FUAT KILIÇ ABDULLAH SEFA AVCI VERGİ MÜFETTİŞİ VERGİ MÜFETTİŞ YRD. VERGİ MÜFETTİŞ YRD 18.04.2014 ANKARA 1 Sunum Planı

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Đstanbul, 02 Temmuz 2012 KONU : MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Đle Bazı Kanun ve

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı