Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek olan etkinlikleri anlat yor y l nda yüzde 9,5 oran nda küçülen Türkiye ekonomisi, AK Parti iktidar yla yeniden at l ma geçerek, 2004 y l nda 9,9 oran nda büyüdü fiehitlerimizi rahmetle and k Çanakkale Deniz Zaferi nin 90. Y ldönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Afrika turu Hükümetin d fl politikada 2005 y l n Afrika Y l ilan etmesinin ard ndan bölgeye ilk resmi ziyaret geçti imiz ay Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan gerçeklefltirildi. 34 ki y lda 250 milyon fidan Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe, AK Parti iktidar yla birlikte de iflen çevre ve orman anlay fl n Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 26 Kaça a tolerans yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, yürürlü e girecek olan yeni Türk Ceza Yasas de iflikli i ile kaçak elektrik kullan ma nitelikli h rs zl k suçu getiren düzenlemeyi ve bakanl k icraatlar n Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 40 Yoksullukla mücadelede yeni bir perspektif Devlet Bakan Beflir Atalay, hükümetin sosyal politika anlay fl n ve yoksullukla mücadele konusunda yap lan çal flmalar Türkiye Bülteni ne de erlendirdi bin ö renciye bir flans daha Türkiye Bülteni olarak, aftan yararlanan ö renciler için yeni düzenlemenin detaylar n ve bu haktan yararlanmak için neler yap lmas gerekti ini Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baflkan Tayyar Alt kulaç a sorduk.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 23 Nisan 2005 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK PART Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L Rekor üstüne rekor ED TÖRDEN AK PART iktidar ile Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor y l nda yüzde 9.5 oran nda küçülen ekonomimiz, 2004 y l nda yüzde 9.9 oran nda büyüdü. Bu oranla Türkiye ekonomisi 1966 y l ndan bu yana yani son 39 y l n en yüksek büyüme oran na ulaflt. Türkiye bu oranla dünyan n en h zl büyüyen ülkesi oldu ve büyümekte olan di er ekonomileri geride b rakt. AK PART iktidar n n 2002 y l nda 2160 USD düzeyinde devrald kifli bafl na milli gelir rakam da 2004 y l büyüme gerçekleflmeleriyle kifli bafl na 4172 USD ye ulaflt. Türkiye için bundan sonraki y llar büyüme rakamlar n n istihdam art raca y llar olacak. AK PART iktidar yla Türkiye de sosyal devlet kavram yeniden anlam kazand. Geçmiflte Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu nda toplanan kaynaklar maafl ödemelerine veya bütçe aç klar n n kapat lmas na aktar l rken ilk kez AK PART iktidar merkezi bütçeden sosyal desteklemelere kaynak aktard y l nda 1 katrilyon 61 trilyon TL ihtiyaç sahiplerine ulaflt r - l rken, yeflil kart sahiplerine ücretsiz ilaç uygulamas na geçildi, ücretsiz kömür ve kitap yard mlar na da devam edildi. AK PART iktidar tar m kesimine yönelik desteklemelerin yan nda orman köylüsü ile de elele verdi. Orman köylülerine 2003 y - l nda 485, 2004 y l nda ise 623 trilyon TL sübvansiyon kredisi sa land. ktidar m z n ilk üç y l nda 250 milyon fidan n toprakla buluflturulmas hedeflendi. Y llar y l maruz kald ihmalle tükenmeye yüz tutan orman alanlar m z n yeniden ihyas na h z verildi. Bak ms z orman alanlar kent orman projesiyle halk m za kazand r ld. AK PART iktidar elektrik tüketimindeki kaçaklara da müdahale etti ve kaçak kullan m oran yüzde 25 lerden yüzde 18 lere geriledi. Enerji bedelini zaman nda ödeyen vatandafllar m z n s rt ndaki yük azald. Kaçak tüketimle mücadele sayesinde sektör 1.5 milyar USD tasarruf yapt. AK PART iktidar yla umutlar yeflerdi, hayaller gerçekleflti. Biz biliyoruz ki, bu baflar lar sizin, milletimizin eseridir. Esen kal n

5 N SAN TAR H TBMM kurulufl flgal kuvvetleri taraf ndan meclisin kapat larak stanbul un iflgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç lan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas n kabul etmek temel ilkedir TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan d r. Bu kararlarla TBMM sadece yasama yetkisini de il, yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini oluflturan mecliste toplamaktad r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. Turgut Özal n ölümü Türkiye nin 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat etti. Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanmayan büyük bir halk kat l m yla topra a verildi. Mareflal Fevzi Çakmak n ölümü Nisan 1950 de Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden Mareflal Fevzi Çakmak öldü. Millî Mücadele de Mustafa Kemal in yan nda savaflan Çakmak, daha sonra uzun y llar Genelkurmay Baflkanl yapm flt r Hutu ve Tutsi ler aras nda çat flma Anadolu Ajans n n kuruluflu Mimar Sinan n ölümü Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u 6 Nisan Ruanda Devlet Baflkan Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Baflkan Cyprien Ntaryamira n n bindikleri uçak bir roket sald r s sonucu düfltü. Suikast n ard ndan her iki ülkede yaflayan Hutu ve Tutsi kabileleri aras nda ç kan çat flmalar yaklafl k bir milyon insan n katledilmesiyle sonuçland. Anadolu Ajans 6 Nisan 1920 de Ankara da kuruldu. K saca A.A. olarak bilinen Anadolu Ajans n n görevi milli mücadele ile ilgili haberleri vermek ve savafl n seyrini etkileyecek propaganda ile yalan haberleri önlemekti y llar aras nda yaflayan Sinan, çeflitli yap ifllerinde gösterdi i baflar larla 1536 da Reisi Mimaran Dergah Âli rütbesini ald. Mimar Sinan devrinde Türk mimarisi en yüksek dönemini yaflad. fiehzade Camisi ç - rakl k, Süleymaniye Camisi kalfal k, Selimiye Camisi ise ustal k devri yap t d r. 18 Nisan 1951 de Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u nun kurulmas n sa layan anlaflma, Almanya, Fransa, talya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda aras nda Paris te imzaland.

6 Dünya Aktüalite Atlas Endonezya da deprem Hint Okyanusu nda meydana gelen fliddetli depremden sonra bölgede durumun tahmin edilenden kötü gitti i bildirildi. Nias Adas nda çok say da binan n çöktü ü, Gunungsistoli kentindeki en önemli hastanenin u rad hasar nedeniyle yüzlerce yaral n n tedavi göremedi i belirtiliyor. BM'nin verilerine göre, merkez üssü Sumatra Adas aç klar nda olan Richter ölçe inde 8.7 fliddetindeki depremde en az 600 kifli öldü. Endonezya Devlet Baflkan Yard mc s Yusuf Kalla ölü say s n n 2 bine kadar ç kabilece inden endifle edildi ini aç klad. Öte yandan, fliddetli artç depremler bölgeyi sarsmaya devam ediyor. Cakarta daki Meteoroloji Merkezi yetkililerinin verdi i bilgiye göre, artç depremlerin fliddeti 6.1 e kadar ç k yor. Endonezya'da, 26 Aral k'taki 9.0 fliddetindeki depremde 126 bin kifli ölmüfl, 93 bin kifli ise kaybolmufltu. Suriye seçimlerden önce çekilecek Suriye, Lübnan da May s ta yap lacak seçimlerden önce bu ülkedeki bütün askerlerini çekece ini aç klad. Lübnan da ise ulusal birlik hükümeti kuramayan Ömer Kerami yeni müzakerelerde bulunaca için istifas n erteledi ini duyurdu. Suriye D fliflleri Bakan Faruk El fiara, BM ye fiam yönetiminin Lübnan daki bütün askerlerini May s taki seçimden önce çekece ini bildirdi. fiara, BM Genel Sekreteri Kofi Annan a gönderdi i mektupta, bu konuda söz verdi. Suriye nin BM Büyükelçisi Faysal Mekdad da yapt aç klamada, Suriye-Lübnan eflgüdüm komitesinin toplanarak, çekilme takvimini görüflece ini belirtti. H rvatistan la müzakereler ertelendi Avrupa Birli i, savafl suçlular n tutuklamad ve iade etmedi i gerekçesiyle H rvatistan ile üyelik müzakerelerine bafllamay erteledi. Müzakereler için yeni bir tarih de belirlenmedi. H rvatistan Baflbakan vo Sanader, AB nin ülkesiyle müzakereleri ertelemesi karar ndan duydu u üzüntüyü dile getirmekte zorland n söyledi. Brüksel de bir araya gelen AB d fliflleri bakanlar toplant s n n ard ndan yap lan aç klamada; H rvatistan ile müzakerelere bafllamak için gerekli ço unlu un oluflmad belirtildi. Müzakerelerin eski general Ante Gotovina n n eski Yugoslavya için oluflturulan BM Savafl Suçlar Mahkemesi ne teslim edilinceye kadar bafllamayaca belirtildi. AG T: Y lda 1.2 milyon çocuk sat l yor Merkezi Avusturya'n n baflkenti Viyana'da bulunan Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) bünyesinde düzenlenen 'çocuk ticaretine karfl savafl' konulu konferansta konuflan AG T'in insan ticaretini araflt rmakla görevli özel temsilcisi Helga Konrad Özel temsilci Helga Konrad, dünya genelinde 18 yafl n alt nda her y l 1,2 milyon çocu un tar m, maden ocaklar, ev hizmetleri ve fuhufl sektöründe çal flt - r lmak üzere sat ld n aç klad. Özel temsilci Konrad, AG T üyesi bütün ülkelerde insan ticaretinin sürekli art fl gösterdi ini bildirerek, demokratik organizasyonlar baflta olmak üzere, devletlerin insan ticaretine karfl aktif mücadele yürütmesini istedi. Dünya genelinde faaliyet gösteren insan tacirle-

7 Afganistan da genel seçimler Eylül de Afganistan da ertelenen parlamento seçimlerinin 18 Eylül tarihinde yap laca aç kland. Afganistan ile BM nin oluflturdu- u ortak seçim komisyonundan yap lan aç klamada, 18 Eylül tarihinde genel seçimlerle birlikte eyalet meclisi seçimlerinin de yap laca bildirildi. Geçen Ekim ay nda Hamid Karzai nin zaferiyle sonuçlanan devlet baflkanl seçimleriyle ayn zamanda yap lmas planlanan parlamento seçimleri birkaç kez ertelenmiflti. NATO dan Büyük Ortado u Konferans NATO 18 Mart'ta "Büyük Ortado u" konulu bir konferans düzenledi. Roma'da yap lan "NATO ve Büyük Ortado u Bölgesi" isimli uluslararas konferans, NATO Diplomasi Servisi ve Roma Savunma Koleji taraf ndan düzenlendi. Konferansa NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer ile ittifak üyesi 26 ülkenin Brüksel'deki daimi temsilcileri olan büyükelçiler de kat ld. Söz konusu uluslararas konferansta, stanbul kararlar do rultusunda, Büyük Ortado u bölgesi ülkeleriyle diyalogun cesaretlendirilmesi hedeflendi. rinin kurbanlar n n yüzde 30'unu çocuklar n oluflturdu unu belirten Konrad, çocuklar n büyük bölümünün Orta Avrupa, Asya ve Afrikal oldu unu söyledi. Bu yüzy l n en önemli sorunu olarak de erlendirilen, günümüzün bir çeflit modern köleli i olarak tabir edilen insan ticaretinin, sadece son üç y lda güney do- u Avrupa ülkelerinde ikiye katland belirtildi. Çocuklar n ço unlukla fuhufl sektöründe çal flt r ld klar n, bir k sm na dilencilik yapt r ld - n, baz lar na ise çeteler taraf ndan adi suçlar iflletildi ini kaydetti. KKTC de Cumhurbaflkanl yar fl bafllad KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 17 Nisan'da yap lacak Cumhurbaflkanl seçimine kat laca- kesinleflen adaylar n listesini ilan etti ve Cumhurbaflkanl için propaganda süreci bafllad. Propaganda dönemi 16 Nisan da sona erecek. Dünya Bankas n n yeni baflkan Paul Wolfowitz oldu Dünya Bankas Baflkanl 'na ABD Baflkan George W. Bush taraf ndan aday gösterilen ABD Savunma Bakan Yard mc s Paul Wolfowitz seçildi. cra Direktörleri Kurulu taraf ndan baflkanl onaylanan Wolfowitz, 1 Haziran'da göreve resmen bafllayacak. BM den Sudan a 10 bin asker karar Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan a 10 bin bar fl gücü askeri göndermeyi öngören karar tasar s n onaylad. Bar fl gücünün görevi; hükümetle militanlar aras nda 21 y l süren ve 2 milyon insan n ölmesine ve 4 milyonunun yaflad klar yerden ayr lmas na neden olan iç savafl bitiren bar fl anlaflmas n n korunmas n sa lamak olacak. Çin, AIDS afl s n insanlar üzerinde denemeye bafllad Çin hükümetinden yap lan aç klamada, daha önce maymunlarda denenen ve baflar elde edilen bir AIDS afl s n n ilk aflamada sekiz gönüllü hasta üzerinde denenmeye baflland - belirtildi. Aç klamada üç aflama olarak gerçekleflecek testlere yafllar 18 ve 50 aras nda de iflen 49 gönüllünün kat laca belirtilirken, testin ilk aflamas n n 14 ay sürece i kaydedildi. laç düzenleyicileri geçti imiz Kas m ay nda afl n n insanlar üzerinde denenmesini onaylarken daha önce maymunlar üzerinde yap - lan testlerde baflar elde edilmiflti.

8 Türk ekonomisi istikrarl bir flekilde büyüyor BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN 25 MART 2005 TAR H NDE YAPTI I ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, ulusa seslenifl konuflmas nda son ekonomik geliflmeleri de erlendirdi. Türkiye ekonomisinin geçmiflinde hiçbir dönemde görülmemifl bir flekilde, emin ve kararl ad mlarla belirlenen hedefler do rultusunda iyileflmeye devam etti ini belirten Baflbakan Erdo an, iki buçuk y l gibi k sa bir süre zarf nda ekonominin bir çok göstergesinde tarihi rekorlar elde edildi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, bir dönem ülkenin üzerine adeta kabus gibi çöken, bir neslin hayallerini, umutlar n ipotek alt na alan enflasyonun, nihayet kontrol alt - na al nd n belirterek, konuflmas n flöyle sürdürdü: R. Tayyip Erdo an Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda son ekonomik geliflmeleri de erlendirdi. Enflasyonu Türkiye nin gündeminden ç karaca z fiöyle enflasyonla yaflad m z günleri bir bir hat rlay n z. Ürünlerin fiyatlar sürekli de ifliyordu; 100 liraya ald n z bir ürün bir ay sonra 110 lira oluyor, bir y l sonra 200 liray afl yordu. Ücretlerimiz sürekli eriyor, al m gücümüz her geçen gün düflüyordu. Üretim, yat r m yap lam yor; iflsizlik, yoksulluk, gelir da l m ndaki eflitsizlik her geçen gün büyüyordu. Enflasyonla mücadeleyi en önemli hedef olarak ortaya koyan yönetimler, baflar sa lamak bir yana, enflasyonu daha da artt r yordu. 6 Türkiye Bülteni

9 Enflasyon siyasi istikrars zl, siyasi istikrars zl k ekonomik krizleri getiriyor, Türkiye bu k s rdöngü içinde mütemadiyen bocal yordu. Enflasyon oranlar n n yüksekli iyle Türkiye dünya s ralamalar nda hep ilk s ralarda yer al yor; dünya milletleri nezdinde itibar n ve en önemlisi öz güvenini yitiriyordu. Bu tabloyu tersine çevirmek için hükümet olarak çok yo un bir çaba sarfettik, hamdolsun bunda da büyük baflar sa lad k. Görevi devrald m zda yüzde 34 seviyesinde olan enflasyon, 2003 y l nda yüzde 18.4'e, 2004 y l nda da yüzde 9.32'ye geriledi y l sonu itibariyle de hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. nflallah bu hedefimize de ulaflacak ve önümüzdeki y llarda art k enflasyonu Türkiye'nin gündeminden ç karaca z. Enflasyondaki düflüfl vatandafla yans yor Baflbakan Erdo an, enflasyon düflüyor ama vatandafl hissetmiyor elefltirilerini de flu sözlerle yan tlad : Enflasyonun düflmesi, fiyatlar n düflmesi de il, fiyat art fl h zlar n n düflmesidir. Lütfen, çarfl ya, pazara ç kt - n zda fiyatlar flöyle geçmiflle bir karfl laflt r n. Ürün ve hizmetlerin geçmiflte ne kadar artt n, son iki buçuk y l içinde fiyatlar n nereden nereye geldi ini bir inceleyin. Sizler de göreceksiniz ki, Türkiye fiyat art fllar konusunda çok farkl, çok yeni bir sürece girmifltir. Enflasyondaki düflüfl yaln zca fiyatlara yans makla kalmam fl, Türkiye'nin uluslararas itibar ndan ekonomimizin canlanmas na kadar bir dizi alanda kendisini hissettirmifltir. flsizlik oran geriliyor Enflasyondaki düflüfl devam ederken, dünya ekonomilerindeki gerçekleflmelerin aksine Türkiye de bir yandan da iflsizlik oranlar n n azald n söyleyen Baflbakan Erdo- an, konuflmas n flöyle sürdürdü: 2003 y l nda yüzde 10.3 olan iflsizlik oran, 2004 y l nda yüzde 10'a gerilemifltir. Kuflkusuz iflsizlikteki azalma henüz istedi imiz ölçüde de ildir; ancak burada alt çizilmesi gereken çok önemli bir geliflme vard r. Türkiye, nüfusu h zla artan bir ülkedir; dolay s yla iflgücü de her y l artmaktad r y l nda, iflsizlik oran nda küçük bir düflüfl yaflanm fl; ancak 1 milyon 59 bin insan m z da ayn zamanda ifl sahibi olmufltur. Yani gerçek istihdam, bu oranlarda görünenden daha fazlad r. Hem ifl gücüne yeni kat - lan insanlar m za ifl bulunmufl hem de iflsizlik oran bir miktar düflürülmüfltür. nflallah ekonomideki kararl ve disiplinli uygulamalar m z neticesinde iflsizlik oranlar n çok daha makul bir seviyeye indirece iz y l nda yüzde 10.3 olan iflsizlik oran, 2004 y l nda yüzde 10'a gerilemifltir. nflallah ekonomideki kararl ve disiplinli uygulamalar m z neticesinde iflsizlik oranlar n çok daha makul bir seviyeye indirece iz. Türk ekonomisi büyüyor Sa lanan güven ve istikrar ortam n n en güzel yans - malar ndan birinin de büyüme rakamlar oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye Bülteni 7

10 nflallah Türkiye'yi en k sa zamanda dünyan n en güçlü ekonomileri aras na kataca z. Bu nedenle hiç kimse bizden popülizm yapmam z beklemesin, hiç kimse rehavete kap lmam z ummas n. Türkiye, geçen iki buçuk y ll k de iflim döneminde gelece e do ru çok büyük bir at l m bafllatm flt r. Bu at l m n akamete u ramas na asla izin vermeyece iz y l nda yüzde 9.5 oran nda küçülen Türkiye ekonomisi, 2002 y l nda yüzde 7.9, 2003 y l nda ise yüzde 5.9 oran nda büyümüfltür y l nda da Türkiye, hedefimiz olan yüzde 5'in çok üzerinde bir büyüme oran na ulaflacakt r. Bu büyüme oranlar yla Türkiye, gerek OECD ülkeleri aras nda, gerekse Avrupa Birli i ülkeleri aras nda ilk s raya yükselmifltir. Bu tablo, gurur veren, umut veren, heyecan veren bir tablodur. Türkiye nin vaktini bofla harcam yoruz Ekonomiyi grafiklerin, göstergelerin, rakamlar n, oranlar n arkas ndan izlemediklerini, çarfl da, pazarda, fabrikada, iflçinin, memurun, çiftçinin, sanayicinin aras ndan izlediklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Göstergeler ekonomi için tabii ki önemli kriterler, ancak as l önemlisi, bunlar n size, yani çarfl ya, pazara, mutfa a nas l ve ne kadar yans d d r. flte bu nedenle att - m z her ad mda, yapt m z her faaliyette, belirledi imiz her hedefte, sizlerin mutlulu unu, refah n gözetiyor, bunun için mücadele veriyoruz. Geçmiflte yap ld gibi, halk ndan kopuk, vatandafltan uzak, aya yere basmayan, gerçekçi olmayan ekonomi politikalar yla Türkiye'nin vaktini, enerjisini bofla harcam yoruz. Ülkemizin her köflesini kalk nd racak, iflsizli i, yoksullu u giderecek, Türkiye'yi hak etti i yar nlara ulaflt racak bir ekonomi anlay - fl yla hareket ediyoruz. Bu hedefe do ru büyük bir kararl l kla, büyük bir disiplinle yürüyoruz. Hiç kimse rehavete kap lmam z ummas n Türkiye için, hiçbir geliflme seviyesini yeterli görmeyece iz diyen Baflbakan Erdo an, her gün ç tay bir önceki günden daha yükse e koyacaklar n belirterek konuflmas n flöyle sürdürdü: nflallah Türkiye'yi en k sa zamanda dünyan n en güçlü ekonomileri aras na kataca z. Bu nedenle hiç kimse bizden popülizm yapmam z beklemesin, hiç kimse rehavete kap lmam z ummas n. Türkiye, geçen iki buçuk y ll k de iflim döneminde gelece e do ru çok büyük bir at l m bafllatm flt r. Bu at l m n akamete u ramas na asla izin vermeyece iz. Son zamanlarda nedendir bilinmez baz çevreler srarla ve inatla ekonomimize iliflkin kötü senaryolar üretiyorlar. fllerin iyi gitmesinden, Türkiye ekonomisinin güçlü, sa lam, dirençli bir yap ya kavuflmas ndan adeta rahats z olanlar var. Bu çevreler sürekli olarak olumsuzluk, kötümserlik pompalamaya, piyasalar tedirgin etmeye çal fl yorlar. Sizlerin huzurunda bu çevrelere bir kez daha seslenmek istiyorum: Türkiye ekonomisi köklü bir de iflim ve dönüflüm geçirmifltir. Türkiye ekonomisi sa lam bir yap ya kavuflmufl, sars lmaz bir zemine oturmufltur. Art k bu ülkede yaflayan herkes bu yeni duruma al flmak, kötümserli i terk etmek, milletimizin gele- 8 Türkiye Bülteni

11 cek heyecan n ayniyle paylaflmak zorundad r. Geçmiflte s kça görülen yap-boz politikalar, istikrars zl k, güvensizlik, belirsizlik tamamen sona ermifltir. Türkiye'ye art k güçlü bir hükümet, güçlü bir ekonomi, kararl l k, istikrar ve disiplin hakimdir. D fl ticarette rekor rakamlar Bunun en somut kan tlar ndan biri de ülkemizin d fl ticaretinde gerçeklefltirdi imiz büyük s çramad r diyen Baflbakan Erdo an, 2004 y l nda ihracat n yeni bir rekora imza att n ve bir önceki y la göre yüzde 33,7 oran nda art flla 64 milyar dolar buldu unu söyledi. Türkiye'nin bu s çramayla, 2003 y l nda dünyan n en büyük 26. ihracatç ülkesi oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, konuflmas - n flöyle sürdürdü: Türkiye, 1980'li y llarda bir y lda yapt ihracat miktar n, bugün art k 15 günde gerçeklefltirmektedir. hracat m zda ürünlerin çeflitlenmesinin yan s ra pazar ülkeler de artm flt r y l nda komflu ülkelere yap lan ihracat miktar 4 milyar dolar iken, 2003 y l nda 7 milyar dolar, 2004 y l nda ise 10 milyar dolara ç km flt r. Yine komflu ülkelerin toplam ihracat m z içindeki pay 2002 y l nda yüzde 12,1 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 15,4'e ç km flt r. Çevre ülkeler olarak tan mlanan srail, Birleflik Arap Emirlikleri, Cezayir, Suudi Arabistan, M s r, Libya, Fas, Macaristan, Kuveyt, Tunus ve Lübnan grubuna ihracat m z 2002 y l nda 4,6 milyar dolar iken bu miktar 2004 y l nda 8,2 milyar dolara yükselmifltir. Afrika ülkelerine ihracat - m z ise 2004 y l nda yüzde 40 oran nda artarak 3 milyar dolar seviyesine yükselmifltir. Temas ve dialog politikas Türkiye'nin komflu ve çevre ülkelere yapt ihracat miktar hakk nda da bilgi veren Baflbakan Erdo an, bu ülkelerle ticari iliflkilerin di er ülkelere oranla çok az oranda gerçekleflti ini vurgulayarak, flunlar söyledi: Bu ülkelerin ço u bizim yan bafl m zda olan, ya da tarihi, kültürel ba lar m z olan ülkeler. Bu ülkelerin ithalatlar nda Türkiye'nin ön s ralarda yer almas ndan daha do al bir fley olamaz. Ama bak yoruz ki, Türkiye bu ülkelerle ticari iliflkilerinde di er ülkelerin gerisinde kalm fl. flte bunu kabullenemedi imiz için dünya genelinde, gerek bizzat ben, gerekse ilgili bakan arkadafllar m çok yo un bir temas ve diyalog program n uygulamaya koyduk rakamlar na bak ld nda, bizim bu yo un ziyaretlerimizin meyvelerini vermeye bafllad da görülecektir. Nitekim; ran'a ihracat m z 2004 y l nda yüzde 51,9 oran nda artarak 812 milyon dolara Romanya'ya ihracat m z yüzde 40,7 oran nda artarak 1 milyar 260 milyon dolara; birkaç hafta önce ziyaret etti imiz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ihracat m z yüzde 57 art flla 202 milyon dolara ve Son zamanlarda nedendir bilinmez baz çevreler srarla ve inatla ekonomimize iliflkin kötü senaryolar üretiyorlar. Sizlerin huzurunda bu çevrelere bir kez daha seslenmek istiyorum: Türkiye ekonomisi köklü bir de iflim ve dönüflüm geçirmifltir. Türkiye ekonomisi sa lam bir yap ya kavuflmufl, sars lmaz bir zemine oturmufltur. Art k bu ülkede yaflayan herkes bu yeni duruma al flmak, kötümserli i terk etmek, milletimizin gelecek heyecan n ayniyle paylaflmak zorundad r. Türkiye Bülteni 9

12 Türkiye, 1980'li y llarda bir y lda yapt ihracat miktar n, bugün art k 15 günde gerçeklefltirmektedir. Türkiye'nin ihracat n n artmas n n, hatta cumhuriyet tarihimizin rekor düzeylerine ulaflmas n n temel nedenleri makroekonomik istikrar, ekonomide iyileflme, Türkiye'nin bir belirsizlikler ülkesi olmaktan ç km fl olmas ve bu konudaki gayretli çal flmalar m zd r. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir baflka faktör de Türkiye'nin son iki buçuk y l içinde dünya ülkeleriyle kurdu u o s k diyalogdur. Azerbaycanla ihracat m z yüzde 28 oran nda art flla 403 milyon dolara ulaflm flt r. Bunlar sadece örnek olarak seçti imiz ülkeler. Dünya genelinde ihracat art fl m za bakt - m zda bir çok ülkeyle ihracat m z n afla yukar bu oranlarda art fl gösterdi i çok net olarak görülebilecektir. Türkiye'nin ihracat n n artmas n n, hatta cumhuriyet tarihimizin rekor düzeylerine ulaflmas n n temel nedenleri makroekonomik istikrar, ekonomide iyileflme, Türkiyenin bir belirsizlikler ülkesi olmaktan ç km fl olmas ve bu konudaki gayretli çal flmalar m zd r. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir baflka faktör de Türkiye'nin son iki buçuk y l içinde dünya ülkeleriyle kurdu u o s k diyalogdur. Temaslar sürecek ki y l içinde tam 58 ülkeye yapt m z ziyaretler de etkisini d fl ticaret rakamlar nda yine somut olarak göstermektedir. hracat m z n, 2010 y l nda 100 milyar dolar; Cumhuriyetimizin Kuruluflunun 100. Y ldönümü olan 2023 y l nda ise 500 milyar dolara ulaflmas hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaflmak için de bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da yo un temaslar m z devam edecek. Türkiye, yak n komflular na, en az Fransa kadar, Almanya kadar ihracat yapabilecek; özellikle de kardefl ülkelere, kültürel, tarihi ba lar m z n oldu u ülkelere ihracat m z olmas gereken düzeye ç kar lacakt r. Türkiye yoluna devam edecek Demokrasimizi eksiklerinden ar nd rmadan, insanlar - m za onurlu bir hayat sa lamadan, adaleti bütün kurumlar yla tesis etmeden bu ekonomik istikrar ve büyümeyi kal c hale getiremeyiz. diyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Bugün ekonomide kaydetti imiz baflar lar n ard nda, siyasette, yönetim alan nda gerçeklefltirdi imiz yap sal dönüflümlerin olumlu etkileri vard r. Bu ikisini bir arada düflünmeden, Türkiye'nin a r ekonomik s k nt lar n aflmam z mümkün olamazd, bundan sonra da buna imkan olmayacakt r. Bu sebeple Türkiyenin önüne yeni ekonomik hedefler koyarken, bunu demokratik kazan mlar m z korumak ve gelifltirmek flart na ba l yoruz. Türkiyenin ekonomik geliflmesi ne kadar bizim görevimizse, demokratik tekâmülü de bir o kadar görevimiz olacakt r. Ancak maalesef burada da baz eski al flkanl klar, kirli hesaplar önümüze ç kmaktad r. Att m z cesur ve kararl ad mlarla bugün gerçekçi ve sa lam bir ekonomik düzen kurma yönünde çok önemli mesafeler alm fl durumday z. Piyasa kurallar zemininde iflleyen, rekabetçi, dünyaya aç k bu ekonomik düzenden geri dönmeye niyetimiz yoktur. Türkiye, hem siyasette, hem de ekonomide kurumsallaflan, meflruiyet temelinde 10 Türkiye Bülteni

13 kalk nan, adaletin vazgeçilmezli ini hayat n ekseni sayan bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Asayiflle ilgili sorunlar Konuflmas nda son günlerde asayiflle ilgili gündeme gelen konulara da de inen Baflbakan Erdo an, hükümetin ilgili tüm mercilerle birlikte problemlerin çözülmesi için büyük bir gayret ve hassasiyetle çal flt n, gerekli tedbirlerin al nd n söyledi. fiehir suçlar yla mücadele etmeye kararl olan bir hükümetin iflbafl nda oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Bugün ortaya ç kan suç tablosu, bu konuda sosyal bazda baz k r lmalar ve zafiyetler ortaya ç kt n gösteriyor. Her insan n bafl na bir polis dikemeyece imize göre suç al flkanl n besleyen sosyal flartlar ortadan kald rmak, gelir dengesizliklerini dengelemek, toplumsal dokumuzda meydana gelen zay fl klar gidermek durumunday z. Öz de erlerimizi, ahlaki hislerimizi, vicdani ölçülerimizi tekrar gündemimize almal, sosyal erozyona neden olan toplumsal kay plar m z sorgulamal y z. Dünyadaki hiçbir yönetim bu toplumsal ödevin tek bafl na alt ndan kalkamaz. Toplumsal bir erozyondan söz ediyorsak, bu s - k nt y toplum olarak gidermeliyiz. Bu konuda hükümet olarak üstümüze düflen görevlerin fark nday z; ayn hassasiyeti siyasi kurumlar m zdan, sivil toplum örgütlerimizden, medyam zdan da bekliyoruz. Bu sorumlulu u üstümüzden atma kolayc l na asla sapmad m z gibi, kimseyi de asla suçlamad k, suçlam yoruz. Suçu do ru tan mlamak, suçun üstüne do ru biçimde gitmek, en önemlisi de suçu oluflturan sosyal sebepleri toplum olarak aflmak zorunlulu umuz vard r. Bu sebeple toplumsal kültüre etki eden her unsur, t pk hükümet gibi, t pk siyaset gibi, t pk güvenlik güçleri gibi, kendi sorumlulu unu almal ve kendi muhasebesini yapmal d r. Bunu baflarabilirsek, suçun kökünü kayna nda kurutman n, toplumsal bar fl ve dayan flmay sa laman n, yüksek ahlak duygusu ile adaleti her zemine yayman n anahtar n da edinmifl oluruz. Türkiye'yi mutlu ve müreffeh k lacak olan kimya budur. Ben inan yorum ki, bu ülkede yaflayan herkes, elbirli- iyle infla edece imiz bu ortak insani zeminde olgunlaflarak k sa bir zaman içinde suçu ve fliddeti bu ülkenin gündeminden ç karacakt r. Gelin gönül gönüle verelim ve sadece bugünler ad na de il, yar nlar ad na da hayat hakk - m za, millet olma bilincimize, sosyal hasletlerimize, toplumsal dayan flma gelene imize sahip ç kal m. Çünkü dünyada tek bir Türkiye vard r. Ve bu Türkiye'yi yüceltmek, tek tek hepimizin, ama hepimizin boynunun borcudur. Toplumsal bir erozyondan söz ediyorsak, bu s k nt y toplum olarak gidermeliyiz. Bu konuda hükümet olarak üstümüze düflen görevlerin fark nday z; ayn hassasiyeti siyasi kurumlar m zdan, sivil toplum örgütlerimizden, medyam zdan da bekliyoruz. Türkiye Bülteni 11

14 2005 M LL EGEMENL K YILI Milli Egemenli in 85. y ldönümünü gururla kutluyoruz... Bülent Ar nç TBMM BAfiKANI aflkan olmaktan k vanç ve onur duydu um B Türkiye Büyük Millet Meclisi nin aç l fl n n 85. y ldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu nedenle biz de 2005 y l n Milli Egemenlik Y l ilan ederek Meclisimize yak fl r bir kutlama yapmak istedik. Bu y l içerisinde, konferanstan sempozyuma, konserden sergiye, spordan uçurtma flenli ine kadar 64 de iflik etkinli in yer ald kutlama program haz rlad k. Kutlamalar m zda Meclisimizin siyasetteki yerini ve rolünü iyi tan mlamak istiyoruz. Bunun için çeflitli toplant lar, beyin f rt nalar düzenleyece iz. Bizim görüflümüz, Meclis in, siyasette en belirleyici rolü oynayan, Türkiye nin kaderine karar veren ve herkesi temsil eden bir makam olmas yönündedir. Biz bu y l, toplumsal sorunlar n, siyasi uyuflmazl klar n bizzat bu çat n n alt nda çözülmesini, yeni, daha güçlü demokratik aç l mlar n burada gerçekleflmesini arzu ediyoruz. Burada herkesin konuflmas n, her bireyin siyasetten isteklerini Meclis arac l ile iletmesini istiyoruz. Özetle, 2005 y l nda Meclisimizin siyasette daha aktif rol üstlenmesini ve toplumsal sorunlara çare bulmas n istiyoruz. Kutlamalar - m zda di er bir amac m z ise, milli irade, halk egemenli i, demokrasi ve özgürlük kavramlar n toplumun her kesimine yaymak. Bu oldukça iddial ama bize göre çok gerekli bir e itim çal flmas d r. fiunu hemen belirtmeliyim ki, Türkiye de önemli 12 Türkiye Bülteni

15 EGEMENL K KAYITSIZ fiartsiz M LLET ND R bir toplum kesimi sahip oldu u haklar, özgürlükleri ve içinde yaflad m z siyasi sistemi yeterince bilmiyor. Bu yüzden biz de ilkokul ö rencisinden, en yafll s na kadar tüm vatandafllar m za ulaflmak ve Meclisimizi, demokrasimizi, siyasi sistemimizi tan tmak istiyoruz. Meclis Baflkanl na geldi imiz günden bu yana tüm Baflkanl k Divan üyelerimiz, Milletvekillerimiz ve personelimizle beraber Meclisimizin sayg nl n artt rmak ve gurur duyaca m z bir Meclise sahip olmak için çaba gösterdik. Ve çok flükür ki, 2 y ll k çabalar m z n sonucunda halk m z Meclisimizi güvenilir kurumlar aras nda en üst seviyelere ç kartarak hak etti imiz yeri almam z sa lad. Bu sayg nl kazanmam za, Meclisimizin kurum olarak gösterdi i büyük çabalar n yan s ra milletvekillerimizin sayg n davran fllar n n daha büyük katk sa lad n belirtmek isterim. Sayg nl m z n artmas ndaki en büyük etken ise demokratik reformlar n bizzat bu çat alt nda gerçekleflmesidir ki, bu bütün dünyay da Türkiye ye hayran b rakm flt r. ki y ll k çabalar m za yenilerini eklemek ve Meclisimizi daha sayg n, daha itibarl yapmak için yeni çal flmalar planlad k. Milli Egemenlik Y l kutlamalar, yeni felsefemiz ve çal flmalar m z n ana gövdesidir. fiimdi k saca, Milli Egemenlik Y l kutlamalar kapsam nda yapaca m z faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Bu y l iki amac m zdan biri olan milli irade ve demokrasi kavram n toplumun her bireyine yaymak için çiflleri Bakanl m zla oldukça yo un bir çal flma bafllatt k. Bu çal flmalar kapsam nda, yaklafl k 53 bin muhtar m za, kaymakamlar m z arac l ile e itim verece iz. Bu e itimde biraz önce bahsetti im tüm konular muhtarlar m za anlat lacak, onlardan da kendi bölgelerindeki vatandafllar m za anlatmalar istenecek. Bu e itim çal flmas için özel olarak bir kitap ve broflür haz rlad k. Yine tüm valiliklerimiz arac l ile özellikle Nisan ay için her ilde konferans, seminer, toplant, konser ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek. Öte yandan, Milli E itim Bakanl m z ile tüm ö rencilere yönelik faaliyetler yap yoruz. Geçti imiz y l bafllatt m z Ö renci Meclisi Projemizi, bu y l 13 milyon ö renci düzeyinde hayata geçirdik. Ö rencilerimiz okullar nda seçimler gerçeklefltirdiler, oy kulland lar ve kendi baflkanlar n seçtiler. Bir anlamda gelecek için haz rl k yapt lar. Bu y l ayr ca 13 milyon ö rencimize milli egemenlik konulu özel bir ders verilerek Meclisimiz, demokrasi, seçme seçilme hakk anlat lacak. Bu y l ilk defa Milli Egemenlik Onur Ödülü ayr ca TBMM Üstün Hizmet Ödülü verece iz. Milli Egemenlik Onur Ödülü, millî egemenlik ve demokrasi konular nda ulusal ve uluslararas alanda yapt çal flmalar ile üstün baflar gösteren kiflilere, Üstün Hizmet Ödülü ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine ulusal ve uluslararas düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye'nin tan t - m na katk sa layanlara, halk n refah, e itimi, mutlulu u ve sosyal geliflimi için yararl hizmet yapanlara verilecek. 85. Y l dolay s ile Meclisimize kal c birkaç eser de yapaca- z. Bunlar n en önemlisi Milli Egemenlik Meflalesidir. Bu meflale, milli egemenli imizi sembolize edecektir. Meclisimizin en yüksek noktas na dikece imiz meflalenin yap sal anlam flöyledir: Meflale bereketli topraklar - m z sembolize eden mermerden yap lm fl baflak zemin üzerine konulacak. Mermerin hemen üzerinde konulan platformda Yüce Önder Atatürk e ait olan ve bizim temel felsefemizi oluflturan Egemenlik kay ts z flarts z milletindir sözü ve ilk Meclisimizin kurucusu 437 milletvekilimizin ismi olacak. Atefli tafl yacak olan silindir boruda bar fl sembolize eden zeytin dal ateflin yand çana a kadar sarmafl k halinde ç kacak. Zeytin dal n n her yapra nda milli kahramanlar m z sembolize eden isimler yer alacak. Ateflin yükseldi i çanakta ise flimdiye kadar kurulmufl 16 Türk devletini sembolize eden ay y ld z Türkiye Bülteni 13

16 2005 M LL EGEMENL K YILI olacak. Meflale Ankara n n her yan ndan görülebilecek. Di er kal c eserlerimizden biri de TBMM Baflkanlar Park d r. Meclis kampüsü içinde olacak bu parkta, bugüne kadar görev yapan 22 TBMM Baflkan ad na sedir a açlar dikilecek. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Baflkan m z Mustafa Kemal Atatürk, di er baflkanlardan farkl olarak mavi ladin a ac yla temsil edilecek. Park n hemen giriflinde çiçeklerden oluflan bir ay y ld z motifi olacak ve motifin ortas na geleneksel Türk devletlerinin sembolü olan ç nar a ac dikilecek. Ayr ca her ilin sembollerinin yer ald Türkiye Koridoru Sergisi ni 15 Mart 2005 tarihinde açt k. Sergi, bir y l boyunca TBMM fieref Holü nde aç k kalacak. Yine çevreci yan m z göstermek üzere Meclis bahçemize Türkiye nin çiçekleri park açaca z. Burada Türkiye nin dört bir yan nda yetiflen de erli çiçekler sergilenecek. Yine birkaç yerde hat ra orman oluflturarak 85. y l m zda çevre dostlar yla buluflaca z. Türkiye zci Federasyonu, Türkiye nin dört bir yan ndan izcilerimizle Milli Egemenlik Park nda kamp kurarak burada atefl yakacak ve faaliyetler düzenleyecekler. TBMM Krefli ndeki çocuklar m z da bu park n ortas na 85. Y l seramik çal flmas yapacak. Ayr ca Kültür ve Turizm Bakanl m zla ortaklafla Milli Egemenlik konulu bir resim yar flmas açt k. Bu yar flmaya Türkiye nin en de erli ressamlar davet edilmifltir. Eserler Meclisimizde daha sonra sergilenecek ve bir katalog olarak bas lacakt r. Bu y l spora da özel yer ay rd k. Milletvekillerimizin kat ld TBMM Spor Oyunlar ve tüm kurumlar n kat ld futbol turnuvas düzenleyece iz. Devlet Su flleri Müdürlü ümüz, bize son derece anlaml bir teklifte bulundu. Artvin de aç lacak ve bölgenin önemli eserlerinden biri olacak yeni bir baraja, TBMM 85. Y l Baraj ismini vermeyi teklif etti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Bu baraj n aç l - fl n yapaca z. Yine Türkiye nin önemli g da üreticileri 85. Y l an - s na çocuklara yönelik özel ürünler üreterek bize ücretsiz olarak hediye ediyorlar. Biz de bu ürünleri çocuklar m za da taca z. Bu arada, Sa l k Bakanl m zla ortaklafla bir sa l kl yaflam kampanyas bafllataca z. Bu kampanyaya öncelikle flahs m olmak üzere milletvekillerimiz öncülük edecek ve ard ndan da tüm Türkiye ye yay lmas n sa layaca z. 85. Y l için özel bir logo tasarlad k. Müziklerini ünlü sanatç Fahir Atako lu nun haz rlad fragmanlar tüm televizyonlarda gösterilecek. Posta flletmeleri, bu y l özel anma pulu ç kartacak ve ilk gün damgal zarf basacak. Parlamento Muhabirleri ve Foto Muhabirleri dernekleriyle ortaklafla TBMM nin 85. Y l n konu alan foto raf sergisi açaca z. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Milli Egemenlik Haftas nda futbol tak mlar m z n ellerinde milli egemenlik konulu pankartlarla ç kmas için bize destek verecek. Bu y l genifl kat l ml halk konserleri de tasarlad k. 9 ayr ilimizde milli egemenlik konulu halk konserleri yapaca z. stanbul, zmir ve Ankara da milli egemenlik yürüyüflleri ve halk konserlerinin büyük coflku içinde geçmesini bekliyoruz. Bu faaliyetlerimizde özel olarak tasarlanm fl gezici bir t r çeflitli illerimizi dolaflarak belgeseller gösterecek, foto raf sergileri açacak. K saca, Milli Egemenlik kavram n, toplumun her kesimine yayarak yeni bir ulusal bilinç ve kaynaflma yaflatmak istiyoruz. Bu vesile ile bütün faaliyetlerimizde katk s olan herkese teflekkür ediyor, vatandafllar m z bir kez daha organizasyonlar m za davet ediyorum. 14 Türkiye Bülteni

17 fieh TLER M Z RAHMETLE ANDIK Çanakkale Deniz Zaferi nin 90. Y ldönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Yüzbinlerce vatandafl n kat l m yla gerçeklefltirilen törenlerde, kahramanl klar yla destan yazan flehitlerimiz rahmet ve sayg yla an ld. Ç anakkale Deniz Zaferi nin 90. Y ldönümünde Türkiye, binlerce flehidimizi anmak için tek yürek oldu. Yurt genelinde yap lan törenlerle tüm dünyaya Çanakkale Geçilmez sözünü duyuran binlerce Mehmetçi imiz gözyafllar yla an ld. En görkemli tören ise Çanakkale de gerçekleflti. Yurdun en ücra köflesinden insanlar n ak n etti i 18 Mart Stad ndaki törene 15 bin kifli kat ld. Çanakkale de düzenlenen ikinci tören ise Gelibolu Yar madas ndayd. fiehitler An t nda düzenlenen tören, Atatürk An t na çelenklerin konulmas, sayg duruflu ve bir manga askerin sayg at fl yla bafllad. stiklal Marfl eflli inde Türk Bayra n n göndere çekilmesinin ard ndan törende bir konuflma yapan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, verilen varolufl mücadelesinin tarihin ak fl na yön verdi ini belirterek flunlar söyledi: 253 bin Mehmetçik bu topraklarda dipdiridir ''Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale fiehitlerinin hat ras na sonuna kadar millet olarak ba l y z ve ba l kalaca z. Bu hat ra sadece destanl k tarihinin bir hat ras de ildir. Çanakkale deyince, biz sadece geçmifli hat rlam yoruz. Çanakkale deyince ecdad m z n ruhuyla konufluyor ve gelece- e kofluyoruz. Biliyoruz ki burada verilen destans varolufl mücadelesi tarihin ak fl na yön vermifl ve bir millet burada yeniden tarih sahnesine ç km flt r. Burada sadece bu ülkenin en iyi Türk gençleri, en iyi neferleri flehit olmad. Burada Trablusgarpdan, Cezayir'den, fiam'dan, Üsküp'den, Silistre'den muhteflem hat ralar n b rakan co rafyan n çocuklar flehit oldular ve ortak bir destan yazd lar. Zaman zaman birbirimizi yanl fl anlasak da birilerinin ekti i nifak tohumlar baz lar n etkilese de hepimiz biliyoruz ki 253 bin Mehmetçik bu topraklarda dipdiridir. Anafartalar Kahraman Mustafa Kemal'in aziz hat ras buradad r. Tarih ve millet olma bilinci dipdiri oldu u müddetçe nifak tohumlar bu topraklarda asla yefleremez.'' Türk milleti size minnettard r Gelibolu da vatan için can n veren flehitlere de seslenen Baflbakan Erdo an, flunlar kaydetti: ''Bugün bize ba ms z ve itibarl bir ülke b rakt - n z. Mutlulu umuzu kelimelerle ifade edemeyiz. Allah inanc yla 'Çanakkale geçilmez' iddias n dünyaya ispatlad n z. Can pahas na verdi iniz mücadele sayesinde Çanakkale geçilmedi, Anadolu geçilmedi. Sizin direnciniz, sadece bu topraklar n ba ms zl na örnek olmad. Dünyada bir çok millet, ba ms zl n flerefini bu mücadeleyle tatmaya bafllad. Bir gün dönümünün habercisi olarak, gönüllerimizdesiniz. Türk Milleti size ebediyen minnettar kalacakt r.'' Konuflmalar n ard ndan fiehitler Abidesi ni ziyaret eden Baflbakan Erdo an, Alç tepe Köyü ile fiehitler Abidesi aras nda yeni yap lan ring yolu ile 2 bin 177 flehidin yatt fiahindere fiehitli i ni açt. Baflbakan Erdo an, aç l fl n ard ndan Mecidiye Tabyas 'nda Türk Silahl Kuvvetleri'nin Çanakkale Savafl 'ndaki emsalsiz kahramanl n anlatan temsili savafl gösterisini izledi. Türkiye Bülteni 15

18 D fl Temaslar AFR KA TURU Hükümetin d fl politikada 2005 y l n Afrika Y l ilan etmesinin ard ndan bölgeye ilk resmi ziyaret geçti imiz ay Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan gerçeklefltirildi. ET YOPYA Baflbakan Erdo an n befl gün süren Afrika ziyaretinin ilk dura Etiyopya yd. Etiyopya Baflbakan Meles Zenawi ile Milli Saray'da biraraya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmenin ard ndan yapt aç klamada, ikili iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde görüfl birli ine var ld n söyledi. Bunun ilk ad m olarak kapal olan Türkiye'deki Etiyopya Büyükelçili i'nin en k sa zamanda Ankara'da aç laca n belirten Baflbakan Erdo an, aç l fl töreninin Zenawi'nin Türkiye ziyaretinde gerçekleflece ini ifade etti. Baflbakan Erdo an, bunun siyasi bir aç l m oldu unu belirterek, ekonomik ve siyasi iliflkilerin gelifltirilmesi için önemli hedeflerin de belirlendi ini kaydetti. Etiyopya n n ekonomik kalk nmas na katk da bulunmak istiyoruz Türkiye olarak Etiyopya'n n ekonomik kalk nmas na katk da bulunmak istediklerini belirten Baflbakan Erdo an, bu konudaki birikimleri Etiyopya'ya aktarma arzusunda olduklar n kaydetti. Tekstil, sanayi, endüstri, savunma sanayi ve enerji alanlar nda Etiyopya ile iflbirli i yapmak istediklerini ifade eden Baflbakan Erdo an, su konusunda önemli kaynaklara sahip olan Etiyopya'ya hidroelektrik santraller yap lmas konusunda Türk uzmanlar göndererek yard mc olmay düflündüklerini söyledi. Etiyopya Baflbakan Zenawi ise yapt aç klamada iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin art r lmas gerekti ini ve bu yönde çaba sarfedilece ini belirterek, iflbirli i imkanlar n n araflt r ld n söyledi. Baflbakan Erdo an, Etiyopya Baflbakan Zenawi ile yapt ortak bas n toplant s n n ard ndan Etiyopya Cumhurbaflkan Girma Wolde-Georgis taraf ndan kabul edildi. Etiyopya Milli Saray 'nda gerçekleflen görüflmenin ard ndan iki ülke Maliye bakanlar taraf ndan karfl - l kl yat r mlar art rmay amaçlayan çifte vergilendirmeyi önleyen anlaflma imzaland. 16 Türkiye Bülteni

19 AFR KA T KA n n Afrika daki ilk Koordinatörlük Ofisi hizmete aç ld Baflbakan Erdo an Etiyopya daki temaslar çerçevesinde, Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl (T - KA) n n Afrika K tas ndaki ilk Koordinatörlük Ofisi'ni de hizmete açt. Baflbakan Erdo an, törende yapt konuflmada, ofisin Addis Ababa'da aç lmas n n Türkiye'nin Etiyopya ile olan iliflkilere verdi i önemin somut bir göstergesi oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, at lan bu ad mla Etiyopya'n n, Türkiye'nin Afrika k tas - na sa lad yard mlar n yönetim merkezi olaca n belirterek, bu giriflim ayn zamanda Türkiye'nin Afrika'ya yönelik insani ilgisinin ve k tadaki kalk nma çabalar na verdi i deste in de en aç k iflareti oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, resmi temaslar n tamamlad ktan sonra Etiyopya'n n baflkenti Addis Ababa'da bulunan milli atlet Abeylegesse yi ve ailesini ziyaret etti. GÜNEY AFR KA CUMHUR YET Etiyopya daki temaslar n n ard ndan Güney Afrika Cumhuriyeti ne geçen Baflbakan Erdo an, ilk olarak Devlet Baflkan Yard mc s Jacop Zuma ile biraraya geldi. Görüflmelerin ard ndan iki ülke aras nda ticaret iflbirli i ve gümrükler konusunda anlaflmalar imzaland. Düzenlenen ortak bas n toplant s nda Devlet Baflkan Yard mc s Zuma, ''dostum'' diye hitap etti i Baflbakan Erdo an' ülkesinde görmekten duydu u mutlulu u dile getirirken, görüflmelerde iki ülke iliflkilerinin yan s ra global meselelerin de gündeme geldi ini belirtti. ki ülkenin pek çok konuya yaklafl m n n benzer oldu una dikkat çeken Zuma, Baflbakan Erdo an' n ziyareti ile iliflkilerin daha büyük bir ivme kazanaca n kaydetti. Baflbakan Erdo an ise görüflmelerde ele al nan konular flöyle özetledi: ''Ekonomik, siyasi ve kültürel iliflkilerimizi nas l gelifltirebiliriz, bunlar de erlendirme f rsat bulduk. Sonuç olarak her alanda iflbirli imizi gelifltirme konusunda görüfl birli ine vard k. Özellikle ekonomik ve ticari iliflkilerimizin gelifltirilmesi konusunu ele ald k. Aram zdaki d fl ticaret hacmine bakt m z zaman flu anda 1.2 milyar dolar civar nda. Bu, Türkiye'nin aleyhine bir tablo ortaya koyuyor. Ben bu aç kapatma noktas nda, sevgili dostumuzun farkl bir gayret içerisine girece ine inan yorum. Toplam d fl ticaret hacmimizi daha da büyütmemiz laz m. '' Baflbakan Erdo an, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapt ziyaretin ikinci gününde yasama baflkenti Cape Town'a geldi. Burada Güney Afrika Parlamentosu Baflkan Baleka Mbete ile biraraya gelen Baflbakan Erdo- an, daha sonra Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Baflkan Thabo Mbeki taraf ndan kabul edildi. Temaslar çerçevesinde Türk ve Güney Afrikal ifladamlar n n düzenledi i '' vme çin Ortakl k'' konulu toplant ya da kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt - konuflmada Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Baflkan Thabo Mbeki ile yapt görüflmenin son derece s - cak geçti ini, karfl l kl ekonomik yat r mlar için komisyon kurulmas görüflünü benimsediklerini söyledi. kili ticaret anlaflmas Baflbakan Erdo an, iliflkilerin geliflmesi için iki ülke aras nda mevcut anlaflmalara da de inerek serbest ticaret anlaflmas n n imzalanmas için her türlü flart n olgunlaflt n belirtti. ki ülkenin ekonomik felsefeleri aras nda benzerlikler oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, ''Bugün ikili ticaretimizi her iki taraf n da menfaatlerine uygun olacak flekilde dengeli biçimde gelifltirme, karfl l kl yat r m art rma ve uluslararas alanda iflbirli i yapma imkanlar m z her zamankinden daha fazlad r. Ülkelerimiz aras ndaki mesafe ilk bak flta ekonomik ortakl k bak m ndan engel gibi görünebilir. Ancak aram zdaki benzerlikler ve ortak noktalar bizi birbirimize yak n hale getirmektedir '' dedi. Türkiye Bülteni 17

20 TUNUS Etiyopya ve Güney Afrika Cumhuriyetleri ne gerçeklefltirdi i temaslar tamamlad ktan sonra Türkiye ye dönen Baflbakan Erdo an, 28 Mart tarihinde Afrika Turunun ikinci aya olan Tunus-Fas ziyaretini gerçeklefltirmek üzere bir kez daha bölgeye gitti. Baflbakan Erdo an n üç gün süren resmi ziyaretinin ilk dura Tunus oldu. Baflbakan Erdo an, temaslar çerçevesinde Tunus Baflbakan Muhammed el Gannouci ile biraraya geldi. ki ülke aras ndaki mevcut dostane iliflkilerin devam, ticari potansiyelin en etkili flekilde kullan m ve dünya meselelerinin ele al nd görüflmelerin ard ndan heyetler aras görüflmelere geçildi. Temaslar çerçevesinde Tunus Cumhurbaflkan Zeynelabidin bin Ali taraf ndan kabul edilen Baflbakan Erdo an, daha sonra TOBB ve DE K'in organize etti i ö le yeme- ine kat larak Tunus Baflbakan el Gannouci ile birlikte Türk ve Tunuslu ifladamlar na hitap etti. Toplant da Türkiye ve Tunus'un ekonomik felsefelerinin ayn oldu una de inen Baflbakan Erdo an, "Maden iflletmecili inden tekstile kadar uzanan genifl bir alanda müflterek ad mlar atmam z mümkün. Müteahhitli in yan nda tekstil, elektronik ve otomotiv sanayi gibi alanlarda dünyaya aç lan Türk firmalar Tunus firmalar yla ortak yat r mlar gerçeklefltirebilirler. Avrupa Birli i her iki ülkenin iflbirli i yapt bir alan olarak ortada. Bu da ticari iliflkilere ivme kazand racakt r" diye konufltu. Tunus'un Avrupa Birli i (AB) ile yürürlükte olan Ortakl k ve Akdeniz Süreci anlaflmalar ile bat yla ticari iliflkilerini giderek gelifltirdi ini belirten Baflbakan Erdo- an, 2005 y l sonunda AB'ye tam üyelik müzakerelerine bafllayacak Türkiye için Tunus-AB iliflkilerinin önemli oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, Türkiye'nin de 2005 y l n "Afrika Y l " olarak ilan etti ine iflaret ederek, iki ülkenin Arap, slam dünyas, Akdeniz havzas, Avrupa-Asya-Afrika ba lam nda ticarette bir s çramay gerçeklefltirebileceklerini kaydetti. 21. as r bir dayan flma ve paylaflma asr olarak görüldü ünde Türkiye ile Tunus'un askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve turizme dayal bir alanda ad mlar atmas n n mümkün oldu una de inen Baflbakan Erdo an, "Zemin her iki tarafta da var. Tunus'un Afrika ve bölgesinde oynad rol dikkat çekmektedir. Bakanlar m z Ali Coflkun ile Kürflad Tüzmen'in arka arkaya gerçeklefltirdi i ziyaretler bu geliflmelere ivme kazand rm flt r. Karfl l kl iliflkiler geliflmifl bundan sonra da gelifltirilecektir" dedi. Serbest Ticaret Antlaflmas Serbest ticaret konusunda Tunus Baflbakan Muhammed El Gannouci ile yapt klar görüflmelerde meclisleri onay verdi i takdirde Türkiye ile Tunus aras nda Serbest Ticaret Anlaflmas 'n n büyük bir ihtimalle May s ay bafl nda yürürlü e girece ine inand n kaydeden Baflbakan Erdo an, "Di er yandan Yat r mlar n Karfl l kl Teflviki ve Korunmas Anlaflmas, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas, Ticaret ve Ekonomik Teknik flbirli i Anlaflmas baflta olmak üzere iliflkilerin zeminin oluflturulmas yolunda ad mlar at lm flt r. Bu anlaflmalarla birlikte endüstri ürünlerinde gümrük vergisi indirimleri istikametinde baz düflünceler oluflabilir. Sanayi ürünlerinin önemli bir k sm nda 7 y l, bir k s m sanayi ürünlerinde ise toplam 9 y lda gümrük vergilerinin s f rlanmas hedeflenmifltir. ki ülkenin AB ile olan iliflkileri vesilesiyle bu anlaflmalar önem tafl maktad r" dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Türk ve Tunuslu ifladamlar na da seslenerek, iki ülke aras ndaki 350 milyon dolarl k ticaret hacmini milyar dolarlar seviyesine ç karmalar n istedi. Tunus ile Türkiye aras nda flbirli i Anlaflmas Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun ile Tunus Sanayi ve Enerji Bakan Afif Chelbi, Tunus ve Türkiye aras nda Sanayi Bakanl klar aras nda sanayi iflbirli ini ön gö- 18 Türkiye Bülteni

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı